ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI HOTARAREA NR.

privind aprobarea criteriilor de normare, a numarului si structurii personalului din unitatile de anteprescolari (cresele) de stat de pe raza municipiului Ploiesti Consiliul Local al Municipiului Ploiesti : Avand in vedere Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de Specialitate al Directiei Tehnic-Investitii, prin care se propune aprobarea criteriilor de normare, a numarului si structurii personalului din unitatile de anteprescolari (crese) de stat de pe raza municipiului Ploiesti ; In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995 modificata si completata; In conformitate cu prevederile art.14, alin.4,lit (f) din Legea nr.486/2006, referitoare la bugetul de stat pe anul 2007; In conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; Potrivit Dispozitiei Primarului nr. 1375/2002, prin care se deleaga Centrului Financiar ’’Gradinita nr. 28’’ dreptul de a aproba folosirea creditelor bugetare pentru finantarea creselor de pe raza municipiului Ploiesti ; In conformitate cu art.22, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; In temeiul art. 36, alin. 6, lit.(a), pct.1 al Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata ; HOTARASTE: Art.1. Aproba Criteriile de normare a personalului din unitatile de anteprescolari cuprinse in anexa 1 la prezenta hotarare. Art.2 Aproba numarul si structura de personal din unitatile de anteprescolari de stat de pe raza municipiului Ploiesti, conform anexei 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art.3 Directia Tehnic-Investitii impreuna cu unitatile de anteprescolari de stat vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. Art.4 Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari. Data in Ploiesti, astazi ............ PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA SECRETAR, Maria Magdalena MAZALU

Prin Hotararea Guvernului nr. bucatar. propun ca incadrarea acestuia sa se faca dupa anumite criterii : numarul de grupe. suprafata de curatenie. Pentru a asigura in fiecare cresa personalul necesar. contabil/economist. a numarului si structurii personalului din unitatile de anteprescolari de stat de pe raza municipiului Ploiesti. sora. Prin stabilirea acestor criterii de normare la nivelul municipiului se asigura incadrarea personalului in functie de parametrii fiecarei crese. muncitor necalificat. Cheltuielile cu salarizarea personalului necesar din aceste unitati se asigura prin repartizarea unei cote parti de la bugetul de stat. spalatoreasa. Emil CALOTA . administrator. numarul de paturi. In prezent. oraselor si comunelor din judetul Prahova . In categoria personalului necesar pentru crese se incadreaza urmatoarele posturi : medic. figurand la anexa G. muncitor calificat. Avand in vedere cele mentionate. ajutor bucatar. sistemul de incalzire. asistent. ingrijitor. propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiesti proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor de normare. infirmier. in municipiul Ploiesti functioneaza 4 (patru) crese. precum si al municipiilor.1359/27 decembrie 2001 s-a atestat domeniul public al judetului Prahova. a numarului si structurii personalului din unitatile de anteprescolari de stat de pe raza municipiului Ploiesti. Primar.ROMANIA JUDETUL PRAHOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor de normare. unitatile de anteprescolari de pe raza municipiului Ploiesti.

1375/2002. licee.fac parte din domeniul public al comunelor. a numarului si structurii personalului din unitatile de anteprescolari de stat de pe raza municipiului Ploiesti In temeiul Legii nr. Prin Dispozitia Primarului nr. oraselor si comunelor din judetul Prahova . 28’’.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI APROBAT. scoli profesionale si scoli postliceale . grupuri scolare.225/1999 si 242/2000 privind insusirea inventarului terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar ce fac parte din domeniul public al municipiului.oraselor si municipiilor. respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti. Cheltuielile cu salarizarea personalului necesar din aceste unitati se asigura prin repartizarea unei cote parti de la bugetul de stat. Centrului Financiar ’’Gradinita nr. personalul existent este de 72 de posturi. In prezent. scoli generale (primare si gimnaziale). 1359/27 decembrie 2001 s-a atestat domeniul public al judetului Prahova.terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat-gradinite. se precizeaza .184/20 decembrie 2001. in Municipiul Ploiesti functioneaza 4 (patru) crese. . precum si al Hotararilor Consiliului Local nr.IX. Ulterior. se deleaga dreptul de a aproba folosirea creditelor bugetare pentru finantarea creselor de pe raza Municipiului Ploiesti . oraselor si municipiilor. in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. in crese . seminarii teologice.. precum si al municipiilor. in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea’’. VICEPRIMAR Radu SOCOLEANU RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor de normare. In momentul de fata.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Ploiesti figurand la anexa G. s-a procedat la incheierea protocolului de predare-primire nr. respectiv al municipiului Bucuresti si sunt in administrarea consiliilor locale ale comunelor. Prin Hotararea Guvernului nr.82166/15.2001 intre Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova si Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

• Cresa UPETROM – o grupa. Juridic-Contencios. Director. Director Executiv Adjunct Madalina CRACIUN Primaria Municipiului Ploiesti Director Economic. 40 – trei grupe. Pentru a asigura in fiecare cresa personalul necesar. asistent. fiind posibila autorizarea lor din punct de vedere al normelor sanitare in vigoare. propunem spre aprobare Consilului Local al Municipiului Ploiesti proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor de normare. administrator. bucatar. suprafata de curatenie.Avand in vedere ca prezenta copiilor pe fiecare unitate este peste limita admisa si numarul mare de cereri ramase nesolutionate. cat si a normelor de igiena. Prin stabilirea acestor criterii de normare la nivelul municipiului se asigura incadrarea personalului. realizandu-se. muncitor necalificat. numarul de paturi. Directia Tehnic-Investitii. Luminita GABORFI . pe care trebuie sa le respecte fiecare unitate. In acest scop. Directia Tehnic-Investitii. propunem cresterea numarului de personal la 94 de posturi (Anexa 2). Prin stabilirea acestor criterii de normare la nivelul municipiului se asigura incadrarea personalului in functie de parametrii fiecarei unitati de invatamant. in functie de parametrii fiecarei unitati de anteprescolari. Nicoleta CRACIUNOIU Directia Administratie Publica. muncitor calificat. Director. sora. propunem ca incadrarea acestuia sa se faca dupa anumite criterii : numarul de grupe. fata de cele 72 existente in prezent. ajutor bucatar. contabil/economist. astfel. Mentionam ca investitiile privind amenajarea spatiilor se vor face cu cheltuieli minime. In categoria personalului necesar pentru crese se incadreaza urmatoarele posturi : medic. sistemul de incalzire. solicitam infiintarea unor noi grupe de cresa si anume : • Cresa nr. In consecinta. o aplicare unitara a acestor criterii. Cristian SANDULESCU Avizat. infirmier. spalatoreasa. ingrijitor. a numarului si structurii personalului din unitatile de anteprescolari de stat de pe raza Municipiului Ploiesti.

Numarul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite . . iar repartizarea posturilor pe categorii de personal. un post medic in specialitatea medicina generala la 350 de paturi. pentru locurile de munca incluse la posturi fixe generale.01 la 0. un post de muncitor calificat la 350 de paturi. un post de bucatar la 60 de paturi.51 la 0. un post de infirmiera la 10 paturi.99 se intregesc la un post la nivelul fiecarei pozitii din normativ. un post de contabil/economist la 350 de paturi.5 post. iar cele de la 0. se pot face in raport de necesitatile concrete ale fiecarei unitati de anteprescolari. Fractiunile de la 0.50 se neglijeaza. un post de spalatoreasa la 45 de paturi. Normarea posturilor fixe generale se face pe total unitate. un post de ingrijitor la 30 de paturi. Pentru locurile de munca si categoriile de personal unde nu se justifica utilizarea unui post cu norma intreaga. unitatile de anteprescolari pot sa normeze 0.in prezentul normativ se stabileste in numar intreg si doua zecimale.ANEXA 1 Criterii de normare a personalului din unitatile de anteprescolari un post de administrator la fiecare cresa. un post de asistenta medicala la 16 paturi. un post de muncitor necalificat la 60 de paturi.

ANEXA 2 Nr. 39 Administrator Medic Asistent Sora Infirmier Ingrijitor Spalatoreasa Bucatar Muncitor necalificat Muncitor calificat Functionar administrativ vacant TOTAL CRESA NR.5 3 2 10 4 2 2 2 0. 23 Administrator Asistent Sora Infirmier Ingrijitor Spalatoreasa Bucatar Ajutor bucatar TOTAL CRESA UPETROM Contabil Asistent Sora Infirmier Ingrijitor Spalatoreasa Bucatar Muncitor necalificat TOTAL CRESA NR. 1 2 1 4. Crt 1. 5. 22 . Unitati de invatamant CRESA NR. 3. 49 Administrator Asistent Sora Infirmier Ingrijitor Spalatoreasa Bucatar Muncitor necalificat TOTAL TOTAL GENERAL Personal crese 1 0. 40 Administrator Asistent Infirmier Ingrijitor Spalatoreasa Bucatar Ajutor bucatar TOTAL CRESA NR.5 26 1 1 2 7 2 1 1 1 16 1 3 1 6 1 1 13 1 5 1 4 6 2 2 1 1 17 1 3 1 7 2 1 1 1 17 72 Propuneri suplimentare personal crese 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful