Latar Belakang PAJPM Pentadbiran Am JPM yang sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Perkhidmatan Dan Sumber

Manusia (BPPSM) telah disusun semula menjadi enam (6) bahagian iaitu Bahagian Inovasi & Pengurusan Sumber Manusia (BIPSM), Bahagian Kewangan dan Pembangunan (B.Kew), Bahagian Akaun (BA), Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP), Bahagian Audit Dalam dan Unit Komunikasi Korporat (UKK). Kesemua enam (6) bahagian tersebut berada di bawah tanggungjawab Timbalan Ketua Setiausaha Kanan dan dibantu oleh Timbalan Ketua Setiausaha dan Penasihat Undang-Undang. Struktur ini berkuatkuasa sejak Mei 2007 melalui Waran Perjawatan Bil. A 49 Tahun 2007, Bil. A 90 Tahun 2007 dan Bil. A142 Tahun 2008.

Visi Menjadi organisasi terunggul dalam Pengurusan Sumber Manusia, Kewangan, Pembangunan, Perakaunan dan Khidmat Pengurusan.

Misi Memberi perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti kepada Jabatan/Agensi JPM.

Misi Perkhidmatan Memberi perkhidmatan pengurusan pelanggan yang cekap, cepat, mesra dan responsif terhadap kehendak pelanggan.

Objektif Menentukan pengurusan sumber manusia, kewangan, pembangunan, perakaunan dan khidmat pengurusan dilaksanakan mengikut dasar, perundangan/ peraturan dan garis panduan semasa. Fungsi JPM  Memberi perkhidmatan sokongan termasuk pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, keselamatan, sosial dan lain-lain kepada warga jabatan Perdana Menteri dengan cekap dan berkesan, mengikut aturan dan arahan yang telah ditetapkan.

Menguruskan keperluan kuarters, ruang pejabat dan tempat beristirehat supaya kondusif dan selesa untuk Anggota

mempromosikan kerjasama sektor awam dan swasta. dan meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi negara. mengeluar dan menentukan dasar keselamatan perlindungan untuk dilaksanakan dengan sempurna. Penganugerahan Darjahdarjah Kebesaran Persekutuan. Lawatan Pembesar-Pembesar Negara. strategi. responsif dan berintegriti serta membudayakan penggunaan teknologi maklumat dalam perkhidmatan awam. strategi dan program Pembangunan Ekonomi Negara bagi jangka masa sederhana dan jangka masa panjang dirangka dengan terancang. Menjadi agensi pusat utama bagi memantau pelaksanaan dasar. berkualiti dan berkesan kepada Jemaah Menteri dan Ketua Setiausaha Negara yang juga menjadi Setiausaha Jemaah Menteri serta mengesan pelaksanaan keputusan-keputusan Kerajaan. cekap dan sempurna bagi memperkukuhkan daya saing negara. Memberi khidmat yang cekap. Menentukan penyelarasan dasar. program dan projek pembangunan serta menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan cekap dan berkesan supaya pelaksanaannya selaras dengan matlamat pembangunan negara. mengawal selia dan merancang penggunaan hartanah milik kerajaan Persekutuan dengan cekap dan berkesan. Meningkatkan mutu penyelarasan penguatkuasaan undang-undang Maritim dan penglibatan unsur-unsur Maritim Negara dalam sebarang tugas maritim bagi menentukan kedaulatan dan keselamatan perairan Malaysia dipelihara dan kepentingan Maritim        .  Meningkatkan kualiti Perkhidmatan Awam Malaysia supaya lebih cekap. menggalakkan pertumbuhan ekonomi. komprehensif dan bersepadu. berkesan. Memastikan penggubalan dan penyelarasan serta pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan negara serta arahan langkah-langkah keselamatan dikendalikan secara terancang. mempergiatkan k-ekonomi. Persidangan Antarabangsa dan Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya yang terbaik berteraskan kecemerlangan kerja yang berkualiti. dokumen dan personel di samping menggubal. Mengurus Istiadat dan Protokol Negara.Perkhidmatan Awam serta menyelenggara. Menjadi pusat rujukan kepada semua isu berkenaan keselamatan perlindungan meliputi keselamatan fizikal.

Mewujudkan undang-undang Islam berhubung pentadbiran Mahkamah Syariah yang seragam untuk diterima pakai di negeri-negeri. As-Sunah. Mewujudkan fatwa-fatwa yang tetap dan kemas berasaskan kepada Al-Quran. Menyedia dan melaksanakan pentadbiran undang-undang berlandaskan undang-undang Islam secara adil dan berkesan melalui akta-akta yang telah diluluskan. menggubal dan memantau dasardasar penguatkuasaan maritim serta membantu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menjadi sebuah agensi yang cekap dengan menyediakan peralatan dan infrastruktur melalui pembangunan dan perolehan. merangka. Meningkatkan keseragaman prosedur dan amalan dalam urusan yang berkaitan dengan wakaf. Memastikan urusan pentadbiran dan perkhidmatan Insolvensi dilaksanakan selaras dengan kehendak undang-undang dan keperluan pelanggan dengan cekap. Memastikan Jabatan mempunyai sumber manusia. Memastikan bantuan perundangan. Ijmak dan Qias serta sumbersumber lain yang muktabar serta mewujudkan tenaga pengajar agama Islam yang berwibawa dan beramal dengan Ahli Sunah Wal-Jemaah. dan meningkatkan pemantauan dan penyelarasan dasar dan peraturan mengenai urusan serta aktiviti haji. peralatan dan prasarana yang mencukupi dan sesuai untuk membolehkannya menjalankan peranan dan tugas-tugas secara berkesan dan memastikan semua kes-kes yang didaftar di Mahkamah dapat diselesaikan dengan segera. kewangan. cepat dan berkesan. Memastikan urusan pentadbiran Jabatan dan pembangunan mahkamah dirancang. diselaras dan dilaksanakan dengan cekap. adil          . Merancang. zakat dan amal di seluruh negara. khidmat nasihat dan khidmat perantaraan diberikan kepada mereka yang kurang berkemampuan. teratur dan berkesan serta membantu di dalam penambahbaikan keadilan sistem pentadbiran dan perundangan negara.dari dicerobohi.

kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam. lebih cekap dan berkesan bagi tujuan pembentukan pelaksanaan dasar perancangan pembangunan dan pentadbiran negara. Meningkatkan pengetahuan. Bertindak sebagai penghubung antara Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak dengan Kerajaan Persekutuan bagi memudahcara projek-projek Persekutuan dan perkaraperkara yang menjadi perhatian terus YAB Perdana Menteri.  negar serta Membantu orang ramai yang menghadapi masalah dengan jentera pentadbiran awam untuk merawat pulih aduan yang berasas dan memanfaatkannya sebagi input untuk agensi kerajaan mempertingkatkan akauntabiliti. penafsiran dan penyebaran perangkaan yang berkualiti.      . kualiti dan prestasi pegawai-pegawai perkhidmatan awam. terkini. Memajukan masyarakat luar bandar khususnya kumpulan sasar PERDA. perundangan dan penguatkuasaan undangundang bagi mewujudkan perkhidmatan yang adil. kepakaran. ekonomi dan fizikal dengan tumpuan kepada peningkatan taraf hidup. Memastikan penyediaan. cekap dan berkesan melalui latihan yang sistematik dan terancang. Melindung dan memajukan hak asasi manusia di Malaysia. badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam bidang kehakiman.dan berlandaskan prinsip undang-undang dihormati dan diyakini oleh semua pihak. FELDA dalam semua bidang sosio-ekonomi melalui usaha-usaha pembangunan manusia.

Carta Organisasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful