http://abuamincepu.wordpress.

com/2008/02/19/pengertian-akidah/ Pengertian Aqidah Secara Bahasa (Etimologi) : Kata “„aqidah” diambil dari kata dasar “al-„aqdu” yaitu ar-rabth(ikatan), al-Ibraam (pengesahan), alihkam(penguatan), at-tawatstsuq(menjadi kokoh, kuat), asy-syaddu biquwwah(pengikatan dengan kuat), attamaasuk(pengokohan) dan al-itsbaatu(penetapan). Di antaranya juga mempunyai arti al-yaqiin(keyakinan) dan al-jazmu(penetapan). “Al-„Aqdu” (ikatan) lawan kata dari al-hallu(penguraian, pelepasan). Dan kata tersebut diambil dari kata kerja: ” „Aqadahu” “Ya‟qiduhu” (mengikatnya), ” „Aqdan” (ikatan sumpah), dan ” „Uqdatun Nikah” (ikatan menikah). Allah Ta‟ala berfirman, “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja …” (Al-Maa-idah : 89). Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedang pengertian aqidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Seperti aqidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Bentuk jamak dari aqidah adalah aqa-id. (Lihat kamus bahasa: Lisaanul „Arab, al-Qaamuusul Muhiith dan al-Mu‟jamul Wasiith: (bab: „Aqada). Jadi kesimpulannya, apa yang telah menjadi ketetapan hati seorang secara pasti adalah aqidah; baik itu benar ataupun salah. Pengertian Aqidah Secara Istilah (Terminologi) Yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidka tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang menyakininya. Dan harus sesuai dengan kenyataannya; yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada singkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan aqidah. Dinamakan aqidah, karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut. Aqidah Islamiyyah: Maknanya adalah keimanan yang pasti teguh dengan Rububiyyah Allah Ta‟ala, Uluhiyyah-Nya, para RasulNya, hari Kiamat, takdir baik maupun buruk, semua yang terdapat dalam masalah yang ghaib, pokok-pokok agama dan apa yang sudah disepakati oleh Salafush Shalih dengan ketundukkan yang bulat kepada Allah Ta‟ala baik dalam perintah-Nya, hukum-Nya maupun ketaatan kepada-Nya serta meneladani Rasulullah SAW. Aqidah Islamiyyah: Jika disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jama‟ah, karena itulah pemahaman Islam yang telah diridhai oleh Allah sebagai agama bagi hamba-Nya. Aqidah Islamiyyh adalah aqidah tiga generasi pertama yang dimuliakan yaitu generasi sahabat, Tabi‟in dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nama lain Aqidah Islamiyyah: Menurut Ahlus Sunnah wal Jama‟ah, sinonimnya aqidah Islamiyyah mempunyai nama lain, di antaranya, at-Tauhid, as-Sunnah, Ushuluddiin, al-Fiqbul Akbar, Asy-Syari‟iah dan al-Iman.

Nama-nama itulah yang terkenal menurut Ahli Sunnah dalam ilmu „aqidah. http://islamgrid.gov.my/articles/akidah/akidah.php

Pengenalan
1. Akidah dari segi bahasa bererti simpulan iman ataupun pegangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat 2. Akidah dari sudut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamat tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atau sebaliknya 3. Akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai rabb dan ilah serta beriman dengan nama-namaNya dan segala sifat-sifatNya juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para Rasul, Hari Akhirat dan beriman dengan taqdir Allah sama ada baik atau buruk termasuk juga segala apa yang dating dari Allah. Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan RasulNya serta apa yang dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan

Pengertian Akidah
1. Ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah swt dan sifat-sifat kesempurnaanNya. 2. Setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah swt 3. Akidah sebenar adalah akidah yang berdasarkan pada al-Quran dan As-Sunnah

Ilmu Akidah
Ilmu Tauhid Ilmu yang menerangkan tentang sifat Allah swt yang wajib diketahui dan dipercayai Ilmu Usuluddin Suatu ilmu yang kepercayaan dalam agama Islam, iaitu kepercayaan kepada Allah swt dan pesuruhNya Ilmu Makrifat Suatu ilmu yang membahaskan perkara-perkara yang berhubung dengan cara-cara mengenal Allah swt Ilmu Kalam Sesuatu ilmu yang membahas tentang akidah dengan dalil-dalil aqliah (ilmiah) sebagai perisai terhadap segala tentangan daripada pihak lawan

kepada kitabkitab. 6. kepada malaikat. dari ayat Al-Quran dan hadith dapatlah disimpulkan bahawa iman itu ialah 6 perkara iaitu: 1. iman itu ialah bahawa kami beriman kepada Allah. 2.” Jadi. kamu terang kepadaku mengenai iman maka jawab Rasulullah. perkara-perkara mustahil dan perkara yang harus bagi Allah Ta’ala. kepada rasul-rasul. Beriman dengan Allah juga bermaksud: 1.Ilmu Akidah Suatu ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang berhubung dengan keimanan kepada Allah swt Huraian Rukun Iman Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. kepada hari kemudian dan kamu beriman bahawa habuan dan peruntukan bagi kamu sama ada baik atau buruk adalah semua daripada Allah swt. Membenarkan dengan yakin bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. maka Jibril pun berkata kamu telah berkata benar. Percaya kepada Allah Percaya kepada Malaikat Percaya kepada Kitab Percaya kepada Rasul Percaya kepada Hari Kiamat Percaya kepada Qada’ dan Qadar Percaya Kepada Allah Swt Erti beriman dengan Allah Ta’ala itu ialah mengetahui. baik dalam perbuatanNya menjadikan alam dan makhluk seluruhnya mahupun dalam menerima ibadat setiap makhluk 3. percaya dan beriktikad dengan perkara-perkara yang wajib. Membenarkan dengan yakin akan adanya Allah 2.a bahawa di dalam pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah saw di dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh ramai sahabat-sahabat Rasulullah saw maka Jibril telah mengemukakan pertanyaan kepada Rasulullah saw yang bermaksud:“Jibril telah berkata kepada Rasulullah. 4. suci dari segala kekurangan dan suci juga dari menyerupai segala yang baharu . 3. 5. dari Umar Ibni Al-Khattab r. Membenarkan dengan yakin akan keEsaan Allah.

Tauhid Uluhiyyah bermaksud orang Islam yang beriman dengan keimanan yang sebenar. 3. Sabda Rasulullah saw (terjemahanya): ”Malaikat itu dijadikan daripada cahaya. Hidup mereka sentiasa taat kepada perintah Allah tanpa sesekali menderhakainya. Tauhid Rububiyah dan Uluhiyyah Allah swt 2. Allah sahaja sebagai pujaan dan sembahannya. semuanya adalah kepunyaan Allah swt Percaya kepada Allah ini adalah pokok kepada kepercayaan atau rukun-rukun iman yang lain kerana dengan adanya Allah maka adanya yang lain-lain itu. bukan lelaki dan bukan perempuan. memberi rezeki dan seumpamanya).“Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu (menjadi orang-orang yang ) bertaqwa – (Surah Al-Baqarah:21) Ertinya bahawa Allah itu adalah pencipta setiap benda yang ada di ala ini termasuk bumi langit dan planet-planet yang lain. 1. dianggap atau dirasakan yang lain sebagai rabb atau bersama-sama Allah menjadi Rabb. Malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya. dia hanya mengambil Allah sebagai Ilah. jin dijadikan daripada api yang tidak berasap & dijadikan nabi Allah Adam sebagaimana yang diterangkan iaitu daripada tanah”–(Hadith riwayat Muslim) Nama dan Tugas Malaikat . Dia tidak meletakkan Allah bersama-sama yang lain sebagai Ilah. Tauhid Rububiyah bermaksud hanya Allah sahaja sebagai Rabb (pencipta. 4. Maksud beriman kepada Allah bukan sekadar percaya tentang kewujudan Allah tetapi termasuk juga segala apa yang datang daripada Allah swt Yakin dan Melaksanakan Petunjuk Allah swt Antara maksud dan tuntutan iman kepada Allah ialah yakin terhadap apa yang datang daripada Allah. yang dapat dilihat atau tidak. Maklud Ilah ialah sesuatu yang dipuja dan disembah. kesempurnaan Islam sebagai satu Din yang shamil dan kamil serta terbaik Percaya kepada Malaikat Ertinya ialah bahawa Allah telah menjadikan sejenis makhluk halus yang keadaan asalnya tidak boleh dilihat. pemilik. Tidak boleh dijadikan. Mempelajari dan memahami ajaran Allah 5. pemerintah. Maksud beriman kepada Allah juga sepatutnya kita mempelajari dan memahami segala yang datang daripada Allah melalui RasulNya sama ada dalam al-Quran atau al-Sunnah. Yakin dengan kebenaran.

Seseorang akan segera insaf dan tidak mengulangi kesalahan dan kesilapan kerana menyedari setiap tutur kata dan gerak laku yang tidak terlepas daripada catitan Malaikat Raqib & Atid 3. 4. Jibril – Menyampaikan wahyu dan perintah Allah kepada nabi-nabi & rasul-rasulNya untuk disampaikan kepada manusia 2. Taurat : Nabi Musa (dalam bahasa Ibrani) 3. Ridhwan – Mengawal syurga 10. hujan & panas dan lain mengikut yang dikehendaki oleh Allah 3. menjaga tutur kaya yang walau dimana dia berada 2. Atid – Mencatit amalan jahat yang dilakukan oleh manusia 7. Nakir – Menyoal manusia di dalam kubur 9. 2. Mikail – Mengawal cekerawala termasuk matahari. dia akan ditanya dan diseksa oleh Malaikat di dalam kubur Percaya Kepada Kitab Orang-orang Islam wajib percaya bahawa Allah swt telah menurunkan beberapa buah kitab kepada rasul-rasulNya. Zabur : Nabi Daud (dalam bahasa Qibti) 2. Seseorang itu menyedari bahawa dia sentiasa diawasi oleh Malaikat maka dia akan sentiasa menjaga tingkah laku yang berkelakuan baik. bintang-bintang. Izrail – Mencabut nyawa seluruh makhluk yang bernyawa apabila sudah sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah 4. bulan. Seseorang muslim akan sentiasa melakukan apa yang disuruh Allah dan menghindar apa yang dilarang Allah supaya selamat di alam kubur kerana dia mengetahui apabila dia mati. Mungkar – Menyoal manusia di dalam kubur 8. Isi pengajaran kitab-kitab itu adalah mengandungi ajaran-ajaran mengenai amal ibadat untuk akhirat dan juga petunjuk-petunjuk untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia Kitab-kitab yang wajib diketahui ialah: 1. Membawa wahyu kepada para Nabi dan Rasul Bertasbih dan patuh dan sujud pada Allah Memikut Arsy Berdoa untuk orang-orang beriman Peranan Malaikat di Akhirat seperti memberi salam pada ahli syurga. Malik – Mengawal neraka Antara tugas-tugas Malaikat seperti: 1. Injil : Nabi Isa (dalam bahasa Suryani) . Raqib – Mencatit amalan baik yang dilakukan oleh manusia 6. Israfil – Meniup sengkekala apabila tiba masanya 5. 3. mengazab ahli neraka dan seumpamanya Hikmat Beriman Kepada Malaikat 1.1.

perkhabaran & perbuatan Amanah – Jujur dan tidak membuat kesalahan Tabligh – Menyampaikan semua perintah Allah kepada manusia Fathonah.4. Mereka membimbing manusia kepada kehidupan yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul: 1. Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat.Bijaksana 1. dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mempunyai keterangan-keterangan benar untuk menjalankan hukuman di antara manusia mengenai apa yang mereka pertikaikan” (Surah Al-Baqarah: 213) Al-Quran merupakan kitab terakhir sekali diturunkan oleh Allah & penutup kepada segala kitabkitab yang terdahulu Percaya Kepada Rasul Seseorang Islam diwajibkan beriman bahawa Allah telah mengutuskan beberapa orang rasul yang dipilihNya daripada jenis manusia yang cukup sempurna. Dari segi keaslian : al-Quran tetap asli tidak ada perubahan dan tidak mampu dipinda oleh manusia manakala kitab-kitab lain berubah dan tidak asli 4. dan pemberi amaran (kepada yang engkar dengan balasan azab neraka). iaitu sentiasa digunakan oleh ramai dan banyak negara di seluruh dunia . Siddiq – Benar pada segala percakapan. Bahasa Al-Quran adalah bahasa arab yang hidup pemakainnya sepanjang masa. Erti Rasul dari segi istilah: Lelaki utusan Allah yang menerima wahyu Allah untuk dirinya yang wajib disampaikan kepada umat manusia agar mereka dapat melalui jalan yang lurus dan diredhai Allah 3. maka Allah telah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga). 3. 2. 4. Erti Rasul dari segi bahasa : Utusan yang menyampaikan sesuatu perutusan seseorang kepada orang lain 2. Al-Quran : Nabi Muhammad saw (dalam bahasa Arab) Firman Allah swt yang bermaksud: ”Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu (menurut agama Allah yang satu tetapi akhirnya mereka telah berselisih faham). manakala kitab-kitab lain untuk tempohtempoh tertentu sahaja 5.

Demikianlah pentingnya masalah ini hingga turunnya ayat-ayat Allah menerangkan kedudukan hari Akhirat. Sejak zaman sebelum Islam sampailah sekarang manusia telah memperkatakan masalah ini. Mereka yang banyak . langit bergulungan. Hari kebangkitan di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan dipadang Mahsyar 3. hanya Allah yang tetap kekal 2. tetapi akidah dan perkara pokok yang lain semuanya sama Semua para Nabi adalah Islam. Hari keputusan di mana manusia akan menerima ganjaran yang setimpal dengan amalannya.Hikmah Beriman Dengan Kitab-kitab Menunjukkan bahawa agama yang dating daripada Allah adalah satu sahaja iaitu Islam yang terkandung di dalam kitab-kitab yang datAng daripada Allah mendahului. Terjadi gempa bumi. Tidak ada yang tersembunyi sama ada yang jahat mahupun yang baik. Percaya Kepada Hari Akhirat Beriman kepada hari Akhirat merupakan masalah yang paling berat dari segala macam akidah dan kepercayaan manusia. dimana manusia akan memperolehi keputusan yang paling adil tanpa ada penganiayaan 5. Ini terbukti dalam syariat-syariat kitab-kitab dari satu nabi dengan nabi yang lain berbeza. Di sini saat yang dijanjikan akan dipenuhi sebagai tujuan penciptaan manusia. Diperlihatkan seluruh amal perbuatan di dunia dahulu. Lima fasa pola beriman kepada hari Akhirat: 1. Tahap kehancuran makhluk yang ada di muka bumi. sedang manusia mabuk dan pitam. yang berteraskan akidah tauhid. Ini semua terkandung dalam semua kitab-kitab yang datAng daripada Allah Perbezaan dari segi syariat perkara penting berkaitan pelaksanaan dalam agama boleh berlaku. Tidak ada percanggahan antara al-Quran dan Taurat sebagaimana juga tidak ada pertentangan dengan Injil dan kitab-kitab lain. sebab beriman kepada hari akhirat akan membawa manusia kepada keyakinan adanya satu kehidupan duniawi dan penciptaan manusia. Para ahli fakir selalu menempatkan persoalan ini sebagai inti penyelidikan. Hari menghisab di depan mahkamah keadilan Allah. Kemudian musnahlah segala makhluk sama ada yang bernyawa mahupun tidak. Yang ditegah secara tegas ialah perbezaan dari segi akidah atau perkara-perkara usul. air laut mendidih meluap-luap. Para Nabi semasa ke semasa sehinggalah kitab al-Quran Umat manusia di sepanjang zaman sebenarnya memerlukan agama yang satu iaitu Islam. di mana gununggunung menjadi debu. bintang-bintang berguguran. sekalipun sebesar zarah 4.

Iman Taqlid – Iman ikut-ikutan. Takdir atau ketentuan Allah terhadap makhlukNya. Iman ini hidup semata-mata untuk Allah dan Rasul serta hari Akhirat seperti para sahabat nabi . Mungkin apa yang kita rasa baik adalah buruk bagi kita dan demikianlah sebaliknya. Apa yang Allah tentukan kepada manusia di luar dari pilihan manusia adalah kebijaksanaan dan keadilan Allah. Memperbaharui kesedaran tentang hakikat adanya alam akhirat yang merupakan tempat manusia menerima balasan dan juga tempat yang kekal abadi untuk semua manusia 2. Mestilah bersabar sekiranya Allah takdirkan sesuatu yang buruk yang berlaku ke atas diri kita. iaitu orang yang hampir dengan Allah 5. Takdir ataupun ketentuan Allah terhadap makhluknya khususnya manusia dapat dibahagikan kepada dua: 2. Allah Maha Mengetahui apa yang tidak kita ketahui 2. Iman Hakikat – Iman peringkat tertinggi yang boleh dicapai oleh manusia. pencipta dan pemilikan hari Akhirat dan segala isi kandungannya 3. khususnya manusia Sikap Orang Islam Dalam Menerima Takdir Allah 1. Melembutkan hati manusia dengan mengingati mati dan Hari Akhirat 4. Iman Ilmu – Beriman semata-mata kerana berilmu dan berdasarkan pada fikiran tidak terletak di hati 3. Iman Hak – Iman sebenar yang terlepas dari nafsu syaitan. Mengalakkan orang Islam melakukan ma’ruf (kebaikan) dan meninggalkan kejahatan Beriman Kepada Qada Dan Qadar' Maksud Takdir 1. Menerima dan redha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Mempertingkatkan keimanan dengan merasai keagongan Allah Rabul-Alamin selaku pemerintah dan penguasa serta tuan punya Alam. Iman ini dimiliki oleh golongan muqarabbin. Mungkin di sebalik apa yang berlaku itu ada sesuatu yang baik yang Allah akan anugerahkan kepada kita Peringkat-Peringkat Iman 1. Ada sesuatu hikmah di sebalik ketentuan itu. kerana Allah Maha Adir dan tidak mungkin melakukan kezaliman terhadap makhlukNya. Ketentuan tentang nature yang mengandungi sebab musabab 3. hanya semata-mata mengikut pendapat orang lain 2. Iman A’yan – Iman yang terletak di dalam hati. Iman ini dimiliki oleh orang-orang soleh 4.amal kebajikan ditempatkan di syurga dan banyak amalan kejahatan akan ditempatkan di neraka Kepentingan Beriman dengan Hari Akhirat 1.

Akidah Sebagai Penentu atau Pendorong Penyelewengan Dan Kerosakan Akidah 1. iaitu memerhatikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasan Allah Kepentingan Mempelajari Ilmu Akidah Antara beberapa kepentingan mempelajari ilmu akidah termasuklah: 1. Perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk meneguhkan iman: 1. Supaya terhindar daripad ajaran-ajaran sesat yang akan merosakan akidah seseorang terhadap Allah swt 2. 6. Dapat mengeluarkan hujah-hujah yang boleh mematahkan hujah daripada pihak lawan yang cuba memesongkan akidah seseorang Kepentingan Akidah Dalam Kehidupan Manusia 1. manakala mereka yang sebaliknya akan dimasukan ke dalam neraka 6. Melalui Iktikad dalam hati Pembinaan Akidah 1. 3. Memantapkan akidah seseorang supaya tidak terikut dan terpengaruh dengan amalan-amalan yang boleh merosakan akidah 4. Memahami konsep Islam yang sebenarnya dan memahami konsep akidah secara khusus 2. Melalui Perbuatan 3. 4. Audit dan Timbangan Amalan. Meneguhkan keimanan dan keyakinan kepada sifat-sifat kesempurnaanNya 3. Akidah Sebagai Asas 2. Antaranya perkara yang akan dialami oleh manusia di akhirat ialah hisab dan timbangan amalan 5. 2. Membersihkan hati dengan cara meninggalkan dosa dan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah . Berdasarkan nas-nas al-Quran menunjukkan bahawa orang yang mempunyai amalan baiknya banyak sehingga memberatkan timbangan amalan baik ia akan dimasukan ke dalam syurga. Melalui Percakapan atau ucapan 2. Balasan Syurga dan Neraka.Iman Bertambah Dan Iman Berkurang Iman manusia sentiasa bertambah dan berkurang mengikut amalan. 5. Melawan hawa nafsu Mengosongkan hati daripada sifat-sifat tercela Membiasakan diri dengan sifat-sifat terpuji Melahirkan keikhlasan berbakti & berkorban semata-mata kerana Allah Memperbanyakkan amalan-amalan sunat Bertafakur.

Sentiasa berjihad melawan nafsu dan syaitan untuk beriltizam dengan Islam Bersama-sama dengan orang-orang yang soleh atau sentiasa mencari suasana yang baik Sentiasa berdoa memohon pimpinan Allah Bertawakal kepada Allah Kesimpulan Secara keseluruhannya. . amal dan akhlaknya.3. 6. Secara tidak langsung. konsep akidah amat mudah dipelajari dan difahami secara umum kepada sesiapa sahaja yang ingin mengamalkan akidah secara istiqamah(berterusan). 5. masyarakat yang mengamalkan konsep akidah yang betul akan melahirkan sebuah negara yang tinggi ilmu. 4.

com/artikel/artikel-keislaman/pengertian-akidah-islam/ . serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Jika dikatakan. Syariat terbagi menjadi dua: itiqadiyah dan amaliyah. dan kepada hari akhir. “Dia mempunyai akidah yang benar” berarti akidahnya bebas dari keraguan. Maka. yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu." (Az-Zumar: 65). "Dan. yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu.Aqidah merupakan perbuatan hati. sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu: „Jika kamu mempersekutukan (Tuhan). Hal ini disebut ashliyah. juga beritikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Akidah merupakan perbuatan hati.Aqidah adalah iman yang teguh dan pasti. A'taqattu kadza artinya “saya beritikad begini”. Ingatlah. "Maka. para malaikat-Nya. kitab-kitab-Nya. para rasul-Nya. hanya kepunyaan Allahlah agama yang bersih (dari syirik). "Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya." (Al-Kahfi: 110). Adapun makna akidah secara syara adalah sebagai berikut. . akidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. bebas dari keraguan. seperti i‟tiqad (kepercayaan) terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepada-Nya. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.http://sutisna." (Az-Zumar: 2–3). Arti akidah secara etimologi adalah sebagai berikut. iman kepada Allah. . Hal itu sebagaimana firman Allah SWT (yang artinya). Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i‟tiqadiyah.Aqidah adalah apa yang diyakini seseorang. Akidah berasal dari kata ‟aqd yang berarti pengikatan. niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi‟. I‟tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Maksudnya. dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. . maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Yaitu.

yang jumlahnya banyak. mereka memulai dengan dakwah kepada tauhid dan pelurusan akidah. beriman kepada Malaikat-Malaikat-Nya.Aqidah adalah tauqifiyah. Dan. Setelah itu mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain.id Aqidah Islam . dan merupakan syarat sahnya semua amal kita. hal pertama yang didakwahkan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Dia. sembahlah Allah. Sehingga. Sumbernya hanya al-Qur‟an dan as-Sunnah. sebab tidak ada yang lebih mengetahui tentang sifat-sifat Allah selain Allah sendiri. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan – Alislam." (Al-A‟raf: 59. Tanpa aqidah yang lurus maka amal ibadah kita tidak diterima-Nya. dan jauhilah thaghut itu.‟ …. Salah satu hal yang paling dibenci Allah SWT adalah syirik. Sumber: Kitab Tauhid 1 terbitan Yayasan Al-Sofwa. Karena itulah. artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh.Ayat-ayat di atas dan yang senada. sesungguhnya Kami telah mengutus rasul tiap-tiap umat (untuk menyerukan): „Sembahlah Allah (saja). 65. Para dai dan para pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah. Allah berfirman. Dr. sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Saleh. yang pertama kali adalah pelurusan akidah.s. Dan. pada awal dakwahnya setiap rasul selalu mengucapkan. Rasul-Rasul-Nya. Allah SWT berfirman.Aqidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah SWT dengan segala pelaksanaan kewajiban. taqdir baik dan buruk . Az-Zumar: 65). Hud. “Jika kamu mempersekutukan (Tuhan). terjemahan dari At-Tauhid Lish-Shaffil Awwal al-‘Aliy. hari akhir. menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari syirik. "Dan." (An-Nahl: 36). Untuk memperoleh aqidah yang lurus kita perlu mempelajari dan memahami sifat-sifat Allah dan apa-apa yang disukai dan dibenci Allah. yaitu mensejajarkan diri-Nya dengan makhluk atau benda ciptaan-Nya. . Syuaib. 73. . 85). dan seluruh rasul a. "Wahai kaumku.or.Aqidah Islam merupakan syarat pokok menjadi seorang mukmin. perhatian Nabi saw. dan tidak ada medan ijtihad atau berpendapat didalamnya. karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam. Selama 13 tahun di Mekah–sesudah bi‟tsah–Nabi saw. mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah. niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang yang merugi” (QS. Kitab-Kitab-Nya. bertauhid dan ta‟at kepada-Nya.

beriman kepada apa yang menjadi ijma‟ (konsensus) dari Salafush Shalih. Dengan demikian ilmu Tauhid sebagai ilmu yang menjelaskan aqidah yang lurus. . yang lama kelamaan akan menutup pandangannya dan menjauhkannya dari jalan hidup kebahagiaan. 65. sehingga pelurusan aqidah adalah dakwah yang pertama-tama dilakukan para rasul Allah. “. setelah itu baru mereka mengajarkan perintah agama (syariat) yang lain. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. karena tidak ada kemauan (dan enggan) untuk mempelajarinya. dan boleh jadi (pula) . sedang yang bersumber dari manusia dibatasi akal dan kepentingan manusia.dan mengimani seluruh apa-apa yang sudah shahih tentang Prinsip-Prinsip Agama (Ushuluddin). Sebab-sebab Penyimpangan dari Aqidah Shahihah 1. serta seluruh berita-berita qath‟i (pasti). merupakan ilmu pokok yang harus dipahami sebaik mungkin oleh setiap umat Islam yang ingin memperdalam ilmu agamanya. baik dari sumber syariah Islam.Tanpa aqidah yang lurus seseorang akan mudah dipengaruhi dan dibuat ragu oleh berbagai informasi yang menyesatkan keimanan kita. sekali-kali tidak ada Tuhan selain-Nya”. sehingga ia tidak bisa mengenal mana yang benar mana yang salah menurut aqidah Islam. dari pergaulan serta dari kesepakatan umum antar manusia mengenai akhlak (karena sebagian kebaikan memang sudah ada dalam diri manusia sebagai fitrah). Namun kebenaran yang mutlak (haq) bersumber dari Allah (syariah Islam). sembahlah Allah. Kebodohan. surat Al-A‟raf ayat 59. misalnya pendapat kaum liberal bahwa perzinahan dibolehkan asal mau sama mau. Demikian juga kepentingan manusia dibatasi nafsunya. Didalam Al Qur‟an. padahal ia amat baik bagimu. Pentingnya Aqidah Yang Lurus (Aqidah Shahihah) . tertulis beberapa kali ajakan para nabi. Keterbatasan manusia ini jelas difirmankan Allah SWT dalam Al Qur‟an.Begitu pentingnya aqidah dalam Islam. . surat Al Baqarah ayat 216. Dalam kehidupan ini manusia belajar memahami arti kebaikan (haq) dan keburukan (bathil) dari berbagai sumber. “Wahai kaumku. 73 dan 85. Akal manusia terbatas. perkara-perkara yang ghaib. .Tanpa aqidah yang benar seseorang akan terbenam dalam keraguan dan berbagai prasangka. . baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih serta ijma‟ Salafush Shalih. karena itu tidak mampu memahami secara baik mengapa babi diharamkan.

bahkan mengangkat derajat mereka dibanding manusia lainnya. Taqlid (mengikuti) secara buta. Karena itu hendaknya kita secara langsung belajar dan berpedoman pada Qur‟an dan Hadits. 5. maka jadilah ia penganut paham yang sesat. Rasulullah SAW bersabda. 3.kamu menyukai sesuatu. padahal ia amat buruk bagimu. Fanatik (ta‟ashshub) kepada sesuatu yang diwarisi orang tua atau nenek moyang kita (tradisi). teknologi. Disinilah pentingnya mempelajari agama Islam secara benar untuk meluruskan aqidah maupun syariatnya agar kita tidak sekedar melakukan ibadah sesuai tradisi (kebiasaan) yang kita terima di keluarga kita atau di lingkungan kita. Bila ia mengikuti suatu imam atau ajaran yang sesat tanpa mau menyelidikinya. sedang kamu tidak mengetahui” . atau bisa jadi pula karena terbatasnya waktu pendidik kita (orang tua atau guru sekolah) kita dalam menyampaikan ilmu agama secara lengkap. Termasuk diantara mereka misalnya orang yang meminta sesuatu melalui ziarah kubur kepada para wali. Ketahuilah bahwa ketentuan dalam syariah Islam tidak pernah berubah. seni dan kebudayaan ciptaan manusia. Bahkan mereka menganggap keunggulan dan keindahan karya manusia itu memang hasil kreasi manusia semata tanpa campur tangan Allah. 4. Ghaflah (lalai) terhadap perenungan terhadap kebesaran dan sifat-sifat Allah di alam jagad raya ini (ayat-ayat kauniyah) dan yang tertuang dalam Kitab-Nya (Qur‟aniyah). Mereka lebih kagum pada hasil karya manusia. Bisa jadi tradisi (kebiasaan) itu menyimpangkan ilmu akibat membiasnya proses penyampaian atau penerimaan ilmu. “Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah . 2. “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu” (QS. AsShaffat:96) 6. Padahal orang tua mempunyai peranan terbesar dalam menentukan lurus tidaknya jalan hidup anaknya berdasarkan syariah Islam. Ingatlah firman Allah. bisa jadi pula karena orang tua atau kakek kita belajar dari sumber yang salah. yaitu para orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan agama Islam bagi anak-anaknya. sedang kehidupan dan ilmu manusia bisa berubah dari waktu ke waktu. tidak sekedar mengikut kebiasaan yang ada tanpa memahami ilmunya. yaitu mengikuti pendapat manusia tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenaran dalil yang ia gunakan. Rumah tangga (keluarga) yang hampa dari ajaran Islam. Ghuluw (berlebihan) dalam mencintai para wali atau orang-orang yang shalih. Allah mengetahui. atau menolak yang bertentangan dengan tradisi sekalipun itu benar. atau mengikuti ajaran seorang shaleh panutannya sambil menolak atau meremehkan ajaran dari orang sholeh lainnya. sekalipun hal itu bathil.

Maha Lembut. nilai-nilai kebaikan tersebut berbahaya dalam jangka panjang apalagi menurut syariah Islam. Sebagai contoh. tapi tidak menurut Islam. Dengan menguatkan aqidah maka kita dapat mencintai Allah secara benar. Al-Bukhari).(suci). tekanan politik. Kita juga selalu mengharapkan-Nya (Raja‟). Nasrani atau Majusi” (HR. Maha Suci dan Maha Adil. sebagian umat Islam yang awam menganggap mengucapkan selamat hari raya agama lain dianggap wajar dan menunjukkan sikap baik karena menghormati toleransi beragama. maka umat Islam ditekan secara halus maupun kasar untuk menerapkan demokrasi dan HAM ala barat dengan cara tekanan ekonomi. dan bahkan di dalam negeri sendiri media massanya banyak yang sudah sejalan dengan pemikiran liberal mereka. Aqidah yang lurus juga akan menambah kecintaan kita pada Allah SWT dan takut menzhalimi Allah SWT. Secara sosial. Kita mencintai Allah (Muhabbah) karena sifat-sifat-Nya yang Maha Pengasih dan Penyayang. yaitu berupa godaan cara dan gaya hidup yang menggunakan nilainilai kebaikan yang tidak sesuai syariah Islam. tekanan kekuatan angkatan perang mereka. Maha Sabar. Namun kalau diteliti. karena kita tahu . nilai-nilai barat seperti demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang diadopsi dari pemikir barat lebih mudah diterima (bahkan dipaksakan) pada semua lintas agama dan lintas bangsa. Kita akan tampil kuat dan percaya diri (yakin penuh pada ajaran Islam) di tengah godaan kehidupan dunia dan godaan ajaran yang menyesatkan di sekeliling kita. bid‟ah (ajaran baru) dan aliran sesat dari Islam. termasuk dalam hal ini godaan gaya hidup maksiat yang menurut standard bangsa barat yang liberal dipandang sebagai hal yang normal. Godaan lingkungan. penyimpangan paham. Umat yang lemah iman dan ilmunya melihat hal ini wajar-wajar saja dan tidak berbahaya. yang mana akhirnya akan menambah kekhusyu‟an kita dalam beribadah. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikannya Yahudi. di kolam renang pria dan wanita dengan pakaian yang hanya menutup paha atas dan (hingga) dada sudah dianggap wajar dan sopan menurut masyarakat masa kini. Dalam situasi dunia yang dikuasai barat. Kekuatan Aqidah Yang Lurus Aqidah yang lurus akan menjadi benteng yang kuat untuk menolak berbagai godaan dunia. 7. Contoh lain. padahal berbagai dalil Qur‟an dan Hadits telah melarangnya. dan keharamannya ditegaskan pula dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). sedang ajaran Islam telah menentukan dengan jelas mana yang benar (haq) dan mana yang salah (bathil). mengharapkanNya secara benar dan takut pada-Nya secara benar pula.

Penerbit Darul Haq. Maha Pembalas. Maha Melihat dan Mendengar. Maha Pemberi Rizki dan Maha Penolong. (Sumber tulisan dari : Kitab Tauhid. karena kita tahu sifat-sifat Allah yang Maha Mengetahui. Maha Pembuat Perhitungan dan Maha Menetapkan Hukum.sifat-Nya yang Maha Pengampun. jilid 1. Kita juga merasa takut (Khauf) untuk melakukan dosa. Dr. Maha Mengabulkan. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan. dan Kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Maha Pembalas Jasa. Penerbit Pustaka At-Taqwa) .

apa yang telah menjadi ketetapan hati seorang secara pasti adalah aqidah. baik itu benar atau pun salah. Pengertian Aqidah secara bahasa (etimology) Kata aqidah diambil dari kata dasar al-aqd yaitu al-Rabith (ikatan). [2] Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy: "Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal. al-syadd bi quwwah (pengikatan dengan kuat). Bentuk jamak dari aqidah adalah aqa-id. Pengertian Aqidah Secara Istilah (Terminologi) Aqidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya. b.http://milaisma. dan al-Itsbat (penetapan).html ng anak dan hiburan lainnya yang GRATIS untuk anda. kuat). Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini keshahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Seperti aqidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. mendatangkan kekntentraman jiwa yang tidak bercampur sedikit dengan keraguanraguan". wahyu dan fitrah. Pengertian aqidah menurut hasan al-Banna "Aqa'id bentuk jamak rai aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Pengeritan Aqidah a. alAhkam (penguatan). Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. al-Ibram (pengesahan).blogspot. Sedang pengertian aqidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. [1] Jadi kesimpulannya. sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh.com/2009/11/pengertian-aqidah-dan-aqidah-islamiyah. Selasa. [3] Untuk lebih memahami definisi diatas kita perlu mengemukakan beberapa catatan tambahan sebagai berikut: . 17 November 2009 Pengertian Aqidah dan Aqidah Islamiyah A. al-Tawuts (menjadi kokoh. yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan.

Jadi badihiyah adalah segala sesuatu yang kebenarannya perlu dalil pemuktian. Ilmu terbagi dua: Pertama ilmu dharuri yaitu Ilmu yang dihasilkan oleh indera. memerlukan dalil bagi orang-orang yang belum mengetahui teori itu. Ilmu yang memerlukan dalil atau pembuktian. dengan indera dan akal dia bisa membuktikan adanya Tuhan. dan tidak memerlukan dalil. 4. Tingkat keyakinan (aqidah) seseorang tergantung kepada tingkat pemahaman terhadap dalil. Salah satu lebih kuat sedikit dari yang lainnya karena ada dalil yang menguatkannya. Pertama: Syak. Keyakinan yang sudah sampai ke tingkat ilmu inilah yang disebut dengan aqidah. Artinya lahirnya seseorang bisa saja pura-pura meyakini sesuatu. kita tidak memerlukan lagi dalil atau bukti bahwa benda itu ada. indera untuk mencari kebenaran. akan tetapi hal itu tidak akan mendatangkan ketenangan jiwa. 2. setiap manusia memiliki fitrah bertuhan. Kedua: Zhan. Tentang Tuhan. karena dia harus melaksanakan sesuatu yang berlawanan dengan keyakinannya. Ketiga: Ghalabatu al-Zhan: cenderung labih menguatkan salah satu karena sudah meyakini dalil kebenarannya. Di antara ilmu nazhari itu. Misalnya kalau sebuah roti dipotong sepertiganya maka yang du pertiganya tentu lebih banyak dari sepertiga. . Artinya seseorang tidak akan bisa meyakini sekaligus dua hal yang bertentangan. 6. Misalnya apabila kita melihat tali di hadapan mata. Keyakinan tidak boleh bercampur sedikitpun dengan keraguan. Bila seseorang sudah meyakini suatu kebenaran. ada hal-hal yang karena sudah sangat umum dan terkenal tidak memerlukan lagi dalil. Aqidah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Hal seperti ini disebut badihiyah. Sebelum seseorang sampai ke tingkat yakin dia akan mengalami beberapa tahap.Seseorang akan meyakini adanya negara Sudan bila dia mendapat informasi tentang Negara tersebut dari seseorang yang dikenal tidak pernah bohong. Kedua adalah ilmu nazhari yaitu. Setiap manusia memiliki fitrah mengakui kebenaran (bertuhan). akal untuk menguji kebenaran dan memerlukan wahyu untuk menjadi pedoman menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Misalnya ketiga sisi segitiga sama sisi mempunyai panjang yang sama. Yaitu sama kuat antara membenarkan sesuatu atau menolaknya. dia harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah daging maka kebenaran itu tidak lagi perlu pembuktian. Misalnya: . 5. 3. musalnya.1. hal itu tentu sudah diketahui oleh umum bahkan anak kecil sekalipun. tetapi hanya wahyulah yang menunjukkan kepadanya siapa Tuhan yang sebenarnya.

Apabila dia pergi menyaksikan sendiri negeri tersebut keyakinanya semakin bertambah. bahkan dia tidak mungkin ragu lagi. sehingga kemungkinan untuk ragu semakin kecil. yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan. bertambahlah keyakinannya. 3. [4] Dalam pengertian lain aqidah berarti pemikiran menyeluruh tentang alam.. dan lain sebagainya. .Bila dia menyaksikan foto Sudan. serta hubungan kehidupan dengan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia. ad'al Alah dan lain-lain 2.Apabila dia jalan-jalan di negeri Sudan tersebut dan memperhatikan situasi kondisinya bertambahlah pengalaman dan pengetahuanya tentang negeri yang diyakininya itu. Ruang Lingkup Pembahasan Aqidah Menurut Hasan al-Banna sistematika ruang lingkup pembahasan aqidah adalah: 1. siapa yang menciptakan alam semesta dari ketiadaannya? Untuk apa semua itu diciptakan? Dan ke mana semua itu akan kembali (berakhir)? [5] B. mu'jizat. Nubuwat Yaitu pembahasan tentang segala seuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Sam'iyyat Yaitu pembahahasan tentang segaa sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'I (dalil naqli berupa Al-Quran dan Sunnah) seperti alam barzakh. dan kehidupan. tanda-tanda kiamat. azab kubur. C. 4. dan segala keraguannya akan hilang. dan tentang apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia. namun tidak tertutup kemungkinan dia akan meragukan kebenaran informasi itu apabila ada syubhat (dalil-dalil yang menolak informasi tersebut). Syaitan. akhirat.Keyakinan itu akan bertambah apabila dia mendapatkan informasi yang sama dari beberapa orang lain. manusia. Aqidah Islamiyah . Jin. Ruhaniyat Yaitu pembahsasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat. termasuk pembahasan tentang Kitab-Kitab Alah. Ilahiyat Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Ilahi seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah. surga neraka dan lainnya. Roh dan lain sebagainya. . Iblis. . Pemikiran menyeluruh inilah yang dapat menguraikan „uqdah al-kubra‟ (permasalahan besar) pada diri manusia. serta tidak akan mengubah pendiriannya sekalipun semua orang menolaknya.

dan kehidupan adalah ciptaan (makhluk) bagi pencipta (al-Kahliq) yaitu Allah swt. Jibril berkata. malaikat-malaikat-Nya. Al-Quran telah menetapkan rukun-rukun aqidah ini. Selama kita beriman kepada Allah. 285) Didalam hadits yang panjang. Abu Dawud dan al-Nasa‟i). dan kepada kenabian Mihammad saw dengan jalan akal. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". dan serva membutuhkan terhadap sesuatu yang lain. serta surga dan neraka. dan bahwasannya setelah kehidupan ini akan ada hari kiamat. demikian pula orang-orang yang beriman. keberadaanNya sendiri tidak berhantung pada siapapun. 2. sedangakn setelah kehidupan dunia adakan ada hari kiamat. Muslim. semuanya beriman kepada Allah. (al-Baqarah. Aqidah Islam telah menjawab seluruh pertanyaan manusia tentang alam semesta. Sedangakn . dan perkara-perkara ghaib lainnya. malaikat-malaikat-Nya. kehidupan. baik dan buruknya berasal dari Allah swt”. Aqidah Islam juga memberikan jawaban aras pertanyaan-pertanyaan manusia. Aqidah Islam juga menetapkan bahwa sebelum kehidupan dunia ada Allah swt. manusia. "Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. al-quran. hari kiamat. Jibril as pernah bertanya kepada rasulullah saw. Sama saja apakah yang diberitakan itu dapat dijabgkau oleh akal dan panca indera manusia.” Beritahukanlah kepadaku tentang iman!” Lalu Rasul saw menjawab. rasul-rasul-Nya. semua makhluk yang ada. dan percaya kepadaal-qadr (takdir). yang di dalamnya terdapat pahala dan siksa. manusia. atau berupa perkara-perkara ghaib yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh [anca indera manusia seperti hari akhir. dan membimbing mausia untuk mendapatkan kebenaran akan adanya Pencipta Yang Maha Kuasa. Beragama (al-tadayun) merupakan hal yang fitri pada diri manusia. Hubungan antara kahidupan dunia dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia adalah ketundukan manusia terhadap printah-perintah Allah dan laranga-laranganNya sedangkan hubungan antara kehidupan dunia dengan apa yang ada sesudah kehidupan dunia adalah adanya Hari Kiamat. kitabkitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Aqidah Islam sesuai dengan fitrah manusia. “Iman itu adlah percaya kepada (adanya) Allah. dan menetapkan bahwa semuanya itu adalah makhluk. Aqidah Islam mempunyai kekhususan-kekhususan diantaranya adalah: 1. Aqidah Islam komprehensif (menyeluruh). Dimana. Aqidah Islam juga menetapkan bahwa hubungan antara kehidupan dunia dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia adalah keterikatan manusia dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah swt. maka wajib bagi kita mengimani segala hal yang diberitakan al-Quran kepada kita. 3. sebab Islam telah menjelaskan bahwa alam semesta. kekurangan. Perwujudan dari naluri beragama ini adalah kenyatan bahwa dirinya penuh kelemahan. Tirmidzi. “Engkau benar” (HR. Kemudian aqidah Islan hadir untuk memberikan pemenuhan terjadap naluri beragama yang ada pada diri manusia. malaikat. Aqidah Islam dibangun berlandaskan akal.Aqidah Islamiyah telah memcahkan „uqdah al-kubra‟ (perkara besar) pada manusia.

.nataki itra iaynupmem gnay ‫األق د‬apa yang menjadi ketetapan hati seseorang secara yakin. Setelah seorang muslim menyadari hubungannya dengan Allah. Salah satu diantaranya adalah al-Jazairy yang mengatakan bahwa aqidah merupakan sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal. Aqidah juga mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Masyarakat akan beriman kepada Rabb Yang Esa.napatenep nad nataugnep . maka ia akan menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan serta melakukan perbuatan baik dan yang dihalalkan. Bila salah satu anggota tubuh terserang sakit. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi: ‫ل ن ت مىت ن فس ح تى ت س تىف ى أج لها ورزق ها وما ق درل ها‬ Tidaklah mati seseorang sampai ditetapkan ajalnya. Kesimpulan Dari pemsbahasan di atas dapat kitarik kesimpulan bahwa aqidah secara bahasa diambil dari kata halada aynduskaM .hubungan antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan sesudahnya adalah perhitungan. Aqidah Islam telah memuaskan akal dan memberikan ketenangan pada jiwa manusia. Akan mewujudkan masyarakat yang saling melengkapi. Aqidah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. akan tercipta ikatan ideologis yang kaut serta diantara individu-individu anggota masyarakat. 3. surga dan neraka. 2. wahyu dan fitrah. Diantaranya. agama yang satu serta tunduk pada aturan yang satu.nahasegnep . Sedangkan pengertian aqidah secara istilah ada beberapa pendapat yang mendefinisikannya. aqidah Islam telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang memuaskan dan shahih. ia telah meyakini bahwa hari perhitungan pasti akan datang. Sebab. 1. rezekinya dan apa-apa yang menjadi takdirnya. PENUTUP a. saling menjamin seperti halnya satu tubuh. yaitu: 1. yakni ikatan ukhwah Islamiyah. Rasulullah saw bersabda: Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal persahabatan dan kasih saying adalah ibarat satu utbuh. maka seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut terserang demam dan susah tidur. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di . satu-kesatuan pemikiran dan perasaan. 3. Aqidah Islam akan membentuk ketakwaan pada diri seorang muslim. 2. dan bahwa Allah swt akan menghisab semua pernuatannya pada hari kiamat. Sebab. Aqidah Islam telah menciptakan keteguhan dan keberanian pada diri seorang muslim.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan serta kejanggalan. Penutup Demikianlah pembahasan yang dapat kami susun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hadits Aqidah yang berjudul : "Pengertian Aqidah". hal. 21 [4] Drs. Kita sebagai umat Islam hendaknya bersyukur karena pertanyaan-pertanyaan yang sering mengusik hati manusia yang berakal dapat telah dijawab oleh Aqidah kita yaitu Aqidah Islamiyah yang sekaligus menjadi pegangan kita untuk menjalani hidup serta mengabdi kepada Allah saw. oleh karena itu kritik serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna menambah kesempurnaan kita dalam menambah wawasan serta dalam rangka menimba ilmu. al-Qaamuusul Muhiith dan al-Mu‟jamul Wasiith: bab: „Aqada [2] Al-Banna. b. hal 59. [1] Lihat kamus bahasa: Lisaanul „Arab. . Akidah al-Mukmin. hal. Lc Kuliah Aqidah Islam"LPPI [5] Lihat Muhammad Husaim Abdullah “Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam” Pustaka Thariqatul Izzah.1978.dalam hati serta diyakini keshahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Yunahar Ilyas. 445 [3] al-Jazairy.

politik.http://id. Aqidah Islam adalah tauhid. serta kepada qadar dan qadha. baik takdir yang baik maupun yang buruk. baik ideologi. dan menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan.shvoong. Di sinilah pentingnya aqidah ini. pendidikan dan sebagainya. ikatan (kesepakatan) antara dua orang yang mengadakan perjanjian. seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam Sumber: http://id.com/humanities/religion-studies/2102797-pengertian-akidah/ Aqidah berasal dari kata ‘aqd yang berarti pengikatan. Maka apabila suatu umat sudah rusak. para Malaikat-Nya. Aqidah menurut syara’ berarti iman kepada Allah. Ini adalah aqidah secara umum. Aqidah juga menjadi dasar dari seluruh hukum-hukum agama yang berada di atasnya. Aqidah merupakan kunci kita menuju surga. tauhid memiliki implikasi terhadap seluruh aspek kehidupan keagamaan seorang Muslim. Sebagai dasar. bagian yang harus direhabilitasi adalah aqidahnya terlebih dahulu. para Rasul-Nya dan kepada Hari Akhir.Aqidah sebagai dasar utama ajaran Islam bersumber pada Al Quran dan sunnah Rasul. yang tidak dicampur keragu-raguan terhadap orang yang mengimaninya. Aqidah dalam istilah umum yaitu keimanan yang mantap dan hukum yang tegas. ‘Aqd berarti juga janji. tanpa memandang aqidah tersebut benar atau salah. sosial. menjadi seorang Muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Aqidah Islam mengikat seorang Muslim sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Aqidah secara definisi adalah suatu keyakinan yang mengikat hati manusia dari segala keraguan. Aqidah secara terminology adalah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya.com/humanities/religion-studies/2102797-pengertianakidah/#ixzz1WiwKd3CY .Aqidah tersebut dalam tubuh manusia ibarat kepalanya. yaitu mengesakan Tuhan yang diungkapkan dalam syahadat pertama.shvoong. membuat jiwa tenang. Oleh karena itu. Kitab-kitab-Nya. apalagi ini menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia dan akhirat. budaya.

90.39/. .9 05./.9 .- : :/ $.- . /...9. /03.3 5.30.2.9.2 !.3. 203:3:....35. ./ .9/.3 .9 81.3 50:7:8.. %.5 7.. ..3:7:89. $.7.. /.. /9072.3 $:2-07 9.3 80.- 9.. 50. 202:. $% /03...2 90.2.9 81.9 8. .5. .. $:2-073.3 .- 8.2 207:5.- 8.8.. /.-8...3 808:3:3.5:8. . -..8 $:33.3 /. 2.3 80. 8 $0.6/7 -./.2:9072.3 9.3..:.8. &39:20250740./909. 9/.203:90..381.80:7:50739.281.-..3../.3 50:7:8. /03.: -03/.. 80..:.3 05.9.2./. .%:.3 $02-. . 05..3.8: .507:20250. /.3-3-/:. .89 05. 9: 207:5.3 0.1   !073.9 //. 2070.8:/.3 . 8. .8: #. .3 2:23 /..9.3 .93.5... . $090..9.3 .3 5079.:/ /.2.. 8.. /.3 :7:8 2..:9 9:  3 .5 9./. . 7 $. /..-9/.3 803. ../. 90702.5.7 87 . 9../.:.3 .3 .80. . - 98..703./.-07172. ./.3/8:.8: 05.././. 9./. 5079..3 /9:.5.9 / .7.:2: 802-. .802:..3 9. . 808:/./.3 .3 5.3207: "$ :2.2:20250780:9:...2-07/.:/ /.05..5.  7.3 /.3 /-03.50:7:8. . .3 -.2.3 38.9.2 6/.3 80.3 80:7: 7. 20/. /.3 .803/7  6/. 80-.9 544 203.3 -079. ./03. 203:9:8 7.:9039. . 7. ":7 .3 90780-:9 /:.3 8. 8./.3 -0781...3 207:5. . -.. $03.2:/. . 20302-.9/. ..7..- %.3 5.: .9.8: 9./.7..2..3:3.7.8:47.:/ 8 $.3 //..2.3.: -07503/.3. 9:2070.8: 80.7 9.7.52. 9/.11 .7.9 :39: 20307:.3 5. 9.. .3 .:61./.9 . .2809. 80.3 :2.9.3. .7. -078 /.3 . 9.7 ..3 40 .3/-03./. . 02. /.703.5.793. $% . -072.7/..3 /7 ./.3.2 47 / 6/.9../. ../.3 8..59.2:80...9: . 9:. .5. 203./. .30-20309.3 -:7: . ..8 /. . .3-. 9.3 .3 8... $% -07172./.23.3 202.203.32.3 .7 6/..3..0 $:..6/.3 9039:..3 -.: 203:.3 /. 50:7:8.2./ 8047.:/ 907-9.2.3 90: /..7 9 %. .3 $41. 507.3 . 8.5 :2.3 %:. 802. 9/.:/ /.3. 05.6/.3.8: .3. #.9: 20380.8. 9..-3.. /9072.. :2./.:.8.:3 / 0.9 . .3 2033..3/. 809.9 5./.2..3 . .8.3/.9.3 .3:8.3 8.3. 87 .3 ..

.9.9.9.3 202.5.3:8.3 -03.$. 050393.3:7:8 6/. 503/. 9/.7.9: 5.. 8. . 28..8.3 9079:8 -0-07.. .5.3 02...3 .7 2.3 .3 .3 5079. .3 .3 203:7:9 .2.. 8:2-07 -.:.-!0325. ..6. .02. 2.9. %:.7 202.3 . /503./.8. .7.$.2: 202-03.6/....3:8. 2.3 203:9:5 5. .3 /.7: /.7. 808:. . 803.3.280. -8.$%/.6/.3 :.3... . -079.9 5. 80. 203:7:9 .907-.3 80.3 ...303.3 2030.:/ 80-. 57.3 ..:2 -07. .8/172.. 03. 80-.33.7.25:202.. . 8090.7.3 . !03933./ 5:.3.3 :7:8 207:5.3 2.8079.3 0-..3/.7..2 /. 2: .22:.3 .3 907-03.3 80:7: . 80:7: -079.3 05.7 808047.5. 8079. .3 8:/.9 7. .18:3. 7. 0.  %.9 7. $. -072.:.8 .79 0-../ 2.2. 9039..: 40 -07-.3:8. 80./.3/:50-.8 $:33. .:2: 802-. .3:8. .2: /.. 8.3/. 80-.3. 8.  $0-./.7.7 .2 80-.... /-.30.39.31472.35..3 -07-./.1:8$.:.: 0907-..3 203.3 -078:2-07/.333202507/. 50:7:8.8 3.3 :39:20250.3 -40 . 507. .7 -07-.9 8.3 050393. -..3 :2:2 .. 0-4/4.. .2.- .2.3 /02.2..2 803..703.203.2.7 2.3 2. 9/..6/.3 50739.. 9: -.6/.: 8. .2 0/:5. .3.8.2 .. 5073.3 5. /.3 :7:8 808047./..3 2:9. 2.2 . 9.7. 20303.38..3 2: %.7.6/.3 -03.3  %. 2:33 40 809.- /..3 /. -0. 2.3 8:/.2. .3 .2.3 203.7 8:2-07 8.3 /.7 2.2 80/..3 /-:.320308.7. 8..3 2032.1.7. /..2 8. -. .3 ..3 -.8: .2 /.3:8.3 /.3:8. /909.8 . /.2.5.6/.3 .. /-.9 /.3.2. .73..6 -078:2-07 /. .9 .5.3 . /.3:8..3 .7 0805. 2.3 90.5:2.9.3. 6.7:8 /5.9 -./ .2.3 8079. /.5. -..  09: 503933.35.9/.89 -.2.7.. 203. .2.2:3 0-03. 197.3 2..9. /. . .2":7 .7.8.2 /7 2. &8:://3 507.. .7 507.6 /..2 07.3 2: 544 .. 438038:8 /. /.7 $.. /..5.703. .:5:3 80./.703.2":7 ... .:.1:8 $.3.3 8.3 .76/. ":7 ..3 5.302.3 8:7.2.3 8:7.9 .3 2:/. 20303.3 !7385 !7385 .7: 2070.3 0-:7:.:.39.9 /..3.-.9:9/.- 80-.33. .6/. . .3:8. 8.3.8. ./.2..3.3 /-40.3 3 2. /..9.7. 3. .9   40 . 8.7 .

8 .7..5503//.9:0.99.9 9: "$ 8 $.7 20.9.9..3:95.5 -.2 9/..397..2: 203:.: .9 .3:8..7.2: 507-:.3 .3 9:.7 203:9 0-.9 2070. 83. 5.:-8./.: 80/./5:.9. ":7 .3./ 7.3 2: . 47.25.05. 808:. 3../.3 -.9. .3 03/. -07/.47..3:8. -07:-. 05.703.3:8.2.3 .9 81.3 .80. /.3 /. 0- .38. . 172.: .3.9: 203:9 503/./. .9.3.3 2. 8.3 203. 20309.78:2-07.3.38:3 -0.3/3 2.8.8: /.3 /.8.9.2 203. . 9.9.35.3.7.3 .5./..2025:3.3 /. .7./8 0-. .5 0-08..2 8.09.3 0-:/.8 70.9:-.-/.3 2070.3 .7.2203. 203. 80/. / 0:.9..25.3. ...3 /:5 . 2030/ 80-07..3 8. 808:.3840.3/03.3 /.2 ./.800/..9  #:2.33./...9. 2070..7.8. 202. $09..:.:3.25:7 9.9 .7. !.7. $ -078.3 .3 47.83.-07:-.3.  ... .3808..3 -0750/42.3 .9. 2..7.. . .3 /.: 0-03.7..2 #./.9: 20. 9./5:.9: .5.2: .3 9079:. 90344 803 /.39:.7.7 /.3 9. . 802..25.:... !. 9/.9. .7 09.3 907../.9. 97.35. . .8::. 070. 8. -. 507./...7.9 -:7: -.3 .7../8 0-..7 47.9: 5. .2 80.3-079039.38. /-.39. 808:.3:8.9.3 .7. 5073.3..47.7..2..6/. . .03../.:207020.7.7. 2.2.3 5.2 203039:.9 /07.7 :39: 20:7:8..9:5. 28. /.6/ 203:9 80.9:2.32: -8.3 /.3 :7:8 9/. ":7 .39:..8. .20309.3:9. 2. 20250..9 .3 .3 9.3.- .2 .: 203:9.3 .32:2. 9. 80.3/.. 808:.:2030/3.2 2:3.3 /. -0. 2.7 /..35.. -. 9.3:8.8 2.3 /. . ..9:03/.. ../98 9/./..3. 0:../. 9.2 0. 907.: 47..503. -:9.7. :3.3.3 203.2 9../..3.3.39..33.3 8.2-2034.3:8.9  :: -070-. 9: 202. .47.38047.3.3808.3. 09039:.5 50703:3.2.703.9 .703.3 9: 20325.7.../.5 0:3:.3. 50/:907.3 9.3 0/:5.8.7.7 9.5  %.2-.3 20239.3/.2 .3 197.3..3 81... / .2.7 .7. 47. .7.2: 9/. 800/.83.38.3 . .7.3/.39/. -03..39:.2..9.7.3.7.9 2.78 47..3.3:8. 97../8 80./.9: ..3 .9 9..1.32:.3 ..35. .907-.2: /.3 . .3. 8.3 .11././ 97.3 .3 907-08.3 ..: / 3:3.33.88:..-8. .5:3./.93.59.:2034.::7:804..9.3. 3 . .5:3 9: -03.7.9 202-.-..3.9.9:503//9. 574808503. 8..:5:3 8.7/.39:.5.: 3030 24.:.:2 5./880. 9072. 5.:503072.:   .203:9 8:.8. %072. :-:7 05. 503933. .59.3.

.2.3 .3 ..3 9.3 .7.77.:9 5.$% .3/.3 507.:2.7 .3203:.:.3 3.9 ../. -. -.3/. /.8.. /5.7.9.3:7:8 6/. .2...3 .38. -07-. 02-:9 .9. 5.7 203.3203./.3/03. :. .380./.7: /. 81.3-07.2 9. 808:.8 ..3 -.3 /:3.3 0..7. 20.3 8. &2. .3 .3.3 .5 -.3 808.9 . 203..7.3 :7:8 :.....2 703..2..8 /..7. 5.2..39.3.3.21.. 7..7.7 .....3 203:3:. / 9.3/0247.3 02.3 .9 805079 /0247. . 4/..33:3.3/80039.98.2:3 .3 -07. 203039:.5./:5..3/4308. .75:.7 /.9.3.2070.. $:. -. /.3 ..2-.3507.2203.9:-07:5.87.9..8.3.3 /.5203:.7.3 /:.7 .8..7. -03.35027.3 203:7:9 89.:8 #  :.8: /.3//. 203:9:5 5. 3 . 2.3./.8 /:3. ..3 ..33. 203472. ..3..3 8:/.3 . /.2 / 903..7.3/:3./.3 5.36/.3 549 90.4394 / 4.25 :.3 8.8 /.320308.3 .. .80.3 9.: 203. -03.7  4/.8.-.2 90.:82.5.98.: /909 3.32.:9 203 .7./.3 .9 /. !03.7/ -. #.3 845. 9.. -.2/90..4/. 3. /./.7.7.8 /..3:7:8.3203:3.3 203. $0.39/. .-03.2 89:. 80.39. .7. 0:. .3 2:3. 8:/. /.8 -.3.3. /.9 /03.: ..5.-07-..-.3.3 8.5.6/.9203.3.:5:3.38 -07.2 .34/. 03.2-07-. .9 $0-.9 0- 2:/. .2.8 /.3 . 5..3 9/. /03.9 .5. -. 848.2.9 9407.3 0/:5.7.9.3.7. /.3 90780-:9 -07-.9 2.2.3 3472.39.3 0.9 /. .7 /..9..80...2 -/ .3.5 .& ..3 04342 90.3.7:39:20307... $% /.3 5:.2 9072.7 /.3 80-.8:...33.. /90. /..3 57.3:8.--.3203.703.2 4394 .. -.8 2. /.3 .2-.6 /.3 . . 3. 80. 20. ..3 8..3 . 3.38.3.. .8.0-.39.3 .8.. 9.7.:/ .3.7.8./.9. 3 4/... 50325. ..3/. 90.7.32070.3 80-.3 9./.7.3 /..3 203:7:9 2. 6/.2 .703..4/.3:.3 5.39:.3.33.7.8 2.9 81.8... ":7 .2.9../.. /...3.2.9 2..3.7. /7 ...3.33.0:8: .3-..08&..23007803/720/.3 /.3. .  .7.. /9072. 3.. /.3 .../98 90.3 !03.2 ..703.3 39. 39.3 0:.302:/.2.3. 802:.8.7 5027 -.5 .3 . 80/.5 9/.9:39:2034.5. -07-.3. .7 8.7. 0. 203:7:9 8..73.3 /03.. /.7 8. 9. 8.3 503: 5.8.. $..9.88....7.3 -03.3 2.3 :2.3 9. 80.39. 203:7:9 8... 3 9.9 ..3.. :./458 /../-03903.380.9 . /:5 2./.3 5.. 0-.9.3203.3 /5.

 0.81..7.. 207.3 -3 -/:.- $.9 /.3 .7 9.:.3..!02-:.!02-.9!079:3.:/ /  7 $. .703. .0309. 0 .2..3 . . 6/./ -3 -/:".9 .8. :. 9..!02-07 # /.3::2 $:2-07 9:8. 9. :8 $:33... .8 .03.           . .: .3. !03443 9.7 . -3 .8 !0307-9!:89.-:..- %.:9 .3 !0307-9 .3 9.9 81.5. .!03..6 /. .6.9 %../7.. !02-.: 81...9 .8.7: .3/. 9..25:3 .3 03/03.:. 0309.3 /..:.8.3 . .:1 :39: 20.3 /48.

9./.89./.. .33.3-:7.47.5.6/.203:7:989. 09244  ..-/..39. 503.9./.98047.8.-07.7.5. #.3/03.9/9072.3.7.:.5.507. / ( .3197..3..7.3. 98-.9:03.5.½ $$¯f¾¯f –¾½ n¯$$$½ °– f° f f f° f f ¾f¯f ¯ 3.. .3-:.7. .2/0138/.703. %072344  6/./.-7.2-./.9.9.-07:9 .507:20302:.3 .6/.2.3..30390397.344 ./.../03./.2.203.3:8.9 /.80.0-03.7.. .-9 .7.3/.3 08.9:.3  !03079..#./.7..89.3.2.36/..6.2-/./.2.3/:9:83....7.36/.80:2.3.-0-07..3.3503079.3/03.39/.203:7:9.89/.3 7..25:780/9/03..2.:98 203..3. .3. WS_S [bWTW^ % WZYW^`SZ]VSVSZ]VS _S S !03079..-/-03.340.3 80-./..3:8.8: 039:.2-05:9:8.9.203.5.9:-03.3.9.3.7..80..7 ..3  6/.33.:5:38.3 ( 03:7:9-:.80.5.3/03.3 .$0.5..9.3. 40. 907.3.30-2-.:2:2402.3 :./8:../ 903907.3402.9..././...7.808:.3-079039.97.39/.3-0-07.2.390:/. %.5.3 $0/.30-03.2 50308.9.39: (  &39:0-202.39/.8:/3.380.8.-..2..5.3 .6/.3 $05079.6/.9...307..3/. .:.7.390.9.8.7.3 507-:.-07/.  - !03079. 8.80.3.8./.7.3.0909.9 . /-039:.9./.3./..//-6:.9/..30-07. 6.9:.3.203..7 6/./. !03079.9 50309.2 503:.793.3 ..:.3/94./0909. .6/.3/.39:/5.07.:.507. 803.6/../.7.25:74007. -7..5.7.3/.-07..3 0-03.33.2.6/.3.9 203/. .3.89./44 :...33.36/./.30...35./0825:.7.7.6/.3#%$:39:.9.//.3203. -.3.7.3.:/.3.33. 0-03.98079..

30903..3.3907.9.3..9:9/.03/07:3..980/9/.3.7.3 /03.808047./..39:9/.7.9:..3.$.3 .80. 2:907-.3/03.3 $0-0:2808047.3203/. .9: 2:..3/.8.507:/..3 $.3.0 93.3..3..:80-:.9:2:2/.  0.5./..7.3.9:2:2/. 20207:.  09.3.20..3.39:305..2.9.89039..703.202197.749 /54943805079. 809..-.3 8. 8.9.20.9.5.3090397..5.3.3.9:.39/./.:40:2:2-..9/.9.38.%:.507:502-:9.3..3 909.7:8203/. 202197. 5:7.380..390703.2.3-8.8.3808:. 0/:.52.3 203:.7/.8.3. 47.5..20207:.7 0-03./. 793. /.808047..33.73./.25.. 0-03..3-.. 8:/../.3.5..9:.3.3. !079.-203:.3. .6/.808047.3./.3808:.3:8.38:/.32.  6/.8.3203/.8.3 3/07.3.2.3203:3:.7.7:8 20.9039:0--.9:./ -.3/./.3.5  !079.3.3%:.3.32.3 203039:.3/:5079.99.3..3.  0/:.9: .703.3.52.3-8. 90780-:9/.808:...3907.7./:.3.9:0-03.39/./.3/.-. 8.3403/07.:39:203.7805079.3.8.3.:0-03.305.3-079039. .93.8050793/80-:9-. 9...3 909././. 8.3/80-:9/03.7.80.9:.3.5:3 .30./.9. .3.808:.:502-:9.3.. $08047.25..3.9:0-:.7.09.3  %3.32.$:/.093.0-03.3/.-8.8:/.33.3/.3.320.30./.9.7.882025:3.3/03.-40-07.5.3808:./..33.30-03.5 .80.:..:.202-:9.7.9.88809.3.2.3/.3:8..3.8.7.703..39/.38.39/.2.38.73.90.9. 8.3.3.8.30./. 0./.33..9.6/.203.9.3.3.3 .0.39: 793.20.7.3 -079:./.5:7.20207:.33/07.2-0-07.9:2:.2.502:9..-443  ..38:/.:90479: .9:....3.8:/..7:7.3-03.20207:.30-03.3203. .  ..931472.9502.307.:39:203:0-03.5/.39./09. ./.3.25:780/95:3/03.703.203/.3.:8/:./50/42.7.3-0:220309../.33.20.5.703.3 /..9/.79: .2:3.::39:203.3.3.202-03.:.7./.9.3.3 47.5073. 20.380-03.92:3.2..3-07.3.38:. 808047..9/.-03/.3.:2034.. %039...2:/./.8.5.9:9039: 8:/.3/.3..7808047./.%:.7.3  $09.9:..3 -079039.7:82034.320207:.3909.39./.7.-079:.2:3.9:8.-.2.:-:9 -.3 2:8.3/03. ...32.7..320207:..

3/.3207./..8.3.9.9039..9:.808:.8.808:.31494$:/..2-../09. 9.380-.8.9203:7.75079..-.3-08.3.&39:.8.-.2.47..3-07:-:3.3..2. 03:7:9.-/.  5.3-07:-:3..3.3.808:.3$:33. !027..2-.9.18805079 2.7-0-07. ..2:337.36/.30.2-./.3 #4/.39.6/./.8.59.3/.8.3..9:502-.2.3.331472./.32030:7:9039. 47.2 /.3. ..33.39039.38. 0.3202507.3203:-./.39039. /.9/.3:8.3:39: 7.380.7 5./72.3.3 5079. 503/7.07.0/:5.33.89: .. 805079.302.8:-.9: ( .3-079.6/.80-0:2/.8.390780-:9/./.3.843/83.:/.3/03.3.-8. 2: ..389:..3.9:/..31472.33. /..2.88902.:.3/.9:.8: 9072.3803/7300790780-:90.5:3802:.   6/.3/...3/03.5.307.9:502-.7 (  #:..9079:9:502:33.5.-:-:7 9.9.3.3 80.. -079.3.9 ..380.80:.3 :6/..380.:-:3.2-.3 3..32:3.890780-:9  .3.3/./.-.39039.-.7..3.80-0:2/.802:.:0.59.3/..3.5.2 .3#. ":7.39039.3.33:5502-.3/:3..9 8:7. .9 ..0.  $.9:502-. 803.3203.203.3 -.7.380-.8.33.80..:./...3.32034..9:502-.38.5.9 3 -8 $.3....9.8...3/03..3.3808:/.. 8079.39039.33.32030:7:3.802:../. /.02:33.5.33.98.:.805079::/../.9/.-07.30-03.9 .3.8.3  :-:.3 .39:.9 /.3.32034.3.5.380.709..3.  .3-07:-:3.8...8.3.2:39/. ..33:5!02-.2503079.3 02-.0/:5.3/3007$:/.503.9 /.9 81.9:./... 8079.3.3 0/:5.350309.7:./ . -07..6 -07:5.3.3.39039.2209.9 .  #:.5.  5. :-7..203/.. /.3.802.3 ./..:..2 802089.8.795027.3808:/.2-.3:8.3/..9.507203.3-079.3.3.3 -079.7.3/.5.5.9:.:802..8: 502-..3./.3/03.-.3.. 5072.5.3 /.2 2. ./.3 0/:5..3.8.33.381..9:..9 . .331472.3/:3.- 9.33007.

8..05.22025:3. .3/:3..39:/./.3/:3..89 /./.-07./..3 -./.7.35.2/-.3 ...80-0:20/:5.7. 3. :.3.5:3  6/.7.:-:3.8:7.8.2.3. .3.3/:3.8..0/:5./..3 05../.290.202-0/./.3.39... 6.7..3907.20309.8: .2./:5.3//.6/.32.- 9.3.-.305..9 :-:3.808:/. .9./73. :-7./..3.3.37.8090. 07.8.9.3..5.2:.2..95.2.3.7.7.22..3:8.-07.3./.-.7.8.3/:3.7. 0/:5.0/:5.203.3-.-./72.03.305.3 ./7:39:202-07.3/:3./03..2:....203.3.39.-8.3.3907.--.7.3.3.5./. 2030. 507.9 2.3197.. /.80-0:20/:5..33.3.7 5.3.2425700381 2030:7: 6/./../03./.3.32./.3.5.2.-.3 :-:3.-072././..8: 7.9 ./..8.-072.30-03.7 2.3.9.2.90. 2.3/07.  6/.../.507.05.3 802:.907/.9/.. 2.3.80-0:20/:5.:40../.3.8: 7.3807.3.3:8.3. ":7.8.3 /.59.9..3 0:7...32.7. 802:. 0-07.2.3/:3.3. 2..3 .9:.3..3 2.9 6/.9 . 9.9.80.3././.3.3./8.30/:5.3:8.3.2.7.3. 7./.:7-07.2.3./.":7.9 2... 20309.2802089./.. 503.3 5079..5.3507.3 /.:#.6 .3:8.5808:. 2.8.3 2.: -..3 :6/.3:8.. 6/./03.33.388. /.9..3.7.7.../..3..320309./. ../...  6/.3. 8.  6/. 6:7.3.3../. .59.2.3202-2-32.3. 2./.7.. . .9:.39.-079.80/.38090./7 9.3.7 .3:8.3.-08.203.:3 207:5./.7./72.59..:.2.3/-079.8:90.3.3 5:. 2. 079...:39:203/.3 0:8:8. -0/. 507.380.3:8.3 02:/.5.3./..85079.7.9:.- ...8: .3/-079.-80:7:5079. .89 -7-07.3 /. 6/. 09:3/:.2. 50739.805079.2.20309..2802089./../.3.7.8: 7. .-..907.3.7%:.9 /.3 /.:-07:5.:-03.202-:9:.503: 002.7.3:3-07.8.33. /02..8./03...2.5.5.9 /. 2070.3. .!03.. 8079.89 80/.5.8: .8.: 40.802:.38./.:9039.3/:3.3.://.7.3-.3/07./.3197 5. 50739.3-.2. /./.3 .305.. 2.3:8.37::3 7::3...35:3 /03./.8:8.3307.3.305./.2:./.5.3.3. 0907../.32.2..3.3/9:7:3..-072.3-072. ..305. ..3.390..73.2.7.3-.8.3  #.3.39:.3:8.3.0:8:8.47.: 6/.3.3.803/79/.35.8.3..350739./7 -.3.3-:7:3.89 $0/.7.3/.3:8.3.9039.5..3:8.5.:8.3.. 9.2032. 8.0/:5.8..23..3507./03.3. 80-.0/:5.85073.8./.3..290.5.39../.. $. ":7./98. 507.3 47. $0./03.9.3.55739../...8::.3:8. ..0/:5.202-07.. 8.9/./.6/.507.9./...2808:.8.39./. 05.6.3/.7 # :82 %72/ -:... ./.7.39:35.3..03.5.3. !07::/.3.3/:3./.3.. 808047. ./.   /.33.05.3.7..350203:.9 .3/.3 -7.53.:7-07...3-. 2.29/.77..:.9...5.202.9/.

8.#.80.5.3/.349..9808047..32:82 203..3 #.3/02./0909../.39.../.3:8..39.32003.32033/.7..9./.5.3907.-.2025:3.347.2.8.7507-:./ .3/./78047.3 2 2 :3.3 -. .88./.3 8.5079:3..39.9.. /03.9.0-03.3-07-:3 &   &  &   & '        %/.350393-.89.3.3 203..7.3 $0-.38.8.5.9:8079.2.7.9.9 8.#./. .:/.7.38.32...-. /.8.39.8... $0-.3202-039:09.8.9 0308.7.7.3202:.90.0/:5.32:82 $090./.3. 0-03.6/.9.3/03.3.9 .8.7.70825:.80..30/:5. .33..99../..380:2.3 8 :/3.7.-.203.9:-:..35.2.9:  .9.7.32.38079.8.3/03./.3090:. . $.3.3:9907807./..25...5..9 .35027.80:7:.9:3/:5.75028-.38.38.8.3:.8::.-07/.2..3.3.3  6/.3 / 5 .30-07.././..3197./.3507.3-072.3307.9../03.35.38:8...5. ./. /.3.8./.3.3.290...-5079.35..33.7./:.5.3/:5-072.2-/.3 $0/.:2:2 402.950393-./73.9::9-: .290.7..  6/.8::.7.3 0309 .3-.5.0/:5..97.8.3.3203.3 .32038..3503079.3 8:7.3.9:./: 3/.8/.39:/5.3 5 0 5 .7.3:8.3.8..3..2.290.9.3507-:...9.5.-.9...3/.3203..:..7 9 .5.3.33..9 2..9.7..6/...  & .7.3.2/.3.3..3 /..3-.2025:3.3.7.9: 9:-: 8.9.9:  .3/0448.2.9./ 9.3202-07. .38.9 2..9 . ./.3 47../.6/.3/:3.8.-802:. 0825:.3-072.-/.9/9072.349.3.7. !07:25.38:3.30903.3/.3.3.6/.3.3 5079..3/..38.  6/..7. 5073:.507..3402.89.5.507.20. .8.89./909.9:.9:-:907807.8.3-.75079:3.:98079.3/.7.3. .2.-/.. .5078.380.23805079..3/.9808047.3-.9:/.3.7:-:3.9: 08.  6/.207:5.8.3..3.3 .3:8.3203/0138.3808:/. .38.35.2.8.3:8.9/:7  .320::/.3/..8047.3..7..3. .:.3/.3/.-078.5.8.-0-07.3/7/..20.:-:3...38.  6/..59.59..8.3.2.8./.3.7.--.3 .3 5 03:. ..  !&%&! .3.80.0.32:82 $08:../78047.5 8.2.3..503/. 7003.3.349.203.202:.3203.305.9:7.8.

3.2:8-.3.808:. $9:/.80.0:7..8.8.3/:58079. .8 .:2./.3...380.5. .9.8.89-. (.8././50.. : .-406/.9:798079.:.39.-078::7./.20203:9:..9.9: .7.9: .3:3.38.2:.9.6/.38079.3...3.3./.502-.990.2::8::9/.5./.3.2-.5..703. 0.2032-.76.3.703..92.3:8.203.39: 9. (78 :3.30-07.8.8.3.8..3/.3.2-.98./.203/.2 !:89.28:8:3/.7 /.98079.08025:73.:39:203.-/05.80-.3-07. .3:38. 8.9.2.... 203.32.7 /.27.30-03.2.5.. ( .3-07:/:!03079.        .2-/:..3: 7.- 6.. ./.3.82.32.2!! (.:8203.3202-..3/94.3 5079...5079.33.22.27.../986/./:8.2203.7..89/.8.3.3-079039.3...3/.. :23 .308.8-../.33./.%...2:  (..7.7.80.38073 203:8..3/03.3.9..36/.2503:8:3...7. . ". - !03:9:5 02..3.3 40.2203.38079.2.8.9:6/.7!027.39./. ..3.7-./..9:.:.

½ $$ ¾°– n¯$¯f° ¾$ –° ¾ ¾$ ½ °– f° f f$ f f¾f fff#f f°– f½ °–ff° # f©–f©f°© ff°% ¾ ½fff°% f°ff ff°–f°–¯ °–f ff°½ ©f°©f° f¾ nff €°¾f ff¾f f°f°f°– ¯ °–ff¯f°¾f f¾ –ff f–f° f ff¯¾f¯¯f ¯f°f°f°–¯f°f½ f°¯f°– –f¾ f°– f nf¯½ f– f–f° f f½f°–f°–¯ °–¯f°°f ° f fff f¾ nff¯¯ f°½f¯ ¯f° f°–f f ¾ °fff¾ff f¾ nff ¯°–f ff¾ ¾ff°–¯ °–f¾f°f¯ ¯ °ff°°f ¯ ¯ f©f °f°– f° ¯ °©f ½ nfff°f°– ¾ f ¯ f°–f° f° f–f° f¯ °¾ff# f¯f° ½f ff ½ff.fff -f f f -f ½fff¾ -f f° ½f ff ¾ f ½f f f f f°f f ff f°– f¯f½°f°–  f ¾ ff¯ ¯f°¾f ff ½ff°f .¾¯ f¯ f° f°¯ f¾f°ff°¾ –ff¾ ¾f f°– f ff¯f©ff°¾f¯ ¾ ½°f f¾ff° ½f ff©ff°¾f¯ ¯ ½ $$ ¾°– n¯$¯f° ¾$ –° ¾ ¾$ ½ °– f° f f$J .fff½f f¾f¯f¾ f¾f f–f°f°–f¾ f f¾f fff f°f  f ¾°f½ °°–°ff f° f½ff–°¯ °f°– ff–ff° f° f¾f° °f f°ff f¯ ½ff°°nf¯ °©¾–f f©–f¯ °©f f¾f f¾ ¯ ¯f–f¯ff°– f f ff¾°f f¾f¯f fff f¯ °– ¾ff°@f° f°– °–f½f° ff¯¾ff f½ f¯f f–f f¾f f ¯ ¯¯½f¾ f f½¾ f¾½  ½f° f–f¯ff°¾ f°–.¾¯ f – ½ ¾¾f  ff ½ ° f° f° ¾ f–f°f f¾ f–f f¾ff¯ff©ff°¾f¯ ¾¯ ½f f.¾¯¾ °––ff f °–f°¾ –ffff°¯f°– ff°– f¾f¯ f °f ¯ °©f ¾ f°–.f° f°¾°°ff¾  f¾f¯¯ °–f¾ f°–.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful