P. 1
NX5 for Designer

NX5 for Designer

|Views: 4|Likes:
Published by thanhhn_1210

More info:

Published by: thanhhn_1210 on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2012

pdf

text

original

neverlose-meslab.

org/mes
phuochai_qn@yahoo.com M CL C

CHƯƠNG 1 : T NG QUAN V PH N M M NX................................................................. 2 CHƯƠNG 2 : CÁC FEATURE THÔNG D NG 10

CHƯƠNG 3 : CÁC THAO TÁC V I FEATURE ................................................................ 30 CHƯƠNG 4 : T O B N V 2D ............................................................................................ 59 CHƯƠNG 5 : CÁC THAO TÁC TRÊN SKETCH ............................................................... 73 CHƯƠNG 6 : CÁC FEATURE CÓ BIÊN D NG T DO ................................................... 93

CHƯƠNG 7 : L P RÁP CHI TI T ..................................................................................... 108 CHƯƠNG 8 : MÔ PH NG GIA CÔNG ............................................................................. 128

1

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

CHƯƠNG 1 : T NG QUAN V PH N M M NX 1.1. GI I THI U V PH N M M NX : NX là m t trong nh ng gi i pháp phát tri n s n ph m tiên ti n nh t trên th gi i. Ph n m m Unigraphics c a hãng UGS là ph n m m CAD/CAM r t m nh và ñư c x p vào nhóm các ph n m m CAD/CAM hàng ñ u th gi i như CATIA, Pro-E, I-DEAS. Nó cho phép ñơn gi n hóa quá trình thi t k s n ph m, t ñó có th rút ng n th i gian thi t k và s n ph m ñư c nhanh chóng ñưa ra th trư ng tiêu th . 1.2. GI I THI U GIAO DI N UNIGRAPHICS NX :

1.2.1. Gi i thi u các menu trên ph n m m Unigraphics NX : 2

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com A. Các thanh công c và ch c năng : Title bar : trên thanh Title bar s hi n th các thông tin sau : • Tên part • Tên part ñang th c thi • Thu c tính ch ñ c c a work part • work part ñư c ch nh s a t l n lưu sau cùng Menu bar : • Menu bar n m dư i Title bar, bao g m các option sau : File, Edit, View, Insert, Format, Tool, Assemblies, Information, Analysis, Preferences, Windows, Help. Tool bar : • Là thanh công c , trên ñó có ch a các bi u tư ng mà ta có th kích ho t tr c ti p ñ th c hi n m t thao tác nào ñó. Resource bar : • N m bên trái c a s NX • Bao g m : History Palette, Assembly navigator, Part navigator, Roles and the Web Browser... • Có th t t ho c m băng cách click chu t vào bi u tư ng (ho c ) Cue Line : • N m ph n trên c a s , dư i thanh Toolbar. • Hi n th các l i nh c cho các bư c th c thi ti p theo. Status Line : • N m bên ph i ph n Cue Line. • Hi n th các thông tin v các l a ch n hi n hành, ho c các l nh v a th c hi n. Progress Meter : • Hi n th ph n trên Cue Line khi h th ng ñang th c hi n m t công ño n nào ñó. Ví d khi chúng ta m m t Assembly, trên Cue Line s hi n th s ph n trăm Assembly ñó ñư c t i, khi k t thúc thì Cue Line s hi n th các l i nh c ti p theo. Part Navigator : • Bi u tư ng th hai t trên xu ng trong Resource bar • Part Navigator cho ta m t cái nhìn tr c quan v m i tương quan gi a các feature và ñư c bi u th dư i d ng m t cây quan h như hình v . 3

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ta có th b ho c ch n các feature b ng cách b ho c ch n d u ki m màu xanh. Ngoài ra ta còn có th thay ñ i kích thư c ho c các thông s c a chúng. Khi ñó, ph n m m s hi n th c nh báo n u m i quan h gi a các feature b phá v . • Part Navigator có s n trong t t c các ng d ng c a NX mà không ch riêng ph n Modeling. Các Model s t ñ ng c p nh t khi ta tùy ch nh các feature trong Part Navigator. V n ñ này s ñư c ñ c p ph n sau. History : • Bi u tư ng th tư t trên xu ng trong Resource bar. • Cho phép ta m nhanh các file ñư c th c hi n trong th i gian g n, ho c là m các part ñang làm vi c. H th ng s không xóa History khi các part b xóa ñi. • Ta có th dùng l i các part b ng cách kéo th nó t History vào c a s làm vi c. •

B.

Các phương pháp l a ch n hình h c: Các phương th c l a ch n trong NX r t ña d ng và ti n d ng cho ngư i s d ng.Khi l a

ch n thì con tr s hi n th như hình 1. L a ch n Feature :

. Sau ñây là m t s phương pháp l a ch n cơ b n :

Ta có th l a ch n chi ti t b ng cách click chu t vào các bi u tư ng trên thanh công c sau :

4

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ngoài ra ta còn có th l a ch n các ñ i tư ng m t cách d dàng nh vào b l c l a ch n. Ví d ta mu n ch n các c nh ta có th ch n Edge trong hình sau :

2. Phương pháp l a ch n t ng quát : Ch n select all ñ l a ch n toàn b v t th .

N u mu n ch n m t ñ i tư ng nào ñó, ta có th rê chu t l i g n ñ i tư ng ñó cho ñ n khi ñ i tư ng chuy n sang màu h ng Đ i v i các ñ i tư ng b che khu t ta có th ch n chúng b ng cách : chuy n cách hi n th chi ti t sang d ng Wireframe with Hidden Edges (nh p vào bi u tư ng ), ho c ta có th hi n th các ñ i tư ng b khu t b ng cách nh p vào bi u tư ng Highlight Hidden Edges sau :

M t cách khác ñ l a ch n chính xác các ñ i tư ng là dùng công c QuickPick. Cách ti n hành như sau : ta rê chu t l i g n chi ti t, ch th i gian kho ng 2 giây ta s th y con tr hi n 5

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com lên như hình bên, click chu t trái, ta s th y h p tho i QuickPick. Trong h p tho i QuickPick, các ñ i tư ng s ñư c phân thành các nhóm như : All objects, Features, Body Objects … và các ñ i tư ng s ñư c highlight khi ta rê chu t lên các tên ñ i tư ng ñó trong QuickPick. Ta ch n ñ i tư ng b ng cách click trái chu t.

3. Các tương thích cho ngư i dùng (User Preferences) : Ch n Preferences trên Menu bar. User Preferences ñư c dùng ñ ñ nh nghĩa các thông s hi n th như tên chi ti t, cách b trí (layouts), views … Ngoài ra ta có th thi t l p cho các layer, màu, font … cho các chi ti t. a. Giao di n ngư i dùng (User Interface) Ch n Preferences\User Interface. User Interface cho phép ta tùy ch nh cách NX làm vi c và tương tác v i các ñ c tính do ta thi t l p. Ch ng h n như ta có th thay ñ i v trí, kích thư c ho c tr ng thái hi n th c a c a s chính, vùng ñ h a, ho c c a s hi n th thông tin. • General Tab : thi t l p m c ñ chính xác hi n th trong c a s thông tin. • Layout Tab : thi t l p v trí c a Resource bar. • Macro Tab : thi t l p kho ng th i gian cho m t mô ph ng chuy n ñ ng. b. Visualization : Ch n Preferences\Visualization. 6

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com C. Thi t l p Object Display : Object display ñư c dùng ñ thay ñ i các thi t l p như màu, font, layer, tr ng thái hi n th c a các ñ i tư ng. • Click Preferences\ Object : c a s Object Preferences xu t hi n như hình bên. Trong ñó ta có th tùy ch nh work layer, color, translucency … • cách th hai là ta click ph i chu t vào dòng in ñ m trong Part Navigator, ch n Edit Display. • Ngoài ra ta còn có th ng d ng các tùy ch nh này cho t ng ñ i tư ng như các ñư ng, các m t …

7

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

D.

Các trình ng d ng :

Ta có th m các trình ng d ng b ng cách ch n START trên thanh Standard Toolbar. M t khác ta có th ch n các ng d ng khác t drop-down menu như hình bên. Ví d ta có th l a ch n ph n Modeling, Drafting, Assembly … M c ñ nh c a trình ng d ng là Modeling khi ta t o m t file m i.

8

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

CHƯƠNG 2 : CÁC FEATURE THÔNG D NG 2.1. Đ NH NGHĨA : Features là các ph n t ñư c ñ nh nghĩa như là các hình cơ b n, ñư ng, m t, hay các hình kh i. Ví d m t s feature thư ng dùng như : blocks (kh i), cylinder (hình tr ), cones (hình côn) , spheres(hình c u), extruded bodies (các kh i ñư c t o ra kéo dài), và revolved bodies (các kh i ñư c t o ra b ng cách xoay tròn).

9

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

2.2. CÁC KI U FEARURE : Có 6 ki u feature : Reference features, Swept features, Remove features, Userdefined features, Extract features and Primitives. Các ki u feature này ñư c ch a trong menu Insert. • Click Insert ñ ch n l a ki u feature.

Các l nh th c thi c a Form Features ñư c ch a trong các menu ñư c ñánh d u màu ñ hình trên. Các bi u tư ng c a Form Features cũng ñư c hi n th trên thanh Formm Features Toolbar như hình dư i. Trên ñó có các l nh th c thi mà b n thư ng xuyên s d ng. • Ngoài ra ta có th chèn thêm các l nh khác vào b ng cách click vào ADD OR REMOVE BUTTONS/ FORM FEATURE. 10

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com • REFERENCE FEATURES : cho phép ta thi t l p các m t tham kh o, các ñư ng tham kh o. Các ñ i tư ng tham kh o này h tr vi c d ng các m t tr , m t côn, m t c u, các v t tròn xoay. Click vào INSERT → DATUM/POINT ñ m các l a ch n khác c a Reference Feature : Datum Plane, Datum Axis, Datum CSYS, và Point SWEPT FEATURES : cho phép ta d ng các hình b ng cách kéo dài ho c xoay tròn m t ñ i tư ng ban ñ u. Swept Feature bao g m : Extruded Body Revolved Body Sweep along Guide Tube Styled Sweep

L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE : dùng cho extrude (kéo dài) hay Revolve (xoay tròn). INSERT → SWEEP : dùng cho các l nh còn l i. REMOVE FEATURES : cho phép t o ra mô hình b ng cách c t b ñi m t ph n nào ñó c a hình ban ñ u. L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE Remove Features bao g m : Hole (t o l ) Boss (t o ph n tr l i trên m t ph ng) Pocket (t o túi) Pad Slot (khe) Groove (rãnh) •

Có th ch n b ng cách click chu t vào các icons sau :

11

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com • USER-DEFINED FEATURES : (ki u feature do ngư i dùng ñ nh nghĩa cho phép ngư i dùng ñ nh nghĩa features m u c a mình. L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE → USER DEFINED EXTRACT FEATURES : cho phép t o ra các kh i b ng cách xu t ra các curve (ñư ng cong), faces ho c là các vùng. Extract features bao g m : Extract Sheet from curves Bounded plane Thicken Sheet Sheet to Solid Assistant L nh th c thi : • INSERT → ASSOCIATIVE COPY → EXTRACT : dùng cho tùy ch n extract.

INSERT → OFFSET/SCALE : dùng cho Thicken Sheet ho c Sheet to Solid Assistant.

INSERT → SURFACE : dùng cho Bounded Plane ho c Sheet from curve.

PRIMITIVES (các kh i cơ b n) : cho phép t o ra các mô hình t các kh i hình h c cơ b n. Bao g m : Block (kh i hình ch nh t) Cylinder (kh i tr ) Cone (kh i hình nón) Sphere (kh i hình c u) L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE

12

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

2.3. PRIMITIVES : Primitive Features là các feature cơ s ñ hình thành nên các feature khác. Các primitives cơ b n g m : blocks, cylinders, cones và spheres. Các thông s c a Primitives có th thay ñ i ñư c. Sau ñây ta s xét m t s thí d : 2.3.1. T O BLOCK (KH I) : T o file m i có tên là Arborpress_plate.prt (lưu ý ñơn v là Inches) Ch n insert → design feature → block ho c click vào bi u tư ng C a s Block xu t hi n. Ta có 3 cách ñ t o block : • Góc t a ñ , chi u dài các c nh • Chi u cao, hai ñi m • Hai ñi m trên ñư ng chéo kh i Ch n Origin, Edge lengths bây gi ta xác ñ nh góc t a ñ b ng cách dùng Point Constructor. Click vào bi u tư ng POINT CONSTRUCTOR trên thanh Utility

H p tho i Point Constructor xu t hi n. M c ñ nh XC, YC, ZC là 0. Cick OK H p tho i Block xu t hi n. Ta xác ñ nh các thông s hình h c như sau : • Length (XC) = 65 inches • Width (YC) = 85 inches 13

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com • Height (ZC) = 20 inches Click OK Đ xem toàn b v t th : right-click ch n Fit ho c nh n <Ctrl> + F Right – click ch n ORIENT VIEW → TRIMETRIC K t qu là ta s nh n ñư c m t kh i như hình v sau :

2.3.2. T O M T TR C (SHAFT) : T o m t tr c v i hai ph n hình tr (cylinders) và 1 ph n hình côn (cone) n i l i v i nhau như hình v :

14

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

T o file m i v i tên Impeller_shaft.prt (ñơn v Inch) Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CYLINDER ho c nh p vào bi u tư ng Có 2 cách ñ d ng m t tr : • Axis, Diameter, Height (tr c , ñư ng kính, chi u cao) • Arc, Height (cung tròn, chi u cao) Ch n AXIS, DIAMETER, HEIGHT

Sau ñó ch n Vector Constructor g n bi u tư ng Specify Vector Click ZC ñ ch n chi u d ng hình theo d c tr c Z. Click OK Ti p theo, click vào bi u tư ng Point Constructor k bên Specify Point ñ thi t l p g c t a ñ cho cylinder.

15

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Thi t l p các t a ñ XC, YC, ZC là 0 (trùng v i g c t a ñ WCS) Nh p các thông s vào c a s ti p theo như sau : • Diameter = 4 inches • Height = 18 inches Click OK, CANCEL Right-click và ch n ORIENT VIEW → ISOMETRIC t o ra m t kh i tr ñ c như hình v sau :

Ti p theo ta s t o hình côn

ph n cu i c a hình tr . 16

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CONE ho c click vào bi u tư ng Có nhi u cách ñ t o m t kh i hình cone : • Diameters, Height (ñư ng kính, chi u cao) • Diameters, Half Angle (ñư ng kính, góc cone) • Base Diameter, Height, Half Angle (ñư ng kính ñáy, chi u cao, góc cone) • Top Diameter, Height, Half Angle(ñư ng kính ñ nh, chi u cao, góc cone) • Two Coaxial Arcs (2 cung tròn ñ ng tr c) Ch n DIAMETERS, HEIGHT

Trong h p tho i VECTOR ta ch n Z-Axis, chi u vector theo chi u dương c a tr c Z. Click OK Trong h p tho i CONE ta nh p các thông s như sau : • Base diameter = 4 inches • Top Diameter = 6 inches • Height = 10 inches Click OK C a s Point Constructor xu t hi n, ta ch n bi u tư ng Arc/Ellipse/Sphere Center ho c click vào bi u tư ng , sau ñó ch n m t trên c a hình tr v a t o lúc nãy. Ho c ta cũng có th nh p các t a ñ như sau : XC = 0 YC = 0 ZC = 18 Click OK Trên c a s BOOLEAN OPERATION, ch n UNITE (N I). Ph n hình cone s ñư c n i vào ph n ñ u c a hình tr .

17

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click Cancel trên t t c các c a s , k t qu ta s nh n ñư c hình v như sau :

Click <Ctrl> + F ñ hi n th toàn b mô hình v a v . Ti p theo, chúng ta s t o m t ph n hình tr n i ti p vào ph n hình cone v a v . L p l i các bư c như cách d ng ph n hình tr ñ u tiên. Kích thư c : diameter = 6 inches, height = 20 inches. Mô hình nh n ñư c s gi ng như hình sau :

18

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

2.4. REFERENCE FEATURES (CÁC FEATURE THAM CHI U) 2.4.1. DATUM PLANE (M T CHU N) : Các m t chu n (datum plane) là các feature tham chi u h tr vi c d ng các feature khác như cylinder, cone, sphere, và các mô hình tròn xoay ho c t o ra các feature t nhi u góc ñ khác nhau . Sau ñây,ta s t o ra m t Datum Plane t m t m t cho trư c. Có nhi u cách ñ t o Datum Plane :

M Arborpress_plate.prt Ch n INSERT → DATUM/POINT → DATUM PLANE. Cách khác là click vào bi u tư ng Datum Plane trên thanh công c FORM FEATURE

H p tho i Datum Plane xu t hi n như hình v . Ta có nhi u l a ch n ñ t o Datum Plane nhưng các phiên b n NX sau này ñ thông minh ñ t l a ch n phương pháp thích h p, tùy thu c vào ñ i tư ng mà ta ch n n u ta ch n ki u Infered (NX cũng m c ñ nh ki u này) Click m t trên c a kh i hình h p. Chi u vector ñ t o Datum Plane s hư ng ra. Do ñó n u ta ch n m t ñáy ñ t o Datum Plane thì chi u c a vector s hư ng xu ng. Nh p thông s cho OFFSET DISTANCE (kho ng cách t m t Datum Plane ñ n m t ta ch n) là 15 inches. Click APPLY. Ta ñư c hình sau :

19

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click CANCEL 2.4.2. DATUM AXIS (TR C THAM CHI U) : Trong ph n này ta h c cách t o ra tr c tham chi u Datum Axis. Datum Axis là m t feature tham kh o ñư c dùng ñ d ng các feature khác như Datum Plane, feature tròn xoay ho c kéo dài ... Datum Axis không t o ra các ràng bu c hình h c v i các ñ i tư ng khác cũng như các tr c t a ñ khác. Ch n INSERT → DATUM/POINT → DATUM AXIS . Cách khác là nh p vào bi u tư ng trong thanh From Feature như hình sau :

Có nhi u phương pháp ñ t o ra Datum Axis. Cũng gi ng như cách d ng Datum Plane, NX có kh năng l a ch n cách d ng Datum Axis tùy thu c vào ñ i tư ng mà ta ch n (m c ñ nh cũng là Infered).

20

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n TWO POINTS ho c bi u tư ng c a nó t c a s Datum Axis

Ch n hai ñi m trên kh i như trong hình :

21

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click OK ta ñư c ñư ng chéo như hình v , ñó là Datum Axis.

2.5. SWEPT FEATURES (các feature ñư c t o ra b ng cách quét theo m t biên d ng cho trư c) : 2.5.1. EXTRUDED BODY : cho phép ta v các v t d ng t m ho c kh i ñ c b ng cách quét m t biên d ng hình h c theo m t phương v i kho ng cách xác ñ nh. Sau ñây ta s làm m t ví d v cách t o m t kh i ch nh t b ng phương pháp trên. T o và lưu m t file m i v i tên Arborpress_rack.prt Right-click, ch n ORIENT VIEW → ISOMETRIC . Trư c khi t o ra kh i ch nh t ta c n v biên d ng c a hình ch nh t, nó s là n n ñ ta d ng nên kh i ch nh t. 22

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ch n INSERT → CURVE → LINE . Ho c có th ch n bi u tư ng toolbar. H p tho i Line xu t hi n như hình v : trên thanh

Dư i ph n START POINT ch n bi u tư ng POINT CONSTRUCTOR Thi t l p t a ñ XC = 0, YC = 0, ZC = 0 và click OK. C a s m i ñư c m ra cho phép ta xác ñ nh ñi m ñ u và ñi m cu i c a ño n th ng. Click bi u tư ng POINT CONSTRUCTOR dư i END POINT và nh p vào t a ñ XC = 0, YC = 25, ZC = 0 Click OK, sau ñó click APPLY. Ti p t c l p l i các bư c trên ñ t o thành hình ch nh t. t a ñ các ñ nh ñư c cho như sau : XC 0 0 240 240 0 Click OK sau m i l n nh p t a ñ 23 YC 0 25 25 0 0 ZC 0 0 0 0 0

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Click CANCEL sau khi t t c các ñi m ñư c nh p t a ñ . Ta s ñư c m t hình ch nh t trông như hình sau :

Bây gi ta s th c hi n bư c extrude ñ t o kh i ch nh t. Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → EXTRUDE ho c click vào bi u tư ng H p tho i EXTRUDE xu t hi n, ta ch n l n lư t 4 c nh hình ch nh t theo th t hình tròn. Sau ñó nh p vào các thông s sau : START = 0, END = 20. Click OK

24

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ta ñư c kh i ch nh t như hình sau :

2.6. REMOVE FEATURES (các feature ñư c t o thành b ng cách c t b m t hay nhi u ph n c a ñ i tư ng ban ñ u) : Hole : t o các l ñơn gi n, counter-bored, countersunk trong m t kh i ñ c. Boss : t o m t kh i tr ñơn nhô trên m t m t ph ng ho c m t tham chi u. Pocket : t o ph n r ng bên trong kh i ñ c. Ph n r ng có th là hình tr ho c hình h p ch nh t. Pad : t o kh i hình ch nh t trên m t b m t kh i hi n hành. Slot : t o ra ñư ng rãnh vào bên trong ho c xuyên qua kh i hi n hành. Hình d ng c a ñư ng rãnh có th là ch T, U, Ball ho c Dovetail. Groove : t o rãnh trên ph n tròn xoay Thread : t o ren trên b m t tr c a m t kh i ñ c. Bây gi ta làm ví d v cách t o các l (hole) M file Arborpress_plate.prt Ch n INSERT → DESIGN FEATURES → HOLE ho c click vào bi u tư ng thanh Form Feature Toolbar. Trong c a s Hole ta nh p các thông s sau : • Diameter = 8 inches • Depth = 25 inches trên

25

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com • Tip Angle = 118 degrees Ch n m t trên c a kh i hi n hành. Click OK

C a s ti p theo cho phép ta xác ñ nh v trí c a l .

Ch n PERPENDICULAR t h p tho i Positioning Đ u tiên ta click ch n c nh như hình bên dư i. Nh p thông s Distance = 10 in vào khung Current Expression Ch n APPLY 26

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Làm tương t cho c nh còn l i v i Distance = 11,25 in

27

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click OK ta ñư c hình sau.

L p l i các bư c trên ñ t o 5 l v i các t a ñ cho như sau. XC 11,25 32,5 53,75 11,25 32,5 53,75 YC 10 23,5 10 75 61,5 75 ZC 0 0 0 0 0 0

DONE

Cu i cùng ta ñư c hình như sau.

28

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

CHƯƠNG 3 CÁC THAO TÁC V I FEATURE Feature Operations là ph n ti p theo c a Form features. Trong chương này chúng ta s tìm hi u các ch c năng s ñư c ng d ng vào các m t ho c các ñư ng c a kh i ñ c ho c là feature mà ta v a t o ra. Các ch c năng này bao g m : taper, edge blend, face blend, chamfer, trim … 3.1. KHÁI QUÁT : Feature operations ñư c th c hi n d a trên form features ñ làm smooth các góc, t o ra các m t vát cone, liên k t ho c c t b các kh i ph ñ t o ra hình v mong mu n. Ví d m t s feature operations :

29

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Sau ñây chúng ta s tìm hi u các l nh c a feature operations và công d ng c a chúng. 3.2. CÁC KI U FEATURE OPERATIONS : Các feature operations trong NX bao g m : Edge blend, Face blend, Soft blend, Chamfer, Hollow, Instance, Sew, and Patch. Sau ñây ta s tìm hi u chi ti t các l nh : Edge blend : dùng ñ bo tròn góc v i bán kính xác ñ nh L nh : INSERT  DESIGN FEATURE. Ho c click :

30

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

C h a m f e r : d ù n g ñ vát ph ng góc (góc trong hay góc ngoài) L nh : INSERT  DESIGN FEATURE. Ho c click :

a.Vát góc trong

b.Vát góc ngoài

Thread : thread (ren) ch có th t o trên m t c a hình tr . Ch c năng c a thread là t o ren trên các b m t hình tr , ren trái hay ren ph i, ren trong hay ren ngoài. Nó còn cho ta nhi u phương pháp ñ v ren như cut, rolled , milled hay ground . L nh : INSERT  DESIGN FEATURE. Ho c click :

31

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trim Body : dùng ñ c t các kh i ñ c b ng các m t ph ng. L nh : INSERT  DESIGN FEATURE. Ho c click :

Split Body : dùng ñ c t kh i ñ c ra thành 2 ph n (g n gi ng như Trim) b i 1 m t ph ng ho c t m m ng. L nh : INSERT  DESIGN FEATURE. Ho c click :

32

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Instance :dùng ñ t o nhanh các dãy (array) theo biên d ng hình ch nh t hay hình tròn. L nh : INSERT → ASSOCIATIVE COPY → INSTANCE FEATURE. Ho c click vào bi u tư ng :

Boolean Operations : bao g m unite, subtract, intersect. 1. UNITE : dùng ñ n i hai ph n l i v i nhau. L nh : INSERT → COMBINE BODIES → UNITE. Ho c click :

33

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

2. SUBTRACT : dùng ñ c t b ph n nào ñó trên kh i ñ c. L nh : INSERT → COMBINE BODIES → SUBTRACT. Ho c click :

3. INTERSECT : dùng ñ t o ra hình b ng cách giao hai kh i ñ c l i v i nhau. L nh : INSERT → COMBINE BODIES → INTERSECT. Ho c click :

34

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

3.3. FEATURE OPERATIONS ON MODELS : 3.3.1. D ng mô hình vis l c giác : T o file m i và lưu l i v i tên Impeller_hexa-bolt. Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CYLINDER Hình tr t o ra ph i có tâm m t ñáy trùng v i g c t a ñ và hư ng theo chi u dương tr c Z. các thông s c a hình tr : ñư ng kính 0,25 in, cao 1,5 in.

Bây gi ta s t o m t t m tròn gi ng ñ u c a vis : T o m t cylinder trên ñ nh c a hình tr v a v . Kích thư c : ñư ng kính 0,387in, cao 0,0156in.

35

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trên c a s POINT CONSTRUCTOR, click vào CENTER. Click vào m t trên c a hình tr m i v ñ ch n tâm c a m t ñó. Trong ph n BOOLEAN ch n UNITE. Click OK ta ñư c hình v như bên dư i.

36

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Lưu l i file. K ti p ta s t o ñ u l c giác cho vis :

Ch n bi u tư ng POLYGON trên thanh CURVE TOOLBAR. Trong c a s POLYGON, nh p 6 c nh vào NUMBER OF SIDES. Click OK.

Có 3 cách ñ t o ña giác : • INSCRIBED RADIUS • SIDE OF POLYGON • CIRCUMSCRIBED RADIUS

Ch n SIDE OF POLYGON Trên c a s k , nh p các thông s kích thư c vào : • Side = 0.246 inches • Orientation Angle = 0.00 degree Click OK Trên c a s POINCONSTRUCTOR, ch n bi u tư ng CENTER Click m t ñ nh c a ph n ñ u vis v a v . Đa giác v xong s gi ng như hình bên dư i, ñ có th nhìn ñư c như th ta ch n ch ñ WIREFRAME WITH DIM EDGES

37

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

K ti p ta s kéo dài (extrude) ph n ña giác v a v ñ t o ph n ñ u vis. Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → EXTRUDE Click vào 6 c nh c a ña giác v a v ñ t o biên d ng cho vi c extrude nó. Nh p vào End Distance là 0.1876 inches Sau khi extrude ta ñư c hình v tương t như sau :

38

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trên ñ nh c a ph n tr có ñư ng kính 0,387in ta thêm m t hình tr khác v i các thông s kích thư c sau : • Diameter = 0.387 inches • Height = 0.1875 inches Ta ch có th nhìn th y ph n hình tr m ng này ch ñ wireframe b i vì nó n m khu t bên trong ph n ñ u l c giác. Mô hình ch ñ wireframe như hình dư i :

Bây gi ta s dùng ng d ng INTERSECT c a FEATURE OPERATIONS. Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → SPHERE Ch n DIAMETER, CENTER Nh p vào kích thư c ñư ng kính là 0,55in 39

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Trên c a s POINT CONSTRUCTOR ch n CENTER.

Ch n m t ñáy c a ph n tr ta v a v .

Click OK, ta th y xu t hi n h p tho i BOOLEAN OPERATION như hình bên. Ch n INTERSECT Click ch n ph n ñ u l c giác

40

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click OK ta ñư c hình bên dư i :

Sau ñây ta s v ti p ph n ren cho thân vis. Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → THREAD. Ta th y h p tho i THREAD như hình bên Có 2 l a ch n chính ñ t o ren là SYMBOLIC và DETAILED Click ch n DETAILED Ch n ren ph i RIGHT HANDED Click ch n thân vis Click OK

Cu i cùng ta ñư c vis l c giác gi ng như hình bên dư i. Lưu l i file.

41

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

3.3.2. Model a L – Bar : Trong ví d này ta s ng d ng các ch c năng trong feature operations như edge blend, chamfer, và subtract. T o file m i và lưu l i v i tên Arborpress_L-bar Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → BLOCK T o m t kh i hình ch nh t v i các kích thư c như sau : • Length = 65 inches • Width = 65 inches • Height = 285 inches T o m t kh i ch nh t khác cũng n m góc t a ñ v i kích thư c sau : • Length = 182 inches • Width = 65 inches • Height = 85 inches

Có th b n c n ph i dùng POINT CONSTRUCTOR ñ ñ t kh i hình ch nh t này ñ . Sau khi hoàn t t ta s th y hai kh i n m như hình v sau :

góc t a

42

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Bây gi ta ph i di chuy n kh i th hai lên ph n ñ u c a kh i th nh t. Click EDIT → TRANSFORM Ch n kh i th hai (kh i n m ngang) Click OK Click TRANSLATE Ch n DELTA Nh p 200 vào DZC và click OK Click MOVE sau ñó CANCEL c a s k ñ không l p l i quá trình này. Sau khi di chuy n ta ñư c hình sau :

43

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Sau ñây ta s t o m t l , có nhi u cách t o l . ñây ta s t o m t cylinder (hình tr ñ c), sau ñó ta s tr ñi và ñ l i m t l v i kích thư c gi ng hình tr trên. Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CYLINDER Trên c a Vector Constructor, ch n bi u tư ng tr c YC Ch n bi u tư ng Point Constructor, nh p các thông s xác ñ nh ñi m ñ t tâm c a cylinder : • XC = 130 • YC = -5 • ZC = 242 Nh p các thông s kích thư c c a cylinder : • Diameter = 35 • Height = 100 Trong tùy ch n c a Boolean, ch n Subtract Ch n Block n m ngang

Click OK ta ñư c hình v như bên dư i

44

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Bây gi ta s t o m t l khác cũng

trên kh i n m ngang.

Đ nh v hư ng l theo hư ng c a tr c Y Xác ñ nh t a ñ tâm c a l như sau : • XC = 130 • YC = 22.5 • ZC = 242 Kích thư c l : • Diameter = 66 • Height = 20 Ta cũng làm tương t như các bư c t o l xem )

trên ta ñư c hình v sau (ch n wireframe ñ

45

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Bây gi ta s t o m t rãnh b ng cách subtract m t block (gi ng như t o l nhưng ta dùng block thay vì cylinder) Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → BLOCK Nh p các thông s kích thư c c a block như sau : • Length = 25 • Width = 20 • Height = 150 Xác ñ nh v trí g c c a block b ng cách ch n Point Constructor thông s t a ñ sau : • XC = 157 • YC = 22.5 • ZC = 180 Ta s th y mô hình như sau : và nh p vào các

46

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Bây gi ta s Subtract ph n block v a t o v i các l lúc nãy : Ch n INSERT → COMBINE BODIES → SUBTRACT Click vào block và 2 l (lưu ý Target : kh i n m ngang, Tool : kh i v a t o) Khi c a s Class Selection xu t hi n, ch n block v a m i t o Click OK ta s ñư c hình bên :

Bây gi ta s bo góc vuông c a hai kh i. Đ th c hi n ñư c l nh này ta ph i n i (unite) hai kh i l i v i nhau : Ch n INSERT → COMBINE BODIES → UNITE Click ch n hai kh i và ch n OK Ta ñư c hình như sau (sau khi Unite ta không còn th y các ñư ng giao nhau gi a hai kh i)

47

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n INSERT → DETAIL FEATURE → EDGE BLEND Đ i Default Radius sang 60 Ch n c nh mà mũi tên trên hình ñang ch vào

Ch n OK ta ñư c hình v sau :

48

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Làm l i các bư c tương t ñ u n góc trong v i bán kính là 30.

Lưu l i file. Bây gi ta s t o 4 l khác, ta có th t o l b ng cách s d ng ch c năng Hole. Tuy nhiên chúng ta ñang th c hành ph n Feature Operations , nên ta s dùng các cách t o l như trên ñã trình bày. 49

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

T o các l có kích thư c gi ng nhau : • Diameter = 8 • Height = 20 T o các l theo hư ng c a tr c X v i các tâm ñư c xác ñ nh như sau :

Sau khi Subtract ta ñư c hình sau :

Cu i cùng ta t o m t block và subtract nó t các block trên. T o block v i các kích thư c sau : • Length = 60 • Width = 20 • Height = 66 Xác ñ nh t a ñ góc c a block (dùng Point Constructor) 50

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com • XC = 130 • YC = 22.5 • ZC = 209.5 Sau khi t o xong block, Subtract block này t block n m ngang b ng cách click vào block ban ñ u, sau ñó ch n block v a m i t o. Cu i cùng ta ñư c hình v như sau :

3.3.3. Model a Hexagonal Nut (ñai c l c giác) : T o file m i và lưu l i v i tên là Impeller_hexa-nut. Click bi u tư ng hình ña giác t thanh công c T o hình l c giác v i kích thư c m i c nh là 0.28685 có tâm trùng v i g c t a ñ . Đùn xu t (extrude) hình l c giác v i chi u cao 0.125 inc ta có hình như sau :

Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → SPHERE Ch n CENTER, DIAMETER 51

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Nh p vào thông s ñư ng kính = 0.57inc Dùng Point Constructor xác ñ n tâm c a kh i c u như sau : • XC = 0 • YC = 0 • ZC = 0.125 Trong ph n Boolean ta ch n INTERSECT Ta ñư c hình v sau :

Bây gi ta s dùng l nh Mirror Ch n EDIT TRANSFORM Ch n model và click OK Click MIRROR THROUGH A PLANE

52

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click ch n m t ph ng còn ch a các c nh chưa b vát (lưu ý không ch n các c nh) Click OK Click COPY Click CANCEL

Ta ñư c hình v sau :

Bây gi ta n i 2 kh i l i v i nhau b ng l nh UNITE Ch n INSERT COMBINE BODIES UNITE Ch n 2 kh i và n i chúng l i Ta s t o l cho ñai c b ng cách t o l gi ng như ñã trình bày các ph n trên T o l theo phương Z v i các kích thư c • Diameter = 0.25 • Height = 1 Tâm c a hình tr trùng v i g c t a ñ . Bây gi ta dùng l nh CHAMFER ñ vát c nh bên trong c a ñai c 53

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ch n INSERT DETAIL FEATURE CHAMFER Ch n 2 ñư ng tròn bên trong và n m trên 2 m t c a ñai c. Trong ô Distance ta nh p vào thông s 0.0436 inc và click OK. Cu i cùng ta ñư c m t ñai c sáu c nh như hình v :

3.3.4. Model a crack (thanh răng) with Instances : M file Arborpress_rack.prt Ch n INSERT --> DESIGN FEATURE --> POCKET Trong h p tho i m i xu t hi n, ta ch n RECTANGULAR Ch n m t trên c a thanh như hình v

Ch n c nh tham chi u như hình v bên dư i

54

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ta th y xu t hi n c a s các thông s như sau :

Nh p vào các thông s hình h c gi ng như hình sau, sau ñó click OK

55

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n ch ñ Wireframe ñ có th nhìn ñư c rõ ràng hơn. Khi c a s POSITIONING xu t hi n, ta l a ch n PERPENDICULAR. Sau ñó ta l a ch n 2 c nh như trong hình v và nh p thông s 37.8inc vào :

L p l i bư c trên v i l a ch n 2 c nh như hình v và kho ng cách t i c nh tham chi u là 10 inc và ch n OK 2 l n

56

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ta ñư c hình như sau :

Ti p theo ta s hoàn t t vi c v các răng c a thanh răng ñ ăn kh p v i các răng c a bánh răng . Ch n INSERT --> ASSOCIATIVE COPY--> INSTANCE FEATURE Ch n RECTANGULAR ARRAY t ô l a ch n Ch n RECTANGULAR POCKET t h p tho i INSTANCE như hình v :

57

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Nh p các thông s như hình dư i. ta s t o ñư c 19 rãnh tính luôn c r nh ban ñ u.

Click OK Click YES Click CANCEL Sau ñó ta s t o l ñư ng kính 10 inc và sâu 20 inc như hình v bên dư i.

58

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

CHƯƠNG 4 T O B N V 2D 4.1. KHÁI QUÁT : ng d ng Drafting d a trên các hình chi u c a mô hình 3D như bên dư i. Drafting giúp cho ta d dàng t o ra các hình chi u tr c giao, các hình chi u ph , kích thư c … và các l i chú thích.

59

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

M t s các ñ c ñi m h u ích c a ng d ng Drafting là : Sau khi b n t o ra hình chi u th nh t thì các hình chi u còn l i s d dàng ñư c t o ra b ng cách gióng các hình chi u ñó b ng cách click chu t . M i hình chi u có liên quan tr c ti p ñ n mô hình 3D. Vì th khi ta thay ñ i mô hình thì b n v drafting cũng s t ñ ng c p nh t các thay ñ i ñó. Các ghi chú c a b n v (kích thư c, labels …) ñư c ñ t tr c ti p trong Drafting và t ñ ng c p nh t khi mô hình có s thay ñ i.

4.2. DRAFTING OF MODELS : 4.2.1. Drafting : M file Arborpress_rack.prt Ch n START ALL APPLICATIONS → DRAFTING như hình v .

60

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trong h p tho i SHEET, ta ch n sheet B, kích thư c 11 x 7; trong CUSTOM SCALE ch n t l 1 : 25. Sau ñó click OK.

61

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ta s th y xu t hi n c a s DRAFTING như sau :

62

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n INSERT → VIEW → BASE VIEW Ta th y có h p tho i BASE VIEW. Trong ph n VIEW ta ch n FRONT. Trên c a s drafting ta có th th y ñư c hình chi u c a thanh răng. Ta có th di chuy n chu t và click ñ ñ t hình chi u v trí mong mu n.

63

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ta có th di chuy n chu t ñ ñư c các hình chi u khác. Dư i ñây là m t s hình :

64

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

N u ta mu n thêm m t hình chi u n a sau khi ñóng file ho c chuy n sang các l nh khác, ta làm như l nh sau : Ch n INSERT → VIEW → PROJECTED VIEW Bây gi ta t o ra 2 hình chi u gi ng như hình dư i ñây.

Click ph i chu t vào hình chi u v a t o sau cùng, ch n ADD PROJECT VIEWS, di chuy n chu t sang bên ph i ñ ñư c hình chi u như sau :

65

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

B m ESCAPE trên bàn phím ñ thoát l nh t o hình chi u. Bây gi ta s xóa các ñư ng biên (khung hình ch nh t) ñư c t o ra trên các hình chi u. Ch n PREFERENCES → DRAFTING H p tho i DRAFTING PREFERENCES xu t hi n, ch n tab VIEW. B d u ki m ô DISPLAY BORDERS, click OK.

66

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com 4.2.2. Dimentioning (ghi kích thư c) : Bây gi ta s ghi kích thư c cho các hình chi u v a v trên. Có 2 cách ñ ghi kích thư c :

Ch n INSERT → DIMENSION Click vào thanh công c DIMENTION như trong hình

Ch n INSERT → DIMENSION → INFERRED H p tho i INFERED DIMENTION ñư c m ra. Nó giúp ta thay ñ i các thu c tính kích thư c c a b n v .

67

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ph n VALUE cho phép ta ghi các kích thư c danh nghĩa, dung sai … Ph n TEXT ñ ghi các ñ nhám, các yêu c u kĩ thu t khác … Ph n SETTING là ph n ñi u ch nh các thu c tính ghi kích thư c. ñây ta có th ch n các tùy ch nh là m c ñ nh cho vi c ghi kích thư c. Ta ghi kích thư c ñ u tiên, hình chi u ñ u tiên (FRONT ) ta ch n góc trên bên trái c a thanh răng, sau ñó ch n ti p góc trên bên ph i. Kích thư c gi a hai ñi m ta v a ch n ñư c hi n th ra, ta có th ch n v trí c a ñư ng kích thư c b ng cách di chuy n chu t. Click chu t ñ ghi kích thư c như hình v sau :

Ta có th thay ñ i các thu c tính c a kích thư c ngay sau khi ñã ghi nó b ng cách sau Click ph i vào ñư ng kich thư c v a t o và ch n STYLE. 68

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Tăng CHARACTER SIZE ñ n 0.2 và click OK.

Hoàn thành vi c ghi kích thư c ta ñư c b n v như th này.

4.2.3. Sectional View (hình c t) : Ta s v hình c t bi u di n ñ sâu và biên d ng c a l trên thanh răng. Ch n INSERT → VIEW → SECTION VIEW Ch n hình chi u BOTTOM như hình v . Ta th y xu t hi n ñư ng ñ t nét màu cam v i hai mũi tên ch hư ng nhìn vào m t c t.

69

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click chu t ñ ñ t ñư ng ñ t nét như hình trên. Di chuy n chu t ñ ñ t hình c t bên dư i như hình v .

Lưu l i file. 4.2.4. L p b n v 2D và ghi kích thư c cho boulon l c giác : M file Impeller_hexa-bolt.prt. Ch n START → DRAFTING Trên c a s Drawing, ch n E-34 X 44 và thay ñ i Numerator Scale value sang 8.0.

70

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ch n INSERT → VIEW → BASE VIEW Chèn hình chi u ñ ng (FRONT) vào b n v , chèn thêm hai hình chi u c nh và hình chi u b ng như hình v .

Đ hi n lên các ñư ng khu t ta dùng l nh PREFERENCES → VIEW ho c nh p ph i vào hình chi u và ch n STYLE. Trong c a s VIEW STYLE ta ch n HIDDEN LINES, ñ i tr ng thái INVISIBLE sang tr ng thái DASHED LINES như hình minh h a.

71

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Bây gi ta s ghi kích thư c cho boulon. Ch n INSERT → DIMENSIONS VERTICAL. Ghi kích thư c gi ng hình minh h a. Ch n INSERT → DIMENSIONS → PARALLEL Ghi 2 kích thư c như hình minh h a. →

Đ ghi kích thư c cho ren ta dùng leader line. Click vào bi u tư ng như hình v .

Trong c a s Annotation Editor ta nh p các dòng ch ghi kích thư c vào : Right Hand Ø 0.20 X 1.50 Pitch 0.05, Angle 60 Click chu t vào thân ren và ch n v trí, click l n n a ñ ñ nh v trí dòng ch .

72

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

CHƯƠNG 5 CÁC THAO TÁC V I SKETCH 5.1. KHÁI QUÁT : Sketching hi u m t cách ñơn gi n là ta t o các ñư ng biên trên m t ph ng 2D, sau ñó có th dùng công c extruded, revolve, swept … ñ t o nên hình kh i 3D t các biên d ng ñó. Đây cũng là m t cách ñ chúng ta t o ra các mô hình 3D có tính ch t ph c t p cao. Các ñư ng trong b n v sketch 2D có th ràng bu c v i nhau b ng 2 cách : • Ràng bu c v hình h c (Geometric Constraints) • Ràng bu c v kích thư c (Dimentional Constraints) 73

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Như chúng tôi ñã nói trên, b n v sketch có th t o nên hình 3D b ng nhi u cách. Sau ñây là m t s cách ñi n hình : • Revolved (xoay tròn biên d ng)

Extruded (ñùn xu t)

Swept (quét theo m t biên d ng)

74

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Nh ng ti n ích c a vi c dùng Sketching so v i vi c dùng các ch c năng t o 3D tr c ti p (Primitives) : • Dùng cho các mô hình có biên d ng ph c t p. • Các ñư ng trong sketch có nh ng m i quan h ràng bu c v i nhau, ta có th d dàng thay ñ i các thông s c a chúng. • N u m t m t ph ng mà ta ñang làm vi c v i sketch b thay ñ i thì nó cũng s thay ñ i theo m t cách thích h p. • Sketch có th ti n d ng cho ta ñi u khi n các biên d ng hình h c c a mô hình. Đ c bi t ta có th thay ñ i các biên d ng này sau khi ñã v . 5.2. SKETCHING Đ T O RA MÔ HÌNH 3D : 5.2.1. Model an Arbor Press Base : T o m t file m i và lưu l i v i tên là Arborpress_base.prt Ch n INSERT → SKETCH ho c click vào bi u tư ng C a s tùy ch n CREATE SKETCH xu t hi n. trong ñó b n có th ch n m t ph ng ñ t o sketch, hư ng sketch. Thông thư ng khi m Sketch thì nó s m c ñ nh là m t ph ng X-Y, ta có th thay ñ i m t ph ng b ng cách ch n tr c ti p trên góc t a ñ như hình v .

75

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n XC – YC plane và click OK. M t ph ng sketch xu t hi n, ñây là m t 2D v i 2 tr c X và Y. M t m t ph ng c a mô hình 3D mà ta ñã t o trư c ñó cũng có th ñư c s d ng như m t m t ph ng sketch. Hình dư i ñây là c a s sketch v i nhi u ch c năng phong phú :

76

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ta có th ñ i tên c a sketch trong ph n sau : 5.2.1.1. Thanh công c Curve : Thanh công c Curve ch a nhi u ch c năng t o các ñư ng cong, ñư ng spline, editing, extending, trimming, filleting … m i lo i ch c năng có cách l a ch n khác nhau. Sau ñây ta s ñi chi ti t t ng ch c năng :

Profile : Đây là công c t o biên d ng, có th là ñư ng th ng ho c ñư ng cong. Ta có th truy b t ñi m b ng cách dùng h tr c t a ñ , ho c nh p tr c ti p các kích thư c chi u dài, góc c a các ñư ng gi ng hình minh h a bên dư i.

77

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Line : Dùng ñ v các ñư ng th ng.

Arc : dùng ñ v cung tròn v i 2 cách : • T o cung tròn v i các t a ñ các ñi m.

T o cung tròn v i tâm, bán kính và góc

tâm ho c tâm, ñi m ñ u và ñi m cu i.

Circle : dùng ñ v các ñư ng tròn v i các cách v tương t như v cung tròn.

Quick Trim : dùng ñ c t các ño n th a c a các ñư ng giao nhau.

Studio Spline : dùng ñ t o ra các ñư ng cong spline cơ b n.

78

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

5.2.1.2. Constraints Toolbar : T t c các ñư ng trong NX ñư c v b ng vi c truy b t ñi m. Ví d m t ñư ng th ng ñư c v b ng cách truy b t 2 ñi m. Trong môi trư ng 2D, m i ñi m có 2 b c t do theo 2 phương tr c X và Y. Nh ng b c t do này có th ñư c ràng bu c l i b ng cách t o ra các quan h ràng bu c hình h c ho c ràng bu c v kích thư c. Sau ñây là m t s các quan h ràng bu c chính :

Dimensional Constraints: (ràng bu c kích thư c) Geometric Constraints:ràng bu c hình h c Show all Constraints: Show/Remove Constraints: 5.2.1.3. Sketcher Toolbar :

Orient View to Sketch: hi n th sketch trong m t ph ng song song v i màn hình. Reattach Sketch: chuy n sketch sang m t ph ng khác Update Model: khi thay ñ i trong sketch mà click bi u tư ng này, ta s th y k t qu mà không c n thoát kh i ch d sketch. Bây gi ta s v các ñư ng v i các ch c năng ñư c ñ c p Ch n INSERT → PROFILE V hình tương t như hình minh h a bên dư i. trên :

79

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Bây gi ta s thêm vào các ràng bu c. Nên thi t l p các ràng bu c v hình h c trư c, sau ñó m i dùng các ràng bu c v kích thư c. Ch n INSERT → CONSTRAINTS ho c click vào bi u tư ng Đ u tiên ta s d i tâm c a cung tròn v g c t a ñ . Ch n tr c Y, sau ñó ch n tâm c a cung tròn. Click CONSTRAINTS. Làm l i tương t như bư c trên v i tr c X.

Ch n 2 ñư ng nghiêng và cho chúng b ng nhau v chi u dài (Equal Length).

80

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Làm tương t cho 2 ñư ng th ng ñ ng dài.

Ch n 2 ñư ng ngang ñáy và cho chúng n m ngang nhau (Collinear), sau ñó cho t t c các ño n th ng gi ng nhau b ng nhau v kích thư c.

81

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n cung tròn và 2 c nh n i v i nó. Click Tangent icon

Ch n 2 c nh d c và ràng bu c chúng dài b ng nhau.

Ràng bu c 2 ñư ng ngang và cho chúng th ng hàng, dài b ng nhau. 82

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Chúng ta v a t o các ràng bu c v hình h c, ti p theo chúng ta s t o các ràng bu c v kích thư c. Khi chúng ta thêm các ràng bu c v kích thư c ta th y các b c t do (mũi tên vàng) m t ñi. NX không cho phép t o nhân ñôi 2 kích thư c gi ng nhau. Đi u này cho th y s ti n l i khi ta ràng bu c b ng quan h hình h c trư c quan h kích thư c. N u có mâu thu n gi a ràng bu c v kích thư c và ràng bu c hình h c thì các ñ i tư ng mâu thu n ñó s hi n th màu vàng. Ch n bi u tư ng INFERED DIMENTIONS trong thanh công c CONSTRAINTS

Ghi kích thư c gi ng hình bên dư i.

83

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click EXIT SKETCH ñ hoàn t t. Click ch n sketch và nh p ph i, ch n INSERT → DESIGN FEATURE → EXTRUDE Đùn xu t sketch theo phương Z v i chi u cao là 60inc

T o l ñư ng kính 4inc và cao 30inc ñi m (0,35,0) trong h t a ñ WCS. Cu i cùng ta ñư ng v t th như hình v bên dư i.

Lưu l i file.

84

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com 5.2.2. Model an Impeller Lower Casing T o file m i v i tên Impeller_lower-casing.prt. M sketch v i m t ph ng XY V ñư ng phác h a như hình v , dùng l nh .

Click INSERT → POINT T o m t ñi m g c t a ñ (0,0,0) và click OK Click CANCEL ñ thoát c a s POINT CONSTRUCTOR. Ti p theo ta s thêm các ràng bu c, click bi u tư ng CONSTRAINTS Ch n ñi m g c t a ñ lúc nãy và click vào bi u tư ng FIXED

Ràng bu c các ñư ng th ng-ñư ng cong, ñư ng cong-ñư ng cong ti p tuy n v i nhau. Sau ñó thêm các ràng bu c kích thư c vào như hình bên dư i.

85

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n t t c các kích thư c, right click ch n HIDE ñ Ch n EDIT → TRANSFORM Click nút TYPE FILTER, l c ra các CURVE.

n chúng.

Ch n các ñư ng cong và click OK trên c a s TRANSFORM. TRANSLATE và COPY nó theo chi u âm tr c Y v i thông s là 0.5inc. Sau ñó n i 2 ñ u các ño n th ng như hình v .

86

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click EXIT SKETCH. Click INSERT → DESIGN FEATURE → REVOLVE Click ch n sketch ta s th y có 10 ñ i tư ng ñư ng ñư c ch n.

Trong h p tho i AXIS,

ph n SPECIFY VECTOR ta ch n chi u dương tr c X. 87

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Trong ph n SPECIFY POINT, nh p t a ñ (0,0,0), lúc ñó các ñư ng phác h a s xoay tròn quanh tr c X. Nh p thông s góc b t ñ u (START ANGLE) là 0. Góc k t thúc (END ANGLE) là 180. Click OK.

Bây gi ta s t o ra các c nh như sau Ch n INSERT → SKETCH Ch n m t ph ng XY Ch n EDIT → TRANSFORM L c ra các CURVE trong ph n TYPE FILTER Ch n các ñư ng phác h a ngoài gi ng như hình minh h a sau.

Click OK, TRANSFORM, DELTA CLICK OK Click EXIT SKETCH 88

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ch n EDIT → TRANSFORM L c ra các CURVE TRANSLATE ñư ng curve dư i theo tr c Y v i thông s là -1.5inc

Dùng các ñư ng th ng n i các ñ u mút c a các ñư ng l i

Click INSERT → DESIGN FEATURE → EXTRUDE Ch n các ñư ng phác h a ta v a v trên và 2 ño n th ng n i các ñư ng ñó. Đùn xu t t m này v i chi u dày là 0.5inc theo chi u âm tr c Z Ta s có hình gi ng hình dư i ñây.

89

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Bây gi ta s chi u ñ i x ng ph n v a ñùn xu t b ng l nh Mirror. Ch n EDIT → TRANSFORM Ch n b l c là SOLID BODY, ch n ph n v a ñùn xu t.

Ch n MIRROR THROUGH A PLANE Ch n tr c Y trong h p tho i PLANE

Ch n COPY và OK ta ñư c hình v như sau

90

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Bây gi ta s t o t m khác ñ u c a chi ti t. T o sketch m i và v ñư ng phác h a như sau (hình ch nh t kích thư c 2 x 1.5 inc)

Thoát kh i sketch, ch n REVOLVE và ch n ñ i tư ng sketch v a v , xoay ñ i tư ng ñó quanh tr c X v i góc xoay 180 ñ . Cu i cùng ta ñư c hình v như sau.

91

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Lưu l i file. 5.2.3. Model an impeller : T o file m i và lưu l i v i tên Impeller_impeller.prt M m t sketch m i trên m t ph ng XY : INSERT → SKETCH Click INSERT→ POINT t o 2 ñi m v i t a ñ (0,0,0) và (11.75,6,0) Click vào bi u tư ng ARC, click ch n ARC BY CENTER AND ENDPOINTS. Click vào ñi m ngay g c t a ñ và v cung tròn bán kính 1.5inc gi ng hình bên dư i. Click vào ñi m (11.75,6,0) và v cung tròn bán kính 0.5inc. Click vào bi u tư ng v cung tròn qua 3 ñi m (ARC BY 3 POINTS). B t ñi m ñ u c a 2 cung và click vào ch b t kì gi a 2 cung ñó ñ n i chúng l i v i nhau. Làm tương t cho 2 ñi m cu i c a 2 cung. Click CONSTRAINTS, thêm ràng bu c sao cho t t c các cung ñ u ti p tuy n (tangent) v i nhau. Click vào ñi m g c t a ñ và ch n FIXED. Hình v sketch sau khi hoàn t t :

92

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Sau ñó thêm các ràng bu c kích thư c như hình dư i.

Click EXIT SKETCH Bây gi ta s model d ng hình cone. Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CONE Ch n DIAMETER, HEIGHT Ch n tr c X Nh p các thông s kích thư c sau : • Base Diameter = 15 inches • Top Diameter = 8 inches • Height = 16.25 inches Trong POINT CONSTRUCTOR, nh p t a ñ (14,0,0) Ta ñư c hình v như sau :

93

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Đùn xu t (EXTRUDED)ñư ng phác h a v i chi u dày là 13inc.

N i 2 kh i l i v i nhau b ng l nh INSERT → COMBINE BODIES → UNITE Ta s t o ra 5 cánh qu t v i ch c năng INSTANCE. Ch n INSERT → ASSOCIATIVE COPY → INSTANCE FEATURE Ch n CIRCULAR ARRAY Ch n EXTRUDED Nh p NUMBER = 5, ANGLE = 72 Click OK Ch n POINT, DIRECTION Ch n tr c X trong ph n SPECIFY VECTOR và ch n ñi m t i g c t a ñ trong ph n SPECIFY POINT. Click YES 94

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Bây gi ta s t o l cho tr c và ch t khóa. T o và c t (SUBTRACT) m t hình tr ñư ng kính 4inc , cao 16inc m t nón l n. Tương t cho m t nón nh ta cũng SUBTRACT m t hình tr v i ñư ng kính là 0.275inc, cao 0.25inc. Cu i cùng ta ñư c hình v như sau :

Bài t p : Model an Impeller Upper Casing (kích thư c gi ng v i Impeller Lower Casing)

95

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

CHƯƠNG 6 CÁC FEATURE CÓ BIÊN D NG T

DO

6.1. Khái quát : 6.1.1. T o Freeform Feature t các ñi m : Ta s t o ra các Freeform Feature b ng các ñi m, có th s d ng m t trong các tùy ch n sau ñ xây d ng mô hình t các ñi m ñã ñư c cho trư c. Click INSERT → SURFACE From Point Cloud : n u b n có các ñi m n m r i rác

Through Points nh t.

: n u các ñi m ñư c ñ nh nghĩa s p x p thành m t dãy hình ch

From Poles : n u các ñi m ñư c ñ nh nghĩa s p x p thành m t dãy hình ch nh t ti p xúc v i các ñư ng ñi xuyên qua chúng.

96

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

6.1.2. Creating Freeform Features from Section Strings : N u c u trúc hình h c c a mô hình g m các ñ i tư ng ñư c liên k t v i nhau (các ñư ng, m t, c nh …), ta có th dùng m t trong 2 tùy ch n sau ñây ñ t o feature : Click INSERT → MESH SURFACE Ruled : ñư c dùng khi có 2 dây g n song song nhau

Through Curves : ñư c dùng khi có 2 hay nhi u dây g n song song

97

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

N u c u trúc hình h c c a mô hình các dây g n song song nhau, và m t hay nhi u dây vuông góc v i ñư ng ñ u tiên, ta có th dùng m t trong các tùy ch n sau ñ t o feature :

Through Curve Mesh : dùng khi có ít nh t 4 ño n dây t n t i v i ít nh t 2 dây hư ng.

m i

Swept : dùng khi có 2 ño n dây g n vuông góc nhau.

6.1.3. Creating Freeform Features from Faces : N u mô hình ch a các ñ i tư ng d ng t m hay là m t, ta có th dùng 1 trong 2 cách sau ñ t o feature : Click INSERT → OFFSET/SCALE

98

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Offset Surface : n u ta có m t ñ i tư ng m t ñ offset.

Extension : n u ta có m t m t và m t c nh, c nh cong, hay các ñư ng phác h a trên m t.

6.2. FREEFORM FEATURE MODELING : 6.2.1. Modeling with points : M file freeform_thrupoints.prt Click ph i vào thanh công c và ñánh d u hi n th công c SURFACE B n s th y 7 dãy v i r t nhi u ñi m như hình v bên dư i.

99

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n INSERT → SURFACE → THROUGH POINTS Ho c click vào bi u tư ng C a s THROUGH POINTS xu t hi n như hình v

Ch n MULTIPLE cho ph n PATCH TYPE Ch n NEITHER cho ph n CLOSE ALONG Trong ph n ROW DEGREE và ph n COLUMN DEGREE nh p vào s 3 Click OK Ta s th y xu t hi n h p tho i k ti p như hình

100

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click CHAIN FROM ALL Ch n 2 ñi m ñ u và cu i c a dãy ngoài cùng bên trái như hình minh h a

Dãy ñ u tiên ñó s ñư c highlight như hình minh h a

L p l i bư c l a ch n trên ñ ch n 4 dãy ñ u tiên. Sau ñó, m t h p tho i xu t hi n v i câu h i là t t c các dãy ñi m ñã ñư c xác ñ nh hay là ta mu n xác ñ nh thêm các dãy khác. 101

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n SPECIFY ANOTHER ROW, ti n hành các bư c cho ñ n khi t t c các dãy ñư c xác ñ nh. Khi mà t t c các ñi m ñư c xác ñ nh, ta ch n ALL POINTS SPECIFIED Click CANCEL trên c a s THROUGH POINTS Click vào bi u tư ng SHADED B n s th y m t surface gi ng như hình sau :

CHÚ Ý : KHÔNG LƯU L I FILE NÀY 102

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

6.2.2. Modeling with a point cloud : M file freeform_cloud.prt Đám mây ñi m (POINT CLOUD) như hình v :

Ch n INSERT → SURFACE → FROM POINT → CLOUD ho c click vào bi u tư ng trên thanh công c . M t hôp tho i xu t hi n :

103

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

ph n phía dư i c a h p tho i ta nhìn th y dòng ch Confirm Upon Apply. Tùy ch n này cho phép ta xem và phân tích feature trư c khi t o ra nó. Ph i ch c ch n r ng không ñánh d u ki m vào tùy bi n Confirm Upon Apply. Ch n t t c các ñi m trên màn hình b ng cách kéo th . Sau khi ta ch n t t c các ñi m thì s gi ng như hình minh h a bên dư i ñây :

104

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Trên c a s , ta ch n WCS cho h tr c t a ñ (COORDINATE SYSTEM). Đi u này s giúp g n h t a ñ c a ñám mây ñi m v i g c t a ñ ban ñ u (ORIGINAL SYSTEM). Dư i ph n BOUNDARY ta ch n MINIMUM BOX. Tùy ch n này là hình thành khung bao quanh ñám mây ñi m. Gi các giá tr m c ñ nh c a U và V DEGREE là 3 Click OK Click vào bi u tư ng SHADED ñ xem mô hình Cu i cùng ta ñư c m t sheet như hình v .

Chú ý không lưu l i file. 6.2.3. Modeling with curves : M file freeform_thrucurves_parameter.prt Các ñư ng phác h a có hình như sau :

105

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n INSERT → MESH SURFACE → THROUGH CURVES ho c click vào bi u tư ng trên thanh công c . Trong h p tho i THROUGH CURVES, ch n ñư ng curve ñ u tiên (lưu ý là ch n t i m t ñi m nào bên trái c a ñư ng curve ñó)

Ta th y xu t hi n vector ch hư ng cu i ñư ng curve Click chu t gi a, click vào ñư ng curve ti p theo và click chu t gi a, m t m t cong ñư c hình thành gi a 2 ñư ng curve như hình minh h a 106

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Làm l i các bư c t o m t như trên cho các ñư ng curve còn l i, lưu ý là ph i click chu t gi a sau m i l n khi ch n curve.

Trong ph n ALIGNMENT và OUTPUT SURFACE c a h p tho i, ta ch n SINGLE cho ph n PATCH TYPE, ch n PARAMETER cho ph n ALIGNMENT, ch n SIMPLE cho ph n CONSTRUCTION. Khi ch c năng SIMPLE ñư c th c thi, NX s t tìm cách t o ra m t cong ñơn gi n nh t, v i s lư ng m ng (patch) là nh nh t. Click OK N u b n không th nhìn th y m t cong thì ch n bi u tư ng shaded trên thanh công c .

Lưu ý là không lưu l i file này.

107

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

6.2.4. Modeling with curves and faces : M file freeform_thrucurves_faces.prt Trong hình bên, ta th y có m t ñư ng curve và 2 m t surface :

Ch n INSERT → MESH SURFACE → THROUGH CURVES Ch n c nh bên trái c a m t trên và click chu t gi a Ti p theo ch n c nh curve và click chu t gi a.

108

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trong h p tho i SETTING, b tùy ch n PRESERVE SHAPE

Ph i ch c ch n là t t c các mũi tên cùng ch m t hư ng, n u không ta ph i CANCEL và l p l i bư c trên. Trong h p tho i ALIGNMENT ta ch n PARAMETER Trong h p tho i continuity ch n G2 (CURVATURE) và ch n 2 m t trên

109

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click APPLY

Ti p theo ch n c nh gi a và click chu t gi a Ch n c nh c a m t th p hơn và click chu t gi a Click chu t gi a ñ hoàn thành vi c ch n curve Thay ñ i thu c tính sang g2 (curvature) trong h p tho i CONTINUITY Ch n 3 m t dư i (như hình) và nh n chu t gi a

110

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ch n m t b n v a t o ra cho ràng bu c CONTINUITY (liên t c) như hình Click APPLY và CANCEL Cu i cùng ta ñư c hình sau (không lưu l i file) trên

111

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

CHƯƠNG 7 : L P RÁP CHI TI T Trong chương này ta chúng ta s h c cách l p ráp các chi ti t. Hàng ngày chúng ta b t g p r t nhi u các k t c u ñư c l p ráp t các chi ti t riêng bi t. M i chi ti t ñó s ñư c thi t k và ch t o m t cách phù h p ñ ñ m b o thu n l i cho vi c l p ráp sau này. Trong chương này ta s nghiên c u hai phương pháp ñ l p ráp. Chúng ta s th c hành v i v i cánh tua bin và m t s chi ti t ñư c t o t các chương trư c. 7.1. Khái quát : NX5 Assembly là m t file l p ráp trong ñó có ch a nhi u chi ti t riêng bi t. Chúng ñư c thêm vào file l p ráp như nh ng chi ti t o và ñư c liên k t v i file thi t k g c. Đi u này giúp cho máy không c n ph i t o nh ng vùng nh khác nhau khi lưu tr file. T t c các chi ti t ñ u có th ñư c l a ch n và s d ng trong quá trình thi t k , ñ m b o ñi u ki n thu n l i cho vi c l p ráp sau này. Hình bên dư i là sơ ñ th hi n c u trúc c a m t k t c u l p ráp :

7.2. Các thu t ng : C m chi ti t (Assembly) M t c m chi ti t là t p h p c a nhi u chi ti t nh ho c các c m chi ti t ph v i nhau. File assembly ñư c xem như m t file chi ti t trong ñó có ch a nhi u ñ i tư ng l p ráp. Đ i tư ng l p ráp (Component Object) M t ñ i tư ng l p ráp ch a ñư ng d n t c m chi ti t t i file g c c a chi ti t l p ráp. Chi ti t l p ráp (Component Part) 112

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com M t chi ti t l p ráp là m t file ñư c ch ñ nh b i ñ i tư ng l p ráp trong c m chi ti t. các biên d ng c a nó ñư c lưu tr trong chi ti t l p ráp, không ph i copy t c m chi ti t.

7.3. L p ráp các chi ti t : Có hai phương pháp cơ b n ñ t o m t chi ti t l p ráp : • Phương pháp l p ráp t trên xu ng (Top – Down Approach) • Phương pháp l p ráp t dư i lên (Bottom – Up Approach) 7.3.1. Phương pháp l p ráp t trên xu ng (Top – Down Approach) : Theo phương pháp này, ñ u tiên ta ph i t o m t file l p ráp, các chi ti t l p ráp s ñư c thi t k trong ñó. Sau ñó các chi ti t nh s ñư c t o ra. Phương pháp này thư ng ñư c dùng nhi u khi thi t k m t s n ph m m i hoàn toàn.

113

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com 7.3.2. Phương pháp l p ráp t dư i lên (Bottom – Up Approach) : Khi dùng phương pháp này, các chi ti t l p ráp s ñư c t o ra trư c tiên theo cách truy n th ng và sau ñó s ñư c thêm vào file l p ráp. Phương pháp này có m t ưu ñi m là ta có th s d ng l i m t chi ti t l p ñã ñư c thi t k trư c ñó.

7.3.3. K t h p : B n có th k t h p c hai phương pháp v i nhau khi c n thi t ñ tăng tính linh ho t trong quá trình thi t k l p ráp. 7.4. Các ñi u ki n liên k t : M i ñ i tư ng s ñư c l p ráp tương ng v i m t ñ i tư ng khác. Đ có th l p ráp các chi ti t l i v i nhau thì ta ph i thêm các ñi u ki n liên k t gi a chúng như các tương quan v v trí, các ràng bu c hình h c … Các ñi u ki n này ñư c g i chung là ràng bu c liên k t. M t m i ghép có th bao g m m t ho c nhi u hơn m t ràng bu c liên k t. Có t t c 8 ràng bu c liên k t : • • • • Mate : ñư c dùng ñ liên k t hai m t ph ng ñ i di n l i khít l i v i nhau Align : liên k t các m t ph ng ñ ng ph ng n m ngang nhau Angle : l p ráp hai ñ i tư ng c a hai chi ti t theo m t góc c ñ nh Parallel : l p ráp hai ñ i tư ng song song nhau 114

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com • • • • Perpendicular : l p ráp hai ñ i tư ng vuông góc v i nhau Center : ñ i tư ng ñư c ch n s n m chính gi a hai ñ i tư ng khác, ví d l p m t hình tr dài n m d c theo rãnh v i ñi u ki n ñư ng tâm c a hình tr n m gi a rãnh Distance : t o m t kho ng offset dương hay âm gi a hai ñ i tư ng Tangent : t o m i tương quan ti p xúc gi a hai ñ i tư ng, trong ñó ph i có m t ñ i tư ng có b m t cong, hình tròn, ho c hình tr hình bên dư i :

H p tho i Mating Conditions (ñi u ki n ràng bu c)

7.5. L p ráp cánh tua bin : Bây gi chúng ta s b t ñ u ti n hành l p ráp các chi ti t, các chi ti t ñã ñư c t o ra t các ví d c a các chương trư c. T o m t file m i và lưu nó l i v i tên là Impeller_assembly.prt Ch n APPLICATION → MODELING

115

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Click APPLICATION l n n a và ph i ñ m b o có d u ki m k ASSEMBLIES. N u không có thì ta click vào nó Thanh công c l p ráp ñư c t o ra trên màn hình như sau : bên dòng ch

Click vào ASSEMBLIES t menu bar

Chúng ta h u như s d ng nhi u tùy ch n COMPONENTS, trong ñó bao g m : • • • ADD COMPONENT : thêm vào m t chi ti t l p ráp ñã ñư c t o trư c REPOSITION COMPONENT : xác ñ nh l i v trí c a các chi ti t MATE COMPONENT : liên k t các chi ti t l i v i nhau

Ch n ASSEMBLIES → COMPONENTS → ADD COMPONENT H p tho i Add Component ñư c m ra :

116

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

B n có th ch n các chi ti t ñang hi n có ho c thêm vào các chi ti t m i b ng cách ch n OPEN ñ m file c n thêm. Các chi ti t sau khi thêm vào s n m ph n LOADED PARTS. Click vào Impeller – upper – casing.prt Gi m c ñ nh các tùy ch n trong h p tho i PLACEMENT không ñ i. B n có th nhìn th y chi ti t v a thêm vào như hình sau :

Bây gi chúng ta s thêm vào chi ti t th hai : Click vào ASSEMBLIES → COMPONENTS → ADD COMPONENT 117

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ch n Impeller – lower – casing.prt Trong h p tho i POSITIONING thay ñ i tùy ch n sang MATE Ch n APPLY Ta ñ ý trên c a s xu t hi n m t c a s nh hi n th chi ti t v a thêm vào – COMPONENT PREVIEW Bây gi chúng ta s ráp hai ph n c a n p tua bin l i v i nhau : Ph i ch c ch n r ng ñã ch n bi u tư ng Mate Ch n m t ph ng mà mũi tên ñang ch trong c a s Component Preview hình a dư i ñây. Click ch n m t ph ng c a Upper Casing (n p trên) trên màn hình chính như hình b bên dư i. B n có th c n ph i xoay chi ti t ñ l a ch n ñư c m t này.

a) Bây gi chúng ta b t ñ u t o ràng bu c th hai :

b)

Click vào bi u tư ng c a ràng bu c Center trên c a s Mating Conditions Đ u tiên ta ch n m t ph ng n m trên n p dư i trong c a s Component Preview gi ng hình a bên dư i. Ch n m t ph ng c a n p trên gi ng hình b bên dư i.

118

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

a)

b)

Chúng ta s t o m t ràng bu c n a ñ ñ nh v các b c t do c a n p dư i : Click vào bi u tư ng Align trên c a s Mating Conditions Ch n hai m t ph ng, m t n m trên n p dư i và m t n m n p trên như hình bên dư i Click APPLY và ch n OK

Sau khi l p ráp ta ñư c k t c u như hình v :

119

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ti p theo ta s ráp thêm cánh tua bin vào : Click vào ASSEMBLIES → COMPONENTS → ADD COMPONENT M file Impeller – impeller.prt Click OK Chúng ta s ng d ng ràng bu c v kho ng cách - Distance

Click vào bi u tư ng Distance trên c a s Mating Conditions Ch n hai m t ph ng, m t trên n p và m t trên cánh tuabin như trong hình Trong Offset Expression nh p giá tr là -3

120

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trên c a s Mating Conditions ch n Preview k t c u

Trên c a s Mating Conditions nh p ph i chu t vào ràng bu c Distance Ch n ALTERNATE SOLUTION HO C Click vào bi u tư ng này g n Selection Steps 121

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Bây gi tuabin s quay theo hư ng nhìn ñúng c a nó :

Bây gi ta s

ng d ng ràng bu c Center :

Click vào bi u tư ng Center Ch n hai m t ph ng, m t trên n p và m t trên cánh tuabin như trong hình. Click APPLY và ch n OK

122

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Lưu l i file. Chúng ta ti p t c thêm tr c tuabin vào :

Click vào ASSEMBLIES → COMPONENTS → ADD COMPONENT M file Impeller – shaft.prt Click OK Ch n bi u tư ng Center Ch n hai m t ph ng, m t trên tr c tuabin trong c a s Component Preview và m t trên cánh tuabin như trong hình

Đ u tiên, ch n m t m t trên tr c c a tuabin, sau ñó ch n m t ñáy c a l trên cánh tuabin như trong hình Ch n APPLY và click OK

123

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Sau khi l p ta ñư c c m chi ti t như trong hình :

Click ASSEMBLIES → COMPONENTS → ADD COMPONENT M file Impeller – hexa – bolt.prt Ch n ràng bu c Center 124

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Đ u tiên ta ch n m t ren ngoài trên bulong, sau ñó ch n b m t trong c a l n m c a tuabin như trong hình n p trên

Ch n ràng bu c Mate Ch n m t ph ng trên bulong và m t ph ng n m trên vành c a n p trên như trong hình Click APPLY và ch n OK

M i l p gi ng như hình sau :

125

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Làm l i như bư c trên cho chi ti t có tên file là Impeller – washer.prt Ch n ràng bu c Center Ch n m t trong c a vòng ñ m và m t ren ngoài c a bulong như trong hình

Ch n ràng bu c Mate Ch n m t ph ng ñ u vòng ñ m, sau ñó ch n m t ph ng n m trên vành c a n p dư i tuabin như trong hình Click APPLY và ch n OK

126

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

M i ghép có hình như sau :

Thêm file có tên là Impeller – hexa – nut.prt Ch n ràng bu c Center Ch n m t trong c a ñai c và sau ñó ch n vành ngoài c a vòng ñ m

127

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n ràng bu c Mate Ch n m t ñ u ñai c sau ñó ch n m t ñ u dư i c a vòng ñ m như trong hình Click APPLY và ch n OK

K t c u sau khi l p có d ng như sau :

128

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

L p l i các bư c tương t ñ l p bulong ñai c, vòng ñ m vào t t c các l trên tuabin. Cu i cùng ta ñư c k t c u l p ráp tuabin hoàn ch nh. Có m t cách ñơn gi n hơn ñ l p bulong, ñai c và vòng ñ m vào tuabin là ta có th l p ráp 3 chi ti t này thành m t c m chi ti t ph trong m t file l p ráp. Sau ñó ta có th l p c c m này vào tuabin. C m l p ráp cu i cùng có d ng như hình :

7.6. Xem cách tháo r i c m chi ti t l p ráp : Trong ph n này chúng ta s tìm hi u cách tháo r i c m chi ti t ñ có th quan sát rõ hơn t ng chi ti t. Trong th c t ngành công nghi p hi n nay thì vi c này r t h u ích cho các nhà l p ráp, nó giúp cho h bi t ñư c ñ i tư ng nào nên ñ t v trí thích h p nh t. Ngư i s d ng không nên nh m l n là vi c tháo r i không có nghĩa là xác ñ nh l i v trí c a t ng chi ti t mà nó ch giúp ta có cái nhìn rõ ràng hơn ñ i v i t ng chi ti t riêng bi t. ñây b n có th quay tr v tr ng thái l p ráp ban ñ u b t kỳ lúc nào. Bây gi chúng ta b t ñ u tháo r i tuabin :

129

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ch n ASSEMBLIES → EXPLODED VIEWS → NEW EXPLOSION Ch n OK trong h p tho i Create Explosion Khi ti n hành tháo r i, chúng ta nên quy t ñ nh xem c n d a vào m t chi ti t khác ñ làm v trí tham chi u. Chi ti t này không ñư c di chuy n kh i v trí ban ñ u c a nó. Trong trư ng h p này thì ta ch n cánh tua bin là thích h p nh t. Click ph i vào n p trên c a tua bin và ch n EDIT EXPLOSION Trong c a s Edit Explosion, click ch n tr c Z, gi chu t và kéo lên cho ñ n khi Distance ñ t giá tr là 20 như trong hình

Ch n OK Click ph i vào n p dư i và ch n EDIT EXPLOSION Ti p t c click vào tr c Z, gi chu t và kéo xu ng cho ñ n khi Distance ñ t giá tr -20 như trong hình Click OK

130

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click ph i vào tr c tuabin và ch n EDIT EXPLOSION L n này ta click vào tr c X, gi chu t và kéo sang ph i ñ n khi giá tr c a Distance là -25 Ch n OK

Ch n t t c các 6 bulong Click ph i vào m t trong 6 cái và ch n EDIT EXPLOSION 131

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Click vào tr c Z, gi chu t và kéo lên ñ n khi giá tr c a Distance là 25. T t c 6 bulong ñ u ñư c nâng lên cùng m t lúc. Ch n OK

Tương t như v y, ta di chuy n 6 ñai c xu ng t a ñ -30 và 6 vòng ñ m xu ng v trí -27. Hình sau ñây th hi n v trí các chi ti t sau khi tách r i :

B n có th tr l i tr ng thái l p ráp ban ñ u c a m t m i l p b ng cách : 132

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click ph i vào m t chi ti t và ch n UNEXPLODE Ho c n u b n mu n l p l i toàn b c m chi ti t thì ta làm như sau : Ch n ASSEMBLIES → EXPLODED VIEWS → UNEXPLODE COMPONENT Ch n t t c các k t c u và click OK

CHƯƠNG 8 MÔ PH NG GIA CÔNG 8.1. B t ñ u v i Module gia công (Manufacturing Module) : Trư c khi xu t m t chi ti t t môi trư ng CAD sang môi trư ng CAM thì c n m t vài bư c chu n b . Thông qua chương này, chúng ta s th c hành v i m t trong các chi ti t ñã t o trong các bài t p trư c. Lưu ý, t t c các ñơn v s ñư c tính theo milimet. Trư c khi b t ñ u, b n nên vào ph n CAM Express. Đ th c hi n vi c này, vào menu Roles trên thanh Resource Bar và click vào INDUSTRY SPECIFIC. 133

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Hình minh h a menu Roles

8.1.1. T o phôi : Sau khi thi t kh xong chi ti t, b n nên ch n sơ b kích thư c và hình d ng cho phôi ñ sau này ñưa vào máy gia công. D li u này s ñư c nh p vào trong ph n m m NX5. Có th th c hi n vi c t o phôi b ng hai phương pháp : cách th nh t, ta có th t o và nh p phôi cùng v i chi ti t trong cùng m t file CAD (lưu ý phôi và chi ti t là hai kh i ñ c l p, không dính nhau); cách th hai, ta có th ñ cho ph n m m t ñ ng tính toán và t o phôi d a trên các kích thư c c a chi ti t. Phương pháp sau cho phép t o phôi m t cách nhanh chóng nhưng ch thích h p cho các hình d ng ki u lăng tr . M file ‘Die_cavity.prt’ c a bài t p trong chương 6 Click START → MODELING T o phôi v i các kích thư c ñư c cho dư i ñây : Length = 150 mm Width = 100 mm Height = 80 mm Dùng ch c năng Point Constructor (bi u tư ng bên dư i) :

134

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Đ t v trí phôi

t a ñ (-75, -50, -80).

Ta th y phôi che m t toàn b chi ti t, ñ có th nhìn th y ñư c chi ti t ta ph i thay ñ i tính ch t hi n th c a phôi như sau : Click bi u tư ng EDIT OBJECT DIPLAY trên thanh công c sau :

Di chuy n chu t và ch n phôi Click OK Khi c a s EDIT OBJECT DIPLAY hi n ra, ta thay ñ i thông s Translucency sang 50 Click OK

Đ

n kh i ta v a t o ñi, click ph i chu t vào kh i ñó trong 135

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com ph n Part Navigator. Vi c này s làm n ñi phôi ta v a t o. có th dùng t h p phím t t <Ctrl> + <Shift> + B. 8.1.2. Thi t l p môi trư ng gia công : Ch n START → MANUFACTURING C a s Machining Enviroment hi n ra. Trong c a s này có r t nhi u tùy ch n có s n cho t ng phương pháp gia công c th . ñây ta ch quan tâm ñ n nguyên công phay.

Trong ph n CAM Session Configuration, ch n cam_general và trong ph n CAM Setup ta ch n mill_contour. Click INITIALIZE

8.1.3. Operation Navigator : 136

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Khi vào môi trư ng gia công, ta c n lưu ý b i vì s có nhi u s thay ñ i là các bi u tư ng ch c năng.

màn hình ch ñ c bi t

Click vào tab OPERATION NAVIGATOR góc bên ph i thanh RESOURCE BAR. Operation Navigator cung c p t t c các thông tin v chương trình gia công, d ng c c t, các phương pháp và chi n lư c ch y dao.

Danh sách các chương trình có th hi n th theo 4 cách trên thanh Operation Navigator. B n cách hi n th ñó là : Program Order (th t chương trình), Machine Tool (dao c ), Geometry (biên d ng) và Machining Method (phương pháp gia công). N u b n mu n hi n th danh sách chương trình dư i d ng dao c , b n có th click vào bi u tư ng tương ng trên thanh công c sau :

8.1.4. H t a ñ c a máy (MCS) : Click vào bi u tư ng Geometry View trên thanh toolbar ñ cài ñ t các thông s ban ñ u cho vi c l p trình.

Trên c a s Operation Navigator, nh p ñúp vào MCS_MILL.

137

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com M t c a s hi n ra cho phép b n thi t l p h t a ñ MCS. Theo m c ñ nh thì NX5 l y g c t a ñ c a chi ti t WCS làm góc t a ñ c a máy. Click vào nút như trong hình. H t a ñ c a chi ti t s ñư c tô màu và s ñư c thi t l p là h t a ñ c a máy MCS. Click OK ñ ch n MCS Click OK khi b n xác ñ nh hư ng và v trí c a MCS.

8.1.5. Đ nh nghĩa biên d ng : Nh p ñúp vào WORKPIECE trên thanh Operation Navigator. N u b n không th y nó, b n có th click vào d u c ng g n MCS_MILL. C a s MILL_GEOM xu t hi n. Trong c a s này ta có th ñ nh nghĩa biên d ng c a chi ti t, biên d ng c a phôi, biên d ng ñ ki m tra. Click vào bi u tư ng Part Ch n chi ti t và click OK Ti p theo ta ch n biên d ng c a phôi : Click vào bi u tư ng phôi Blank C a s Blank Geometry Window xu t hi n. Như ñã ñ c p trên, vi c t o phôi có th ñư c th c hi n b ng cách t o kh i ho c ñ ñ cho ph n m m t ñ ng tính toán t o phôi theo các kích thư c chi ti t. trên ta ñã t o m t kh i hình ch nh t, do ñó ta s dùng nó ñ làm phôi. Nh r ng kh i này ñang ñư c n. Đ hi n th l i phôi thì ta dùng t h p phím <Ctrl> + <Shift> + B. 138

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Trong c a s Blank Geometry, chú ý r ng nút Geometry ph i ñư c ch n. M l i biên d ng chi ti t b ng cách nh n t h p phím <Ctrl> + <Shift> + B. Click OK trong h p tho i MILL_GEOM. Bây gi chúng ta ñã ñ nh nghĩa xong biên d ng c a phôi và chi ti t. Đôi khi c n ph i ñ nh nghĩa biên d ng ki m tra (Check Geometry). Ch c năng này thư ng dùng cho các chi ti t ph c t p ho c dùng cho gia công trên máy phay CNC 5 tr c khi mà s có nhi u va ch m gi a dao và ñ gá x y ra. Trong trư ng h p này c a chúng ta thì vi c ñ nh nghĩa biên d ng ki m tra không quan tr ng l m.

8.2. T o nguyên công và thi t l p các thông s công ngh : 8.2.1. T o nguyên công m i : Có r t nhi nghi m ñ chi n lư c l p trình ñ u ki u chi n lư c ch y dao khác nhau khi l p trình và nó ñòi h i b n ph i có kinh l a ch n chi n lư c thích h p nh t. Sau ñây là hư ng d n cho cách l p trình m t s ch y dao thông thư ng. Chương này cũng t p trung vào các thông s quan tr ng khi ñ t hi u qu cao.

Click vào bi u tư ng Create Operation trên thanh toolbar sau :

139

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ch c ch n r ng Type of Operation là mill_contour Có r t nhi u ki u khác ngoài Mill-Contour như Cavity Mill, Z-Level, Follow Cavity, Follow Core, Fixed Contour … m i lo i ñư c dùng cho t ng trư ng h p khác nhau và tùy thu c vào lo i chi ti t c n gia công. Như ñã ñ c p trên, vi c ch n ki u ch y dao này tùy thu c vào kinh nghi m c a b n. Click bi u tư ng CAVITY_MILL như hình bên c nh : Thay ñ i NC_PROGRAM thành PROGRAM Đ i Use Geometry sang WORKPIECE M c ñ nh tên chương trình là CAVITY_MILL Click OK Trong c a s này ta có th thi t l p toàn b các thông s c a chương trình. M i thông s quan tr ng ñ u có chú thích và các thu t ng s d ng s ñư c gi i thích m t cách rõ ràng.

8.2.2. L a ch n và t o d ng c c t : M t trong các công vi c quan tr ng là vi c l a ch n hình d ng và kích thư c c a d ng c c t khi gia công. Trư c khi b t ñ u thi t l p các thông s c a d ng c c t b n c n ph i bi t rõ v các lo i d ng c c t cũng như ñ c tính c a t ng lo i. Các lo i dao phay ñư c phân thành 3 lo i chính. M t ñi u quan tr ng n a khi l a ch n dao là ta ph i quan tâm t i hình dáng, kích thư c và biên d ng c a chi ti t gia công. Ví d , khi gia công h c v i bán kính 5 mm thì ta nên s d ng dao có ñư ng kính t 10 mm tr xu ng n u không nó s c t l m vào chi ti t gây ra sai s khi gia công. Sau ñây là m t s d ng dao ñ c bi t có s n trên th trư ng ñã ñư c s n xu t phù h p v i nguyên công c a chúng ta : Flat End Mill Cutters: 140

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Các lo i dao này có lư i c t ph n cu i c a lư i c t (hình v ). công tinh các chi ti t có góc s c c nh. ng d ng c a nó là dùng ñ gia

Ball End Mill: Dao này có bán kính góc dao b ng m t n a so v i ñư ng kính thân dao, có d ng ñ u tròn, ñư c dùng cho các nguyên công thô ho c tinh ho c các b m t có biên d ng t do.

Bull Nose Cutters: Dao lo i này có bán kính nh , thư ng ñư c dùng trong các nguyên công thô, bán tinh và tinh ñ i v i các m t nghiêng và côn.

Dao chúng ta s s d ng là dao BUEM12X1 (Bullnose End Mill ñư ng kính 12 mm và bán kính góc dao là 1mm). Trong h p tho i CAVITY_MILL, ch n Create New trong TOOL. Click NEW Trong c a s New Tool, ch n bi u tư ng Mill Nh p BUEM12X1 vào Name và click OK M t h p tho i khác m ra cho phép ta thi t l p các thông s c a dao. Ta cũng có th ch n các dao t thư vi n c a NX. Nh p các thông s dao như trong hình : 141

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click OK Trong menu CAVITY_MILL click vào tùy ch n Path Settings 8.2.3. Thi t l p ñư ng ch y dao : Có nhi u cách thi t l p ñư ng ch y dao, m t ví d c th sau :

142

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Zig -Zag : th c hi n ñư ng ch y dao ki u zig zag. Ưu ñi m c a c a ki u ch y dao này là ti t ki m ñư c kho ng th i gian ch y dao không. Zig : th c hi n ñư ng ch y dao th ng theo m t chi u nh t ñ nh. Zig with contour : th c hi n ñư ng ch y dao th ng theo biên d ng c a chi ti t. Follow Periphery: th c hi n ñư ng ch y dao theo hình d ng chu vi c a chi ti t. Trong bài t p c a chúng ta, biên d ng chu vi c a chi ti t là hình ch nh t nên ñư ng ch y dao ñư c thi t l p t ngoài vào trong theo lư ng ch y dao ngang (Stepover). Ki u ch y dao này thư ng dùng cho gia công các ph n l i hơn là gia công h c. Trochoidal: th c hi n ñư ng ch y dao theo ki u xicloit. Dao c t l n ñ gia công ñư c nhi u kim lo i. Chi u sâu c t l n. Follow Part: ñây là chi n lư c ch y dao t i ưu nh t. Đư ng ch y dao ñư c ñi u khi n b ng tay theo biên d ng c a chi ti t. N u trên m t chi ti t có các h c và ph n l i, ph n m m s t ñ ng tính toán ñ l a ch n ra ñư ng ch y dao t i ưu nh t. thư ng s d ng nhi u cho gia công thô. Profile: ch th c hi n ñư ng ch y dao theo profile c a biên d ng chi ti t. Thư ng s d ng gia công tinh và bán tinh. 143

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Trong bài t p c a chúng ta, chi ti t có c ph n l i và ph n h c. Vì v y ta ch n ki u ch y dao Follow Part t menu Cut Pattern. 8.2.4. Lư ng d ch dao ngang (Stepover) và chi u cao (Scallop height) : Lư ng d ch dao ngang : Đây là kho ng cách gi a hai ñư ng chuy n giao k ti p nhau khi phay. Giá tr này có th ñi u ch nh như h ng s ho c theo ñư ng kính c a dao. Vì v y, giá tr lư ng d ch dao ngang không ñư c l n hơn ñư ng kính c a dao. N u l n hơn thì sau khi gia công s ñ l i lư ng v t li u th a gi a m i l n chuy n giao. Giá tr này có th th ñi u ch nh tùy thu c vào các thông s lien quan khác như : Constant (h ng s ), Scallop, Tool Diameter (ñư ng kính dao). Ví d , Constant yêu c u ta c n ph i nh p kho ng cách t i ñư ng chuy n giao k ti p.

Scallop Height: Scallop Height ñi u khi n kho ng cách gi a các ñư ng chuy n giao song song nhau sao cho phù h p v i chi u cao l n nh t c a c a ph n v t li u th a (scallop). Đi u này ph thu c vào vi c ñ nh nghĩa dao và ñ cong c a b m t chi ti t. Scallop cho phép h th ng tính toán lư ng d ch dao ngang tùy thu c vào chi u cao scallop mà ta nh p vào.

Trong Step-over, ch n TOOL DIAMETER và thay ñ i Percent thành 70.

144

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

8.2.5. Chi u sâu trên m t l n c t (Depth per cut) : Đây là giá tr chi u sâu m i l p c t ñ chia chi u sâu c t ra thành nhi u l p và dao c t theo biên d ng m i l p c t. Giá tr chi u sâu c t có th ñi u ch nh cho m i l p. Các l p c t là các m t ph ng n m ngang song song v i m t ph ng XY. N u ta không ñ nh nghĩa, ph n m m s t ñ ng tính toán d a trên toàn b chi ti t và các vùng gia công. Thay ñ i giá tr Global Depth per Cut thành 0.5 Bây gi chúng ta s them vào các l p, có nghĩa là chia chi ti t thành các l p d c theo tr c Z. Click CUT LEVELS như hình bên dư i

Trong h p tho i Cut levels có m t mũi tên có th di chuy n lên ho c xu ng, nó có tác d ng ch cho ta bi t v trí c a các l p các. Chúng ta s không gia công t i m t ph ng ñáy c a chi ti t mà ch gia công t i m t cách m t trên cùng 40 mm. vì th chúng ta ph i xóa l p cu i cùng này. Di chuy n mũi tên ñ n khi ñ t ñư c Range Depth là 80 mm.

Click vào bi u tư ng delete Ch n OK

ñ xóa l p này.

145

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

8.2.6. Các thông s c t : Trên c a s các thông s ta ch n CUTTING PARAMETERS

Dư i tab Strategy, ta ñ i Cut Order (th t c t) t Level First (c t theo l p trư c) thành DEPTH FIRST (c t theo chi u sâu trư c).

146

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Thay ñ i th t c t ra l nh cho ph n m m tính toán ñư ng ch y dao ñ gia công t o thành m t ph n l i (gi ng hình hòn ñ o) v i ñáy là chi u sâu l n nh t, sau ñó dao m i nâng lên và gia công l p khác. Vi c l a ch n c t theo chi u sâu trư c cho phép gi m ñư c th i gian ch y dao không (kho ng th i gian ñ nâng dao lên và ti n dao xu ng ñ gia công l p k ti p n u ta gia công theo l p trư c). Ch n tab Stock Thay ñ i giá tr Part Side Stock thành 0.5

Giá tr này là giá tr cho phép tính t m i c nh c a chi ti t. n u b n mu n thêm các giá tr khác t i các m t ñáy (ho c các m t ph ng n m ngang), có th b d u ki m dòng Use Floor Same As Side và nh p giá tr m i vào Part Floor Stock. 147

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n OK 8.2.7. Thi t l p vùng né tránh (Avoidance) : Ch n NON CUTTING MOVES Ch n tab AVOIDANCE C a s này cho phép ta ch n nhi u ñi m c n tránh như ñi m b t ñ u (Start Point), ñi m v home (Go Home Point)... Theo ñó, chúng ta s s d ng 3 ñi m sau : From Point: Đây là ñi m b t ñ u th c hi n l nh thay dao. Giá tr thư ng t 50 ñ n 100 mm tính t m t Z = 0 ñ ñ m b o an toàn khi thay dao t ñ ng - Automatic Tool Changer (ATC). Click FROM POINT Ch n SPECIFY T Point Constructor, nh p t a ñ XC, YC và ZC là (0, 0, 50) Ch n OK Ch n OK m t l n n a ñ tr v c a s Avoidance.

148

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Start Point : Đây là ñi m b t ñ u và k t thúc chương trình gia công. Giá tr cũng thư ng t 50 ñ n 100 mm tính t m t Z = 0 ñ ñ m b o an toàn. Đây cũng là ñi m ñ ngư i v n hành máy ki m tra ñ cao c a dao trên tr c chính so v i m t Z = 0, nó có ý nghĩa ñ ta ki m tra thông s offset dao khi nh p vào máy. Click START POINT Ch n SPECIFY Nh p t a ñ (0, 0, 50) trong Point Constructor Click OK

Clearance Plane : Đây là m t ph ng lùi dao trư c khi dao ti p t c gia công vùng k ti p. Đôi khi m t ph ng này trùng v i m t ph ng gia công trư c ñó. M t ph ng lùi dao nên cách m t trên c a phôi ho c ñ gá ít nh t 2 mm ñ tránh s va ch m x y ra khi dao di chuy n. Click TRANSFER/RAPID

149

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n PLANE trong CLEARANCE OPTION Nh p giá tr Offset là 3 trong c a s Plane Click bi u tư ng m t ph ng XY dư i ñáy c a s Click OK hai l n ñ quay v c a s thông s .

8.2.8. Thi t l p t c ñ và lư ng ch y dao : Ch n FEEDS AND SPEEDS ñ nh p các thông s t c ñ và lư ng ch y dao.

Speed : T c ñ thư ng ñư c tính theo s vòng quay c a tr c chính trong m t phút (rpm). Tuy nhiên, theo quan ñi m công ngh thì t c ñ ñó thư ng là v n t c c t c a dao, 150

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com ñó là v n t c dài c a mũi dao. Các thông s chính và ñư ng kính c a dao. nh hư ng ñ n v n t c này g m t c ñ quay c a tr c

Nh p giá tr c a Spindle Speed là 4500 rpm

Đ i v i Surface Speed (t c ñ di chuy n trên b m t) và Feed per Tooth (lư ng ăn dao răng), b n nên ch n các thông s theo nhà s n xu t d ng c c t. Khi nh p các giá tr này thì ph n m m s t ñ ng tính toán t c ñ c t và t c ñ quay c a tr c chính. B n cũng có th nh p các giá tr c a mình cho chúng. Feeds : Có r t nhi u lư ng ch y dao trong m t chương trình. Đi u quan tr ng nh t là lư ng ăn dao. Đây là lư ng ch y dao mà khi này dao th t s c t chi ti t, là v n t c dài khi dao chuy n ñ ng tương ñ i so v i bàn máy. Các lư ng ch y dao khác ta có th l a ch n. M t vài h ñi u khi n máy dùng các t c ñ m c ñ nh c a nó khi lùi ho c di chuy n dao. Th m chí khi ta không nh p các thông s cho các lư ng ch y dao khác thì cũng không có v n ñ gì x y ra. M t vài h ñi u khi n khác có th tìm lư ng ch y dao trong chương trình, có th nh hơn m t chút so v i lư ng ch y dao t i ña c a máy.

Đ i v i bài t p này ta nh p giá tr các thông s như hình và ñ m b o giá tr c a Cut là 1200 mmpm Click OK 151

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

8.3. T o và mô ph ng chương trình gia công : 8.3.1. T o chương trình gia công : Sau khi ñã nh p t t c các thông s cho m t chương trình thì ta xu t chương trình gia công : Click bi u tư ng Generate

B n có th theo dõi ph n m m phân tích và chia chi ti t ra thành nhi u l p và t o ñư ng ch y dao cho m i l p. M i ñư ng màu khác nhau có m t ch c năng khác nhau.

Trong khi t o chương trình b n s ñư c h i v i c a s Display Parameters B ch n Pause After Each Path Click OK ñ xem các l p c t và ñư ng ch y dao Sau khi xu t chương trình, click OK. 8.3.2. Hi n th ñư ng ch y dao : 152

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Khi b n mu n xem toàn b ñư ng ch y dao c a chương trình, click ph i vào chương trình trong Operation Navigator và click Replay.

Bây gi b n có th quan sát k bên chương trình trong thanh Operation Navigator có m t d u ch m than màu vàng. Đi u ñó có nghĩa là chương trình ñã ñư c t o thành công nhưng v n chưa ñư c x lý. N u có b t kỳ s thay ñ i nào c a chi ti t thì s có thêm m t d u ch m ñ k nó. Đi u này có nghĩa là ta ph i t o l i chương trình. Tuy nhiên, ñây ta không c n ph i thay ñ i b t kì thông s nào c a chương trình. 8.3.3. Mô ph ng ñư ng ch y dao : Vi c ki m tra chương trình là m t ñi u r t quan tr ng. nó có th giúp ta d ñoán ñư c các chuy n ñ ng sai và nguy hi m c a ñư ng ch y dao. Các l i ñó thư ng x y ra do các thông s công ngh và các thi t l p c a ta không chính xác d n ñ n làm h ng chi ti t. ñ tránh x y ra các l i này, NX5 và các ph n m m CAM khác cung c p ch c năng ki m tra ñư ng ch y dao và ki m tra v t gia công th a. Verify : Ch c năng ki m tra ñư ng ch y dao có th ñư c dùng ñ xem các chuy n ñ ng c a dao trong toàn b chương trình. B n có th theo dõi cách dao ti p xúc v i b m t gia công và cách nó lùi dao sau khi c t. V i ch c năng này ta có th hi n th c v t li u th c c a chi ti t khi gia công. 153

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Click ph i vào chương trình trong Operation Navigator và ch n TOOL PATH → VERIFY ho c click vào nút Verify Tool trên thanh toolbar.

Tùy ch n sau cho phép b n thi t l p các thông s hi n th ñư ng ch y dao. Trên c a s Play Tool Path Visualization, click bi u tư ng

ñ xem các chuy n ñ ng c a dao.

Click 3D DYNAMIC Click DISPLAY OPTIONS Thay ñ i Number of Motions thành 50 Đ i Animation Accuracy thành FINE Đ i IPW Color thành Green Click OK 154

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click Play

Hình mô ph ng gi ng v i hình dư i ñây :

V i tùy ch n này, b n có th mô ph ng quá trình gia công v i dao và v t li u c t gi ng h t v i quá trình gia công th t. trong ch ñ mô ph ng 3D Dynamic b n có th xoay, di chuy n ho c phóng to hay thu nh vùng hi n th khi ñang mô ph ng gia công. Ngư c l i trong ch ñ gia công 2D thì ta không th th c hi n b t kỳ thao tác nào khi mô ph ng. N u b n mu n xem chi ti t hư ng nhìn khác thì b n ph i d ng quá trình mô ph ng l i. ch ñ gia công 2D cho t c ñ nhanh hơn 3D.

8.3.4. Ki m tra v t gia công th a :

155

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Ch c năng này ñư c dùng ñ ki m tra xem dao có c t ph m so v i kích thư c c a chi ti t. Theo dung sai thi t k , b t kỳ quá trình s n xu t nào cũng có các ph ph m b i hai lý do. Th nh t là c t ph m hay còn còn g i là ch ñ c t h t v t li u (Less Material Condition). Th hai là ch ñ c t th a v t li u (More Material Condition). N u x y ra trư ng h p th nh t thì r t nghiêm tr ng vì ta không th s a ñư c chi ti t. Còn trư ng h p th hai thì có th gia công l i ñ ñư c chi ti t hoàn ch nh. Tùy ch n Gouge check s ki m tra nơi nào x y ra các trư ng h p trên. Click vào bi u tư ng ràng bu c ZC Constraint dư i Principal Planes Nh p giá tr 3 vào Click OK Bây gi chúng ta b t ñ u ch n các c nh t chi ti t. các c nh ñư c ch n này s ñư c chi u lên m t có Z = 3, các hình chi u ñó ñư c dùng như các ñư ng bao. Ch n t t c các c nh trên n m phía ngoài theo thành d c theo ñư ng biên d ng như hình. Đ m b o r ng ta ñã l a ch n ñư c 8 c nh theo m t th t liên t c. Ch n OK

Nh p giá tr Global Depth per Cut là 0.2 Click CUTTING PARAMETERS Click vào tab STOCK Nh p giá tr c a Part Side Stock và Part Floor Stock là 0.00

156

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Intol: Intol cho phép b n xác ñ nh kho ng cách l n nh t mà dao l ch hư ng khi ti n vào chi ti t. Outtol: Outtol cho phép b n xác ñ nh kho ng cách l n nh t mà dao l ch hư ng khi di chuy n ra kh i chi ti t. Nh p giá tr c a Intol và Outtol là 0.001 như trong hình

Click vào tab CONTAINMENT Thay ñ i thông s In-process Workpiece thành NONE

Click OK Click vào bi u tư ng Generate Main Parameters. Click OK trên c a s các thông s . ñ t o ra chương trình trong c a s thông s chính

157

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Chương trình gia công tinh cho biên d ng ngoài ñã s n sàng. B n có th theo dõi nó khi xem l i ñư ng ch y dao

Biên d ng bên trong : L p l i các bư c trên ñ copy và dán CAVITY_MILL_2 trên Operation Navigator. Đ i tên chương trình thành CAVITY_MILL_3. Chúng ta s l p l i các bư c cho CAVITY_MILL_2 nhưng l n này chúng ta s ch n vòng bên trong làm ñư ng bao. Nh p ñúp vào CAVITY_MILL_3 ñ ch nh s a các thông s ho c click ph i lên nó và ch n edit. Ch n tab ‘Specify Trim Boundaries’ và ch n Trim Side ch ñ OUTSIDE.

Ch ñ trên nh m ñ m b o cho dao không vư t ra kh i ñư ng bao. Ch n phương pháp l c ñ i tư ng Filter Method là CURVES Thay ñ i m t ch n b ng tay thành m t ZC và nh p kho ng offset là 3. 158

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Click OK Ch n t t c các c nh bên trong d c theo biên d ng c a m t như trong hình, ph i ñ m b o là ch n ñư c t t c 8 c nh liên ti p nhau. Click OK

Ch n OK ñ tr v c a s thông s . T o chương trình b ng cách click vào Generate. Click OK khi t o xong. Click OK n u b n g p b t c l i c nh báo nào v vi c ch n dao. Bây gi thì chương trình gia công tinh ñã ñư c s n sàng. Khi xem ñư ng ch y dao ta có th th y dao không vư t ra kh i gi i h n mà ta ñã qui ñ nh. 8.3.5. Ch y tinh biên d ng ngoài : Bây gi b n ph i dùng m t ki u ch y dao khác ñ gia công tinh b m t có biên d ng t do. Click vào Create Operation trên thanh Toolbar ñ t o nguyên công m i. Sau ñó click vào bi u tư ng FIXED_CONTOUR như trong hình. Ch n PROGRAM trong Program Ch n WORKPIECE trong Geometry Gi m c ñ nh cho tên c a chương trình. Click OK 159

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trên c a s các thông s , bên dư i Drive Method (phương pháp ñi u khi n) ta ch n BOUNDERY.

Click vào bi u tư ng Spanner như trong hình ñ m menu Boundary Drive Method Trên c a s Create Boundary, thay ñ i Mode thành CURVES/EDGES Ch n Material Side là OUTSIDE Ch n Tool Position là ON V trí dao s quy t ñ nh cách nó ti p c n v i ph n biên d ng c a chi ti t. Các ph n biên d ng có th ñư c gán cho m t trong ba v trí dao : trên (On), (Tanto), ti p xúc (contact). • • • Khi ch ñ ON, ñi m gi a c a dao ng m ngang v i ñư ng bao d c theo tr c c a dao. Ch ñ Tanto, c nh c a dao n m ngang v i ñư ng bao. Ch ñ Contact, dao ti p xúc v i ñư ng bao.

Trong Plane, ch n USER-DEFINED (ch n m t ph ng theo ñ nh nghĩa c a ngư i dùng) Ch n l i m t có Z=3 Click OK Ch n vòng biên phía ngoài c a m t trên cùng như trong hình v . Lưu ý là ph i ch n các c nh theo th t liên ti p.

160

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click OK Chúng ta ñã c t b các ph n ngoài c a vòng ngoài. Bây gi chúng ta s c t b biên d ng bên trong c a vòng trong ñ cu i cùng ta còn ñư c biên d ng gi a vòng trong và vòng ngoài. Ch n CURVES/EDGES trong mode Ch n Material Side là INSIDE và Position là ON Ch n m t ph ng t a ñ Z = 3

Tool

Ch n các c nh bên trong theo biên d ng c a m t như trong hình :

161

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click OK hai l n ñ tr v c a s Boundary Drive Method Thay ñ i thông s Stepover là SCALLOP và nh p vào chi u cao (height) giá tr 0.001 và click OK Trên c a s Cutting Parameters : Thay ñ i các giá tr c a Tolerance sao cho giá tr c a Part Intol và Part Outtol là 0.001 Click tab MORE và nh p giá tr c a Max Step (bư c l n nh t) là 1.0

Click OK Sau ñó click vào bi u tư ng FEEDS AND SPEEDS trên c a s các thông s Nh p giá các thông s c a speed (t c ñ ) như trong hình Click OK Trên c a s thông s chính : T o dao m i v i tên là BEM10 Nh p ñư ng kính dao là 10 mm và bán kính mũi dao là 5 mm Click OK Click Generate ñ t o chương trình

162

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Biên d ng c a b m t ñã ñư c t o ra và bây gi b n có th xem mô ph ng b ng ch c năng Tool path verification.

8.3.6. M t ñáy : M t ñáy là nguyên công tinh ñư c th c hi n trên các m t ph ng ngang c a chi ti t. Trong h u h t các quá trình phay, gia công m t ñáy thư ng là nguyên công cu i cùng.

Click vào bi u tư ng Create Operation Đ i Type thành mill_planar Đ i t t c các thông s như trong hình Click OK

trên toolbar

163

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trên c a s thông s , ta ñ i Cut Pattern thành Follow Part Thay ñ i ph n trăm ñư ng kính – Percent cho Stepover thành 40 Trong nguyên công phay m t ñáy thì vi c l a ch n Stepover ph i luôn luôn nh hơn m t n a ñư ng kính c a dao ñ m t ph ng sau khi gia công ñư c ph ng hơn. Không gi ng như các chương trình trư c ñó, ta ph i ch n m t vùng c t Click vào tab Specify Cut Area Ch n m t ph ng ñư c ñánh d u trong hình

164

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click OK Click CUTTING PARAMETERS trên c a s thông s chính Click vào tab STOCK và nh p giá tr Intol và Outtol như trong hình

Click OK Click FEEDS AND SPEEDS B i vì ñây là nguyên công phay m t ñáy nên vi c ch n t c ñ tr c chính và lư ng ch y dao th p hơn các chương trình trư c s t t hơn. Nh p chính xác các giá tr trong hình Ch n OK 165

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Generate chương trình. Sau ñó xem l i và ki m tra ñư ng ch y dao

Hình bên dư i th hi n ñư ng ch y dao khi gia công m t ñáy

8.4. POST PROCESSING : ng d ng ñ u tiên c a ch ñ gia công là xu t ñư ng ch y dao ñ gia công chi ti t. Nói chung, chúng ta không th nào nh p file gia công vào m t máy b i vì có r t nhi u lo i máy khác nhau. M i lo i có ñ c ñi m riêng v kh năng c a ph n c ng, các yêu c u và h ñi u khi n cũng khác nhau. Ví d như máy có tr c chính n m ngang ho c th ng ñ ng, có th c t ñ ng th i khi các tr c cùng chuy n ñ ng … B ñi u khi n nh n file gia công và ñi u khi n các chuy n ñ ng c a dao và các ho t ñ ng khác c a máy. Thông thư ng m i lo i máy có các ñ c tính ph n c ng riêng c a nó, các ph n m m b ñi u khi n cũng khác nhau. Ví d như m t s b ñi u khi n yêu c u m nư c làm ngu i b ng m t mã ñ c bi t. M t s b ñi u khi n khác thì gi i h n s code M trên m t dòng l nh xu t ra.

166

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com Vì v y file gia công ph i ñư c ch nh s a cho phù h p v i ki u máy và b ñi u khi n c a nó. Quá trình ch nh s a ñó g i là Post Processing. K t qu là m t file gia công ñã ñư c ch nh s a phù h p. Có 2 bư c ñ t o ra file gia công ch nh s a sau cùng : 1. T o file d li u ñư ng ch y dao g i là CLSF (Cutter Location Source File). 2. Chuy n ñ i file CLSF thành file ch a các code c a máy CNC (Post processed file). Chương trình này s ñ c file CLSF và ñ nh d ng l i theo ki u máy và b ñi u khi n c a nó. 8.4.1. T o file CLSF : Click vào m t chương trình b t kỳ trong Operation Navigator mà b n mu n xu t : Click TOOLS → OPERATION NAVIGATOR → OUTPUT → NX POSTPROCESSING Ch n ki u máy phay 3 tr c MILL_3_AXIS và nh p ñ a ch file vào Ch n OK Ph n m m s xu t file gia công cho máy mà b n mu n. B n có th ñ c các kh i l nh v i các mã G và M theo h ñi u khi n c a máy. File có ñuôi là xxx.ptp

File gia công có th truy n sang máy CNC nh h th ng DNC và quá trình gia công s ñư c ti n hành. Toàn b quá trình t giai ño n nh p chi ti t vào ph n m m NX (Manufacturing) cho ñ n 167

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com giai ño n truy n file gia công vào máy và ti n hành gia công ñư c g i là CAM (Computer Aided Manufacturing). TÀI LI U THAM KH O : UG-NX5 TUTORIAL. Tác gi : Ming C. Leu - Department of Mechanical and Aerospace Engineering - Missouri University of Science and Technology.

168

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->