NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR

Indicativ: C 56-02 Inlocuieşte: C 56-85
Cuprins

1. SCOP
Normativul are ca scop constituirea cadrului general pentru activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii. Normativul stabileşte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate in procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaţii şi indică documentele care stabilesc metodele de verificare şi parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instalaţii. Normativul stabileşte responsabilităţile care revin, în activitatea de control, benenciarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului, prin responsabilii tehnici cu execuţia. Normativul stabileşte documentele în care se consemnează rezultatele verificărilor. [top]

2. DOMENIUL DE APLICARE
Normativul se aplică la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii destinate construcţiilor, atât pentru lucrări noi, cât şi pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaţie capitală. Normativul tratează controlul preliminar execuţiei, controlul calităţii lucrărilor aparente, a celor care devin ascunse şi in faze determinante, şi recepţia lor. aplicându-sc pentru lucrările de: - instalaţii electrice interioare: - instalaţii electrice exterioare: - instalaţii sanitare: - instalaţii de încălzire: - instalaţii de ventilare climatizare; - instalaţii de gaze; - conducte magistrale de transport lichide.

[top]

3. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL
Controlul calităţii Incrărilor de instalaţii pentru a verifica dacă acestea corespund calitativ cerinţelor prevăzute în Legea 10/1995: - Rezistenţă şi stabilitate: - Siguranţa în exploatare: - Siguranţă la foc: - Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului: - Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie: - Protecţie împotriva zgomotului. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii pentru a confirma respectarea în execuţie a proiectului, a caietului de sarcini, a condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice specifice, a instrucţiunilor tehnice ISCIR, a normelor de protecţie a muncii, în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute. [top]

4. TERMINOLOGIE
Termenii şi definiţiile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 şi în Anexa 1. [top]

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Documentele de referinţă comune, pentru instalaţiile destinate construcţiilor, sunt prezentate în Anexa II. [top]

6. RESPONSABILITĂŢI
Acest normativ defineşte responsabilităţile inspectorului de şantier, precum şi a responsabilului tehnic cu execuţia, din faza de pregătire până în faza de recepţie a lucrărilor.

6.1. Responsabilul tehnic cu execuţia Răspunde faţă de executant, conform legii, pentru asigurarea verificării calităţii lucrărilor de instalaţii pe care acesta le realizează; Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiect, atestaţi; Verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, programul de realizare a lucrărilor; Întocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde; Pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificare; Opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora; Permite utilizarea în execuţie numai a materialelor şi echipamentelor însoţite de documentele de atestare a calităţii şi care corespund calitativ cu prevederile din aceste documente, din contract şi din proiect; Permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice; Urmăreşte ca lucrările să se facă numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previziuni în acest sens; Participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul execuţiei; Participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse; Solicită prezenţa inspectorului de şantier la executarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse; Sesizează inspectorul de şantier, ca reprezentant al beneficiarului, şi proiectantul (după caz), dacă constată neconformităţi, Pentru rezolvarea acestora. 6.2. Inspectorul de şantier Răspunde faţă de investitor, conform legii, pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor; Verifică existenţa tuturor avizelor, acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică; Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori atestaţi: Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al proiectantului;

Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate, privind existenţa documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte, proiecte; Interzice utilizarea de tehnologii şi echipamente, neagrementate tehnic; Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens: Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calităţii prezăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în vigoare: Urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul, acesteia şi respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate; Cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demontarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi însuşite de proiectant: Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconformităţile ivite pe parcursul execuţiei; Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii în cazul, efectuării de modificări ale documentaţiilor sau adoptării de noi soluţii, care schimbă condiţiile iniţiale; Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice; Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse; Urmăreşte efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc); Participă la efectuarea probelor; Preia documentele de la executant si proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. [top]

7. EFECTUAREA CONTROLULUI
7.1. Controlul preliminar execuţiei Inspectorul de şantier verifică: existenţa autorizaţiei de construire conform Legii nr. 50/1991. precum si îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta; corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului; existenţa unui sistem propriu de asigurare a calităţii la executant.

Responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică: existenţa proiectului verificat de verificatori atestaţi conform legislaţiei în vigoare; existenţa caietul de sarcini şi a procedurilor tehnice de execuţie specifice; existenţa planului de control al calităţii lucrării; dotarea la nivel de executant cu scule şi dispozitive de mică mecanizare, cât şi cu utilaje de montaj adecvate; dotarea executantului cu aparatură de măsură şi control însoţită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 şi Listelor speciale anuale); dacă materialele şi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor proiectului; dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă sunt însoţite de: - certificatul de calitate al furnizorului: - certificatul de garanţie, indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate; - certificate de atestare a calităţii şi performantelor emise de institute specializate abilitate în acest scop; - instrucţiunile de montare, probare. întreţinere şi exploatare: - declaraţii de conformitate: - agremente tehnice. şi dacă corespund datelor înscrise in acestea; dacă condiţiile pentru păstrarea şi depozitarea materialelor şi echipamentelor respectă măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi instrucţiunile furnizorului; dacă materialele şi echipamentele ce se pun în operă au suferit în timpul transportului, degradări de natura să le compromită din punct de vedere tehnic şi calitativ; efectuarea de probe directe în laboratoare autorizate, proprii sau independente, pentru materialele şi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe şantier; dacă fundaţiile, eşafoadele, prevăzute, precum şi golurile prin elementele de construcţie, necesare instalaţiilor, au fost executate conform proiectului (dimensiuni, poziţii) şi au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în C56 - partea de construcţii). Concluziile verificărilor de la punctul 7.1 se consemnează în Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV.5), excepţie făcând ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predare-primire front de lucru între constructor şi inspectorul de şantier (Anexa IV. 1). 7.2. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii 7.2.1. Prevederi generale Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia, din partea executantului şi de inspectorul de şantier, ca reprezentant al investitorului. Se verifică respectarea proiectului de execuţie, caietului de sarcini, normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaţii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcţii. Verificările de calitate se efectuează in ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ.

11) pentru continuarea lucrărilor. pentru fiecare fază de lucrare. se procedează astfel: responsabilul tehnic cu execuţia sau inspectorul de şantier. se procedează astfel: dacă un singur rezultat este necorespunzător. executantul reface lucrările conform soluţiilor din raportul de neconformitate.3.2. 7. opreşte continuarea lucrărilor.Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru: .lucrări aparente. Inspectorul de şantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor. după caz.3) şi în Procesul verbal de probă (Anexa IV). dacă se constată în continuare existenţa de neconformităţi. . se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje.lucrări care devin ascunse. 7.2. responsabilul tehnic cu execuţia întocmeşte Raport de neconformitate (Anexa IV. mascării sau înglobării lor în elementele de construcţie. dacă se constată înlăturarea neconformitălilor. se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare. Responsabilul tehnic cu execuţia verifică elementele de instalaţie pe parcursul execuţiei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare.2. În caz de neconformităţi. probe după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau pot funcţiona independent. pentru verificările care se efectuează prin sondaj.lucrări în faze determinante. sau în condiţiile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ. . Controlul calităţii lucrărilor aparente Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează: verificarea montării clemenţelor de instalaţie conform prevederilor fiecărui caiet.12) şi stabileşte împreună cu proiectantul soluţiile care se impun. Proba se efectuează în prezenţa responsabilului tehnic cu execuţia şi inspectorului de şantier. responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier verifică rezolvarea neconformitălilor. dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător. inspectorul de şantier dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora. Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element şi tip de instalaţie în caietele instalaţii I-VII şi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări. se efectuează: controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente . Rezultatele verificărilor se consemnează în Procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. inspectorul de şantier emite dispoziţie de şantier (Anexa IV. Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse Pentru părţile de instalaţie care devin ascunse ca urmare a acoperirii. întocmite de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobate de inspectorul de şantier. În toate cazurile in care in urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului.

proba pentru partea de instalaţie care devine ascunsă. transformare. Etapele de realizare a recepţiei sunt: recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract. întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. 273/94) şi a altor reglementări specifice. modificare. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV. consolidare sau reparaţie.2. Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier în fiecare stadiu determinant al execuţiei. Instalaţii interioare de iluminat şi prize. întocmit de responsabilul tehnic cu execuţia şi aprobat de inspectorul de şantier. . [top] 8. verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant). DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii electrice destinate construcţiilor: Instalaţii de alimentare cu energie electrică. ”Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" (HGR nr. certificându-se faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile conform documentaţiei de execuţie şi prevederilor contractuale. Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecţiilor teritoriale în construcţii (conform HGR 272/1994). Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuţia şi inspectorul de şantier cu cel mult 7 zile înaintea operaţiei deacoperire. [top] Cuprins Caiet Instalaţii I – Instalaţii electrice interioare 1. cât şi pentru cele de modernizare.4). 10/1995 privind calitatea în construcţii. 7. Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă.2). Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.4. Recepţia lucrărilor de instalaţii aterente construcţiilor se efectuează atât pentru lucrări noi. Pentru lucrările în faze determinante se efectuează: controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente. Verificarea elementelor cu rol determinant se efectuează funcţie de lipul lor conform prevederilor fiecărui caiet. aceasta putând fi dată în funcţiune. mascare sau înglobare în elementele de construcţie. executantului şi proiectantului. Recepţia se efectuează conform Legii nr. RECEPŢIA LUCRĂRILOR Recepţia reprezintă acţiunea prin care investitorul acceptă şi preia lucrarea. recepţia finală. nu mai poate continua fară acceptul scris al beneficiarului. după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în proiect.

Instalaţii interioare de forţă. în clemele din tablouri/cutii de conexiuni şi la receptori. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului. în Anexa 1-1. [top] 3. sonorizare. instalaţii de detectare. şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară. recepţie programe R. Instalaţii de semnalizare de siguranţă. baterii de condensatoare. Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: Montării tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora. Montării aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice (întrerupătoare.TVC1 -. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale. Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze. interfonie. Instalaţiile electrice pentru exploatările miniere subterane.. televiziune în circuit închis . Montării cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora. butoane. semnalizare şi avertizare în caz de incendiu. Montării corpurilor de iluminat si a celor destinate iluminatului de siguranţă. sisteme tehnice (instalaţii de pază contra efracţiei. Lucrărilor aferente instalaţiilor de semnalizare de siguranţă. Montării echipamentelor: tablouri de distribuţie. Instalaţii de paratrăsnet.Tv. . Instalaţii interioare de curenţi slabi: telefonie. Montării posturilor de transformare. [top] 2. baterii de acumulatoare. aparate de comandă. telecomunicaţii. Nu fac obiectul prezentului normativ: Instalaţiile electrice cu caracter tehnologic din industrie. Reţele de incintă. Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice.comutatoare. automatizare şi curenţi slabi). voice-data. Instalaţii de legare la pământ. instalaţii de control acces etc).

alte tipuri de doze decât cele din deviz. • Metoda de verificare tipul şi traseul.etanşarea trecerilor. 3.alte cote de montaj.suportul. -tipul şi diametrul.traseul. diametrul. • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . suportul şi cotele de montaj: prin măsurare directă. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. cotele de montaj al tuburilor/ţevilor: după pozare: suportul: după pozare. etanşarea şi manşoanele elastice.3) b) Aspectul şi natura materialului . înainte de montarea tuburilor pe suport. doze de derivaţii şi doze de aparat. doze de tragere. . • Momentul verificării existenţa şi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/ţevilor: tipul.trecerile prin ziduri. . .existenţa şi dimensiunea golurilor. . plafoane şi rosturi de dilataţie. se admit toleranţe de + 10 % la dimensiunile golurilor şi suportului. dozele: vizual: diametrul. Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie • Criteriu/parametru . în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect. • Aparatura de verificare aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV .Montării conductoarelor şi cablurilor instalaţiei de iluminat de siguranţă. .modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). alte tipuri şi diametre de tub/ţeava decât cele din proiect: .manşonarea elastică la rosturi de dilataţie.1. .cotele de montaj. dimensiunea golurilor. .

. dacă este cazul. • Momentul verificării înainte de fixare • Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . aspectul materialului.pentru tuburi şi ţevi din PVC conform STAS 6990.3) c) Tipul de îmbinare • Criteriu/parametru tipul îmbinării.• Criteriu/parametru tipul materialului. etanşeitatea: prin proba de etanşeitate cu aer. etanşeitatea.alte tipuri de materiale (faţă de eele prevăzute în proiect). fisuri sau cojeli). . . • Metoda de verificare vizual: . înainte de proba de etanşeitate (după caz). .pentru ţevi din oţel conform STAS 403. . • Metoda de verificare tipul şi aspectul: vizual. • Momentul verificării după executarea îmbinărilor.pentru doze conform STAS 552.pentru tuburi PEL conform STAS 9562. aspectul îmbinării.defecte (deformări. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilol (Anexa IV.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevăzute în proiect): . dacă este cazul. Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte) a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru tipul conductelor cablurilor. crestături etc. • Metoda de verificare vizual • Momentul verificării înainte de tragere • Gradul de verificare 100 % • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .) • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: alte tipuri de îmbinări (faţa de cele prevăzute în proiect). aspectul. 15). starea izolaţiei (după caz). abateri de poziţie între elementele îmbinării). lovituri. 3.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. izolaţie deteriorată. (culori diferite faţă de cele prescrise în proiect. defecte vizibile (deformări. neetanşeităţi.2. • Gradul de verificare 100 % 9.înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaţii.defecte de aspect. fisuri.

• Momentul verificării înainte de tragere • Gradul de verificare fiecare colac • Condiţii de admisibilitate nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect) • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor şi tensiunii (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Metoda de verificare numărul conductoarelor: vizual.• Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. secţiunile şi lungimile: prin măsurare directă.2) b) Dimensiuni • Criteriu/Parametru numărul şi secţiunile conductoarelor. lungimile necesare. pentru fiecare tronson.2) c) Identificare • Criteriu/Parametru identificarea (culoare. etichetă) • Metoda de verificare vizual • Momentul verificării înainte de tragere .

inainte de mascare • Gradul de verificare cel puţin 1 5 % • Condiţii de admisibilitate nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2) e) Continuitatea electrică • Criteriu/Parametru continuitatea electrică • Metoda de verificare prin măsurare directă. conform normativului I 7. prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului • Momentul verificării .3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2) d) Legăturile electrice • Criteriu/Parametru tipul şi elementele de legătură (după caz) • Metoda de verificare vizual • Momentul verificării după efectuarea legăturilor.• Gradul de verificare 100% • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.

• Metoda de verificare prin măsurare directă. • Documente încheiate Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. înainte de mascare • Gradul de verificare pentru fiecare conductor • Condiţii de admisibilitate nu se admit discontinuităţi electrice • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a rezistenţei şi tensiunii electrice (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductorilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a rezistenţei (Anexa III).după pozare.13) f) Rezistenţa de izolaţie • Criteriu/Parametru rezistenţa de izolaţie între conductoare. • Gradul de verificare 100%. • Momentul verificării după pozare. rezistenţa de izolaţie între conductoare şi pământ. • Condiţii de admisibilitate încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7. inainte de mascare. 13) . conform normativului I 7.

abateri ţaţă de traseul conductoarelor şi dimensiunile suportului prevăzute în proiect. dozele şi accesibilitatea la manevre de întreţinere: vizual. • Metoda de verificare traseul.3.toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului.2) b) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/parametru tipul susţinerilor.trasee oblice pe pereţi (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură). • Gradul de verificare prin măsurare: cel puţin 1 măsurătoare la 10 m. înainte de fixare. • Momentul verificării suportul: după montare. doze de derivaţie şi doze de aparat. cablurile: înainte de pozarea pe suport. • Aparaturii de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . doze de tragere. • Grad de admisibilitate nu se admit: . (când nu este prevăzută in proiect). distanţele şi dimensiunile suportului: prin măsurare directă. . accesibilitatea la întreţinere. .toleranţa de + 10 % la dimensiunile canalizaţiei/suportului. • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. Montarea cablurilor de energie şi semnalizare şi a accesoriilor acestora în instalaţii interioare a) Trasee şi suporţi • Criteriu/parametru traseul în raport cu clementele de structura. dimensiunile suportului.3. se admite: .

înainte de fixare. 1) c) Distanţele între cabluri şi elementele de construcţie • Criteriu/parametru valoarea distanţei cablu element de construcţie.distanţa între cabluri.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constalare a caluâin lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de elemente de susţinere faţă de cele prevăzute în proiect. • Metoda de verificare tipul: vizual. • Gradul de verificare prin sondaj. se admite: . distanţa între două elemente succesive de susţinere. minim 25 % din elementele de susţinere. • Momentul verificării după pozare. distanţa: prin măsurare directă. • Metoda de măsurare prin măsurare directă. înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării după pozare. • Gradul de verificare .

• Metoda de verificare poziţia: vizual: distanţele: prin măsurare directă. • Documente încheiate .cel puţin în două puncte pe flecare tronson de tub/cablu • Condiţii de admisibilitate se admite: . .3).cabluri pentru circuite electrice şi conducte de gaz. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).cabluri pentru circuite de curenţi tari şi curenţi slabi. valoarea distanţei între: .cabluri pentru circuite electrice şi conducte de apă.circuitele iluminatului de siguranţă de tip 1. . • Gradul de verificare în cel puţin două puncte diferite. 2 şi 3 şi circuitele iluminatului normal. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.toleranţa de + 2 cm la valoarea distanţei cablu -element de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). • Condiţii de admisibilitate se admite: .toleranţa de ± 10% pentru distanţa între tuburi/cabluri când nu este indicată în proiect. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării după pozare. pentru fiecare caz. d) Poziţia şi distanţele între tuburi/ţevi şi cabluri • Criteriu/parametru poziţia faţă de alte instalaţii. .

gaz. • Momentul verificării după poziţionare. legarea la pământ. distanţele faţă de sursele de apă. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu se află în tablourile electrice 3. reglajul releelor. . Aparate de conectare în instalaţia de iluminat şi forţă a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru tipul. gradul de protecţie. bucată cu bucată.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). aspectul şi legarea la pământ: vizual. • Metoda de verificare tipul. 3.1.3). distanţele faţă de elementele de construcţie.4. gradul de protecţie şi reglajul releelor: vizual. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului şi actele însoţitoare de la furnizor. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect (scheme şi deviz) • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.4. aspectul. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru locul şi suportul de amplasare. înainte de fixare.

• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). se admite o toleranţă ± 10% la valoarea distanţelor.accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare locul. bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . înainte de fixare. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru tipul elementelor de fixare. suportul. • Gradul de verificare 100 %. de amplasare şi accesibilitate Ia manevrare: vizual.poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în exploatare şi întreţinere. .abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de conductele de apă. • Metoda de verificare tipul elementelor de fixare: vizual: . dacă aceasta nu contravine altor interdicţii din acest normativ. în cazul în care nu este indicată în proiect. gaz.3). sau I 7. • Momentul verificării după poziţionare. distanţele: prin măsurare directă. .alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect. rigiditatea fixării.

bucata cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea schemei din proiect.rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. Condiţii de admisibilitate respectarea tipului de fixare indicat în proiect. • Momentul verificării după fixare. . • Metoda de verificare vizual • Momentul verificării după fixare. stabilitatea aparatului. înainte de proba de funcţionare. d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru tipul şi schema electrică de racordare. înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Gradul de verificare 100 %. • Gradul de verificare 100%: bucată cu bucată.

recepţie programe R. echipament interfon şi altele similare • Criteriu/Parametru ocul de montare. la ultimul nivel. rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. suportul şi aspectul: după montare înainte de fixare. • Momentul verificării locul de montare: înainte de montarea echipamentelor.4. . suportul. .• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). staţii de sonorizare. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de curenţi slabi a) Echipamente de: telefonie. broasca electromagnetică pe uşa de intrare în casa scării şi locul de montare al telefonului de interior. sonorizare. ipul/codul de produs. în loc uscat. ferit de vibraţiile date de troliul ascensoarelor.pentru echipamentul de interfon se verifică locul de montare al unităţii de apel în exterior. • Gradul de verificare . aspectul.3) 3. cap reţea CATV/grup amplificatori pentru antene colective). . vizual.pentru staţia de sonorizare se verifică dacă spaţiul este uscat şi supravegheat. traseul. cu instalaţie electrică adecvată şi instalaţie de legare la pământ. .Tv.pentru spaţiul in care se montează centralele telefonice se verifică respectarea normelor stabilite de furnizorul de echipament cu privire la suprafaţă şi Ia numărul de încăperi. .2. cât şi pentru grupurile de antene). atât pentru instalaţia electrică interioară. prin verificarea conformităţii cu proiectul. locul şi aspectul. (centrale telefonice.pentru capul de reţea CATV se verifică dacă spaţiul este amenajat corespunzător (cu loc pentru pupitru cu echipament. • Metoda de verificare traseul. voice-data. tipul/codul echipamentului: vizual.pentru grupul de amplificatori se verifică montarea nişei în casa scării. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. tipul/codul de produs.

• Gradul de verificare 100%.3). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării după amplasare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixare.3). sonorizare şi R. distanţele: prin măsurare directă. locul de amplasare.Tv. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. distanţele faţă de elementele de construcţie.100 %. • Condiţii de admisibilitate să corespundă prevederilor proiectului. b) Prize pentru telefon. • Criteriu/Parametru tipul. voice-dată. . bucată cu bucată. termice. distanţa faţă de alte aparate ale altor categorii de instalaţii (electrice. sanitare). • Condiţii de admisibilitate să corespundă datelor din proiect. • Metoda de verificare tipul şi locul de amplasare: vizual. bucată cu bucată.

c) Modul de racordare • Criteriu Parametru schema electrică a aparatului. • Momentul verificării înainte de proba de funcţionare. Instalaţia de detectare. • Gradul c/e verificare 100%. • Condiţii de admisibilităţi .3). • Metoda de verificare vizual. • Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate să respecte schema electrică a aparatului. modul de fixare.3. • Momentul verificării după racordare. • Modul de verificare vizual. • Aparatura de verificare • Documente întocmite Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. codul de produs.4. 3. semnalizare şi avertizare incendiu a) Centrala de semnalizare incendiu • Criteriu Parametru tipul. locul de montare.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate .4 şi cu prevederile furnizorului • Momentul verificării înainte de montare. locul de montare. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului.3) b) Montarea detectorilor. înainte de proba de funcţionare. sistemul de fixare. • Gradul de verificare 100%. a corpurilor de iluminat şi a altor receptori. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect. • Metoda de verificare vizual. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Aparatura de măsură • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică • Criteriu/Parametru tipul şi codul produsului. • Metoda de verificare vizual. ale SR EN 54/1.să corespundă prevederilor proiectului. 2. • Momentul verificării după montarea aparatelor.

înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare vizual. conform STAS 8114/2-1.6. corp de iluminat sau receptor • Metoda de verificare vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . STAS 8114/2-2. • Momentul verificării după fixare.3) b) Modul de racordare • Criteriu/Parametru schema electrică de racordare pentru fiecare aparat. • Gradul de verificare 100 %. aspectul. • Momentul verificării după fixare. Montarea corpurilor de iluminat a) Tipul şi aspectul • Criteriu/Parametru tipul. • Gradul de verificare 100%. înainte de verificarea legăturilor. • Condiţii de admisibilitate respectarea schemei din proiect.3) 3.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Gradul de verificare bucată cu bucată .3 şi SR 12294. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III ). înainte de fixare.• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect privind tipul şi aspectul. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru tipul elementelor de fixare. . se admite toleranţa de ± 10% pentru distanţe. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. distanţele faţă de elementele de construcţie. în normativul I 7 sau STAS 6646/1. • Metoda de verificare locul de amplasare: vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Momentul verificării după poziţionare. distanţele: prin măsurare directă. când nu este indicată. • Condiţii de admisibilitate respectarea distanţelor şi toleranţelor date în proiect. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru Iocul de amplasare.2.3).

• Metoda de verificare prin măsurare. • Metoda de verificare tipul elementelor de fixare: vizual: rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării după fixare: înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect.3). • Momentul verificării după fixare: înainte de proba de funcţionare.rigiditatea fixării. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. stabilitatea corpului de iluminat. d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat • Criteriu/Parametru schema electrică de racordare.

rezistenţa prizei de pământ. aparatele de măsură şi control.montarea tablourilor electrice sub conducte de apă. • Gradul de verificare bucată cu bucată. baterii de acumulatoare 3. 3.1. tipul aparatelor de măsură şi control. lângă hidranţi de incendiu. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie.respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor. pe casa liftului. dimensiunile spaţiului de montare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Tablouri electrice de distribuţie şi baterii de condensatoare • Criteriu/Parametru tipul. dimensiunile şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. înainte de efectuarea legăturilor. de gaz. • Metoda de verificare tipul. şi legarea ia pământ: vizual. tipul şi aparatele de măsură şi control: după poziţionare. legătura la priza de pământ. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). baterii de condensatoare.7. în canale de ventilaţie sau coşuri de fum. .7. rezistenţa prizei de pământ: după efectuarea legăturilor.nerespectarea prevederilor proiectului: . • Momentul verificării dimensiunile spaţiului: înainte de amplasare.3). • Condiţii de admisibilitate nu se admite: . sau de normativul I 7.

Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere) 3. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3) şi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa. Baterii de acumulatoare • Criteriu/Parametru camera: tipul: poziţia de montare: suportul/postamentul.1.IV. • Metoda de verificare tipul şi poziţia de montare: vizual: camera şi suportul/postamentul: prin măsurare directă. tipul bateriei şi suportul: înainte de montarea demenţilor bateriei.2.8.14). 3. • Momentul verificării camera: după amenajare.7.3). • Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect şi a detaliilor de montaj. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III).8. înainte de montarea bateriei.

Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare.• Criteriu/Parametru tipul. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). rezistenţa prizei de pământ. materialele şi poziţia de montare: continuitatea electrică. . • Metoda de verificare poziţia de montare şi tipul: vizual.2. • Metoda de verificare tipul. • Momentul verificării după poziţionare: înainte de fixarea definitivă. materialele şi poziţia de montare: vizual.14). • Gradul de verificare 100%. rezistenţa prizei de pământ.8. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. poziţia de montare. 3. rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru tipul.

• Momentul verificării conductorul de captare şi de coborâre. electrozi) şi rezistenţa prizei de pământ: înainte de mascare. • Aparatura de verificare mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). continuitatea electrică: după montare şi fixare.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. a grupurilor electrogene şi executarea legăturilor în firide şi în tablourile generale a) Amenajarea spaţiului/locului. postamentul şi poziţia de montare. • Metoda de verificare tipul postului şi poziţia de montare: vizual. înainte de proba de funcţionare. tipul. tipul de echipament. înainte de montarea echipamentului: . postamentul şi canalizaţia pentru cabluri: prin măsurare directă. canalizaţia pentru cabluri. postamentul • Criteriu/Parametru spaţiul/locul.9. spaţiul/locul. • Gradul de verificare 100%. ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. Montarea posturilor de transformare. înainte de fixare.14). elementele prizei de pământ (platbanda. • Momentul verificării spaţiul/locul: după amenajare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect.

.3). • Condiţii de admisibilitate să corespundă datelor din proiect. înainte de montare: tipul: după montare.postamentul şi canalizaţia de cabluri: după execuţie. patul de cabluri (dacă este cazul).3). • Condiţii de admisibilitate respectarea datelor din proiect şi a instrucţiunilor de montaj de Ia furnizor. • Gradul de verificare 100%. starea izolaţiei. înainte de acoperire. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării după pozare. b) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru tipul cablului. • Metoda de verificare vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare 100%. c) Aparatura de măsură şi control • Criteriu/Parametru tipul.

• Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.10. firide şi tablourile generale . • Criteriu/Parametru tipul. • Condiţii de admisibilitate să respecte datele din proiect. Instalaţii de semnalizare de siguranţă . înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate să satisfacă cerinţele proiectului.3).poziţia de montare.3). • Gradul de verificare 100 %. • Momentul verificării după executarea legăturilor. • Momentul verificării înainte montare. • Metoda de verificare vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. grup electrogen. • Metoda de verificare vizual. d) Executarea legăturilor între postul de transformare.

izolarea faţă de pământ: după montare. poziţia şi cotele de montaj pentru amplasarea echipamentelor: tipul.1. aparatul de comandă şi control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul şi să fie conforme cu terenul: siguranţele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului. aparate de comandă si control şi panouri de control optic. redresoare şi baterii de acumulatoare 3. valoarea nominală a siguranţelor: vizual. invertoare şi redresoare • Criteriu/Parametru tipul.1. marcarea regletelor. • Gradul de verificare 100 % • Condiţii de admisibilitate echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului. panouri de control optic. nu se admit: . izolaţia faţa de pământ.10. ceilalţi parametri de montaj ai echipamentelor: prin măsurare. poziţia şi valoarea nominală a siguranţelor fuzibile.10. aspectul echipamentelor. marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii. dulapurilor cu relee şi a panourilor de control optic după aşezarea pe pardoseală prin strângere cu şuruburi şi piuliţe. marcarea regletelor şi etichetarea aparaturii.3. invertoare. aspectul. aspectul. asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior. Tipul si montajul pentru rame şi dulapuri cu relee. asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Metoda de verificare tipul. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee.asigurarea ramelor. aparate de comandă şi control. izolaţia faţă de pământ trebuie să fie conformă cu prevederile proiectului şi reglementările căii ferate. • Momentul verificării tipul şi aspectul: după poziţionare: parametrii de montaj. etichetarea aparaturii.1. asigurarea echipamentelor.

. formarea şi conectarea bateriei. . montarea şi consolidarea antiseismică.alte tipuri de echipamente faţă de proiect. iluminat. montarea.2. Baterii de acumulatoare • Criteriu/ Parametru sala bateriei de acumulatoare: dimensiuni. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii. suportul: înainte de montarea demenţilor bateriei. tipul bateriilor: vizual.alte moduri de montaj şi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiectlipsa asigurării stabilităţii echipamentelor. .schimbări ale poziţiei echipamentelor faţă de proiect. izolaţie. parametrii bateriei şi detaliile de montaj: .10. tipul bateriilor. tipul: după poziţionare. înainte de montare.3). conectarea bateriei: după montare. • Metoda de verificare sala. 3.1. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111). formarea şi conectarea bateriei: prin măsurare directă. • Gradul de verificare 100 %.. dar înainte de montarea bateriei. ventilaţie. • Momentul verificării sala: după amenajare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii: postamentul.echipamente incomplete. carcase sparte. îndoite sau: fisurate. poziţia de montare a postamentului şi consolidarea antiseismică. .

• Gradul de verificării 100%. Pozarea şi conectarea cablurilor şi conductoarelor de interior la echipamentele de interior a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru tipul cablurilor sau conductoarelor. • Metoda de verificare tipul cablurilor/conductoarelor şi modul de pozare: vizual. modul de pozare.respectarea indicaţiilor furnizorului privind montarea. formarea şi conectarea bateriei. • Momentul verificării tipul cablurilor: înainte de pozare.10. continuitatea conductoarelor. rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte la cabluri. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect şi de la reglementările căii ferate. se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului. 3. modul de pozare.2.3). • Documente încheiate . continuitatea conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: după montare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). introducerea cablului în echipament.

traseul. • Momentul verificării după conectare. . • Metoda de verificare prin măsurare directă. respectarea fişelor de montaj a echipamentelor din proiect.3). • Metoda de verificare vizual. • Gradul de verificare 100%. • Momentul verificării după pozare.2). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III). nu se admite modificarea schemelor electrice sau a fişelor de montaj decât cu acordul proiectantului. dar înainte de proba de funcţionare. b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/Parametru diagrama de conectare a cablului.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. c) Traseul cablurilor sau conductoarelor • Criteriu/parametru locul de amplasare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate respectarea diagramei de cablaj interior.

3.3).3.2. • Momentul verificării .1. 3. • Gradul de verificare 100 %.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect. • Metoda de verificare vizual.10. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după realizare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit modificări ale locului de amplasare şi traseului (faţă de prevederile proiectului) • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3.10.10. Legările de echipotenţializare • Criteriu/Parametru modul de legare.3. Conectarea echipamentelor la priza de pământ • Criteriu/Parametru modul de conectare la postul de comandă. Legările de protecţie 3.

3. legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale. forţă şi curenţi slabi. legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. • Gradul de verificare 100%. legăturile dintre tablourile generale şi tablourile secundare. Proba de funcţionare • Criteriu/ Parametru legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumulatoare. legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare şi diferite echipamente. funcţionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de condensatori. lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare. receptorii de lumină. • Metoda de verificare prin proba de 72 ore. funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.după conectare. funcţionarea aparatelor de pe tabloul pompelor de incendiu. inexistenţa scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare.3).11. de funcţionare a întregii instalaţii • Momentul verificării înainte de recepţie • Gradul de verificare . • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

STAS 7933 .Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. STAS 11388/9 .Iluminatul artificial. SR 6646/1 .Corpuri de iluminat. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare. Limite admise. STAS 452/1 . STAS 3184/3 . fişe şi cuple pentru instalaţii electricei până la 380 V ca.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. STAS 11360 .Cabluri şi conducte.Siguranţa circulaţiei.Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. SR 6646/3 .Iluminatul artificial.Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe. pentru iluminat general.Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Tipovariante.Prize. STAS 6990 . Metode de încercare.Lămpi electrice cu incandescenţă. şi până la 25 A. Condiţii tehnice generale.Iluminatul artificial.100%. Instalaţii de semnalizare automată. Prescripţii de proiectare şi montare. STAS 552 . STAS 3184/4 . Prescripţii. Condiţii tehnice speciale.Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.Tuburi pentru instalaţii electrice.Tablouri electrice pertru locuinţe. Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri. Partea 4: Echipament de alimentare electrică. STAS 61 15/3 . • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. STAS 1244/3 .Siguranţe cu filet tip D. Condiţii tehnice generale de calitate.Iluminatul artificial. Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 6865 . Calibre de verificare a prizelor şi fişelor! până la 250 V şi până la 16 A.Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. STAS 12604/4 . fişe şi cuple pentru instalaţii electrice pană la 380 V ca. STAS 7804 . STAS 8114/2 . Forme şi dimensiuni. pentru iluminat general. STAS 12604 . SR EN 54/4+AC .Prize. • Condiţii de admisibilitate funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. [top] Anexa 1-1 Documente de referinţă SR EN 54/1 .Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. . Instalaţii electrice fixe. Condiţii specifice pentru iluminatul încăperilor pentru învăţământ şi similare (birouri). STAS 2612 . SR 6646/4 . STAS 9954/1 .c. STAS 6115/1 . SR EN 54/2+AC . Condiţii tehnice generale. STAS 6824 . Condiţii generale.6). Verificarea calităţii cositoririi.Protecţia împotriva electrocutărilor.Lămpi electrice cu incandescenţă.Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Corpuri de iluminat fixe de uz general. Condiţii tehnice generale de calitate.Protecţia împotriva electrocutărilor. Treceri la nivel cu calea ferată. Prescripţii generale. Partea 1: Introducere. şi 250 V c. Condiţii specifice pentru iluminat în spitale. şi 250 V ce şi până lai 25 A. STAS 4173/1 . SR 6646/5 .Protecţia împotriva electrocutării. Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile. Condiţii tehnice generale de calitate. • Aparatura de verificare mijloacele măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. STAS 6675/1 .Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. Dimensiuni.

Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. control acces.STAS 12604/5 .a. tracţiune.O. pază-efracţie. Conectarea de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune: Instalaţiile de semnalizare de siguranţă.Legea privind paza obiectivelor.1996) . Reţele exterioare urbane de energie electrică. CATV executate pe stâlpi de utilizări comune.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF. DOCUMENTE DE REFERINŢA Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. execuţie şi verificare. bunurilor şi valorilor. şi 1500 V c. iluminat public.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. I 18 .Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. ID 50 .Instalaţii electrice exterioare 1. PE 116 . 75/11.c.Protecţia împotriva electrocutărilor. Reţele exterioare subterane (urbane şi de incintă) pentru energie electrică.Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED.04.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB. Instrucţia 350 . [top] 2. NP016 .Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor. telefonie. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii: Instalaţii de alimentare cu energie electrică a construcţiilor. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. telefonie.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. ID 33 . sonorizare. I 7 . CATV. Instalaţii electrice fixe. Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară. ceasoficare. interfonie. Instrucţia 352 .Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit. în Anexa l-II. ID 5 . Legea 18/1996 ((M. PD 184 . [top] Cuprins Caiet Instalaţii II . Prescripţii de proiectare. I 7/1 . PE 107 . semnalizări.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. 10/1995.Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. [top] 3. voice-data. Instrucţia 351 . TVCI. management energetic etc.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale. I 20 . CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea: . Cerinţe conform Legea nr.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor. avertizare incendiu.

Executarea reţelelor exterioare urbane. executate pe stâlpi de utilizări comune. existenţa accesoriilor de montaj (pentru suporţi şi corpurile de iluminat). iluminat public. tracţiune. . dimensiunile: prin măsurare directă. conductorul de legare la pământ. ceasoficare şi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune a) Montarea stâlpilor de susţinere şi a accesoriilor acestora • Criteriu/Parametru tipul şi parametrii tehnici. executării reţelelor exterioare subterane de energie.1. pentru stâlpi. montării branşamentelor (aeriene şi subterane). lucrărilor aferente instalaţiilor feroviare de semnalizare de siguranţă. iluminat public. conductorul de legare la pământ: vizual. ceasoficare şi CATV. echipării stâlpilor şi montării liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal. dimensiunile suporţilor. conectării de protecţie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune. de energie. telefonie. telefonie. accesoriile. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. înainte de fixarea stâlpilor. 3. canale vizitabile sau nevizitabile. galerii şi gospodării de cabluri. de energie. amplificatori de linie CATV etc).executării reţelelor exterioare urbane. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi pe actele însoţitoare ale stâlpilor. tracţiune. • Metoda de verificare fundaţia. tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri. executării conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi. montării posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene: montării instalaţiilor de legare la pământ şi instalaţiilor de paratrăsnet: racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ: aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei. • Momentul verificării fundaţia stâlpilor: după executare. fundaţia stâlpilor.

modul de identificare. conductorul de legare la pământ şi dimensiunile suporţilor: după montare. dimensiunea şi poziţia consolelor: tipul şi starea cablurilor. modul de identificare: înainte de tragere. înainte de fixare. poziţia de montare a cablurilor. • Momentul verificării tipul. tipul. înainte de executarea legăturilor. tuburile de protecţie: după montare. modul de identificare. • Condiţii de admisibilitate corespondenţa cu datele din proiect. starea şi poziţia de montare a cablurilor: după de montare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).tipul şi parametrii tehnici ai stâlpilor. • Gradul de verificare bucată cu bucată. accesoriile. • Documente încheiate proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexai IV. starea şi poziţia consolelor: înainte de fixare. tipul şi starea tuburilor.3) b) Montarea cablurilor • Criteriu/Parametru tipul. • Metoda de verificare tipul consolelor şi cablurilor. • Grad de verificare . poziţia de montare a cablurilor şi starea cablurilor şi tuburilor: vizual. dimensiunile şi poziţia consolelor: prin măsurare.

• Momentul verificării după montare. • Metoda de verificare vizual. amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie. • Condiţii de admisibilitate să corespundă datelor din proiect. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).100 %. decorativ • Criteriu/Parametru tipul. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. accesoriile de montaj. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare bucată cu bucată.3). d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). ceasoficare şi tracţiune • Criteriu/Parametru tipul. pietonal. perimetral. c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor.

semnalizare şi curenţi slabi (urbane şi de incintă) în: şanţuri. protecţia anticorozivă (după caz). modul de aşezare şi distanţele în raport cu alte categorii de instalaţii (apă. prin măsurare directă şi urmărirea cotelor din proiect. canale vizitabile sau nevizitabile. gaze.3). • Metoda de verificare tipul şi modul de aşezare: vizual. • Momentul verificării după montare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Metoda de verificare vizual. prin verificarea corespondenţei cu datele tehnice înscrise în proiect şi în actele însoţitoare de la furnizor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. galerii şi gospodării de cabluri a) Montarea tuburilor/ţevilor şi cablurilor • Criteriu/Parametru tipul şi dimensiunile canalizaţiei. . căminele de tragere. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. 3. Executarea reţelelor exterioare subterane de energie. cutiile de conexiuni. • Momentul verificării la stabilirea traseului.2.parametrii tehnici. termice). canal. accesoriile de montaj.

abateri faţă de dimensiunile şanţului/canalului prevăzute în proiect: . • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.toleranţa de 10 % la dimensiunile şanţului/canalului (când nu este prevăzută în proiect).2). prin măsurare: cel puţin 3 măsurători la 100 m. • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de + 10 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Grad de admisibilitate nu se admit: . minim 25 % din elementele de susţinere. se admite: .toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare prin sondaj. protecţia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/ţevii sau conductorului de protecţie. d) Distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/parametru distanţa între două elemente succesive de susţinere.înainte de pozarea tuburilor/ţevilor sau cablurilor. • Gradul de verificare vizual: 100%. înainte de fixare. • Momentul verificării după pozare.

• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a continuităţii electrice (Anexa III). tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni.3). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3.3).mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). dimensiunile şi continuitatea: prin măsurare directă. continuitatea electrică: după executarea conexiunilor. • Momentul verificării tipul şi dimensiunile tuburilor şi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare pentru tuburi/ţevi şi cabluri: cel puţin o verificare pe un tronson de acelaşi diametru. Executarea conexiunilor şi derivaţiilor cablurilor electrice de semnalizare şi de curenţi slabi • Criteriu/Parametru tipul de îmbinare al tuburilor şi cablurilor. 3. modul de izolare/etanşare a conexiunilor: continuitatea electrică. • Metoda de verificare tipul şi modul de îmbinare şi izolare/etanşare: vizual.4. tipul şi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni şi tipul de îmbinare: înainte de fixare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. Montarea branşamentelor (aeriene şi subterane) • Criteriu/Parametru .3.

5. unitatea de măsură şi protecţie şi legarea la pământ: vizual. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: alte tipuri de cabluri/conductori (faţă de cele prevăzute în proiect). unitatea de măsură şi protecţie. legarea la priza de pământ.tipul branşamentului: caracteristicile cablurilor/conductoarelor. caracteristicile cablurilor/ conductoarelor. continuitatea electrică. Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene a) Montarea posturilor de transformare aeriene • Criteriu/Parametru .3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. • Metoda de verificare tipul branşamentului. rezistenţa prizei de pământ. 14). discontinuităţi electrice. cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată. • Momentul verificării după montare. înainte de mascare. • Gradul de verificare 100 %. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. alte valori ale rezistenţei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect. continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa III). 3.

3). parametrii tehnici ai echipamentului. parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect. • Momentul verificării locul de montare şi postamentul: după executarea acestora. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de montarea echipamentului: parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului. prin măsurare. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect. postamentul. • Gradul de verificare 100%. . parametrii tehnici ai echipamentului: vizual. parametrii tehnici ai echipamentului. postamentul. • Aparatura de măsurare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect. • Metoda de verificare locul de montare şi postamentul: prin măsurare.locul de montare. • Metoda de verificare locul de montare şi postamentul. b) Montarea posturilor de transformare şi a grupurilor electrogene pe platforme şi în construcţii special amenajate • Criteriu/Parametru locul de montare.

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de măsurare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Montarea instalaţiilor de legare la pământ şi a instalaţiilor de paratrăsnet 3.1.3).6. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixare/mascare. înainte de montarea echipamentului. • Gradul de verificare 100%. • Metoda de verificare vizual. parametrii tehnici ai echipamentului: după montarea echipamentului.• Momentul verificării locul de montare şi postamentul: după executarea acestora. 3. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare 100 %. .6. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect. • Momentul verificării după poziţionare. Instalaţia de legare la pământ • Criteriu/Parametru tipul: poziţia de montare.

elementele prizei de pământ (platbanda.3). 3.6. instalaţia de coborâre şi priza de pământ) • Criteriu/Parametru tipul: materialele şi poziţia de montare. • Momentul verificării conductorul de captare şi de coborâre: după pozare.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. materialele şi poziţia de montare: vizual. • Metoda de verificare tipul. Instalaţia de paratrăsnet (instalaţia de captare. electrozi): după pozare şi sudare. înainte de fixare: ţevile de protecţie pentru conductorul de coborâre şi piesele de separaţie: după montare. înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect. continuitatea electrică. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi rezistenţei prizei de pământ (Anexa III) .2. înainte de mascare. rezistenţa prizei de pământ. continuitatea electrică şi rezistenţa prizei de pământ: prin măsurare directă. înainte de mascare: continuitatea electrică: după montare şi fixare.14). . • Gradul ele verificare 100 %. prin verificarea corespondenţei cu datele din proiect.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare: rezistenţa prizei de pământ: după montare şi fixare.

3.7. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ; aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei; amplificatori de linie CATV etc.) • Criteriu/Parametru materialele şi poziţia de montare: schema electrică de racordare; continuitatea electrică. • Metoda de verificare schema, materialele şi poziţia de montare: vizual; continuitatea electrică: prin măsurare directă. • Momentul verificării schema, materialele şi poziţia de montare: după executarea legăturilor, înainte de fixare; continuitatea electrică: după montare şi fixare, înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect. • Aparatura de verificare mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV.3) şi Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor (Anexa IV. 13). 3.8. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3.8.1. Instalarea şi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal, a plăcilor de aşezare, a traverselor de sprijin şi a blocurilor de ancorare pentru tracţiunea electrică a) Montajul • Criteriu/Parametru tipul, caracteristicile tehnice şi aspectul stâlpilor, prefabricatelor sau confecţiilor metalice; verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere; starea fundaţiilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare;

fixarea stâlpilor metalici; izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune; tipul, numărul şi aspectul accesoriilor. • Metoda de verificare tipul, caracteristicile tehnice, aspectul, starea stâlpilor, accesoriilor, prefabricatelor şi confecţiilor metalice, starea fundaţiilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: vizual; verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere, izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: prin măsurare directă; fixarea stâlpilor metalici: prin verificarea strângerii elementelor demontabile, a înglobării fixe în elementele de construcţii şi a stării tensorilor de ancorare. • Momentul verificării starea fundaţiilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor de sprijin şi blocurilor de ancorare: înainte de poziţionarea stâlpilor; tipul, caracteristicile tehnice, aspectul, starea stâlpilor, accesoriilor, prefabricatelor şi confecţiilor metalice, verticalitatea şi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziţionarea stâlpilor; fixarea stâlpilor metalici, izolarea şi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracţiune: după montarea stâlpilor. • Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV.3). b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/parametru tipul;

aspectul. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării înainte de mascare. • Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.8.2. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracţiunea electrică 3.8.2.1. Instalarea cablului purtător, a firului de contact şi a accesoriilor a) Aspectul şi natura materialelor • Criteriu/Parametru tipul materialelor; aspectul materialelor. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării tipul: după montare: aspectul: înainte şi după montare. • Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate

nu se admit: - alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect; - alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect; - fisuri transversale, bavuri. încovoieri şi torsionări la firul de contact; - fire rupte, focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector; - defecte la „cusăturile" confecţiilor metalice sudate; - defecte la protecţia anticorozivâ la componentele executate din materiale feroase; - fisuri, dislocări ale materialelor de fixat cape, armături slăbite la izolatori. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru lungimi: lăţimi; grosimi; diametre. • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Momentul verificării după poziţionare, înainte de fixare. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri dimensionale ale componentelor faţă de cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3). c) Montarea • Criteriu/parametru

înnădirea cablului purtător sau a firului de contact; înălţimea de pozare, panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curba a firului de contact; înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact, săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă; înălţimea de pozare, zigzag sau abatere, distanţa între conductoare, tipul elementului de fixare la punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact: orientarea traverselor rigide şi elastice; orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare; poziţia pendulelor în deschidere; poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol; poziţia blocului compensator; legăturile electrice la ace aeriene, joncţiuni între grupe de linii etc; legăturile de protecţie; toleranţele de montaj; gabaritul de liberă trecere. • Metoda de verificare tipul, legăturile, orientarea, poziţiile: vizual prin verificarea corespondenţei cu indicaţiile din proiect; parametrii dimensionali şi toleranţele de montaj: prin măsurare directă. • Momentul verificării după instalare. • Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate se admite: - înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări şi nici lipiturile executate de fabrică), după cum urmează: în linii curente şi în linii directe din staţii de cel mult două puncte pe o zonă de ancorare, cu distanţa între înnădiri de cel puţin 200 m; pe restul liniilor din staţii (în afara celor directe) se admit innâdiri cu distanţa între ele de cel puţin 200 m;

nu se admit abateri faţă de proiect pentru: .8. săgeţile de montaj şi spaţiile de izolare la lucrări de artă.orientarea consolelor şi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare.înălţimea de pozare. . • Momentul verificării după realizare.nu se admite: . zigzag sau abatere. .. tipul elementului de fixare ia punctele de susţinere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact.înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice.3). . . panta zigzagului în aliniament şi abaterea în curbă a firului de contact (toleranta la zigzag şi abaterea este de +1 cm). Instalaţii de semnalizare de siguranţă .legăturile de protecţie. • Metoda de verificare vizual.2.legăturile electrice la acele aeriene. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.orientarea traverselor rigide şi elastice (toleranţa pentru perpendicularitatea faţă de axa căii in plan orizontal este de 1/40). . . precum şi sudarea la aceste armături a oricăror piese. .prelucrarea mecanică şi termică a armăturii izolatorilor. • Gradul de verificare 100%. . 3. joncţiuni între grupe de linii elc.poziţia contragreutăţilor de ancorare precum şi poziţia faţă de sol.3). 3.înălţimea constructivă a suspensiei liniei de contact.9. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. distanţa între conductoare.poziţia blocului compensator (compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere). Legările stâlpilor la circuitul de întoarcere a curentului de tracţiune • Criteriu/Parametru modul de legare.înălţimea de pozare. . • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.poziţia pendulelor în deschidere.

2). • Metoda de verificare vizual. ale tuburilor/ţevilor şi canalelor prefabricate. tuburilor/ţevilor. spărturi. respectiv tuburilor/ţevilor. • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . Montarea canalelor din beton.alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect. amenajarea patului cablurilor • Criteriu/Parametru tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor. aspectul şi forma canalului şi a patului cablurilor: după executare. tuburilor/ţevilor la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare. aspectul şi forma canalului. • Momentul verificării dimensiunile tuburilor/ţevilor: înainte de lansarea în şanţ: .1.fisuri. • Gradul de verificare 100%. grosimea patului cablurilor în canal/şanţ.9. b) Dimensiunile canalului. inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol a) Tipul şi aspectul canalului. modul de realizare a patului cablurilor. tuburilor/ţevilor şi grosimea patului cablurilor • Criteriu/parametru dimensiunile canalului.3. • Momentul verificării tipul şi aspectul materialelor şi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.

pentru patul cablurilor: cel puţin 3 măsurători la 100 m. • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Metoda de verificare tipul cablurilor. ecran şi armătură.dimensiunile canalului: înainte de lansarea în şanţ sau după realizarea canalului (după caz).2). • Grad de admisibilitate nu se admit: . rezistenţa de izolaţie a unui conductor faţă de toate celelalte şi faţă de mantaua metalică. 3.abateri faţă de dimensiunile canalului/tuburilor/ ţevilor şi patului de cabluri prevăzute în proiect • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare pentru canale. modul de închidere la capete şi modul de pozare: vizual: rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: prin măsurare directă. tuburi/ţevi:prin sondaj 25 % din cantităţi. rezistenţa conductoarelor şi rezistenţa de izolaţie: înainte de pozare.9. modul de pozare: după aşezarea cablurilor în canal. tub/ţeavă. Pozarea şi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor • Criteriu/Parametru tipul cablurilor. modul de închidere la capete: după pozarea cablului. modul de pozare. rezistenţa conductoarelor. • Gradul de verificare . grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor. şanţ.2. • Momentul verificării tipul cablurilor.

