P. 1
Rubicon 2011 / 01

Rubicon 2011 / 01

|Views: 324|Likes:
Published by MSzDoro
A Szent Korona viszontagságai
A Szent Korona viszontagságai

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: MSzDoro on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

M agyarorszagon az elso igazi es

szeles korfi kozugy, am ely a
nokrol szolt, a prostinicio kerdesko-
rehez kapcsol6dott. A tem a vizsgala-
tat tehat kom oly tarsadalom -, m enta-
litas- es kulturtorteneti okok indokol-
jak. A 19-20. szazad fordulojan elt kej-
nok halalosan durva sorsarol m eg
m indig m eglehetosen keveset tudha-
tunk. Pedig a 19. szazad utols6 har-
rnadaban kozponti, korjellernzo es a
korabeli m edia f6rum ain - azaz a saj-
toorganum okban, a szinhazakban, sot
a szepirodalom ban, de m eg a kepvi-
sclohazi felszolalasokban is - napi
szinten taglalt es vitatott, egeto, gyors
m egoldasokat surgeto tarsadalm i
problem ava nott a prostitucio ugye es
(legalabbis) az ellenorizetlen, szaba-
lyozas nelkuli kejelges visszaszorita-
sara inditott, fegyvercsorteto hare.
A problem a - term eszetesen - ko-
rantsern volt pusztan m agyarorszagi
jelenseg. A nyugat -eur6pai allam ok az
urbanizacio ezen jellegzetes runetevel
m ar sok esztendovel korabban talal-
koztak. N ehany evtizeden at E ur6pa
nagyobbik fele abban a csa16ka re-
rnenyben elt, hogy valam i m edon ele-
jet veheti a prostitucio terjedesenek.
A veszely tenylegesen fenyegeto volt,
his zen a m illennium idejen - a tudo-
vesz m ellett - elsosorban m ar nern a
[arvanyok tizedeltek a nagyvarosi la-
kossagot (altalanossagban javultak
ugyanis az eletkorulrnenyek es a la-
kasviszonyok, m egindult a csatorna-
zas, es kezdett kiepulni a varosi lakos-
sag kozegeszsegugyi es szakorvosi el-
latasa stb.), hanem a nem i betegsegek
szedtek nagy szarnban aldozataikat.
A k6rok visszaszoritasat azonban nem
a vendeg- es ugyfelkor, hanem pusz-
tan a kejholgyek szigoru felugyelete-
vel es ellenorzesevel igyekeztek eler-
ni. M ivel a verba] tom eges m eretek-
ben torteno enyhitesere 1909-ig, a Sal-

48

varsan feltalalasaig, m eggyogyitasara
pedig egeszen az 1940-es evek elejeig,
a Penicillin felfedezeseig kellett varni,
a szazad vegere - m ondhatni - Buda-
pest m inden harm adik-negyedik la-
kosa szenvedett valam ilyen nerni be-
tegsegben, a szifilisz jarulekos tunetei
kovetkezteben tebolyodott em berek
zsufolodtak ossze a birodalom legna-

gyobb alapteruletfi epuleteben, a li-
p6tm ezei tebolydaban.
A m agyar korrnanyzat - hasonl6an
a legtobb eur6pai allam hoz - a regle-
m entacios elvet vallotta, am ely szerint
a nerni betegsegek rettenetes m erte-
kfi terjedeset csakis szigoru kozegesz-
segugyi (allando orvosi felugyelet,
szfires es kenyszergyogyitas) es koz-

K OSZTOLA NYI DEZs 6:
NA PLOBEJEGYZESEK

1933-1934

.Elrneny, Kossuth Lajos utca del-
elott. GyonyiirO fiatal no, olyan fi-
nom, mint Erzssbst kiralyno. Azt
hiszem, hogy sohase allna vel em
sz6ba. Amint elhalad mellettem,
fulernbe sugia gyorsan: »Nyalogass.
ocsi, segits, nagysagos ur.«
Kurvak. Falusi kurvak. piros-feher,
sarga konttyal. A vendeggel nem
szives. Ugy latszik. mintha mindig
kedve ellenere menne el a vende-
gekkel. Videkiesen, A regi, nyajas.

I

pesti kurvak, akik oly jokedvuen,
frissen szolgaltak ki a vendegeket,
egett a kezOk alatt a munka."

rendeszeti felugyelettel, valam int szi-
goru szabalyozassal (szernelyi es la-
konytlvantartas, rendori nyilvantartas-
ba vetel, bejelentesi es engedelyezte-
tesi kotelezettseg, ,.iparigazolvany-",
azaz barcakivaltasi kovetelm erry stb.)
lehet m egallitani.
A 19. szazad vegere m ar m inden na-
gyobb varosban kiepult halozata volt
a prostitucionak, es a polgari-varosi
kultura elm aradhatatlan reszekent te-
kintettek az effele m fiintezm enyekre.
A prostitucio m indig is letezett, de a
m odernizacios es az urbanizacios fej-
lodes eredm enykeppen az 1860-as
evektol m ar j6val nagyobb letszam u
szereplot foglalkoztatott, s a nagyvaro-
si prostitucios ipar halozata jocskan
szervezettebben, retegzettebben - gya-
korlatilag a varos tarsadalm i retegzett-
seget m asolva - epult ki. A z 1867-es
rendszervaltassal kezdodo intezm e-
nyesulesi folyam at a flzetert szerelem
piacat is gyorsan elerte.
A hirtelen nagyvarossa novekvo fO-
varos es a videki nagyvarosok noi hus-
piacanak rm ikodeset es rm ikodteteset
- bizonyos tekintetben - evtizedeken
at m egis valam ifele fam iliaris hangu-
lat jellem ezte. A szexpiaei "esaladias-
sag" egyfelol azt jelentette, hogy a
prostitucio egyes form al - m eg ha ket-
tos nem i erkolcsi m egiteles szerint is-
gyakorlatilag beepultek a polgari szo-
kasrendbe, sa prostitualtakkal valo ta-
lalkozas, bar rneglehetosen korlatozott
m 6don es bizonyos kereteket tul nem
lepve, tulajdonkeppen a polgari elet
kim ondott vagy ki nem rnondott, de
m egtfirt esernenye lett. (Itt csak utalni

lehet egy-ket m agyarazo korulm eny-
re: a biztos egzisztenciat m egkovete-
10, ezert viszonylag kesei hazassagko-
tesekre, a kauciokenyszerre, a polga-
ri hazassagkotesek bevezetese utan a
valasok novekvo szam ara, a m agasabb
tarsadalm i korokben szinte elfogadot-
ta valt szeretotartasra s altalaban: a par-
kapcsolatok, illetve a csaladi elet egy-
segenek m egbom lasara.)
E s ez a csaladiassag neharry evtize-
dig azt is jelentette, hogy - ha bantoan
es sokszor kirekesztoleg is - a prosti-
tualtak szernelyes es egeszsegugyi ve-
delm er m egiscsak felvallalta az allam ,
s a nagyvarosi rendorfokapttanyok -

egyszernelyes feleloskent - sajat ha-
taskorben gondoskodtak a prostitu-
ci6s ipar felugyeleterol. E kkoriban ezt
szinte sz6 szerint kell ertenunk, hiszen
a varosi rendorfokapitanyok az evsza-
zad utols6 evtizedeig gyakorlatilag
m inden egyes kejnot es szexpiaci sze-
replot szem elyesen ism ertek, his zen
ok engedelyeztek es lattam oztak.m in-
denfele prostitucioval kapesolatos ke-
relm et, barcat es igazolvarryt, s az
1860-as evektol a 20. szazad elso ev-
tizedeig ez - elviekben legalabbis -
szernelyes szernrevetelezest is m aga-
ban foglalt. Thaisz E lek budapesti f6-
kapitanyrol - aki a kiegyezest kove-

49

t6en m egszervezte a fovaros m agyar
rend6ri szervezetet, s egyidejtileg
kiepitette a varos prostitucios haloza-
tat is, valam int szam os botranyarol es
korrupci6s ugyerol volt nevezetes -
peldaul koztudom asu volt, hogy kiva-
16 em lekezotehetsege reven evtize-
dekre visszam en6en raism ert Buda-
pest al- es felvilaganak alakjaira, es
m eg csaladi korulm enyeiket vagy ko-
rabbi krim inalis eseteiket is nyom ban
fel tudta idezni,
A szazad vegeig a m agyarorszagi va-
rosok rend6ri vezet6i regionalis szin-
ten, sajat hataskorben ervenyesitett
bordelyrendeletekben aprolekosan
szabalyoztak a prostinicios uzletrne-
net helyszineinek es m inden szerep-
lojenek - kiveve persze a kuncsafto-
kat - a hatosaggal szem beni feladatait,

kotelezettsegeit es a tevekenyseguk-

re vonatkoz6 eloirasokat, A bordely-
hazak m ennyisege es a testukbol ela
lanyok szam a er6sen fuggott a varos
nagysagatol es (ferfljlakossaganak le-
Iekszam atol, s6t tarsadalm i osszetete-
le tal es a m indenkori tarsadalm i ko-
rulm enyektol. 1894-ben az akkor m ar
tobb m int felm illio lakosu Budapest
40 bordelyhazaban 410 kejnot tartott
nyilvan a rendorseg - ez kb. 50-nel
volt tobb, m int ket evtizeddel korab-
ban -, em ellett a f6varosban tobb m int
900 engedellyel rendelkez6, m agan-
z6 prostitualt dolgozott, s 6ket az ev
folyam an 100 754 esetben kuldtek 01'-
vosi vizsgalatra, A kejnok szam a 1916-
ra az akkor kb. 900 ezer lakosu nagy-
varosban m eghaladta a 2600-at, de a
bordelyhazakban ekkor m ar keve-
sebb m int 350-en dolgoztak, a tobbiek
m aganzokent rm ikodtek vagy igazol-
vannyal rendelkeztek.
A prostitualtak kozossege - akar-
csaka tarsadalom - kulonbozo rete-
gekre tagol6dott, s a tarsadalm i hely-
zet (altalaban) m eghatarozta, hogy a
ferfi kliens a varos m elyik bordelyha-
zaba vagy m elyik keruletebe indult
hevuletet csillapitani. A kejnotanyak
vagy bordelyhazak elhelyezkedese
erosen kihatott tehat arra, hogy. ugy-
felkoruk m ilyen tarsadalm i retegbol
erkezett, s ez szabta m eg, hogy
m ennyi penzt tudtak m egkeresni es
hogy m ilyen eletet eltek a szexualis
piacon. A legel6kel6bb es legdragabb

CikkUnk illusztraci6i a szerz6 Ejjeli lepkevadaszat
cimmel az Osiris kiad6nal megjelentetett k6teteb61
szarmaznak

50

bordelyhazak a Belvarosban m fikod-
tek, m ig a korabeli .Icocsisor'' lanyai a
Taban es a G ellerthegyalja nyornoru-
sagos visk6iban bonyolitottak az uz-
letet. (A Taban csak a 20. szazad ele-
jetol, az E rzsebet hid m egepitese utan,
az A ttila koruti rendezestol kezdett a
rom antikus kiskocsm ak vilaganak

szarnitani.)

A z am ugy is felgyorsult m igracios
hullam ban a legnagyobb m obilitast -
paradox m 6don - eppen a legkiszol-
galtatottabbak, az als6bb neposztaly
n6tagjai m utattak. A fovarosba oriasi

szam ban erkczo tajekozatlan videki

parasztlanyok rendszerint cselednek
alltak (szaz fovarosi n6i lakosra kb. 70
cseled jutott) - hacsak m ar a vonatr6l
leszallva nem kerultek nyom ban az
ugynevezett szerzonok rnarkaba, akik
legtobbszor valam ely bordelyosnak
vagy kejnotartonak szallitottak 6ket.
A z atm enetileg vagy veglegesen itt
m egtelepedo, m unkakereso fiatal nok
elott az else vilaghaboru kitoreseig al-
talaban negy lit allt nyitva: cselednek
szerzodtek, a kereskedelem ben, illet-
ve a vendeglato- es a szorakoztato-
iparban talaltak m unkat; gyari rnun-
kat vallaltak; vagy a testuket bocsatot-.
tak aruba.

A Fidibusz viccbeli orvosanak ag-
g6d6 figyelm eztetesere:
- Kisasszony, hogy nyiltan m eg-
m ondjam , ha egyaltalan elni akar
m eg, akkor ezzel az elettel fel kell
hagyni!

N em szulethetett a m egvizsgalt ko-
kott61 m as valasz, m int hogy:
- Igen, de hat m ibol eljek akkor?
A szexualis, a kozegeszsegugyi, il-
letve az orvosi kerdeseken tul azon-
ban a korabeli szaksajt6ban a prosti-
tucio gondja es problem atikaja egyre
tobb tarsadalm i, szocialis es erkolcsi
kerdessel kapcsol6dott ossze. A pen-
zen vett szexualis szolgaltatast - es
azok szolgaltatoit - egyre tagabb ko-
rfien kezdtek ertelrnezni, es m ind
tobb tarsadalm i gond em blem atikus

m egjelenitojenek lattak es lattattak.

Leteert es a kialakult elkeserito hely-
zetert egyre tobben kerestek a felclo-
soket, m int ahogy peldaul a Fugget-
lenseg
cim fi ellenzeki lap egyik 1880-
as szam aban m egjelent cikk szerz6je:

"Magyarorszag jeifivilaganak szine-
java jolytonos veszedelemben jorog,
mert erkolcsossege, becsUZeteaz alka-
lomszerzes Scyllaja es Charybdise ko-
zott kuszkodik! Avagy nem latjak a

kendozott bunt, a fajtalansagot, mint
leselkedik fenyes nappal, ugy az est
bomdlyaban is az utcasarkokon?
Mint integet a felre lenditett juggony
mogul? Mint uzi leder jateteat ezer
gazlangjenyenel, ott, a titkos !Junok
nyiluanos szinbeiyein/i, ..
J Az a pros-
titucio, amely az utcan bujalkodik, a
kor jele. Nem ereolcsok: rnegroruoja,
banem megroruott erkOlcsokjolyoma-
nya.
S akik az erkolcsot megroruottak,
azok a keritok, nem ulneh arna bizo-
nyos szurtos bazakban, banem ott ul-
nek a pareeuas szalonok szep barsony
butorain, kiezokben, batalmukban
tartva a tarsadalom igazgatasanak:
szalait.
L .. J Kavarog az ereolcstelen-
seg mocsara az ordogorennyel. .. - ez
az a val6di prostitucio."

N em egeszen egy evvel korabban a

Nepszatsioetx, a kezdodo m unkas-

m ozgalm i torekvesek organum aban
A bun fovarosa cim fi iras szerzoje ugy
velte: "Ha nem akarjuk, hogy Ma-
gyarorszag fiiuarosa egy mdsodii: Go-
morrba vagy Sodoma birebe jusson.
akkor
surgiiser; szukseges, hogy a jO -

udrosi batosag eruenyt szerezzen a

prostitucio koruuozasara uonateozo

batarozatainak. E batarozatoe kivi-
telet miridekkordig lebetetlenne tette
a rendorseg. Kelt tebat, hogy afova-
ros, mely rnajdnem otsza» ezer 'forint-
tal jarul a rendorseg koltsegeinele fo-
dozesebez - rendelleezbessee ez irany-
ban iele, babar megvalljuk, bogy meg
a legsaigorubb inteehedeseeeel sam
jognak sokra menni, mivel a prosti-
tucio szuleseges kifolyasa a tarsada- .
10m mai bazassagi intezmenyenek,
s
mindaddig, mig a bdzassag mai for-
majaban fennmarad es a bazassagi
egyezmeny nem a kOlcsonos uoriza-
10m alapjan letesul, banern tarsadal-
mi el6nyok es anyagi fuggetlenseg sze-
rint szabdlyoztatik, addig a prostitu-
cio ki nem kuszob6lhet~ mert a mat

. bazassdg formaja onmaga a prosti-

tucio eluere sarkall. "

A 19-20. szazad fordulojara a pros-
titucio m erteke hihetetlen m 6don
rnegnovekedett, fogalornkore egyre
tagult, es m ind tobb tarsadalm i baj
okozojanak vagy lenyornatanak kezd-
tek erezni. A 20. szazad elejeig a szak-
irok 90%-a a nokerdes barrnilyen as-
pektusanak targyalasa eseten el6bb
vagy ut6bb kapcsol6dast talalt a pros-
tit6ci6 kerdeskbrehez. A testet arulni
kenyszerul6 no, avagy a testi szerel-
m evel penzkeres6ve val6 no a20nban

NAGY IRMA: BONOS SZERELMEK. EGY URILANY VALLOMAsAI

[ ... J Ami ezutan kovetkezett,

azt nem sejtheti senki. Nines
ember, nines lro. akinek kep-
zelete beerne az emberi aljas-
sag iszonyatos voltat,
Hidvegl mindennapos vende-
gunk lett, az uramnak egyet-
len, mindenhato baratia
lszonyu valtozast vitt vegbe a
hazunkban. [...J
Egyszer azutan megismertem

Ide vezetett engem az en br-
dogom . 6 maga vezetett ada.
Es en mentem, mint az aldo-
zatra vezetett barom.
Folvezetett az ajtoig, meg-
nyomta a csengot es rnagam-
ra hagyott.
ldosebb. megnyero kulseju
asszony nyitott ajtot es udva-
riasan folkert, hogy lepjek be.
Beleptern. Az ajto bezarodott

re val6 ruha. Egy ferfi lott be
hozzarn. Mar nem emlekszern
ra egyaltalan. hogy milyen
volt. Kellemes, fouri rnodoru
ember, ennyi, amit tudok r6la.
Az egesz pasztorora alatt
egyetlen hangot sem szoltarn,
Hallgattam, amint hizelegve
duruzsolt es hagytam, hogy te-
gyen vel em, amit akart.
Mikor elment meg sem rnoz-

Lent a kapu elott mar vart
Hidvegi, Odaadtam neki a
penzt, Elvette. Megcsokolta a
kezernet, es eskuszorn. hogy
ennek a.hitvany gazembernek
tele volt kbnnyel a szeme. Es
azon az esten ott hevert a la-
baim elott, cs6kolta a labairnat
es sirt konvorgott a szerelrne-
rnert,
En pedig szerettem tovabb.
ezt az embert a maga teljes - Ruhat akar rendelni, asszo- dultarn. fekve maradtam az Ma alig tudom megerteru azt
rornlottsagaban. [...J Eladott! nyom? - kerde alig eszreve- agvban.

a rettenetes tertot amelyben

Ez igy tortent. Bevallotta,

heto szernhunyontassal,

A yen asszony belott teloltoz- fetrengtem. [...J

hogy nincs penze es rnasnap B61intottam a fejemmel. [.. J

tetett - kozben aradozva di- Az urarn. az en buta kis fer-
becsuletbef aoossagot kell ki- Kinyitott egy alter es en belep- cserte a szepsegemet - es mi- jem, meg sem lepodott a iole-
fizetnie. Szeme koze nevettem tem. GybnybrOen berendezett, kor fbi voltam oltozve. 10 darab ten es fenyuzeSen, mely a ha-
a »becsulet« sz6ra. MegeskO- buja budoirban voltam. Allva 20 koronas aranyat adott at. zunkba koltozott [.. J Es en
dott az en testemre, hogy

maradtam es mozdulatlanul

- A kegyelmes ur nagyon

eladtam magam tovabbra is,

agyonlbvi rnagat ha en meg varakoztarn. Teljesen tasult

meg volt elegedve - suttogta kitartottam mind a kat ferfit-

nem szerzem neki a penzt.

voltam, nem bantam, akarrni

Mas minden ssgelyforrasat ki- tortsnik is velem.
merltette mar. [...J

Vagy fel ora rnulva kinyilt az

Tudtarn, hova visz es megis
mentem.
Egy bOszke palotaba vezetett,
ott all ez a palata a Muzeum-
koruton. De sok budapesti uri-
asszony atka tapad a kovei-
hez. Koztuk vannak az en su-
Iyos atkaim is. [...J
Ebben az atkozott hazban, az
elsa emeleten van egy noi di-
vatszalon. A legelegansabbak
egyike Pesten. Pedig senki
sem jar oda ruhat csinaltatni.

ajto es rnegerkezett a testem-

a yen banya - es kereti az 0
istennojet, akit irnadni akar,
hogy ertesitse ot, mikor kivan
vele talalkozni ujra. [...J

es megvetettem 6ket vegtele-
nOI, de meg naluk is jobban
utaltarn - bnmagamat.

(Budapest 1908)

EGY URILEANY BONEI

A budapesti uri tarsasag egyik n6tagja szenzaciosan erdekes kbnyvet irt a saiat szerelmi ele-
terol. £gy urilefmy veltotnesei (Bunos szerelmek) a cime ennek a paratlanul izgat6, msgdob-
bento orvenyeket teltaro onvallornasoknak. Az irono nyiltan taria fel azokat a titkolt szerelmi
bunoket, melyek az egyes un. »tisztesseges leanyok« eletet beszennyezik. A csabitasok, az
elbukas s a perverzitasokra hajl6 egyeb szerelmi intimitasok rnegdobbento perspektivaiat nyit-
ja meg oly batorsaggal es oszintesaggal, amilyennel n6 reszerol meg nem talalkoztunk. A di-
szesen kiallitott s a szerzono arckspst is tartalmazo kbnyvet egy Korona bekuldese elleneben
berrnentve kUldi a Kis Elclap kiad6hivatala.

(Kis Elclap, 1908. julius 26-augusztus 2,)

sokak szem eben m ar nern a m egve-
tett bfinbak, hanern m indinkabb a
szetesett es m egvaltozoban leva vilag
m odellje lett. A 2 allam ilag ellenorzott
bordel yrendszer felszam olasa val
C1927-ben ezt torvenybe is iktattak),
illetve elsorvasztasaval a hatosagok le-
m ondtak a prostitucio felugyeleterol,
s m ar csak beletorodve szem lelhettek
a kor diktalta szukseg tornbolasat.
A m elyben igy vagy ugy, de m inden es
m indenki kenytelen volt prostirualni
m agat, A m egelhetesi problernak, a
csaladfenntarto hianya, a kiszolgalta-
tottsag rniatt terjedt a titkos prostitucio,
s barm ifele ellenorzes vagy m egtorlas
nelkul, soha nem latott m ertekben vi-
ragzott a leanykereskedelern, am ely-
nek kozep-europai elosztokozpontja-
va m indinkabb M agyarorszag vall.

M egakadalyozasara csak felernas
m egoldast jelentett az 1909-ben a leg-
felso politikai elit tam ogatasaval, Tisza
Istvan m iniszterelnok es Prohaszka Ot-

tokar katolikus puspok vezetesevel

Ietrejott M agyar E gyesulet a Leanyke-
reskedes E llen nevfi m ozgalom .
A prostitualtak m egm entesere igaz
lelekkel es lobogo hittel hivta a front-
vonalba honfitarsait 1913-ban a rnoz-
galom egyik jelese. Ruffy Pal igy riado-
zott: .Legyunk: eberee. Eltiport ember-
tarsunkat emeljiik vissza az emberi
meltosdg arctonalaba. [...
J Magasra a
pajzsot! Csapdsra a pallost! Blare!"
A z elsa vilaghaboru utani m inden-
napokban Szatrnari M or a prostituciot
es a prostitucioval egyutt cIa bfinoket
m ar-m ar apokaliptikus erkolcsi szim -
bolum m a em elte: .Ne szepitsiik a dol-

got. Zullott erkolcsole leorat eljiik. [ ..J
Az anyagi lerongyolodas mellett az
erleolcsi es nemi eoldussdg
is rajta van
a nagy tomegen. A becsuletes munka
mintha elvesztette volna erteket: az
emberek a biinokberi keresik az anya-
gi boldoguldst. "

E gy bizonyos: a m odem es urbanus
U J m agyar vilag kuzdelm eiben
m indinkabb szam itani lehetett, sot
szam itani kellett a nokre. A kiszolgal-
tatottakra is. A kik kem enyen, testes-
tol-Ielkestol belevetettek m agukat a
m unkaba, E s kozben arrol panasz-
kodtak -lij kuncsaftra varva - tarsuk-
nak a Fidibuszhasabjain: sr Valabany-
szor penzt kapok a ferfialetol, mindig
szornoru vagyok [...
J Att6l felele, hogy
azt hiszik, hogy csak a peneukert sze-
retem oketo ".

51

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->