Σκουρής Τροβά & Συνεργάτες

N. 3908/2011 “Ενίςχυςη
Ιδιωτικών Επενδύςεων για
την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηματικότητα και
την Περιφερειακή Συνοχή”

2011

Περιεχόμενα
Αρθρο 1 ..................................................................................................................................... 4
Σκοπόσ - Πλαίςιο Εφαρμογήσ ............................................................................................ 4
Αρθρο 2 ..................................................................................................................................... 5
Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχζδια ............................................................................................. 5
Αρθρο 3 ..................................................................................................................................... 8
Ενιςχυόμενεσ δαπάνεσ .......................................................................................................... 8
Αρθρο 4 ................................................................................................................................... 10
Είδη ενιςχφςεων.................................................................................................................. 10
Αρθρο 5 ................................................................................................................................... 11
Ποςοςτά ενιςχφςεων .......................................................................................................... 11
Αρθρο 6 ................................................................................................................................... 14
Γενικά Επενδυτικά Σχζδια ................................................................................................... 14
- Καθεςτώσ ενιςχφςεων ...................................................................................................... 14
Αρθρο 7 ................................................................................................................................... 14
Ετήςιοσ προγραμματιςμόσ ενιςχφςεων.............................................................................. 14
Αρθρο 8 ................................................................................................................................... 15
Οροι υπαγωγήσ επενδυτικών ςχεδίων ........................................................................... 15
Αρθρο 9 ................................................................................................................................... 18
Αρθρο 10 ................................................................................................................................. 19
Κριτήρια αξιολόγηςησ ......................................................................................................... 19
Αρθρο 11 ................................................................................................................................. 20
Διαδικαςία αξιολόγηςησ, ζγκριςησ και............................................................................... 20
ελζγχου υλοποίηςησ επενδυτικών ςχεδίων ....................................................................... 20
Αρθρο 12 ................................................................................................................................. 22
Καταβολή ενιςχφςεων ........................................................................................................ 22
Αρθρο 13 ................................................................................................................................. 24
Ειδικά επενδυτικά ςχζδια ................................................................................................... 24
- Καθεςτώσ ενιςχφςεων ...................................................................................................... 24
Αρθρο 14 ................................................................................................................................. 28
Υποχρεώςεισ ενιςχυόμενων ................................................................................................ 28
επιχειρήςεων - Κυρώςεισ .................................................................................................... 28
Αρθρο 15 ................................................................................................................................. 31
Ετήςια υποβολή Ζκθεςησ .................................................................................................... 31
2
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

ςτη Βουλή των Ελλήνων ...................................................................................................... 31
Αρθρο 16 ................................................................................................................................. 31
Μεταβατικζσ διατάξεισ ....................................................................................................... 31
Άρθρο 17 ................................................................................................................................. 35
Άρθρο 18 ................................................................................................................................. 36
Ζναρξη ιςχφοσ.................................................................................................................. 36

3
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

N. 3908/2011 “Ενίςχυςη Ιδιωτικών
Επενδύςεων για την Οικονομική
Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την
Περιφερειακή Συνοχή”(ΦΕΚ Α8
1/2/2011
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/03/%CE%9D.3908.2011-NEOSEPENDYTIKOS.pdf

Αρθρο 1
Σκοπόσ - Πλαίςιο Εφαρμογήσ
1. ΢θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο
ρψξαο κε ηε δηακφξθσζε θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ησλ επελδχζεσλ, κε ηα νπνία
βειηηψλεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε πεξηθεξεηαθή ζπλνρή θαη πξνσζνχληαη ε πξάζηλε
νηθνλνκία, ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη ε
αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο.
2. Οη εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ παξέρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ Καλνληζκφ
(ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 (ΔΔ L 214 ηεο
9.8.2008, ζει. 3), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ
εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ θνηλή αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88
ηεο ΢πλζήθεο (Γεληθφο Καλνληζκφο Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία) θαη εηδηθφηεξα σο
εληζρχζεηο Πεξηθεξεηαθνχ Υαξαθηήξα θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ σο άλσ
Καλνληζκνχ.
3. ΢ηνλ παξφληα λφκν δχλαληαη επίζεο λα ππάγνληαη θαη επελδπηηθά ζρέδηα γηα
εληζρχζεηο άιισλ θαηεγνξηψλ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Απαιιαγήο θαη γηα
εληζρχζεηο κε βάζε άιιεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, θαηφπηλ
εμεηδίθεπζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ή θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ. Οη
εληζρχζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη πξνο έγθξηζε ή γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, φπσο θαηά πεξίπησζε απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο
Δλσζεο.
4. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θνηλνπνηεί ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε, επαλεμέηαζε ή ηξνπνπνίεζε ην Υάξηε
Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ. Με απφθαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ εμεηδηθεχνληαη σο
εζληθφ θαζεζηψο ν παξαπάλσ εγθεθξηκέλνο Υάξηεο, θαζψο θαη νη θαηεπζπληήξηεο
Γξακκέο θαη νη Καλνληζκνί ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο Πεξηθεξεηαθνχ
Υαξαθηήξα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.

4
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

Αρθρο 2
Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια
1. ΢ην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Οηθνλνκίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ.
2. Γελ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, φζνλ αθνξά ηηο
πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο, νη παξαθάησ ηνκείο πνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία, ήηνη:
α. Ο ηνκέαο ηνπ ράιπβα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 29 ηνπ Γεληθνχ
Καλνληζκνχ Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία.
β. Ο ηνκέαο ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 30 ηνπ
Γεληθνχ Καλνληζκνχ Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία.
γ. Ο ηνκέαο ηνπ άλζξαθα, φπσο ν άλζξαθαο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ.
1407/2002 ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2002 ζρεηηθά κε θξαηηθέο εληζρχζεηο πξνο ηε
βηνκεραλία άλζξαθα.
δ. Ο ηνκέαο ηεο λαππεγίαο, φπσο νξίδεηαη ζην πιαίζην γηα ηηο θξαηηθέο
εληζρχζεηο ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία (2003/C317/06).
3. Δπίζεο, δελ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ:
α. Δπελδπηηθά ζρέδηα δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ησλ
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπο, ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ νη
δεκφζηνη απηνί θνξείο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 49%. Δπίζεο, επελδπηηθά
ζρέδηα εηαηξεηψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην Γεκφζην ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) ή νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α' θαη β'
βαζκνχ κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 49% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, ή
ιακβάλνπλ ηαθηηθή ή έθηαθηε επηρνξήγεζε απφ ηνπο θνξείο απηνχο πνπ ππεξβαίλεη
ην 50% ησλ εηήζησλ εζφδσλ ηνπο.
β. Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο εηαηξίαο ηνπ
αζηηθνχ δηθαίνπ ή ηεο θνηλνπξαμίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
13 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε δ' ηνπ παξφληνο λφκνπ.
γ. Πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο νξίδνληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (2004/C 244
ηεο 1 εο Οθησβξίνπ 2004, ζ. 2) θαη απφ ην Γεληθφ Καλνληζκφ Απαιιαγήο θαηά
θαηεγνξία (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 (L 214
ηεο 9.8.2008, ζ. 3) γηα ηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο.
δ. Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξσηνβνπιία θαη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηδηψηε, βάζεη ζρεηηθήο ζχκβαζεο εθηέιεζεο έξγνπ, παξαρψξεζεο
ή παξνρήο ππεξεζηψλ.
ε. Δπελδπηηθά ζρέδηα θνξέσλ, γηα ηνπο νπνίνπο εθθξεκεί εληνιή αλάθηεζεο
εληζρχζεσλ θαηφπηλ πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία νη
εληζρχζεηο θεξχζζνληαη παξάλνκεο θαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ Κνηλή Αγνξά.
ζη. Οη αθφινπζνη ηνκείο θαη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηνί
πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηεο «Δζληθήο Ολνκαηνινγίαο Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο 2008», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ
1086/2009, ήηνη:

5
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

- 35.11.10.09 - Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηαίθά ζπζηήκαηα.
- 41 - Καηαζθεπέο θηεξίσλ.
- 42 - Δξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Δμαηξνχληαη ε θαηαζθεπή παξάθηησλ θαη
ιηκεληθψλ έξγσλ θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα παξάθηηεο θαη ιηκεληθέο
θαηαζθεπέο.
- 43 - Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
- 45 - Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη
κνηνζηθιεηψλ
- 46 - Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη
κνηνζηθιεηψλ.
- 47 - Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη
κνηνζηθιεηψλ
- 56 - Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο.
- 60 - Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ.
- 64 - Γξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ.
- 65 - Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ
ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε.
- 66 - Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο
αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
- 68 - Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο.
- 69 - Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
- 70 - Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ - δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ
δηαρείξηζεο.
- 71 - Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ - ηερληθέο
δνθηκέο θαη αλαιχζεηο.
- 73 - Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο.
- 75 - Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
- 77 - Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο.
- 78 - Γξαζηεξηφηεηεο απαζρφιεζεο.
- 79 - Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ
ηαμηδηψλ θαη ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο.
- 80 - Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο.
- 81 - Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηήξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο.
- 84 - Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα - ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε.
- 85 - Δθπαίδεπζε.

6
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

- 86 - Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο.
- 88 - Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο.
- 90 - Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε.
- 92 - Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα.
- 93 - Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη
ςπραγσγίαο.
- 94 - Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ.
- 96 - Αιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ.
- 97 - Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ.
- 98 - Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε
δηαθξηηψλ αγαζψλ - θαη ππεξεζηψλ - γηα ίδηα ρξήζε.
- 99 - Γξαζηεξηφηεηεο εμσρψξησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ.
δ. Οη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ:
δα. Σελ ίδξπζε, ηελ επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ.
Δμαηξνχληαη νη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε, ηελ επέθηαζε ή ηνλ
εθζπγρξνληζκφ νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ή
αλαβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ αζηέξσλ, θαζψο θαη νη
επελδχζεηο ηνπξηζκνχ πγείαο. Δμαηξνχληαη επίζεο νη επελδχζεηο κεηαηξνπήο
παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ (3*) αζηέξσλ, θαζψο θαη νη επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε παξαδνζηαθά ή δηαηεξεηέα θηίξηα θαη αλήθνπλ ή
αλαβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3*) αζηέξσλ.
δβ. Σνλ εθζπγρξνληζκφ νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πξηλ
παξέιζεη εμαεηία απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο επέλδπζεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο κνλάδαο.
΢ηελ εμαεηία απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο
πεξηιακβάλεηαη θαη ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε κνλάδα ιεηηνπξγνχζε σο
επηρείξεζε εθκεηάιιεπζεο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ, πξνθεηκέλνπ
γηα μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή κνλάδαο
ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ.
δγ. Σελ αλέγεξζε, ηελ επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ απηνεμππεξεηνχκελσλ
θαηαιπκάησλ, ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ
δηακεξηζκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηάμε.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
κπνξνχλ λα ππάγνληαη ζην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ή λα εμαηξνχληαη απφ απηφ ή λα
ηίζεληαη πεξηνξηζκνί θαη ζε άιινπο ηνκείο θαη θιάδνπο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο.
5. ΢ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, φπσο νξίδεηαη ζηηο
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ εμέηαζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (2008/C84/06 ηεο
3εο Απξηιίνπ 2008) θαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, φπσο νξίδεηαη ζηηο Κνηλνηηθέο
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο
θαη δαζνθνκίαο (2006/C19/01 ηεο 27εο Γεθεκβξίνπ 2006), κπνξνχλ λα ππαρζνχλ
είδε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη

7
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

Σξνθίκσλ.
Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο, νη πξφζζεηνη φξνη, ε
λνκηθή κνξθή ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ, νη πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο,
θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ παξνρή ησλ εληζρχζεσλ ζε
επελδπηηθά ζρέδηα ησλ ηνκέσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο
Δπξσπατθήο Δλσζεο.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κπνξνχλ λα ζεζπίδνληαη εηδηθέο
ξπζκίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνκέσλ ή θιάδσλ ηεο
Οηθνλνκίαο, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ηεζεί ή ζα ηεζνχλ κε λνκνζεηηθέο πξάμεηο
ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ.), εηδηθνί θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ
Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε θαζνξίδνληαη πξνδηαγξαθέο, πξφζζεηνη φξνη,
πεξηνξηζκνί, πξνυπνζέζεηο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
εληζρχζεσλ ζε επελδπηηθά ζρέδηα ηεο πεξίπησζεο απηήο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία
ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηνπο ηνκείο απηνχο.

Αρθρο 3
Ενιςχυόμενεσ δαπάνεσ
1. Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζε
εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία, εληζρχνληαη γηα ηηο
αθφινπζεο δαπάλεο:
α. Γηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο:
αα. Ζ θαηαζθεπή, ε επέθηαζε, ν εθζπγρξνληζκφο θηεξηαθψλ, εηδηθψλ θαη
βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο
ρψξνπ. Οη δαπάλεο απηέο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
αβ. Ζ αγνξά πάγησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε κία
παξαγσγηθή κνλάδα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
- ε κνλάδα απηή έρεη παχζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο,
- απνθηάηαη απφ αλεμάξηεην επελδπηή,
- ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο,
- αθαηξνχληαη εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί πξηλ ηελ αγνξά.
αγ. Ζ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ
εμνπιηζκνχ.
αδ. Σα κηζζψκαηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ
κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη ε ρξήζε, εθφζνλ ε
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αγνξάο απηψλ θαηά ηε ιήμε
ηεο κίζζσζεο.
β. Γηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο δαπάλεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο θαη
ειέγρνπ πνηφηεηαο, πηζηνπνηήζεηο, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ θαη
ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο

8
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

κέζσ ηεο αγνξάο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο,
επξεζηηερληψλ, ηερλνγλσζίαο θαη κε θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θ.ά..
Σα άπια πάγηα ζηνηρεία πξέπεη λα απνηεινχλ απνζβεζηέα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ εληζρπφκελε
επέλδπζε θαη ζα απνθηψληαη απφ ηξίηνπο κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη
λα παξακέλνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ ιακβάλεη ηελ
πεξηθεξεηαθή ελίζρπζε γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ.
Σν θφζηνο ησλ εληζρπφκελσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπλφινπ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
γ. Γηα έξγα θαη πξνγξάκκαηα Δξεπλαο, Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο θαη ηα νπνία
εθηεινχληαη απφ ηελ επηρείξεζε είηε κφλε ηεο είηε ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθά
ηδξχκαηα θαη θνξείο θαη κε Αλψηαηα θαη Αλψηεξα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο
Διιάδαο θαη ηεο Δ.Δ..
2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 2, δελ εληζρχνληαη νη δαπάλεο
πνπ αθνξνχλ:
α. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο.
β. Σελ αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ κέρξη έμη (6) ζέζεσλ.
γ. Σα κέζα κεηαθνξψλ θαη ν εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ γηα επελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ
ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.
δ. Σελ αγνξά επίπισλ θαη ζθεπψλ γξαθείνπ.
ε. Σηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο θαη ηε ζπγθξφηεζε ή ηε ιεηηνπξγία δηθηχνπ
δηαλνκήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ
Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία.
ζη. Σελ αγνξά νηθνπέδσλ, γεπέδσλ θαη αγξνηεκαρίσλ. ΢ε πεξίπησζε αγνξάο
θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ δελ κπνξεί λα εληζρπζεί ην ηκήκα ηεο δαπάλεο πνπ
αθνξά ηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ επί ηνπ νπνίνπ απηέο έρνπλ αλεγεξζεί.
δ. Σελ εηζθνξά ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο αμίαο κεραλεκάησλ θαη ινηπψλ παγίσλ
ζηνηρείσλ
ε. Σελ αλέγεξζε ή επέθηαζε θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ επί γεπέδνπ πνπ δελ
αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο, εθηφο εάλ ηνχην έρεη
παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην ή θνξέα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή έρεη
κηζζσζεί γηα ην ζθνπφ απηφλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15)
εηψλ. Ζ δεθαπεληαεηήο δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο.
Οη κηζζψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δηάηαμε απηή θαηαξηίδνληαη θαη κε ηδησηηθφ
έγγξαθν. Σν γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εγγξάθνπ βεβαηψλεηαη απφ ηε δεκφζηα
νηθνλνκηθή ππεξεζία ζηελ νπνία θαη θαηαηίζεηαη. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ, ην
έγγξαθν κε ην νπνίν θαηαξηίδεηαη ε κίζζσζε κεηαγξάθεηαη ζην γξαθείν
κεηαγξαθψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αθηλήηνπ. Απφ ηε κεηαγξαθή ε κίζζσζε έρεη ηελ
ηζρχ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 618 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
ζ. Μειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ. Καη' εμαίξεζε, νη δαπάλεο απηέο
εληζρχνληαη γηα επελδπηηθά ζρέδηα λέσλ Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέρξη

9
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

πνζνζηνχ 5% ηνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη έσο ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα
ρηιηάδσλ (50.000,00) επξψ.
3. Νέεο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζεσξνχληαη νη
επηρεηξήζεηο φηαλ, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, δελ έρνπλ
νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο ίδξπζεο ηνπο, θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ ηδξπζεί
εληφο ησλ πξνεγνχκελσλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο ησλ δαπαλψλ ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο λνκνζεζίαο ηεο
Δπξσπατθήο Δλσζεο. Με φκνηα απφθαζε κπνξνχλ επίζεο λα εμεηδηθεχνληαη
εληζρπφκελεο δαπάλεο αλά είδνο επέλδπζεο θαη λα νξίδνληαη πξνυπνζέζεηο ή
πεξηνξηζκνί εληζρπφκελσλ δαπαλψλ, θαζψο θαη φξηα ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο
αλά είδνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.

Αρθρο 4
Είδη ενιςχύςεων
1. ΢ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
παξέρνληαη ηα αθφινπζα είδε εληζρχζεσλ:
α. Φνξνινγηθή απαιιαγή πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ
εηζνδήκαηνο επί ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξν θφξσλ θεξδψλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ
κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο. Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί
ηεο αμίαο ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ηεο αμίαο
ηνπ θαηλνχξηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ απνθηάηαη κε
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ζπληζηά ηζφπνζν αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ.
β. Δπηρνξήγεζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δσξεάλ παξνρή απφ ην Γεκφζην ρξεκαηηθνχ
πνζνχ γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ απηψλ.
γ. Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην
Γεκφζην ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ
ζπλάπηεηαη γηα ηελ απφθηεζε θαηλνχξηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ
θαη πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο απφθηεζεο απηψλ πνπ εκπεξηέρεηαη
ζηηο θαηαβαιιφκελεο δφζεηο. Ζ επηδφηεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα επηά (7) έηε.
2. Οη εληζρχζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ελίζρπζεο πνπ
ρνξεγείηαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην.
3. Οιεο νη αλσηέξσ κνξθέο εληζρχζεσλ κπνξνχλ λα παξέρνληαη κεκνλσκέλα ή
ζπλδπαζηηθά, κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνζηνχ ηνπ Πίλαθα ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 5
ηνπ παξφληνο.
4. Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα
ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη λα θαιπθζεί κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, δχλαληαη λα
ρξεκαηνδνηνχληαη κε δάλεηα ρακεινχ θφζηνπο, απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα
πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη πνιχ Μηθξψλ

10
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ.).
΢ηελ πεξίπησζε απηή ην φθεινο απφ ηελ αλσηέξσ ρξεκαηνδφηεζε ζπλππνινγίδεηαη
ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ελίζρπζεο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ
Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ.

Αρθρο 5
Ποςοςτά ενιςχύςεων
1. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ:
α. Ζ Δπηθξάηεηα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δψλεο θηλήηξσλ (Α', Β', Γ') κε θξηηήξην
ην επίπεδν αλάπηπμεο, ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηεο ρψξαο, ήηνη:
΢ηελ Α' Εψλε θηλήηξσλ, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη Ννκνί ηεο Αηηηθήο θαη ηεο
Βνησηίαο.
΢ηε Β' Εψλε θηλήηξσλ, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λνκνί κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ
κεγαιχηεξν απφ ην 75% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο.
΢ηε Γ' Εψλε θηλήηξσλ, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λνκνί κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ
κηθξφηεξν απφ ην 75% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο, ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηα λεζηά ησλ Πεξηθεξεηψλ Ννηίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ
θαη Ηνλίσλ Νήζσλ, ηα λεζηά πνπ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζε λνκνχο ηεο επεηξσηηθήο
Διιάδαο, θαζψο θαη νη παξακεζφξηνη λνκνί ηεο ρψξαο.
β. Οη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε Μεγάιεο, Μεζαίεο, Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο,
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή θαηάηαμε ηεο Δ.Δ. [(Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008, Παξάξηεκα I (EE L 214 ηεο 9.8.2008, ζ.
38)].
2. Σν πνζνζηφ ελίζρπζεο θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο
ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη απφ ην λνκφ ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη θαη ζε θάζε
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ εληζρχακελνπ θφζηνπο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ο θαζνξηζκφο ησλ πνζνζηψλ ελίζρπζεο γίλεηαη, γηα ηελ
πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, κε βάζε ην θαηά ην έηνο 2007 θαηά θεθαιήλ
αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ) θάζε λνκνχ, ζε ζρέζε κε ηνλ θαηά ην ίδην έηνο
κέζν φξν ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ρψξαο.
3. Δηδηθφηεξα ηα πνζνζηά ελίζρπζεο, θαηά δψλε θηλήηξσλ, αλέξρνληαη:
α. ΢ηελ Α' δψλε, ζε 15% γηα Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, 20% γηα Μεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαη 25% γηα Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο επηρεηξήζεηο.
β. ΢ηε Β' δψλε, ζε 30% γηα Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, 35% γηα Μεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαη 40% γηα Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο επηρεηξήζεηο.
γ. ΢ηε Γ' δψλε, ζε 40% γηα Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, 45% γηα Μεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαη 50% γηα Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο επηρεηξήζεηο.
4. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ηεξνχληαη ηα φξηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ 2007-2013 (2006/C 286/04,
23.11.2006). Σα αλσηέξσ πνζνζηά εληφο ησλ Εσλψλ Α', Β' θαη Γ' ππφθεηληαη
ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ θαη εάλ θάπνηνο λνκφο
δηθαηνχηαη κε βάζε ηηο ηξεηο Εψλεο εληζρχζεσλ ζε θάπνηα θαηεγνξία (Μεγάιεο,

11
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

Μεζαίεο, Μηθξέο επηρεηξήζεηο) πνζνζηφ πςειφηεξν απφ απηφ πνπ επηηξέπεη ν
Υάξηεο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ, φπσο ηζρχεη, ηφηε ε ελίζρπζε πεξηνξίδεηαη
ζηα φξηα ηνπ Υάξηε.
5. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα ηα πνζνζηά εληζρχζεσλ αλά λνκφ θαη
κέγεζνο επηρείξεζεο είλαη ηα εμήο:
Πεξηθέξεηεο

Ννκνί
ΑΔΠ Εψλεο Οξηα
Πνζνζηά ελίζρπζεο
2007
Δγθεθξηκέλνπ Μεγάιεο Μεζαίεο Μηθξέο
(Μέζνο
ΥΠΔ
επηρεη- επηρεη- επηρεη
Οξνο
ξήζεηο ξήζεηο ξήζεηο
Υψξαο
= 100)

Νφηην Αηγαίν
Κπθιάδσλ 114,66 Γ 15%
15% 25% 35%
Γσδεθαλήζνπ 102,69 Γ 15%
15% 25% 35%
΢ηεξεά Διιάδα Φζηψηηδνο 84,05 Β 15%
15% 25% 35%
Φσθίδνο
75,54 Β 20%
20% 30% 40%
Δπβνίαο
81,79 Β 15%
15% 25% 35%
Βνησηίαο 148,17 Α 15%
15% 20% 25%
Δπξπηαλίαο 53,45 Γ 20%
20% 30% 40%
Κεληξηθή
Μαθεδνλία
Θεζζαινλίθεο 85,56 Β 30%
30% 35% 40%
Υαιθηδηθήο 78,66 Β 30%
30% 35% 40%
Κηιθίο
79,31 Γ 30%
30% 40% 50%
Πέιιαο
64,66 Γ 30%
30% 40% 50%
Ζκαζίαο
71,55 Γ 30%
30% 40% 50%
Πηεξίαο
64,44 Γ 30%
30% 40% 50%
΢εξξψλ
56,47 Γ 30%
30% 40% 50%
Γπηηθή Μαθεδνλία Γξεβελψλ 64,44 Γ 30%
30% 40% 50%
Κνδάλεο
92,78 Β 30%
30% 35% 40%
Φιψξηλαο 73,60 Γ 30%
30% 40% 50%
Καζηνξηάο 68,00 Γ 30%
30% 40% 50%
Αηηηθή
Αηηηθήο 134,48 Α 20%
15% 20% 25%
Θεζζαιία
Λάξηζαο
76,51 Β 30%
30% 35% 40%
Μαγλεζίαο 87,72 Β 30%
30% 35% 40%
Καξδίηζαο 54,42 Γ 30%
30% 40% 50%
Σξηθάισλ 61,75 Γ 30%
30% 40% 50%
Ηφληα
Κέξθπξαο 74,78 Γ 30%
30% 40% 50%
Λεπθάδαο 74,68 Γ 30%
30% 40% 50%
Κεθαιιελίαο 91,16 Γ 30%
30% 40% 50%
Εαθχλζνπ 101,62 Γ 30%
30% 40% 50%
Κξήηε
Ζξαθιείνπ 92,67 Β 30%
30% 35% 40%
Υαλίσλ
91,70 Β 30%
30% 35% 40%
Λαζηζίνπ 94,61 Β 30%
30% 35% 40%
Ρεζχκλεο 82,22 Β 30%
30% 35% 40%
Πεινπφλλεζνο
Λαθσλίαο 65,63 Γ 30%
30% 40% 50%
Μεζζελίαο 67,67 Γ 30%
30% 40% 50%
Κνξηλζίαο 106,36 Β 30%
30% 35% 40%
Αξθαδίαο 98,06 Β 30%
30% 35% 40%
Αξγνιίδαο 78,99 Β 30%
30% 35% 40%
Β. Αηγαίν
Λέζβνπ
71,88 Γ 30%
30% 40% 50%
΢άκνπ
72,95 Γ 30%
30% 40% 50%
Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία Θξάθε
Καβάιαο
76,19
Ξάλζεο
64,98 Γ
Ρνδφπεο
57,54 Γ
Γξάκαο
63,15 Γ

Γ 40%
40% 45% 50%
40%
40% 45% 50%
40%
40% 45% 50%
40%
40% 45% 50%

12
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

Δβξνπ
69,18 Γ 40%
40% 45% 50%
Ησαλλίλσλ 78,66 Γ 40%
40% 45% 50%
Αξηαο
61,64 Γ 40%
40% 45% 50%
Πξέβεδαο 71,23 Γ 40%
40% 45% 50%
Θεζπξσηίαο 75,22 Γ 40%
40% 45% 50%
Γπηηθή Διιάδα Αραταο
77,48 Γ 40%
40% 45% 50%
Αηη/λίαο 60,24 Γ 40%
40% 45% 50%
Ζιείαο
52,26 Γ 40%
40% 45% 50%
Ζπεηξνο

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ηα πνζνζηά εληζρχζεσλ, κε βάζε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο
ζην ΑΔΠ θάζε λνκνχ θαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Με φκνηα απφθαζε κπνξνχλ λα
ηξνπνπνηνχληαη ηα φξηα ησλ πνζνζηψλ εληζρχζεσλ κε βάζε ηνλ εγθεθξηκέλν θάζε
θνξά απφ ηελ Δ.Δ. Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ.
7. Οη εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζσξεχνληαη, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, κε νπνηαδήπνηε άιιε θξαηηθή ελίζρπζε
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 107 παξάγξαθνο 1 ηεο ΢πλζήθεο ηεο Δ.Δ. ή κε
ελίζρπζε de minimis πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξίζκ. 1998/2006 (ΔΔ L 379 ηεο 28.12.2006), νχηε κε άιιε
θνηλνηηθή ή εζληθή ρξεκαηνδφηεζε, ζε ζρέζε κε ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο
πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη. Καη' εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κπνξεί λα επηηξέπεηαη ε
ζψξεπζε ησλ εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ κε ζπγθεθξηκέλα άιια θαζεζηψηα, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζψξεπζε απηή δελ νδεγεί ζε ππέξβαζε ηεο έληαζεο ηεο
ελίζρπζεο, βάζεη ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ. Με ηελ παξαπάλσ
ππνπξγηθή απφθαζε νξίδνληαη νη φξνη, πεξηνξηζκνί, πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο
ειέγρνπ ηεο ζψξεπζεο.
8. Οη παξερφκελεο ζε θάζε θνξέα εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εληζρχζεσλ ζε ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο, φπσο νη έλλνηεο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008, δελ
κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ζσξεπηηθά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηεηξαεηίαο ην φξην ησλ
δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) επξψ γηα κεκνλσκέλε επηρείξεζε θαη ησλ
δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ (15.000.000) επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ή
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη εληφο
ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο. Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηα πξναλαθεξφκελα πνζά νξίδνληαη ζην δηπιάζην.
9. ΢ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ θαη ζε εθείλα πνπ ππεξβαίλνπλ
ηα είθνζη εθαηνκκχξηα (20.000.000) επξψ δελ παξέρνληαη νη πξνζαπμήζεηο ησλ
πνζνζηψλ ελίζρπζεο πνπ ρνξεγνχληαη ζηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο.
10. Οη παξερφκελεο εληζρχζεηο δελ ζπλδένληαη κε ηελ θαηά πξνηίκεζε ρξήζε
εγρψξησλ πξντφλησλ έλαληη εηζαγφκελσλ.
11. ΢ηα κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα παξέρνληαη εληζρχζεηο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο β', γ' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13.
12. ΢ηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζε Βηνκεραληθέο
Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο (Β.Δ.Π.Δ.) θαη Εψλεο Καηλνηνκίαο παξέρεηαη, θαη'
εμαίξεζε ηνπ αλψηαηνπ πνζνζηνχ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνζνζηφ
ελίζρπζεο πέληε (5) επηπιένλ πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ησλ πνζνζηψλ ηνπ Πίλαθα ηεο
παξαγξάθνπ 5 θαη κέρξη ην αλψηαην φξην ηνπ Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ.
13. ΢ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα λεζηά θαη ζηηο
πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο λήζσλ πνπ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο
Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο παξέρνληαη ηα αλψηαηα πνζνζηά ηνπ Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ

13
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

Δληζρχζεσλ, θαηά κέγεζνο επηρείξεζεο θαη κέρξη ην πνζνζηφ 50% ηνπ
εληζρπφκελνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο.

Αρθρο 6
Γενικά Επενδυτικά Σχέδια
- Καθεςτώσ ενιςχύςεων
Σα Γεληθά Δπελδπηηθά ΢ρέδηα δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
α. Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
θαη δελ εληάζζνληαη ζε άιιε θαηεγνξία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή ζε κία απφ
ηηο θαηεγνξίεο ησλ Δηδηθψλ Δπελδπηηθψλ ΢ρεδίσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο.
΢ηελ θαηεγνξία απηή παξέρεηαη ε ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο θαηά ην
πνζνζηφ ηνπ Πίλαθα ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 5 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 12 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο.
β. Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη επελδπηηθά ζρέδηα
ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηθψλ
θαη νξγαλσηηθψλ θαηλνηνκηψλ, φπσο ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο θαη ειέγρνπ
πνηφηεηαο, πηζηνπνίεζε, ηερλνινγία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, έξγα θαη
πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ
θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ.
΢ηελ θαηεγνξία απηή παξέρεηαη ε ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο ή θαη επηδφηεζε
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 80% θαη
γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 90% ησλ νξίσλ ηνπ Πίλαθα ηνπ άξζξνπ 5
παξάγξαθνο 5. Σν ππφινηπν πνζνζηφ κέρξη ην φξην ηνπ Πίλαθα ζπκπιεξψλεηαη κε
ηελ ελίζρπζε θνξνινγηθήο απαιιαγήο.
γ. Πεξηθεξεηαθήο ΢πλνρήο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη επελδπηηθά ζρέδηα ζε
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηνπηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα,
αληηκεησπίδνπλ ηνπηθέο αλάγθεο θαη πεξηθεξεηαθά πξνβιήκαηα κε πεξηβαιινληηθά
βηψζηκεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, εηζάγνπλ ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
θαη αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ
αλαζπγθξφηεζε, αλάπιαζε θαη αλάπηπμε πεξηνρψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
΢ηελ θαηεγνξία απηή παξέρεηαη επηρνξήγεζε ή θαη επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 70% θαη γηα ηηο λέεο
επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 80% ηνπ Πίλαθα ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 5. Σν ππφινηπν
πνζνζηφ κέρξη ην φξην ηνπ Πίλαθα ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ ελίζρπζε θνξνινγηθήο
απαιιαγήο.

Αρθρο 7
Ετήςιοσ προγραμματιςμόσ ενιςχύςεων
1. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Ναπηηιίαο πνπ εθδίδεηαη ην Γεθέκβξην θάζε έηνπο θαζνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ

14
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο θαη ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα θάζε
θαηεγνξία ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
παξφληνο πνπ παξέρνληαη γηα ηηο δχν εμακεληαίεο πεξηφδνπο ηνπ επφκελνπ έηνπο.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πνπ
εθδίδεηαη ην Γεθέκβξην θάζε έηνπο θαζνξίδνληαη ηα είδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο β' θαη γ' ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
παξφληνο, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ησλ εληζρχζεσλ ζηηο πεξηθέξεηεο θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Οη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο Πεξηθεξεηαθήο ΢πλνρήο θαηαλέκνληαη εηεζίσο ζηηο
Πεξηθέξεηεο κε ηξφπν πνπ λα εληζρχνπλ πεξηζζφηεξν ηηο πεξηνρέο κε ηα
κεγαιχηεξα δηαξζξσηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα.
3. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο απαιιαγέο ησλ
δχν εμακεληαίσλ πεξηφδσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο νξίδεηαη ζην ηξηπιάζην ησλ ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ ησλ θαη'
έηνο νξηδφκελσλ επηρνξεγήζεσλ θαη επηδνηήζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.

Αρθρο 8
Οροι υπαγωγήσ επενδυτικών ςχεδίων
1. Υξφλνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππαγσγήο
Οη αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ παξφληα λφκν
ππνβάιινληαη ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Οθηψβξην, πιελ ησλ Μεγάισλ Δπελδπηηθψλ
΢ρεδίσλ, ηα νπνία ππνβάιινληαη νπνηεδήπνηε.
2. Δλαξμε πινπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ - Υαξαθηήξαο θηλήηξνπ
α. Ζ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γίλεηαη κεηά ηε
δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξηλ ηε δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο κπνξεί λα γίλεη, κε
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ επελδπηή, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη φηη ε αηηνχκελε ελίζρπζε απνηειεί
θίλεηξν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο σο άλσ αίηεζεο επηθέξεη απφξξηςε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
β. Οη Μεγάιεο επηρεηξήζεηο νθείινπλ επηπξφζζεηα, κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ηνπο, λα πξνζθνκίδνπλ έγγξαθα απφ ηα νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη ν ραξαθηήξαο
θηλήηξνπ ηεο αηηνχκελεο ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπο, βάζεη ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
βα. νπζηψδεο αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο,
ββ. νπζηψδεο αχμεζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο,
βγ. νπζηψδεο αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ δαπαλά ν δηθαηνχρνο γηα ην
επελδπηηθφ ζρέδην ή ηε δξαζηεξηφηεηα, σο απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο,

15
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

βδ. νπζηψδεο αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο νινθιήξσζεο ηνπ ππφςε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο,
βε. ην επελδπηηθφ ζρέδην θαζ' εαπηφ δελ ζα είρε πινπνηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε
εληζρπνκελε πεξηθέξεηα εάλ δελ είρε ρνξεγεζεί ε ελίζρπζε.
3. Πεξηερφκελν επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
Σα επελδπηηθά ζρέδηα, ζηα νπνία παξέρνληαη πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξέπεη λα αθνξνχλ είηε ηε δεκηνπξγία
λέαο κνλάδαο είηε ηελ επέθηαζε ππάξρνπζαο κνλάδαο είηε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο
παξαγσγήο κίαο κνλάδαο πξνο λέα πξφζζεηα πξντφληα είηε ηε ζεκειηψδε αιιαγή
ζηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία ππάξρνπζαο κνλάδαο. Δπηπιένλ, ζε θάζε
επελδπηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε άηνκα
κε αλαπεξίεο, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ απφ ην είδνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ,
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο.
4. Διάρηζην χςνο επέλδπζεο
α. Σν ειάρηζην χςνο ηεο επέλδπζεο γηα ηελ ππαγσγή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο
εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ νξίδεηαη, κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ θνξέα, ζχκθσλα
κε ηε ζρεηηθή θαηάηαμε ηεο Δ.Δ. [(Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 800/2008 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008, Παξάξηεκα Η)], σο εμήο:
- Γηα Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000,00)
επξψ.
- Γηα Μεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000,00)
επξψ.
- Γηα Μηθξέο επηρεηξήζεηο, ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000,00)
επξψ.
- Γηα Πνιχ Μηθξέο επηρεηξήζεηο, ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000,00)
επξψ.
Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
ην ειάρηζην χςνο επέλδπζεο νξίδεηαη ζην ήκηζπ ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηά
πεξίπησζε πνζψλ.
β. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ειάρηζηα φξηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαζψο
θαη λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθφ ειάρηζην χςνο επελδχζεσλ γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο
δξαζηεξηνηήησλ ή γηα πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλάπηπμεο θαη
απαζρφιεζεο.
5. Ννκηθή κνξθή ησλ ππαγφκελσλ επηρεηξήζεσλ
α. ΢ην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη επηρεηξήζεηο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαη έρνπλ κία εθ ησλ θαησηέξσ
κνξθψλ:
αα. Αηνκηθήο επηρείξεζεο
αβ. Δκπνξηθήο εηαηξίαο
αγ. ΢πλεηαηξηζκνχ

16
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

β. ΢ην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ δχλαηαη λα ππαρζνχλ θαη ππφ
ίδξπζε εηαηξείεο, κε ηελ ππνρξέσζε λα έρνπλ ζπζηαζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ
ηάζζεηαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο ηνπο θαη πάλησο πξηλ ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε
ελίζρπζεο.
γ. Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδπηηθά ζρέδηα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ νθείινπλ, απφ ην ρξφλν έλαξμεο ηεο επέλδπζεο, λα ηεξνχλ Βηβιία
Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ΢ηνηρείσλ.
δ. Οη επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ επελδπηηθά ζρέδηα χςνπο άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ
ρηιηάδσλ (300.000,00) επξψ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ππνρξενχληαη λα ιεηηνπξγνχλ κε κνξθή εκπνξηθήο εηαηξίαο ή
ζπλεηαηξηζκνχ, ή λα ιάβνπλ ηε λνκηθή απηή κνξθή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ
ηάζζεηαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο ηνπο θαη πάλησο πξηλ ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε
ελίζρπζεο.
6. Ηδηα ζπκκεηνρή ηνπ επελδπηή
α. Σν πνζνζηφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ επελδπηή ζηηο επελδχζεηο πνπ
ιακβάλνπλ ελίζρπζε κε ηε κνξθή ηεο επηρνξήγεζεο θεθαιαίνπ δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξν ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ.
β. Σν πνζνζηφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζηελ επέλδπζε, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί κε
ηελ απφθαζε ππαγσγήο, δελ είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί κεηά ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο απηήο.
γ. ΢ηηο επελδχζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην θαζεζηψο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ν
δηθαηνχρνο πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%)
ηνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο, είηε κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε κέζσ εμσηεξηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηκήκα απηφ δελ πεξηέρεη θακία
θξαηηθή ελίζρπζε.
δ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο νξίδνληαη νη φξνη, νη
πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο ζχζηαζεο θαη ππνινγηζκνχ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ
επελδπηή, αλαιφγσο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη ηνπ είδνπο
ηεο ελίζρπζεο, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο απηνχ σο πξνο ηελ ίδηα ζπκκεηνρή.
ε. Ζ παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο δηαηήξεζεο ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζπληζηνχλ ίδηα
ζπκκεηνρή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ επηθέξεη ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
7. Πξνυπνζέζεηο, πεξηνξηζκνί θαη φξνη γηα επελδπηηθφ δάλεην
Αλ ζην πξνηεηλφκελν γηα ελίζρπζε επελδπηηθφ ζρέδην πξνβιέπεηαη θαη ε
ρξεζηκνπνίεζε δαλείνπ, ην δάλεην απηφ πξέπεη:
α. λα είλαη ηεηξαεηνχο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο,
β. λα έρεη ηε κνξθή ηξαπεδηθνχ δαλείνπ ή δαλείνπ απφ άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο
νξγαληζκνχο ή νκνινγηαθνχ δαλείνπ εθδηδφκελνπ κε δεκφζηα ή κε εγγξαθή,
απνθιεηφκελεο ηεο κνξθήο ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ,
γ. λα ιακβάλεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε
ξεηή πξφβιεςε ηεο ζρεηηθήο δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη
δ. λα έρεη εγθξηζεί απφ ηε ρξεκαηνδνηνχζα ηξάπεδα ή ην ρξεκαηνδνηηθφ
νξγαληζκφ, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηηο εληζρχζεηο ηνπ
παξφληνο. Σν ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο έγθξηζεο ηνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο φξνπο
ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην χςνο ηνπ, ηε δηάξθεηα ηνπ, ην

17
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

ζθνπφ, ην επηηφθην, ηελ πεξίνδν ράξηηνο θαη ηηο εμαζθαιίζεηο γηα ηελ παξνρή
ηνπ θαη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνβαιιφκελν κε ηελ αίηεζε ππαγσγήο θάθειν.
Σν επελδπηηθφ δάλεην κπνξεί λα ιακβάλεηαη θαη ζε ζπλάιιαγκα.
8. Πξφζζεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ
θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη πξφζζεηνη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε ή ηε κε έληαμε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε νξηζκέλνπο
ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ή γηα νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.

Αρθρο 9
Πξνυπνζέζεηο αμηνιφγεζεο
1. Αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο αμηνιφγεζεο θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε κε πιήξσζε
ησλ νπνίσλ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ, είλαη:
α. ΢πκθσλία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο θαη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ηνπο φξνπο
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ εθδίδεηαη ζε εθαξκνγή
ηνπ.
β. Φεξεγγπφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ θνξέα, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νπνίαο
απαηηείηαη:
βα. θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα,
ββ. ε κε χπαξμε απνθάζεσλ αθνχζηαο αλάθιεζεο ηεο ππαγσγήο ζε πξνεγνχκελνπο
Αλαπηπμηαθνχο Νφκνπο ή Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία,
βγ. πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο θαη κε ππνβνιήο αίηεζεο γηα πηψρεπζε θαη
βδ. πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη κε ππνβνιήο αίηεζεο
γηα ζέζε ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
γ. Γπλαηφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ θνξέα δηάζεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ
θάιπςε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ επέλδπζε, φπσο απηή ηεθκεξηψλεηαη απφ
ηελ αμία ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ ή ηελ αμία ησλ θηλεηψλ ηνπ αμηψλ ή απφ ηηο
ηειεπηαίεο δηαζέζηκεο ινγηζηηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
2. Ζ αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά
θαη ζε έληππε κνξθή, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 1 θαη
ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πεξί θαηαβνιήο
ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, αλάινγα κε ην θφζηνο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ
ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ππαγσγήο, θαζψο θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν απηψλ.
4. Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη
ζηνηρεία εληφο ηεο ηαζζφκελεο γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη
θαη απνξξίπηνληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Οξγάλνπ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 11 παξάγξαθνο 5 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, κε επηζηξεθφκελνπ ηνπ θαηαβιεζέληνο γηα απηέο ρξεκαηηθνχ

18
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο.
5.α. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ ίδην θνξέα αίηεζεο ππαγσγήο ζε
πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ππεξεζίεο, γηα επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα
παξαγσγηθή κνλάδα ή γηα επελδχζεηο πνπ έρνπλ ηα ίδηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο, έζησ θαη αλ εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο, είηε ζην θφζηνο είηε ζηα επί
κέξνπο πξνηεηλφκελα επελδπηηθά έξγα.
β. Δηαηξία, ηεο νπνίαο πνιπεηέο επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην έρεη ππαρζεί ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηνπ λ. 3299/2004 ή ηνπ λ. 2601/1998, δελ
κπνξεί θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ λα ππνβάιεη ζε νπνηαδήπνηε
ππεξεζία αίηεζε ππαγσγήο επέλδπζεο, ε νπνία λα αθνξά ηα πξντφληα ή ηηο
ππεξεζίεο ηνπ πινπνηνχκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
γ. Δάλ ππνβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ππαγσγήο ή ππνβιεζεί αίηεζε γηα
ππαγσγή επέλδπζεο ε νπνία, είηε ζην ζχλνιν ηεο είηε ελ κέξεη έρεη ήδε ππαρζεί
ζηηο εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηνπ λ. 3299/2004 ή ηνπ λ. 2601/1998, νη
αηηήζεηο απηέο δελ αμηνινγνχληαη θαη ηίζεληαη ζην αξρείν ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 11 παξάγξαθνο 5 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, κε επηζηξεθφκελνπ ηνπ θαηαβιεζέληνο γηα απηέο ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο.

Αρθρο 10

Κριτήρια αξιολόγηςησ
1. Κάζε επελδπηηθφ ζρέδην πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
παξφληνο λφκνπ αμηνινγείηαη θαη βαζκνινγείηαη βάζεη ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ:
α. Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Φνξέα
αα. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα (Ννκηθή κνξθή - αξηζκφο απαζρνινχκελσλ).
αβ. Δκπεηξία ησλ κεηφρσλ θαη ηεο δηνίθεζεο (΢πκκεηνρή ησλ κεηφρσλ θαη ησλ
ζηειερψλ ζε θνξέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο).
αγ. Δκπεηξία ηεο εηαηξίαο (Υξφλνο ελεξγνχ ιεηηνπξγίαο ζηελ αγνξά).
αδ. Δπαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κεηά ηελ πινπνίεζε
ηεο επέλδπζεο (Σίηινη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ).
αε. Ηδία ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθφ ή ζην εληζρπφκελν θφζηνο ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ (Πνζνζηφ ίδηαο ζπκκεηνρήο).
β. Κξηηήξηα Βησζηκφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηνπ
επελδπηηθνχ θνξέα.
βα. Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο επέλδπζεο (εηζξνέο - εθξνέο ηεο επέλδπζεο,
εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο).
ββ. Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ θνξέα (δείθηεο ηθαλφηεηαο απνπιεξσκήο
δαλείσλ, δείθηεο θεξδνθνξίαο θαη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο).
βγ. Πξννπηηθέο θιάδνπ (αλεξρφκελνο, ζηάζηκνο, θζίλσλ).

19
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

γ. Κξηηήξηα Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, Καηλνηνκίαο θαη Νέσλ Πξντφλησλ θαη
Τπεξεζηψλ.
γα. Δθαξκνγή πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκία (δαπάλεο γηα αγνξά
ηερλνγλσζίαο, γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, γηα ζρεδίαζε πξντφλησλ θαη κάξθεηηλγθ,
γηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ, γηα πηζηνπνίεζε θαη γηα
θαηνρή δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο γηα πηζηνπνίεζε).
γβ. Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη λέσλ δξαζηεξηνηήησλ.
γγ. Δθαξκνγή θαζαξψλ ηερλνινγηψλ θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ.
γδ. Τςνο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
δ. Κξηηήξηα ζπκβνιήο ηεο επέλδπζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε
δα. Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηδίσο ε δεκηνπξγία λέσλ κφληκσλ ζέζεσλ
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο.
δβ. Πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο.
δγ. ΢πκβνιή ηεο επέλδπζεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ.
δδ. Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη
εηδηθφηεξα ε εμαγσγηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο.
δε. Τςνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνέιεπζε ηδίσλ θεθαιαίσλ.
δζη. Γεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ - δηθηχσζεο (clusters).
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαζνξίδνληαη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία αμηνιφγεζεο, νη δείθηεο βαζκνιφγεζεο θαη
ε ζηάζκηζε ηνπο, θαζψο θαη ην ειάρηζην φξην βαζκνινγίαο πνπ πξέπεη λα
ζπγθεληξψλεη ην επελδπηηθφ ζρέδην πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο Πίλαθεο
θαηάηαμεο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
3. Με βάζε ηε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαξηίδνληαη
Πίλαθεο θαηά θαηεγνξία επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ζηνπο νπνίνπο θαηαηάζζνληαη θαηά
θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά ηα αμηνινγνχκελα επελδπηηθά ζρέδηα, πιελ ησλ
Μεγάισλ Δπελδπηηθψλ ΢ρεδίσλ, ηα νπνία αμηνινγνχληαη απηνηειψο. Γηα ηα
επελδπηηθά ζρέδηα ηεο θαηεγνξίαο Πεξηθεξεηαθήο ΢πλνρήο, νη Πίλαθεο
θαηαξηίδνληαη θαηά Πεξηθέξεηα. Με βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ζηνπο ελ ιφγσ
Πίλαθεο, εληάζζνληαη ζην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηα ππνβιεζέληα επελδπηηθά ζρέδηα
κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ησλ εληζρχζεσλ.

Αρθρο 11
Διαδικαςία αξιολόγηςησ, έγκριςησ και
ελέγχου υλοποίηςησ επενδυτικών ςχεδίων
1. Αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ ππνβάιινληαη σο εμήο:

20
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

α. ΢ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ππαγσγήο ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ:
αα. Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 6 πεξ. α' ηνπ παξφληνο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, πιελ ησλ Πεξηθεξεηψλ Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
αβ. Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ άξζξνπ 6 πεξ. β', πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
φιε ηελ Δπηθξάηεηα, πιελ ησλ πεξηθεξεηψλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο,
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
αγ. Πεξηθεξεηαθήο ΢πλνρήο ηνπ άξζξνπ 6 πεξ. γ' ηνπ παξφληνο, χςνπο άλσ ησλ
ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζ' φιε ηελ
Δπηθξάηεηα, πιελ ησλ Πεξηθεξεηψλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
β. ΢ηελ Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ππνβάιινληαη νη
αηηήζεηο ππαγσγήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
Πεξηθεξεηαθήο ΢πλνρήο ηνπ άξζξνπ 6 πεξηπηψζεηο α' θαη γ', χςνπο άλσ ησλ ηξηψλ
εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο. Δπίζεο ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ππαγσγήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ άξζξνπ 6 πεξ. β' πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο
Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
γ. ΢ηηο Γηεπζχλζεηο ΢ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ππνβάιινληαη νη
αηηήζεηο ππαγσγήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Πεξηθεξεηαθήο ΢πλνρήο, χςνπο κέρξη
ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηα φξηα θάζε
Πεξηθέξεηαο. Δηδηθά νη αηηήζεηο ππαγσγήο επελδχζεσλ χςνπο κέρξη ηξηψλ
εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ,
ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Γσδεθαλήζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο
Ννηίνπ Αηγαίνπ.
Αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηα φξηα
πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο εθ ησλ σο άλσ Πεξηθεξεηψλ, αλεμαξηήησο χςνπο επέλδπζεο,
ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο
ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
2. Σα φξηα ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ α', β' θαη γ' ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
3. ΢ηηο ίδηεο σο άλσ ππεξεζίεο ππνβάιινληαη αληίζηνηρα θαη νη αηηήζεηο
ηξνπνπνίεζεο απφθαζεο ππαγσγήο, νινθιήξσζεο θαη πηζηνπνίεζεο έλαξμεο ηεο
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο
θαη κεηαβίβαζεο επηρείξεζεο.
4. Σα επελδπηηθά ζρέδηα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κε βάζε
ηε βαζκνινγία ηνπο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θάζε
θαηεγνξίαο επελδπηηθνχ θαζεζηψηνο γηα θάζε εμακεληαία πεξίνδν. Οη απνθάζεηο
ππαγσγήο εθδίδνληαη, σο εμήο:
α. Απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, γηα ηα
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ.

21
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

β. Απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα
Αλάπηπμεο, κε έδξα ηε ζεζζαινλίθε, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
γ. Απφ ηνπο Πεξηθεξεηάξρεο, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη ζηηο
αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο ΢ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηψλ
5. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε:
α. ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο, εμέηαζεο θαη έγθξηζεο ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ
θαη ησλ ινηπψλ ζηαδίσλ πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, κε ηξφπν πνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ,
θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ εγθξηηηθψλ ή ηξνπνπνηεηηθψλ ή απνξξηπηηθψλ
αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, πεξίιεςε ησλ νπνίσλ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο,
β. ηελ ηδηφηεηα, ηα πξνζφληα θαη ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ ζηειερψλ
αμηνιφγεζεο,
γ. ηνλ ηξφπν, ην ρξφλν, ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ηα φξγαλα
εμέηαζεο απηψλ,
δ. ηελ πξνζεζκία πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην
αλψηαην επηηξεπφκελν φξην παξάηαζεο απηήο, ην ρξφλν θαη ηνπο φξνπο γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
επέλδπζεο,
ε. ηνλ ηξφπν θαη ηνπο θνξείο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ, ζη. ηε ζχζηαζε Οξγάλσλ Διέγρνπ, ηελ ηδηφηεηα θαη ηα πξνζφληα ησλ
κειψλ ηνπο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο,
δ. ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηνπ Πιεξνθνξηθνχ ΢πζηήκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη ηηο
δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη
παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ,
ε. ηε ζχζηαζε Γξαθείνπ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ ζηηο ππεξεζίεο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαζνξίδνληαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ
θαζ' φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
7. Σα κέιε ησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο θαη εμέηαζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ,
ειέγρνπ επελδχζεσλ θαη εθηακίεπζεο ησλ παξερφκελσλ εληζρχζεσλ ππνρξενχληαη
ζηελ ππνβνιή δήισζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπο, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3213/2003, φπσο ηζρχεη.

Αρθρο 12
Καταβολή ενιςχύςεων
1. Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ θαη επηδφηεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

22
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

α. Ο ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο θαη ηεο επηδφηεζεο
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο θαη
εθρψξεζεο ηεο επηρνξήγεζεο, θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
β. Σα πνζά επηρνξήγεζεο θαη επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ
αθαηξνχληαη απφ ηελ αμία ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη δαπαλψλ ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγεηέσλ
θεξδψλ.
2. Φνξνινγηθή απαιιαγή
α. Σν πνζφλ ηεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο δηακνξθψλεηαη θαη' έηνο
κε ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο:
Ζ επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα έλαξμεο ηεο σθέιεηαο ηνπ θηλήηξνπ απφ ηε
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δεκνζηεχεηαη ε απφθαζε νινθιήξσζεο θαη
έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο. Καηά ηε δηαρεηξηζηηθή απηή
πεξίνδν, ε κέγηζηε θνξνινγηθή απαιιαγή κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ην έλα ηξίην
(1/3) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ελίζρπζεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο.
Καηά ηελ ακέζσο επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ε κέγηζηε θνξνινγηθή απαιιαγή,
ζπλππνινγηδνκέλεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο πξψηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ,
κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ελίζρπζεο
θνξνινγηθήο απαιιαγήο.
Σν ππφινηπν πνζφ ηεο εγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο θαιχπηεηαη
απφ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο εληφο δέθα (10) δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ θαη απφ ηηο
πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο εληφο νθηψ (8) δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ, κεηά ηε
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθε ε απφθαζε νινθιήξσζεο θαη
έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο.
β. Σν πνζφ ηεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο εκθαλίδεηαη σο
αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ, ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο θαη
ζρεκαηίδεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ δειψλνληαη κε
ηελ αξρηθή εκπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο δελ
θαηαβάιιεηαη ιφγσ ηεο παξερφκελεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο.
γ. Οηαλ ν εμνπιηζκφο απνθηάηαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε θνξνινγηθή
απαιιαγή πνπ δηθαηνχηαη ε επηρείξεζε ζηελ εθάζηνηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν
ππνινγίδεηαη επί ηνπ ηκήκαηνο ηεο αμίαο θηήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ην νπνίν
εκπεξηέρεηαη ζηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβιήζεθαλ κέρξη ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
απηήο πεξηφδνπ.
δ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
3. Οη επηρνξεγήζεηο θεθαιαίνπ θαη νη επηδνηήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ
θαηαβάιινληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαιχπηνληαη απφ ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζηνλ νπνίν εγγξάθεηαη ε ζρεηηθή
πξνβιεπφκελε δαπάλε γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη πξνέξρνληαη απφ εζληθνχο
πφξνπο ή θαη απφ θνηλνηηθά θνλδχιηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά
δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.
4. Οη παξαπάλσ εληζρχζεηο πνπ θαηαβάιινληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο ραξηνζήκνπ ή δηθαίσκα, θαζψο θαη
απφ θάζε άιιε επηβάξπλζε ζε φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ.

23
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

5. Σκήκα πνπ δχλαηαη λα αλέξρεηαη κέρξη πνζνζηφ νθηψ ηνηο ρηιίνηο (8%ν) ησλ
πξνβιεπφκελσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνηήζεσλ ηνπ παξφληνο πνπ
εγγξάθνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνξά ηελ θάιπςε δαπαλψλ ησλ δηαδηθαζηψλ
αμηνιφγεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ Οξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο
δηαδηθαζίεο απηέο. Γελ ππφθεηηαη ζηελ αλσηέξσ θξάηεζε ην πνζφ ησλ πηζηψζεσλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλνηηθά θνλδχιηα.
Γηα ην ζθνπφ απηφλ εγγξάθεηαη ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ εηδηθφ έξγν
κε πίζησζε πνπ αληηζηνηρεί ζην αλσηέξσ πνζφ ησλ πηζηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη
θαη' έηνο απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
επηρνξεγήζεσλ θαη επηδνηήζεσλ ελ γέλεη ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Οη απνδεκηψζεηο ησλ Οξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο,
ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Αρθρο 13

Ειδικά επενδυτικά ςχέδια
- Καθεςτώσ ενιςχύςεων
1. Σα εηδηθά επελδπηηθά ζρέδηα δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
α. Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ
΢ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ
ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ζην εηαηξηθφ
θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ
έρνπλ ππεξβεί ην ηεζζαξαθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη αζθνχλ απνθιεηζηηθά
ηε δηαρείξηζε ηεο Δηαηξίαο.
β. Μεγάισλ Δπελδπηηθψλ ΢ρεδίσλ
΢ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ επελδπηηθά ζρέδηα χςνπο ηνπιάρηζηνλ πελήληα
εθαηνκκπξίσλ (50.000.000) επξψ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ απηνχ γίλεηαη κε ηηο
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηεο ελίζρπζεο.
γ. Οινθιεξσκέλσλ Πνιπεηψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ΢ρεδίσλ
΢ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ
πνιπεηψλ (2-5 εηψλ) επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη
παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηία απφ ηε ζχζηαζε ηνπο, ειάρηζηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο δχν εθαηνκκπξίσλ (2.000.000) επξψ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηερλνινγηθφ,
δηνηθεηηθφ, νξγαλσηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ εθζπγρξνληζκφ θαη αλάπηπμε, θαζψο
θαη ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε έλαλ ε
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο επφκελνπο ζηφρνπο:
- Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο.
- Παξαγσγή θαη πξνψζεζε επψλπκσλ πξντφλησλ ή θαη ππεξεζηψλ.

24
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

- Καζεηνπνίεζε παξαγσγήο, αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πξντφλησλ,
ππεξεζηψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
- Παξαγσγή πξντφλησλ ή θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζεκαληηθά βειηησκέλσλ ή ηειείσο
δηαθνξνπνηεκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηα πθηζηάκελα βαζηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο ηεο
επηρείξεζεο.
δ. ΢πλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο
΢ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ζρήκαηα
ζπλέξγεηαο θαη δηθηχσζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, ηα νπνία
είηε αμηνπνηνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ είηε αμηνπνηνχλ
ππνδνκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε εζληθή θαη θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε είηε
ζπληεινχλ ζηελ πξνζαξκνγή ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ
ζπγθεθξηκέλσλ θαη γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ππεξεζηψλ. Σα ζρήκαηα απηά απαξηίδνληαη απφ 10 ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο θαη απφ 5 ηνπιάρηζηνλ
επηρεηξήζεηο ζηνπο ινηπνχο λνκνχο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ κνξθή
Κνηλνπξαμίαο, ζηελ νπνία δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. ΢ηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε
πνζνζηφ έσο 20% Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, Δξεπλεηηθνί Φνξείο θαη Ννκηθά
Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ.
Σα εληζρπφκελα επελδπηηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ θνηλέο δξάζεηο, φπσο θνηλέο
εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ παξαγσγήο, ειέγρνπ πνηφηεηαο, απνζήθεπζεο,
δηθηχσλ δηαλνκήο, δηαθίλεζεο, έθζεζεο θαη πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξνρήο
ππεξεζηψλ, θνηλφ εκπνξηθφ ζήκα θαη ζχζηεκα δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ, θνηλή
πηζηνπνίεζε θαη ζήκα πνηφηεηαο, θνηλή εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.ά..
2. Καζεζηψο Δληζρχζεσλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ
α. ΢ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξέρεηαη ελίζρπζε, ζε
εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Απαιιαγήο θαηά Καηεγνξία (άξζξν 14), ην χςνο
ηεο νπνίαο, γηα ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβάιινληαη θάζε έηνο,
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
β. Ζ παξαπάλσ ελίζρπζε παξέρεηαη θαηά ηα πξψηα πέληε, κεηά ηελ ίδξπζε ηεο,
έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ
(1.000.000) επξψ ζπλνιηθά, ζε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. ΢ε θάζε άιιε πεξίπησζε, παξέρεηαη
επηρνξήγεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ ζπλνιηθά. Σν θαη' έηνο ρνξεγνχκελν πνζφ
δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 33% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρνξεγνχκελεο ελίζρπζεο.
γ. Ζ ελίζρπζε απηή παξέρεηαη γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ακνηβέο γηα λνκηθέο
ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ
έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηα πξψηα πέληε έηε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο θαη
αθνξνχλ:
γα. ηφθνπο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε επηηφθην πνπ δελ ππεξβαίλεη ην
επηηφθην αλαθνξάο,
γβ. δαπάλεο γηα κίζζσζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ παξαγσγήο θαη δαπάλεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε εζληθή θαη
θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε,
γγ. δαπάλεο γηα ελέξγεηα, χδξεπζε θαη ζέξκαλζε, θαζψο θαη δηνηθεηηθέο
επηβαξχλζεηο θαη θφξνπο (εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ εηαηξηθψλ θφξσλ),

25
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

γδ. δαπάλεο γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
παξαγσγήο,
γε. δαπάλεο γηα κηζζνδνζία, φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γη' απηέο δελ έρνπλ δνζεί άιινπ είδνπο
εληζρχζεηο.
δ. Σα πνζνζηά ελίζρπζεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ:
δα. ΢ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ άξζξνπ 107 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α' ηεο ΢πλζήθεο
ηεο Δ.Δ. ην 35% ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηα ηξία
πξψηα έηε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ην 25% θαηά ηα δχν επφκελα έηε.
Σα πνζνζηά απηά κπνξνχλ λα πξνζαπμάλνληαη θαηά 5% ζηηο πεξηθέξεηεο φπνπ ην
θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π. είλαη κηθξφηεξν ηνπ 60% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 25 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, θαζψο θαη ζηα κηθξά λεζηά κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν
ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ.
δβ. ΢ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ άξζξνπ 107 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ' ηεο ΢πλζήθεο
ηεο Δ.Δ. ην 25% ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηα ηξία
πξψηα έηε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ην 15% θαηά ηα δχν επφκελα έηε.
ε. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ κεηφρνπο επηρεηξήζεσλ πνπ
έθιεηζαλ θαηά ην πξνεγνχκελν δσδεθάκελν δελ δχλαληαη λα ιάβνπλ ελίζρπζε,
εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά ή ζε φκνξεο αγνξέο.
3. Καζεζηψο Δληζρχζεσλ Μεγάισλ Δπελδπηηθψλ ΢ρεδίσλ
α. ΢ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο κπνξνχλ λα παξέρνληαη
κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά φια ηα είδε ησλ εληζρχζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ην χςνο ησλ νπνίσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ
ππνβάιινληαη θάζε έηνο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
β. Γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο ην ρνξεγνχκελν πνζνζηφ
ελίζρπζεο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
βα. γηα ην ηκήκα κέρξη πελήληα εθαηνκκχξηα (50.000.000) επξψ παξέρεηαη ην
100% ηνπ θαηά πεξίπησζε αλψηαηνπ νξίνπ πεξηθεξεηαθήο ελίζρπζεο,
ββ. γηα ην ηκήκα πνπ ππεξβαίλεη ηα πελήληα εθαηνκκχξηα (50.000.000) επξψ
κέρξη θαη εθαηφ εθαηνκκχξηα (100.000.000) επξψ παξέρεηαη ην 50% ηνπ θαηά
πεξίπησζε αλψηαηνπ νξίνπ πεξηθεξεηαθήο ελίζρπζεο,
βγ. γηα ην ηκήκα πνπ ππεξβαίλεη ηα εθαηφ εθαηνκκχξηα (100.000.000) επξψ
παξέρεηαη ην 30% ηνπ θαηά πεξίπησζε αλψηαηνπ νξίνπ πεξηθεξεηαθήο ελίζρπζεο.
Σν πνζφ ησλ εληζρχζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο ή θαη
επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα θάζε
επελδπηηθφ ζρέδην ην 60% ηεο ζπλνιηθήο ελίζρπζεο.
γ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ εληζρχζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο,
έλα κεγάιν επελδπηηθφ ζρέδην ζεσξείηαη εληαίν φηαλ ε επέλδπζε
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο κηαο ηξηεηνχο πεξηφδνπ, εθ κέξνπο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ
επηρεηξήζεσλ, θαη απνηειείηαη απφ πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ζπλδπαδφκελα
θαηά αδηαίξεην απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηξφπν.
δ. ΢ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ παξέρνληαη νη πξνζαπμήζεηο
ησλ πνζνζηψλ ελίζρπζεο πνπ ρνξεγνχληαη ζηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο.

26
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

ε. Σα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππνβάιινληαη θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα
θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη, εθφζνλ ν ζπλνιηθφο βαζκφο
αμηνιφγεζεο ππεξβαίλεη ην ειάρηζην φξην βαζκνινγίαο πνπ ηίζεηαη κε ηελ
θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, εληάζζνληαη
ζην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κέρξη εμαληιήζεσο ησλ
νξηδφκελσλ θαη' έηνο εληζρχζεσλ.
Γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή νη
ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Οη απνθάζεηο ππαγσγήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο κε
ζπλνιηθφ εληζρπφκελν θφζηνο άλσ ησλ εθαηφλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ (150.000.000)
επξψ, ηεινχλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο θχξσζεο ηνπο κε λφκν.
ζη. Οη επελδπηηθέο εληζρχζεηο πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα γηα κεγάια επελδπηηθά
ζρέδηα θνηλνπνηνχληαη κεκνλσκέλα πξνο έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή εάλ ην ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο ελίζρπζεο απφ φιεο ηηο πεγέο ππεξβαίλεη ην 75% ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ
ελίζρπζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη κία επέλδπζε κε επηιέμηκεο δαπάλεο χςνπο
εθαηφ εθαηνκκπξίσλ (100.000.000) επξψ, εθαξκφδνληαο ην ηζρχνλ πάγην φξην
ελίζρπζεο γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ εγθεθξηκέλν ράξηε πεξηθεξεηαθψλ
εληζρχζεσλ, ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο απφ ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο ππαγσγήο. Οη επελδπηηθέο εληζρχζεηο πνπ δελ θνηλνπνηνχληαη βάζεη ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή εληφο είθνζη (20) εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηνπο κε ππνβνιή ησλ
πεξηιεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ
Παξαξηήκαηνο II ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία, κέζσ ηεο
εγθαηεζηεκέλεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο Δπηηξνπήο.
δ. Με ηελ απφθαζε ππαγσγήο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο γηα ην θάζε επελδπηηθφ ζρέδην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη ην
είδνο θαη ηα πνζνζηά ησλ παξερφκελσλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ησλ πεξηνξηζκψλ
ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία παξνρήο ησλ
εγθεθξηκέλσλ εληζρχζεσλ θαη δχλαηαη λα νξίδνληαη παξεθθιίζεηο ζηα πνζνζηά θαη
ην χςνο ελίζρπζεο θαη λα ηίζεληαη εηδηθνί φξνη αλάινγα κε ην είδνο ηεο
επέλδπζεο πνπ αθνξνχλ ην ρξφλν πινπνίεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο.
4. Καζεζηψο Δληζρχζεσλ Οινθιεξσκέλσλ Πνιπεηψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ΢ρεδίσλ
΢ηελ θαηεγνξία απηή παξέρνληαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαηά ην πνζνζηφ ηνπ
πίλαθα ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 5 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12
παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο.
5. Καζεζηψο Δληζρχζεσλ ΢πλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο
α. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
κπνξνχλ λα πξνθεξχζζνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
β. ΢ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξέρνληαη νη πξνβιεπφκελεο
απφ ην Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Καλνληζκφ εληζρχζεηο, ην χςνο ησλ νπνίσλ, γηα ην
ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβάιινληαη θάζε έηνο, θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
πξνθεξχζζνληαη Πξνγξάκκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηα εηδηθά θαζεζηψηα εληζρχζεσλ
ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ, ησλ Οινθιεξσκέλσλ Πνιπεηψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ

27
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

΢ρεδίσλ θαη ηεο ΢πλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη
παξερφκελεο εληζρχζεηο γηα ηα θαζεζηψηα απηά, ην είδνο θαη ηα πνζνζηά ησλ
ρνξεγνχκελσλ εληζρχζεσλ, ην είδνο θαη ηα πνζνζηά ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ,
θαη κπνξνχλ λα νξίδνληαη νη αλαγθαίεο παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ ζε ζρέζε κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ην πεξηερφκελν
θαη ην ειάρηζην θφζηνο εληζρπφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ηε δηαδηθαζία
παξνρήο ησλ εληζρχζεσλ, ην ρξφλν θαη ηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη
νη ζρεηηθέο αηηήζεηο θαη ηα φξγαλα εμέηαζεο θαη έγθξηζεο απηψλ, θαζψο θαη
θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.

Αρθρο 14
Υποχρεώςεισ ενιςχυόμενων
επιχειρήςεων - Κυρώςεισ
1. Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο λφκνπ, κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο θαη κέρξη ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο
ή ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηφδνπ επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, αλ
απηή ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία, απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη
έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο, νθείινπλ:
α. Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ππαγσγήο.
β. Να απνθηνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ εμνπιηζκνχ κε ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.
γ. Να κε δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο, εθηφο αλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα.
δ. Να κελ παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη
αλσηέξαο βίαο πνπ νθείινληαη ζε θπζηθά θαηλφκελα.
ε. Να κε κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα
νπνία έηπραλ εληζρχζεσο, εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ εληφο εμακήλνπ απφ
άιια θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ
εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κε ππνρξέσζε
γλσζηνπνίεζεο ηεο αληηθαηάζηαζεο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Αηηήκαηα αληηθαηάζηαζεο παγίσλ γηα θάζε εληζρπφκελε επέλδπζε δελ κπνξνχλ λα
εγθξηζνχλ πάλσ απφ δχν (2) θνξέο.
ζη. Να δηαηεξήζνπλ ηελ επέλδπζε ζηελ πεξηνρή, φπνπ ρνξεγήζεθε ε ελίζρπζε.
δ. Να κελ εθκηζζψλνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο ρσξίο
έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ, γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο, νξγάλνπ. Ζ
έγθξηζε δίδεηαη πάληνηε κε ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο ζην ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ ππαγσγήο παξακέλεη ζηνλ εθκηζζσηή.
ε. Να κελ ζπγρσλεπζνχλ, απνξξνθήζνπλ ή απνξξνθεζνχλ απφ άιιε εηαηξία ή
απνζρίζνπλ θιάδν ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε εληζρπζείζα επέλδπζε, ρσξίο έγθξηζε
ηνπ αξκφδηνπ, γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο, νξγάλνπ. Ζ έγθξηζε
δίδεηαη πάληνηε κε ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζην
ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν.

28
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

ζ. Να απνζηέιινπλ ζηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηνηρεία, απφ ηα
νπνία λα πξνθχπηεη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Σα ζηνηρεία
απηά ζα απνζηέιινληαη ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε
εθάζηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εληζρπζείζαο επέλδπζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ σο
άλσ δηαζηήκαηνο.
΢ε πεξίπησζε κε απνζηνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο ή απνζηνιήο
αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη ζηελ επηρείξεζε πξφζηηκν πνπ αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο. Σν πξφζηηκν απηφ εηζπξάηηεηαη
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
νξίδεηαη ε δηαδηθαζία, ηα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
3. Δάλ ε εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο πξηλ απφ
ηελ νινθιήξσζε θαη έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο:
α) ΢ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 αλαθαιείηαη ε απφθαζε ππαγσγήο θαη
επηζηξέθεηαη ε ελίζρπζε.
β) ΢ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δχλαηαη λα αλαθιεζεί ε απφθαζε
ππαγσγήο θαη λα επηζηξαθεί ε ελίζρπζε ή λα παξαθξαηεζεί ή επηζηξαθεί κέξνο
απηήο.
γ) ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε αμηνπνηεί ην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο
απαιιαγήο επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο νιηθήο ή κεξηθήο απψιεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ
νθέινπο.
4. Δάλ ε εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ππαγσγήο κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο
ηεο επέλδπζεο θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ,
επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο εηζπξαρζείζαο ελίζρπζεο ή θαηαβάιιεηαη ην
ζχλνιν ή κέξνο ηπρφλ κε απνδνζέληνο θφξνπ ή παξαθξαηείηαη ηκήκα απφ ηα
ππνιεηπφκελα πνζά πνπ δηθαηνχηαη ε επηρείξεζε βάζεη ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο.
Δθφζνλ ε επηρείξεζε αμηνπνηεί ην θίλεηξν ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο
επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηεο νιηθήο ή κεξηθήο απψιεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ νθέινπο.
5. Δάλ ε εληζρπζείζα επηρείξεζε παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ νξίδνληαη ζηελ
πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1, επηζηξέθεηαη ε αλαινγνχζα ζην ζπγθεθξηκέλν
εμνπιηζκφ εηζπξαρζείζα ελίζρπζε ή θαη ν κε θαηαβιεζείο θφξνο ζην ζχλνιν ηνπο.
Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ιχζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηεο ζχκβαζεο θαη
επηζηξνθήο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.
6. Κάζε αιιαγή ηεο εηαηξηθήο ζχλζεζεο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο νθείιεη λα
γλσζηνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Δάλ δηαπηζησζεί θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο φηη ιφγσ αιιαγήο ηεο
εηαηξηθήο ζχλζεζεο ν θνξέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έπαπζε λα είλαη Μεζαία ή
Μηθξή επηρείξεζε, αθαηξείηαη απφ ηελ ελίζρπζε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ φξηδε
ε απφθαζε ππαγσγήο ιφγσ απηήο ηεο ηδηφηεηαο.
7. ΢ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία ςεπδή ή
παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία ή φηη έρνπλ απνζησπεζεί ηέηνηα ζηνηρεία, ε γλψζε ησλ
νπνίσλ ζα νδεγνχζε ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο ή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ζα

29
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

νδεγνχζε ζην λα ππαρζεί κε φξνπο δηαθνξεηηθνχο ή ζε κε πηζηνπνίεζε ηεο
νινθιήξσζεο, ε απφθαζε ππαγσγήο:
α) εάλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε επέλδπζε θαη έρεη δνζεί ηκήκα ηεο ελίζρπζεο, ε
απφθαζε ππαγσγήο αλαθαιείηαη θαη επηζηξέθεηαη ε θαηαβιεζείζα ελίζρπζε ή
θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο,
β) εάλ έρεη νινθιεξσζεί ε επέλδπζε, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο ρνξεγεζείζαο
ελίζρπζεο.
Οη αλσηέξσ ζπλέπεηεο επέξρνληαη, εθφζνλ ε δηαπίζησζε γίλεη εληφο δεθαεηίαο
απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη
έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη απφ φξγαλα πνπ είλαη θαηά ην λφκν αξκφδηα
γηα ηνλ έιεγρν ησλ θαηά πεξίπησζε ζηνηρείσλ.
8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε δηαπίζησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ
θαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα. Γηα ηελ επηβνιή νιηθήο ή κεξηθήο επηζηξνθήο, ε νπνία κπνξεί λα
θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,5% έσο 30% ηεο ελίζρπζεο πνπ έρεη εγθξηζεί, εθηηκψληαη νη
εηδηθφηεξεο πεξηζηάζεηο θάζε ππφζεζεο θαη ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά πεξίπησζε,
θξηηήξηα, φπσο ν ρξφλνο αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο, ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξίαο, ην κέγεζνο ηεο εληζρπζείζαο
επέλδπζεο πνπ εθκηζζψζεθε, ην χςνο ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εληζρπζεί θαη κεηαβηβάζηεθαλ, θαζψο θαη ν βαζκφο
αλαίξεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο θαηά ηνπο φξνπο ηεο
ππαγσγήο.
9. Ζ επηζηξνθή ησλ εληζρχζεσλ πνπ δίδνληαη κε βάζε ηνλ παξφληα λφκν γίλεηαη
κε ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο δεκφζησλ εζφδσλ, ηα δε επηζηξεθφκελα πνζά
πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ απφ ηελ εθάζηνηε θαηαβνιή ηνπο.
Οη ζρεηηθέο απνδείμεηο θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ απφ ην Γεκφζην απνηεινχλ
ηίηιν γηα ηε βεβαίσζε ηνπ ρξένπο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ..
10. Σα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη επηδνηήζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, θαζψο
θαη απαιιαγήο απφ θαηαβνιή θφξνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα
δηαλεκεζεί ή λα θεθαιαηνπνηεζεί θαη επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο
επηρείξεζεο. ΢ε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ή θεθαιαηνπνίεζεο επηβάιινληαη νη
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν.
11. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ην νθεηιφκελν πνζφ απνδίδεηαη κε ηδηαίηεξε
δήισζε εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ γελλήζεθε, ζχκθσλα
κε ηα πην πάλσ, ε ππνρξέσζε επηζηξνθήο. Γηα ηε βεβαίσζε, θαηαβνιή θαη έιεγρν
έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΚ 179 Α') θαη ηνπ λ.
2717/1997 (ΦΔΚ 97 Α'). Δλδερφκελε άζθεζε πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη ηελ
θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ.
12. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην
πεξηερφκελν ηεο δήισζεο απφδνζεο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ θφξνπ, θαζψο θαη θάζε
άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
13. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ αλάθιεζε ηνπ θνξνινγηθνχ νθέινπο θαη θαηαβνιή
ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ησλ
εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ.
14. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη νη πξφζζεηεο

30
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία γηα ηηο ππεξεζίεο
ρνξήγεζεο ησλ εληζρχζεσλ θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδπηηθά
ζρέδηα ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη εληάρζεθαλ ζε θαζεζηψο
ζπγρξεκαηνδφηεζεο.

Αρθρο 15
Ετήςια υποβολή Έκθεςησ
ςτη Βουλή των Ελλήνων
Σνλ Ηαλνπάξην εθάζηνπ έηνπο ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο ππνβάιιεη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη
πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ, νη επελδχζεηο πνπ εληζρχζεθαλ θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά θιάδν θαη πεξηθέξεηα, θαζψο θαη νη εθηηκψκελεο
επηπηψζεηο ησλ εληζρχζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ αλάπηπμε, ηελ θιαδηθή
αλαδηάξζξσζε, ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο,
ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηελ πεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε θαη ζπλνιηθά ηελ
επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.

Αρθρο 16
Μεταβατικέσ διατάξεισ
1. Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο
ησλ λφκσλ 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990 εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ην
θαζεζηψο απηφ.
2. α. Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3299/2004 εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3299/2004, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην χςνο ελίζρπζεο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ Υάξηε
Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ 2007-2013, φπσο ηζρχεη. ΢ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε
παξέρνληαη ηα αλψηαηα θαηά πεξίπησζε φξηα ηνπ Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ,
φπσο ηζρχεη.
β. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα
λφκν εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο σο πξνο
ηα Οξγαλα θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ ππφ ην θαζεζηψο ησλ λφκσλ 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990.
γ. Γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
εμαθνινπζνχλ θαη εθαξκφδνληαη νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, νινθιήξσζεο θαη θαηαβνιήο εληζρχζεσλ.
δ. Οη γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3299/2004, φπσο
ηζρχεη, εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
εμέηαζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 3299/2004.
ε. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ παξφληνο λφκνπ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ

31
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ, ηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ απνθάζεσλ, ησλ
απνθάζεσλ νινθιεξψζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο,
ησλ απνθάζεσλ αλάθιεζεο θαη επηζηξνθήο εληζρχζεσλ, γηα ηηο επελδχζεηο πνπ
ππήρζεζαλ ζηνπο πξνγελέζηεξνπο επελδπηηθνχο λφκνπο.
3. Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έλαξμε δαπαλψλ κέρξη ηελ 29ε
Ηαλνπαξίνπ 2010, φπσο νξίζηεθε ζην άξζξν 10 ηνπ λ. 3816/2010, γηα λα
εληζρπζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπο κε ην θίλεηξν ηεο
θνξνινγηθήο απαιιαγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3299/2004, δηέπνληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
4. α. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2601/1998 γηα ηελ ελίζρπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ
ζηηο ρψξεο ηεο αιινδαπήο, ζηηο νπνίεο παξαπέκπεη ην άξζξν 6 ηνπ λ. 2996/2002,
«Διιεληθφ ΢ρέδην Οηθνλνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ Δ.΢.Ο.Α.Β.», φπσο
ηζρχεη, εθαξκφδνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ.
β. Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ή ζα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2601/1998 ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 2996/2002, φπσο ηζρχεη, δηέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2601/1998. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο
θαλνληζηηθέο πξάμεηο σο πξνο ηα Οξγαλα θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη
ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
γ) i. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρξφλν ππνβνιήο αηηήζεσλ, ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο, ηελ
πινπνίεζε, ηνλ έιεγρν, ηελ παξαθνινχζεζε θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα γηα ηηο
επελδχζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2601/1998 ζην Διιεληθφ ΢ρέδην
Οηθνλνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ (λ. 2996/2002).
Δπίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ην ππφινηπν, εθ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην λ.
2996/2002, δηαηηζέκελν χςνο θνλδπιίσλ γηα ηελ έληαμε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
ζην Δ.΢.Ο.Α.Β..
ii. Ζ ηζρχο ηεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη εθδνζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2601/1998 παξαηείλεηαη κέρξη ηελ έθδνζε λέαο
απφθαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε i ηεο πεξίπησζεο απηήο.
5. Δθαξκφδεηαη θαη γηα ηνλ παξφληα λφκν ε παξ. 35 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
2601/1998, ε νπνία δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
3299/2004.
6. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
παξφληνο λφκνπ θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ δηαηεξείηαη ε
ηζρχο ηεο ππ' αξηζκ. 31054/12.7.2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο πνπ εθδφζεθε θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2α ηνπ λ.
3299/2004.
7. Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη εθαξκφδνληαη:
α. Ζ ππ' αξηζκ. 43965/30.11.1994 θαλνληζηηθή απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ έξγσλ νινθιεξσκέλεο κνξθήο εθζπγρξνληζκνχ
μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πνπ έρεη εθδνζεί θαη' εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο ιβ' ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1892/1990 θαη έρεη δηαηεξεζεί ζε ηζρχ ζχκθσλα κε
ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
2601/1998, φπσο ίζρπε, θαη ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
3299/2004 θαη
β. Ζ ππ' αξηζκ. 58692/5.8.1998 θαλνληζηηθή απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ

32
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ έξγσλ νινθιεξσκέλεο κνξθήο εθζπγρξνληζκνχ
ηνπξηζηηθψλ νξγαλσκέλσλ θαηαζθελψζεσλ (campings) πνπ είρε εθδνζεί ζχκθσλα κε
ην εδάθην β'ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2601/1998, θαη έρεη δηαηεξεζεί ζε
ηζρχ ζχκθσλα κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ λ. 3299/2004, φπσο ηξνπνπνηήζεθε.
γ. Οη θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ
ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, ησλ θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ
αμηνπνίεζεο ηακαηηθψλ πεγψλ, ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ, ησλ γεπέδσλ γθνιθ, ησλ
θέληξσλ πξνπνλεηηθνχ θαη αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ε νηθεία απφθαζε ηνπ
πξψελ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ.
Δπίζεο δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε
θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ απηνθηλεηνδξνκίσλ.
δ. Ζ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηνπο φξνπο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηεο
επηρνξήγεζεο ζηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, αξκνδηφηεηαο πξψελ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά.
8. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
12 ηνπ παξφληνο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη εθαξκφδνληαη:
α. Ζ θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ λ. 1892/1990 γηα ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο
επηρνξήγεζεο (πνπ εθδφζεθε θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 απηνχ
θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε' ηεο
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2601/1998, φπσο ίζρπε θαη ηεο πεξ. θ' ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3299/2004).
β. Ζ ππ' αξηζκ. 40929/2.11.2005 θαλνληζηηθή απφθαζε γηα ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο
ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο.
γ. Ζ ππ' αξηζκ. 48116/19.12.2005 απφθαζε, φπσο ηζρχεη, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ επελδχζεσλ.
9. Ζ παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο, ε επηβνιή θπξψζεσλ θαη ε θαηαβνιή ησλ
εληζρχζεσλ ησλ επελδχζεσλ ή θαη πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
εμνπιηζκνχ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνπο λφκνπο 1262/1982, 1892/1990 θαη 2601/1998
απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ εμαθνινπζεί λα γίλεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηνπ
θνξέα απηνχ.
10. Ζ παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ γηα ηηο επελδχζεηο πνπ
έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1892/1990 ή ηνπ λ. 1262/1982 απφ ηελ
Α.Σ.Δ. εμαθνινπζεί λα γίλεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηνπ θνξέα
απηνχ.
11. Ζ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ
ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3299/2004, ε νπνία πξνβιέθζεθε κε ηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3752/2009 θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
3840/2010, ηζρχεη αλεμάξηεηα αλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ λφκσλ
απηψλ είρε ζπκπιεξσζεί ε αξρηθή ή θαηά παξάηαζε πξνζεζκία νινθιήξσζεο.
12. Μέρξη ηε ζηειέρσζε θαη νξγάλσζε ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Αλάπηπμεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε έδξα ηε
Θεζζαινλίθε, ψζηε λα κπνξεί λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο, φπσο απηέο
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη αξκνδηφηεηεο ηεο αζθνχληαη
απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζηελ νπνία ππνβάιινληαη θαη νη ζρεηηθέο
αηηήζεηο ππαγσγήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο δηαπηζηψλεηαη ε πιήξσζε φισλ ησλ νξγαλσηηθψλ
πξνυπνζέζεσλ θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Αλάπηπμεο

33
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε έδξα ηε
Θεζζαινλίθε, ζε ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
13. Ζ δπλαηφηεηα ηεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο πνπ
παξέρεηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην α' ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3299/2004,
φπσο ηζρχεη, κπνξεί λα ρνξεγείηαη θαη ηκεκαηηθά.
΢ηηο πεξηπηψζεηο ηκεκαηηθήο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο
επέλδπζεο, ε ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηε ιήμε
ηεο λέαο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο.
Ζ παξνχζα ξχζκηζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηεχζεσο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο ηνπ λ. 3299/2004.
14. Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κέρξη θαη ηηο
29.1.2010, θαη ην πξνβιεπφκελν ζηελ ππ' αξηζκ. 33017/25.7.2007 θαλνληζηηθή
απφθαζε, φπσο ηζρχεη, δηθαηνινγεηηθφ ηεο Δηδηθήο Γλσκάηεπζεο ηνπ Δ.Ο.Σ.
θαηαηέζεθε ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο αξρηθήο αίηεζεο, εμεηάδνληαη, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3299/2004, αλεμάξηεηα αλ εθθξεκεί, είλαη ζε
δηαδηθαζία εμέηαζεο ή έρνπλ εθδνζεί απνξξηπηηθέο απνθάζεηο ιφγσ ηεο κε
πξνζθφκηζεο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ απηνχ.
15. Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ απεζηάιεζαλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηαρπδξνκηθψο
κέρξη θαη ηηο 29.1.2010, εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3299/2004.
16. Ζ πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3299/2004, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 3470/2006 (ΦΔΚ 132 Α') εθαξκφδεηαη,
αθφηνπ ίζρπζε, θαη γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ ππνπεξηπηψζεσλ ίλ θαη λ ηεο
πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3299/2004, φπσο
εμεηδηθεχζεθαλ κε ηελ ππ' αξηζκ. 13752/29.3.2006 θαλνληζηηθή απφθαζε, γηα ηα
νπνία δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε ππαγσγήο ή εθδφζεθε απνξξηπηηθή απφθαζε, κέρξη
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.
17. Σν νξηδφκελν ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο Α δ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3299/2004, φπσο ηζρχεη, ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δψδεθα (12)
κελψλ δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηηο πθηζηάκελεο εηαηξίεο, νη νπνίεο είλαη
εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Ζ ξχζκηζε απηή θαηαιακβάλεη
ηα επελδπηηθά ζρέδηα, γηα ηα νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εμέηαζεο
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3299/2004, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
18. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έλαξμε ηεο
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ' ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3299/2004, φπσο ηζρχεη, δχλαηαη λα εθδνζεί
απφθαζε νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο,
επηβάιινληαη φκσο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
19. Οη δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. 38508/31.7.2009 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 1664 Β')
έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο
εθθξεκνχζε ε αμηνιφγεζε ηνπο θαη γηα ηα νπνία δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε
ππαγσγήο ή εθδφζεθε, ιφγσ ηεο κε εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, απνξξηπηηθή
απφθαζε, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.
20. Γηα ην ηξέρνλ έηνο νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 7 θαλνληζηηθέο απνθάζεηο
εθδίδνληαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

34
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

Άρθρο 17
Ζ παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα (λ.δ. 135/1946), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3668/2008 «Αλαζεψξεζε
ησλ δηαηάμεσλ πεξί θπξψζεσλ ηνπ λ.δ. 136/1946 «Πεξί Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα» θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 115 Α'), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«11. α) Κάζε θαηαζηεκαηάξρεο, εξγνζηαζηάξρεο, πξαηεξηνχρνο, ιηαλνπσιεηήο θαη
γεληθά θάζε έκπνξνο εηδψλ πνπ: i) θαηέρεη ςεπδή φξγαλα κέηξεζεο, φπσο απηά
νξίδνληαη κε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε, ii) κεηαρεηξίδεηαη φξγαλα κέηξεζεο,
άιια απφ ηα θαηά λφκν πξνβιεπφκελα αθφκε θαη αλ δηαηεξνχληαη ζε θαιή
θαηάζηαζε, iii) απνπνηείηαη ηε κέηξεζε ή δχγηζε θαη iv) πσιεί κε ην κέηξν
είδε, ησλ νπνίσλ ε πψιεζε πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη ζε βάξνο, ηηκσξείηαη κε
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κεδέλ θφκκα δχν ηνηο εθαηφ (0,2%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ
θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο ρξήζεο θαη ζε πεξίπησζε λέαο
επηρείξεζεο, επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηε ζηηγκή
δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο. Σν πξφζηηκν απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ
ην δηπιάζην ηνπ ειάρηζηνπ πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 ή 4
ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα. Με ην ίδην πξφζηηκν ηηκσξείηαη φπνηνο
εηζάγεη, θαηαζθεπάδεη φξγαλα κέηξεζεο άιια απφ ηα θαηά λφκν πξνβιεπφκελα ή ηα
κεηαηξέπεη ζε ςεπδή. Σα ςεπδή φξγαλα κέηξεζεο θαηάζρνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα πνπ δηελεξγνχλ ηελ θαηάζρεζε, ηε δηαδηθαζία
θαηαζηξνθήο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηελ ηχρε ησλ ςεπδψλ
νξγάλσλ κέηξεζεο.
β) Δηδηθά ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, ε ηνπνζέηεζε νξγάλνπ ή ππνζηεξηθηηθψλ
κέζσλ νξγάλνπ θαηαδνιίεπζεο ή αιινίσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ κεηξήζεσλ ησλ
αληιηψλ ζεσξείηαη σο κεηαηξνπή νξγάλνπ κέηξεζεο ζε ςεπδέο. Σν φξγαλν
θαηαδνιίεπζεο ή αιινίσζεο θαη ηα ηπρφλ ππνζηεξηθηηθά κέζα θαηάζρνληαη θαη
ζηνλ παξαβάηε επηβάιιεηαη απηνηειέο δηνηθεηηθφ πξφζηηκν γηα θάζε επεξεαδφκελε
αληιία ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ ππνινγηδφκελνπ πνζνζηνχ απφθιηζεο θάζε αληιίαο
ρσξηζηά επί ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο ηεο ζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηεο
ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο ρξήζεο θαη ζε πεξίπησζε λέαο επηρείξεζεο, επί ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηε ζηηγκή δηαπίζησζεο ηεο
παξάβαζεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ απφθιηζεο ή ην πνζφ ζπκκεηνρήο ζην
ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί γηα θάζε
επεξεαδφκελε αληιία, ηφηε ε παξάβαζε ηηκσξείηαη κε απηνηειέο δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν δχν ηνηο εθαηφ (2%) γηα θάζε επεξεαδφκελε αληιία επί ηνπ ζπλνιηθνχ
θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο ρξήζεο θαη ζε πεξίπησζε λέαο
επηρείξεζεο, επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηε ζηηγκή
δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο. Σν πξφζηηκν απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ
ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ, αλά επεξεαδφκελε αληιία.
γ) Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ β' εθαξκφδνληαη θαη ζε
πεξηπηψζεηο επέκβαζεο ζηηο θαισδηψζεηο, ζηηο ζπλδεζκνινγίεο θαη ζηηο
ζσιελψζεηο ηεο αληιίαο ή ηνπ ελδείθηε.
δ) ΢ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ β' επηβάιινληαη θαη νη πξνβιεπφκελεο ζην
παξφλ άξζξν πνηληθέο θπξψζεηο. Παξάιιεια, αθαηξείηαη ππνρξεσηηθά νξηζηηθά ε
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, κε απφθαζε ηεο αδεηνδνηνχζαο
αξρήο, ηεο πξάμεο ραξαθηεξηδφκελεο σο ζνβαξήο παξάβαζεο ησλ φξσλ ρνξήγεζεο
ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 17 παξ. 6 ηνπ λ. 3054/2002
(ΦΔΚ 230 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3335/2005 (ΦΔΚ 95 Α'). Γηα ηελ
έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ε ειεγθηηθή αξρή απνζηέιιεη ην θάθειν ηεο
ππφζεζεο ζπλνδεπφκελν απφ ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε, ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή,
εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο. Απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο θαη γηα έμη κήλεο δελ επηηξέπεηαη,
θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, ε ιεηηνπξγία παξφκνηαο επηρείξεζεο ζηνλ ίδην ρψξν.

35
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ

Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε λέαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο παξφκνηαο
επηρείξεζεο ζηνλ ίδην ρψξν ζε ζχδπγν ή ζε πξφζσπα έρνληα κέρξη δεχηεξνπ
βαζκνχ ζπγγέλεηα κε ηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο, εθφζνλ ν ρψξνο ή νη
εγθαηαζηάζεηο είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ παξαβάηε θαη ε ηδηνθηεζία παξακέλεη ζε
απηφλ.
ε) Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ β' ηηκσξείηαη κε
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη' ειάρηζηνλ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ θαη κέρξη
πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ επηθπιαζζνκέλεο θαη ηεο επηβνιήο ησλ
πνηληθψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή
ζπλίζηαηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραληζκνχ θαηαδνιίεπζεο ή αιινίσζεο.»

Άρθρο 18

Έναρξη ιςχύοσ
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο.

36
Σκουρήσ Τροβά & Συνεργάτεσ