CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

1. Precizati cateva dintre responsabilitatile farmacistului si farmacistului sef.

Responsabilitatile farmacistului sunt: sa actioneze pentru vindecarea bolnavului, pentru interesul avestuia si a colectivitatii sa asigure asistenta medicala si farmaceutica acolo unde se cere, ori de cate ori este nevoie sa desfasoare activitate sanitara profilactica sa desfasoare activitate de educatie pentru sanatate sa exercite personal drepturile si indatoririle ce le revin sa controleze indeplinirea obligatiilor de catre personalul in subordine sa contribuie la umanizarea institutiei unde lucreaza print -un climat favorabil vindecarii sa contribuie la crearea unei atmosfere de munca sa vegheze la pastrarea unei baze materiale s i utilizarea judicioasa a acesteia sa-si imbunatateasca permanent pregatirea profesionala sa contribuie la imbogatirea stiintelor medicale si farmaceutice

Responsabilitatile farmacistului sef sunt: sa repartizeze personalul la fiecare loc de munca in fun ctie de pregatirea fiecaruia sa urmareasca folosirea rationala a timpului de munca, in toate compartimentele sa urmaresca prepararea medicamentelor in farmacie si executarea lor in timp util sa organizeze receptia calitativa, cantitativa si valorica a prod uselor farmaceutice intrate in farmacie sa organizeze depozitarea si conservarea produselor sa desfasoare activitate directa de asistenta cu medicamente, intr -un timp de 50% din programul sau de lucru zilnic sa raspunda easpunda de activitatea produselor toxice si stupefiante sa efectueze controlul intern al medicamentelor preparate in farmacie sa intocmeasca documentele de aprovizionare a farmaciei cu medicamente si produse tehnico-medicale sa asigure buna gestionare a unitatii sa se preocupe de asigurarea securitatii localului sa verifice zilnic igiena si curatenia localului farmaciei.

2. In ce conditii se acorda si se obtine avizul de libera practica?

Extras din: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de cali ficare in farmacie, dupa cum urmeaza: a. cetateni ai statului roman; b. cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c. sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d. membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005; e. cetatenii statelor terte ben eficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f. beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b). Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autoriza iei de liber practic , eliberat de Ministerul S n t ii în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Autoriza ia de liber urm toarelor acte: practic a profesiunii de farmacist se acord pe baza

a. diplom eliberat de o institu ie de înv mânt universitar cu profil farmace utic, acreditat în condi iile legii; b. certificat de cazier judiciar; c. certificat de s n tate d. avizul Colegiului Farmaci tilor din România.

3. Mentionati unele drepturi ale pacientilor. Conform Legii nr. 46/2003 din 21/01/2003(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003) ± Legea drepturilor pacientului

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit i i i statutului profesional al furnizorilor de servicii de s n tate. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st rii sale de s n tate, a interven iilor medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiec rei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu rii tratamentului i nerespect rii recomand rilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dore te s fie informat în cazul în care informa iile prezentate de c tre medic i-ar cauza suferin . - Informa iile se aduc la cuno tin pacientului într -un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoa te limba român , informa iile i se aduc la cuno tin în limba matern ori în limba pe care o cunoa te sau, dup caz, se va c uta o alt form de comunicare. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres s nu fie informat i de a alege o alt persoan care s fie informat în locul s u. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interven ie medical asumându i, în scris, r spunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. - Toate informa iile privind starea pac ientului, rezultatele investiga iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup decesul acestuia. - În cazul în care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i, implica i în tratamentul pacientului, acordarea consim mântului nu mai este obligatorie.Sunt considerate excep ii cazurile în care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru s n tatea public . - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen , de asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, în program continuu .

e) calitatea de lucr tor comercial sau agent comercial. Art 36. cercetare sau administra ie sanitar . 490 din 15. 37. d) analize în laboratoare de biochimie. suplimentelor nutritive. . cercetarea farmaceutic . pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara. produselor igieno -cosmetice. (2) Farmacistul. c) fabricarea. f) activit i didactice.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Este nedemn sa exercite profesia de farmacist: a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hota rare judecatoreasca pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii. b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdict iei de a exercita profesia. si pentru care nu a intervenit reabilitarea. d) exercitarea unor activit i contrare legii sau bunelor moravuri. Partea I nr. Conform Codului Deontologic al Farmacistului (Publicat în Monitorul Oficial. b) farmacovigilen . c) comerciant persoan fizic . e) marketing i management farmaceutic. sau psihic necorespunz toare pentru exercitarea . Conform Legii nr. depozitarea. toxicologie i igien a mediului i alimentelor.07. (2).4. în conformitate cu preg tirea sa universitar . controlul. produc ia ori distribu ia de medicamente sau activit ile prev zute la art.2009) Art. precum: a) colaborare cu medicul pentru s tabilirea i urm rirea terapiei pacientului. in imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist.Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu: a) exercitarea concomitent a profesiei de medic. f) angajat al altor unit i decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice. Mentionati cazurile de nedemnitati si incompatibilitati in exercitarea profesiei de farmacist. 95 din 14 aprilie 2006 . b) starea de s n tate fizic profesiei de farmacist. este competent s exercite i alte activit i profesionale. 36 alin. medicamentelor de uz veterinar. dispozitivelor medicale. conservarea i distribu ia produselor din plante. substan elor farmaceutice active i auxiliare.

. c ruia i se va aplica una dintre urm toarele sanc iuni: a) mustrare. dintre care unul este desemnat de Ministerul S n t ii.5. d) suspendarea temporar . alc tuit din 5 membri. La nivelul fiec rui colegiu teritorial se va organiza i va func iona o comisie de disciplin profesional . acestea nu sunt excluse de raspunderea disciplinara a acestuia. alc tuit din 3 membri. Judecarea cazurilor de abateri de la codul deontologic se solu ioneaz . La nivelul Colegiului Farmaci tilor din România se va organiza i va func iona Comisia superioar de disciplin . administrativa sau materiala a farmacistului. 95 din 14 aprilie 2006 . de comisia de disciplin competent . a calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. e) retragerea calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. într -un interval de 6 -12 luni. In ceea ce priveste raspunderea civila. Conform Legii nr. Mentionati sanctiunile privind abaterile de la deontologia profesionala si autoritatile investite cu sanctionarea abaterilor incriminate. c) vot de blam. obligarea celui sanc ionat la efectuarea unor cursuri de perfec ionare sau de educa ie farmaceutic ori a altor forme de preg tire profesional . putandu-se intenta actiuni pe cale judecatoreasca la instantele de specialitate in functie de fapta savarsita de farmacist La aceste sanc iunise poate prevedea. dintre care unul dese mnat de direc ia de s n tate public teritorial . dup caz. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Abaterea disciplinar angajeaz r spunderea disciplinar a f ptuitorului. b) avertisment. conform legii i Statutului Colegiului Farmaci tilor din România. penala.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist.

Farmacistul sanctionat prin decizia Comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial poate depune contestatie impotriva acesteia in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii. . decizie care poate dispune: -admiterea contestatiei anuland decizia comisiei de disciplina eritoriala. aceasta este obligata sa depuna dosarul cauzei la Comisia superioara de disciplina a Colegiului Farmacistilor din Romania in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. Precizati care sunt caile de atac ale farmacistului impotriva sanctiunilor profesionale. Pentru indeplinirea procedurii legale in cazul contestatiei la dec izia Comisiei de disciplina teritoriala. aplicand o sanctiune ma i mica fata de cea a comisiei de disciplina teritoriala. In acest caz. termen in care se poate contesta decizia la sectia de contencios administrativ din cadrul tribunalului din circumscriptia teritoriala in care isi desfasoa ra activitatea farmacistul sanctionat. Si in cazul deciziei Comisiei superioare de disciplina este prevazut un termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. -respingerea contestatiei si mentinerea prevederilor deciziei comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial.6. -admiterea contestatiei in parte. sanctiunea dispusa prin decizi a contestata se suspenda de drept pana la emiterea deciziei Comisiei superioare de disciplina. -aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege.

Comprimate: Capsule: Nurofen ± ibuprofen 200. Mentionati 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face parte integranta din recipient/ sau sistemul de inchidere.efedrina combinatii .propionat de fluticazon GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. 500 mg . 400. DELIMITARI CONCEPTUALE. - Olynth® spray nazal solutie (dispozitiv de aerosolizare) Ciplox® unguent oftalmic (aplicator) Liprolog mix 25-50 KWIKPEN® (insulina stilou preumplut) Flixotide ®(fluticazon propionat .insulina lispro .mometazona suspensie . Inc.SA Alcon-Couvreur NV - aerosoli de inhala ie cu pulberi uscate: y y Ventolin Accuhaler ® . & Pfizer Inc Liprolog Pen ® .ELI LILLY - Recipiente prevazute cu pompa dozatoare: y y Flixonase ® . Dati cate 5 exemple de comprimate si capsule care sunt ambalate in blistere.Schering-Plough - recipiente prev zute cu sistem de picurare: y y Bixtonim® .A. - Cartuse si seringi preumplute sau stilou injector preumplut y y Rebif ® . precizand producatorul.Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® .interferon 1-a . ASPECTE GENERALE 1.Biofarm Tobradex ® .dispozitiv inhalator cu recipient presurizat ) Tobradex ®(picaturi oftalmice) 2.AstraZeneca 3.salbutamol . Nasonex® .CAPITOLUL: MEDICAMENT ± DEFINITII. Mentionati 2 medicamente conditionate in recipiente care au rol functional. 600 mg No-Spa ± drotaverina 40mg Plavix ± clopidogrel 75 mg Humex raceala si gripa ± paracetamol combinatii Laridip ± lecardipina 10.EMD Serono. 20 Omez ± omeprazol 20 mg ACC ± acetilcisteina 200 mg Ercefuryl ± niforoxazid 200 mg Ursofalk ± acid ursodeoxicolic Cefalexin ± 250.terbutalina .

Alexandria ) L-carnitina efervescenta (Medica Pro-Natura) 8. sunt ambalate comprimatele i granulele In flacoane bine închise.4. Cosopt ® (dorzolamidum si timololum) Tropicamida picaturi oftalmice. auriculare Unguente. Creme Comprimate. nazale. Mentionati si alte tipuri de ambalaje unidoz a intalnite în farmacie. Vermigal ( Biofarm SA ) fiole: gluconat de calciu ( Zentiva SA ± România ). Capsule 6. Ind. Dati doua exemple de med industriale conditionate in recipiente cu capac inviolabil. auriculare Suspensii buvabile. prevazute cu sisteme de inchidere etanse cu substanta deshidratanta Solpadeine (GlaxoSmithKline Beecham) Eferalgan Vitamin C (Lab. Ce forme farmaceutice se conditioneaza in recipiente multidoza? Solutii orale.5% 7. inclusiv exemple de medicamente ambalate în astfel de recipiente: - plicuri unidoz : Fervex ( Bristol-Myers Squibb).GlaxoSmithKline . nazale. Men iona i 2 exemple de specialit i farmaceutice care sunt prezentate în recipiente cu dispozitiv de siguran pentru copii. Upsa) Pliculete de hartie captusite pe interior cu folii de aluminiu: Uricol ( European Egyptian Pharm. Theraflu Sinus ( Novartis Consumer Health GmbH ) flacon unidoz : Zentel ( GlaxoWellcome Production ). 5.GlaxoSmithKline Cervarix® . Rotarix® . 0. In ce fel de recipiente efervescente? Exemple. Mentionati 2 exemple de vaccinuri eliberate din farmacie. Ser fiziologic ( Zentiva SA). Nurofen sirop 4% Lekoklar sirop (claritromicina) 9.

Informa i imediat medicul dumneavoastr în cazul în care observa i apari ia acestor simptome. OSPEN PROSPECT MEDICAMENT Citi i cu aten ie i în întregime acest prospect înainte de a începe s utiliza i acest medicament. endocardit bacterian la pacien i cu boli cardiace congenitale sau reumatice. senza ie de constric ie.profilaxie: infec ii streptococice i complica iile acestora. Ce este Ospen si pentru ce se utilizeaza: Ospen face parte din grupa farmacoterapeutic : peniciline sensibile la betalactamaz . boal Vincent. glomerulonefrit . Infec iile virale nu trebuie tratate cu antibiotice.alte infec ii: r ni provocate prin mu c tur (de exemplu: r ni faciale sau r ni profunde la nivelul mâinii) i arsuri. . 1. în cazul în care ave i astfel de afec iuni. organismul dumneavoastr nu poate s absoarb o cantitate suficient de substan activ . faringo-amigdalit . Nu trebuie s -l da i altor persoane. insuficien renal Datorit toleran ei bune a fenoximetilpenicilinei potasice. dispnee. Mentionati informatiile farmaceutice din prospectul unui medicament. faringit . eritem cronic migrator i alte forme clinice ale bolii Lyme. nu este necesar reducerea dozei la pacien ii cu boli hepatice sau renale. Utilizarea altor medicamente Deoarece utilizarea concomitent a altor antibiotice poate afecta efectele terapeutice ale fenoximetilpenicilinei potasice. . .10. fatigabilitate crescut . poliartrit . diaree sau durere de stomac. Ca i în cazul altor antibiotice. Inainte sa utilizati Ospen Nu utiliza i Ospen . utilizarea acestei asocieri trebuie f cut doar dac v-a fost prescris de c tre medicul dumneavoastr . chiar dac au acelea i simptome cu ale dumneavoastr . . endocardit . concomitent cu fenoximetilpenicilinâ potasic . de exemplu: amigdalectomie. In cazul în care ave i tulbur ri gastro-intestinale cu diaree persistent sau v rs turi. Ospen este indicat în tratamentul i profilaxia infec iilor u oare pân la moderat severe produse de microorganisme sensibile la penicilin . trebuie s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . trebuie s spune i medicului dumneavoastr J astfel încât s v ajusteze doza în func ie de necesit ile dumneavoastr . piodermit (de exemplu: impetigo contagiosa. Ave i grij deosebit când utiliza i Ospen V rug m s informa i medicul dumneavoastr imediat ce a i observat apari ia unei reac ii adverse (de exemplu: erup ii cutanate.infec ii respiratorii: bron it bacterian . durere în gât sau la nivelul cavit ii bucale). urticarie. . frisoane. Totu i.Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr . sau la oricare dintre excipien ii s i. Le poate face râu. precum cele utilizate pentru tratamentul inflama iei sau febrei i pentru tratamentul reumatismului i gutei. pot de asemenea.infec ii cutanate: erizipel. Insuficien hepatic . s influen eze efectele fenoximetilpenicilinei potasice. 2.Dac ave i orice întreb ri suplimentare.Dac vreuna din reac iile adverse devine grav sau dac observa i orice reac ie advers nemen ionat în acest prospect. abcese. rinofaringit purulent . . Este posibil ca în timpul utiliz rii fenoximetilpenicilinei potasice sa se ob in rezultate false în urma efectu rii unor teste de laborator. flegmoane. de exemplu: febr reumatic sau coree minor . penicilin . amigdalit . infec ii pneumococice la copii cu siclemie. . Alte medicamente. a func iilor hepatic i renal . eficacitatea efectului contraceptivelor orale poate fi sc zut în cazul utiliz rii concomitente a fenoximetilpenicilinei potasice. v rug m s -i spune i medicului dumneavoastr sau farmacistului. Dac ti i c a i avut o reac ie alergic (ave i hipersensibilitate) sau ave i astm bron ic trebuie s informa i medicul dumneavoastr . V rug m s informa i medicul dumneavoastr dac utiliza i alte medicamente i s -l întreba i ce alte medicamente pute i utiliza în condi ii de siguran terapeutic . adresa i-v medicului dumneavoastr sau farmacistului. Dac a i avut o reac ie alergic la un medicament sau ave i orice alt tip de alergie (de exemplu astm bron ic sau febra fânului) trebuie s informa i medicul dumneavoastr . . extrac ii dentare. Spune i medicului dumneavoastr dac sunte i gravid . Se recomand monitorizarea hemoleucogramei. Trebuie s v adresa i medicului dumneavoastr dac observa i apari ia diareei persistente. înainte i dup interven ii chirurgicale minore. pneumonii bacteriene sau bronhopneumonii cu excep ia celor care necesit tratament cu penicilin administrat parenteral. în cazul tratamentului îndelungat.infec ii ORL: boli streptococice (scarlatin . erizipeloid. Dac observa i apari ia semnelor unei reac ii alergice. otita medie acut .Nu trebuie s utiliza i acest medicament dac sunte i alergic [ave i hipersensibilitate) la fenoximetilpenicilina. Acestea includ: . sinuzitâ). mai ales prurit. furunculoz ].

timp de 10 zile. Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Nu sunt date relevante despre conducerea vehiculelor i folosirea utilajelor. în cazuri foarte rare. în mare m sur . Deoarece mici cantit i de substan activ pot fi excretate în laptele matern. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Informa ii importante privind unele componente ale Ospen Un comprimat filmat con ine 0.500. durere în gât. Dac utiliza i mai mult decât trebuie din Ospen Simptomele supradozajului corespund. durere la nivelul cavit ii bucale). precum v rs turi sau diaree. Aceste m suri vor ajuta la protejarea mediului. vârstnici i gravide: câte 1. Persoanele ce prezint hipersensibilitate la penicilin pot s prezinte prurit. au fost observate modific ri ale hemoleucogramei (semne asociate: fatigabilitate. . Sarcina i al ptarea Adresa i-v medicului dumneavoastr pentru recomand ri înainte de a lua orice medicament. simptome asem n toare ocului i dispnee. Dac ave i orice întreb ri suplimentare cu privire la acest produs. în general. pot s apar inflama ia mucoasei cavit ii bucale i a limbii i/sau tulbur ri gastro -intestinale. scarlatin ): apari ia infec iei poate fi prevenit prin. Data de expirare se refer la ultima zi a lunii respective.Utilizarea Ospen cu alimente i b uturi Nu se cunosc interac iuni. înro irea. febr i durere articular . Nu trebuie s întrerupe i tratamentul f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr . Sunt posibile simptome gastro-intestinale i dezechilibre hidro-electrolitice. Nu este recomandat sâ p stra i comprimatele filmate r mase pentru a le utiliza în cazul unei alte posibile infec ii. 4. Medicul dumneavoastr va decide care este doza adecvat pentru dumneavoastr . de i acestea nu se manifest la toate persoanele. în cazul infec iilor streptococice (de exemplu: angin streptococic ).infec ii streptococice (de exemplu: angin streptococic . adresa i. extrac ii dentare): la adul i trebuie s se administreze 3. Dac infec ia este sever . Trebuie s discuta i cu medicul dumneavoastr sau cu farmacistul dac nu sunte i sigur. erup ii cutanate. Cum sa utilizati Ospen Utiliza i întotdeauna Ospen exact a a cum v-a spus medicul dumneavoastr . obezi.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat Ospen 1500) de 3 ori pe zi. administrarea aceleia i doze ca i în cazul infec iei streptococice. deoarece exist riscul agrav rii sau reapari iei acestora. în general. Chiar dac observa i ameliorarea sau remisia complet a simptomelor. întreba i farmacistul cum s elimina i medicamentele care nu v mai sunt necesare. Medicul dumneavoastr va prescrie durata adecvat de tratament în func ie de fiecare caz în parte. medicul dumneavoastr v poate cre te doza ce trebuie administrat . Cum se pastreaza Ospen A se p stra la temperaturi sub 25°C.pentru a preveni r spândirea microorganismelor în organism prin circula ia sanguin (dup interven ii chirurgicale minore precum amigdalectomie.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (2 comprimate filmate Ospen 1500) cu 1 or înainte de interven ia chirurgical i apoi 1. '‡ . în unele cazuri. Comprimatele filmate trebuie administrate cu 1 or înainte de mese cu o cantitate suficient de lichid. Recomand ri speciale pentru dozare pentru profilaxia unor anumite tipuri de infec ii: . v rug m s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . Ospen poate provoca reac ii adverse.500. durata necesar de tratament este de 10 zile. cu cele observate în cazul reac iilor adverse. Fenoximetilpenicilinâ potasic poate fi utilizat în perioada de sarcin . în ambalajul original.poate fi necesar continuarea tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasicâ timp de câ iva ani pentru a' preveni apari ia febrei reumatice.adul i. trebuie întrerupt al ptatul în perioada de efectuare a tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasic .000. . fenoximetilpenicilina potasic este bine tolerat . A nu se utiliza dup data de expirare înscris pe ambalaj. Dac nu v este recomandat altfel. utiliza i întotdeauna dozele prescrise. Reactii adverse Ca toate medicamentele. A nu se l sa la îndemâna copiilor. în cazul producerii unui supradozaj. 3. nu trebuie s modifica i doza ce trebuie administrat sau s întrerupe i tratamentul cu fenoximeticilin potasic f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr despre aceasta. f r a fi sf râmate sau mestecate. Tratamentul trebuie continuat înc 2-3 zile dup remisia complet a simptomelor clinice.v medicului dumneavoastr sau farmacistului. inflama ia i tumefac ia pielii.000 UI fenoximetilpenicilin potasicâ (1 comprimat filmat Ospen 1500) la 6 ore dup interven ia chirurgical .15 mg zaharinâ sub form de sare de sodiu. 5. dozele recomandate sunt: .

dioxid de titan (E 171). talc.9 g) i excipien i: .´ Xanax. Ata a i o xerocopie dup un asemenea prospect. Da i exemple de produse pe ale c ror prospecte exist pictograme privind modul de utilizare a medicamentului. A-6250 Kundl. . Da i exemple de alte men iuni speciale înt âlnite în practic . hipromeloz . crema vaginala 12. Tirol.000 UI (aproximativ 0.500. Biochemiestrasse 10. . macrogol 6000.fiim: zaharin sodic . Informatii suplimentare Ce con ine Ospen Un comprimat filmat con ine fenoximetilpenicilin sub form de sare de potasiu 1. Produc torul i De in torul Autoriza iei de Punere pe Pia Sandoz GmbH. Nu conduce i sau lucra i cu ma ini. polividon . maltodextrin . Cum arat Ospen i con inutul ambalajului Cutie cu 1 blister din AI/PVC-PVDC cu 12 comprimate filmate. Fenobarbital 14. talc. Evita i b uturile alcoolice. Imovane. Cutie cu 100 blistere din AI/PVC-PVDC a câte 10 comprimate filmate.nuc/eu: stearat de magneziu. Ce date sunt mentionate pe eticheta preparatelor cu valva dozatoare? 13. Romergan. Da i 2 exemple de medicamente pe a c ror eticheta se men ioneaz ³Aten ie! Poate produce somnolen . Gynofort 2%. Austria Data ultimei verific ri a prospectului Iunie 2005 11. ulei de ment . Dormicum.6.

trageti pleoapa inferioara pentru a face un pliu Aduceti picuratorul/aplicatorul tubului de unguent cat mai aproape de acest pliu. pe coapsa sau pe abdomen (burta). sau in alte locur i unde se freaca de imbracamintea stramta. ± Se schimba cu regularitate locul de aplicare ± Se aplica cu mainile curate ± Se curata si se sterge complet suprafata de aplicare ± Se indeparteaza folia protectoare a plasturelui. Nu tineti pleoapele prea stranse Cantitatea in exces se indeparteaza cu un servetel curat Daca se administreaza mai mult de un tip de picaturi. se utilizeaza maxim 14 zile. brat sau piept si se inlocuiesc la fiecare 24 de ore. Picaturi oculare/ Unguente oftalmice ± ± ± ± ± ± ± ± ± Spalati-va pe maini Nu atingeti dispozitivul de aplicare Priviti in sus. uscata. fara a-l atinge si fara a atinge ochiul Aplicati in pliul format cantita tea prescrisa de picaturi /unguent Inchideti ohii pt aprox. asteptati cel putin 5 minute inainte de a aplica seria urmatoare Dupa deschiderea flaconului. 2. Ce sfaturi da i pacien ilor privind administrarea unui medicament oftalmic (pic turi pentru ochi sau unguent oftalmic). fara par. Plasturii nu trebuie aplicati pe pielea iritata sau inrosita.CAPITOLUL: CAI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR 1. 2 minute. fara rani de pe spate. ± Se specifica locul de aplicare in functie de medicame nt (specificat in prospect) ± Plasturii se aplica pe pielea curata. fara a atinge partea ce contine substanta activa ± Se aplica plasturele pe piele si se apasa ferm inclusiv pe margini ± Se indeparteaza si se inlocuiesc plasturiii in conformitate cu indicatiile medicului . Preciza i instruc iunile date unui pacient privind administrarea unui sistem terapeutic transdermic.

dar ea nu trebuie sa dureze mai mult de cateva minute.salbutamol . Da i 2 exemple de produse de inhalat sub form de pulberi i detalia i modul de administrare y y Ventolin Accuhaler ® . 5. Tineti-va respiratia 10-15 secunde. 5. 4. 2. Expirati pe nas. Picaturi pentru ureche (solutii otice) 1. daca este necesar Spalati picuratorul cu apa fiarta. 7. 8. Inspirati profund si activati flaconul cu aerosoli. picaturi le vor trece in faringe Repetati procedura pentru cealalta nara. cat mai mult cu putinta. 10. 6.terbutalina . Clatiti gura cu apa calda. . 4. Se asteapta 5 minute inainte de a se trece la cealalta ureche 6.AstraZeneca 1. 8. 7. Se trage usor de lobul urechii pentru a expune canalul auditiv extern 4. 1 cm in nara Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa Imediat dupa aceea inclinati capul inainte cu putere (capul intre genunchi) Ridicati-va dupa cateva secunde. Agitati flaconul inainte de utilzare. 2. 7. 3. Tusiti si expectorati.3. Suflati nasul Stati asezat si inclinati capul spre inapoi sau stati intins cu o perna sub umeri Introduceti picuratorul cca. 3. Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa 5. Picaturi nazale 1. se utilizeaza un tampon de va ta pentru a acoperi canalul urechii numai daca producatorul medicamentului recomanda aceasta. Men iona i câteva reguli de urmat la administrarea pic turilor pentru ureche sau pentru nas. 6. Incalziti flaconul cu solutie tinanadu -l in mana sau la axila timp de cateva minute (nu se utilizeaza un vas cu apa si nici nu se controleaza temperatura) 2.Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . 4. 9. Asezati buzele strans in jurul piesei bucale a inhalatorului. Expirati lent. Dupa aplicarea picaturilor. Poate aparea senzatie de arsura sau intepatura. 3. Se inclina capu intr-o parte sau se sta asezat cu urechea orientat in sus. pastrand limba apasata. golind plamanii de aer. Tineti flaconul rasturnat. Incinati capul usor spre inapoi.

se creste consistenta prin racire (se tine sub jet de apa rece. ± Asezati-va intins pe o parte si indoiti genunchii. ± Umeziti supozitorul cu apa rece. ± Spalati-va pe maini. ± Indepartati marginile ascutite prin inc alzire in mana. ± Ramanti intins pentru cateva minute. ± Incercati sa nu aveti scaun in prima ora de la administrarea supozitorului. ± Daca supozitorul este prea moale. . Da i exemple de preparate vaginale care se administreaz cu sau fara aplicator: Cu aplicator: Meclon (Farmigea Spa Italia) ± crema vaginala Gynofort 2% (Richter Gedeon PLC) ± crema vaginala 2%( butconazol) Gyno Canesten (Bayer AG) ± comprimate vaginale (clotrimazol) Lomexin (Recordati Spa) ± crema vaginala(fenticonazol) Fara aplicator: Cervugid ( SC Ircon ± Iasi) ± ovule Betadine (Egis) ± ovule Pharmatex (Innotech) ± ovule contraceptive Mycoheal (Dar Al Dawa Pharma) ± supozitoare vaginale 6. ± Introduceti supozitorul incet. Preciza i instruc iunile date pacientulu i privind administrarea supozitoarelor rectale.5. in orificiul anal. ± Spalati-va pe maini. cu partea rotunjita inainte. inca ambala) si apoi se indeparteaza ambalajul.

. . formei farmaceutice. Preciza i etapele unei recep ii a medicamentelor la care a i participat: Receptia produselor se realizeaza calitativ (numele produsului. concentratia. -pentru medicamentele industiale: identificarea substantei active. controlul organoleptic si efectuarea reactiilor de identificare prevazute de farmacopee . prin evaluarea preturilor produselor primite la preturile legale in vigoare. a concentratiei. Men iona i ce verific ri se fac în cursul recep iei calitative a unui medicament .Medicamentele nu trebuie distribuite sau receptionate d upa expirarea datei de valabilitate. 3. containerele cu produse trebuie examinate din punct de vedere al integritatii acestora si al conformitatii cu comanda. nici in apropierea acesteia. verificarea integritatii ambalajelor si a seriei produsului -pentru substantele farmaceutice: suplimentar. Acestea trebuie s corespund cu cantitatea facturat .Efectuarea receptiei valorice. data de expirare ). daca nu sunt distruse imediat. forma farmaceutica. trebuie pastrate intr-o zona dedicata. .Dac sunt îndeplinite criteriile cantitative forumularul ro u al facturii i calitative. . Preciza i opera iile implicate de recep ia cantitativ a unui medicament: Receptia cantitativa a produselor implica stabilirea identitatii d intre cantitatea de medicamente livrate si cantitatea de pe factura. .Medicamentele cu sigiliile rupte. este semnat i tampilat 2. clar delimitata. evitandu -se astfel ca medicamentul sa expire inainte sa fie folosit de pacient. termenului de expirare. DCI. ambalajele deteriorate sau suspectate de a fi contaminate trebuie sa fie retrase din stocul destinat comercializarii si.Se verific identitatea si cantit ile produselor. astfel incat sa nu poata fi comercializate din greseala sau sa nu contamineze alte produse. cantitativ si valoric: .CAPITOLUL: RECEPTIA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1.In momentul receptiei.

Ce presupune pregatirea produselor pentru depozitare? Operatia presupune identificarea conditiilor particulare de depozitarea a tuturor produselor receptionate(la rece.valoarea la pret de vanzare. In cazul i n care bunurile materiale sosesc in transe. ferite de lumina. cantitatea receptionata . prenumele si semnatura celor care fac receptia . U/M. se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa. numarul si data intocmirii formularulu i . colete receptionate) -Diferente calitative(alt produs. -Colet deteriorat (transport/manipulare defectuoase ) -Plus/minus cantitatea receptionata(diferent cantitativa: nr unitati AIM .adaosul comercial unitar si total .4.pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial . care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. pe masura efectuarii receptiei. Dati exemple de neconformitati care se pot intalni la receptia medicamentelor. Men iona i 3 produse care necesita transportul cu masini prevazute cu echipamente frigorifice. dupa caz. Epirubicina Actavis 2mg/mL ( Actavis Romania) Vinorelbina 10mg/1mL (Actavis Romania) Humira 40mg (Abbott) ± adalimumab 5. alta concentratie) -Termen de valabilitate depasit / lipsa termen de valabilitate -Aspectul substantelor farmaceutice necorespunzator 7. alta denumire comerciala. In situatia in care la receptie se constata diferente.numarul si seria facturii/avizului de insotire a marfii receptionate . inclusiv tva 6. depozitare in dulapuri speciale etc.pretul de achizitie al cantitatii receptionate . denumirea bunurilor receptionate.ul se intocmeste in 2 exemplare la locul de depozitare sau i n unitatea cu amanuntul.factura/ nr. cantitatea conform docuemtelor insotitoare.nr curent. NIR .denumirea unitatii . Rubricile NIR: . Ce este NIR-ul si ce rubrici contine? Reprezinta Nota de receptie si constatare de diferente(Nota interna de receptie) si este un document pentru receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un document justificativ pentru incarcarea in gestiune.numele. la loc racoros.) .denumirea.

in dulapuri special destinate.CAPITOLUL: DEPOZITAREA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. Buprenorfin . Cu o lun a inainte de expirarea produsului sistemul atentioneaza asupra valabilitatii acestuia. 2. Substantele psihotrope sunt acelea clasificate ca atare in Tabelul III din Lega 339/2005 privind Regimul juridic al preparate lor si substantelor stupefiante si psihotrope. Barbital Bromazepam. La introducerea facturii în sistem se adauga si data expir rii produsului. (ex: Allobarbital. . Preciza i tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastr . ÄSubstan psihotrop . ´ Acest tip de substante se vor depozita separat. Butalbital etc) . Da i cateva exemple de medicamente psihotrope si precizati conditiile de depozitare. Amfepramon. Da i 3 exemple de produse medicamentoase care se pastreaza Äferit de umiditate´ Aciloc(aciclovir) Uricol(metenamina.Activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate se efectueaz a cu ajutorul programului informatic utilizat în farmacie. Brotizolam. Amobarbital. gr efervescente) Episindan(Epirubicina. pulbere liofilizata) 5. . Alprazolam. Men iona i 3 produse existente în farmacie care necesit p strarea sau Äla loc r coros´. Aminorex. Äla rece´ Äla rece´(2-8°C) Typhim ± Aventis Pasteur Infanrix ± Glaxo Rotarix ± Glaxo Äla loc racoros´(8-15°C) Novomix ± suspensie inj (Novo Nordisk) Vitamina A ± fiole (Pharco) Viusid ± pulbere (Catalysis) 3. securizate. Da i exemple de produse medicamentoase care necesit un regim speci al de p strare (la ÄSeparanda´) Bromazepan ± Labormed Zolpidem Actavis -Actavis Ciclobarbital ± Terapia Ludiomil ± Novartis 4.termen desemnând substan ele înscrise în anexele la Conven ia asupra substan elor psihotrope din 1971.

La transferul substantelor medicamentoase in alt ambalaj trebuie sa se minimizeze orice factor ce ar conduce la contaminarea produsului ( recipientul trebuie sa fie curat. -un numar unic care sa permita identificarea fiecarei livrari. -numarul de serie si data de expirare. spatiul de lucru si ustensilele curate si dezinfectate etc) Pe eticheta recipientului in care s -a realizat transferul trebuie sa se regasesca pe cat posibil. Intocmiti o lista cu produse termolabile. oficina) cu o atentie deosebita pentru produsele ce necesita conditii speciale de depozitare. Trebuie sa existe inregistrari privind operatiile de distributie efectuate. Precizati ce se intelege prin expresia Äferit de lumina´. -cantitatea (numarul de unitati comerciale din fiecare serie de medicament si cantitatea pe fiecare unitate comerciala daca este cazul). care sa includa. unitate de distributie en detail). persoane de contact). concentratia) 9. Indicati masurile luate la transferul unui produs din ambalajul original intr -un alt ambalaj. forma farmaceutica si doza (daca este cazul). -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa destinatarului persoana juridica (unitate de distributie angro. dar s a nu se limiteze la urmatoarele informatii: -data expeditiei. 10. f iecare parte implicata in lantul de distributie are responsabilitatea de a asigura trasabilitatea medicamentului. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa distribuitorului angro persoana juridica. informatii despre transportator (numar de telefon.6. Ce se intelege prin monitorizarea depozitarii. Monitorizarea depozitarii reprezinta urmarirea si inregistrarea valorilor de temperatura si umiditate in zonele destinate depozitarii medicamentelor (depozit. 8. receptura. cat mai multe informatii prezente pe eticheta ambalajului initial (denumirea produsului. FRX: Prin expresia Äferit de lumina´ se intelege ca recipientele trebuie sa fie din sticla de culoare brun-inchis sau din alte materiale care nu permit trecerea luminii. data de expirare. sau trebuie pastrate in dulapuri inchise. Explicati ce se intelege prin trasabilitatea unui produs pus pe piata? Conform Regulilor de buna practica de distributie . -conditiile necesare pentru transport si depozitare (daca este cazul). Daca se folosesc recipiente dintr-un material permeabil la lumina acestea trebuie izolate cu un material adecvat. 7. inclusiv: denumirea. de culoare inchisa. -descrierea produselor. .

2. prin evitarea contaminarii cu produse solide sau lichide. sensibilitate la modificari de pH. Ce etape presupune prepararea la receptura a unei solutii magistrale. Ce mentiune se inscrie pe recipientul de conditionare a unui suspensii? ³A se agita inainte de utilizare´ 3. Ce se intelege prin recipient ³bine inchis´? FRX: Prin recipiente ³bine inchise´ se intelege ca acestea trebuie sa protejeze continutul de mediul extern.sticla de calitate I etc).CAPITOLUL: PREPARAREA MEDICAMENTELOR 1. in conditii normale de conservare. manipulare si transport.a). in vehiculul Recipientul se eticheteaza cu denumirea preparatului(sau a subtantei active). denumirea unitatii farmacutice.se vor alege recipiente de culoare bruna. . Orice operatie de preparare trebuie sa fie precedata de asigurarea curateniei in arai de desfasurare a operatiei( curatenia si dezinfectarea spatiulu de lucru si a veselei utilizate) Se alege recipientul de conditionare tinand cont de natura substantei active ce va fi dizolvata (sensisibilitate la lumina . data de preparare. de volumul de solutie rezultat si de calea de administrare (pentru atasarea unui dispozitiv de administrare) Solutia se prepara prin dizolvarea componentelor corespunzator(ordinea de dizolvare dictata de tipul de s. concentratia. modul de administrare.

unitatea de masura pentru bunurile eliberate din magazie. pretul unitar si valoarea acestora. restituire se foloseste pentru predarea produselor intre farmaciile ce apar in acelu iasi lant farmaceutic ‡ Bonul de consum ± este document justificativ pentru eliberarea produselor din magazin i pentru scaderea bunurilor din gestiune. transfer. Anexa i modele blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox) ‡ NIR ( nota intern de recep ie ). codul individual. a) Factura de cump rare a produselor . ca document justificativ de inregistrare in contabilitate ‡ Bonul de predare. Men iona i documentele de gestionare a bunurilor din farmacie. impreuna cu factura de cumparare a produselor.CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE 1. Documentul consemneaza: data operatiunii.

b) NIR c) Bon de transfer .

acesta se transmite electronic la compartimentul financiar -contabil.Depozit: seturi de rafturi 4. care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje. dup a care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza.Receptur : chiuvet .2. pe baza facturilor introduse în ziua respectiv . Preciza i cum se întocme te un raport zilnic de gestiune : Dup raportarea soldului din ziua precedent . unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta an alitica.Valoarea contabil . transferul intre gestiuni. programul informatic realizeaz raportul zilnic de gestiune. ghi eu. a vanzarii efectuate. scaune. cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje. In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul.Denumirea produselor inventariate . Dup a realizarea raportului de gestiune. scaun. Preciza i cateva mijloace fixe existente în farmacie: .Pre ul unitar . distrugerea marfurilor degradate. set rafturi. Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila 3. mese de lucru . cas . Descrie i con inutul unei liste de inventariere: . Indica i programul de gestiu ne informatic folosit în farmacia de practic : Pharmec .Comisia de inventariere .Data efectu rii inventarului . Acesta stabile ste totalul intrarilor plus soldul. mas .Unitatea .Oficin : mas .Cantitatea . cum a r fi: modificarile de pret. seturi de rafturi.Semn tura gestionarului i a unei persoane responsabile de la contabilitate 5.

Gastrorez. (Acidum Ibandronicum) Bonviva 150mg compr. Astrazeneca Uk Ltd. (Pravastatinum) Pravator 40 mg compr. Ranbaxy U.S. Docetaxel 2. Sec iunea c1 . 5mg Berlin Chemie Ag Menarini Group (Rosuvastatinum) Crestor 20 mg compr. Limited (Valsartanum) Coreton 160 mg compr. Film. precizand nivelul de compensare actual. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se compenseaza de CAS. Film. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se elibereaza gratuit. Krka D.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pre ul de referin conform dci-urilor utilizate în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii i consumului prin comisiile paritare Sec iunea c2 . Zentiva K.D. 3. film.prescrip ie medical cu regim special de eliberare (P-TS): Morfina.CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR 1. Roche (Esomeprazolum) Nexium 40mg compr.K.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de decontare ± conform denumirilor comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de s n tate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc . Zentiva SA y Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta (Sublista B) (Nebivololum) Nebilet (R) compr. film. Abilify(Aripiprazol) .prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Astrazeneca AB 4.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Ciprinol (Ciprofloxacina) . Dati cate 2 exemple de specialit ati farmaceutice care se elibereaz pe: . Prezentati in xerocopie/scanata cate o prescriptiei medicala din fiecare categorie. (Aminophyllinum) Miofilin 100 mg caps. Fentanyl .prescrip ie medical cu eliberare restrictiv (S): Epirubicina Actavis. y Medicamente cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta (Sublista A) (Simvastatinum ) Vasilip 20 mg compr.

10 mg Eli Lilly 5. 2. c2. Mentionati programele nationale derulate de Ministerul Sanatatii.4. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln viri lor asociate factorilor de risc alimentari i de nutri ie. . Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*). studen i sau ucenici dac nu realizeaz venituri. 2. C3) (Metoprololum) Betalock 50mg AstraZeneca (Lamivudina) Epivir 150 mg Glaxo Group Ltd. infec ie HIV.conform dciurilor din canamed.2. III.2. 2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului colorectal.1. Programul na ional de hematologie i securitate transfuzional IV. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. 1. b. Programele na ionale privind bolile transmisibile 1. 2.Sec iunea c3 . Subprogramul de tra tament al pacien ilor cu afec iuni cardiovasculare. Programul na ional de oncologie 2. Programul na ional de imunizare 2. 2. Programul na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de col uterin. (Olanzapina) Zyprexa 5.lista de medicamente cu procent de compensare 100% . c1. Programul na ional de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i monitorizare a utiliz rii antibioticelor i a antibioticorezisten ei II. tuberculoz . Programul na ional de boli cardiovasculare 1. precum i gravide i l uze y Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta (Sublistele C1. A. infec ii cu transmitere sexual ) 3. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc determinan i din mediul de via i munc . PROGRAME NA IONALE DE S N TATE DE EVALUARE. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului mamar. C2.3.1. PROFILACTICE I CU SCOP CURATIV FINAN ATE DIN BUGETUL MINISTERULUI S N T II STRUCTUR : I. Programele na ionale privind bolile netransmisibile 1. altele decât cele din Sublistele a. Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din medi ul de via i munc 1. indicate pentru copii pân la 18 ani. tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi.

3.6. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia general . Subprogramul de supraveghere a st rii de s n tate a popula iei. esuturi i celule de origine uman . esuturi i celule de origine uman 5.5. Programul na ional de monitorizare a ctiv a bolnavilor cu dizabilit i de ambula ie (copii i adul i) V. 6.1. Subprogramul de monitorizare i evaluare a Programului na ional de s n tate a femeii i copilului.2. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatric i ps ihosocial . Programul na ional de urgen prespitaliceasc 11. 4. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i centrale. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afec iuni oncologice. Subprogramul de tratament al surdit ii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i proteze auditive). Programul na ional de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 1. 2. VI. 5. Programul na ional de transplant de organe. Programul na ional de boli endocrine 8.4. 4.2. Subprogramul de s n tate a copilului. 6.5.1.2. 6. 3.3. 7. Programul na ional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de înalt performan 6. Subprogramul de radiologie interven ional . Subprogramul de prevenire i tratament ale toxicodependen elor. Subprogramul de fertilizare in vitro i embriotransfer. 6. Subprogramul de monitorizare a evolu iei bolii la pacien ii cu afec iuni oncologice 3. Programul na ional de s n tate mintal 3. Subprogramul pentru ameliorarea st rii de nutri ie a gravidei i copilului. 5. 2. 3. 6. Programul na ional de diagnostic i tratament al sepsisului sever 10. Subprogramul de transplant de organe. 3. Programul na ional de s n tate a femeii i copilului 1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afec iuni complexe prin chirurgie minimum invaziv asistat robotic. 2. Subprogramul de prevenire i combatere a consumului de tutun. .2. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietal abdominal deschis i laparoscopic . Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare 9. Subprogramul de promovare a unui stil de via s n tos. Programul na ional de diabet zaharat 5. Subprogramul de s n tate a femeii.1.

5 mg GLUCOVANCE (R) 500 mg/5 mg AVANDAMET 2mg/1000mg AVANDAMET 4mg/1000mg AVAGLIM 4mg/4mg AVAGLIM 8mg/4mg COMPETACT GLUCOBAY (R) 100 AVANDIA 4mg ACTOS 15mg JANUVIA 100mg REPAGLINIDA FARMAL 0.5 mg BIDIAB 400 mg/2. Dati cate 3 exemple de produse care se elibereaza pe prescriptii P -RF.6. . Aciclovir crema.OTC : Fervex. Abilify(Aripiprazol). Ampicilina . Coldrex. INSULINE UMANE INSULINUM LISPRO INSULINUM GLARGINE INSULINUM DETEMIR METFORMINUM BUFORMINUM GLIBENCLAMIDUM GLIPIZIDUM GLIQUIDONUM GLICLAZIDUM GLIMEPIRIDUM COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) ACARBOSUM ROSIGLITAZONUM PIOGLITAZONUM SITAGLIPTINUM REPAGLINIDUM EXENATIDUM BENFOTIAMINUM COMBINATII FARA DCI HUMULIN R HUMALOG KWIKPEN100U/ml LANTUS 100UI/ml LEVEMIR PENFILL 100 U/ml METFORMIN ARENA 1000 MG SILUBIN RETARD GLIBENCLAMID ATB 1. P-6L si OTC.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Depakine(acid valproic) . Olynth.5 mg GLIBOMET (R) GLIFORMIN GLUCOVANCE (R) 500 mg/2. etc .prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum).75 MG GLIPIZIDA ATB 5mg GLURENORM GLICLAZID LPH TINERIL 4 mg BIDIAB 400 mg/2. Ciprinol (Ciprofloxacina). Mentionati medicamentele incluse in Programul National pentru diabet.5 mg BYETTA 10mcg/doza BENFOGAMMA MILGAMMA (R) N Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat 7.

containere si saci de colectare a deseurilor. 9. Dupa efectuarea acestui control. Clorhidrat de Irinotecan ® (Sindan Pharma. Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici. aceeasi concentratie si daca bioechivalenta este demonstrata prin studii corespunzatoare. in acest loc sunt interzise fumatul si consumul de alimente si lichide. Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluare a prescriptiei medicale in ceea ce priveste: a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice). ochelari de protectie. de asemenea. manu si sterile de unica folosinta. daca sunt indeplinite prevederile prevazute anterior. farmacistul trebuie sa stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala. pentru orice problema ivita. de reglementare si. y Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ sa fie eliberat. intelegandu -se prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in principii active. campuri de protectie. Preparatele citostatice se elibereaza pe prescriptie tip S datorita modului special de administrare. . Mentionati pasii facuti la primirea si analiza unei prescriptii medicale.8. Ea necesita un loc special destinat acestui scop. In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura ca prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta. Gemcitabina Actavis®. farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia. Conform Regulilor de buna practica farmaceutica privind eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale. Epirubicina Actavis ®. indeosebi. Inainte de a efectua o substitutie. aceeasi forma farmaceutica. d) unele aspecte sociale. farmacistul isi va utiliza toa ta competenta profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise. Episindan ®.Actavis) Prepararea solutiilor injectabile de citostatice trebuie efectuata numai de un personal specializat si instruit in acest scop. indeosebi halate cu maneci lungi. in securitate. in conditii care sa asigure protectia mediului si. b) adaptarea sa la persoana in cauza. y Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist. Personalul trebuie sa dispuna de un ansamblu de materiale adecvate manipularii. a personalului care manipuleaza solutiile. c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute. Dati exemple de medicamente care se elibereaza in conditii restrictive si motivati acest mod de eliberare. masti de protectie. unele aspecte economice. y Prepararea si asigurarea calitatii medicamentelor magistrale si oficinale. bonete. intr -o colaborare eficienta si permanenta cu pacientul si medicul.

10. Enumerati 3 cazuri de substitutie generica intalnite si justificati deciziile luate. Urmarirea tratamentului prescris Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse.y y y Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca acesta primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris. Enumerati preparatele galenice elaborate in farmacia de practica si precizati perioadele de valabilitate. acestea se declara de medic/farmacist. Inregistrarea activitatilor profesionale Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze evidentele activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare ulterioara. Ex: Aprovizionare Relad Pharma Farmexpert . Mixtura mentolata± valabilitate 30 zile Apa oxigenata (solutie diluata de peroxid de hidrogen 3%) ± valabilitate max 30 zile 12. Precizati sursele de aprovizionare cu medicamente pentru farmacia de practica. informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma scrisa sau prin intermediul altor mijloace adecvate. in acord cu Regulile de buna practica de distributie angro. numai in cadrul activi tatii nationale de farmacovigilenta. 11. In afara comunicarii orale. Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate. prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia Nationala a Medicamentului.

vaginala. destinate pacientului. trebuie sa asigure evidenta si conditiile de protectie fizica a acestor substante si preparate. Este interzisa eliberarea de preparate stupefiante si psihotrope fara prescriptie medicala .05% solutie Pulbere pt solutie 500 mg Supozitoare Unguent 20mg/g Producator Terapia S. precizand forma farmaceutica. analgezic dizolvarea dopurilor de cerumen decongestiona nt nazal Lubrifierea oculara antiinflamator Olynth Optive Tantum Rosa Pfizer Allergan Csc Pharmaceutic als Handels GMBH Antibiotice S. Prescriptia pentru prep aratele care contin substante din tabelul II din anexa la Legea nr. psihotrope) Farmaciile cu circuit deschis. buco-faringiana. auriculara.A. în baza autoriza iei de func ionare. Prescriptia medicala pentru pr eparatele stupefiante si psihotrope se emite in patru exemplare. subtanta activa. Unitatile de mai sus.75 mg Solutie auriculara Solutie 0. precum i centrele de tratament pentru toxicomani î i desf oar activitatea cu plante. Coco Betaina 6 g. un exemplar ramane in carnetul de prescriptii al medicului care a completat prescriptia. Gilbert Calea de administrare orala bucofaringiana auriculara nazala oftalmica vaginala Indicatie antidiareic antiinflamator. cabinetele medicale în specialitatea medicina de familie . nazala. indicatia terapeutica. denumirea comerciala si producatorul. oftalmica. rectala.A. care desfasoara activitati cu substante si preparate stupefiante si psihotrope in baza autorizatiei de functionare. iar pentru preparatele care contin substantele din tabelul III din . farmaciei si. Produs Imodium Strepsils Plus A-Cerumen Substanta activa Loperamid Flurbiprofen Tea-colagen 20 g. Xilometazolina benzidaminum Forma farmaceutica/ Concentratie Capsule 2mg Drajeuri 8.13. Mentionati care sunt prevederile legale privind detinerea si eliberarea medicamentelor cu regim special (stupefiante. Inscrieti intr-un tabel cate 1 exemplu de medicamente OTC care se administreaza pe caile orala. Reckitt Benckiser HE. substan e i preparate stupefiante i psihotrope. cutanata. dupa caz. casei de asigurari de sanatate. farmaciile cu circuit închis. concentratia. Pharmazeutis hce Fabrik Montavit GMBH Supozitoare cu glicerina Dermodrin Stearat de sodiu Difenhidramina rectala cutanata laxativ alergii cutanate 14. In aceste unitati activitatea cu substante si preparate stupefiante si psihotrope se desfasoara de catre farmacistul sau medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia. 339/2005 trebuie prezentata la farmacie in cel mult 10 zile de la data prescrierii.

In farmaciile cu circuit deschis. Obligatia inscrierii revine tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati cu plantele. conform modelului prezentat in anexa nr. Mentionati care sunt medicamentele ce contin inhibitoare ale pompei de protoni. pe cele doua exemplare ale prescriptiei. Preparatele pot fi ridicate fractionat. Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr. Omeran (Europharm). si numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 de zile. cu conditia confirmarii. Ultop (Krka) ESOMEPRAZOLUM ± Nexium (AstraZeneca) PANTOPRAZOLUM ± Controloc (Nycomed). 339/2005 se realizeaza prin inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta special. la solicitarea pacientului. Evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. din acee asi farmacie. cu conditia ca aceste date sa poata fi prezentate intr-o forma care poate fi citita si sunt permanent disponibile pentru control la solicitarea autoritatilor competente. 13 a normelor de aplicare a legii. Cantitatea totala de preparate poate fi eliberata fractionat. in cel m ult 30 de zile. preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decat in baza altei prescriptii. Pacid (Terapia) LANSOPRAZOLUM ± Lanzul (Krka) 16. 339/2005. inclusiv acelasi medicament in maximum 3 forme farmaceutice diferite. 15. in cel mult 3 transe. pe orice suport de stocare a informatiilor. Registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana responsabila. substantele si prep aratele prevazute in tabelul II. 339/2005 poate fi tinuta impreuna cu preparate ce nu contin substante din acest tabel.anexa la Legea nr. dupa caz. 339/2005 rezulta din prescriptiile medicale retinute obligatoriu la eliberarea medicamentului. in perioada de valabilitate a prescriptiei. OMEPRAZOLUM ± Helicid (Zentiva). Mentionati cateva medicamente prezentate sub forma de spray cutanat solutie. In situatia in care eliberarea fractionata este determinata de lipsa preparatului din farmacie. a cantitatilor ridicate. In cazul neprezentarii prescriptiilor in aceste termene. aceasta est e obligata sa procure preparatul in cel mult doua zile lucratoare. Omez (Dr. O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate. evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. Lamisil spray 1% (terbinafina) Novartis Clotrimazol spray 10mg/mL Rompharm Hairgrow 2% (minoxidil) Dar Al Dawa . comenzile pentru substantele si preparatele prevazute in tabelul II se completeaza si se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi. Losec (AstraZeneca). Facturile si. Reddy¶s).

de pe brat sau piept Fentalyl TTS ( Sandoz) ± Fentanil 18. sau substantele destinate unui efect imediat(cale de urgenta) . Inj. Sol. In Stilou Injector Preumplut Sol. Mentionati preparatele pe baza de insulina eliberate din farmacie.Se conditioneaza sub aceasta forma substantele active ce sufera un intens pasaj hepatic. de pe partea superioara sau inferioara a spatelui. fara pudra. In Flacon Sol.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . Sol. lotiune. Exelon (Novartis) ± Rivastigmina Plasturii trebuie aplicati o data pe zi pe pielea curata. sub linia taliei. fara leziuni sau iritatii. ucata. Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insulinum Lispro** Insulinum Glulizina** Insuline Umane Insuline Umane Humulin R Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100 Ui/Ml Optiset Humalog Kwikpen100u/Ml Apidra 100u/Ml Humulin N Mixtard 30 Penfill 100 Ui/Ml Sol. Nicorette Patch (McNeil) . In Cartus Sol.Viteza de dezagregare/dizolvare mare ± pune in libertate rapid substanta activa . Inj. uscata. . Pielea trebuie sa fie curata. fara par. sanatoasa si intacta. Inj. locul anterior poate fi folosit dupa cel putin o saptamana. in fiecare dimineata si se pastreaza 16 ore. ulei.Are dimensiuni reduse(pentru comprimate) sau se administreaza prin pulverizare .Nicotina Plasturele se aplica in zone unde nu deranjeaza. timp de 3 saptamani. Inj.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . Inj. Inj. Susp. dupa care se reduce doza la jumatate pentru inca 2 saptamani.17. Inj. Estradot (Novartis) ± Estradiol Dermestril (Rothap) Aplicare in partea inferioara a abdomenului. Mentionati pe scurt caracteristicile unui preparat sublingual. Urmatorul se aplica intr-un loc diferit. Se schimba de doua ori pe saptamana. In Stilou Injector Preumplut Susp. In Cartus 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100u/Ml 100u/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml Lilly France Sas Sanofi . Inj. Mentionati produse sub forma sistemelor terapeutice transdermice.Aventis Deutschland Gmbh Lilly France Sas Novo Nordisk A/S 19.Aventis Deutschland Gmbh Eli Lilly Nederland Bv Sanofi .

21.2 lingurite dozatoare (10 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea mai mare de 30 kg si la adulti. acid ascorbic. maleat de feniramina) Epalfen (lactuloza) . daca este necesar. Exemple de granule pentru solutii orale Daleron C Junior (paracetamol. Exemple de specialitati farmaceutice sub forma de pulberi pentru suspensie orala.pulbere pentru suspensie orala: in flaconul cu pulbere se adauga apa fiarta si racita pana la semn.o lingurita dozatoare de 3 ori pe zi la copii cu greutatea intre 20 si 30 kg . datorita bunei repartitii si aderente pe mucoasa. Mentionati recomandarile specifice din prospect. bunei eliberari a substantei medicamentoase si usurintei la administrare. 22. 23. se adauga din nou apa fiarta si racita pana la semn si se agita. Se agita energic pana la dizolvarea completa si. Ce preparate vaginale sub forma de spuma cunoasteti? Cand este indicata utilizarea lor? Amicel spuma 1%(Econazol) Preparatele vaginale sub forma de spuma sunt indicate pentru efect local. Inainte de fiecare a dministrare este necesara agitarea flaconului.o lingurita dozatoare (5 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea intre 15 si 19 kg .20.cefadroxil pulbere pentru suspensie orala Diflucan(Pfizer) ± fluconazol pulbere pentru suspensie orala Unasyl(Pfizer) ± sultamicina Modafen(Zentiva) ± paracetamol+pseudoefedrina Erdomed(CSC Pharmaceuticals Handel) ± erdosteina Instructiuni privind pregatirea produsului medicamentos in vederea administrarii si manipularea sa Erdomed . Compozitie si actiune. Mod de administrare: . vit C) Fervex (paracetamol. Cexyl® . Exemple de pastile si pastile m oi eliberate.

64%. pe ml: clorura de sodiu (NaCl) 0. echilibrata fiziologic.Tratamentul hipertoniei patologice a musculaturii striate. BSS(Alcon) Solutie salina sterila. boala Raynauld.17%. trombangeita obliteranta. in cazurile severe. Mentionati cateva exemple de comprimate filmate si indicatiile terapeutice. sclerodermie difuza) si tulburari cauzate de lezarea inervatiei vasculare (acrocianoza. hidroxid de sodiu si/sau acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului). cu digitalice). 25. identificati tipul de matrita in functie de excipientii declarati in prospect. sterile de 15 ml). Ce medicamente antiastmatice prezentate sub forma de inhalator cu valva dozatoare cunoasteti? Flixotide Inhaler(Glaxo) ± fluticazon Ventolin (Glaxo) ± salbutamol Serevent (Glaxo) .24. metoprolol succinat 47. Reabilitarea postoperatorie in ortopedie si traumatol ogie. Nexium (omeprazol) ± Tratamentul ulcerului peptic si bolii de reflux gastroesofagian 27. clorura de magneziu hexahidrat (MgCl26H2O) 0.hipertensiune arteriala esentiala. Tratamentul bolilor vasculare obliterante (ateroscleroza obliteranta.salmeterol . care contine. clorura de potasiu (KCl) 0. acetat de sodiu trihidrat (CH3 COO Na 3H2O) 0.03%.39%. angiopatie diabetica. Dati un exemplu de gel oftalmic. Preparatul are indicatii pediatrice speciale in terapia bolii Little si in alte encefalopatii asociate cu distonie. cauzate de afectiuni neurologice organice . apa pentru injectare (flac.048%. Mydocalm(tolperison) . clorura de calciu dihidrat (CaCl2H2O) 0. Accupro(quinapril) .5 mg) ± comprimat cu matrice gelatinoasa(hidrofila) pe baza de HPMC si HEC Cardura XL(Doxazosin) ± comprimat cu eliberare prelungita formulat ca matrita minerala Ferro Gradumet (Galenika) ± comprimat filmat sub forma de matrita inerta impregnata cu sulfat feros 28. spasme musculare si contractura musculara asociata afectiunilor locomotorii . Hipertonie musculara. insuficienta cardiaca (in asociere cu diuretice si. Exemple de solutii pentru bai oculare. disbazie angioneurotica inte rmitenta).075%. Exemple de comprimate per orale de tip matrita. citrat de sodiu dihidrat (C6H5Na3O72H2O) 0. Nyolol (timolol) Novartis Pharma GMBH ± Germania 26. Logimax (felodipina 5 mg.

nu se congeleaza. Flacoanele de insulin . sau diminea a. Injec ia se face imediat. Se injecteaz la 6 -8-12 ore. 2. pentru omogenizare.reconstituirea se face inainte de administrare . maxim o lun . uscata si curata. Se administreaz curent subcutanat. coma diabetic ) se injecteaz intravenos. sau solventul prevazut . . 3. de cele mai multe ori într -o singur injec ie pe zi. cartu ele Penfill i NovoLet -urile trebuie depozitate în ambalajul lor de carton la o temperatur între 2 -8°C. 4. Ce recomand ri se dau pacientului la eliberarea unui medicament care necesit reconstituirea înainte de administrare ? . cu 30-90 de minute înainte de micul dejun. la prânz i seara). Flaconul se agit înainte de întrebuin are. La fiecare inlocuire a plasturelui. solutii acide sau bazice . Ce informa ii transmite i unui pacient în leg tur cu modul de administrare a unui medicament de tip comprimat oral . pentru a nu se depune suspensia în sering . Cartu ele Penfill i NovoLet-urile în uz nu se p streaz în frigider. Nu trebuie expuse la lumina soarelui sau la temperaturi e xtreme. Men iona i informa iile oferite pacientului referitor la locul de administrare al unui TTS? Se aplica pe piele intr-o zona sanatoasa(fara iritatii sau leziuni). zdrobite sau mestecate. Administrarea lor nu este influentata de momentul alimentarii. Ce informa ii oferi i unui pacient insulino -dependent la eliberarea insulinei sau analogiilor de insulin legat de p strarea i mod de administrare? 1. În urgen e (ex. Se administreaz exclusiv subcutanat.solutia ramasa se poate pastra la frigider maixm 24 h in vederea utilizarii ulterioare.solutiile reconstituite de antibioticele nu se asociaza in seringa cu alte medicamente. Condi ii de p strare. cu o jum tate de or înainte de mas (diminea a i seara. 2.se citesc cu atentie instructiunile de reconstiuire din prospect . Cartu ele Penfill pot fi inute în NovoPen -uri sau pot fi purtate ca rezerv . se schimba locul de aplicare.matri ? Comprimatele vor fi inghitite cu apa si nu vor fi divizate. iar NovoLet-urile pot fi transportate sau folosite dup deschider e timp de o lun . diminea a. cu pilozitate redusa. Preparatele hidrosolubile.CAPITOLUL: INFORMAREA SI CONSILIEREA PACIENTULUI 1. Flaconul în curs de folosire poate fi inut la temperatura camerei timp de ase s pt mâni. Preparatele retard(suspensiile). apa distilata.reconstituirea se face cu ser fiziologic.

o datorita efectului antalcool Diazepam. pe toata durata prescrierii tratamentului(pentru a se evita instalarea rezistentei microbiene) In cazul existentei unei patologii cronice. amine triciclice 10. Clorpromazina ± potentarea efectului deprimant SNC . Ce sfat da i unui pacient hipertensiv în leg tur cu regimul de administrare a unui medicament antihipertensiv? 6.benzodiazepina Romergan(Prometazina) ± atihistaminic H1 de Gen I Haloperidol ± neuroleptic derivat de butirofenona Amitriptilina ± antidepresiv. Descrieti riscurile asociate intreruperii medicatiei antiepileptice. 11. Mentionati cateva exemple de medicamente care impun interdictia de a conduce autovehicule sau de a lucra la inaltime. monitorizarea eventualelor reactii adverse ce pot aparea in urma interactiunii in vivo. Ce sfat da i unui pacient legat de administrarea unui antibiotic? Administrarea antibioticului trebuie sa se faca conform posologiei indicate de medic. Dati 2 exemple de medicamen te care impun evitarea consumului de alcool. Nu se consuma alcool in timpul tratamentului. intreruperea se va face cu micsorarea treptata a dozelor. Dormicum(Midazolam) . astfel. Intreruperea brusca a medicatiei antiepileptice induce efect rebound cu agravarea crizelor convulsive. Fenobarbital. Ampicilina Tetraciclina Bifosfonatii 8. Da i 2 exemple de medicamente care sunt influen ate de prezen a alimentelor. 7. Preciza i un medicament pentru care nu este indicat administr rii.efect rebound cu crize de HTA datorita fenomenului de ´up reglare´ a receptorilor 1 9. Flagyl (Metronidazol) Lab Aventis ± administrare p.5. sistarea brusc a Propranolol .

el poate dovedi cert o oprire prelungita a unui tratament in cazul medicamentelor cu T ½ lung. fara o alta cauza probabila. daca concentratia plasmatica dozata la pacient este sub concentratia eficace in starea de echilibru (Css). Reac ii adverse posibile 5. . Care sunt consecintele neaderarii pacientului la tratamentul prescris? . de exemplu antiepile ptice.Cheltuieli suplimentare in sistemul de sanatate 15.12. Dati 2 exemple de medicamente care se administreaza pe stomacul gol si motivati aceasta indicatie. dozajul sanguin al medicamentului = cel mai sigur indicator. Mentionati paragrafele incluse intr -un Prospect pentru pacient. 1. posibilitatea chelatarii ionilor din alimente si inactivarea substantei Sucralfatul. inadecvarea dintre medicamentele ce treebuiesc reinnoite conform prescriptiei si cele care sunt solicitate de bonav personalului medical sau in farmacie.o. Amplicilina. Ce este Produsul x i pentru ce este utilizat 2. Cum se utilizeaz Produsul x 4. Cum poate fi detectat pacientul necompliant? Indicatorii noncompliantei pot fi:    ineficienta tratamentului. P strarea Produsului x 14. Alendronat( derivat bifosfonat) ± Indicatia de administrare a jeun se datoreaza biodisponibilitatii reduse p. Tetraciclina . Inaintea începerii tratamentului cu Produsul x 3.Posibilitatea aparitiei de efecte secundare prin supradozare . Subcitratul de Bi ± pentru protectia leziunilor ulceroase 13.Ineficienta tratamentului cu agravarea patolo giei . Fenoximetilpenicilina (Ospen). antidepresive triciclice. etc.

urticarie. neuropatie periferica (parestezie. hemoliza la pacientii cu deficit de glucozo . Diverse . palpitatii. Pot sa apara urmatoarele reactii adverse: reactii de hipersensibilitate (eruptii cutanate). prurit. artrite. eritem multiform. mialgii. sindrom Stevens Johnson.neutropenie. febra. anorexie. stomatita. disfunctie renala. nervozitate. gura uscata. pancreatita. un sindrom complex care include prezenta anticorpilor antinucleari (ANA). somnolenta. durere la nivelul flancului.cresterea enzimelor hepatice si/sau a bilirubinei serice. cefalee.ileus. confuzie. Enap( Enalaprilum) Reactii adverse Cardiovasculare .dermatita exfoliativa. fotosensibilitate. Electrolitice: hiperpotasemie. ataxie. Musculoscheletice . Hematologice . constipatie. infarct miocardic sau accident vascular cerebral secundare hipotensiunii excesive la pacientii cu risc crescut. oligurie. o crestere a vitezei de sedimentare a he matiilor.CAPITOLUL: URMARIREA REZULTATELOR TRATAMENTULUI 1. fibrilatie atriala. Descrie i reac iile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia comunitar de practic . embolie pulmonara. La pacientii cu colita ulceroasa poate provoca megacolon toxic.pot fi crescute usor si reversibil dupa intreruperea tratamentului. Urogenitale . constipatie. infectii respiratorii superioare. Digestive . loperamida este bine tolerata. rinoree. ginecomastie. Respiratorii . durere in gat. somnolenta. . trombocitopenie si deprimarea maduvei hematopoietice. greata.bronhospasm. herpes zoster. eozinofilie. diaforeza.6 . disestezie). insuficienta hepatica. impotenta.depresie. ameteli.crampe musculare. fotosensibilitate si alte manifestari dermatologice.insuficienta renala . sincopa. Nervoase/Psihiatrice . oboseala. vasculite.stop cardiac. tuse . tulburari de ritm cardiac inclusiv tahicardie si bradicardie. liza necrotica toxica a epidermului. scadere usoara a hemoglobinei si hematocritu lui. artralgii. hepatite. Imodium(Loperamid) Reactii Adverse In general. hipotensiune . leucocitoza. Creatinina si ureea sanguina . astm. Hepatice . infiltrate pulmonare. Cutanate .reactii alergice cu angioedem .fosfatdehidrogenaza. alop ecie. melena.

Alte reac ii adverse: . cu eventuale fenomene halucinatorii. În schimb. cefalee. administrarea de medicamenteneadaptate patologiei. asocierea unei diete necorespunzatoare etc .disurie i reten ie urinar . mialgii.v rs turi.deprimare respiratorie pâna la apnee.tulbur ri ale libidoului . cele mai frecvente reac ii adverse sunt somnolen . sedare.depasirea dozei administrate. grea . .confuzie.prurit i ro ea la locul administr rii. . anorexie. - Cauzele de aparitie a unor reactii adverse: . tendin la lipotimie. grea . Explica i leg tura de cauzalitate dintre administrarea unui medicament i apari ia unor reac ii adverse. 3. dependen fizic (apari ia sindromului de abstinen ). .dependen a constituie principala reac ie advers în utilizarea opioidelor.foarte rar. co maruri.sindrom de sevraj la întreruperea brusc a medicamentului: c scat . somnolen a. enzimopatii si receptoropatii ce conduc la idiosincrazii. În cazul administr rii cronice. constipa ie i ame eli. crampe abdominale.tahicardie. . în cadrul stagiului de practic . anxietate. Anexa i un formular (fi ) de raportare c tre autoritatea competent a unei reac ii adverse identificat la un pacient. psihotoxicitate. frisoane. iritabilitate. . l crimare. diaree.Morfina La dozele recomandate. toleran . vertij. Include: dependen psihic . artralgii. în principal datorate aden omului de prostat sau stenozelor uretrale. Men iona i cazuri de interac iuni medicamentoase detectate de dumneavoastr pe o prescrip ie medical . . . în special la vârstnici. . insomnie. asocierea incompatibila a substantelor medicamentoase. pot s apar leucopenie. rinoree. 4. grea a i v rs turile sunt în general tranzitorii i p ersisten a lor impune investigarea unei cauze asociate. hipotensiune arterial . hipersudora ie. v rs turi. midriaz . terenul atopic(hipersensibilizare). excita ie. trombocitopenie. 2. constipa ia nu regreseaz spontan i necesit tratament. senza ie de c ldur . .cre terea presiunii intracraniene.

CAPITOLUL: INCURAJAREA UTILIZARII RATIONALE A MEDICAMENTULUI .