You are on page 1of 4

Druk nr 1060

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 pa!dziernika 2008 r.

VI kadencja

Prezydium Sejmu - po zasi"gni"ciu opinii Konwentu Seniorów - przedstawia

Sejmowi wniosek w sprawie zmian w sk!adach osobowych
komisji sejmowych.

MARSZA#EK SEJMU

/-/ Bronis$aw Komorowski
WNIOSEK
w sprawie zmian w sk!adach osobowych komisji sejmowych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu wprowadza
nast"puj%ce zmiany w sk$adach osobowych komisji sejmowych:

Komisja do Spraw Kontroli Pa"stwowej:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pos$a Zbigniewa Ziobro (PiS)
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pos$a Mariusza Kami&skiego (PiS)

Komisja Edukacji, Nauki i M!odzie#y:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pos$a Aleksandra Ch$opka (PiS)

Komisja Gospodarki:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pose$ Izabel" Katarzyn" Mrzyg$ock% (PO)
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pos$a Jana Ka!mierczaka (PO)

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu:
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pose$ Ann" Sikor" (PiS)

Komisja Kultury i $rodków Przekazu:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pos$a Grzegorza Napieralskiego (Lewica)
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pos$a Stanis$awa Wzi%tka (Lewica)

Komisja Mniejszo%ci Narodowych i Etnicznych:
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pos$a Grzegorza Napieralskiego (Lewica)
-2-

Komisja Obrony Narodowej:
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pos$a Ludwika Dorna (PiS)

Komisja Ochrony $rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le%nictwa:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pos$a Stanis$awa Wzi%tka (Lewica)
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pos$a Eugeniusza Czykwina (Lewica)

Komisja Odpowiedzialno%ci Konstytucyjnej:
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pos$a Aleksandra Ch$opka (PiS)

Komisja Polityki Spo!ecznej i Rodziny:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pos$a Romana Brodniaka (PO)
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pose$ Katarzyn" Matusik-Lipiec (PO)

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pos$a Tomasza Miros$awa Dudzi&skiego (PiS)
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pose$ Beat" Szyd$o (PiS)

Komisja Samorz&du Terytorialnego i Polityki Regionalnej:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pose$ Beat" Szyd$o (PiS)
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pose$ Izabel" Kloc (PiS)
-3-

Komisja Sprawiedliwo%ci i Praw Cz!owieka:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pos$a Mariusza Kami&skiego (PiS)
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pos$a Zbigniewa Ziobro (PiS)

Komisja Zdrowia:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pos$a Ludwika Dorna (PiS)

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach:
odwo$uje si" ze sk$adu Komisji:
- pos$a Andrzeja Czum" (PO)
wybiera si" do sk$adu Komisji:
- pose$ Izabel" Katarzyn" Mrzyg$ock% (PO)