o o o o ~

<,

5
N C

YENi FORD FOCUS

co

Z

III

Bilgi Ic;in
Ford Direkt Hatti

444@)~6@) 444ljOOmOO

www.ford.com.tr

Bayl Kasesl

Bu brosur Ford orijinal eksesuerten ve Ford aradan it;in cneylenrms aksesuar Oreticilerinin kendi markalanyla sunduklan OrOnleri ic;ermektedir. Onayh firmalar teratmden sunulan

aksesuarlar Oreticinin garanti sartlenna tabidir. Nisan 20l1'de basilrrus alan bu brosur. basirn tarihinde gec;erli alan teknik ozelllkler ve standart da opsiyonel olarak sunulan dcnerurnlar hakkmda bilgi verir. Arat;lann standart ve opsiyonel donernrn czelllklerlnde zaman zaman deAi§iklikler gondeme gelebilmektedir. Bu yOzden. satin almak istedij;tiniz aracm t)zelllklerl hakkmda gOncel ve doAru bllglye ulasrnak 1c;lnYetklll sancnenmea ba§vurmanizi rica ederlz. ~Iklanan nedenle, bu bro§Or bellrtllen ozelllklere lII§kln blr taahhOt te§kll etmez. 81'O§Orde kullarulan gOrseller lie santen arac;lar erasmda farkllilklar olabilir.

va

Feel the difference

2

3

Otomobilden faztasrm isteyenlere

I

Ford kinetik tasanm felsefesinin yeni yOzOnOtemsil eden Yeni Ford Focus, hangi acidan bakarsamz bakm goz karnastmvor,

I

4 5 Bir macera baslatm I DO§leyebileceAiniz en atak ve keyifli sOrO§deneyimine hanrtarnn. Yeni Ford Focus'u kullanmak o kadar zevkli ki hep daha fazlasiru isteyeceksiniz. I .

6 7 Sizin dOnyanlz I Yeni Ford Focus'un dinamik ki!liliai i~ tasanrmnda da devam ediyor. Parmaklannlz. Fonksiyonel kokpit tasanrm sizi sanvor. aracm i~inde kendinizi cok rahat hissedeceksiniz.n ucundaki en son teknolojilerle. I .

I ve daha zevkli bir sOrO§ deneyimi. Sonuc. vites dej:!i§tiriyorsunuz. motosiklet. kar. c.:sOrOcOsOnOn sorurnlulugundadtr. mesafeyi seyrederken frenlerini dusuk hizdaki izliyor. siz otomobil dismdakl nesnelere (yaya.in tinceden kacmrnaruza azattumasma gosterrnezse hazrrhyor ve surucu zarnarunda yerine otomatik olarak fren vamvor.:i Ovenlik G Sistemi.:ile gOvenli bir mesafe birakrna sorurntulugunu hafifletmez.iGOvenlik Sistemi'nin riskini azaltmak devreye ezatrnasi annan sistem. sportif daha iyi bir yol tutusu I Yeni Ford Focus'ta yer alan geli§mi§ teknolojiler her yolculugun daha kolay ve daha zevkli olrnasma vardirn ediyor. Aracta sayesinde direksiyon sadece Focus sizin lcln gerekli rnanevralanru frene ve gaza basrp. Otomatik Sistem Park Sistemi kalrruvor. Aktif $ehir ic.in uygun olan de vardirnci yer alan sensorler vapivor. yol ve hava kosullanndan etkllenebllecegl ve algtlaytcrlanrun engellenmesine yol ac. carprsrnatann aniden etkisinin tepki ic.ehir iC. soruconun araci trafik kurallanna uygun bir sekllde dikkat ve tizenle kullanma ve tinOndeki arac. arac.9 Dinamik Tork KontrolO Dinamik Tork KontroL Sistemi iLe viraj aLma esnasmda aracm on ve tekerLekLeri arasmdakl motor on tekerlekler torku sOrekli olarak denetlenir gore optimum odun vermeden kullarurndan ileriyi du§unmek arasmdakl motor torku ihtiyaca dOzeyde dagrtihr. * Sistem. Sistemin. hayvan.l GOvenlLk Slsteml* Aktif .:abilecek. park yerini bulmakla park etmenize oluyor. Aracm ve sistemin gOvenli bir sekllde kullarnlmasi her zaman arac. sizin ic. yardirn sistem 30kmis etmek suruco kizilotesl lazer teknolojisi.:amurglbl durumlarda tepki verrneyebllecegl unutulrnarnalrdtr. . kamyon vb) tepki vermez. Aktlf !iiehlr i!. buzlanma.in sOrekli olarak ondekl hiz altmda aracla kazadan lstege ba~ll olarak ondekl arac ile mesafenin veya carpisrnanm ya da aracm durmasi halinde.. ic.

Arac. . aglanarak cok hafif bir direksiyon sunuluyor. 11 All. en iyi hissi ve kontrolO sagtavacak sekllde yavas yavas sertleslyor. Bunu da direkt yakrt enjeksiyonu. Aracm park etme htzlannda tam gOC. turbo sar] ve dej:li~ken supap zamanlamasiru blrlestlrlp. s luztandikca. Ford EcoBoost motor Ford EcoBoost teknolojisi size bOyOkbir motorun gucunu kOC. deneyimi I Yeni Ford Focus en son motor ve sanziman teknolojisini dinamik bir sast ve gellsrnls bir direksiyon sistemi ile blrlestlrlyor. SOrO!§On e kadar keyifli olabllaceglnl kasfedln. n I Kontrol kollu tam baAlmslz arka sOspanslyon Arka sOspansiyon sistemi her bir tekerlegin yoldaki tOmseklerde bagirnsiz bir sekllde vukan ve arkaya dogru hareket etmesine olanak taruvarak daha vumusak bir surus ve daha hassas bir kullarurn sunuyor. yakrtm her darnlasmdan rnurnkun olan en yOksek gucu elde ederek basanvor.kanllk yaratan bir sOrO.Ok bir motorun yakrt toketimi ve emisyon seviyesi ile saghvor.Ortama uyum saAlayan direksiyon Ford Focus'un gellsrnls yeni Elektrik Destekli Direksiyon Sistemi (EPAS) geleneksel hidrolik direksiyon sistemleriyle mOmkOn olmayan bir konfor saghvor.

Alerjiye kar§1 test edilmi§ i~ bolum Yeni Ford Focus'un lclnde aLerji riskini mOmkOn oLan en dusuk dOzeye indiren maLzemeLer buLunuyor. Bunun yarusira yOksek pertorrnansh bir poLen fiLtresi de toz ve poLenin yoLcu btiLOmOnegirmesini tinLOyor.all~lyor.Kokpit tarzl suru§ konumu Yeni Ford Focus'u kuLlamrken bir spor otomobiL kullandigiruz hissine koLayca kaprlablllrslnlz. gaz pedahrun ve frenlerin hassas tepkisine ve kumanda dO~melerine kadar.evreliyor. atcak oturma konumu ve kokpit tarzmda iC. . 13 Sizi saran tasanrn I SOrOcOye donuk kokplt tasanrrundan direksiyonun.all§tlrma DuAmesi YaAmur sensoru Yagrnur yagmaya basladigmda siLecekLerotomatik oLarak c. Anahtan elinize biLeaLmadan otomobili causnnn. Uzaktan kumandayi cebinizde ya da cantaruzda bulundurrnaruz yeterli.bolurn sizi c. yeni Ford Focus ile her ternasirnz size otomobilin bir parcasi oldugunuzu hisseUiriyor. Ge~ek bir surucu otomobili Yeni Ford Focus'un kokpltl ve oturma konumu sayesinde tom kumandaLar sOrOcOnOnkoLayerlslrnl ve kontroLO altmda. I Ford Power Anahtarslz t.

ek hava kosullannda tekrar tekrar test edildi. Volun geli§tirme programl Yeni Focus gellstlrlllrken test suruslerlnde dunvarun etrafiru 88 kez dolasacak kadar kilometre yapti.bolurnunde dusunuten en ufak aynntilara kadar gosterllen ozen hemen kendini belli ediyor. asanrru. 300.000 kez kapatllan kapllar Yeni Ford Focus'un test asarnalannda en cok kullarulan kapilan.IOolacak §ekilde. . motor kapagl ve bagaj kapagt 300.ili~iylelclnde oturrnasi da harika. her bir parca kahci olmak adma davarukh ve gOC. gellsrnls iC. en OstOn kalite ile gellstlrlldl.000 kezden fazla gerc.YOksek kalite I Yeni Ford Focus'ta dl§ tasanrnmdakl zarif c. Kalite Sadece kullarnrru harika degll.ek yasarn kosullannda acihp kapaturrusnr.izgilerden iC. I 15 ~Irl ortamlarda test edildi Yeni Ford Focus -40°C'den +800C'ye kadar gerc. yOksek kaliteli t malzemeleri ve birinci smrf i~C. Ford Focus'ta.

IOve daha sert yapiyor. ABS + EBD * Not: Yolcu hava yastlgl aktif durumda iken on yolcu koltuguna cocuk koltugu konulmamahdir.eriyor: 1. SOrOcOve on yolcu lcln yan hava vastiklan 3.17 Akllli Koruma Sistemi I Geli!jmi!j gOvenlik teknolojisi Yeni Ford Focus cogunlukla Ost segment otomobillerde bulunan blrcok gellsrnls gOvenlik teknolojisini lcerlvor. Bunlar sOrOcOve yolculan koruyacak sekllde tasarlandl ve ayrn zamanda yeni Ford Focus'un daha da eglenceli bir surus sunrnasma vardirn ediyor. Katlanan direksiyon kolonu ve pedallar 5. SOrOcOve on yolcu hava yasnklan= 2.elikten ve %26 orarunda ultra yOksek gucte bor cellglnden olusuvor. Acil Fren Uyan Sistemi 8. ISltmali on cam Soguk hava sartlannda bile on carrun bugusunu saniyeler lclnde ortadan kaldiracak sekllde tasarlandi. KaymaYI onleyen koltuk yapis: EBA (Acil Durum Fren Destegl) ESP (Elektronik Denge Prograrru) TVC (Dinamik Tork KontrolO) 9. Bu da govdeyl daha hafif. Akllll Koruma Sistemi (IPS) Ford Focus'un gellsrnls aktlh Koruma Sistemi (IPS) sizin korunrnaruza yardlm etmek lcln tasarlanrrus r. Bilgisayarla gellstlrllrnls saglarn govde vapist.intasarlandr. Aktif gergili on emniyet kemerleri 7. Ford Focus IPS !junlarl i!. I Gizli kuvvet Yeni Ford Focus'un govdesl %55 orarunda yOksek gucte r. . kazalan onlemeye yardirn etmek ve kaza kactrulrnazsa. Elektronik Fren GOcODagltlml'na (EBD) sahip ABS Fren Sistemi yer auvor. ultra sert gOvenlik hOcresi ve katlanma bolgelerl 6. potansiyel etkilerini en aza indirmek ic. daha gOr. Bunlar arasmda ultra yOksek gucte cellk gOvenlik kafesi.e~itli gellsrnls teknolojileri kullamyor. Van perde hava yasttklan 4. Yeni Ford Focus'un gOvenlik teknolojisi.

motorlar TDCi gellsrnls dizel ve siradrs: yakrt ekonomisi Start/Stop fren .Ford'un AklLlI $arj Sistemi yaptiguuzda alternattirOn r. yakm en verimli lcln ne zaman gosterlyor vites gerektlglnl kuLlanmak .Vites Artirrna sekllde dej:!i~tirmeniz gosterlyor lkazi.6 litre silindir hacminden lBOPS gOr.Ford ECOnetic Teknolojisi sizin i~in ne yapabilir? I Ford ECOnetic Teknolojisi tasanmdan karbondioksit ya da surus kalitesinden taviz vermeden. Elektrik bir sistem ozeLlikleri ve yakrt toketimini ulasip Destekli avantahru kullaruyor. Alt devirlerdeki yOksek tork ve OstOn performans motorun tom devir arahklanna yavilarak daha fazla surus keyfi verirken. daha az vakrt toketimi ve daha dusuk C02 emisyonu saghvor. daha az motor gOcO kuLlanan daha . optimum performans (1.all~lyor. . bOyOk motorlarla ayru perforrnansi sahip otrnasma ragmen boyutu.Ford'un verimli kalrnasru saglar Direksiyonu. Ford ECOnetic Teknolojisi . aerodinamik lyllestlrlyor azaltiyor Ford Otomatik Start/Stop EcoBoost lBOPS motorlar ile sunulan Otomatik Start/Stop. Hareket etmek lstedlglnlzde ise motor hemen yeniden r. aracirnz dururken bosta r. aglrllgl ve yakrt ekonomisi ile kOr.Ford Otomatik .Aktif On Izgara. ve maksimum 240Nm tork).all~tlj:!lnda motor otomatik olarak durarak yakrt tOketimini azaltiyor.Ford Duratorq yakrn verimli kuLlanan Ford EcoBoost Ford'un yeni nesil benzinli motor teknolojisi EcoBoost.Ford EcoBoost benzinli motorlar.Ford Eco Mode sOrOcO bilgi sistemi en iyi yakrt verimlilij:!ine utasmamguuz: .lkl~ gOcOnO artirarak akOnOn optimum sar] seviyesinde .Ok motor olrnarun dusuk C02 atiklan saguyor . ekonomisi ve daha dusok (C02) atrklanyla kullarurn maliyetinizi iyile§tirilen yakrt dusurecek sekllde I 19 tasarlandi.

Ford Kolay Yakrt Sistemi . Ford Kolay Yaklt Sistemi Direksiyondan kumandall radyo CD.Aktif On Izgara* .Govde rengi kapt kollan .6L 125PS motorda sunulmamaktadir.Manuel 4 vonlu sOrOeOkoltugu .ISOFIX cocuk koltugu begtann noktalan .SOrOeO on yoleu on hava vastiklan ve .Uzaktan kurnandah merkezi kilit Trend donerurmnda sun ulan opsiyon: GOvenlik Paketi .Elektrikli.Van perde hava vastiklan * 1.eki~ Kontrol Sistemi (TCS) .EBA (Aeil Durum Fren Destegl) .Dinamik Tork KontrolO (TVC) . MP3 ~alar Elektrikli. MP3 calar .Klima .16"cellk lant kapaklan .21 Trend .ABS + EBD (Elektronik Fren GOeO DaMlml) .Elektronik Denge Program I (ESP) .on / arka .SOrOeO on yoleu yan hava vastiklan ve . sinyalli govde renginde yan aynalar .Direksiyondan kumandall radyo CD. sinyalli govde renginde yan aynalar Tek dokunu!jta a~lhp kapanan elektrikli on/arka camlar Klima Aktif On Izgara * .Disk frenler .Derinlik ve yOkseklik evaru direksiyon .<.Tek dokunusta acihp kapanan elektrikli on/arka eamlar .Vol bllglsayan .

Ayarlanabilir hiz smnlandmci - * ~imdilik Otomatik yanan farlar sadece 4 kapih modellerde Bluetooth® ve TOrk~e Sesli Kontrol Sistemi YaAmur sensoru On sis fartan HIZ Kontrol Sistemi ve ayarlanabilir hlz slmriandirici 16" aluminyum al8§lm jantlar .iGOvenlik Sistemi .Otomatik Park Sistemi .Ford EcoMode* .Van perde hava vastiklan .Otomatik kararan ie.Dinamik Tork KontrolO (TVC) .en ve Arka park sensorlerl .C.23 Style Trend'e ek olarak .Aktif ~ehir Ie.lsitmah en Cam .16" alOminyum alasirn jantlar en sis farlan Gecikmeli sonen on farlar Kararturms arka camlar Vagmur sensoru Otomatik yanan farlar Style donarurrunda sunulan opsiyon : Plus Paket .Elektronik Denge Program I (ESP) .dikiz aynasi .eki!i Kontrol Sistemi (TCS) .Bluetooth® ve Turkce Sesli Kontrol Sistemi HIZ Kontrol Sistemi .

Parlak siyah on alt izgaralar .on koltuk kol davanag.Aktif ~ehir lC. rtam evdmlatrnasi o .Dinamik Tork KontrolO (TVC) .Elektrikli 4y6ne ayarlanabilir sOrOcO koltugu .25 Titanium Style'a ek olarak .LED multi-color iC.iGOvenlik Sistemi Titanium donarurmnda sunulan opsiyonlar: Elektrikli Sunroof Otomatik Park Sistemi . ve kapakh e~ya saklama bolrnesl . rtam avdmlatrnasi o "Ford Power" Anahtarslz C.ah§tlrma Sistemi C.lsrtrnah on koltuklar ."Ford Power" Anahtarsiz <.GOndOzyanan LED farlar .:all~tlrma Sistemi . Elektrikli katlanabilir van aynalar Titanium X Paketi: .Bi-Xenon farlar (far vikarna sistemi ile) ..<. sinyalli van aynalar lsrtrnah on cam Deri kaph direksiyon simidi & vites topuzu Manuel 4 y6nlO on yolcu koltugu SOrOcO on yolcu koltugunda ve ayarlanabilir bel destegl .Van perde hava vastiklan . on ve arka park sensorlerl . rsrtrnah.Elektronik Denge Program I (ESP) ..Elektrikli.Parcah deri koltuklar .Statik kose lambalan .LED iC.vokus Kalkl~ Destegl (HLA) .ift Bolgeli Iklim KontrollO Otomatik Klima Parlak siyah on alt Izgaralar Elektronik (ESP) Denge Programl Dinamik Tork KontrolO (TVC) Aktif ~ehir I~i GOvenlik Sistemi .:ift 6lgeli lkllrn KontrollO Otomatik B Klima .

Manuel 4 yOnlO sOrOcOkoltugu .6 Duratec 125PS Manuel 1. Elektrikli katlanabilir van aynalar Trend dcnarummda sunulan opsiyon: .Dinamik Tork KontrolO (TVC) .6 Duratec 125PS Manuel .4 kapi ve 5 kapi Motor ve ~anzlmanlar .LED ie.Vol bllglsayan .Aktif ~ehir Ie.Dinamik Tork KontrolO (TVC) .C.on/arka .Van perde hava yasnklan * 1.Benzinli 1. sinyalli govde renginde van aynalar 16" e.lsrtrnah on koltuklar .Benzinli 1.Bi-Xenon farlar (far Ylkama sistemi ile) .Statik kosa lambalan .Bluetooth" ve TOrke.4 kapi ve 5 kapi Motor ve liBnzlmanlar .Elektrikli.ABS + EBD (Elektronik Fren GOcO Dagrtmu) .16" alasirn jantlar .6 Duratec 125PS Manuel .Elektronik Denge Prograrru (ESP) .6L Duratec .Dizel 1.Parlak siyah on alt izgaralar .iGOvenlik Sistemi Titanium X Paketi: .Dizel 1.C.elikjant kapaklan Derinlik ve yOkseklik avarh direksiyon .On koltuk kol dayanagl ve kapakh e~a saklama bolrnesl .ortam aydmlatrnasi Titanium Otomatik donarummda Park Sistemi sunulan opsiyonlar: Elektrikli Sunroof .On ve arka park sensorterl .Otomatik kararan ie.ISOFIX cocuk koltugu bagtann noktalan .6L EcoBoost 180PS Manuel .Dinamik Tork KontrolO (TVC) .26 27 Ozellikler Style (Trend madeline ek alarak) .:eki~ Kontrol Sistemi (TCS) sunulan opslyon: GOvenlik Paketi .iGOvenlik Sistemi .:all~tlrma Sistemi .On sis farlan Gecikmeli sonen on farlar Karartrlrrus arka camlar Yagmur sensoru Otomatik yanan farlar .Direksiyondan kurnandau radyo CD.Ford EcoMode** .Aktif ~ehir ie.Elektrikli 4 yone ayarlanabilir sOrOcOkoltugu .LED multi-color ie.6 Duratorq TDCi 95PS Manuel sadece 4 kapih modeUerde.SOrOcOve On yolcu On hava yasnktan . sinyalli van aynalar lsrtrnah on cam Deri kaph direksiyon simidi & vites topuzu Manuel 4 yonlO on yolcu koltugu SOrOcOve on yolcu koltugunda ayarlanabilir bel destegl .eSesli Kontrol Sistemi .:iftBolgeli Iklim KontrollO Otomatik Klima .GOndOzyanan LED farlar ."Ford Power" Anahtarsiz C.ortam aydmlatmasi . G6vde Tipleri .Klima .EBA (Acil Durum Fren Destegl) .Govde rengi kapi kollan .Van perde hava yasnklan .SOrOcOve on yolcu van hava yastiklan .Elektronik Denge Prograrru (ESP) .Parcal: deri koltuklar .6 Duratorq TDCi 115PSManuel G6vde Tipleri .:eki~ Kontrol Sistemi (TCS) .dikiz aynasi .Benzinli 1.Ford Kolay vakrt Slsternl .Disk frenler . Titanium (Style madeline ek alarak) .Tek dokunusta acihp kapanan elektrikli on/atka camlar . On ve arka park sensorterl . rsrtmau.lsrtrnah On cam .Ayarlanabilir hiz srrnrlandmci Style donarummda PlusPaket .C.Aktif on Izgara* Elektrikli.Uzaktan kumandall merkezi kilit 125PS motorda sunulmarnaktadir.4 kapi ve 5 kapi Motor ve liBnzlmanlar .Otomatik Park Sistemi ** ~imdilik G6vde Tipleri .6 Duratorq TDCi 115PS Manuel .Elektronik Denge Prograrru (ESP) .Hz Kontrol Sistemi .vokus Kalkl~ Destegl (HLA) .Dizel 1. MP3 cater .Van perde hava yastiklan .

iPod"'. Not: SOrOcOlerinyolculuk sirasmda elinde cep telefonu ya da benzer bir cihazla kcnusmasi kurallara avkmdir. direksiyondan kumanda. kristal mavi 3. Inc. cok fonksiyonlu ekran. 6 hoparlor. Bluetooth® sayesinde. CD. kelime rnarkasi ve logolan Bluetooth SIG. Apple Inc. Bluetooth® ve Tjjrk~e SesU Kontrol Sistemi Bluetooth®* ve Turkce Sesli Kontrol Sistemi sayesinde. CD catan sadece sesli komutlar ile kontrol edebilirsiniz. ellerinizi direksiyon simidinden. * Bluetooth"' . MP3 ~alar Style ve Titanium donarurnmda sunulan rnuzlk sistemi. Diller ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir. USBgiri§i Entegre baglann ozeltlklerl.'in ticari markasidir. Bu ozelllk ile otomatik kllrnayi.'e aittir ve bunlar Ford Motor Company Limited ve llglll slrketlerl tarafmdan llsansh olarak kutlarulmaktadir. dijital rnuzlk calanmzi otomobilin Ford rnuzlk sisteminden dinlemenize ve kullanabilmenize olanak taruvor. USB ve AUX glrlslne sahip.5 inr. konusrnalanrua aracm ses sistemi uzerlnden yapabilir ve gelen ararnatan cevaplayabilirsiniz.29 Bilgi ve ellence I Focus'ta sunulan mOzik sistemlerinde en son teknolojiyi kullarurn kolayll~1 He hlrlestlrlyoruz ve sOrO§OnOzOdaha e~lencelive bilgHendirici hale getiriyoruz. radyoyu. I Radyo. gozlerlnlzl yoldan aynrnaruza gerek kalmadan lletlslrnlnlzl guvenle surdureblllrslnlz. bu ozelllge sahip cep telefonunuz ile yine sesli komutlar ile arama yapabilir.

):). Blazer Mavi.' . [j:::::)::: . Not: Ford aracmda ~all~Ir durumda bir on yolcu hava yastl!!1bulundugunda.:. . MOrekkep Mavi.::. Aytozu Grl. $eker Klrmizi govde renkleri ile Buz Beyazi. on yolcu koltuguna asia bir cocuk koltugu yertestlrllrnemetldlr. Bu brosurde gosterllen renkler ve kaplamalar.30 31 Renkler Opak Trend Style 1I ~I·III 1~~)\)"':::' •• I. KOI Kahverengi. Gece Mavi.': Colorado Kirrruzt Buz Beyazi TOm govde renkleri ile Colorado Klrmizi. kullarulan baskr lslernlerlnln kisrtlarnalan nedeniyle ger~ek renklerden farkh olabilir. Mars Turuncu.eker Klrmizi 'BOtOn metallk govde renklerl ek Ocret kar~III!!lnda sunulan opslvontardir. . Kum Gri.: • ••• . Not: Kullanllan otomobll reslmlerl sadece govde renklerl hakkmda blr flklr vermek 1~lndlrve mevcut tlzelllklerl vansrtrnavabtllr. Hardal San. uygun bir sekltde ba!!lanml~ olarak arka koltuktur. .:::: *:. Siyah govde renkleri ile Metalik Titanium Titanium X Mars Turuncu TOm govde renkleri ile TOm govde renkleri ile Jantlar MOrekkep Mavi KOI Kahverengi Trend 16" callk jant kapagi Style 16" alOminyum jant alasirnl: Titanium 16" alOminyum alasirnl: jant '.:ocuklari~in en gOvenliyer.. <.

ehir . Opsiyonel donamrn ve aksesuarlar.6l Duratorq TDCI115PS Donanlm DI~ ~zelllkier Govde Govde Aktif rengi kapi kollan rengi van aynalar On Izgara* (205/55) jantlar (215/55) Trend Style Titanium 1560 Dizel 95/3600 230/1500-2000 6 ileri manuel Trend 1560 Dizel 115/3600 270/1750-2000 6 ileri manuel StylelTitanium (ern') S S S S S S Yakrt torO Maksimum Maksimum .ehir iC. Testlerde kullarulan arac. 7km'lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 120km/s hiza ulasacak sekllde..in de emsal teskll etmez.OlmO§ vakrt toketim degerlerldlr.9 Elektrikli. BOton a!llrllklar temel donarurna sahip araclar ic.ehir Otomatik S S PP PP Sistemi S S hiz srmrlandmci ir. Ortalama: . *** EG standart a!llrll!la surocu (75 kg). katlanabilir sistemi van aynalar ile) 8.7 3.ehir ir.5 117 193 10.6l Duratorq TDCI95PS 1. (PS/dd) tork (Nm/dd) ser.on / arka ISO FIX cocuk Disk frenler Uzaktan Global S S S S S S kurnandah ar. aracm bu degerlerde yakrt tuketeceglne lllskln bir garanti ya da taahhOt teskll etmedi!li gibi. ya!llar ve dolu vakrt deposu **** Tam boy yedek lastik ile.i GOvenlik Park Sistemi S OP Ford Kolay vakrt Sistemi S S noktalan kilit S S S S Aktlh ..32 33 Teknik ozellikler Motortipi Motor haemi 1. van zarnanh sabit hiz ve van zamanu de!li§ken hizla 6lc.7 4.0 7.6L EcoBoost motor lie sunulrnaktadir.. ortam lED multi-color GOvenlik ve arac emniyeti On hava vastiklan SOrOcO ve On yolcu Van perde Acil Durum Elektronik ~eki~ Kontrol S S GP S S PP S S SOrOcO ve on yolcu van hava yastiklan hava vastiktan Fren GOcO Da!lltlml) (EBA ) (ESP) Fren Destegl Denge Program: (TCS) (TVC) Sistemi ABS + EBD (Elektronik S S S S S S S GP GP GP S S PP PP PP vokus Dinamik Kalkl~ Deste!!i(HLA) Tork KontrolO Sistemi S S Hiz Kontrol Ayarlanabilir Aktif .iotcurnonden hemen sonra gerceklestlrllen.ehir iC. ortam S S avdmtatmast Trend Style TXP Titanium lED ir. sinyalli van aynalar (far yikarna lED farlar PP Ortalama C02 emisyonu Maksimum 0-100 Njlrhklar 5kapi 4kapi Bagaj 5kapi 4kapi Yaklt kapasitesi (l) haemi (l)**** km/s *** kose lambalan on cam sunroof arka camlar Trend simidi hiz (km/s) (sn) GOndOz yanan o S Titanium S 1276 1296 1333 1340 1338 1345 1344 1350 Karartrlrrus Ir.indir.5 5. (%90) dahildir. * 4 kapi S S S S S Orta konsolda bardak S S S S S S S S kol dayanalll arkasmda aydmlatrnast haznesi ve kapakh esya saklama GOne~ g6zl0g0 S TXP TXP Parcal: deri koltuklar on koltuklar kumandah radyo CD. ***1. ~zelllkier Derinlik S Style ve yOkseklik 277 372 277 372 277 372 277 372 Deri kaph direksiyon Manuel Manuel Elektrikli avaru direksiyon & vites topuzu koltugu sOrOcO kottugu bel destegl bel destegl on/arka camlar elektrikli S S S S S S 4 yonlO sOrOcO koltugu 4 yonlO on yolcu 4 vone ayarlanabilir ayarlanabilir ayarlanabilir koltugunda far yOkseklik S S TXP 55 55 53 53 SOrOcO koltugunda On yolcu Tek dokunusta S S S S S Boyutlar DI§(mm) 5kapi 4kapi Ir.OlmO§ vakrt toketim degerlerldlr. ** $imdilik sadece 4 kapih modellerimizde. ** Yukandaki tabloda verilen yakrt toketimi de1!erleri.. bu maksatla vapilacak bir degerlendlrrne ic.i: Laboratuvar ortammda soguktan c.6l Duratee 1596 Benzinli gOr.e Sesli Kontrol S S S S rnuztkcalar bagtanti Start-Stop*** aydmlatmasi ir. Elektrikli.6L Duratec 125PS motorda sunulrnarnaktadir.0 (g/km) 139 198 11.0 139 224 8.anzlman Model S S S S S S S OP 16" r. Avrupa Ekonomik Toplulugu'nun EEC 80/1268/EC direktifi uyannca laboratuvar ortarmnda ve ~a!llda ozetl verilen kosullarda vapilan testlerde elde edilen.(mm) 5kapi 4kapi Uzunluk 4358 4534 On b8§ mesafesi 993 993 Geni§lik (Kapi aynalan dahil) YOkseklik (YOksOz) Aks mesafesi 2648 2648 Arka b8§ mesafesi 962 962 Arka DonO§ r. jantlar ve lastikler yakrt toketimini farkh etkileyebilir. farlar van aynalar sinyalli.6l EeoBoost 1596 Benzinli 180/5700 240/1600-5000 6 ileri manuel Titanium 180PS 1. Elektrikli.api (m) 11 11 bacak 849 849 mesafesi Arka omuz mesafesi acihp kapanan Manuel avan ~ah~tlrma Sistemi S S S S S S S 2010 2010 On bacak mesafesi 1484 1484 On omuz mesafesi "Ford Power" Vol bllglsayan Ford EcoMode 1336 1336 Manuel Fasllasl Yagmur Otomatik Otomatik On koltuk On koltuk Torpido lsrtrnah klima Anahtarsiz ** Otomatik Klima S S Vites arnrma lkan S S on cam silecekleri S S S S 1094 1094 1411 1411 S S S ~ift BOlgeli lkllrn KontrollO ayarlanabilir S sensoru yanan kararan farlar ir. Tabloda yer alan yakrt toketimi degerlarl.8 6..0 6.ive sehlr dl§1 testlerinin katedilen mesafe otcusovte a!llrllkll ortalernasi ahnarak hesaplanrnaktadir.enekleri * (U100km) ** On ve arka park sensorterl On sis farlan Gecikmeli Performans Yakrt toketimi . dikiz aynasi tutacaklan e§Ya cepleri ve e§Ya bolrnelerl b6lmesi arac degerlerldlr.. TXP: Titanium X Paketi PP: Plus Paket OP: Otomatik Park Sistemi GP: GOvenlik Paketi 0: Opsiyon S S S . !?ehir DI§I: .7 3.enekleri 125/6000 159/4000 5 ileri manuel Trend/StylelTitanium 125PS 1. Bi-Xenon Statik lsrtrnah Elektrikli S S S S PP S S S OP TXP TXP TXP tsrtrnau. !?ehir iC.lar standart donarurnhdn.i dl~1 sonen On farlar sinyalli isrtmah.all§tlnlml§ motor ile 4km'lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 50km/s ve ortalama 19km/s hizla 6lc.7 4.0 5.7 5.arj Sistemi koltugu bagtanti merkezi .5 117 180 12. U100 km mertebesinde sonudan gOstermektedir..1 4.elikjantlar 16" alOminyum Halojen farlar S S PP ser.malkapama S S S S S S Immobilizer * 1. MP3 calar Sistemi (USB) soketi Direksiyondan Bluetooth" Portatif Otomatik S S S S ve TOrkr.

aydmlatilrms vites topuzu isteyenlere .ekmek isteyenlere Araciru klslsellestlrrnek isteyenlere AIOminyum Vites Topuzu AIOminyum vites topuzu ile sportif surus deneyimi yasarnak isteyenlere Aydlnlatmall Vites Topuzu Gosterge paneli ile uyumlu.34 35 Stilinizi yaratln I Yeni Ford Focus'ta sunulan §Ik ve kullarush aksesuarlar ile kendi stilinize uygun Ford Focus'unuzu varatm. Mal"§piyel Dikkat c. I Spoiler* Araciru sportif gorunurne kavusturrnak isteyenlere Jantlar 16" alOminyum alasirnh jant Jantlar 16" alOminyum alasirnh jant Jantlar 16" alOminyum alasirnh jant * Sadece 5 kapil: modellere uygulanabilir.

3 vrlda yenileme Flrsat'm F'si. Krsacasr. F Kasko Ford sahiplerine fazlasiru sunuyor: Ford kalite standartlannda cam deglslrnl 1. arac sahibi olurken sizi sonu gelmeyen. vade bitimindeki kullanmaya devam edebilirsiniz. hizh onanrn kars: koruma 3. Ford Optlons'm size sundugu cok ozel firsatlar sayesinde. Ford araciruzm hasar sonrasi uzman servislerde ve Ford kalite Ostelik O/o65'e varan ekstra hasarsizuk indirimi de uygun pare.. hayalini kurdugunuz Yeni Ford Focus'a artik cok daha avantalh bir sekllde sahip olabilirsiniz. Ford'unuz icin akilci kasko Ocuncu see.alar ile onanlrnasrdir. Ostelik bu sayede Fazla'nln F'si. Hasarstzuk indirimini etkilemeden kredi sistemlerine gore %40'a varan oranda daha az avhk taksit tutan oderstnlz. ikinci opsiyonu see. Ford yetkili bayilerine sigortalatmak. kalan tutarin %40'lnl ayhk dusuk taksitlerle tutannm O/o20'sini odeyeblllrslnlz.Ford Options: lnanrnast zor odemesi kolay! Ford Options.. Ostelik vade bitimindeki Boylece aracimz: en gee.. F Kasko.enek ile dilerseniz son odernevl yapmadan olrnasi ve sozlesrne kosullanru karsuarnasi durumunda karsilarrus olursunuz. lclnden cikarnadrgmrz hesaplar yapmaktan kurtarmak icin hayata geclrdlglrnlz bir finansman Ford'a ozel tek kasko! Fark'm F'si... farki. 2. firsatma sahip oluyorsunuz.meye karar verirseniz.. kisa vadeli lhtlyaclanruzi Araciruzm lvl durumda en avantajll blclrnde primini belirler. Geriye kalan %40'llk tutan oderken ise Ford Options size 3 opsiyon sunuyor. vanhs akaryakit dolumuna ilk opsiyonu see.. satrcivta takas ederek diledlglnlz yeni bir Ford alabiliyorsunuz. F Kasko sans darusrnaruna . Ford Options oderne sistemi ile almaya karar verdlglnlz Yeni Ford Focus'un toplam pesln odedlkten standart sonra. Ford'unuzu en gOvenli sekllde slgortalarnaruz gelmek ve yeni. Limitler dahilinde aracuuzi yetkili ekspersiz lslern kolayhgi. . ikinci el fark etmeksizin Ford'unuzu lcln artik bir formOlOnOz var. Aynca hasarsizuk indirimini uzman servislerde mini onanrn firsati da yine F Kasko'da.erseniz. FormOl'On F'si. aracmizm sozlesrnede belirtilen kosullan sagtamasi durumunda. F Kasko'nun rakiplerinden standartlanna F Kasko'da.. Fazla ve Farkh olan F Kasko'yu uygun fiyatlarla etkilemeden alma nrsanru kacirmaym. 51••• ikinci el degertnl korurnarun en akilci yolu F Kasko'dur. son oderneyl yaparak aracuuz: gOzel gOnlerde · Fmans 'F' m Ford'unuzun aracnuzi iade edebilirsiniz. plarudir. son oderne sizin yerinize vapihvor.

38 39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful