P. 1
dodatna nastava za prvo vtoro i treto

dodatna nastava za prvo vtoro i treto

|Views: 1,381|Likes:

More info:

Published by: LadyAne Pridaenkoska on Aug 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Додатна настава по предметот англиски јазик за прво, второ и трето одделение

Наставник Анета Придаенкоска
ОУ Крсте Мисирков - Скопје
ЦЕЛИ НА
ПРОГРАМАТА
Развивање на јазичните вештини(слушање говорење за прво и второ одделение) и читање и
пишување (за трето одделение). Усвојување и користење на лексичките единици, граматичките
структури и комуникативните модели. Развивање на способностите и навиките за користење на
речник и други прирачници (за учениците во трето одделение). Запознавање со особеностите на
земјите и народите чиј јазик се изучува.
НОСИТЕЛИ НА
ПРОГРАМАТА
аставник! "нета #ридаенкоска и учениците од прво, второ и трето одделение
НАЧИН НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
Учениците ке се состануваат еднаш неделно (издвоена група на ученици кои поседуваат напредно
предзнаење и а$инитет кон англискиот јазик) и ке работат на додатни активности со цел да се
продлабочи нивното познавање на вокабуларот, јазично изразување (развој на комуникативните
вештини), уве%бување на граматичките структури (методи на демонстрација, пишување (трето
одделение), разговор, $ронтална, групна и индивидуална работа.
ВРЕМЕНСКА
РАМКА
&о текот на учебната година
АКТИВНОСТИ '. (зработка на $леш карти и именување на членовите на семејството (прво одделение)
). *ратка поема за членовите на семејството (второ одделение)
+ (зработка на постер и давање на краток опис на членовите на семејството (трето одд.)
, #есника за броевите (прво одделение)
- .ијалог! /0 123 45331 4267 (второ одделение)
8 923:3 ;4 ;1< (трето одделение)
= >?@@65330 активности (второ одделение) и (трето одделение)
A B@?C;0D ? E3E6:C D?E3! училишен прибор (прво одделение)
F Gпишување по слики! 92?1H4 23I423 53?:;0DJ (второ одделение)
'K (зработка на календар со родендените на нивните другарчиња (трето одделение)
'' "ктивности и играње на игри користејLи ги броевите до )K (второ одделение)
') &е%би и активности за B:34301 M;E7@3 N3043 (трето одделение)
'+ "ктивности за O2:;41E?4 (прво одделение)
', "ктивности за O2:;41E?4 (второ одделение)
'- "ктивности за O2:;41E?4 (трето одделение)
'8 "ктивности! PC Q6C4 (прво одделение)
'= Qворење! дијалог R /0 ? :341?S:?01 (второ одделение)
'A "ктивности! N23 M73@@;0D T33
'F "ктивности за U?@301;03H4 V?C (второ одделение)
)K "ктивности за U?@301;03H4 V?C (трето одделение)
)' *ратка поема за мајката (второ одделение)
)) "ктивности за A ми март (второ одделение) и (трето одделение)
)+ "ктивности за боите (прво одделение)
), "ктивности за боите (второ одделение)
)- "ктивности за 7:34301 O601;0S6S4 N3043 (трето одделение)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->