UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

grădina cu pomi fructiferi. 2. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi.) 2.. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. Exemple: Villa lui Cicero. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. formă pătrată. ca urmare a cruciadelor. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane. 2. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. în Evul Mediu. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină.2. Erau prezente pergolele şi coloanele. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă. Totuşi. Central se găsea un bazin sau un canal ornamental. Grădinile vilelor mai mici. urbane. plante medicinale şi aromatice. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. lotus sau diverse flori. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului.arbuştii şi plantele ornamentale. zambile. a înregistrat un regres. cu coloane de piatră colorată şi marmură. tisă. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric. busuioc. ce cuprindea Europa Sud-estică. platani. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală. Erau prezente şi pu uri rotunde. de regulă. duzi. smochini. specii floristice. .zona pentru călărit şi plimbări cu lectica. a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale. . trandafiri. . Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. nordul Africii şi Asia Mică.parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. chiparoşi. În capitala imperiului. Acestea aveau. Schema modelului grădinii medievale. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin.2. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse. peste care s-au grefat elementele orientale.2. De asemenea erau cultiva i trandafiri. pini. vasele şi statuile. Constantinopol. crini.V. horticultura a făcut progrese. Villa Sallustius.XIV d. mimoze). prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale.H. fiind înconjurate de un zid de marmură. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii.2. rozmarinul şi mirtul. fie o fântână cu un joc de apă. în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. Villa Lucullus. buxus. la interior cu bazine străjuite de statui. tei. Villa Mecena.1. lauri.

Apa era folosită fie în bazine şi canale. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. Speciile folosite: chiparoşi. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint. fie aveau straturi de formă pătrată. galerii acoperite de plante că ărătoare.2. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. menajerie.d. fiind plane şi înconjurate de ziduri. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea). din timpul domina iei arabe. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse. Nu existau sculpturi.). strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. delimitate de alei de aceeaşi lă ime. Grădinile fie erau interioare. monotonă. . Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. 2. al VII-lea d. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec. pini. apoi au căpătat un specific propriu. de formă regulată iar cele mai mari. palmieri. vi a-de-vie sau trandafiri urcători. XIII-XIV.H.grădina de legume şi plante medicinale. mirtul. fie erau situate în afara palatelor. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. înconjurate de ziduri.2. compartimentare realizată.grădina de flori. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. Locuin ele mici aveau o singură grădină. mărginite de rânduri de plante tunse. . citricele.. 2. Arta topiară era folosită în exces. situate în cur ile clădirilor. caracterizată de prezen a careurilor egale. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. prin întretăierea a două canale cu apă. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici. predominant persană. magnoliile.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec. buxusul. adesea aranjate liber.4. o suită de grădini. eucalipt. grădinile arabe având la început o influen ă orientală.H. Speciile folosite erau: chiparoşii. Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. Compozi ia era geometrică. acolo unde spa iul permitea. leandri. bazine. magnolii. pavilioane pentru petreceri. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. cu func ie exclusiv ornamentală. pere ii de fundal. fie sub formă de fântâni arteziene.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse. acestea fiind interzise în religia mahomedană. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene.

vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice. în care vegeta ia era dispusă natural. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. budismul. creând privitorului diferite impresii: de măre ie. de groază. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. lacurile şi râurile. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice. ape. fiind create mai ales în sec. gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti.H.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. plante şi animale. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. ziduri. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. odihnă. piersicii ornamentali – Paradisul. bambuşii – prietenia necondi ionată. neregulat. por i. grote. .) şi cuprindeau mun i.H. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. ce erau descoperite brusc la un moment dat.H. cascade. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. suprafe ele foarte întinse. Spa iile verzi din Extremul Orient 2. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane. Filozofiile religioase din China. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. în strânsă legătură cu religia. fiind natural. modificat sau aparent natural. având caracter natural. cascade naturale) sau în bazine artificiale. pe vârful unei coline sau în pădure. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. de basm. cu aspect natural. şi reflectă puternicul cult al naturii.H.3. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. indiferent de perioada istorică.2. servind ca loc pentru plimbare. cheiuri. chioşcuri. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. cu caracteristici proprii. de veselie.3. terase. Relieful era foarte variat. galerii. VIII-IX d. fiind excluse liniile drepte. pinii – fermitatea şi for a caracterului. iar apele. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. stânci. arterele pământului. Picturile. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. Terasele erau trasate liber. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine. Elementele primordiale erau mun ii.. IV-V d. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. o dată cu dezvoltarea noii religii. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie. în armonie cu peisajele naturale. sec. poduri şi pode e. (dinastia Tang). au fost create parcuri naturale. II-I î. al XVII-lea d. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han. este mărimea acestora. pentru dobândirea perfec iunii morale. firesc. situat pe malul unui lac. bazine. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului.

cu simboluri filozofice caracteristice.H. sau de pe verandă. atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate. podurile. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. ferigi. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. Grădinile imperiale. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. ienuperi. nisip. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. Astfel în Japonia. destinate contemplării din interiorul clădirii. mai mari sau mai mici. din dorin a de a aduce natura în locuin e. fiind ulterior personalizată. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. Persia. pietre rotunjite. erau prezente pretutindeni. miniaturală: cursul de apă.Deşi.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. pârâu cu cascadă.). diverse plante cu sau fără flori.capitala ării. . pasul japonez. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. . pavilioane pentru ceai. fiind folosite toate elementele din natură. muşchi. fiind o componentă a acesteia. azalee. 2. al VIII-lea d. Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. arbori şi arbuşti.H. fântâni şi foarte multă vegeta ie. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură. bambus. sec. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . un râu sau pârâu. arborele de ceai. stânci col uroase. devenind o artă na ională. lanterne din piatră. lac cu insule. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră.3. au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. şi în Kyoto. sau din Europa medievală şi renascentistă. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. por i. cu balustrade ornamentate. al VIII-lea d. Spa iile verzi.vegeta ia este perfect integrată peisajului. Islam).decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. în decursul timpului. cu aspect cât mai natural (pasul japonez).toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. grădină aridă. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. În sec. . coline. orientat pe direc ia N-S. grădină de muşchi. camelii. pietriş. Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. stâncile. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale. plus diferite lampadare. Simbolismul filozofic era utilizat la maxim.

camelii.. garduri vii şi borduri tunse.4. magnolia. dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat. de unde a iradiat apoi în restul Europei. .organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire. . . ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini. . arbuşti modela i în volume geometrice. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă. cascadelor.folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă. 2. Specii folosite erau: pini.erau folosite zidurile masive de sprijin. răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante. buxus. stejari meridionali. arborele de ceai. .Grădina palatului Farnese din Caprarola.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural. încep să apară primele grădini publice. .Villa d’Este la Tivoli (8 terase). literatură.H. . în special pentru grădinile vilelor suburbane. . glicina. .apa era folosită sub formă naturală. ienuperi. azalee. .apa aduce mişcare. Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice. .sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: .legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite.utilizarea vegeta iei tunse.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene. parapete ornamentale.prezen a sculpturilor. . XV-XVI d.vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare. pe terase succesive. 2. cascade. Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament. tisă. . a canalelor. . al XVII-lea d. înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte. lauri şi portocali. ci pietre late. lămâi. ştiin ă. ca influen ă occidentală.în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene. cireşii. chiparoşi. bambus. bazine neregulate. vase ornamentale. ornamentate şi legate prin scări şi rampe.H. precum: .4. adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este).Villa Medici în Roma (2 terase).1. din toate domeniile: artă. mirt.Villa Lante din Bagnasia (5 terase). .sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei. prin reluarea idealurilor antichită ii clasice. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul. . Din sec. arhitectură. .simetria fa ă de o axă a compozi iei. ziduri înverzite. lespezi sub forma pasului japonez.nu erau folosite alei. Această orientare a apărut la început în Italia.

al XVII-lea. fântâni.grădina Garzoni – Collodi. Au fost realizate decoruri bogate. . compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană. fiind îmbinate cu linii ample. traseele rectilinii. dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. Existau canale şi lacuri imense. În prima jumătate a sec. tinzându-se către transformarea în parcuri. Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. . În unele situa ii canalele s-au păstrat. . Saint-German. la castelele Amboise.H. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. curbe. ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase. . cu partere decorate cu flori. Abia după jumătatea sec. fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui.. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel). La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus.arhitect peisagist Du Cerceau. a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor.grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase).grădinile de la castelele Tuilleries. . Astfel. .grădina Luxembourg din Paris. bazine. 2. Terenul era modelat în terase mari. Fontainbleau. al XVI–lea. stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii. Exemple din sec al XVI-lea: .grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . apare stilul baroc. Exemple:. Au apărut grotele artificiale.grădinile Gamberaia – Floren a. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale). în arhitectură.H.grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . Blois şi Gaillon de către un arhitect italian.arhitect peisagist Delorne. Principiile esen iale s-au men inut.2. la care grădinile erau în incintă. Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică. În perioada Barocului. ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec. S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică. pictor şi arhitect) favorit al . Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. S-au mărit dimensiunile grădinilor. . sub aspectul echilibrului şi simetriei.grădina Villa Aldobraudini – Frascatti.În secolul al XVII–lea d. luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau. rezultând spa ii mult lărgite.4.grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a. având şi func ie decorativă şi func ie utilitară.grădina Villei Dohia Pamphili – Roma. vase. roci şi apă în mişcare). al XVII-lea crea iile importante au fost: . cu numeroase statui. dar dispare schematismul rigid.

se păstrează axa .aleile sunt rectilinii. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori. . Chantilly. şi a resistematizat grădinile Tuilleriers. închise între ziduri. a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez. a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului. Sceaux.simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor. . cuburi). s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză. picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale. La început s-a renun at la tunderea arborilor.„regelui Soare”.toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului.4. Dar. ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului. statui sau vase. dispuse în re ea geometrică riguros trasată. piramide. Versailles. Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu. mai ales pe axa principală.sunt folosite. vase în stil baroc. . .palatul constituie capul compozi iei. . realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător. dominantă. în Anglia începând cu sec. Saint Germain-en Laye. arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: .Ludovic al XIV-lea. pe spa ii foarte largi. rocării. ca şi în restul Europei. balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. sub influen a literaturii. bazine şi canale. s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri.terenul este modelat în terase largi. mari partere şi întinse oglinzi de apă. acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon). aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere. fiind situat pe terenul dominant. racordate cu ziduri de sprijin. rampe.simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi. . . cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene. Ulterior. . în Anglia dominau grădinile medievale. .sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale. treiaje. conuri. Dispar parterele. dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte. cu principii compozi ionale proprii. cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric. bazine.sunt prezente. 2.3. Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. . .zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. Fontainbleau. constituind totodată şi perspectiva principală. SaintCloud. bazine cu grupuri sculpturale.ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade. compozi ii sculpturale cu personaje mitologice. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. alături de diferite fântâni. . al XVIII-lea. borduri sau broderii de buxus tuns.compozi ia era tratată arhitectural. scări.

Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană. apoi francez. dar se introduc poteci şerpuitoare. . fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg..Germania: . iar fra ii Bühler au amenajat parcul .parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian. Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec.Saint-James Park . . . În secolul al XIX-lea.grădinile de la Whitehall – model italian. amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice. sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool). al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor. reziden ial şi a intrat în cel urban. parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman). realizate sub influen a romantismului. În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville.Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere. 2.Kent (pictor şi arhitect) .Parcul Chatsworth – stil clasic. Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton.Grădinile Greenwich – model francez. Kensington Gardens – situate în centrul oraşului. . .Nymphenburg (München) – model francez. La periferie erau: Regent’s Park. amenajate în stil peisager: St. Malmaison. plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză. Ermenonville. .Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth.4. Londra de inea 600 ha de spa ii verzi. . .centrală dominantă. .Tête d’or’’ (Lyon). fiind sus inătorul noului curent numit . Green Park.grădinile Kensington şi parcul Stowe. Hyde Park. .model francez.gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti. La sfârşitul secolului al XIX-lea.parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez. Victoria Park şi Battersea Park. În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi. .Anglia: . . „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles).Hampton Court – model italian. Toate crea iile din această perioadă (sec. enun ate de Repton.model francez.Austria: . Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea. James Parc.4.. fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea).Rusia: . . formând un lan verde de peste 4 Km. Realizări importante: .Charlottenburg (Berlin) . . . cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber.Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez.parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic.

molidul.sec. mesteacănul.A.sec. . al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte. Petersburg – 600 ha.Grădina engleză (München).păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager. .1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori. plopul alb. cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri. În S.Philadelphia – Fairmount Park. pomicole. .grădinile La Cranja (lângă Segovia) . Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor. arskoe Selo = vechea denumire). Ca exemple pot fi amintite: . .U. . lângă St. bradul. cimbrul. . . la Iaşi – grădina Palatului domnesc.Grădina Botanică . .Parcul Sokolniki – 463 ha.Villa Carlotta (Caddenabio).5. În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic. garoafe şi iasomie. .Villa Melzi (Bellagio). Ca date istorice mai importante pot fi amintite: . al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. roini a. liliacul. marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi.Italia: . forestiere: bujori. lăcrămioare. narcisele.Boston – Park System.. Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. Prospect Park (peisagist Olmsted). . . .parcul Wilhelmshöhe (Kassel).New York – Central Park . În Germania. crini. stejarul. 2.360 ha.Parcul Maxim-Gorki – 224 ha. În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: . . Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: .parcul Nympheuburg (München). în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene. pe lângă locuin ele boierilor. grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia.Chicago – South Park. În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk.model italian. . respectiv după principiile grădinilor engleze.Spania: .Parcul Public Friederichsham (Berlin).Villa Carraresi (Roma). Parcul Puşkin (parc englez. nobililor sau a meşteşugarilor înstări i.Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt). .parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) . Ca exemple pot fi amintite: . . .grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam).model francez.

.în Bucureşti în 1833-1840. chioşcuri pentru orchestre. (fost Libertă ii) realizat de E. ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia). În sec.. al XVIII-lea . .la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria .la Sibiu – 1857. . . .1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos. al baronului Bruckental. . se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului). . iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central.Buzău – Parcul Crângul. Pădurea Verde. .la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca. . dar care în mare parte erau neorganizate. Redont.actual Parcul Tineretului. .parcul de la Albeşti –Braşov.. . . a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi.Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş.1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha. . . . Hörer). al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc).Bucureştiul avea cca.Iaşi – Parcul Expozi iei. cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă. 70 ha. dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism. Parcul Rozelor. . În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: . . .Pădurile parc Băneasa şi Snagov.la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu.la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă.Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al. . . Alpinetul. iarna lacul fiind folosit ca patinoar). .Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul. fiind numit oraş-grădină. (Carl Friederich.parcul de la Bon ida –Cluj.Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun).la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”. . . Borza. al familiei Bauffy. promenada de pe Dealul Copou.. lângă castelul familiei Haller. Hayer.parcul Carol I. amenajat tot de Redont – Bd. ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898). . Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager. azi Parcul Romanescu.parcul de la Gorneşti –Mureş . Dacia.1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei.Grădina Ioanid. . odată cu dezvoltarea oraşelor. lângă castelul familiei Teleky.1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni.parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” . poduri. Parcurile de la Avrig.la sfârşitul sec. al XIX –lea. stilul brâncovenesc.la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852).1838 – parc promenadă .la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural.1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi.Timişoara – Parcul Tiselor. 80% din suprafa a sa ocupată de grădini. . În alte oraşe: .Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului. .sec.

s-a reamenajat Parcul Libertă ii. Pantelimon. Drumul Taberei. .Parcul Sportiv . Craiova. Parcul Tineretului.După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: . ClujNapoca.reamenajarea Parcului Herăstrău. Balta Albă. .s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. Iaşi. Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara. Ploieşti. . parcuri în Titan. Crângaşi.s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). Colentina. Gala i. Sibiu. .70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional).s-a înfiin at Parcul Expozi iei. Oradea. . S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre. corespunzătoare multitudinii de sta iuni. Piteşti. Constan a. Parcul Tei. . Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca. Parcul Libertă ii.

recreativă. în general de toate tipurile de spa ii verzi.f. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde.f. de pe terenuri degradate). Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie.f. III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”. respectiv: de produc ie. la diferite categorii de spa ii verzi. de protec ie climatică (viteza vântului. vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. 3. . 3.semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole. intensitatea radia iei solare). Func ia hidrologică este asigurată. de protec ie a solului. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică. .fructe din livezi. recreativ sau sanitar. Profesorul I. În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. grădini. bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie. ştiin ifică.flori din culturile floricole.lemn din diferite tipuri de pădure.1. decorativă (estetică. hidrologică. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant.2. antierozională. e) f. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. sanitară). sanitară şi estetică. acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu . fiind ob inute diferite categorii de produse: . şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. regăsindu-se mai mult sau mai pu in. respectiv cu: . această func ie are un caracter puternic diminuat. În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ. de impact peisager).Cap. Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor. f) f. . d) f. hidrologică. antipoluantă (f. c) f. . Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri. umiditatea şi temperatura aerului. .

prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. şi a speciilor drajonate. ce constituie o armătură biologică a solului. De exemplu. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. fie în sol (rădăcini moarte). Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. străzi. fie la suprafa a solului (litieră). Acestea. . prin procesele de evapo-transpira ie. Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. Sub aspectul proceselor pedogenetice. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură. cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale. fâşiilor plantate în lungul străzilor. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. Vegeta ia lemnoasă. prin descompunerea de către microorganisme.moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. etc. fizică şi chimică. . se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. moderează temperaturile excesive. . cărămidă. mult sporită. vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului. Func ia de protec ie a solului. a perdelelor de protec ie. pietriş. influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. ). în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C. în care procesele de eroziune sunt vizibile. asfalt sau beton. datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise. spa iile verzi prin stratul arborescent. sau în apropierea acestora. prin albedoul specific. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. astfel. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. a capacită ii de filtrare şi sedimentare.ameliorarea umidită ii aerului.micşorarea vitezei vântului. trotuare.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii. Pe lângă aportul de substan e nutritive. substratul ce constituie suportul vegeta iei. . Prin sistemul de înrădăcinare.ameliorarea intensită ii radia iilor solare. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului. prezintă o stabilitate mecanică. temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. prin microclimatul pe care-l realizează. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi.

a pulberilor fine sau a fumului. prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente. elagaj şi anotimp. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise.reducerea poluării chimice a atmosferei. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. structură pe verticală. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire.lipsite de vegeta ie. viteza vântului scade cu 30-60%. sau cu frunziş sempervirescent. . 5m3. De exemplu. Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă. . indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). betonul. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. marmura. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. etc. sub diferite aspecte: .reducerea poluării fonice. vârsta arboretului. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. în special în timpul verii. Perdelele de protec ie. 3. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. astfel. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. atmosfera devine calmă. consisten ă. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. în zonele plantate. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus. . iar la 120-200 m în interior. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. gresia. o elul. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere. În mediul urban. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare.3.reducerea poluării fizice a atmosferei. ce nu deranjează ochi.

ce are lă imea de 200-250m. aerian. industria chimică. Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. pinului silvestru cca. efect maxim în sezonul de vegeta ie. durata de via ă a frunzelor etc. etc. cea ă. fără obstacole cu efect antifonic. datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. transportul auto. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. De exemplu. în teren liber. ionizarea aerului). având un efect nesesizabil. a arterelor principale). Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. planta iile stradale. întreprinderile industriale. În oraşe. 30 t/ha. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec. în cazul molidului cca. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. de prelucrare a produselor minerale. prin senza ia de linişte. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. 68 t de particule solide şi praf. de prelucrare a petrolului. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. sau diferite activită i curente ale popula iei. echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. planta iile rare dintre construc ii. arbori+arbuşti+specii de gazon). creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. metalurgică. iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. căderea frunzelor. echien/plurien. acoperită cu gazon. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. părozitatea acestora. radia ie solară. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. inversiuni termice. ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). iar a teiului pucios cca. o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. respectiv de mărimea frunzelor. intersec iilor aglomerate. Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. 42 t/ha. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. 35 t/ha. umiditate. şantierele. . perimetrale. necroze.

fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian. sau efectul automatismelor zilnice. Cu cât sunt mai mari aceste solicitări. . dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. . ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto.deplasarea. vacan ele. sportului. cele mai multe destina ii. al solicitării fizice. având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare. internet).pregătirea.Mobilitatea. Sarcinile de bază ale recreării sunt: .Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv. . care poate fi: . cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian. presupune bucuria întocmirii programului. care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber.timpul liber (dedicat recreării). fiind un element compensator al condi iilor de lucru. şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban. . turismului. . prin care se înlătură plictiseala.activită i pe loc. camping. sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. după bunul lui plac: plimbări. odihnei prin somn. în sferele culturii. cules de flori. practicarea diferitelor sporturi.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit. aeriană sau navală. serviciului. presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic.Nivelul de trai. Factorii care influen ează recrearea sunt: .timp de existen ă. între inerii personale.timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici. călătorii.4. . Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune. . . timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată. CFR. Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. etc. radio. . telefonie.Timpul. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie. de . televiziune. artei.destinderea sau relaxarea.3. spa iile verzi urbane sau extraurbane.. pensia. în general. cumpărăturilor pentru hrană. presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i. respectiv timpul alocat servirii mesei.dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice. la care este supus omul în via a cotidiană. obiective turistice. îmbrăcăminte.Mijloacele de comunicare mass-media (presă. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni.divertismentul sau amuzamentul. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea. intelectuale sau psihice. . divertismentului. Fazele activită ii de recreare: . respectiv concediile. . picnic.

5. obiective culturale. floricolă sau erbacee. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit. J. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. Turismul are caracter recreativ. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. Aceste activită i pot fi active sau pasive. încât nimic să nu poată fi adăugat. sau la sfârşitul săptămânii. în sta iuni climaterice cu specific. în spa iile verzi extraurbane. Func ia decorativă (estetică. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. diferite de mediul său. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. 3. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. arbustivă. de diferite excese. unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. . fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. prin care are loc refacerea fizică a organismului. de conducerea autovehiculului. presupune comportamente diferite. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. repausul şi somnul.O. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură. etc. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural.amintirea. etc. În sens larg. Odihna propriu-zisă. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. alpinism. apicultura. practicarea de diferite jocuri şi sporturi. sau în zilele libere. diseminat sau modificat. de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). . indiferent de subiectul în care apare. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. parcurile. decât în dauna operei”. economice. vânătoare. de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic.ciuperci sau de fructe de pădure. gazon sau oglinzi de apă. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. etc. după o perioadă de activitate intensă. sau diferite activită i precum grădinăritul. canotaj. . pescuit. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. nevoia de a face mişcare. de regulă la sfârşitul săptămânii. istorice.întoarcerea. Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. Plimbările sunt realizate fie zilnic. realizată pentru plăcerea proprie a individului. plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor.

componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj. Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi.Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice. bariere împotriva vântului. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. variază pe parcursul unui an.6. fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv. . zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive.întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole. .îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. fructe. . murmurul apei. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. puternic erodate sau a grohotişurilor. Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului. Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. etc. admira ie necondi ionată. cascade. încântare. . ciripitul păsărelelor. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. cu efect de parazăpezi). Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . . a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere. . bazine. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie. Astfel.încadrarea cursurilor de apă. flori.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente.îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. vâjâitul vântului prin coroana arborilor. textura coroanei. 3. diferind în func ie de fenofază. a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. şi care exercită o atrac ie spontană. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective.acoperirea zonelor cu terenuri superficiale.

Fiecare component. un monument). sociale şi economice ale unei perioade date. Frumuse ea este realizată prin ordine. IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. se ine seama de anumite principii şi legi. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. intrarea principală. elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. treaptă. care conduc în final la realizarea frumosului. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. pe o concep ie dominantă. Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. suprafe elor şi formelor planului. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. la care sunt subordonate toate celelalte elemente. într-un întreg. locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). ob inându-se în final unitatea în diversitate. Frumuse ea este un element func ional. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. Toate elementele unui spa iu verde (alei. armonie şi propor ionalitate.Cap. Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. planta ii. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). peluze. viu sau inert. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. centrul compozi iei reprezentat . Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului.

se găsesc mase similare şi egale. omul va anticipa următorul obiect sau interval. magnificului. este static şi odată văzut. compus. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. Simetria poate fi absolută şi liberă. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. de culoare. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. dinamic. combinat. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. grupuri. Ritmul poate fi: static. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. deoarece un plan perceput deodată. calitate care uneori poate avea o latură negativă. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. vase decorative. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. a aceloraşi elemente (specii. integritatea şi calitatea acestuia. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. a repetării şi a consecven ei. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. în întregime. lă ime) sau alte caractere vizibile. şi o dată percepută regula ritmului. liniar. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. stradă. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . clădire). bănci. potecă. evitându-se astfel monotonia. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. respectiv realizarea echilibrului. bulevard. ordinii. interesul scade. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate. creând senza ia de dezamăgire. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. simplu. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. de formă. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. Asimetria pune omul în armonie cu natura. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. al for ei sau al monumentalită ii. admi ând totodată diversitatea acestuia. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale.

succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri. repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. care au o anumită continuitate. Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). formelor dar mai ales a culorilor.compozi ii între culorile complementare. dar care au volume şi formă asemănătoare). caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii. şi combina ii doar între culorile reci sau pasive. forme sau spa ii.combina ii între culori diferite (active.compozi ii doar între culorile calde sau active. direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. se pot deosebi: . Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii). etc. Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. florale. În proiectarea spa iilor verzi. aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. . Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . În func ie de culorile care se asociază sau se combină. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte). armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum. arhitecturale. în acest car fiind vorba de armonia contrastului. . exprimând de fapt unitatea în varietate. de un individ. caz în care se aplică armonia legăturii. . Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. chiar dacă specia diferă (de exemplu. principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: . sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. pasive. respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). într-un aliniament. Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. complementare) unificate printr-o culoare neutrală.

aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc. omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. alee pietonală.armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie. participan ii la diferite evenimente de amploare etc. 89 etc. 180. 8.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). ordine şi armonie. În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară.).) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. sub un unghi de cca. Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. iar la o distan ă mai . 270. Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. 34. Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. publicul dintr-un parc. plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi). care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul. scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole. al XIII-lea. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu. sub un unghi de cca. fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. apoi 3. matematician italian din sec. . înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. sau prin introducerea unor elemente de accentuare.618 (aproximativ 3:5). etc. 5. 21. 13. astfel pentru o alee de 300 m. Astfel. lă imea optimă este de 5 m. Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală. pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare). privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului. a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime). .). lă imea optimă este de 8 m. iar pentru o alee de 250 m. mese. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil. C. Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. 55. Fibonacci. ce are laturile în raport de 1:1. distrugerea formei naturale (implică transformări totale).îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. . La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului.I. alterarea formei naturale (implică transformări par iale.modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate.

pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. fără a se exagera prin risipă. Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual. . Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde. presupunând unirea trecutului cu prezentul. Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică.mare de această valoare.

erau prelungiri ale încăperilor.1. apă.1. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. civiliza ii.). vase sau fântâni arteziene. eroziunea). Grădinile în stil maur. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte.2. Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică. şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. radia ia solară. 5. câmpii. Stilurile spa iilor verzi 5. . variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. arhitectural. precipita iile) sau for ele majore (vânt. caracteristice Renaşterii şi Barocului. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere. râuri. Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. V.Cap. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). de mai târziu. În func ie de stilul adoptat în compozi ie. activită i. aspect preluat şi de romani. vegeta ie) cu cele artificiale (alei. francez sau regulat) a stat. V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. etc. dar şi elemente minore precum microrelieful. bazine.1. aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. în general. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. întotdeauna de formă dreptunghiulară. caracteristice diferitelor epoci istorice. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde. şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan).1. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). văile râurilor. epoci. În ultima perioadă (sec. astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză. iar în cadrul stilului peisager sau liber. fiind ornate cu statui. pâraie. fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. Acest stil prezintă mai multe variante. În amenajarea spa iilor verzi. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare. La romani grădinile. vegeta ia.

Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. respectiv axa principală. scări. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. sau de perdele de arbori. pe linii drepte şi curbe. statui sau vase sculptate. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . fie de a le limita pe altele. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. precum şi oglinzi de apă. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală. cascade sau bazine. situat în pozi ie dominantă. canale sau oglinzi de apă. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. Apa aduce prospe ime. taluzuri. regulate. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene. cu denivelări mici. fiind subordonate toate elementului principal.1. unele păstrându-se şi în prezent. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. numit şi capul de compozi ie. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. Elementul principal. 5. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. cu numeroase ziduri de sprijin. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. rampe.1. bogat ornamentate. fiind nivelat şi modelat în terase largi. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. aplicat până în prezent. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra. balustrade.2. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. ce constituie perspectiva principală. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. Aceasta. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate.

conducând spre diverse amenajări. în formă de tablă de şah. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului. care dau varietate şi fantezie compozi iei. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. mai ales a celor de gazon. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea. fie sub influen a literaturii noi. sub influen a stilului rococo din arhitectură. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare.de apă. compozi ia fiind liberă.1. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea. Stilul peisager Stilul peisager (liber. În această situa ie.2. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural.3. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor.1.3. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. Aleile sunt rectilinii. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii.1. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. în ansamblu. Toate acestea au fost duse la extrem. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. 5. 5. natural. fiind obositoare ochiului. având cel mai adesea relief variat. ce promova ideea reîntoarcerii la natură. cu precădere în Olanda. . în Anglia. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. fiind dispuse în re ea geometrică.1. ca o variantă ce derivă din stilul geometric. Principiile de structură ale stilului peisager Formele. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor.2. 5. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. fie sub influen a pictorilor peisagişti. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii.

Natura este conducătorul arhitectului peisagist. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. sinuos chiar. neregulat. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. se vor folosi specii de talie mică. ce urmăreşte formele de relief. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. fie create. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. în diferite zone ale grădinii. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. Simetria şi echivalen a sunt excluse. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. În jurul clădirii principale. specii lemnoase decorative. roci sau stânci. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. curb sau sinuos. chiar exotice. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. în pete neregulate sau eliptice. atunci când aceasta există. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. Rocile. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. Aleile au un traseu liber. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. de grote sau chiar cascade. intervenindu-se totuşi în detaliu. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. . urmând caracteristicile terenului. frumoasă şi îndelungată. lumini şi umbre. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. toate elementele. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. prin aducerea de pietre. vor fi folosite pâlcurile. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. Apele. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. cu aspect natural. pajişti şi diferite grupaje floricole. care în mod natural sunt dispersate. covoare sau dispersate solitar. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. peluze. masele vor avea conturul neregulat. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. fie naturale. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. cu înflorire bogată. volume. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. cu contur regulat. sub formă de mase. exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

umbră şi lumină. volume. surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. cu flori având culori calde. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite. . decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase. unei mări sau ocean). Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. având ca fundal imagine unor mun i înal i. de luminişurile retrase. Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă. Genul de bucurie Genul de bucurie. forme. dispuse într-un masiv păduros. de veselie sau de entuziasm. De asemenea. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului.5. de stâncile. 5. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri.5. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. atât sub aspect psihic cât şi fizic. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv.2. 5. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari.2. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri. culori. cascadele. largi.2.3.4. dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite.

Cap. ce asigură protec ia multiplă a mediului. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. Sub formă de pete sunt dispuse parcurile. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. dimensionate. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. dispuse într-o re ea continuă. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate. limitarea perimetrului construibil. atât urbane cât şi periurbane. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). zona industrială. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. energie termică. sunt judicios repartizate. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. sta ii de distribu ie a apei. cât şi legătura dintre acestea. Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. energiei electrice. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal.1. Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform.). 6. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. în strânsă corelare cu structura urbanistică. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. .2. grădinile sau scuarurile. zona politico-administrativă. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. Ca regulă generală. recrearea şi odihna popula iei. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. etc. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. 6. gazului metan. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. re ele stradale.

grădinile botanice şi cele zoologice.periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. fiind administrate de persoane juridice sau fizice. grădinile locuin elor individuale. asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. în care accesul se realizează conform anumitor reguli. 2. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. grădini publice. transversală sau longitudinal-transversală. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. planta iile din cimitire. radial-concentrică. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). întreprinderilor. grădini şi scuaruri publice. zonele de agrement (păduri de recreare. grădini zoologice. scuaruri. amplasare.cu acces nelimitat. 1. . grădini botanice. amenajările peisagistice din incintele institu iilor. ce sunt administrate de primării. şi în care intră: parcuri.cu acces strict. longitudinală. care traversează localitatea şi care. a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. concentrică. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”.cu acces limitat. între care legătura se realizează prin planta ii stradale. fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. grădini sau scuaruri). lungi de sute de metri. pepiniere.3.urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. pepiniere. planta ii antiincendiare. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. în func ie de sistemul stradal al localită ii. a solului. aici încadrându-se: sta iuni experimentale. dotări şi func ii. . ştranduri). de regulă. . constituită din spa ii verzi periurbane. Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. După accesibilitatea popula iei largi: . numite şi spa ii verzi publice.Această re ea poate avea o dispozi ie radială. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate. păduri de recreare. . a spitalelor. parcurile şi bazele sportive. a sta iunilor balneo-climaterice). 6. de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. După pozi ie se deosebesc: . planta ii de pe lângă unele dotări publice. de folosin ă generală. planta ii antierozionale. acoperişurile verzi. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. a apei. păduri parc. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit. planta ii de protec ie (a localită ilor. grădini botanice. fiind diferite ca mărime. Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă.

6-8 minute.3-3 ha. scuarurile pot fi situate: . planta ii cu efect de parazăpezi. 6. Raza de deservire a unui scuar este de cca. ce se înfiin ează pe terenuri virane.în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora. scuarurile pot fi: . cu rol decorativ: scuarurile decorative.înconjurate de străzi sau artere de circula ie. sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. spa iile verzi pentru copii şi tineret. 400 m. scuarurile por fi: .3 ha.în interiorul cartierelor de locuit. frecventează simultan acel scuar. După destina ie. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important.spa ii verzi de înfrumuse are. având în componen a lor doar arbuşti. aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale.permanente.spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri. pepinierele. După func ii: . situate de regulă în cartierele de locuin e. destinate construirii unor cartiere de locuit. culturale sau de învă ământ. ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer. păduri parc. . În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta. Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0. grădini şi parcuri publice. fiind destinată odihnei de scurtă durată. .spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară. destina ie. parcuri expozi ionale. în cca. . caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite.temporare sau provizorii. situată în intravilan. parcurile sportive. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. . parcuri şi grădini zoologice. gazon. spa iile verzi din cimitire. Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia. păduri de agrement.scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. rozarii. După durată. edificii culturale. caz în care acestea sunt uşor accesibile. parcuri dendrologice. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto. Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor. .3. configura ia terenului şi construc iile din jur.4. planta iile de consolidare antierozională. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2. terenuri de produc ie floricolă sau de gazon. perdelele de protec ie. După modul de amplasare.spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. . spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor. alpinarii. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici. .

în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. frecventează grădina în acelaşi timp. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare. bănci. Spre deosebire de scuar. situate în jurul unor institu ii publice. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. Dată fiind această distan ă de deservire. Intrările vor fi reduse ca număr. în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. zone umbrite dar şi zone însorite. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. respectiv: sectorul pentru copii. 3-4 ha. respectiv arbori şi arbuşti. aranjamente şi decora iuni florale. de pe o rază de 1-1. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. . astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. de învă ământ. în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. Dispozi ia aleilor. scări (în cazul terenului accidentat). 6. boschete. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. în cadrul oraşelor mari.5.scuarurile cu func ie prioritară decorativă. De exemplu. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. în lungul aleilor. . peluze de iarbă. situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. a obiectivelor culturale. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. respectiv o intrare la cca.5 km. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. datorită inexisten ei căilor de acces. îndeplinind doar o singură func ie prioritară.. alei. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. spre periferia scuarului. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. de mers lejer. 15-25 minute. statui.

Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite.6. datorită suprafe ei pe care o reclamă. şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. bazine sau chiar un mic lac. iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. locuri pentru jocuri statice. . Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). adăpost de ploaie. Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. cofetărie. Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30.000 de locuitori trebuie să existe un parc. Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate. expozi ii. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane. şi de densitatea popula iei. ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). ce depăşesc 20 ha. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc. locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii. fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%). de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. bănci. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. WC public). într-un cadru peisagistic deosebit. Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. restaurant). sporturi. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber. diferite dotări (cişmele. În foarte multe cazuri. de lungimi şi dificultă i diferite. respectiv sta ionare). 6. Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. şi de capacitatea proiectată a parcului.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. de re eaua stradală limitrofă. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. cafenea. cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. manifestări artistice). parcurile se întind în vecinătatea localită ilor.

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. ocupând suprafe e importante.8. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. parcări. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2.2. orientarea şi înăl imea clădirilor. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. Astfel. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu.liber este de 3. şi străzi şi bulevarde deschise. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. pentru diminuarea zgomotului. partere cu flori. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e. Au scop sanitar. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. punct de distribu ie a energiei electrice. pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice. . Speciile vor fi alese şi amplasate. a noxelor sau a altor factori de inconfort. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip. arii de joacă pentru copii. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. tomberoane). balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise.8. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. şi alte multe specii pentru varietate. alei pietonale. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii.8. 6.1. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e. structură şi folosin ă diferite. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. ale unui cvartal sau ale unui cartier. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. 6. recreativ şi decorativ. în func ie de pozi ia. 6. suprafe e îngazonate. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta.

Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. În cazul unor locuin e. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . arbuşti şi liane. fie prin realizarea unui gard viu înalt. arbori. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. sedii de firme. suprafe e îngazonate. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. servitul mesei. o cascadă miniaturală. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). trandafirii. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă. minigrădină de zarzavaturi. stânci şi pietre. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. joasă sau fără împrejmuire. chioşc de grădină. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate. Grădina de fa adă. activită i de grădinărit. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. institu ii. În func ie de mărimea acesteia. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. arbuşti tunşi. barbeque. cu o compozi ie relativ simplă. lămpi pitic. chioşcurilor şi treiajelor. minilivadă. magazie de unelte. fie după propriile idei. padoc şi cuşcă pentru câine. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. diferite jocuri. bazin cu peşti decorativi. precum gazonul. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. miniseră. pergolelor. uşor de între inut. grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. un mic bazin cu aspect natural. Astfel. arbustive sau lemnoase. dar şi a unor hoteluri. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. de gusturile proprietarului. piscină. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. sediu de firmă etc. în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. cititul. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. grădina este structurată şi amenajată. a unor grupuri de specii sempervirescente. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. aranjamente florale.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. spitale. În func ie de mărimea spa iului disponibil. precum şi diferite specii cu port pendent. Grădinile interioare. gazonul.) acestea pot fi: grădina de fa adă. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. mobilier de grădină. În cazul vegeta iei. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate. libertatea de alegere fiind totală în acest caz. sau specii de răşinoase. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces.

Saxifragaceae. instala ii electrice. cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. În func ie de caracteristicile lor. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. astfel. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. format din fibre minerale. fiind de maxim 10-15%. unele specii din fam. în vederea efectuării eventualelor repara ii. poate contribui la estetica compozi iei alese. care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. fam. O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. cu strat fertil mai gros.9. cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. printre spa iile rămase libere între plante. de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. alături de plante cu flori şi alei. în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. sau numeroase alte specii floricole. de regulă. specii de gazon (fam. cu arbori şi arbuşti de talie mare. forme sau provenien e.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. Poaceae). pentru speciile de plante vivace. Urmează un strat de separa ie. Brassicaceae sau Campanulaceae). cu pietriş (de tip sort). de la bun început. Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. canalizări). se recomandă acoperirea acestuia. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. . Peste acesta se aşterne stratul fertil. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. Crassulaceae. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. durabilă şi de bună calitate. 6.

6. . diferite pulberi sau noxe. cabinete). . al muncitorului (fabrici.acestea re in diferite cantită i de praf. prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare.Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale.prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş. al bolnavului sau pacientului (spitale. hale.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii. al proprietarului (locuin ă privată). fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv. constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc. prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite..reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului.10. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane. Din suprafa a acestor complexe sportive. sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive. respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. fiind dotate cu mic mobilier de grădină. comportându-se ca un bun strat termoizolant. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: . până la 4-7. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei. . care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare. . respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă. Ca şi în cazul grădinilor interioare. umiditatea aerului este ameliorată semnificativ. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. . creându-se spa ii pentru odihnă. . Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi. şi constituie unită i de sine stătătoare.alături de celelalte tipuri de spa ii verzi. institu ii administrative). acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor. în zilele însorite.influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. spa iile verzi propriu-zise. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere. ateliere). de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat.moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel. . În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. policlinici. acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii.şi nu în ultimul rând.

bazin acoperit sau în aer liber (înot. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. 7-10 ani. Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. leagăne.11. tobogane. clădiri pentru vestiare. precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. precum şi specii floricole şi de gazon. baschet. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. tenis). atletism). Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. grupuri sanitare. volei. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. sau în cadrul scuarurilor. Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. 100 m2 până la câteva hectare. arte mar iale). caz în care au caracter de tabără. gazon sau arbuşti. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. diferite săli de sport (gimnastică. volei. 3-6 ani. polo). duşuri etc. 20-25% pentru terenurile de joacă. în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. şi să nu producă fructe ce pot murdări. cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. cu precădere împotriva vânturilor dominante. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. bănci. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale. cu solul permeabil. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. respectiv: până la 3 ani. 30-40 copii. în care constituie sectoare de sine stătătoare. Stilul adoptat este cel mixt. când sunt în afara localită ii. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. 1000 m2 pentru 40-50 copii. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. handbal.Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. Suprafa a variază de la cca. grădinilor publice sau a parcurilor. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. 6. separate prin vegeta ie. 11-15 ani. Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. clădiri administrative. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. cu ghimpi (Berberis . labirint. oină). Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. bârnă de echilibru. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. balansoare. În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto.

se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. pistă pentru patine cu rotile. care murdăresc. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. ce poate cuprinde: o mică livadă. pistă pentru alergare. balansoare. medicinale şi melifere. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. rabate sau diverse aranjamente floristice. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. un mic monument sau un bust. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite. tobogane. ronduri. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. sau care să fie toxice (Taxus baccata. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi.). dotările vor fi mult mai complexe. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. leagăne. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor.. terenuri pentru jocuri de masă. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi. spaliere. coşuri de gunoi etc. cele cu frunze. bibliotecă volantă. teren pentru focul de tabără.sp. alei pentru biciclete sau trotinete. Dar în func ie de microrelief. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. corpuri de iluminat. bazin pentru înot. Robinia sp. pârtie pentru schiuri. a zgomotului şi a gazelor. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. 6. labirinturi. cât şi zone însorite. bănci. fructe sau semin e. destinate odihnei. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. şi vor fi izolate prin planta ii compacte. flori. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. plante tehnice. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice.). prin varietatea coloristică pentru anumite zone. flori. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. eventual un mic stadion. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. bârnă pentru echilibru. Laburnum anagyroides. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. cu frunze. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. arbori de mărimea a III-a. arbuşti sempervirescen i sau floriferi. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp. cu rol de protec ie împotriva prafului. Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. . arbuşti fructiferi. În cartierele de locuit sau în scuaruri. bob sau săniu ă. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. grădina de zarzavat. Rhus typhina).12. În cazul taberelor.

cu excep ia intersec iilor. precum şi obiecte din materiale calde. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate. care va fi dispusă pe întreg teritoriul. Componenta cea mai importantă. . 6. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. se vor folosi plante cu flori ce au culori reci.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. de a diminua poluarea fonică. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. Astfel. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. având ca dotări mese. este vegeta ia lemnoasă. De asemenea. calmante. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. birourilor. fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare.14. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. rabate de flori.5 m2 de teren sportiv. pentru fiecare elev.13. 6. cu cel mai mare impact peisagistic. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. Spa iile verzi din incinta spitalelor. pentru mărirea gradului de vizibilitate. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi. familiare. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. sau a celor rezervate pauzelor. cu specii floricole având culori liniştitoare. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. bănci. func ional şi estetic. pasive cu rol calmant. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte. diferite. respectiv cea a intrărilor. cu rol stimulator.

precum şi pergole cu vi ă de vie. reduse doar la aliniamente de arbori. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. necesare bolnavilor.15. influen ând benefic recuperarea acestora. flancate de planta ii sobre. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. pornesc mai multe alei rectilinii. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. drumuri interioare de acces auto etc. molid. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. centrale. de la intrarea principală sau de la biserică. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. Cimitirele mari. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare. constituit din biserică. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. numită „cimitirul eroilor”. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. ar ar american. cu bănci şi şezlonguri. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. tisă. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. Astfel. ce au efect liniştitor. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. datorită lipsei de spa iu. chiparoşi. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. paltini. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. De asemenea. cu alei şi căi de acces paralele. chioşcuri). dar şi specii de foioase precum: tei. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. purificarea aerului. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. sau în jurul edificiului central. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. sau chiar garduri vii. . Astfel. 6. Dacă spa iul permite. brad. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. glicină sau trandafiri. din specii sempervirescente. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. În func ie de destina ia institu iilor respective. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. Parterele cu flori cu nuan e reci. sau în sens radial. acoperite cu plante agă ătoare. având un rol important în micşorarea vitezei vântului. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. capelă sau un monument memorial. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. cimişir. separarea diferitelor amenajări precum parcări. dispuse în lungul aleilor principale. bine delimitată. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. castani porceşti. prezintă şi o zonă.

corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice. surse de zgomot puternic). înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. să poată fi realizat pe jos. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. utilită ile şi căile de acces. datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. se execută lucrări de excavare. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. 6. situate în intravilan sau în extravilan. Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. de maximă circula ie. arborii fiind evita i. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite. să existe mijloace de transport în comun.. În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. Aster sp.16. Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură. pentru realizarea acestor denivelări. amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare.. dar şi culturaleducativ. de recreare. industrială sau medicinală a plantelor. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. cu multe denivelări. din specii sempervirescente. sanitară. caprifoiul (Lonicera japonica). după importan a decorativă. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. iedera (Hedera helix). de taluzare sau de înăl are a unor zone. Paeonia sp. halde. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate.1. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă.. Narcissus sp. dar şi în punctele cheie. Sistemul de drumuri. Ca specii lemnoase frecvent folosite. Microrelieful. Spa iile verzi cu profil specializat 6. fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. de recreare şi decorativă. în afară de cele amintite. Chrysanthemum sp. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. după considerente ştiin ifice (taxonomice). ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg. Sempervivum sp. Sedum sp.. Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. În cazul în care terenul nu este prea frământat.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu. sanitar şi decorativ. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. Lupinus sp. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. alimentară. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni.16. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod.). după concep iile . sunt: trandafirii. saschiul (Vinca minor). Convallaria majalis etc.

englezeşti. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. dar în containere. urcători. sau arbori cu efect decorativ deosebit. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. Rozariu-ul. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. de parc. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. ierbar). şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili.). folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. sectorul plantelor acvatice. Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. rădăcinoase). Sectorul plantelor de cultură. Ca sectoare. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief. grădina japoneză. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. sectorul sistematic. vara îngropate în sol. dar şi publicului larg. numit şi colec ia botanică. Realizarea planta iilor floricole. medicinale etc. la exterior. pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. muzeu. fie în fa a clădirilor importante (birouri. licee sau a alte unită i de învă ământ. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. diverse suporturi sau chiar ziduri. estivală sau autumnală. sectorul plantelor spontane folositoare. arhitecturală. melifere. tehnice. vernală. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. În sectorul florei Globului. fie se desfăşoară între cele două elemente. şi implicit expozi ii foarte diferite. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale.). hibrizi Polianta. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. până la cele superioare (ultimele fiind . hibrizi floribunda etc. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. ce au diverse întrebuin ări. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. şi iarna protejate în spa ii adăpostite. ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. treiaje. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. Polianta. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. plante aromatice. sectorul plantelor de cultură. leguminoase. sectorul administrativ. rozariu-ul. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. de la cele inferioare. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal. sectorul florei diferitelor zone geografice. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). pergole. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. serele. flora Asiei etc. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. Sectorul plantelor spontane folositoare. în acest sector. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere.

Prin structura. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. pasul chinezesc din dale de piatră. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare. 6. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. didactic. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. sau din alte regiuni calde ale Globului. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. după zona geografică de provenien ă.2. este dispus de regulă. mediteraneene. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. sera plantelor acvatice tropicale. ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. subtropicale. . sau mai rar. sera plantelor din regiune mediteraneană. decorativ şi recreativ. sera orhideelor şi a plantelor epifite. pajişti. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. Complexul de sere. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. poartă torrii. ornamental. fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient. pădure de răşinoase. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. clădiri administrative. prin solu iile de amenajare adoptate. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. sera înmul itor. uneori chiar un miniparc zoologic. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. pepinieră. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori.16. se deosebesc: sera palmarium. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. verii sau toamnei. sera azaleelor şi cameliilor. sera rezervată expozi iilor florale. lanterne de piatră. industrial sau alimentar. Astfel. Vegeta ia forestieră spontană. pădure de foioase. pădure mixtă. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine.monocotiledonatele). sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. în apropierea intrării principale. acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. Grădina japoneză. sera colec iilor. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. colec ie de trandafiri. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). pod arcuit din piatră.

înfiin ată la începutul sec. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. care va fi folosită atât ca sursă de apă. . Pe ansamblu. 6. . Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite.5 ha. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. gropi de gunoi. curs de apă. de tipul cuştilor cu gratii. pentru a completa ambientul. de tip „microbiotop sau minihabitat”. strâmte. şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi.arboretumul Bazoş (jud. pot fi amintite: .16. vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă.arboretumul Dofteana (jud. . cu o suprafa ă de 60 ha. având o suprafa ă de 70 ha. pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale. Timiş). păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora.grădina dendrologică Macea (jud. având în acest sens îngrădiri. înfiin at în 1908. al XX-lea. Bacău). pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. vechimea şi mărimea colec iilor. clădiri şi instala ii special realizate acestui scop. de recomandat cât mai largi. stâncării.arboretumul Simeria (jud. În cazul păsărilor zburătoare. a masca zidurile inestetice. al XVIII-lea. . Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii. . cu o suprafa ă de 34 ha.5 ha. perdele sau garduri mascate cu liane. fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului. în ceea ce priveşte frumuse ea. Hunedoara). solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. să nu existe zone industriale. înfiin at în 1880.arboretumul Hemeiuş (jud. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori. care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. trebuie să ocupe suprafe e importante. având o suprafa ă de 48. Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici. satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. Arad). aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. este necesară construirea de voliere largi. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. înfiin at în 1909. cu o suprafa ă de 20. Bacău).De regulă. înfiin at la începutul sec. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice.3. bazine.

. ovine. lama şi alpaca. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor. cu microbiotopuri amenajate cu grotă. în special forestieră. râşi. . unele specii de ra e. pentru sezonul estival.sectorul primatelor. pantere. în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. cât şi spa ii largi. pume. pelicanii.sectorul galinaceelor şi columbidelor. ce cuprinde voliere cu fazani. gâştele. câini dingo. în aer liber.sectorul păsărilor de baltă. păuni.sectorul felinelor şi carnivorelor mici. canari. constituit dintr-o clădire. în care sunt găzdui i: elefan i. pot fi amintite: . mierle. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică.sectorul reptilelor.: .sectorul rezervat pentru antilope. bivoli. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari. cu voliere şi vegeta ie. jderi etc. . bibilici. iguane. stânci. pentru diferite specii de urşi.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. porumbei sălbatici sau de ornament.sectorul stru ilor.) sau spa ii deschise. . girafele. De asemenea. zebre.).) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă. şerpi sau crocodili. pentru speciile care nu pot părăsi locul. pentru sezonul rece. caprine. cu zone largi amenajate pentru tigri. . . dromaderi. şi pentru răpitoarele de noapte. grauri etc. . pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale.sectorul păsărilor tropicale sensibile. turturele. şoimi. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. vulpi.. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. căprior. fie cu voliere foarte mari. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi. cucuvele. pescăruşi etc. ierbivore mici. lupi. bazin. cormorani. distan a nu trebuie să fie prea mare. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. de amenajările respective. găini de ornament. ce adăpostesc pisici sălbatice. cameleoni. precum lebedele. ren. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. şopârle.. cai sălbatici. prin plimbare. alpin şi subalpin etc. ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite. elan. trunchiuri de arbori.sectorul marilor ierbivore. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. lei. care asigură accesul unui segment important de vizitatori. cerb lopătar. carnivore mici. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. prevăzut cu arcuri largi descoperite.. mici palmipede.sectorul păsărilor răpitoare. zimbrii etc. cum sunt bufni e. . .sectorul felinelor mari.sectorul urşilor. galinacee etc. . libere. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali. . Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului. şi padocuri acoperite. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin. pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. .. cinteze. uli. stârci. umiditate. gheparzi etc. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public. de numărul de specii. pentru sezonul cald.sectorul cervidelor şi cabalinelor. asini etc. ciufi. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie.

Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. În unele por iuni ale pădurii-parc. se deosebesc: parcul forestier. care să nu depăşească 4%. în mişcare. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. de zoologie. 6. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. fântâni. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice.17. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare. un sit istoric (ruinele unei cetă i). În zona intrării principale. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. Pădurea-parc (parcul forestier. precum: un lac. sau a aranjamentelor florale. toalete ecologice. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. a eventualelor surse de poluare. În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. poteci şi alei de plimbare. Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. dar în raza de deservire a localită ii. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. pot exista în incintă şi muzee. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. a unor peluze întinse de gazon. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. se vor prevede spa ii largi. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. un curs de apă. Astfel. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată. şi nu numai. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. acoperite cu pietre. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. Alte amenajări. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. având produse care să nu dăuneze animalelor. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. nisip sau alte materiale locale. cişmele cu apă potabilă. un punct de belvedere asupra oraşului. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. de entomologie etc. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. . de purificare a aerului etc.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. formată din planta ii forestiere. pădurea-parc sau parcul-pădure.

respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. . Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. tabere şcolare. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. expozi ia. telescaune. zonele nisipoase. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. terenuri sportive etc. falezele sau malurile abrupte. situate pe malul unui lac. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. De asemenea. balnear (izvoare minerale. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. 6.). pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha. Pădurea de recreare. numită impropriu pădure de agrement. lipsite de vegeta ia forestieră. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă. hidrografia şi environnement-ul. solul. şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. pot fi ştrandurile şi campingurile. căi de acces cu trasee mai lungi. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative. topoclimatul. în unele zone de interes curativ. pozi ia pe versant.5-2 ore. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. stâncile. a unui râu. izvoare termale etc.1. sau de interes turistic. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. terenuri de tenis sau de fotbal. iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod.17. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. Amenajările de tipul campingurilor. telecabine. zone de picnic. Astfel. cu cât terenul este mai înclinat. puncte de belvedere etc. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor. piste pentru biciclete sau pentru role etc. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. Unele elemente naturale precum mlaştinile.

vânt. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. noroi. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare.. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. băl i. În acest sens. iar solul este mai pu in umed. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. plajelor etc. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara). a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. care prin fenomenul de . Orientarea nordică a unor terenuri. Tot în acest sens. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. plantele prezintă creşteri foarte mici. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. altitudine etc. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. temperaturile sunt moderate. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. vegeta ia are aspect veşted. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. temperatura aerului mai ridicată. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent. sau spa ii adăpostite. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. frunze prăfuite sau galbene. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. ce au un efect benefic pentru zonele din jur. alunecări de teren. fără extreme mari. De asemenea. pavilioane. gradul de expunere a teritoriului. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. suprafe e umede improprii. frunziş sărăcăcios. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. destinate practicării unor activită i. Cu privire la mişcările aerului. această zonă este cea mai expusă vânturilor. refugii) pentru a oferii adăpost. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. este mai rece şi mai umedă. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. cu privire la temperatură. prezen a prafului. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. dotărilor sau diferitelor echipamente. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă.

a instala ii de decantare a apelor uzate etc. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. lac). aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. va avea o atractivitate sporită. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. pentru instalarea păturilor sau a corturilor. precum realizarea igienei corporale zilnice.spulberare. compozi ia şi vârsta arboretelor. prezintă o atractivitate foarte redusă. de cea ierboasă. În acest sens. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. iaz. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. O zonă lipsită de un curs de apă. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. capătă por iuni dezgolite. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. de modul de captare. sau cu o re ea hidrografică foarte bună. chimic sau fonic zonele din jur.17. Când o pădure de recreare este echilibrată. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. apa este importantă sub aspectul calită ii. liziere). Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. . 6. În zilele călduroase de vară. şi din contră. Hidrografia teritoriului. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. ce diminuează calitatea acestora. a fermelor de animale.2. poieni. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. râu. Cei care doresc să se odihnească. filtrare şi transport al apei. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic. dar nu neglijabilă. pârâu. pescuit. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. regimul şi tratamentul etc. situl sau vecinătă ile. Environnement-ul. vor prefera zonele cu soluri bine drenate. sau ca sursă de apă potabilă. de temperatura acesteia. prepararea hranei. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. de poten ialul teritoriului. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. natura solului. care este dată de natura sursei (izvor. de o acumulare mai mare sau mai mică. De regulă. aerisite. atunci aceasta este şi primitoare. schi nautic etc. libere (luminişuri.

Aceste dotări vor fi discrete. ce au un efect peisagistic major. de motiva iile şi aprecierile lor. capacitatea de primire începe să crească. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă. bine pusă la punct. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. a culorii frunzelor etc. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. Iarna se remarcă răşinoasele.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde. indiferent de specie. datorită vizibilită ii foarte bune. . şi este favorabilă pentru plimbări. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. ce induce plictiseala şi pasivitatea./ha). În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. dau peisajelor un pitoresc aparte. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. publicul larg le preferă pe cele amestecate. are aspectul unei păduri falnice. dar în zilele geroase cu chiciură. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. ce are o densitate mică (200-500 buc. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. luminişuri pentru odihnă. Codrul regulat vârstnic. la agresiunile vizitatorilor. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase. ce calmează şi relaxează vizitatorul. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. cu locurile de parcare aferente. păduri pentru plimbare şi păduri parc. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. dispuse pe anumite trasee. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an.. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. care determină o scădere a densită ii. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. în func ie de fenofazele speciilor respective. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. Sub raportul vârstei.

odihnă. pentru linişte. acest lucru favorizând. insistându-se în mod special asupra cură eniei. amenajările. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. să aibă o textură uşoară. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). de cei care evadează din cotidian. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. instala ii sau echipamente. soluri scheletice. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. ce trebuie să fie ireproşabilă. . Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. Arboretele vor avea consisten ă moderată. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. vor fi evitate de vizitatori. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. aer curat. izvoare). prezintă ponderea cea mai mare. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. să fie drenat. de cca. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. cişmele. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. echipamente sanitare şi de igienă. Aceasta este zona preferată de marele public. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. şi prezintă diferite construc ii. Zonele cu soluri reci şi umede. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. mult căutate şi apreciate de publicul larg. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului.Pădurile de recreare se sistematizează. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. obiectivele etc. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. Zona de plimbare. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. terenuri de joacă pentru copii. zona de plimbare şi zona de regenerare. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. fiind astfel organizată. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. reprezintă cca. Zona de primire şi odihnă. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării. prin împăr irea pe anumite zone. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. camping. cu investi ii mai reduse. De preferat ca aici. cu forme interesante. În raport cu întreaga pădure. repaus etc. şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. destindere şi pentru activită i de picnic.

întâlnite doar în anumite păduri. dispersate în cadrul celorlalte două zone. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. han. terenurile de joc. smulgerea sau tăierea puie ilor. arbori deosebi i. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. având un specific aparte. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. camping). Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. cu pante domoale. prin optimizarea spa iului în general. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. pot avea por iuni comune. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. fiind total protejate. Traseele potecilor vor fi diferite. spre diferite puncte de interes din pădure. asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . respectiv 4-10 km/100 ha. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. dificultatea.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%. de la o clădire de interes general (cabană. peşteri. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. cabană. şi echipamente specializate. zone cu fructe de pădure etc. au o lă ime optimă de 3.5-4 m. nu prea lungi şi nu prea înclinate. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. este constituită din diverse suprafe e. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. Potecile vor avea traiectorii sinuoase. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. restaurant. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. puncte cu vederi panoramice. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. restaurant. fiind eliminate tasarea solului. rezultate prin ruperea. locurile de parcare. circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. monumente. vestigii ale unui castel sau cetă i. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. forma iuni geologice interesante etc. atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). 6. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare.17. care sunt interzise accesului publicului. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. ruine.3. un număr sau o emblemă.

Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. de amploarea investi iilor. restaurantelor. sau pot fi mici. miniterenuri de fotbal. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. WC-uri ecologice. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. respectiv nisipul. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. Parcările pot fi mari. peluze pentru golf. în pinten. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. spa ioase şi capabile să absoarbă. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. parcările pot fi: în ciorchine. capătul drumului principal). Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. Locurile de parcare. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. camping. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. fântâni sau alte surse de apă. masă cu scaune sau bănci. dalele de piatră. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. formele regulate şi simetriile. ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte.aceste puncte bănci. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. pietrişul. în cazul celor situate în apropierea campingurilor. cabanelor. diverse amenajări pentru jocul copiilor. fiind mult apreciate de vizitatori. dispuse în apropiere. de 2-3 maşini. şi variază în func ie de microrelieful specific. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. pe ansamblu. groapă sau container pentru gunoi etc. un număr cât mai mare de autovehicule. respectiv grupuri de arbuşti. şi pot fi: terenuri de tenis. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. loc pentru focul de tabără. vor evita pe cât posibil artificialul. vatră din piatră pentru foc. . coş de gunoi. şi să se folosească materiale cu aspect natural. în special pe latura vântului dominant.

hidrologic. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor.The International Union for the Conservation of Nature . Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii .IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6. în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic. speologic. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional. cu amenajări folosite la observarea acestor specii. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice. . De asemenea. educative. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă. pedologic sau de altă natură. paleontologic. floristic. Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale.18.18. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice. protec ia ecosistemelor. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică. faunistic. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. cu aspect cât mai natural. 6. având o înăl ime corespunzătoare.1. sau parcurile cu specii de vânat autohton. Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă. Astfel spus. precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. recreative şi turistice. geologic.În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo). parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire. incompatibilă scopului atribuit.

cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii. respectiv fenomene naturale originale. muzee cu specific local. Cheile Bicazului . Mun ii Măcinului. cu flora şi fauna sa.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie.unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane. expozi ii. Cheile Nerei . şi Semenic – Cheile Caraşului. Ceahlău.să fie deschis turismului organizat. . în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani. educativ. conforme cu peisajul. Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. în scop ştiin ific. . Cozia. Rodna. . .Hăşmaş. Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: . .sunt peisaje naturale de mare frumuse e. vile. vegeta ie.se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse. se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: .zona exterioară.speciile vegetale şi animale.teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om.să aibă forma ii geologice interesante. construc iile (case. neatinse de activită ile umane.18. specifice. În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. destinate cercetării ştiin ifice. cultural şi recreativ. beneficiind de o protec ie suplimentară. Piatra Craiului. zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă. . . În prezent.Beuşni a. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific. care grupează o serie de atrac ii turistice. drumuri. remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură.să fie interzisă vânătoarea. Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite. în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii. Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate. 6. zona rezerva iilor integrale. hanuri sau locuin e izolate. . activită ile de turism vor fi bine organizate. care servesc recreării popula iei. activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal. se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare. educativ şi recreativ. . Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: . Domogled .Valea Cernei. recreării şi turismului”. emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. Retezat. sate. hoteluri. floră şi faună intacte. elemente de etnografie si folclor.2.

autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. 9/1973. se promovează regenerarea naturală. zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice. geologice şi geomorfologice (tip g). Bucegi. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. paleontologice (tip p). potecile vor fi bine marcate pentru turişti. limnologice (tip l). vegeta iei sau faunei. După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. conform Legii nr. comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop. parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. Nomenclatura din ara noastră. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila.18..zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse. În ara noastră sunt constituite în prezent. forestiere (tip f).3.zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism. de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. solului. se evită degradarea mediului prin orice mijloc. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. . rezerva ii naturale. ca parcuri naturale. clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. următoarele: Apuseni. şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. Vânători – Neam . speologice (tip s) şi zoologice (tip z). servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. Grădişte Muncelului – Cioclovina. Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. 6. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. rezerva ii ştiin ifice. mixte (tip m). nu se împuşcă. Acestea pot fi: botanice (tip b). Balta Mică a Brăilei. Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. Por ile de Fier. lacuri şi cursuri de apă. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul.

cursuri de apă. educa ie si instruire în domeniul mediului. arbori seculari. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică. cascade. ştiin ifice sau peisagistice.ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. fenomene geologice unice (peşteri. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie. rezerva iilor naturale. care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. locuri fosilifere. parcurilor naturale. . chei).

1.maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase.lumină. VI.Cap. . 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde.temperatura aerului. Prin acest material. pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: . care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite). .2. ce vor alcătui în final o unitate.costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp.1. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei). . material care îşi schimbă volumul. .factorii ecologici edafici: . proiectantul de spa iu verde creează forme. Criterii de alegere a speciilor 6. . Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde. . frunzelor.regimul de umiditate din sol. culoarea.factorii ecologici climatici: . Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde. . 6. ruginiu.fertilitatea solului. . mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult).cerin ele speciilor fa ă de: .umiditatea atmosferică. roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare.diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. compozi ii. în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective. . comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon. volume. . textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp.diversitatea foarte mare a ramurilor.rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu. Astfel trebuie avut în vedere: .textura şi profunzimea solului. . Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6.îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti. constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice.vânt.2. .

. în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat.con inutul de schelet. fertilizare.factori geomorfologici: .factori antropici: .monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul).dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei. . Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman. . fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze. . Astfel.oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze). .smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice.pantă. considerate cele mai rezistente). numindu-se şi cea ă oxidantă. În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane. .compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri. . fa ă de cele periurbane. . 6. cloroza esutului asimilator. . prevenirea şi combaterea dăunătorilor. .clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar). . a produc iei de masă lemnoasă).oxidul de sulf.compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze.animali. numite arsuri). .. (produc căderea acelor la răşinoase.2.altitudine. dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare).configura ia terenului. se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare.troficitatea solului. Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie. plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere. etc. dar şi asupra celui animal sau vegetal. .fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor. .expozi ie. dioxidul şi trioxidul de sulf. Dintre aceştia : .2. fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale.factori biotici: .vegetali.factori poluan i. . . . determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor).

frasinul. 6.rezistente la plumb – pinul silvestru. arboretele tinere fa ă de cele mature.pigmentări. arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene. tuia. . corcoduşul. dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor. subspecie. bradul de Caucaz. . fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată. . chiar un aspect de bronzare a frunzelor). . prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză. . fenotip. fabrici.2. platanul. reducerea creşterilor.condi ii de mediu – specie. Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare.aliniamente.2. fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze. stadiu de dezvoltare.foarte sensibile . . piracanta. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: . leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete.rezistente la bioxid de sulf – alunul. coacăzii.pădurile de recreare.ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare.mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale. zămoşi a de Siria.3. .praful rezultă din întreprinderile industriale. Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea.3. condi iile de temperatură şi umiditatea aerului. etc. ce talie vor avea exemplarele respective.sensibile .1. Particularită ile biologice ale speciilor 6. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv.umbrirea clădirilor.rezistente Exemple de specii: . cum se integrează în respectiva compozi ie. . În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase.mijlociu rezistente . propor ia poluantului în atmosferă etc. industria metalurgică şi chimică. Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”. Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie. ecotip. In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: . . În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta.).rezistente la fluor – mesteacănul. din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii. La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare . din arderea combustibililor solizi şi lichizi.

De exemplu. Pinus strobus. În tabelul nr. . Prunus mahaleb. etc. Juniperus hibernica. speciile cu înăl imi sub 7 m. tabulară. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme. Thuja occidentalis var. Acer pseudoplatanus. arbuşti mijlocii 1 – 2m. Populus simonii. Morus alba.2.realizarea gardurilor vii. . . speciile lemnoase volubile.15 – 25 m. a II-a .peste 25 m. Berberis thumbergi. italica. Populus nigra cv.arbuşti. în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică.3.2. Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului. Larix decidua.zonele verzi de mici dimensiuni. fastigiata. pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. că ărătoare. sferică. a prafului. mai mici de 1m. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult.liane.arbori de mărimea I . Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: . Astfel. 6. care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m. şi cea având contur sinuos. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază. arbuşti pitici. columnară conică (piramidală) globulară (sferică) . a boschetelor.7 – 15 m. precum şi re inerea gazelor de eşapament. Abies alba.în lungul arterelor.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . agă ătoare sau chiar târâtoare. conică. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică. Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit. a III-a .. . obovoidă. Picea abies. ovală. iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară. tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis.

Ulmus minor.3. Juniperus communis ssp. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept.3. dud negru. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. . ulm de munte. mesteacăn. forma „pendula” la diferite specii precum: fag. frasin. pentru protec ie împotriva radia iei solare. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: . Robinia pseudoacacia var. Pinus nigra.zona de primire a pădurilor de recreare. cireş păsăresc. Fagus sylvatica. Cerasus avium. . 6. a prafului şi a vântului.aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. Cotoneaster horizontalis. larice. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. . pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic. varietatea „Globosa” la diferite specii. Tilia cordata.la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate.mascarea obiectelor inestetice. Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc). Juniperus sabina. . Populus tremula. nana.tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă. Pinus sylvestris. caragană. Salix babilonica. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: . umbraculifera Carpinus betulus.2. mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric. Betula pendula. mai ales în regiunea de câmpie şi coline. a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate. Juniperus horizontalis.aliniamentele stradale.pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii . salcie căprească. .

ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa).2. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra).5. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor. pot fi sinuoase.3. Ramuri pot fi drepte. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. Trunchiurile. Lujerii pot avea cele mai diferite culori.3. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus). astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. peluze. sau chiar târâtoare. Forma. pentru intensificarea expresivită ii clădirii.2. romboidală. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium).4. 6. fie verticală.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. Speciile cu tulpini că ărătoare. ovoidă. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. fie orizontală. mici sau mari. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. pendula. eliptică etc. pentru a accentua intrările sau anumite puncte. Unele specii au frunze simple sau compuse. Chamaecyparis lawsoniana var. Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi. mărimea şi culoarea acestora. paltin. 6. salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. imprimând anumite sentimente. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. platan. lanceolată. etc. fie pendentă. tortuosa) sau pot fi geniculate. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari). obovată. la marea majoritate a speciilor. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile. imprimă un sentiment de linişte. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. castan) sugerează puterea. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. . Salix babilonica. agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun.

2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e. Carpinus betulus.) sau mari (Ailanthus sp. pu in incizată dau adânc incizată. Euonymus europaeus. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos.Marginea limbului poate fi întreagă.. argintea. până la verde intens (vara). cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat . cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor.. Pyrus elaeagrifolia. Eleagnus angustifolia. „Aurea” Thuja orientalis f. tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua. alb argintiu. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu). şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). Populus alba Picea pungens var. compuse. Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. În tabelul nr. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. Ligustrum ovalifolius. precum cele ale speciilor: Acer negundo. la galben–roşu ruginiu (toamna). galben sau chiar roz şi roşu. Gleditsia sp. Hippophae rhamnoides. ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis. Speciile cu frunze mici. Juglans sp. biota. arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. la verde închis. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan. Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. Robinia sp. de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat. la care verdele se combină cu alb. Acer negundo.). Hedera helix. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna)... precum şi diferite exemple de taxoni. Astfel. Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate. ca în cazul mesteacănului. Speciile cu frunze mari. Thuja occidentalis f. Tilia tomentosa Juniperus sabina. Aesculus sp. pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). luminos (primăvara). Sorbus aria.

Taxus baccata. Pyrus sp. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. hybrida. Crataegus sp.. Catalpa bignonioides. Malus pumilla var. Berberis vulgaris var. Picea abies. rubrum 6. atropurpurea.. niedzwetzyana. Prunus cerasifera var. Phyladelphus coronarius. pissardii. Magnolia kobus. Hibiscus syriacus. Spiraea x. Forma şi culoarea florilor. Ligustrum vulgare albă . 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. vanhouttei.3. În tabelul nr. Alnus glutinosa. purpurea. Juglans regia Fagus sylvatica var. Gama de culori ale florilor este destul de variată. Pinus strobus Abies alba. purpurea. Sophora japonica.6. Aesculus hyppocastanum. purpuriu Picea pungens var. Deutzia scabra. Robinia pseudoacacia. Hedera helix. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. Pseudotsuga glauca. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. glauca. Prunus avium. Buxus sempervirens. Acer paltanoides var. forma. Pinus cembra.verde închis roşu. Corylus maxima var. crem sau galbene.2. purpurea. Acer platanoides var. Syringa x. Pinus excelsior.

Kerria japonica. exceptând albastrul pur. Hybiscus syriacus. Malus floribunda Hedera helix. Laburnum anagyroides. Prunus cerasifera var. Diervilla florida. Chaenomeles japonica. Syringa vulgaris. Liriodendron tulipifera Aesculus x.. Diervilla florida. Spiraea salicifolia. soulangeana Prunus sp. Magnolia stellata. Chaenomeles japonica. Dintre toate speciile lemnoase. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii. Magnolia x. pissardi. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. Magnolia kobus. Forsythia suspensa. Amorpha fruticosa. Prunus persica. cu siguran ă că speciile genului Rosa. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. pu ine specii făcând excep ie de la regulă. Prunus armeniaca. Forsythia sp. Cornus mas. primăvara timpuriu primăvara . Colutea arborescens.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens.. Cornus mas. Phellodendron amurense Spiraea japonica. Buddleia davidi. carnea. Laburnum anagyroides. Tamarix ramosissima. Cotinus coggygria. Hibiscus syriacus. cu toate varietă ile şi soiurile sale.

mari (Viburnum opulus var. Berberis vulgaris. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e. Liriodendron tulipifera. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata. ca lumânările (castan porcesc. lemn câinesc. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus. neliniştit. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. mălin) calmează şi relaxează. Inflorescen ele sferice. Cotoneaster horizontalis.7. iritant.2. Spiraea salicifolia. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri.vara toamna Mahonia aquifolium. budleia. Hibiscus syriacus. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. Ptelea trifoliata. Rhus typhina. Spiraea japonica. Sambucus racemosa. în sezonul estival sau autumnal. atribuind ambientului un aspect dispersat.3.. Exemplarele cu inflorescen ă erecte. Rosa canina. contribuind prin forma. Crataegus monogyna. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. glicină. Syringa vulgaris. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant. amorfă) constituie un factor stimulator. Colutea arborescens roşie albă . pseudobace) este variată de la specie la specie. Sophora japonica. dar mai ales în perioada hibernală. 6. Viburnum opulus. Kerria japonica Aesculus sp. Culoarea fructelor.

unii poluan i din aer sau din sol. diferi i arbuşti.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. Prunus spinosa. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. probabile pentru perioade de 5. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere. Mahonia aquifolium. iar plopii. Lonicera nigra. mesteacănul. Gleditsia triacanthos. Există şi specii cu creştere foarte înceată. De exemplu.3. Catalpa bignonioides. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. 10. precum cimişirul şi tisa. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara. Picea abies. Robinia pseudoacacia. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta. ci separat. Abies alba. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale.8. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. Viburnum lantana. 20. Ligustrum vulgare. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie.2. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase. Fraxinus excelsior. salcâmul. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. Thuja occidentalis. Ambientul (noxe. Platanus sp. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele. Cotoneaster nigra. . În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. De obicei. 6. calitatea terenului. 40 ani de la plantare. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim.

Cap. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde. grupuri. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv.1. boschete. iar cele decorative prin trunchi. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. pot fi folosite solitar sau grupat. Arborii solitari se amplasează pe peluze. În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. în puncte liniştite. pâlcuri. coloritul fructelor). flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. sub diferite moduri. lângă clădiri. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. VII. fie ele arborescente sau arbustive. labirinturi. . curtine. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. masive. Exemplarele lemnoase. ASOCIEREA. care nu se regăsesc în efectul ob inut. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. sau duc la costuri suplimentare. frunze. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. fără agita ie. ce realizează o impresie artistică puternică (flori. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. garduri vii. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu).

mici cu h = 0. pe un contur drept sau sinuos. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber). două sau trei rânduri. în aceste ultime cazuri.5 m. constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere.. După înăl ime. ob inându-se în final un perete verde. Ca regulă generală. (gard belgian.5 – 1 m. ce are amenajate numeroase poteci. sistemul Cossonet). trunchi de piramidă. . cu exemplare foarte apropiate. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. formate dintr-o specie. mai rar două sau chiar trei. de regulă bine între inute şi amenajate. se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate. foarte înalte cu h > 3 m. înalte cu h = 1 – 3 m. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0.

solemnitate şi hotărâre. . Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică.După scop gardurile vii pot fi: . iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural.garduri vii decorative. folosite ca garduri de limită. ce le eviden iază pe primele. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare. fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. . un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. În cazul plasării inverse a speciilor. protec ie şi linişte. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. În orice caz. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. de apărare împotriva vântului dominant. de preferat o specie locală. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului. solu ie destul de controversată. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. care să constituie fondul principal. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului.garduri vii de camuflare sau de mascare. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. de izolare vizuală şi fonică. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. Astfel. în care sunt prezente multe bănci. de mascare. după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. . pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public. şi cu o capacitate puternică de lăstărire. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. şi coroană bogată. mai deschis la culoare. folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie. cu un aparat foliar bogat. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. sanitar. tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm.garduri vii pentru protejare.

apoi de cele de talie mică. destinat odihnei pasive. lângă care să existe grupuri de flori perene. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. pentru mascarea acestora. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit. şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. patrulater sau pentagon. Boschetul reprezintă o variantă a grupului. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. . reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. existând în apropiere şi un luciu de apă. în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. dispuşi inelar. În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. În cazul clădirilor monumentale.

creându-se o stare de calma atmosferic. mesteacăn. cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. de regulă dispuse circular.care să confere vizitatorilor ce sta ionează. În spa iile verzi urbane (grădini. fântână arteziană). iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. pinul silvestru). lemnul câinesc. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. în mod excep ional 4 intrări. Un boschet prezintă 2-3. pentru mascarea limitelor. iar în interior numeroase bănci. pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. parcuri) masivele se situează spre periferie. statuie. pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice. la tasarea şi în elenirea . constituit dintr-una sau mai multe specii. La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. dârmox). specii rezistente la vânt. adaptate condi iilor locale. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. protec ie împotriva soarelui şi vântului. cimişir. pinul strob.

Astfel. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed. înfiin area scuarurilor. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone.1. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. creându-se impresia de monumentalitate. se folosesc puie i de talie mică. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii. a I-a. în acest caz balul fiind înghe at. unde se doreşte realizarea unui masiv. crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. 7. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. puie ii cu rădăcini protejate. În general. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. de la scoaterea din teren şi până la plantare. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. Totuşi. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă. care limitează priveliştea şi perspectiva. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje.2. Astfel pentru aliniamentele stradale.2. În func ie de speciile întâlnite în masive. cu înflorire abundentă. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. 7. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. urmată de toamnă. epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. largi. iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective.2. cu fructe şi port interesante. Vârsta. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională.solului. imediat după dezghe ul solului.2. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). se evită ambalarea. a II-a şi a III-a. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv. înso i i de 1 tutore. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta. ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare). Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă. acestea pot fi transparente sau opace. . a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare.

camionului. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ.6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului. datorită dimensiunilor.transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător.0.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani).0 x 1. .0.40) m pentru puie ii de talie mică. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii.80 x 0. Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului. .2. plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale.3. . . cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari.30 (0. .60 (0. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini). fie dintr-o pepinieră.30 (0. remorcii. De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele. Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi.5 t.1.60 (0. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică.40) x 0. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului.5 (0. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare. cu ramuri până aproape de sol.70) m pentru arbuşti (3-5 ani).0. . fie din natură. etc. în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate. creată în acest scop. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială. se tasează uşor şi se udă abundent. Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului. înăl imea şi grosimea la colet. ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă.Ca regulă generală orice puiet.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi. iar înăl imea 8-10 m. situate în locurile accesibile macaralei. De asemenea. sunt necesare mai multe opera iuni: .plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0. 7. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: . cu sistemul radicular mai compact. cu o coroană uniform dezvoltată. . pe tulpină deasupra coletului.70) x 0. a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ. cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită.alegerea exemplarelor.

Solul se mobilizează primăvara şi toamna. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz. ce au un efect estetic deosebit.5 – 1. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. Astfel.4 rânduri. cu norme bine stabilite. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă. Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor. ciuperci). partere. 7. urmând ca mai târziu. P. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă. Fertilizarea. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii. în timp. fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric. 2 sau 3 rânduri. Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului.2. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. până la 0. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale. Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic.1. 7. fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7.3.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 . Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii.3. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii.3.2. 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. . K. la o adâncime de 20-25 cm. care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). uniform. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani. numărul rândurilor (1. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. rânduri sau la încrucişarea aleilor.7. în Fran a.4. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii. timp de 2-4 ore. reluată mai târziu în timpul Renaşterii.

şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 . Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc. ob inându-se forma literei V. iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o. Pe măsură ce cresc. la distan a de 60 cm între ele.În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice.cordonul oblic bilateral (gard belgian) .piramida . iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o). forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă). Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an. dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. cu fructifica ie cât mai abundentă. Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. cu ramuri cât mai multe. pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse. fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele. se aleg ultimii doi.forma Verrier .40 cm deasupra solului. La exemplarele cu so . În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm. . rezultând astfel un trunchi vertical scurt. În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi.forma Cossonet .forma literei „U” . columnare.vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor. pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora. cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: .5 m între ele. În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i. Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme. piramidale. bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate.

Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. dispuse în acelaşi plan. are forma unui „U” dublu sau triplu. iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. ce a fost retezat la 40. Fiecare pereche porneşte din axul principal. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală. 80 sau 120 cm de la sol. 6 sau 8 bra e verticale.Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate. Astfel. se orientează vertical pe doi tutori.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. Coroana formată. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol. pe o sârmă . În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 . ceilal i îndepărtându-se. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare. tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează.

. ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal. Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat.(spalier). aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare. dar la o înăl ime de 80-90 cm. se înlătură lăstarii. După 30 cm. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. La lungimea de 70 .80 cm. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice. aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). sub un unghi de 60o între ei. mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta. cu o deschidere a bra elor de 50 . În al doilea an. iar cei doi lăstari terminali. la o înăl ime de 30 cm.

3. Tunderea se execută în anii următori. 7. La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu.3. tuie. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). tăierea se face cu cca. Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun. tisă). imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor.Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid. . Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi. 0. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual. cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. prin scurtarea lujerilor prea lungi. mai rar toamna târziu. la exemplarele plantate în aliniament. Populus sp.) Se execută primăvara devreme. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. După atingerea înăl imii dorite. prima tundere realizându-se primăvara timpuriu. de 1-2 m lungime (Acer negundo. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. În primul an de la instalare. la înăl imea de 20-25 cm. ienupăr.

4. având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii. După câ iva ani. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. iulie. Lăstarii ob inu i prin recepare. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. sunt de regulă mult mai viguroşi. pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie.3. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare. exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. cu coroane înghesuite. 7.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie. Se recomandă rărirea periodică. grupuri.

3. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani. în apropierea locurilor de sta ionare. din 3-6 (10) ani. . . Se aplică rărituri mixte sau combinate. a unor poteci. . pe o înăl ime de 6-12 m de la bază. respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. fiind inestetice.monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari. . stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. în pădurile echiene de codru şi crâng. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite. mărirea efectului decorativ al unor exemplare. reducerea consisten ei. ob inându-se un număr optim de exemplare. În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . respectiv atunci când se realizează consisten a plină. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi. În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm). în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare.5. în condi ii nefavorabile de vegeta ie.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat. .se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor.se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice). Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. 20-30 ani. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. 7. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor. cu o periodicitate de 3-5 ani.materialul rezultat nu se recoltează. îmbunătă irea stării fitosanitare. în cca. În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). cu o periodicitate de 3-5 ani.

Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări.6. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. în vederea atingerii unui anumit scop. se pot adopta diferite tratamente. deoarece circula ia este complicată (semin iş.3. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor. bolnavi. cu foarte multe nişe ecologice. rup i sau doborâ i. În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate. dar pentru oameni antrena i. Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase. amestecuri de fag cu răşinoase.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. făgete. marea majoritate a pădurilor cu cvercinee. păduri de plopi euroamericani). 7. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. buruieni). . de speciile forestiere folosite sau prezente. Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat.

2. covoarelor. precum Crocus sp. precum specii ale genurilor: Petunia sp.. respectiv de orientarea în spa iu a acesteia.1.. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8.Tropaeolum majus.. Gladiolus sp. Alyssum sp. Lobelia sp.Cap. peste 50 (60) cm. al sezonului de vegeta ie. cu port târâtor (sau pendent) . Acestea se folosesc pentru rabate. . contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde. . în planul apropiat de privitor. cu aspect de tufă . constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde. în marginea rondurilor sau rabatelor. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor.forma tulpinii (portul).sp. Ageratum sp. Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: . . Saponaria ocymoides. Tradescantia sp.. cu tulpini ramificare. Aubrieta sp. Delphinium sp. Malva sp. . precum şi în mozaicuri. Acestea joacă un rol psihologic fundamental. .. Acestea se folosesc grupat. partere. 8. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii. La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: .înăl imea.Tagetes sp. În acest sens se deosebesc: ... precum specii din genurile: Lilium sp. Salvia splendens. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite. a modului de creştere şi ramificare. Tulipa sp. VIII. Sedum sp. a rabatelor pe peluze.ciclul de via ă.culoarea.. Muscari sp. . în fa a speciilor arbustive sau arborescente. Calistephus chinensis....specii de talie mică 5 – 20 (25) cm.. . în componen a bordurilor.. Ageratum mexicanum sp.specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm.. Salvia sp. ...forma. Tagetes sp.specii de talie mare.sp. .. în sensibilizarea oamenilor la frumos. Galanthus sp.forma şi culoarea fructelor. culoarea şi mărimea frunzelor.1.. frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar. platbande sau grupuri pe peluze. 8. Tulipa sp.1. Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile. .cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici. . forma. . mirosul şi modul de asociere ale florilor.. Narcissus sp.sp.1. cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens. Hyacinthus sp..

Pyrethrum sp.. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit. mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale.sp. 8. iar altele puternic fidate. a sta ionării.. la început. . creasta cocoşului. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp. Lilium sp. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze. la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp.. Forma. Portulaca sp. roz.1. în jurul teraselor. Tulipa sp.) aceasta se schimbă de la roz-liliachie. clopo ei. . Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa).sp. cu segmentele filiforme..Ipomea purpurea.. culoarea şi abunden a frunzelor. argintiu sau cenuşiu. în cazul petalelor tomentoase. cu tulpini simple. Sempervivum sp. Humulus lupulus.. Polygonium sp. până la albastru.. la florile simple poate fi pală. Unele frunze sunt mari.. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe.sp. mo ul curcanului. Papaver sp. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp. culoarea. galben. roşu grena. lalelele papagal. locurilor pentru sporturile uşoare. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp. Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis. precum regina nop ii şi micsandrele. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara.3. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma. Begonia sp. Nuan a culorii poate fi diferită. Iresine sp. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena.. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu. florile fiind nesemnificative. cu tulpini că ărătoare ... altele sunt mici şi mărunte. 8.. perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ. Forma. Ricinus sp. roşu sau grena. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii). recomandându-se a se folosi în planul apropiat.Lathyrus sp. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui.... Astfel. precum verbena şi crinii. Delphinium sp. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului. chioşcuri pentru odihnă). Agave sp. mărimea şi culoarea frunzelor În general. mărimea şi culoarea frunzelor. cu tulpini volubile . Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. erecte Impatiens sp.1..4. .).

Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă. Calceolaria sp.plante anuale semirustice (Begonia sp. .) are fructe persistente şi decorative.plante anuale rustice.. fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii.5. În unele situa ii. Cineraria sp. ca o continuare a florilor. Mo ul curcanului (Amaranthus sp. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie. Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite.1. Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie. Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie. 8. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite. florile se îndepărtează. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire. Zinnia sp. iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. .. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii. fiind aripate. fiind o sursă de amuzament pentru copii. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a. men inând efectul decorativ.1.6.) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii.plante anuale sensibile (Celosia sp. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna. de culoare roşie sau roză.8. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: . vara. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv..) se seamănă în sere calde. cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii. . iar primăvara vor înflori.

decorarea balcoanelor. Convallaria majalis. tuberobulbi. rondurilor.. Speciile floricole pot fi folosite. pe stânci sau pajişti.. în lungul apelor sau pe luciul lor. în general.7. pentru: . ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor. rădăcini tuberizate. 8. Chysanthemum sp.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi. depozite) ferite de înghe (4-10 oC).. Gypsophyla sp. Hosta plantaginea. tuberobulbi.. Narcissus sp. covoarelor. . Aquillegia sp. geophite – ce au bulbi. . Gladiolus sp.. ferestrelor.. Hyacinthus orientalis. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp.) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit. mozaicurilor. Lolium sp. Papaver orientalis). Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale. rizomi.. jardinierelor.1. cămări. sau semirustice (Canna indica. teraselor. rabatelor. Acestea pot fi rustice (Anemone sp. Dahlia sp... Iris sp.decorarea spa iilor verzi.) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e. rizomi. Polyanthes sp. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an. bordurilor. atunci când sunt plantate în diverse suporturi.

în special lunile de vară. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. ghiocei. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. treiajelor.). bănu i (Bellis perennis).). continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. partere). mărimea. narcise (Narcissus sp. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire. forma şi culoarea florilor. fiind amplasate în locuri intens frecventate. fiind eliminat semănatul şi plantările anuale. destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene. în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale.2. Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat. forma şi nuan a frunzelor.. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. pergolelor. Rudbekia sp. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima. sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor. bujori. Portulaca grandiflora). perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. costisitoare. acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. de talie înaltă (Phlox paniculata. narcise. perioada şi durata de înflorire. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. înăl imea plantelor. Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. În func ie de perioada şi .. rabate.).). mijlocie (Petunia sp. cu port de tufă sau covoraş. Tagetes sp. fie mixt.. zidurilor. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. Ageratum mexicanum „nana”. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. fie numai specii perene. Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. muscari (Muscari sp. în trepte. stânjenei. O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). chioşcurilor. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. numă-uita (Myosotis sp. 8. au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori. . instalând specii de talie mică în prim plan. Culturile cu plante anuale. Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. specifice plantelor anuale. crizanteme. printre care se introduc plante anuale.ca flori tăiate. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. witrockiana).decorarea stâlpilor.

pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente.. pământul de ericacee.pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor. . cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare. etc.3. de turbă) . . nivelat. Calluna vulgaris). Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a. alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. Dianthus sp). la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare. cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie. mărun irea bulgărilor. Viola... se deosebesc: . În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora. compostul de grădină. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole. Dianthus sp. de răsadni ă. la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare. textură. Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare.. desfundat. Hyacinthus. Instalarea speciilor floricole 8. pământul de pădure. elemente nutritive.soluri acide – (Coleus sp. brumărele). Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat. ferigi). Asparagus sp. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol. Iris sp. mobilizarea superficială a solului. Bellis) cu speciile anuale. După valoarea pH-ului. structură..pentru plantele cu rădăcini mai sub iri. nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. Tradescantia sp.durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa. perlit şi turbă în diferite propor ii. pământul de lemn. pământul de frunze.3. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac. Gladiolus sp.soluri neutre – majoritatea solurilor.. 8. con inutul de substan e nutritive. capacitate de re inere a apei). în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora.. În func ie de sol.. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos.. aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: . Acestea se deosebesc prin pH.soluri alcaline – (Anemone sp.pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze.. pH. .. rădăcinile de ferigă şi nisipul. textură. Narcissus. Galanthus) sau bienale (Primula. Erica sp. În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare. Myosotis. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme. Asparagus sp. elina.1. s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile.pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp. . Cheiranthus cheiri). Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri. . pământul de ace de răşinoase. modelarea terenului. pământul de turbă.. Amaryllis sp. bine organizate. permeabilitate. În general. superficiale (Primula sp. Crocus.

Galanthus. Hemerocallis sp.). La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei. Fuchsia. dar nici să se stânjenească reciproc. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea. Mathiola. Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. de cca. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa.3. Narcissus.. 2 – 2. Sedum) distan ele pot fi mai mari.2. Amaranthus). Crocus. La speciile perene. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis. până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren. Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea. Begonia). La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca. Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare. astfel încât până la venirea înghe ului la sol. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită.3.). La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective. Muscari. Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. bulbii acestora să se înrădăcineze. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv. unde se vor dezvolta şi înflori.8.3. Paeonia). această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris. Dianthus. Myosotis). Impatiens.. Lilium sp. comparativ cu înăl imea plantei. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele. 8. Hosta plantaginea.(Iris sp. Viola.5 cm grosime. Hyacinthus. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci. La plantare. Alyssum. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis. Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate. transplantarea apare necesară atunci când .

spa iul devine insuficient.4. Ciupitul se execută cu unghia.reglementarea înfloritului. acestea stânjenindu-se în dezvoltare. .mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme. .aplicarea îngrăşămintelor.pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: . fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă.combaterea dăunătorilor biotici.tunsul plantelor. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene. În această categorie intră următoarele lucrări: . la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie. iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul. bobocitul.irigarea.stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane. . Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia. obligatorii sau facultative. . când plantele nu suferă deloc.ob inerea unor forme caracteristice. . de perioada înfloririi.suprimarea păr ilor aeriene. . de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru . Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare.datorită înmul irii naturale ale plantelor. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. .înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie. intrând mai devreme în vegeta ie. cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite. dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă. unele nu mai înfloresc în acel an. transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi. Pentru ob inerea de tufe bogate. Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu. copilitul. Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie.tutorarea şi palisarea. această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. . 8. . Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale. la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme. cu rolul de a ob ine plante viguroase. . suprimarea tijelor florale vestejite. Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii.

. garoafe.formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire. garoafe).. urzicu ă (Coleus sp. Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei. bujori. Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat. pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. Se aplică la crizanteme. gura leului). ochiul boului). în acest caz întârziindu-se înfloritul. pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. de dimensiuni mai mari (crizanteme. trandafiri. de obicei terminată cu o floare (crizanteme. hortensie.). Petunia sp.. la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare. Pelargonium sp.

dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. metal de dimensiuni şi tipuri diferite. sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă. cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. trestie. Ipomea). mase plastice. . mai ales în perioada de înflorire abundentă. cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare.Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii.. Tutorii pot fi din lemn. dalii). Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. Lathyrus. în func ie de specia respectivă.

la care se adaugă apă. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. clorura de potasiu. ciuperci). de păsări. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. ca regulă generală. după trecerea perioadei de înflorire. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. bioxidului de carbon şi a altor gaze. ghiocei. cenuşă. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. după o prealabilă uscare şi mărun ire. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. sere. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. 1:20. În această categorie intră: excrementele de mamifere. făina şi rosătura de coarne. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. bogate în potasiu: sarea potasică.Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). :30. lalele. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. microbiologice. solarii. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. maxim ora 10. umiditatea şi mişcarea aerului. intensitatea luminii. narcise. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare. azotatul de amoniu. făina de oase. mustul de bălegar. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. chimice. fiind indicată udarea diminea a devreme. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. riguros selec ionate. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. sulfatul de potasiu. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. etc. Îngrăşămintele se aplică. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. solul. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. . cu valen e simbiotice. spălarea şi răcorirea plantelor. uneori superfosfat. a îngrăşămintelor organice solide. temperatura mediului înconjurător. ob inânduse solu ii prin fermentarea. timp de două săptămâni.

Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. bulbii sau rizomii. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. şi peste vară. . Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă. iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. Acest strat men ine solul umed. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora. măcar odată pe an. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. sau talaj. frunze. manual sau cu ajutorul săpăligilor. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. periodică a diferitelor exemplare floricole. pentru a nu se produce vătămări plantelor. la geofitele semirustice. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. sensibile la temperaturile scăzute. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat.sau noaptea. rizomi. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut. organele subterane (bulbi. în martie–aprilie. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. tuberculi. uneori chiar săptămânal.

întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism.rustic. recreative sau sanitare. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. masive de arbori) sau nevii (stânci. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . 45 oC. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. pietriş. 30 oC. brânduşe. lalele). grupuri statuare. În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. elemente arhitecturale. Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. gazonul se încălzeşte mai pu in. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip.pentru terenuri sportive. iar în cazul asfaltului de cca. gazon care se tunde la 2-3 zile odată. . pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. datorită nuan elor de verde. . În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). asfalt sau beton. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia. După destina ie. având aspectul unor pajişti naturale. în zilele cu temperatură ridicată. fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. pentru a forma un covor des. clădiri. cu . aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială.1. Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. De exemplu. aranjamente florale.Cap. ce înfră esc abundent. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită.pentru peluze. formată în special din graminee. şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative. realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. luciu de apă). atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. imprimând o atmosferă de calm şi linişte. arbuşti. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. IX. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). narcise. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. cărămidă. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor.

umiditatea din sol. rapiditatea de creştere. Agrostis stolonifera. rezisten a la temperaturi scăzute. Calendula officinalis. având aspectul unei fâne e înflorite. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora. Lollium perenne. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens).cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. la tundere. Campanulla sp. 9.5 cm. aceasta dispare. tufele sunt înghesuite foarte mult.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. cerin ele fa ă de substratul nutritiv. sistem radicelar adânc de 25-30 cm. Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei. de rezisten a la bătătorire sau tundere. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei. . capacitatea de refacere după tundere.5 cm. tenis – 0. Bellis perennis. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. uneori 100 cm (Dactylis glomerata. Gypsophylla muralis. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. Cynonurus cristatus). înfră ire slabă. grosiere. . Viola arvensis. aspre. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. Matricaria chamomilla. rămânând suprafe e nude de pământ.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. uneori 40–50 cm (Poa pratensis. rădăcinile sunt relativ superficiale. crichet – 2.5 cm. În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar. Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. . Alopecurus pratensis.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis. Bromus inermis). Iberis semperflorens.2. frunze mari. Poa annua). la 12–20 cm. de diferite desimi. După înăl ime: . Alyssum maritimum. Agrostis tenis. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente. Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e. rugbi – 6. ci în amestec de minim 3 specii. lăstărire. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. Festuca rubra. 9. Deschampsia caespitosa. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure.. Papaver rhoeas. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv.. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. rezisten a la bătătorire. dar speciile se comportă diferit. Reseda lutea.5 cm.3.

1.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim. se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime. Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre. Dacă norma este prea scăzută. iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător.3. cărămizi. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). În diferite ări se aplică norme diferite. După semănarea manuală. modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului. instalând toate speciile crescute natural.mecanic . 9. 8 cm în care rădăcinile nu pătrund. Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene. dar şi executarea drenurilor. gros de cca. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . Decaparea . dacă există sisteme de irigat. amestec şi condi iile de sol. cu un aspect nefavorabil. îngroparea cablurilor electrice. 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. dar şi vara.cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte). de specie. Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor. a instala iilor de irigare. De asemenea. în cazul în care solul existent este corespunzător. consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren). date de condi iile specifice ale ării respective. precum şi costul mai mic. ci cresc lateral. cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite.2.5 – 2.manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0. . după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă. Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie). fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. a canalizărilor. zgură. ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee. adâncimea de semănare va fi mai mică. Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă. . se ob ine un gazon prea rar. Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: .9.3.5 cm. calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. moloz. terenul se grăpează. ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici). o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). Metode şi tehnici de semănare: . acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite. pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). de exemplu: 12 g/m2 în SUA.

Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor). primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare.brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. 9. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. 30 x 30. datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon). în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn.4. fosfor şi potasiu. apar muşchii şi numeroase buruieni. groase de 2-4cm. Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. Se recomandă tunderea pe timp ploios. După aceste opera iuni. care pot fi rulate. 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). care nu sunt preten ioase. sau mecanic cu maşini speciale. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. Dacă solul are o cantitate mare . Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. iar gramineele se răresc. după care se sparge şi se mărun eşte elina.

.de calciu. Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha. Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului. O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. pentru compensare. înainte de înflorirea buruienilor. trebuie mărită cantitatea de fosfor. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole).

flori.de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului.5 -0. pentru stilul geometric. ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare).7 m lă ime. perspectivele. inestetic şi nefunc ional. apare un sentiment plăcut de protec ie.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. sunt de obicei largi. călare sau cu bicicleta. obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării. creează impresia de avansare. organismul nu depune efort. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante. În func ie de natura circula iei. . şi în echilibru cu for a gravita ională. de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. X. justificate de prezen a diferitelor obstacole. grădinile alpine. sau conduc spre un obiectiv principal important. Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci.1.pentru ceea ce este viu sau în schimbare.mişcarea orizontală. îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. de cucerire a spa iului înconjurător. curiozitate . care chiar dacă este monotonă este mai uşoară. pentru terenurile cu denivelări. ce este binevoită la întoarcerea din plimbare.de stimulare. Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: . importan ă şi lă ime. divertisment. în meandre pentru traseele sinuoase. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele). de intimitate şi uneori de regres. mai stabilă. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu.mişcare ascendentă. având 0. au o lă ime mai redusă (minim 1. influen ând sentimentul de veselie.de amuzament.de indispozi ie (de închistare) . pentru obiective bine determinate. . fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez). . măreşte aten ia. . pentru terenurile orizontale. implică o diminuare a efortului. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane. Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: . . 10. care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei.mişcarea descendentă. mai sigură. elemente arhitecturale. .Cap.pentru ceea ce este rigid. . de refugiu. ordine şi propor ie. Aleile sunt mărginite de regulă de arbori.20 m).

cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. pavele. dale. Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. corelată cu ambientul.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc.cele neregulate în „opus incertum”. Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). Căile împietruite cu pietriş de carieră. lian i sau materiale hidrofobizate. Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. de forme diferite. cel pu in cu fa a superioară netedă. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. macadam. cărămidă. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. pietriş. . ceramică sau marmură. dalaj antic. asfalt turnat sau cilindrat. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. este folosit în pădurile de recreare. mozaic. roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. beton. Pământul. . Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei. şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale. tip zidărie. pătrate. dalaj englezesc. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră. iar cele deschise obosesc ochii). Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: .cele paralelipipedice în diferite modele: brădu .

realizate de obicei pe stâncării. fără frânturi. dispuse în diferite depresiuni ale terenului. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. geometrică. pâraie. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. uşurin a între inerii. dar fără a fi simetrice. bitumului. pătrate. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). Apele stătătoare (numite impropriu.60-0. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. la o distan ă între centrele de greutate. râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. fântâni. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. Caltha palustris). trestie. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. cărămidă. în locurile cu erodare puternică. conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape.65 cm). de mişcare. având rolul unui factor calmant în peisaj. 10. elipsoidale. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. făl uită. au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. Malurile se vor amenaja prin terasare. dar poate fi ameliorată. căderi de apă. prin deschideri de perspective. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. din beton. Când cursul apei este însorit. dreptunghiulare. Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. . Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. iazuri. senza ia de răcorire şi de prospe ime. de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde. lacuri. Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). ale fiecărei dale. asemănător cu malurile opuse. iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă.2. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului.pe gazon. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii.

. Când sunt de dimensiuni mari. Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. în mod progresiv. folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. Perspectiva reprezintă o privelişte limitată. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. iar când sunt mici şi grupate. privit dintr-un loc potrivit. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului.bazin cu jeturi orientate spre periferie. Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. cu o vegeta ie specifică. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: . Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu. . bazin cu jeturi orientate spre mijloc. Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă. . obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar. un microrelief accidentat. la o oarecare distan ă de clădiri.3. mărime şi culori. un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos.bazin cu cupă florentină în mijloc. folosite pe timp de noapte. şi pot fi amenajate într-un mod special. caz în care se pot men ine în forma lor naturală. în mod artificial. O perspectivă bine concepută are echilibru. 10. fiind compusă dintr-un obiect potrivit. fie vor fi aduse. combinată cu lumina artificială.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. muntos.fântână cu taluz cu cascadă. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus).fântână cu cascade în trepte sub forma unui con. Grădinile alpine creează. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime. 10. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii. .4. situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite. Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă. de solidaritate monumentală. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. colorată diferit chiar. Grădinile alpine au suprafe e variabile. acestea dau impresia de putere. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. de la câ iva metri pătra i la câteva sute.

Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural. . Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra. în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta.umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . într-o formă simplă dar estetică. accidentat. Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară. pentru ca pământul să se taseze suficient.dispunerea blocurilor de piatră. numite chioşcuri descoperite (naturale). Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. beton. pergolele. vase decorative. în pantă sau se va crea artificial. sau cărămidă. în pie e sau în punctele de perspectivă. a orchestrelor sau a fanfarelor. fiind amplasate pe esplanade. cu turbă şi nisip. chioşcurile. arcadele şi porticurile.aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. cele mari în planul din spate. zăpadă. coloanele.5. va fi pe cât posibil frământat. treiajele. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune). deşertic. Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. . lăsând spa ii mari între ele. teatrul verde. Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral.extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje. destinate adăpostirii vizitatorilor. hexagonală sau octogonală. scările. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului. 10. . a domina. Acestea se pot construi din lemn. . cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. balustradele (parapetele). . la marginea apelor. înghe . situate în spa iile verzi. construc ii uşoare. subalpin. grupuri sculpturale. suporturi pentru plante. pătrată. Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. la capătul aleilor. Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. bănci şi scaune (mobilier de grădină).aşezarea unui strat de 30 cm de zgură.aşezarea unui strat de pământ de elină. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . pode e şi poduri. Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. a men ine. Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. belvederile. în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor.

de obicei cu înflorire abundentă.7m şi înăl ime 2-2. în lungul aleilor largi. din diferite materiale de construc ie. aluminiu. dezvoltare pe verticală. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic. pe lângă ape sau terenuri accidentate. cărămidă. grup sculptural. piatră). mărginirea unor perspective. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare. bronz. beton. la marginea teraselor. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale. înăl imea 0. Forma. ce prezintă ca elemente de sus inere. atât la soare cât şi la umbră. mozaic. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. compartimentarea unui spa iu verde. Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0. fiind amplasate la capătul aleilor. stâlpi verticali (piatră. cărămidă. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră. lă ime 0. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu. Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn.4-0. fontă. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%. Materiale de construc ie folosite: piatră. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. culoarea lor. folosite pentru decorarea unor pere i. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. oferind refugiu împotriva insola iei. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare.5-0. lemn. teraselor. pe orizontală.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. . şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. marmură şi au un mare efect prin formă.45 m. Pot fi cu sau fără spătar. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. beton armat. mărime. ce acoperă por iuni de alei sau terase. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. Acestea se confec ionează din piatră. Se recomandă ca optimă. a unui rond de flori. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. cărămidă. formate din panouri cu zăbrele. lemn sculptat sau marmură. fier. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. lemn. Treiajele sunt construc ii uşoare. metal.0 m.5 m. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm.5 m.4-3. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală.

ciment. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic. decorat cu plante de mozaic. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă. în lungul scărilor. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv. zidurilor. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor. aleilor.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. beton. . piatră.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful