P. 1
Giao an Sinh 10CB_book.vnmath

Giao an Sinh 10CB_book.vnmath

Ratings:
(0)
|Views: 9,600|Likes:
Published by nangbanmai_mhp

More info:

Published by: nangbanmai_mhp on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

Sections

 • Tiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
 • Tiết 2: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT
 • Tiết 3 - Bài3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC
 • Tiết 5: PRÔTEIN
 • Tiết 6 - Bài 6: AXIT NUCLÊIC
 • Tiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ
 • Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
 • Tiết 9: KIỂM TRA 1 TIẾT
 • Tiết 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC(TT)
 • Tiết 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT
 • Tiết 12: THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH
 • Tiết 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT
 • Tiết 15: THỰC HÀNH- MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM
 • Tiết 16: HÔ HẤP NỘI BÀO
 • Tiết 20: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
 • Tiết 21: GIẢM PHÂN
 • Tiết 22: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC K Ỳ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH
 • Tiết 23: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
 • Tiết 24: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT
 • Tiết 25: THỰC HÀNH- LÊN MEN ÊTILIC VÀ LĂCTIC
 • Tiết 26: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
 • Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10(Ban cơ bản)
 • Tiết 28: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
 • Tiết 29: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
 • Tiết 31: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ
 • Tiết 32: VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN
 • Tiết 33: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản

)
Phần I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Tiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Ngày soạn: 01.09.2008 Ngày dạy: 04.09.2008 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS giải thích được tổ chức và nguyên tắc thứ bậc trong thế giới sống, đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống. 2. Kĩ năng: Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học. 3. Giáo dục cho học sinh về cơ sở khoa học về các cấp độ tổ chức sống trong sinh giới. II. Chuẩn bị: Hình vẽ các cấp độ tổ chức của thế giới sống. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + trực quan, hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm chung các cấp tổ chức sống. V. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. æn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Các cấp tổ chức sống: (?) Sinh vật khác vật vô sinh ở những điểm nào ? HS (?) Học thuyết tế bào cho biết những điều gì ? HS: SV có những biểu hiện sống như: TĐC, sinh trưởng,... ? Hãy quan sát hình vẽ sgk và nhận xét c¸ch thøc tæ chøc cña thÕ giíi sèng? HS: quan h×nh vÏ th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái. GV: nhËn xÐt vµ bæ sung Hoạt động 2: Đặc điểm các cấp tổ chức sống: (?) Hãy cho biết các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống ? HS: (?) Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật ? HS: (?) Nguyên tắc thứ bậc là gì ? HS: (?) Thế nào là đặc điểm nổi trội ? Cho ví dụ ? Nội dung I. Các cấp tổ chức của thế sống: - Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ. - Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Mọi hoạt động sống đều diễn ra ở tế bào. - Các cấp tổ chức cơ bản của tổ chức sống bao gồm: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống: 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: - Nguyên tắc thứ bậc: là tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. - Đặc điểm nổi bậc là đặc điểm của một cấp tổ chức nào đó được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu tạo nên chúng. Đặc diểm này không thể có được ở cấp tổ chức nhỏ hơn. - Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống là: TĐC và NL, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi, tiến hoá thích nghi với môi trường.
Trang 1

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
HS: (?) Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho cơ thể sống là gì ? HS: (?) Hệ thống mở là gì ? Sinh vật và môi trường có mối quan hệ như thế nào ? HS: (?) Làm thế nào để SV có thể sinh trưởng, phát triển tốt nhất trong môi trường ? (?) Tại sao ăn uống không hợp lí sẽ bị bệnh ? (?) Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thê hệ này sang thế hệ khác? HS: (?) Vì sao cây xương rồng khi sống trên sa mạc có nhiều gai dài và nhọn? HS: th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái. GV: nhËn xÐt vµ bæ sung 2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh: Hệ thống mở: SV ở mọi cấp độ tổ chức đều không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường. Sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường. Khả năng tự điều chỉnh của hệ thống sống nhằm đảm bảo duy trì và điều hoà cân bằng động trong hệ thống để tồn tại và phát triển. 3. Thế giới sống liên tục phát triển: Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin trên AND từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các sinh vật trên trái đất có chung nguồn gốc. Sinh vật có cơ chế phát sinh biến dị di truyền được tự nhiên chọn lọc nên thích nghi với môi trường và tạo nên một thế giới sống đa dạng và phong phú -> Sinh vật không ngừng tiến hoá.

-

-

4. Củng cố: Câu 1: Vật chất sống trong tế bào được xắp xếp theo trình tự nào ? A. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ – siêu phân tử - bào quan. B. Phân tử hữu cơ - phân tử vô cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. C. Phân tử vô cơ - phân tử hữu cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. x D. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ - siêu phân tử - bào quan. Câu 2: Thế giới sống được sắp xếp theo các cấp tổ chức chính như thế nào ? A. Tế bào - cơ thể - quần xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh quyển. B. Tế bào - cơ thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. x C. Tế bào - bào quan - cơ thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. D. Tế bào - cơ thể - quần thể - loài - hệ sinh thái - sinh quyển. Câu 3: Đặc điểm của thế giới sống ? A. Không ngừng trao đổi chất va bnăng lượng với môi trường. B. Là hệ mở có khả năng tự điều chỉnh. C. Là hệ thống duy nhất trên hành tinh. D. Cả a và b. x 5. H ướng dẫn về nhà: - Học bài theo nộidung câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc trước bài mới sách giáo khoa . VI. Rót kinh nghiÖm:

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Trang 2

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
Tiết 2: I. Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Ngày soạn: 06.09.2008 Ngày dạy: 08.06.2008 Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được giới và hệ thống phân loại giới, nêu được đặc điểm chính của mỗi giới . 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích so sánh và khái quát kiến thức. 3. Giáo dục: cho HS về ý nghĩa của sự phân chia giới sinh vật. II. Chuẩn bị Sơ đồ sách giáo khoa III. Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề và giải quết vấn đề + hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Hệ thống phân loại và đặc điểm của các giới sinh vật. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế giới sống được tổ chức như thế nào ? Nêu các cấp độ tổ chức cơ bản ? (?) Đặc điểm nổi trội và khả năng tự điều chỉnh của cơ thể như thế nào ? 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Hoạt động 1: Khái niệm về giới sinh I.Giới và hệ thống phân loại 5 giới: vật: Khái niệm giới: GV viết sơ đồ lên bảng Giới - Ngành Giới trong sinh học là một đơn vị phân loại - Lớp - Bộ - Họ - Chi - loài. lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những (?) Giới là gì ? Cho ví dụ ? đặc điểm nhất định. HS Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành 5 giới: (?) Sinh giới được chia thành mấy - Giới khởi sinh. giới ?là những giới nào ? - Giới nguyên sinh. HS - Giới nấm. - Giới thực vật. - Giới động vật. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm II.Đặc điểm chính của mỗi giới: chính các giới: 1. Giới khởi sinh(Monera): (?) Giới khởi sinh có đặc điểm gì ? a.Đặc điểm: Sv nhân sơ, kích thước nhỏ 1Có những kiểu dinh dưỡng nào ? 5micrômet. Sống hoại sinh, kí sinh một số có khả HS: năng tự tổng hợp chất hữu cơ. b.Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống ở 00C-1000C, độ (?) Giới nguyên sinh gồm có những muối 25%). sinh vật nào ? Đặc điểm của giới này 2. Giới nguyên sinh: là gì ? a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đơn bào hoặc đa HS: bào, có loài có diệp lục. Sống dị dưỡng(Hoại sinh), hoặc tự dưỡng.

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Trang 3

tự dưỡng. không có lục lạp. b. giun đốt. 5. hạt kín. 3. Cả a. dược phẩm quý. sống cố định và cảm ứng chậm. Câu 3: Vai trò của ĐV trong tự nhiên và trong đời sống con người ? A. hoại sinh. Rút kinh nghiệm. Sống dị dưỡng. (?) Giới động vật có gì khác biệt so với giới thực vật? (?) ĐV có vai trò như thế nào đối với sinh giới ? HS: tìm hiểu thông tin trong sgk + thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. là sinh vật nhân thực. cộng sinh. Thành tế bào có xenlulôzơ. Hướng dẫn về nhà: . nấm sợi… (?) Đặc điểm nổi bậc của giới thực vật là gì ? HS: Có khả năng quang hợp. Thành tế bào có xenlulôzơ. chân khớp. B. lông. VI. nguồn nguyên liệu. Cấu trúc dạng sợi. có khả năng di chuyển. thành tế bào chứa kitin. ĐV nguyên sinh(Trùng đé giày. GV: nhận xét và bổ sung hoàn thiện kiến thức. Chúng sống trong những môi trường gần giống nhau. x D. Thành tế bào không có xenlulôzơ. nấm nhầy. thân mềm.Đọc trước bài mới sgk. C. Đặc điểm: SV nhân thật. . x B. Đặc điểm: SV nhân thật.Trường THPT Ngọc Hồi Trang 4 . Có khả năng quang hợp. ĐV có xương sống. Giới nấm(Fungi): a. sống cố định. Giới động vật(Animalia) a. địa y.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. x 5. trùng biến hình). tự dưỡng. . Cấp đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. hạt trần. là sinh vật nhân thực. Thành tế bào không có xenlulôzơ. khả năng phản ứng nhanh. Đại diện: ruột khoang. 4. là sinh vật nhân thực. B. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . D. Đại diện: rêu. tự dưỡng. ĐV tham gia vào các khâu của mạng lưới dinh dưỡng.Đại diện: tảo. 4. Giới thực vật(Plantae): a.Làm bài tập 1. nấm sợi. có khả năng di chuyển. Chúng đều có cấu tạo tế bào. giun ẹp. Củng cố: Câu 1: Đặc điểm chung của các loài sinh vật là gì ? A. b và c. sống cố định và cảm ứng chậm.Đặc điểm: Có nhân thật. tự dưỡng. cơ thể đa bào. ĐV cung cấp thức ăn.3 ở sgk. b. Câu 2: Nêu đặc điểm chung của giới thực vật ? A. cơ thể đơn bào hoặc đa bào. cơ thể đa bào. C. có khả năng cảm ứng chậm. Nhiều khi động vật còn gây hại cho con người và vật nuôi. giun tròn. Chúng đều có chung một tổ tiên. duy trì sự cân bằng sinh thái. b. roi. b. D. Sống dị dưỡng kí sinh. C. Đại diện: nấm men. là sinh vật nhân thực.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Giới nấm có đặc điểm gì ? HS: (?) Giới nấm có những đại diện nào ? HS: nấm men. quyết trần.

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO Tiết 3 .Cấu trúc hoá học và vai trò của nước. Nêu được vai trò của nguyên tố đa lượng và vi lượng. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm của các giới sinh vật ? Đại diện của các giới khởi sinh. .2008 Ngày dạy: 12. 2. Kĩ năng: . Thái độ: cho HS ý nghĩa của các nguyên tố hoá học trong tế bào và vai trò của nước. . IV.09. hình thành nên sự sống và dẫn tới đặc tính sinh học nổi trội chỉ có ở thế giới sống. III.Quan sát tranh hình phát hiện kiến thức . Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . II. Tại sao 4 nguyên tố C. Trọng tâm bài giảng: .Các nguyên tố chính cấu tạo nên tến bào. O.Mục tiêu: 1.C là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ.Bài3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC Ngày soạn:08.Các nguyên tố hoá học nhất định tương tác với nhau theo quy luật lí hoá.2008 I.Tư duy phân tích so sánh tổng hợp.Các nguyên tố C. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. Ổn định lớp: 2. Kiến thức: HS nắm được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào. H. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC Hoạt động 1 (?) Tại sao các tế bào khác nhau lại được cấu tạo chung từ một số nguyên tố nhất định ? HS: Quan sat bảng sgk trả lời. 3. . N là những nguyên tố chính cấu tạo nên tấ bào? HS: (?) Vì sao Cacbon là nguyên tố hoá học quan trọng ? HS: GV: Sự sống không phải được hình thành bằng cách tổ hợp ngẫu nhiên của I. O. V. H. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.06.Trường THPT Ngọc Hồi Trang 5 . . N chiếm 95% khối lượng cơ thể sống.Các nguyên tố hoá học: .Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thế giới sống và không sống. Chuẩn bị: Tranh cấu trúc của phân tử nước. Giải thích được cấu trúc hoá học của phân tử nước quyết định các đặc tính lí hoá của nước. nguyến inh và giới nấm ? (?) So sánh đặc điểm của giới thực vật và giới động vật ? 3.

I…) . Nguyên tố vi lượng( Fe. 2. nhưng nếu thiếu nó sẽ gây bệnh gì ? A. N. axit nuclêic là chất hóa học chính cấu tạo nên tế bào. lipit.Phân tử nước có tính phân cực. Vai trò của nước đối với tế bào: .Là môi trường của các phản ứng sinh hóa. Nước đá các liên kết hiđrô luôn bền . Các nguyên tố đa lượng: C. 2. (?) Thế nào là nguyên tố đa lượng ? HS. a.Phân tử nước có hai đù tích điện trái dấu do đôi HS: điện trong liên kết bị kéo lệch về phía ôxi. HS: Tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất để duy Vậy nước có vai trò như thế nào đối với trì sự sống.Là các nguyên tố có lượng chứa lớn trong khối lượng khô của cơ thể.Là những nguyên tố có lượng chứa rất nhỏ trong khối lượng khô của tế bào. Cu. . D. K… . C. 4. đặc tính gì ? . S. Bo. Cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước: HS: Nghiên cứu thông tin sgk -> trả lời. (?) Nếu trong vài ngày cơ thể không . B. (?) Hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa b. Bướu cổ B.Vai trò: Tham gia vào các quá trình sống cơ bản của tế bào. Fe. . Củng cố: Câu 1: Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ là : A. Cấu trúc: . Đao (Down) B. ? . Ung thư máu D.Phân tử nước này hút phân tử nước kia.1 nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô (?) Cấu trúc của nước giúp cho nước có bằng liên kết cộng hoá trị. Câu 2: Iốt trong cơ thể người chỉ cần một lượng cực nhỏ. Hồng cầu lưỡi liềm. Nước và vai trò của nước trong tế bào: (?) Nước có cấu trúc như thế nào ? 1. vững khả năng tái tạo không có. O. được uống nước thế như thế nào ? .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) các nguyên tố với tỉ lệ giống nhau như trong tự nhiên… Các nguyên tố hoá học trong cơ thể chiếm tỉ lệ khác nhau nên các nhà khoa học chia thành 2 nhóm đa lượng và vi lượng. tế bào và cơ thể ? 1. C.Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết. Thiếu Cu -> cây vàng lá. (?) Vai trò của các nguyên tố đa lượng ? HS: (?) Những nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng ? Vai trò của các nguyên tố vi lượng là gì ? HS: là những nguyên tố có lượng chứa ít… Thiếu muối iốt -> bướu cổ. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . O. K.Vai trò: tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ như prôtein.Phân tử nước hút các phân tử phân cực khác. Đặc tính: các tế bào sống vào ngăn đá của tủ lạnh . Hoạt động 2 II. Mo.Là thành phần cấu tạo nên tế bào.Trường THPT Ngọc Hồi Trang 6 . H.

Tế bào lá cây hút no nước nhanh.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. Trọng tâm bài giảng: Các loại đường và lipit. tạo môi trường cho các phản ứng sinh hoá xảy ra.Rút kinh nghiệm: TIẾT 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Ngày soạn: 15. V. (?) Nước có vai trò như thế nào đối với tế bào ? Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .09.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Câu 3: Nước có đặc tính phân cực cao nên có vai trò gì ? A. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + trực quan + Hoạt động nhóm IV. C.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Mục tiêu: 1.2008 I. Tế bào cuống lá hút no nước nhanh. 2. Nêu được chức năng của từng loại đường và lipit trong cơ thể sinh vật. VI. Làm ổn định nhiệt của cơ thể. Tế bào lá cây thoát hơi nước nhanh. lá cây cụp lại là do: A. D. . Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước. C. 5. Kiến thức: HS nắm được tên các loại đường có trong cơ thể sinh vật. Hướng dẫn về nhà: . Làm giảm nhiệt độ cơ thể.Trường THPT Ngọc Hồi Trang 7 . Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Câu 4: Khi chạm tay vào lá cây trinh nữ. x D. Chuẩn bị: Cách sắp xếp phân tử glucôzơ trong thành tế bào thực vật. III. Làm cho tế bào chất dẫn điện tốt. ổn định lớp: 2.2008 Ngày dạy: 18. B.09. Giáo dục cho HS cơ sở khoa học của các chất cấu tạo nên cơ thể sinh vật. Tế bào cuống lá thoát hơi nước nhanh. chức năng của chúng. x B. Kĩ năng: HS so sánh được vai trò của từng loại đường và lipit trong cơ thể sinh vật. 3. Làm dung môi hoà tan nhiều chất. II.

Có 3 . Glicôgen. Mantôzơ… Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng mối liên kết glicôzit. 1 số Trang 8 HS nghiên cứu sgk (?) GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập theo nội dung sau Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Cấu trúc hoá học: a. Bài mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1 (?) Hãy kể tên một số loại đường mà em biết ? HS: Đường mía. mạch nha. Đặc điểm chung: . Hoạt động 2 (?) Chức năng của Cabohiđrat là gì ? HS: Tham gia cấu tạo nên các bộ phận của tế bào … (?) Vì sao khi đói lả người ta thường cho uống nước đường thay vì cho ăn các thức ăn khác? HS thảo luận nhóm và trả lời. Lactôzơ. Nhiều phân tử xenlulôzơ liên kết tạo thành vi sợi.Cacbohiđrat(Đường): 1. 2. . . Đường đôi (Đisaccarit) VD: Đường mía(Saccarôzơ). 3 axit béo(16 -18nguyên tử C). . Các vi sợi liên kết với nhau tạo nên thành tế bào thực vật. . Đường đơn(Mônôsaccarit) VD: Glucôzơ.Xenlulôzơ các phân tử liên kết bằng mối liên kết glicôzit. Kitin… . dạng mạch thẳng và mạch vòng. Lipit: 1. Cấu tạo và chức năng của lipit: Mỡ Cấu tạo Chức năng Gồm 1 phân tử Dự trữ năng lượng glixêrôl liên kết với cho tế bào. Nội dung Bài 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT I. dưa chứa loại đường nào ? HS: GV: Đường đôi còn gọi là đường vận chuyển vì nhiều loại trong số chúng được cơ thể sinh vật dùng để chuyển từ nơi này đến nơi khác. Lactôzơ là loại đường sữa mà mẹ dành cho con. VD: Kitin cấu tạo nên bộ xương ngoài của côn trùng. Chức năng: -Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể.7 nguyên tử C.Thành phần hoá gọc đa dạng. Đường đa(Polisaccarit) VD: Xenlulôzơ. . (?) Độ ngọt của các loại đường này như thế nào ? HS: (?) Các loại quả mít. -Là thành phần cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.Axit béo no: có trong mỡ ĐV.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 3. b. Hoạt động 3 (?) Lipit có đặc điểm gì khác với cabohiđrat ? II.Axit béo không no: có trong TV.Có tính kị khí. c. cam.Galactôzơ (Đường sữa). dường trong quả.Trường THPT Ngọc Hồi . tinh bột. Fuctôzơ(đường trong quả). 2.Không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.Có rất nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau.

khô. axit amin. Cacbohiđrat. Sáp giúp da thoát hơi nước nhanh. Câu 4: Vào mùa lạnh hanh. Lipit. Đường đôi. axit amin. Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Sáp chống thoát hơi nước qua da. người ta thường bôi kem (sáp) chống nứt da vì: A. axit nuclêic. prôtein. Đường đa. D. mỡ. Stêrôit. Tham gia vào mọi hoạt động sống của cơ thể Phôtpholipi t Stêrôit Sắc tố Vitamin 4. prôtein.Học bài dựa vào nội dung câu hỏi sgk. đường đa. Cấu tạo nên màng sinh chất và 1 số hoocmôn. dầu. C. D. dầu. lipit. axit amin. prôtein. Tinh bột. prôtein. VI. mỡ.Đọc trước nội dung bài mới. pôlisaccarit. x Câu 3: Loại lipit nào có vai trò chính dự trữ năng lượng ? A. Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat. . đường đôi. C. mỡ. Sáp bổ sung nhiều vitamin cho da. Phôtpholipit. Stêrôit. B. Lipit. Vitamin là phân tử hữu cơ nhỏ. Sáp giúp dự trữ năng lượng. x B. Sắc tố Carôtenoit Tạo nên các loại màng tế bào.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) GV gọi HS nhận xét bổ sung loài cá. phôtpholipit. D. D. Chứa các nguyên tử kết vòng. x B. Hướng dẫn về nhà: . tinh bột. C. Cacbohiđrat. Củng cố: Câu 1: Bốn đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu tạo nên tế bào của cơ thể là: A. B. Dầu. Câu 2: Trong các chất hữu cơ sau: Đường đơn. Cacbohiđrat. axit nuclêic.Trường THPT Ngọc Hồi Trang 9 . axit amin. x C. 5. cacbohiđrat. Hợp chất hữu cơ nào là chung cho các hợp chất hữu cơ còn lại ? A.

2008 I. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của prôtein. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát tranh. Prôtein có 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau phối hợp với nhau tạo phức GV nhận xét và đưa ra nội dung kiến thức đúng. Mục tiêu: 1. Cấu trúc bậc 3 phụ thuộc vào tính chất của nhóm R trong mạch pôlipêptit.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . 3.09.Cấu trúc của prôtein: 1. Cấu trúc Đặc điểm trả lời theo nội dung phiếu học tập Axit amin liên kết với nhau nhờ liên kết Đại diện nhóm trả lời.Prôtein đa dạng và đặc thù do số lượng thành phần HS quan sát sơ đồ -> Thảo luận và và trật tự sắp xếp các axit amin. Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Prôtein là đại phân tử hữu cơ có vai Bài 5: PRÔTIEN trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống. III. II. Kiến thức: HS phân biệt được các mức độ cấu trúc của prôtein và chức năng của các loại prôtein.Đơn phân của prôtein là axit amin(có khoảng 20 loại xét. axit amin). gà. Hoạt động 1 I.2008 Ngày dạy: 22. lợn . Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. bổ sung Bậc 2 mạch thẳng. Chuẩn bị: Mô hình cấu trúc các bậc của prôtein. GV treo sơ đồ và HS quan sát nhận . Bậc 3 Bậc 4 Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Giáo dục: cho HS ý nghĩa các quá trình biến đổi cấu trúc của prôtein trong tế bào. hình để phát hiện kiến thức. (?) Prôtein có đặc điểm gì ? . 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Cấu trúc và chức năng của các loại Cacbohiđrat ? (?) Trình bày cấu trúc và chứ năng của các laọi Lipit ? 3. các nhóm Bậc 1 peptit tạo nên chuỗi pôlipeptit có dạng khác nhận xét. Đặc điểm chung: (?) Tại sao các loại thịt bò.Prôtein là đại phân tử hữu cơ có cấu trúc đa dạng lại khác nhau ? nhất theo nguyên tắc đa phân. Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hoặc gấp nếp nhiều liên kết hiđrô giữa các nhóm peptit gần nhau.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 5: PRÔTEIN Ngày soạn: 20. V. prôtein chiếm khoảng 50% khối lượng khô trong các loại tế bào. Cấu trúc bậc 2 tiếp tục co xoắn tạo nên câu trúc không gian 3 chiều. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Hoạt động nhóm IV.09.

Đường đơn. .COOH). Glucôzơ. B.Hiện tượng biến tính: là hiện tượng prôtein bị biến đổi cấu trúc không gian. x D. làm cho prôtein mất chức năng. Nhóm axit phôtphoric (H3PO4). Hướng dẫn về nhà: . C. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Prôtein cấu trúc: cấu tạo nên tế bào và cơ thể. x B. C.Yếu tố môi trường: Nhiệt độ cao. Nhóm amin(-NH2). (?) Tại sao một số sinh vật sống ở suối nước nóng 1000C mà prôtein không bị biến tính ? HS: Prôtein có cấu trúc đặc biệt chịu nhiệt độ cao. trong các hạt cây… (?) Tại sao chúng ta lại cần ăn prôtein từ các nguồn thực phẩm khác . thảo luận -> trả lời.Prôtein dự trữ: dự trữ các axit amin. B. nhóm axit phôtphoric (H3PO4). Chức năng của prôtein: Hoạt động 2 . (?) Prôtein có những chức năng gì? VD: Côlagen tham gia cấu tạo nên các mô liên kết da.Prôtein bảo vệ: bảo vệ cơ thể chống bệnh tật. Củng cố: Câu 1: Đơn phân của prôtein là gì ? A. enzim). x 5.Prôtein thụ thể: Thu nhận thông tin và trả lời thông HS: tin. Gốc R(gốc cacbuahiđrô). nhóm cacboxyl(. VII. gốc R(gốc cacbuahiđrô). HS: VD: Prôtein trong sữa. mêtiônin. Nuclêiôtit. nhóm cacboxyl(. lơxin. nhóm axit phôtphoric (H3PO4). thành phần. Số lượng. Câu 2: Công thức tổng quát của axit amin gồm những nhóm nào sau đây ? A.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. Sự đa dạng của gốc R. nhóm cacboxyl(. valin. Nhóm amin(-NH2). độ pH… làm phá huỷ cấu trúc không gian 3 chiều của prôtin. Axit amin. Các axit amin không thể thay thế . nhau ? . Nhóm amin(-NH2). C. . izôlơxin.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Prôtein xúc tác cho các phản ứng sinh hoá (Các loại Triptôphan. gốc R(gốc cacbuahiđrô). Câu 3: Tính đa dạng của prôtein được quy bởi yếu tố nào ? A. thrêônin. VD: kháng thể.a khác nhau trong phân tử prôtein. Rút kinh nghiệm: 2. II. D. Sự sắp xếp của 20 loại axit amin khác nhau.COOH). 4. (?) Thế nào là hiện tượng biến tính? Nguyên nhân gây nên hiện tượng này ? HS: (?) Yếu tố nào ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein ? HS Quan sát.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) hợp lớn hơn. D.COOH).Đọc trước bài mới sgk. Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein: . Số lượng các a. trật tự sắp xếp các axit amin khác nhau và các bậc cấu trúc không gian khác nhau trong phân tử prôtein. phenyl alanin. Cho ví dụ ? . lizin.

Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm và cấu trúc bậc của prôtein ? (?) Prôtein có những chức năng gì ? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein ? 3. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. II. G. IV. 2. Đường.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 6 . Mục tiêu: 1.X bằng 3 liên kết hiđrô. T. cấu trúc và chức năng của ADN và ARN. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bài 6. Bazơ nitơ. (?) Đơn phân của ADN và ARN giống nhau ở thành phần nào ? A. + G . Kĩ năng: So sánh được cấu trúc và chức năng của ADN và ARN.T bằng 2 liên kết hiđrô. G.Cấu tạo của một nuclêôtit: -> Đường pentôzơ(C5H10O4) -> Nhóm phôtphat(H3PO4) -> Một trong 4 loại bazơ nitơ(A. Bazơ nitơ. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của ADN và ARN V.5’) tạo thành chuỗi pôlyribônuclêôtit. D. . .Các nuclêôtit liên kết với nhau theo một chiều xác định( 3’ . Axit nuclêic Hoạt động 1 I. gồm đa phân. Axit đêôxiribônuclêic(ADN) và Axit Axit nuclêic có 2 loại: ribônuclêic(ARN) : Axit Đêôxiribônuclêic(ADN) 1. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Giáo dục: cho HS ý nghĩa về cơ sở di truyền của các tế bào và sự di truyển của cơ thể sinh vật. . Đều là những chuỗi xoắn kép.Các nuclêôtit liên kết với nhau theo một chiều xác định( 3’ . X) . B. D. Axit phôtphoric.Cấu tạo của một ribônuclêôtit: -> Đường ribôzơ (C5H10O5) -> Nhóm phôtphat(H3PO4) -> Một trong 4 loại bazơ nitơ(A. III. Đơn phân là các học của ADN và ARN HS quan sát và so sánh cấu trúc của ADN và ARN ? (?) Đặc điểm nào sau đây chung cho cả ADN và ARN ? A. Kiến thức: HS nắm được thành phần hoá học. Đều chứa các liên kết hiđrô. .Trường THPT Ngọc Hồi . HS thảo luận và trả lời. X) . Cấu trúc hoá học của ADN và ARN: ADN ARN Axit ribônulêic (ARN) . Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . ổn định lớp: 2. Đều được cấu tạo từ các chuỗi pôlynuclêôtit. bazơ nitơ.Chuỗi pôlyribônuclêôtit có các liên kết hoá trị giữa đường và axit phôtphoric. 3.Trên mỗi mạch có các liên kết hoá trị giữa đường ribônuclêôtit .5’) tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit.2 chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô: + A . nhiều đơn phân là nuclêôtit.ADN được cấu tạo theo . Chuẩn bị: Mô hình cấu trúc không gian của ADN. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. C. U. đơn phân là các nuclêôtit. C. Axit phôtphoric B.Cấu tạo theo nguyên tắc GV giới thiệu mô hình cấu trúc hoá nguyên tắc đa phân.Bài 6: AXIT NUCLÊIC Ngày soạn: Ngày dạy: I.

ADN ARN Prôtein Tính trạng Tự sao Hoạt động 3: Soa sánh cấu trúc và II. Nếu gồm 10 cặp nuclêôtit. thành phần và trật tự sắp xếp của các nu. 3. Cấu trúc và chức năng của các loại ARN: chức năng các loại ARN Loại ARN Cấu trúc Chức năng Hãy thảo luận cấu trúc và chức ARN thông Dạng mạch thẳng Truyền thông năng của từng loại ARN ?. qua các thế hệ tế bào bằng cách nào ? .Làm khuôn để tổng hợp ARN. (?) Qua mô hình trên hãy mô tả cấu và giống 1 cái cầu rARN) trúc không gian của ADN? thang xoắn. tin(mARN) gồm một chuỗi tin di truyền HS thảo luận nhóm và đưa ra kết pôlyribônuclêôtit. và truyền đạt thông tin di truyền.Mang.Khoảng cách giữa 2 cặp bazơ là 3. (?) ADN được cấu tạo từ 2 mạch . C. Bảo toàn. B. Bổ sung. (?) Trong phân tử ADN 2 mạch pôlinuclêôtit liên kết với nhau theo nguyên tắc: A. HS: .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . (?) Vì sao chỉ có 4 loại nuclêôtit mà tạo ra vô số các ADN khác nhau. song song quanh trục.ADN có 2 chuỗi Gồm một mạch mô hình cấu trúc không gian của pôlinuclêôtit xoắn kép pôlyribônuclêôtit.Mỗi chu kì xoắn đơn theo nguyên tắc bổ sung. bảo quản. tay thang là phân tử 0 -2 -4 µ m = 10-7mm 1A = 10 nm = 10 đường và axit phôtphoric. Chức năng của ADN: (?) TTDT trong ADN được truyền . chỉ tính riêng cấu tạo này thì chức . ADN. . từ ADN đến Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Mỗi bậc thang là một cặp bazơ. Khuôn mẫu. HS: Nhờ cơ chế sao mã và giải mã. Bán bảo toàn.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) và axit phôphoric.Đường kính vòng năng tương ứng của ADN là gì ? xoắn là 20A0 HS: Làm khuôn mẫu để tổng hợp ARN. (?) Trong các đáp án trên đơn phân của ADN và ARN khác nhau điểm nào ? HS: Đường và bazơ nitơ.4 A0. tARN. Cấu trúc không gian của ADN và ARN: của AND và ARN ADN ARN GV hướng dẫn cho HS quan sát . gồm có 3 loại tạo nên xoắn kép đều ribônuclêôtit(mARN. HS: Do số lượng. Hoạt động 2: So sánh cấu trúc 2. D.

x D. B. Bảo quản thông tin di truyền. D.Đọc trước nội dung bài mới sgk. cục bộ. B. Số lượng các nuclêôtit khác nhau. D. D. Câu 2: Trong phân tử ADN có các loại nuclêôtit nào ? A. trật tự sắp xếp các nuclêôtit khác nhau. Số lượng. Nếu chỉ tính riêng cấu tạo này thì chức năng tương ứng của ADN là: A. đường C5H10O5. x B. G. Hướng dẫn HS về nhà: . VI. A. C. C. B. B. X. T. 5. Câu 3: AND vừa đa dạng vừa đặc thù là do: A. rARN. Cùng prôtein nhiều vùng các nu tạo nên liên kết bổ sung ribôxôm. U. bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. x C. Củng cố: Câu 1: Đơn phân của axit nuclêic là: A.a -> prôtein. Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . T. Có cấu trúc với 3 Vận chuyển thuỳ. giúp liên kết với mARN và ribôxôm. A. rARN.a đến bộ 3 đối mã. rARN ribôxôm. Axit phôtphoric. thành phần. (?) Phân tử ARN nào không có liên kết hiđrô ? A. ARN vận chuyển(tARN) ARN ribôxôm(rARN ) 4.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. Nuclêôtit. Mang. tARN. X. T. Mang thông tin di truyền.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) quả thảo luận của nhóm. U. G. AND có bậc cấu trúc không gian khác nhau. G. C. 1 thuỳ mang a. Chỉ có một mạch. U. G. x Câu 4: ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtit. X. mARN. A. C. .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Phôtphođieste D. AND được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. 1 ribôxôm để đầu đối diện là vị tổng hợp trí gắn kết a. với nhau tạo nên Là nơi tổng các vùng xoắn hợp prôtein. mARN. Truyền đạt thông tin di truyền.

Kĩ năng: HS phân tích và so sánh đặc diểm cơ bản của tế bào nhân sơ. khả năng phân chia thành phần nào ? mạnh. III. 3.Vai trò: quy định hình dạng của tế bào. HS: Kích thước nhỏ(1/10 kích thước tế bào nhân thực). Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung GV: Mọi sinh vật đều sinh ra từ tế bào.10.Chưa có nhân hoàn chỉnh.200 Ngày dạy: 24. (?) Cấu tạo tế bào nhân sơ gồm những + Tế bào sinh trưởng nhanh. Trình bày được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn. thành mỏng. (?) Màng sinh chất ở tế bào nhân sơ có + VK Gram âm: có màu đỏ. Thành tế bào. lông và roi: (?) Thành tế bào có cấu tạo như thế nào a. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO Tiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ Ngày soạn: 15. Cấu tạo tế bào nhân sơ: nhân sơ 1. đặc điểm gì ? -> Sử dụng thuốc kháng sinh đặc hiệu để tiêu diệt các Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . HS: so sánh đặc điểm của 2 loại vi Vi khuẩn được chia làm 2 loại: khuẩn ? + VK Gram dương: có màu tím. Thành tế bào: và có vai trò gì ? .Tế bào chất không có hệ thống nội màng. II. Thế giới sống được cấu tạo từ 2 loại tế Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ bào(Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực) Hoạt động : Đặc điểm chung của tế I. ổn định lớp: 2. V. Kiến thức: HS sinh nắm và nêu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của ADN ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của ARN ? 3. màng sinh chất.Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ có lợi: những lợi ích gì ? + Tỉ lệ S/V lớn thì tốc độ trao đổi chất với môi trường HS diễn ra nhanh. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân sơ. số lượng tế bào tăng nhanh. (?) Tế bào gồm những thành phần nào ? . thành dày.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .10. 2. Thái độ: HS biết được ý nghĩa của sự biến đổi cấu tạo ở cơ thể phù hợp với chức năng và điều kiện môi trường. Chuẩn bị: Các hình vẽ sách giáo khoa. IV. Mục tiêu: 1.Thành phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào là HS: peptiđôglican(Cấu tạo từ các chuỗi cacbohiđrat liên (?) Tại sao cùng là vi khuẩn nhưng phải kết với nhau bằng các đoạn pôlipêptit ngắn). Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.200 I. dùng loại thuốc kháng sinh khác nhau ? . HS: Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo tế bào II. (?) Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ có .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Chương II. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ: bào nhân sơ . Phương pháp dạy học:Vấn đáp + Trực quan.

Ribôxôm(Cấu tạo từ prôtein và rARN) không có màng.Cấu tạo từ phôtpholipit 2 lớp và prôtein. Câu 3: Màng sinh chất của vi khuẩn được cấu tạo từ 2 lớp: A. D. Kích thước nhỏ. không có màng nhân. Hướng dẫn về nhà: . Phôtpholipit và ribôxôm. B. có ribôxôm nhưng không có các bào quan khác.Roi(Tiên mao) cấu tạo từ prôtein có tính kháng nguyên giúp vi khuẩn di chuyển. Kích thước nhỏ. Củng cố: Câu 1: Tất cả các loại tế bào đều được cấu tạo 3 thành phần là: A. Kích thước nhỏ. C. các bào quan. Một số vi khuẩn có ADN dạng vòng nhỏ khác là plasmit và không quan trọng. x C. các bào quan không có màng bọc. . Hạn chế được sự tấn công của tế bào bạch cầu. chất tế bào. c. C. 3. không có các bào quan. vùng nhân chứa ADN kết hợp với prôtein và histôn. Ribôxôm và peptiđôglican. vùng nhân hoặc nhân.Chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng. Peptiđôglican và prôtein. x B. không có màng nhân. . chất tế bào. Vùng nhân: . x D. Chất tế bào. Màng sinh chất. vùng nhân hoặc nhân. b. Thích hợp với đời sống kí sinh.Không có màng bao bọc.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. C. vùng nhân hoặc nhân. 2. (?) Lông và roi có chức năng gì ? HS: (?) Tế bào chất có cấu tạo và chức năng như thế nào ? HS (?) Tại sao gọi là vùng nhân ? HS: 4.Bào tương(dạng keo bán lỏng) không có hệ thống nội màng. Phôtpholipit và prôtein. Lông: giúp vi khuẩn bám chặt trên mặt tế bào người.Có chức năng trao đổi chất và bảo vệ tế bào. B. Dễ phát tán và phân bố rộng. Màng sinh chất. Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . .Đọc trước nội dung bài mới sgk.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . chưa có nhân hoàn chỉnh. Màng sinh chất: . B. 5. NST. NST. kích thước nhỏ. VIII. Trao đổi chất mạnh và có tốc độ phân chia nhanh. Tế bào chất: gồm . chưa có nhân hoàn chỉnh không có ribôxôm. Lông và roi: . D. Câu 2: Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bậc gì ? A. Kích thước nhỏ. D. là nơi tổng hợp prôtein. . X Câu 4: Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản và kích thước cơ thể nhỏ sẽ có ưu thế: A.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS: loại vi khuẩn gây bệnh. Màng sinh chất.

II. Cấu trúc: . 3. b. ổn định lớp: 2. . Nhân tế bào và ribôxôm: 1. Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk III. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.Bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc(ADN liên kết với prôtein) và nhân con.Là nơi chứa đựng thông tin di truyền.Các bào quan đều có màng bao bọc. Đặc điêm chung của tế bào nhân thực: . Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Trường THPT Ngọc Hồi .Có hệ thống màng chia tế bào chất thành các xoang riêng biệt. Ribôxôm: a. 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân sơ ? Cấu tạo và chức năng của thành tế bào ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng màng sinh chất.9 micrômet.Có nhân và màng nhân bao bọc. Kĩ năng: HS so sánh. II.Ribôxôm không có màng bao bọc. đường kính 5micrômet. 2. Hoạt động 2: Cấu trúc và chức năng của nhân và ribôxôm: HS nghiên cứu sgk. Chức năng: . Trên màng có các lỗ nhân. . 10.Kích thước lớn.Điều khiển mọi hoạt động của tế bào. Thái độ: HS biết được sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng của tế bào nhân thực. thông qua sự điểu khiển sinh tổng hợp prôtein.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC Ngày soạn: 24. . .Chủ yếu có hình cầu. phân tích được đặc điểm cấu tạo tạo và chức năng giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ. nêu được đặc điểm cấu trúc và chức năng của tế bào nhân thực. (?) Nhân tế bào có cẩutúc như thế nào ? HS: (?) Dựa vào cấu trúc nhân có chức năng gì ? GV nêu thí nghiệm sgk-> Con ếch con được tạo ra có đặc điểm của loài nào ? GV: Qua thí nghiệm này có thể chứng minh được điều gì ? HS: Con ếch có đặc điểm của loài B -> chứng minh được chức năng của nhân tế bào. 10.Phía ngoài là màng bao bọc(màng kép giống màng sinh chất) dày 6 . Nhân tế bào: a. . tế bào chất và vùng nhân ? 3. Phương pháp dạy học:Vấn đáp + Trực quan IV. V. nhân và bộ máy Gôngi. Nội dung I. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 2: Đặc điểm của tế bào nhân thực: GV: Tế bào nhân thực là loại tế bào có nhân chính thứcvà vật chất di truyền được bao bọc bởi màng nhân… (?) Hãy quan sát hình vẽ sgk và so sánh đặc điểm tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ. . 200 Ngày dạy: 30. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm chung của tế bào nhân thực. Mục tiêu: 1. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của lưới nội chất. 200 I. cấu trúc phức tạp. Cấu trúc: .

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
GV: Hãy quan sat về cấu trúc của ribôxôm - Gồm 1 số loại rARN và prôtein. Số lượng nhiều. -> gồm có những thành phần nào ? b. Chức năng: Chuyên tổng hợp prôtein của tế bào. Hoạt động 3 III. Lưới nội chất: (?) Hãy quan sát và so sánh cấu trúc và Lưới nội chất hạt Lưới nội chất trơn chức năng của lưới nội chất hạt và lưới Là hệ thống xoang dẹp Là hệ thống xoang nội chất trơn ? nối với màng nhân ở 1 hình ống, nối tiếp đầu và lưới nội chất hạt lưới nội chất hạt. Bề Cấu ở đầu kia. Trên mặt mặt có nhiều enzim trúc ngoài của xoang có không có hạt ribôxôm HS thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến chung đính nhiều hạt bám ở bề mặt. của nhóm. ribôxôm. - Tổng hợp prôtein tiết - Tổng hợp lipit, ra khỏi tế bào cũng chuyển hoá đường, như các prôtein cấu tạo phân huỷ chất độc đối nên màng TB, prôtein với cơ thể. Chức dự trữ, prôtein kháng năng thể. - Điều hoà trao đổi - Hình thành các túi chất, co duỗi cơ. mang để vận chuyển Hoạt động 4 prôtein mới được tổng hợp. (?) Hãy quan sát hình vẽ và cho biết Bộ IV. Bộ máy Gôngi: máy Gôngi có cấu tạo như thế nào ? 1. Cấu trúc: Là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau HS nhưng tách biệt nhau. 2. Chức năng: (?) Dựa vào cấu trúc hãy cho biết Gôngi - Là hệ thống phân phối các sản phẩm của tế bào. có chức năng gì ? - Tổng hợp hoocmôn, tạo các túi mang mới. HS: - Thu nhận một số chất mới được tổng hợp(prôtein, lipit. Gluxit…) Lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh rồi đóng gói và chuyển đến các nơi cần thiết của tế bào hay tiết ra ngoài tế bào. - ở TBTV: bộ máy Gôngi là nơi tổng hợp các phân tử pôlisâccrit cấu trúc nên thành tế bào.

4. Củng cố: Câu 1: Sinh vật nào sau đây có tế bào nhân thực ? A. Thực vật, động vật, nấm. x C. Thực vật, vi khuẩn. B. Động vật, nấm, vi khuẩn. D. Nấm, vi khuẩn. Câu 2: Màng nhân của tế bào nhân chuẩn gồm màng ngoài và màng trong, mỗi màng dày: A. 6 - 9nm. x B. 9 - 50nm. C. 50 - 80nm. D. 80 - 100nm Câu 3: Lỗ nhân trên màng nhân của tế bào nhân chuẩn được cấu tạo và che kín bởi: A. Các enzim. B. Prôtein. x C. Nhiễm sắc thể. D. Chất tế bào. Câu 4: Thành phần hoá học chủ yếu của ribôxôm là gì ? A. rARN và prôtein. x C. mARN và prôtein. B. tARN và prôtein. D. Prôtein. 5. Hướng dẫn HS về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. - Đọc trước nội dung bài mới sgk. VI. Rút kinh nghiệm:

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Trang

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)

Tiết 9: KIỂM TRA 1 TIẾT Tiết 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC(TT) Ngày soạn: Ngày dạy: Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS mô tả được cấu trúc và chức năng của ti thể, lạp thể, lizôxôm và không bào. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được cấu trúc của các bào quan phù hợp với chức năng của chúng. 3. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của các bào quan trong té bào nhân thực. II. Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk. III. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + trực quan IV. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của các bào quan. V. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Tế bào nhân thực có đặc điểm gì khác so với tế bào nhân sơ ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của nhân, và mạng lưới nội chất ? 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 9. TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) Hoạt động 1 V. Ti thể: GV cho HS quan sát tranh vẽ 1. Câu trúc: (?) Hãy mô tả cấu trúc của ti thể ? Ti thể có 2 lớp màng bao bọc: HS: - Màng ngoài trơn không gấp khúc. (?) Diện tích bề mặt của 2 lớp màng ti - Màng tronggấp nếp tạo thành các mào ăn sâu vào thể có đặc điểm gì khác nhau ? chất nền, trên đó có các enzim hô hấp. HS: Màng trong có diện tích lớn hơn vì - Bên trong chất nền có chứa AND và ribôxôm. có enzim liên quan đến các phản ứng sinh hoá của tế bào. GV: Tế bào gan ở người có khoảng 2500 ti thể, Tê bào cơ ngực của các loài chim bay cao bay xa có khoảng 2800 ti thể. (?) Tại sao ở các cơ quan này lại có số lượng ti thể nhiều ? Ti thể có chức năng 2. Chức năng: gì ? Cung cấp năng lượng chủ yếu của tế bào dưới dạng ATP. Hoạt động 2 VI. Lục lạp (chỉ có ở thực vật): I.

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Trang

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
(?) Tại sao lá cây lại có màu xanh ? Liên 1. Cấu trúc: quan đến chức năng gì ? - Phía ngoài có 2 lớp màng bao bọc. HS: Vì có chứa chất diệp lục. - Phía trong: +Chất nền không màu có chứa AND và ribôxôm. (?) Lục lạp có cấu trúc như thế nào ? + Hệ túi dẹt gọi là tilacoit -> Màng tilacôit có chứa HS: quan sat hình vẽ và thông tin sgk -> chất diệp lục và enzim quang hợp. Các tilacôit xếp trả lời. chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là Grana. Các Grana nối với nhau bằng hệ thống màng. 2. Chức năng: (?) Lục lạp có chức năng gì ? - Có khả năng chuyển hoá năng lượng ánh sáng mặt Làm thế để biết lục lạp có chức năng trời thành năng lượng hoá học quang hợp? - Là nơi thực hiện chức năng quang hợp của tế bào HS: thực vật. Hoạt động 2 VII. Một số bào quan khác: 1. Không bào: - Cấu trúc: Phía ngoài có một lớp màng bao bọc. (?) Không bào có cấu trúc như thế nào ? Trong là dịch bào chứa chất hữa cơ và ion khoáng HS: tạo nên áp suất thẩm thấu. (?) So sánh không bào ở TBTV và - Chức năng: tuỳ từng loại tế bào và tuỳ loài. TBĐV ? + Dự trữ chất dinh dưỡng, chứa chất phế thải. HS: quan sát hình vẽ và so sánh. + Giúp tế bào hút nước, chứa sắc tố thu hút côn trùng(TBTV). (?) Không bào có chức năng gì ? + ở ĐV nguyên sinh có khong bào tiêu hoá và không HS: bào co bóp phát triển. 2. Lizôxôm: - Cấu trúc: Có dạng túi nhỏ, cso 1 lớp màng bao bọc, (?) Lizôxôm có cấu trúc và chức năng gì chứa enzim thuỷ phân. ? - Chức năng: Phân huỷ tế bào già, tế bào bị tổn HS: TB bạch cầu có chức năng thực thương không có khả năng phục hồi, bào quan già. bào. Góp phần tiêu hoá nội bào. 4. Củng cố: 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài dựa vào các câu hỏi sgk. - Đọc trước nội dụng bài mới sgk.

Tiết 11: TẾ BÀO NHÂN THỰC(tt) Ngày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu:
Trang

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Tạo hình dạng của tế bào. . Chức năng: (?) Dựa vào cấu trúc thì khung xương tế .Prôtein gồm prôtein xuyên màng và prôtein bán thấm. . Kĩ năng: HS phân biệt được các đặc điểm khác biệt của các bào quan về cấu tạo và chức năng. Nếu tế bào không có khung xương thì sẽ .Vi sợi là sợi dì mảnh. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan IV. hệ thống vi ống.Là giá đỡ cơ học cho tế bào.Màng sinh chất có cấu trúc khảm động. Phân tử phôpholipit của 2 lớp màng liên kết với nhau bằng liên kết yếu nên dễ dàng di chuyển. kênh. 2 đầu ưa nước quay ra ngoài. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp và ti thể ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của lizôxôm và các bào quan khác ? 3. Prôtein xuyên màng tạo kênh dẫn một số chất vào. vi sợi… 2.Vi ống là những ống hình trụ dài. Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . màng sinh chất và thành tế bào. V. màng sinh chất và thành tế bào. bào có chức năng gì ? . khung xương tế bào có cấu trúc như thê .Phôtpholipit luôn quay 2 đuôi kị nước và nhau.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 1. nào ? . Kiến thức: HS nắm được cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào. IX.Các phân tử colesterôn xen kẽ trong lớp phôtpholipit. Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk III. Cấu trúc: . Trọng tâm bài giảng: Cấu tạo và chức năng của khung xương tế bào. dấu chuẩn nhận biết đặc trưng cho từng loại tế bào. dày khoảng 9nm gồm phôtpholipit và prôtein . như thế nào ? Hoạt động 2 (?) Quan sát hình vẽ sgk và cho biết màng sinh chất cấu tạo gồm những thành phần nào ? HS: thảo luận nhóm Hs: Prôtein có thể dịch chuyển trong phạm vi 2 lớp lipit. Tiến trình lên lớp: 1.Trường THPT Ngọc Hồi . Khung xương tế bào: có ở tế bào nhân thực. ra khỏi tế bào. 3.Các lipôprôtein và glicôprôtein làm nhiệm vụ như giác quan. HS: gồm hệ thống vi ống. II. Màng sinh chất (Màng tế bào) 1. . 2. Cấu trúc: gồm prôtein. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của các bào quan trong tế bào. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) Hoạt động 1 GV: Khung xương tế bào là cấu trúc chỉ VIII. 1. vi sợi và (?) Hãy quan sát hình vẽ và cho biết sợi trung gian. Ổn định lớp: 2.Neo giữ các bào quan và giúp tế bào di chuyển.

Các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất: 1. Các phân tử lipit và axit nuclêic.Thu nhận thông tin lí hoá học từ bên ngoài(nhờ các thụ thể) và đưa ra đáp ứng kịp thời. Tiết 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Ngày soạn: Ngày dạy: I. Củng cố: (?) Màng sinh chất được cấu tạo bởi: a.TĐC với môi trường có tính chọn lọc nên màng có tính bán thấm. c . 2. Kĩ năng: HS phân biệt được kiểu vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. 2. X. lipit và gluxitd. Các phân tử prôtein.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . . (?) Chất nền nằm ở vị trí nào ? Chất nền có cấu trúc và chứ năng gì ? HS 4.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Dựa vào cấu trúc hãy cho biết màng sinh chất có chức năng gì ? HS: (?) Tại sao khi ghép mô cơ thể có thể nhận biết tế bào lạ và đào thải? Hoạt động 3 (?) Hãy phân biệt thành tế bào thực vật và tế bào động vật ? HS 2. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. Kiến thức: HS sinh nắm được và trình bày đựơc các kiểu vận chuyển các chất qua màng tế bào và hiện tượng nhập bào và xuất bào. . Giáo dục: cho HS ý nghĩa của cơ chế vận chuyển các chất qua màng tế bào. Thành tế bào: Quy định hình dạng tế bào và có chức năng bảo vệ tế bào. 3. . Trọng tâm bài giảng: Vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. Hướng dẫn về nhà: . b. Mục tiêu: 1. II. Chức năng: . hiện tượng nhập bào và xuất bào. IV. Các phân tử prôtein.TB vi khuẩn: peptiđoglican. .Chức năng: Ghép các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định và giúp tế bào thu nhận thông tin.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Cấu trúc: gồm glicôprôtein. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa.Đọc trước nội dung bài mới sgk. . 5. Các phân tử prôtein và lipit.TB nấm: Kitin. chất vô cơ và chất hữu cơ. Chất nền ngoại bào: . .TBTV: Xenlulôzơ.Nhờ glicôprôtein để tế bào nhận biết tế bào lạ. .

Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 11.Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép gồm và trả lời.Ưu trương: nồng độ chất tan ngoài tế bào cao hơn thận vào máu. . Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán qua Các tế bào trong cơ thể có nhiệt độ màng: tương đương nhau nên không chịu tác . Hoạt động 2 II. HS: 3. thấp. màng bằng cách nào ? 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của màng sinh chất ? (?) Khung xương tế bào và các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất có cấu trúc và chức năng gì ? 3. trong nước tiểu cao gấp 10 lần trong * Một số laọi môi trường: máu nhưng vẫn không vận chuyển từ . nồng độ chất tan ngoài tế bào thấp hơn trong tế bào. Thẩm tách: các chất hoà tan từ nơi có (?) Các chất được vận chuyển qua nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.Sự chênh lệch nồng độ các chất trong và ngoài GV: Trong thực tế có một số chất (urê) màng. Vận chuyển chủ động: (?) Quá trình vận chuyển chủ động cần 1. các chất vào ra TB phải chất qua màng sinh chất mà không cần tiêu tốn năng qua màng sinh chất … lượng. Nhược trương. Đẳng trương: nồng độ chất tan ngoài tế bào và trong tế bào bằng nhau. Các liểu vận chuyển qua màng: HS: nghiên cứu thông tin sgk.Nhiệt độ môi trường: động của nhiệt độ. GV trình bày thí nghiệm về sự vận Nguyên lí vận chuyển thụ động là sự khuếch tán của chuyển thụ động của các chất qua màng các chất từ nơi có nồng độ cao dến nơi có nồng độ tế bào da ếch.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) V. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . HS: quan sát hiện tượng và nhận xét a. các chất không phân cực và các chất cóc kích thước nhỏ như CO2. thảo luận . ổn định lớp: 2. mag có sự vận chuyển trong tế bào.Khuếch tán qua kênh prôtein đặc hiệu theo cơ chế thuộc vào yếu tố nào ? thẩm thấu(các phân tử nước). Thẩm thấu: Nước từ nơi có nồng độ (?) Thế nào là hiện tượng khuếch tán? thấp đến nơi có nồng độ cao.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Khái niệm: Vận chuyển thụ động là vận chuyển các môi trường. Tiến trình lên lớp: 1. HS: b. Khái niệm: Vận chuyển chủ động là phương thức điều kiện gì ? Thế nào là vận chuyển vận chuyển các chất qua màng tế bào từ nơi có nồng chủ động ? độ thấp đến nơi có nồng độ cao(ngược dốc nồng độ) HS: là quá trình cần tiêu tốn năng và có sự tiêu tón năng lượng. ngược lại. O2… . (?) Tốc độ khuếch tán của các chất phụ .Khuếch tán qua kênh prôtein xuyên màng gồm các chất phân cực có lích thước lớn(Gluxit). Vận chuyển thụ động: GV: TB thường xuyên trao đổi chất với 1. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Hoạt động 1 I.

.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) lượng. Nội dung. . Vệ sinh.Thực bào: TBĐV ăn các hợp chất có kích thước lớn(chất rắn) nhờ các enzim phân huỷ.Đọc trước nội dung bài mới sgk. Khi thao tác phải hết sức cẩn thận. 1.ATP + prôtein đặc chủng cho từng loại cơ chất. . Nhập bào: là tế bào đưa các chất vào bên trong bằng cách biến dạng màng sinh chất. III.Tự mình thực hiện được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong SGK. . . . lưỡi giao lam. Mục tiêu bài học Sau khi học xong bài này.Rèn luyện được kĩ năng sử dụng kính hiển vi và kĩ năng làm tiêu bản hiển vi.Hoá chất: Dung dịch KNO3 1M(hoặc muối ăn 8%). giấy thấm. học sinhphải: . đĩa pêtri. Tiến trình tổ chức bài học: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Prôtein biến đổi chất để đưa ra ngoài tế bào hay đưa vào bên trong tế bào. III .ẩm bào: đưa các giọt dịch vào tế bào.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. Những điều cần lưu ý. . Khi chuẩn bị các dung dịch ưu trương(muối KNO3) thì không nên để ở nồng độ quá cao sẽ làm co nguyên sinh quá nhanh. II. Hiện tượng xuất bào là gì ? 2. bảo quản kính hiển vi. .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Cơ chế: . . Củng cố: 5. la men. ống nhỏ giọt. . .Dụng cụ: Kính hiển vi. lam kính. cốc thuỷ tinh chịu nhiệt.Quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên sinh khác nhau. thài lai tía. Thảo luận và trả lời.Rèn luyện tính cẩn thận. Tiết 12: THỰC HÀNH .2 sgk HS nhận xét và thảo luận. 2.Mẫu vật: hành tây. dao. 2. kim mũi mác. 4. .Biết cách điều khiển sự đóng mở của ác tế bào khí khổng thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra và vào tế bào. Nhập bào và xuất bào: 1. nước cất. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ 11. không kịp quan sát. . Dụng cụ.Hướng dẫn HS cách làm tiêu bản thực vật. Hướng dẫn vế nhà: . tỉ mỉ trong thao tác thí nghiệm..Để thí nghiệm co và phản co nguyên sinh dễ quan sát nên chọn lá thài lài tím.Hướng dẫn HS sử dụng kính hiển vi. mẫu vật và hoá chất thí nghiệm. Xuất bào: Các chất thải trong túi kết hợp với màng sinh chất đẩy ra ngoài tế bào. đèn cồn. (?) Hãy mô tả cách lấy thức ăn và tiêu hoá của động vật nguyên sinh? HS. .THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH I. (?) Tại sao trong tế bào cần có sự vận chuyển chủ động ? HS: Đảm bảo cho các quá trình sống diễn ra bình thường.

. V. III.Học bài cũ.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . CHƯƠNG III: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Tiết 13: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Ngày soạn: Ngày dạy: I. Quan sát hiện tương co và phản co nguyên sinh ở tế bào biểu bì lá cây.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 1. HS giải thích thí nghiệm. IV. 2.Vẽ các tế bào quan sát được dưới kính hiển vi vào vở. Kĩ năng: HS phân biệt được thế năng và động năng. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của quá trình chuyển hoá từ đó giải thích được các hiện tượng trong thực tế đời sống. Bài về nhà: . Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . soạn bài : Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào. Trình bày được quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào. Mục tiêu: 1. . . trong đó có tường trình thí nghiệm và vẽ tế bào ở các giai đoạn khác nhau của quá trình co nguyên sinh quan sát được dưới kính hiển vi cũng như các tế bào tạo nên khí khổng ở các trạng thái đóng và mở khí khổng.Tiến hành quan sát.GV hướng dẫn HS cách tiến hành như hướng dẫn SGK . Thí nghiệm co nguyên sinh với việc đóng mở khí khổng. Thu hoạch: Mỗi học sinh (hoặc nhóm) đều phải báo cáo kết quả thực hành. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của ATP và sự chuyển hoá vật chất. IV.Kết luận: Co nguyên sinh là một hiện tượng quan trọng. động năng và nêu được các ví dụ minh hoạ. . 3. Trả lời các câu hỏi trong bài. Kiến thức: HS nắm được thế năng. Hiện tượng phản co nguyên sinh là do nồng độ dịch bào đậm đặc đã hút nước từ ngoài vào làm nguyên sinh chất trương phồng trở lại như lúc đầu. nắm được sự chuyển hoá vật chất. Dựa vào đó ta có thể biết tế bào còn sống hay đã chết. + GV chỉnh lí:Hiện tương co nguyên sinh là do dung dịch KNO3 đậm đặc hơn dịch tế bào nên nước chui ra ngoài tế bào qua lớp màng nguyên sinh chất.Giải thích thí nghiệm: + Dựa vào kiến thức đã học.GV hướng dẫn HS cách tiến hành như hướng dẫn SGK . II. 2. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan.

GV: khi lao động nặng. b. 2. điện năng) tại ở dạng nào ? . sang dạng khác… * Các dạng năng lượng trong tế bào(hoá năng.Bản chất chuyển hoá vật chất gồm: chuyển hoá dùng vào việc gì? + Đồng hoá: là tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ HS: Thảo luận nhóm và trả lời. chất đơn giản. . nhiệt (?) Trong tế bào(cơ thể) năng lượng tồn năng. ATP . * Trạng thái của năng lượng: (?) Động năng là gì ? Hãy phân biệt động . Tiến trình lên lớp: 1.3 nhóm phôphat.Đồng tiền năng lượng của tế bào: (?) ATP là gì ? a.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) V. Chuyển hoá vật chất: (?) Prôtein trong thức ăn được chuyển . Cấu tạo: ATP là hợp chất cao năng gồm: HS: nghiên cứu sgk . hoạt động lao động…) đòi hỏi tiêu tốn nhiều năng lượng ATP -> Cần có chế độ ăn uống phù hợp. có GV: NL có thể chuyển hoá từ dạng này tiềm năng sinh công. HS.Thế năng: là năng lượng dự trữ. HS: . lượng được sinh ra trong quá trình . (?) Thế nào là chuyển hóa năng lượng ? + Dị hoá: Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành (?) Quá trình chuyển hoá vật chất có vai chất đơn giản và cung cấp năng lượng cho các hoạt trò gì trong tế bào ? động sống khác và cho quá trình đồng hoá.Đường ribôzơ. .Chuyển hóâ vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hoá như thế nào trong cơ thể? Năng hoá xảy ra bên trong tế bào. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 I. Khái niệm năng lượng: là đại lượng đặc trưng cho HS thảo luận và trả lời khả năng sinh công. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là vận chuyển thụ động ? Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động? (?) Phân biệt ẩm bào và thực bào ?Vận chuyển chủ động là gì ? 3.Sinh công cơ học(sự co cơ.Bazơ nitơ Ađênin (?) Tại sao ATP được coi là đồng tìên . Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế (?) Hãy kể các dạng năng lượng trong tự bào: nhiên ? Em hiểu năng lượng là gì? 1. lao động trí óc . Hoạt động 2 II. HS : thảo luận nhóm và trả lời.Vận chuyển các chất qua màng. ổn định lớp: 2.Động năng: là dạng năng lượng sẫn năng và thế năng ? sàng sinh ra công.Hoá năng: NL tiềm ẩn trong các liên kết hoá học(ATP).Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Nhiệt năng: giữ ổn định nhiệt độ cho cơ thể và tế bào. -> liên kết giữa 2 nhóm phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng. Sử dụng năng lượng ATP trong tế bào: (?) Năng lượng ATP trong tế bào được sử .Tổng hợp nên các chất hoá học cần thiết cho tế dụng như thế nào ? Cho ví dụ minh hoạ ? bào. năng lượng ? .

Củng cố: 5. cơ thể không sử dụng -> Bệnh béo phì. III. 4. II. Tiết 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Ngày soạn: Ngày dạy: I. 3.Học bài dựa vào câu hỏi sgk. V. Tripsin… I.Đọc trước nội dung bài mới sgk. Enzim: là chât xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Trọng tâm bài giảng: Enzim và sự tác động của enzim đến quá trình chuyển hóa vật chất. Do đó cần ăn uống hợp lí. Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của sự tác động của các enzim đến quá trình chuyển hoá vật chất. GV: Nừu ă quá nhiều thức ăn giàu NL mà cảm ứng và vận động. kết hợp các loại thức ăn khác nhau. 2.Vai trò: giúp cho tế bào sinh trưởng. Enzim làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS: . Mục tiêu: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. Kiến thức: HS nắm được cấu trúc và chức năng của enzim. IV. . 1. phát triển. Cấu trúc: Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là NL? Năng lượng được dữ trữ trong tế bào như thế nào ? (?) ATP là gì ? Cấu trúc và chức năng của ATP ? 3.Trường THPT Ngọc Hồi . Tiến trình lên lớp: 1. ổn định lớp: 2. Kĩ năng: Giải thích được cơ chế điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào bằng các enzim. Hướng dẫn về nhà: . Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 (?) Enzim là gì? Kể tên một số loại enzim mà em biết ? HS: Amilaza. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. Cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim.

Kết luận . HS: . Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Củng cố: Hướng dãn về nhà: Học bài dựa vào câu hỏi sgk.Chất ức chế hoặc hoạt hoá enzim: có thể làm tăng hoặc ức chế hoạt tính của enzim. như thế nào đến hạot tính của enzim ? . nào ? + Cấu hình không gian của enzim tương ứngvới cấu hình của cơ chất.Enzim xúc tác cả hai chiều của phản ứng Hoạt động 3 3. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật (?) Enzim có vai trò như thế nào chất: trong quá trình chuyển hóa vật chất ? . Enzim Sacraza Đại diện nhóm trả lời Enzim + Cơ chất -> Enzim cơ chất Cơ chế tác Enzim tương tác với cơ chất để tạo động thành sản phẩm và enzim được giải GV: nhận xét và bổ sung phóng.Tế bào tự điều hoà quá trình chuyển hoá vật chất thông HS: Nghiên cứu thông tin sgk. Hoạt động 2 2.Nhiệt độ: Mỗi enzim có một nhiệt độ tối ưu.Thành phần là prôtein hoặc prôtein kết hợp với chất khác.Enzim xúc tác phản ứng sinh hoá trong tế bào. Đọc trước nội dung bài mới sgk.8).Độ pH: Mỗi enzim có một độ pH thích hợp(Đa số pH (?) Nồng độ cơ chất có ảnh hưởng = 6 .Enzim có vùng trung tâm hoạt động: Enzim xúc tác cho các cơ chất để biến + Là một chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim để đổi tạo thành các sản phẩm như thế kết hợp với cơ chất. . . qua điểu khiển hoạt tính của enzim bừng các chất hạot hoá hay ức chế. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim: . Hoạt động 4 II. tại đó (?) Yếu tố nào tác động đến hạot tính enzim có hoạt tính tối đa làm cho tốc độ phản ứng xảy của enzim ? ra nhanh nhất. 5. . Cơ chế tác động của enzim: HS: Thảo luận nhóm và trả lời theo Cơ chất Saccarôzơ nội dung phiếu học tập.ức chế ngược là kiểu điều hoà trong đó sản phẩm của con đường chuyển hoá quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu con đường chuyển hoá.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (? )Enzim có cấu trúc như thế nào ? HS: . . .Nồng độ cơ chất: với một lượng enzim xác định nếu HS tăng dần lượng cơ chất trong dung dịch thì lúc đầu hạot tính của enzim tăng sau đó không tăng.Enzim liên kết với cơ chấtmang tính đặc thù. 4.

2. V.thực hành – phân tích tổng hợpđể bài thực hành có kết quả tôt. IV.Bài tập về nhà . HS có khả năng: .Yêu cầu: a) Với Học sinh +HS phải tiến hành thực hành theo đúng quy định về trình tự các bước. Thiết bị.Soạn bài 16 Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . tỉ mỉ. .Chứng minh được vài trò xúc tác của enzim trong việc làm tăng tốc độ của phản ứng.Dùng enzim trong quả dứa trong thí nghiệm này nhằm mục đích gì? Giải thích.Chia nhóm khoảng 10HS/nhóm . * Do điều kiện chưa có phòng thí nghiệm. 1. khoảng thời gian giữa các bước và tuân thủ nội quy giờ học.4 SGK Tr 59 3. Mẫu vật: SGK 2. Nội dung bài mới 1. + HS tiến hành các bước thí nghiệm như trong SGK a) Với Giáo viên + Theo dõi các nhóm thực hành. kiệp thời uốn nắn phần sai sót của HS.3. II. Mục tiêu Sau khi học xong bài. 2.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Kiểm tra bài cũ: câu 1.Ổn định lớp.Cho nước rửa chén bát vào dịch nghiền tế bào nhằm mục đích gì? Giải thích. nên chỉ tiến hành thí nghiệm với enzimcatalaza. .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 15: THỰC HÀNH. * Thí nghiệm sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết ADN chỉ hướng dẫn cho HS làm ở nhà .MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM I.Viết tường trình. Dụng cụ và hoá chất: SGK III. Thu hoạch: Tất cả các nhóm đều phải viết tường trình thí nghiệmvà trả lời một số câu hỏi sau: .Các bước tiến hành thí nghiệm. khả năng kết hợp nghe – quan sát . rèn các kĩ năng thực hành. .Biết cách bố trí thí nghiệm. + Giải đáp thắc mắc HS nếu có. nộp vào tiết tới. .Rèn luyện tính cẩn thận.

to GV: hướng dẫn học sinh quan sát sơ 2. đoạn để tạo thành sản phẩm cuối cùng .Hô hấp nội bào là một chuỗi các phản ứng oxi hoá khử. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. Bản chất của hô hấp nội bào: đồ. Kiểm tra bài cũ: (?) Enzim là gì ? Trình bày cơ chế tác động của enzim ? (?) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim ? Enzim có vai trò gì trong quá trình chuyển hoá vật chất ? 3.Phương trình tổng quát của quá trình phân giải hoàn HS: Là quá trình diễn ra chủ yếu ở ti toàn 1 phân tử glucôzơ: thể. HÔ HẤP NỘI BÀO Hoạt động 1 I. Mục tiêu: 1. 3. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. Kĩ năng: HS phân biệt được các giai đoạn chính của quá trình hô hấp nội bào. được giải phóng từng phần. Khái niệm hô hấp nội bào: (?) Hô hấp là gì ? 1. ổn định lớp: 2.Các phân tử hữu cơ bị phân giải -> CO2 và H2O + ATP.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 16: HÔ HẤP NỘI BÀO Ngày soạn: Ngày dạy: I. V. ? . Khái niệm: hô hấp nội bào là một quá trình chuyển HS: hoá năng lượng quan trọng của tê bào sống. 2. enzim hô hấp. (?) Thực chất của quá trình hô hấp . C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6 H2O + ATP. Giáo dục: cho học sinh biết được vai trò của hô hấp nội bào đối với các quá trình chuyển hoá vật chất trong tế bào.Tốc độ quá trình hô hấp nội bào phụ thuộc vào nhu cầu nội bào là gì ? năng lượng của tế bào và được diểu khiển thông qua HS: Tạo ra ATP. (?) Thế nào là qú trình hô hấp nội bào . Trọng tâm bài giảng: Khái niệm và các giai đoạn chính của quá trình hô hấp.Phân tử glucô được phân giải dần dần và năng lượng là năng lượng ATP. II. III.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Quá trình hô hấp trĩa qua 3 giai . Tiến trình lên lớp: 1. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 16. Kiến thức: HS nắm được khái niệm và cơ chế của quá trình hô hấo nội bào. IV.

Đọc trước bài mới sgk. CO2. khử 6NAD+ và + 2FAD Đường phân Diễn ra Nguyên liệu Chuỗi truyền electron Màng ti thể Sản phẩm 2p. 4ATP. mối liên hệ giữa các kiến thức trong các chương. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào: Hoạt động 2 Hô hấp tế bào xảy ra gồm 3 giai đoạn chính: Đường phân. Nắm được khái niệm cơ bản về tế bào. NL được giải phóng từ quá trình OXH p.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . bài. . GV hướng dẫn HS thảo luận hoà thành phiếu học tập HS: Thảo luận và đưa ra ý kiến chung GV nhận xét.piruvic.tử a.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) II. 4.tử vỡ. Mục tiêu: 1. chuỗi truyền electron hô hấp. Củng cố: 5. Hướng dẫn về nhà: .tử NADH và FADH2 tổng hợp nên ATP. chu trình Crep. H2O và nhiều 6NADH và ATP 2FADH2. Diễn biến Chu trình Crep TB chất Chất nền ti thể Glucôzơ Phân tử axit piruvic Glucôzơ bị 2 axit piruvic biến đổi các qua Gđ trung liên kết bị phá tâm -> 2 p. TIẾT 17: ÔN TẬP HỌC KÌ I I. Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của từng chương. bổ sung Kết quả từ 1 phân tử glucôzơ bị OXH tạo thành 38ATP. 2ATP. 2NADH2. NADP và FADH2 Electron chuyển từ NADH và tới O2 thông qua 1 chuỗi các phản ứng OXH khử kế tiếp nhau. Axêtyl CoA + 2CO2 + 2NADH NL giải phóng tạo ra 2ATP.

HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC I.Vai trò của nước. Nội dung ôn tập: 1.Cấu trúc(bậc 1. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Enzim và vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất: . vận dụng.Nắm được cấu trúc và chức năng của các bào quan trong tế bào. II. III. bậc 2.Đặc điểm chung: . Các nguyên tốp hoá học: Vai trò của nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng. bản chất và vai trò. CẤU TRÚC TẾ BÀO: 1. cơ chế) * Phân biệt 2 hình thức vận chuyển thụ động và chủ động. . 2. Axit nuclêic: . Nước và vai trò của nước .. II. Lipit: Mỡ. 4. cơ chế) .ADN (cấu trúc. Nội dung bài mới: A.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Xây dựng được bản đồ khái niệm..Nhập bào và xuất bào(Hiện tượng .Các dạng năng lương: . sắc tố.ARN (cấu trúc. bậc 4) ⇒ Vận dụng. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯƠNG TRONG TẾ BÀO.Năng lượng: . cơ chế) .Enzim: + Cấu trúc. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. củng cố. 2. tư duy lôgic. Ổn định lớp: 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát.Chuyển hoá vật chất: Khái niệm. Phương pháp: Vấn đáp.Chức năng: ….Cấu tạo: + Thành tế bào. chức năng) II. Prôtêin: .ATP.Vận chuyển thụ động(Hiện tượng.Vận chuyển chủ động(Hiện tượng. + Tế bào chất. bậc 3. bảo vệ sức khoẻ. đường đa và chức năng của chúng. . lông và roi. vitamin ⇒ Nắm cấu trúc và chức năng. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO: 1. 3. 6.đồng tiền năng lượng của tế bào: + Cấu trúc ATP(đặc biệt mối liên kết cào năng : ) + vai trò của ATP: . hệ thống câu hỏi ôn tập từng chương. phôtpholipit.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . 3. liên hệ.Sự khác nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật . màng sinh chất. đường đôi. Tế bào nhân sơ: . 2. 5. 3. stêrôit. Cacbohiđrat: Cấu trúc hoá học. . chức năng) . so sánh. Tế bào nhân thực: . Các loại cacbohiđrat: Đường đơn. . Kĩ năng hoạt động nhóm và cá nhân. + Vùng nhân ⇒ Nêu được chức năng của các thành phần cấu tạo và vận dụng để tiêu diệt vi khuẩn. Năng lương và các dạng năng lượng trong tế bào. 1.Cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước (Đặc biệt tính phân cực của nước).

H. Timin. .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . d).Vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất: + Xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng. đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. Bảo toàn. Vận chuyển prôtein. Bổ sung. Ti thể có chức năng gì ? a). Phiên mã cho ra các ARN. c). đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. ôn tập phần câu hỏi trắc nghiệm . d). N. 6). C. b). Trong phân tử ADN 2 mạch pôlinuclêôtit liên kết với nhau theo nguyên tắc : a). ATP được cấu tạo bởi những thành phần nào ? a). P Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . + Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. 3). Bán bảo toàn. TIẾT 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I 1). 2). b). c). Cung cấp các chất cần thiết cho tế bào. Vận chuyển các chất mới được tổng hợp ra ngoài tế bào. hoạt hoá. Bài về nhà : . Tham gia quá trình trao đổi chất trong tế bào. c). c). Xitôzin.Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào + Đường phân. + Ức chế ngược 3. Mang.Học thuộc bài. * Nắm được ý nghĩa của hô hấp về mặt năng lượng. Thành tế bào có chức năng gì ? a). H. d).Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) + Cơ chế tác động. b).Khái niệm hô hấp. bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ. Truyền thông tin di truyền qua các thế hệ. b). c). + Chu trình Crep. Chuỗi truyền electron hô hấp. Trao đổi chất với môi trường. + Ức chế. Guanin. Ađênin. O. 4). . Khuôn mẫu. d). B. b). b). C. Cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào dưới dạng ATP. d). Chức năng của ADN là gì ? a). 5). đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. ADN có chứa các nguyên tố hoá học chủ yếu nào ? a). Quy định hình dạng tế bào và bảo vệ tế bào. Thu gom các chất cặn bã thải ra ngoài. Hô hấp tế bào: . Mang thông tin di truyền.

Gôngi. b). Tham gia sự trao đổi chất trong tế bào. ARN và prôtein. Tế bào biểu bì. tế bào chất và ADN dạng vòng. Mỗi nuclêôtit của ADN gồm coa các thành phần nào ? a). tế bào chất và ADN dạng vòng. b). Tế bào hồng cầu. Tế bào bạch cầu. b). Màng sinh chất. d). Tế bào nhân sơ có cấâu tạo gồm những thành phần nào ? a). Tế bào hồng cầu. Dạng năng lượng nào sẵn sàng sinh ra công ? a). b). b). 18). Đường ribôzơ. d). Hoá năng. ADN trong tế bào nhân thực có dạng : a). d). tế bào chất và nhân. b). Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất ? a). tế bào chất. 13). Gồm các phân tử lipit. O. C. b). d). tế bào nào sau dây có lưới nội chất hạt phát triển ? a). Ribôxôm. c). Trong cơ thể. d). Yếu tố nào quy định tính đa dạng của prôtein ? a). Số lượng. O.của các axit amin. Đường đêôxiribôzơ. Màng sinh chất. Nhập bào. Nhóm amin của các axit amin. 7). 16). Màng sinh chất. 14). d). 9). d). c). H. Tế bào chất và vùng nhân. c). Tế bào cơ tim. Đường đêôxiribôzơ. Màng sinh chất có cấu trúc như thế nào ? a). Nhóm R. 17). Tế bào biểu bì. axit photphorit và bazơ nitơ. Gồm các phân tử prôtein xuyên màng. Ti thể. c). Động năng. b). tế bào chất. Xuất bào. d). Đường đêôxiribôzơ và bazơ nitơ. Màng sinh chất. H. 10). Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . d). b). Các nguyên tố chủ yếu có vai trò gì trong tế bào ? a). Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào có sự tiêu tốn năng lượng gọi là gì ? a). Tế bào xương. Chuỗi xoắn kép. b). Vận chuyển chủ động. Các liên kết peptit. d). ADN và HCl. c). N. c). c). Màng sinh chất và nhân. c). Mạch thẳng. c). c). d). 11). 12). Màng sinh chất. thành phần và trình tự sắp xếp của các axit amin trong phân tử prôtein. c). tế bào chất và vùng nhân. Gồm phôtpho lipit và prôtein. 8). b). Gồm các chất hữu cơ. Thế năng. Lục lạp. Vòng. b). Chuỗi xoắn đơn. ARN và các bazơ nitơ. axit photphorit và bazơ nitơ. 15). 19). d).Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) c). Nêu các thành phần cơ bản của tế bào ? a). b). Vận chuyển thụ động. Tế bào cơ. ADN và ARN. axit photphorit. C. Màng sinh chất. nhân hoặc vùng nhân.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Cấu tạo nên các chất hữu của tế bào. d). Điện năng. c). Bào quan nào chỉ có ở tế bào thực vật ? a). Các chất nào là axit nuclêic ? a).

Bazơ nitơ. Peptit. Ribôxôm có chức năng gì ? a). 28). thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit. G. A. Hai pôlinuclêôtit trong phân tử ADN liên kết với nhau nhờ liên kết gì ? a). U. Vận chuyển các chất và bảo vệ cơ thể. c). d). Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống gọi là gì ? a). Nhóm photphat. 23). c). c). A. Nhóm tế bào nhân sơ và nhóm tế bào vi khuẩn.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Lục lạp kết hợp với các chất vô cơ tạo thành cácbonhiđrat. Làm chất xúc tác sinh học. Lục lạp có chức năng gì ? a). d). b). b). Vai trò quan trọng trong trao đổi chất của tế bào. Số lượng. NADH d). Cơ thể lấy các chất cần thiết. Trung tâm điều khiển sự phân bào. Trong phân tử ARN có các loại nuclêôtit nào ? a). Các nuclêôtit của ADN khác nhau bởi thành phần nào ? a). Là nơi tổng hợp gluxit. b). T. 20). b). Đường đêôxiribô. d). Yếu tố nào quy định tính đặc thù của ADN ? a). Prôtein có chức năng gì ? a). d). 25). Nhóm tế bào vi khuẩn và nhóm tế bào nhân thực. 26). Cấu tạo nên phân tử prôtein. c). c). làm chất xúc tác sinh học. d). 22). ATP c). U. Chuyển hoá năng lượng. Đường ribô. d). Nhóm tế bào nhân sơ và nhóm tế bào nhân thực. c). Trình tự sắp xếp các nuclêôtit. Hiđrô. ADN. b). Có chức năng bảo vệ. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . G. 24). X. Eánố lượng của các nuclêôtit. Mang và vận chuyển thông tin. Độ bền của các liên kết trên phân tử ADN d). Có chức năng quang hợp. G. X. A. Hiđrô và photpho đieste. b). b). d). Nhóm tế bào nấm và nhóm tế bào nhân thực. Tham gia vận chuyển các chất. Tế bào được phân chia thành các nhóm nào ? a). A. T. X. d).Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) c). c). Là sự tổng hợp chất mới. Cơ thể lấy các chất và năng lượng từ môi trường cung cấp cho các hoạt động sống. vận chuyển và bảo vệ cơ thể. phân giải chất cũ xảy ra trong tế bào. T. b). thải ra ngoài những chất cặn bã. b). Trao đổi chất là gì ? a). Là nơi tổng hợp prôtein. Dòng năng lượng sinh học. ADP 21). c). Photpho đieste. U 27). c). b). Cấu tạo nên cấu trúc sống và bảo vệ cơ thể. d). d). 30). 29). Cấu tạo nên cấu trúc sống. Động năng. Thế năng. b). Là sự tổng hợp các chất hữu cơ. Chất nào sau đây được ví như đồng tiền năng lượng cho tế bào ? a). c).

. . .} 23). . .| . .25).} 19).~ 09). .. .} 07).| .15). { .05).| . { .} 16). Mục tiêu: 1..Trường THPT Ngọc Hồi Trang .27). { . ..| . Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là quá trình hô hấp nội bào ? Trình bày các giai đoạn chính của quá trình hô hấp nội bào ? Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .~ 13). { ..20). III.. Ðáp án đề số : 1 01).... .02). phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa..24). . V. .| ..29).| . IV. Kĩ năng: HS phân tích được mối liên quan giữa các pha sáng và tối của quá trình quang hợp.. . { .. Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của quá trình quang hợp ở giới thực vật..} 22)..14).| ..| . .12). . .18). .} 21)..17). Kiến thức: HS nắm được quá trình quang hợp và các pha của quá trình quang hợp.11).Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Khởi tạo từ chương trình Trắc nghiệm trên máy vi tính.30).} 28). { .06).- TIẾT 19: QUANG HỢP Ngày soạn: Ngày dạy: I.| . { . Tiến trình lên lớp: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan.10).26). 2. { .. II..| . .04). .08). . Trọng tâm bài giảng: Bản chất của quá trình quang hợp.03). ổn định lớp: 2. { ... .| . { . 3.

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Hô hấp nội bào có vai trò gì đối với tế bào ? 3.Carrôtenôit và phicôbilin(sắc tố) phụ bảo vệ diệp lục HS : Chỉ cần ánh sáng ở pha sáng khỏi bị phân huỷ khi cường độ ánh sáng quá cao. .tử 5C(RiDP) -> hợp chất 6C không bền. Pha sáng: không thể tách rời ? . H2O + NADP + Pi Sắc tố QH NADPH + ATP + O2 2.Diễn ra tại màng tilacôit.Clorôphin(chất diệp lục) có vai trò hấp thu quang (?) ánh sáng có liên quan như thế nào năng. . biến đổi CO2 khí quyển thành cacbohiđrat. NADPH từ pha sáng. CO2 + P. (?) Hãy xác định phương trình tổng PT tổng quát của quá trình quang hợp: quát của quá trình quang hợp ? CO2 + H2O + ASMT  (CH2O) + O2 2.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . phần còn lại ALDP được sử dụng tạo ra tinh bột và saccarôzơ. Pha tối: Diễn ra trong chất nền của diệp lục. Khái niệm: Quang hợp là quá trình sử dụng năng HS. HS: nghiên cứu thảo luận và trả lời.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. như thế nào ? Chu trình C3 gồm nhiều phản ứng hoá học xúc tác bởi các enzim trong chất nến của diệp lục và sử dụn ATP. đến các pha của quá trình quang hợp ? .Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. + Sản phảm cố định đầu tiên là hợp chất 3C -> ALPG táI tạo lại RiDP giúp tế bào hấp thụ nhiều CO 2. Củng cố: 5.Biến đổi quang hoá: Diệp lục trở thành dạng kích (?) Hãy viết sơ đồ của quá trình ở pha động truyền năng lượng cho các chất nhận để thực sáng ? hiện quá trình quang phân li nước. Khái niệm quang hợp: (?) Quang hợp là gì ? 1. Nguyên liệu thực hiện là gì ? Sơ đồ: HS: Diễn ra ở chất nền của diệp lục. Hướng dẫn về nhà: . NADPH (?) Pha tối diễn ra ở vị trí nào ? -> Tổng hợp ATP. 4. Các sắc tố quang hợp: có 3 nhóm chính . Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 I. (?) Pha sáng sử dụng nguồn nguyên Biến đổi quang lý: Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh liệu nào và tạo ra sản phẩm gì ? sáng trở thành dạng kích động điện tử. là những TV lấy ánh sáng mặt trời lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên để tạo thành chất hữu cơ… liệu vô cơ. Hoạt động 2 II. H2O Quang phân li 2H+ + 1/2O2 + 2e-> hình thành chất có tính khử mạnh: NADP. Các pha của quá trình quang hợp: GV: 2 pha của quá trình quang hợp 1. CO2 bị khử thành (?) Sản phẩm của pha tối là gì ? Mối cacbohiđrat -> gọi là quá trình cố định CO2 ( thông liên quan giữa phan sáng và pha tối qua chu trình Canvin hay chu trình C3).

02. 2. Chuẩn bị: Các hình vẽ nguyên phân sách giáo khoa. V. Mục tiêu: 1. Kĩ năng: HS phân biệt được sự biến đổi của NST qua các kì của quá trình nguyên phân.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . IV. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. ổn định lớp: 2.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Chương IV: PHÂN BÀO Tiết 20: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Ngày soạn:16. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . II. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm của các pha và các kì của quá trình nguyên phân và ý nghĩa. III. Kiểm tra bài cũ: (?) Quang hợp là gì ? Đặc điểm các pha của quá trình quang hợp ? (?) Quang hợp có ý nghĩa như thế nào đối với sinh vật ? 3. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.2008 Ngày dạy:19.01.008 I. 3. Kiến thức: HS nắm được chu kì tế bào. Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của quá trình nguyên phân đối với sinh vật trong sinh sản và di truyền. đặc điểm của quá trình nguyên phân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân.

-Phân chia tế bào chất.Phân chia TB chất ở đầu kì cuối. II.Kì trung gian. các NST dính nhau ở tâm động tạo thành NST kép.TB được điều khiển đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. Đặc điểm chu kì tế bào: Thời gian Kì trung gian Dài(Chiếm gần hết thời gian của chu kì) Gồm 3 pha: -G1: TB tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng. (?) Hãy thảo luận và trả lời theo nội dung phiếu học tập sau HS thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời. (?) Thế nào là chu kì tế bào ? Hoạt động 2 HS nghiên cứu sgk. Phân chia nhân: Các kì Đặc điểm Kì trung gian NST ở dạng sợi mảnh. -S: Nhân đôi AND. . Đặc điểm (Sự điều hoà tế bào có vai trò gì ? HS Hoạt động 3: Hãy hoàn thành phiếu học tập sau và dựa vào hình vẽ sgk HS thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến chung. . Khái niệm: Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào.Trường THPT Ngọc Hồi . (?) Giữa TBTV và TBĐV phân chia 3.NSt co xoắn. phân chia phảI có quá trình nguyên phân. . Chu kì tế bào: 1. . .Các NST co xoắn cực đại tập Kì giữa trung ở mặt phẳng xích đạo và có hình dạng đặc trưng(hình chữ V). 2.TB gan: 6 tháng/lần (?) Tại sao tế bào khi tăng trưởng tới mức nhất định lại phân chia ? I. màng nhân xuất Kì cuối hiện. 2. Sự điều hoà chu kì tế bào: .Thoi phân bào dần xuất hiện.TB ruột: 6 giờ/lần .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Hoạt động 1 GV: SV muốn tồn tại được phảI có quá trình trao đổi chất và ở thực vật phải có quá trình quang hợp. Chu kì tế bào gồm 2 thời kì: . (?) Khi nào TB thực hiện quá trình phân chia ? HS: Sau khi vật chất di truyền phân chia xong. SV lớn lên. Các NS tử tách nhau ở tâm động Kì sau và di chuyển về 2 cực của TB.TB phôi sớm: 20 phút/lần .TB phân chia khi nhận biết tín hiệu bên trong và bên ngoài TB. NST. . Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . -G2: Tổng hợp các chất cho tế bào. Phân chia tế bào chất: . màng nhân dần dần Kì đầu biến mất.Phân bào. Quá trình nguyên phân: 1. GV: Nhân xét và bổ sung Thời gian chu kì tế bào khác nhau ở loại tế bào và loài. Nguyên phân Ngắn Gồm 2 giai đoạn: -Phân chia nhân gồm 4 kì. NST dãn xoắn. .TBC phân chia dần và tách TB mẹ thành 2 TB con.

* D. C. NST tự nhân dôi. (23 . 23 = 8. xảy ra ở: A. VI. kì đầu * B.3 = 6.Với sinh vật nhân thực đa bào: làm tăng số lượng TB giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển . C.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa.2008 Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . B.ở TBĐV màng TB co thắt lại ở vị trí giữa TB -> 2TB con. C. Câu 2: Bộ NST sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu ở kì giữa của nguyên phân các thoi vô sắc bị phá vỡ ? A.Giúp cơ thể tái sinh các mô hay TB bị tổn thương.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. Câu 3: Có 1 tế bào sinh dưỡng nguyên phân 3 lần liên tiếp thì số tế bào con là bao nhiêu ? A. các NST co xoắn và xuất hiện thoi vô sắc làm phương tiện chuyên chở. (2+3). không phân kli về 2 cực tế bào. NST không tự nhân đôi. 2.Nuôi cấy mô có hiệu quả cao. Củng cố: Câu 1: Trong nguyên phân. phân li về 2 cực tế bào. ở TBTV hình thành vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo chia tế bào mẹ thành 2 TB con. NST không tự nhân đôi. ý nghĩa thực tiễn: . phân li về 2 cực tế bào. chiết. kì giữa. 4.01.1 = 70 5.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) tế bào chất khác nhau như thế nào ? HS Hoạt động 4 (?) Quá trình nguyên phân có ý nghĩa như thế nào ? HS (?) Quá trình nguyên phân được ứng dụng vào trong thực tiến sản xuất như thế nào ? .ứng dụng để giâm.Với sinh vật nhân thực đơn bào. .1) . nguyên phân là cơ chế sinh sản. * B. III.01. không phân li về 2 cực tế bào. ý nghĩa của quá trình nguyên phân: 1. ý nghĩa sinh học: .2008 Ngày dạy: 26. NST tự nhân đôi. Bộ NST 2n tăng lên 4n. kì sau. D. Kì cuối. .Trường THPT Ngọc Hồi Trang .10 = 20 D. Hướng dẫn về nhà: . Rút kinh nghiệm: Tiết 21: GIẢM PHÂN Ngày soạn: 20. 2. ghép cành… .

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) I. II. NST co xoắn lại. V. Giảm phân Hoạt động 1 I. HS thảo luận nhóm .Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Các NST kép di chuyển về mặt phẳng xích đạo của TB thành 2 hàng.Thoi vô sắc từ các cực TB chỉ đính vào một phía của mỗi Các NST tách nhau ở tâm động và chỉ còn dính nhau ở những chỗ bắt chéo của NS tử với nhau.NST nhân đôi tạo Không có sự nhân xảy ra ở cơ quan sinh sản nhưng AND thành NST kép dính đôi của NST. Từ 1TB ban đầu qua giảm phân -> 4 TB . Các chỉ có 1 lần nhân đôi. 2. IV. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 19. ổn định lớp: 2. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. 3. nhau ở tâm động. . Mục tiêu: 1.NST tương đồng trong mỗi cặp dần tách nhau ở tâm động. diễn biến các kì của giảm phân và ý nghĩa của quá trình giảm phân.Các NST bắt đôi con có số lượng NST giảm đi một nữa. III. . đánh giá hình thành. Chuẩn bị: Các hình vẽ về quá trình giảm phân trong sách giáo khoa. Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của quá trình giảm phân đối với sinh vật trong sinh sản và di truyền. Kì giữa Hiện tượng trao đổi các đoạn crômatit gọi là trao đổi chéo. . Các NST kép tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của TB Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Kiến thức: HS nắm được đặc điểm và diễn biến các kì của quá trình giảm phân. Kì đầu . Giảm phân: Các kì Giảm phân I Giảm phân II Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp . Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm . với nhau theo các (?) Hãy quan sát hình vẽ sgk và thảo luận cặp tương đồng -> để hoàn thành phiếu học tập sau: xoắn lại. . Kiểm tra bài cũ: (?) Chu kì tế bào là gì ? Đặc điểm của chu kì tế bào ? (?) Quá trình nguyên phân xảy ra gồm có những kì nào ? Diễn biến của các kì? 3.Trong quá trình bắt đôi và tách nhau các NST tương đồng trao đổi các đoạn crômatit cho nhau.Thoi vô sắc được GV nhận xét.Màng nhân và nhân con biến mất. Kĩ năng: HS phân biệt được đặc điểm và ý nghĩa của quá trình nguyên phân và giảm phân.

Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. Hướng dẫn về nhà: . Giống hệt TB mẹ(2n). C.Giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh tạo ra nhiều biến dị tổ hợp. Kì sau II.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Màng nhân và nhân con xuất hiện.Tạo 2 TB con có bộ NSt đơn bội kép (nNST kép) Các NS tử tách nhau tiến về 2 cực của TB. ý nghĩa của giảm phân: . C.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) ở kì cuối của quá trình giảm phân II TBTV và TBĐV có điểm gì khác nhau ? Kì sau NST kép.ở ĐV: + Con đực: 4TB đơn bội -> 4 tinh trùng. 5. giảm phân và thụ tinh góp phần duy trì bộ NST đặc trưng cho loài. TBC phân chia.* D. D. Giảm đi một nữa(n). . .ở mỗi cực NST dần dãn xoắn. B. Củng cố: Câu 1: Số lượng NST ở TB con được sinh ra sau giảm phân là bao nhiêu ? A. . Nguyên phân. Mỗi NST kép trong cặp NST tương đồng được thoi vô sắc kéo về 2 cực của TB. Câu 2: Tế bào con chứa bộ nNST đơn ở kì nào của giảm phân ? A.Là nguồn nguyên liệu cho CLTN và sinh vật có khả năng thích nghi với điều kiện sống mới. Gấp đôi TB mẹ(4n). Kì đầu II. B. Gấp ba TB mẹ(6n). Rút kinh nghiệm: Tiết 22: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC K Ỳ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Kì giữa II.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . + Con cái: 4TB đưn bội -> 1TB trứng và 3 thể định hướng . Màng nhân và nhân con xuất hiện. 4. Kì cuối II.ở TV: các TB con nguyên phân 1 số lần để hình thành hạt phấn và túi noãn. VI. . Kì cuối Hoạt động 2 (?) Giảm phân có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể sinh vật ? HS II. Thoi vô sắc biến mất và TBC phân chia. .

Hoàn thành bài thu hoạch. . gọi tên các thông tin trên tiêu bản. . CHUẨN BỊ: Như SGK III. . từ đó xác định bộ NST 2n của loài là bao nhiêu? IV. II. tay phải từ từ vặn ốc chỉnh thô theo chiều kim đồng hồ (chỉnh xuống) cho tới khi gần sát tiêu bản (không được chạm tiêu bản). Mắt nhìn thị kính. Nếu muốn phóng to vật cần quan sát thì vặn ốc chỉnh thô theo chiều ngược kim đồng hồ (chỉnh lên) cách mẫu vật khoảng 4 cm.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . .Nhận biết được các kỳ khác nhau của nguyên phân dưới kính hiểm vi. b) .Bước 2: Đưa tiêu bản lên mâm kính. GV lưu ý HS cách nhận dạng các kỳ dựa vào: . Kính hiển vi nên được để trong hộp gỗ hoặc bao bằng túi nilon vàbảo quản ở nơi khô mát.Vẽ được các hình ảnh quan sát được ứng với mỗi kỳ của nguyên phân ra vở. lau kính bằng vải mềm. .Bước 4: Vệ sinh kính Sau khi quan sát song. Sau đó tiến hành chỉnh thô và tinh chỉnh như trên để quan sát mẫu. V.VIẾT THU HOẠCH GV hướng dẫn HS vẽ các kỳ theo đúng trình tự xuất hiện trong chu kỳ tế bào. Kẹp tiêu bản sao cho vật cần quan sát nằm chính giữa vật kính.Bước 1: Cắm vào nguồn điện . NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH Theo đúng trình tự hướng dẫn trong SGK. Quan sát tiêu bản cố định hay tiêu bản tạm thời.Soạn trước bài: Dinh dưỡng.Bước 3: Quan sát tiêu bản Mắt nhìn vật kính từ một phía của kính hiển vi. HS phải: . MỤC TIÊU Trên cơ sở quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành. sau đó điều chỉnh cường độ ánh sáng.Mức độ co xoắn của NST. .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) I. xoay ốc chỉnh thô về vị trí ban đầu. có thể dùng núm tinh chỉnh khi nào thấy vật rõ thì dừng lại. phải bỏ mẫu vật ra. Lưu ý:Các kỹ năng chính trong tiết thực hành gồm: a) Kỹ năng sử dụng kính hiển vi:( Chỉ hướng dẫn khi có HS không biết sử dụng kính) . Để quan sát rõ hơn. tay phải từ từ vặn ốc theo chiều ngược lại (chỉnh lên) cho tới khi nhìn rõ vật thì dừng lại. tránh nơi có hơi axit hay kiềm. nhận biết. HƯớNG DẫN Về NHÀ: .Quan sát xem có hay không có hình ảnh phân chia của tế bào chất? GV yêu cầu HS đến số lượng NST quan sát được ở kỳ giữa. .Kỹ năng quan sát.Rèn luyện kỹ năng quan sát tiêu bản trên kính hiểm vi để lấy thông tin. . xoay đĩa quay các vật kính đến độ phóng đại lớn khi khớp là được. .Phân bố của NST (tản mát trong tế bào hay dàn thành 1 hàng hoặc phân thành 2 nhóm). Khi hướng dẫn HS quan sát.Kỹ năng vẽ hình mô ta trên cơ sở những thông tin quan sát được. chuyển hoá vật chất và năng lượng ở VSV PHẦN III: SINH HỌC VI SINH VẬT CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .

Hoạt động 2 2. Kiến thức: HS nắm được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật và môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật. Mục tiêu: 1. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Ngày soạn:20. SO4. Khái niệm vi sinh vật: em biết ? VSV là những sinh vật nhỏ bé. sinh trưởng mạnh. Các kiểu dinh dưỡng (sgk) Chuyển hoá vật chất là một quá trình III. gồm nhiều nhóm HS: phân loại khác nhau.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Môi trường phòng thí nghiệm: HS + Môi trường dùng chất tự nhiên. 2. nào ? . Giáo dục: cho học sinh ứng dụng kiến thức đã học vào trong đời sống hàng ngày. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 22. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. 3.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 23: DINH DƯỠNG.Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. sau khi hấp thụ các chất và 1. các nhóm nhận xét và bổ sung điện tử chuỗi truyền điện Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Trọng tâm bài giảng: Các kiểu dinh dưỡng. để thu NL cho TB.2008 Ngày dạy:25. Dinh dưỡng. III. V. HS: là những sinh vật có kích thước rất II.01. VSV hấp thụ và chuyển hoá vật (?) Vi sinh vật là gì ? chất nhanh. Kĩ năng: HS phân biệt được các kiểu hô hấp và lên men ở vi sinh vật. II. Hô hấp: năng lượng trong tế bào diễn ra các phản Hô hấp hiếu khí Hô hấp kị khí ứng hoá sinh để biến đổi các chất.ở SV nhân thực NO3.01. hô hấp và lên men ở VSV. Môi trường tự nhiên và môi trường nuôi + Môi trường tổng hợp: gồm các chất đã biết thành cấy. 1. IV. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. Khái Là quá trình OXH Quá trình phân (?) Hãy thảo luận và hoàn thành phiếu niệm các phân tử hữu giải cacbohiđrat học tập sau? cơ. (?) Môi trường nuôi cấy có đặc điểm gì ? + Môi trường bán tổng hợp: gồm chất tự nhiên và chất hóa học. Phân tử hữu cơ HS thảo luận và đại diện nhóm trả lời nhận . chuyển hoá vật chất và năng Hoạt động 1 lượng ở vi sinh vật (?) Hãy kể tên một số loại vi sinh vật mà I. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng: nhỏ. Các loại môi trường cơ bản: . phần hoá học và số lượng. trong (?) Môi trường sống của VSV như thế môi trường có điều kiện sinh thái đa dạng.Môi trường tự nhiên: VSV có ở khắp nơi. Chất Ôxi phân tử. Kiểm tra bài cũ: 3.2008 I. Hô hấp và lên men: phức tạp. ổn định lớp: 2.

. VI.02. Câu 2: Làm thế nào để phân biệt được các kiểu dinh dưỡng của VSV ? A. Nguồn cacbon mà chúng sử dụng.Sản phẩm tạo thành sữa chua. Đời sống tự do. Là vi trùng có kích thước hiển vi sống hoại sinh hoặc kí sinh.Lên men là quá trình chuyển hoá kị khí diến ra trong tến bào chất. H2O. Củng cố: Câu 1: Vi sinh vật là gì ? A.ở SV nhân sơ diễn ra ngay trên màng sinh chất. Mục tiêu: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .* B. B. NL NL Sản phẩm tạo thành Em hiểu thế nào là lên men ? Cho ví dụ ? 2.02. Là những cơ thể sống có kích thước hiển vi. làm dấm… . rượu. Là quá trình phân giải các chất không cần ôxi. B. Là quá trình phân giải các chất cung cấo năng lượng cho tổng hợp chất mới.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . .2008 I. Rút kinh nghiệm: Tiết 24: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT Ngày soạn:11.* Câu 3: Hô hấp ở vi sinh vật là gì ? A.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Hướng dẫn về nhà: . Là quá trình trao đổi khí ôxi và CO2 giữa cơ thể và môi trường. Cả a và b. Lên men: iHS: Làm sữa chua. Là chuỗi phản ứng ôxi hoá khử diễn ra ở màng tạo thành ATP. D.* D. dấm… 4. D. CO2. .2008 Ngày dạy:15.Chất cho điện tử và chất nhận điện tử là các phân tử hữu cơ. kí sinh hoặc hoại sinh.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) cuối cùng tử ở màng trong ti thể. C. C. Là virut kí sinh gây bệnh cho sinh vật khác. 5.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. . Nguồn năng lượng. Cả b và c. C.

GV: Khả năng tổng hợp các chất của VSV . .Sự tổng hợp prôtein là do các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. II. ổn định lớp: 2. Quá trình tổng hợp: . nhận xét.ứng dụng: làm tương.Phân giải ngoài: Prôtein Prôteaza Axit amin VSV hấp thụ axit amin và phân giải tiếp tạo ra NL. Kiểm tra bài cũ: (?) Vi sinh vật là gì ? nêu các kiểu môi trường của vi sinh vật ? (?) So sánh quá trình lên men và quá trình hô hấp ở vi sinh vật ? 3. (?) Quá trình tổng hợp nuclêôtit gồm những thành phần nào ? HS Hoạt động 2: (?) Phân biệt quá trình phân giải ngoài và trong ở TB vi sinh vật ? HS: thảo luận GV. làm nước mắm… 2. ậ ngời không tổng hợp đủ các a. 3. nước mắm… (?) Pôlysaccarit được phân giải như thế nào ? I. hư hỏng Prôteaza Prôtein Axit amin .Phân giải trong: Prôtein mất hoạt tính. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 (?) Vì sao quá trình tổng hợp các chất ở VSV diễn ra với tốc độ rất nhanh ? HS: VSV có tốc độ sinh trưởng rất nhanh . Kiến thức: HS nắm được sơ đồ tổng hợp các chất ở VSV và quá trình phân giải các chất. Tổ các hoạt động dạy và học: 1.Sự tổng hợp lipit: từ Glixêryl + Axit béo. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. 2. đặc biệt là tổng hợp các loại axit amin. V. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa.Trường THPT Ngọc Hồi .VSV có khả năng tự tổng hợp các laọi axit amin.VSV sử dụng năng lượng và enzim nội bào để tổng hợp các chất. III. Giáo dục: cho học sinh ứng dụng được các đặc điểm có lợi của vi sinh vật vào trong đời sống và bảo vệ môi trường.Nuclêôtit: + Bazơ nitơ + Đường 5C + Axit phôtphoric II. Trọng tâm bài giảng: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 1. . Kĩ năng: HS phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.ý nghĩa: Thu được các axit amin để tổng hợp prôtein bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Quá trình phân giải: 1. Phân giải pôlisaccarit và ứng dụng: .a gọi là các axit amin không thay thế. Khi môi trường thiếu C và thừa nitơ VSV khử amin.Tổng hợp pôlisaccarit: (Glucôzơ)n + ADP-glucôzơ -> (Glucôzơ)n +1 + ADP . IV. (Axit amin)n -> Prôtein . Phân giải prôtein và ứng dụng: . . bổ sung (?) Quá trình phân giải prôtein được ứng dụng như thế nào vào trong sản xuất ? HS: làm tương.Lên men etilic: Nấm đường hoá Nấm men Men rượu Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . . sử dụng axit hữu cơ làm nguồn cacbon.

pecton ở rơm rạ. VI.Dị hoá phân giải các chất cung cấp năng lượng cho đồng hoá. Glucôzơ + Axit béo.Tổng hợp(Đồng hoá) và phân giải(Dị hoá) là 2 trình dị hoá ? quá trình ngược nhau nhưng thống nhất trong hoạt -> Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân động sống của tế bào.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . bò có chứa vi sinh vật phân giải chất xenlulôzơ. C. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải: (?) So sánh quá trình đồng hoá và quá . (?) Sử dụng VSV phân giải xenlulôzơ có .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS: (?) ứng dụng quá trình này vào trong sản xuất như thế nào ? HS: làn rượu. D. Glyxêryl + Axit béo. * D. cỏ. Các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô.Lên men lăctic(Chuyển hoá kị khí) Glucôzơ VK Lăctic A. Vì dạ cỏ của trâu. B. Vì trâu. Câu 2: Quá trình tổng hợp lipit là ? A. tránh ô nhiếm môi trường. + Làm thức ăn cho gia súc. giấm… Tinh bột Glucôzơ êtanôl + CO2 . Vì dạ cỏ trâu bò có chứa men tiêu hoá phân giải chất xenlulôzơ. hemixenlulozơ. giải là gì ? .Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. bò là động vật nhai lại. Các phân tử đường 5C liên kết với axit phôtphoric. pecton ở rơm rạ. bò đòng hoá được rơm rạ. 4. làm giàu chất HS: Cải tạo đất… dinh dưỡng cho đất. cỏ có nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ. D. cỏ giàu chất xơ ? A. Axit lăctic + Prôtein B. Các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. Hoạt động 3 III. thống nhất trong cơ thể sinh vật .ứng dụng: + Phân giải tinh bột để sản xuất kẹo. Câu 3: Tại sao trâu.Đồng hoá tổng hợp các chất cung cấp nguyên liệu HS: 2 quá trình có mâu thuẩn nhau nhưng cho dị hoá.* C. Prôtein + Glyxêryl. xirô. C. Lăctic + CO2 + êtanôl + Axit axêtic. Vì trong rơm rạ. Hướng dẫn về nhà: . Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Củng cố: Câu 1: Quá trình tổng hợp prôtein là VSV sử dụng năng lượng và enzim nội bào đã tạo ra: A. cỏ. rượu… + Tận dụng bã thải thực vật làm nấm ăn. .Phân giải xenlulôzơ: Prôteaza lợi ích gì ? Xenlulôzơ Chất mùn. hemixenlulozơ. 5. Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hoá trị. .Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa.* B.

nếu có gì thắc mắc hỏi GV.HS nghiên cứu SGK trang 95 trình bày thí . HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG . lam kính. 3. dưa chua. . Tiến trình tổ chức bài học: 1. . Chuẩn bị: 1. a) Nội dung tiến hành: + Trình bày cách thí nghiệm lên men rượu. + Chia nhóm TN.3) đặt vào giá.làm giống kiện gì? như hướng dẫn của SGK + làm mẫu của giáo b) Thu hoạch viên . Liên hệ thực tế và biết làm sữa chua.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 25: THỰC HÀNH. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . .Ống nghiệm(có đánh số 1.Nếu có điều kiện.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . .2008 Ngày dạy:18.Thí nghiệm lên men Êtilic. -HS: Quan sát .Các nhóm tiến hành thí nghiệm. .Đành giá kết quả của các nhóm và nhắc nhở cả lớp để nguyên thí nghiệm để theo dõi tiếp.HS I. Giáo viên: .LÊN MEN ÊTILIC VÀ LĂCTIC Ngày soạn:12.GV hỏi Quá trình lên men rượu cần điều . làm trước khoảng 3 đến 4 giờ thí nghiệm lên men êtilic.2. II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra phần chuẩn bị của HS.Pha dung dịch đường kính 10%. III. . Ổ định lớp: 2.Tranh hình sơ đồ thí nghiệm lên men rượu. hình dạng nấm men rượu.02.Giã nhỏ bánh men và rây lấy bột mịn. Mục tiêu:Qua bài thực hành. quan sát hiện tượng lên men. ống đong.Kính hiển vi. Nắm được các bước làm sữa chua và muối chua rau quả. nội dung bài mới.2008 I. HS phải: Biết làm thí nghiệm lên men rượu.Lưu ý thắc mắc của HS và giảng giải. . nghiệm.02.

Giải học của quá trình muối chua rau quả.Trình bày cách lên men rượu trong dân gian. HDVN: chuẩn bị bài :SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Chương II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Tiết 26: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Ngày soạn:16. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . 2.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) . .Cách tiến hành: Hướng dẫn học sinh làm giống theo SGK. -Trình bày Cơ sở khoa học của quá trình lên men lactic.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . ứng dụng được vào thực tế đời sống. so sánh với cách trình bày trong sách. Kiến thức: HS nắm được các pha cơ bản nuôi cấy vi khuẩn không liên tục và ý nghĩa của các pha. III. Thí nghiệm lên men Lactíc.2008 Ngày dạy:20. 3. nhóm làm đúng yêu cầu làm bài thu hoạch theo mẫu trong sách. nếu nhóm nào làm sai yêu cầu làm lại . còn phần thực hành các em tiến hành ở nhà sau một tuần nộp mẫu) a) Làm sữa chua . . Kĩ năng: HS phân biệt được thời gian và tốc độ sinh trưởng ở từng pha. II.Yêu cầu HS hoàn thành bài thu hoạch. -Yêu cầu HS trình bày cách làm sữa chua ở nhà . so sánh với cách trình bày trong sách. Mục tiêu: 1.kiểm tra các mẫu TH của nhóm. 4.02. -Yêu cầu HS trình bày cách làm sữa chua ở nhà . -Trình bày Cơ sở khoa học của quá trình muối chua.Giải thích cơ sở khoa học của quá trình lên men lactic. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. Củng cố: . 5. b) Muối chua rau quảthích cơ sở khoa .2008 I. .Cách tiến hành: Hướng dẫn học sinh làm giống theo SGK. II.( Hướng dẫn lý thuyết cho học sinh.02. Giáo dục: cho học sinh nguyên tắc và ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy liên tục. -Các nhóm báo cáo kết quả TH theo mẫu SGK.

Nt = N0 . Sự sinh trưởng của quần thể VSV là sự tăng số lượng tế bào trong quần thể.VK bắt đầu phân chia. số lượng tế bào tăng theo luỹ dơn vị thời gian. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . .Enzim cảm ứng được hình thành. trong cùng một của quần thể) loài với điều kiện nuôi cấy khác nhau cũng thể hiện g khác nhau. hiện như thế nào ? . VD: Vi khuẩn lao 1000 phút.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) IV. Thời gian thế hệ: (?) Thời gian thế hệ là gì ? Cho ví dụ ? . không đổi theo thời (?) Để không xảy ra pha suy vong ở gian là do: quần thể vi khuẩn thì phải làm gì ? . ổn định lớp: 2. Thời gian thế hệ đối với 1 quần phân chia(Kí hiệu: g).Một số khác có chất dinh dưỡng lại phân chia. HS: nghiên cứu sách giáo khoa Các pha sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục: (?) Sự sinh trưởng của vi khuẩn trong a.Hằng số M không đủ theo thời gian và là cực đại đối với 1 số chủng và điều kiện nuôi cấy. Trùng đế giày 24 giờ. Pha luỹ thừa(Pha Log) đo bằng sinh khối sinh ra trong một . d.Số lượng TB trong quần thể không tăng. (N0 là số tế bào ban đầu . Bài mới: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 (?) Hãy nhắc lại sinh trưởng của sinh vật là gì ? HS: là sư tăng kích thước và khối lượng của cơ thể Nội dung I. Tổ chức các hoạt đọng dạy và học: 1. c. V. thể VSVlà thời gian cần để N0 biến VD: E. HS: .2n Hoạt động 2 II. Pha tiểm phát(Pha Lag) môi trường nuôi cấy không liên tục thể .Mỗi loài vi khuẩn có thời gian riêng. thành 2N0. thừa. HS: .Là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào đến khi GV. Pha suy vong: Số tế bào trong quần thể giảm dần do: .Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Coli 20 phút tế bào phân chia 1 lần.VK thích nghi với môi trường. 2.Số tế bào bị phân huỷ nhiều.Một số tế bào bị phân huỷ. Sinh trưởng ở vi sinh vật: là sự tăng sinh các thành phần của tế bào -> sự phân chia. Khái niệm sinh trưởng: 1. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn: 1. Pha cân bằng: Số lượng VSV đạt mức cực đại. GV: Tốc độ sinh trưởng của VSV được b. Trọng tâm bài giảng: Nội dung và ý nghĩa các pha của sinh trưởng. Nuôi cấy không liên tục: Là môi trường nuôi cấy (?) Thế nào là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không không liên tục ? được lấy đi các sản phẩm trao đổi chất.

hoocmôn… 3. * D.Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng. Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . C. d Nhân. Hướng dẫn về nhà: . Củng cố: Câu 1: Sinh trưởng của quần thể VSV trong nuôi cấy không liên tục tuân theo quy luật với đường cong gồm mấy pha cơ bản ? A.105.105.Coli ở nhiệt độ 400C trong 1 giờ thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy là : A. Rút kinh nghiệm: Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10(Ban cơ bản) Thời gian 45 phút 1/ Trong tế bào nguyên phân xảy ở các bộ phận nào ? a Tế bào chất và nhân. N = 8. B. b Nhân con c. .Trường THPT Ngọc Hồi . D. B. số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng . đồng thời lấy ra một lượng tương đương dịch nuôi cấy. VI. VK thích nghi với môi trường. Số lượng VK trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian. . C. Số lượng sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân huỷ ngày càng nhiều.Chất dinh dưỡng bị cạn kiệt.105. . N = 7.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. kháng sinh.Điều kiện môi trường duy trì ổn định. 4.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. số lượng TB sinh ra bằng số lượng Tb chết đi. 4 pha. Tế bào chất. enzim. các hợp chất có hoạt tính sinh học như axit amin. 5 pha.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Tại sao nói dạ dày ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy kiên tục đối với VSV ? HS: Thường xuyên được cung cấp chất dinh dưỡng . D. Nuôi cấy liên tục: .* C. N = 7. N = 3. 2. 3 pha. Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ rất lớn và không đổi. Câu 2: Đặc điểm của pha cân bằng? A. . 2 pha.105. B.ứng dụng: sản xuất sinh khối để thu prôtein đơn bào. Câu 3: Nuôi cấy vi khuẩn E.Chất độc hại tích luỹ nhiều.

c Là quá trình chuyển hóa các vật chât vô cơ. b Kì sau II. 8/ Trong bột giặt sinh học có enzim của vi sinh vật như amilaza prôteaza tẩy vết bẩn trên quần áo như: a Xenlulôzơ. 7/ Thế nào gọi là quá trình lên men ? a Là quá trình chuyển hóa các vật chất hữu cơ. 5/ Tế bào con chứa nNST đơn ở kì nào của quá trình giảm phân ? a Kì đầu II. c Tế bào chất phân chia trực tiếp cho các tế bào con. 12/ Có một tế bào sinh dưỡng nguyên phân 3 lần liên tiếp thì số tế bào con là bao nhiêu ? a 10 b 6 c 8. c Kì giữa II. d Vi khuẩn quang tự dưỡng sử dụng chất vô cơ. 10/ Thực phẩm nào đã sử dụng vi sinh vật phân giải prôtein ? a Rượu b Tương. c Dầu d Mỡ 9/ Các yếu tố tiến hành quá trình phân giải ở vi sinh vật ? a Các chất trong tế bào. giảm phân và thụ tinh. b Các enzim xúc tác. b Là quá trình chuyển hóa kị khí diễn ra trong tế bào chất. b Bột thit. d 20 Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . b nẩy chồi và tạo thành bào tử. c Độ ẩm của môi trường. d hình thành nội bào tử.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . d Kì cuối II. b Quá trình nguyên phân và thị tinh. 3/ Kì cuối của quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật sự phân chia tế bào chất diễn ra như thế nào ? a Màng tế bào co thắt lại ở vị trí ở giữa tế bào chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 2/ Đa số các vi khuẩn có hình thức sinh sản : a sinh sản bằng bào tử hữu tính. d Hình thành màng nhân và nhân con. d Nhiệt độ. 11/ Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của NST diễn ra ở kì nào của quá trình giảm phân ? a Kì trước lần phân bào I. d Là quá trình chuyển hóa hiếu khí xảy ra ở màng ngoài ti thể. c Quá trình giảm phân và thụ tinh d Quá trình nguyên phân và giảm phân. b Vi khuẩn hóa tự dưỡng sử dụng chất vô cơ. c Vi khuẩn quang dị dưỡng sử dụng chất hữu cơ. 4/ Vi khuẩn lăctic trong sữa chua thuộc nhóm dinh dưỡng nào ? a Vi khuẩn hóa tự dưỡng sử dụng chất hữu cơ. c phân đôi. b Kì giữa lần phân bào I. b Hình thành vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo chia tế bào mẹ thành hai tế bào con. c Kì trước lần phân bào II. d Kì trung gian. c Dưa muối d Cà muối. 6/ Cơ chê nào dẫn đến duy trì bộ NST của loài sinh sản hữu tính ? a Quá trình nguyên phân.

b Lên men rượu.105. 20/ Thế nào gọi là vi sinh vật ? a Là vi trùng có kích thước hiển vi. d Hô hấp hiếu khí. b Là những sinh vật có thể nhìn thấy bằng mắt thường. c Là những cơ thể sống có kích thước rất nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường. cỏ khô giàu chất xơ ? a Vì trong rơm rạ có nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ. c Tương d Rượu 15/ Ý nghĩa khoa học của giảm phâm ? a Giải thích được cơ sở khoa học của BDTH ở những loài sinh sản vô tính và vô tính. bò là động vật nhai lại. c Vì trâu bò là động vật có dạ dày 4 ngăn.Coli ở nhiệt độ 400C trong một giờ thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy: a N = 7. c Giải thích được cơ sở khoa học của các hiện tượng di truyền. 21/ Quá trình chuyển hóa sinh học kị khí naod các phân tử hữu cơ vừa là chất cho và nhận electron ? a Hô hấp kị khí. Dây gọi là quá trình gì ? a Lên men. 23/ Sản phẩm cuối cùng của quá trình hô hấp kị khí là gì ? Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . 18/ Chất cho electron và nhận electron dều là chất hữu cơ.105. 5 d N = 3. 19/ Sinh trưởng của quần thể VSV trong nuôi cấy không liên tục tuân theo quy luật với đường cong gồm có mấy pha cơ bản ? a 4 pha. d Là virut kí sinh gây bệnh cho sinh vật khác. c N = 6. 22/ Tại sao trâu bò đồng hóa được rơm rạ.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . c 3 pha. d Giải thích được cơ sở khoa học của BDTH ở những loài sinh sản vô tính và hữu tính.105.10 . bò có chứa VSV phân gải xenlulôzơ ở rơm rạ. b 2 pha. b Giải thích được sự đa dạng của kiểu gen và kiểu hình ở những loài sinh sản hữu tính. b N = 8. NST dãn xoắn màng nhân xuất hiện xảy ra ở: a kì sau b kì đầu c kì giữa d kì cuối 17/ Các loại môi trường cơ bản để nuôi cấy vi sinh vật ? a Môi trường bán tổng hợp và môi trường tổng hợp. b Môi trường phức tạp và môi trường tổng hợp. c Hóa dưỡng vô cơ. c Môi trường axit và môi trường kiềm. d 5 pha. d Vì dạ cỏ của trâu. d Hô hấp hiếu khí. b Hô hấp kị khí.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 13/ Nuôi cấy vi khuẩn E. c Hô hấp. d Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. b Vì trâu. 16/ Trong nguyên phân. 14/ Thực phẩm nào đã sử dụng vi khuẩn lên men lăctic ? a Nước chấm b Dưa muối.

c Ưa ấm. c Sự phân bào có hình thành thoi vô sắc.2008 Ngày dạy:28. c nấm men từ không khí hoặc trên vỏ quả lên men. d Hai tế bào con có bộ NST giống nhau và khác tế bào mẹ. d xảy ra quá trình phân giải hiếu khí của vi sinh vật. d Các hợp chất vô cơ và hữu cơ. Kiến thức: HS nắm được các hình thức sinh sản chủ yếu ở vi sinh vật nhân sơ và nhân thực. b Nguồn năng lượng và nguồn cacbon. b Giảm đi một nữa(n). c 23 NST đơn. 27/ Đa số VSV sống trong cơ thể người và gia súc thuộc nhóm ? a Ưa siêu nhiệt b Ưa nhiệt. 25/ Bản chất của quá trình nguyên phân là gì ? a Sự phân chia đồng đều nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con. c Gấp đôi tế bào mẹ(4n). d Gấp ba tế bào mẹ(6n). so sánh về chiều hướng tiến hoá về hình thức sinh sản ở VSV. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . c Nguồn cacbon và các chất dinh dưỡng. Kĩ năng: HS phân tích. b CO2 và H2O.2008 I. Tiết 28: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Ngày soạn:21. c Tâm động.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . 24/ Ở người bộ NST 2n = 46.4 ngày thì có mùi rượu là do: a xảy ra quá trình hô hấp hiếu khí. b Eo thứ cấp. 2.02. 30/ Sợi vô sắc đính vào NST ở vị trí nào ? a Hai cánh của NST. b nấm mốc phân giải đương đơn. Ở kì sau I tế bào có bao nhiêu NST kép ? a 46 NST đơn b 46 NST kép. 26/ Dựa vào yếu tố nào để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật ? a Kí sinh hoặc nữa kí sinh. một tế bào sinh tinh diến ra quá trình giảm phân. 29/ Qua giqảm phân số lượng NST ở tế bào con sẽ như thế nào ? a Giống hệt tế bào mẹ(2n). Mục tiêu: 1.02. b Hai tế bào con đều mang bộ NST giống như tế bào mẹ. c H2O và ATP d ATP. d 23 NST kép. d Ưa lạnh. 28/ Nước quả vải chín sau 3 .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) a CO2 và ATP. d Chất nền prôtein.

Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan IV. Phân đôi: sơ diễn ra như thế nào ? . Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 26. Hoạt động 2 II. III. máu gây bệnh nguy hiểm.Nội bào tử vi khuẩn: là cấu trúc tạm nghỉ không (?) Nội bào tử là gì ? Nội bào tử có phải phải là hình thức sinh sản. V. .Sinh sản nhờ nảy chồi (vi khuẩn quang dưỡng màu bào tử ? đỏ) TB mẹ tạo thành một chồi ở cực. vi khuẩn quang tía… tách ra tạo thành vi khuẩn mới. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Thành tế bào và màng sinh chất được tổng hợp dài ra và dần thắt lại đưa 2 phân tưe AND về 2 tế bào (?) Phân đôi ở vi khuẩn khác nguyên riêng biệt. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Hoạt động 1 I.Màng sinh chất gấp nếp tạo hạt mêzôxôm. Sinh sản bằng bào tử vô tính và bào tử hữu tính: hữu tính ? Sinh sản bằng bào tử Sinh sản bằng bào tử HS : Thảo luận nhóm và trả lời vô tính hữu tính VD: Nấm Mucol. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm các pha của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục ? (?) So sánh giữa môi trường nuôi cấy không liên tục và liên tục ? 3. Nảy chồi và tạo thành bào tử: HS: . II. Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của các hình thức sinh sản ở vi sinh vật và ứng dụng vào thực tiễn. Sinh sản của vi sinh vật nhân thực: (?) Phân biệt bào tử vô tính và bào tử 1. sinh sản bằng cách nảy chồi tạo thành . Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa.Vòng AND dính vào hạt mêzoxôm làm điểm tựa và nhân đôi thành 2ADN. HS: đọc thông tin sgk . phân ở điểm nào ? 2. chồi lớn dần và HS: xạ khuẩn. Trọng tâm bài giảng: Phân biệt các hình thức sinh sản ở VSV nhân sơ và nhân thực. bổ sung phổi… Hình thành hợp tử do 2 Tạo thành chuỗi bào tử tế bào kết hợp với nhau trên đỉnh của các sợi qua giảm phân-> Bào tử nấm khí sinh (Bào tử kín. trần). Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ: (?) Quá trình phân đôi ở vi sinh vật nhân 1.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 3. ổn định lớp: 2.Sinh sản bằng bào tử đốt (xạ khuẩn) phân cắt đỉnh (?) Những sinh vật nào có hình thức của sợi sinh trưởng thành một chuỗi bào tử. bào sinh dưỡng của vi khuẩn HS: GV: Nội bào tử lọt được vào cơ thể phát triển trở lại trong ruột. Tổ chức các họat động dạy và học: 1. Được hình thành trong tế là hình thức sinh sản không ?. nấm VD: Nấm Mucol GV: nhận xét. .

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . * D. Sinh sản bằng nẩy chồi và phân đôi: . Kiến thức: HS nắm được một số chất hoá học và các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Sinh sản ở VSV nhân thực và nhân sơ khác nhau điểm nào ? HS (?) Phân biệt hình thức nẩy chồi và phân đôi ? HS 2.2008 I.03.Sinh sản bằng phân đôi: Nấm men rượu rum.2008 Ngày dạy:04. Mục tiêu: 1. nấm men. 4. B. Củng cố: Đa số các vi kghuẩn có hình thức sinh sản: A.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa.Sinh sản hữu tính bằng bào tử chuyển động hay hợp tử. Phân đôi. . * D. VI. Câu 3: Bào tử tiếp hợp là loại bào tử hữu tính có ở? A. C. phân đôi * B. C. tảo lục… TB mẹ phân đôi -> 2TB con . Nấm sợi. nấm rơm 5. nẩy chồi và tạo thành bào tử. nấm phổi… Từ TB mẹ mọc ra các chồi nhỏ -> tách khỏi TB mẹ -> cơ thể độc lập. Hình thành nội bào tử .Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. B. Rút kinh nghiệm: Tiết 29: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Ngày soạn:01. C.03. nấm men Saccharomyces. .Sinh sản bằng nẩy chồi: Nấm men rượu.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Sinh sản bằng bào tử hữu tính Câu 2: Hình thức nào sao đây không phải là hình thức sinh sản ? A. Hình thành bào tử hữu tính. nẩy chồi và tạo thành bào tử. Hướng dẫn về nhà: .

Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. I.Nhân tố sinh trưởng: là chât dinh dưỡng cần cho sinh trưởng của VSV với một lượng nhỏ nhưng chúng không tự tổng hợp được. Kĩ năng: HS phân biệt được tác dụng của từng yếu tố lí hoá tác động đến VSV. Kiểm tra bài cũ: (?) Đặc điểm của sự sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ ? (?) Sinh sản ở vi sinh vật nhân thực có những hình thức nào ? Đặc điểm của các hình thức sinh sản đó ? 3. ổn định lớp: 2. lipit… . Các yếu tố vật lí: ảnh hưởng -Tốc độ phản ứng sinh hoá trong TB làm VSV sinh sản nhanh hay chậm. prôtein.Trường THPT Ngọc Hồi . V. Giáo dục: cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống và sản xuất nhằm khống chế các vi sinh vật có hại. Trọng tâm bài giảng: ảnh hưởng của các yếu tôs vật lí. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 GV: Chất hoá học có ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSVtheo chiều hướng cơ bản là: chất dinh dưỡng hay chất ức chế… (?) Chất dinh dưỡng là gì ? HS: (?) Hãy nêu một số chất dinh dưỡng có ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV ? SH: Nghiên cứu sgk (?) Thế nào là nhân tố sinh trưởng HS: VSV nguyên dưỡng tự tổng hợp được các chất.1000C. III. Chất hoá học: 1.Căn cứ vào nhiệt độ chia VSV thành 4 nhóm: + VSV ưa lạnh< 150C + VSV ưa ấm 20-400C + VSV ưa nhiệt 55-650C + VSV siêu nhiệt 75 . Bo. VD: Chât hữu cơ: Cácbohiđrat. hoạt hoá axit amin. II.15’ ? Hoạt động 2 Hãy hoàn thành phiếu học tập sau ? HS: Thảo luận nhóm và trả lời. + VSV khuyết dưỡng: là VSV tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng. 3. Fe… .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 2. nhiệt độ thấp để kìm hãm sinh trưởng của VSV. + VSVnguyên dưỡng: là VSV tự tổng hợp được các chất.Nguyên tố vi lượng: Zn. (?) Vì sao khi rửa rau sống nên ngâm trong nước muối hoặc thuốc tím pha loãng 10 . Chất dinh dưỡng: Là những chất giúp cho VSV đồng hoá và tăng sinh khối hoặc thu NL. GV: Nhận xét. Mo. . Mn. giúp cân bằng áp suất thẩm thấu. hoá học đế sinh trưởng của vi sinh vật. bổ sung Nhiệt độ Độ ẩm Nước dùng để khống Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm IV. 2. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. GV: Các chủng VSV hoang dại trong môi trường tự nhiên thường là nguyên dưỡng. Hàm lượng nước trong môi ứng dụng Con ngời dùng nhiệt độ cao để thanh rùng. Các chất ức chế sinh trưởng cua vi sinh vật: (SGK) II.

D. Nhóm ưa ấm. Chất ức chế sinh trưởng. Rút kinh nghiệm: Bài 29: THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT Ngày soạn:04. Nhóm ưa siêu nhiệt. Kị khí không bắt buộc. . chuyển động hướng sáng. C.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) trường quyết dịnh độ ẩm. Đây gọi là VSV gì ? A. C. B. C.2008 I.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. 1. Yếu tố sinh trưởng. Nhóm ưa lạnh.2008 Ngày dạy:05. B. ảnh hưởng đến tính thấm qua màng. Câu 4: Đa số VSV sống trong cơ thể người và gia súc thuộc nhóm ? A. B. Kiến thức:Qua bài này HS phải: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Nhóm ưa siêu nhiệt. Prôtien áp suất Gây co nguyên sinh làm cho Bảo quản thực phẩm thẩm VSV không phân chia được.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. chế sự sinh trưởng của VSV. Củng cố: Câu 1: Tảo. Tác động dến sự hình thành bào tử sinh sản. . Hiếu khí bắt buộc.Nu. tiêu diệt VSV: làm biến tính A. các halogen. Câu 2: Các chất phenol và alcol. Độ pH Tạo điều kiện nuôi cấy thích hợp.03. thấu ánh sáng 4. Câu 3: Nhóm VSV nào sinh trưởng tối ưu ở nhiệt độ < 150C ? A. Các chất hữu cơ này gọi là gì ? A. nấm. . Hướng dẫn về nhà: . Nhóm ưa ấm. VI. B. tổng hợp sắc tố. hoạt hoá enzim. Vi hiếu khí. sự chuyển hoá các chất trong tế bào.03. D. Mục tiêu. các chất ôxi hoá. sự hình thành ATP.Tham gia thuỷ phân các chất. 5.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Dùng bức xạ ánh sáng để ức chế.Nước là dung môi hoà tan các chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng phụ. C. Chất hoạt động bề mặt. D. Nhóm ưa nhiệt. Kị khí bắt buộc. ĐV nguyên sinh chỉ có thể sinh trưởng khi có mặt ôxi. D. Nhóm ưa lạnh. Nhóm ưa nhiệt.

mấm. Ký sinh trùng.Trình bày cách tiến hành nhuộm đơn để . nhuộm đơn phát hiện nấm men. Đại diện nhóm trình bày các bước tíên đó là: hành. + Yêu cầu HS các nhóm tiến hành thí .Sau khi HS trình bày các bước tiến hành.Nhắc nhở HS vệ sinh lớp học và rửa dụng cụ.Kiểm tra tiêu bản của từng nhóm. II. + Trình bày cách nhuộm đơn phát hiện vi .Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng Chia lớp thành nhóm ( theo tổ) mỗi nhóm được chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để tiến hành thí nghiệm. nêu ở SGK.HS nghiên cứu nội dung bài và tiến hành làm GV nhấn mạnh và làm mẫu 2 nội dung theo SGK. Học sinh: + Váng dưa chua + Tranh ảnh về một số VSV. đánh giá giờ dạy. màu. . . III.GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1. + Làm dịch huyền phù. .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Quan sát được hình dạng 1 số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm men rượu. nhóm yếu. Kí năng: Rèn luyện kì năng thao tác thực hành II.3 SGK trang 113. 2.HS tiến hành từng bước như đại diện nhóm đã + Nhỏ thuốc nhuộm. Quan sát một hình ảnh một số tiêu bản có sẵn.Nhận xét. + Kiểm tra mẫu sản phẩm của các nhóm và giữ lại mẫu để cuối giờ nhận xét. . Dặn dò: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . chỗ nào chưa hiểu nhờ GV giảng sinh vật trong khoang miệng.Yêu cầu HS xem thêm nấm mốc ở quả quýt C. trang 112. Giáo viên: theo SGK 2.Sau khi quan sát được rõ hình ảnh → Các nghiệm.HS theo dõi .Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm như yêu GV yêu cầu: cầu SGK. thành viên trong nhóm thay nhau quan sát và vẽ + Quan sát và giúp đỡ các nhóm. Chuẩn bị: 1.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . .HS nghiên cứu nội dung bài . .Lấy mẫu quan sát trực tiếp không cần nhuộm . Lưu ý: So sánh mẫu quan sát với hình 28 SGK + Nhắc HS cẩn thận và bảo quản dụng cụ. . .2.So sánh mẫu quan sát với hình 28 SGK phát hiện nấm men. . D. .GV nhắc nhở và giúp đỡ các nhóm. Tiến trình tổ chức bài học: A. lại. Củng cố: . Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng Hoạt động của GV Hoạt động của HS I. . đặc biệt là hình.

03.2008 Ngày dạy:08. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. III. -Chuẩn bị bài 29 Chương III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Tiết 30: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT Ngày soạn:05. Trọng tâm bài giảng: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . II.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) .Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Viết thu hoạch theo nhóm.2008 I. 2.03. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm hình thái và cấu tạo chung của virut. Giáo dục: cho học sinh được tác hại của một số virut. giait thích được các hiện tượng trong đời sống. Sưu tầm tranh ảng về vi sinh vật. 3. Mục tiêu: 1. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm IV. Kĩ năng: HS phân biệt được cấu trúc và hình thái của các loại virut.

và mang kháng nguyên đặc trưng cho .Cấu trúc xoắn: capsôme sắp xếp theo chiều xoắn và cho biết hình thái của virut như thế của axit nuclêic. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . VD: Phagơ 4. ở điểm nào ? . bên ngoài là vỏ prôtein. 2. Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào. virut bệnh dại. hình cầu… HS: VD: Virut khảm thuốc lá. Thực thể chưa có cấu tạo tế bào. virut cúm. GV: Vỏ ngoài thực chất là màng sinh . có kích HS: thước siêu nhỏ. C. hình sợi. Thực thể sống có cấu tạo tế bào đã có nhân. Hình thức sống của virut như thế nào ? . Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 29. B.Virut nhân lên nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào và HS : kí sinh… sống kí sinh bắt buộc. CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT Hoạt động 1 1.Có hình que. Hình thái: (?) Hãy quan sát hình vẽ sách giáo khoa .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Đặc điểm hình thái. ổn định lớp: 2. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. (?) Hãy so sánh đặc điểm cấu trúc của sởi… virut ? . (?) Virut có vỏ ngoài khác với virut trần *Lưu ý: Một số virut có thêm vỏ ngoài.Cấu trúc khối: capsôme sắp xếp theo hình khối đa diệngồm 20 mặt tam giác đều VD: Virut bại liệt . Cấu tạo: Gồm 2 thành phần: GV: Hãy quan sát hình vẽ sách giáo .Virut là thực thể chưa có cấu tạo té bào.Lõi Axit nuclêic(Chỉ chứa AND hoặc ARN).Vỏ bọc prôtein (Capsit) HS Bao bọc axit nuclêic để bảo vệ. nào ? .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Kiểm tra bài cũ: (?) Những chất hoá học nào là chất dinh dưỡng và chất ức chế ? (?) Các yếu tố vật lí ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng của VSV ? 3. Củng cố: Câu 1: Virut là gì ? A. Khái niệm: (?) Virut là gì ? . cấu tạo từ các đơn vị prôtein gọi là capsôme. AND khoa và cho biết virut có cấu tạo như thế hoặc ARN là chuỗi đơn hoặc chuỗi kép. Hoạt động 2 3.Mặt vỏ ngoài có cấc gia glicôprôtein làm nhiệm vụ chất của chất chủ nhưng bị virut cải tạo kháng nguyên và giúp virut bám lên bề mặt tế bào. cấu tạo chung của virut. nào ? . V. bên trong là lõi axit nuclêic.Cấu tạo vỏ ngoài là lớp lipit.Cấu trúc hổn hợp: Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với đuôi có cấu trúc xoắn. virut. D. Cơ thể sống chỉ có một tế bào không nhân.Virut không có vỏ ngoài gọi là virut trần.

Phương pháp giảng dạy: Nêu vân đề và giải quyết vấn đề + trực quan IV. Chu trình nhân lên của vi rút: của virut trong tế bào chủ. Kí năng: . VI. Kiểm tra bài cũ: Trình bày cấu trúc hình thái của virut? 3.Chu trình nhân lên của virus.Tranh hình SGK phóng to quá trình xâm nhập của vi rút vào tế bào bạch cầu.Phân tích. tổng hợp khái quát kiến thức. Thái độ: HS Có ý thức bảo vệ sức khoẻ. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . TV) gọi là ? E. 2. . .Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế. cộng sinh. . ĐV. Hợp tác. D. . B. Bài mới. Trọng tâm bài giảng: .Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. C.04.04. Hiểu được HIV là vi rút gây suy giảm miễn dịch và chính do suy giảm miễn dịch mà xuất hiện các bệnh cơ hội. III. Rút kinh nghiệm: Tiết 31: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ Ngày soạn: 08. Capsôme sắp xếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác đều. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu về chu trình nhân lên I. II. Kiến thức: Qua bài này HS phải: Nắm được đặc điểm mỗi giai đoạn nhân lên của vi rút. Hội sinh. tránh các bệnh do virut gây nên. 5.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Câu 2: Virut sống bắt buộc trong tế bào chủ (VSV.Các thông tin tuyên truyền về đại dịch AIDS. 3.(25’) Chu trình nhân lên của vi rút bao gồm 5 giai Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Gồm vỏ nhưng thiếu lõi. C.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Câu 3: Virut có cấu trúc xoắn như thế nào ? A. Chuẩn bị: . . Phần đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với phần đuôi có cấu trúc xoắn. Hướng dẫn về nhà: .Rèn luyện quan sát tranh hình phát hiện kiến thức. Capsôme sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic.Đặc điểm của virus HIV V. Mục tiêu: 1. 2. Kí sinh.2008 Ngày dạy: 11. Ổn định lớp. F.2008 I. D.

VR phá vở tế bào để ồ ạt -> làm tế bào chết ngay (Quá trình sinh tan). 5. các HS bổ sung. GV cho HS tìm hiểu ở các tờ rơi kết hợp với kiến thức thực tế trình bày các con đường lây nhiễm HIV.bị nhiễm virut thì bênh tiến triển nhanh và dẫn đến tử vong ? HS Hoạt động 2:Tìm hiểu về HIV/ AIDS. Sinh tổng hợp: VR sử dụng enzim và nguyên liệu của TB để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho mình.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) GV: hướng dẫn HS quan sát các hình ảnh và phim về sự nhân lên của virut. 2.Virut chui ra từ từ theo lối nẩy chồi -> tế bào vẫn sinh trưởng bình thường (Quá trình tiềm tan).. 3.. Phóng thích: . -Với VR ĐV: Đưa cả nclêôcapsit vào TBC.Trường THPT Ngọc Hồi . Lắp ráp: Lắp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo thành VR hoàn chỉnh. bơm axit nuclêic vào TBC. 3. -VSV cơ hội: là VSV lợi dụng lúc cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công. Thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung PHT -Đại diện nhóm trình bày các nhóm khác bổ sung. . vỏ nằm ngoài. Ba giai đoạn phát triển của bệnh AIDS: -Giai đoạn sơ nhiễm: Đặc điểm sgk -Giai đoạn không triệu chứng:Đặc điểm sgk -Giai đoạn biểu hiện triệu chứng:Đặc điểm sgk Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . gà.(15’) (?)HIV là gì? -Tại sao nói HIV gây suy giảm miễn dịch ở người? -Hội chúng này dẫn đến hậu quả gì? HS nghiên cứu thông tin sgk. HS trình bày được 3 con đường lây nhiễm HIV. 4. Xâm nhập: -Với phagơ: Phá huỷ thành TB nhờ enzim. GV đưa hình ảnh tảng băng chìm về HIV/AIDS và hỏi: -Em hiểu như thế nào về hình ảnh này? đoạn: 1. -HIV gây nhiễm và phá huỷ một số TB của hệ thống miễn dịch làm mất khả năng miễn dịch của cơ thể. Điều đó nguy hiểm như thế nào đối với xã hội? GV yêu cầu HS trình bày các giai đoạn pt của bệnh AIDS. Ba con đường lây truyền HIV: -Qua đường máu -Qua đường tình dục -Mẹ bị nhiễm HIV có thể truyền qua thai nhi và truyền cho con qua sữa mẹ. Sự hấp phụ: VR bám lên bề mạt TB chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của TB chủ. GV nhận xét và kết luận. Tại sao một số động vật như trâu. GV dùng câu dẫn yêu cầu HS thảo luận: -Các đối tượng nào được xếp vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao? -Tại sao nhiều người không hay biết mình đang bị nhiễm HIV. HIV/ AIDS: 1. Khái niệm về HIV: -HIV là VR gây suy giảm miễn dịch ở người. GV hỏi: (?) Vì sao mỗi loại VR chỉ có thể xâm nhập vào một số loại TB nhất định? (?) Làm thế nào virut phá vỡ tế bào để chui ra ồ ạt ? HS GV giảng giải về chu trình sinh tan và tiềm tan. 2. sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic. thảo luận nhanh -> trình bày. bò. II. -Bệnh cơ hội: là bệnh do VSV cơ hội gây nên.

GV hỏi: Làm thế nào để phòng tránh HIV. ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN Ngày soạn: 14. Tế bào hệ miễn dịch của người. Côn trùng. mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại virut. Giai đoạn lắp ráp. . tổng hợp khái quát kiến thức. về HIV/AIDS. để tìm cách phòng ngừa.2008 I. không những gây hại đối với sức khỏe con người mà còn gây hại cho nền kinh tế quốc dân.04. B.* C. B. Đường máu. Câu 3: Mỗi loại virut có thể xâm nhập vào một số tế bào nhất định.. sinh hoạt chung. -Loại trừ tệ nạn xã hội. Điền vào chỗ trống(……. tình dục và mẹ truyền cho con qua bào thai. Chuẩn bị: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . 5. Câu 2: Virut HIV nhiễm vào tế bào nào ? A. 2. Tế bào sinh dục nữ. Biện pháp phòng ngừa: Hướng dẫn HS dựa vào các con đường lây lan -Sống lành mạnh chung thuỷ 1 vợ 1 chồng. Đây là giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của virut ? A. B. . ghép tạng. Kiến thức: Qua bài này HS phải: Nắm được thế nào là vi rút gây bệnh cho VSV. Hiểu được nguyên lí của kỹ thuật di truyền có sử dụng phagơ. Giai đoạn phóng thích. Rút kinh nghiệm: Tiết 32: VIRUT GÂY BỆNH.04.. 3. Đường máu. * D.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) -Liên tưởng tới thực tế bệnh AIDS ở VN và thế giới.Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thức tế. Các thụ thể.) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa ? A. B. Capsit Câu 4: HIV lây truyền theo con đường nào ? A. Thái độ: Có ý thức bảo vệ sức khoẻ. -GV liên hệ thực tế về công tác tuyên truyền -Vệ sinh y tế theo đúng quy trình nghiêm ngặt.Phân tích. Giai đoạn hập phụ. * B. Giai đoạn xâm nhập. D.2008 Ngày dạy:16. tránh các bệnh do virut gây nên. TV và côn trùng để thấy được mối nguy hiểm của chúng. Tế bào sinh dục nam. xâm mình. tình dục. Đường máu. Kí năng: . Mục tiêu: 1. từ đó hiểu được nguyên tắc sản xuất một số sản phẩm thế hệ mới dùng trong y học và nông nghiệp. * B. là do trên bề mặt tế bào có ………. Dặn dò: -Học bài theo câu hỏi SGK -Tìm hiểu bệnh do VR gây nên ở TV và ĐV. D. VI. ăn uống. 4. Củng cố:(5’) Câu 1: Vi rus bám được vào tế bào chủ nhờ gai glycôprôtein của virut đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào chủ. II. tiêm chích. Tế bào gan.Rèn luyện quan sát tranh hình phát hiện kiến thức. D. 4. B. Glicôprôtein. Capsome.

qua +VR xâm nhập nhờ vết xây sát. -Cách phòng bệnh do VSV: +Chọn giống cây sạch bệnh +Vệ sinh đồng ruộng. hạt phấn hoặc phấn hoa. côn trùng. nào? Để phòng bệnh cho cây cần những biện +Lá cây bị đốm vàng.. III. kết hợp với kiến thức kĩ thuật +Thân bị lùn hoặc còi cọc. NN để trả lời câu hỏi. yêu cầu nêu được: +Con người sx mì chính.HS: đọc trước bài mới. -GV nêu vấn đề: 2. V.. Kiểm tra bài cũ:(5’) . Các VR kí sinh ở VSV. -Đặc điểm cây bị nhiễm VR: -GV hoàn chỉnh kiến thức +Sau khi nhân lên trong tb. sọc hay vằn. VR kí sinh TV: +Tại sao VR gây bệnh cho TV không tự xâm . -GV dùng câu dẫn sgk để củng cố thêm kiến thức. giun ăn rễ hoặc nấm kí -Đại diện nhóm trình bày. Bài mới. IV. -HS hoạt động nhóm. 2. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan. sinh khối. VR lan sang các -GV hỏi: Cây bị bệnh có những triệu chứng tb khác qua cầu sinh chất. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.HIV/AIDS nguy hiểm như thế nào đối với đời sống con người? Có những biện pháp nào ngăn chặn sự lây nhiễm HIV? 3. -HS ng/cứu sgk. yêu cầu nêu được: +Đa số VR xâm nhập vào tb TV nhờ côn +Thành tb TV dày và không có các thụ thể trùng. các nhóm khác bổ sinh.. đốm nâu. vàng và rụng. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Có khoảng 1000 loài. ah tới đời sống. nhập đượcvào trong tb? -QT xâm nhập của VR vào TV: +VR xâm nhập vào tb như thế nào? +VR không tự xâm nhập được vào TV. +Một số VR xâm nhập qua vết xây sát. +Con người đã lợi dụng VSV để sx những sản nấm sợi. đặc hiệu để VR bám. -VR kí sinh hầu hết ở VSV nhân sơ (xạ khuẩn. -GV hỏi: vi khuẩn.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . VR kí sinh ở VSV (phagơ): GV giảng giải về hoạt động của ngành công -Có khoảng 3000 loài.… học trả lời. thuốc -HS dựa vào kiến thức sgk và kiến thức đã trừ sâu sinh học. pháp gì? lá xoăn. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu về các virut kí sinh I. héo. Ổn định lớp. sung. . Trọng tâm bài giảng Đặc điểm các loại virut kí sinh và ứng dụng trong thực tiễn. TV và côn trùng: trên vsv. nghiệp VSV.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) -GV:Tranh hình SGK phóng to.. thực vật. thuốc kháng sinh +Nếu bị VR tấn công thì qt sx bị ngừng.) phẩm gì phụ vụ cho đời sống? -VR gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi +Điều gì sẽ xảy ra nếu VSV bị VR tấn công? sinh như sản xuất kháng sinh.…) hoặc VSV nhân chuẩn (nấm men. mì chính. côn trùng:(20’) 1.Trình bày 5 giai đoạn nhân lên của VR trong tế bào? .

giá thành hạ.. hình 31 (GV treo trên bảng) * Quy trình: thảo luận nhanh trong nhóm để trả lời. không gây độc cho + Thuốc trừ sâu từ VR có ưu điểm như thế người. GV nêu vấn đề: 3. nào? -Dễ SX.. Trong sản xuất các chế phẩm sinh học: -GV hỏi: Em hày cho biết ứng dụng của VR (VD như sản xuất interferon – IFN) trong thực tế? * Cơ sở khoa học: -GV giảng giải và giới hạn 2 ứng dụng trong -Phagơ có chứa đoạn gen không quan trọng có bài học.. coli.. D) Plasmit Câu 2: Nhiều loại virut gây bệnh cho người và động vật đã được nghiên cứu để sản.. hiệu quả trử sâu cao. ĐV và côn trùng có ích. VR kí sinh ở côn trùng: -VR gây bệnh cho côn trùng có những dạng -Xâm nhập qua đường tiêu hóa. Điển vào chỗ trống (...Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) +Tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh. -HS ng/cứu sgk. +Ý nghĩa của IFN. cầu đạt được: -Gắn gen IFN vào ADN của phagơ tậo nên +Cơ sở khoa học phagơ tái tổ hợp.. yêu cầu đạt được: +Độc hại của thuốc hóa học +Lợi ích của biện pháp phòng trừ sinh học. Ứng dụng của VR trong thực tiễn: virut trong thực tiễn:(15’) 1. coli nhiễm phagơ tái tổ hợp trong nồi Lớp nhận xét. thể cắt bỏ mà không ah đến quá trình nhân lên. nào và cách gây bệnh như thế nào? -VR xâm nhập vào tb ruột giữa hoặc theo dịch GV giúp HS phân biệt 2 dạng: bạch huyết lan ra khắp cơ thể.... -Nuôi E.. GV dùng câu dẫn sgk để củng cố kiến thức cho HS. -GV hỏi: -Cắt bỏ gen của phagơ thay bằng gen mong +SX chế phẩm sinh học dừa trên cơ sở nào? muốn.. -GV đánh giá . Trong nông nghiệp: thuốc trừ sâu từ VR +Vì sao trong NN cần sử dụng thuốc trừ sâu Tính ưu việt của thuốc trừ sâu từ VR: từ VR? -VR có tính đặc hiệu cao.) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . hoàn chỉnh kiến thức * Vai trò của IFN: sgk -GV hỏi: 2... để phòng chống bệnh có hiệu quả. hoàn chỉnh kiến thức 4. Củng cố: (5’) Câu 1: Bộ gen của hầu hết virut kí sinh ở thực vật là: A) ARN mạch đơn. yêu -Tách gen IFN ở người nhờ enzim. cho ĐV và người. +Quy trình SX và vai trò của chế phẩm IFN? -Dùng phagơ làm vật chuyển gen. kiến thức thực tế trả lời câu hỏi.. +4 bước của quy trình -Nhiễm phagơ tái tở hợp vào E. bổ sung lên men để tổng hợp IFN -GV đánh giá .. -HS ng/cứu sgk. +Nhóm chỉ kí sinh ở côn trùng -Gây bệnh cho côn trùng hoặc dùng côn trùng +Nhóm kí sinh ở côn trùng sau đó mới nhiễm làm ổ chứa rồi thông qua côn trùng gây bệnh vào người và ĐV.* B) Hai sợi ARN C) ADN xoắn kép. Hoạt động 2: Tìm hiểu các ứng dụng của II...Trường THPT Ngọc Hồi Trang .

Rút kinh nghiệm: Tiết 33: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH Ngày soạn: 27. Dặn dò: -Học bài theo câu hỏi SGK -Tìm hiểu bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm.Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thức tế bằng cơ sở khoa học. Sởi. II. B. giứ gìn vệ sinh cá nhân và cộng đồng. .Phát hiện kiến thức từ thông tin . Kháng thể D. Thái độ: Có ý thức bảo vệ sức khoẻ. cách lan truyền của các tác nhân gây bệnh để qua đó nâng cao ý thức phòng tránh. Chuẩn bị: -GV: Hình 48 SGV phóng to PHT số 1: Tên bệnh VSV gây bệnh Phương thức lây Cách phòng truyền tránh PHT số 2: Miễn dịch không đặc hiệu Điều kiện để có miễn dịch Miễn dịch đặc hiệu Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . tránh các bệnh truyền nhiễm. Kiến thức: Qua bài này HS phải: Nắm được các khái niệm cơ bản về bệnh truyền nhiễm. Kí năng: . SARS. Viêm não nhật bản.* B. tổng hợp khái quát kiến thức. VI. Viêm gan B. đau mắt đỏ.04. C. 2. inteferon.Trường THPT Ngọc Hồi . Phân biệt được các lọai miễn dịch.Phân tích.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) A. 3. Nắm được các khái niệm cơ bản về miễn dịch.04. Vacxin * Câu 3: Bệnh nào do virut gây nên lây lan qua đường tình dục ở người ? A. Thực bào C. Mục tiêu: 1.2008 I. sốt Ebola. AIDS. viêm gan C. bệnh dại.2008 Ngày dạy:30. 5. D.

VR.GV đưa vấn đề để hs thảo luận: nhiễm: +Hãy kể tên những bệnh truyền nhiễm mà em a) Khái niệm: biết? -Bệnh truyền nhiễm là bệnh do VSV gây ra. Bệnh truyền nhiễm: bệng truyền nhiễm:(15’) 1. nấm.HS: đọc trước nội dung bài học mới. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu những vấn đề chung về I. lị HIV/AIDS Cúm Lao VSV gây bệnh Vi khuẩn VR HIV VR cúm Vi khuẩn lao Phương thức lây truyền Qua ăn uống (tiêu hoá) 3 cách: qua máu. III. mẹ sang con Hô hấp Hô hấp Cách phòng tránh Vệ sinh ăn uống An toàn trong truyền máu và tình dục Cách li nguồn bệnh Cách li bệnh Vệ sinh môi trường Hoạt động 2: Nêu được khái niệm miễn dịch và phân biệt các loại miễn dịch:(20’) II. 2. V. truyền nhiễm phải có đk gì? b) Tác nhân gây bệnh: + VN chúng ta vào mùa mưa. tác nhân gây bệnh. +Con đường xâm nhập thích hợp các đk gây bệnh. Bài mới. IV. 2. Kiểm tra bài cũ:(5’) . Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Cần có những biện pháp gì để phòng tránh các bệnh do VR gây nên? 3. quan hệ tình dục. HS hoạt động nhóm. Những vấn đề chung về bệnh truyền . Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm của bệnh truyền nhiễm và khả nằn miễn dịch. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Thảo luận nhóm.VR xâm nhập và gây bệnh cho VSV.Trường THPT Ngọc Hồi . Ổn định lớp. mùa khô thường Tác nhân gây bệnh: VK.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Cơ chế tác động Tính đặc hiệu . có +Bệnh truyền nhiễm là gì? Muốn gây bệnh khả năng lây lan từ cá thể này sang cá thể khác. TV và côn trùng như thế nào? . yêu +Số lượng đủ lớn cầu nêu được: Khái niệm. Miễn dịch: 1. Các phương thức lây truyền và phòng tránh: GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 1. để hoàn thành PHT Tên bệnh Tả. thống nhất ý kiến. Khái niệm: Miễn dịch là khả năng tự bảo vệ đặc biệt của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh khi chúng xâm nhập vào cơ thể.… bị những bệnh gì? Tác hại của những bệnh c) ĐK gây bệnh: này? +Độc lực -HS thảo luận nhóm.

B. cá thể mới sinh ra đã có. C. D. Bệnh lây truyền từ cá thể này sang cá thể khác. niệu. HS thảo luận nhanh để hoàn thành Phương thức miễn dịch Cơ chế tác động Miễn dịch thể dịch Cơ thể sản xuất ra kháng thể đặc hiệu Kháng nguyên phản ứng đặc hiệu với kháng thể → kháng nguyên không hoạt động được Miễn dịch tế bào Có sự tham gia của các tế bào T độc Tế bào T độc tiết prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm khiến VR không nhân lên được. giai đoạn 2: giai đoạn ủ bệnh. * Câu 2: Cơ thể tiếp xúc với tác nhân gây bệnh trong tiến trình nhiễm bệnh. tiêu hóa. HS hoạt động nhóm. giai đoạn 1: giai đoạn phơi nhiễm. D. Củng cố: (5’) Câu 1: Bệnh truyền nhiễm là gì ? A.…) -Tiêu diệt các VSV xâm nhập (thực bào. cơ thể bình phục. B. tiết dịch phá huỷ) Không có tính đặc hiệu Miễn dịch đặc hiệu Xảy ra khi có kháng nguyên xâm nhập -Hình thành kháng thể làm kháng nguyên không hoạt động được. giai đoạn 4: triệuchứng giảm dần. niêm mạc. được gọi là: A. 4. -Ngăn cản không cho VSV xâm nhập vào cơ thể (da. Câu 4: Miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh được gọi là: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . giai đoạn 3: giai đoạn bệnh. Bệnh bẩm sinh. Các loại miễn dịch: GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 2. hô hấp. Bệnh do gen quy định và được truyền từ cá thể này sang cá thể khác. quan hệ tình dục. Câu 3: Bệnh tiêu chảy do virut gây nên lây truyền theo đường: A. D.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 2. nhung mao đường hô hấp.* C. nước mắt.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .* B. không đòi hỏi phải có tiếp xúc với kháng nguyên. Bệnh lây truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. để hoàn thành PHT Điều kiện để có miễn dịch Cơ chế tác động Miễn dịch không đặc hiệu Là loại miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh. C. khiến VR không hoạt động được Có tính đặc hiệu Tính đặc hiệu GV yêu cầu HS phân biệt các loại miễn dịch đặc hiệu theo bảng sau. -Tế bào T độc tiết prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm.

B. VI. miễn dịch tế bào. miễn dịch đặc hiệu. Rút kinh nghiệm: 5. miễn dịch thể dịch.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) A. Dặn dò: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .* D.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . C. miễn dịch không đặc hiệu. -Học bài theo câu hỏi SGK -Tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm ở địa phương.

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lam Đinh liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Hồ Thị Hằng Nga liked this
Lọ Lem Vô Tâm liked this
ZynZyn Nguyễn liked this
Ngọc Khanh liked this
Hồ An Vinh liked this
Hồ Thị Hằng Nga liked this
Mi Mi Na liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->