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. aspectul şi cablajul interior al cutiei. • Gradul de verificare 100 %. 3. cotele de montaj • Metoda de verificare traseul: vizual.3).100 %. cotele de montaj: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect. a rezistenţei electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa III). Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru a pa rutaj şi distribuţie a) Tipul.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.9. poziţia şi cotele de montaj • Criteriu/Parametru tipul. . • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri de la prevederile proiectului. aspectul şi cablarea interioară.3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. b) Amplasarea cablurilor • Criteriu/parametru traseul. • Momentul verificării după pozare.2). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor.

poziţia.3). cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă.cablaje interioare neconforme cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . . . verticalitatea şi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuţie sau pentru aparataj şi distribuţie. . • Momentul verificării înainte de montare: pentru tipul şi aspectul cutiilor. încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere. cablare interioară.blocarea cu masă izolantă. • Metoda de verificare tipul. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/parametru tipul.lipsa capacelor şi garniturilor de etanşeizare la orificiile neutilizate. • Gradul de verificare 100%. aspectul şi cablajul interior al cutiilor: vizual. precum şi lipsa masei izolante. după montare: pentru poziţie.cutii sparte sau fisurate. • Metoda de verificare vizual. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. cotele de montaj şi încadrarea în gabaritul de liberă trecere.alte tipuri decât cele prevăzute în proiect. aspectul. .

asigurarea echipamentelor: după montare. aspectul şi cablarea internă a echipamentelor. bobine de joantă a) Tipul şi aspectul echipamentelor. semnale. aspectul şi cablarea echipamentelor. • Momentul verificării tipul. parametrii dimensionali: după poziţionare.4. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri. • Condiţii de admisibilitate . • Gradul de verificare 100%. cotele de montaj şi introducerile de cablu • Criteriu/Parametru tipul. asigurarea echipamentelor. înainte de fixare. vizibilitatea focurilor de semnal: vizual. 3. parametrii dimensionali: prin măsurare directă. vizibilitatea focurilor de semnal.2). verticalitatea şi cotele de montaj ale echipamentelor. • Metoda de verificare tipul. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.9. • Gradul de verificare 100 %.• Momentul verificării înainte de mascare. aspectul şi cablarea echipamentelor. încadrarea echipamentelor montate în gabaritul de liberă trecere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. poziţia. vizibilitatea focurilor de semnal. asigurarea echipamentelor: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.

• Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după realizare.lipsa asigurării cu piuliţe la fixarea pe fundaţie. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare 100%. b) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/parametru tipul: aspectul.nu se admit: . inferioare celor prevăzute în proiect. .alte tipuri de echipamente faţă de prevederile proiectului.distanţe de vizibilitate ale indicaţiei semnalelor. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.echipamente incomplete. montarea cablurilor în semnal şi dulap.alte tipuri de montaj şi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect. 3. îndoite sau fisurate.3). . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare • Criteriu/Parametru schema de conectare a echipamentului..9. . carcase sparte.5. • Metoda de verificare . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

1.9.3). • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.3). Legările de protecţie 3. Aparatura de verificare mijloace de măsurare a rezistenţei electrice şi de izolaţie (Anexa III). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal şi dulap. • Metoda de verificare vizual.montarea cablurilor: vizual: schema de conectare (continuitatea şi rezistenţa de izolaţie): prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a fişelor de montaj. înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare 100 %. Legările de echipotenţializare • Criteriu/Parametru modul de legare.9. • Momentul verificării după conectare. • Momentul verificării după realizare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6. 3.6.

modul de conectare la postul de comandă sau la dulapurile exterioare.2. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.9. Priza de pământ şi conectarea ei • Criteriu/Parametru tipul şi rezistenţa prizei de pământ.3).6. • Gradul de verificare 100%.3. • Momentul verificării după realizare. • Metoda de verificare vizual. la circuitul de întoarcere al curentului de fracţiune • Criteriu/Parametru modul de legare. locul de amplasare. • Gradul de verificare 100%.6. • Momentul verificării elementele prizei: după pozare şi sudare. 9.3. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. înainte de mascare. 3. modul de conectare şi amplasarea: vizual. rezistenţa prizei: după montare şi fixare. Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara. înainte de proba de funcţionare. rezistenţa prizei: prin măsurare. • Metoda de verificare tipul.

• Momentul verificării înainte de recepţie. funcţionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă.14). de atingere şi de pas. lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii. legăturile electrice de alimentare dintre echipamente. integritatea suspensiei. legăturile dintre grupul electrogen şi tablourile generale.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. 3. • Metoda de verificare funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri şi în postul de transformare. funcţionarea receptoarelor electrice.• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor din proiect. din punct de vedere electric. de atingere şi de pas: prin proba de funcţionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. tensiunile de influenţă. rezistenţei de izolaţie. integritatea suspensiei. . Proba de funcţionare • Criteriu/Parametru legăturile dintre postul de transformare şi grupul electrogen. tensiunile de influenţă. lipsa scurt-circuitelor şi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a rezistenţei electrice (Anexa III).10. legăturile electrice dintre sala releelor şi diferite echipamente. funcţionarea întregii instalaţii la parametrii proiectaţi: prin proba de funcţionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact. tensiunilor şi curenţilor.

Tuburi pentru instalaţii electrice din PVC neplastifiată. ID 50 . Instalaţii neautomate. STAS 12604 . STAS 9570/1 . Prescripţii. Documente de referinţă STAS 1244/1 . Dimensiuni.c. I 7 . şi 1500 V c. Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.6). Condiţii tehnice generale de calitate STAS 7757/1 .Normativul departamental privind amplasamentul şi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF şi Te în profil transversal al căii ferate. STAS 12604/5 . execuţie şi verificare. Prescripţii de proiectare. Treceri la nivel cu calea ferată. STAS 11360 -Tuburi pentru instalaţii electrice. STAS 4905 . Condiţii tehnice generale de calitate.Normativ departamental de protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV şi 50 Hz. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel.Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED. STAS 4392 . ID 5 .Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.Treceri la nivel. Instalaţii electrice fixe. STAS 6675/1 . ID 33 . Prescripţii.Tuburi de protecţie (PEL) cu manşoane. Condiţii tehnice generale.Reţele edilitare subterane.Protecţia împotriva electrocutărilor. Prescripţii.Tuburi şi blocuri de beton pentru conducte de telecomunicaţii.Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată cu CED. STAS 12604/4 . Condiţii tehnice generale. Gabarite.Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri in localităţi.Protecţia împotriva electrocutării.a.Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii.• Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate funcţionarea elementelor instalaţiei în parametrii normali. ID 28 . de tracţiune şi de telecomunicaţii.Cabluri coaxiale cu izolaţie de polietilenă. Prescripţii. Instalaţii de semnalizare automată. STAS 831 . Treceri la nivel cu calea ferată. STAS 1244/2 . STAS 552 . STAS 4483/1 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădiri civile şi industriale.Ţevi din PVC neplastifiată. Prescripţii.Siguranţa circulaţiei. STAS 6990 . Rezistenţa electrică. SR 8591 .Siguranţa circulaţiei. STAS 1244/3 .Conducte pentru instalaţii de telecomunicaţii. I 18 . [top] Anexa 1-II. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. . Condiţii de amplasare. STAS 6271 . Instalaţii electrice fixe. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III). STAS 7933 .Căi ferate normale.Protecţia împotriva electrocutărilor.Linii aeriene.

bunurilor şi valorilor.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor SCB. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul Caietului. Instalaţii de stingere a incendiilor. . NP016 . [top] 3. [top] 2. PE 116 .Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor ELF.Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. Staţiile de pompare şi de epurare. Instrucţia 352 . 75/11. [top] Cuprins Caiet Instalaţii III . construcţii agrozootehnice. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: conductelor şi racordurilor.PD 184 .Legea privind paza obiectivelor. Instalaţii interioare şi exterioare de canalizare.Instrucţia pentru întreţinerea tehnică şi repararea instalaţiilor TTR. Staţiile de corectare a calităţii apei. Instalaţii de ridicare a presiunii apei reci. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii. în Anexa I-III. Instalaţii solare de preparare a apei calde de consum.1996) . Instalaţii de preparare a apei calde de consum. Executarea surselor de apă. sere.Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. PE 107 .Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. Instrucţia 351 . Cerinţe conform Legea nr. de instalaţii sanitare destinate construcţiilor: Instalaţii interioare şi exterioare de apă rece şi caldă.Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor.Instalaţii sanitare 1.O.04. Instrucţia 350 . armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. 10/1995. Nu fac obiectul prezentului normativ: Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie. Legea 18/1996 (M.

CO2. aspectul materialului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.pentru conductele din plumb conform STAS 671. Montarea conductelor 3.3). STAS 6898/2. spumă.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).pentru conductele din PP conform NP 003. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . azot): instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum. • Metoda de verificare vizual: . pulberi. abur. arsuri sau cojeli): . instalaţiilor de ridicare a presiunii apei reci. instalaţiilor de preparare a apei calde de consum. • Momentul verificării înainte de executarea îmbinărilor.pentru conductele din cupru conform STAS 523/1. . 3. instalaţiilor de stingere a incendiilor (cu apă. .1. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru diametrul.. . STAS 530/1.pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3.neunifornităţi ale culorii pentru conductele din PP şi PVC. .pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. STAS 7656 .1.defecte (fisuri. • Gradul de verificare 100%.1. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru tipul materialului. STAS 6898/1.obiectelor sanitare şi accesoriilor.

. • Momentul verificării înainte de debitare. STAS 530/1. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate să corespundă prevederilor proiectului. • Gradul de verificare 100 %. executarea îmbinărilor. pentru conductele din materiale plastice conform STAS3126. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). STAS 6898/2. • Momentul verificării după pozare. • Metoda de verificare prin măsurare directă. pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Condiţii de admisibilitate nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). filetare. STAS 7656. • Metoda de verificare vizual.3).grosimea. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru locul de amplasare. după caz. STAS 6898/1. • Gradul de verificare cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.

• Metoda de verificare vizual . lovituri.3). . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . protecţia izolaţiei. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru tipul izolaţiei.defecte vizibile (deformări. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru tipul îmbinării.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). aspectul îmbinării. • Metoda de verificare tipul. fisuri. • Momentul verificării după executarea îmbinărilor.3). abateri de poziţie între elementele îmbinării).• Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare 100%. grosimea izolaţiei. înainte de lansarea în şanţ. pentru conductele exterioare. după caz. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz). aspectul izolaţiei.

toleranţe la grosime. • Momentul verificării după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz) şi după execuţia izolaţiei şi a protecţiei acesteia.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse.defecte vizibile.2. după caz (Anexa IV.înainte de mascare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimi diferite tacă de prevederile proiectului. • Gradul de verificării . se admite: . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . . . • Momentul verificării înainte de pozarea conductelor. . • Gradul de verificare pentru tip şi aspect: 100 %: pentru grosime: 10 %.2). diferite faţă de prevederile proiectului. neuniformităţi. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). când nu este indicată in proiect. Conducte exterioare a) Patul conductelor • Criteriu/Parametru aspectul. existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).toleranţa de + 10 % la grosime.1.alte tipuri de izolaţie (faţa de cea prevăzută în proiect). 3.grosimea: prin măsurare directă. • Metoda de verificare vizual.

• Momentul verificării după pozarea conductelor. • Documente încheiate .denivelări. se admite. b) Panta conductelor de canalizare • Criteriu/Parametru sensul pantei. când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). nu se admit: . • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului si SR 4 163-3.valori şi tolerante ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect. .neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. înainte de proba de etanşeitate. • Metoda de verificare prin măsurare directă.100 %. • Gradul de verificare cel puţin o măsurare la 100 m.2). • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.toleranţa de ± 10% la valoarea pantei. .schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului. conform STAS 3051: . mărimea pantei.

scurgeri de apa vizibile. pentru conducte din alte materiale conform I 9. • Metoda de verificare vizual. • Gradul de verificare 100%. la îmbinări. c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă • Criteriu/Parametru valoarea presiunii de încercare pe durata probei. conform STAS 3051 şi I 22. în zona mufelor. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). conform I 22.Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). înainte de izolare. realizate prin sudare. • Metoda de verificare prin proba de presiune la rece.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţa de presiunea de încercare. d) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Criteriu/Parametru scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele îmbinare. • Momentul verificării după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări. SR ISO 3458: pentru conducte din PVC conform I 1 şi STAS 6675/7. pe toata durata probei: .9). SR 4163-3 şi: pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . pete de umezeală pe conducte. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. mascare etc. . scurgerile de apă.

• Condţii de admisibilitale respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare 100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Gradul de verificare 100%. I 14.8).2). . • Momentul verificării după proba de presiune/etanşeitate.• Momentul verificării înainte de acoperire. • Condiţii de admisibilitate nu se admit scurgeri de apa vizibile. C 127 şi STAS 7335/3. înainte de izolare. aspectul. e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru tipul. mascare. • Metoda de verificare vizual. la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV.

• Gradul de verificare în punctele de sprijin (ancorare).1. înainte de fixare. valoarea pantei • Metoda de verificare prin măsurare. • Momentul verificării după pozare. . înainte de fixare. • Gradul de verificare cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru sensul pantei. • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei: se admite încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei.3). b) Distanţele şi paralelismului între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. • Momentul verificării după pozare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a pantei (Anexa 111). • Metoda de verificare prin măsurare directă.3. când nu este indicată în proiect.

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. I 6. apă rece. CO2. pulberi. spumă. valoarea distanţei între conducte (apă caldă.în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. electrice. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). înainte de fixare. • Condiţii de admisibilitate se admite: . c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru poziţia relativă între conducte. abur. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9. • Gradul de verificare în cel puţin două puncte diferite. gaz.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). I 7. • Metoda de verificare poziţia: vizual: distanţa: prin măsurare directă.3). • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri de la prevederile proiectului. ID 49. se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conducte. • Documenta încheiate . • Momentul verificării după pozare. pentru fiecare caz. azot). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

în cazul prinderii cu elemente mobile . • Metode de verificare . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .3). e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru diametrul interior al manşonului. distanţa între două elemente succesive de susţinere.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.alte tipuri de elemente de susţinere. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). • Metoda de verificare tipul: vizual. • Momentul verificării în cazul prinderii cu elemente fixe . faţă de celei prevăzute în proiect: se admite: . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.înainte de pozare. distanţa: prin măsurare directă. d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru tipul susţinerilor.după poziţionare. lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzuta în proiect). • Gradul de verificare prin sondaj. minim 25 % din elementele de fixare.

dimensiunile şi locul de amplasare: prin măsurare directă. locul de amplasare.prin măsurare directă. minim 50 % din treceri. înainte de proba de presiune. • Gradul de verificare 100%. .3).încadrarea în toleranţa de + 10% pentru diametrul interior al manşonului: . • Gradul de verificare prin sondaj. f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru tipul şi dimensiunile. • Momentul verificării după montarea conductelor. • Condiţii de admisibilitate se admite: . • Momentul verificării după înglobarea în elementele de construcţie. numărul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). după montarea conductelor. • Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual.încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii eu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.

tipul şi locul de amplasare.• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul. • Momentul verificării în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz). g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare • Criteriu/Parametru distanţa dintre două piese de curăţire succesive. când toleranţa nu este prevăzută în proiect. înainte de proba de etanşeitate.3). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de + 5 % pentru distanţa maximă dintre două piese de curăţire succesive. • Gradul de verificare 100%. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Metoda de verificare . h) Legarea la pământ a conductelor de transport şi distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru legarea la pământ.

scurgeri de apă. • Momentul verificării înainte de probă. pe toată durata probei. SR ISO 3458. .vizual. .3).pentru conducte din alte materiale conform I 9. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. • Momentul verificării înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciul Ia obiectele sanitare şi la celelalte puncte de consum. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate nu se admite absenţa legării la pământ.pentru conducte din PVC conform I 1 şi SR IS 1 167: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece.pentru conducte din PP conform NP 003 şi STAS 6819.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. • Gradul de verificare 100 %. . caldă şi pentru stingerea incendiilor • Criteriu/Parametru presiunea de încercare. • Gradul de verificare 100%. • Metoda de verificare prin proba de presiune la rece: .

9). . . • Metoda de verificare încercarea de etanşeitate conform prevederilor normativului I 9.• Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. scurgeri de apă. • Momentul verificării . comportarea la dilatare/contractare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă • Criteriu/Parametru presiunea de încercare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . k) Proba de etanşeitate pentru conductele de canalizare • Criteriu/Parametru scurgeri de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. pe toata durata probei. • Metoda de verificare prin proba de presiune la cald conform normativului I 9. • Gradul de verificare 100 %.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţa de presiunea de încercare. • Momentul verificării înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi la celelalte puncte de consum.deformări datorită dilatărilor/contractărilor. 10).

izolare sau mascare. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. • Gradul de verificare 100%. • Documente încheiate Proces-verbal pentru încercarea de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare (Anexa IV. • Metoda de verificare încercarea de etanşeitate cu aer. CO2. din instalaţiile de stingere a incendiilor • Criteriu/Parametru scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit scăpări de aer pe tot traseul şi la îmbinări. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. m) Calitatea protecţiei anticorozive .15). spumă. • Gradul de verificare 100 %.după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).7). • Momentul verificării înainte de vopsire. înainte de vopsire. azot. pulberi. l) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur. izolare sau mascare.

nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. aplicarea stratului de grund).3).1. . aspect. încreţituri). • Gradul de verificare 100%. • Metoda de verificare respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care confirmă efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute în tehnologie. cotele de montaj: prin măsurare directă. 3. cotele de montaj.• Criteriu/Parametru respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal şi de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare tipul şi poziţia de montare: vizual. • Momentul verificării după proba de presiune/etanşeitate. Montarea racordurilor a) Tipul şi amplasarea • Criteriu/Parametru tipul. aspectul: vizual. . discontinuităţi.4. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . poziţia de montare.neuniformităţi (băşici. înainte de mascare.

• Momentul verificării după montarea conductelor. înainte de proba de presiune. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul, poziţia şi cotele de montaj. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.2. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control a) Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare • Criteriu/Parametru tipul; amplasarea. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după montarea în instalaţie; înainte de proba de presiune. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii, a aparatului de măsură şi control şi a locului de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru spaţiul de acces şi manevră. • Metoda de verificare vizual; prin acţionare directă. • Momentul verificării după montarea în instalaţie; înainte de probare • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Sigilarea armăturilor • Criteriu/Parametru sigilarea (daca este cazul). • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după montarea în instalaţie; înainte de probare. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate

nu se admite absenţa sigiliului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.3. Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor a) Tipul, calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametru tipul; aspectul. • Metoda de verificare tipul: vizual; aspectul obiectelor sanitare: vizual, conform STAS 6686, STAS 8073 şi STAS 2583. • Momentul verificării după poziţionare; înainte de fixare. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind tipul; încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 şi STAS 2583 cu privire la aspect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametrii locul de amplasare; distanţele faţă de elementele de construcţie. • Metoda de verificare

locul de amplasare: vizual; distanţele: prin măsurare directă. • Momentul verificării după poziţionare; înainte de fixare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect; încadrarea în toleranţele prevăzute de STAS 1504, când nu sunt indicate în proiect. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru tipul elementelor de fixare; rigiditatea fixării. • Metoda de verificare tipul elementelor de fixare: vizual; rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. • Momentul verificării după fixare; înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare bucată cu bucată.

• Condiţii de admisibilitate respectarea tipului de fixare; stabilitatea obiectelor sanitare şi a accesoriilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Modul de racordare a obiectelor sanitare • Criteriu/Parametru schema de racordare. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după fixare; înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.4. Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii 3.4.1. Recipiente de hidrofor a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul; parametrii tehnici. • Metoda de verificare vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta hidroforului

. poziţia de montare şi modul de prindere: vizual. înainte de fixarea definitiva. • Aparatura de verificare • Documente încheiate proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. poziţia de montare. • Gradul de verificare 100 % . modul de prindere. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). cotele de montaj. cotele: prin măsurare directă.3). • Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Gradul de verificare 100 %. • Metoda de verificare locul.• Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie.

poziţia de montare. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru tipul.3). • Momentul verificării după execuţia conductelor de legătură. c) Postamentul • Criteriu/Parametru dimensiunile. nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător.3). • Momentul verificării înainte de poziţionarea hidroforului. • Metoda de verificare vizual. • Gradul de verificare 100 % . d) Aparate de măsură. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Gradul de verificare . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.

100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISC1R. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de racordare. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după racordare; înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.4.2. Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul; parametrii tehnici. • Metoda de verificare vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta pompei.

• Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie; înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criltriu/Parametru locul de amplasare; poziţia de montare: cotele de montaj. • Metoda de verificare locul si poziţia de montare: vi/ual; cotele: prin măsurare directă. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate

Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru tipul; dimensiunile. • Metoda de verificare tipul: vizual; dimensiunile: prin măsurare directă. • Momentul verificării înainte de poziţionarea pompei. • Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului; nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de racordare. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după execuţia legăturilor; înainte de proba de funcţionare.

• Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.4.3. Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul; parametrii tehnici. • Metoda de verificare vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie; înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare; poziţia de montare;

cotele de montaj. • Metoda de verificare locul şi poziţia de montare; vizual; cotele: prin măsurare directă. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Postamentul şi clementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru tipul’ dimensiunile. • Metoda de verificare tipul: vizual; dimensiunile: prin măsurare directă. • Momentul verificării înainte de poziţionarea compresorului. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate

1. • Gradul de verificare bucată cu bucată • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.3). d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de racordare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Metoda de verificare vizual.5. nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Momentul verificării după execuţia legăturilor.3). 3. . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul: parametrii tehnici. înainte de proba de funcţionare. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului.5. • Metoda de verificare vizual. Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum 3.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Documente încheiate Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. poziţia de montare: cotele de montaj. • Gradul de verificare 100%. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Momentul verificării după poziţionarea in instalaţie. înainte de fixarea definitivă. • Documente încheiate . b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare. cotele: prin măsurare directă.3). • Metoda de verificare locul şi poziţia de montare: vizual. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie.

c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de racordare. • Momentul verificării după execuţia legăturilor. • Metoda de verificare tipul şi protecţia: vizual.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3). • Gradul de verificare . grosimea izolaţiei: protecţia izolaţiei.3). • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după proba de funcţionare. d) Izolaţia • Criteriu/Parametru tipul izolaţiei. înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. grosimea: prin măsurare directă.

3). • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Boilere a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta boilerului. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie: înainte de fixarea definitivă.5. 3. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător): . parametrii tehnici. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .2. • Metoda de verificare vizual.pentru fiecare schimbător.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului. • Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate eu prevederile proiectului.3). • Gradul de verificare 100%.

• Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie.poziţia de montare. poziţia de montare. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru tipul. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate . • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Metoda de verificare locul şi poziţia de montare: vizual. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare 100%. cotele de montaj. • Gradul de verificare 100 %. • Metoda de verificare vizual. c) Aparate de măsură. cotele: prin măsurare directă. • Momentul verificării după fixarea boilerului.3).

• Metoda de verificare vizual. protecţia izolaţiei. • Momentul verificării după execuţia legăturilor. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. grosimea: prin măsurare directă. e) Izolaţia • Criteriu/Parametru tipul izolaţiei.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare tipul şi protecţia: vizual.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor ISCIR.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de racordare. grosimea izolaţiei. • Gradul de verificare bucată cu bucată.

aspectul. pulverizatoare. azot) 3.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului producătorului. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.6. înainte de proba de funcţionare. abur. drencere.6. pulberi. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. spumă.1. Prevederi comune a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare.3). CO2. • Aparatura de verificare . duze) • Criteriu/Parametru tipul: numărul.după proba de funcţionare. 3. • Momentul verificării după montarea în instalaţie. • Gradul de verificare pentru fiecare boiler. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor (cu apă. sprinklere. • Gradul de verificare 100 %. • Metoda de verificare vizual. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător): . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .

mijloacele de răcire/încălzire (după caz). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. tipul. numărul. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. izolaţia şi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaţie. c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei . aspectul: tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. aspectul. încălzire: vizual. mijloacele de răcire. • Momentul verificării tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor. • Gradul ele verificare 100%. aspectul. dimensiunile. înainte de proba de funcţionare.3). b) Montarea rezervoarelor (apă. aspectul rezervoarelor. • Metoda de verificare tipul. pulberi) • Criteriu/Parametru tipul: numărul. numărul. dimensiunile.3). grosimea şi protecţia izolaţiei (după caz).• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. spumă. tipul. dimensiunile: prin măsurare directă. gaze inerte.

cotele de montaj. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţie.  . înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare poziţia şi locul de montare: vizual.± 5 % pentru distanţa între element component pereţi.  . d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru .  depăşirea următoarelor valori pentru toleranţe. • Momentul verificării după montare.  . rigiditatea fixării. unghiul de instalare (pentru duzele de deversare). rigiditatea fixării.± 5 % pentru distanţa între element component tavan.• Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare. cotele şi unghiul de instalare: prin măsurare directă.abateri de la prevederile proiectului. unghiul de instalare şi rigiditatea fixării: 100 %. locul de montare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.+ 5 % pentru distanţa între element component obiecte din jur. măsurată în plan vertical. cotele de montaj.3). în cazul în care proiectul nu le indică:  + 5 % pentru distanţa între element component suprafaţă protejată. • Gradul de verificare poziţia.

• Gradul de verificare 100%.3).schema de racordare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării înainte de proba de funcţionare. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Condiţii de admisibilitate . tipul racordului. • Metoda de verificare vizual. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. • Metoda de verificare vizual. e) Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor • Criteriu/Parametru marcarea/inscripţionarea.respectarea prevederilor proiectului.3). • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Momentul verificării după racordare.

3). • Momentul verificării înainte de proba de funcţionare. . siguranţă. aspectul. numărul şi aspectul: vizual. • Metoda de verificare vizual. măsură şi control • Criteriu/Parametru tipul. • Gradul de verificare 100 %. tipul şi dimensiunile suportului. • Metoda de verificare tipul. locul de amplasare. • Momentul verificării după montarea în instalaţie. dimensiunile: prin măsurare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi P 118. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. numărul.f) Dispozitive şi aparate de semnalizare. g) Montarea buteliilor de comandă • Criteriu/Parametru tipul.

6. ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru tipul.3). • Momentul verificării după montarea în instalaţie. . • Metoda de verificare tipul. înainte de proba de funcţionare. numărul. • Gradul de verificare 100%. numărul şi aspectul. 3. dimensiunile: prin măsurare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. vizual. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. aspectul. dimensiunile. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor h) Hidranţi de apă (furtunuri.• Gradul de verificare 100%.

• Metoda de verificare tipul.6.4.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.abateri de la prevederile proiectului: .3. 3. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . ţevi de refulare şi suporţi) • Criteriu/Parametru tipul. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor a) Hidranţi de abur (furtunuri.3). .3). 3.ţevi de refulare cu mânere neizolate corespunzător. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării după montarea în instalaţie: înainte de proba de funcţionare.6. dimensiunile. • Gradul de verificare 100%. numărul şi aspectul: vizual: dimensiunile: prin măsurare. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor a) Generatoare pentru producerea spumei şi camere de înspumare • Criteriu/Parametru tipul. numărul: aspectul.

. • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Momentul verificării tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor. • Momentul verificării tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor. aspectul. • Metoda de verificare tipul şi aspectul: vizual. dimensiunile: prin măsurare.aspectul. dimensiunile: prin măsurare. • Metoda de verificare tipul şi aspectul: vizual. tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. înainte de proba de funcţionare. tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. tipul şi aspectul generatoarelor: după montarea în instalaţie.3). • Gradul de verificare 100%. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). c) Dozatoare-amestecătoare sau proporţionatoare • Criteriu/Parametru tipul.

• Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri de la prevederile proiectului. . înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare 100%. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a) Montarea buteliilor de vehiculare • Criteriu/Parametru tipul. d) Dispozitive de etansare şi scuturi de protecţie • Criteriu/Parametru tipul. • Gradul de verificare 100%.6.3).tipul şi aspectul dozatoarelor: după montarea în instalaţie. • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri de la prevederile proiectului. aspectul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5. 3.3). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare vizual.

6. 3. înainte de proba de funcţionare.7. numărul şi aspectul buteliilor: după montarea instalaţie. numărul şi aspectul: vizual. • Momentul verificării tipul şi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).6.Instalaţii de stingere cu gaze inerte Conform 3. drencer şi apă pulverizată Conform 3.7.1 3.6.6.numărul.3). • Metoda de verificare tipul. dimensiunile: prin măsurare. aspectul.1 3. tipul. • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri de la prevederile proiectului. • Gradul de verificare 100%.6. tipul şi dimensiunile postamentului/suportului. Montarea instalaţiilor solare de preparare a apei calde de consum a) Poziţia de montare a captatorilor solari • Criteriu/Parametru orientarea spre sud. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Instalaţii de stingere tip sprinkler. . unghiul de înclinare. • Metoda de verificare orientarea şi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă.

• Gradul de verificare 100%. • Momentul verificării după execuţia legăturilor. schemă de racordare. b) Sistemul de fixare şi de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru stabilitate. pentru unghi. prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini. prin verificarea documentelor însoţitoare.• Momentul verificării după poziţionare. în cazul în care proiectul nu indică alte valori.± 2 grd. schema de racordare: vizual. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a orientării şi unghiurilor (Anexa III). înainte de probare. • Condiţii de admisibilitate respectarea orientării şi a unghiului de înclinare prevăzute în proiect. se admit toleranţele: .3). • Gradul de verificare 100%.± 5 grd. . înainte de fixarea definitivă. pentru orientare. • Condiţii de admisibilitate .

pierderile de apă/gaz. .presiunea de încercare. 3.3). • Metoda de verificare vizual. . • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.8.3). .debitul de apă/gaz. • Momentul verificării după montarea instalaţiei.rece: .menţinerea poziţiei stabile. . .funcţionarea obiectelor sanitare.nivelul de zgomot produs de armături. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru pentru toate instalaţiile: . • Gradul de verificare 100%. respectarea schemei de racordare prevăzută de proiectant/producător.funcţionarea armăturilor. c) Montarea paravanelor de protecţie contra vântului • Criteriu/Parametru locul de montare. pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă şi. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.temperatura apei. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

prin încercarea de funcţionare Ia apă rece şi caldă. vizual. presiunea de pornire/oprire a hidroforului. pulverizatoarelor şi duzelor de deversare. . prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. dozatoarelor-amestecătoarelor.funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare. prin proba de etanşeitate. prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului apei. ID 49. pierderile de apă/gaz. drencerelor.funcţionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului. condiţiile de scurgere. nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. prin măsurare. funcţionarea obiectelor sanitare. vizual.pentru instalaţiile de canalizare: . • Metoda de verificare funcţionarea întregii instalaţii. pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . pulverizatoarelor şi duzelor de deversare.condiţiile de scurgere pentru instalaţiile de ridicare a presiunii: . funcţionarea sprinklerelor.funcţionarea sprinklerelor. dozatoarelor-amestecătoarelor. debitul şi temperatura conform I 9. prin manevrarea elementelor de acţionare şi vizual. temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură. vizual. prin măsurare. conform I9. . . buteliilor de vehiculare a pulberilor. . drencerelor. prin măsurare.funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. prin măsurare. presiunea de încercare. .presiunea de pornire/oprire a hidroforului. presiunea creată de compresor.presiunea creată de compresor.temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură pentru instalaţiile de stingere a incendiilor: . funcţionarea elementelor de siguranţă a rezervorului. funcţionarea generatoarelor pentru producerea spumei. buteliilor de vehiculare a pulberilor.

funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi comandă. presiunii şi nivelului de zgomot (Anexa III). • Gradul de verificare 100%. .pentru armături. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: . STAS 523/1 . • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. STAS 671 . Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. • Condiţii de admisibilitate încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit.Obiecte sanitare din fontă. STAS 9576/2 şi STAS 12904 . Canalizări interioare.STAS 9667 . fără sudură. Prescripţii fundamentale de proiectare. Condiţii tehnice generale de calitate.pentru pompe. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a debitului.STAS 10968/2 .Ţevi rotunde extrudate din plumb. temperatură. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare. Prescripţii fundamentale de proiectare. fără sudură.STAS 9576/1 şi SR 13458 .pentru drencere şi pulverizatoare. . Determinarea rezistenţei la presiune interioară.pentru sprinklere.± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. STAS 1504 .Ţevi rotunde trase din cupru. trase sau laminate la rece. . Condiţii tehnice de calitate.± 10% pentru debite. STAS 1478 . presiune.6).STAS 11368 . conform I 9 sau ID 49 (după caz).Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. STAS 530/1 .pentru vase de closet.SR ISO 6182-1/C2. .Ţevi de oţel.Instalaţii sanitare. STAS 2583 . STAS 1795 .Instalaţii sanitare.Ţevi de oţel. lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanşeităţi. emailate. temperaturii. • Momentul verificării după încheierea execuţiei instalaţiei. . [top] Anexa 1-III Documente de referinţă STAS 404/1 . armăturilor şi accesoriilor lor. SR ISO 1167 . laminate la cald. . funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: . . prin acţionarea manuală sau simularea unui incendiu.pentru lavoare.STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 .Instalaţii sanitare.

Reguli şi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcţionare. STAS 7656 .Armături sanitare.Sisteme de canalizare.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. STAS 9667 . Nivelul zgomotelor produse de armăturile din instalaţiile sanitare. Condiţii tehnice generale de calitate. Sprinklere. Obiecte din porţelan sanitar. diagonale şi axiale. încercări.Instalaţii fixe de stingere cu pulberi. încercări funcţionale ale lavoarelor. STAS 5738/2 . ID 49 . STAS 12904 .Normativ pentru proiectarea.Instalaţii sanitare. STAS 6898/2 . Clasa C. STAS 9576 . Condiţii tehnice generale de calitate.Ţevi de oţel sudate elicoidal. diagonale şi axiale. . Indicaţii generale. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. STAS 12245 .Ţevi din policlorură de vinil neplastifiată. puncte termice.Alimentări cu apă.Instalaţii de stingere cu spumă. SR ISO 6I82-1/C2 . Prescripţii de execuţie şi exploatare. aducţiuni.Instalaţii fixe cu azot. încercări. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale.Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din PVC. drencere şi pulverizatoare de apă. Metode de încercare. [top] Cuprins Caiet Instalaţii IV .Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Prescripţii de proiectare. SR ISO 3126 . Prescripţii de proiectare. STAS 6898/1 . SR ISO 3458 .Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. Partea 1: Prescripţii şi metode de încercare ale sprinklerelor. Metodă de măsurare in situ. SR 4163-3 .Instalaţii de încălzire 1. Prescripţii de proiectare. Prescripţii de proiectare.Alimentări cu apă. Partea 1: Ţevi de uz general.Instalaţii de stingere cu abur. STAS 5738/1 .Protecţia împotriva incendiilor.Normativ pentru proiectarea.STAS 3051 .Pompe centrifuge. STAS 9143 . STAS 6686 .Ţevi de oţel sudate elicoidal. staţii de recuperare a căldurii.Măsuri de siguranţă contra incendiilor. I 42 . încercarea de etanşeitate la presiune interioară. Partea 2: Ţevi de conducte.Instalaţii sanitare. prescripţii de proiectare şi de execuţie. STAS 9576/2 . Verificarea funcţionării vaselor de closet. Reţele de distribuţie. STAS 10968/2 .Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde.Ţevi din materiale plastice. STAS 11976 .Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. STAS 11368 . SR 6819 .Obiecte sanitare ceramice. Reguli şi metode de verificare. Sprinklere.Pompe centrifuge. Capete de dispersie ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu apă. Măsurarea dimensiunilor. Declanşarea sprinklerelor. Prescripţii fundamentale de proiectare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. STAS 12523 . I 9 . NP 003 . Drencere şi pulverizatoare de apă. Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare. Reguli şi metode de verificare a declanşării.Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor. I 9/1 . Clasa B. Reguli şi metode de verificare a condiţiilor de funcţionare. etc).Acustica în construcţii.Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. Studii. I 1 . I 22 . SR 13458:2000 . Sistemul de stingere automată de tip sprinkler. STAS 6675/3 . DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de încălzire destinate construcţiilor: Surse de căldură (centrale termice. STAS 12507 .

polietilenă reticulată. . în Anexa 1-1V. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. echipamentelor (din centrale termice. armăturilor. [top] 2. Instalaţiile termice din centrale termoelectrice de termoficare. STAS 7656. Pexal .pentru conducte din: cupru. • Momentul verificării . corpurilor de încălzire.Reţele termice şi elemente aferente acestora. • Metoda de verificare vizual. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii.1. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru tipul materialului. Nu fac obiectul prezentului normativ: Instalaţiile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie şi din diverse activităţi. [top] 3. Montarea conductelor 3. Instalaţii de preparare a apei calde de consum. . aspectul materialului. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării: conductelor.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. STAS 6898/1.conform agrement. Instalaţiile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport. . STAS530/1. puncte termice etc).1.1.pentru conductele din PP conform agrement. STAS 6898/2. 3. Instalaţii interioare de încălzire centrală. Instalaţiile de încălzire cu aer cald (partea de prescripţii caracteristică instalaţiilor de ventilare).

alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). filetare.defecte (fisuri.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement: . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . .înainte de executarea îmbinărilor. conform agrement.pentru conducte din: cupru. . după caz). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).pentru conductele din oţel conform STAS 404/1 STAS530/1. .3). STAS 6898/2. • Metoda de verificare prin măsurare directă: . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . • Gradul de verificare cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. STAS 7656. polietilenă reticulată. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. Pexal. • Momentul verificării înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare. STAS 6898/1. • Gradul de verificare 100%. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru diametrul conductei. arsuri pori sau cojeli). • Condiţii de admisibilitate să corespundă prevederilor proiectului.

3). • Condiţii de admisibilitate nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru conductele exterioare. • Momentul verificării după executarea îmbinărilor.c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru locul de amplasare. aspectul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru tipul îmbinării. înainte de lansarea în şanţ. • Gradul de verificare 100%. înainte de proba de presiune la rece sau de etanşeitate (după caz). • Momentul verificării după pozare. • Metoda de verificare vizual. • Gradul de verificare 100%. • Metoda de verificare vizual.

e) Izolaţia • Criteriu/Parametru tipul izolaţiei. termoizolaţiei. existenţa protecţiei. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . aspectul izolaţiei.defecte vizibile. fisuri.defecte vizibile (deformări. prevăzute de normativul I 13. după execuţia izolaţiei şi înainte de realizarea protecţiei. înainte de mascare. neuniformităţi. ramificaţii şi armături. pentru grosime: 10 %.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). . abateri de poziţie între elementele îmbinării).alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). grosimea: prin măsurare directă. . •Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaţiile termice şi protecţiile lor. . diferite faţă de prevederile proiectului. • Metoda de verificare tipul şi aspectul izolaţiei: vizual.3). după caz. • Momentul verificării după proba de presiune la rece sau etanşeitate (după caz). executate din materiale combustibille din clasele C3 şi C4. . lovituri. • Gradul de verificare pentru tip şi aspect: 100 %. continuitatea izolaţiei la îmbinări.toleranţe la grosime. grosimea izolaţiei. se admite: .grosimi diferite faţă de prevederile proiectului..

1.2).toleranţa de + 10 % la grosime. Conducte exterioare montate în sol (Conducte pre izolate) a) Dimensiuni conducte • Criteriu/Parametru . când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor devin ascunse (Anexa IV. Conducte exterioare montate în canale a) Panta conductelor • Criteriu/Parametru sensul pantei.2). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .2. • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). • Gradul de verificare cel puţin o măsurare la 100 m..2.2.1. după caz. 3.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.2. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .1. înainte de proba de etanşeitate. • Momentul verificării după pozarea conductelor. 3.1. mărimea pantei.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile proiectului.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. Conducte agent termic 3.

• Condiţii de admisibilitate să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029.diametrul. • Momentul verificării înainte de pozare şi de executare a îmbinărilor. • Condiţii de admisibilitate să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Gradul de verificare cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru aspectul: existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • Gradul de verificare 100%. • Aparatură de verificare mijloace de măsurare. . racorduri şi piese speciale. • Momentul verificării înainte de pozarea conductelor. • Metoda de verificare vizual. • Metoda de verificare prin măsurare directă conform fişei tehnice şi/sau de agrement. • Documente încheiate Proces verbal de verificare .constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade • Criteriu/Parametru dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi. • Momentul verificării înainte de pozarea conductelor. mărimea pantei. • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Momentul verificării înainte de pozarea conductelor.• Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa IV. • Gradul de verificare 100%.1. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ascunse (Anexa IV.2). c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru sensul pantei. întărituri etc). 3.2). • Gradul de verificare 100%. tălpi. rigle.3. • Condiţii de admisibilitate să corespundă prevederilor proiectului şi NP 029. • Metoda de verificare prin măsurare directă.2.

b) Dimensiuni suporţi pe estacade • Criteriu/Parametru dimensiuni pentru fiecare tip de suport. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Panta conductelor • Criteriu/Parametru sensul pantei.3).3). • Condiţii de admisibilitate nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. mărimea pantei. • Gradul de verificare 100%. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). • Metoda de verificare . • Momentul verificării înainte de pozarea conductelor. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare prin măsurare directă. distanţa între suporţi.• Condiţii de admisibilitate nu se admit alte valori (dimensiuni şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect.

• Condiţii de admisibilitate nu se admit: . • Gradul de verificare măsurare la fiecare suport tip estacadă. • Gradul de verificare cel puţin o verificare pe fiecare tronson de conductă. • Condiţii de admisibilitate se admite: . • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. • Metoda de verificare prin măsurare directă. înainte de fixare. 3.4. înainte de proba de etanşeitate.sensul: vizual.2. Conducte interioare a) Sensul şi valoarea pantei • Criteriu/Parametru sensul pantei: valoarea pantei. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării după pozare.2).1. • Momentul verificării după pozarea conductelor.schimbarea sensului pantei faţă de prevederile.valori şi toleranţe ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect. mărimea pantei: prin măsurare directă. proiectului: .

când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte). c) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru . • Metoda de verificare prin măsurare directă..3) b) Distantele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie: valoarea distanţei între conductele de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcţie din materiale combustibile. în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte. . • Gradul de verificare în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixare.toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). . prin dispozitive şi armături acolo unde nu se poate asigura panta. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III).încadrarea în toleranţa de maxim + 10% la valoarea pantei. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).distantele prevăzute de normativul I 13.asigurarea golirii şi dezaerisirii locale a instalaţiei.mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur: . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a pantei (Anexa III). • Momentul verificării după pozare. în punctele de susţinere (ancorare) • Condiţii de admisibilitate se admit: .

. • Condiţii de admisibilitate se admite: .apa caldă . • Metoda de verificare tipul: vizual: distanţa: prin măsurare directă.apă caldă/apă fierbinte/abur .apă caldă/apă fierbinte/abur . .distanţele prevăzute de Normativul I 13.electrice.3). înainte de fixare. • Gradul de verificare în cel puţin două puncte diferite. d) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru tipul susţinerilor. . I 6. • Momentul verificării în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare.abur. distanţa între două elemente succesive de susţinere.apă rece.toleranţa de ± 10% pentru distanţa între conducte.apă caldă/apă fierbinte/abur . . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru fiecare caz. . • Metoda de verificare prin măsurare directă.gaz. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). I 7. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13.elemente de construcţie din materiale combustibile.valoarea distanţei între conductele de: . • Momentul verificării după pozare. .apă caldă/apă fierbinte/abur .

. lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare prin măsurare directă.încadrarea în toleranţa de + 10% pentru diametrul interior al manşonului. minim 50 % din treceri. faţă de cele prevăzute în proiect: se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect).încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala. e) Manşoanele de protecţie • Criteriu/Parametru diametrul interior al manşonului. • Gradul de verificare prin sondaj. • Condiţii de admisibilitate se admite: . minim 25 % din elementele de fixare. • Momentul verificării după înglobarea în elementele de construcţie. • Gradul de verificare prin sondaj. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de montarea conductelor.în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere.3). • Aparatura de verificare .

scurgeri de apă.5. polietilenă reticulată. • Gradul de verificare 100%. locul de amplasare. Instrucţiunilor Tehnice ISCIR şi conform fişelor de agreement pentru conducte din PP. Pexal • Momentul verificării . • Metoda de verificare vizual. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.2. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului cu privire la numărul. cupru. f) Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru tipul. numărul.3). • Metoda de verificare prin proba de presiune la rece.3). Proba de presiune la rece pentru conducte • Criteriu/Parametru valoarea presiunii de încercare pe durata probei. tipul şi locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. conform normativului I 13. 3. înainte de proba de presiune. • Momentul verificării după montarea conductelor.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

Proba de presiune Iu cald pentru conductele de apă calda si apa fierbinte • Criteriu/Parametru presiunea de încercare. înainte de izolare. plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii.2.1. • Metoda de verificare prin proba de presiune la cald conform normativului I 13. în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. scurgeri de apă. mascare etc.9). pe toată durata probei: . • Gradul de verificare 100%. pete de umezeală pe conducte. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. comportarea la dilatare/contractare. mascării sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în şanţuri. 3. înaintea finisării (vopsirii. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate .scurgeri de apă vizibile.6. izolării). realizate prin sudare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). în zona mufelor la îmbinări.variaţii de presiune mai mari de 5% faţa de presiunea de încercare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .după răcirea liberă până la temperatura mediului ambient a ultimei îmbinări. • Momentul verificării după efectuarea probei la rece.

Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru tipul materialului. înainte de mascare. aspect. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.nu se admit: .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. aplicarea stratului de grund). • Momentul verificării după proba de presiune/etanşeitate. . • Gradul de verificare 100%. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). discontinuităţi. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . .variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. 3.1.10).neuniformiţăţi (băşici. Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor.3). • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.7. .1. 3.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul.2.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă. . încreţituri). pe toată durata probei. • Metoda de verificare vizual.3.

pentru conductele de oţel conform STAS 404/1.pentru conductele din PP conform fişei de agrement. . • Metoda de verificare vizual: .3). • Condiţii de admisibilitate să corespundă prevederilor proiectului. • Momentul verificării înainte de executarea îmbinărilor. • Momentul verificării înainte de executarea îmbinărilor. .aspectul materialului. . STAS530/1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.neuniformitate de culoare pentru conductele din PP.defecte (fisuri. STAS 530/1. STAS 7656.pentru conductele din PP conform fişei de agrement. deformări. • Metoda de verificare prin măsurare directă: . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .pentru conductele de oţel conform STAS 404/1. . STAS 7656. • Gradul de verificare 100%. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru diametrul conductei. .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. arsuri).

amplasarea. 3. • Gradul de verificare 100%. • Metoda de verificare vizual. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu Parametru tipul armăturii.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-cortstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). pe căile de evacuare şi în staţiile pompelor de incendiu. • Metoda de verificare vizual.• Aparatura de verificare mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).2. • Momentul verificării . respectarea interdicţiilor privind amplasarea în casa scării de evacuare. • Momentul verificării după pozare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru locul de amplasare.

după montarea în instalaţie. calitatea şi integritatea • Criteriu/Parametru . Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru spaţiul de acces şi manevră. înainte de proba de presiune.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după montarea în instalaţie.3). • Condiţii de admisibilitate posibilitatea de acces şi manevră. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi locul ei de amplasare. 3. înainte de probare. • Gradul de verificare 100%. prin acţionare directă. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3. • Gradul de verificare 100%.

aspectul. înainte de fixare. • Gradul de verificare 100%. înainte de fixare.tipul.3). . distanţele minime faţă de elementele de construcţie. distanţele: prin măsurare directă. fişei de agrement). numărul de elemente. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru locul de amplasare. • Metoda de verificare locul de amplasare: vizual. aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. încadrarea în condiţiile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Momentul verificării după poziţionare. • Momentul verificării după poziţionare. • Metoda de verificare tipul: vizual.

stabilitatea corpului de încălzire şi a accesoriilor (armături de închidere. . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). reglare.3). rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile şi a înglobării fixe în elementele de construcţii. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru tipul elementelor de fixare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea tipului de fixare. respectarea condiţiilor de amplasare din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 şi adoptate în proiect. • Momentul verificării după fixare. încadrarea în toleranţele prevăzute de norma de produs sau fişa de agrement. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate respectarea distanţelor şi toleranţelor indicate în proiect. golire). • Metoda de verificare tipul elementelor de fixare: vizual.• Gradul de verificare bucată cu bucată. înainte de proba de funcţionare. rigiditatea fixării.

3). 3. d) Modul de racordare • Criteriu/Parametru schema de racordare. • Momentul verificării după fixare. pe locul de montaj. Cazane a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul.4. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. .3). • Condiţii de admisibilitate respectarea soluţiei de racordare prevăzută în proiect.• Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării după poziţionarea pe postament. în cartea cazanului sau în fişa de agrement.1.4. Montarea echipamentului 3. parametrii tehnici. • Metoda de verificare vizual. • Metoda de verificare vizual.

• Gradul de verificare 100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau în fişa de agrement. • Metoda de verificare locul şi poziţia de montare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. vizual. distanţele: prin măsurare directă. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIRC1.3). Gradul de verificare 100%. . a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.înainte de fixarea definitivă. cotele de montaj. poziţia de montare.

nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Momentul verificării . • Metoda de verificare vizual. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru tipul. • Metoda de verificare tipul: vizual. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. d) Aparate de măsură. dimensiunile: prin măsurare directă. poziţia de montare. dimensiunile. • Gradul de verificare 100%.3). elemente de preluare a vibraţiilor. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement.c) Postamentul • Criteriu/Parametru tipul. • Momentul verificării înainte de poziţionarea cazanului.

parametrii tehnici. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.4. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. înainte de proba de funcţionare. e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de racordare.3).3).după fixarea cazanului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării după execuţia legăturilor.2. a instrucţiunilor ISCIR şi fişei de agrement. . • Metoda de verificare vizual. Arzătoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul. 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fişei de agrement.3). în fişa tehnică sau fişa de agrement. • Gradul de verificare 100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. poziţia de montare. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării după poziţionarea pe locul de montaj. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a celor din fişa de agrement. a normativului I 13 şi instrucţiunii ISCIRCI. • Metoda de verificare vizual. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare.• Metoda de verificare vizual. • Gradul de verificare 100 %. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . înainte de fixarea definitivă. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie.

3). parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.3). • Gradul de verificare bucată cu bucată .4. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de funcţionare. 3. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare vizual.3. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării după fixare (inclusiv accesorii). a instrucţiunilor tehnice date de producător şi/sau în fişa de agrement. Sisteme de expansiune (module sau vase de expansiune închise/deschise) a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul. • Metoda de verificare vizual. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . a fişei de agrement şi a instrucţiunilor ISCIR.

cotele de montare: prin măsurare directă.înainte de fixarea definitivă. cotele de montare. • Gradul de verificare 100%. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau ale fişelor de agrement. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare 100 %. . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). a normativului I 13. • Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. instrucţiunilor ISCIR şi STAS 7132. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. poziţia de montare. • Metoda de verificare locul şi poziţia de montare: vizual.

4. parametrii tehnici.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare 100%.3). • Metoda de verificare vizual. • Metoda de verificate tipul: vizual. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării înainte de poziţionarea sistemului de expansiune (modulul sau vasul de expansiune). . dimensiunile. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. cotele de montare.4.3). dimensiunile şi cotele de montare: prin măsurare directă. dozare) a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul. 3. c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune • Criteriu/Parametru tipul. Staţia de tratare a apei de alimentare (dedurizare.

a normativului I 13. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie.• Momentul verificării după poziţionarea pe locul de montaj. poziţia de montare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. .3). • Gradul de verificare 100 %. • Gradul de verificare 100%. • Metoda de verificare vizual. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de fixarea definitivă. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III). a instrucţiunilor de montare ale producătorului şi ale fişelor de agrement. • Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi a fişei de agrement.3).

• Gradul de verificare 100%.3). • Metoda de verificare vizual.4. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. 3. • Gradul de verificare bucată cu bucată (pe elemente componente). . a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema tehnologică. parametrii tehnici. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după fixare (inclusiv accesorii). înainte de proba de funcţionare. a fişei de agrement şi a normativului I 13. prin verificarea corespondenţei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect. înainte de fixarea definitivă.5. Pompe a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie.

• Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare. prin măsurare directă. poziţia de montare. • Metoda de verificare locul şi poziţia de montare. vizual. . cotele de montaj.3). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. distanţele.3). c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. dimensiunile. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.• Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.

prin măsurare directă. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de racordare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării după execuţia legăturilor. • Metoda de verificare vizual. nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Gradul de verificare 100 %.3).• Metoda de verificare tipul: vizual. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. . • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării înainte de poziţionarea pompei. dimensiunile. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare bucată cu bucată.

6.4. înainte de fixarea definitivă. • Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Metoda de verificare vizual. vizual. 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare locul şi poziţia de montare. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta compresorului. distanţele: prin măsurare directă. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie.3). . cotele de montaj. parametrii tehnici. Compresoare a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul. • Gradul de verificare 100 %.• Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. poziţia de montare. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare.3).

• Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. • Momentul verificării înainte de poziţionarea compresorului. • Gradul de verificare 100%. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare tipul: vizual. c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor • Criteriu/Parametru tipul. . dimensiunile. • Gradul de verificare 100%.3). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. dimensiunile: prin măsurare directă. nu se admit toleranţe mai mari de 5 % faţă de dimensiunile indicate de proiectant/producător. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

parametrii tehnici.3). . înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta schimbătorului. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunii tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după execuţia legăturilor.3).7. • Metoda de verificare vizual. înainte de proba de funcţionare.4.• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de racordare. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul.

c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). distanţele: prin măsurare directă. • Gradul de verificare 100%. poziţia de montare.• Gradul de verificare 100%. cotele de montaj.3). b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Metoda de verificare locul şi poziţia de montare: vizual.

d) Izolaţia • Criteriu/Parametru tipul izolaţiei. grosimea izolaţiei. • Gradul de verificare pentru fiecare schimbător. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Metoda de verificare tipul. grosimea: prin măsurare directă.schema de racordare • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după execuţia legăturilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. existenta protecţiei izolaţiei. înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. vizual. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .3). • Momentul verificării după proba de funcţionare.

• Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare bucată cu bucată.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător): . diametrul/numărul racordurilor. 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.8. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării după fixare.3). Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru diametrul.3). e) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de racordare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.4. • Metoda de verificare prin măsurare directă. înainte de proba de funcţionare..

cotele de montaj. • Aparatura de verificare mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare . • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri de la prevederile proiectului. se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie. b) Amplasarea • Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.măsurare directă.înainte de montarea în instalaţie. • Gradul de verificare 100%. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. în cazul în care proiectul nu le indică. • Metoda de verificare poziţia şi locul de montare: vizual.3). înainte de proba de funcţionare. distanţa între elemente: prin . • Gradul de verificare 100%. • Momentul verificării după montare.

amplasarea.3). .mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării înainte de proba de funcţionare.3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Momentul verificării după poziţionare. c) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru tipul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare vizual. d) Suporţi de susţinere a distribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru tipul. • Metoda de verificare vizual. înainte de fixarea definitivă. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. locul de amplasare.

9. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5. 3.3).4. 3. • Momentul verificării după montare. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. poziţia de montare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). .• Gradul de verificare 100%. • Gradul de verificare 100 %. • Condiţii de admisibilitate respectarea tipului de suport. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru tipul. a materialelor şi dimensiunilor prevăzute în proiect. • Metoda de verificare vizual. scurgeri de apă. Proba de presiune la rece • Criteriu/Parametru presiunea de încercare. Alte aparate de măsură.

3. înainte de finisarea elementelor instalaţiei (izolare. • Gradul de verificare 100%. de mascare sau înglobare în elemente de construcţie.• Metoda de verificare prin proba de presiune la rece. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV. reţelele de conducte şi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice. pentru conducte din alte materiale conform I 13. pereţi.6. agregate. de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în şanţuri.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. • Momentul verificării după racordarea echipamentelor din centrala termică. Proba de presiune la cald • Criteriu/Parametru presiunea de încercare.9). comportarea la dilatare/contractare. scurgeri de apă.efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenţa nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaţiei. pentru conducte din PP conform fişei de agrement. pe toată durata probei.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). vopsire). suprafeţe de încălzire). pardoseli. se admite: . punctele termice. planşee. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C. . .

variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. Proba de eficacitate • Criteriu/Parametru gradul de încălzire. . după închiderea completă a clădirii. • Metoda de verificare prin proba de eficacitate conform normativului I 13. .deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor.• Metoda de verificare prin proba de presiune la cald conform normativului I 13 • Momentul verificării după efectuarea probei la rece. . izolării). înaintea finisării (vopsirii.scurgeri de apă vizibile pe tot traseul şi la îmbinări. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. n elementele de construcţii (serpentine sau conducte în pereţi. • Momentul verificării după efectuarea probelor la rece şi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C şi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C). • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . plafoane sau pardoseli). în pereţi sau planşee cu excepţia elementelor înglob.7. • Gradul de verificare 100%.10). pe toată durata probei. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (AnexaIII). mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în canale nevizitabile sau în şanţuri. • Gradul de verificare 100%. 3.

• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III).funcţionarea elementelor de închidere/deschidere şi de siguranţă ale cazanului.funcţionarea aparatelor de încălzire. • Metoda de verificare funcţionarea întregii instalaţii. pentru instalaţiile de preparare a apei calde: . vizual: . . .funcţionarea alimentării cu combustibil: .funcţionarea instalaţiei automate de aprindere. pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic caldă/fierbinte: . Proba de funcţionare • Criteriu/parametru pentru toate instalaţiile: .nivelul de zgomot produs de armături. . . pentru cazane: .debitul de apă. .funcţionarea aparatelor de încălzire. pentru instalaţiile de alimentare cu agent termic abur: .funcţionarea dispozitivelor de reglare şi de eliminare a fumului. . . . 3.indicarea corectă a datelor.8.condiţiile de scurgere a condensului.funcţionarea arzătoarelor.temperatura apei.presiunea aburului.pierderile de apă. .temperatura de încercare.temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură: pentru aparatele de măsură şi control: .presiunea de încercare: . • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate conform normativului I 13.10).

prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual: condiţiile de scurgere. supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune. • Gradul de verificare 100%. temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură. vizual. temperatură. temperatura gazelor de ardere. prin măsurare. funcţionarea elementelor de închidere/deschidere a rezervorului de zi de combustibil. lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanşeităţi. prin măsurare. prin proba de etanşeitate.debitul şi temperatura conform I 13. temperatura şi presiunea la distribuitoare-colectoare. . presiunea de încercare.Normativ I 13.pentru recipiente sub presiune. • Condiţii de admisibilitate încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. prin măsurare. ± 5 % pentru temperaturi şi presiuni. prin măsurare. prin acţionare directă a robinetelor de închidere/deschidere şi prin controlul vizual al nivelului de combustibil. . nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2. pierderile de apă. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 10% pentru debite. funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei conform: . conform I 13. • Momentul verificării după încheierea execuţiei instalaţiei.Instrucţiuni tehnice ISCIR . funcţionarea instalaţiei de automatizare (acolo unde funcţionarea este realizată automat).Fişele de agrement pentru echipamentul din dotare. presiunea creată de compresor. . vizual. presiunea de pornire/oprire a pompelor. presiune. funcţionarea aparatelor de încălzire. prin măsurare.

STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. Definirea termenilor tehnici. STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor.STAS 5738/1 şi STAS 5738/2 . SR ISO 1167 . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a debitului. Dimensiuni. Prinderea acţionărilor multitur la robinete. gaz sau solid. SR ISO 5210 Robinetărie industrială. Presiuni nominale. Diametre nominale. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 404/1 Ţevi de oţel. Tipuri. STAS 1601 Armături industriale din fonte.pentru robinete de reglare cu ventil . trase sau laminate la rece. STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire. Mufe pentru ţevi. Robinet cu cep cu mufe. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. laminate la cald. STAS 1056 Armături pentru gaze naturale. Încercări. Partea 2: Ţevi de conducte. diagonale şi axiale. Condiţii tehnice speciale de calitate. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. Condiţii tehnice speciale de calitate. Măsurarea dimensiunilor. Clasa B. Determinarea rezistenţei la presiune interioară. temperaturii. SR ISO 6552 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. cu flanşe.. STAS 1308 sau STAS 3317 – pentr combustibil lichid. Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil.Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici IPCT. SR. Partea 1: Ţevi de uz general. diagonale şi axiale. Încercări. . STAS 7132 Instalaţii de încălzire centrală. presiuni şi diametre nominale. Prescripţii de calcul. Robinete cu cep. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţie (Anexa IV.Normativ C 142 . STAS 530/1 Ţevi de oţel. încercarea de etanşeitate la presiune interioară. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C. Nomenclator. STAS 1797/2 Instalaţii de încălzire centrală. SR ISO 7121 Robinete cu sferă.STAS 54. .pentru radiatoare din fontă. Dimensiuni şi toleranţe. STAS 1155 Flanşe pentru armături şi conducte.STAS10400/1 . STAS 5738/2 Pompe centrifuge.STAS 1676 . SR ISO 3126 Ţevi din materiale plastice. Prescripţii de calcul termotehnic.pentru termoizolaţii la elementele de instalaţii. STAS 5560 Fitinguri filetate din oţel. STAS 471 Fitinguri din fontă maleabilă. STAS 1180 Armături industriale din fontă şi oţel. . Calculul necesarului de căldură. STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. de oţel. SR ISO 3458 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polipropilenă (PP) sub presiune. Condiţii tehnice de calitate. STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. STAS 2250 Elemente pentru conducte. Numărul anual de grade-zile.6). presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile. . Robinete de închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil. STAS 5738/1 Pompe centrifuge. STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel. STAS 3417 Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzire centrală. STAS 2099 Elemente pentru conducte.4839 Instalaţii de încălzire. fără sudură. . Clasa C. [top] Anexa 1-IV Documente de referinţă STAS 402 Fitinguri pentru ţevi cu etanşare în filet.pentru pompe. fără sudură. Calculul necesarului de căldură. presiunii şi nivelului de zgomot.

I 35 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. STAS 11751 Armături industriale din fontă şi oţel. STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal. . Robinete de reţinere. STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel.STAS 7335/3 Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oţel. SR ISO 11484 Ţevi de oţel utilizate la presiune. Robinete de comutare. presiuni nominale şi diametre. SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul Clasificare. presiuni nominale şi diametre. utilizate la presiune Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare.Instalaţii de ventilare. utilizate la presiune. Robinete de închidere. I 40 Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal. trase sau laminate la rece. C 15 NP 029 Normativ de proiectare pentru reţele termice cu conducte preizolate montate în sol. Instalaţii de ventilare mecanică simplă sau combinată. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale. STAS 8019 Rezervoare pentru combustibil lichid. STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură. Tipuri. Tipuri. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii. presiuni nominale şi diametre. Clasificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. STAS 11750 Armături industriale din fontă şi oţel. STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux. C1 C 4 Instrucţiuni ISC1R. I 13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate. climatizare şi încălzire cu aer cald 1. Robinete de reglare. Tipuri. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii lucrărilor şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaţii de ventilare şi climatizare destinate construcţiilor: Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile şi industriale. I 37 Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape şi la treceri prin cămine. I 29 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. I 36 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. Condiţii tehnice speciale de calitate. STAS 11984 Instalaţii de încălzire centrala. Tipuri. utilizate la transportul agentului termic de încălzire şi a apei calde de consum. STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. [top] Cuprins Caiet Instalaţii V . Robinete de reţinere cu clapă. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. presiuni nominale şi diametre. STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii. Lungimi de legătura faţă-lafaţă. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. SR ISO 10332 Ţevi din oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. cu flanşe.

Instalaţiile de ventilare de proces. . Instalaţii de încălzire cu aer cald. Instalaţiile de evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu. autocare. în Anexa 1-V. Instalaţiile de avarie. panouri. Instalaţii de climatizare "numai aer'/'aer apă". Instalaţiile de climatizare pentru automobile. Instalaţii de ventilare locală prin absorbţie/refulare. trape etc). Instalaţiile de transport pneumatic. [top] 2 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. Instalaţii de desceţare. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării : canalelor de aer şi a pieselor speciale. dispozitivelor de închidere.Instalaţii de climatizare parţială. Nu fac obiectul prezentului normativ: Instalaţiile de ventilare din mine. [top] 3. dispozitivelor de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre. dispozitivelor de ventilare naturală organizată. vapoare. trenuri. Instalaţiile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care folosesc izotopi radioactivi. Instalaţii de supraumidificare. gurilor de refulare şi aspiraţie. Instalaţii de desprăfuire. reglare şi accesoriilor canalelor de aer. Instalaţii de ventilare de înaltă presiune.

dispozitivelor de ventilare locală.1. b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru tipul îmbinării. 3. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialelor canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru tipul materialelor. conform I 5. . aparatelor pentru ventilare şi încălzire. • Metoda de verificare vizual. aparatelor de automatizare. măsură şi control. arsuri sau cojeli).defecte (fisuri. • Momentul verificării înainte de executarea îmbinărilor.1. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. Montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale 3. aspectul materialelor.neuniformităţi vizibile cu ochiul liber.3). . aparatelor de răcire şi climatizare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .1.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). aspectul îmbinării. . echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare 100%.

conform normativului I 5. . c) Dimensiunile canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru dimensiunile canalelor de ventilare. • Momentul verificărilor după executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare 100%.• Metoda de verificare vizual.3). fisuri. • Condiţii de admisibilitate să corespundă prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Gradul de verificare cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelşi diametru (secţiune dreptunghiulară). înainte de proba de etanşeitate. lovituri. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). abateri de poziţie între elementele îmbinării). • Momentul verificării după executarea îmbinărilor. • Metoda de verificare prin măsurare directă: conform STAS 9660. .defecte vizibile (deformări.

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrilor (Anexa IV. • Gradul de verificare 100 %. • Gradul de verificare . e) Calitatea protecţiei anticorozive • Criteriu/Parametru respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor. • Momentul verificării înainte de protecţia anticorozivă şi izolare. aspect. înainte de mascare. prin proba cu fum sau prin proba cu soluţie de apă cu săpun. • Condiţii de admisibilitate nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane. • Momentul verificării după proba de etanşeitate.3). conform normativului I 5. nici la îmbinările tubulaturilor. • Metoda de verificare vizual. aplicarea stratului de grund). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Metoda de verificare vizual. 16). d) Proba de etanşeitate a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor.

• Gradul de verificare 100%. distanţa între două elemente succesive de susţinere. conform proiectului.neuniformităţi (băşici.3). . • Metoda de verificare vizual. • Metoda de verificare tipul: vizual. • Momentul verificării după pozare.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă.100%. conform proiectului. • Condiţii de admisibilitate nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).3). g) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere a canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru tipul susţinerilor. . discontinuităţi. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. încreţituri). • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . f) Traseul canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru locul de amplasare.

• Momentul verificării după proba de etanşeitate. . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Momentul verificării pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare. se admit: . înainte de mascare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.distanţa: prin măsurare directă. grosimea izolaţiei. • Metoda de verificare tipul şi aspectul izolaţiei: vizual şi conform normativului I 5. aspectul izolaţiei.abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe 1 metru înălţime. minim 25 % din elementele de fixare. pentru canalele de aer verticale. faţă de cele prevăzute în proiect. grosimea. . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . pentru prinderea cu elemente mobile: după poziţionare.alte tipuri de elemente de susţinere. h) Izolaţia canalelor de ventilare • Criteriu/Parametru tipul izolaţiei. prin măsurare directă.3). • Gradul de verificare prin sondaj.

când nu este indicată în proiect. • Aparatura de verificare . . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.toleranţa de + 10 % la grosime. înainte de proba de etanşeitate. diferite faţă de prevederile proiectului. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . 3. • Gradul de verificare 100%.• Gradul de verificare 100%.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului. se admite: .defecte vizibile.1.3).toleranţe la grosime. Canale montate aparent • Criteriu/Parametru paralelismul canalelor faţă de elementele de construcţie. • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcţie. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect).2. . • Metoda de verificare prin măsurare. • Momentul verificării după montarea canalelor de aer. . neuniformităţi.

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor devin ascunse (Anexa IV. • Momentul verificării înainte de acoperirea lor.1. • Metoda de verificare vizual. • Gradul de verificare 100%. 3.4.3. • Condiţii de admisibilitate accesibilitatea la locul de montare a canalelor. • Gradul de verificare 100%. Canale montate în aer liber sau în spaţii umede • Criteriu/Parametru aspectul termoizolaţiei. Canale montate în ghene/plafoane false • Criteriu/Parametru posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor.mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III).2).3). • Momentul verificării după proba de etanşeitate. . aspectul hidroizolaţiei. • Metoda de verificare vizual.

3).2.2. 3. Montarea clapetelor de reglare si şibărelor • Criteriu/Parametru locul de amplasare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Gradul de verificare 100%.2. • Metoda de verificare tipul: vizual.1. 3. Montarea clapetelor de închidere (cu acţionare manuală sau automată. . • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. antifum) • Criteriu/Parametru tipul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. antifoc. • Momentul verificării înainte de proba de funcţionare.2.3). prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. locul de amplasare. reglare şi accesoriilor canalelor de aer 3. Montarea dispozitivelor de închidere. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.

înainte de proba de funcţionare. locul de amplasare. paralele) • Criteriu/Parametru tipul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare 100%.3. • Momentul verificării după montarea în instalaţie. • Metoda de verificare tipul: vizual. prin verificarea corespondenţei cu prevederile proiectului. locul de amplasare: prin măsurare directă. . • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse.3).locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare 100%. • Momentul verificării după montarea în instalaţie.2. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

Montarea coturilor cu aripioare de dirijare (profilate sau neprofilate) • Criteriu/Parametru tipul.3). numărul locul de amplasare. 3. • Gradul de verificare 100%. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire • Criteriu/Parametru tipul.2. poziţia de montaj. • Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual.3).5. • Momentul verificării după montarea în instalaţie.2.4.• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). etanşeitatea. 3. . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare vizual. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.

• Gradul de verificare .3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. numărul. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind tipul.locul de amplasare: prin măsurare directă. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. numărul şi locul de amplasare. 3. Punctele de măsurare • Criteriu/Parametru tipul. etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. • Documente încheiate Proees-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. absenţa scăpărilor de aer pe toată suprafaţa de contact cu tubulatura de aer. numărul şi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer. etanşeitatea: prin proba de etanşeitate. • Momentul verificării tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. locul de amplasare: prin măsurare directă. locul de amplasare. înainte de proba de etanşeitate. • Momentul verificării tipul.2. 16). etanşeitatea. • Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).6. înainte de proba de etanşeitate. • Gradul de verificare 100 %.

100%. de introducere • Criteriu/Parametru .3). de transfer. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Grile de refulare (simplă/dublă deflecţie). numărul şi locul de amplasare.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare (Anexa IV. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 16). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind tipul.1. 3.2. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3. absenţa scăpărilor de aer. Montarea compensatoarelor de dilatare • Criteriu/Parametru locul de amplasare. 3.7.3. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie 3. • Momentul verificării după montarea în instalaţie. • Metoda de verificare locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare 100%.

• Momentul verificării . prin verificarea corespondenţei cu proiectul.tipul. numărul. 3. • Metoda de verificare tipul şi numărul grilelor. locul de amplasare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). montarea garniturii de etanşare.3). • Momentul verificării după montarea canalelor de aer. • Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual. Anemostate • Criteriu/Parametru tipul.3. • Gradul de verificare bucată cu bucată. locul de amplasare: prin măsurare directă. locul de amplasare. locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.2. numărul. garnitura de etanşare: vizual.

înainte de montarea plafonului fals. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind tipul. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). locul de amplasare: prin măsurare directă. Panouri de refulare • Criteriu/Parametru tipul.3.3).după montarea canalelor de aer. numărul şi locul de amplasare. montarea garniturii de etanşare.3. . numărul. înainte de finisarea plafoanelor. 3. • Metoda de verificare tipul şi numărul panourilor. garnitura de etanşare: vizual. • Momentul verificării după montarea pe suporţi. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare bucată cu bucată. locul de amplasare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

locul de amplasare: prin măsurare directă. locul de amplasare. 3.3. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. numărul.4. 3. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3).• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare . • Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual. • Momentul verificării după fixarea de tubulatură. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) • Criteriu/Parametru tipul.3). Fante de aer (introducere/absorbţie) • Criteriu/Parametru tipul.5. numărul şi locul de amplasare. numărul. locul de amplasare.3.

3. • Gradul de verificare bucată cu bucată. înainte de proba de funcţionare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual. • Momentul verificării după montarea în instalaţia de ventilare. locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală • Criteriu/Parametru tipul. locul de amplasare: prin măsurare directă.tipul şi numărul: vizual.6. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3). • Momentul verificării după montare.3. numărul. .

3). . prin verificarea corespondenţei cu proiectul. aspectul. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). panouri. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. de acoperiş. locul de amplasare. guri de evacuare în exterior) • Criteriu/Parametru tipul. locul de amplasare: prin măsurare directă.• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).7.3). 3. • Gradul de verificare bucată cu bucată. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre.) • Criteriu/Parametru tipul. materialul. • Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual. 3. numărul.4.3. Prize de aer (de perete. • Momentul verificării după montarea în instalaţia de ventilare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. trape etc.

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării înainte de proba de funcţionare.locul de amplasare.1. • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după montarea canalelor de aer. locul de amplasare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual.3). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Gradul de verificare bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. locul de amplasare. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată 3. poziţia de montare.5.5. Grile de absorbţie din încăperi • Criteriu/Parametru tipul. • Condiţii de admisibilitate . 3. numărul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2.respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. Coşuri de evacuare (individuale.3).2). locul de amplasare. • Documente încheiate Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.3. numărul . locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Momentul verificării înainte de finisarea canalelor de aer. Deflectoare • Criteriu/Parametru tipul. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare tipul: vizual. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. locul de amplasare. • Gradul de verificare 100%. 3. 3.5.5. cu colector central şi deversor) • Criteriu/Parametru tipul.

• Gradul de verificare bucată cu bucată. Luminatoare • Criteriu/Parametru tipul. • Gradul de verificare bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.4. • Condiţii de admisibilitate . • Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual. • Momentul verificării după montare. • Momentul verificării după montare. 3. numărul. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).• Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual. prin verificarea corespondenţe cu proiectul. locul de amplasare: prin măsurare directă.5. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. locul de amplasare. locul de amplasare: prin măsurare directă. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3).

locul de amplasare. locul de amplasare: prin măsurare directă.3). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. 3.5. Căciuli de protecţie pentru canale de aer • Criteriu/Parametru tipul. Montarea dispozitivelor de ventilare locală 3.3). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). . • Momentul verificării după montarea canalelor verticale de aer.6. 3. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. Hote • Criteriu/Parametru tipul. locul de amplasare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.5.1. • Metoda de verificare tipul: vizual. • Gradul de verificare bucată cu bucată.respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).6.

• Metoda de verificare tipul: vizual.3). înainte de proba de funcţionare. locul de amplasare: prin măsurare directă.2. • Momentul verificării după montare. Absorbfii marginale. nise de laborator • Criteriu/Parametru tipul.6.prin verificarea corespondenţei cu proiectul.montarea dispozitivelor de filtrare (după caz). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Condiţii de admisibilitate . • Momentul verificării după montare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. înainte de proba de funcţionare. 3. • Gradul de verificare bucată cu bucată. locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare tipul hotei şi dispozitivele de filtrare: vizual. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. locul de amplasare.

• Metoda de verificare tipul: vizual. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Ventilatoare • Criteriu/Purametru tipul. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare 3.7.3.respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).6. locul de amplasare.1. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare 100.3). 3. înainte de proba de funcţionare.7.3). locul de amplasare. locul de amplasare: prin măsurare directă.%. 3. • Momentul verificării după montare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). Duşuri şi perdele de aer • Criteriu/Parametru tipul.

• Momentul verificării după montare. locul de amplasare: prin măsurare directă. modul de racordare şi susţinere (după caz). poziţia de montare parametrii tehnici. locul de amplasare.7. poziţia de montare. • Metoda de verificare tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. modul de racordare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare tipul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV. poziţia de montare.3). parametrii tehnici.2. elementele de amortizare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. modul de racordare şi susţinere: vizual. 3. parametrii tehnici. . Baterii de încălzire şi răcire • Criteriu/Purametru tipul. parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. modul de racordare: vizual. elementele de amortizare.poziţia de montare.

locul de amplasare. modul de racordare şi postamentul (după caz). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. parametrii tehnici. • Gradul de verificare bucată cu bucată. locul de amplasare: prin măsurare directă.3). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. Filtre de aer • Criteriu/Parametru tipul. înainte de proba de funcţionare. înainte de proba de funcţionare. • Momentul verificării după montare.locul de amplasare: prin măsurare directă. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare tipul. parametrii tehnici. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării după montare. • Gradul de verificare bucată cu bucată.3.7. 3. modul de racordare şi postamentul: vizual. .

• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). parametrii tehnici. înainte de proba de funcţionare. modul de racordare şi susţinere vizual. • Gradul de verificare bucată cu bucată. Separatoare de praf • Criteriu/Parametru tipul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. locul de amplasare.3).5. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Momentul verificării după montare.3). locul de amplasare: prin măsurare directă. locul de amplasare.7. • Metoda de verificare tipul.7. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3. Camere de umidificare • Criteriu/Parametru tipul. 3. parametrii tehnici.4. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. modul de racordare şi susţinere (după caz).

• Gradul de verificare . • Gradul de verificare bucată cu bucată. parametrii tehnici.parametrii tehnici. parametrii tehnici: vizual. • Metoda de verificare tipul. modul de racordare. • Momentul verificării după montare. înainte de proba de funcţionare.7. locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare tipul. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării după montare. parametrii tehnici. locul de amplasare. locul de amplasare: prin măsurare directă. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 3. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. modul de racordare: vizual. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. înainte de proba de funcţionare.6. Ventiloconvectoare • Criteriu/Parametru tipul.

locul de amplasare. Aparate cu inducţie (climaconvectoare) • Criteriu/Parametru tipul.3). • Metoda de verificare tipul. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. înainte de proba de funcţionare. parametrii tehnici. . • Momentul verificării după montare. locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.7.3).7. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. modul de racordare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare bucată cu bucată. parametrii tehnici. modul de racordare: vizual. 3. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.bucată cu bucată.

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Metoda de verificare tipul: vizual. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. • Momentul verificării .9.7.7.3. Atenuatoare de zgomot • Criteriu/Parametru tipul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. parametrii tehnici. locul de amplasare.8. • Gradul de verificare bucată cu bucată. modul de susţinere: vizual.3). 3. modul de susţinere. înainte de proba de funcţionare. locul de amplasare: prin măsurare directă. • Metoda de verificare tipul. locul de amplasare. locul de amplasare: prin măsurare directă. parametrii tehnici. • Momentul verificării după montare. Aparate de amestec • Criteriu/Parametru tipul. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.

înainte de proba de funcţionare. parametrii tehnici. înainte de proba de funcţionare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.după montare. modul de racordare. 3. poziţia de montare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). parametrii tehnici. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. modul de racordare: vizual. locul de amplasare. poziţia de montare. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. locul de amplasare: prin măsurare directă.10.7. • Metoda de verificare tipul. Recuperatoare de căldură • Criteriu/Parametru tipul. • Momentul verificării după montare. • Aparatura de verificare .

izolaţia şi protecţia izolaţiei. dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere.8.mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.7. când nu este prevăzută în proiect. Aeroterme pentru abur/apă caldă.3). Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 3. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. locul de amplasare. Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire 3. înainte de proba de funcţionare.3).8. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. • Gradul de verificare 100%. tipul şi distanţele între elementele de susţinere.1.11. se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei. • Momentul verificării după montarea aparatelor. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. panta (după caz). fierbinte .

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării după montare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.8. . modul de susţinere. modul de racordare la instalaţia de alimentare şi la cea de evacuare a gazelor arse. se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanţelor. locul de amplasare. înainte de proba de funcţionare. parametrii tehnici.3). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Generatoare de aer cald • Criteriu/Parametru tipul. modul de racordare. distanţele faţă de elementele de construcţie. • Metoda de verificare tipul. distanţele: prin măsurare directă.• Criteriu/Parametru tipul. parametrii tehnici. când nu este prevăzută în proiect.2. modul de racordare şi de susţinere: vizual. • Gradul de verificare bucată cu bucată. parametrii tehnici. 3.

• Momentul verificării după montare.8. • Metoda de verificare tipul. distanţele faţă de elementele de construcţie.postamentul (după caz). • Metoda de verificare tipul. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Dulapuri pentru încălzire • Criteriu/Parametru tipul. modul de racordare. parametrii tehnici.3). • Gradul de verificare bucată cu bucată. parametrii tehnici. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. modul de racordare şi postamentul: vizual. modul de racordare şi postamentul: vizual. locul de amplasare: prin măsurare directă.3. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin verificarea corespondenţei cu proiectul. înainte de proba de funcţionare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. 3. postamentul. • Momentul verificării . distanţele: prin măsurare directă. parametrii tehnici.

• Metoda de verificare tipul. • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. modul de racordare. parametrii tehnici. elementele de amortizare. modul de racordare: vizual. locul de amplasare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). stabilitatea fixării. • Momentul verificării după montare. stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.4.8.după montare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. • Gradul de verificare bucată cu bucată. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. Ventilatoare de acoperiş • Criteriu/Parametru tipul. parametrii tehnici.3). 3. locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate . înainte de proba de funcţionare. elementele de amortizare.

8. 3.respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). • Metoda de verificare tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. locul de amplasare. dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. • Documente încheiate . izolaţia şi protecţia izolaţiei. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. panta de montare (după caz). Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare. când nu este prevăzută în proiect. • Gradul de verificare 100%. tipul şi distanţele între elementele de susţinere. se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.5. izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual.3). locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă • Momentul verificării după montarea aparatelor. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.

.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. distanţele: prin măsurare directă. • Gradul de verificare bucată cu bucată. Aparate de climatizare • Criteriu/Parametru tipul.9. locul de montare. prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3). 3. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Momentul verificării după montare. modul de racordare. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare 3.1. înainte de proba de funcţionare. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.9. • Metoda de verificare tipul. postamentul (după caz). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. Aparate de răcire • Criteriu/Parametru tipul. locul de montare. parametrii tehnici. parametrii tehnici.9. modul de racordare şi postamentul: vizual.3). parametrii tehnici.

dimensiunile conductelor şi a elementelor de susţinere. prin verificarea corespondenţei cu proiectul. înainte de proba de funcţionare.3). prin verificarea corespondenţei cu proiectul.3. • Gradul de verificare bucată cu bucată. distanţele: prin măsurare directă. locul de amplasare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare tipul. izolaţia şi protecţia izolaţiei. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului. • Metoda de verificare tipul conductelor şi a elementelor de susţinere. locul de amplasare şi panta de montare: prin măsurare directă. parametrii tehnici. modul de fixare. Instalaţia de alimentare • Criteriu/Parametru tipul şi dimensiunile conductelor de legătură. modul de racordare şi fixare vizual. panta de montare (după caz). • Momentul verificării după montare. . izolaţia şi protecţia izolaţiei: vizual. tipul şi distanţele între elementele de susţinere.9.modul de racordare. 3. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

înainte de proba de etanşeitate. numărul. locul de amplasare în instalaţie.3). prin verificarea corespondenţei cu datele proiectului.• Momentul verificării după montarea aparatelor. când nu este prevăzută în proiect.10. • Gradul de verificare bucată cu bucată . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de proba de funcţionare. • Metoda de verificare tipul şi numărul: vizual. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III). locul de amplasare: prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul numărul şi locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate . măsură şi control • Criteriu/Parametru tipul. • Momentul verificării după montare. 3. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Gradul de verificare 100%. Aparate de automatizare. se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei.

pentru clapetele de închidere: etanşeitatea şi funcţionarea. pentru bateriile de încălzire şi răcire: parametrii termici. pentru camerele de umidificare: temperatura.11. vizual. debitul. nivelul de zgomot. pentru dispozitivele de protecţie a gurilor de evacuare: etanşeitatea şi funcţionarea normală. presiunea şi temperatura. nivelul de zgomot şi vibraţii. debitul.3). pentru duşurile şi perdelele de aer: temperatura şi viteza aerului. debitul. pentru generatoarele de aer cald şi dulapurile de încălzire: temperatura. Proba de funcţionare • Criteriu/parametru pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziţia jaluzelelor. temperatura şi debitul aerului. pentru sistemele de automatizare: funcţionarea normală. 3. viteza. pentru aparatele cu inducţie: temperatura. pentru punctele de măsurare: etanşeitatea.Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru filtrele de aer şi separatoarele de praf: etanşeitatea şi funcţionarea normală a mecanismelor de antrenare sau evacuare a prafului (după caz). pentru recuperatoarele de căldură: temperatura şi debitul. pentru gurile de refulare şi aspiraţie: etanşeitatea. pentru gurile de introducere: funcţionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul). presiunea. pentru canalele de aer: etanşeitatea. pentru ventiloconvectoare: temperatura. . • Metoda de verificare funcţionarea întregii instalaţii. nivelul de zgomot şi vibraţii. pentru capacele de vizitare şi curăţire: etanşeitatea. nivelul de zgomot şi vibraţii. umiditatea. pentru ventilatoare: debitul. pentru aparatele de răcire şi climatizare: debitul. pentru dispozitivele de reglare: etanşeitatea.

umidităţii. temperaturii. temperatură. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică. vibraţii şi nivel de zgomot. Terminologie. viteză. STAS 6562 . Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori: ± 5 % ÷ ± 10 % pentru debitul de aer. conform I 5.6). Aparate de măsurat şi control. lipsa scăpărilor de aer în instalaţie. • Momentul verificării după încheierea execuţiei instalaţiei. cu fum sau cu soluţie de apă cu săpun. conform I 5. Partea 1: Mărimi şi procedee de bază. Metode de măsurare.Instalaţii sanitare. Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător. vibraţiilor şi nivelului de zgomot (Anexa III). Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. nivelul de zgomot şi vibraţii. funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a debitului de aer. prin măsurare. funcţionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare.Tuburi Pitot-Prandtl. presiunea. • Gradul de verificare 100%.Instalaţii de încălzire şi ventilare. • Condiţii de admisibilitate încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit. SR ISO 1996-1 . de ventilare şi de gaze naturale. vitezei. . prin măsurare. viteza. Semne convenţionale. STAS 6156 .pierderile de aer prin proba de etanşeitate.Acustică. presiunii. funcţionarea aparatelor: vizual.Acustică în construcţii. de încălzire centrală. [top] Anexa 1-V Documente de referinţă STAS 185/6 . ± 5 % pentru temperatură şi presiune. umiditate. presiune. temperatura şi umiditatea. • Documente încheiate Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. debitul. STAS 4369 .

. .Instalaţii de ventilare şi condiţionare. I 26 . cu presiunea egală sau mai mică de: 6 bar. cu presiune mai mare de 6 bar. STAS 13046/3 . Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări. . aflate în aval de staţia de predare. Rame cu jaluzele. în Anexa 1-VI. Rame cu jaluzele. STAS 7465 STAS 9660 STAS 10750 STAS 10822 . pentru conducte de polietilenă.Ventilatoare. Determinarea caracteristicii de reglare. [top] Cuprins Caiet Instalaţii VI . Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării. DOMENIUL DE APLICARE Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. [top] . STAS 13046/1 . Clasificare şi tipizare. Instalaţiile tehnologice din schelele petroliere şi gazifere Staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare.Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune.Instalaţii de ventilare şi climatizare.A.Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale. Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere.Ventilatoare de uz general. Instalaţiile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate. [top] 2. 4 bar. Forme şi dimensiuni.A.Măsurarea presiunii. I5 . pentru conducte de oţel. Rame cu jaluzele. Rame cu jaluzele.Instalaţii de ventilare şi condiţionare.Instalaţii de ventilare şi climatizare. Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde sistemele de alimentare cu gaze naturale combustibile.Instalaţii de ventilare şi condiţionare. STAS 13046/2 . Terminologie şi clasificare. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje.PE. I 5/1 . vitezei şi debitului cu tuburi Pitot-Prandtl. Nu fac obiectul prezentului normativ: Conductele de transport şi staţiile de predare a gazelor naturale. STAS 7347/1 .STAS 6563 . Canale de aer. Instalaţii de gaze naturale 1. în conformitate cu normativul 1 6 . Nivel de admisibil vibraţii. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului.Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial.Normativ privind proiectarea şi executarea instaţiilor de ventilare şi climatizare.

Montarea conductelor 3.defecte (fisuri. • Momentul verificării înainte de executarea îmbinărilor • Gradul de verificare 100%.neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP. conform agrement.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . . STAS 530/1. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru diametrul.1. STAS 6898/2. armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. .1.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1.pentru conducte din Cu.3. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/'Parametru tipul materialului.pentru conducte din PP conform agrement. .3). echipamentelor. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a întregii instalaţii. . aspectul materialului. • Metoda de verificare vizual: . STAS 6898/1. . 3. STAS 7656. arsuri. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării conductelor şi racordurilor. pori sau cojeli).

• Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării după pozare. STAS 530/1.pentru conductele din materiale plastice conform fişei de agrement. • Condiţii de admisibilitate să corespundă prevederilor proiectului. . . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru locul de amplasare. • Gradul de verificare 100%. • Aparatura de verificare . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3). STAS 6898/1. STAS 7656. conform agrement.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. STAS 6898/2.grosimea. • Gradul de verificare cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Momentul verificării înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare filetare. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare prin măsurare directă: . după caz).pentru conducte din Cu.

• Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării după montarea conductelor. cotele de montaj. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru tipul. înainte de proba de presiune. cotele de montaj: prin măsurare directă. aspectul îmbinării. • Metoda de verificare tipul şi poziţia de montare: vizual. • Gradul de verificare 100%. poziţia de montare.3). • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. .3) e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru tipul îmbinării. poziţia şi cotele de montaj • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare vizual.

fisuri.3) f) Izolaţia • Criteriu/Parametru tipul izolaţiei. . grosimea: prin măsurare directă. continuitatea izolaţiei la îmbinări. • Gradul de verificare pentru tip şi aspect: 100%. pentru grosime: 10%. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. ramificaţii şi armături.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . după caz. • Momentul verificării după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Gradul de verificare 100%.defecte vizibile (deformări.• Momentul verificării după executarea îmbinărilor. protecţia izolaţiei. înainte de mascare. loviri. înainte de lansarea în şanţ. . înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Metoda de verificare tipul. abateri de poziţie între elementele îmbinării). grosimea izolaţiei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. aspectul izolaţiei. după execuţia izolaţiei. pentru conductele exterioare.

• Condiţii de admisibilitate nu se admit; - alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect); - defecte vizibile, neuniformităţi. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, după caz (Anexa IV.2). 3.1.2. Conducte gaze naturale 3.1.2.1. Conducte exterioare montate în sol a) Montarea racordurilor şi pieselor speciale • Criteriu/Parametru tipul; poziţia de montare; cotele de montaj. • Metoda de verificare tipul şi poziţia de montare: vizual; cotele de montaj: prin măsurare directa. • Momentul verificării înainte de pozare şi executare a îmbinărilor. • Gradul de verificare cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate conform prevederilor proiectului şi NP 029. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru aspectul; existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul). • Metoda de verificare vizual. • Momentul verificării înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului; respectarea prevederilor NP 029. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). 3.1.2.2. Conducte exterioare montate aerian a) Montarea estacadelor • Criteriu/Parametru tipul şi dimensiunile elementelor componente ale estacadelor (stâlpi, rigle, tălpi, întărituri etc); distanţa între estacade; racordurile şi piesele speciale. • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Momentul verificării înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare 100%.

• Condiţii de admisibilitate nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Montarea suporturilor pe estacade • Criteriu/Parametru dimensiunile suporturilor; distanţa între suporturi; modul de fixare. • Metoda de verificare dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă; modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Momentul verificării înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). 3.1.2.3. Conducte interioare a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru

valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie. • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Momentul verificării după pozare, înainte de fixare. • Gradul de verificare în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă, în punctele de susţinere (ancorare). • Condiţii de admisibilitate se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a distanţelor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru poziţia relativă între conducte; valoarea distanţei între conductele. • Metoda de verificare poziţia: vizual; distanţa: prin măsurare directă. • Momentul verificării după pozare, înainte de fixare. • Gradul de verificare în cel puţin două puncte diferite, pentru fiecare caz. • Condiţii de admisibilitate

se admite toleranţa de ± 10 % pentru distanţa între conducte, când nu este indicată în proiect sau în normativele I 6,I 7,I 13. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). c) Modul de fixare şi distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru tipul susţinerilor: distanţa între două elemente succesive de susţinere; modul de fixare. • Metoda de verificare tipul: vizual; distanţa: prin măsurare directă; modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Momentul verificării în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare; în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare. • Gradul de verificare prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare. • Condiţii de admisibilitate nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere, faţă de cele prevăzute în proiect; se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate

4. .2. cupru. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).1. • Metoda de verificare prin proba de presiune cu aer. .3). scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru diametrul interior al manşonului. • Condiţii de admisibilitate se admite: .Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie.3). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru diametrul interior al manşonului. conform I 6 şi Instnicţiunilor Tehnice ISCIR. înainte de montarea conductelor. Proba de presiune cu aer pentru conducte • Criteriu/Parametru valoarea presiunii de încercare pe durata probei. • Gradul de verificare prin sondaj. • Momentul verificării după înglobarea în elementele de construcţie. conform fişei de agrement. pentru conducte din PP. minim 50 % din treceri. • Metoda de verificare prin măsurare directă.încadrarea în toleranţa de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeşte pardoseala.

înaintea finisării (vopsirii.1. Proba de presiune cu gaze pentru conducte • Criteriu/Parametru presiunea de încercare. mascării sau închiderii elementelor de instalaţie în şanţuri. • Gradul de verificare 100%. • Momentul verificării după efectuarea probei cu aer. izolării). • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .5.2.scăpări de gaze pe traseu. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. pe toată durata probei. . • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). scăpări de gaze.variaţii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare. conform normativului I 6. 15).• Momentul verificării înainte de izolare. 3. • Gradul de verificare 100%. • Metoda de verificare prin proba de presiune cu gaze. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. . pe toată durata probei. scăpări de aer.

6.deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor..2. aspect.nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă . • Metoda de verificare . 3. amplasarea. • Metoda de verificare vizual.3). • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). aplicarea stratului de grund). • Gradul de verificare 100%.1. discontinuităţi.neuniformităţi (băşici.2. 15). încreţituri). • Momentul verificării după proba de presiune/etanşeitate. • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ ţevilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . înainte de acoperire etc. 3. Protecţia anticorozivă • Criteriu/Parametru respectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă (pregătirea suprafeţelor. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru tipul armăturii. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

3). • Condiţii de admisibilitate posibilitatea de acces şi manevră. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare vizual. • Gradul de verificare 100%.3) b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru spaţiul de acces şi manevră. • Momentul verificării după montarea în instalaţie. • Gradul de verificare 100 %.vizual. prin acţionare directă. înainte de probare. • Momentul verificării după montarea în instalaţie: înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare • Documente Încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi Iocul de amplasare.

locul de amplasare: prin măsurare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare 100%. poziţia de montare.3). Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru tipul. • Momentul verificării după poziţionarea în instalaţie. Montarea echipamentelor 3.3.1. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru locul de amplasare. • Condiţii de admisibilitate corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi/sau a fişei de agrement.3. înainte de fixarea definitivă. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Gradul de verificare .3. parametrii tehnici. • Metoda de verificare poziţia: vizual. • Metoda de verificare vizual. în fişa tehnică sau în fişa de agrement. • Momentul verificării după poziţionarea pe locul de montaj.

diametrul şi numărul racordurilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. CI.3).100%. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru schema de racordare. 3. • Metoda de verificare vizual. . • Gradul de verificare bucată cu bucată. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului.3). a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.3. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). înainte de proba de funcţionare. a Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR. Distribuitoare-colectoare a) Dimensiunile • Criteriu/Parametru diametrul. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. a fişei de agrement si a instrucţiunilor ISCIR. • Momentul verificării după fixare (inclusiv accesorii).

• Metoda de verificare poziţia şi locul de montare: vizual. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării înainte de montarea în instalaţie. • Momentul verificării după montare. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). distanţa între elemente: prin măsurare directă.3). b) Amplasarea • Criteriu/Parametru poziţia şi locul de montare.• Metoda de verificare prin măsurare directă. • Gradul de verificare 100%. înainte de proba de funcţionare. cotele de montaj. . • Condiţii de admisibilitate nu se admit abateri de la prevederile proiectului.

3).3). • Condiţii de admisibilitate respectarea tipului de suport. • Gradul de verificare 100%. • Metoda de verificare vizual. c) Suporturi de susţinere a distribuitorului-colectorului • Criteriu/Parametru tipul. a materialelor şi a dimensiunilor prevăzute în proiect.se admite depăşirea cu 5 % a distanţelor între elementele componente şi elementele de construcţie. locul de amplasare. • Momentul verificării după poziţionare. înainte de fixarea definitivă. d) Aparate de semnalizare şi control • Criteriu/Parametru tipul. . • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). în cazul în care proiectul nu le indică. amplasarea. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

• Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere . • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate respectarea prevederilor proiectului. 3. • Gradul de verificare 100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V. 3. poziţia de montare. • Momentul verificării înainte de proba de funcţionare.3).• Metoda de verificare vizual. • Gradul de verificare 100%.3). • Metoda de verificare vizual. control şi siguranţă • Criteriu/Parametru tipul. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement.4.3. Alte aparate de măsură. • Momentul verificării după montare.3.

• Gradul de verificare cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect).defecte (fisuri. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru diametrul. arsuri. • Gradul de verificare 100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Momentul verificării înainte de executarea îmbinărilor. . • Metoda de verificare prin măsurare directă. • Condiţii de admisibilitate .3). grosimea.a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru tipul materialului. • Momentul verificării înainte de executarea îmbinărilor. aspectul materialului. • Condiţii de admisibilitate nu se admit. pori sau cojeli). • Metoda de verificare vizual.

• Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). prin măsurare.3). d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru tipul îmbinării. c) Traseul • Crileriu/Parametru locul de amplasare. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). aspectul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate nu se admit: . • Metoda de verificare locul de amplasare: vizual. • Metoda de verificare . .abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). sensul şi mărimea pantei. dacă e cazul. sensul şi mărimea pantei.să corespundă prevederilor proiectului. • Gradul de verificare 100%. • Momentul verificării după pozare.

. f) Izolaţia • Criteriu/Parametru tipul izolaţiei. aspectul izolaţiei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. e) Modul de fixare • Criteriu/Parametru rigiditatea fixării. • Condiţii de admisibilitate nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare 100%. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Metoda de verificare prin verificarea strângerii. • Momentul verificării după îmbinare. • Momentul verificării după executarea îmbinărilor. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere.3).3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.vizual.

temperatura fluidului de încercare. grosimea: prin măsurare directă. • Documente încheiate Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Metoda de verificare tipul.5. • Gradul de verificare pentru tip şi aspect: 100 %.defecte vizibile. • Metoda de verificare prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6. înainte de proba de funcţionare. după caz. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). pentru grosime: 10 %. 3. Proba de funcţionare a) Proba de etanşeitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru presiunea de încercare. • Momentul verificării . • Condiţii de admisibilitate nu se admit: .alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect): . durata încercării. neuniformităţi. temperatura mediului ambiant. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual.grosimea izolaţiei. • Momentul verificării după execuţie. protecţia izolaţiei.3).

modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual şi prin măsurare. comportarea regulatoarelor. 15). pe toată durata probei. în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C. indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control: vizual. deformări sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor. presiunea de utilizare: prin măsurare. funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale. • Gradul de verificare 100%. • Condiţii de admisibilitate nu se admit variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. . • Documente încheiate Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control. funcţionarea arzătoarelor şi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acţionare/reglare şi vizual. b) Proba de eficacitate a instalaţiei • Criteriu/Parametru presiunea de utilizare la debit maxim şi minim. indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură şi control. • Metoda de verificare funcţionarea întregii instalaţii: vizual.după racordarea echipamentelor şi execuţia reţelelor de conducte. modul de evacuare a gazelor de ardere.

P.P. din instalaţiile tehnologice de producere a G. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa 1V. măsură şi control cu care acestea sunt dotate. Prescripţii fundamentale. I 27 .L.L. . • Condiţii de admisibilitate  încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debite.  Recipientele pentru stocarea G. la furnizor. drept carburanţi pentru autovehicule.  evacuarea integrală a gazelor de ardere.  Laboratoare (sanitare.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.) destinate utilizării la consumatori pentru:  Instalaţii de încălzire centrală şi locală.  Instalaţii pentru prepararea apei calde de consum. de la furnizor la beneficiar. C 130 . (fixe sau mobile) şi echipamentele de reglare.B. [top] Anexa 1-VI.Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice activităţii de distribuţie a gazelor naturale. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a debitului.Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel. pentru toleranţe neprecizate se admite valoarea de ± 10%.  Instalaţiile pentru depozitarea G.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. I 6 PE .P.Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate.P.P. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate (G.A Documente de referinţă STAS 8281 . I 12 . siguranţă. Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale.L.P.L. I 6/1 . presiunii (Anexa III).Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimenta cu gaze naturale.P. [top] 2.Instalaţii de gaze naturale.L. şcolare etc).P.P. I 14 .Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel. [top] Cuprins Caiet Instalaţii VI . Nu fac obiectul prezentului normativ:  Instalaţiile pentru gaze combustibile. altele decât G.  Clădiri cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice. precum şi pentru transportul G. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. I 6 .L.  Staţiile de distribuţie care utilizează G.L  Recipientele de stocare a G.L) 1.  Prepararea hranei. Reţele de transport.6). şi din staţiile de distribuţie a acestuia.• Momentul verificării după proba de etanşeitate a instalaţiei. • Gradul de verificare  100%.L. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ .Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă.  funcţionarea în parametrii normali a elementelor instalaţiei.

• Metoda de verificare  prin măsurare directă: . c) Traseul conductelor • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.defecte (fisuri. Prevederi comune a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru  tipul materialului. STAS 530/1. arsuri. în Anexa 1-VI. STAS 715/2 • Momentul verificării  înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor (debitare.alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare  100%. .Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului. Montarea conductelor 3. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  grosimea.1. • Aparatura de verificări' • Documente încheiate  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului. • Gradul de verificare  100%. pori sau cojeli).L.3). • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Momentul verificării  înainte de punerea în operă şi executarea îmbinărilor. • Metoda de verificare  vizual.. • Metoda de verificare  vizual: . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . după caz).B. La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform prevederilor Normativului I 31. STAS 715/2. 3.L. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul. • Momentul verificării  după pozare.  aspectul materialului. armăturilor.  respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la amplasarea instalaţiilor de stocare a G.P. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).P. [top] 3. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII Pe parcursul executării lucrărilor se verifică:  calitatea materialelor şi montării conductelor. filetare.1. • Condiţii de admisibilitate .1.3). aparatelor de măsură şi control şi echipamentelor aferente sistemelor de alimentare cu G.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. STAS 530/1.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1.

 grosimea izolaţiei.  continuitatea izolaţiei la îmbinări. • Momentul verificării  după montarea conductelor.  poziţia de montare. abateri de poziţie între elementele îmbinării).  înainte de proba de presiune. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  aspectul îmbinării.  cotele de montaj: prin măsurare directă. • Metoda de verificare  vizual.3).  cotelede montaj. • Momentul verificării  după proba de presiune cu aer.  înainte de acoperirea tranşei. poziţia şi cotele de montaj.  protecţia izolaţiei.  grosimea: prin măsurare directă. înainte de proba de presiune cu aer. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. fisuri. nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Metoda de verificare  tipul. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual. • Gradul de verificare  pentru tip şi aspect: 100 %. • Gradul de verificare  100%. e) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru  tipul îmbinării. • Metoda de verificare  tipul şi poziţia de montare: vizual. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  înainte de lansarea în şanţ.alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect). • Gradul de verificare  100%. f) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei.defecte vizibile (deformări.  aspectul izolaţiei. d) Montarea racordurilor • Criteriu/Parametru  tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3). . • Momentul verificării  înainte şi după executarea îmbinărilor. după caz. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul. ramificaţii şi armături.3). loviri. . pentru conductele exterioare.

. • Momentul verificării  după proba de presiune cu aer. după caz. . Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale • Criteriu/Parametru  tipul. g) Vopsirea • Criteriu/ Parametru  culoare.1.1. • Gradul de verificare  100%.  continuitatea la îmbinări.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect).defecte vizibile (neuniformităţi.  cotele de montaj: prin măsurare directă. umflături. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor.3). porţiuni neaderente etc). • Metoda de verificare  vizual.3).  existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).alte tipuri decât cele prevăzute în proiect.Anexa 2). • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .  poziţia de montare.2. b) Patul conductelor • Criteriu/Parametru  aspectul. ramificaţii şi armături. Conducte montate în exteriorul clădirilor 3. • Metoda de verificare  vizual.1.  cotele de montaj. 3. . • Condiţii de admisibilitate  conform prevederilor proiectului şi Normativului I 31. pentru grosime: 100%.3) sau Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 . • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.defecte vizibile.2. .  aspect. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III) • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit. • Metoda de verificare  tipul şi poziţia de montare: vizual. neuniformităţi. • Momentul verificării  înainte de pozare şi executare a îmbinărilor.

2. • Condiţii de admisibilitate  conform I 31. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III). Conducte exterioare montate deasupra solului a) Montarea suporturilor • Criteriu/Parametru  dimensiunile suporturilor. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV.  scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.  distanţa între suporturi. Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu/Parametru  valoarea presiunii de rezistenţă. • Gradul de verificare  100%. înainte de fixare.  modul de fixare. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. • Momentul verificării  după pozare. • Gradul de verificare .2.15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie (I 31 Anexa 4).3).  modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. • Momentul verificării  după egalarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant:  înainte de coborârea în şanţ (în cazul încercărilor preliminare):  înainte de izolare.• Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. 3. 3.3. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte dimensiuni (valori şi toleranţe) decât cele prevăzute în proiect. • Metoda de verificare  conform I 31 şi Prescripţiilor tehnice ISC IR.  respectarea prevederilor Normativului I 31. • Metoda de verificare  dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă.  valoarea presiunii de etanşeitate.Anexa 2). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 .1.2.1. 3. Conducte montate în interiorul clădirilor a) Distanţele şi paralelismul între conducte şi elementele de construcţie • Criteriu/Parametru  valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie . • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor.3.

 distanţa: prin măsurare-directă. • Metoda de verificare  poziţia. • Momentul verificării  în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare. • Gradul de verificare  în cel puţin două puncte diferite.  valoarea distanţei între conducte.3) b) Poziţia şi distanţele între conducte • Criteriu/Parametru  poziţia relativă între conducte. • Momentul verificării  după înglobarea în elementele de construcţie. • Condiţii de admisibilitate  se admite toleranţa de ± 10% pentru distanţa între conducte.  distanţa între două elemente successive de susţinere  modul de fixare. • Gradul de verificare  100 %. . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte tipuri de elemente de susţinere. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. când nu este indicată în proiect sau în normativele I 31.  modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  distanţa: prin masurare directă.  se admite toleranţa de ± 5 % pentru distanţa între două elemente de susţinere succesive (când nu este prevăzută în proiect). • Momentul verificării  după pozare. vizual. fată de cele prevăzute în proiect. în punctele de susţinere (ancorare): • Condiţii de admisibilitate  se admite toleranţa de ± 2 cm la valoarea distanţei conductă-element finit de construcţie (când nu este prevăzută în proiect).  în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziţionare.3). • Metoda de verificare  tipul: vizual. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a distanţelor ( Anexa III): • Documente incheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. I 7. • Documente incheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. pentru fiecare caz. d) Manşoane de protecţie • Criteriu/Parametru  diametrul interior al manşonului.3) c) Modul de fixare si distanţele între elementele de susţinere • Criteriu/Parametru  tipul susţinerilor. în cel puţin două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă.  lungimea cu care manşonul depăşeşte faţa elementului de construcţie. I 13. înainte de fixare. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

Anexa 5). • Momentul verificării  înaintea montării regulatorului de presiune treapta ll-a (pentru încercarea de rezistenţă):  înainte de vopsire. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi Iocul de montare • Criteriu/Parametru  tipul armăturii. • Gradul de verificare  100% • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul şi locul de amplasare. • Metoda de verificare  conform I 31 şi Prescripţiilor tehnice ISCIR.3).  scăpări de aer pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie .încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru diametrul interior al manşonului: . e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte • Criteriu/Parametru  valoarea presiunii de rezislenţă. 3. înainte de montarea conductelor. • Metoda de verificare  vizual • Momentul verificării  după montarea în instalaţie  nainte de probele de rezistenţă şi etanşeitate.încadrarea în toleranţa de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manşonului depăşeştepardoseala. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Gradul de verificare  prin sondaj. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).3) b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu/Parametru  spaţiul de acces şi manevră • Metoda de verificare  vizual  prin acţionare directă.15) şi proces-verbal de recepţie tehnică instalaţii de utilizare (I 31 .  valoarea presiunii de etanşeitate. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  se admite: . • Condiţii de admisibilitate  conform I 31.  amplasarea. minim 50 % din treceri. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.2. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documentele încheiate  proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

Montarea echipamentelor 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.1. a Normativului I 31 si a Prescripţiilor tehnice ISCIR. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. a instrucţiunilor de montare ale producătorului sau a fişei de agrement.3.3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Condiţii de admisibilitate . Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a G. • Momentul verificării  după poziţionarea pe locul de montaj  înainte de fixarea definitivă.L. • Metoda de verificare  vizual.P. înainte de probare. • Gradul de verificare  100 %.3). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului şi sau a fişeii de agrement. • Metoda de verificare  poziţia: vizual. • Gradul de verificare  bucată cu bucată. în fişa tehnică sau în fişa de agrement.  locul de amplasare: prin măsurare. • Momentul verificării  după fixare (inclusiv accesorii)  înainte de proba de funcţionare. a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul:  parametrii tehnici • Metoda de verificare  vizual prin vericarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare. • Gradul de verificare  100 %.3) 3.3) b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare  poziţia de montare. c) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu Parametru  schema de racordare. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100% • Condiţii de admisibilitate  posibilitatea de acces şi manevră • Aparatura de verificare • Documente încheiate  proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

în cazul în care proiectul nu le indică. a materialelor şi a dimensiunilor prevăzute în proiect.3) b) Amplasarea • Criteriu/Parametru  poziţia şi locul de montare  cotele de montaj. • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  100% • Condiţii de admisibilitate  nu se admit abateri de la prevederile proiectului  se admite depăşirea cu 5% a distanţelor între elementele componente si elementele de construcţie.3). • Condiţii de admisibilitate  respectarea tipului. 3. • Momentul verificării  după poziţionare:  înainte de fixarea definitivă. c) Elemente de susţinere a distribuitorului • Criteriu Parametru  tipul  amplasarea. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  înainte de proba de funcţionare. Distribuitoare a) Dimensiunile • Criteriu Parametru  diametrul  diametrul şi numărul racordurilor. • Gradul de verificare  100 %.3. • Momentul verificării  după montare. • Gradul de de verificare  100%.3). • Documente încheiate  proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. respectarea prevederilor proiectului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).2. • Metoda de verificare  prin măsurare directă. a instrucţiunilor tehnice ale producătorului. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  poziţia şi locul de montare: vizual  distanţa între elemente: prin măsurare directă. • Momentul verificării  înainte de montarea în instalaţie. • Aparatura de verificare . a fişei de agrement si a prescripţiilor tehnice ISC IR • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.

3). • Metoda de verificare  vizual. • Gradul de verificare  100 %. 3. pori sau cojeli). • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. arsuri. dacă e cazul. • Metoda de verificare  vizual.  sensul şi mărimea pantei. a instrucţiunilor tehnice ale producătorilor sau a fişei de agrement. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. . • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului. • Gradul de verificare  100 %. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).3).alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul. Aparate de măsură.3). • Metoda de verificare  prin măsurare directa. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  după montare. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare ronson de acelaşi diametru. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  grosimea. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor. • Momentul verificării  înainte de executarea îmbinărilor.3. mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).defecte ( fisuri. c) Traseul • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.3).4. Canale de evacuare a gazelor de ardere a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru  tipul materialului.3. . control şi siguranţă • Criteriu/Parametru  tipul:  poziţia de montare.  aspectul materialului.

 sensul şi mărimea pantei. • Metoda de verificare. f) Izolaţia • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei. • Gradul de verificare  100 %. • Momentul verificării  după pozare.  aspectul izolaţiei.  protecţia izolaţiei.3). • Gradul de verificare  pentru tip şi aspect: 100%. aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual:  grosimea: prin măsurare directa. c) Modul de fixare • Criteriu/Parametru  rigiditatea fixării.  vizual.3) d) Tipul de îmbinare • Criteriu/Parametru  tipul îmbinării.• Metoda de verificare  locul de amplasare: vizual. • Gradul de verificare  100%.modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. . • Metoda de verificare  prin verificarea strângerii. • Metoda de verificare  tipul.3). după caz. înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz). • Momentul verificării  după îmbinare.abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul şi valoarea pantei. prin măsurare. • Gradul de verificare  100 % • Condiţii de admisibilitate  nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţa de cele prevăzute în proiect).  aspectul îmbinării. • Condiţii de admisibilitate  fixarea stabilă a canalelor de evacuare a gazelor de ardere. . • Condiţit de admisibilitate  nu se admit: .  grosimea izolaţiei. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. înainte de punerea în funcţiune. • Momentul verificării  după executarea îmbinărilor. • Momentul verificării  după execuţie.

• Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Gradul de verificare  100%. 3. prin verificarea datelor tehnice înscrise în documentele însoţitoare şi pe eticheta recipientelor.L. neuniformităţi • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Momentul verificării  înainte de poziţionarea recipientelor. • Condiţii de admisibilitale .  înainte de montarea definitivă. • Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor normativului I 31.3). .3). • Gradul de verificare  100%. c) Postamentul.  modul de prindere:  cotele de montaj.L. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.  material. pentru grosime: 10%. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: . • Metoda de verificare  prin măsurare directă. proiectului şi instrucţiunilor de montaj ale producătorului. b) Amplasarea în instalaţie • Criteriu/Parametru  locul de amplasare.  locul de amplasare şi cotele: prin măsurare directă. împrejmuirea (după caz) • Criteriu/Parametru  dimensiuni.alte tipuri de izolaţie (faţă de cele prevăzute în proiect). • Metoda de verificare  poziţia de montare şi modul de prindere: vizual. a) Tipul şi parametrii tehnici • Criteriu/Parametru  tipul  parametrii tehnici. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie.defecte vizibile.P. • Condiţii de admisibilitate  corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.  poziţia de montare.P. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). • Metoda de verificare  vizual. Ia consumator(I 31 -Anexa 3).5. • Momentul verificării  după poziţionarea în instalaţie. Montarea recipientelor de stocare a G.

P. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. Punerea în funcţiune • Criteriu/Parametru  presiunea de utilizare la debit maxim şi minim. materialul şi poziţia de montare: vizual:  continuitatea electrică şi rezistenţa: prin măsurare directă. respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării  după probele de rezistenţă şi etanşeitate.L. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).  după inertizarea sistemului. • Momentul verificării  după montare. 3.  după probele de rezistenţă şi etanşeitate ale sistemului de alimentare cu G.  modul de evacuare a gazelor arse: vizual şi prin măsurare:  funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G. la consumator (I 31 -Anexa 3).L. • Gradul de verificare  100 %.  modul de evacuare a gazelor arse:  funcţionarea arzătoarelor şi aparatelor interioare de utilizare a G. • Metoda de verificare  funcţionarea întregului sistem de alimentare cu G.L.L.P. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. e) Priza de pământ (la recipiente fixe) • Criteriu/Parametru  tipul. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de recepţie tehnică a depozitului de G.3). • Metoda de verificare  vizual.: vizual şi prin acţionarea elementelor de acţionare-reglare:  comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control.  materialul şi poziţia de montare. .6. • Metoda de verificare  tipul. • Aparatura de verificare  mijloacele de măsurare a continuităţii electrice şi a rezistenţei prizei de pământ (Anexa 111).L.14). • Gradul de verificare  100%.: vizual:  presiunea de utilizare: prin măsurare.  continuitatea electrică. d) Modul de racordare în instalaţie • Criteriu/Parametru  schema de racordare.P.3) şi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.  comportarea regulatoarelor.P. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.P.  rezistenţa. • Momentul verificării  după racordare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor din proiect.

L).Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. [top] Anexa 1-VI.L.. [top] . spume).Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel.P.6). Nu fac obiectul prezentului normativ:  Instalaţiile de apă şi canalizare cu caracter tehnologic din industrie.Anexa 6) şi Proces-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare G.P.L. Proces-verbal de punere în funcţiune a depozitului de G. construcţii agrozootehnice. bioxid de carbon.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. la consumator (I 31. repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică. montarea.Prescripţii tehnice pentru proiectarea.  evacuarea integrală a gazelor de ardere:  funcţionarea în parametrii normali a elementelor sistemului. exploatarea.P. instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil.Anexa 7). [top] Cuprins Caiet Instalaţii VII . I 14 . CR 2 .Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice îngropate. presiunii (Anexa III). • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a debitului. (I 31 . I 12 . • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. exploatarea.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. pulbere.Prescripţii tehnice pentru proiectarea. C 130 . I 27 .P. execuţia.  Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanţe speciale (abur.• Gradul de verificare  100%. cu capacitatea până la 5000 I.Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune.Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. [top] 2.Conducte magistrale 1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documentele de referinţa sunt prezentate la finalul caietului. CR 1 .L. DOMENIUL DE APLICARE Metodele de verificare a calităţii şi de pregătire a recepţiei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale:  Conducte de aducţiune pentru apă potabilă şi cu caracter nepotabil:  Colectoare de canalizare.B Documente de referinţă I 31 . C 8 . instalarea.  Conductele din staţii de tratare a apei:  Conductele din staţii de pompare:  Canalele din staţii de epurare. sere. în Anexa 1-VII. I 33 . • Condiţii de admisibilitate  încadrarea în valorile prevăzute în proiect pentru debite.). execuţia. repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate. C20 .Instrucţiuni privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oţel.

dimensiuni:  Asamblarea şi etanşarea tuburilor. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect). goluri. .3). Verificarea elementelor fizice ale conductelor a) Aspectul şi natura materialului • Criteriu/Parametru  tipul materialului. Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei • Criteriu Parametru  pregătirea tranşei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe peretele tranşei. • Condiţii de admisibilitate  să corespundă prevederilor proiectului. petrol. • Momentul verificării  înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. sau telecomunicaţii.  aspectul materialului. STAS. • Gradul de verificare  cel puţin o verificare pe fiecare tronson de acelaşi diametru. incluziuni de alte materiale etc).3).  finisarea manuală a patului conductei. • Gradul de verificare  100%.530/1. • Momentul verificării  înainte de lansarea în şanţ pentru îmbinare. STAS 7656.  Montarea armăturilor.  Marcajul conductelor pe teren. • Metoda de verificare  prin măsurare directă.  pregătirea tranşei în zonele de intersecţie ale conductei cu magistrale de gaze.  Proba de presiune. La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcţionare a reţelei de conducte. 3. • Metoda de verificare  vizual.1. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. STAS 6898/1. . .  Izolarea conductei.2. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor. STAS 6898/2.3.pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).defecte (fisuri. arsuri. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor la :  Elementele fizice ale conductei: aspectul şi natura materialului.pentru conductele din oţel conform STAS 404/1. • Metoda de verificare  vizual .  executarea în tranşee a adâncirilor şi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranşee. b) Dimensiunile • Criteriu/Parametru  diametrul conductei.

pentru proba de etanşeitate a acesteia:  protejarea conductei montate împotriva pătrunderii impurităţilor. stratul de aşezare.3). • Momentul verificării  înainte de pozarea conductelor. • Gradul de verificare  100 %.  nu se admit: . .verificarea stării de curăţenie a suprafeţei de rulare a mufei şi capătului drept al tubului. pentru a compensa contractarea şi dilatarea:  La conducte din fontă ductilă: .nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3. .neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toată lungimea şanţului. . . • Metoda de verificare  vizual.executarea cu apă în şanţ.  nu se admit.  La conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă: . pentru a nu fi flotată:  umplutura parţială a conductei.  rezemarea conductei pe toată lungimea acesteia. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor a) Unghiul de rezemare.3.3).jocul axial maxim.rularea uniformă a garniturii pe tot conturul. . • Metoda de verificare .curăţarea cu atenţie a mufei şi capătului drept: .existenţa gropii de îmbinare (clopot) în dreptul îmbinării: . 3. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. cu excepţia îmbinărilor.existenţa şanfrenului şi starea inelului de îmbinare. b) Montarea conductelor • Criteriu/Parametru  La conducte din beton armat precomprimat: .devierea admisibilă în funcţie de diametru. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.curăţirea şi ungerea cu lubrifiant a garniturilor: . starea şanţului • Criteriu/Parametru  respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele dinPEIDşi PAFSIN). eventual cu epuizmente:  executarea masivelor de ancoraj conform proiectului:  luarea de masuri de evitare a inundării accidentale a tranşei când conducta montată nu e acoperită. . respectându-se panta de montaj proiectată.pozarea tuburilor în tranşee cu ondulaţii largi. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului şi SR 4163-3.devierea unghiulara maxima admisibilă.• Gradul de verificare  100 %.  La conducte din polietilenă (PEID): . cu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronunţate:  executarea patului de pozare şi montarea conductei numai în uscat.  denivelări.  neuniformităţi ale stratului de aşezare pe toata lungimea şanţului.posibilitatea de inundare a tranşei.

când nu este indicată în proiect • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).toleranţa de + 10 % la grosime. . • Gradul de verificare  100 %.alte tipuri de izolaţie (faţă de cea prevăzută în proiect). . • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .valori ale jocului axial şi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare.toleranţe la grosime.4. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). 3.defecte de aspect. . • Metoda de verificare  tipul şi aspectul: vizual.  grosimea izolaţiei. • Gradul de verificare  100%. . Izolaţia conductelor • Criteriu/Parametru  tipul izolaţiei.  se admite: .pentru conducte din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă:  Deviere maximă unghiulară admisibilă funcţie de diametru: Dn 300+525 3 grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600+1000 2 grade 209 mm la 6 m lungime Dn 1200 1 grad 105 mm la 6 m lungime.nerespectarea condiţiilor privind folosirea materialelor şi a echipamentelor prevăzute în proiect: .  grosimea: prin metoda defectoscopului cu scânteie.grosimi diferite faţă de prevederile proiectului.defecte vizibile. in cazul în care nu sunt prevăzute de proiect.nerespectarea traseelor conductelor şi amplasării echipamentelor prevăzute în proiect. diferite faţă de prevederile proiectului. • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  înainte de lansarea în şanţ.  aspectul izolaţiei. • Momentul verificării  după îmbinarea în şanţ. următoarele valori: .  jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă. ecart 19 mm  Joc axial maxim funcţie de diametru: Dn 60+200 30mm Dn 250+1000 40 mm . visual. . • Documente încheiate .  se admit.pentru fonta ductilă:  Deviere admisibilă unghiulară la montaj funcţie de diametru: Dn 60+150 5 grade ecart 52 mm Dn 200+300 4 grade ecart 42 mm Dn 350+600 3 grade ecart 32 mm Dn 700+800 2 grade ecart 25mm Dn 900 şi 1000 1 grad 30 min.3). neuniformilăţi. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: .

conform detaliilor de execuţie aprobate.  scurgerile de apă.dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu:  existenţa în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire şi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara şanţului:  existenţa masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) şi a celor necesare efectuării probei. • Gradul de verificare  100%. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. defecte de sudură. • Gradul de verificare  100%. Proces-verbal pentru verifiearea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV. rezultate în cursul fazei de montaj:  eventuale deplasări în plan orizontal şi vertical. 3). 3.  înainte de probare.5.6. ciobiri ale capetelor. • Metoda de verificare  verificări preliminare:  durata de timp între montare şi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare). fără a depăşi 500 m.  verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri. 3). • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. b) Accesul şi posibilitatea de manevrare • Criteriu Parametru  spaţiul de acces şi manevră.  înainte de proba de presiune.  amplasarea. Proba de presiune pentru conductele magistrale a) Conducte sub presiune • Criteriu/Parametru  presiunea de încercare. . • Condiţii de admisibilitate  posibilitatea de acces şi manevră. adâncituri. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii şi locul ei de amplasare. • Metoda de verificare  vizual. cu excepţia tuburilor din PEID:  asigurarea operaţiilor de remediere a deficienţelor constatate în vederea efectuării probei de presiune.2). • Momentul verificării  după montarea în instalaţie. exfolieri. pregătite pentru proba de presiune:  starea de curăţenie în interior şi a capetelor de tronson şi de ramificaţie care se vor închide cu capace speciale:  existenţa robinetelor de aerisire .  probe pe tronsoane de conducte. Montarea armăturilor a) Tipul armăturii şi locul de montare • Criteriu/Parametru  tipul armăturii. • Metoda de verificare  vizual:  prin acţionare directă. 3.

etanşeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III). .  la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă..  proba generală a conductelor magistrale de transport:  se execută conform probei pe tronsoane.scurgeri de apă vizibile. la armături şi dispozitive.  tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menţine plin cu apă timp de 10 zile la presiunea de 3-4atm.  la cel puţin 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.umplerea întregii conducte: . dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului.închiderea etanşă a tuturor orificiilor. • Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV. când există pericolul inundării şanţului. verificăndu-se suplimentar următoarele: .  verificări la proba pe tronsoane. .  la tronsonul conductei din fontă ductilă ridicarea presiunii se face în trepte până la presiunea de regim. • Metoda de verificare  vizual. la îmbinări. care nu trebuie să fie mai mare de 2°C.pierderile de apă. b) Proba de etanşeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale) • Criteriu/Parametru  scurgerile de apă pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.montarea tuturor armăturilor şi dispozitivelor prevăzute în proiectul aprobat. . după care se ridică presiunea in trepte până la atingerea presiunii de probă.cota fundului canalului în orice secţiune. acoperirea cu pământ în grosime de 35-40 cm deasupra generatoarei superioare a tubului.o abatere de 10% în panta canalului prevăzută în proiect.panta canalului.  realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei. în zona mufelor.variaţii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare. • Momentul verificării  înainte de acoperire. se va corecta prin ridicarea sau scăderea presiunii. • Momentul verificării  înainte de punerea în funcţiune. efectuată conform caietului de sarcini. . după care. . pete de umezeală pe conducte.blocarea extremităţilor şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul probei. având aceleaşi faze ca la conductele sub presiune. verificându-se: .  se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit scurgeri de apa vizibile. • Gradul de verificare  100 %. care se menţine minimum 24 ore. .  se verifică variaţia temperaturii aerului în timpul probei. • Gradul de verificare  100%. • Condiţii de admisibilitate  nu se admit: ..  se admite: . . pe toată durata probei: .umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puţin 24 de ore înainte. conform STAS 3051.o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului. 18). . • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

vizual. .poziţia. Pentru toleranţele neprecizate se admit următoarele valori:  ± 5 % pentru debite.  execuţia masivelor de ancoraj.  ± 5 % pentru presiuni.refacerea părţii carosabile. . Marcajul conductelor pe teren • Criteriu/Parametru  existenţa şi numerotarea bornelor şi căminelor speciale. . . • Gradul de verificare  100 %.verificarea numerotării şi marcării poziţiei kilometrice a bornelor.debitul de apă.verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi. . . • Gradul de verificare  100 %. prin: . • Documente încheiate  Proces-verbal de control pentru proba de funcţionare a instalaţiei (Anexa IV. [top] Anexa 1-VI Documente de referinţă STAS 404/1 .Ţevi de oţel. . vizual.  încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect pentru debit şi presiune. • Metoda de verificare  vizual.  executarea marcării şi reperării reţelelor. • Metoda de verificare  funcţionarea întregii conducte. • Aparatura de verificare  mijloace de măsurare a debitului şi presiunii (Anexa III). vizual.7.pierderile de apă.  spălarea reţelei. fără sudură.6). • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. • Momentul verificării  după încheierea execuţiei conductei.  refacerea părţii carosabile.  poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate.3). vizual.• Documente încheiate  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV.  debitul şi presiunea la conductele sub presiune. prin măsurare. execuţia şi echiparea căminelor. • Momentul verificării  după executarea umpluturilor.  poziţia. vizual. vizual. 1 7).verificarea numerotării şi a poziţiei kilometrice a căminelor speciale şi a ramificaţiilor. • Aparatura de verificare • Documente încheiate  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV. 3. execuţia şi echiparea căminelor. trotuarelor si a spaţiilor verzi. vizual.poziţia hidranţilor şi a vanelor îngropate. Proba de funcţionare • Criteri/parametru  pentru conductele magistrale sub presiune şi cu nivel liber: . 3. • Condiţii de admisibilitate  respectarea prevederilor proiectului. laminate la cald.presiunea de încercare: . a trotuarelor şi a spaţiilor verzi.8.

Prescripţii fundamentale de proiectare.Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. produs). Indicaţii generale. servicii. Control al calităţii în construcţii . Studii. 14. 7.o deficienţă în caracteristici.Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor. Înregistrare .prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite. cu cerinţele de calitate specificate. Partea 2: Ţevi de conducte. Executanţi (agent economic de execuţie) . Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Beneficiar .stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. nedeterminată sau neconformă cu cerinţele . Inspectorul de şantier . o dată ajunsă. defecte sau a altor situaţii nedorite. Determinarea rezistentei la presiune interioară. 9. 11. 5.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau şcoli tehnice de specialitate. Măsurarea dimensiunilor. SR 6819 . o lucrare sau un serviciu calitatea să fie inacceptabilă. STAS 6898/2 . prin care se definesc clauzele tehnice.document stabilit de beneficiar (client).evaluare (verificare) a conformităţii calităţii lucrărilor de construcţii. putând face obiectul unui contract. pentru un produs.consemnarea constatăm că o entitate (lucrare.Alimentări cu apă. 15.STAS 530/1 . 13. Investitori . 17. (SR 10000-1). 4. prescripţii de proiectare şi de execuţie. condiţie) . document etc. 3.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi. clauzele de calitate şi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse. Cerinţă (exigenţă. proiectantului. Condiţii referitoare la calitate . posibile. 18. STAS 3051 .document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute. livrat de furnizor.partea contractanta care realizează lucrarea. STAS 6675/3 . Controlul calităţii . SR ISO 1167 . SR ISO 3126 . existente. Partea I: Ţevi de uz general.) îndeplineşte cerinţele (exigenţele) specificate.tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate. 12. referitoare la caracteristicile unei entităţi in scopul de a permite realizarea si examinarea acesteia.exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ. documente sau proceduri care fac ca. Conformitate . Acţiune corectivă . Reţele de distribuţie.Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Confirmare .ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinţe exprimate sau implicite. Metode de încercare. serviciu.Alimentări cu apă. Acţiune preventivă . Caiet de sarcini . 8.acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. reprezentant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuţiile de inspectorul de şantier. 6.Ţevi de oţel.Sisteme de canalizare. Calitate . STAS 6898/1 . executa-ntului şi al ISC.persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii.satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402). Prescripţii de execuţie şi exploatare.Ţevi de oţel sudate elicoidal. nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului. SR 4163-3 . lucrări) şi care serveşte ca ba/ă pentru oferta furnizorului. 10. [top] Anex aI Terminologie şi definiţii 1. defecte sau a altor situaţii nedorite. I 22 .Ţevi de oţel sudate elicoidal. în scopul prevenirii repetării acestora. 16. prin folosirea de mijloace şi metode de control adecvate. în toate etapele (fazele) de execuţie pe parcurs şi în etapa finală. trase sau laminate la rece. 2.titular de contract şi destinatar pentru o lucrare (serviciu. Fază determinantă . Îmbunătăţirea calităţii . aducţiuni.acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi. tară sudură. Neconformitate .Ţevi din materiale plastice. în scopul prevenirii repetării acestora.

O.C.1995) . Responsabil tehnic cu execuţia . 157/23. documente incorecte sau neadecvate.specifice.O.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 5/13.document al programului de asigurare a calităţii. reprezentant al executantului. SR ISO 8402 . metodă) specificat de a îndeplini o activitate.1997) . compusă din piese scrise şi desenate. C 300 . pe faze de lucrări şi etape de realizare (pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor.Lucrări de instalaţii interioare. INCERC .07. MLPTL . Ordinul 13/1996 (M. Procedură . – SA . documentaţii tehnice de execuţie.01.Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.O. [top] Anexa III Aparate de măsură şi control .1997) . Neconformităţile pot ti defecte fizice. de calitate a proiectelor.I 775 . MLPAT . 488/04.mod (cale.1995) . 19. C. sau abateri de la procedurile stabilite de execuţie sau de controlul de calitate.Legea calităţii in construcţii.O.C. prin care investitorul atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construcţie.C. verificări şi încercări necesare.Procedură de autorizare a inspectorilor de şantier NRPM . C. 193/28. O.Regulament privind activitatea de metrologie. 31/N/21.O.Ordinul nr.07.) şi declară că acceptă şi preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă.Ordinul nr. Recepţia lucrărilor de construcţii .Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea 90/1996 (M. 352/10.286/11.1995.Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală şi a Normelor tehnice de metrologie. Vocabular.O.documentaţie tehnică de concepţie. 147 bis/1998) . 20.Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală. Proiect . livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând şi referiri la procedurile aferente.Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului. Verificare .516/25.10.10. C 14 .O.Managementul calităţii şi asigurarea calităţii.176/0S.O.actul.03.1996) .Regulament de verificare şi expertizare tehnică.Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii . Legea 50/1996 (M. caiet de sarcini etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire.Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în construcţii.M.O.1994) . M. reglementări tehnice aplicabile.O. OG 20/1998 (M.Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.O. care descrie ansamblul controalelor de calitate.Legea protecţiei muncii HGR 766/1997 (M.12.Manualul Dirigintelui de specialitate în construcţii.absolvent al unei instituţii de învăţământ superior tehnic.1996) .Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor. P 118 . HGR 925/1995 (M. 24. 23.01. a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor. în conformitate cu prevederile contractuale (condiţii generale de contractare. 21. Plan de control al calităţii (PCC) .12. avize ale organelor autorizate.Norme republicane de protecţia şi igiena muncii în construcţii. 3/13.2002 . HGR 272/1994 (M. încercări şi verificări. atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea şi verificarea lucrărilor de construcţii.-SA .07.confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate.Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcţii. cartea tehnică a construcţiei etc.C. rezultate necorespunzătoare la încercări.1999 . [top] Anex a II Documente de referinţă Legea 10/1995 (M. 22.

adâncimi. 1 Mărimea fizică măsurată Timp Aparatul de măsură şi control Cronometru. lungimi. unghiuri.5 o 1. distanţe. ceas Manometru 2 Presiune Manometru diferenţial Micromanometru Debro Debitmetru Rotametru 3 Debit Tub Pitot-Prandtl Contor Termometru 4 Temperatură Termocuplu Termorezistentâ 5 Rezistenţă de izolaţie Megaohmmetru Ampermetru 6 Rezistenţă de dispersie Voltmetru Sursă variabilă de curent 7 Rezistenţă electrică (pentru verificarea continuităţii) Rezistenţă priză de pământ Dimensiuni (diameter. cote de montaj) Orientare Indicator de continuitate Aparat portabil pentru măsurarea rezistenţei prizei de pământ Şubler Ruletă Şablon Busolă 0.5 ± 0. crt.(Exemple) Nr.0 1.1 mm/ 1 mm/ 1.6 Clasa de precizie ±1s 8 9 10 .

paralelism Nivelă cu laser Metru Nivel zgomot şi vibraţii Sonometru ± 2 dB Dezimetru pentru zgomot Anemometru 13 Viteză aer Velometru Tub Pitot-Parandtl 14 Umiditate Psihrometru 12 Notă: Aparatura de măsură şi control indicată este orientativă..…… ………………………………………………………………………. Proces-verbal pentru proba de funcţionare a instalaţiei 7. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor de aer la instalaţiile de ventilare-climatizare 17. Proces-verbal pentru proba de presiune Ia cald 11. Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor 4. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare 8.)…………. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a canalelor cu nivel liber 18. PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE FRONT DE LUCRU Nr.. . nivel. Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse 3.Nivelă cu bulă de aer 11 Planeitate. Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a conductoarelor 14. Proces-verbal de control preliminar 6. pantă. ………. Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ 15. Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante 5. [top] Anexa IV Formulare 1.. Proces-verbal pentru proba de presiune la rece 10. Dispoziţie de şantier (informativ) 12. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a conductelor exterioare de canalizare 9. etc. axe. orizontalitate.. Poate fi utilizat orice alt mijloc de măsură şi control ce are funcţiunea şi precizia necesară. din ……………… Delimitarea frontului de lucru predate (poziţie. Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor 16. Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune Anexa IV. Proces-verbal de predare-primire front de lucru 2. Raport de neconformitate (informativ) 13.…………………….1 UNITATEA…………………….

.. Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: ………………….…… în calitate de primitor ... Abaterile de proiect constatate (dimensiuni geometrice. ………………………………. …………şi a reglementărilor tehnice în vigoare ………………………. …………….. conform prevederilor proiectuli . din ……………… *) ……………………………………………………………………………………….. nivel.. soluţii indicate de proiectant. .... ……………. ……………… Anexa IV. ……………. …………….. ………. Numele Prenumele Semnătura .. ……………… BENEFICIAR: …………………. Concluzii :. planşelor nr... Se consideră executatrea corespunzătoare (de calitate) a remedierilor. la termenele înscrise mai jos (efectuarea de corecţii şi remedieri. Concluzii : . ……………… BENEFICIAR: …………………. axe.se va accepta după luarea următoarelor măsuri. ……………. în calitate de predător şi de către ………………….....) ……………………….…………………………………………….. ……………… Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor.. …………. ……………. cote.3 UNITATEA…………………….) Numele Prenumele Semnătura CONSTRUCTOR: …………………. ax. ……………………. …………….. PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr. ……………… EXECUTANT: …………………. etc.) …………………… Verificarea s-a făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. Numele Prenumele Semnătura CONSTRUCTOR: …………………. PROCES VERBAL DE VERIFICARE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR Nr. etc. Data ………………………. Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii ) :…………………………………. …………….. planşelor nr. …………..2 UNITATEA……………………. din ……………… Faza din lucrare supusă verificării : ……………………………………………… Elementele de identificare (sector. ……………… BENEFICIAR: …………………. etc. …………….Verificarea s-a făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. prin …………………………………………….se (nu se) acceptă predarea-primirea .. Au stat la baza verificărilor următoarele documente : ……………………………. ……………… Anexa IV. existenţa şi poziţia golurilor. Cu ocazia verificării efectuate la : …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. inclusiv documentele anexate care atestă calitatea lucrărilor predate de către ……………….. Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele : ………………………………………………………………………………. porţiune.. Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: ………………….. ……………… Remedierea defectelor constatate s-a făcut pe baza soluţiilor date de ………. ……………… BENEFICIAR: ………………….. ……….

de înregistrare la societatea controlată Ca urmare a controlului statului efectuat la faţa locului de inspectorul de specialitate ………………………………………………………………………………… la obiectivul ………………………………………………………………………………… codul ………………………………………. ……………………………. a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren şi a documentelor privind :  calitatea materialelor şi a elementelor de construcţii puse în operă  calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse  calitatea lucrărilor constatate de investitor.PROIECTANT: …………………. ……………………………. 4. În domeniile 1. ……………. la faza determinantă …………………………………………………………………. a reglementărilor tehnice în vigoare. de înregistrare la I..  SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare …………………………………………………………………………… MENŢIUNI SPECIALE : …………………………………………………… Se constată că: În baza celor de mai sus.. ……….... verificat de : Numele şi prenumele Atestat nr.. În domeniile ……………………………. ……………….. 3. executant şi proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligaţiilor legale şi contractuale. În baza prevederilor Legii 10/1995..A. cu participarea beneficiarului ………………………………………………………… reprezentat de ………………………………………………………………………….1995.. ……………………………. 31/N/02.C.P.S. 2.…………… valabilă până la data de …………………. ……………… …………………………. obiectul ……………………… ce se execută pe baza proiectului nr. reprezentat de …………………………………………………………………………. ……………… ………………………….. ……………..…….…… Nr.. ……………… …………………………. responsabil tehnic cu execuţia : Numele şi prenumele Atestat nr..4 I.. PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE Încheiat astăzi …………. ……………… *) Se completează pentru toate fazele prevăzute în programul de control Anexa IV..10..L.. ……………… …………………………. inspectorului de şantier ………………………………….T. Nr.S.C. ……. a procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinate pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor. ……………… EXECUTANT: …………………. şi a proiectantului ……………………………………………………………………… reprezentat de …………………………………………………………………………. nr. ……………… BENEFICIAR: …………………. în prezenţa executantului ……………………………………………………………. ce se realizează în baza autorizaţiei de construire nr. aprobată prin Ordinul M. ……………………………. ……………… ………………………….autorizat nr. SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ ..  SUNT (NU SUNT) asigurate condiţii corespunzătoare de continuare a execuţiei lucrărilor  SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de execuţie prevăzute în planşele ……………………………………………………………………………………. ……………. …………….…… elaborat de …………………………….

...6 UNITATEA…………………….5 UNITATEA……………………. câte un exemplar pentru fiecare semnatar şi originalul la I. …………….C. …………… ……………. se constată că sunt (nu sunt) asigurate condiţiile corespunzătoare pentru efectuarea recepţiei instalaţiei .. …………… ……………. ……….…………. exemplare. ……………… BENEFICIAR: …………………. ……………… Anexa IV. ……………. ……………… EXECUTANT………. ………………. ……………………………… Soc.S. Executată în cadrul contractului nr. ……………… Anexa IV. ……….. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr. ………………………din ……………………. comercială .. Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………..……………………………………………………… Numele Prenumele Semnătura EXECUTANT: …………………. …………… ……………. ……………… Anexa IV. Au stat la baza verificărilor următoarele documente ……………………………… În urma probei de funcţionare s-au constatat următoarele :  (ne) încadrarea în valorile şi toleranţele prevăzute în proiect  (ne) funcţionarea în parametrii normali ai elementelor instalaţiei Observaţii ………………………………………………………………………………………………………………… ……… În concluzie. PROCES VERBAL DE VERIFICARE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR Nr. ……………. din ……………… .....C. ……………… BENEFICIAR ……….. ……………… EXECUTANT: …………………. din ……………… Cu ocazia verificării efectuate la ……………………………………………………. ……………. din ……………… Privind lucrarea ……………………………………………………………. Menţiuni speciale : ……………. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI Nr.... ……….. ……………… PROIECTANT……… …………… …………….S.. Au stat la baza verificărilor următoarele documente ……………………………… Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele ………………… Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii) …………………………………….7 UNITATEA…………………….CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR Prezentul process verbal a fost întocmit în ………………... Numele Prenumele Semnătura I.

Proiect nr.proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare . până la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseală sau ale obiectelor sanitare. ……………. …………………………………………………………………………………………… Încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etamşeităţii pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare .Denumire instalaţie *) ……………………………………………………. Proba a fost efectuată conform **) ………………………………………………….. …………….conductele se pot izola şi închide. instalaţiile s-au umplut cu apă după cum urmează : .…………. ……………………………………………………………………………… Caiet de sarcini ……………………………………………………………………….proba de etanşeitate a conductelor interioare de canalizare a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare .8 UNITATEA…………………….………….. ……………… EXECUTANT: ………………….Instalaţia de canalizare a apelor meteorice. ……………. pe toată înălţimea clădirii . PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA RECE .conductele prevăzute cu elemente de mascare şi izolare se pot izola şi închide. În timpul încercării de etanşeitate. Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: ………………….nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul conductelor şi în punctele de îmbinare . ……………………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………………. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE Nr.. Concluzii : .9 UNITATEA……………………... Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………. ……………… *) instalaţie de canalizare a apelor meteorice/menajere **) Se va indica prescripţia tehnică Anexa IV. ……………... Încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităţii pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare . ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică Anexa IV. ……….. Proiect nr.nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul conductelor şi în punctele de îmbinare . Concluzii : ...Instalaţia de canalizare a apelor menajere.. ……………… EXECUTANT: ………………….încercarea la conductele din PVC s-a efectuat după minimum 24 ore de la executarea ultimei lipituri . Proba a fost efectuată conform *) …………………………………………………. din ……………… Denumire instalaţie ……………………………………………………….încercarea la conductele din PVC s-a efectuat după minimum 24 ore de la executarea ultimei lipituri ...

.. Proba a fost efectuată conform *) …………………………………………………. Proba a fost efectuată conform *) …………………………………………………... izolare termică).  dilatările şi contracţiile elementelor din instalaţie au fost preluate în condiţii bune. ………. Valoarea presiunii de probă ………………(bar). ……………… EXECUTANT: …………………..…………. conform proiect . ……………. …………….... Timp de menţinere la presiunea de probă …………………….(ore) . ……………………………………………………………………………… Caiet de sarcini ……………………………………………………………………….. Timp de menţinere la presiunea de probă …………………….11 UNITATEA……………………. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică Anexa IV. Proiect nr.(ore) . ……………. Valoarea presiunii de probă ………………(bar). Temperatura agentului termic ………………………. conform proiect .. crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări  deplasări ale punctelor fixe.. sau de înglobarea lor în elementele de construcţie  conductele se pot izola şi închide Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………. În timpul probei nu s-au constatat :  variaţii de presiune la manometru  fisuri. izolare termică). ……………. Concluzii :  proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare. ………. conform proiect . ……………………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………………. de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi planşee. sau de înglobarea lor în elementele de construcţie  conductele se pot izola şi închide Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………. Proiect nr. ……………… EXECUTANT: …………………. din ……………… Denumire instalaţie ……………………………………………………….. DISPOZIŢIE DE ŞANTIER ... crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări Concluzii :  proba de presiune la rece a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare..………….  proba s-a executat înainte de finisarea elementelor instalaţiei (vopsire.Nr. din ……………… Denumire instalaţie ………………………………………………………. de închidere a acestora în canale nevizitabile sau şanţuri în pereţi şi planşee.  proba s-a executat înainte de finisarea elementelor instalaţiei (vopsire. În timpul probei nu s-au constatat :  variaţii de presiune la manometru  fisuri.(oC).10 UNITATEA……………………. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr.. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică Anexa IV..

………. ………………./dată ………………………………… Descrierea neconformităţii şi a modului de rezolvare …………………………….. ……….12 UNITATEA…………………….……………… Responsabil ethnic cu execuţia ………… ………………. din ……………… Contract : Lucrarea Faza de lucrare meconformă Documentaţia de execuţie Zona de lucru în care a apărut neconformitatea Planul calităţii şi faza din planul calităţii la care s-a constatat neconformitatea Descrierea neconcordanţei şi prescripţia faţă de care se reportează Beneficiar : Cine a raportat neconformitatea nume funcţie Soluţia de tratare a neconformităţii . Concluzii :  s-a constatat rezolvarea neconformităţii conform soluţiei date în raportul de neconformitate  se dispune continuarea lucrărilor Numele Prenumele Semnătura Inspector de şantier ………… …….. .………… .. Anexa IV.…………. RAPORT DE NECONFORMITATE Nr... Lucrarea ……………………………………………………………………………….. Faza de lucrare neconformă ………………………………………………………… Documentaţia de execuţie …………………………………………………………… Zona de lucru în care a apărut neconformitatea ………………………………… Raport de neconformitate nr. din ……………… Contract ……………………………………………………………………..Nr.

. 2.. Executată în cadrul contractului nr..cu aparatul ………………………. Controlul continuităţii electrice a conductelor cu izolaţie şi manta (a cablurilor electrice) s-a efectuat după montarea acestora.temperatura aerului …………………………………………………………………. PROCES VERBAL DE CONTROL A CONTINUITĂŢII ELECTRICE ŞI A REZISTENŢEI DE IZOLAŢIE A CONDUCTELOR Nr. proiect nr. măsurătorile executate şi rezultatele obţinute . Încercările. …………………………………………………………………………………………… 2.14 UNITATEA……………………. Măsurarea rezistenţei de izolaţie a instalaţiei a) Valoarea rezistenţei de izolaţie a conductelor faţă de pământ a fost de ……. ………. 3.gradul de umiditate al solului (umed/uscat/foarte uscat) ………………………. …… Măsurătorile au fost efectuate conform ………………………………………….... Din verificările efectuate au rezultat următoarele …………………………………. …………………din ………………….. din ……………… 1.…………. Concluzii ………………………………………………………………………………. .. ……………… Anexa IV.. ……………… EXECUTANT: …………………. ……………. 1. ……………………………….verificarea continuităţii ……………………………………………………………… … .verificarea rezistenţei de dispersie ………………………………………………… .13 UNITATEA…………………….. Locul unde se efectuiază încercarea………………………………….…………. ……………. Condiţii atmosferice ....Emitent soluţie de tratare a neconformităţii Proiectant Responsabil cu execuţia Director Neconformitatea a fost eliminată Responsabil cu execuţia Inspector şantier Anexa IV. PROCES VERBAL DE ÎNCERCARE A PRIZELOR DE PĂMÂNT Nr. …………………………………………………………………………………………… b) Valoarea rezistenţei de izolaţie între conductele circuitelor şi coloanelor a fost de ………………………………………………………………………………….seria ………………………… Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: ………………….tip …………………. aparatul de măsurat indicând rezistenţă nulă . ……….. din ……………… Privind instalaţia…………………………………………………………….

Proiect nr.15 UNITATEA…………………….. ……………… Anexa IV. ……………… EXECUTANT: ………………….. proiect nr. axe.  canalele prevăzute cu elemente de izolare şi mascare se pot izola şi închide .. ……….  calitatea execuţiei canalelor de aer şi pieselor speciale.16 UNITATEA…………………….. ……………… *) Delimitarea porţiunilor de instalaţie probate (poziţie.………. …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………………. din ……………… Denumire instalaţie ………………………………………………………. este corespunzătoare . alte repere) . PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAŢIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE Nr.. longitudinale ale canalelor şi pieselor speciale Concluzii :  la executarea instalaţiei (tronsonului) au fost respectate prevederile proiectului cuprinse în planurile de montaj şi detaliile de execuţie. Încercarea a fost executată de ………………………………………………………. ……………… EXECUTANT: …………………. Proba a fost efectuată conform *) …………………………………………………… Încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităţii pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare . ……………… planşele nr.. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR Nr.. ……………. ……………. ………...Măsurătorile s-au executat cu aparat……………………………………………….. 4. ……………… EXECUTANT: …………………... precum şi prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare I 5-98 .. Concluzii :  proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare . caiet de sarcini …………………… Proba a fost efectuată conform **) ………………………………. ……………. Concluzii ……………………………………………………………………………..... ……………. ……………. înainte şi după montarea pe poziţie. tip ………………………… seria …………………………………………………….………….………….  s-a efectuat verificarea modului de fixare şi susţinere a instalaţiei (tronsonului)  proba de etanşeitate a fost corespunzătoare prevederilor **) şi normativului I 5-98 . ……………. Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………. din ……………… Denumire instalaţie ……………………………tronson*) ……. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică Anexa IV. Încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităţii la îmbinările transversale.………………… Etanşeitatea canalelor de aer a fost verificată prin metoda ***) …………………. nivel. ……….. Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………. Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: ………………….  nu s-au constatat scăpări de aer pe traseul conductelor şi în punctele de îmbinare .

..…………. ……………………………………………………………………………… Caiet de sarcini ………………………………………………………………………. Concluzii :  proba de etanşeitate a canalelorcu nivel liber a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare . conform proiect . Proba a fost efectuată conform *) …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….18 UNITATEA……………………...(oC). Temperatura agentului termic ………………………... ……………… EXECUTANT: …………………. PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr. Proiect nr.(ore) . conform proiect .... Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………... din ……………… Denumire instalaţie ……………………………………………………….………….  conducta se poate acoperi definitiv .. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică Anexa IV.  proba s-a executat înainte de recepţia provizorie a conductei . Proba a fost efectuată conform *) ………………………………. din ……………… Denumire instalaţie ………………………………………………………. ………. …………………………………………………………………………………………… Încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităţii pe traseul canalelor şi la punctele de îmbinare ..…………………. ……………... PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A CANALELOR CU NIVELUL LIBER Nr. ……….  canalul se poate acoperi Numele Prenumele Semnătura BENEFICIAR: …………………. ……………. În timpul probei nu s-au constatat :  variaţii de presiune la manometru  fisuri.. ……………………………………………………………………………… Caiet de sarcini ……………………………………………………………………….  nu s-au constatat scăpări de aer pe traseul canalului şi în punctele de îmbinare . crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări Concluzii :  proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect şi a normativelor în vigoare .**) Se va verifica instrucţiunea sau procedura de lucru folosită ***) Proba cu fum sau proba cu soluţie de apă cu săpun Anexa IV. ……………… EXECUTANT: …………………. Valoarea presiunii de probă ………………(bar). Timp de menţinere la presiunea de probă ……………………. ……………… *) Se va indica prescripţia tehnică . ……………..17 UNITATEA……………………. Proiect nr. …………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful