UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

pini. În capitala imperiului. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală. Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. smochini. fie o fântână cu un joc de apă. Totuşi. . prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale. fiind înconjurate de un zid de marmură. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă.2. 2. buxus. la interior cu bazine străjuite de statui.parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină. horticultura a făcut progrese. Constantinopol. a înregistrat un regres. chiparoşi. trandafiri. formă pătrată. zambile. plante medicinale şi aromatice.2. a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. . aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . crini. tei. Exemple: Villa lui Cicero. platani. . în Evul Mediu.H. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). busuioc. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane.arbuştii şi plantele ornamentale. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. De asemenea erau cultiva i trandafiri. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin. lotus sau diverse flori.XIV d. 2. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. urbane. Central se găsea un bazin sau un canal ornamental.V.1. peste care s-au grefat elementele orientale. de regulă. Erau prezente pergolele şi coloanele. Grădinile vilelor mai mici. Villa Mecena. mimoze). aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric.. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse.) 2. Acestea aveau. tisă. Villa Sallustius. nordul Africii şi Asia Mică.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. ce cuprindea Europa Sud-estică. Villa Lucullus. ca urmare a cruciadelor. vasele şi statuile. cu coloane de piatră colorată şi marmură.2. Schema modelului grădinii medievale. Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii. Erau prezente şi pu uri rotunde.2. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului. rozmarinul şi mirtul. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare. lauri.grădina cu pomi fructiferi. în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. specii floristice. duzi.

din timpul domina iei arabe. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. Compozi ia era geometrică. Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. Nu existau sculpturi. mărginite de rânduri de plante tunse.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint.4.. menajerie. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea). legate prin mici canale de teracotă sau marmură. Locuin ele mici aveau o singură grădină. bazine. 2.grădina de legume şi plante medicinale. fie sub formă de fântâni arteziene. 2. de formă regulată iar cele mai mari. compartimentare realizată. fie aveau straturi de formă pătrată. Arta topiară era folosită în exces. galerii acoperite de plante că ărătoare. buxusul. citricele. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. Apa era folosită fie în bazine şi canale.). Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici.2. situate în cur ile clădirilor. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse. vi a-de-vie sau trandafiri urcători. apoi au căpătat un specific propriu. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. delimitate de alei de aceeaşi lă ime.H. mirtul. Speciile folosite: chiparoşi. pini. pavilioane pentru petreceri.2. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec. magnoliile.d. o suită de grădini. adesea aranjate liber. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. caracterizată de prezen a careurilor egale. . Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. palmieri. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă. predominant persană. cu func ie exclusiv ornamentală. leandri. magnolii. monotonă. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate. acolo unde spa iul permitea.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec.H. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. Grădinile fie erau interioare. . pere ii de fundal. Speciile folosite erau: chiparoşii. grădinile arabe având la început o influen ă orientală. XIII-XIV. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii. fie erau situate în afara palatelor. eucalipt. acestea fiind interzise în religia mahomedană. prin întretăierea a două canale cu apă. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. al VII-lea d. înconjurate de ziduri.grădina de flori. fiind plane şi înconjurate de ziduri.

H. bazine. stânci. au fost create parcuri naturale. în care vegeta ia era dispusă natural. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. Terasele erau trasate liber. şi reflectă puternicul cult al naturii. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. firesc. fiind excluse liniile drepte. în armonie cu peisajele naturale. cu aspect natural. arterele pământului. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. Spa iile verzi din Extremul Orient 2. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. pentru dobândirea perfec iunii morale. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. cheiuri. lacurile şi râurile. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. având caracter natural. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. por i. modificat sau aparent natural. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. terase.3. ziduri. Elementele primordiale erau mun ii. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. cascade. ape. sec. bambuşii – prietenia necondi ionată. pinii – fermitatea şi for a caracterului. fiind create mai ales în sec. indiferent de perioada istorică. o dată cu dezvoltarea noii religii. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. . plante şi animale. ce erau descoperite brusc la un moment dat. Filozofiile religioase din China. suprafe ele foarte întinse. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. creând privitorului diferite impresii: de măre ie. budismul. situat pe malul unui lac. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. Picturile. poduri şi pode e.3. piersicii ornamentali – Paradisul. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. în strânsă legătură cu religia. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. galerii. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti. iar apele. pe vârful unei coline sau în pădure. servind ca loc pentru plimbare.H..) şi cuprindeau mun i. neregulat. cu caracteristici proprii. II-I î. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. este mărimea acestora. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie. chioşcuri. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. odihnă. de groază. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. IV-V d. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. Relieful era foarte variat. grote. de basm. cascade naturale) sau în bazine artificiale. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice. fiind natural. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine. de veselie.2. (dinastia Tang). VIII-IX d.H. al XVII-lea d.H.

stâncile. pavilioane pentru ceai. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. Persia. arborele de ceai. azalee.H. sau de pe verandă. cu simboluri filozofice caracteristice.). Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. al VIII-lea d.vegeta ia este perfect integrată peisajului. În sec. lanterne din piatră. lac cu insule. din dorin a de a aduce natura în locuin e. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate. fiind folosite toate elementele din natură.H. fiind ulterior personalizată. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. mai mari sau mai mici. grădină aridă.Deşi.capitala ării. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. stânci col uroase. sau din Europa medievală şi renascentistă. ferigi. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. fântâni şi foarte multă vegeta ie. diverse plante cu sau fără flori. Spa iile verzi. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. fiind o componentă a acesteia. Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. orientat pe direc ia N-S.toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale. camelii. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . bambus. miniaturală: cursul de apă. .decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. arbori şi arbuşti. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. pietriş. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. Grădinile imperiale. cu balustrade ornamentate. . Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale. podurile. Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii. por i. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). ienuperi. pasul japonez. plus diferite lampadare. Islam). un râu sau pârâu. au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . muşchi. destinate contemplării din interiorul clădirii. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură. al VIII-lea d. specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. erau prezente pretutindeni. devenind o artă na ională. şi în Kyoto. sec. pârâu cu cascadă. 2. nisip.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China.3. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. coline. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural. Astfel în Japonia. în decursul timpului. . pietre rotunjite. grădină de muşchi.

parapete ornamentale.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene. buxus. Din sec. din toate domeniile: artă. pe terase succesive.folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă. .H. arhitectură.apa aduce mişcare. camelii. tisă. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: .vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare. Specii folosite erau: pini. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec. bazine neregulate.Grădina palatului Farnese din Caprarola. Această orientare a apărut la început în Italia. . adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este). chiparoşi.simetria fa ă de o axă a compozi iei. lauri şi portocali. în special pentru grădinile vilelor suburbane. cireşii. XV-XVI d. . .în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene.sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini. .nu erau folosite alei. lămâi.Villa Lante din Bagnasia (5 terase). Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice.1. vase ornamentale. .Villa d’Este la Tivoli (8 terase).4. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul. cascade.erau folosite zidurile masive de sprijin. de unde a iradiat apoi în restul Europei. ienuperi. cascadelor. arbuşti modela i în volume geometrice. bambus.prezen a sculpturilor. al XVII-lea d. ştiin ă. încep să apară primele grădini publice. literatură. glicina.. lespezi sub forma pasului japonez. ornamentate şi legate prin scări şi rampe. precum: . ca influen ă occidentală. . . fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă. stejari meridionali.4.H.apa era folosită sub formă naturală. . ci pietre late. a canalelor. mirt.Villa Medici în Roma (2 terase). azalee. 2. . răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante. .utilizarea vegeta iei tunse.sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei. magnolia. prin reluarea idealurilor antichită ii clasice. . .legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite. dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat. . 2. înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte. ziduri înverzite. garduri vii şi borduri tunse.organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire. arborele de ceai.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural. . . . Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament.

compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană.grădina Garzoni – Collodi. la castelele Amboise. apare stilul baroc. Astfel. . ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase. Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică. .grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase). ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec.grădina Villa Aldobraudini – Frascatti.grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a. al XVII-lea crea iile importante au fost: . Exemple din sec al XVI-lea: . fântâni. În perioada Barocului. rezultând spa ii mult lărgite. La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus. la care grădinile erau în incintă.4. Blois şi Gaillon de către un arhitect italian. Au apărut grotele artificiale. cu partere decorate cu flori. luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau. în arhitectură. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale).H. S-au mărit dimensiunile grădinilor. . Abia după jumătatea sec. Fontainbleau. cu numeroase statui. . fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui. Terenul era modelat în terase mari. .grădina Luxembourg din Paris. fiind îmbinate cu linii ample. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii. Existau canale şi lacuri imense. În unele situa ii canalele s-au păstrat. al XVII-lea. Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. .În secolul al XVII–lea d. Exemple:. tinzându-se către transformarea în parcuri. sub aspectul echilibrului şi simetriei. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel).grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . pictor şi arhitect) favorit al . roci şi apă în mişcare).2.grădinile de la castelele Tuilleries.arhitect peisagist Du Cerceau. curbe.. al XVI–lea.arhitect peisagist Delorne. a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor. Au fost realizate decoruri bogate.grădinile Gamberaia – Floren a. . având şi func ie decorativă şi func ie utilitară. stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi. 2. bazine. vase. dar dispare schematismul rigid. În prima jumătate a sec. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. Saint-German.H. S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică.grădina Villei Dohia Pamphili – Roma. Principiile esen iale s-au men inut. Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d.grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . traseele rectilinii.

borduri sau broderii de buxus tuns. constituind totodată şi perspectiva principală. rocării. vase în stil baroc. 2. cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric. Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu. sub influen a literaturii. bazine şi canale. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. Fontainbleau. aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere.sunt folosite. a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez. balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. piramide. . . . treiaje. bazine cu grupuri sculpturale. pe spa ii foarte largi. dominantă.simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor. . Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original. realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător. dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte. al XVIII-lea. mari partere şi întinse oglinzi de apă. arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură.4. ca şi în restul Europei.„regelui Soare”. Ulterior. . a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului.sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale.3. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori. bazine. compozi ii sculpturale cu personaje mitologice. mai ales pe axa principală. . . în Anglia începând cu sec. în Anglia dominau grădinile medievale. dispuse în re ea geometrică riguros trasată. alături de diferite fântâni.ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade.simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi. . scări. s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri.aleile sunt rectilinii. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: . statui sau vase.zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. conuri. Sceaux. . ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului. racordate cu ziduri de sprijin.compozi ia era tratată arhitectural.terenul este modelat în terase largi. SaintCloud.sunt prezente. şi a resistematizat grădinile Tuilleriers. Dar. închise între ziduri.toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. . .perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. Dispar parterele. Chantilly. Saint Germain-en Laye. se păstrează axa . s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză. fiind situat pe terenul dominant. . picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale. La început s-a renun at la tunderea arborilor. rampe.Ludovic al XIV-lea. toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului. cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene. cuburi).palatul constituie capul compozi iei. Versailles. cu principii compozi ionale proprii. acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon).

La periferie erau: Regent’s Park.Parcul Chatsworth – stil clasic. enun ate de Repton. Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton. . James Parc. Malmaison.centrală dominantă.Nymphenburg (München) – model francez. amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular. realizate sub influen a romantismului. iar fra ii Bühler au amenajat parcul . reziden ial şi a intrat în cel urban.gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti.Saint-James Park .4. În secolul al XIX-lea. La sfârşitul secolului al XIX-lea.Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere.model francez.Hampton Court – model italian.Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană.Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth.Germania: . . Victoria Park şi Battersea Park.Anglia: . Realizări importante: . fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea).grădinile de la Whitehall – model italian. Hyde Park. formând un lan verde de peste 4 Km. plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză. .4.Kent (pictor şi arhitect) . fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg. . apoi francez. . dar se introduc poteci şerpuitoare. Londra de inea 600 ha de spa ii verzi. sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool). . În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi.. amenajate în stil peisager: St.grădinile Kensington şi parcul Stowe. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice. parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman).parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic. „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles). .Rusia: .Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez. .Charlottenburg (Berlin) . . 2.Tête d’or’’ (Lyon). . al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor. Ermenonville. fiind sus inătorul noului curent numit . În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville..model francez.parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian. Kensington Gardens – situate în centrul oraşului. . . Toate crea iile din această perioadă (sec.parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez. .Grădinile Greenwich – model francez. . Green Park. .Austria: . Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec. cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber. Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea.

Grădina engleză (München).New York – Central Park . la Iaşi – grădina Palatului domnesc. liliacul. plopul alb. al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte.360 ha. Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. forestiere: bujori. nobililor sau a meşteşugarilor înstări i.păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). . . .Parcul Sokolniki – 463 ha. În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic.Parcul Maxim-Gorki – 224 ha.Villa Carlotta (Caddenabio). În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk. . Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor. . în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene. mesteacănul. În Germania.1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori.grădinile La Cranja (lângă Segovia) .sec.Parcul Public Friederichsham (Berlin).sec. garoafe şi iasomie.parcul Wilhelmshöhe (Kassel).5. . cimbrul. grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia. . Prospect Park (peisagist Olmsted). lângă St. .parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) . arskoe Selo = vechea denumire). . .Chicago – South Park. crini. cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri.Villa Carraresi (Roma). Parcul Puşkin (parc englez. În S. bradul. narcisele. . pomicole.U. lăcrămioare. 2.A. . pe lângă locuin ele boierilor.. . roini a. Ca date istorice mai importante pot fi amintite: . multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager. Ca exemple pot fi amintite: . În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: .Philadelphia – Fairmount Park.Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt).Grădina Botanică . Petersburg – 600 ha. Ca exemple pot fi amintite: . .Italia: .model italian.Boston – Park System. .parcul Nympheuburg (München).grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam). . molidul.Villa Melzi (Bellagio). marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi. Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: .model francez. respectiv după principiile grădinilor engleze.Spania: . al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. . stejarul.

Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al.parcul de la Gorneşti –Mureş . iarna lacul fiind folosit ca patinoar).parcul de la Bon ida –Cluj. cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă. ..la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural.la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”. al XIX –lea.Buzău – Parcul Crângul. . Hayer. odată cu dezvoltarea oraşelor. În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: . .la Sibiu – 1857. ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898). al familiei Bauffy. amenajat tot de Redont – Bd. . al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc). Hörer). .1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei.Bucureştiul avea cca.la sfârşitul sec. . lângă castelul familiei Haller. . .1838 – parc promenadă . Pădurea Verde. 70 ha. 80% din suprafa a sa ocupată de grădini.parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” . lângă castelul familiei Teleky. . fiind numit oraş-grădină. chioşcuri pentru orchestre. al baronului Bruckental. a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi.. . .1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni. . . . . stilul brâncovenesc. dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism. ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia). .în Bucureşti în 1833-1840.Iaşi – Parcul Expozi iei. Alpinetul. . În sec.sec.parcul de la Albeşti –Braşov. .la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă. . poduri. Redont.Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun). Borza.la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca. promenada de pe Dealul Copou. iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central.Pădurile parc Băneasa şi Snagov. . . Dacia. . (fost Libertă ii) realizat de E. dar care în mare parte erau neorganizate. .la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu. Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager. Parcul Rozelor.la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852).Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul. (Carl Friederich.Grădina Ioanid.Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului.1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos. al XVIII-lea .actual Parcul Tineretului.Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş.. . . . azi Parcul Romanescu.parcul Carol I. În alte oraşe: . Parcurile de la Avrig.1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha. . se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului).Timişoara – Parcul Tiselor.1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi.la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria .

Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara.70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional). Ploieşti. Piteşti. . Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca.s-a înfiin at Parcul Expozi iei. Oradea.După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: . . .reamenajarea Parcului Herăstrău. Pantelimon. . Colentina. Drumul Taberei. Constan a. Sibiu.s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre. Crângaşi.s-a reamenajat Parcul Libertă ii.s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. parcuri în Titan. Parcul Libertă ii. Craiova. ClujNapoca. Balta Albă. Parcul Tei.Parcul Sportiv . Gala i. Parcul Tineretului. . corespunzătoare multitudinii de sta iuni. . Iaşi.

1. sanitară).f. 3. sanitară şi estetică. . d) f. de protec ie climatică (viteza vântului. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”.fructe din livezi. respectiv cu: . fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. Profesorul I. 3. de impact peisager). III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii. fiind ob inute diferite categorii de produse: . . această func ie are un caracter puternic diminuat. e) f. şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori.2. f) f. regăsindu-se mai mult sau mai pu in. bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie. acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu . Func ia hidrologică este asigurată. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde. Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri. antipoluantă (f. . În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. c) f.Cap. umiditatea şi temperatura aerului. ştiin ifică. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică. decorativă (estetică. Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie. . la diferite categorii de spa ii verzi.lemn din diferite tipuri de pădure. hidrologică.f. grădini. în general de toate tipurile de spa ii verzi. antierozională. recreativă.f. intensitatea radia iei solare). de protec ie a solului. de pe terenuri degradate). . recreativ sau sanitar.semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant. respectiv: de produc ie.flori din culturile floricole. vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor. hidrologică. În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ.

a capacită ii de filtrare şi sedimentare.moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. prin descompunerea de către microorganisme.ameliorarea umidită ii aerului. şi a speciilor drajonate. Acestea. moderează temperaturile excesive. fie în sol (rădăcini moarte). fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i.micşorarea vitezei vântului. prezintă o stabilitate mecanică. prin albedoul specific. astfel. prin microclimatul pe care-l realizează. pietriş. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi. fizică şi chimică. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. . cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale. Sub aspectul proceselor pedogenetice. . Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. asfalt sau beton. ). trotuare. în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C. ce constituie o armătură biologică a solului. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. Prin sistemul de înrădăcinare. a perdelelor de protec ie. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. substratul ce constituie suportul vegeta iei. Func ia de protec ie a solului. în care procesele de eroziune sunt vizibile. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură. Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. De exemplu. străzi. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului. spa iile verzi prin stratul arborescent. vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului.ameliorarea intensită ii radia iilor solare. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. fâşiilor plantate în lungul străzilor. mult sporită. Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . . . Pe lângă aportul de substan e nutritive. Vegeta ia lemnoasă. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. prin procesele de evapo-transpira ie. fie la suprafa a solului (litieră). cărămidă. datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. sau în apropierea acestora. Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii. etc.

în special în timpul verii. astfel. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. . vârsta arboretului. 5m3. atmosfera devine calmă. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor.reducerea poluării chimice a atmosferei. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. ce nu deranjează ochi. a pulberilor fine sau a fumului. consisten ă. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. Perdelele de protec ie. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. viteza vântului scade cu 30-60%. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla.3. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. structură pe verticală. Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. . gresia. betonul. o elul. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. marmura. prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului.lipsite de vegeta ie. elagaj şi anotimp. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). sau cu frunziş sempervirescent. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca. indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare.reducerea poluării fizice a atmosferei. De exemplu. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente. etc. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. În mediul urban.reducerea poluării fonice. sub diferite aspecte: . ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. iar la 120-200 m în interior. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere. în zonele plantate. fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă. 3. unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus. .

iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. transportul auto. ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. . Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. etc. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). metalurgică. cea ă. Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. planta iile rare dintre construc ii. aerian. acoperită cu gazon. 35 t/ha. perimetrale. pinului silvestru cca. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. fără obstacole cu efect antifonic. ce are lă imea de 200-250m. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). de prelucrare a petrolului. Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. iar a teiului pucios cca. durata de via ă a frunzelor etc. 68 t de particule solide şi praf. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. căderea frunzelor. necroze. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. radia ie solară. în cazul molidului cca. în teren liber. echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. şantierele. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. având un efect nesesizabil. planta iile stradale. De exemplu. inversiuni termice. efect maxim în sezonul de vegeta ie. prin senza ia de linişte. echien/plurien. 42 t/ha. În oraşe. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. întreprinderile industriale.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. umiditate. arbori+arbuşti+specii de gazon). datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. intersec iilor aglomerate. ionizarea aerului). creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. respectiv de mărimea frunzelor. reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. a arterelor principale). de prelucrare a produselor minerale. scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). industria chimică. părozitatea acestora. sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. 30 t/ha. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. sau diferite activită i curente ale popula iei. o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec.

Mobilitatea. care poate fi: . de . artei. . . şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. Sarcinile de bază ale recreării sunt: . între inerii personale. Factorii care influen ează recrearea sunt: . intelectuale sau psihice. timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată.deplasarea. telefonie. . . cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian. îmbrăcăminte. .pregătirea. radio. fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian. etc.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit. spa iile verzi urbane sau extraurbane. călătorii. având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare. respectiv timpul alocat servirii mesei.activită i pe loc. Fazele activită ii de recreare: . practicarea diferitelor sporturi. sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. . fiind un element compensator al condi iilor de lucru. sportului. aeriană sau navală. odihnei prin somn. presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic.timpul liber (dedicat recreării). pensia. televiziune. dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. .dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice.destinderea sau relaxarea. picnic. prin care se înlătură plictiseala. în general. .3. al solicitării fizice.timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni. . CFR. divertismentului. turismului. în sferele culturii.Mijloacele de comunicare mass-media (presă. la care este supus omul în via a cotidiană. prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune. presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i.Nivelul de trai.divertismentul sau amuzamentul. obiective turistice. internet). vacan ele. . . Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea. presupune bucuria întocmirii programului. serviciului.timp de existen ă.Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv.. respectiv concediile. care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber.Timpul. cules de flori. după bunul lui plac: plimbări. ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto. sau efectul automatismelor zilnice. Cu cât sunt mai mari aceste solicitări. cumpărăturilor pentru hrană. cele mai multe destina ii.4. camping. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban.

în sta iuni climaterice cu specific. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. prin care are loc refacerea fizică a organismului. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. pescuit. Turismul are caracter recreativ. apicultura. în spa iile verzi extraurbane. de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). indiferent de subiectul în care apare. .5. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. Func ia decorativă (estetică. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc. etc. gazon sau oglinzi de apă. parcurile.amintirea. . Plimbările sunt realizate fie zilnic.ciuperci sau de fructe de pădure. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. Odihna propriu-zisă. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural. de regulă la sfârşitul săptămânii. practicarea de diferite jocuri şi sporturi. realizată pentru plăcerea proprie a individului. presupune comportamente diferite. sau la sfârşitul săptămânii. vânătoare. decât în dauna operei”. după o perioadă de activitate intensă. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură. încât nimic să nu poată fi adăugat. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit.întoarcerea. 3. floricolă sau erbacee. sau diferite activită i precum grădinăritul. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. diferite de mediul său. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic.O. alpinism. de conducerea autovehiculului. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. nevoia de a face mişcare. repausul şi somnul. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. În sens larg. economice. istorice. sau în zilele libere. arbustivă. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. obiective culturale. etc. etc. diseminat sau modificat. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. de diferite excese. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. J. . Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. Aceste activită i pot fi active sau pasive. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. canotaj.

bariere împotriva vântului. Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . .îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. .îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii. Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv. murmurul apei. încântare.Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice.încadrarea cursurilor de apă. etc. flori. bazine. variază pe parcursul unui an. textura coroanei. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. 3. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. vâjâitul vântului prin coroana arborilor. cascade. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj. cu efect de parazăpezi). . . diferind în func ie de fenofază. Astfel. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. ciripitul păsărelelor.acoperirea zonelor cu terenuri superficiale. componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive. . Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului.întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie. puternic erodate sau a grohotişurilor.6. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective. a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere. fructe. admira ie necondi ionată. a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. . şi care exercită o atrac ie spontană.

Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente. Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. planta ii. centrul compozi iei reprezentat . IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). care conduc în final la realizarea frumosului. Fiecare component. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. Frumuse ea este realizată prin ordine. pe o concep ie dominantă. care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. viu sau inert. un monument). Frumuse ea este un element func ional. suprafe elor şi formelor planului. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. la care sunt subordonate toate celelalte elemente. Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. treaptă. peluze. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. intrarea principală. se ine seama de anumite principii şi legi. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. armonie şi propor ionalitate. sociale şi economice ale unei perioade date. ob inându-se în final unitatea în diversitate. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului. Toate elementele unui spa iu verde (alei. Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. într-un întreg.Cap.

simplu. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. potecă. liniar. Asimetria pune omul în armonie cu natura. grupuri. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. evitându-se astfel monotonia. al for ei sau al monumentalită ii. de culoare. în întregime. a aceloraşi elemente (specii. dinamic. bănci. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. creând senza ia de dezamăgire. Simetria poate fi absolută şi liberă. şi o dată percepută regula ritmului. clădire). Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. se găsesc mase similare şi egale. Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. omul va anticipa următorul obiect sau interval. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. magnificului. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. ordinii. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. a repetării şi a consecven ei. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. Ritmul poate fi: static. interesul scade. respectiv realizarea echilibrului. lă ime) sau alte caractere vizibile. admi ând totodată diversitatea acestuia. este static şi odată văzut. stradă. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. combinat. bulevard. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. compus. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. integritatea şi calitatea acestuia. de formă. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. vase decorative. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. calitate care uneori poate avea o latură negativă. deoarece un plan perceput deodată.

caz în care se aplică armonia legăturii. repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. în acest car fiind vorba de armonia contrastului. Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii). Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. . Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum. în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. care au o anumită continuitate. În proiectarea spa iilor verzi. într-un aliniament.compozi ii doar între culorile calde sau active. respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). complementare) unificate printr-o culoare neutrală. Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. şi combina ii doar între culorile reci sau pasive.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: .compozi ii între culorile complementare. chiar dacă specia diferă (de exemplu. Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut.combina ii între culori diferite (active. direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. etc.succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri. florale. respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele. forme sau spa ii. În func ie de culorile care se asociază sau se combină. Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. formelor dar mai ales a culorilor. sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). exprimând de fapt unitatea în varietate. Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . se pot deosebi: . pasive. . dar care au volume şi formă asemănătoare). . caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii. de un individ. arhitecturale. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte).

Astfel. aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc.). plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi). iar pentru o alee de 250 m. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. iar la o distan ă mai . 8. . al XIII-lea.armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie. 89 etc. alee pietonală. ordine şi armonie. publicul dintr-un parc. mese. lă imea optimă este de 8 m. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu. 13. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. C. Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire. astfel pentru o alee de 300 m. 34. . sub un unghi de cca. Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. lă imea optimă este de 5 m. sub un unghi de cca. Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur. 5. scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole.I. privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului.îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. 21. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. . sau prin introducerea unor elemente de accentuare.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). participan ii la diferite evenimente de amploare etc. pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare). distrugerea formei naturale (implică transformări totale). Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. etc. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. ce are laturile în raport de 1:1. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. matematician italian din sec. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil.) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală. Fibonacci. care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul.modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. 270. Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime). înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. apoi 3.). 180. 55.618 (aproximativ 3:5). omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului. În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. alterarea formei naturale (implică transformări par iale.

. Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul. presupunând unirea trecutului cu prezentul. pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual. Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică. Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă.mare de această valoare. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde. fără a se exagera prin risipă.

Grădinile în stil maur. Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante.1. de mai târziu.2. V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. În amenajarea spa iilor verzi. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. în general. variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. În ultima perioadă (sec. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde. apă. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. caracteristice Renaşterii şi Barocului. epoci. astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză. Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri.). După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). aspect preluat şi de romani. întotdeauna de formă dreptunghiulară. activită i. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor.Cap. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor. şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. fiind ornate cu statui. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere. şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte. V. La romani grădinile. fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. În func ie de stilul adoptat în compozi ie. câmpii. francez sau regulat) a stat. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). radia ia solară. iar în cadrul stilului peisager sau liber. caracteristice diferitelor epoci istorice. Acest stil prezintă mai multe variante. eroziunea).1. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. arhitectural. râuri. . erau prelungiri ale încăperilor. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager. Stilurile spa iilor verzi 5. civiliza ii. văile râurilor. aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. bazine. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. etc. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. dar şi elemente minore precum microrelieful. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare. vegeta ia. precipita iile) sau for ele majore (vânt. pâraie. vase sau fântâni arteziene. 5. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil.1.1. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan). vegeta ie) cu cele artificiale (alei.

sau de perdele de arbori. cu denivelări mici. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. rampe. canale sau oglinzi de apă. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte.1. 5. situat în pozi ie dominantă. respectiv axa principală. cascade sau bazine. pe linii drepte şi curbe. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene. fiind subordonate toate elementului principal. fie de a le limita pe altele. Apa aduce prospe ime. bogat ornamentate. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. precum şi oglinzi de apă. statui sau vase sculptate. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. regulate. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . ce constituie perspectiva principală. balustrade. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. scări. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. aplicat până în prezent.1. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente.2. numit şi capul de compozi ie. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. unele păstrându-se şi în prezent. cu numeroase ziduri de sprijin. taluzuri. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. Elementul principal. fiind nivelat şi modelat în terase largi. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. Aceasta.

În această situa ie. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul.3. care dau varietate şi fantezie compozi iei. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii. 5. mai ales a celor de gazon. Stilul peisager Stilul peisager (liber. în ansamblu. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice. ca o variantă ce derivă din stilul geometric. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo. fie sub influen a pictorilor peisagişti.1. Toate acestea au fost duse la extrem. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. sub influen a stilului rococo din arhitectură. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea.3. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii. fiind dispuse în re ea geometrică. ce promova ideea reîntoarcerii la natură. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. 5. în formă de tablă de şah. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. compozi ia fiind liberă. natural. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti. în Anglia. fie sub influen a literaturii noi.1. fiind obositoare ochiului. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie. cu precădere în Olanda. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. . respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. având cel mai adesea relief variat. Principiile de structură ale stilului peisager Formele.de apă. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze.2. conducând spre diverse amenajări. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului.1. 5. Aleile sunt rectilinii.2. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric.1.

exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. covoare sau dispersate solitar. masele vor avea conturul neregulat. lumini şi umbre. atunci când aceasta există. În jurul clădirii principale. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. ce urmăreşte formele de relief. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. Rocile. sinuos chiar. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. peluze. sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. cu contur regulat. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. . volume. în pete neregulate sau eliptice. intervenindu-se totuşi în detaliu. Apele. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. prin aducerea de pietre. în diferite zone ale grădinii. neregulat. urmând caracteristicile terenului. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. care în mod natural sunt dispersate. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. Simetria şi echivalen a sunt excluse. sub formă de mase. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. cu aspect natural. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. roci sau stânci. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. fie create. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. de grote sau chiar cascade. Aleile au un traseu liber. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. frumoasă şi îndelungată. curb sau sinuos. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat.Natura este conducătorul arhitectului peisagist. fie naturale. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. se vor folosi specii de talie mică. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. toate elementele. cu înflorire bogată. specii lemnoase decorative. vor fi folosite pâlcurile. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. chiar exotice. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. pajişti şi diferite grupaje floricole. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri.5. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv. Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare. unei mări sau ocean). largi. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. atât sub aspect psihic cât şi fizic.3.2. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise.5.4. volume. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. dispuse într-un masiv păduros. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului. decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase. de luminişurile retrase. forme. De asemenea. Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă. surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. de stâncile. umbră şi lumină. cu flori având culori calde. 5. de veselie sau de entuziasm. având ca fundal imagine unor mun i înal i. . cascadele. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie. 5. Genul de bucurie Genul de bucurie. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite. culori. dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite.2.2.

Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. gazului metan. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. în strânsă corelare cu structura urbanistică.). Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. . cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. sta ii de distribu ie a apei. energiei electrice. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform.2. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. dimensionate. ce asigură protec ia multiplă a mediului. Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. sunt judicios repartizate. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite.1. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i. 6. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. energie termică. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. cât şi legătura dintre acestea. 6. grădinile sau scuarurile. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. re ele stradale. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective. atât urbane cât şi periurbane. zona industrială. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate. Ca regulă generală. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. dispuse într-o re ea continuă. Sub formă de pete sunt dispuse parcurile. limitarea perimetrului construibil. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan).Cap. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. zona politico-administrativă. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal. recrearea şi odihna popula iei. etc.

cu acces limitat. grădini sau scuaruri). păduri parc. şi în care intră: parcuri.periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. .cu acces nelimitat. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase.Această re ea poate avea o dispozi ie radială. ce sunt administrate de primării. zonele de agrement (păduri de recreare. scuaruri. planta iile din cimitire. . Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. fiind diferite ca mărime. pepiniere. dotări şi func ii. grădinile locuin elor individuale. parcurile şi bazele sportive. pepiniere. a spitalelor. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. longitudinală. transversală sau longitudinal-transversală. aici încadrându-se: sta iuni experimentale. radial-concentrică. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. După accesibilitatea popula iei largi: . ştranduri). planta ii antiincendiare. între care legătura se realizează prin planta ii stradale. grădini botanice. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. numite şi spa ii verzi publice.3. a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. de regulă. în func ie de sistemul stradal al localită ii. planta ii de pe lângă unele dotări publice. amplasare. a sta iunilor balneo-climaterice). planta ii de protec ie (a localită ilor. fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. grădinile botanice şi cele zoologice. grădini zoologice. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit. a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. lungi de sute de metri. amenajările peisagistice din incintele institu iilor. a apei. păduri de recreare. de folosin ă generală. fiind administrate de persoane juridice sau fizice. . întreprinderilor. grădini botanice. a solului. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. . asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. 6. 1. După pozi ie se deosebesc: . concentrică. grădini şi scuaruri publice. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate. Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. acoperişurile verzi. care traversează localitatea şi care. planta ii antierozionale. în care accesul se realizează conform anumitor reguli. constituită din spa ii verzi periurbane.cu acces strict. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale).urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. 2. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. grădini publice. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri.

sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. păduri de agrement. ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. destinate construirii unor cartiere de locuit. situată în intravilan.spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară.4.spa ii verzi de înfrumuse are. ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer.permanente. 400 m. parcurile sportive. frecventează simultan acel scuar. Raza de deservire a unui scuar este de cca. gazon.3. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor. Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire.3-3 ha. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. păduri parc. 6. . 6-8 minute. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2. scuarurile pot fi: . În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative. spa iile verzi din cimitire. destina ie. configura ia terenului şi construc iile din jur.3 ha.în interiorul cartierelor de locuit. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici. terenuri de produc ie floricolă sau de gazon. planta ii cu efect de parazăpezi. grădini şi parcuri publice. parcuri dendrologice. în cca. planta iile de consolidare antierozională. scuarurile pot fi situate: . aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale. situate de regulă în cartierele de locuin e. perdelele de protec ie. După modul de amplasare. parcuri expozi ionale.înconjurate de străzi sau artere de circula ie. pepinierele. . caz în care acestea sunt uşor accesibile. culturale sau de învă ământ. După destina ie. scuarurile por fi: .în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora. edificii culturale.temporare sau provizorii. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto. Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia. alpinarii.spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri. având în componen a lor doar arbuşti. fiind destinată odihnei de scurtă durată. asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta. rozarii. parcuri şi grădini zoologice. După durată. Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0. . . . cu rol decorativ: scuarurile decorative. . planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite.spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor.scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. spa iile verzi pentru copii şi tineret. . După func ii: . ce se înfiin ează pe terenuri virane.

scări (în cazul terenului accidentat). situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. alei. de mers lejer. grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat.5 km. de învă ământ.. boschete. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. datorită inexisten ei căilor de acces. 6. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. a obiectivelor culturale. Dată fiind această distan ă de deservire. Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt. zone umbrite dar şi zone însorite. în lungul aleilor. frecventează grădina în acelaşi timp. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. situate în jurul unor institu ii publice. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă.5. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. bănci. astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. aranjamente şi decora iuni florale. îndeplinind doar o singură func ie prioritară. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. Spre deosebire de scuar. spre periferia scuarului. iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. de pe o rază de 1-1. 3-4 ha. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. respectiv arbori şi arbuşti. Dispozi ia aleilor. respectiv: sectorul pentru copii. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. Intrările vor fi reduse ca număr. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. . Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri.scuarurile cu func ie prioritară decorativă. 15-25 minute. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. . în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. De exemplu. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. respectiv o intrare la cca. Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). statui. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. peluze de iarbă. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. în cadrul oraşelor mari.

fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%). ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. În foarte multe cazuri. sporturi. de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor. şi de capacitatea proiectată a parcului. bazine sau chiar un mic lac. restaurant). Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. expozi ii. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane. datorită suprafe ei pe care o reclamă. ce depăşesc 20 ha. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. bănci. Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). 6. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. locuri pentru jocuri statice. agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. cofetărie. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. WC public). Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. cafenea. diferite dotări (cişmele. şi de densitatea popula iei. izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. de lungimi şi dificultă i diferite. Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. într-un cadru peisagistic deosebit. cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. de re eaua stradală limitrofă.000 de locuitori trebuie să existe un parc. şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. adăpost de ploaie. respectiv sta ionare). gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat. Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc.6. . manifestări artistice). locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii.

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

6. Astfel. 6. punct de distribu ie a energiei electrice. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. şi alte multe specii pentru varietate.liber este de 3. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. ocupând suprafe e importante. în func ie de pozi ia.1. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e. recreativ şi decorativ. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu.8. la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. parcări. şi străzi şi bulevarde deschise. Au scop sanitar. arii de joacă pentru copii. pentru diminuarea zgomotului. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta. . pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. partere cu flori. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale.8. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. Speciile vor fi alese şi amplasate. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. a noxelor sau a altor factori de inconfort. alei pietonale. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. structură şi folosin ă diferite. tomberoane). orientarea şi înăl imea clădirilor.8. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. ale unui cvartal sau ale unui cartier.2. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii. 6. suprafe e îngazonate.

minigrădină de zarzavaturi. activită i de grădinărit. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. joasă sau fără împrejmuire. institu ii. pergolelor. suprafe e îngazonate. trandafirii. diferite jocuri. a unor grupuri de specii sempervirescente. padoc şi cuşcă pentru câine. stânci şi pietre. fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. piscină. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . miniseră. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. barbeque. lămpi pitic. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. gazonul. fie după propriile idei. aranjamente florale. libertatea de alegere fiind totală în acest caz. arbustive sau lemnoase. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate. sediu de firmă etc. Grădina de fa adă. sau specii de răşinoase. fie prin realizarea unui gard viu înalt. dar şi a unor hoteluri. grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. precum şi diferite specii cu port pendent. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă. chioşcurilor şi treiajelor. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. Astfel. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare.) acestea pot fi: grădina de fa adă. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. de gusturile proprietarului. spitale. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. precum gazonul. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. uşor de între inut. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. sedii de firme. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. magazie de unelte. arbuşti şi liane. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. În func ie de mărimea spa iului disponibil. Grădinile interioare. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. cu o compozi ie relativ simplă. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. o cascadă miniaturală. arbuşti tunşi. minilivadă. mobilier de grădină. Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. cititul. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. bazin cu peşti decorativi.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. un mic bazin cu aspect natural. În func ie de mărimea acesteia. În cazul vegeta iei. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. arbori. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). grădina este structurată şi amenajată. servitul mesei. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. chioşc de grădină. În cazul unor locuin e.

cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. specii de gazon (fam. Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. instala ii electrice. printre spa iile rămase libere între plante. Urmează un strat de separa ie. Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. sau numeroase alte specii floricole. Peste acesta se aşterne stratul fertil. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. se recomandă acoperirea acestuia. de regulă. pentru speciile de plante vivace. . unele specii din fam. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. astfel. În func ie de caracteristicile lor. cu strat fertil mai gros. 6. O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. canalizări). odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. fam. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. alături de plante cu flori şi alei. în vederea efectuării eventualelor repara ii. Poaceae). Saxifragaceae. acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. cu arbori şi arbuşti de talie mare.9. fiind de maxim 10-15%. cu pietriş (de tip sort).geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. de la bun început. care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. Crassulaceae. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. forme sau provenien e. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. poate contribui la estetica compozi iei alese. Brassicaceae sau Campanulaceae). care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. durabilă şi de bună calitate. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. format din fibre minerale.

care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare. . respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. . acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. diferite pulberi sau noxe. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. cabinete). ateliere). institu ii administrative). sau pot fi amenajate doar pentru contemplare.alături de celelalte tipuri de spa ii verzi. Din suprafa a acestor complexe sportive. până la 4-7. creându-se spa ii pentru odihnă. fiind dotate cu mic mobilier de grădină. . prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. şi constituie unită i de sine stătătoare. pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii. în zilele însorite. prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. comportându-se ca un bun strat termoizolant. Ca şi în cazul grădinilor interioare. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat.influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. policlinici. al proprietarului (locuin ă privată). spa iile verzi propriu-zise.şi nu în ultimul rând. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv. 6.acestea re in diferite cantită i de praf. fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere. Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. .Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. . de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive. prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. hale.10. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei.moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel. Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi. constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive.reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului.. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc. respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă. acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. . Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor.prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş. În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: . . al bolnavului sau pacientului (spitale. al muncitorului (fabrici. umiditatea aerului este ameliorată semnificativ.

Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. în care constituie sectoare de sine stătătoare. În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. bazin acoperit sau în aer liber (înot. şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. arte mar iale). volei. grădinilor publice sau a parcurilor. sau în cadrul scuarurilor. leagăne. 6. precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. Stilul adoptat este cel mixt. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. 20-25% pentru terenurile de joacă. atletism). Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. clădiri pentru vestiare. clădiri administrative. balansoare. polo). oină).11. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. şi să nu producă fructe ce pot murdări. bănci. Suprafa a variază de la cca. 100 m2 până la câteva hectare. tenis). Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. duşuri etc. 7-10 ani. 1000 m2 pentru 40-50 copii. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. diferite săli de sport (gimnastică. gazon sau arbuşti. grupuri sanitare. separate prin vegeta ie. iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. baschet. volei. tobogane. Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale. cu ghimpi (Berberis . 30-40 copii. caz în care au caracter de tabără. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. bârnă de echilibru. cu solul permeabil. labirint. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. când sunt în afara localită ii. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. 11-15 ani. respectiv: până la 3 ani. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. cu precădere împotriva vânturilor dominante. aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. handbal. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. precum şi specii floricole şi de gazon. 3-6 ani.

care murdăresc. rabate sau diverse aranjamente floristice. cele cu frunze. pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i.). flori.. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite. În cartierele de locuit sau în scuaruri. coşuri de gunoi etc. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. pistă pentru patine cu rotile. 6. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. labirinturi. corpuri de iluminat. Rhus typhina). şi spa ii verzi cu diferite amenajări.). arbuşti sempervirescen i sau floriferi. destinate odihnei. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. sau care să fie toxice (Taxus baccata. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. arbori de mărimea a III-a. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp. cât şi zone însorite. spaliere. bănci. leagăne. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. un mic monument sau un bust. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate. Robinia sp. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. arbuşti fructiferi. fructe sau semin e. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. tobogane. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi. . bibliotecă volantă. dotările vor fi mult mai complexe. plante tehnice. balansoare. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. cu frunze. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. bazin pentru înot. pistă pentru alergare. Dar în func ie de microrelief. Laburnum anagyroides. terenuri pentru jocuri de masă. eventual un mic stadion. cu rol de protec ie împotriva prafului. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. teren pentru focul de tabără. a zgomotului şi a gazelor.sp. ronduri. prin varietatea coloristică pentru anumite zone. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. bârnă pentru echilibru. În cazul taberelor. flori. şi vor fi izolate prin planta ii compacte.12. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. pârtie pentru schiuri. bob sau săniu ă. Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă. alei pentru biciclete sau trotinete. grădina de zarzavat. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. ce poate cuprinde: o mică livadă. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. medicinale şi melifere.

respectiv cea a intrărilor. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte. se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. cu specii floricole având culori liniştitoare. Astfel. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. familiare. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. 6. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. De asemenea. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă.13. care va fi dispusă pe întreg teritoriul. . cu cel mai mare impact peisagistic. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. pentru mărirea gradului de vizibilitate. bănci. sau a celor rezervate pauzelor. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. diferite. Spa iile verzi din incinta spitalelor. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. 6.5 m2 de teren sportiv. precum şi obiecte din materiale calde. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. pentru fiecare elev. cu rol stimulator. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. este vegeta ia lemnoasă. rabate de flori. de a diminua poluarea fonică. calmante. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. pasive cu rol calmant. cu excep ia intersec iilor. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică. Componenta cea mai importantă. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile.14. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. birourilor. func ional şi estetic. având ca dotări mese. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani.

. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. reduse doar la aliniamente de arbori. cu bănci şi şezlonguri. separarea diferitelor amenajări precum parcări. În func ie de destina ia institu iilor respective. necesare bolnavilor. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. centrale. precum şi pergole cu vi ă de vie. 6. dispuse în lungul aleilor principale. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. din specii sempervirescente. Parterele cu flori cu nuan e reci. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. chiparoşi. datorită lipsei de spa iu. cimişir. capelă sau un monument memorial. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. având un rol important în micşorarea vitezei vântului. prezintă şi o zonă. cu alei şi căi de acces paralele. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. sau chiar garduri vii. ar ar american. De asemenea. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. ce au efect liniştitor. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. sau în jurul edificiului central. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. tisă. molid. sau în sens radial. Astfel. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. Astfel. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. glicină sau trandafiri. paltini. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. Dacă spa iul permite. flancate de planta ii sobre. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. brad. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare.15. Cimitirele mari. dar şi specii de foioase precum: tei. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. numită „cimitirul eroilor”. influen ând benefic recuperarea acestora. drumuri interioare de acces auto etc. de la intrarea principală sau de la biserică. chioşcuri). purificarea aerului. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. acoperite cu plante agă ătoare. pornesc mai multe alei rectilinii. castani porceşti. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. bine delimitată. constituit din biserică. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat.

situate în intravilan sau în extravilan. pentru realizarea acestor denivelări. arborii fiind evita i. de maximă circula ie. Convallaria majalis etc. după considerente ştiin ifice (taxonomice). cu multe denivelări. Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. 6. sunt: trandafirii. Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice.16. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod. datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice.16. fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. caprifoiul (Lonicera japonica). surse de zgomot puternic). Paeonia sp. să existe mijloace de transport în comun. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. Aster sp.. dar şi în punctele cheie. de taluzare sau de înăl are a unor zone. În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. după importan a decorativă. iedera (Hedera helix). sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. Sempervivum sp. halde.. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite. saschiul (Vinca minor). să poată fi realizat pe jos. din specii sempervirescente. Ca specii lemnoase frecvent folosite. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate. Chrysanthemum sp.1. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. Microrelieful. la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. Narcissus sp.). în afară de cele amintite. Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. se execută lucrări de excavare.. ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. În cazul în care terenul nu este prea frământat. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti. Sedum sp. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. dar şi culturaleducativ. de recreare. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă. industrială sau medicinală a plantelor. Spa iile verzi cu profil specializat 6. Sistemul de drumuri. Lupinus sp. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg. de recreare şi decorativă. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare. utilită ile şi căile de acces.. sanitară. alimentară. după concep iile . amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. sanitar şi decorativ.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu.

serele. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. hibrizi Polianta. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. sectorul plantelor de cultură. dar în containere. licee sau a alte unită i de învă ământ. diverse suporturi sau chiar ziduri. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. leguminoase. treiaje. tehnice. melifere. vara îngropate în sol. şi implicit expozi ii foarte diferite. estivală sau autumnală. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. englezeşti. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. Realizarea planta iilor floricole. sectorul plantelor acvatice. medicinale etc. de parc. şi iarna protejate în spa ii adăpostite. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. Ca sectoare. în acest sector. Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. la exterior. fie se desfăşoară între cele două elemente.). numit şi colec ia botanică. urcători. sectorul florei diferitelor zone geografice. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. arhitecturală. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. dar şi publicului larg. pergole. şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief. În sectorul florei Globului. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. ce au diverse întrebuin ări. până la cele superioare (ultimele fiind . Polianta. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. vernală. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. sau arbori cu efect decorativ deosebit. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. hibrizi floribunda etc. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. de la cele inferioare. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. muzeu. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. plante aromatice. Rozariu-ul. rozariu-ul. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. Sectorul plantelor de cultură. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. fie în fa a clădirilor importante (birouri. flora Asiei etc. sectorul sistematic. grădina japoneză.). În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. sectorul plantelor spontane folositoare. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. sectorul administrativ. folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. Sectorul plantelor spontane folositoare. ierbar). rădăcinoase).

Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. Grădina japoneză. Astfel. pădure mixtă. ornamental. fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. . industrial sau alimentar. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. colec ie de trandafiri. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. poartă torrii. sera plantelor din regiune mediteraneană. didactic. lanterne de piatră. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. Vegeta ia forestieră spontană. sera rezervată expozi iilor florale. sau din alte regiuni calde ale Globului. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). după zona geografică de provenien ă. pădure de foioase. cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. prin solu iile de amenajare adoptate. Complexul de sere. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. sau mai rar. ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. sera orhideelor şi a plantelor epifite. sera plantelor acvatice tropicale.monocotiledonatele). pod arcuit din piatră. în apropierea intrării principale. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. verii sau toamnei. sera înmul itor. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. pajişti. pepinieră. decorativ şi recreativ. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. este dispus de regulă. clădiri administrative. subtropicale. pasul chinezesc din dale de piatră. se deosebesc: sera palmarium. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. uneori chiar un miniparc zoologic. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori. 6. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. mediteraneene. pădure de răşinoase. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare. Prin structura.2. sera colec iilor.16. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. sera azaleelor şi cameliilor.

clădiri şi instala ii special realizate acestui scop. Bacău). vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. cu o suprafa ă de 60 ha. de tip „microbiotop sau minihabitat”.arboretumul Bazoş (jud.grădina dendrologică Macea (jud. cu o suprafa ă de 34 ha. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. . solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. trebuie să ocupe suprafe e importante. perdele sau garduri mascate cu liane. Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. .De regulă. care va fi folosită atât ca sursă de apă. aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. având în acest sens îngrădiri. pot fi amintite: . fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului. al XX-lea. şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi. curs de apă.arboretumul Dofteana (jud. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. este necesară construirea de voliere largi.5 ha.arboretumul Hemeiuş (jud. în ceea ce priveşte frumuse ea. al XVIII-lea. a masca zidurile inestetice. de tipul cuştilor cu gratii. având o suprafa ă de 70 ha. înfiin at în 1908. care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. vechimea şi mărimea colec iilor. construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale. bazine. satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. .3. Arad). Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă.5 ha. înfiin at în 1909. gropi de gunoi.arboretumul Simeria (jud. înfiin at în 1880. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. înfiin ată la începutul sec.16. de recomandat cât mai largi. Bacău). în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. În cazul păsărilor zburătoare. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite. având o suprafa ă de 48. înfiin at la începutul sec. 6. interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici. Hunedoara). Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. Timiş). Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii. cu o suprafa ă de 20. pentru a completa ambientul. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice. păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora. stâncării. să nu existe zone industriale. strâmte. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. Pe ansamblu. . vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. .

. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. bibilici. . cormorani. fie cu voliere foarte mari. jderi etc. prevăzut cu arcuri largi descoperite.: . girafele. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali. . în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. şopârle. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere. asini etc. păuni. cât şi spa ii largi. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari.sectorul păsărilor tropicale sensibile. .sectorul rezervat pentru antilope.. porumbei sălbatici sau de ornament. . turturele. pescăruşi etc.sectorul cervidelor şi cabalinelor. gheparzi etc. pentru diferite specii de urşi. în special forestieră. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite. râşi. galinacee etc. de amenajările respective.sectorul stru ilor. căprior. cu microbiotopuri amenajate cu grotă. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. ren. pentru sezonul cald. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. pelicanii. pentru speciile care nu pot părăsi locul. în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură.) sau spa ii deschise. cinteze. lei. alpin şi subalpin etc. pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. zimbrii etc. cum sunt bufni e. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. cu zone largi amenajate pentru tigri. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi. .. ierbivore mici. dromaderi. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public. trunchiuri de arbori.sectorul primatelor. de numărul de specii. . libere. cameleoni. .. vulpi. caprine.sectorul păsărilor de baltă. şerpi sau crocodili. stârci. elan. ciufi. ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite. unele specii de ra e. în aer liber.sectorul urşilor. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. stânci. mierle. şi pentru răpitoarele de noapte. cucuvele. uli. câini dingo. gâştele. umiditate. pentru sezonul rece. iguane. grauri etc. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor. găini de ornament. cu voliere şi vegeta ie. prin plimbare. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin.sectorul felinelor mari. mici palmipede. bazin. pantere.sectorul păsărilor răpitoare. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică. Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului. ce adăpostesc pisici sălbatice. De asemenea. pentru sezonul estival. bivoli. în care sunt găzdui i: elefan i.sectorul galinaceelor şi columbidelor. .). pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. ce cuprinde voliere cu fazani. şoimi. ..sectorul felinelor şi carnivorelor mici. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. şi padocuri acoperite. zebre. cai sălbatici.) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă.sectorul reptilelor. cerb lopătar. . distan a nu trebuie să fie prea mare. ovine. lama şi alpaca. carnivore mici. pot fi amintite: . canari. pume. constituit dintr-o clădire. lupi.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. .sectorul marilor ierbivore. care asigură accesul unui segment important de vizitatori. precum lebedele.

şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. se vor prevede spa ii largi. acoperite cu pietre. în mişcare. sau a aranjamentelor florale. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. având produse care să nu dăuneze animalelor. nisip sau alte materiale locale. Astfel. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă.17. Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. de zoologie. Pădurea-parc (parcul forestier. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare. şi nu numai. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. precum: un lac. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. de purificare a aerului etc. a unor peluze întinse de gazon. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. un punct de belvedere asupra oraşului. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. pot exista în incintă şi muzee. un sit istoric (ruinele unei cetă i). 6. cişmele cu apă potabilă. formată din planta ii forestiere. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. care să nu depăşească 4%. este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. un curs de apă. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. a eventualelor surse de poluare. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. toalete ecologice. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. În unele por iuni ale pădurii-parc. fântâni. Alte amenajări. se deosebesc: parcul forestier. poteci şi alei de plimbare. În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. pădurea-parc sau parcul-pădure. dar în raza de deservire a localită ii. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. de entomologie etc. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. În zona intrării principale. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. .

expozi ia. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km. situate pe malul unui lac. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. căi de acces cu trasee mai lungi.5-2 ore. zonele nisipoase. stâncile. lipsite de vegeta ia forestieră. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. balnear (izvoare minerale. Astfel. Pădurea de recreare. solul. piste pentru biciclete sau pentru role etc. puncte de belvedere etc.1. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari.17. terenuri de tenis sau de fotbal. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. pot fi ştrandurile şi campingurile. Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. tabere şcolare. pozi ia pe versant. Unele elemente naturale precum mlaştinile. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. cu cât terenul este mai înclinat. numită impropriu pădure de agrement. şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . în unele zone de interes curativ. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. De asemenea. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative.). dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. telecabine. telescaune. Amenajările de tipul campingurilor. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. . respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. terenuri sportive etc. a unui râu. izvoare termale etc. falezele sau malurile abrupte. topoclimatul. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă. iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. hidrografia şi environnement-ul. sau de interes turistic. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor. zone de picnic. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă. 6.

destinate practicării unor activită i. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. altitudine etc. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. suprafe e umede improprii. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme. iar solul este mai pu in umed. fără extreme mari. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. Orientarea nordică a unor terenuri. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. plantele prezintă creşteri foarte mici. care prin fenomenul de . este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. pavilioane. ce au un efect benefic pentru zonele din jur. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. frunziş sărăcăcios. În acest sens. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. vânt. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. Tot în acest sens. timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. temperaturile sunt moderate. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. vegeta ia are aspect veşted. noroi. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. prezen a prafului. alunecări de teren. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. băl i.. Cu privire la mişcările aerului. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. gradul de expunere a teritoriului. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. cu privire la temperatură. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. refugii) pentru a oferii adăpost. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. plajelor etc. această zonă este cea mai expusă vânturilor. frunze prăfuite sau galbene. temperatura aerului mai ridicată. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara). este mai rece şi mai umedă. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. De asemenea. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent. dotărilor sau diferitelor echipamente. sau spa ii adăpostite.

sau cu o re ea hidrografică foarte bună. O zonă lipsită de un curs de apă. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. liziere). Environnement-ul. schi nautic etc.2. De regulă. . O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. va avea o atractivitate sporită. sau ca sursă de apă potabilă. vor prefera zonele cu soluri bine drenate. Hidrografia teritoriului. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. natura solului. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. poieni. filtrare şi transport al apei. Cei care doresc să se odihnească. pârâu. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. de poten ialul teritoriului. şi din contră. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. compozi ia şi vârsta arboretelor. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. a fermelor de animale. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. chimic sau fonic zonele din jur. dar nu neglijabilă. În acest sens. ce diminuează calitatea acestora. situl sau vecinătă ile. de temperatura acesteia. pentru instalarea păturilor sau a corturilor. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. de cea ierboasă. iaz. râu. prepararea hranei. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. precum realizarea igienei corporale zilnice. libere (luminişuri. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. capătă por iuni dezgolite. apa este importantă sub aspectul calită ii. pescuit. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. În zilele călduroase de vară. atunci aceasta este şi primitoare. regimul şi tratamentul etc. 6. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. aerisite.17. de o acumulare mai mare sau mai mică. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii.spulberare. Când o pădure de recreare este echilibrată. care este dată de natura sursei (izvor. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. lac). plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. de modul de captare. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. prezintă o atractivitate foarte redusă.

are aspectul unei păduri falnice. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. bine pusă la punct. dar în zilele geroase cu chiciură. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. dispuse pe anumite trasee. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde. Iarna se remarcă răşinoasele. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. cu locurile de parcare aferente. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. care determină o scădere a densită ii. a culorii frunzelor etc. publicul larg le preferă pe cele amestecate. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale.. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an. iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. capacitatea de primire începe să crească. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. . Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. ce induce plictiseala şi pasivitatea. şi este favorabilă pentru plimbări. la agresiunile vizitatorilor. ce calmează şi relaxează vizitatorul. de motiva iile şi aprecierile lor. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. ce au un efect peisagistic major. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. în func ie de fenofazele speciilor respective. Codrul regulat vârstnic. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. luminişuri pentru odihnă. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. Sub raportul vârstei. Aceste dotări vor fi discrete. datorită vizibilită ii foarte bune. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă. păduri pentru plimbare şi păduri parc. indiferent de specie. ce are o densitate mică (200-500 buc. dau peisajelor un pitoresc aparte. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase./ha).

de cca. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. Zona de primire şi odihnă. destindere şi pentru activită i de picnic. obiectivele etc. Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. soluri scheletice. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. de cei care evadează din cotidian. şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). repaus etc. zona de plimbare şi zona de regenerare. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. pentru linişte. Zona de plimbare. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. acest lucru favorizând. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. odihnă. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. camping. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. echipamente sanitare şi de igienă.Pădurile de recreare se sistematizează. aer curat. De preferat ca aici. prin împăr irea pe anumite zone. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. şi prezintă diferite construc ii. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. Aceasta este zona preferată de marele public. vor fi evitate de vizitatori. cişmele. . să fie drenat. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. Zonele cu soluri reci şi umede. insistându-se în mod special asupra cură eniei. izvoare). Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. prezintă ponderea cea mai mare. să aibă o textură uşoară. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. terenuri de joacă pentru copii. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. Arboretele vor avea consisten ă moderată. reprezintă cca. cu investi ii mai reduse. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. amenajările. mult căutate şi apreciate de publicul larg. fiind astfel organizată. frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. ce trebuie să fie ireproşabilă. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. În raport cu întreaga pădure. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. instala ii sau echipamente. cu forme interesante. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării.

de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. camping). restaurant. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. han. prin optimizarea spa iului în general. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. care sunt interzise accesului publicului. întâlnite doar în anumite păduri. cu pante domoale. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. rezultate prin ruperea. dificultatea. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . pot avea por iuni comune.5-4 m. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. un număr sau o emblemă. restaurant. Traseele potecilor vor fi diferite. smulgerea sau tăierea puie ilor. de la o clădire de interes general (cabană. vestigii ale unui castel sau cetă i. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. fiind total protejate. ruine. peşteri. cabană. spre diferite puncte de interes din pădure. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. Potecile vor avea traiectorii sinuoase. având un specific aparte. monumente. Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. este constituită din diverse suprafe e. atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. locurile de parcare. fiind eliminate tasarea solului. forma iuni geologice interesante etc. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). respectiv 4-10 km/100 ha. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. puncte cu vederi panoramice. nu prea lungi şi nu prea înclinate. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. arbori deosebi i. terenurile de joc. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere.3. 6. şi echipamente specializate. dispersate în cadrul celorlalte două zone. zone cu fructe de pădure etc. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile.17. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. au o lă ime optimă de 3.

pe ansamblu. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. fântâni sau alte surse de apă. camping. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. Locurile de parcare. groapă sau container pentru gunoi etc. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. în cazul celor situate în apropierea campingurilor. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. pietrişul. parcările pot fi: în ciorchine. de amploarea investi iilor. un număr cât mai mare de autovehicule. miniterenuri de fotbal. în special pe latura vântului dominant. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. Parcările pot fi mari. coş de gunoi. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. diverse amenajări pentru jocul copiilor. vatră din piatră pentru foc. formele regulate şi simetriile. respectiv grupuri de arbuşti. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. WC-uri ecologice. şi pot fi: terenuri de tenis. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. fiind mult apreciate de vizitatori. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. restaurantelor. ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor.aceste puncte bănci. dispuse în apropiere. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. şi variază în func ie de microrelieful specific. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. respectiv nisipul. peluze pentru golf. spa ioase şi capabile să absoarbă. în pinten. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. loc pentru focul de tabără. capătul drumului principal). ce au ocazia să urmărească cursele hipo. şi să se folosească materiale cu aspect natural. vor evita pe cât posibil artificialul. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. . pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). sau pot fi mici. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. masă cu scaune sau bănci. cabanelor. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. dalele de piatră. de 2-3 maşini.

oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice.18. geologic. incompatibilă scopului atribuit. având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii . De asemenea. Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale. parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire.În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo).18. educative. faunistic. speologic.IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6. paleontologic. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal. precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. cu aspect cât mai natural. Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă. .1. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic. având o înăl ime corespunzătoare. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice. protec ia ecosistemelor. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional. cu amenajări folosite la observarea acestor specii. Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. floristic. sau parcurile cu specii de vânat autohton. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. 6. recreative şi turistice. hidrologic. Astfel spus.The International Union for the Conservation of Nature . prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor. pedologic sau de altă natură.

floră şi faună intacte.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: .unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane. . Retezat. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific. fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse. .să aibă forma ii geologice interesante. .să fie interzisă vânătoarea.Beuşni a. sate. se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare. Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse. Mun ii Măcinului. educativ.Hăşmaş.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie. emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. . elemente de etnografie si folclor. se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului. neatinse de activită ile umane.se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive.zona exterioară.teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e. activită ile de turism vor fi bine organizate. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii. recreării şi turismului”. zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă. . . care servesc recreării popula iei. Cozia. în scop ştiin ific. hoteluri. Ceahlău. În prezent. vegeta ie. conforme cu peisajul. activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal. Cheile Bicazului . remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică. .vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite. specifice. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani. muzee cu specific local. Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate. Domogled . destinate cercetării ştiin ifice. drumuri. . zona rezerva iilor integrale. cu flora şi fauna sa.2. Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. beneficiind de o protec ie suplimentară. În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. hanuri sau locuin e izolate.să fie deschis turismului organizat.sunt peisaje naturale de mare frumuse e. Rodna. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură.speciile vegetale şi animale. Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: .Valea Cernei. în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii. . şi Semenic – Cheile Caraşului. Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: . construc iile (case. vile. cultural şi recreativ. Cheile Nerei . Piatra Craiului.18. respectiv fenomene naturale originale. expozi ii. 6. educativ şi recreativ. care grupează o serie de atrac ii turistice.

. servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. 9/1973. După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. . Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. vegeta iei sau faunei. Balta Mică a Brăilei. rezerva ii naturale. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. Bucegi. cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. Grădişte Muncelului – Cioclovina. nu se împuşcă. Nomenclatura din ara noastră. În ara noastră sunt constituite în prezent. Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate. Acestea pot fi: botanice (tip b). 6.18. se promovează regenerarea naturală. solului. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul. geologice şi geomorfologice (tip g). autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. ca parcuri naturale. parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. se evită degradarea mediului prin orice mijloc. Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. paleontologice (tip p). fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop.3. Por ile de Fier. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. speologice (tip s) şi zoologice (tip z). şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. Vânători – Neam . rezerva ii ştiin ifice. mixte (tip m). limnologice (tip l). forestiere (tip f). clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. potecile vor fi bine marcate pentru turişti.zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism. lacuri şi cursuri de apă. conform Legii nr. următoarele: Apuseni. zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse.

arbori seculari. locuri fosilifere. educa ie si instruire în domeniul mediului. parcurilor naturale. care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. chei). Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. rezerva iilor naturale. cursuri de apă. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie. fenomene geologice unice (peşteri. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică. . cascade.ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. ştiin ifice sau peisagistice.

rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu. constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice. Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde. . volume.vânt.diversitatea foarte mare a ramurilor. Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul.umiditatea atmosferică.factorii ecologici edafici: . 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde.îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare.diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. . .2. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: . . Criterii de alegere a speciilor 6.cerin ele speciilor fa ă de: .factorii ecologici climatici: . compozi ii. .1.textura şi profunzimea solului.fertilitatea solului.Cap. . Prin acest material. comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon. 6. proiectantul de spa iu verde creează forme. Astfel trebuie avut în vedere: .2. pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. .regimul de umiditate din sol. mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult). material care îşi schimbă volumul.1.maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase. . . . . culoarea. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti.costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp. care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite). textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. . ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6. în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei). ce vor alcătui în final o unitate.lumină. VI.temperatura aerului. roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare. ruginiu. frunzelor.

. (produc căderea acelor la răşinoase.animali. . . fertilizare.factori poluan i. .troficitatea solului. . în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat. Dintre aceştia : . .con inutul de schelet.dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei. numite arsuri).fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor. . . Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman. a produc iei de masă lemnoasă).altitudine.vegetali.factori geomorfologici: .2.clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar). .compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri.compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze. . dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare). fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale. etc. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane. . numindu-se şi cea ă oxidantă.configura ia terenului. plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere. . determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor). . În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor. Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie.monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul).oxidul de sulf. dioxidul şi trioxidul de sulf. fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze.oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze). prevenirea şi combaterea dăunătorilor. Astfel.pantă..expozi ie. . 6. . fa ă de cele periurbane.2. cloroza esutului asimilator. . . dar şi asupra celui animal sau vegetal.factori biotici: .smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice. considerate cele mai rezistente).factori antropici: . se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare.

Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie.umbrirea clădirilor. arboretele tinere fa ă de cele mature. tuia.2. .sensibile . cum se integrează în respectiva compozi ie. reducerea creşterilor.praful rezultă din întreprinderile industriale. dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor. industria metalurgică şi chimică.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare.foarte sensibile . fenotip.1. arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene. Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea. fabrici.rezistente la fluor – mesteacănul.mijlociu rezistente . din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii.ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii. chiar un aspect de bronzare a frunzelor). zămoşi a de Siria. frasinul.aliniamente. . etc.3.3. fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze. Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare. platanul. . . intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv. . .2. . Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”. propor ia poluantului în atmosferă etc. stadiu de dezvoltare. fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză.rezistente Exemple de specii: . . In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: .pigmentări. subspecie. ecotip.pădurile de recreare. coacăzii. piracanta. În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta.).rezistente la bioxid de sulf – alunul.condi ii de mediu – specie. . din arderea combustibililor solizi şi lichizi.rezistente la plumb – pinul silvestru. bradul de Caucaz.mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale. condi iile de temperatură şi umiditatea aerului. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: . 6. corcoduşul. Particularită ile biologice ale speciilor 6. La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare . leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete. ce talie vor avea exemplarele respective. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase.

.peste 25 m. Prunus mahaleb. arbuşti mijlocii 1 – 2m. Juniperus hibernica.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: .arbori de mărimea I . ovală. Larix decidua. speciile cu înăl imi sub 7 m. precum şi re inerea gazelor de eşapament.. . Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: . Berberis thumbergi. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază. a prafului.în lungul arterelor.arbuşti. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m. speciile lemnoase volubile. în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică.3. iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară. tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis. că ărătoare. columnară conică (piramidală) globulară (sferică) . etc. a III-a . tabulară. Acer pseudoplatanus.7 – 15 m. . agă ătoare sau chiar târâtoare. Pinus strobus. fastigiata. 6. conică. Astfel.zonele verzi de mici dimensiuni. Abies alba. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme. pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. obovoidă. Thuja occidentalis var. Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru.liane. Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit. Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului. Morus alba. De exemplu. . şi cea având contur sinuos. sferică. a II-a .realizarea gardurilor vii. Picea abies. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică.2. Populus nigra cv. italica.2.15 – 25 m. Populus simonii. a boschetelor. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult. mai mici de 1m. În tabelul nr. arbuşti pitici.

Juniperus horizontalis.3. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: . forma „pendula” la diferite specii precum: fag. Ulmus minor. Juniperus sabina. Cotoneaster horizontalis.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate. ulm de munte. pentru protec ie împotriva radia iei solare. caragană. cireş păsăresc. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: . După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă.pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii . Robinia pseudoacacia var. Populus tremula.la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate. varietatea „Globosa” la diferite specii. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic. . a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze.mascarea obiectelor inestetice. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase.3. a prafului şi a vântului. Pinus sylvestris. Cerasus avium. 6. Pinus nigra. nana. frasin. Juniperus communis ssp.aliniamentele stradale. . Tilia cordata. mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. . larice.2. . având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric. . Fagus sylvatica. dud negru.tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. mai ales în regiunea de câmpie şi coline. Betula pendula.aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază. mesteacăn. umbraculifera Carpinus betulus. Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc). salcie căprească.zona de primire a pădurilor de recreare. Salix babilonica. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept.

romboidală. pentru intensificarea expresivită ii clădirii. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus). mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. etc. 6. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). peluze. imprimă un sentiment de linişte. tortuosa) sau pot fi geniculate. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. Trunchiurile.3. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. sau chiar târâtoare. Chamaecyparis lawsoniana var. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele. fie orizontală. mărimea şi culoarea acestora. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. pendula. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra). Lujerii pot avea cele mai diferite culori. 6.5. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. Salix babilonica. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile. platan. Ramuri pot fi drepte. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). la marea majoritate a speciilor.3. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. ovoidă.2. fie pendentă. pot fi sinuoase. Forma. . sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun. Unele specii au frunze simple sau compuse. paltin. imprimând anumite sentimente. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor. ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. mici sau mari. agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. lanceolată. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată.2. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. Speciile cu tulpini că ărătoare. pentru a accentua intrările sau anumite puncte. salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. eliptică etc. obovată. castan) sugerează puterea. Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. fie verticală. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari).4.

cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud. precum şi diferite exemple de taxoni. Carpinus betulus. compuse. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna). alb argintiu.. Aesculus sp. cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat . argintea. la verde închis.. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu). Tilia tomentosa Juniperus sabina. şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua. Astfel. la galben–roşu ruginiu (toamna). Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate. Sorbus aria. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor. Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. pu in incizată dau adânc incizată. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e.. „Aurea” Thuja orientalis f. precum cele ale speciilor: Acer negundo. În tabelul nr. ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis. Populus alba Picea pungens var. de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat.. arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna).). Gleditsia sp. Eleagnus angustifolia. ca în cazul mesteacănului. la care verdele se combină cu alb. luminos (primăvara).Marginea limbului poate fi întreagă. Thuja occidentalis f. Pyrus elaeagrifolia. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan. Ligustrum ovalifolius. ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. Juglans sp. Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. Robinia sp. Hedera helix. Speciile cu frunze mari. Euonymus europaeus. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos. Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. Speciile cu frunze mici. până la verde intens (vara). galben sau chiar roz şi roşu. pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). Hippophae rhamnoides. Acer negundo.) sau mari (Ailanthus sp. biota.

Taxus baccata. Spiraea x. Phyladelphus coronarius. Ligustrum vulgare albă .. Prunus avium.6. În tabelul nr. vanhouttei. Corylus maxima var. Pyrus sp. Picea abies. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. Acer platanoides var. Pinus excelsior. Hedera helix. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. Pinus strobus Abies alba. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. Deutzia scabra. Berberis vulgaris var. glauca. rubrum 6. Acer paltanoides var. Alnus glutinosa. forma.3. atropurpurea. Robinia pseudoacacia. purpurea. Hibiscus syriacus. pissardii. Juglans regia Fagus sylvatica var. Crataegus sp. Gama de culori ale florilor este destul de variată. purpurea. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. Pinus cembra. Sophora japonica. Buxus sempervirens. Prunus cerasifera var.2. Forma şi culoarea florilor. Magnolia kobus. Aesculus hyppocastanum.. Pseudotsuga glauca. purpurea. purpuriu Picea pungens var. niedzwetzyana. Malus pumilla var. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente.verde închis roşu. hybrida. Catalpa bignonioides. Syringa x. crem sau galbene.

Forsythia sp. Chaenomeles japonica. Prunus persica. Hybiscus syriacus. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. Colutea arborescens. Tamarix ramosissima. Magnolia stellata. cu siguran ă că speciile genului Rosa. soulangeana Prunus sp. Cornus mas.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens. Prunus armeniaca. carnea. Magnolia x. Amorpha fruticosa. Diervilla florida. Liriodendron tulipifera Aesculus x. Magnolia kobus. Cotinus coggygria. Spiraea salicifolia. exceptând albastrul pur. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum.. pu ine specii făcând excep ie de la regulă. Malus floribunda Hedera helix. Cornus mas. Prunus cerasifera var. Hibiscus syriacus. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. Buddleia davidi. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. primăvara timpuriu primăvara .. Laburnum anagyroides. Forsythia suspensa. Chaenomeles japonica. Kerria japonica. Laburnum anagyroides. Syringa vulgaris. Diervilla florida. Phellodendron amurense Spiraea japonica. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii. cu toate varietă ile şi soiurile sale. Dintre toate speciile lemnoase. pissardi.

a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. 6. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant.. mălin) calmează şi relaxează. Hibiscus syriacus. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. Culoarea fructelor. glicină.7. Ptelea trifoliata. dar mai ales în perioada hibernală. iritant. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus. Inflorescen ele sferice. contribuind prin forma. Colutea arborescens roşie albă . ca lumânările (castan porcesc. budleia. atribuind ambientului un aspect dispersat. Sambucus racemosa. Liriodendron tulipifera. Viburnum opulus. mari (Viburnum opulus var. Crataegus monogyna. Spiraea salicifolia.vara toamna Mahonia aquifolium. în sezonul estival sau autumnal. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major. Syringa vulgaris. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. lemn câinesc. Berberis vulgaris. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. neliniştit. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. Exemplarele cu inflorescen ă erecte. Rosa canina.2. Cotoneaster horizontalis. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e. Kerria japonica Aesculus sp.3. pseudobace) este variată de la specie la specie. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. Sophora japonica. Spiraea japonica. Rhus typhina. amorfă) constituie un factor stimulator.

Cotoneaster nigra. Picea abies. 10. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. unii poluan i din aer sau din sol. Robinia pseudoacacia. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. . 40 ani de la plantare. Ligustrum vulgare. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara. Prunus spinosa. probabile pentru perioade de 5.2. ci separat.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. De obicei. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase. Există şi specii cu creştere foarte înceată. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere. De exemplu. Thuja occidentalis. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. 6. Gleditsia triacanthos.3. salcâmul. diferi i arbuşti. Abies alba. mesteacănul. precum cimişirul şi tisa. Lonicera nigra. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. Fraxinus excelsior. Ambientul (noxe. Platanus sp. Viburnum lantana. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale. Mahonia aquifolium. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. Catalpa bignonioides. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim.8. calitatea terenului. 20. iar plopii. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă.

Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. ce realizează o impresie artistică puternică (flori. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. garduri vii. masive. care nu se regăsesc în efectul ob inut. Arborii solitari se amplasează pe peluze. pâlcuri. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. boschete. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. labirinturi. ASOCIEREA. În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. sau duc la costuri suplimentare. sub diferite moduri. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde.Cap. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). grupuri. Exemplarele lemnoase. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. fără agita ie. curtine. iar cele decorative prin trunchi.1. . determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. pot fi folosite solitar sau grupat. VII. în puncte liniştite. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. coloritul fructelor). fie ele arborescente sau arbustive. lângă clădiri. frunze.

mai rar două sau chiar trei. ce are amenajate numeroase poteci. două sau trei rânduri. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere. . Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând. tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped.5 m. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0. sistemul Cossonet). înalte cu h = 1 – 3 m. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber).. Ca regulă generală. de regulă bine între inute şi amenajate. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. în aceste ultime cazuri. foarte înalte cu h > 3 m. ob inându-se în final un perete verde. După înăl ime. (gard belgian. cu exemplare foarte apropiate. constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. trunchi de piramidă. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. pe un contur drept sau sinuos.5 – 1 m. mici cu h = 0. se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate. formate dintr-o specie.

Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. de preferat o specie locală. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie. care să constituie fondul principal. folosite ca garduri de limită. solu ie destul de controversată. tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. de apărare împotriva vântului dominant. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. . solemnitate şi hotărâre. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public. şi coroană bogată. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. cu un aparat foliar bogat. În cazul plasării inverse a speciilor. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. În orice caz. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase. de mascare. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. de izolare vizuală şi fonică. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare. şi cu o capacitate puternică de lăstărire. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor.garduri vii pentru protejare. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. ce le eviden iază pe primele.garduri vii de camuflare sau de mascare. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. . protec ie şi linişte. Astfel. sanitar. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural. mai deschis la culoare. cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. . Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. în care sunt prezente multe bănci.După scop gardurile vii pot fi: . pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele.garduri vii decorative.

În cazul clădirilor monumentale. în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. destinat odihnei pasive. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. dispuşi inelar. lângă care să existe grupuri de flori perene. pentru mascarea acestora. . Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. Boschetul reprezintă o variantă a grupului. apoi de cele de talie mică. existând în apropiere şi un luciu de apă. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. patrulater sau pentagon. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit.

parcuri) masivele se situează spre periferie. adaptate condi iilor locale. lemnul câinesc. cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. pentru mascarea limitelor. Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. protec ie împotriva soarelui şi vântului. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. în mod excep ional 4 intrări. cimişir. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice.care să confere vizitatorilor ce sta ionează. de regulă dispuse circular. dârmox). În spa iile verzi urbane (grădini. pinul strob. specii rezistente la vânt. pinul silvestru). iar în interior numeroase bănci. constituit dintr-una sau mai multe specii. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. la tasarea şi în elenirea . pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. Un boschet prezintă 2-3. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. fântână arteziană). statuie. La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. mesteacăn. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. creându-se o stare de calma atmosferic.

2. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii.2. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. Astfel pentru aliniamentele stradale. .solului. Totuşi. ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare). se folosesc puie i de talie mică. puie ii cu rădăcini protejate.2. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. de la scoaterea din teren şi până la plantare. unde se doreşte realizarea unui masiv. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. 7. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. creându-se impresia de monumentalitate. cu înflorire abundentă. epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. Vârsta. crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. 7.2. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă.1. În general. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). Astfel. se evită ambalarea. acestea pot fi transparente sau opace. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil. în acest caz balul fiind înghe at. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta. înfiin area scuarurilor. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. înso i i de 1 tutore. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. cu fructe şi port interesante. a I-a. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje. În func ie de speciile întâlnite în masive. largi. care limitează priveliştea şi perspectiva. a II-a şi a III-a. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. urmată de toamnă. imediat după dezghe ul solului.

plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale. De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele. în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate.30 (0. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa.30 (0.70) m pentru arbuşti (3-5 ani). Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii. . inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ. cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită. creată în acest scop. camionului. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare. . a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ.transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător. fie dintr-o pepinieră.60 (0.40) x 0.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi.6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului.5 t. cu o coroană uniform dezvoltată.2. cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari.1.60 (0. Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi. 7. . iar înăl imea 8-10 m.plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ. . situate în locurile accesibile macaralei. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac.70) x 0. fie din natură. etc. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini).3.alegerea exemplarelor. sunt necesare mai multe opera iuni: .40) m pentru puie ii de talie mică.Ca regulă generală orice puiet. înăl imea şi grosimea la colet. datorită dimensiunilor.5 (0.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani).0.0.0.80 x 0. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0. De asemenea. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: . . se tasează uşor şi se udă abundent. remorcii. . cu sistemul radicular mai compact. ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă. pe tulpină deasupra coletului. cu ramuri până aproape de sol. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului. . Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ. Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului.0 x 1. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică.

7. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte. ce au un efect estetic deosebit. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor. cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii. ciuperci). fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile. uniform. Fertilizarea.3. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale. Solul se mobilizează primăvara şi toamna. reluată mai târziu în timpul Renaşterii. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie. la o adâncime de 20-25 cm. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. K. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic.5 – 1.4 rânduri. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani. 2 sau 3 rânduri.7. partere. care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). timp de 2-4 ore. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. numărul rândurilor (1. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7.3. fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii. Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 . Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0.4. până la 0. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. în Fran a.3. cu norme bine stabilite. Astfel. 7. .1. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă.2. în timp. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. P.2. urmând ca mai târziu. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. rânduri sau la încrucişarea aleilor.

ob inându-se forma literei V. forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă).5 m între ele. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi. Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc.forma Verrier . columnare. bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate. În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o. În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i.vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor. şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 .piramida .forma Cossonet . iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice.În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice. cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: . iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o). pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse. Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele.cordonul oblic bilateral (gard belgian) .40 cm deasupra solului. Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme. la distan a de 60 cm între ele. Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an. cu ramuri cât mai multe. cu fructifica ie cât mai abundentă. piramidale. La exemplarele cu so . pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora.forma literei „U” . se aleg ultimii doi. rezultând astfel un trunchi vertical scurt. . În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm. Pe măsură ce cresc.

Coroana formată. dispuse în acelaşi plan. ceilal i îndepărtându-se. 80 sau 120 cm de la sol.Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate. tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. se orientează vertical pe doi tutori. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală. Astfel. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. are forma unui „U” dublu sau triplu. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. Fiecare pereche porneşte din axul principal. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează. pe o sârmă . ce a fost retezat la 40. 6 sau 8 bra e verticale. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol. iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 .

Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat. se înlătură lăstarii. cu o deschidere a bra elor de 50 . la o înăl ime de 30 cm. ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta. La lungimea de 70 . dar la o înăl ime de 80-90 cm. După 30 cm.80 cm. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare. aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori. În al doilea an.(spalier). iar cei doi lăstari terminali. Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. . aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice. sub un unghi de 60o între ei. aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal.

cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual. imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor. la exemplarele plantate în aliniament. . La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu.) Se execută primăvara devreme. precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid. După atingerea înăl imii dorite. tuie. 0. tăierea se face cu cca. tisă). la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită.3.3.Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. prin scurtarea lujerilor prea lungi. În primul an de la instalare. prima tundere realizându-se primăvara timpuriu. de 1-2 m lungime (Acer negundo. la înăl imea de 20-25 cm. ienupăr.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent. Populus sp. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. mai rar toamna târziu. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. 7. Tunderea se execută în anii următori. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei.

Lăstarii ob inu i prin recepare. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. cu coroane înghesuite. sunt de regulă mult mai viguroşi. grupuri.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare. pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă.4. exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. 7. Se recomandă rărirea periodică. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. După câ iva ani.3. iulie. masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate.

7.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor. îmbunătă irea stării fitosanitare. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi.se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. .se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. în cca. fiind inestetice. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. . . în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi. În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice).5. pe o înăl ime de 6-12 m de la bază. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. .3. cu o periodicitate de 3-5 ani.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat.materialul rezultat nu se recoltează. . a unor poteci.monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani. din 3-6 (10) ani. reducerea consisten ei. 20-30 ani. respectiv atunci când se realizează consisten a plină. cu o periodicitate de 3-5 ani. în apropierea locurilor de sta ionare. în pădurile echiene de codru şi crâng. În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm). Se aplică rărituri mixte sau combinate. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor. respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. ob inându-se un număr optim de exemplare. mărirea efectului decorativ al unor exemplare. în condi ii nefavorabile de vegeta ie. Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori. se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare.

Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. cu foarte multe nişe ecologice. 7. de speciile forestiere folosite sau prezente. Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase.6. amestecuri de fag cu răşinoase. dar pentru oameni antrena i. marea majoritate a pădurilor cu cvercinee. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor. rup i sau doborâ i. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. buruieni). bolnavi. deoarece circula ia este complicată (semin iş. se pot adopta diferite tratamente. În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente. Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat. .3. făgete.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. în vederea atingerii unui anumit scop. păduri de plopi euroamericani). Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări.

. cu tulpini ramificare. . Sedum sp.sp. Ageratum sp.ciclul de via ă. în componen a bordurilor..2... Tulipa sp. 8. Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile..sp. Muscari sp. Narcissus sp. respectiv de orientarea în spa iu a acesteia.1.. .specii de talie mare.. . Acestea joacă un rol psihologic fundamental. Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus.sp. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8. cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens. cu port târâtor (sau pendent) . . .specii de talie mică 5 – 20 (25) cm. . precum Crocus sp. Acestea se folosesc pentru rabate. platbande sau grupuri pe peluze. VIII. Hyacinthus sp.. a rabatelor pe peluze. Aubrieta sp. peste 50 (60) cm. precum şi în mozaicuri. a modului de creştere şi ramificare. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: . Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite. Delphinium sp. . Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii.1.1.cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici. .specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm.Cap. Lobelia sp. Acestea se folosesc grupat...înăl imea. frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar. partere. La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: ..forma şi culoarea fructelor.. mirosul şi modul de asociere ale florilor.Tropaeolum majus. . în sensibilizarea oamenilor la frumos. Malva sp. precum specii din genurile: Lilium sp. Calistephus chinensis... al sezonului de vegeta ie. .. în marginea rondurilor sau rabatelor. . Salvia sp. 8.1.forma.. Gladiolus sp.forma tulpinii (portul). contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde. precum specii ale genurilor: Petunia sp.Tagetes sp. în fa a speciilor arbustive sau arborescente. culoarea şi mărimea frunzelor. în planul apropiat de privitor. În acest sens se deosebesc: . Galanthus sp. Tagetes sp.culoarea. Tulipa sp... covoarelor. cu aspect de tufă . Ageratum mexicanum sp.. Tradescantia sp.. forma. Alyssum sp. . Salvia splendens. constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde. Saponaria ocymoides. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor.

recomandându-se a se folosi în planul apropiat. Sempervivum sp. la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde. la florile simple poate fi pală. creasta cocoşului. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp. Papaver sp.sp. roz.1.4. până la albastru. Delphinium sp. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze. Forma. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena.. la început.. chioşcuri pentru odihnă). . în cazul petalelor tomentoase.sp.. cu tulpini simple. Polygonium sp. Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa).sp. cu tulpini volubile . lalelele papagal.. Nuan a culorii poate fi diferită. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. cu segmentele filiforme. erecte Impatiens sp. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui. Agave sp. cu tulpini că ărătoare . se vor combina cu specii cu flori parfumate seara.). mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale.Ipomea purpurea.. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma. mărimea şi culoarea frunzelor În general. argintiu sau cenuşiu. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp. Astfel. Begonia sp.. iar altele puternic fidate. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului. perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ.) aceasta se schimbă de la roz-liliachie. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată. în jurul teraselor. roşu sau grena. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora. 8. Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis... Iresine sp. culoarea şi abunden a frunzelor. . precum regina nop ii şi micsandrele.1. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu. . Lilium sp. mo ul curcanului.. altele sunt mici şi mărunte...... clopo ei. locurilor pentru sporturile uşoare. culoarea. Portulaca sp. florile fiind nesemnificative. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. roşu grena. Tulipa sp. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci. galben. precum verbena şi crinii.3.. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp. Unele frunze sunt mari. Humulus lupulus. Pyrethrum sp. 8. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii). mărimea şi culoarea frunzelor. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată. Forma. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp..Lathyrus sp. a sta ionării. Ricinus sp.

Cineraria sp. fiind o sursă de amuzament pentru copii.1. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie.5.6. Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite. iar primăvara vor înflori. cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii.1. 8. vara. florile se îndepărtează. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna.) se seamănă în sere calde. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire. Calceolaria sp. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire. Zinnia sp. . Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie. .) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. ..8. men inând efectul decorativ. În unele situa ii.plante anuale rustice. fiind aripate.. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a.. de culoare roşie sau roză. ca o continuare a florilor. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: . Mo ul curcanului (Amaranthus sp. fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii.plante anuale semirustice (Begonia sp.plante anuale sensibile (Celosia sp. Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie. iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă.) are fructe persistente şi decorative.

în general. ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor. covoarelor. rondurilor. cămări.) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit. depozite) ferite de înghe (4-10 oC).. Papaver orientalis). rădăcini tuberizate. Narcissus sp. teraselor. Dahlia sp. Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale. tuberobulbi. pe stânci sau pajişti. pentru: .decorarea spa iilor verzi. jardinierelor. Aquillegia sp. Hosta plantaginea. mozaicurilor... . sau semirustice (Canna indica.. Polyanthes sp. geophite – ce au bulbi. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an. bordurilor.1. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp.7. Gypsophyla sp.. Speciile floricole pot fi folosite. 8... . rizomi. Gladiolus sp. ferestrelor. Acestea pot fi rustice (Anemone sp. rizomi.. Convallaria majalis. Lolium sp..) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e. Chysanthemum sp. Iris sp. atunci când sunt plantate în diverse suporturi. tuberobulbi. Hyacinthus orientalis. rabatelor. în lungul apelor sau pe luciul lor.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi.decorarea balcoanelor.

fie numai specii perene. treiajelor. specifice plantelor anuale.. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire.). Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima. witrockiana). narcise. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. cu port de tufă sau covoraş. forma şi culoarea florilor. mijlocie (Petunia sp.. în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale. În func ie de perioada şi . Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. rabate. muscari (Muscari sp. Rudbekia sp. bănu i (Bellis perennis). Culturile cu plante anuale. costisitoare. numă-uita (Myosotis sp. stânjenei.2. Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. forma şi nuan a frunzelor. înăl imea plantelor.).decorarea stâlpilor. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. zidurilor. de talie înaltă (Phlox paniculata.). au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori.ca flori tăiate. Portulaca grandiflora). partere). 8. Tagetes sp. perioada şi durata de înflorire. Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat. mărimea. instalând specii de talie mică în prim plan. continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri. ghiocei.). nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. în special lunile de vară. . sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor. O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). printre care se introduc plante anuale. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. fiind eliminat semănatul şi plantările anuale.. în trepte. chioşcurilor. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire. crizanteme. destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. bujori. narcise (Narcissus sp. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. Ageratum mexicanum „nana”. pergolelor. fiind amplasate în locuri intens frecventate. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. fie mixt.

ferigi). În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare. . con inutul de substan e nutritive. Cheiranthus cheiri). cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol. Narcissus. elina. În func ie de sol. Erica sp.1.pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor. pământul de ace de răşinoase. .soluri acide – (Coleus sp. de turbă) . compostul de grădină. permeabilitate..durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos.. etc. Gladiolus sp. nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie. Crocus. se deosebesc: .. Dianthus sp). alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. desfundat.. . elemente nutritive. Tradescantia sp. Viola. în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac. aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: . de răsadni ă.pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze.. pământul de frunze. pământul de turbă. la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare. s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile. Asparagus sp. Amaryllis sp. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora. În general. modelarea terenului..3. Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat. brumărele). textură. Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare. textură. Myosotis. capacitate de re inere a apei).. mărun irea bulgărilor. Acestea se deosebesc prin pH. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare..pentru plantele cu rădăcini mai sub iri.. Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a. nivelat. Instalarea speciilor floricole 8. Hyacinthus. superficiale (Primula sp. . Asparagus sp. Galanthus) sau bienale (Primula. 8. pământul de pădure. structură. mobilizarea superficială a solului. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole. la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare. pământul de ericacee. Bellis) cu speciile anuale. pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. bine organizate..pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp.. .3. Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri. perlit şi turbă în diferite propor ii. Dianthus sp. rădăcinile de ferigă şi nisipul.soluri neutre – majoritatea solurilor. pH. Calluna vulgaris). pământul de lemn. După valoarea pH-ului.. Iris sp.soluri alcaline – (Anemone sp.

unde se vor dezvolta şi înflori. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. Hosta plantaginea.). 2 – 2. astfel încât până la venirea înghe ului la sol. această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris. Crocus. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. de cca. La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei.8. Narcissus. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv. Amaranthus). dar nici să se stânjenească reciproc. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea. Fuchsia. Galanthus. Begonia)..3. La plantare.(Iris sp. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele. comparativ cu înăl imea plantei. până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective.. Mathiola. Viola. transplantarea apare necesară atunci când . Paeonia). Hyacinthus.5 cm grosime.3. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia.2.). Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare. Dianthus. Alyssum. Muscari. Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate. bulbii acestora să se înrădăcineze. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea. Myosotis). Sedum) distan ele pot fi mai mari. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor.3. 8. Lilium sp. Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. La speciile perene. La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis. Hemerocallis sp. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp. Impatiens. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei.

iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu. Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme. Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale. . .suprimarea păr ilor aeriene.4. obligatorii sau facultative. Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. bobocitul. transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani.ob inerea unor forme caracteristice. dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. . copilitul. cu rolul de a ob ine plante viguroase. Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia.stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene.înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie. la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme. când plantele nu suferă deloc. la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie. 8. această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. .pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: . . . cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite. Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. În această categorie intră următoarele lucrări: . Pentru ob inerea de tufe bogate. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi.tunsul plantelor. fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă.tutorarea şi palisarea. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori. unele nu mai înfloresc în acel an. Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii.aplicarea îngrăşămintelor. intrând mai devreme în vegeta ie.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor.irigarea. . . acestea stânjenindu-se în dezvoltare.reglementarea înfloritului. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare. de perioada înfloririi.combaterea dăunătorilor biotici. Ciupitul se execută cu unghia. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul. spa iul devine insuficient.datorită înmul irii naturale ale plantelor. suprimarea tijelor florale vestejite. . de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru . .

. pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. Petunia sp.. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat. garoafe). hortensie. Pelargonium sp. Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali. de dimensiuni mai mari (crizanteme. urzicu ă (Coleus sp. garoafe. ochiul boului).). gura leului). Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei. bujori. pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare.formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire. Se aplică la crizanteme. . de obicei terminată cu o floare (crizanteme. trandafiri. în acest caz întârziindu-se înfloritul.

cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. în func ie de specia respectivă. Tutorii pot fi din lemn.Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e.. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare. cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. Ipomea). mai ales în perioada de înflorire abundentă. Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. mase plastice. dalii). Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii. . sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime. metal de dimensiuni şi tipuri diferite. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. trestie. Lathyrus.

carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. . sere. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. lalele. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. după o prealabilă uscare şi mărun ire. de păsări. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). chimice. după trecerea perioadei de înflorire. azotatul de amoniu. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. În această categorie intră: excrementele de mamifere. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. ca regulă generală. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. ciuperci). uneori superfosfat. solarii. a îngrăşămintelor organice solide. la care se adaugă apă. sulfatul de potasiu. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. bogate în potasiu: sarea potasică. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. 1:20. ob inânduse solu ii prin fermentarea. clorura de potasiu. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. făina şi rosătura de coarne. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. mustul de bălegar. intensitatea luminii. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. făina de oase. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. ghiocei. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. fiind indicată udarea diminea a devreme. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. timp de două săptămâni.Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. Îngrăşămintele se aplică. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. temperatura mediului înconjurător. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. microbiologice. cu valen e simbiotice. :30. bioxidului de carbon şi a altor gaze. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. umiditatea şi mişcarea aerului. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. maxim ora 10. cenuşă. spălarea şi răcorirea plantelor. riguros selec ionate. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. solul. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. etc. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. narcise. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare.

şi peste vară. aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora. Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. sensibile la temperaturile scăzute. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă.sau noaptea. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. măcar odată pe an. tuberculi. uneori chiar săptămânal. bulbii sau rizomii. la geofitele semirustice. în martie–aprilie. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). rizomi. rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. sau talaj. manual sau cu ajutorul săpăligilor. pentru a nu se produce vătămări plantelor. periodică a diferitelor exemplare floricole. Acest strat men ine solul umed. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. organele subterane (bulbi. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. frunze. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. . Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene.

În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. 30 oC. realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. 45 oC. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. De exemplu. pietriş.1. Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. elemente arhitecturale. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori.Cap. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia. narcise. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). având aspectul unor pajişti naturale. . Sunt preferate speciile rezistente la tasare. întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism. formată în special din graminee. pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. ce înfră esc abundent. În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. IX. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. recreative sau sanitare. lalele). masive de arbori) sau nevii (stânci. gazonul se încălzeşte mai pu in.rustic. imprimând o atmosferă de calm şi linişte. fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor.pentru peluze. asfalt sau beton. luciu de apă). După destina ie. . cu . iar în cazul asfaltului de cca. atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. datorită nuan elor de verde. Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. în zilele cu temperatură ridicată. gazon care se tunde la 2-3 zile odată. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: .pentru terenuri sportive. cărămidă. pentru a forma un covor des. grupuri statuare. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. aranjamente florale. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. brânduşe. clădiri. arbuşti.

Campanulla sp. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente. la tundere. la 12–20 cm. Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. . prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. . După înăl ime: . Gypsophylla muralis. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării.5 cm.. Matricaria chamomilla. ci în amestec de minim 3 specii. Cynonurus cristatus). aspre. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii. Reseda lutea. uneori 100 cm (Dactylis glomerata. Alyssum maritimum. Bellis perennis. rezisten a la bătătorire. tenis – 0. În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar. Deschampsia caespitosa. înfră ire slabă. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis. . rămânând suprafe e nude de pământ. rezisten a la temperaturi scăzute. crichet – 2. 9. Agrostis tenis. de rezisten a la bătătorire sau tundere. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei. 9. Papaver rhoeas. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. Poa annua). capacitatea de refacere după tundere.. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. Viola arvensis. Festuca rubra.5 cm. Alopecurus pratensis. sistem radicelar adânc de 25-30 cm. frunze mari. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora. rapiditatea de creştere. rădăcinile sunt relativ superficiale.cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e. Agrostis stolonifera. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. de diferite desimi.5 cm. tufele sunt înghesuite foarte mult.2. grosiere.3. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic. Calendula officinalis. lăstărire. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. uneori 40–50 cm (Poa pratensis.5 cm. Iberis semperflorens. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure. Bromus inermis).cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. aceasta dispare. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. cerin ele fa ă de substratul nutritiv. rugbi – 6. dar speciile se comportă diferit. având aspectul unei fâne e înflorite. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. umiditatea din sol. Lollium perenne.

În diferite ări se aplică norme diferite. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). ci cresc lateral. iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător. fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici). Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: . Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene. acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite. ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee. cărămizi. adâncimea de semănare va fi mai mică. Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre. îngroparea cablurilor electrice. Decaparea . zgură. . Dacă norma este prea scăzută.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon.9. o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă. de exemplu: 12 g/m2 în SUA. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu.5 cm. dar şi vara. 9. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren). moloz. calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). cu un aspect nefavorabil. instalând toate speciile crescute natural.mecanic . modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului. Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0.manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. dar şi executarea drenurilor. pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. de specie. terenul se grăpează. date de condi iile specifice ale ării respective. .cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte).3. precum şi costul mai mic. Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie). Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor. De asemenea.3. cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite. a canalizărilor. după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă. a instala iilor de irigare.2. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim. dacă există sisteme de irigat. se ob ine un gazon prea rar.5 – 2. După semănarea manuală. se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. în cazul în care solul existent este corespunzător.1. 8 cm în care rădăcinile nu pătrund. Metode şi tehnici de semănare: . amestec şi condi iile de sol. gros de cca.

cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale. care pot fi rulate. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. Dacă solul are o cantitate mare . fosfor şi potasiu. în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor).brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. 9. 30 x 30. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. După aceste opera iuni. datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon). iar gramineele se răresc. sau mecanic cu maşini speciale. apar muşchii şi numeroase buruieni. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare. Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn. groase de 2-4cm. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. care nu sunt preten ioase. Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. Se recomandă tunderea pe timp ploios. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire.4. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. după care se sparge şi se mărun eşte elina.

Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha.de calciu. trebuie mărită cantitatea de fosfor. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole). pentru compensare. Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului. O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. înainte de înflorirea buruienilor. .

justificate de prezen a diferitelor obstacole. curiozitate . îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. care chiar dacă este monotonă este mai uşoară. călare sau cu bicicleta. divertisment. . Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu. organismul nu depune efort. fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez). influen ând sentimentul de veselie.mişcare ascendentă. 10.7 m lă ime. de refugiu. măreşte aten ia.de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut. pentru terenurile orizontale. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: .de amuzament. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante. apare un sentiment plăcut de protec ie. pentru terenurile cu denivelări. flori.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. În func ie de natura circula iei. pentru stilul geometric. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele).mişcarea orizontală. Aleile sunt mărginite de regulă de arbori.de stimulare. perspectivele. X.1. sunt de obicei largi. Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: . pentru obiective bine determinate. mai sigură. implică o diminuare a efortului. având 0.pentru ceea ce este viu sau în schimbare.mişcarea descendentă. care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei.pentru ceea ce este rigid. creează impresia de avansare. grădinile alpine. de cucerire a spa iului înconjurător. mai stabilă. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. ce este binevoită la întoarcerea din plimbare. elemente arhitecturale. .20 m). importan ă şi lă ime. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului. Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci. obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării. ordine şi propor ie.Cap. şi în echilibru cu for a gravita ională. de intimitate şi uneori de regres. .5 -0. . au o lă ime mai redusă (minim 1. ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare). inestetic şi nefunc ional. sau conduc spre un obiectiv principal important.de indispozi ie (de închistare) . în meandre pentru traseele sinuoase. . . .

dalaj englezesc. Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. pietriş. pavele. iar cele deschise obosesc ochii). macadam. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara. Pământul. lian i sau materiale hidrofobizate. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. cel pu in cu fa a superioară netedă. de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei. corelată cu ambientul. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. . pătrate.cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. beton. Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: . . dale. Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). de forme diferite. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . dalaj antic.cele neregulate în „opus incertum”. mozaic. cărămidă. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. asfalt turnat sau cilindrat. tip zidărie. Căile împietruite cu pietriş de carieră. Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. este folosit în pădurile de recreare. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră.cele paralelipipedice în diferite modele: brădu . ceramică sau marmură.

acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). dispuse în diferite depresiuni ale terenului. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. realizate de obicei pe stâncării. Când cursul apei este însorit. Malurile se vor amenaja prin terasare. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde. la o distan ă între centrele de greutate. Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. fântâni. trestie.60-0. Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. pătrate. făl uită. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. dreptunghiulare.pe gazon. având rolul unui factor calmant în peisaj. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici.65 cm). drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). asemănător cu malurile opuse. pâraie. elipsoidale. ale fiecărei dale. beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. iazuri. lacuri. iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. uşurin a între inerii. Caltha palustris). apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). senza ia de răcorire şi de prospe ime. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. dar poate fi ameliorată. râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv. . bitumului. 10. căderi de apă. sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. din beton. prin deschideri de perspective. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. în locurile cu erodare puternică. fără frânturi. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape. Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor.2. cărămidă. dar fără a fi simetrice. geometrică. de mişcare. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. Apele stătătoare (numite impropriu.

Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. O perspectivă bine concepută are echilibru. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului. 10. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: . muntos. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. şi pot fi amenajate într-un mod special. bazin cu jeturi orientate spre mijloc. de solidaritate monumentală. mărime şi culori. folosite pe timp de noapte. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). iar când sunt mici şi grupate.fântână cu taluz cu cascadă.bazin cu jeturi orientate spre periferie.4. Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă.bazin cu cupă florentină în mijloc. fie vor fi aduse.3. 10. caz în care se pot men ine în forma lor naturală. de la câ iva metri pătra i la câteva sute. combinată cu lumina artificială. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. fiind compusă dintr-un obiect potrivit. un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. acestea dau impresia de putere. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con. . Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. un microrelief accidentat. Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu. Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. la o oarecare distan ă de clădiri. Grădinile alpine au suprafe e variabile. Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. privit dintr-un loc potrivit. cu o vegeta ie specifică. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. în mod artificial. situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit. Când sunt de dimensiuni mari. în mod progresiv. Perspectiva reprezintă o privelişte limitată. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. . Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. . obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar. . folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. Grădinile alpine creează. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite. Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. colorată diferit chiar.

aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . zăpadă. numite chioşcuri descoperite (naturale). Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. la capătul aleilor. beton. construc ii uşoare. Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. pode e şi poduri. vase decorative. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral. hexagonală sau octogonală.extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. destinate adăpostirii vizitatorilor. pentru ca pământul să se taseze suficient. 10. pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. deşertic. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune).Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural. cele mari în planul din spate. suporturi pentru plante. arcadele şi porticurile. belvederile. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra. teatrul verde. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje. într-o formă simplă dar estetică. . chioşcurile. sau cărămidă.aşezarea unui strat de pământ de elină. în pie e sau în punctele de perspectivă.dispunerea blocurilor de piatră. Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. accidentat. Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară. în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor. cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. în pantă sau se va crea artificial. la marginea apelor.5. grupuri sculpturale. a domina. Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. lăsând spa ii mari între ele. a orchestrelor sau a fanfarelor. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . balustradele (parapetele). Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. a men ine. coloanele. bănci şi scaune (mobilier de grădină). scările. pergolele. Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare. pătrată.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. cu turbă şi nisip. cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). treiajele. înghe . situate în spa iile verzi. .umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. . va fi pe cât posibil frământat. Acestea se pot construi din lemn. . în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta. fiind amplasate pe esplanade. . subalpin.

pe orizontală. atât la soare cât şi la umbră. folosite pentru decorarea unor pere i. aluminiu. din diferite materiale de construc ie.0 m. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. . ce acoperă por iuni de alei sau terase. formate din panouri cu zăbrele. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. teraselor. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. Treiajele sunt construc ii uşoare. fiind amplasate la capătul aleilor. a unui rond de flori. în lungul aleilor largi. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0. mozaic.5-0. dezvoltare pe verticală. stâlpi verticali (piatră. fontă. lă ime 0. la marginea teraselor. mărime. lemn sculptat sau marmură. beton armat. compartimentarea unui spa iu verde. grup sculptural. înăl imea 0.4-0. Forma. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu. oferind refugiu împotriva insola iei. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie.7m şi înăl ime 2-2.5 m.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. pe lângă ape sau terenuri accidentate. cărămidă. cărămidă. Pot fi cu sau fără spătar. lemn. mărginirea unor perspective. culoarea lor. Se recomandă ca optimă. Materiale de construc ie folosite: piatră. Acestea se confec ionează din piatră.5 m. metal. bronz. Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare. fier. beton. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. piatră).45 m. cărămidă. ce prezintă ca elemente de sus inere. de obicei cu înflorire abundentă. marmură şi au un mare efect prin formă.4-3. lemn. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră.

beton. piatră. . zidurilor. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic. aleilor. în lungul scărilor. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. ciment. decorat cu plante de mozaic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful