DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

PENTRU
Prestarea serviciilor de consultanta in proiectare - elaborarea tuturor documentatiilor tehnicoeconomice (faza S.F.) necesare pentru obiectivul de investiţii “ Utilizarea Surselor Solare Voltaice de Producere a Energiei Electrice pentru reabilitarea sistemului de Iluminat Public in orasul Voluntari, judetul Ilfov ”

CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA

COD CPV : 79314000-8, 71241000-9 PROCEDURA : ,,CERERE DE OFERTA“ conform prevederilor OUG nr. 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 925/2006

DATA SI ORA DESCHIDERII OFERTELOR : DATA: 16.02.2010
ORA : 13OO

2010

CUPRINS :
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE reprezinta acele documente care contin cerintele formale, tehnice si financiare, care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie publica si pe baza caruia operatorul economic isi va elabora oferta. Documentatia de atribuire cuprinde:

a) SECTIUNEA I – Fisa de date a achizitiei b) SECTIUNEA II – Caietul de sarcini c) SECTIUNEA III – Formulare SECTIUNEA IV – Modelul de contract de prestari servicii

d)

SECTIUNEA I
Fisa de date a achizitiei

DIRECTIA INVESTITII PRIMAR

APROB,
Ing. Florentin Costel Pandele

FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I.a. Autoritatea contractantă
Denumire: Institutia Primarului Voluntari Adresă: Bdul Voluntari nr. 74 Localitate:oras Voluntari, Jud. Ilfov Cod poştal: 077190 Persoana de contact: Speranta Cliseru E-mail: Ţara: România Telefon: :(+4) 021 569.23.66 Fax: :(+4) 021 270.46.44

I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
 ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană/organizaţie internaţională  altele

 servicii publice locale

 apărare  ordine publică/siguranţă naţională  mediu  afaceri economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajări teritoriale  protecţie socială  recreere, cultură şi religie  educaţie  activităţi relevante  altele Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante:

da  nu 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

 la adresa mai sus-menţionată
 altele: (adresă/fax/interval orar) Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: Data 11.03.2010 ora limită 12.00 /adresa: Bdul Voluntari nr. 74, oras Voluntari, Jud. Ilfov sau mail:primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 12.02.2010

I.c. CĂI DE ATAC
Eventualele contestaţii se pot depune: -fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; -fie la instanţa competentă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Localitate: Bucureşti Cod poştal:030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc.ro Telefon:(+4) 021 310.46.41/ (+4) 021 310.46.42 Fax: (+4) 021 310.46.42 Adresă internet: www.cnsc.ro. Denumire: instanta competenta Adresă: Localitate:

Cod poştal:

Ţara:

7) Ofertele alternative sunt acceptate da  nu  II. descrieri tehnice. 1) Descriere II 1. întocmire documentaţie de finanţare.6) Divizare pe loturi (pt. D. judetul Ilfov în vederea obţinerii de surse de finanţare din . documentaţie tehnico-economică.2) Denumire contract şi locul de livrare: (a)Lucrări  (b)Produse Execuţie  Proiectare şi execuţie  Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă  Principala locaţie a lucrării COD CPV: II.2. a biocombustibilului. eoliene.elaborarea tuturor documentatiilor tehnico-economice (faza S.d. Operaţiunea: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice.1. obţinere avize.1) Scopul serviciilor care urmează a fi prestate Servicii de consultanţă integrată (întocmiri documente.M. Axa Prioritară 4 (AP4) „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) – nu este cazul Acordul cadru cu mai mulţi operatori nr.I.3) Procedura se finalizează prin: Cumpărare Leasing Închiriere Cumpărare în rate Principalul loc de livrare COD CPV:      (c) Servicii Categoria serviciului  2A 2B   Principalul loc de prestare: Sediul autorităţii contractante COD CPV: 71241000-9 Contract de achiziţie publică:  Încheierea unui acord-cadru:  II. efectuare calcule şi previziuni economice. Acordul cadru cu un singur operator  nr.E-mail: Adresă internet: Telefon: Fax: I. dacă este cazul.1) Denumire contract: Prestarea serviciilor de proiectare .  maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat Durata acordului cadru: Durata în ani  sau luni  Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru: da  nu  II. informare despre loturi vedeţi anexa/caietul de sarcini) da  nu  Ofertele se depun pe: Un singur lot  Unul sau mai multe  Toate loturile  Alte informaţii referitoare la loturi: II.) privind realizarea obiectivului de investitii “ Utilizarea Surselor Solare Voltaice de Producere a Energiei Electrice pentru reabilitarea sistemului de Iluminat Public in orasul Voluntari. 1. 2) Cantitatea sau scopul contractului II.2 „Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”.) necesare pentru obiectivul de investiţii “ Utilizarea Surselor Solare Voltaice de Producere a Energiei Electrice pentru reabilitarea sistemului de Iluminat Public in orasul Voluntari.  sau.1. în contextul combaterii schimbărilor climatice”.F. a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW). întocmire documentaţii de avizare şi obţinere avize. 1.1. II. prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei. a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie” După caz. etc. judetul Ilfov ” II.4) Durata contractului de achiziţie publică ani  luni 10 de la atribuirea contractului. consiliere tehnică. 1. proiect/program finanţat din fonduri comunitare: II. solare.5. Sursa de finanţare Bugetul local + fonduri comunitare da  nu Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE). OBIECTUL CONTRACTULUI II. consultanţă financiară şi tehnică.

publicat în Monitoarele Oficiale nr. Altele (dacă DA.1.) Legislatia aplicata: aferenta achizitiilor publice – OUG 34/2006.conform art. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică 7.2004. 155/02. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.3. a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie” II.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19. 34 din 19.10. cu modificările și completările ulterioare. descrieţi) da  da  nu  nu  IV. modificarile si completarile ulterioare 1. eoliene.2.10. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Legea nr.2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.anrmap.07. descrierea acestor opţiuni: da  nu  III. 4. 8.2006. 124 lit. în contextul combaterii schimbărilor climatice”. 2. PROCEDURA IV. aprobată cu modificări prin Legea nr. scurtă descriere) III.07. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. cu modificările şi completările ulterioare.07. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 127 alin.2006.1.se completează o anexă distinctă) Cerere de oferte Concurs de soluţii da  IV. Contract rezervat (dacă DA. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 11.11.Hotărârea Guvernului nr. Operaţiunea: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW). 925 din 19. Condiţii specifice contractului III.04.2) Etapa finală de licitaţie electronică Dacă DA. 125 alin. a biocombustibilului. 894 şi 894 bis din 02. cu modificările şi completările ulterioare. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.2. pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr.1. prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei. ( b) .1) Procedura selectată Licitaţie deschisă Licitaţie restrânsă Licitaţie restrânsă accelerată (justificare accelerare procedură – anexă distinctă) Dialog competitiv     Negociere cu anunţ de participare  Negociere fără anunţ de participare  (Justificare în cazul negocierii fără anunţ de participare .1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Axa Prioritară 4 (AP4) „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării.2) Opţiuni (dacă există) Dacă există. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. 6. D.Hotărârea Guvernului nr.Hotărârea Guvernului României nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 337 din 17.2 „Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”. 681 din 29. 3. 10.2006.ro .660 din 22.04.Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).M. Ordonanţă de urgenţă nr. HG nr. 34/2006. (2). 5. solare.2006. (1) . 9. art. publicată în Monitorul Oficial nr.2006. Alte informatii legislative: www.I. 1.2006. informaţii adiţionale despre licitaţia electronică:   nu  IV. pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. art.

eliberat de Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală (Administraţia Financiară) • Certificat privind impozitele şi taxele locale pentru persoane juridice eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe a Primăriei b)Declaraţie privind neîncadrarea în Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.34 / 2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 181 din ordonanţă. Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea completată în conformitate cu a)Declaraţii privind eligibilitatea modelul prezentat în secţiunea “Formulare” din cadrul documentaţiei de atribuire  solicitat (Formularul 3).180 din Ordonanaţa de urgenta nr.formular 3 . în ultimii 5 ani. pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.  solicitat •  nesolicitat Vor fi excluşi de la procedura de achiziţie publică ofertanţii care se află într-una din situaţiile prevăzute la art. valabil la data depunerii ofertei.Declaraţie privind eligibilitatea declaratie pe proprie raspundere . V.2009: Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice. c)Declaraţie privind calitatea de Completare formular 6: . în original sau copii legalizate. Autoritatea contractantă va exclude din procedura aplicată pentru  nesolicitat atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant despre care are cunoştinţă că. 181 completată în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea “Formulare” din cadrul documentaţiei de atribuire prevederile art. 1. privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE V.V. 181 din OUG nr. Certificate constatatoare. Bilantul contabil pentru anul 2008 vizat si înregistrat de organele competente (în copie legalizată) V. pentru corupţie. 34/2006.Declaraţie privind calitatea de participant la procedură participant la procedură solicitat  nesolicitat V. Pentru persoane fizice/juridice străine: Documente (original sau copie legalizată) care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului. Cerinţă obligatorie: prezentare formular completat : . în original sau copie legalizată.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului 1. a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională . pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale.05. 2. 3.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Pentru persoane fizice/juridice române: a) Persoane juridice/fizice  solicitat  nesolicitat Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Ministerul Justiţiei. inclusiv cele locale (formulare tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul – operatorul economic este rezident) care să ateste achitarea obligaţiilor la 31. Completarea Formularului „Informaţii generale”.3) Situaţia economico-financiară Informaţii privind situaţia economico-financiară  solicitat  nesolicitat . 2. (Formularul 4). Declaraţie privind cifra de afaceri realizată în anul 2008. din care să rezulte că are în obiectul de activitate prestarea serviciilor ofertate. Încadrarea în situatia prevăzută la art.

în domeniul energiei solare.Informaţii privind capacitatea tehnică  solicitat  nesolicitat 1. pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului. experienţă în domeniu) .expert în achiziţii publice (studii superioare juridice şi economice. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice. . solicitat  nesolicitat VI. echipamentul tehnic. minim 10 referinţe din care 2 recomandări de la beneficiari.consultant (studii superioare. in copie certificate care atestă implementarea sistemului de calitate ISO 9001 la ofertant pentru servicii de proiectare in domeniul energiei regenerabile sau alte standarde de certificare echivalente. Fişă de informaţii generale completată în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea “Formulare” din cadrul documentaţiei de atribuire (Formularul 5). Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în .700 lei valabilă 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.cel puţin 1 expert. respectiv 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. elaborare a cel puţin 3 analize const-beneficiu dintre care minim 1 în domeniul de energie solară). Operatorul economic are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a acesteia. studii şi documentaţii tehnice pentru aplicaţii şi participare la realizare de instalaţii în domeniu. Ofertantul trebuie să dispună de cel puţin următorii specialişti: . V. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă de timp mai mică de 90 de zile va fi respinsă de către comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare. Garanţia de participare se exprimă în lei şi va fi constituită prin una din urmatoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară în favoarea autoritatii contractante – in original. Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului. 2. experienţă în domeniu – minim 25 de ani) – cel puţin 1 expert. . Se vor prezenta. modul Nu este cazul de selectare / preselectare V.2) Perioada de valabilitate a ofertei VI.economist cu specializarea în managementul financiar-contabil (studii superioare. pot fi prezentate în altă limbă.3) Garanţia de participare  solicitat  nesolicitat Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. experienţă în minim 3 previziuni financiare. Documentaţia tehnică (pliante. cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba română.  solicitat  nesolicitat calităţii. care să confirme certificarea sistemului Certificarea sistemului calităţii.6) Standarde de asigurare a calităţii 1. în aplicaţii de producere de energie electrică (proiecte de referinţă din programe naţionale şi internaţionale. prospecte etc. experienţă de minim 3 ani în întocmirea studiilor de fezabilitate pentru proiecte unionale postaderare) – cel puţin 1 expert. utilajele.5) Dacă este aplicabil.1) Limba de redactare a ofertei VI. Documente emise de organisme acreditate. . PREZENTAREA OFERTEI VI. mijloacele de transport. laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul /ofertantul se angajeaza sa le utilizeze ptr. indeplinirea contractului completată în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea “Formulare” din cadrul documentaţiei de atribuire (Formularul 8). Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de 3. certificate de organisme conforme cu standardele europene.expert cu experienţă în elaborarea şi managementul a cel puţin 5 proiecte unionale postaderare şi participare la minim 1 program internaţional (studii superioare.) şi documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care operatorii economici străini sunt rezidenţi. . competenţe de calificare oficială de expert în achiziţii publice – cod COR 241940) – cel puţin 1 expert. 3.

Secţiunea Formulare. tipul si capacitatile echipamentelor si fortei de munca pe care isi propune sa le foloseasca pentru prestarea serviciului. . cu specificaţiile respective. c) plată în numerar la casieria autoritatii contractante. solutue ce trebuie sa corespunda nivelului actual de performanta in domeniu. Axa Prioritara4 (AP4) “Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii. Acesta se va emite astfel încât la data limită de depunere a ofertelor. eoliene. suma reprezentând garanţia de participare să apară în extrasul de cont al autoritatii contractante. b) ordin de plată în contul autoritatii contractante RO25TREZ42124740220XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov – in copie. Ofertantul trebuie să prezinte: . însoţit de antecalculaţiile de preţ aferente serviciilor prestate (Formularul 2. in contextul combaterii schimbarilor climatice”. ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului.2 “Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”.alte documente solicitate prin Caietul de sarcini. -Centralizator de preţuri. VA DUCE LA DESCALIFICAREA OFERTEI. al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini. Garanţia de participare se va returna numai după semnarea contractului de achiziţie publică. IAR NERESPECTAREA UNEIA DINTRE ACESTEA. atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii: a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia. .o propunere cu graficul de prestare a contractului cu descrierea activitatilor principale si esalonarea lor in timp. se va returna numai după semnarea contractului de achiziţie publică şi constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului. Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare. CERINŢELE TEHNICE DIN CAIETUL DE SARCINI.I. prin care să se demonstreze corespondenţa lucrărilor prezentate în propunerea tehnică. operatiunea: “Sprijinitea Investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei. b) fiind declarat câştigătorul procedurii. sa fie viabila. c) fiind declarat câştigătorul procedurii. garanţia de participare constituită de operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. VI. refuză să semneze contractul în termenul stabilit. Solutia tehnica prezentata va contine o descriere din punct de vedere a tuturor componentelor proiectului de investitie si calculul energiei anuale produse.o descriere a solutiei tehnice propuse pentru realizarea investitiei ce face obiectul contractului de consultanta. VI. . Ca excepţie. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse şi returnate nedeschise. solare. Operatorul economic va evidenţia preţul total ofertat pentru prestarea serviciilor . Pe ordinul de plată este obligatorie menţionarea numărului procedurii pentru care se constituie. sustenabila si adecvata obiectivelor programului de finantare (POS CCE). .M.in original. ofertantul pierzând suma constituită. Ofertantul trebuie sa prezinte o descriere a metodologiei mentionand si numarul. a resurselor hidronenergetice (in umitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW).un comentariu. articol cu articol. anexat). Propunerea financiară trebuie să conţină: -Formular de ofertă (Formularul 1. - Metodologia de lucru.5) Modul de prezentare a propunerii financiare .4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Prin oferta tehnică depusă.alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. conform prevederilor legale – chitanta . Formularul nr 7. Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu garanţia de participare. a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”. a biocombustibilului. SUNT MINIMALE. D. anexat).

2010. 2: Propunere tehnică. ora 13. oras Voluntari.un exemplar. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor. VI. 1: Documente de calificare. nr.1179 lei. 3: Propunere financiară. Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare.9) Deschiderea ofertelor VII. Fiecare plic va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu: -plicul nr. Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro: curs valabil pentru 27.03.00. b)– pentru „cererea de oferte ” din 15. c)– se va deschide numai de comisie. Cele două plicuri. nr. precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.03. CRITERII DE ATRIBUIRE .2010. Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: preţul unitar.8). Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. în mod obligatoriu. 74 Telefon/fax: (+4) 021 569. se vor introduce într-un plic exterior marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu menţiunea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 15.6). se va marca. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. preţul total. cu excepţia ofertelor care se returnează nedeschise. Adresa la care se depune oferta: Destinatar: Institutia Primarului Orasului Voluntari. 74. B-dul Voluntari. VI. Pretul ofertat este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a contractului.2010. Data limită pentru depunerea ofertei: 15.01. sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare.23.00.03.Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare. 1euro=4.00 . judet Ilfov . Ofertantul are obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei. atunci acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective. Pentru a fi considerate parte a ofertei. Valoarea ofertată va fi justificată detaliat pentru fiecare element de cost ce formează propunerea financiară. conform prevederilor de la VI. Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea asigurării serviciilor solicitate prin prezenta documentaţie. modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la VI. marcate corespunzător cu “ORIGINAL” şi respectiv “COPIE”. Oferta se va depune la Directia Investitii în 2 (două) plicuri sigilate şi stampilate. de către autoritatea contractantă.00”.7) Data limită de depunere a ofertelor VI. Adresa: oras Voluntari. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă. cantitatea. pe care se vor menţiona: a)– denumirea ofertantului şi adresa.2010.66 Număr de exemplare în copie: . şi inscripţia “MODIFICĂRI”.6) Modul de prezentare a ofertei VI. cu amendamentul că.03. -plicul nr.B-dul VOLUNTARI. de către autoritatea contractantă. pe plicul exterior. se returnează nedeschisă.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei. Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor. ora 12.2010. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere. perioada de prestare a serviciului. până la data limită pentru depunerea ofertelor. Locul deschiderii ofertelor : Primaria Orasului Voluntari. respectiv “ORIGINAL” şi “COPIE”. după expirarea datei limită pentru depunere. ora 13. -plicul nr. ora 13. Fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere are dreptul de a primi o copie a acestuia. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de participare sau care este primită. judet Ilfov Data: 15. precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.

.). Pretul este ferm si nemodificabil pe toata durata contractului.M. valabilă încă 30 de zile de la data limită de prestare a serviciilor. b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit.Oferta Tehnica 3.A.-Termenul de executie Total DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL: da  da  nu  nu  Pondere 55 puncte 35 puncte 10 puncte 100 puncte 1. AP4.Pretul ofertei 2.2 . VIII. D.V.M. Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel: a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctaj maxim alocat factorului de evaluare.V.2) Garanţia de bună execuţie a contractului da  nu  .A. 2. a descrierii activităţilor principale si a eşalonării lor in timp in conformitate cu cerinţele POS CCE.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică Factor de evaluare 1. pentru prezentarea unei analize de risc pentru implementarea sl operarea soluţiei tehnice propuse (vor fi prezentate minim 5 riscuri posibile si ivor fi propuse soluţii pentru inlaturarea lor) . - pentru neprezentarea metodologiei de lucru. sunt preţurile totale ofertate pentru prestarea serviciului.20 puncte. (fără T.0 puncte.1) Ajustarea preţului contractului da  nu  Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de furnizare: 5% din valoarea contractului de prestare a serviciilor..I.Punctajul pentru factorul de evaluare Oferta Tehnica: - pentru prezentarea metodologiei de lucru. D.2 . a graficului de execuţie a contractului.I.10 puncte pentru alt termen de prestare a serviciului .0 puncte 3. respectiv 55 de puncte. exclusiv T. a graficului de execuţie a contractului. anexat). a descrierii activităţilor principale si a eşalonării lor in timp in conformitate cu cerinţele POS CCE. Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante (Formularul 11.T ofertant = (T minim/T n)x 10 puncte VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI / INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VIII.15 puncte pentru neprezentarea unei analize de risc pentru implementarea si operarea j soluţiei tehnice propuse (vor fi prezentate minim 5 riscuri posibile si vor fi propuse soluţii pentru inlaturarea lor) . AP4.1) Preţul cel mai scăzut VIII.Punctajul pentru termenul de execuţie - pentru cel mai mic termen de prestare a serviciului . a) se acordă punctajul astfel: Pn = (preţ minim/ preţ n) x punctajul maxim alocat Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului.VII.

SECTIUNEA II CAIET DE SARCINI .

în acord cu CIE 115/1995 şi satisfăcând cerinţele de vizibilitate pentru drumurile publice corespunzător cu norma româna SR 13433/1999 este primul deziderat al proiectului de faţă. Legea eficienţei energetice 199/2000 cu privire la utilizarea eficientă a energiei stipulează necesitatea creării de programe de eficienţă energetică pentru domeniile de interes public ca: iluminatul public –transportul –încălzirea – clădirile publice. prin utilizarea unor sisteme fotovoltaice destinate iluminatului public în oraşul Voluntari. sectoriale sau regionale Reabilitarea iluminatului public prin aducerea sistemului la standardele europene utilizând corpuri de iluminat public cu LED-uri cu panouri fotovoltaice autonome şi microcentrale fotovoltaice.F. Încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale.1. Activităţi • Elaborarea studiului de fezabilitate privind dotarea cu sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public. judeţul Ilfov urmăreşte valorificarea resurselor regenerabile datorită impactului favorabil din punct de vedere socio-economic şi al protecţiei mediului. judeţul Ilfov”. 2. Primăria oraşului Voluntari. DATE GENERALE 3.) necesare pentru realizarea obiectivul de investiţii “ Utilizarea surselor solare voltaice de producere a energiei electrice pentru reabilitarea sistemului de iluminat public în oraşul Voluntari.CAIETUL DE SARCINI 1. viabilitatea unui proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile. OBIECTUL ACHIZIŢIEI Prestarea serviciilor de consultanţă în proiectare .elaborarea documentaţiei tehnico-economice (faza S. judeţul Ilfov. din punct de vedere tehnico-economic. SCOP Serviciul de consultanţă are drept scop să fundamenteze.1. 2. 3. în particular energia solară. . În conformitate cu propria strategie de dezvoltare.

Oraşul Voluntari integrează în componenţa lui teritorială două zone distincte ca localizare geografică. sectorul 1. Reactualizarea Devizului General ori de câte ori solicită beneficiarul până la elaborarea Proiectului Tehnic. Întocmirea devizului general. Amplasamentul: Oraşul Voluntari este situat în partea de nord-est a municipiului Bucureşti.municipiul Bucureşti.• • • • • • Propunerea soluţiilor tehnice de realizare a investiţiei.comuna Dobroieşti Sud . . 3. peste care în trecut se întindea vestitul codru al Vlasiei. sectorul 2. tăiată de văi puţin adânci.2.Est . In imediata apropiere a orasului Voluntari se gaseste Aeroportul International «Aurel Vlaicu» (Baneasa).3. Suprafaţa totală actuală pe care se extinde oraşul Voluntari este de 3740. Titularul investiţiei Titularul investiţiei urmează a fi Consiliul Local al oraşului Voluntari. Fosta comună a devenit oraş în 9 aprilie 2004 şi este in plină dezvoltare. Analiză economico-financiară (cost-beneficiu). cu terase locale.municipiul Bucureşti. cu lunci largi şi tinere.comuna Tunari Nord . Analizarea aspectelor privind impactul de mediu. din cadrul localităţii Voluntari. Limitele sunt impuse de urmatoarele vecinătăţi: Nord . între doua cursuri de apa: Colentina şi Pasărea. 3. Relieful se prezintă sub forma unei câmpii (la o altitudine de 50 . judeţul Ilfov.460 ha. acoperite cu depozite loessoide pe care apar numeroase crovuri. dar unitare din punct de vedere al concepţiei administrative: Voluntari şi cartierul Pipera. delimitarea reprezentând-o calea ferată Bucureşti –Constanţa Vest .120 m). fragmentată de văi.comunele Stefanesti şi Afumaţi Sud -Est . Investiţia realizată în cadrul acestui proiect va fi amplasată pe domeniul public. Întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii certificatului de urbanism precum şi a avizelor şi acordurilor necesare obţinerii menţionate in certificatul de urbanism. de interes general. cu şanse reale de a obtine în scurt timp statutul de municipiu. uşor înclinată dinspre N-V si S-E.

subteranul zonei este caracterizat. Pe teritoriul comunei apele sunt situate la adancimi ce variaza intre 10-15 m.30 11. Număr mediu ore de funcţionare/lună: Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Număr mediu ore/zi 14. 3.00 21. iar perioada de colt Tc=1.00-7.1. care în pofida debitului mic îşi pune amprenta pe condiţiile climatice şi morfologice ale regiunii. Echivalentul acestei zone pe scara MSK este de gradul VIII. Există trei complexe agvifere subterane.2.30-5.30 10 8.15-6. al cărei coeficient Ks = 0. urmate de cele de origine tropical-maritim şi tropical-continental. caracterizându-se prin variaţii evidente de temperatura de-a lungul celor 4 anotimpuri. situate într-un orizont gros de nisipuri.4. prin dezvoltarea unui pachet de formaţiuni sedimentare de vârsta Pleistocen-Holocen. fiind de temperat-continentală cu unele uşoare nuanţe excesive în această zonă de silvostepa.30 17. iar cel de-al treilea este situat la mare adâncime.30-7.15 20.00 21. Din reţeaua hidrografică autohtonă de suprafaţă. trebuie menţionată Valea Saulei. Clima păstrează caracteristicile generale ale climatului Câmpiei Romane.00 .30 8 9 Intervale orare 17. Lista străzilor/instituţiilor (obiectivelor) care vor beneficia de valorificarea resurselor regenerabile de energie+Numărul mediu ore de funcţionare/lună 3.30-5.Din punct de vedere al seismicităţii teritoriul analizat (conform Normativului P100/92) se încadrează în zona macroseismică „C”. ce prezintă interest hidrogeologic până la circa 200m adâncime prin alternanta unor strate argilo-marmoase cu strate permeabile.15 20.4. LISTA STRAZILOR – Anexa 1 la Caietul de sarcini 3. desfăşurat la baza complexului marnos.00 18.00 20.15-5. predominant constituite din nisipuri şi pietrişuri cu grosimi variabile (2-23m) şi permeabilităţi favorabile cantonării unor importante resurse de apa subterană.30 7. la adâncime medie (20-30m). Procesele de acumulare şi de eroziune a permis crearea de iazuri.6 s.30 13.30-6.20.00-6. Din punct de vedere geologic. plasate la mică adâncime localizate în pietrişurile de Colentina. care suferă în prezent activităţi de amenajare în vederea creării de zone cu potenţial turistic.4. Dominante sunt masele de aer de origine polar-maritimă şi continentală (din sectorul estic).

Se va completa şi se va extinde pe întreg teritoriul oraşului Voluntari sistemul de iluminat public. realizandu-se totodată puncte optime de conectare a acestuia. În urma analizării mai multor scenarii posibile.30-7. 4. Autorităţile îşi propun sporirea puterii consumate în cadrul oraşului prin amplasarea pe spaţiu public a unei centrale fotovoltaice care să acopere necesarul pentru iluminatul public în întreaga localitate. Scenariul ales are avantajul că nu necesită componente suplimentare pentru înmagazinarea energiei (baterii de acumulatori. Termen de predare al documentaţiei 11 12 14 15 20. posturile de transformare situate pe teritoriul oraşului Voluntari au fost dimensionate pentru a lucra la întreaga capacitate. . Acestea nu dispun de rezerve care să acopere surplusul de putere care intervine ca urmare a creşterii gradului de confort (sporirea necesarului de energie în gospodăriile existente) şi a apariţiei noilor consumatori.00-7.00-6.00-7. Pentru realizarea şi amplasarea sistemului independent este necesar un spaţiu existent (în cazul în care sistemul se montează pe un stâlp existent din reţea) sau montarea unor stâlpi noi pe un traseu identic cu cel existent sau colateral ca zona de amplasament pentru alimentarea celor 3383 de lămpi stradale.30 Maximum 30 zile de la semnarea contractului de achiziţie publică.30 19. Fiecare stâlp autonom (complet echipat) trebuie securizat şi asigurată paza. chargere).Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 3. autorităţile au luat în calcul varianta cu centrală fotovoltaică conectată la reţeaua de medie tensiune pentru care sunt necesare următoarele componente cu caracteristicele tehnice aferente: panouri fotovoltaice 1000 kWp. exploatarea şi service de către un personal calificat. SITUAŢIA ACTUALĂ Din considerente economice. invertoare 975 kW transformator. Centrala fotovoltaică are toate elementele comasate pe o locaţie stabilită anterior care poate fi securizată şi exploatată de către un personal calificat într-un mod mai eficient.00 17.00 16.5.

se reduce dependenţa de importuri de combustibili fosili. . a regimurilor de funcţionare şi a caracteristicilor specifice generatoarelor fotovoltaice asupra sistemelor de alimentare cu energie electrică şi. judeţul Ilfov urmăreşte valorificarea resurselor regenerabile în vederea completării extinderii pe întreg teritoriul oraşului Voluntari a sistemul de iluminat public. prin utilizarea instalaţiilor fotovoltaice: se reduc emisiile de CO2 şi alţi poluanţi. România dispune de un important potenţial solar care poate fi valorificat în scopuri energetice prin filiera fotovoltaică. Primăria oraşului Voluntari. În România există o experienţă importantă. O problemă deosebită este reprezentată de impactul elementelor constructive şi. în conformitate cu propria strategie de dezvoltare. mai ales în domeniul aplicaţiilor fotovoltaice cu caracter demonstrativ. a consumatorilor. FUNDAMENTAREA ABORDĂRII LUCĂRII Aşa cum s-a precizat. energetica solar-fotovoltaică a atins maturitatea tehnologică şi comercială care permite realizarea unor sisteme fotovoltaice performante. se asigură dezvoltarea durabilă şi coeziunea economică şi socială. În acest caz se impune respectarea procedurilor şi reglementărilor specifice domeniului solar-fotovoltaic aliniate celor existente pe plan european şi mondial. Oportunitatea implementării „Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie pe termen mediu şi lung în România” (aprobata prin HG 1535/2003) oferă cadrul corespunzător pentru adoptarea unor decizii privind alternativele energetice şi conformarea cu acquis-ul comunitar în domeniu. precum şi soluţia tehnică pentru implementarea acesteia. mai ales. Trebuie menţionat faptul că. 5. implicit.În etapa studiului de fezabilitate se va alege varianta optimă din punctul de vedere al raportului cost-beneficiu a componentelor scenariului ales. realizându-se totodată puncte optime de conectare a acestuia. Pe plan mondial.

ponderea energiei electrice din surse regenerabile va fi de 22 % în anul 2010. .1. 7. Proiectarea sistemului în conformitate cu toate specificaţiile legale şi tehnice de construcţie. necesarul energetic tampon sau de siguranţă. privind "Promovarea energiei electrice produsă din surse regenerabile pe piaţa unică de energie" fixează ţintele indicative pentru ţările UE care. în particular a energiei solare. Criteriile de alegere pot include: îmbunătăţirea calităţii serviciului energetic.2. reducerea facturii lunare la energia electrică. Obiective specifice Obiectivul specific reprezintă: realizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea unui sistem public de iluminat cu sisteme fotovoltaice. constrângeri iniţiale de ordin economic. TEMA PROPUNERII TEHNICE 7. Amplasarea tuturor modulelor fotovoltaice de aşa natură încât să fie cât mai puţin afectate de umbriri provocate de condiţiile specifice locaţiei instalaţiei. OBIECTIVE 6. Prevederile acestei Directive sunt aplicate prin HG 443/2003 care are ca obiectiv pentru România o cotă-ţintă de 33 % pentru aportul surselor regenerabile în consumul total de energie electrică în anul 2010. 6. 6. Obiectiv general Obiectivul general constă în promovarea soluţiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie. dacă sunt atinse. beneficii de mediu. din 27 septembrie 2001.2.1. dar şi ca instalaţie electrică. 7. etc. Evaluări de potenţial solar Evaluările de potenţial solar vor fi făcute pornind de la: Datele privind radiaţia solară disponibile.Directiva 2001/77/EC. Date generale Selectarea unui sistem fotovoltaic integrat suficient necesităţilor beneficiarului. ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG 443/2003 şi a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.

- Măsurători de radiaţie solară asigurată de către ofertant în zona oraşului Voluntari. respectându-se încadrarea în normele de iluminare. Analiză senzitivitate şi risc. IP. identificare stâlpi de iluminat. 7. Stabilire structură şi caracteristici sisteme (pe variante de soluţii): o Componente. corelat cu necesităţile de iluminat.cash flow.consumuri.) recunoscut pe plan european şi cu respectarea procedurilor în domeniu.4. asigurare consum. etc). care să conducă la o creştere a eficacităţii sistemului şi la scăderea consumului energetic. RIR.). Conţinutul lucrărilor a) Locaţii stâlpi de iluminat şi centrală fotovoltaică: Investigaţii în teren. o Plan general de amplasare (ansamblu şi pe componente). Executantul poate propune beneficiarului şi alte măsuri pe care le consideră strict necesare pentru reducerea consumului de energie pentru iluminatul public stradal. etc. judeţul Ilfov în cadrul proiectului. 7. 4” elaborat de Comisia Europeana în 2005. identificare locaţia centrală. d) Alegere varianta optimă: Analiza SWOT şi stabilire varianta optimă. identificare clădiri publice la care se pretează montarea aplicaţiilor fotovoltaice. utilizând aparataj calibrat (senzori de radiaţie solară. . Analiza financiară. etc. o Echipamente ( inclusiv surse de lumină economice şi ecologice).software specializat. Analiza costurilor. Condiţii tehnice generale iluminat public stradal Alegerea soluţiei tehnice şi dimensionarea sistemului de iluminat fotovoltaic conform normativelor în vigoare (SR 13433). etc. Evaluare bilanţ energie produsă . DRA. Elaborare soluţii energetice şi tehnologice (variante). o Schema tehnologică. se vor prezenta documentele de certificare a rezultatelor măsurătorilor de către o firma acreditată recunoscută la nivel UE. moduri de amplasare echipamente. Analiză locaţii vizate (umbriri. Plan de situaţie.). Evaluări energetice (nivel de putere. Indicatori (VNA.3. b) Elaborare soluţii tehnice: c) Analiză economico-financiară (cost-beneficiu): Aceasta va fi elaborată în conformitate cu “Guide for Cost Benefit Analysis” elaborat de Comisia Europeana în 2003 şi cu „Working Document no. data-logger.

28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.F. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.04. 276 din 28. Avizul de mediu..2008 pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. g) Realizarea documentaţiilor-suport necesare pentru obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor legale necesare realizării investiţiei: Certificate de urbanism. precum şi a costurilor de întreţinere pe perioada de viaţă a obiectului de investiţii (inclusiv dotările necesare pentru întreţinere şi exploatare). floră. o Ordinul nr.- Fişa tehnico-economică a soluţiei finale adoptate. clădiri aflate în proximitate. faună.2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării. 863 din 02.). 863/2008.01. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. e) Aspecte privind impactul de mediu (cu evidenţierea cantităţilor de gaze cu efect de seră (SOx. lucrărilor publice şi locuinţelor nr. . în acţiunea de obţinere a avizelor şi a acordurilor amintite. etc. o Ordinul ministrului dezvoltării. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. monumente istorice.07. lucrărilor publice şi locuinţelor nr. f) Elaborarea devizului general Documentaţia tehnico-economică (faza S. e) Elaborarea studiului de fezabilitate privind dotarea cu sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public conform prevederilor actelor normative în vigoare: o Hotărârea Guvernului nr. etc.) va include şi o estimare a costurilor de realizare a obiectivului de investiţii. 28 din 09. NOx. seismicitate. Alte avize şi acorduri necesare realizării investiţiei. impact vizual. construcţii. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. la solicitarea expresă şi scrisă a acesteia. CO2) reduse prin aplicarea soluţiilor regenerabile): Executantul va identifica elementele asupra cărora realizarea sistemelor fotovoltaice de iluminat stradal are un impact direct (reţelele electrice. Executantul va asista beneficiarul.

CONDIŢII DE PLATĂ Achizitorul va achita 10 % din valoarea contractului după elaborarea studiului de fezabilitate. în limba română în 4 (patru) exemplare (1 original + 3 copii) şi se va preda beneficiarului şi în format electronic.8. 23 /2004 privind procedura de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie o Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie . 11. REGLEMENTĂRI CE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE ÎN REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR o HG 90/2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public o HG 443 /2003 pentru promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie o HG 1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie o HG 1535/2004 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie o HG 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie o HG 958/2005 pentru modificarea HG 443/2003 şi pentru modificarea şi completarea HG 1892/2004 o Ord. 10. CONDIŢII DE PREDARE Documentatia tehnico-economica va fi elaborată. NORME. GRAFICUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR Va cuprinde prestarea serviciilor începând din momentul încheierii contractului de achiziţie publică până la data depunerii documentaţiei cererii de finanţare. Preţul depus este ferm şi nu poate fi modificat ulterior. 9. Achizitorul va achita restul de 90 % din valoarea contractului după aprobarea finanţării . PROPUNEREA FINANCIARĂ Fiecare ofertant va depune cu oferta sa propunerea financiară conform anexei pentru realizarea tuturor lucrărilor şi activităţilor necesare îndeplinirii serviciilor ce face obiectul caietului de sarcini. LEGISLAŢIE. în termen de 90 zile de la emiterea facturii de către prestator. STANDARDE. 12. în termen de 30 de zile de la emiterea facturii în acest sens si semnarea documentelor de recepţie.

1993 o PE 102: Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c. în unităţile energetice. . 1998 o PE 022-3: Prescripţii generale de proiectare a reţelelor. decât în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. august 2004 o Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Distribuţie – Revizia I. ALTE CONDIŢII Condiţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. nu va fi luată în considerare. pietonal şi/sau cicliştilor şi tunelurilor/pasajelor subterane rutiere o PE 009: Norme de prevenire. orice ofertă prezentată. transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice. 2006 o IEC61215. 1980 13. IEC61646 :Module fotovoltaice o SR EN 50160. 1995 o PE 142: Normativ pentru combaterea efectului de flicker în reţelele de distribuţie.a. pietonal şi/sau cicliştilor şi tunelurilor/pasajelor subterane rutiere o Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport – Revizia I. EN 61000-6-4:2001: Compatibilitate electromagnetica o EN 61000-3-12:2005: Limitarea armonicilor de curent injectate în reţeaua electrică o EN 50178: Echipament electronic utilizat în sisteme electrice de alimentare o IEC 62446 (VDE 0126-23):2007-07: Documentaţie pentru sisteme fotovoltaice o DIN/VDE V 0126-3: Conectori pentru sisteme fotovoltaice o EN 61173:1996-10: Protecţia la descărcări atmosferice o IEC 60269: Protecţii / Siguranţe de joasă tensiune o SR CEI 38: Tensiuni standardizate o SR CEI 13433: Condiţii de iluminat pentru căi de circulaţie destinate traficului rutier. 1993 o PE 107: Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electric. În acest sens. SR EN 61000-3-11:2000 : Caracteristici ale tensiunii furnizate de reţelele publice de distribuţie o EN 61000-6-2:2001. stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea. rectificată şi modicată ulterior prin Legea 265/2006. OUG 57/2007 şi OUG 114/2007 o Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice o Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public o SR 13433 privind condiţiile de iluminat pentru căi de circulaţie destinate traficului rutier.o OUG 195/2005 privind protecţia mediului. care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini.

Speranta CLISERU .Întocmit.

. sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.SECTIUNEA III FORMULARE Sectiunea III contine formularele destinate pe de o parte. sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si . are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni. completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate. Fiecare candidat/ofertant care participa in mod individual sau ca asociat. pe de alta parte. la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

.... Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi... respectiv pana la data de _________________(ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.. ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat.... prin care oferta noastra este stabilita castigatoare......... reprezentanti ai ofert______________________________________ (denumirea/numele ofertantului).. (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor.... sa prestam___________________ (denumirea serviciului)pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de(se elimina optiunile neaplicabile)____ (suma in litere si in cifre) lei. Examinand documentatia de atribuire. legal autorizat sa semnez (semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________...Formularul 1 OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre ......... sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire...... impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra. Am inteles si consimtim ca........ la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de______________ (suma in litere si in cifre )lei... 2.... in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata. 1... 7....... 3.. subsemnatii... in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare.... (denumirea/numele ofertantului) ... _ |_| nu depunem oferta alternativa... in calitate de _____________________.... (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6.... Ne angajam ca. 5.. marcat in mod clar "alternativa". Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa. in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare... ne oferim ca..... Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______________________ (durata in litere si cifre) zile...... vor constitui un contract angajant intre noi.... 4. Data _____/_____/_____ _____________...... Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta... sa prestam serviciile in graficul de timp anexat. reprezentand________________ (suma in litere si in cifre) euro.....

... RON: RON: ________________________________________________________________________ euro: euro: euro: ________________________________________________________________________ 2...... % subcontractanti euro: Partea din contract..... Activitatea Tariful Remuneratia Pretul Taxa pe crt........ (semnatura autorizata) RON: RON: ....... calculata ca o cota procentuala din pretul total... % subcontractanti RON: Euro: .. RON: RON: RON: ________________________________________________________________________ euro: euro: euro: ________________________________________________________________________ ..... care urmeaza sa fie indeplinita de asociati/sau de subcontractori. .........Formularul 2 OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele) CENTRALIZATOR DE PRETURI pentru servicii ________________________________________________________________________ Nr.. (gama/faza) unitar personalului total valoarea adaugata _______________________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 ________________________________________________________________________ 1.. care sunt persoane fizice sau juridice romane.... % asociati RON: .... % asociati euro: ...... RON: RON: RON: ________________________________________________________________________ euro: euro: euro: ________________________________________________________________________ TOTAL RON: RON: RON: ________________________________________________________________________ euro: euro: euro: ________________________________________________________________________ TOTAL .. Ofertant..

. modificată şi completată prin legea 128/2007 şi OUG 94/2007. că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. Operator economic....Formularul 3 Operator Economic ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul...... 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică..337/2006.. reprezentant împuternicit al ___________(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere.. sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice.. _________________ (semnătură autorizată) ... 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.. pentru corupţie. aprobată prin Legea nr... Data completării . respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale....

... organizată de .. …………………………........................... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată........ la data de ... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............... seviciului sau lucrării şi codul CPV]. De asemenea......... d) nu am fost condamnat.. reglementată prin lege.. după caz........... a)................................ în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ..................... [se inserează numele autorităţii contractante].. c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor............. (semnatura autorizată ) . afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. 181 Subsemnatul(a)......... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de .. Operator economic. [se inserează...................... [se inserează data]................... în ultimii trei ani.Formularul 4 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art..... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat.... declar pe proprie răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti..... b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem............ nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare.. Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii...... [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]... pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.... denumirea podusului....

certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: ________________________________________________________________ Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro) ________________________________________________________________ 1. Codul fiscal: Cont de trezorerie: 3. Telefon: Fax:____________________E-mail:______________________ 5. 2008 ________________________________________________________________ Media anuala: ________________________________________________________________ Ofertant. telefon/fax.Obiectul de activitate. Adresa sediului central: 4.Formularul 5 OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE 1. Principala piata a afacerilor: 9. daca este cazul: ____________ (adrese complete. data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. _______________ (semnatura autorizata) . pe domenii: _______________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ___________________________ (numarul. 2007 ________________________________________________________________ 2.Birourile filialelor/sucursalelor locale. Denumirea/numele: 2.

.. declar pe propria răspundere.... în cazul în care vom fi desemnaţi cîştigători. De asemenea. seviciului sau lucrării şi codul CPV). la data de ...... că.... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră... ... Operator economic..... € ca subcontractant al ................. (se bifează opţiunea corespunzătoare) 3... Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau..... organizată de ........... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie................... 4. 4................................ (zi/lună/an).... (denumirea operatorului economic).................Formularul 6 Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 1......... (denumirea produsului......... bancă........... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............... pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică............ declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..................... reprezentant împuternicit al ........ având ca obiect ..... € ca asociat în cadrul asociaţiei ...... (denumirea autorităţii contractante)............. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta...... (se bifează opţiunea corespunzătoare) 2.. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ……………… (se menţionează procedura)......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... societate comercială.......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.. Subsemnatul declar că: € nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici € sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.. particip şi depun ofert㠀 în nume propriu...................... Subsemnatul................. (semnatură autorizată) ......

noi ______________(denumirea băncii). a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia. 7 BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică Către ___________________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _________________ (denumirea contractului de achiziţie publică). c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare. cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele). Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________. nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei. la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă. având sediul înregistrat la ________________________. (adresa băncii) ne obligăm faţă de ______________________(denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de _____________(în litere şi în cifre). . Parafată de Banca ____ (semnătură autorizată) în ziua __ luna __ anul __ . b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare. ofertantul ___________________ (denumirea/numele). ofertantul ___________ (denumirea/numele).Formular nr.

.. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie..) derulare a contractului **) Operator economic. situatiilor si documentelor care insotesc oferta... Obiectul contractulu Cod i CPV Denumirea/n umele beneficiarulu i/clientului Adresa Cali tatea execut antului *) Preţul total al contractul ui Procent executat % Cantitate Perioada de (U. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita... 2. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) Nr. societate comerciala..... subcontractant. 3. Subsemnatul.. banca. ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale... alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ______________________________________(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.. in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor.M. (semnatura autorizată) *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie). contractant asociat... Crt.. . sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice.OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 1. . orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. reprezentant imputernicit al _____________________(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere.. 4.

Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului. _______________ (semnatura autorizata) Experienţa similară va fi confirmată. 6. la cererea comisiei de evaluare. prin prezentarea contractului respectiv. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ___________________________. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) _ |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) _ |_| contractant asociat _ |_| subcontractant 4. 3. Adresa beneficiarului/clientului: _________________________________. precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: Ofertant. Numarul si data contractului: ___________________________________. 2. _________ _________ ___________ ___________ exprimata in echivalent euro 5. natura acestora si modul lor de solutionare: . Tara: ____________________.OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele) EXPERIENTA SIMILARA*) 1. Valoarea contractului: exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul a) initiala (la data semnarii contractului): b) finala (la data finalizarii contractului): ___________________________. Denumirea si obiectul contractului: __________________________________. Gama de servicii prestate in baza contractului.

........ ..................... (denumirea contractului de achiziţie publică) noi ....Formularul 12 OFERTANTUL ................................... din ...................................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil.......... conţinând............................... SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ......... Cu stimă..................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului de participare nr................................... ...........(ziua/luna/anul) prin care suntem invitaţi să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului ..../.......... în original şi într-un număr de 1 copii: a) oferta.................... ............................... Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele....... (denumirea/numele) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr....... b) garanţia de participare b) documentele care însoţesc oferta................... Data completării . Ofertant ................ (semnătura autorizată) .........

Nr. ________ / _____ SOLICITARI DE CLARIFICARI* Catre.________________________________________________________________ 3. va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1. ________________________________________________________________ 2.C. Cu consideratie. va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus. _________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________(tip procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica ___________________________– COD CPV ________________.________________________________________________________________ Fata de cele de mai sus. S.____________________ (adresa) ………………………………… (semnatura autorizata) *Se completează şi se adresează autorităţii contractante în caz de nelămurire .

………………………………………….……. Semnaturi autorizate ale ofertantului . sa participe la procedura de achiziţie ……………………………………………………... ………………………………. care se legitimeaza cu ………………………. (denumire/nume) Catre __________________________________ (denumirea autoritate contractanta) IMPUTERNICIRE privind participarea la procedura de achiziţie _______________________ Noi. imputernicim prin prezenta pe domnul (doamna) ………………………. organizata de unitatea dumneavoastra.OPERATOR ECONOMIC ……………………. in calitate ……………….

CANDIDATUL/O ____________ (denumirea/num .

Formular 11 BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE Catre ___________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________. ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului. (denumirea contractului) incheiat intre __________________ . Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv. Plata se va face in termenul mentionat in cerere. orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului. astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii. si __________________. Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ (semnatura autorizata) . in calitate de contractant. in calitate de achizitor. se va obtine acordul nostru prealabil.

SECTIUNEA IV MODELUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII .

. an ....... respectiv....un eveniment mai presus de controlul partilor.................................. j.....34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică......Contract de servicii nr............. embargou........ adresa sediu ………………… ....337/2006... indeplinirea contractului... pe de o parte si ……................. c................................... in calitate de achizitor....................................................... achizitor si prestator ..................... numar de inmatriculare . Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care....... Definitii 2. inundatii sau orice alte catastrofe naturale. sunt considerate asemenea evenimente: razboaie................................... b....... (se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 3......... telefon/fax ........ denumire operatorul economic .... cod fiscal ...______________data_______________ Preambul In temeiul OUG nr........ zi ...... revolutii.365 de zile............. pretul contractului .......... 2...... care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si.............. ……………................................................ produse .......... masinile................... Interpretare ...... care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora.......................................... .............. pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract...... cont trezorerie .... s-a incheiat prezentul contract de servicii............. reprezentat prin ........................In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a...... telefon/fax .................................. cod fiscal ........................partile contractante.... numar de inmatriculare .. in baza contractului.... aprobata cu modificari si completari prin Legea nr....................... intre .......... cont (trezorerie........... a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale........... servicii ...................... ..... face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.. piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului..zi calendaristica........................................................................... (denumirea conducatorului)...... reprezentata prin ..... f................................................ fara a crea o imposibilitate de executare.. e...... asa cum sunt acestea numite in prezentul contract........................... (denumirea conducatorului) functia................ d...... utilajele............ functia.....pretul platibil prestatorului de catre achizitor...............................................echipamentele.......... denumire autoritate contractanta adresa sediu .............. incendii.. banca) ...................1 ......activitati a caror prestare fac obiect al contractului.. in calitate de prestator.......... restrictii aparute ca urmare a unei carantine................. forta majora ......................... enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa...... pe de alta parte................................................

( se inscrie perioada si data) 6.. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de . (se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul) 8.. taxe si cheltuieli de orice natura. aferente.... ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete... acolo unde acest lucru este permis de context. in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.. 3...1 – Durata prezentului contract este de …...1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului.. Clauze obligatorii 4..1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie.3 ...Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: i) reclamatii si actiuni in justitie...... 10. Obligatiile principale ale prestatorului 9..Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate... nume... platibil prestatorului de catre achizitor. este de . conform graficului de plati. marci inregistrate etc.2 ..). Durata contractului 6...Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica... si ii)daune-interese. 6.Prestatorul se obliga sa execute . instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate..... Obiectul principal al contractului 4... 5. materialele.1 .1...2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit........ Documentele contractului 8.. 9. Obligatiile principale ale achizitorului .1 In prezentul contract.. lei....2..... cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor...... Pretul contractului 5.Documentele contractului sunt: (Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului) 9. la care se adauga ……… TVA. luni. sau dupa caz …….1 . Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica... cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa. costuri.3. ( se inscrie data la care inceteaza contractul) 7... euro.2.denumirea serviciilor.... Executarea contractului 7... 9.... la data de ... 4. legate de echipamentele. anexa la contract.... incepand de la data de …….

pentru perioada de …… si. prevazuta pentru clauza 11. 10.2 . da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor) 11. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.1 .1 . ( se precizeaza modul de constituire. achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul. cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie) 12.Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract. executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite. (se precizeaza aceiasi cota procentuala. dupa caz.Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului 13. serviciile prestate in termenul convenit.2 . prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 11.(1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de ……. atunci acesta are obligatia de a plati.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. fara nici o compensatie. furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. pentru fiecare zi/saptamana de intarziere. o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului. ca penalitati. Clauze specifice 12.(1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. pana la intrarea in efectivitate a contractului.4 .Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite.1 . Alte resposabilitati ale prestatorului 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 11. o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. din vina sa exclusiva. In acest caz.10. printr-o notificare scrisa adresata furnizorului.3 . 11. . Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie. atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului. pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor) 11.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie. prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin contract.1.. daca acesta din urma da faliment. ca penalitati. cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. Garantia de buna executie a contractului 12. oricum.Achizitorul se obliga sa receptioneze. (se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si. de la indeplinirea obligatiilor asumate. 12.1 . 12. ( se precizeaza modul de restituire si termenul) 12.In cazul in care.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti. in mod culpabil si repetat. (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere. Imediat ce achizitorul onoreaza factura.5 .4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de …. daca prestatorul nu isi executa.3 . .3 . graficul de plata) 10. in limita prejudiciului creat.Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. potrivit clauzei 13.

altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator. 15. 16. oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare. termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.1 . Ajustarea pretului contractului 17.3 . platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea financiara. sa asigure resursele umane. Alte responsabilitati ale achizitorului 14.(1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului. 15. daca este cazul.1 .1 . (se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului) (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare. in timp util.(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor. orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.2 . finalizare.2 . si b) totalul cheltuielilor aferente. sistare 16.Daca pe parcursul indeplinirii contractului.Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. atunci partile vor revizui. intarzieri.4 . in scris.1 . 13. instalatiile. 16. achizitorului.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit. datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului. perioada de prestare si vor semna un act aditional. acesta are obligatia de a notifica acest lucru. materialele. 17. care se vor adauga la pretul contractului. (se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor) 16. ce nu se datoreaza prestatorului. . prin act aditional.Pentru serviciile prestate. fie definitiva cerute de si pentru contract. identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. (2) In cazul in care: i) orice motive de intarziere. daca este cazul.(1) Serviciile prestate in baza contractului sau. Receptie si verificari 15. fie de natura provizorie. prestatorul nu respecta graficul de prestare. de comun acord. anexa la contract. prestatorului. indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora. 16. sau ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni. trebuie finalizate in termenul convenit de parti.2 . este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate. Incepere. Achizitorul are obligatia de a notifica. in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. Totodata. cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. (se precizeaza anexa ce contine graficul de prestare) 14. echipamentele si orice alte asemenea.Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie.

numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.Partile contractante au dreptul. dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.3 . producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. pe toata perioada in care aceasta actioneaza. cu datele de recunoastere ale acestora.2 .Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. 19. fara sa obtina. 21. 20.4 . (2) Lista subcontractantilor. 20. 19. achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala. imediat si in mod complet. prin tratative directe. prin act aditional. 22. de a conveni modificarea clauzelor contractului. 22. (se precizeaza formula de ajustare) 18.2 . 19. toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita.3 . Cesiunea 20. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. .1 . pe durata indeplinirii contractului. acordul scris al achizitorului. in cazul in care parti din contract le subcontracteaza.Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract. 21. 21. fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.5 .(1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. Subcontractanti 19. 19. fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.Forta majora este constatata de o autoritate competenta.Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract.Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila. orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati. cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 21.4 . fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract. Forta majora 21.Daca. dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni. fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze.2 .1 .Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti.2 . fie de catre instantele judecatoresti din Romania.Prestatorul are obligatia.17.2 . Amendamente 18.1 .1 . Solutionarea litigiilor 22. 21.Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore. (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.(1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului. in prealabil.1 .

..... prezentul contract in doua exemplare... 24.1 ... telegrama.. ..... trebuie sa fie transmisa in scris........(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor) 23........ 24.... ( se precizeaza data semnarii de catre parti) Achizitor ..Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.... Comunicari 24. Prestator .............. Partile au inteles sa incheie azi . telex.2 ....Limba care guverneaza contractul este limba romana... fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.(1) Orice comunicare intre parti... Limba care guverneaza contractul 23....1 .. 25. cate unul pentru fiecare parte........Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon...1 . referitoare la indeplinirea prezentului contract.. Legea aplicabila contractului 25..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful