UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat.2. lotus sau diverse flori. în Evul Mediu. de regulă.) 2. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală.XIV d. la interior cu bazine străjuite de statui. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. mimoze). toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. trandafiri. ca urmare a cruciadelor. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse. fiind înconjurate de un zid de marmură. Acestea aveau. duzi. Central se găsea un bazin sau un canal ornamental. aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. . buxus. prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale. 2.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica. . horticultura a făcut progrese. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale. . nordul Africii şi Asia Mică.2. chiparoşi. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi.arbuştii şi plantele ornamentale. vasele şi statuile.H. aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. peste care s-au grefat elementele orientale. pini.1. Erau prezente şi pu uri rotunde. Exemple: Villa lui Cicero. Constantinopol. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare.2. urbane. Totuşi. Villa Sallustius.V. ce cuprindea Europa Sud-estică.. cu coloane de piatră colorată şi marmură. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină. Schema modelului grădinii medievale. a înregistrat un regres.grădina cu pomi fructiferi. smochini. În capitala imperiului.parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. Villa Lucullus. plante medicinale şi aromatice. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). formă pătrată. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric. zambile. a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. Villa Mecena. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. lauri. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii. fie o fântână cu un joc de apă. specii floristice. Grădinile vilelor mai mici. Erau prezente pergolele şi coloanele. platani. 2. rozmarinul şi mirtul. De asemenea erau cultiva i trandafiri. tisă. busuioc. tei.2. crini.

fiind plane şi înconjurate de ziduri.grădina de flori. palmieri.2. Grădinile fie erau interioare. XIII-XIV. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. din timpul domina iei arabe.d. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. monotonă. . fie sub formă de fântâni arteziene. Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. de formă regulată iar cele mai mari.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse. fie erau situate în afara palatelor.2. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. adesea aranjate liber.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec. citricele. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera. leandri. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint. delimitate de alei de aceeaşi lă ime. magnoliile. galerii acoperite de plante că ărătoare.). mirtul. acestea fiind interzise în religia mahomedană. Apa era folosită fie în bazine şi canale..grădina de legume şi plante medicinale. o suită de grădini. . Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii. magnolii. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate. apoi au căpătat un specific propriu. al VII-lea d. situate în cur ile clădirilor. Arta topiară era folosită în exces.H.4. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. Compozi ia era geometrică. 2. pere ii de fundal. vi a-de-vie sau trandafiri urcători. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec. buxusul. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. Locuin ele mici aveau o singură grădină. eucalipt.H. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. fie aveau straturi de formă pătrată. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă. acolo unde spa iul permitea. mărginite de rânduri de plante tunse. înconjurate de ziduri. pavilioane pentru petreceri. Speciile folosite erau: chiparoşii. grădinile arabe având la început o influen ă orientală. predominant persană. bazine. pini. prin întretăierea a două canale cu apă. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. Nu existau sculpturi. Speciile folosite: chiparoşi. caracterizată de prezen a careurilor egale. compartimentare realizată. menajerie. cu func ie exclusiv ornamentală. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea). 2.

Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane. în strânsă legătură cu religia. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. arterele pământului. pe vârful unei coline sau în pădure. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. având caracter natural. por i. cascade. modificat sau aparent natural. ziduri. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. cascade naturale) sau în bazine artificiale. bazine. piersicii ornamentali – Paradisul. au fost create parcuri naturale.3. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti. suprafe ele foarte întinse. lacurile şi râurile. creând privitorului diferite impresii: de măre ie. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine.H. Spa iile verzi din Extremul Orient 2. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia.H. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. servind ca loc pentru plimbare. poduri şi pode e. cu caracteristici proprii. grote. fiind natural. cu aspect natural. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. fiind create mai ales în sec. stânci. pentru dobândirea perfec iunii morale. VIII-IX d. Picturile. pinii – fermitatea şi for a caracterului. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. chioşcuri. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. indiferent de perioada istorică. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. neregulat. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. II-I î. ape. de groază. budismul. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale. Filozofiile religioase din China. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. sec.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. Terasele erau trasate liber. în care vegeta ia era dispusă natural. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie. fiind excluse liniile drepte.H. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. galerii. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice. al XVII-lea d. Relieful era foarte variat. . situat pe malul unui lac. firesc.. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. iar apele.H. de veselie. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. odihnă. (dinastia Tang). terase. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. o dată cu dezvoltarea noii religii.2. bambuşii – prietenia necondi ionată. ce erau descoperite brusc la un moment dat. este mărimea acestora. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. cheiuri. plante şi animale.) şi cuprindeau mun i. Elementele primordiale erau mun ii. IV-V d. în armonie cu peisajele naturale. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han. de basm. şi reflectă puternicul cult al naturii.3.

ferigi. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă.Deşi. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. pasul japonez. lac cu insule. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . în decursul timpului.H. Astfel în Japonia. destinate contemplării din interiorul clădirii. ienuperi. specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. . al VIII-lea d.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China. diverse plante cu sau fără flori. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. . podurile. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. miniaturală: cursul de apă. arborele de ceai. Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. muşchi. din dorin a de a aduce natura în locuin e. şi în Kyoto. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. fântâni şi foarte multă vegeta ie. sec.decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. fiind folosite toate elementele din natură. azalee. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. grădină aridă. sau de pe verandă. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. 2. lanterne din piatră. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale. sau din Europa medievală şi renascentistă. bambus. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. pietriş. fiind o componentă a acesteia.capitala ării. cu simboluri filozofice caracteristice. În sec. un râu sau pârâu. al VIII-lea d. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. Persia.). pietre rotunjite.3. camelii. cu balustrade ornamentate. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . nisip. stâncile. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. coline. Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră. grădină de muşchi. Spa iile verzi. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. pârâu cu cascadă. fiind ulterior personalizată. . stânci col uroase. atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate. orientat pe direc ia N-S.toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale. Islam). au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. mai mari sau mai mici.vegeta ia este perfect integrată peisajului. devenind o artă na ională. pavilioane pentru ceai. Grădinile imperiale.H. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural. por i. plus diferite lampadare. erau prezente pretutindeni. arbori şi arbuşti.

2.legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite. vase ornamentale. garduri vii şi borduri tunse.utilizarea vegeta iei tunse.erau folosite zidurile masive de sprijin. ornamentate şi legate prin scări şi rampe. lămâi. literatură. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă. arbuşti modela i în volume geometrice. răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante. . .H. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: . a canalelor. ziduri înverzite.folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă.în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene. prin reluarea idealurilor antichită ii clasice. cascadelor. ienuperi. ştiin ă. magnolia. cascade. . Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul. glicina.apa era folosită sub formă naturală. . . . . azalee.simetria fa ă de o axă a compozi iei.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural. 2.. Această orientare a apărut la început în Italia. lespezi sub forma pasului japonez.apa aduce mişcare. XV-XVI d. adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este). bazine neregulate. lauri şi portocali. din toate domeniile: artă.Villa d’Este la Tivoli (8 terase). mirt. înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte.sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. de unde a iradiat apoi în restul Europei.sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei. Din sec. .4. bambus.organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire.prezen a sculpturilor.Villa Medici în Roma (2 terase). Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament. arborele de ceai. ci pietre late. . ca influen ă occidentală. buxus. parapete ornamentale. camelii. .1.4. . Specii folosite erau: pini.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene. . ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini.Grădina palatului Farnese din Caprarola.vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare.nu erau folosite alei. precum: . pe terase succesive. .H. tisă. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec. în special pentru grădinile vilelor suburbane. arhitectură. încep să apară primele grădini publice. . . . .Villa Lante din Bagnasia (5 terase). dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat. chiparoşi. stejari meridionali. al XVII-lea d. cireşii.

H.grădina Luxembourg din Paris. Saint-German..grădina Garzoni – Collodi. dar dispare schematismul rigid. Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică. roci şi apă în mişcare).arhitect peisagist Du Cerceau.arhitect peisagist Delorne.În secolul al XVII–lea d. stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi. În prima jumătate a sec. vase. .grădina Villei Dohia Pamphili – Roma. fiind îmbinate cu linii ample.grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase). Exemple:.grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . la care grădinile erau în incintă. în arhitectură. . Exemple din sec al XVI-lea: . fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui. ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec.grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . Terenul era modelat în terase mari. Abia după jumătatea sec. În unele situa ii canalele s-au păstrat. Fontainbleau. apare stilul baroc.grădinile de la castelele Tuilleries. . luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau.4. . având şi func ie decorativă şi func ie utilitară. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. Blois şi Gaillon de către un arhitect italian. pictor şi arhitect) favorit al . sub aspectul echilibrului şi simetriei. Au fost realizate decoruri bogate. rezultând spa ii mult lărgite. cu partere decorate cu flori. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel). Au apărut grotele artificiale.H.2. S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică. Astfel. Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d. dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. . În perioada Barocului. Existau canale şi lacuri imense. Principiile esen iale s-au men inut. al XVII-lea. 2. cu numeroase statui. La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus. . Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci.grădina Villa Aldobraudini – Frascatti. al XVI–lea.grădinile Gamberaia – Floren a. al XVII-lea crea iile importante au fost: . devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii.grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a. la castelele Amboise. traseele rectilinii. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale). a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. S-au mărit dimensiunile grădinilor. ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase. compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană. bazine. tinzându-se către transformarea în parcuri. curbe. . fântâni.

bazine şi canale. ca şi în restul Europei. cu principii compozi ionale proprii. Ulterior. bazine. sub influen a literaturii. mari partere şi întinse oglinzi de apă.zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. statui sau vase. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: . alături de diferite fântâni. în Anglia începând cu sec. Versailles. .palatul constituie capul compozi iei. racordate cu ziduri de sprijin. balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. în Anglia dominau grădinile medievale. fiind situat pe terenul dominant. 2. acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon). în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. . Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original. SaintCloud. . borduri sau broderii de buxus tuns. Chantilly.3. toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului. . piramide. Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri. cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene. compozi ii sculpturale cu personaje mitologice. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori.simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi. Dispar parterele. s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză. constituind totodată şi perspectiva principală.„regelui Soare”.sunt prezente. rampe. şi a resistematizat grădinile Tuilleriers. .terenul este modelat în terase largi.sunt folosite. . dominantă. se păstrează axa . .ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade.aleile sunt rectilinii. arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură.4. .toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. La început s-a renun at la tunderea arborilor.compozi ia era tratată arhitectural. . dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte. dispuse în re ea geometrică riguros trasată. Dar. . cuburi). cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric. realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător. ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului. picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale. Fontainbleau. treiaje. a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului. închise între ziduri. al XVIII-lea. rocării. aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere. vase în stil baroc.Ludovic al XIV-lea. Saint Germain-en Laye. pe spa ii foarte largi. conuri. Sceaux. bazine cu grupuri sculpturale.simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor. a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez.sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale. . . mai ales pe axa principală. scări.

fiind sus inătorul noului curent numit . al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor.gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti.Kent (pictor şi arhitect) . James Parc. Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea. . . În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville.4. Victoria Park şi Battersea Park.model francez. Kensington Gardens – situate în centrul oraşului.Tête d’or’’ (Lyon). 2. . . reziden ial şi a intrat în cel urban. Green Park. Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec. realizate sub influen a romantismului.Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez.Grădinile Greenwich – model francez. iar fra ii Bühler au amenajat parcul . . . fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg.model francez.Germania: . . dar se introduc poteci şerpuitoare.Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere.parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice. Malmaison. amenajate în stil peisager: St. Toate crea iile din această perioadă (sec.parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian.parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic. În secolul al XIX-lea.4. Londra de inea 600 ha de spa ii verzi. . Ermenonville. sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool)..Anglia: .Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth.Charlottenburg (Berlin) .Nymphenburg (München) – model francez. amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular.Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană. . . apoi francez.Hampton Court – model italian. cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber.centrală dominantă. „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles). parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman). plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză.. Hyde Park. .Rusia: .Austria: . fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea). . Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton. . . În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi.Parcul Chatsworth – stil clasic.grădinile Kensington şi parcul Stowe.Saint-James Park . Realizări importante: . La sfârşitul secolului al XIX-lea. formând un lan verde de peste 4 Km. . La periferie erau: Regent’s Park.grădinile de la Whitehall – model italian. enun ate de Repton.

Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor. . la Iaşi – grădina Palatului domnesc. Ca exemple pot fi amintite: .Parcul Sokolniki – 463 ha.Villa Carraresi (Roma). .. În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: . Ca exemple pot fi amintite: .parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) . .360 ha.Parcul Public Friederichsham (Berlin). multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager.Chicago – South Park.A. În S. nobililor sau a meşteşugarilor înstări i. cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri.parcul Wilhelmshöhe (Kassel). Parcul Puşkin (parc englez.Parcul Maxim-Gorki – 224 ha. .grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam). În Germania. grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia.Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt). al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte. Ca date istorice mai importante pot fi amintite: . liliacul. .Grădina Botanică . marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi. . pomicole.grădinile La Cranja (lângă Segovia) . cimbrul.1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori. . lăcrămioare. lângă St. stejarul. al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. Petersburg – 600 ha. .5. Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: . molidul. . crini. Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. plopul alb. . . narcisele.Spania: .Grădina engleză (München).Villa Melzi (Bellagio).Italia: .Villa Carlotta (Caddenabio). . mesteacănul. .parcul Nympheuburg (München).Philadelphia – Fairmount Park.model italian.New York – Central Park . Prospect Park (peisagist Olmsted). bradul.sec. 2. garoafe şi iasomie.sec. în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene. pe lângă locuin ele boierilor.păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). .Boston – Park System. forestiere: bujori.U. . arskoe Selo = vechea denumire). respectiv după principiile grădinilor engleze.model francez. În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk. În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic. . roini a. .

la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu. lângă castelul familiei Haller.. Hörer). al XVIII-lea . . .Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun). .Timişoara – Parcul Tiselor. poduri. . a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi.Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul. . .parcul Carol I. ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898). se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului). al XIX –lea.Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al. promenada de pe Dealul Copou. Parcul Rozelor.la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852). . .parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” . Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager. . .1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni. al familiei Bauffy.sec. stilul brâncovenesc.la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural.la Sibiu – 1857. (Carl Friederich..Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului. .Buzău – Parcul Crângul. azi Parcul Romanescu. .la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”.la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă. . (fost Libertă ii) realizat de E. În sec.actual Parcul Tineretului. al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc).la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca.în Bucureşti în 1833-1840.parcul de la Bon ida –Cluj. dar care în mare parte erau neorganizate.parcul de la Gorneşti –Mureş . În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: . . fiind numit oraş-grădină. .Grădina Ioanid.1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei. Hayer. .Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş. Parcurile de la Avrig. Pădurea Verde. .1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi. . Alpinetul. 80% din suprafa a sa ocupată de grădini. . cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă.la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria .Pădurile parc Băneasa şi Snagov. În alte oraşe: . .Iaşi – Parcul Expozi iei.la sfârşitul sec. ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia). . lângă castelul familiei Teleky. . . Redont.1838 – parc promenadă . dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism.1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos. . 70 ha. . . Dacia.. . odată cu dezvoltarea oraşelor.parcul de la Albeşti –Braşov. iarna lacul fiind folosit ca patinoar). Borza. amenajat tot de Redont – Bd. al baronului Bruckental.1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha. chioşcuri pentru orchestre. iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central.Bucureştiul avea cca.

Drumul Taberei.s-a înfiin at Parcul Expozi iei. . Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca.După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: .s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). Sibiu. . Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara. Colentina. Oradea. Ploieşti. corespunzătoare multitudinii de sta iuni. Parcul Libertă ii. Parcul Tei. S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre.s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. parcuri în Titan. Constan a. Iaşi. Balta Albă. Gala i. .70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional). Piteşti. .s-a reamenajat Parcul Libertă ii. Pantelimon. Parcul Tineretului.reamenajarea Parcului Herăstrău. . Craiova. . ClujNapoca.Parcul Sportiv . Crângaşi.

Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri. 3. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor. Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie. 3. de protec ie a solului. vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. .f.lemn din diferite tipuri de pădure.semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole. în general de toate tipurile de spa ii verzi. ştiin ifică. fiind ob inute diferite categorii de produse: . recreativ sau sanitar. respectiv: de produc ie. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde. . grădini. e) f. decorativă (estetică. sanitară şi estetică. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică. Func ia hidrologică este asigurată. În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ.flori din culturile floricole. f) f. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”. . b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant.1. hidrologică. c) f. III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii.fructe din livezi. Profesorul I. d) f. de protec ie climatică (viteza vântului. . În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. sanitară). acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu . antipoluantă (f. de impact peisager). regăsindu-se mai mult sau mai pu in.Cap. la diferite categorii de spa ii verzi. umiditatea şi temperatura aerului. şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. antierozională.2. de pe terenuri degradate). această func ie are un caracter puternic diminuat. Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. recreativă. .f. hidrologică.f. bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie. respectiv cu: . intensitatea radia iei solare).

Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. astfel. prin albedoul specific. cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale. fizică şi chimică. se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. pietriş. Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. . Func ia de protec ie a solului. şi a speciilor drajonate. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. mult sporită.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii.ameliorarea umidită ii aerului. vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului.micşorarea vitezei vântului. în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C. temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. spa iile verzi prin stratul arborescent. De exemplu. prin descompunerea de către microorganisme.ameliorarea intensită ii radia iilor solare. trotuare. . datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. . fie la suprafa a solului (litieră). Prin sistemul de înrădăcinare. sau în apropierea acestora. a perdelelor de protec ie. fâşiilor plantate în lungul străzilor. asfalt sau beton. în care procesele de eroziune sunt vizibile. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. substratul ce constituie suportul vegeta iei. ). prin microclimatul pe care-l realizează. Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. cărămidă.moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. a capacită ii de filtrare şi sedimentare. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi. influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise. Sub aspectul proceselor pedogenetice. etc. fie în sol (rădăcini moarte). Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . . prezintă o stabilitate mecanică. ce constituie o armătură biologică a solului. Acestea. fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. străzi. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură. moderează temperaturile excesive. prin procesele de evapo-transpira ie. Pe lângă aportul de substan e nutritive. Vegeta ia lemnoasă. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului.

etc. vârsta arboretului. iar la 120-200 m în interior. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. 5m3. gresia. sau cu frunziş sempervirescent. Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. ce nu deranjează ochi. structură pe verticală. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti.reducerea poluării fonice. unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. o elul. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise. În mediul urban. elagaj şi anotimp. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. betonul. astfel. consisten ă.3. De exemplu. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. 3. . Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. . Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. în zonele plantate. viteza vântului scade cu 30-60%. fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. marmura. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo).reducerea poluării chimice a atmosferei. Perdelele de protec ie. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. sub diferite aspecte: . indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. în special în timpul verii. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca.lipsite de vegeta ie.reducerea poluării fizice a atmosferei. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. a pulberilor fine sau a fumului. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. . diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente. atmosfera devine calmă.

Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec. Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. în teren liber. Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. aerian. ce are lă imea de 200-250m. căderea frunzelor. . intersec iilor aglomerate. necroze. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. şantierele. ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. arbori+arbuşti+specii de gazon). transportul auto. acoperită cu gazon. perimetrale. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. 68 t de particule solide şi praf. echien/plurien. cea ă. metalurgică. Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2. 30 t/ha. iar a teiului pucios cca. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. de prelucrare a produselor minerale. echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. fără obstacole cu efect antifonic. Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. ionizarea aerului). Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. inversiuni termice. creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. planta iile stradale. 42 t/ha. prin senza ia de linişte. a arterelor principale). pinului silvestru cca. 35 t/ha. În oraşe. planta iile rare dintre construc ii. umiditate. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. întreprinderile industriale. sau diferite activită i curente ale popula iei. părozitatea acestora. sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. având un efect nesesizabil. durata de via ă a frunzelor etc. respectiv de mărimea frunzelor. efect maxim în sezonul de vegeta ie. etc. de prelucrare a petrolului. industria chimică. De exemplu. radia ie solară. în cazul molidului cca. sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră).

destinderea sau relaxarea.timp de existen ă. odihnei prin somn.timpul liber (dedicat recreării). internet). prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune. .Timpul. serviciului. presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban.dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice. sportului. .timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. etc. divertismentului. cumpărăturilor pentru hrană. fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian. sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. vacan ele. în sferele culturii. respectiv timpul alocat servirii mesei. sau efectul automatismelor zilnice. la care este supus omul în via a cotidiană. Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. presupune bucuria întocmirii programului. al solicitării fizice. fiind un element compensator al condi iilor de lucru.pregătirea. picnic. şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic. cules de flori. intelectuale sau psihice.4. CFR. obiective turistice. telefonie. . . camping. cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian. dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea. .divertismentul sau amuzamentul. . care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber. având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare. artei.3.Nivelul de trai. care poate fi: . cele mai multe destina ii.activită i pe loc. radio.Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit. pensia. televiziune. ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni. îmbrăcăminte. . Fazele activită ii de recreare: . prin care se înlătură plictiseala. turismului. în general. aeriană sau navală.Mijloacele de comunicare mass-media (presă. presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic. Cu cât sunt mai mari aceste solicitări. Factorii care influen ează recrearea sunt: . Sarcinile de bază ale recreării sunt: .. călătorii.Mobilitatea. după bunul lui plac: plimbări. . practicarea diferitelor sporturi. de . în acest sens fiind zonele cu vegeta ie. .deplasarea. . respectiv concediile. spa iile verzi urbane sau extraurbane. între inerii personale. .

plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural. parcurile. pescuit. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. sau în zilele libere. în sta iuni climaterice cu specific. presupune comportamente diferite. canotaj. gazon sau oglinzi de apă. J.5. istorice. sau la sfârşitul săptămânii. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. prin care are loc refacerea fizică a organismului. după o perioadă de activitate intensă. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). repausul şi somnul. obiective culturale. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. încât nimic să nu poată fi adăugat. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. Aceste activită i pot fi active sau pasive.ciuperci sau de fructe de pădure. . de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. floricolă sau erbacee. etc. Turismul are caracter recreativ. economice. Plimbările sunt realizate fie zilnic. 3. diferite de mediul său. apicultura. sau diferite activită i precum grădinăritul. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. alpinism.amintirea. . . Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. Odihna propriu-zisă. de regulă la sfârşitul săptămânii.O. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. nevoia de a face mişcare. etc. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. arbustivă. vânătoare. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. practicarea de diferite jocuri şi sporturi. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură. realizată pentru plăcerea proprie a individului. indiferent de subiectul în care apare. de conducerea autovehiculului. Func ia decorativă (estetică. unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile.întoarcerea. de diferite excese. decât în dauna operei”. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. În sens larg. etc. în spa iile verzi extraurbane. diseminat sau modificat. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit.

îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii. .încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară. . . Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi. a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere. Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. 3. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj.întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole. diferind în func ie de fenofază. cascade. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie. componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. bariere împotriva vântului. flori. fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv.acoperirea zonelor cu terenuri superficiale. fructe. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. . cu efect de parazăpezi). variază pe parcursul unui an. ciripitul păsărelelor. . vâjâitul vântului prin coroana arborilor. Astfel. a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. textura coroanei. şi care exercită o atrac ie spontană. .încadrarea cursurilor de apă. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. bazine. încântare. admira ie necondi ionată. etc. Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului. zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive.îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective.Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice. puternic erodate sau a grohotişurilor.6. Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. murmurul apei.

De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. planta ii. Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). Frumuse ea este un element func ional. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. sociale şi economice ale unei perioade date. care conduc în final la realizarea frumosului. centrul compozi iei reprezentat . se ine seama de anumite principii şi legi. suprafe elor şi formelor planului. într-un întreg. la care sunt subordonate toate celelalte elemente. are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. Frumuse ea este realizată prin ordine. A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. intrarea principală. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). peluze. Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. Fiecare component. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului. Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. Toate elementele unui spa iu verde (alei.Cap. care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. armonie şi propor ionalitate. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. un monument). locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. viu sau inert. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. ob inându-se în final unitatea în diversitate. treaptă. pe o concep ie dominantă.

Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. este static şi odată văzut. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). integritatea şi calitatea acestuia. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. respectiv realizarea echilibrului. ordinii. clădire). potecă. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. de culoare. creând senza ia de dezamăgire. al for ei sau al monumentalită ii. admi ând totodată diversitatea acestuia. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. Asimetria pune omul în armonie cu natura. a aceloraşi elemente (specii. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. grupuri. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. evitându-se astfel monotonia. dinamic. de formă. combinat. magnificului. a repetării şi a consecven ei. liniar. Ritmul poate fi: static. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. calitate care uneori poate avea o latură negativă. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. bănci. deoarece un plan perceput deodată. compus. simplu. omul va anticipa următorul obiect sau interval. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate. se găsesc mase similare şi egale. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. bulevard. Simetria poate fi absolută şi liberă. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. vase decorative. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale. interesul scade. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. în întregime. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. lă ime) sau alte caractere vizibile. şi o dată percepută regula ritmului. stradă.

. dar care au volume şi formă asemănătoare).descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament.compozi ii între culorile complementare. caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii.succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri. Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum.compozi ii doar între culorile calde sau active. Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. exprimând de fapt unitatea în varietate. aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. etc. . se pot deosebi: . într-un aliniament. în acest car fiind vorba de armonia contrastului. forme sau spa ii. În func ie de culorile care se asociază sau se combină. . direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . formelor dar mai ales a culorilor. şi combina ii doar între culorile reci sau pasive. În proiectarea spa iilor verzi. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: . Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. pasive. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). care au o anumită continuitate. armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. complementare) unificate printr-o culoare neutrală. Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor. Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente. respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). de un individ.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate.combina ii între culori diferite (active. arhitecturale. respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele. florale. Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. chiar dacă specia diferă (de exemplu. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte). repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. caz în care se aplică armonia legăturii. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii).

8. alterarea formei naturale (implică transformări par iale. 55. ordine şi armonie. care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul.) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. astfel pentru o alee de 300 m. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. iar pentru o alee de 250 m. Astfel.618 (aproximativ 3:5). ce are laturile în raport de 1:1.). . pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil. apoi 3. publicul dintr-un parc. Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. matematician italian din sec. etc. Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire. Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur. aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc.). al XIII-lea. omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului. lă imea optimă este de 5 m. Fibonacci. pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare). mese. a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime). . alee pietonală. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală.I. participan ii la diferite evenimente de amploare etc. înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi). Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. lă imea optimă este de 8 m. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. distrugerea formei naturale (implică transformări totale). 270. iar la o distan ă mai .îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. .armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie. sau prin introducerea unor elemente de accentuare. sub un unghi de cca. 13. sub un unghi de cca. C. 34. 89 etc. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului. 180. Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. 5. 21.modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate. scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole.

Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul. pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde. fără a se exagera prin risipă. presupunând unirea trecutului cu prezentul. Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. .mare de această valoare. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual.

câmpii. La romani grădinile. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan). caracteristice Renaşterii şi Barocului. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. 5. apă. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. dar şi elemente minore precum microrelieful. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. În ultima perioadă (sec. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. eroziunea). . fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. văile râurilor.2. şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor. În amenajarea spa iilor verzi. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). bazine. întotdeauna de formă dreptunghiulară. erau prelungiri ale încăperilor. de mai târziu. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil. radia ia solară. V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. etc. Stilurile spa iilor verzi 5. V.1. vegeta ie) cu cele artificiale (alei.1. astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere. vegeta ia. arhitectural. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. pâraie. fiind ornate cu statui. variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. în general.Cap. francez sau regulat) a stat.1. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare. Acest stil prezintă mai multe variante. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). aspect preluat şi de romani. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor.1. vase sau fântâni arteziene. Grădinile în stil maur. şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. activită i. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager. precipita iile) sau for ele majore (vânt. iar în cadrul stilului peisager sau liber. civiliza ii. Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri.). Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante. aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. râuri. epoci. caracteristice diferitelor epoci istorice. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. În func ie de stilul adoptat în compozi ie.

borduri sau broderii artistice din buxus tuns. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. canale sau oglinzi de apă. dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. situat în pozi ie dominantă. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. pe linii drepte şi curbe. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil.1. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. unele păstrându-se şi în prezent. numit şi capul de compozi ie. Apa aduce prospe ime. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală. bogat ornamentate. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. statui sau vase sculptate. scări. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. regulate. balustrade. cu numeroase ziduri de sprijin. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . aplicat până în prezent. 5. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene. rampe. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. fiind subordonate toate elementului principal. sau de perdele de arbori. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. cu denivelări mici. cascade sau bazine. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. respectiv axa principală. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. Aceasta.2.1. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. Elementul principal. ce constituie perspectiva principală. fie de a le limita pe altele. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. taluzuri. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. fiind nivelat şi modelat în terase largi. precum şi oglinzi de apă. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”.

umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii. care dau varietate şi fantezie compozi iei.1. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul. fie sub influen a literaturii noi. fiind obositoare ochiului. Principiile de structură ale stilului peisager Formele. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea.1.3. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. . aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. 5. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului. conducând spre diverse amenajări. ce promova ideea reîntoarcerii la natură. în formă de tablă de şah. fie sub influen a pictorilor peisagişti. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. Toate acestea au fost duse la extrem. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. Stilul peisager Stilul peisager (liber. mai ales a celor de gazon. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea.2. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. ca o variantă ce derivă din stilul geometric. Aleile sunt rectilinii.1. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor. natural. 5. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă.2. 5. În această situa ie. în Anglia. sub influen a stilului rococo din arhitectură. cu precădere în Olanda. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti. în ansamblu. având cel mai adesea relief variat.3. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. compozi ia fiind liberă.de apă. fiind dispuse în re ea geometrică.1.

Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. toate elementele. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. frumoasă şi îndelungată. covoare sau dispersate solitar. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. volume. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. Apele. cu contur regulat. . fie naturale. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. în diferite zone ale grădinii. În jurul clădirii principale. urmând caracteristicile terenului. prin aducerea de pietre. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. se vor folosi specii de talie mică. cu aspect natural. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. în pete neregulate sau eliptice. ce urmăreşte formele de relief. vor fi folosite pâlcurile. atunci când aceasta există. Simetria şi echivalen a sunt excluse. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. de grote sau chiar cascade. peluze. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. chiar exotice. roci sau stânci. Aleile au un traseu liber. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. fie create. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. care în mod natural sunt dispersate. intervenindu-se totuşi în detaliu. masele vor avea conturul neregulat. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. cu înflorire bogată. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. lumini şi umbre. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. neregulat. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. pajişti şi diferite grupaje floricole. sub formă de mase. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. curb sau sinuos. sinuos chiar. specii lemnoase decorative. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. Rocile. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform.Natura este conducătorul arhitectului peisagist.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv. unei mări sau ocean). dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite.2. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului. cu flori având culori calde. decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. culori. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie.5. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise. având ca fundal imagine unor mun i înal i. atât sub aspect psihic cât şi fizic. 5. surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. umbră şi lumină.3. dispuse într-un masiv păduros.4.2. cascadele. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. . 5. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. de stâncile. de veselie sau de entuziasm. de luminişurile retrase. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă.5. De asemenea. largi. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. Genul de bucurie Genul de bucurie. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite. volume. Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare.2. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri. forme.

dispuse într-o re ea continuă. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. limitarea perimetrului construibil. cât şi legătura dintre acestea. grădinile sau scuarurile. sta ii de distribu ie a apei. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. atât urbane cât şi periurbane. zona industrială. re ele stradale. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i. ce asigură protec ia multiplă a mediului. 6. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal. recrearea şi odihna popula iei. dimensionate. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. Sub formă de pete sunt dispuse parcurile. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate. zona politico-administrativă. 6. energiei electrice.2. .1. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform. în strânsă corelare cu structura urbanistică. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective.Cap. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. energie termică.). etc. Ca regulă generală. sunt judicios repartizate. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. gazului metan.

Această re ea poate avea o dispozi ie radială.cu acces strict.cu acces nelimitat. păduri parc. asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. scuaruri. . Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. păduri de recreare. a apei. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. care traversează localitatea şi care. Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. amenajările peisagistice din incintele institu iilor. concentrică. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. planta ii antiincendiare. dotări şi func ii. aici încadrându-se: sta iuni experimentale. în func ie de sistemul stradal al localită ii. grădini şi scuaruri publice. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. amplasare. de folosin ă generală. de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. radial-concentrică. a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. a spitalelor. 1. grădinile locuin elor individuale. grădini zoologice. ştranduri).cu acces limitat. a solului. fiind administrate de persoane juridice sau fizice. pepiniere. longitudinală. pepiniere. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. între care legătura se realizează prin planta ii stradale. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate.3. planta iile din cimitire. După pozi ie se deosebesc: . în care accesul se realizează conform anumitor reguli. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). constituită din spa ii verzi periurbane. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. . transversală sau longitudinal-transversală. grădinile botanice şi cele zoologice. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. 6. fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. După accesibilitatea popula iei largi: . grădini botanice. planta ii antierozionale. a sta iunilor balneo-climaterice). zonele de agrement (păduri de recreare. numite şi spa ii verzi publice. parcurile şi bazele sportive.urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit. planta ii de pe lângă unele dotări publice. de regulă. 2. şi în care intră: parcuri. . planta ii de protec ie (a localită ilor. . grădini sau scuaruri). acoperişurile verzi.periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. ce sunt administrate de primării. grădini botanice. lungi de sute de metri. fiind diferite ca mărime. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. grădini publice. a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. întreprinderilor.

. ce se înfiin ează pe terenuri virane. configura ia terenului şi construc iile din jur. . planta ii cu efect de parazăpezi. parcuri şi grădini zoologice. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2.scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. perdelele de protec ie. scuarurile por fi: . parcuri dendrologice. culturale sau de învă ământ.permanente. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde. scuarurile pot fi: . Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor.înconjurate de străzi sau artere de circula ie.spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri. caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite. spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor.în interiorul cartierelor de locuit. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. scuarurile pot fi situate: . destina ie. în cca. grădini şi parcuri publice. În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. .3. parcuri expozi ionale.spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară. După func ii: . După durată. gazon. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative.temporare sau provizorii. caz în care acestea sunt uşor accesibile. păduri parc. fiind destinată odihnei de scurtă durată. . asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta.spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. spa iile verzi pentru copii şi tineret. alpinarii. După modul de amplasare. aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale. cu rol decorativ: scuarurile decorative. 400 m. . Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia. edificii culturale.4. situate de regulă în cartierele de locuin e. ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer. spa iile verzi din cimitire. planta iile de consolidare antierozională. 6. Raza de deservire a unui scuar este de cca. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0. . destinate construirii unor cartiere de locuit.în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora.3-3 ha. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici.3 ha. păduri de agrement. terenuri de produc ie floricolă sau de gazon. rozarii. parcurile sportive. . frecventează simultan acel scuar. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto.spa ii verzi de înfrumuse are. având în componen a lor doar arbuşti. 6-8 minute. ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. situată în intravilan. După destina ie. pepinierele.

iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. frecventează grădina în acelaşi timp. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. statui. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. în lungul aleilor. boschete. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. în cadrul oraşelor mari. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. scări (în cazul terenului accidentat). îndeplinind doar o singură func ie prioritară. aranjamente şi decora iuni florale. 15-25 minute. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare. 3-4 ha. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. 6. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri. De exemplu. situate în jurul unor institu ii publice. de mers lejer. Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt.5 km. respectiv: sectorul pentru copii.5. . a obiectivelor culturale. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. de învă ământ. spre periferia scuarului. în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. Dată fiind această distan ă de deservire. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. de pe o rază de 1-1. Spre deosebire de scuar.. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. respectiv o intrare la cca. datorită inexisten ei căilor de acces. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). . respectiv arbori şi arbuşti. astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. bănci. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. alei. peluze de iarbă.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie.scuarurile cu func ie prioritară decorativă. zone umbrite dar şi zone însorite. Intrările vor fi reduse ca număr. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. Dispozi ia aleilor.

agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. bănci. 6. de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. diferite dotări (cişmele. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. . cofetărie. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. manifestări artistice). Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). într-un cadru peisagistic deosebit. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. restaurant). izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. WC public). iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. ce depăşesc 20 ha. locuri pentru jocuri statice.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate. În foarte multe cazuri. datorită suprafe ei pe care o reclamă. bazine sau chiar un mic lac. de lungimi şi dificultă i diferite. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor. Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane. şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. adăpost de ploaie.000 de locuitori trebuie să existe un parc. ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber.6. de re eaua stradală limitrofă. Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. expozi ii. cafenea. şi de densitatea popula iei. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. şi de capacitatea proiectată a parcului. sporturi. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat. respectiv sta ionare). precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%). cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc.

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. structură şi folosin ă diferite.8. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. Au scop sanitar.8.2.8. în func ie de pozi ia. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. Speciile vor fi alese şi amplasate. ale unui cvartal sau ale unui cartier.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. . Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e.1. pentru diminuarea zgomotului. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu. punct de distribu ie a energiei electrice. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. partere cu flori. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. tomberoane). la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. orientarea şi înăl imea clădirilor. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. 6. pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice. şi alte multe specii pentru varietate. ocupând suprafe e importante. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. şi străzi şi bulevarde deschise. Astfel. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. alei pietonale.liber este de 3. 6. recreativ şi decorativ. parcări. a noxelor sau a altor factori de inconfort. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. suprafe e îngazonate. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii. arii de joacă pentru copii. 6. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale.

un mic bazin cu aspect natural. trandafirii. uşor de între inut. chioşcurilor şi treiajelor. pergolelor. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. libertatea de alegere fiind totală în acest caz. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă. activită i de grădinărit. cu o compozi ie relativ simplă.) acestea pot fi: grădina de fa adă. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. În cazul unor locuin e. arbuşti şi liane. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. Astfel. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. În func ie de mărimea acesteia. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. dar şi a unor hoteluri. chioşc de grădină. Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. grădina este structurată şi amenajată. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate. lămpi pitic. diferite jocuri. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). arbori. spitale. Grădinile interioare. sau specii de răşinoase. fie prin realizarea unui gard viu înalt. minigrădină de zarzavaturi. piscină. mobilier de grădină. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. a unor grupuri de specii sempervirescente. În func ie de mărimea spa iului disponibil. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. bazin cu peşti decorativi. de gusturile proprietarului. în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. gazonul. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. Grădina de fa adă. o cascadă miniaturală. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. aranjamente florale. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. suprafe e îngazonate. miniseră. arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. sediu de firmă etc. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. padoc şi cuşcă pentru câine. institu ii. servitul mesei. arbustive sau lemnoase. sedii de firme. fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. minilivadă. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. precum gazonul. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. În cazul vegeta iei. grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. cititul. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate. precum şi diferite specii cu port pendent. barbeque. fie după propriile idei. magazie de unelte. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . stânci şi pietre. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. arbuşti tunşi. joasă sau fără împrejmuire.

Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. instala ii electrice. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. astfel. Urmează un strat de separa ie. odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. forme sau provenien e. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. de regulă. pentru speciile de plante vivace. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. specii de gazon (fam. se recomandă acoperirea acestuia. în vederea efectuării eventualelor repara ii. de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime.9. de la bun început. acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. poate contribui la estetica compozi iei alese. alături de plante cu flori şi alei. care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. În func ie de caracteristicile lor. canalizări). durabilă şi de bună calitate. Saxifragaceae. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. format din fibre minerale. cu strat fertil mai gros. . cu arbori şi arbuşti de talie mare. Crassulaceae. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. cu pietriş (de tip sort). Peste acesta se aşterne stratul fertil. 6. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. Poaceae). iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. printre spa iile rămase libere între plante. fiind de maxim 10-15%. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. sau numeroase alte specii floricole. unele specii din fam. fam. Brassicaceae sau Campanulaceae). În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată.

prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. . . În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat. comportându-se ca un bun strat termoizolant. . al proprietarului (locuin ă privată). acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor.şi nu în ultimul rând. Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. fiind dotate cu mic mobilier de grădină. spa iile verzi propriu-zise.moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel. în zilele însorite. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. hale. de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive.10. şi constituie unită i de sine stătătoare. .prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş. care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare.alături de celelalte tipuri de spa ii verzi. . constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. creându-se spa ii pentru odihnă. . fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere. Din suprafa a acestor complexe sportive. umiditatea aerului este ameliorată semnificativ. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: . respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare. al muncitorului (fabrici. diferite pulberi sau noxe.influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. cabinete). 6. al bolnavului sau pacientului (spitale. respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv. prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc. ateliere). prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii. policlinici. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. până la 4-7.. institu ii administrative). fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane.reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului. Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi. Ca şi în cazul grădinilor interioare. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive.Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. . contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei.acestea re in diferite cantită i de praf. pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii. sau pot fi amenajate doar pentru contemplare.

şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. clădiri pentru vestiare. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. respectiv: până la 3 ani. tenis). 6. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. gazon sau arbuşti. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. 11-15 ani. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale. oină). În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. când sunt în afara localită ii. 3-6 ani. cu ghimpi (Berberis . balansoare. Suprafa a variază de la cca. grădinilor publice sau a parcurilor.11. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. baschet. volei. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. 1000 m2 pentru 40-50 copii. tobogane. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. caz în care au caracter de tabără. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. 20-25% pentru terenurile de joacă. cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. arte mar iale). atletism). în care constituie sectoare de sine stătătoare. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. şi să nu producă fructe ce pot murdări. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. diferite săli de sport (gimnastică. polo). bârnă de echilibru.Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. 100 m2 până la câteva hectare. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. leagăne. Stilul adoptat este cel mixt. Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. separate prin vegeta ie. 30-40 copii. sau în cadrul scuarurilor. duşuri etc. precum şi specii floricole şi de gazon. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. cu solul permeabil. în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. grupuri sanitare. bănci. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. labirint. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. cu precădere împotriva vânturilor dominante. handbal. clădiri administrative. precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. volei. aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. 7-10 ani. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). bazin acoperit sau în aer liber (înot.

un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. bănci. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. grădina de zarzavat. bazin pentru înot. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate.12. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. bârnă pentru echilibru. tobogane.sp. ronduri. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. labirinturi. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. bob sau săniu ă. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. a zgomotului şi a gazelor. flori. care murdăresc. pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. flori. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. cu frunze. rabate sau diverse aranjamente floristice. eventual un mic stadion.. plante tehnice. Rhus typhina). necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. destinate odihnei. teren pentru focul de tabără. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp. prin varietatea coloristică pentru anumite zone. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. terenuri pentru jocuri de masă.). incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi. arbori de mărimea a III-a. 6. cu rol de protec ie împotriva prafului. alei pentru biciclete sau trotinete. coşuri de gunoi etc. bibliotecă volantă. Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă. ce poate cuprinde: o mică livadă. arbuşti fructiferi. Dar în func ie de microrelief. corpuri de iluminat. În cartierele de locuit sau în scuaruri. medicinale şi melifere. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. dotările vor fi mult mai complexe. fructe sau semin e. şi vor fi izolate prin planta ii compacte. sau care să fie toxice (Taxus baccata. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite. arbuşti sempervirescen i sau floriferi. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. balansoare. . grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. cele cu frunze. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. pistă pentru alergare. pistă pentru patine cu rotile. cât şi zone însorite. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. pârtie pentru schiuri.). În cazul taberelor. un mic monument sau un bust. spaliere. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. leagăne. Robinia sp. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. Laburnum anagyroides.

diferite. fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. familiare. cu excep ia intersec iilor. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. 6. cu cel mai mare impact peisagistic. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. de a diminua poluarea fonică. pentru fiecare elev.5 m2 de teren sportiv. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. sau a celor rezervate pauzelor. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. calmante. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte.13. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. cu rol stimulator. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. . Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate. precum şi obiecte din materiale calde. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. care va fi dispusă pe întreg teritoriul. având ca dotări mese. bănci.14. cu specii floricole având culori liniştitoare. func ional şi estetic. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. pasive cu rol calmant. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. pentru mărirea gradului de vizibilitate. birourilor. De asemenea. Componenta cea mai importantă. 6. rabate de flori. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. este vegeta ia lemnoasă. Spa iile verzi din incinta spitalelor. respectiv cea a intrărilor. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă. Astfel. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi.

dispuse în lungul aleilor principale. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. capelă sau un monument memorial. ce au efect liniştitor. molid. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. cu bănci şi şezlonguri. cimişir. Parterele cu flori cu nuan e reci. 6. tisă. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. prezintă şi o zonă. datorită lipsei de spa iu. de la intrarea principală sau de la biserică. centrale. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. precum şi pergole cu vi ă de vie. chiparoşi. chioşcuri). diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat. acoperite cu plante agă ătoare. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. . din specii sempervirescente. castani porceşti. flancate de planta ii sobre. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. sau în sens radial. influen ând benefic recuperarea acestora. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. reduse doar la aliniamente de arbori. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. paltini. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. Cimitirele mari. separarea diferitelor amenajări precum parcări. glicină sau trandafiri. având un rol important în micşorarea vitezei vântului. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. necesare bolnavilor. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. ar ar american. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. dar şi specii de foioase precum: tei. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. bine delimitată. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. Astfel. cu alei şi căi de acces paralele. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. De asemenea. Dacă spa iul permite. sau în jurul edificiului central. brad. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. numită „cimitirul eroilor”.15. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. constituit din biserică. În func ie de destina ia institu iilor respective. purificarea aerului. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. Astfel. drumuri interioare de acces auto etc. pornesc mai multe alei rectilinii. sau chiar garduri vii.

alimentară. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. Aster sp. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii.1. de maximă circula ie. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod. dar şi culturaleducativ. industrială sau medicinală a plantelor. surse de zgomot puternic). Sedum sp. saschiul (Vinca minor). 6. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni. Sistemul de drumuri. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. să poată fi realizat pe jos. pentru realizarea acestor denivelări.. după importan a decorativă. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. se execută lucrări de excavare. utilită ile şi căile de acces. Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă. Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. Narcissus sp. În cazul în care terenul nu este prea frământat. ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp.. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. caprifoiul (Lonicera japonica).. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate. amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. de recreare. Lupinus sp. de taluzare sau de înăl are a unor zone. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite. Microrelieful. situate în intravilan sau în extravilan. Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. sanitar şi decorativ. Ca specii lemnoase frecvent folosite. Convallaria majalis etc. în afară de cele amintite. după considerente ştiin ifice (taxonomice). sunt: trandafirii. Chrysanthemum sp. după concep iile . la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură. corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice.. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg.16. din specii sempervirescente. cu multe denivelări. sanitară. iedera (Hedera helix). care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. Paeonia sp.). dar şi în punctele cheie. Spa iile verzi cu profil specializat 6. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a. fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti. sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare. Sempervivum sp.16. de recreare şi decorativă. halde. să existe mijloace de transport în comun.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. arborii fiind evita i.

tehnice. în acest sector. sectorul plantelor spontane folositoare. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). pergole. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. diverse suporturi sau chiar ziduri. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. Sectorul plantelor spontane folositoare. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. la exterior. În sectorul florei Globului. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. numit şi colec ia botanică. hibrizi floribunda etc. sectorul sistematic. muzeu. Realizarea planta iilor floricole. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. urcători. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. flora Asiei etc. sectorul plantelor acvatice. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. treiaje. melifere. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. dar în containere. de la cele inferioare. ce au diverse întrebuin ări. Rozariu-ul. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. şi iarna protejate în spa ii adăpostite. dar şi publicului larg. şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili. vara îngropate în sol. sau arbori cu efect decorativ deosebit. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal. rozariu-ul. sectorul plantelor de cultură. şi implicit expozi ii foarte diferite.). leguminoase. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. ierbar). sectorul florei diferitelor zone geografice. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. de parc. medicinale etc. fie se desfăşoară între cele două elemente. licee sau a alte unită i de învă ământ. estivală sau autumnală. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. până la cele superioare (ultimele fiind . grădina japoneză. pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. serele. arhitecturală. Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. plante aromatice. rădăcinoase). Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie.). fie în fa a clădirilor importante (birouri. Ca sectoare. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. vernală. Polianta.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. sectorul administrativ. Sectorul plantelor de cultură. hibrizi Polianta. englezeşti. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere.

sera orhideelor şi a plantelor epifite. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. 6. Grădina japoneză.monocotiledonatele). sera azaleelor şi cameliilor. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare. sera plantelor din regiune mediteraneană. sera colec iilor. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. mediteraneene. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. Prin structura. ornamental. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. pădure mixtă. cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. pasul chinezesc din dale de piatră. uneori chiar un miniparc zoologic. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. colec ie de trandafiri. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. prin solu iile de amenajare adoptate. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. se deosebesc: sera palmarium. poartă torrii. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. industrial sau alimentar. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. pepinieră. fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient.2. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. Complexul de sere. este dispus de regulă. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. Astfel. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori. în apropierea intrării principale. lanterne de piatră. pod arcuit din piatră. . sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. clădiri administrative. pajişti. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic.16. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). sera înmul itor. pădure de foioase. sera plantelor acvatice tropicale. după zona geografică de provenien ă. decorativ şi recreativ. sera rezervată expozi iilor florale. sau din alte regiuni calde ale Globului. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. pădure de răşinoase. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. subtropicale. didactic. verii sau toamnei. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. sau mai rar. Vegeta ia forestieră spontană.

construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. strâmte.arboretumul Simeria (jud. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. Arad).arboretumul Bazoş (jud. vechimea şi mărimea colec iilor. .De regulă. care va fi folosită atât ca sursă de apă. curs de apă. . a masca zidurile inestetice. înfiin at în 1880. înfiin at în 1909. Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. 6. înfiin ată la începutul sec.3. al XX-lea. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. . fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului. . În cazul păsărilor zburătoare. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară. stâncării. gropi de gunoi. satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. pot fi amintite: . care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii.5 ha. Pe ansamblu. vegeta ia lemnoasă şi ierboasă.arboretumul Dofteana (jud. păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora. Bacău). Bacău). de recomandat cât mai largi. de tip „microbiotop sau minihabitat”. în ceea ce priveşte frumuse ea. înfiin at în 1908. cu o suprafa ă de 20. aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. cu o suprafa ă de 60 ha. şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi.16. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici. pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. . de tipul cuştilor cu gratii. Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii. să nu existe zone industriale. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice. având o suprafa ă de 48. clădiri şi instala ii special realizate acestui scop. cu o suprafa ă de 34 ha. bazine. înfiin at la începutul sec. sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite. având o suprafa ă de 70 ha. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă. este necesară construirea de voliere largi. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. având în acest sens îngrădiri.arboretumul Hemeiuş (jud. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori. al XVIII-lea. perdele sau garduri mascate cu liane.grădina dendrologică Macea (jud. Hunedoara).5 ha. Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă. solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. Timiş). trebuie să ocupe suprafe e importante. pentru a completa ambientul.

. turturele. mierle. care asigură accesul unui segment important de vizitatori. . pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. vulpi. pentru diferite specii de urşi. păuni. asini etc.sectorul reptilelor. şoimi. găini de ornament. pentru speciile care nu pot părăsi locul. pescăruşi etc. şi padocuri acoperite. pume. . Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului.) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă. de numărul de specii. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. bivoli. pentru sezonul estival. grauri etc. ciufi.. ierbivore mici. . pelicanii. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. . jderi etc. în special forestieră. în care sunt găzdui i: elefan i. râşi. precum lebedele. ce cuprinde voliere cu fazani. trunchiuri de arbori. elan. ren. . .. fie cu voliere foarte mari. girafele. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. lei.sectorul marilor ierbivore.sectorul urşilor. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari. ce adăpostesc pisici sălbatice. pantere. pentru sezonul cald.sectorul cervidelor şi cabalinelor. prin plimbare. cucuvele. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. cât şi spa ii largi. cerb lopătar. bazin. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. de amenajările respective. . în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. unele specii de ra e. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie. cormorani. galinacee etc. gheparzi etc.sectorul păsărilor de baltă. canari. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite. şopârle. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite. distan a nu trebuie să fie prea mare.. cai sălbatici. gâştele. De asemenea.sectorul rezervat pentru antilope. câini dingo.sectorul galinaceelor şi columbidelor. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali.sectorul primatelor. stârci.sectorul păsărilor răpitoare. bibilici.sectorul felinelor şi carnivorelor mici. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică. cum sunt bufni e. alpin şi subalpin etc. libere. umiditate. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. porumbei sălbatici sau de ornament. cu zone largi amenajate pentru tigri. cu microbiotopuri amenajate cu grotă. şi pentru răpitoarele de noapte. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. mici palmipede.sectorul felinelor mari.sectorul păsărilor tropicale sensibile.). lupi.: . caprine. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public.) sau spa ii deschise. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi. şerpi sau crocodili. . ovine. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin. . iguane. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor. pentru sezonul rece. . zebre. cameleoni. zimbrii etc. pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. prevăzut cu arcuri largi descoperite. carnivore mici. uli. căprior. cu voliere şi vegeta ie. pot fi amintite: . cinteze. dromaderi. stânci. în aer liber.. constituit dintr-o clădire. lama şi alpaca. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. .sectorul stru ilor.

17. pădurea-parc sau parcul-pădure. În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. precum: un lac. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. dar în raza de deservire a localită ii. poteci şi alei de plimbare. nisip sau alte materiale locale. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. un sit istoric (ruinele unei cetă i). Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. de zoologie. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. un punct de belvedere asupra oraşului. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. acoperite cu pietre. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. fântâni. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. Astfel. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. de entomologie etc. În zona intrării principale. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. pot exista în incintă şi muzee. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. sau a aranjamentelor florale. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. . formată din planta ii forestiere. 6. toalete ecologice. de purificare a aerului etc. care să nu depăşească 4%. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. în mişcare. În unele por iuni ale pădurii-parc. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. se vor prevede spa ii largi. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. Pădurea-parc (parcul forestier. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. cişmele cu apă potabilă. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri. un curs de apă. şi nu numai. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. a unor peluze întinse de gazon. a eventualelor surse de poluare. având produse care să nu dăuneze animalelor. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. se deosebesc: parcul forestier. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. Alte amenajări. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată.

17. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. balnear (izvoare minerale. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. situate pe malul unui lac. telescaune. lipsite de vegeta ia forestieră. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. terenuri sportive etc. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. în unele zone de interes curativ. solul. hidrografia şi environnement-ul. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . telecabine. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. stâncile. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. De asemenea. expozi ia.1. zonele nisipoase. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. cu cât terenul este mai înclinat. topoclimatul. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. 6.). zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor. numită impropriu pădure de agrement. tabere şcolare. pozi ia pe versant. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă. Astfel. izvoare termale etc. căi de acces cu trasee mai lungi. terenuri de tenis sau de fotbal. Amenajările de tipul campingurilor. Unele elemente naturale precum mlaştinile. piste pentru biciclete sau pentru role etc. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori.5-2 ore. zone de picnic. a unui râu. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. sau de interes turistic. puncte de belvedere etc. . iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă. pot fi ştrandurile şi campingurile. Pădurea de recreare. Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. falezele sau malurile abrupte. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren.

avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. Orientarea nordică a unor terenuri. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. temperatura aerului mai ridicată. gradul de expunere a teritoriului. plantele prezintă creşteri foarte mici. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. prezen a prafului. pavilioane. destinate practicării unor activită i. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. În acest sens. iar solul este mai pu in umed. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. temperaturile sunt moderate. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. noroi. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. este mai rece şi mai umedă. cu privire la temperatură. vegeta ia are aspect veşted. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. care prin fenomenul de . în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. plajelor etc. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. De asemenea. vânt. băl i. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale.. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara). care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. alunecări de teren. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. această zonă este cea mai expusă vânturilor. dotărilor sau diferitelor echipamente. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. ce au un efect benefic pentru zonele din jur. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. fără extreme mari. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. frunziş sărăcăcios. timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. altitudine etc. frunze prăfuite sau galbene. refugii) pentru a oferii adăpost. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. sau spa ii adăpostite. Tot în acest sens. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. suprafe e umede improprii. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. Cu privire la mişcările aerului.

de cea ierboasă. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. liziere). Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic. compozi ia şi vârsta arboretelor. pârâu. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. de temperatura acesteia. 6. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. pescuit. aerisite. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. O zonă lipsită de un curs de apă. natura solului. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. de o acumulare mai mare sau mai mică. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. dar nu neglijabilă. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. Când o pădure de recreare este echilibrată. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. ce diminuează calitatea acestora. . În acest sens. a fermelor de animale. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. filtrare şi transport al apei. iaz. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. râu. lac). de poten ialul teritoriului. prepararea hranei. regimul şi tratamentul etc. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. sau cu o re ea hidrografică foarte bună. În zilele călduroase de vară. libere (luminişuri. poieni. de modul de captare. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. va avea o atractivitate sporită. Cei care doresc să se odihnească. De regulă. Hidrografia teritoriului. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise.17. atunci aceasta este şi primitoare. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. şi din contră. Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă.spulberare. care este dată de natura sursei (izvor. sau ca sursă de apă potabilă. Environnement-ul. apa este importantă sub aspectul calită ii. schi nautic etc. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. prezintă o atractivitate foarte redusă. precum realizarea igienei corporale zilnice. capătă por iuni dezgolite. pentru instalarea păturilor sau a corturilor.2. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. chimic sau fonic zonele din jur. situl sau vecinătă ile. vor prefera zonele cu soluri bine drenate.

iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. ce calmează şi relaxează vizitatorul. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. care determină o scădere a densită ii. dar în zilele geroase cu chiciură. dispuse pe anumite trasee. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an. în func ie de fenofazele speciilor respective. Aceste dotări vor fi discrete. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. luminişuri pentru odihnă. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. la agresiunile vizitatorilor. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. ce induce plictiseala şi pasivitatea. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite. cu locurile de parcare aferente. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. de motiva iile şi aprecierile lor. a culorii frunzelor etc. Sub raportul vârstei. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. are aspectul unei păduri falnice. indiferent de specie. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. păduri pentru plimbare şi păduri parc. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. publicul larg le preferă pe cele amestecate. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase.. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. bine pusă la punct. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. ce are o densitate mică (200-500 buc. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. Iarna se remarcă răşinoasele. datorită vizibilită ii foarte bune. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. . dau peisajelor un pitoresc aparte. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. ce au un efect peisagistic major. şi este favorabilă pentru plimbări. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. capacitatea de primire începe să crească. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. Codrul regulat vârstnic./ha). În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor.

camping. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. Aceasta este zona preferată de marele public. odihnă. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. cu investi ii mai reduse. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. de cca. cişmele. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. Arboretele vor avea consisten ă moderată. pentru linişte. echipamente sanitare şi de igienă. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. instala ii sau echipamente. Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. destindere şi pentru activită i de picnic. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. terenuri de joacă pentru copii. acest lucru favorizând. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. fiind astfel organizată. zona de plimbare şi zona de regenerare. de cei care evadează din cotidian. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. prin împăr irea pe anumite zone. Zona de plimbare. cu forme interesante.Pădurile de recreare se sistematizează. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. prezintă ponderea cea mai mare. obiectivele etc. insistându-se în mod special asupra cură eniei. De preferat ca aici. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. soluri scheletice. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării. În raport cu întreaga pădure. şi prezintă diferite construc ii. Zonele cu soluri reci şi umede. şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. izvoare). . Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. să fie drenat. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. Zona de primire şi odihnă. aer curat. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. vor fi evitate de vizitatori. ce trebuie să fie ireproşabilă. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. amenajările. mult căutate şi apreciate de publicul larg. să aibă o textură uşoară. reprezintă cca. repaus etc.

Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. peşteri. vestigii ale unui castel sau cetă i. arbori deosebi i. spre diferite puncte de interes din pădure. reunind până la 5% din suprafa a arboretului.3. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. respectiv 4-10 km/100 ha. nu prea lungi şi nu prea înclinate. întâlnite doar în anumite păduri. cu pante domoale. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. fiind total protejate. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. camping). Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative. zone cu fructe de pădure etc. şi echipamente specializate. terenurile de joc. având un specific aparte. monumente. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. un număr sau o emblemă. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. ruine. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%. Traseele potecilor vor fi diferite. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). smulgerea sau tăierea puie ilor. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. cabană. dispersate în cadrul celorlalte două zone. care sunt interzise accesului publicului. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. Potecile vor avea traiectorii sinuoase. han. prin optimizarea spa iului în general.17. dificultatea. restaurant. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. pot avea por iuni comune. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. forma iuni geologice interesante etc. au o lă ime optimă de 3. puncte cu vederi panoramice. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare. restaurant. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. fiind eliminate tasarea solului. de la o clădire de interes general (cabană. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis.5-4 m. este constituită din diverse suprafe e. locurile de parcare. 6. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în .Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. rezultate prin ruperea.

pietrişul. în special pe latura vântului dominant. de amploarea investi iilor. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. parcările pot fi: în ciorchine. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. peluze pentru golf. în pinten. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. formele regulate şi simetriile. fiind mult apreciate de vizitatori. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. şi să se folosească materiale cu aspect natural. sau pot fi mici. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. Locurile de parcare. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. un număr cât mai mare de autovehicule. diverse amenajări pentru jocul copiilor. dalele de piatră. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). Parcările pot fi mari. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. WC-uri ecologice. şi pot fi: terenuri de tenis. vatră din piatră pentru foc. capătul drumului principal). ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. cabanelor. . legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. groapă sau container pentru gunoi etc. pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. camping. şi variază în func ie de microrelieful specific. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. loc pentru focul de tabără. coş de gunoi. respectiv nisipul. respectiv grupuri de arbuşti. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. masă cu scaune sau bănci.aceste puncte bănci. de 2-3 maşini. miniterenuri de fotbal. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. dispuse în apropiere. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. în cazul celor situate în apropierea campingurilor. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. spa ioase şi capabile să absoarbă. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. fântâni sau alte surse de apă. pe ansamblu. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. vor evita pe cât posibil artificialul. restaurantelor.

. paleontologic. Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică.1. geologic. precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. De asemenea. sau parcurile cu specii de vânat autohton. având o înăl ime corespunzătoare. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor.18. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. speologic. Astfel spus. având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii .În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo). floristic. 6. recreative şi turistice. hidrologic. Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. faunistic. protec ia ecosistemelor. pedologic sau de altă natură. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă. parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic.18.IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional. incompatibilă scopului atribuit. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. cu amenajări folosite la observarea acestor specii. oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice. cu aspect cât mai natural.The International Union for the Conservation of Nature . în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal. educative. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice. Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale.

cu flora şi fauna sa. zona rezerva iilor integrale. emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. În prezent. care grupează o serie de atrac ii turistice. . drumuri. . Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: . se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare. hoteluri. se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului. . . Retezat. şi Semenic – Cheile Caraşului. hanuri sau locuin e izolate. recreării şi turismului”. Cheile Bicazului . pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură. . Rodna. . Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: . . beneficiind de o protec ie suplimentară. Cozia. elemente de etnografie si folclor. vile. muzee cu specific local.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: . fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse.zona exterioară. Cheile Nerei . . . expozi ii. Ceahlău. Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse. Piatra Craiului. 6. floră şi faună intacte.teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e.Beuşni a.speciile vegetale şi animale. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om. construc iile (case. educativ. educativ şi recreativ. în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii.Valea Cernei.sunt peisaje naturale de mare frumuse e. zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie. destinate cercetării ştiin ifice. care servesc recreării popula iei.se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. conforme cu peisajul. vegeta ie.Hăşmaş. activită ile de turism vor fi bine organizate. respectiv fenomene naturale originale. Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate. neatinse de activită ile umane.să fie interzisă vânătoarea.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite. specifice.să fie deschis turismului organizat. Mun ii Măcinului. În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani. activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal. cultural şi recreativ. sate.unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific.18.să aibă forma ii geologice interesante.2. Domogled . remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică. în scop ştiin ific.

nu se împuşcă. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. rezerva ii naturale. parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate. solului. zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice.zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. Nomenclatura din ara noastră. clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. conform Legii nr. Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. limnologice (tip l). Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. Balta Mică a Brăilei.3. Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. Por ile de Fier. geologice şi geomorfologice (tip g). autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. 9/1973. fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop. Vânători – Neam . Acestea pot fi: botanice (tip b). următoarele: Apuseni. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul. forestiere (tip f). rezerva ii ştiin ifice. servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. potecile vor fi bine marcate pentru turişti. .18. de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. ca parcuri naturale. speologice (tip s) şi zoologice (tip z). Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. În ara noastră sunt constituite în prezent. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. se promovează regenerarea naturală. comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. paleontologice (tip p). vegeta iei sau faunei. Grădişte Muncelului – Cioclovina. mixte (tip m). se evită degradarea mediului prin orice mijloc.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse. 6. Bucegi. lacuri şi cursuri de apă. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului..

locuri fosilifere. parcurilor naturale. educa ie si instruire în domeniul mediului. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie. cursuri de apă. chei). . Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică. ştiin ifice sau peisagistice. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. cascade. fenomene geologice unice (peşteri. arbori seculari. rezerva iilor naturale. care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale.ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare.

frunzelor. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6.îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare. Prin acest material.umiditatea atmosferică. volume. . textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. . .1. pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde.regimul de umiditate din sol. 6.2. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: . . VI. . material care îşi schimbă volumul. constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice. . 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde. . Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde. . roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare. comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon.costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp.diversitatea foarte mare a ramurilor. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei).rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu.diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective.cerin ele speciilor fa ă de: .Cap. care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite).2. Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul. . mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult).factorii ecologici edafici: . compozi ii.fertilitatea solului. ce vor alcătui în final o unitate.factorii ecologici climatici: .lumină.1. Criterii de alegere a speciilor 6.maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti. . culoarea. ruginiu. .vânt.textura şi profunzimea solului.temperatura aerului. Astfel trebuie avut în vedere: . proiectantul de spa iu verde creează forme. .

pantă. .factori antropici: . . se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare. . . dar şi asupra celui animal sau vegetal. prevenirea şi combaterea dăunătorilor. . În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor. în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat. Astfel.oxidul de sulf. Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman. determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor). dioxidul şi trioxidul de sulf. . dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare). (produc căderea acelor la răşinoase. plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere. . .compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri.configura ia terenului. 6.clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar). a produc iei de masă lemnoasă). ..monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul). fertilizare.troficitatea solului. numite arsuri). fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale.smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice. fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze. cloroza esutului asimilator. . . .factori biotici: .dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei. fa ă de cele periurbane.con inutul de schelet. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane.vegetali.factori poluan i.2. . . . considerate cele mai rezistente). numindu-se şi cea ă oxidantă. etc.2. .compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze. Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie.animali.factori geomorfologici: .fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor. Dintre aceştia : .altitudine.expozi ie. .oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze).

bradul de Caucaz. reducerea creşterilor.sensibile .mijlociu rezistente .praful rezultă din întreprinderile industriale. ecotip. leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete.rezistente la fluor – mesteacănul.2.rezistente la bioxid de sulf – alunul. fabrici.1.foarte sensibile . coacăzii. arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase. arboretele tinere fa ă de cele mature. stadiu de dezvoltare. frasinul. . fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: .aliniamente. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză. condi iile de temperatură şi umiditatea aerului. chiar un aspect de bronzare a frunzelor). . Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie. dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor.condi ii de mediu – specie. Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea. fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv. din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii. 6. . propor ia poluantului în atmosferă etc. . . Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”.rezistente Exemple de specii: .). . La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare . piracanta. fenotip.pigmentări. .3.pădurile de recreare. Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare. . In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: . ce talie vor avea exemplarele respective. platanul.mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale. În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta. Particularită ile biologice ale speciilor 6. din arderea combustibililor solizi şi lichizi.umbrirea clădirilor.rezistente la plumb – pinul silvestru.ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii. .3. tuia. zămoşi a de Siria. cum se integrează în respectiva compozi ie. etc.2. corcoduşul. industria metalurgică şi chimică.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare. subspecie.

. . italica. etc.în lungul arterelor. Abies alba.liane. Berberis thumbergi. mai mici de 1m. columnară conică (piramidală) globulară (sferică) . speciile lemnoase volubile.15 – 25 m. agă ătoare sau chiar târâtoare. arbuşti mijlocii 1 – 2m. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme.7 – 15 m.arbori de mărimea I . Thuja occidentalis var.2. şi cea având contur sinuos. a III-a . a prafului. tabulară.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult.realizarea gardurilor vii. Populus nigra cv. conică. Picea abies.2. Astfel. Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit. Juniperus hibernica.3.peste 25 m. a II-a . arbuşti pitici. tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis. sferică. a boschetelor. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. 6. iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară. în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică. Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: .arbuşti. Prunus mahaleb. Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază. De exemplu. care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m. fastigiata. În tabelul nr. Morus alba.zonele verzi de mici dimensiuni. ovală. speciile cu înăl imi sub 7 m. Populus simonii. că ărătoare. Acer pseudoplatanus. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică. pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. precum şi re inerea gazelor de eşapament. Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru. Larix decidua. . . Pinus strobus. obovoidă..

la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate.aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. Juniperus communis ssp. caragană. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: . Cerasus avium. . Pinus nigra. pentru protec ie împotriva radia iei solare. Fagus sylvatica. Cotoneaster horizontalis. . larice. a prafului şi a vântului. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept. varietatea „Globosa” la diferite specii.aliniamentele stradale. Tilia cordata.2. Juniperus horizontalis. mai ales în regiunea de câmpie şi coline. Ulmus minor. 6. . nana.3.pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii . Betula pendula.mascarea obiectelor inestetice. având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric. ulm de munte. Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc). Juniperus sabina. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: . . . salcie căprească. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate.tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. Populus tremula. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă. forma „pendula” la diferite specii precum: fag. a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze. umbraculifera Carpinus betulus. mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. Pinus sylvestris. cireş păsăresc. Robinia pseudoacacia var. mesteacăn.3. dud negru. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. Salix babilonica. frasin.zona de primire a pădurilor de recreare.

paltin. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). fie orizontală. romboidală. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. 6. 6. salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. Unele specii au frunze simple sau compuse. mici sau mari. tortuosa) sau pot fi geniculate. platan. Salix babilonica. agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor.3. fie verticală. pendula. pentru intensificarea expresivită ii clădirii.5. Speciile cu tulpini că ărătoare. peluze. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus).2. Chamaecyparis lawsoniana var. eliptică etc. castan) sugerează puterea. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. imprimă un sentiment de linişte. Lujerii pot avea cele mai diferite culori. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra). Ramuri pot fi drepte. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). lanceolată. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile.3. sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun. imprimând anumite sentimente. obovată. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. la marea majoritate a speciilor. Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. Trunchiurile. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari). pentru a accentua intrările sau anumite puncte. . ovoidă. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. etc. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. pot fi sinuoase. mărimea şi culoarea acestora. ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. fie pendentă.2. sau chiar târâtoare.4. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. Forma.

Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. Gleditsia sp. Juglans sp. Acer negundo. argintea. arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). Euonymus europaeus. ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. Carpinus betulus. de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat. Eleagnus angustifolia. ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase.. În tabelul nr. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor. Populus alba Picea pungens var. Hedera helix. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu). şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). luminos (primăvara). la care verdele se combină cu alb. Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate. pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). Aesculus sp. Speciile cu frunze mari.. cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud. galben sau chiar roz şi roşu. precum cele ale speciilor: Acer negundo. Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos. tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua.. Sorbus aria.). Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. Robinia sp. „Aurea” Thuja orientalis f. biota.Marginea limbului poate fi întreagă. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. la galben–roşu ruginiu (toamna). Thuja occidentalis f. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor. până la verde intens (vara). cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat . precum şi diferite exemple de taxoni.) sau mari (Ailanthus sp. la verde închis. pu in incizată dau adânc incizată. alb argintiu. Astfel. Pyrus elaeagrifolia. Speciile cu frunze mici.. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna). Ligustrum ovalifolius. compuse. Hippophae rhamnoides. ca în cazul mesteacănului. Tilia tomentosa Juniperus sabina. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan.

Pinus strobus Abies alba. Hedera helix. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. rubrum 6. Catalpa bignonioides.. Acer platanoides var. Forma şi culoarea florilor. Berberis vulgaris var. atropurpurea. Corylus maxima var. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. Juglans regia Fagus sylvatica var. vanhouttei.3. Alnus glutinosa. Phyladelphus coronarius. purpurea. Prunus avium. Pinus excelsior. Crataegus sp.2. purpurea. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. Gama de culori ale florilor este destul de variată. În tabelul nr.6. Pseudotsuga glauca. pissardii. Pyrus sp. Acer paltanoides var. Ligustrum vulgare albă . fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. purpurea. Syringa x. glauca. Taxus baccata. Magnolia kobus. purpuriu Picea pungens var. niedzwetzyana. Prunus cerasifera var. forma. crem sau galbene.. Sophora japonica. Aesculus hyppocastanum. Robinia pseudoacacia. Pinus cembra. Deutzia scabra. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. Hibiscus syriacus. Picea abies.verde închis roşu. hybrida. Buxus sempervirens. Malus pumilla var. Spiraea x.

cu siguran ă că speciile genului Rosa. Syringa vulgaris. Laburnum anagyroides. Phellodendron amurense Spiraea japonica. primăvara timpuriu primăvara . Magnolia stellata. Chaenomeles japonica. Prunus persica. Cornus mas. Colutea arborescens. cu toate varietă ile şi soiurile sale. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. Hibiscus syriacus. pissardi. Spiraea salicifolia. Dintre toate speciile lemnoase. Tamarix ramosissima. pu ine specii făcând excep ie de la regulă. carnea. Hybiscus syriacus. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. Magnolia x.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens. Liriodendron tulipifera Aesculus x. Chaenomeles japonica. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. Kerria japonica. Prunus cerasifera var. Malus floribunda Hedera helix. Buddleia davidi. Diervilla florida. Cornus mas. Magnolia kobus.. Prunus armeniaca. Amorpha fruticosa. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii. Forsythia suspensa. exceptând albastrul pur. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. Diervilla florida. Cotinus coggygria.. Forsythia sp. Laburnum anagyroides. soulangeana Prunus sp.

dar mai ales în perioada hibernală. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major.vara toamna Mahonia aquifolium. mălin) calmează şi relaxează. Inflorescen ele sferice. Sophora japonica. Sambucus racemosa. budleia. Spiraea japonica. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. lemn câinesc. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. Berberis vulgaris. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. Cotoneaster horizontalis. glicină. Rhus typhina. Kerria japonica Aesculus sp. Colutea arborescens roşie albă . sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. amorfă) constituie un factor stimulator. atribuind ambientului un aspect dispersat. Ptelea trifoliata. Rosa canina.. Liriodendron tulipifera. pseudobace) este variată de la specie la specie. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant.3. Spiraea salicifolia. Syringa vulgaris. 6. Hibiscus syriacus. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. Exemplarele cu inflorescen ă erecte. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e. în sezonul estival sau autumnal. ca lumânările (castan porcesc. contribuind prin forma. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. mari (Viburnum opulus var. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri. iritant.2. Viburnum opulus. Crataegus monogyna.7. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus. neliniştit. Culoarea fructelor. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata.

precum cimişirul şi tisa. De exemplu.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. diferi i arbuşti. 40 ani de la plantare. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. Robinia pseudoacacia. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele. Picea abies. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase. Ambientul (noxe. 20. . Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. Gleditsia triacanthos. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere. Lonicera nigra. mesteacănul. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara. Prunus spinosa. Cotoneaster nigra. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. unii poluan i din aer sau din sol. Mahonia aquifolium. Există şi specii cu creştere foarte înceată. ci separat. Platanus sp.3. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. 10. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. probabile pentru perioade de 5. salcâmul. Catalpa bignonioides. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere. 6. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. Thuja occidentalis. iar plopii. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta. Fraxinus excelsior. Ligustrum vulgare.8. calitatea terenului. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. Viburnum lantana. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. De obicei. Abies alba.2. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele.

fără agita ie.1. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde. coloritul fructelor). determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. frunze. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. curtine.Cap. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. iar cele decorative prin trunchi. masive. grupuri. pâlcuri. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. Arborii solitari se amplasează pe peluze. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). . Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. Exemplarele lemnoase. labirinturi. fie ele arborescente sau arbustive. În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. pot fi folosite solitar sau grupat. în puncte liniştite. sub diferite moduri. ce realizează o impresie artistică puternică (flori. sau duc la costuri suplimentare. ASOCIEREA. VII. garduri vii. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. boschete. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. lângă clădiri. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. care nu se regăsesc în efectul ob inut.

(gard belgian.5 m. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0. trunchi de piramidă. mai rar două sau chiar trei. După înăl ime. formate dintr-o specie. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere. foarte înalte cu h > 3 m. tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. ob inându-se în final un perete verde. pe un contur drept sau sinuos.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând.. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. înalte cu h = 1 – 3 m. două sau trei rânduri. Ca regulă generală. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber). se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate. cu exemplare foarte apropiate. de regulă bine între inute şi amenajate. ce are amenajate numeroase poteci. sistemul Cossonet). constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată. . mici cu h = 0. în aceste ultime cazuri. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul.5 – 1 m.

Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor. . după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. cu un aparat foliar bogat. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. În orice caz. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. ce le eviden iază pe primele. fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare. sanitar. . cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. şi cu o capacitate puternică de lăstărire. solu ie destul de controversată. de mascare. protec ie şi linişte. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică. un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie.garduri vii decorative.garduri vii de camuflare sau de mascare. la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. Astfel. pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele. .După scop gardurile vii pot fi: . mai deschis la culoare. Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. de izolare vizuală şi fonică. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. şi coroană bogată. tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. de apărare împotriva vântului dominant. folosite ca garduri de limită. de preferat o specie locală. folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. În cazul plasării inverse a speciilor. în care sunt prezente multe bănci. care să constituie fondul principal.garduri vii pentru protejare. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. solemnitate şi hotărâre.

patrulater sau pentagon. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. lângă care să existe grupuri de flori perene. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare. apoi de cele de talie mică. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit. dispuşi inelar. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. În cazul clădirilor monumentale. pentru mascarea acestora. existând în apropiere şi un luciu de apă. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. destinat odihnei pasive. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. . şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi. reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti. Boschetul reprezintă o variantă a grupului.

pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. cimişir. iar în interior numeroase bănci. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. fântână arteziană). cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate.care să confere vizitatorilor ce sta ionează. pinul strob. mesteacăn. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. pinul silvestru). dârmox). format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. creându-se o stare de calma atmosferic. protec ie împotriva soarelui şi vântului. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină. statuie. specii rezistente la vânt. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. în mod excep ional 4 intrări. adaptate condi iilor locale. Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. constituit dintr-una sau mai multe specii. pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. Un boschet prezintă 2-3. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. de regulă dispuse circular. În spa iile verzi urbane (grădini. la tasarea şi în elenirea . urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. pentru mascarea limitelor. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice. parcuri) masivele se situează spre periferie. lemnul câinesc.

la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). epoca de plantare se recomandă a fi primăvara.2. cu înflorire abundentă. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. care limitează priveliştea şi perspectiva. înso i i de 1 tutore. a II-a şi a III-a. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. creându-se impresia de monumentalitate. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv. unde se doreşte realizarea unui masiv. În func ie de speciile întâlnite în masive. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. cu fructe şi port interesante. largi. puie ii cu rădăcini protejate. urmată de toamnă. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed. 7. Astfel. imediat după dezghe ul solului. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta.solului. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. în acest caz balul fiind înghe at. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. se evită ambalarea. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii. .2. înfiin area scuarurilor. a I-a.1.2. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. acestea pot fi transparente sau opace. iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. În general. 7.2. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil. Totuşi. de la scoaterea din teren şi până la plantare. Astfel pentru aliniamentele stradale. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. se folosesc puie i de talie mică. Vârsta. ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare).

0. în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate.30 (0. cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari. plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale.1. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0. creată în acest scop. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi.6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului. cu o coroană uniform dezvoltată. cu ramuri până aproape de sol. . 7. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare. . De asemenea. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac. a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1. etc.5 t.30 (0.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii.40) m pentru puie ii de talie mică. Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului. fie din natură.0 x 1.5 (0.transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător. Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului.alegerea exemplarelor. Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi.0. sunt necesare mai multe opera iuni: .0. se tasează uşor şi se udă abundent. înăl imea şi grosimea la colet. cu sistemul radicular mai compact. .3. . camionului. situate în locurile accesibile macaralei.40) x 0. .60 (0.70) x 0. fie dintr-o pepinieră.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani). remorcii.80 x 0. . cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită. De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele. ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ. datorită dimensiunilor.2.70) m pentru arbuşti (3-5 ani).Ca regulă generală orice puiet. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini).plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ.60 (0. pe tulpină deasupra coletului. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: . . iar înăl imea 8-10 m.

distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă.3. ce au un efect estetic deosebit. până la 0.1. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor. cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă. numărul rândurilor (1. fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. Fertilizarea. care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. Solul se mobilizează primăvara şi toamna. la o adâncime de 20-25 cm.2.3. Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. rânduri sau la încrucişarea aleilor. fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. în Fran a. K. 2 sau 3 rânduri.4. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant. . ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii. Astfel. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale. P. reluată mai târziu în timpul Renaşterii. partere. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N.2. în timp. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte.3. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului.4 rânduri. 7.5 – 1. ciuperci). 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului. urmând ca mai târziu. uniform. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 . fiind necesară realizarea analizei solului respectiv. cu norme bine stabilite. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii. Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie. timp de 2-4 ore. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii.7. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. 7.

fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele.5 m între ele. piramidale.piramida . dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. Pe măsură ce cresc. cu ramuri cât mai multe. se aleg ultimii doi. Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc.40 cm deasupra solului. la distan a de 60 cm între ele. cu fructifica ie cât mai abundentă. şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 .În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice. Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o.forma literei „U” . rezultând un gard continuu alcătuit din romburi. . iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o).forma Cossonet . Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an. În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice.forma Verrier . cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: . iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă). columnare. În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm. pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora. În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i. ob inându-se forma literei V. Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme. bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate. pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse.cordonul oblic bilateral (gard belgian) . rezultând astfel un trunchi vertical scurt. Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. La exemplarele cu so .vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor.

ce a fost retezat la 40. dispuse în acelaşi plan. are forma unui „U” dublu sau triplu. Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. Coroana formată. iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. pe o sârmă . unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. Astfel. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează. tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 . Fiecare pereche porneşte din axul principal. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. se orientează vertical pe doi tutori. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol. 6 sau 8 bra e verticale. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare.Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. ceilal i îndepărtându-se. 80 sau 120 cm de la sol. Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală.

aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice. se înlătură lăstarii. Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat.80 cm. După 30 cm. la o înăl ime de 30 cm. Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. cu o deschidere a bra elor de 50 . În al doilea an. sub un unghi de 60o între ei. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare. La lungimea de 70 . iar cei doi lăstari terminali. dar la o înăl ime de 80-90 cm.(spalier). . aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori. fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal. ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta.

tisă). Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent. După atingerea înăl imii dorite. la înăl imea de 20-25 cm. în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită. 7.) Se execută primăvara devreme. prima tundere realizându-se primăvara timpuriu. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. ienupăr. tăierea se face cu cca. Populus sp.3. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. de 1-2 m lungime (Acer negundo. Tunderea se execută în anii următori. La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu. prin scurtarea lujerilor prea lungi. la exemplarele plantate în aliniament. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. . precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual.Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. mai rar toamna târziu.3. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid. 0. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). tuie. În primul an de la instalare. Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi.

astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate. Se recomandă rărirea periodică. exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. 7. grupuri. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii.4. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. Lăstarii ob inu i prin recepare. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. cu coroane înghesuite. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. sunt de regulă mult mai viguroşi. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie. iulie. După câ iva ani. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară. pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare.3.

7. . .monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). în cca. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor.se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. a unor poteci. mărirea efectului decorativ al unor exemplare. pe o înăl ime de 6-12 m de la bază. .5. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. Se aplică rărituri mixte sau combinate. în pădurile echiene de codru şi crâng. în condi ii nefavorabile de vegeta ie. respectiv atunci când se realizează consisten a plină. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare. stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. îmbunătă irea stării fitosanitare. cu o periodicitate de 3-5 ani. 20-30 ani. . reducerea consisten ei. cu o periodicitate de 3-5 ani. reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice). În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm). astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat.se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari. ob inându-se un număr optim de exemplare. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. fiind inestetice. în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor. .materialul rezultat nu se recoltează. Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani. în apropierea locurilor de sta ionare. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. din 3-6 (10) ani. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi.3.

3. cu foarte multe nişe ecologice. dar pentru oameni antrena i. de speciile forestiere folosite sau prezente. amestecuri de fag cu răşinoase. . Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. 7. se pot adopta diferite tratamente. rup i sau doborâ i.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor.6. deoarece circula ia este complicată (semin iş. făgete. Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase. În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate. buruieni). marea majoritate a pădurilor cu cvercinee. bolnavi. păduri de plopi euroamericani). respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente. Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări. în vederea atingerii unui anumit scop.

precum Crocus sp.. Tulipa sp.sp. Muscari sp. Tagetes sp. Acestea se folosesc grupat.sp. Tradescantia sp. . Narcissus sp.forma.. ... frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8. . . .1... Tulipa sp. contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde.. Acestea se folosesc pentru rabate. forma. Galanthus sp. Malva sp.. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii. . covoarelor.cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici..specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm..Tropaeolum majus. a rabatelor pe peluze. Sedum sp. Delphinium sp. cu aspect de tufă ... Aubrieta sp. Lobelia sp.1. În acest sens se deosebesc: . . Salvia splendens. cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens. precum şi în mozaicuri. precum specii din genurile: Lilium sp. a modului de creştere şi ramificare.. respectiv de orientarea în spa iu a acesteia. în sensibilizarea oamenilor la frumos.1.2. . Ageratum mexicanum sp. Alyssum sp. în planul apropiat de privitor.1.. 8.Cap.. Salvia sp.specii de talie mică 5 – 20 (25) cm. precum specii ale genurilor: Petunia sp.. în marginea rondurilor sau rabatelor.. cu tulpini ramificare.înăl imea. constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde. platbande sau grupuri pe peluze. Acestea joacă un rol psihologic fundamental. La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: . Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite. Calistephus chinensis. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: . Gladiolus sp. în componen a bordurilor.. Ageratum sp.ciclul de via ă.forma tulpinii (portul)..sp. peste 50 (60) cm. mirosul şi modul de asociere ale florilor. partere. .culoarea. Saponaria ocymoides.forma şi culoarea fructelor. . .. al sezonului de vegeta ie. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor. VIII. Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. cu port târâtor (sau pendent) . în fa a speciilor arbustive sau arborescente. .Tagetes sp. Hyacinthus sp. 8.specii de talie mare. Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile. culoarea şi mărimea frunzelor.

4. Astfel.sp. culoarea. 8. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii). florile fiind nesemnificative.. perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ.1. Nuan a culorii poate fi diferită.3. Portulaca sp.. culoarea şi abunden a frunzelor... Papaver sp. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp.. a sta ionării. mărimea şi culoarea frunzelor În general. mo ul curcanului. cu segmentele filiforme. creasta cocoşului. lalelele papagal. mărimea şi culoarea frunzelor.. Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa).sp. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp. până la albastru. argintiu sau cenuşiu.. Tulipa sp. în jurul teraselor. Forma. Delphinium sp. Forma. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu.) aceasta se schimbă de la roz-liliachie... mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale. cu tulpini simple. cu tulpini că ărătoare . iar altele puternic fidate. precum verbena şi crinii. Ricinus sp. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora. Agave sp. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. 8. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp..). Sempervivum sp. Unele frunze sunt mari. precum regina nop ii şi micsandrele.Ipomea purpurea. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena. Lilium sp. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit. .Lathyrus sp. Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis. clopo ei. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze. Humulus lupulus..sp. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. altele sunt mici şi mărunte. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată. în cazul petalelor tomentoase. . Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului. recomandându-se a se folosi în planul apropiat.. Pyrethrum sp. la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde.. locurilor pentru sporturile uşoare. roz.. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată. galben. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui. roşu grena. chioşcuri pentru odihnă). la început. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. Iresine sp. Polygonium sp..1. . Begonia sp. cu tulpini volubile . erecte Impatiens sp. la florile simple poate fi pală.. roşu sau grena.

. fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii. În unele situa ii. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie. Zinnia sp. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii. Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite.5. 8.plante anuale sensibile (Celosia sp.plante anuale semirustice (Begonia sp. ca o continuare a florilor. . fiind o sursă de amuzament pentru copii.1. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a. . După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: . de culoare roşie sau roză..) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii. Calceolaria sp.6. Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie.plante anuale rustice. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă. fiind aripate. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv. Mo ul curcanului (Amaranthus sp. vara.) are fructe persistente şi decorative. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire.8. iar primăvara vor înflori. men inând efectul decorativ. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna. Cineraria sp. iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare.1.. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite. florile se îndepărtează. Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie.) se seamănă în sere calde. .

Acestea pot fi rustice (Anemone sp.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi. rădăcini tuberizate. atunci când sunt plantate în diverse suporturi. rizomi.) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e..decorarea balcoanelor. sau semirustice (Canna indica. covoarelor. Narcissus sp. Chysanthemum sp. rabatelor. .decorarea spa iilor verzi. . ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor. pentru: .. rondurilor. în general. ferestrelor. Papaver orientalis). Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale. Hyacinthus orientalis.. Lolium sp. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp... mozaicurilor. bordurilor. Speciile floricole pot fi folosite. Hosta plantaginea. jardinierelor. în lungul apelor sau pe luciul lor.1. rizomi. depozite) ferite de înghe (4-10 oC).. 8. Dahlia sp. pe stânci sau pajişti. cămări. tuberobulbi... geophite – ce au bulbi. Polyanthes sp.. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an. Gladiolus sp. Aquillegia sp. teraselor. Convallaria majalis. Gypsophyla sp. tuberobulbi. Iris sp.) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit.7.

2. bujori. în special lunile de vară. continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri. sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor. numă-uita (Myosotis sp. nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene.. mijlocie (Petunia sp. . bănu i (Bellis perennis).decorarea stâlpilor. narcise. Portulaca grandiflora). cu port de tufă sau covoraş. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire.). în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale. crizanteme. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. Ageratum mexicanum „nana”.. instalând specii de talie mică în prim plan. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. forma şi nuan a frunzelor. dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. fiind eliminat semănatul şi plantările anuale. chioşcurilor. în trepte. fiind amplasate în locuri intens frecventate.. Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat. pergolelor. forma şi culoarea florilor. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. fie mixt. rabate.).). muscari (Muscari sp. costisitoare.ca flori tăiate. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. printre care se introduc plante anuale. Rudbekia sp. destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene. acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. perioada şi durata de înflorire. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori.). Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. stânjenei. zidurilor. Culturile cu plante anuale. Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. specifice plantelor anuale. mărimea. În func ie de perioada şi . treiajelor. partere). Tagetes sp. witrockiana). De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. înăl imea plantelor. au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. 8. O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). fie numai specii perene. narcise (Narcissus sp. ghiocei. perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an. de talie înaltă (Phlox paniculata.

. capacitate de re inere a apei). pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole. Acestea se deosebesc prin pH. rădăcinile de ferigă şi nisipul.pentru plantele cu rădăcini mai sub iri. nivelat. După valoarea pH-ului. Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a.3. ferigi)... compostul de grădină.soluri neutre – majoritatea solurilor. la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare. Dianthus sp). Cheiranthus cheiri). 8. perlit şi turbă în diferite propor ii. s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac.soluri alcaline – (Anemone sp. În func ie de sol. Asparagus sp.pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp. etc. pământul de turbă. În general.. . nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. pământul de lemn. permeabilitate. alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. Iris sp. pământul de ericacee.pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze. pământul de ace de răşinoase. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare. desfundat. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora.. pământul de frunze. modelarea terenului. Asparagus sp. Calluna vulgaris). pământul de pădure. Erica sp. Crocus. mobilizarea superficială a solului.. bine organizate. con inutul de substan e nutritive. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos. Amaryllis sp. brumărele). pH. mărun irea bulgărilor. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol. Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat. . Gladiolus sp. structură. de răsadni ă. Bellis) cu speciile anuale. de turbă) . . Viola. elemente nutritive. Tradescantia sp. . cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie.pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor. Instalarea speciilor floricole 8. Narcissus. Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare.. textură. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme.. aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: . superficiale (Primula sp. în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora.. Dianthus sp..soluri acide – (Coleus sp. Myosotis. Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri. textură. Galanthus) sau bienale (Primula. se deosebesc: .. Hyacinthus..durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa.1.3. . elina. În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare. cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură.

3. Galanthus. Muscari. Sedum) distan ele pot fi mai mari. bulbii acestora să se înrădăcineze. Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective. La plantare. Begonia). Dianthus.). dar nici să se stânjenească reciproc. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa.3.2. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp. Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. Fuchsia. Impatiens. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis.8. de cca. Lilium sp. Mathiola. comparativ cu înăl imea plantei. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele. Narcissus. La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca. până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren.. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea. Paeonia). 8. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei. La speciile perene. 2 – 2. Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. Alyssum. unde se vor dezvolta şi înflori. Amaranthus). Viola. Hosta plantaginea. Myosotis). Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale. Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis. Crocus. transplantarea apare necesară atunci când .3. această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris.). Hyacinthus.5 cm grosime. Hemerocallis sp..(Iris sp. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci. La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei. astfel încât până la venirea înghe ului la sol.

la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme. Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale. .datorită înmul irii naturale ale plantelor. . cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul. la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie. bobocitul. de perioada înfloririi. Ciupitul se execută cu unghia. .tunsul plantelor. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori. . . Pentru ob inerea de tufe bogate.reglementarea înfloritului. Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia.4.pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: . de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru . . Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. unele nu mai înfloresc în acel an. copilitul.înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie. cu rolul de a ob ine plante viguroase. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu. intrând mai devreme în vegeta ie. iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene. . spa iul devine insuficient. . acestea stânjenindu-se în dezvoltare. 8. .irigarea. această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. suprimarea tijelor florale vestejite. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie. transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani. când plantele nu suferă deloc.stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane.combaterea dăunătorilor biotici. Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii. fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă. În această categorie intră următoarele lucrări: .ob inerea unor forme caracteristice. .suprimarea păr ilor aeriene.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă.aplicarea îngrăşămintelor. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare. obligatorii sau facultative.tutorarea şi palisarea.

gura leului).formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire. de obicei terminată cu o floare (crizanteme. pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali. hortensie. trandafiri. pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. Se aplică la crizanteme. Pelargonium sp. garoafe). în acest caz întârziindu-se înfloritul. urzicu ă (Coleus sp..). de dimensiuni mai mari (crizanteme. ochiul boului). bujori. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat. . Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei.. garoafe. la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare. Petunia sp.

mase plastice. în func ie de specia respectivă. Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e. trestie. Lathyrus. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare. Tutorii pot fi din lemn. Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii.. dalii). metal de dimensiuni şi tipuri diferite. cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă.Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. mai ales în perioada de înflorire abundentă. Ipomea). Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. . cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime.

Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. etc.Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. ca regulă generală. a îngrăşămintelor organice solide. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. lalele. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. făina şi rosătura de coarne. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. după o prealabilă uscare şi mărun ire. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. În această categorie intră: excrementele de mamifere. chimice. clorura de potasiu. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. umiditatea şi mişcarea aerului. azotatul de amoniu. intensitatea luminii. bioxidului de carbon şi a altor gaze. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. ob inânduse solu ii prin fermentarea. . Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. sere. timp de două săptămâni. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. cu valen e simbiotice. făina de oase. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. temperatura mediului înconjurător. fiind indicată udarea diminea a devreme. bogate în potasiu: sarea potasică. 1:20. spălarea şi răcorirea plantelor. riguros selec ionate. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. sulfatul de potasiu. ghiocei. ciuperci). :30. microbiologice. la care se adaugă apă. narcise. solarii. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. solul. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. cenuşă. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. după trecerea perioadei de înflorire. uneori superfosfat. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. mustul de bălegar. Îngrăşămintele se aplică. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. maxim ora 10. de păsări.

rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut. tuberculi. bulbii sau rizomii. sau talaj. iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. uneori chiar săptămânal. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. rizomi. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă. sensibile la temperaturile scăzute. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. la geofitele semirustice. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. . frunze. în martie–aprilie. Acest strat men ine solul umed. periodică a diferitelor exemplare floricole. şi peste vară. pentru a nu se produce vătămări plantelor. măcar odată pe an. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora.sau noaptea. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. organele subterane (bulbi. manual sau cu ajutorul săpăligilor. aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor.

lalele). recreative sau sanitare. Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. 45 oC. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. iar în cazul asfaltului de cca. pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. arbuşti. IX. în zilele cu temperatură ridicată. În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. gazon care se tunde la 2-3 zile odată. atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . cu . datorită nuan elor de verde. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului.1. şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). asfalt sau beton. . Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon. luciu de apă). narcise. pietriş. fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. . realizând unitatea în diversitatea spa iului verde.pentru peluze.pentru terenuri sportive. De exemplu. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. clădiri.Cap. aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. formată în special din graminee. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. brânduşe. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. masive de arbori) sau nevii (stânci. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia. întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism. aranjamente florale. având aspectul unor pajişti naturale. imprimând o atmosferă de calm şi linişte.rustic. grupuri statuare. 30 oC. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. cărămidă. pentru a forma un covor des. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. elemente arhitecturale. ce înfră esc abundent. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor. După destina ie. gazonul se încălzeşte mai pu in.

Matricaria chamomilla. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. crichet – 2. la 12–20 cm. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. dar speciile se comportă diferit.. . prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. tufele sunt înghesuite foarte mult. lăstărire. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. de rezisten a la bătătorire sau tundere. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure. Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. Alopecurus pratensis. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. rezisten a la temperaturi scăzute. Gypsophylla muralis. rezisten a la bătătorire. sistem radicelar adânc de 25-30 cm.5 cm. Viola arvensis. având aspectul unei fâne e înflorite. uneori 40–50 cm (Poa pratensis. 9. uneori 100 cm (Dactylis glomerata. 9. Lollium perenne.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic. tenis – 0. După înăl ime: .5 cm. de diferite desimi.3. umiditatea din sol. . astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii.2. Agrostis tenis. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. grosiere. Cynonurus cristatus). Festuca rubra. . Papaver rhoeas. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. Iberis semperflorens. Calendula officinalis. Reseda lutea. În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime. rămânând suprafe e nude de pământ. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora. Alyssum maritimum. la tundere. aspre. Bellis perennis. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. înfră ire slabă. Campanulla sp. Agrostis stolonifera. rapiditatea de creştere. Bromus inermis). frunze mari. Poa annua). cerin ele fa ă de substratul nutritiv. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente.5 cm.5 cm. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării. rădăcinile sunt relativ superficiale.. rugbi – 6. ci în amestec de minim 3 specii.cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. capacitatea de refacere după tundere. Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens).înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis. aceasta dispare. Deschampsia caespitosa.

adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim. În diferite ări se aplică norme diferite. o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă. Decaparea .5 – 2. moloz. calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual. date de condi iile specifice ale ării respective. Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: . ci cresc lateral.3. După semănarea manuală.mecanic . consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren). De asemenea. .cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon.3. Metode şi tehnici de semănare: . de specie. Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă. dar şi vara. 9. Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene. adâncimea de semănare va fi mai mică.1. cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite.5 cm. a instala iilor de irigare. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului. gros de cca. acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite. 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. de exemplu: 12 g/m2 în SUA.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). cărămizi. dacă există sisteme de irigat. Dacă norma este prea scăzută.cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte). în cazul în care solul existent este corespunzător. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. zgură. după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă. Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre. iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător. precum şi costul mai mic. se ob ine un gazon prea rar. terenul se grăpează. a canalizărilor.2. dar şi executarea drenurilor. cu un aspect nefavorabil. Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0. pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. instalând toate speciile crescute natural. Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie). Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor.manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. amestec şi condi iile de sol. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate.9. îngroparea cablurilor electrice. 8 cm în care rădăcinile nu pătrund. . ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici).

Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. apar muşchii şi numeroase buruieni. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon.brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. care nu sunt preten ioase. în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn. care pot fi rulate. groase de 2-4cm. Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor). iar gramineele se răresc. Se recomandă tunderea pe timp ploios. 30 x 30. cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon). Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. 9. După aceste opera iuni. 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). sau mecanic cu maşini speciale. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. după care se sparge şi se mărun eşte elina. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. Dacă solul are o cantitate mare . Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale. Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. fosfor şi potasiu. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă.4.

Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului. O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. pentru compensare. înainte de înflorirea buruienilor. Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha.de calciu. trebuie mărită cantitatea de fosfor. . Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole).

.de amuzament. elemente arhitecturale. sau conduc spre un obiectiv principal important. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: . care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei. au o lă ime mai redusă (minim 1.20 m). fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez). sunt de obicei largi. inestetic şi nefunc ional. pentru terenurile cu denivelări. mai sigură. măreşte aten ia. justificate de prezen a diferitelor obstacole. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele). obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării. de refugiu.Cap. organismul nu depune efort. care chiar dacă este monotonă este mai uşoară.5 -0. Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu. . implică o diminuare a efortului. . apare un sentiment plăcut de protec ie. de cucerire a spa iului înconjurător. divertisment.de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut. creează impresia de avansare. perspectivele. Aleile sunt mărginite de regulă de arbori. . .1.de indispozi ie (de închistare) . căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci.mişcare ascendentă. în meandre pentru traseele sinuoase.pentru ceea ce este viu sau în schimbare.mişcarea orizontală.de stimulare. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante. pentru obiective bine determinate. pentru stilul geometric. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului. grădinile alpine. îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. ce este binevoită la întoarcerea din plimbare. În func ie de natura circula iei. . de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. 10. Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: .7 m lă ime. . ordine şi propor ie. curiozitate . importan ă şi lă ime. flori. influen ând sentimentul de veselie. având 0. Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. pentru terenurile orizontale. ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare). X. şi în echilibru cu for a gravita ională. mai stabilă. călare sau cu bicicleta.pentru ceea ce este rigid.mişcarea descendentă.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. de intimitate şi uneori de regres. Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi.

Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: . Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. . . mozaic. macadam. ceramică sau marmură. de forme diferite. de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. beton. Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. lian i sau materiale hidrofobizate. tip zidărie. cărămidă. este folosit în pădurile de recreare. Căile împietruite cu pietriş de carieră.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). Pământul. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. corelată cu ambientul. pavele.cele neregulate în „opus incertum”. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. pătrate. Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei. cel pu in cu fa a superioară netedă. şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale. dale. roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara.cele paralelipipedice în diferite modele: brădu . iar cele deschise obosesc ochii). pietriş. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. dalaj antic.cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . asfalt turnat sau cilindrat. dalaj englezesc. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră. Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme.

Malurile se vor amenaja prin terasare. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). asemănător cu malurile opuse. Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. căderi de apă. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. la o distan ă între centrele de greutate. dreptunghiulare.60-0. fără frânturi. bitumului. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră. . sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv. conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. din beton. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. prin deschideri de perspective. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. pâraie. dispuse în diferite depresiuni ale terenului.65 cm). dar fără a fi simetrice. Caltha palustris). făl uită. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici. Apele stătătoare (numite impropriu. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape. având rolul unui factor calmant în peisaj. realizate de obicei pe stâncării. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. uşurin a între inerii. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. iazuri.pe gazon. senza ia de răcorire şi de prospe ime. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare.2. ale fiecărei dale. geometrică. fântâni. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. Când cursul apei este însorit. în locurile cu erodare puternică. dar poate fi ameliorată. 10. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. cărămidă. de mişcare. iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă. elipsoidale. trestie. au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor. pătrate. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. lacuri.

folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare. privit dintr-un loc potrivit. Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. colorată diferit chiar. mărime şi culori. caz în care se pot men ine în forma lor naturală. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: .4. bazin cu jeturi orientate spre mijloc. Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. de la câ iva metri pătra i la câteva sute. Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. . un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos. folosite pe timp de noapte. în mod progresiv. .bazin cu jeturi orientate spre periferie. de solidaritate monumentală. Când sunt de dimensiuni mari. fiind compusă dintr-un obiect potrivit. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului. obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu.bazin cu cupă florentină în mijloc. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă. în mod artificial. . iar când sunt mici şi grupate. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii. fie vor fi aduse.3. Grădinile alpine creează.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. muntos. la o oarecare distan ă de clădiri. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. un microrelief accidentat.fântână cu taluz cu cascadă. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime. situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit. O perspectivă bine concepută are echilibru. Grădinile alpine au suprafe e variabile. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. şi pot fi amenajate într-un mod special. Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. cu o vegeta ie specifică. 10. . Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă. combinată cu lumina artificială.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con. acestea dau impresia de putere. 10. Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. Perspectiva reprezintă o privelişte limitată.

fiind amplasate pe esplanade. a orchestrelor sau a fanfarelor. pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. . cu turbă şi nisip. la capătul aleilor. destinate adăpostirii vizitatorilor. teatrul verde. într-o formă simplă dar estetică. . suporturi pentru plante. cele mari în planul din spate.5. balustradele (parapetele). accidentat. treiajele. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra. în pie e sau în punctele de perspectivă. Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . arcadele şi porticurile. în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor. pătrată.umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune). Acestea se pot construi din lemn.aşezarea unui strat de pământ de elină. Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. subalpin. cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. pode e şi poduri. bănci şi scaune (mobilier de grădină). Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. deşertic. numite chioşcuri descoperite (naturale). Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare. a domina.dispunerea blocurilor de piatră. scările. . zăpadă. înghe . situate în spa iile verzi. grupuri sculpturale.extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. belvederile. Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. . Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. lăsând spa ii mari între ele. Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară. 10.Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural. hexagonală sau octogonală. Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. în pantă sau se va crea artificial. sau cărămidă. la marginea apelor. beton. cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna).aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. coloanele. Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje. chioşcurile. . vase decorative. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . va fi pe cât posibil frământat. pergolele. construc ii uşoare. a men ine. pentru ca pământul să se taseze suficient. în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta.

dezvoltare pe verticală. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale. Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor. lemn. lă ime 0. Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic.5-0. grup sculptural. lemn sculptat sau marmură. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%. Forma. la marginea teraselor. pe lângă ape sau terenuri accidentate. teraselor. fontă. cărămidă. mărginirea unor perspective. cărămidă. pe orizontală. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. a unui rond de flori. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. Se recomandă ca optimă. în lungul aleilor largi. Materiale de construc ie folosite: piatră. mozaic. metal. ce prezintă ca elemente de sus inere. stâlpi verticali (piatră. din diferite materiale de construc ie. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. lemn. oferind refugiu împotriva insola iei. înăl imea 0. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu. beton armat. mărime. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. beton. piatră). fier. culoarea lor. de obicei cu înflorire abundentă.4-3. formate din panouri cu zăbrele. Treiajele sunt construc ii uşoare. folosite pentru decorarea unor pere i. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. ce acoperă por iuni de alei sau terase. fiind amplasate la capătul aleilor.4-0. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate.7m şi înăl ime 2-2. compartimentarea unui spa iu verde. marmură şi au un mare efect prin formă. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare.45 m. Pot fi cu sau fără spătar.0 m.5 m. atât la soare cât şi la umbră. . Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare. aluminiu. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. bronz. Acestea se confec ionează din piatră. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare.5 m. cărămidă. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale.

Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. beton. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor. aleilor. decorat cu plante de mozaic. . Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv. piatră. ciment. în lungul scărilor. zidurilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful