UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

Schema modelului grădinii medievale.1.) 2. Villa Lucullus. buxus. Acestea aveau. ce cuprindea Europa Sud-estică. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi.XIV d. mimoze). Central se găsea un bazin sau un canal ornamental. Constantinopol. fie o fântână cu un joc de apă. Grădinile vilelor mai mici. fiind înconjurate de un zid de marmură. lauri. Erau prezente pergolele şi coloanele. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . tisă. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului. cu coloane de piatră colorată şi marmură. ca urmare a cruciadelor. . Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină. De asemenea erau cultiva i trandafiri. Totuşi. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. duzi. 2. . s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane.. horticultura a făcut progrese. Villa Mecena.H.2. plante medicinale şi aromatice. platani. trandafiri. prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale. rozmarinul şi mirtul. urbane. crini. smochini. În capitala imperiului. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. pini. nordul Africii şi Asia Mică. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale. peste care s-au grefat elementele orientale. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric. Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii. formă pătrată.2. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin.2.V. la interior cu bazine străjuite de statui. lotus sau diverse flori.parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. . de regulă. Exemple: Villa lui Cicero. aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. vasele şi statuile. aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală. zambile.arbuştii şi plantele ornamentale. busuioc.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica. 2. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. tei. Villa Sallustius. a înregistrat un regres. Erau prezente şi pu uri rotunde.grădina cu pomi fructiferi. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare.2. specii floristice. chiparoşi. în Evul Mediu.

magnolii. leandri. apoi au căpătat un specific propriu. de formă regulată iar cele mai mari. citricele.2. pini. mărginite de rânduri de plante tunse.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec.H. buxusul. Nu existau sculpturi. acolo unde spa iul permitea. fie sub formă de fântâni arteziene. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec. fiind plane şi înconjurate de ziduri. Speciile folosite erau: chiparoşii. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. pavilioane pentru petreceri. eucalipt. Compozi ia era geometrică. menajerie.). vi a-de-vie sau trandafiri urcători. 2. delimitate de alei de aceeaşi lă ime. adesea aranjate liber. fie erau situate în afara palatelor. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii. magnoliile. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse. o suită de grădini. pere ii de fundal. înconjurate de ziduri. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint. caracterizată de prezen a careurilor egale. predominant persană. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri.d.4. galerii acoperite de plante că ărătoare. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. Grădinile fie erau interioare. . din timpul domina iei arabe.grădina de legume şi plante medicinale. acestea fiind interzise în religia mahomedană. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. palmieri.2. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea). fie aveau straturi de formă pătrată.grădina de flori. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera.H. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici.. situate în cur ile clădirilor. Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. bazine. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. 2. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. grădinile arabe având la început o influen ă orientală. XIII-XIV. compartimentare realizată. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. Arta topiară era folosită în exces. monotonă. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. al VII-lea d. prin întretăierea a două canale cu apă. Speciile folosite: chiparoşi. Locuin ele mici aveau o singură grădină. . mirtul.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse. cu func ie exclusiv ornamentală. Apa era folosită fie în bazine şi canale. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă.

Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han.H.H. Picturile. Elementele primordiale erau mun ii. fiind create mai ales în sec. plante şi animale. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. lacurile şi râurile.3. poduri şi pode e. pe vârful unei coline sau în pădure. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie. budismul. gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. pentru dobândirea perfec iunii morale. ce erau descoperite brusc la un moment dat. Spa iile verzi din Extremul Orient 2.2. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. de groază. indiferent de perioada istorică. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. este mărimea acestora.3. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. cu aspect natural. firesc. modificat sau aparent natural. IV-V d.) şi cuprindeau mun i. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. având caracter natural. chioşcuri. por i. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine.. fiind excluse liniile drepte. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. de veselie. neregulat. au fost create parcuri naturale. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. în care vegeta ia era dispusă natural. .H. piersicii ornamentali – Paradisul. bambuşii – prietenia necondi ionată. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. de basm. sec.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. pinii – fermitatea şi for a caracterului. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale.H. Filozofiile religioase din China. o dată cu dezvoltarea noii religii. servind ca loc pentru plimbare. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. (dinastia Tang). creând privitorului diferite impresii: de măre ie. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice. al XVII-lea d. situat pe malul unui lac. II-I î. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane. iar apele. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. Terasele erau trasate liber. Relieful era foarte variat. ape. în strânsă legătură cu religia. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice. stânci. fiind natural. galerii. grote. şi reflectă puternicul cult al naturii. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. ziduri. VIII-IX d. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. cascade naturale) sau în bazine artificiale. cheiuri. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. cascade. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. cu caracteristici proprii. bazine. în armonie cu peisajele naturale. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. terase. suprafe ele foarte întinse. odihnă. arterele pământului.

decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. sau din Europa medievală şi renascentistă. pârâu cu cascadă. din dorin a de a aduce natura în locuin e. fiind o componentă a acesteia. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. plus diferite lampadare. un râu sau pârâu. azalee. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate.capitala ării. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. lac cu insule. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. erau prezente pretutindeni. . pietre rotunjite. nisip. muşchi. grădină de muşchi. arbori şi arbuşti.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China. coline. sec. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. podurile. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. orientat pe direc ia N-S. fântâni şi foarte multă vegeta ie.H. grădină aridă. destinate contemplării din interiorul clădirii. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale. Persia.H. lanterne din piatră. pasul japonez. miniaturală: cursul de apă. Astfel în Japonia. arborele de ceai.Deşi. . în decursul timpului. În sec. fiind ulterior personalizată. au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. bambus. pietriş. . Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. por i. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. ferigi. mai mari sau mai mici.toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale.3. pavilioane pentru ceai. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. Islam). fiind folosite toate elementele din natură. ienuperi. şi în Kyoto. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. stâncile. Spa iile verzi. cu simboluri filozofice caracteristice. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. 2. devenind o artă na ională. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural. Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. Grădinile imperiale. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură. cu balustrade ornamentate.vegeta ia este perfect integrată peisajului. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. stânci col uroase. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii.). camelii. sau de pe verandă. diverse plante cu sau fără flori. al VIII-lea d. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. al VIII-lea d.

. ienuperi.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural. .nu erau folosite alei.Villa Medici în Roma (2 terase). prin reluarea idealurilor antichită ii clasice.4. parapete ornamentale.Villa d’Este la Tivoli (8 terase). în special pentru grădinile vilelor suburbane. . magnolia. cascadelor. al XVII-lea d. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă.sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. 2. . lămâi.erau folosite zidurile masive de sprijin. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec. tisă. bambus.organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire. . Din sec. camelii. răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante. înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte. XV-XVI d. 2. pe terase succesive. dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat. literatură.legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite.Villa Lante din Bagnasia (5 terase). vase ornamentale. a canalelor. Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice. . . arborele de ceai. .apa aduce mişcare. . .în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene. lauri şi portocali.. ci pietre late.1.apa era folosită sub formă naturală. mirt.vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare. . ca influen ă occidentală. .utilizarea vegeta iei tunse. precum: . arbuşti modela i în volume geometrice. Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament. stejari meridionali. . cireşii. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: . cascade. bazine neregulate. .simetria fa ă de o axă a compozi iei. buxus. Specii folosite erau: pini. lespezi sub forma pasului japonez. glicina. Această orientare a apărut la început în Italia.4. de unde a iradiat apoi în restul Europei. ştiin ă. încep să apară primele grădini publice. . garduri vii şi borduri tunse.H.sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene. azalee. chiparoşi. adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este). . din toate domeniile: artă. .Grădina palatului Farnese din Caprarola. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul.prezen a sculpturilor.folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă. ziduri înverzite. ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini. arhitectură. ornamentate şi legate prin scări şi rampe.H.

al XVI–lea. În unele situa ii canalele s-au păstrat. luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau.4. Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. În prima jumătate a sec.În secolul al XVII–lea d. Saint-German. a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor. 2. . . . Blois şi Gaillon de către un arhitect italian. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec. . cu partere decorate cu flori. tinzându-se către transformarea în parcuri. având şi func ie decorativă şi func ie utilitară.grădinile de la castelele Tuilleries..grădina Villa Aldobraudini – Frascatti. Existau canale şi lacuri imense. fiind îmbinate cu linii ample. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale). dar dispare schematismul rigid. S-au mărit dimensiunile grădinilor. curbe. la castelele Amboise. al XVII-lea. vase. Terenul era modelat în terase mari. .2.grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică. cu numeroase statui. al XVII-lea crea iile importante au fost: . rezultând spa ii mult lărgite. .grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase). Exemple:. ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase.H. Principiile esen iale s-au men inut. sub aspectul echilibrului şi simetriei. Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d. traseele rectilinii. la care grădinile erau în incintă. Abia după jumătatea sec. Astfel.grădina Luxembourg din Paris. fântâni. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii. Au apărut grotele artificiale. La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus.grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a. în arhitectură. Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică.grădina Villei Dohia Pamphili – Roma. bazine. apare stilul baroc.H. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană.grădinile Gamberaia – Floren a. În perioada Barocului.arhitect peisagist Du Cerceau. pictor şi arhitect) favorit al . Fontainbleau. Au fost realizate decoruri bogate. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel). Exemple din sec al XVI-lea: . fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui.arhitect peisagist Delorne. dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi. roci şi apă în mişcare).grădina Garzoni – Collodi.grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . .

pe spa ii foarte largi.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. Ulterior. balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. . conuri.zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate.sunt folosite. . a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului. . bazine şi canale. . Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original.Ludovic al XIV-lea.3. ca şi în restul Europei. piramide. fiind situat pe terenul dominant. realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător. în Anglia dominau grădinile medievale. mari partere şi întinse oglinzi de apă. constituind totodată şi perspectiva principală. s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri. 2. bazine cu grupuri sculpturale. Dar.terenul este modelat în terase largi. Dispar parterele. .aleile sunt rectilinii. cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene.sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale. . Sceaux. aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere. a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez.compozi ia era tratată arhitectural. sub influen a literaturii. . racordate cu ziduri de sprijin.„regelui Soare”. se păstrează axa . compozi ii sculpturale cu personaje mitologice. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: . alături de diferite fântâni. cuburi). Chantilly. s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză. La început s-a renun at la tunderea arborilor. arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură. . acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon). dominantă. cu principii compozi ionale proprii. rocării.palatul constituie capul compozi iei. . statui sau vase. toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului. .ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade. . Saint Germain-en Laye. mai ales pe axa principală.toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte.simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi. în Anglia începând cu sec. bazine.simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor. rampe. picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale. . cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric. Fontainbleau.sunt prezente. SaintCloud. Versailles. Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu. borduri sau broderii de buxus tuns. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori. închise între ziduri. scări. al XVIII-lea. dispuse în re ea geometrică riguros trasată. treiaje.4. şi a resistematizat grădinile Tuilleriers. vase în stil baroc.

sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool). . apoi francez. .Rusia: . . fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea). Green Park. 2.Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth. fiind sus inătorul noului curent numit .4. Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec. Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton.Tête d’or’’ (Lyon). Hyde Park. Victoria Park şi Battersea Park..parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez.Charlottenburg (Berlin) . amenajate în stil peisager: St. „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles).Hampton Court – model italian.Austria: . Toate crea iile din această perioadă (sec. La sfârşitul secolului al XIX-lea. .model francez.Kent (pictor şi arhitect) . reziden ial şi a intrat în cel urban. James Parc. formând un lan verde de peste 4 Km. fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg. iar fra ii Bühler au amenajat parcul . . cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber. .Saint-James Park . Ermenonville. . La periferie erau: Regent’s Park. .model francez.grădinile de la Whitehall – model italian. Kensington Gardens – situate în centrul oraşului. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice.Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere. În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi.Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană.Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez.Nymphenburg (München) – model francez. Realizări importante: . . . realizate sub influen a romantismului.Anglia: .grădinile Kensington şi parcul Stowe.gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti.Parcul Chatsworth – stil clasic. amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular. . enun ate de Repton. Londra de inea 600 ha de spa ii verzi. În secolul al XIX-lea. al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor..4. Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea. .Germania: . . . Malmaison. . În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville. dar se introduc poteci şerpuitoare.parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic. plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză.parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian. parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman).Grădinile Greenwich – model francez.centrală dominantă.

al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri.Villa Melzi (Bellagio). . . . În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: . . pe lângă locuin ele boierilor. narcisele. cimbrul. multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager. marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi. Ca date istorice mai importante pot fi amintite: . Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. În S. forestiere: bujori.Parcul Maxim-Gorki – 224 ha.sec.Spania: . nobililor sau a meşteşugarilor înstări i.Parcul Sokolniki – 463 ha.Grădina Botanică .Grădina engleză (München).Villa Carraresi (Roma). bradul.Italia: . crini.Philadelphia – Fairmount Park. roini a.Villa Carlotta (Caddenabio).5. la Iaşi – grădina Palatului domnesc.. mesteacănul. . grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia. lângă St. stejarul. Prospect Park (peisagist Olmsted).360 ha.parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) . garoafe şi iasomie. arskoe Selo = vechea denumire). .Boston – Park System. lăcrămioare.model francez. Parcul Puşkin (parc englez. Ca exemple pot fi amintite: . Ca exemple pot fi amintite: .New York – Central Park . respectiv după principiile grădinilor engleze. molidul.grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam). în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene.parcul Nympheuburg (München). În Germania.1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori.model italian.A. .Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt). . Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor. al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte. . 2. .Parcul Public Friederichsham (Berlin).grădinile La Cranja (lângă Segovia) . . Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: . . . În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk.sec.U. plopul alb. .păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). . În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic. liliacul. . Petersburg – 600 ha. .parcul Wilhelmshöhe (Kassel). pomicole.Chicago – South Park.

amenajat tot de Redont – Bd. Parcul Rozelor. . dar care în mare parte erau neorganizate. dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism.Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş. chioşcuri pentru orchestre. . lângă castelul familiei Haller.Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun). În alte oraşe: .parcul de la Albeşti –Braşov. ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898).la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu...la Sibiu – 1857. fiind numit oraş-grădină. . .1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha. promenada de pe Dealul Copou. .parcul de la Bon ida –Cluj. Hörer).1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos. Pădurea Verde. .la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”. iarna lacul fiind folosit ca patinoar). al familiei Bauffy. . ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia).sec. . Hayer. .1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi. . . Dacia.Grădina Ioanid.Bucureştiul avea cca.Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului. al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc). Borza. lângă castelul familiei Teleky. stilul brâncovenesc. . (fost Libertă ii) realizat de E.Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul.în Bucureşti în 1833-1840.la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural. . . Alpinetul. Redont. cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă.1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei. poduri.Iaşi – Parcul Expozi iei. .parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” .actual Parcul Tineretului. .Timişoara – Parcul Tiselor. .Pădurile parc Băneasa şi Snagov. .la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria . 70 ha. . a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi.Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al. azi Parcul Romanescu.1838 – parc promenadă . Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager. odată cu dezvoltarea oraşelor. . 80% din suprafa a sa ocupată de grădini.la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă.Buzău – Parcul Crângul.la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca. al XVIII-lea . (Carl Friederich. al XIX –lea. . . . În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: . În sec. . Parcurile de la Avrig..parcul de la Gorneşti –Mureş . . se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului).la sfârşitul sec.1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni. .parcul Carol I. iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central.la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852). . al baronului Bruckental.

.s-a reamenajat Parcul Libertă ii.s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. Ploieşti. Parcul Libertă ii. ClujNapoca. Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara. Parcul Tei. Crângaşi.s-a înfiin at Parcul Expozi iei.70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional). Sibiu. Colentina. S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre. .Parcul Sportiv . Gala i. Piteşti. Parcul Tineretului. Balta Albă. . Iaşi. parcuri în Titan. corespunzătoare multitudinii de sta iuni. . .reamenajarea Parcului Herăstrău. Constan a. Pantelimon. Drumul Taberei. Oradea. Craiova.s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca. .După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: .

regăsindu-se mai mult sau mai pu in.f. grădini. . fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde. acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu .flori din culturile floricole. e) f.fructe din livezi. această func ie are un caracter puternic diminuat. hidrologică.Cap.2. intensitatea radia iei solare). recreativ sau sanitar. antipoluantă (f. sanitară şi estetică. la diferite categorii de spa ii verzi. Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie. Profesorul I. antierozională. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică. vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. Func ia hidrologică este asigurată. 3. hidrologică. în general de toate tipurile de spa ii verzi.f. c) f. respectiv: de produc ie. sanitară). Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. recreativă. . . Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor. respectiv cu: . . În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”. de pe terenuri degradate). de protec ie a solului. bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie. ştiin ifică. decorativă (estetică.f.semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole. Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri. fiind ob inute diferite categorii de produse: . umiditatea şi temperatura aerului. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant. şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. f) f.lemn din diferite tipuri de pădure. de protec ie climatică (viteza vântului. d) f. fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii.1. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. 3. de impact peisager). În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ. .

astfel. Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. ce constituie o armătură biologică a solului. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. şi a speciilor drajonate. . Sub aspectul proceselor pedogenetice. străzi. Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . fizică şi chimică. prin procesele de evapo-transpira ie. vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului. influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. Pe lângă aportul de substan e nutritive. De exemplu. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. Prin sistemul de înrădăcinare. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. trotuare. etc. în care procesele de eroziune sunt vizibile. temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. spa iile verzi prin stratul arborescent. substratul ce constituie suportul vegeta iei. prin albedoul specific. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. prin microclimatul pe care-l realizează.ameliorarea umidită ii aerului. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise. Func ia de protec ie a solului. Acestea. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. fie la suprafa a solului (litieră). cărămidă. mult sporită.ameliorarea intensită ii radia iilor solare.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii.micşorarea vitezei vântului. în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C. sau în apropierea acestora. Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. . Vegeta ia lemnoasă. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. fâşiilor plantate în lungul străzilor. . la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură. prezintă o stabilitate mecanică. asfalt sau beton. a capacită ii de filtrare şi sedimentare. datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. moderează temperaturile excesive. prin descompunerea de către microorganisme. . cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale. pietriş. ). sau prin reducerea efectului de răcire a vântului.moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. a perdelelor de protec ie. fie în sol (rădăcini moarte). exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi.

Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă. în special în timpul verii. gresia. prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. .reducerea poluării fizice a atmosferei. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. o elul. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. elagaj şi anotimp. De exemplu. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca. atmosfera devine calmă. betonul. sub diferite aspecte: . viteza vântului scade cu 30-60%. în zonele plantate.lipsite de vegeta ie. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului.reducerea poluării fonice. astfel. unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. ce nu deranjează ochi. a pulberilor fine sau a fumului.reducerea poluării chimice a atmosferei. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere. sau cu frunziş sempervirescent. consisten ă. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. vârsta arboretului. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente. Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire. 5m3. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). marmura. iar la 120-200 m în interior. Perdelele de protec ie. indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora.3. 3. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. structură pe verticală. . . diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. etc. În mediul urban. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise.

Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. cea ă. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec. Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. prin senza ia de linişte. necroze. De exemplu. sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). 68 t de particule solide şi praf. 30 t/ha. planta iile stradale. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. respectiv de mărimea frunzelor. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. în teren liber. ce are lă imea de 200-250m. Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. durata de via ă a frunzelor etc. iar a teiului pucios cca. de prelucrare a petrolului. arbori+arbuşti+specii de gazon). o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. având un efect nesesizabil. inversiuni termice. a arterelor principale). activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. fără obstacole cu efect antifonic. în cazul molidului cca. echien/plurien. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. . echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. aerian. de prelucrare a produselor minerale. industria chimică. etc. iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. şantierele. acoperită cu gazon. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. planta iile rare dintre construc ii. ionizarea aerului). umiditate. intersec iilor aglomerate. În oraşe. scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. sau diferite activită i curente ale popula iei. vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. perimetrale. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). 35 t/ha. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. 42 t/ha. părozitatea acestora. pinului silvestru cca. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. metalurgică. reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. efect maxim în sezonul de vegeta ie. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). întreprinderile industriale. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. căderea frunzelor. radia ie solară. transportul auto.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie.

cumpărăturilor pentru hrană. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie. presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic. telefonie. Fazele activită ii de recreare: . serviciului. . cules de flori. îmbrăcăminte. care poate fi: . televiziune.4.Mobilitatea. respectiv concediile. odihnei prin somn. practicarea diferitelor sporturi. .Mijloacele de comunicare mass-media (presă. călătorii. timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată.pregătirea. CFR. după bunul lui plac: plimbări.activită i pe loc.dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice. radio. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea. Factorii care influen ează recrearea sunt: . prin care se înlătură plictiseala. turismului. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. . ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto. . prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune.Timpul. de .timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici.Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban.timpul liber (dedicat recreării). .deplasarea. spa iile verzi urbane sau extraurbane. intelectuale sau psihice.divertismentul sau amuzamentul. sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. presupune bucuria întocmirii programului. artei. Cu cât sunt mai mari aceste solicitări.timp de existen ă.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit.Nivelul de trai. divertismentului. vacan ele. al solicitării fizice. presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i. şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic. .. fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian. obiective turistice. etc. cele mai multe destina ii. . în sferele culturii. internet). pensia. cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni. în general. fiind un element compensator al condi iilor de lucru. Sarcinile de bază ale recreării sunt: . între inerii personale. aeriană sau navală. camping. .3. .destinderea sau relaxarea. la care este supus omul în via a cotidiană. . Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. respectiv timpul alocat servirii mesei. având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare. sau efectul automatismelor zilnice. . picnic. dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber. sportului.

prin care are loc refacerea fizică a organismului. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). . etc. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. apicultura. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. . floricolă sau erbacee. obiective culturale. indiferent de subiectul în care apare. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. economice.O. după o perioadă de activitate intensă. Func ia decorativă (estetică. încât nimic să nu poată fi adăugat. etc. gazon sau oglinzi de apă. 3. Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. presupune comportamente diferite. realizată pentru plăcerea proprie a individului. decât în dauna operei”. în sta iuni climaterice cu specific. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. de diferite excese. Odihna propriu-zisă. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). Plimbările sunt realizate fie zilnic. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute.5. de conducerea autovehiculului. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. de regulă la sfârşitul săptămânii. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit.amintirea. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. sau în zilele libere. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură. sau diferite activită i precum grădinăritul.întoarcerea. canotaj. de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc. alpinism. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. pescuit. În sens larg. plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. nevoia de a face mişcare. pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. diseminat sau modificat. Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural. J.ciuperci sau de fructe de pădure. diferite de mediul său. arbustivă. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. etc. Aceste activită i pot fi active sau pasive. parcurile. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. sau la sfârşitul săptămânii. practicarea de diferite jocuri şi sporturi. în spa iile verzi extraurbane. unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile. repausul şi somnul. Turismul are caracter recreativ. . de călătorie sau de vizitare a unor obiective. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. istorice. vânătoare.

admira ie necondi ionată.acoperirea zonelor cu terenuri superficiale. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere. etc. a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. încântare.îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. . Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . ciripitul păsărelelor. Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului. . fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv. . Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. diferind în func ie de fenofază. .Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice. fructe. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj. cu efect de parazăpezi). .încadrarea cursurilor de apă. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective. textura coroanei. puternic erodate sau a grohotişurilor. vâjâitul vântului prin coroana arborilor.6. bazine. cascade. Astfel.îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii. Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive. variază pe parcursul unui an.întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole. bariere împotriva vântului. 3. murmurul apei. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. . unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie. Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi. flori. şi care exercită o atrac ie spontană. componentă exprimată prin foşnetul frunzelor.

A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. treaptă. viu sau inert.Cap. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. suprafe elor şi formelor planului. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. se ine seama de anumite principii şi legi. ob inându-se în final unitatea în diversitate. Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. într-un întreg. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). intrarea principală. care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. Frumuse ea este realizată prin ordine. planta ii. Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. Fiecare component. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. un monument). centrul compozi iei reprezentat . la care sunt subordonate toate celelalte elemente. pe o concep ie dominantă. sociale şi economice ale unei perioade date. IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. Frumuse ea este un element func ional. armonie şi propor ionalitate. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. Toate elementele unui spa iu verde (alei. locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). care conduc în final la realizarea frumosului. peluze. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente.

dinamic. simplu. şi o dată percepută regula ritmului. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. grupuri. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. deoarece un plan perceput deodată. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. stradă. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale. creând senza ia de dezamăgire. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. respectiv realizarea echilibrului. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. admi ând totodată diversitatea acestuia. Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. evitându-se astfel monotonia. Asimetria pune omul în armonie cu natura. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. clădire). Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. Ritmul poate fi: static. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. bănci. a repetării şi a consecven ei. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). compus. potecă. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. Simetria poate fi absolută şi liberă. combinat. magnificului. omul va anticipa următorul obiect sau interval. ordinii. liniar. bulevard. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. al for ei sau al monumentalită ii. se găsesc mase similare şi egale. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. interesul scade. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. este static şi odată văzut. calitate care uneori poate avea o latură negativă. în întregime. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. lă ime) sau alte caractere vizibile. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate. de formă. a aceloraşi elemente (specii. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. de culoare. integritatea şi calitatea acestuia. vase decorative.

dar care au volume şi formă asemănătoare). în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). se pot deosebi: . Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. şi combina ii doar între culorile reci sau pasive. repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii). principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: .combina ii între culori diferite (active. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte). complementare) unificate printr-o culoare neutrală.compozi ii între culorile complementare. de un individ. Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente. respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). formelor dar mai ales a culorilor. Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. forme sau spa ii.succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri. armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. pasive. Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor. sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. într-un aliniament. Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum. respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele. Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. etc. caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii. caz în care se aplică armonia legăturii.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. .compozi ii doar între culorile calde sau active. . care au o anumită continuitate. în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. În proiectarea spa iilor verzi. exprimând de fapt unitatea în varietate. În func ie de culorile care se asociază sau se combină. florale. chiar dacă specia diferă (de exemplu. în acest car fiind vorba de armonia contrastului. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. . arhitecturale.

270. 34. Fibonacci. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu. 13.618 (aproximativ 3:5). scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole. matematician italian din sec. publicul dintr-un parc. care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul. sub un unghi de cca. omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. sub un unghi de cca.) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi.I. lă imea optimă este de 5 m. privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). iar la o distan ă mai . etc.modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate. La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului.îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. alee pietonală. Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. Astfel. pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare). alterarea formei naturale (implică transformări par iale. al XIII-lea. a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime). de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. C. 55. ordine şi armonie. . fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. astfel pentru o alee de 300 m. Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. ce are laturile în raport de 1:1. În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc. Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire.). 21. distrugerea formei naturale (implică transformări totale). apoi 3. participan ii la diferite evenimente de amploare etc. Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur. plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi).). Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală. înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. . sau prin introducerea unor elemente de accentuare. 8.armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie. lă imea optimă este de 8 m. 180. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. iar pentru o alee de 250 m. mese. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. 89 etc. 5. .

mare de această valoare. Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. presupunând unirea trecutului cu prezentul. fără a se exagera prin risipă. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde. pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul. . Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică.

În func ie de stilul adoptat în compozi ie. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. în general. şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. pâraie. dar şi elemente minore precum microrelieful. precipita iile) sau for ele majore (vânt. caracteristice Renaşterii şi Barocului. arhitectural.1. erau prelungiri ale încăperilor. întotdeauna de formă dreptunghiulară. văile râurilor. Stilurile spa iilor verzi 5.Cap. Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante. şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. . V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan). variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. radia ia solară. râuri. apă. aveau formă pătrată sau dreptunghiulară.2. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică. Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere. bazine. La romani grădinile. caracteristice diferitelor epoci istorice. de mai târziu. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. fiind ornate cu statui. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare. aspect preluat şi de romani. astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză. civiliza ii.1. francez sau regulat) a stat. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. În amenajarea spa iilor verzi. vegeta ia. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor.1. V.). câmpii. iar în cadrul stilului peisager sau liber. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. În ultima perioadă (sec. vegeta ie) cu cele artificiale (alei. 5. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). Acest stil prezintă mai multe variante. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde. etc. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor. vase sau fântâni arteziene. eroziunea). Grădinile în stil maur. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil. activită i.1. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte. epoci.

Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare.1.2. sau de perdele de arbori. precum şi oglinzi de apă. 5. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . bogat ornamentate. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. scări. Elementul principal. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. ce constituie perspectiva principală. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase. unele păstrându-se şi în prezent. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. canale sau oglinzi de apă. cascade sau bazine. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. Apa aduce prospe ime. respectiv axa principală. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. numit şi capul de compozi ie. cu numeroase ziduri de sprijin. situat în pozi ie dominantă. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. regulate. pe linii drepte şi curbe. aplicat până în prezent. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. fiind subordonate toate elementului principal. taluzuri. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul. rampe. fiind nivelat şi modelat în terase largi. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. cu denivelări mici. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. Aceasta. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. statui sau vase sculptate. fie de a le limita pe altele. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene.1. balustrade. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra.

Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. Toate acestea au fost duse la extrem. Stilul peisager Stilul peisager (liber. Aleile sunt rectilinii.1. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo.1. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii. fie sub influen a literaturii noi.3. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor. în Anglia. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. care dau varietate şi fantezie compozi iei.de apă. cu precădere în Olanda. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. conducând spre diverse amenajări. natural. ce promova ideea reîntoarcerii la natură. În această situa ie. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. Principiile de structură ale stilului peisager Formele. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice.1. compozi ia fiind liberă.1.2. . fiind obositoare ochiului. în ansamblu. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti. ca o variantă ce derivă din stilul geometric.3. fiind dispuse în re ea geometrică. 5. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului. în formă de tablă de şah. mai ales a celor de gazon. fie sub influen a pictorilor peisagişti. 5. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric.2. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. sub influen a stilului rococo din arhitectură. 5. având cel mai adesea relief variat. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul.

Rocile. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. pajişti şi diferite grupaje floricole. specii lemnoase decorative. frumoasă şi îndelungată. toate elementele. care în mod natural sunt dispersate. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. în pete neregulate sau eliptice. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. peluze. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. masele vor avea conturul neregulat. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. intervenindu-se totuşi în detaliu. neregulat. fie create. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. vor fi folosite pâlcurile. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. prin aducerea de pietre. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. cu contur regulat. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. sub formă de mase. volume. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. cu înflorire bogată. Simetria şi echivalen a sunt excluse. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. fie naturale. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. . lumini şi umbre. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. Aleile au un traseu liber. covoare sau dispersate solitar. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. cu aspect natural. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. de grote sau chiar cascade. sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. atunci când aceasta există. roci sau stânci. În jurul clădirii principale. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. curb sau sinuos. se vor folosi specii de talie mică. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. Apele. ce urmăreşte formele de relief. exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. sinuos chiar.Natura este conducătorul arhitectului peisagist. în diferite zone ale grădinii. urmând caracteristicile terenului. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. chiar exotice.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

2. 5. de luminişurile retrase. cascadele.2. de stâncile. dispuse într-un masiv păduros.4. unei mări sau ocean).5. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. culori. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri. cu flori având culori calde. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului.3. atât sub aspect psihic cât şi fizic. forme. având ca fundal imagine unor mun i înal i. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite. De asemenea. decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. 5.2. Genul de bucurie Genul de bucurie. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. largi. surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise. de veselie sau de entuziasm. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. . Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă. umbră şi lumină. dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite.5. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri. Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. volume.

Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform. cât şi legătura dintre acestea. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal.Cap. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate.). energiei electrice. re ele stradale. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. sunt judicios repartizate.1. atât urbane cât şi periurbane. limitarea perimetrului construibil. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. Ca regulă generală. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective. recrearea şi odihna popula iei. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. . Sub formă de pete sunt dispuse parcurile. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii.2. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. sta ii de distribu ie a apei. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). zona industrială. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. 6. în strânsă corelare cu structura urbanistică. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. gazului metan. dimensionate. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. 6. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i. Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. dispuse într-o re ea continuă. ce asigură protec ia multiplă a mediului. zona politico-administrativă. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. etc. energie termică. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform. grădinile sau scuarurile.

fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. planta iile din cimitire. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. pepiniere. numite şi spa ii verzi publice. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. aici încadrându-se: sta iuni experimentale. amenajările peisagistice din incintele institu iilor. planta ii antiincendiare. a solului. pepiniere. ştranduri). grădinile locuin elor individuale. 1.cu acces nelimitat.urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. concentrică. Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. grădini publice. grădini zoologice. care traversează localitatea şi care. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. păduri de recreare. a apei. dotări şi func ii. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit. . şi în care intră: parcuri. a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. scuaruri. în func ie de sistemul stradal al localită ii. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. După accesibilitatea popula iei largi: .periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. planta ii de protec ie (a localită ilor.3. a spitalelor. longitudinală. de folosin ă generală.Această re ea poate avea o dispozi ie radială. După pozi ie se deosebesc: . radial-concentrică. amplasare. păduri parc. fiind administrate de persoane juridice sau fizice. grădinile botanice şi cele zoologice.cu acces strict. parcurile şi bazele sportive. grădini şi scuaruri publice. grădini sau scuaruri). ce sunt administrate de primării. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. întreprinderilor. . a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. grădini botanice. planta ii antierozionale. Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. transversală sau longitudinal-transversală.cu acces limitat. zonele de agrement (păduri de recreare. . sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. între care legătura se realizează prin planta ii stradale. fiind diferite ca mărime. în care accesul se realizează conform anumitor reguli. asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. lungi de sute de metri. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. a sta iunilor balneo-climaterice). . de regulă. grădini botanice. de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. acoperişurile verzi. constituită din spa ii verzi periurbane. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. 6. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). 2. planta ii de pe lângă unele dotări publice. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate.

asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta. După modul de amplasare. După func ii: .spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară. Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia.3. cu rol decorativ: scuarurile decorative. . 400 m. scuarurile por fi: .în interiorul cartierelor de locuit. edificii culturale. planta iile de consolidare antierozională.3-3 ha. parcuri expozi ionale. spa iile verzi pentru copii şi tineret. După destina ie. În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. având în componen a lor doar arbuşti. păduri de agrement. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative. 6-8 minute.3 ha. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2.spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri. parcuri dendrologice. caz în care acestea sunt uşor accesibile. .spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. gazon. . parcuri şi grădini zoologice. păduri parc. perdelele de protec ie. destinate construirii unor cartiere de locuit. 6. situată în intravilan. spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor. spa iile verzi din cimitire. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto. sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. culturale sau de învă ământ. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. scuarurile pot fi situate: . După durată. pepinierele. Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire. rozarii. alpinarii. .scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. .înconjurate de străzi sau artere de circula ie. ce se înfiin ează pe terenuri virane. fiind destinată odihnei de scurtă durată.4. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici. . scuarurile pot fi: . caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite.temporare sau provizorii. parcurile sportive. configura ia terenului şi construc iile din jur. aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale.permanente. terenuri de produc ie floricolă sau de gazon.în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde. Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0. frecventează simultan acel scuar. grădini şi parcuri publice. destina ie. situate de regulă în cartierele de locuin e. Raza de deservire a unui scuar este de cca. . ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer. ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă.spa ii verzi de înfrumuse are. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. în cca. planta ii cu efect de parazăpezi.

respectiv arbori şi arbuşti. frecventează grădina în acelaşi timp. îndeplinind doar o singură func ie prioritară. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. bănci. spre periferia scuarului. în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. 3-4 ha. . Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. Dată fiind această distan ă de deservire. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. alei. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare.5 km. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. Intrările vor fi reduse ca număr. respectiv: sectorul pentru copii.5. de pe o rază de 1-1. iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc.scuarurile cu func ie prioritară decorativă. scări (în cazul terenului accidentat). statui. datorită inexisten ei căilor de acces. Spre deosebire de scuar. grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. . în cadrul oraşelor mari. de mers lejer. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. De exemplu. 15-25 minute.. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. boschete. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. situate în jurul unor institu ii publice. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. zone umbrite dar şi zone însorite. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. a obiectivelor culturale. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. aranjamente şi decora iuni florale. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. peluze de iarbă. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. în lungul aleilor. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. de învă ământ. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. 6. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. Dispozi ia aleilor. respectiv o intrare la cca. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează.

cafenea.000 de locuitori trebuie să existe un parc. adăpost de ploaie. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber. şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. WC public). Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. bănci. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. manifestări artistice). iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. bazine sau chiar un mic lac. restaurant). Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). expozi ii. locuri pentru jocuri statice. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. 6. şi de capacitatea proiectată a parcului. diferite dotări (cişmele. ce depăşesc 20 ha. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane. Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. de lungimi şi dificultă i diferite. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. şi de densitatea popula iei. În foarte multe cazuri.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. . toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. sporturi. datorită suprafe ei pe care o reclamă. fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%).6. Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc. respectiv sta ionare). Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. de re eaua stradală limitrofă. ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. într-un cadru peisagistic deosebit. construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. cofetărie. Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate.

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. ale unui cvartal sau ale unui cartier. parcări. . 6. ocupând suprafe e importante. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. punct de distribu ie a energiei electrice.8.8. Astfel.1. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e. recreativ şi decorativ. Speciile vor fi alese şi amplasate. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii. partere cu flori. suprafe e îngazonate. structură şi folosin ă diferite. a noxelor sau a altor factori de inconfort. şi alte multe specii pentru varietate. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici.2. şi străzi şi bulevarde deschise. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. pentru diminuarea zgomotului. 6. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală.8. orientarea şi înăl imea clădirilor. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale. Au scop sanitar. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. în func ie de pozi ia. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri.liber este de 3. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. 6. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise. în func ie de pozi ionarea ferestrelor.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. arii de joacă pentru copii. tomberoane). pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice. alei pietonale.

în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. Astfel. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. chioşc de grădină. activită i de grădinărit. În cazul vegeta iei. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. sediu de firmă etc. În cazul unor locuin e. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. institu ii. uşor de între inut. Grădinile interioare. arbustive sau lemnoase. gazonul. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. o cascadă miniaturală. magazie de unelte. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. grădina este structurată şi amenajată. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. joasă sau fără împrejmuire.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. dar şi a unor hoteluri. precum şi diferite specii cu port pendent. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. În func ie de mărimea acesteia. precum gazonul. mobilier de grădină. un mic bazin cu aspect natural. arbuşti şi liane. arbuşti tunşi. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. sedii de firme. de gusturile proprietarului. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. cu o compozi ie relativ simplă. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. Grădina de fa adă. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă. În func ie de mărimea spa iului disponibil. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. libertatea de alegere fiind totală în acest caz. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. miniseră. spitale. fie prin realizarea unui gard viu înalt. fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. stânci şi pietre. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. fie după propriile idei. a unor grupuri de specii sempervirescente. lămpi pitic. arbori. grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. piscină. cititul. minigrădină de zarzavaturi. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate.) acestea pot fi: grădina de fa adă. minilivadă. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. chioşcurilor şi treiajelor. suprafe e îngazonate. bazin cu peşti decorativi. sau specii de răşinoase. trandafirii. padoc şi cuşcă pentru câine. diferite jocuri. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). servitul mesei. pergolelor. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. barbeque. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. aranjamente florale.

Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. 6. iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. Peste acesta se aşterne stratul fertil. alături de plante cu flori şi alei. Urmează un strat de separa ie. printre spa iile rămase libere între plante. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. astfel. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. canalizări). sau numeroase alte specii floricole. fam. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. Saxifragaceae. de regulă. În func ie de caracteristicile lor. poate contribui la estetica compozi iei alese. forme sau provenien e. cu strat fertil mai gros. Crassulaceae. specii de gazon (fam. care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. pentru speciile de plante vivace. . care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. fiind de maxim 10-15%. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. format din fibre minerale. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. se recomandă acoperirea acestuia.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. în vederea efectuării eventualelor repara ii. durabilă şi de bună calitate. odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie.9. de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. unele specii din fam. cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. cu arbori şi arbuşti de talie mare. de la bun început. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. cu pietriş (de tip sort). propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. Poaceae). Brassicaceae sau Campanulaceae). instala ii electrice.

. prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare. prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii. al muncitorului (fabrici. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc. diferite pulberi sau noxe. . 6. comportându-se ca un bun strat termoizolant. ateliere). Ca şi în cazul grădinilor interioare. .alături de celelalte tipuri de spa ii verzi.acestea re in diferite cantită i de praf. În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat. al bolnavului sau pacientului (spitale. respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă.Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. hale. sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat. acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. cabinete). Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi. şi constituie unită i de sine stătătoare. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv.şi nu în ultimul rând. umiditatea aerului este ameliorată semnificativ. . spa iile verzi propriu-zise. prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: .moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel. .10. al proprietarului (locuin ă privată). acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor.reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului. respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. creându-se spa ii pentru odihnă. institu ii administrative). policlinici..influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. Din suprafa a acestor complexe sportive. . Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor.prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive. până la 4-7. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. . Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive. care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare. în zilele însorite. fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii. fiind dotate cu mic mobilier de grădină.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere. fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane.

tobogane. oină). volei. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. diferite săli de sport (gimnastică. caz în care au caracter de tabără. Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. 100 m2 până la câteva hectare. 7-10 ani. Stilul adoptat este cel mixt. clădiri pentru vestiare. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. duşuri etc. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. labirint. iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. grădinilor publice sau a parcurilor. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. cu ghimpi (Berberis . 20-25% pentru terenurile de joacă. şi să nu producă fructe ce pot murdări. bârnă de echilibru. Suprafa a variază de la cca. cu solul permeabil. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). când sunt în afara localită ii. volei. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale.Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. gazon sau arbuşti. Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. 1000 m2 pentru 40-50 copii. handbal. balansoare. grupuri sanitare. tenis). sau în cadrul scuarurilor. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. bazin acoperit sau în aer liber (înot. baschet. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. polo). în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca.11. Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. respectiv: până la 3 ani. 6. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. leagăne. 3-6 ani. atletism). În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. cu precădere împotriva vânturilor dominante. 11-15 ani. clădiri administrative. precum şi specii floricole şi de gazon. aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. arte mar iale). cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. 30-40 copii. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. în care constituie sectoare de sine stătătoare. separate prin vegeta ie. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. bănci.

arbuşti fructiferi. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă. şi vor fi izolate prin planta ii compacte. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. destinate odihnei. flori. Rhus typhina). spaliere. bibliotecă volantă. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate. a zgomotului şi a gazelor. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. cât şi zone însorite. labirinturi. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. În cartierele de locuit sau în scuaruri. . cu frunze. În cazul taberelor. pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. arbuşti sempervirescen i sau floriferi. pârtie pentru schiuri. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. teren pentru focul de tabără. un mic monument sau un bust. plante tehnice. flori. bazin pentru înot. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. cele cu frunze. bănci. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. coşuri de gunoi etc. tobogane. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. arbori de mărimea a III-a. Dar în func ie de microrelief. terenuri pentru jocuri de masă. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi. leagăne. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi. bârnă pentru echilibru. ronduri. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. pistă pentru patine cu rotile. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite. medicinale şi melifere.).12. cu rol de protec ie împotriva prafului. corpuri de iluminat. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. Robinia sp. grădina de zarzavat. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. bob sau săniu ă. eventual un mic stadion. Laburnum anagyroides. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. fructe sau semin e. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii..sp. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. pistă pentru alergare. alei pentru biciclete sau trotinete. sau care să fie toxice (Taxus baccata. balansoare. ce poate cuprinde: o mică livadă. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. rabate sau diverse aranjamente floristice. 6. dotările vor fi mult mai complexe. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp.). care murdăresc. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. prin varietatea coloristică pentru anumite zone.

se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. 6.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. 6. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate.5 m2 de teren sportiv. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. diferite.14. cu excep ia intersec iilor. pasive cu rol calmant. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. precum şi obiecte din materiale calde. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte. bănci. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică. pentru fiecare elev. sau a celor rezervate pauzelor.13. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. func ional şi estetic. rabate de flori. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. birourilor. calmante. Spa iile verzi din incinta spitalelor. familiare. De asemenea. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile. având ca dotări mese. care va fi dispusă pe întreg teritoriul. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. cu cel mai mare impact peisagistic. cu specii floricole având culori liniştitoare. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi. este vegeta ia lemnoasă. Componenta cea mai importantă. respectiv cea a intrărilor. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. de a diminua poluarea fonică. . se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. cu rol stimulator. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. Astfel. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. pentru mărirea gradului de vizibilitate.

În func ie de destina ia institu iilor respective. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. De asemenea. ar ar american. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. drumuri interioare de acces auto etc. sau chiar garduri vii. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. bine delimitată. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. molid. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. din specii sempervirescente. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. Astfel. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. influen ând benefic recuperarea acestora. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. . subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. flancate de planta ii sobre. purificarea aerului. acoperite cu plante agă ătoare. necesare bolnavilor. cimişir. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. ce au efect liniştitor. dar şi specii de foioase precum: tei. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat. de la intrarea principală sau de la biserică. brad. glicină sau trandafiri. datorită lipsei de spa iu. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. centrale. constituit din biserică. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. numită „cimitirul eroilor”. paltini. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. Cimitirele mari. 6. tisă. Parterele cu flori cu nuan e reci. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. Astfel. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative.15. chiparoşi. precum şi pergole cu vi ă de vie. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. Dacă spa iul permite. chioşcuri). reduse doar la aliniamente de arbori. sau în jurul edificiului central. sau în sens radial. dispuse în lungul aleilor principale. separarea diferitelor amenajări precum parcări. capelă sau un monument memorial. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare. pornesc mai multe alei rectilinii.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. cu alei şi căi de acces paralele. castani porceşti. prezintă şi o zonă. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. cu bănci şi şezlonguri. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. având un rol important în micşorarea vitezei vântului.

în afară de cele amintite. Sistemul de drumuri. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni.. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice. sanitar şi decorativ. după concep iile .). ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate. după importan a decorativă. În cazul în care terenul nu este prea frământat. surse de zgomot puternic).. 6. sunt: trandafirii. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare. Ca specii lemnoase frecvent folosite. să existe mijloace de transport în comun. Convallaria majalis etc. amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. saschiul (Vinca minor). în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii.. Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă. alimentară. Chrysanthemum sp. Sempervivum sp. de taluzare sau de înăl are a unor zone. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a. industrială sau medicinală a plantelor. Spa iile verzi cu profil specializat 6. Narcissus sp. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. de recreare. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti. iedera (Hedera helix). Lupinus sp. utilită ile şi căile de acces. dar şi culturaleducativ. după considerente ştiin ifice (taxonomice). Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. din specii sempervirescente.1. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod. Paeonia sp. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. Aster sp..16. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. sanitară. caprifoiul (Lonicera japonica). Microrelieful. la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură. de maximă circula ie. să poată fi realizat pe jos. Sedum sp. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. cu multe denivelări. arborii fiind evita i. dar şi în punctele cheie. fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. se execută lucrări de excavare.16. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg. halde. pentru realizarea acestor denivelări. În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. situate în intravilan sau în extravilan. de recreare şi decorativă. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu.

sectorul sistematic. Rozariu-ul. melifere. flora Asiei etc. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. plante aromatice. Sectorul plantelor de cultură. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. sectorul florei diferitelor zone geografice. de parc. medicinale etc. tehnice. sau arbori cu efect decorativ deosebit. treiaje. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. dar în containere. rădăcinoase). de la cele inferioare. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. În sectorul florei Globului. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. Realizarea planta iilor floricole. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. în acest sector. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. licee sau a alte unită i de învă ământ. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal. Sectorul plantelor spontane folositoare. ce au diverse întrebuin ări. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. hibrizi floribunda etc. numit şi colec ia botanică. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. rozariu-ul.). grădina japoneză. Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri.). pergole. ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. sectorul plantelor de cultură. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. estivală sau autumnală. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. şi implicit expozi ii foarte diferite. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. leguminoase. folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. Ca sectoare. şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili. dar şi publicului larg. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. hibrizi Polianta. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. sectorul administrativ. urcători. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. fie se desfăşoară între cele două elemente. arhitecturală. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. vernală. fie în fa a clădirilor importante (birouri. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. Polianta. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. ierbar). sectorul plantelor acvatice. sectorul plantelor spontane folositoare. la exterior. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. serele. până la cele superioare (ultimele fiind . şi iarna protejate în spa ii adăpostite. muzeu. diverse suporturi sau chiar ziduri. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. vara îngropate în sol. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. englezeşti.

cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. lanterne de piatră. sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. verii sau toamnei. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. sera azaleelor şi cameliilor. mediteraneene. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. sau din alte regiuni calde ale Globului. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient. sera orhideelor şi a plantelor epifite. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. sera colec iilor. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. pădure de răşinoase. se deosebesc: sera palmarium. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul.monocotiledonatele). sera rezervată expozi iilor florale. pasul chinezesc din dale de piatră. ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. sera plantelor acvatice tropicale. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. industrial sau alimentar. după zona geografică de provenien ă. 6. Complexul de sere. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare.2. Astfel. pădure de foioase. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. subtropicale. sera înmul itor. pepinieră.16. sera plantelor din regiune mediteraneană. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. . sau mai rar. Grădina japoneză. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. pajişti. Prin structura. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. în apropierea intrării principale. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. Vegeta ia forestieră spontană. colec ie de trandafiri. pod arcuit din piatră. poartă torrii. decorativ şi recreativ. ornamental. didactic. este dispus de regulă. prin solu iile de amenajare adoptate. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. clădiri administrative. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. uneori chiar un miniparc zoologic. pădure mixtă.

curs de apă. trebuie să ocupe suprafe e importante. vechimea şi mărimea colec iilor. . Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă. Arad). perdele sau garduri mascate cu liane. . . Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. cu o suprafa ă de 34 ha. înfiin ată la începutul sec. solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. al XX-lea. Pe ansamblu. vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă. este necesară construirea de voliere largi. clădiri şi instala ii special realizate acestui scop.De regulă. de tip „microbiotop sau minihabitat”. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. având o suprafa ă de 70 ha. care va fi folosită atât ca sursă de apă. al XVIII-lea. bazine. stâncării. 6.arboretumul Dofteana (jud. Timiş). satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici. înfiin at în 1880. . Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului. În cazul păsărilor zburătoare.3. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii.arboretumul Bazoş (jud. pentru a completa ambientul. gropi de gunoi. având în acest sens îngrădiri. Bacău). sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite.arboretumul Simeria (jud. construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. Bacău). înfiin at în 1908. cu o suprafa ă de 20. de tipul cuştilor cu gratii. Hunedoara). înfiin at în 1909. . vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. pot fi amintite: . de recomandat cât mai largi. în ceea ce priveşte frumuse ea. pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice. cu o suprafa ă de 60 ha. înfiin at la începutul sec.5 ha. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote.16. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. a masca zidurile inestetice. având o suprafa ă de 48. păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora.grădina dendrologică Macea (jud.5 ha. să nu existe zone industriale. strâmte. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi. care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora.arboretumul Hemeiuş (jud.

şerpi sau crocodili. .sectorul reptilelor. şopârle.) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. stârci. câini dingo. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public. vulpi. de numărul de specii. trunchiuri de arbori. cinteze. ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. şi padocuri acoperite.) sau spa ii deschise.. cormorani. precum lebedele. . în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. cu zone largi amenajate pentru tigri.). ierbivore mici. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite. uli.sectorul felinelor mari. bivoli. unele specii de ra e. De asemenea. pentru sezonul estival. pescăruşi etc.sectorul marilor ierbivore. ovine. . în care sunt găzdui i: elefan i. fie cu voliere foarte mari. girafele. cerb lopătar. în aer liber. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie. libere.sectorul stru ilor. pentru sezonul rece.sectorul cervidelor şi cabalinelor. pentru sezonul cald. dromaderi. lupi. distan a nu trebuie să fie prea mare. lama şi alpaca. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor. cameleoni. pentru speciile care nu pot părăsi locul.. pot fi amintite: .sectorul rezervat pentru antilope.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. cu microbiotopuri amenajate cu grotă. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. prevăzut cu arcuri largi descoperite. iguane. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali. carnivore mici. asini etc.sectorul galinaceelor şi columbidelor. zimbrii etc. gâştele. ce cuprinde voliere cu fazani. pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică. stânci. pume. mici palmipede. mierle. ce adăpostesc pisici sălbatice. turturele. pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. bibilici.sectorul păsărilor de baltă. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi. . pentru diferite specii de urşi. jderi etc. păuni. gheparzi etc. lei. râşi.sectorul păsărilor tropicale sensibile. elan. prin plimbare. de amenajările respective. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. . grauri etc. zebre. ren. . constituit dintr-o clădire. . . cu voliere şi vegeta ie. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. canari. în special forestieră. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin. Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului. cucuvele.. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. umiditate. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. şi pentru răpitoarele de noapte. . cum sunt bufni e. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere. caprine. . şoimi. porumbei sălbatici sau de ornament. . căprior.sectorul felinelor şi carnivorelor mici.sectorul păsărilor răpitoare. . găini de ornament..: . care asigură accesul unui segment important de vizitatori.sectorul primatelor. galinacee etc. alpin şi subalpin etc. bazin. pantere. cai sălbatici. pelicanii. ciufi.sectorul urşilor. cât şi spa ii largi.

sau a aranjamentelor florale. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. dar în raza de deservire a localită ii. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. În zona intrării principale. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. având produse care să nu dăuneze animalelor. pot exista în incintă şi muzee. Alte amenajări. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. pădurea-parc sau parcul-pădure. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. toalete ecologice. Astfel. acoperite cu pietre. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. fântâni. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. se deosebesc: parcul forestier. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. un sit istoric (ruinele unei cetă i). este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. şi nu numai. poteci şi alei de plimbare. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată. care să nu depăşească 4%. în mişcare. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. un punct de belvedere asupra oraşului. se vor prevede spa ii largi. 6. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. a unor peluze întinse de gazon. nisip sau alte materiale locale. În unele por iuni ale pădurii-parc. de entomologie etc.17. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. un curs de apă. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. de purificare a aerului etc. formată din planta ii forestiere. de zoologie. cişmele cu apă potabilă. a eventualelor surse de poluare.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. . În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. precum: un lac. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri. Pădurea-parc (parcul forestier.

piste pentru biciclete sau pentru role etc. cu cât terenul este mai înclinat. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha. pozi ia pe versant. în unele zone de interes curativ. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. terenuri de tenis sau de fotbal. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. telescaune. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. solul. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km.). căi de acces cu trasee mai lungi. terenuri sportive etc.17. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. a unui râu. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. stâncile. Unele elemente naturale precum mlaştinile. pot fi ştrandurile şi campingurile. falezele sau malurile abrupte.1. iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane. Astfel. respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. situate pe malul unui lac. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. balnear (izvoare minerale. De asemenea. zone de picnic. expozi ia. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative.5-2 ore. Amenajările de tipul campingurilor. Pădurea de recreare. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. tabere şcolare. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. hidrografia şi environnement-ul. numită impropriu pădure de agrement. . Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. 6. telecabine. topoclimatul. izvoare termale etc. sau de interes turistic. Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. puncte de belvedere etc. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . lipsite de vegeta ia forestieră. zonele nisipoase.

De asemenea. altitudine etc. temperaturile sunt moderate. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. cu privire la temperatură. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. este mai rece şi mai umedă. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. vegeta ia are aspect veşted. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. temperatura aerului mai ridicată. alunecări de teren. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. iar solul este mai pu in umed. Cu privire la mişcările aerului. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. În acest sens. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. fără extreme mari. destinate practicării unor activită i. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara). gradul de expunere a teritoriului. timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. Orientarea nordică a unor terenuri. vânt. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. această zonă este cea mai expusă vânturilor. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. pavilioane. frunze prăfuite sau galbene. băl i. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. refugii) pentru a oferii adăpost. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. prezen a prafului. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. ce au un efect benefic pentru zonele din jur. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent. sau spa ii adăpostite. Tot în acest sens. suprafe e umede improprii. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. plantele prezintă creşteri foarte mici. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces.. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme. noroi. dotărilor sau diferitelor echipamente. care prin fenomenul de . frunziş sărăcăcios. plajelor etc. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă.

Cei care doresc să se odihnească. de o acumulare mai mare sau mai mică. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. de poten ialul teritoriului. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. prezintă o atractivitate foarte redusă. de temperatura acesteia. filtrare şi transport al apei. compozi ia şi vârsta arboretelor. aerisite. O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. O zonă lipsită de un curs de apă. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. vor prefera zonele cu soluri bine drenate. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. . De regulă. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. În acest sens. situl sau vecinătă ile. regimul şi tratamentul etc. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. sau cu o re ea hidrografică foarte bună. libere (luminişuri. chimic sau fonic zonele din jur. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. prepararea hranei. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. 6. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. de cea ierboasă. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. ce diminuează calitatea acestora. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. va avea o atractivitate sporită. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. poieni. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. schi nautic etc. natura solului. liziere). pescuit.spulberare. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. pentru instalarea păturilor sau a corturilor. În zilele călduroase de vară. Când o pădure de recreare este echilibrată. de modul de captare. râu. Environnement-ul. precum realizarea igienei corporale zilnice. pârâu. Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. sau ca sursă de apă potabilă. atunci aceasta este şi primitoare. dar nu neglijabilă. şi din contră. capătă por iuni dezgolite. iaz. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise. urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. lac). apa este importantă sub aspectul calită ii.17. Hidrografia teritoriului. care este dată de natura sursei (izvor. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile.2. a fermelor de animale.

indiferent de specie. datorită vizibilită ii foarte bune. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. dispuse pe anumite trasee. Sub raportul vârstei. În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. şi este favorabilă pentru plimbări. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. ce induce plictiseala şi pasivitatea. ce calmează şi relaxează vizitatorul. Codrul regulat vârstnic. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. luminişuri pentru odihnă. bine pusă la punct. păduri pentru plimbare şi păduri parc. iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite. ce are o densitate mică (200-500 buc. În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. are aspectul unei păduri falnice. dar în zilele geroase cu chiciură. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. cu locurile de parcare aferente. Iarna se remarcă răşinoasele. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. la agresiunile vizitatorilor. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. dau peisajelor un pitoresc aparte. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. în func ie de fenofazele speciilor respective. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. capacitatea de primire începe să crească. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare. . Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. care determină o scădere a densită ii. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. de motiva iile şi aprecierile lor. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase. publicul larg le preferă pe cele amestecate. ce au un efect peisagistic major. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. Aceste dotări vor fi discrete. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate./ha). Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. a culorii frunzelor etc. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă..

reprezintă cca. pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. ce trebuie să fie ireproşabilă. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. . să fie drenat. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. pentru linişte. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. acest lucru favorizând. Zonele cu soluri reci şi umede. De preferat ca aici. să aibă o textură uşoară. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. obiectivele etc. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. aer curat. Aceasta este zona preferată de marele public. Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. prezintă ponderea cea mai mare. şi prezintă diferite construc ii. destindere şi pentru activită i de picnic. soluri scheletice. mult căutate şi apreciate de publicul larg. fiind astfel organizată. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). În raport cu întreaga pădure. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. insistându-se în mod special asupra cură eniei. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. cişmele. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. Zona de plimbare.Pădurile de recreare se sistematizează. frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. odihnă. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. camping. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. izvoare). terenuri de joacă pentru copii. Zona de primire şi odihnă. şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. cu forme interesante. de cca. repaus etc. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. amenajările. Arboretele vor avea consisten ă moderată. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. cu investi ii mai reduse. prin împăr irea pe anumite zone. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. zona de plimbare şi zona de regenerare. echipamente sanitare şi de igienă. vor fi evitate de vizitatori. instala ii sau echipamente. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. de cei care evadează din cotidian.

un număr sau o emblemă. Potecile vor avea traiectorii sinuoase. dispersate în cadrul celorlalte două zone. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. de la o clădire de interes general (cabană.5-4 m. şi echipamente specializate. restaurant. nu prea lungi şi nu prea înclinate. peşteri. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. locurile de parcare. circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare. monumente. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă.3. pot avea por iuni comune. Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare.17. Traseele potecilor vor fi diferite. puncte cu vederi panoramice. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). cabană. întâlnite doar în anumite păduri. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. forma iuni geologice interesante etc. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. han. smulgerea sau tăierea puie ilor. atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. care sunt interzise accesului publicului. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. având un specific aparte. cu pante domoale. spre diferite puncte de interes din pădure. restaurant. 6. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative. au o lă ime optimă de 3.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. vestigii ale unui castel sau cetă i. ruine. dificultatea. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. terenurile de joc. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. fiind total protejate. prin optimizarea spa iului în general. arbori deosebi i. este constituită din diverse suprafe e. rezultate prin ruperea. zone cu fructe de pădure etc. camping). Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. respectiv 4-10 km/100 ha. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. fiind eliminate tasarea solului.

restaurantelor. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. cabanelor. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. un număr cât mai mare de autovehicule. peluze pentru golf. camping. în special pe latura vântului dominant. spa ioase şi capabile să absoarbă. pietrişul. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. WC-uri ecologice. masă cu scaune sau bănci. de 2-3 maşini. respectiv nisipul. dispuse în apropiere. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. şi variază în func ie de microrelieful specific. Locurile de parcare. . Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. miniterenuri de fotbal. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. dalele de piatră.aceste puncte bănci. sau pot fi mici. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. şi să se folosească materiale cu aspect natural. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. capătul drumului principal). De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. vor evita pe cât posibil artificialul. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. groapă sau container pentru gunoi etc. vatră din piatră pentru foc. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. Parcările pot fi mari. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. în pinten. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. parcările pot fi: în ciorchine. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. fiind mult apreciate de vizitatori. diverse amenajări pentru jocul copiilor. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. pe ansamblu. de amploarea investi iilor. formele regulate şi simetriile. coş de gunoi. şi pot fi: terenuri de tenis. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. loc pentru focul de tabără. fântâni sau alte surse de apă. respectiv grupuri de arbuşti. în cazul celor situate în apropierea campingurilor.

având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii . Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale.IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6.18. protec ia ecosistemelor. hidrologic. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. geologic. floristic. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice. educative. cu amenajări folosite la observarea acestor specii. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic.18. faunistic. 6. De asemenea. . în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional.The International Union for the Conservation of Nature . conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. având o înăl ime corespunzătoare.În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo). Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. cu aspect cât mai natural. paleontologic. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor. speologic. sau parcurile cu specii de vânat autohton. incompatibilă scopului atribuit. Astfel spus. pedologic sau de altă natură. oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice. Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă.1. recreative şi turistice.

să fie deschis turismului organizat. vile. vegeta ie. zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă.Valea Cernei. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani.Beuşni a. conforme cu peisajul. . Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. expozi ii. muzee cu specific local.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: . construc iile (case. Domogled . Cozia. neatinse de activită ile umane.sunt peisaje naturale de mare frumuse e.speciile vegetale şi animale. Cheile Bicazului .zona exterioară. activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal. emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. . . dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om. Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: . În prezent. Piatra Craiului.să aibă forma ii geologice interesante. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură. floră şi faună intacte. se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului.Hăşmaş. Cheile Nerei .2. .să fie interzisă vânătoarea. Rodna. cultural şi recreativ.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie. Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse. în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii.18. Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: . activită ile de turism vor fi bine organizate. remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică. drumuri. elemente de etnografie si folclor. sate. . În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. educativ.teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e.se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. care grupează o serie de atrac ii turistice. 6. şi Semenic – Cheile Caraşului. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite. . Ceahlău. destinate cercetării ştiin ifice. hanuri sau locuin e izolate. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific. . cu flora şi fauna sa. Mun ii Măcinului. fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse. Retezat. specifice. educativ şi recreativ. recreării şi turismului”. care servesc recreării popula iei. în scop ştiin ific. beneficiind de o protec ie suplimentară. . se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare. zona rezerva iilor integrale. Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate. respectiv fenomene naturale originale.unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane. hoteluri. .

în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. lacuri şi cursuri de apă. de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. speologice (tip s) şi zoologice (tip z). cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului.. Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. forestiere (tip f). Grădişte Muncelului – Cioclovina. nu se împuşcă. conform Legii nr. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. 9/1973. 6. servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. vegeta iei sau faunei. autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. mixte (tip m). După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. rezerva ii naturale. Bucegi. potecile vor fi bine marcate pentru turişti. ca parcuri naturale. fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop. . Acestea pot fi: botanice (tip b). geologice şi geomorfologice (tip g). parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). se promovează regenerarea naturală. Por ile de Fier. comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. Nomenclatura din ara noastră. paleontologice (tip p). rezerva ii ştiin ifice. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul. Balta Mică a Brăilei. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. solului. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. În ara noastră sunt constituite în prezent.18. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse. limnologice (tip l). clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. se evită degradarea mediului prin orice mijloc. Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. următoarele: Apuseni. Vânători – Neam .3.zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate.

parcurilor naturale. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. cursuri de apă. locuri fosilifere. fenomene geologice unice (peşteri. rezerva iilor naturale. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie. cascade. arbori seculari. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică. educa ie si instruire în domeniul mediului. care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. chei).ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. ştiin ifice sau peisagistice. .

material care îşi schimbă volumul. . pentru speciile floricole fiind alocate doar cca.2.1.Cap. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6. .textura şi profunzimea solului. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde. 6. ce vor alcătui în final o unitate. . 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde. constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice.maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase.factorii ecologici climatici: . Prin acest material. . compozi ii. . . roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare.cerin ele speciilor fa ă de: . VI.temperatura aerului. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: .lumină. Astfel trebuie avut în vedere: .rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu.costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp. mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult).fertilitatea solului. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti.diversitatea foarte mare a ramurilor. care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite).regimul de umiditate din sol. textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. . .vânt. Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei).diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. ruginiu. în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective. frunzelor. .îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare. . culoarea. . . Criterii de alegere a speciilor 6. comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon.1.2. proiectantul de spa iu verde creează forme.umiditatea atmosferică. volume.factorii ecologici edafici: . Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul.

se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare. . cloroza esutului asimilator.pantă.. numite arsuri). a produc iei de masă lemnoasă). (produc căderea acelor la răşinoase. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane.oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze).smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice. dioxidul şi trioxidul de sulf. considerate cele mai rezistente). Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman. Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie. . plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere. . etc. numindu-se şi cea ă oxidantă. . determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor). în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat. . .altitudine.monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul). prevenirea şi combaterea dăunătorilor.dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei. dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare). . . Astfel.animali. .expozi ie. .fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor.clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar). Dintre aceştia : .2.compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze.2. fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale. .oxidul de sulf. .factori poluan i. .factori biotici: .factori geomorfologici: . 6. fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze. .compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri.con inutul de schelet.factori antropici: .configura ia terenului. . .vegetali. fa ă de cele periurbane. . dar şi asupra celui animal sau vegetal.troficitatea solului. fertilizare. În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor.

Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea. arboretele tinere fa ă de cele mature. corcoduşul. In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: . platanul.2. .rezistente la fluor – mesteacănul. Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”. reducerea creşterilor. fabrici. stadiu de dezvoltare. .rezistente la plumb – pinul silvestru. ce talie vor avea exemplarele respective. ecotip. Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare. propor ia poluantului în atmosferă etc. La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare . subspecie. . din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii.).1. . cum se integrează în respectiva compozi ie. Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie. frasinul. chiar un aspect de bronzare a frunzelor).mijlociu rezistente . zămoşi a de Siria.pigmentări. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză.rezistente la bioxid de sulf – alunul. piracanta. tuia. .ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii. Particularită ile biologice ale speciilor 6. .mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv. coacăzii.praful rezultă din întreprinderile industriale. dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor. fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze.rezistente Exemple de specii: .aliniamente.pădurile de recreare.3.3. . Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: .foarte sensibile . etc. leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete. fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată. fenotip. industria metalurgică şi chimică. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase.condi ii de mediu – specie. . . arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene. bradul de Caucaz.sensibile . În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta.umbrirea clădirilor. condi iile de temperatură şi umiditatea aerului.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare. din arderea combustibililor solizi şi lichizi.2. 6.

se deosebesc tipul de coroană: cilindrică.peste 25 m. Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: .7 – 15 m. etc. Thuja occidentalis var. Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului. De exemplu. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază. În tabelul nr. a prafului. Larix decidua. Picea abies. Morus alba. . columnară conică (piramidală) globulară (sferică) . sferică. 6.arbuşti.. a II-a . Juniperus hibernica. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale.2. agă ătoare sau chiar târâtoare. ovală. obovoidă. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme. că ărătoare. în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică. Acer pseudoplatanus. italica.15 – 25 m. tabulară. Berberis thumbergi. şi cea având contur sinuos. Populus nigra cv. a boschetelor. fastigiata. . a III-a . tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis. arbuşti pitici.liane. Abies alba. mai mici de 1m. speciile lemnoase volubile. Pinus strobus. pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici.zonele verzi de mici dimensiuni.arbori de mărimea I . precum şi re inerea gazelor de eşapament. . speciile cu înăl imi sub 7 m. . arbuşti mijlocii 1 – 2m. conică. Prunus mahaleb. Astfel.realizarea gardurilor vii. Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru.2. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult.în lungul arterelor. Populus simonii. iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară. care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit.3.

varietatea „Globosa” la diferite specii. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. umbraculifera Carpinus betulus. . Pinus sylvestris. ulm de munte. Betula pendula. Juniperus horizontalis.mascarea obiectelor inestetice.3. dud negru. Tilia cordata. având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric. mai ales în regiunea de câmpie şi coline. Cerasus avium. mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. Fagus sylvatica. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă.tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. pentru protec ie împotriva radia iei solare. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: . Pinus nigra.2. .aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. forma „pendula” la diferite specii precum: fag. mesteacăn. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic.3. a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze.la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate. . Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc).zona de primire a pădurilor de recreare. salcie căprească. Juniperus sabina. cireş păsăresc. . Populus tremula.aliniamentele stradale. . caragană. Juniperus communis ssp. a prafului şi a vântului. 6. frasin.pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii .lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate. Cotoneaster horizontalis. nana. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: . dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază. Ulmus minor. Salix babilonica. larice. Robinia pseudoacacia var.

astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. platan. paltin.3. ca la salcia crea ă (Salix matsudana f.3. pentru intensificarea expresivită ii clădirii.5. pentru a accentua intrările sau anumite puncte. lanceolată.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. Speciile cu tulpini că ărătoare. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile. mici sau mari. 6. salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. Chamaecyparis lawsoniana var. . eliptică etc. fie verticală. peluze. mărimea şi culoarea acestora. imprimând anumite sentimente.2. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). sau chiar târâtoare. agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari). fie orizontală. la marea majoritate a speciilor. Salix babilonica. fie pendentă. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra). pot fi sinuoase. pendula. Unele specii au frunze simple sau compuse.4. obovată. tortuosa) sau pot fi geniculate. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. imprimă un sentiment de linişte. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. ovoidă. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. 6. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus). Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi. romboidală. Ramuri pot fi drepte. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele. etc. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. castan) sugerează puterea. Lujerii pot avea cele mai diferite culori.2. Trunchiurile. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. Forma. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium).

) sau mari (Ailanthus sp. Thuja occidentalis f. Hedera helix. Tilia tomentosa Juniperus sabina. precum şi diferite exemple de taxoni. galben sau chiar roz şi roşu.Marginea limbului poate fi întreagă. cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud.. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. biota. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. alb argintiu. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu). precum cele ale speciilor: Acer negundo. tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua. Juglans sp. până la verde intens (vara).). luminos (primăvara). ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. la verde închis. pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos. Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan. Populus alba Picea pungens var. Sorbus aria.. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna). la care verdele se combină cu alb. Carpinus betulus. cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat . Speciile cu frunze mari. Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis.. compuse. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor. arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). „Aurea” Thuja orientalis f. argintea. Pyrus elaeagrifolia. Eleagnus angustifolia. ca în cazul mesteacănului.. şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). Hippophae rhamnoides. pu in incizată dau adânc incizată. În tabelul nr. Ligustrum ovalifolius. de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat. Speciile cu frunze mici. Astfel. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e. Robinia sp. la galben–roşu ruginiu (toamna). Aesculus sp. Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate. Acer negundo. Gleditsia sp. Euonymus europaeus.

verde închis roşu. rubrum 6. atropurpurea. Berberis vulgaris var. În tabelul nr. Forma şi culoarea florilor. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. Pinus cembra. pissardii. vanhouttei. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. Robinia pseudoacacia.3. purpurea. Hibiscus syriacus.. purpuriu Picea pungens var. Taxus baccata.2. Catalpa bignonioides. purpurea. Malus pumilla var. Phyladelphus coronarius. Pinus excelsior. Spiraea x. Deutzia scabra. Gama de culori ale florilor este destul de variată. Pinus strobus Abies alba. Sophora japonica. Hedera helix. Crataegus sp. hybrida. Ligustrum vulgare albă . perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. Pyrus sp. crem sau galbene. Picea abies. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. purpurea. Pseudotsuga glauca. forma. Prunus avium. Acer platanoides var. Alnus glutinosa. Magnolia kobus. Prunus cerasifera var. Aesculus hyppocastanum. glauca. Syringa x.. Buxus sempervirens. Juglans regia Fagus sylvatica var.6. Corylus maxima var. Acer paltanoides var. niedzwetzyana.

Spiraea salicifolia. primăvara timpuriu primăvara . Forsythia suspensa. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. Prunus armeniaca.. cu siguran ă că speciile genului Rosa. Tamarix ramosissima. Cornus mas. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii. Cotinus coggygria. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. Prunus persica. Hibiscus syriacus. Laburnum anagyroides. Laburnum anagyroides. Magnolia kobus. Syringa vulgaris.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens. Malus floribunda Hedera helix. soulangeana Prunus sp. Kerria japonica. Liriodendron tulipifera Aesculus x. carnea. Colutea arborescens. Diervilla florida. Magnolia stellata. Prunus cerasifera var. Magnolia x. pu ine specii făcând excep ie de la regulă. Forsythia sp. Dintre toate speciile lemnoase. pissardi.. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. Diervilla florida. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. Chaenomeles japonica. cu toate varietă ile şi soiurile sale. Chaenomeles japonica. Buddleia davidi. Amorpha fruticosa. Cornus mas. exceptând albastrul pur. Phellodendron amurense Spiraea japonica. Hybiscus syriacus.

floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant. Spiraea japonica. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus. atribuind ambientului un aspect dispersat. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata. contribuind prin forma. Cotoneaster horizontalis. Rosa canina.2. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri. Hibiscus syriacus. mari (Viburnum opulus var. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. Rhus typhina. Exemplarele cu inflorescen ă erecte.. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. dar mai ales în perioada hibernală. Sophora japonica. Crataegus monogyna. Sambucus racemosa. Syringa vulgaris. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. glicină. Liriodendron tulipifera. budleia. neliniştit. Kerria japonica Aesculus sp. Spiraea salicifolia. mălin) calmează şi relaxează. ca lumânările (castan porcesc.7. iritant. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e.vara toamna Mahonia aquifolium. amorfă) constituie un factor stimulator. 6. lemn câinesc. Berberis vulgaris. Culoarea fructelor. Ptelea trifoliata. Inflorescen ele sferice. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. în sezonul estival sau autumnal. Viburnum opulus. pseudobace) este variată de la specie la specie. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. Colutea arborescens roşie albă .3.

calitatea terenului. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. Lonicera nigra. Prunus spinosa. diferi i arbuşti. ci separat. probabile pentru perioade de 5. salcâmul. Există şi specii cu creştere foarte înceată.3.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. Ambientul (noxe. Fraxinus excelsior. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. mesteacănul. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim.2. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. De exemplu. Viburnum lantana. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere. Thuja occidentalis. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. De obicei. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. 20. Picea abies. Cotoneaster nigra. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. Robinia pseudoacacia. iar plopii. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. Catalpa bignonioides. Mahonia aquifolium.8. . 10. Platanus sp. Abies alba. 6. Ligustrum vulgare. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta. Gleditsia triacanthos. precum cimişirul şi tisa. unii poluan i din aer sau din sol. 40 ani de la plantare.

masive. grupuri. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. fără agita ie. . pot fi folosite solitar sau grupat. lângă clădiri. sub diferite moduri. pâlcuri. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. VII. fie ele arborescente sau arbustive. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. în puncte liniştite. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. ce realizează o impresie artistică puternică (flori. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. frunze. labirinturi. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective.Cap. Exemplarele lemnoase. sau duc la costuri suplimentare. care nu se regăsesc în efectul ob inut. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. Arborii solitari se amplasează pe peluze.1. coloritul fructelor). Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. ASOCIEREA. garduri vii. iar cele decorative prin trunchi. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. boschete. curtine.

5 – 1 m. în aceste ultime cazuri. Ca regulă generală.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând. de regulă bine între inute şi amenajate. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber). tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. două sau trei rânduri. se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate. . sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere. sistemul Cossonet). ob inându-se în final un perete verde. (gard belgian. cu exemplare foarte apropiate. formate dintr-o specie. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul. După înăl ime. pe un contur drept sau sinuos.. trunchi de piramidă. înalte cu h = 1 – 3 m.5 m. foarte înalte cu h > 3 m. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. mai rar două sau chiar trei. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. ce are amenajate numeroase poteci. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0. mici cu h = 0.

formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. de preferat o specie locală. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie. Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. . . care să constituie fondul principal. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului. folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. ce le eviden iază pe primele. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. folosite ca garduri de limită. un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. În orice caz. mai deschis la culoare. protec ie şi linişte. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. sanitar. solemnitate şi hotărâre. la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele.După scop gardurile vii pot fi: . Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. cu un aparat foliar bogat. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. de mascare. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. În cazul plasării inverse a speciilor. tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică.garduri vii pentru protejare. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase. cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. . Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare.garduri vii de camuflare sau de mascare. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor.garduri vii decorative. pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural. solu ie destul de controversată. de apărare împotriva vântului dominant. după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. şi coroană bogată. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. în care sunt prezente multe bănci. Astfel. de izolare vizuală şi fonică. şi cu o capacitate puternică de lăstărire.

dispuşi inelar. existând în apropiere şi un luciu de apă. patrulater sau pentagon. În cazul clădirilor monumentale. în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit. apoi de cele de talie mică. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. . În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. destinat odihnei pasive. Boschetul reprezintă o variantă a grupului. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone. şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. lângă care să existe grupuri de flori perene. pentru mascarea acestora.

pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. statuie. pentru mascarea limitelor. cimişir. parcuri) masivele se situează spre periferie. creându-se o stare de calma atmosferic. fântână arteziană). În spa iile verzi urbane (grădini. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. dârmox). format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. lemnul câinesc. pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină.care să confere vizitatorilor ce sta ionează. în mod excep ional 4 intrări. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. pinul silvestru). iar în interior numeroase bănci. La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. constituit dintr-una sau mai multe specii. adaptate condi iilor locale. la tasarea şi în elenirea . pinul strob. protec ie împotriva soarelui şi vântului. de regulă dispuse circular. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. specii rezistente la vânt. Un boschet prezintă 2-3. urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. mesteacăn.

unde se doreşte realizarea unui masiv. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta.1. ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare). înso i i de 1 tutore. în acest caz balul fiind înghe at. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă.2. În general. Astfel. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. de la scoaterea din teren şi până la plantare. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje.2. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. cu fructe şi port interesante. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. puie ii cu rădăcini protejate. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională. cu înflorire abundentă. înfiin area scuarurilor. creându-se impresia de monumentalitate. se folosesc puie i de talie mică. . 7. se evită ambalarea. Astfel pentru aliniamentele stradale. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. urmată de toamnă. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. În func ie de speciile întâlnite în masive. imediat după dezghe ul solului. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă. 7. epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed.solului. Totuşi. largi. a II-a şi a III-a.2. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. acestea pot fi transparente sau opace. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii. Vârsta. care limitează priveliştea şi perspectiva. a I-a.2.

De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele.30 (0. cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită. etc.0. fie din natură. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare. . balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac. . Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului. 7. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1.plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini).0. .transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător. .60 (0.0 x 1. în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate. iar înăl imea 8-10 m. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială. sunt necesare mai multe opera iuni: . cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari. remorcii. . datorită dimensiunilor. creată în acest scop. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ.30 (0.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi.1.alegerea exemplarelor.70) m pentru arbuşti (3-5 ani). cu sistemul radicular mai compact.2.60 (0.Ca regulă generală orice puiet.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii. plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale. Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului. De asemenea. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: .0. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa. .40) x 0. Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi.40) m pentru puie ii de talie mică. cu ramuri până aproape de sol.5 t.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani). ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă. situate în locurile accesibile macaralei. . camionului. a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ. se tasează uşor şi se udă abundent.5 (0. pe tulpină deasupra coletului. înăl imea şi grosimea la colet.70) x 0. fie dintr-o pepinieră. cu o coroană uniform dezvoltată. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului.80 x 0.6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului.3. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică.

4. în timp. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0. rânduri sau la încrucişarea aleilor. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal.3. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. partere. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă. Fertilizarea.4 rânduri. timp de 2-4 ore. 7. cu norme bine stabilite. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz. K. care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. ciuperci). Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 . Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului. numărul rândurilor (1. uniform. cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7. Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. în Fran a. Astfel. până la 0. Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii.5 – 1. la o adâncime de 20-25 cm.3. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor. 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. ce au un efect estetic deosebit.7. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale.2. Solul se mobilizează primăvara şi toamna. P. . 7. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune.3. fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric.2. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant. reluată mai târziu în timpul Renaşterii. urmând ca mai târziu. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. 2 sau 3 rânduri.1. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N.

iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. cu fructifica ie cât mai abundentă.cordonul oblic bilateral (gard belgian) .piramida . pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora. forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă). piramidale. cu ramuri cât mai multe. Pe măsură ce cresc.forma Cossonet . cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: . la distan a de 60 cm între ele. Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc. dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi.forma literei „U” . iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o). Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse. columnare.forma Verrier . Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme. Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an. Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o. bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate.5 m între ele. fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele. În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i.vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor. În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 .În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice.40 cm deasupra solului. ob inându-se forma literei V. În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm. La exemplarele cu so . se aleg ultimii doi. În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice. . rezultând astfel un trunchi vertical scurt.

se orientează vertical pe doi tutori. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. 80 sau 120 cm de la sol. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează. iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. pe o sârmă . În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 . are forma unui „U” dublu sau triplu. ceilal i îndepărtându-se. Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală. 6 sau 8 bra e verticale. Fiecare pereche porneşte din axul principal. Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. Astfel.Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate. ce a fost retezat la 40. dispuse în acelaşi plan. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. Coroana formată.

aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. cu o deschidere a bra elor de 50 . fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal. sub un unghi de 60o între ei. La lungimea de 70 . Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat. După 30 cm. . aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori.80 cm. se înlătură lăstarii. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. dar la o înăl ime de 80-90 cm. iar cei doi lăstari terminali. ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal.(spalier). Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare. În al doilea an. la o înăl ime de 30 cm.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta. aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice.

7.3. Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi. . Tunderea se execută în anii următori. prima tundere realizându-se primăvara timpuriu. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. la exemplarele plantate în aliniament. prin scurtarea lujerilor prea lungi. ienupăr. precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite.) Se execută primăvara devreme. la înăl imea de 20-25 cm. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual. de 1-2 m lungime (Acer negundo. tăierea se face cu cca. Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun.3.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent. În primul an de la instalare. tisă). scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). Populus sp.Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. tuie. imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid. în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. După atingerea înăl imii dorite. La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu. mai rar toamna târziu. cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. 0. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită.

exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare. După câ iva ani. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. sunt de regulă mult mai viguroşi. având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii.3. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară. 7. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie.4. Se recomandă rărirea periodică. iulie. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. Lăstarii ob inu i prin recepare. grupuri. cu coroane înghesuite.

În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari. cu o periodicitate de 3-5 ani. în pădurile echiene de codru şi crâng. în cca. În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). respectiv atunci când se realizează consisten a plină. . pe o înăl ime de 6-12 m de la bază. stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. în condi ii nefavorabile de vegeta ie. în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. cu o periodicitate de 3-5 ani.se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite. reducerea consisten ei. din 3-6 (10) ani.3. reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice).se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. 7. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor. Se aplică rărituri mixte sau combinate. în apropierea locurilor de sta ionare. 20-30 ani. În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm). respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. .monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. a unor poteci. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare. ob inându-se un număr optim de exemplare. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi. fiind inestetice. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. .materialul rezultat nu se recoltează.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat. îmbunătă irea stării fitosanitare.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori. mărirea efectului decorativ al unor exemplare. .5. .

Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i.6. buruieni).3. de speciile forestiere folosite sau prezente. Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate. 7. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor. cu foarte multe nişe ecologice. făgete. amestecuri de fag cu răşinoase. păduri de plopi euroamericani). marea majoritate a pădurilor cu cvercinee. deoarece circula ia este complicată (semin iş. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări. . se pot adopta diferite tratamente. rup i sau doborâ i. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. bolnavi. dar pentru oameni antrena i. în vederea atingerii unui anumit scop. Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat.

sp. în planul apropiat de privitor. În acest sens se deosebesc: .sp. Hyacinthus sp. în componen a bordurilor. . mirosul şi modul de asociere ale florilor. culoarea şi mărimea frunzelor. cu port târâtor (sau pendent) .forma şi culoarea fructelor. Tulipa sp.. Lobelia sp.culoarea. .1. precum specii ale genurilor: Petunia sp.2.. a rabatelor pe peluze.. în marginea rondurilor sau rabatelor. Malva sp. VIII.. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii. platbande sau grupuri pe peluze. . . Ageratum sp.cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici. Calistephus chinensis.înăl imea. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: . forma. Muscari sp.forma tulpinii (portul). .1.. Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. respectiv de orientarea în spa iu a acesteia.. .ciclul de via ă.sp.specii de talie mare. Ageratum mexicanum sp... Acestea se folosesc pentru rabate.1. . al sezonului de vegeta ie. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8. Delphinium sp. .. cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens. Acestea se folosesc grupat. Tulipa sp. .. Salvia splendens. cu aspect de tufă .. contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde. Tradescantia sp. a modului de creştere şi ramificare. Saponaria ocymoides. peste 50 (60) cm. .. .. . Sedum sp. Alyssum sp.. Galanthus sp. cu tulpini ramificare. precum specii din genurile: Lilium sp. frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar. Salvia sp... La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: . 8.Cap..forma.Tagetes sp. Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile. covoarelor..Tropaeolum majus.specii de talie mică 5 – 20 (25) cm. în sensibilizarea oamenilor la frumos. precum şi în mozaicuri..1.. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor. constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde. precum Crocus sp. 8.specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm. Aubrieta sp. partere. Gladiolus sp. în fa a speciilor arbustive sau arborescente. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite. Narcissus sp. Acestea joacă un rol psihologic fundamental. Tagetes sp.

) aceasta se schimbă de la roz-liliachie. Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa). în jurul teraselor. precum regina nop ii şi micsandrele. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată. mărimea şi culoarea frunzelor. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci. precum verbena şi crinii. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena. culoarea şi abunden a frunzelor. Pyrethrum sp.sp.4.Lathyrus sp. Nuan a culorii poate fi diferită.1.. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. recomandându-se a se folosi în planul apropiat. Forma. Astfel.. culoarea..). clopo ei. 8. creasta cocoşului.. florile fiind nesemnificative. erecte Impatiens sp.. Unele frunze sunt mari. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma. Delphinium sp. locurilor pentru sporturile uşoare.Ipomea purpurea. mo ul curcanului. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma. la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde. la florile simple poate fi pală. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp. a sta ionării.. Tulipa sp. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze. galben. roşu sau grena. Iresine sp.sp. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit. Sempervivum sp. iar altele puternic fidate.. argintiu sau cenuşiu.1. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. Ricinus sp. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii). . perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului. Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis. roz. cu tulpini că ărătoare . specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp. altele sunt mici şi mărunte. Papaver sp. Begonia sp. Forma. până la albastru. mărimea şi culoarea frunzelor În general. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui.sp. .. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. lalelele papagal. 8. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora. Humulus lupulus. roşu grena..3. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp. Agave sp. cu tulpini volubile .. chioşcuri pentru odihnă). cu tulpini simple. Polygonium sp. mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale.. Portulaca sp.. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara. cu segmentele filiforme. în cazul petalelor tomentoase. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp. .. la început.. Lilium sp...

1..) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie. Calceolaria sp.1. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a.. florile se îndepărtează. ca o continuare a florilor. fiind aripate.plante anuale rustice. . cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire.. de culoare roşie sau roză. 8. Zinnia sp. Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite.) se seamănă în sere calde. . vara. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: . Cineraria sp. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv. În unele situa ii. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă.8.plante anuale sensibile (Celosia sp. fiind o sursă de amuzament pentru copii.6. iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. Mo ul curcanului (Amaranthus sp. . Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite. iar primăvara vor înflori. Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie.plante anuale semirustice (Begonia sp.) are fructe persistente şi decorative. men inând efectul decorativ. fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii.5. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna.

1. pentru: . pe stânci sau pajişti. cămări. depozite) ferite de înghe (4-10 oC)... Polyanthes sp. covoarelor. Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale. tuberobulbi. Speciile floricole pot fi folosite.. tuberobulbi. Aquillegia sp. ferestrelor. rondurilor. Lolium sp. Dahlia sp. rădăcini tuberizate. bordurilor. Hyacinthus orientalis.. Hosta plantaginea. sau semirustice (Canna indica. Convallaria majalis. jardinierelor. mozaicurilor. Narcissus sp. Gladiolus sp. Chysanthemum sp. teraselor. în general.7...) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit. în lungul apelor sau pe luciul lor. 8.. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an.. Papaver orientalis). Iris sp.) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi. .decorarea balcoanelor.decorarea spa iilor verzi. rizomi.. geophite – ce au bulbi. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp. rabatelor. rizomi. . ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor. Gypsophyla sp. atunci când sunt plantate în diverse suporturi. Acestea pot fi rustice (Anemone sp.

fie numai specii perene. Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. Tagetes sp. printre care se introduc plante anuale. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima. forma şi culoarea florilor. fiind eliminat semănatul şi plantările anuale. partere). Ageratum mexicanum „nana”. O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). 8. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. narcise (Narcissus sp. crizanteme. Portulaca grandiflora). perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an. Culturile cu plante anuale. fie mixt. au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori. instalând specii de talie mică în prim plan. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. witrockiana). ghiocei. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. . destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene.). dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire. narcise. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. costisitoare. mărimea. specifice plantelor anuale. în trepte. în special lunile de vară. bujori. zidurilor. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire. treiajelor.2. Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat. Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. Rudbekia sp. pergolelor. mijlocie (Petunia sp. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. stânjenei. chioşcurilor. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. fiind amplasate în locuri intens frecventate.. muscari (Muscari sp. de talie înaltă (Phlox paniculata.. forma şi nuan a frunzelor.). acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. înăl imea plantelor. cu port de tufă sau covoraş.decorarea stâlpilor. bănu i (Bellis perennis). nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor.). În func ie de perioada şi . numă-uita (Myosotis sp.).. perioada şi durata de înflorire. rabate. Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni.ca flori tăiate. continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri.

. ..pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor. cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură. ferigi).3. nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. etc. cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie. . În general. Tradescantia sp.. Iris sp. 8. elemente nutritive. textură. Acestea se deosebesc prin pH. Narcissus. Gladiolus sp. Hyacinthus. Dianthus sp).pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze. Amaryllis sp. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos. Dianthus sp. Asparagus sp. pământul de turbă. Calluna vulgaris). Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a. în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora.. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare. Erica sp. În func ie de sol. Cheiranthus cheiri). Bellis) cu speciile anuale.. pământul de ace de răşinoase. superficiale (Primula sp. rădăcinile de ferigă şi nisipul. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol.. Galanthus) sau bienale (Primula. alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire.. de răsadni ă. permeabilitate. Crocus.soluri neutre – majoritatea solurilor. brumărele). pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. capacitate de re inere a apei). se deosebesc: . pământul de lemn. Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri.durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa..pentru plantele cu rădăcini mai sub iri. s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile. mobilizarea superficială a solului. Asparagus sp. pământul de pădure. con inutul de substan e nutritive. desfundat. Myosotis.. . la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare. modelarea terenului. mărun irea bulgărilor. pământul de frunze. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme. la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole.pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp. Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare. elina.3. nivelat. pH... Instalarea speciilor floricole 8. După valoarea pH-ului. . Viola..soluri alcaline – (Anemone sp. perlit şi turbă în diferite propor ii. compostul de grădină. structură.soluri acide – (Coleus sp. textură. Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat.1. pământul de ericacee. . de turbă) . aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: . În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare. bine organizate.

În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. Begonia).2.3. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. Hosta plantaginea. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa. această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris. Crocus. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea.5 cm grosime. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective. Alyssum. Lilium sp. Muscari. Galanthus. Narcissus. Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate.3. comparativ cu înăl imea plantei. transplantarea apare necesară atunci când . astfel încât până la venirea înghe ului la sol. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis. La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca.. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv. 8.8. La plantare. până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale.(Iris sp. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. La speciile perene. La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei. Viola. Paeonia). bulbii acestora să se înrădăcineze. Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. Mathiola. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis. Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare. unde se vor dezvolta şi înflori. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei.). alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea. Fuchsia.. Dianthus. dar nici să se stânjenească reciproc. Myosotis). Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele. Hemerocallis sp. Impatiens.). Amaranthus).3. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp. 2 – 2. de cca. Hyacinthus. Sedum) distan ele pot fi mai mari.

iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene.4. . . . .tutorarea şi palisarea. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă. de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru . această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. obligatorii sau facultative.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. copilitul. cu rolul de a ob ine plante viguroase. . Pentru ob inerea de tufe bogate. bobocitul.reglementarea înfloritului. unele nu mai înfloresc în acel an. . la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie.pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: . Ciupitul se execută cu unghia. Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale. la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme. Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări.irigarea.tunsul plantelor. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă.înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie. 8.suprimarea păr ilor aeriene. spa iul devine insuficient. Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme.stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane. suprimarea tijelor florale vestejite. .ob inerea unor forme caracteristice. . de perioada înfloririi.aplicarea îngrăşămintelor. Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie. cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite. Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul. când plantele nu suferă deloc. Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii. intrând mai devreme în vegeta ie. În această categorie intră următoarele lucrări: . pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori. .combaterea dăunătorilor biotici. . acestea stânjenindu-se în dezvoltare. dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi.datorită înmul irii naturale ale plantelor.

. în acest caz întârziindu-se înfloritul.. pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. de obicei terminată cu o floare (crizanteme. gura leului). Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat. bujori.formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire.). Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei. de dimensiuni mai mari (crizanteme. Petunia sp. urzicu ă (Coleus sp. garoafe). Se aplică la crizanteme. . Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali. trandafiri. pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare. Pelargonium sp. ochiul boului). garoafe. hortensie.

sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă. . dalii). Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime.Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. trestie. mase plastice. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare. metal de dimensiuni şi tipuri diferite. Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. Ipomea). mai ales în perioada de înflorire abundentă. cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. Tutorii pot fi din lemn.. în func ie de specia respectivă. Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. Lathyrus.

Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. narcise. uneori superfosfat. temperatura mediului înconjurător. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. intensitatea luminii. făina şi rosătura de coarne. ca regulă generală. carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. etc. făina de oase. după o prealabilă uscare şi mărun ire. spălarea şi răcorirea plantelor. după trecerea perioadei de înflorire. 1:20. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. lalele. mustul de bălegar. cu valen e simbiotice. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. sere. clorura de potasiu. . de păsări. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. :30. ghiocei. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. bioxidului de carbon şi a altor gaze. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. Îngrăşămintele se aplică. umiditatea şi mişcarea aerului. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. fiind indicată udarea diminea a devreme. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. a îngrăşămintelor organice solide. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. azotatul de amoniu. ciuperci). solul. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. solarii. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. maxim ora 10. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). riguros selec ionate. chimice. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii.Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. bogate în potasiu: sarea potasică. ob inânduse solu ii prin fermentarea. microbiologice. la care se adaugă apă. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. În această categorie intră: excrementele de mamifere. timp de două săptămâni. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare. sulfatul de potasiu. cenuşă.

în martie–aprilie. organele subterane (bulbi. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. şi peste vară. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. sensibile la temperaturile scăzute. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut. pentru a nu se produce vătămări plantelor. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă. periodică a diferitelor exemplare floricole. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. tuberculi. manual sau cu ajutorul săpăligilor. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. uneori chiar săptămânal. măcar odată pe an. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. sau talaj. bulbii sau rizomii. frunze. rizomi. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. Acest strat men ine solul umed. . la geofitele semirustice. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora.sau noaptea.

în zilele cu temperatură ridicată. . cu . asfalt sau beton. luciu de apă). Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. ce înfră esc abundent. fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). gazon care se tunde la 2-3 zile odată. masive de arbori) sau nevii (stânci.pentru peluze. IX. datorită nuan elor de verde. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative. narcise. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. formată în special din graminee.pentru terenuri sportive. pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . gazonul se încălzeşte mai pu in. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca.Cap. recreative sau sanitare. De exemplu. Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. cărămidă. imprimând o atmosferă de calm şi linişte. 45 oC. Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. După destina ie. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia. având aspectul unor pajişti naturale. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. aranjamente florale.rustic. grupuri statuare. elemente arhitecturale. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. . 30 oC. clădiri. În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. pentru a forma un covor des. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. brânduşe. lalele). întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism. iar în cazul asfaltului de cca.1. arbuşti. pietriş. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor.

cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor.3. Campanulla sp. dar speciile se comportă diferit. lăstărire. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. Reseda lutea. rădăcinile sunt relativ superficiale. grosiere. Festuca rubra. rugbi – 6. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis. la 12–20 cm. ci în amestec de minim 3 specii.2. umiditatea din sol.5 cm. Calendula officinalis.5 cm. având aspectul unei fâne e înflorite. de diferite desimi. Bellis perennis. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime. Bromus inermis). rezisten a la temperaturi scăzute.. aspre. După înăl ime: . Gypsophylla muralis. rapiditatea de creştere. cerin ele fa ă de substratul nutritiv. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure. În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. rezisten a la bătătorire.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari.. de rezisten a la bătătorire sau tundere. înfră ire slabă. tufele sunt înghesuite foarte mult. capacitatea de refacere după tundere. tenis – 0. la tundere. rămânând suprafe e nude de pământ. Lollium perenne. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. crichet – 2. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii. 9. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. Alopecurus pratensis. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. Deschampsia caespitosa. sistem radicelar adânc de 25-30 cm. . Matricaria chamomilla. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării. Poa annua). înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei. Papaver rhoeas. 9. Agrostis stolonifera.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). aceasta dispare. Alyssum maritimum. uneori 100 cm (Dactylis glomerata. frunze mari. . Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e. Iberis semperflorens. Viola arvensis.5 cm.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. Agrostis tenis. Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp.5 cm. Cynonurus cristatus). uneori 40–50 cm (Poa pratensis. . Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora.

în cazul în care solul existent este corespunzător. fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: . acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite. se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime. . ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici). Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre. ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee. dacă există sisteme de irigat. cu un aspect nefavorabil.cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte). precum şi costul mai mic.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon. pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. se ob ine un gazon prea rar. Dacă norma este prea scăzută. Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă. Decaparea .2.3. Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie). După semănarea manuală. moloz. . iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător. calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă. cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite. de exemplu: 12 g/m2 în SUA. modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului. În diferite ări se aplică norme diferite. 8 cm în care rădăcinile nu pătrund. îngroparea cablurilor electrice. după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă.1. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . ci cresc lateral. dar şi executarea drenurilor. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0. instalând toate speciile crescute natural. zgură. date de condi iile specifice ale ării respective.manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene. Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor.mecanic . consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren). amestec şi condi iile de sol. adâncimea de semănare va fi mai mică. dar şi vara.9.3. 9. a instala iilor de irigare. De asemenea. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. a canalizărilor. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). gros de cca.5 – 2. Metode şi tehnici de semănare: . cărămizi. 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. terenul se grăpează. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim. de specie.5 cm.

în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor). Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. După aceste opera iuni. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă. 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual).4. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare. groase de 2-4cm. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. apar muşchii şi numeroase buruieni. care pot fi rulate.brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. după care se sparge şi se mărun eşte elina. Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. Se recomandă tunderea pe timp ploios. Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). Dacă solul are o cantitate mare . Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. iar gramineele se răresc. sau mecanic cu maşini speciale. care nu sunt preten ioase. respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. 30 x 30. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. 9. datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon). fosfor şi potasiu. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn. Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale.

pentru compensare. O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha. înainte de înflorirea buruienilor. Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului. trebuie mărită cantitatea de fosfor.de calciu. . Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole).

şi în echilibru cu for a gravita ională. În func ie de natura circula iei. Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale.de amuzament.20 m). importan ă şi lă ime. pentru terenurile cu denivelări. de intimitate şi uneori de regres. flori. obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării. implică o diminuare a efortului. pentru terenurile orizontale.mişcarea descendentă. fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez).pentru ceea ce este viu sau în schimbare. îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. mai stabilă. ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare).Cap.mişcare ascendentă. grădinile alpine. mai sigură. curiozitate . perspectivele. Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: . . organismul nu depune efort. sunt de obicei largi.de stimulare. elemente arhitecturale. 10.de indispozi ie (de închistare) . pentru stilul geometric.1. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante. care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei. . apare un sentiment plăcut de protec ie. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. sau conduc spre un obiectiv principal important. . Aleile sunt mărginite de regulă de arbori. căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci. .5 -0. creează impresia de avansare. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: . . .de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut. călare sau cu bicicleta. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele).pentru ceea ce este rigid. măreşte aten ia. justificate de prezen a diferitelor obstacole. care chiar dacă este monotonă este mai uşoară.mişcarea orizontală. influen ând sentimentul de veselie. ordine şi propor ie. Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. ce este binevoită la întoarcerea din plimbare. pentru obiective bine determinate.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate.7 m lă ime. inestetic şi nefunc ional. având 0. X. Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu. . de cucerire a spa iului înconjurător. divertisment. de refugiu. de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane. în meandre pentru traseele sinuoase. au o lă ime mai redusă (minim 1.

cărămidă. iar cele deschise obosesc ochii).cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. ceramică sau marmură. asfalt turnat sau cilindrat. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. tip zidărie. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. dale. dalaj antic. corelată cu ambientul. Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. dalaj englezesc. . Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale. pavele. Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. lian i sau materiale hidrofobizate. pătrate. beton. cel pu in cu fa a superioară netedă. de forme diferite. roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara.cele paralelipipedice în diferite modele: brădu .cele neregulate în „opus incertum”. . Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). Pământul. Căile împietruite cu pietriş de carieră. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră. macadam. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. este folosit în pădurile de recreare. Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: . pietriş. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. mozaic.

65 cm). beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. făl uită. pâraie. 10. fântâni. apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). Când cursul apei este însorit. Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. Apele stătătoare (numite impropriu. de mişcare. râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. lacuri.60-0. conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. bitumului. dar fără a fi simetrice. Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate.2. fără frânturi. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape. Malurile se vor amenaja prin terasare. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră.pe gazon. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. Caltha palustris). egală cu lungimea medie a pasului omului (0. asemănător cu malurile opuse. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. dispuse în diferite depresiuni ale terenului. realizate de obicei pe stâncării. pătrate. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. senza ia de răcorire şi de prospe ime. . prin deschideri de perspective. având rolul unui factor calmant în peisaj. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor. cărămidă. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde. trestie. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. uşurin a între inerii. drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. căderi de apă. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. dreptunghiulare. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. iazuri. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. geometrică. elipsoidale. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). la o distan ă între centrele de greutate. din beton. ale fiecărei dale. dar poate fi ameliorată. în locurile cu erodare puternică.

. situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit. Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite. combinată cu lumina artificială. obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con.bazin cu cupă florentină în mijloc. Grădinile alpine creează. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă.4. iar când sunt mici şi grupate. 10. acestea dau impresia de putere. în mod artificial. Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. şi pot fi amenajate într-un mod special. de solidaritate monumentală.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. un microrelief accidentat. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: . de la câ iva metri pătra i la câteva sute. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos. privit dintr-un loc potrivit.3. O perspectivă bine concepută are echilibru. în mod progresiv. colorată diferit chiar. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime. folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. . pentru ca perspectiva să nu devină obositoare. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. cu o vegeta ie specifică. fie vor fi aduse. Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. . Perspectiva reprezintă o privelişte limitată. . 10.fântână cu taluz cu cascadă. Grădinile alpine au suprafe e variabile. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. folosite pe timp de noapte. caz în care se pot men ine în forma lor naturală. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. muntos. fiind compusă dintr-un obiect potrivit. Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu.bazin cu jeturi orientate spre periferie. Când sunt de dimensiuni mari. natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii. mărime şi culori. la o oarecare distan ă de clădiri. Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. bazin cu jeturi orientate spre mijloc. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă.

. destinate adăpostirii vizitatorilor. teatrul verde. în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . . . suporturi pentru plante. la marginea apelor. accidentat. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului.Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural. vase decorative.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. pătrată. pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. a orchestrelor sau a fanfarelor. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral. construc ii uşoare. . cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. arcadele şi porticurile. numite chioşcuri descoperite (naturale). cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). belvederile. în pie e sau în punctele de perspectivă. . Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. la capătul aleilor. scările. în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta. zăpadă.aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. va fi pe cât posibil frământat. pode e şi poduri. Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. a men ine. hexagonală sau octogonală. sau cărămidă. înghe . Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare. pentru ca pământul să se taseze suficient. Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. subalpin. fiind amplasate pe esplanade. deşertic. Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune). în pantă sau se va crea artificial. lăsând spa ii mari între ele.5. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra.extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. bănci şi scaune (mobilier de grădină). ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . grupuri sculpturale. balustradele (parapetele). beton. cele mari în planul din spate. Acestea se pot construi din lemn. Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. a domina.aşezarea unui strat de pământ de elină.dispunerea blocurilor de piatră. Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. treiajele. pergolele.umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. 10. Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. chioşcurile. cu turbă şi nisip. coloanele. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje. într-o formă simplă dar estetică. situate în spa iile verzi.

Pot fi cu sau fără spătar.4-0. înăl imea 0. beton armat. din diferite materiale de construc ie. fontă. Treiajele sunt construc ii uşoare. Se recomandă ca optimă. cărămidă. beton. pe lângă ape sau terenuri accidentate. a unui rond de flori. metal. lemn. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. în lungul aleilor largi. . lemn. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic. Forma. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră.4-3. dezvoltare pe verticală. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. teraselor. cărămidă. cărămidă. stâlpi verticali (piatră. mărginirea unor perspective. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile. bronz. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare.0 m. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. de obicei cu înflorire abundentă.5 m. marmură şi au un mare efect prin formă. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. lă ime 0. oferind refugiu împotriva insola iei. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. pe orizontală. Materiale de construc ie folosite: piatră. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. culoarea lor.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn. fier. lemn sculptat sau marmură. piatră). ce acoperă por iuni de alei sau terase. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare. aluminiu.45 m. grup sculptural. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu. atât la soare cât şi la umbră. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare. compartimentarea unui spa iu verde. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%.5-0.5 m. fiind amplasate la capătul aleilor. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta.7m şi înăl ime 2-2. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale. formate din panouri cu zăbrele. Acestea se confec ionează din piatră. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. mărime. ce prezintă ca elemente de sus inere. Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0. la marginea teraselor. mozaic. folosite pentru decorarea unor pere i.

beton. aleilor. . decorat cu plante de mozaic. zidurilor. piatră. în lungul scărilor. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă. ciment. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful