อาณาจักรอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ ายบอกทาง, ค้นหา
"กรุ งศรี อยุธยา" เปลี่ยนทางมาที่ นี่ สาหรั บธนาคาร ดูที่ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
สาหรั บความหมายอื่น ดูที่ อยุธยา และระวังสับสนกับ อโยธยา

อาณาจักรอยุธยา
ราชอาณาจักร

พ.ศ. 1893–

พ.ศ. 2310

สั ญลักษณ์

ธงค้าขาย

ตราแผ่นดิน
แผนที่

แผนที่อาณาจักรอยุธยาประมาณ พ.ศ. 1953 (สี ม่วงเข้ม)

ข้ อมูลทัว่ ไป[ซ่อน]

กรุ งศรี อยุธยา

เมืองหลวง

พิษณุโลก (พ.ศ. 2006-2031) [1]
ลพบุรี[ต้องการอ้ างอิง]
ภาษา

ภาษาไทย

การปกครอง

สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์

พระมหากษัตริย์
- 1893 - 1952
- 1952 - 2112
- 2112 - 2172
- 2172 - 2231
- 2231 - 2310

ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ราชวงศ์สุโขทัย
ราชวงศ์ปราสาททอง
ราชวงศ์บา้ นพลูหลวง
ยุคกลาง และยุคเรอเนซองส์
สถาปนา
เสี ยกรุ งครั้งที่หนึ่ง
เสี ยกรุ งครั้งที่สอง

ยุคประวัตศิ าสตร์
- พ.ศ. 1893
- พ.ศ. 2112
- 7 เมษายน พ.ศ.
2310
ปัจจุบัน

เป็ นส่วนหนึ่งของประเทศไทย
ก่ อนหน้ านี้

ต่ อจากนี้

อาณาจักรละโว้
อาณาจักรธนบุรี
อาณาจักรเพชรบุรี
อาณาจักรนครศรี ธรรมราช
อาณาจักรสุโขทัย

ประวัตศิ าสตร์ ไทย

ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์

บ้ านเชียง ประมาณ 2500 ก่อน พ.ศ.
บ้ านเก่า ประมาณ 2000 ก่อน พ.ศ.
ยุคอาณาจักร

สุ วรรณภูมิ
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 3-5

โจฬะ
พุทธศตวรรษที่ 2-17

สุ วรรณโคมคา
พศว. 4-5

ทวารวดี-นครชัยศรี
ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 5-15

โยนกนาคพันธุ์
638-1088

คันธุลี

เวียงปรึกษา

994-1202

1090-1181

ศรีวชิ ัย

ละโว้

หิรัญเงินยางฯ

1202-1758

1191 -1470

1181 - 1805

หริภุญชัย
1206-1835

สงครามสามนคร พ.ศ. 1467-1470
สุ พรรณภูมิ

พริบพรี

ละโว้
ตามพรลิงค์
สุ โขทัย

นครศรีธรรมราช

1792-1981

อยุธยา (1)

พะเยา

เชียงราย

1190-2011

1805-1835

ล้ านนา
1835-2101

พ.ศ. 1893-2112

สค.ตะเบ็งชเวตี้
สค.ช้างเผือก
เสี ยกรุ งครั้ งที่ 1
พ.ศ. 2112

านนาของพม่า
พิษณุโลก ล้2101-2317
2106-2112

กรุงศรีอยุธยา (2)
พ.ศ. 2112-2310

เสียกรุงครั้งที่ 2
สภาพจลาจล
กรุงธนบุรี
พ.ศ. 2310-2325

กรุงรัตนโกสินทร์

ล้านนาของสยาม
พ.ศ. 2317-2442

นครเชียงใหม่

พ.ศ. 2325-ปั จจุบนั

สงครามเก้าทัพ
อานามสยามยุทธ
การเสี ยดินแดน
มณฑลเทศาภิบาล
สงครามโลก: ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2
ยุครัฐประชาชาติ

ประเทศไทย
ปฏิวตั ิ พ.ศ. 2475

สหรัฐไทยเดิม
พ.ศ. 2485-2489

เปลีย่ นแปลงชื่อประเทศ
จัดการ:

แม่แบบ • พูดคุย • แก้ไข

อาณาจักรอยุธยา เป็ นอาณาจักรของชนชาติไทยในอดีตตั้งแต่ พ.ศ. 1893-2310 มีเมืองหลวงที่ กรุ งศรี อยุธยา
เป็ นอาณาจักรซึ่งมีความเจริ ญรุ่ งเรื องจนอาจถือได้วา่ เป็ นอาณาจักรที่รุ่งเรื องมัง่ คัง่ ที่สุดในภูมิภาคสุวรรณภูมิ[2]
อีกทั้งยังเป็ นอาณาจักรที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติ จนถือได้วา่ เป็ นศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติ[3] เช่น
จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย รวมทั้งชาติตะวันตก เช่น โปรตุเกส สเปน ดัตช์ และฝรัง่ เศส
เคยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล โดยมีประเทศราชแผ่ขยายไปจนถึงรัฐฉานของพม่า อาณาจักรล้านนา
มณฑลยูนนานและมณฑลชานสี อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอม และคาบสมุทรมมลายูในปั จจุบนั [4]

เนือ้ หา
[ซ่อน]
1 กรุ งศรี อยุธยา
2 ประวัติ
o 2.1 จุดเริ่ มต้น
o 2.2 การขยายดินแดน
o 2.3 การล่มสลายของอาณาจักร
3 การกอบกูเ้ อกราชครั้งที่ 2
4 พระราชวงศ์
5 พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
6 การปกครอง
o 6.1 อยุธยาตอนต้น (1893-1991)
o 6.2 สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงพระเพทราชา (1991-2231)
o 6.3 สมัยตั้งแต่พระเพทราชา (2231-2310)
7 ประชากรศาสตร์
o 7.1 กลุ่มชาติพน
ั ธุ์
o 7.2 ภาษา

     8 ระบบไพร่ 9 ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ 10 อ้างอิง o 10.1 บรรณานุกรม 11 ดูเพิ่ม 12 แหล่งข้อมูลอื่น [แก้] กรุงศรีอยุธยา กรุ งศรี อยุธยา (พ. แม่น้ าํ เจ้าพระยาทางทิศตะวันตกและทิศใต้ และแม่น้ าํ ลพบุรีทางทิศตะวันออก เดิมทีบริ เวณนี้ไม่ได้มีสภาพเป็ นเกาะ แต่พระเจ้าอูท่ องทรงดําริ ให้ขดุ คูเชื่อมแม่น้ าํ ทั้ง 3 สาย เพื่อให้เป็ นปราการธรรมชาติป้องกันข้าศึก ที่ต้ งั กรุ งศรี อยุธยายังอยูห่ ่างจากอ่าวไทยไม่มากนัก ทําให้กรุ งศรี อยุธยาเป็ นศูนย์กลางการค้ากับชาวต่างประเทศด้วย ปั จจุบนั บริ เวณนี้เป็ นส่วนหนึ่งของอําเภอพระนครศรี อยุธยา ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา [แก้] ประวัติ [แก้] จุดเริ่มต้ น ชาวไทยเริ่ มตั้งถิ่นฐานบริ เวณตอนกลาง และตอนล่างของลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยามาตั้งแต่พทุ ธศตวรรษที่ 18 แล้ว ทั้งยังเคยเป็ นที่ต้ งั ของเมืองสังขบุรี อโยธยา เสนาราชนคร และกัมโพชนคร[5] ต่อมา ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรขอมและสุโขทัยเริ่ มเสื่ อมอํานาจลง พระเจ้าอู่ทองทรงดําริ จะย้ายเมืองและพิจารณาชัยภูมิเพื่อตั้งอาณาจักรใหม่ และตัดสิ นพระทัยสร้างราชธานีแห่งใหม่บริ เวณตําบลหนองโสน (บึงพระราม) [6] และสถาปนากรุ งศรี อยุธยาขึ้นเป็ นราชธานี เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 6 คํ่า เดือน 5 ปี ขาล จุลศักราช 712[7] ตรงกับวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม .ศ. 2209) วาดโดยบริ ษทั ดัตช์ตะวันออก กรุ งศรี อยุธยาตั้งอยูบ่ นบริ เวณซึ่งมีแม่น้ าํ ล้อมรอบถึง 3 สาย อันได้แก่ แม่น้ าํ ป่ าสักทางทิศเหนือ.

ศ.ศ.พ. 2310 พระยาวชิรปราการได้ทาํ พิธีปราบดาภิเษกทํานองเป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งศรี อยุธยา (แต่นกั ประวัติศาสตร์นบั เป็ นสมัยธนบุรี) เฉลิมพระนามว่า "สมเด็จพระบรมราชาที่ 4" แต่ส่วนมากคนมักเรี ยกท่านว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ขณะมีพระชนมายุได้ 33 พรรษา ก่อนจะย้ายราชธานีไปยังกรุ งธนบุรีเป็ นการชัว่ คราว [แก้] พระราชวงศ์ . 1351) ชื่อว่า กรุ งเทพมหานคร บวรทวาราวดี ศรี อยุธยา มหาดิลก ภพนพรั ตน์ ราชธานี บุรีรมย์ อุดมมหาสถาน[9] ประวัติศาสตร์บางแห่ง[ต้องการอ้ างอิง]ระบุวา่ เกิดโรคระบาดขึ้น พระเจ้าอู่ทองจึงทรงย้ายเมืองหลวงมายังกรุ งศรี อยุธยา [แก้] การขยายดินแดน กรุ งศรี อยุธยาดําเนินนโยบายขยายอาณาจักรด้วย 2 วิธีคือ ใช้ กาลังปราบปราม ซึ่งเห็นได้จากชัยชนะในการยึดครองเมืองนครธม (พระนคร) ได้อย่างเด็ดขาดในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และอีกวิธีหนึ่งคือ การสร้ างความสัมพันธ์ แบบเครือญาติ อันเห็นได้จากการผนวกกรุ งสุโขทัยเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักร [แก้] การล่มสลายของอาณาจักร ดูเพิ่มที่ การเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้ งที่ สอง ช่วงสมัยรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ เกิดการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างพระเจ้าเอกทัศกับพระเจ้าอุทุมพร เนื่องจากพระองค์ทรงเลือกพระอนุชาขึ้นเป็ นกษัตริ ยไ์ ม่เป็ นไปตามราชประเพณี แต่พระเจ้าเอกทัศก็ทวงบัลลังก์ ได้ข้ ึนเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายแห่งกรุ งศรี อยุธยา ครั้นในปี พ.ศ. 2310 [แก้] การกอบกู้เอกราชครั้งที่ 2 ครั้นต่อมา พระยาวชิรปราการได้รวบรวมชุมนุมทั้งหมดที่เมืองจันทร์ แล้วได้ขบั ไล่พม่า และสามารถกอบกูเ้ อกราชครั้งที่ 2 ได้สาํ เร็ จในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2308 พระเจ้ามังระ บุตรของพระเจ้าอลองพญา ก็ได้รุกรานอาณาจักรอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง โดยแบ่งกองกําลังออกเป็ น 2 ส่วน คือ ฝ่ ายเหนือภายใต้การบังคับของเนเมียวสี หบดี และฝ่ ายใต้ภายใต้การนําของมังมหานรธา และมุ่งเข้าตีอาณาจักรอยุธยาพร้อมกันทั้งสองด้าน ฝ่ ายอยุธยาทําการตั้งรับอย่างเข้มแข็ง และสามารถต้านทานการปิ ดล้อมของกองทัพพม่าไว้ได้นานถึง 14 เดือน แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งการล่มสลายได้ กองทัพพม่าสามารถเข้าเมืองได้ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2303 พระเจ้าอลองพญาทรงนําทัพมารุ กรานอาณาจักรอยุธยา พระเจ้าอุทุมพรทรงถูกเรี ยกตัวมาบัญชาการตั้งรับพระนคร แต่ภายหลังจากที่กองทัพพม่ายกกลับนั้น พระองค์ก็ได้ลาผนวชดังเดิม ในปี พ.ศ.นี้เทียบจาก จ.ศ.ศ. 1893[8] (พ. แต่จะตรงกับ ค.ศ. 2310 จากนั้นในวันที่ 28 ธันวาคม พ.

1931 (18 สุพรรณภูมิ ปี ) 4 สมเด็จพระเจ้าทองลัน (พระราชโอรสขุนหลวงพะงัว่ ) 1931 (7 วัน) สมเด็จพระราเมศวร ครองราชย์ครั้งที่ 2 1931 . 2.2076 (4 ปี ) สุพรรณภูมิ 12 พระรัษฎาธิราช (พระราชโอรสพระบรมราชาธิราชที่ 4) 2076 (5 เดือน) สุพรรณภูมิ สุพรรณภูมิ .1912 (19 อู่ทอง ปี ) 2 สมเด็จพระราเมศวร (พระราชโอรสพระเจ้าอู่ทอง) ครองราชย์ครั้งที่ 1 1912 . 4. 3.2072 (38 สุพรรณภูมิ ปี ) 11 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (พระราชโอรสพระรามาธิบดีที่ 2) 2072 .ราชวงศ์กษัตริ ยข์ องกรุ งศรี อยุธยา ประกอบด้วย 5 ราชวงศ์ คือ 1. ราชวงศ์อู่ทอง มีกษัตริ ย ์ 3 พระองค์ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ มีกษัตริ ย ์ 13 พระองค์ ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริ ย ์ 7 พระองค์ ราชวงศ์ปราสาททอง มีกษัตริ ย ์ 4 พระองค์ ราชวงศ์บา้ นพลูหลวง มีกษัตริ ย ์ 6 องค์ ซึ่งรวมเป็ นกษัตริ ยร์ วม 34 (นับรวมขุนวรวงศาธิราช ) พระองค์ ซึ่งถือว่ามีมาก ซึ่ง อาณาจักรกรุ งศรี อยุธยา เป็ นราชธานีมาตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 1893 จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2310 เป็ นเวลายาวนานถึง 417 ปี เลยทีเดียว กษัตริ ยข์ องกรุ งศรี อยุธยา มีดงั นี้ [แก้] พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ลาดับ พระนาม ปี ทีค่ รองราชย์ พระราชวงศ์ 1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 1893 .1991 (24 สุพรรณภูมิ ปี ) 8 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชโอรสเจ้าสามพระยา) 1991 .2031 (40 สุพรรณภูมิ ปี ) 9 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระราชโอรสพระบรมไตรโลกนาถ) 2031 .1913 (1 ปี ) อู่ทอง 3 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงัว่ ) 1913 .1952 (14 อู่ทอง ปี ) 6 สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) (พระราชนัดดาของขุนหลวงพระงัว่ ) 1952 .1938 (7 ปี ) อู่ทอง 5 สมเด็จพระรามราชาธิราช (พระราชโอรสพระราเมศวร) 1938 .2034 (3 ปี ) สุพรรณถูมิ 10 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระราชโอรสพระบรมไตรโลกนาถ) 2034 .1967 (16 สุพรรณภูมิ ปี ) 7 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) (พระราชโอรสเจ้านครอินทร์ ) 1967 . 5.

13 สมเด็จพระไชยราชาธิราช (พระราชโอรสพระรามาธิบดีที่ 2) 2077 .2111 (20 สุพรรณภูมิ ปี ) 17 สมเด็จพระมหิ นทราธิราช (พระราชโอรสพระมหาจักรพรรดิ) 2111 .2231 (32 ปราสาททอง ปี ) 29 สมเด็จพระเพทราชา 2231 .2246 (15 บ้านพลูหลวง ปี ) 30 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสื อ) 2246 .2112 (1 ปี ) สุพรรณภูมิ 18 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พระราชบุตรเขยในพระมหาจักรพรรดิ) 2112 .2301 (26 บ้านพลูหลวง - ปราสาททอง .2164 (1 ปี ) สุโขทัย (พระร่ วง) 22 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พระราชโอรสพระเอกาทศรถ) [ต้องการอ้ างอิง] 2164 .2163 (15 สุโขทัย ปี ) (พระร่ วง) 21 พระศรี เสาวภาคย์ (พระราชโอรสพระเอกาทศรถ) 2163 .2198 (26 ปราสาททอง ปี ) 26 สมเด็จเจ้าฟ้ าไชย (พระราชโอรสพระเจ้าปราสาททอง) 2198-2199 (1 ปี ) ปราสาททอง 27 สมเด็จพระศรี สุธรรมราชา (พระราชอนุชาพระเจ้าปราสาททอง) 2199 (3 เดือน) 28 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พระราชโอรสพระเจ้าปราสาททอง) 2199 .2148 (15 สุโขทัย ปี ) (พระร่ วง) 20 สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระราชโอรสพระมหาธรรมราชา) 2148 .2171 (7 ปี ) สุโขทัย (พระร่ วง) 23 สมเด็จพระเชษฐาธิราช (พระราชโอรสพระเจ้าทรงธรรม) 2171-2172 (2 ปี ) สุโขทัย (พระร่ วง) 24 พระอาทิตยวงศ์ (พระราชโอรสพระเจ้าทรงธรรม) 2172 (36 วัน) สุโขทัย (พระร่ วง) 25 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ออกญากลาโหมสุริยวงค์) 2172 .2275 (24 บ้านพลูหลวง ปี ) 32 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ (พระราชโอรสพระเจ้าเสื อ) 2275 .2133 (21 สุโขทัย ปี ) (พระร่ วง) 19 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระราชโอรสพระมหาธรรมราชา) 2133 .2091 (2 ปี ) สุพรรณภูมิ 15 ขุนวรวงศาธิราช 2091 (42 วัน) 16 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเทียรราชา) 2091 .2089 (12 สุพรรณภูมิ ปี ) 14 พระยอดฟ้ า (พระแก้วฟ้ า) (พระราชโอรสพระไชยราชาธิราช) 2089 .2251 (6 ปี ) บ้านพลูหลวง 31 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (พระราชโอรสพระเจ้าเสื อ) 2251 .

2310 (9 ปี ) บ้านพลูหลวง บ้านพลูหลวง [แก้] การปกครอง การจัดการปกครองในสมัยอยุธยาสามารถแบ่งออกได้เป็ นสามช่วง คือ ช่วงก่อนการปฏิรูปการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (1839-1991) ช่วงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงสมัยสมเด็จพระเพทราชา (1991-2231) และการปฏิรูปการปกครองของสมเด็จพระเพทราชาเป็ นต้นไป (2231-2310) [แก้] อยุธยาตอนต้ น (1893-1991) มีการปกครองคล้ายคลึงกับในช่วงสุโขทัย ในราชธานี พระมหากษัตริ ยม์ ีสิทธิ์ปกครองโดยตรง หากก็ทรงใช้อาํ นาจผ่านข้าราชการและขุนนางเช่นกัน นอกจากนี้ยงั มีระบบการปกครองภายในราชธานีที่เรี ยกว่า จตุสดมภ์ ตามการเรี ยกของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ[10] อันได้แก่ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา การปกครองนอกราชธานี ประกอบด้วย เมืองหน้าด่าน เมืองชั้นใน เมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช โดยมีรูปแบบกระจายอํานาจออกจากศูนย์กลางค่อนข้างมาก[11] เมืองหน้าด่าน ได้แก่ ลพบุรี นครนายก พระประแดง และสุพรรณบุรี ตั้งอยูร่ อบราชธานีท้ งั สี่ ทิศ ระยะเดินทางจากราชธานีสองวัน พระมหากษัตริ ยท์ รงส่งเชื้อพระวงศ์ที่ไว้วางพระทัยไปปกครอง หากก็นาํ มาซึ่งปั ญหาการแย่งชิงราชสมบัติอยูบ่ ่อยครั้ง เมืองชั้นในทรงปกครองโดยผูร้ ้ งั ถัดออกไปเป็ นเมืองพระยามหานครหรื อหัวเมืองชั้นนอก ปกครองโดยเจ้าเมืองที่สืบเชื้อสายมาแต่เดิม มีหน้าที่จ่ายภาษีและเกณฑ์ผคู ้ นในราชการสงคราม[11] และสุดท้ายคือเมืองประเทศราช พระมหากษัตริ ยป์ ล่อยให้ปกครองกันเอง เพียงแต่ตอ้ งส่งเครื่ องบรรณาการมาให้ราชธานีทุกปี [แก้] สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงพระเพทราชา (1991-2231) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกระบบเมืองหน้าด่านเพื่อขจัดปั ญหาการแย่งชิงราชสมบัติ และขยายอํานาจของราชธานีโดยการกลืนเมืองรอบข้างเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของราชธานี[12] สําหรับระบบจตุสดมภ์ ทรงแยกกิจการพลเรื อนออกจากกิจการทหารอย่างชัดเจน ให้อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของสมุหนายกและสมุหกลาโหมตามลําดับ นอกจากนี้ยงั มีการเปลี่ยนชื่อกรมและชื่อตําแหน่งเสนาบดี แต่ยงั คงไว้ซ่ ึงหน้าที่ความรับผิดชอบเดิม ส่วนการปกครองส่วนภูมิภาคมีลกั ษณะเปลี่ยนไปในทางการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางให้มากที่สุด โดยให้เมืองชั้นนอกเข้ามาอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของราชธานี มีระบบการปกครองที่ลอกมาจากราชธานี[13] มีการลําดับความสําคัญของหัวเมืองออกเป็ นชั้นเอก โท ตรี .ปี ) 33 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (พระราชโอรสพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ) 2301 (2 เดือน) 34 สมเด็จพระที่นงั่ สุริยาสน์อมริ นทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) (พระราชโอรสพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ) 2301 .

สําหรับหัวเมืองประเทศราชนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากนัก หากแต่พระมหากษัตริ ยจ์ ะมีวธิ ีการควบคุมความจงรักภักดีต่อราชธานีหลายวิธี เช่น การเรี ยกเจ้าเมืองประเทศราชมาปรึ กษาราชการ หรื อมาร่ วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรื อถวายพระเพลิงพระบรมศพในราชธานี การอภิเษกสมรสโดยการให้ส่งราชธิดามาเป็ นสนม และการส่งข้าราชการไปปกครองเมืองใกล้เคียงกับเมืองประเทศราชเพื่อคอยส่งข่าว ซึ่งเมืองที่มีหน้าที่ดงั กล่าว เช่น พิษณุโลกและนครศรี ธรรมราช[14] [แก้] สมัยตั้งแต่ พระเพทราชา (2231-2310) ในสมัยพระเพทราชา ทรงกระจายอํานาจทางทหารซึ่งเดิมขึ้นอยูก่ บั สมุหกลาโหมแต่ผเู ้ ดียวออกเป็ นสามส่วน โดยให้สมุหกลาโหมเปลี่ยนไปควบคุมกิจการทหารในราชธานี กิจการทหารและพลเรื อนของหัวเมืองทางใต้ ให้สมุหนายกควบคุมกิจการพลเรื อนในราชธานี กิจการทหารและพลเรื อนของหัวเมืองทางเหนือ และพระโกษาธิบดี ให้ดูแลกิจการทหารและพลเรื อนของหัวเมืองตะวันออก ต่อมา สมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ (2275-2301) ทรงลดอํานาจของสมุหกลาโหมเหลือเพียงที่ปรึ กษาราชการ และให้หวั เมืองทางใต้ไปขึ้นกับพระโกษาธิบดีดว้ ย[15] นอกจากนี้ ในสมัยพระมหาธรรมราชา ยังได้จดั กําลังป้ องกันราชธานีออกเป็ นสามวัง ได้แก่ วังหลวง มีหน้าที่ป้องกันพระนครทางเหนือ วังหน้า มีหน้าที่ป้องกันพระนครทางตะวันออก และวังหลัง มีหน้าที่ป้องกันพระนครทางตะวันตก ระบบดังกล่าวใช้มาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั [15] [แก้] ประชากรศาสตร์ .

000 คน ซึ่งนับชายหญิงและเด็กอย่างครบถ้วน[16] แต่ลาลูแบร์กล่าวว่า ตังเลขดังกล่าวน่าจะไม่ถูกต้องเนื่องจากมีผหู ้ นีการเสี ยภาษีอากรไปอยูต่ ามป่ าตามดงอีกมาก[17] มีกลุ่มชาติพนั ธุ์หลักคือไทยสยาม ซึ่งเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ในตระกูลภาษาไท-กะได ซึ่งบรรพบุรุษของไทยสยามปรากฏหลักแหล่งของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาตระกูลไท-กะไดเก่าแก่ที่สุดอายุกว่า 3. 2236 [แก้] กลุ่มชาติพันธุ์ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 อาณาจักรอยุธยามีประชากรประมาณ 1.ศ.ภาพชาวสยามจากจดหมายเหตุลาลูแบร์ พ.ศ.900. 1100 ก็มีประชากรตระกูลไทย-ลาว เป็ นประชากรพื้นฐานรวมอยูด่ ว้ ย[18] ซึ่งเป็ นกลุ่มชนอพยพลงมาจากบริ เวณสองฝั่งโขงลงทางลุ่มนํ้าน่านแล้วลงสู่ลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยาฟากตะวันตกแถบสุพรรณบุรี ราชบุรี ถึงเพชรบุรีและเกี่ยวข้องไปถึงเมืองนครศรี ธรรมราช[19] ซึ่งในส่วนนี้ลาลูแบร์ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้บนั ทึกเกี่ยวกับชาวสยามว่า ชาวลาวกับชาวสยามเกือบจะเป็ นชนชาติเดียวกัน[20] เอกสารจีนที่บนั ทึกโดยหม่าฮวนได้กล่าวไว้วา่ ชาวเมืองพระนครศรี อยุธยาพูดจาด้วยภาษาอย่างเดียวกับกลุ่มชนทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของจีน[18] .000 ปี ซึ่งมีหลักแหล่งแถบกวางสี คาบเกี่ยวไปถึงกวางตุง้ และแถบลุ่มแม่น้ าํ ดํา-แดงในเวียดนามตอนบน ซึ่งกลุ่มชนนี้มีความคลื่นไหวไปมากับดินแดนไทยในปั จจุบนั ทั้งทางบกและทางทะเลและมีการคลื่นไหวไปมาอย่างไม่ขาด สาย[18] ในยุคอาณาจักรทวารวดีในแถบลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยาช่วงหลังปี พ.

เชื้อพระวงศ์พะโค (Banca). 2295 พม่าได้ปราบชาวมอญอย่างรุ นแรง จึงมีการลี้ภยั เข้ามาในกรุ งศรี อยุธยาจํานวนมาก[23] โดยชาวมอญในกรุ งศรี อยุธยาตั้งถิ่นฐานอยูร่ ิ มแม่น้ าํ เช่น บ้านขมิน้ ริ มวัดขุนแสน ตําบลบ้านหลังวัดนก ตําบลสามโคก และวัดท่าหอย[24] ชาวเขมรอยูว่ ดั ค้างคาว[25] ชาวพม่าอยูข่ า้ งวัดมณเฑียร[26] ส่วนชาวตังเกี๋ยและชาวโคชินไชน่า (ญวน) ก็มีหมู่บา้ นเช่นกัน[27] เรี ยกว่าหมูบ่ า้ นโคชินไชน่า[28] นอกจากนี้ชาวลาวก็มีจาํ นวนมากเช่นกัน โดยในรัชสมัยของสมเด็จพระราเมศวรครองราชย์ครั้งที่สอง ได้กวาดต้อนครัวลาวเชียงใหม่ส่งไปไว้ยงั จังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรี ธรรมราช และจันทบุรี[29] และในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงยกทัพไปตีลา้ นนาในปี พ. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช. และเชื้อพระวงศ์กมั พูชา[32] นอกจากชุมชนชาวเอเชียที่ถูกกวาดต้อนมาแล้วก็ยงั มีชุมชนของกลุ่มผูค้ า้ ขายและผูเ้ ผยแผ่ศาสนาทั้งชาวเอเชียจากส่ วนอื่นและชาวตะวันตก เช่น ชุมชนชาวฝรั่งเศสที่บา้ นปลาเห็ด[33] ปั จจุบนั อยูท่ างทิศใต้นอกเกาะอยุธยาใกล้กบั วัดพุทไธสวรรย์ ซึ่งภายหลังบ้านปลาเห็ตได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบ้านเซนต์โยเซฟ[34] หมู่บา้ นญี่ปุ่นอยูร่ ิ มแม่น้ าํ ระหว่างหมู่บา้ นชาวมอญและโรงกลัน่ สุราของชาวจีน ถัดไปเป็ นชุมชนชาวฮอลันดา[35] ทางใต้ของชุมชนฮอลันดาเป็ นถิ่นพํานักของชาวอังกฤษ.. 1700 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลายอย่าง[21] ด้วยเหตุที่กรุ งศรี อยุธยาเป็ นอาณาจักรที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องกลุ่มชาติพนั ธุ์กลุ่มอื่นๆ ได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เชลยที่ถูกกวาดต้อน ตลอดจนถึงชาวเอเชียและชาวตะวันตกที่เข้ามาเพื่อการค้าขาย ในกฎมนเทียรบาลยุคต้นกรุ งศรี อยุธยาได้เรี ยกชื่อชนพื้นเมืองต่างๆได้แก่ "แขกขอมลาวพม่ าเมงมอญมสุมแสงจี นจามชวา. มลายู และมอญจากพะโค[36] นอกจากนี้ก็ยงั มีชุมชนของชาวอาหรับ เปอร์เซีย และกลิงก์ (คนจากแคว้นกลิงคราฎร์จากอินเดีย)[37] ส่วนชุมชนชาวโปรตุเกสตั้งอยูต่ รงข้ามชุมชนญี่ปุ่น ชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่มกั สมรสข้ามชาติพนั ธุ์กบั ชาวสยาม จีน และมอญ[38] ส่วนชุมชนชาวจาม มีหลักแหล่งแถบคลองตะเคียนทางใต้ของเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยาเรี ยกว่า ปทาคูจาม มีบทบาทสําคัญด้านการค้าทางทะเล และตําแหน่งในกองทัพเรื อ เรี ยกว่า อาษาจาม และเรี ยกตําแหน่งหัวหน้าว่า พระราชวังสัน[39] .ศ. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ เนื่องจากชาวมอญไม่สามารถทนการบีบคั้นจากการปกครองของพม่าในช่วงราชวงศ์ตองอู จนในปี พ. 2204 ได้เมืองลําปาง ลําพูน เชียงใหม่ เชียงแสน และได้กวาดต้อนมาจํานวนหนึ่ง[30]เป็ นต้น โดยเหตุผลที่กวาดต้อนเข้ามา ก็เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจและการทหาร[31] และนอกจากกลุ่มประชาชนแล้วกลุ่มเชื้อพระวงศ์ที่เป็ นเชลยสงครามและผูท้ ี่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีท้ งั เชื้อพระวงศ์ลาว. เชื้อพระวงศ์เชียงใหม่ (Chiamay).คือพวกที่อยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ กับกวางสี และด้วยความที่ดินแดนแถบอุษาคเนย์เป็ นดินแดนที่อดุ มสมบูรณ์จึงมีกลุ่มชาติพนั ธุ์หลากหลายตั้งหลักแหล่งอยูป่ ะปนกันจึง เกิดการประสมประสานทางเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม และภาษาจนไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน[21] และด้วยการผลักดันของรัฐละโว้ ทําให้เกิดรัฐอโยธยาศรี รามเทพนคร ภายหลังปี พ."[22] ซึ่งมีการเรี ยกชนพื้นเมืองที่อาศัยปะปนกันโดยไม่จาํ แนกว่า ชาวสยาม[22] ในจํานวนนี้มีชาวมอญอพยพเข้ามาในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง..ศ.ศ.

เพชรบุรี ซึ่งสําเนียงดังกล่าวมีความใกล้ชิดกับสําเนียงหลวงพระบาง โดยเฉพาะสําเนียงเหน่อของสุพรรณบุรีมีความใกล้เคียงกับสําเนียงหลวงพระบาง[40] ซึ่งสําเนีงเหน่อดังกล่าวเป็ นสําเนียงหลวงของกรุ งศรี อยุธยา ประชาชนชาวกรุ งศรี อยุธยาทั้งพระเจ้าแผ่นดินจนถึงไพร่ ฟ้าราษฏรก็ลว้ นตรัสและพูดจาในชีวติ ประจําวัน ซึ่งปั จจุบนั เป็ นขนบอยูใ่ นการละเล่นโขนที่ตอ้ งใช้สาํ เนียงเหน่อ โดยหากเปรี ยบเทียบกับสําเนียงกรุ งเทพฯในปั จจุบนั นี้ ที่ในสมัยนั้นถือว่าเป็ นสําเนียงบ้านนอกถิ่นเล็กๆของราชธานีที่แปร่ งและเยื้องจากสําเนียงมาตรฐานของกรุ งศรี อยุธยา[41] และถือว่าผิดขนบ[40] ภาษาดั้งเดิมของกรุ งศรี อยุธยาปรากฏอยูใ่ นโองการแช่งนํ้า ซึ่งเป็ นร้อยกรองที่เต็มไปด้วยฉันทลักษณ์ที่แพร่ หลายแถบแว่นแคว้นสองฝั่งลุ่มแม่น้ าํ โขงมาแต่ดึกดําบรรพ์[42] และภายหลังได้พากันเรี ยกว่า โคลงมณฑกคติ เนื่องจากเข้าใจว่าได้รับแบบแผนมาจากอินเดีย[42] ซึ่งแท้จริ งคือโคลงลาว หรื อ โคลงห้า ที่เป็ นต้นแบบของโคลงดั้นและโคลงสี่ สุภาพ[40] โดยในโองการแช่งนํ้าเต็มไปด้วยศัพท์แสงพื้นเมืองของไทย-ลาว ส่วนคําที่มาจากบาลี-สันสกฤต และเขมรอยูน่ อ้ ย[40] โดยหากอ่านเปรี ยบเทียบก็จะพบว่าสํานวนภาษาใกล้เคียงกับข้อความในจารึ กสมัยสุโขทัย และพงศาวดารล้านช้าง[40] ด้วยเหตุที่กรุ งศรี อยุธยาตั้งอยูใ่ กล้ทะเลและเป็ นศูนย์กลางการค้านานาชาติทาํ ให้สงั คมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปอย่ างรวดเร็ ว ต่างกับบ้านเมืองแถบสองฝั่งโขงที่ห่างทะเลเป็ นเหตุที่ทาํ ให้มีลกั ษณะที่ลา้ หลังจึงสื บทอดสําเนียงและระบบความเชื่อแบบดั้ งเดิมไว้ได้เกือบทั้งหมด[41] ส่วนภาษาในกรุ งศรี อยุธยาก็ได้รับอิทธิพลของภาษาจากต่างประเทศจึงรับคําในภาษาต่างๆมาใช้ เช่นคําว่า กุหลาบ ที่ยมื มาจากคําว่า กุล้อบ ในภาษาเปอร์เซีย ที่มีความหมายเดิมว่า นา้ ดอกไม้ [43] และยืมคําว่า ปาดรื (Padre) จากภาษาโปรตุเกส แล้วออกเสี ยงเรี ยกเป็ น บาทหลวง[44] เป็ นต้น .โขนต้องเจรจาด้วยเสี ยงเหน่อ ซึ่งถือเป็ นสําเนียงหลวงเมื่อครั้งกรุ งศรี อยุธยา [แก้] ภาษา สําเนียงดั้งเดิมของกรุ งศรี อยุธยามีความเชื่อมโยงกับชนพื้นเมืองตั้งแต่ลุ่มนํ้ายมที่เมืองสุโขทัยลงมาทางลุ่มนํ้าเจ้าพ ระยาฝั่งตะวันตกในแถบสุพรรณบุรี. ราชบุรี.

Retrieved 2009- 07-05. (2543). บริ ษทั สํานักพิมพ์หน้าต่างสู่ โลกกว้าง จํากัด. .google. pp. ประวัตศิ าสตร์ ไทย: ยุคอาณาจักรอยุธยา.เอส. 2. 4. (2550). 5. ISBN 974-86261-9-9. พริ้ นติ้ง เฮ้าส์. หน้า 305. พัฒนาการของมนุษย์ กบั อารยธรรมในราชอาณาจักรไทย เล่ ม ๑.[แก้] ระบบไพร่ ดูเพิ่มที่ ไพร่ อาณาจักรอยุธยามีการใช้ระบบไพร่ อนั เป็ นการลิดรอนสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยสุโข ทัย โดยกําหนดให้ชายทุกคนที่สูงตั้งแต่ 1. พริ้ นติ้ง เฮ้าส์. ^ พระบริ หารเทพธานี. Australia: Allen and Unwin. ^ ดนัย ไชยโยธา. ISBN 1864489553. http://books. ท่ องเทีย่ วไทย. ^ ชนิดา ศักดิ์ศิริสมั พันธ์. ^ Hooker. หน้า 67. โอ. St Leonards. หน้า 8. เอส. New South Wales. หน้า 40. (2541).com/books?id=6F7xthSLFNEC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=Ayutthaya++malay&source=bl&ots=IWjog_W6PG&sig=N KxfDLm13dLnJ6Si72q-F744g5A&hl=en&ei=u7lQSsrsDou4M-2T8e0D&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6. โอ. โสภณการพิมพ์. (2542). ประวัตศิ าสตร์ ไทย เล่ม ๒. 72. ^ ดนัย ไชยโยค. A Short History of Malaysia: Linking East and West. 3.25 เมตรขึ้นไปต้องลงทะเบียนไพร่ [45] ไพร่ จะต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายเดือนเว้นเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนหรื อเสบียงอาหารใด ๆ [45] ระบบไพร่ มีความสําคัญต่อการรักษาอํานาจทางการเมืองของพระมหากษัตริ ย ์ เพราะหากมีการเบียดบังไพร่ โดยเจ้านายหรื อขุนนางไว้เป็ นจํานวนมากแล้ว ย่อมส่งผลต่อเสถียรภาพของราชบัลลังก์ได้ ตลอดจนส่งผลให้กาํ ลังในการป้ องกันอาณาจักรก็จะอ่อนแอ ไม่เป็ นปึ กแผ่น นอกจากนี้ ระบบไพร่ ยงั เป็ นการเกณฑ์แรงงานเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานชีวติ และความมัน่ คงของอาณาจักร[46] [แก้] ความสั มพันธ์ กบั ต่ างประเทศ อาณาจักรอยุธยามักส่งเครื่ องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีนเป็ นประจําทุกสามปี เครื่ องบรรณาการนี้เรี ยกว่า "จิ้มก้อง" นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการส่งเครื่ องราชบรรณาการดังกล่าวแฝงจุดประสงค์ทางธุรกิจไว้ดว้ ย คือ เมื่ออาณาจักรอยุธยาได้ส่งเครื่ องราชบรรณาการไปถวายแล้วก็จะได้เครื่ องราชบรรณาการกลับมาเป็ นมูลค่าสองเท่า[47] ทั้งยังเป็ นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ ยง จึงมักจะมีขนุ นางและพ่อค้าเดินทางไปพร้อมกับการนําเครื่ องราชบรรณาการไปถวายด้วย อาณาจักรอยุธยามีความสัมพันธ์กบั ชาติตะวันตกในด้านการค้าขายและการเผยแผ่ศาสนา โดยชาวตะวันตกได้นาํ เอาวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาด้วย ต่อมา คอนสแตนติน ฟอลคอนได้เข้ามามีอิทธิพลและยังมีหลักฐานว่าคบคิดกับฝรั่งเศสจะยึดครองกรุ งศรี อยุธยา[47] บรรดาขุนนางจึงประหารฟอลคอนเสี ย และลดระดับความสําคัญกับชาติตะวันตกตลอดช่วงเวลาที่เหลือของอาณาจักรอยุธยา [แก้] อ้างอิง 1. Virginia Matheson (2003).

หน้า 48-68 ^ พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันทานุมาศ(เจิม)กับพระจักรพรรดิพงศ์(จาด).ศ. แปล สันต์ ท. พระนคร:คลังวิทยา. หน้า 150 ^ พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันทานุมาศ(เจิม)กับพระจักรพรรดิพงศ์(จาด). 17. 33. หน้า 507-508 ^ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. หน้า 6. 2506. อักษรไทยมาจากไหน?. ไพร่ ขุนนาง เจ้า แย่งชิงบัลลังก์สมัยอยุธยา. 24. หน้า 190 ^ 40. ^ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. 13. พระนคร:ก้าวหน้า. ไทยรบพม่า.๕๐๐ ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-โปรตุเกส.1 18. หน้า 10. หน้า 5. 10. พระนคร:ก้าวหน้า. กรุ งเทพฯ มาจากไหน?. 38. 26. หน้า 132 .ศ. โรงพิมพ์แห่ งจุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย. พระนคร:ก้าวหน้า. 32. หน้า 463 ^ นิโกลาส์ แชรแวส. 40.1 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. ประวัตชิ าติไทย เล่ ม ๒. แปล สันต์ ท. หน้า 93 ^ ภาสกร วงศ์ตาวัน. 2507. พ. 2523.เดอะ ลาลูแบรฺ .0 18. 19. กรุ งเทพฯ:มติชน.2 สุ จิตต์ วงษ์เทศ. หน้า 2 ^ เรื่ องของไทยในอดีต ^ พระบริ หารเทพฑานี. หน้า 11 ^ บาทหลวงตาชารด์.0 40.3 40. 28. กรุ งเทพฯ:กรมศิลปากร. ในศิลปวัฒนธรรม ปี ที่ 30 ฉบับที่ 11 กันยายน 2552 กรุ งเทพ:สํานักพิมพ์มติชน. บรรพบุรุษไทย: สมัยอยุธยา. 20. 2548. หน้า 80 ^ ไกรฤกษ์ นานา. ชาวมอญในประเทศไทย:วิเคราะห์ฐานะและบทบาทในสังคมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น. 11. หน้า 145 และ 403 ^ พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันทานุมาศ(เจิม)กับพระจักรพรรดิพงศ์(จาด). (2545). 30. 39. หน้า 188 ^ สุ ภรณ์ โอเจริ ญ. 8. โกมลบุตร. 36. หน้า 71. 2514.พระนคร:คลังวิทยา.1 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. จดหมายเหตุลาลูแบรฺ ฉบับสมบูรณ์ . หน้า 235-237 ^ บังอร ปิ ยะพันธุ์.2552. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ^ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. 2507. กรุ งเทพฯ:บรรณกิจ. (2541). 16. กรุ งเทพฯ:ยิปซี. จดหมายเหตุลาลูแบรฺ ฉบับสมบูรณ์ .6. จดหมายเหตุลาลูแบรฺ ฉบับสมบูรณ์ .1 สุ จิตต์ วงษ์เทศ. 18.0 22. หน้า 95-115 ^ สุ ภตั รา ภูมิประภาส. หน้า 9. 31. 14. เล่มที่ 1. ^ 15. 9.2 40. หน้า 7. โสภณการพิมพ์.เดอะ ลาลูแบรฺ . 2517. เกร็ดพงศาวดารกรุ งศรีอยุธยา. อักษรไทยมาจากไหน?. 12.1 40.หน้า 47 ^ 18. 15. หน้า 2. 29. ^ มร. 2510. กรุ งเทพฯ. 21. พิมพ์ครั้งที่ 3. ^ วัลลภา รุ่ งศิริแสงรัตน์.0 21. หน้า 129 ^ 22.หน้า 45 ^ 21. กรุ งเทพฯ มาจากไหน?. 2519). 25. 22. ^ ลําจุล ฮวบเจริ ญ. หน้า 73 ^ พลับพลึง มูลศิลป์ . 7. เล่ม 9. พ.0 15. 2553 หน้า 126 ^ สุ จิตต์ วงษ์เทศ. หน้า 46 ^ เซอร์ จอห์น เบาริ ง แปล นันทนา ตันติเวสส์. ^ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. ^ 11.1 สุ จิตต์ วงษ์เทศ. 34. นางออสุ ต:เมียลับผูท้ รงอิทธิ พลแห่ งการค้าเมืองสยาม. อักษรไทยมาจากไหน?. ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและการเมืองแห่ งราชอาณาจักรสยาม(ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช). โกมลบุตร.หน้า 46 ^ มร. 37.เดอะ ลาลูแบรฺ . หน้า 446 ^ พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันทานุมาศ(เจิม)กับพระจักรพรรดิพงศ์(จาด). 27. ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสสมัยกรุ งศรี อยุธยา. โกมลบุตร. หน้า 62 ^ ประชุมพงศาวดารภาคที่ 36 ฉบับหอสมุดแห่ งชาติ. ^ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. หน้า 72 ^ เซอร์ จอห์น เบาริ ง แปล นันทนา ตันติเวสส์. 35. แปลโดย สันต์ ท. หน้า 130 ^ มร.4 สุ จิตต์ วงษ์เทศ. หน้า 11. อักษรไทยมาจากไหน? หน้า 128 ^ สุ จิตต์ วงษ์เทศ. จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ ด. 23.0 11.

คอม หอมรดกไทย กรุ งศรี อยุธยา อยุธยา บ้านอยุธยา . 47. เรื่ องลับเขมรที่คนไทยควรรู้. 2550. ^ 41.1 สุ จิตต์ วงษ์เทศ. อักษรไทยมาจากไหน?.ิ นิโกลาส์ แชรแวส. หน้า 130 43. ^ 45. หน้า 106 45. ^ 42. หน้า 144 44. ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและการเมืองแห่ งราชอาณาจักรสยาม(ในแผ่ นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช). แปล นันทนา ตันติเวสส์.1 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. กรุ งเทพฯ:กรมศิลปากร. กรุ งเทพฯ:มติชน. การเมืองการปกครองไทย: หลายมิต. หน้า 13. หน้า 133 42. กรุ่ นกลิ่นอารยธรรมเปอร์ เซียในเมืองสยาม. กรุ งเทพฯ : มติชน. จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ ด. หน้า 12. ประวัติศาสตร์ เก็บตกที่อิหร่ านย้อนรอยสายสัมพันธ์ไทย-อิหร่ าน. ISBN 974-323-547-7 เซอร์จอห์น เบาริ ง.0 45. 2507 บาทหลวงตาชารด์.41. โกมลบุตร. 2548. กรุ งเทพฯ:สยามบันทึก. ลาวในกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ . 2527 บังอร ปิ ยะพันธุ์. โกมลบุตร.1 สุ จิตต์ วงษ์เทศ. ^ 47. แปลโดย สันต์ ท. พระนคร:ก้าวหน้า. 2548. กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . กรุ งเทพฯ:กรมศิลปากร. ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศสยามกับต่ างประเทศสมัยกรุ งศรี อยุธยา. หน้า 14. อักษรไทยมาจากไหน?. [แก้] บรรณานุกรม         โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. กรุ งเทพฯ:มติชน. ^ อาทิตย์ ทรงกลด. 46.1 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.พระนคร:คลังวิทยา. 2552. 2517 สุจิตต์ วงษ์เทศ. ^ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. ISBN 974-86304-7-1 สุจิตต์ วงษ์เทศ. ISBN 974-323-436-5 [แก้] ดูเพิม่  เหตุการณ์สาํ คัญในอาณาจักรอยุธยา [แก้] แหล่งข้ อมูลอืน่        พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา เล่ม 1-2 รวมบทความประวัติศาสตร์ของกรุ งศรี อยุธยา วิชาการ.0 47.0 42. แปล สันต์ ท. ^ สุ ดารา สุ จฉายา. 2541. 2506 พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันทานุมาศ(เจิ ม)กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด). กรุ งเทพฯ มาจากไหน?.0 41. อักษรไทยมาจากไหน?.

ศ. 1893 แต่จากการที่กอง โบราณคดี กรมศิลปากร ขุดแต่งโบราณสถานที่เมืองอู่ทองเมื่อ พ.ศ. 1893 ทรงขนานนาม ราชธานีวา่ กรุ งเทพทวารวดีศรี อยุธยา และเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระรามาธิบดี ศรี สุนทรบรมบพิตร เราเรี ยกพระองค์วา่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรื อ พระเจ้าอู่ทอง ความเป็ นมาของพระเจ้าอู่ทองยังเป็ นรื่ องคลุมเครื อ เดิมเคยเชื่อกันว่าพระองค์เป็ นเจ้าเมืองอู่ทอง ซึ่ งอยูใ่ นสุ พรรณบุรี อยูม่ าเมืองอู่ทองเกิดกันดารนํ้าและอหิ วาตกโรคระบาด จึงย้ายมา ตั้งกรุ งศรี อยุธยา เมื่อ พ. 2506-2511 พบว่าเมืองอู่ทองร้างไปก่อนตั้งกรุ งศรี อยุธยาถึง 200ปี จึง เป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าอู่ทองจะย้ายเมืองจากเมืองอู่ทองไปตั้งกรุ งศรี อยุธยา เรื่ องราวของพระเจ้าอู่ทองอพยพมาจากที่ใดหรื อมีเชื้อสายมาจากเมืองใด มีผสู ้ ันนิษฐานกันต่างๆนานา ดังจะนําเหตุผลมาสรุ ปได้ดงั นี้ หนังสื อ จุลยุทธศาสตร์ การวงศ์ กล่าวว่า พระราชบิดาของพระเจ้าอู่ทอง คือ พระเจ้าศรี วชิ ัยเชียงแสน เดิมชื่อนายแสนปม เพราะร่ างกายเป็ นปุ่ มปมไปทั้งตัว พระราชมารดาเป็ น ราชธิดาของเจ้าเมืองไตรตรึ งส์ (อยูใ่ นกําแพงเพชร) ซึ่ งสื บเชื้อสายมาจากพระเจ้าเชียงราย พระเจ้าศรี วชิ ัยเชียงแสนครองเมืองเทพมหานคร (อยูใ่ นกําแพงเพชร) เมื่อสวรรคตแล้ว พระเจ้าอู่ทอง ครองราชสมบัติต่อมาได้ 6ปี ก็ยา้ ยไปสร้างกรุ งศรี อยุธยาเมื่อ พ.ศ.ศ. 1893 นักประวัติศาสตร์หลายท่านเชื่อว่า ขณะที่พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างกรุ งศรี อยุธาเป็ นราชธานีน้ นั พระองค์ทรงมีพระบารมีและอํานาจอยูม่ ากพอสมควร และมีกาํ ลังรี้ พลที่เข้มแช็งถึงขนาดที่ พระองค์ทรงราชาภิเษกแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้พระราเมศวรราชโอรสขึ้นไปครองเมืองละโว้ หรื อลพบุรี และโปรดเกล้าฯ ให้ขนุ หลวงพะงัว่ ไปครองเมืองสุ พรรณบุรี แสดงให้เห็นว่ามิได้อพยพมาสร้างกรุ งศรี อยุธยา เพราะหนีภยั โรคระบาด คือ อหิ วาตกโรคอย่างแน่นอนเพราะถ้าหนีภยั มาจริ งๆคงเป็ นไปไม่ได้ที่จะสร้างราชธานีให้ใหญ่โตเพราะสภาพของการหนีภยั จากโรคระบาดนั้น ผูค้ นที่รอดชี วติ จะมีไม่มากนัก และคงจะมีสภาพเสื่ อมโทรมทางด้านจิตใจ และอาหารการกินก็คงอดอยาก รี้ พลคงจะอยูใ่ นสภาพกะปลกกะเปลี้ย ไม่สามารถที่จะแผ่อาํ นาจได้อย่างรวดเร็ ว นักประวัติศาสตร์ บางท่านเชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองมิได้อพยพมาจากที่ใด คงจะปกครองเมืองเก่าที่อยูแ่ ถบนั้น ซึ่ งมีชือเดิมว่า อโยธยา เพราะบริ เวณนั้นเป็ นแหล่งชุมชนหนาแน่ น ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ และยังเป็ นชุมชนทางการค้าอีกด้วย ส่ วนนักประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่า พระเจ้าอู่ทองอพยพมาจากเมืองอื่น ต่างมีความเห็นตรงกันว่าพระเจ้าอู่ทองจะต้องอพยพจากเมืองใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง อาจเป็ นเมืองสุ พรรณภูมิ หรื อ ละโว้ก็เป็ นได้ .[ซ่อน] ด•พ•ก ประเทศไทย ประวัตศิ าสตร์ อาณาจักรสุโขทัย • อาณาจักรอยุธยา • อาณาจักรธนบุรี • อาณาจักรรัตนโกสิ นทร์ • พระมหากษัตริ ยไ์ ทย • นายกรัฐมนตรี ไทย เศรษฐกิจ กรุ งเทพมหานคร • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • เงินบาท • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • รถไฟลอยฟ้ า • รถไฟฟ้ าใต้ดิน • สนามบิน • โรงภาพยนตร์ • ห้างสรรพสิ นค้า • ธนาคาร • การท่องเที่ยว • การคมนาคม สังคมไทย ชาวไทย • ภาษา • วันสําคัญ • สถาบันอุดมศึกษา • พิพิธภัณฑ์ • ไดโนเสาร์ • การละเล่นเด็กไทย • วัดไทย • ฟุตบอล • สถานีโทรทัศน์ • หนังสื อพิมพ์ • กลุ่มนักดนตรี • ค่ายเพลง • ที่สุดในประเทศไทย • ตราประจําชาติ • ศาสนา ศิลปะไทย จิตรกรรม • ประติมากรรม • ดนตรี • เครื่ องดนตรี ภูมศิ าสตร์ ไทย ภูมิอากาศไทย • จังหวัด การสถาปนากรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรอยุธยานั้น ดินแดนที่เป็ นประเทศไทยปั จจุบนั นี้ มีผนู ้ าํ คนไทยตั้งบ้านเมืองเป็ นอาณาจักรหลายอาณาจักร ที่สาํ คัญๆ นอกจากสุ โขทัยแล้วก็มี อาณาจักรล้านนา ทางเหนือ และแคว้นละโว้กบั สุ พรรณบุรีทางใต้ สันนิษฐานว่าแคว้นละโว้ และแคว้นสุ พรรณบุรีน้ ีเองที่สนับสนุนให้พระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุ งศรี อยุธยาสําเร็ จ พงศาวดารไทยกล่าวถึงเรื่ อง พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างกรุ งศรี อยุธยาที่บริ เวณหนองโสนหรื อบึงพระราม ซึ่ งอยูท่ างฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ เจ้าพระยา เสร็ จใน พ.

แบบเทวราชา กษั ตริยเ์ ป็ นสมมติเทพ รับอิทธิพลมาจากขอม การจัดระเบียบการปกครองสมัยอยุธยา **สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท ี่ 1 ได ้นารูปแบบการปกครองของสุโขทัยและเขมรมาปรับใช ้ โดยแบ่งเป็ น .กรมนา ดูแลเกีย ่ วกับนาหลวง การเก็บภาษี และการจัดเก็บข ้าวเข ้าท ้องพระคลัง การปกครองประเทศจะรวมทหารและพลเรือนเข ้าด ้วยกันโดยแบ่งเป็ นหัวเมืองฝ่ ายเหนือ และฝ่ ายใต ้ **การปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรป ู ใหม่เป็ น .กรมเมือง เปลีย ่ นเป็ น นครบาล .กรมเมือง ดูแลความสงบเรียบร ้อยภายในราชธานี .13:19| โดย sila14890 การเมืองการปกครองสม ัยอยุธยา ลักษณะการปกครอง แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ 1.ราชธานี ้ ใน ผู ้ปกครองเรียกว่า "ผู ้รัง้ " .กฎหมายศักดินาทหารและพลเรือน .กรมคลัง เปลีย ่ นเป็ น โกษาธิบดี .เมืองประเทศราช ต่อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถทรงปรับปรุงการปกครองเพือ ่ เพิม ่ อานาจให ้กับราชธานี จึงจัดระเบียบกา ่ น รปกครองใหม่เพือ ่ รวมอานาจเข ้าสูศ ู ย์กลาง โดยแบ่งเป็ น .สมุหกลาโหม ดูแลเกีย ่ วกับการทหาร .หัวเมืองชัน .ศ.หัวเมืองชัน .กรมวัง เปลีย ่ นเป็ น ธรรมาธิกรณ์ .การเมืองการปกครองสม ัยอยุธยา เมือ ่ พฤ.ศ.กรมนา เปลีย ่ นเป็ น เกษตราธิบดี สมัยพระบรมไตรโลกนาถทรงแยกฝ่ ายทหารและพลเรือนออกจากกัน โดยตัง้ ตาแหน่งอัครมหาเสนาบดี 2 ตาแหน่ง คือ . 08/10/2009 . 08/10/2009 .เมืองลูกหลวง ้ นอก . บ ้าน การปกครองราชธานี **การปกครองสมัยพระรามาธิบดีท ี่ 1 ทรงแบ่งการปกครองเป็ น 4 ส่วน เรียกว่า จตุสดมภ์ ได ้แก่ . ตาบล .13:19 | แก ้ไขล่าสุด พฤ. แบบธรรมราชา กษั ตริยป ์ ฏิบัตต ิ ามหลักธรรมทางพุทธศาสนา 2.หัวเมืองชัน ่ ได ้แก่ เมือง(จังหวัด) .1893 ความเหมาะสมคือ ทาเลที่ตงเมื ั ้ องแม่น ้าล้ อมรอบ 3 ด้ าน ได้ แก่ แม่น ้าลพบุรีด้านเหนือ แม่น ้าเจ้ าพรยาทางด้ านตะวันตกและใต้ ส่วนด้ านตะวันออก ได้ ขดุ ลาคูเชื่อมกับแม่น ้า อยุธยาจึงกลายเป็ นเกาะทีม่ ีลาน ้าล้ อมรอบครบทัง4 ้ ด้ าน นับเป็ นชัยภูมิที่มงั่ คงสามารถป้องกันข้ าสึกได้ เป็ นอย่างดี กรุงศรี อยุธยาตังอยู ้ บ่ ริ เวณที่ราบภาคกลาง ซึง่ ลาน ้าสายต่างๆ จากภาคเหนือไหลผ่านไปลงทะเลอ่าวไทย จึงสามารถควบคุมเส้ นทางคมนาคม การค้ า ทางยุทธศาสตร์ จึงทาให้ อยุธยาเป็ นศูนย์กลางที่อาณาจักรไทย ยาวนานถึง 417 ปี .กรมคลัง ดูแลเกีย ่ วกับการจัดเก็บรายได ้รายจ่ายของพระคลัง .ราชธานี ้ ใน .กรมวัง ดูแลเกีย ่ วกับกิจการต่าง ๆ ในราชสานัก และพระราชพิธต ี า่ ง ๆ .สมุหนายก ดูแลเกีย ่ วกับข ้าราชการพลเรือน และยังได ้กาหนดกฎหมายขึน ้ คือ .1893-2310 บริ เวณลุม่ น ้าเจ้ าพระยาในภาคกลางของประเทศไทย ปรากฏผู้คนตัง้ ถิ่นฐานเป็ นชุมชนเป็ นเมือง เป็ นแคว้ น และอาณาจักร มีความมัน่ คงเจริ ญรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจและการค้ าจน สามารถสร้ างสรรค์ศิลปกรรมอันงดงาม สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูท่ อง) ทรงสถาปนากรุงศรี อยุธยาในพ. แขวง(อาเภอ) .กฎมนเทียรบาล เป็ นกฎหมายเกีย ่ วกับประเพณีใน ราชสานัก สมัยอยุธยา พ.หัวเมืองชัน ้ นอก แบ่งเป็ นเอก โท ตรี โดยแบ่งภายในเมืองเป็ นการปกครองท ้องถิน .

สถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา อาณาจักรอยุธยาปกครองด้ วยระบอบราชธิปไตยหรื อสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ตลอดสมัยของอาณาจักรสุโขทัยมีกษัตริ ย์ปกครองรวม 33 พระองค์ลกั ษณะการใช้ อานาจของพระมหากษัตริ ย์คือต้ องการรวมศูนย์อานาจไว้ ที่สถานบันพระมหากษัตริ ย์ จึงได้ นาลัทธิสมมติเทพ ซึง่ เป็ นหลักศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาเสริ มสร้ างสถาบันพระมหากษัตริ ย์ให้ มคี วามศักดิ์สทิ ธิและมัง่ คง และมีพระราชอานาจส่งขึ ้น ในระยะแรกก่อตังอาณาจั ้ กร สถาบันพระมหากษัตริ ย์ของอยุธยาผูกพันกับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาตามแบบที่เคยเป็ นมา โดยเรี ยกผู้ปกครองว่ามหาสมมติราช หมายถึงผู้ได้ รับมอบหมายจากคนทังปวงให้ ้ เป็ นผู้ปกครองสังคม นอกจากนี ้ยังเป็ น พระจักรพรรดิราช หรื อพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เปรี ยบเสมือนเทพเจ้ า เป็ นองค์สมมติเทพ จึงต้ องมีระเบียบประเพณีและพิธีการ ต่างๆ โดยมีพราหมณ์เป็ นผู้ประกอบพิธีถวาย คาสัง่ พระมหากษัตริย์เรี ยกว่าโองการ มีภาษาที่ใช้ กบั พระมหากษัตริ ย์เรี ยกว่า ราชาศัพท์ ที่อยูข่ องพระมหากษัตริ ย์เรียกว่าพระราชวัง ผู้ใดที่ละเมิดจะถูกลงโทษ การปกครองและการบริ หารของสมัยอยุธยาจะแบ่งออกเป็ นสามระยะคือ สมัยอยุธยาตอนต้ น สมัยอยุธยากลาง และสมัยอยุธยาตอนปลาย การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาตอนต้ น (พ.มี ขุนคลัง เป็ นผู้ดแู ล มีหน้ าที่รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้ จากการเก็บส่วยอากร กรมนา .มี ขุนนา เป็ นเจ้ าหน้ าที่ดแู ลการทาไร่ นา และสะสมเสบียงอาหารของ พระนคร การปกครองหัวเมือง อยุธยาเป็ นเมืองหลวง เป็ นจุดของศูนย์ รวมอานาจการปกครอง ล้ อมรอบด้ วยเมืองลูกหลวง ประกอบด้ วย ทิศเหนือ เมืองลพบุรี ทิศตะวันออก เมือง นครนายก ทิศใต้ เมือง นครเขื่อนขันธ์ และทิศตะวันตก เมือง สุพรรณบุรี ถัดออกมาคือ หัวเมืองชันใน ้ ได้ แก่ สิงห์ บุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี และเพชรบุรี และเมืองประเทศราช เช่ น เมือง นครศรีธรรมราชและเมืองพิษณุโลก การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง 1991-2231 การปกครองเริ่ มตังแต่ ้ รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็ นต้ นมา หลังจากที่ได้ ผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยมาเป็ นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรอยุธยา โดยมีลักษณะสาคัญ 2 ประการคือ 1. จัดการรวมอานาจเข้ าสู่ศูนย์ กลาง .1893-1991) การปกครองส่ วนกลาง พระมหากษัตริ ย์ ปกครองแบบรวมอานาจเข้ าสูศ่ นู ย์กลาง คือจตุสดมภ์ จตุสดมภ์ แบ่งเป็ น กรมเวียง .มี ขุนวัง เป็ นผู้ดแู ล เป็ นหัวหน้ าฝ่ าย ราชสานักการพิจารณาพิพากษาคดี กรมคลัง .ศ.มี ขุนเวียง เป็ นผู้ดแู ล มีหน้ าที่ รักษาความสงบสุขของราษฏร กรมวัง .

ตาบล เกิดจากหลายๆ หมูบ่ ้ านรวมกันมีกานันเป็ นหัวหน้ ามีบรรดาศักดิ์เป็ น พัน 3. แยกกิจการฝ่ ายพลเรือนกับฝ่ ายทหารออกจากกัน การปกครองส่ วนกลาง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดฯให้ มตี าแหน่งสมุหกลาโหมรับผิดชอบด้ านการทหาร นอกจากนี ้ยังได้ ทรงตังหน่ ้ วยงานเพิ่มขึ ้นมา อีก 2 กรม คือ กรมมหาดไทย มีพระยาจักรี ศรี องครักษ์ เป็ นสมุหนายก มีฐานะเป็ นอัครมหาเสนาบดี มีหน้ าที่ควบคุมกิจการพลเรื อนทัว่ ประเทศ กรมกลาโหม มีพระยามหาเสนาเป็ นสมุหพระกลาโหม มีฐานะเป็ นอัครมหาเสนาบดี มีหน้ าที่ควบคุมกิจการทหารทัว่ ประเทศ นอกจากนี ้ใน 4 กรมจตุสดมภ์ที่มีอยูแ่ ล้ ว ทรงให้ มกี ารปรับปรุงเสียใหม่ โดยตังเสนาบดี ้ ขึ ้นมาควบคุมและรับผิดชอบในแต่ละกรมคือ กรมเมือง (เวียง มีพระนครบาลเป็ นเสนาบดี กรมวัง มีพระธรรมาธิกรณ์เป็ นเสนาบดี กรมคลัง มีพระโกษาธิบดีเป็ นเสนาบดี กรมนา มีพระเกษตราธิการเป็ นเสนาบดี การปกครองส่ วนภูมิภาค สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกการปกครองแบบเดิมทัง้ หมด แล้ วจัดระบบใหม่ ดังนี ้ 1. หัวเมืองประเทศราช ยังให้ มีการปกครองเหมือนเดิม มีแบบแผนขนบธรรมเนียมเป็ นของตนเอง มีเจ้ าเมืองเป็ นคนในท้ องถิ่นนัน้ ส่วนกลางจะไม่เข้ าไปยุง่ เกี่ยวในด้ านการปกครอง แต่ต้องส่งเครื่ องราชบรรณาการมาถวาย การปกครองส่ วนท้ องถิ่น แบ่ งการปกครองเป็ นหน่ วยย่ อย โดยแบ่ งเป็ น 1.หัวเมืองชัน้ นอก (เมืองพระยามหานคร) เป็ นหัวเมืองที่อยูภ่ ายนอกราชธานีออกไป จัดเป็ นหัวเมืองชันตรี ้ โท เอก ตามขนาดและความสาคัญของหัวเมืองนัน้ เมืองเหล่านี ้มีฐานะเดียวกันกับหัวเมืองชันใน ้ คือขึ ้นอยูใ่ นการปกครองจากราชธานีเท่านัน้ 3. หัวเมืองชัน้ ใน ยกเลิกเมืองหน้ าด่านแล้ วเปลีย่ นเป็ นเมืองชันใน ้ มีฐานะเป็ นเมืองจัตวา ผู้ปกครองเมืองเหล่านี ้เรี ยกว่า ผู้รัง้ พระมหากษัตริ ย์จะเป็ นผู้แต่งตังขุ ้ นนางในกรุงศรี อยุธยา ทาหน้ าที่ผ้ รู ัง้ เมือง ต้ องรับคาสัง่ จากในราชธานีไปปฏิบตั ิเท่านันไม่ ้ มีอานาจในการปกครองโดยตรง 2. เมือง เกิดจากหลายๆ แขวงรวมกัน มีผ้ รู ัง้ หรื อพระยามหานครเป็ นผู้ปกครอง ต่ อมาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ ี 2 ได้ มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองทางด้ านการทหาร ได้ แก่ 1. การจัดทาสารบัญชี (หรื อสารบาญชี) เพื่อให้ ทราบว่ามีกาลังไพร่พลมากน้ อยเพียงใด . บ้ าน หรื อหมูบ่ ้ าน มีผ้ ใู หญ่บ้าน มีผ้ วู า่ ราชการเมืองเป็ นหัวหน้ า จากการเลือกตังจากหลายบ้ ้ าน 2.2. แขวง เกิดจากหลายๆ ตาบลรวมกัน มีหมื่นแขวงเป็ นผู้ปกครอง 4.

ฝ่ ายทหาร มีสมุหกลาโหม เป็ นผู้บงั คับบัญชา ตาแหน่งเทียบเท่าอัครมหาเสนาบดี มีบรรดาศักดิ์เป็ นพระยามหาเสนาบดี ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับราชการทหารและการป้องกันประเทศ 2. สร้ างตาราพิชยั สงคราม ซึง่ เป็ นตาราทีว่ า่ ด้ วยการจัดทัพ การเดินทัพ การตังค่ ้ าย การจู่โจมและการตังรั้ บ ส่วนหนึง่ ของตาราได้ มาจากทหารอาสาชาวโปรตุเกส 3.พ.ศ.1991 .ศ. การทาพิธีทกุ หัวเมือง ซักซ้ อมความพร้ อมเพรี ยงเพื่อสารวจจานวนไพร่พล (คล้ ายกับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลในปั จจุบนั ) การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย พ.1991 ทรงเห็นว่าการปกครองแบบเก่ายังไม่รัดกุมเพียงพอ เพราะผู้ครองนครเมืองต่าง ๆ มีอานาจสิทธิ์ขาดมากเกินไป และเบียดบังรายได้ จากภาษี อากร ทาให้ ราชธานีได้ รับผลประโยชน์ไม่เต็มที่ 2.2.1974 และได้ รวมอาณาจักรสุโขทัยเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรอยุธยา เมื่อ พ.2310 การปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ ตังแต่ ้ พ. ฝ่ ายพลเรื อน มีสมุหนายกเป็ นหัวหน้ า ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานราชการพลเรื อนทัว่ ๆ ไป มีบรรดาศักดิ์เป็ นเจ้ าพระยาจักรี ศรี องครักษ์ มีเสนาบดีจตุสดมภ์เป็ นเจ้ ากระทรวง ตาแหน่งรองลงมาจากสมุหนายก ทาหน้ าที่เช่นเดียวกับที่เคยปฏิบตั ิมา เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ดังนี ้ กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง เปลี่ยนเป็ น นครบาล เปลี่ยนเป็ น ธรรมาธิกรณ์ เปลี่ยนเป็ น โกษาธิบดี .ศ. อาณาเขต ของกรุงศรี อยุธยากว้ างขวางมากขึ ้น เพราะในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้ าสามพระยา) ไทยตีนครธมราชธานีของเขมรได้ ใน พ.1991 ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถึงเสียกรุงศรี อยุธยา พ.1981-2031 ทรงปรับปรุงการปกครองครัง้ ใหญ่ เนื่องจาก 1.ศ.2310 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ครองราชย์ พระองค์ได้ ปฏิรูปการปกครองเสียใหม่ สาเหตุของการปรับปรุ งการปกครอง สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ ้นครองราชย์ในปี พ. เมืองลูกหลวง ก่อปั ญหาให้ อยุธยามาตลอด เนื่องจากเจ้ าเมืองเหล่านี ้เป็ นเจ้ านายชันสู ้ งได้ รวมกาลังกันยกกาลังทหารเข้ ามาแย่งชิงราชสมบัติอยูเ่ สมอ 3. พราหมณ์และขุนนางจากราชสานักเขมร ได้ นาเอาวัฒนธรรมเข้ ามาเผยแพร่ เนื่องจากในรัชสมัยก่อน ๆ เบื่อยกทัพไปตีเขมร การปกครองส่ วนกลาง 1.ศ.ศ.1981 ทาให้ อาณาเขตของกรุงศรี อยุธยากว้ างขวางมากขึ ้นเมือ่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ ้นครองราชย์ ใน พ.ศ.ศ.

ควบคุมหัวเมืองด้ านใต้ . หัวเมืองชันเอก ้ มี เมือง คือ พิษณุโลกและนครศรี ธรรมราช 2.000 ไร่ คนธรรมดาสามัญมีศกั ดินา 25 ไร่ ทาสมีศกั ดินา 5 ไร่ การกาหนดระบบศักดินาขึ ้นมาก็เพื่อประโยชน์ในการกาหนดสิทธิ และหน้ าที่ของประชาชน นอกจากนี ้ ระบบศักดินายังเกี่ยวพันกับการชาระโทษ และปรับไหมในกรณีกระทาผิดอีกด้ วย คนที่ถือศักดินาสูง เมื่อทาผิดจะถูกลงโทษหนักกว่าผู้มีศกั ดินาต่า การปรับในศาลหลวง ค่าปรับนันก็ ้ เอาศักดินาเป็ นบรรทัดฐาน การปกครองหัวเมือง พระบรมไตรโลกนาถพยายามจัดการปกครองหัวเมืองเสียใหม่ เพื่อให้ สว่ นกลางสามารถคุมหัวเมืองทังหลายได้ ้ แต่ก็ปรากฏว่าไม่ประสบผลสาเร็จเท่าทีค่ วร เพราะการคมนาคมไม่สะดวก คงทาได้ สาเร็ จเฉพาะหัวเมืองใกล้ เคียงหรื อหัวเมืองรอบ ๆ เมืองหลวงเท่านัน้ หัวเมืองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ นอกจากเมืองพระยามหานครทีพ่ ระมหากษัตริ ย์ทรงแต่งตังขุ ้ นนางไปปกครองแล้ ว ยังมีหวั เมืองประเทศราช ที่มีเจ้ าเมืองของตนเอง แต่ยอมขึ ้นต่อกรุงศรี อยุธยา โดยส่งเครื่ องราชบรรณาการมาถวายทุกปี หัวเมืองประเทศราชเหล่านี ้ มีทงใกล้ ั ้ และไกล เช่น เชียงใหม่ เชียงแสน เชียงรุ้ง ยะโฮร์ มะละกา เป็ นต้ น ต่อมา ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองใหม่ โดยยกเลิกเมืองพระยามหานคร และจัดแบ่งเมืองนอกเขตราชธานีออกเป็ น 3 ชัน้ คือ 1. หัวเมืองชันใน ้ มีหลายเมือง เช่น สวรรคโลก สุโขทัย กาแพงเพชร เพชรบุรี เป็ นต้ น 3. สมุหกลาโหม . หัวเมืองชันตรี ้ เช่น พิชยั นครสวรรค์ ไชยา พัทลุง เป็ นต้ น หัวเมืองแต่ละชันยั ้ งมีเมืองย่อยอยูโ่ ดยรอบ เรี ยกเมืองเหล่านี ้ว่า เมืองจัตวา การจัดการปกครองหัวเมืองแบบนี ้มีมาโดยตลอด และได้ ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระเพทราชา ทรงสลับสับเปลีย่ นหน้ าที่อคั รมหาเสนาบดี ดังนี ้ 1.กรมนา เปลี่ยนเป็ น เกษตราธิการ ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้ มกี ารตรากฎหมายว่าด้ วยศักดินาขึ ้น และใช้ มาจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ศักดินา คือ วิธีให้ เกียรติยศบุคคลตังแต่ ้ ขนุ นาง ข้ าราชการ ลงไปจนถึงไพร่และทาส โดยกาหนดจานวนที่นามากน้ อยตามศักดิ์หรื อเกียรติยศของบุคคล เช่น ชันเจ้ ้ าพระยามีศกั ดินา 10.ควบคุมหัวเมืองด้ านเหนือ 2. สมุหนายก .

ย.ศ.ควบคุมหัวเมืองด้ านตะวันออก อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรอยุธนาสถาปนาโดยพระรามาธิบดีที่ 1 เมื่อพ. พระยาโกษาธิบดี เสนาบดีกรมท่า . 2009.ศ.ศ.ศ. 1893 และถูกทาลายลงโดยกองทัพพม่าในสมัยพระเจ้ าเอกทัศน์ เมื่อ พ. ระดับภายใน หมายถึง ค้ าขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ าและของจาเป็ นระหว่างชาวบ้ าน ชาวเมืองหรือ ชาวต่างชาติที่เข้ ามาอยู่ เพื่อการดารงชีวิตประจาวันภายในสังคม . 2310(เสียกรุงครัง้ ที่ 2) ระบบการปกครองของอยุธยา เป็ นระบบ"ราชาธิปไตย" หมายความว่า. 2112 และถูกพม่าทาลายลงในพ.3.. 2310 มีกษัตริย์ปกครอง 34 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อ่ทู อง ราชวงศ์สพุ รรณบุรี ราชวงศ์สโุ ขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง มีพทุ ธศาสนาหินยานเป็ นศาสนาประจาอาณาจักร และมีความเชื่อด้ านวิญญาณนิยมกับพุทธมหายานเจือปนด้ วย ในราชสานักใช้ พิธีกรรมที่เป็ ฯฮินดู-พราหมณ์ เพื่อสร้ างอานาจและความศักดิ์สิทธิ์ ผสมผสานระหว่าง "ธรรมราชา" กับ "เทวราชา" มีเมืองที่สาคัญ 2 เมืองคือ ลพบุรีกบั สุพรรณบุรี ลพบุรีเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรมลัทธิศาสนาและวิชาการด้ านต่างๆ สุพรรณบุรี เป็ นศูนย์กลางของกาลังคนมีพื ้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี การเมืองอยุธยา การเมืองระดับสูง(อยุธยาตอนต้ น) เป็ นการแย่งชิงอานาจของ 2 ราชวงศ์ ระหว่างราชวงศ์อ่ทู องและราชวงศ์สพุ รรณบุรี มีการแข่งส่งทูตไปเมืองจีนเพื่อสร้ างฐานะของตนในอยุธยา เพราะการรองรับจากจีนซึง่ เป็ นมหาอานาจในเอเชีย เท่ากับเป็ นการเสริ มความมัน่ คงทางอานาจทางการเมืองของกษัตริย์อยุธยา การขยายอานาจทางการเมืองของอยุธยา ทาให้ เกิดการแข่งขันและขัดแย้ งกับพม่า โดนเฉพาะการแย่งชิงอานาจเหนือเชียงใหม่และอาณาจักรมอญ(พม่าตอนล่าง) ทาให้ อยุธยาพ่ายแพ้ พม่าในพ.กษัตริย์มีอานาจสูงสุดแต่ยงั ไม่มีการแบ่งระบบระหว่างเจ้ ากับขุนนางอย่างแท้ จริงเหมือนดังที่ปรากฏในสมัยตอนกลางรัตนโกสินทร์ การปกครองใช้ ระบบ"ศักดินา" แบ่งชันคนในสั ้ งคมออกเป็ น เจ้ า-ขุนนาง-พระสงฆ์-ราษฎร มีการเกณฑ์แรงงาน"ไพร่" และเก็บอากร"ส่วย"เป็ นผลิตผลและตัวเงิน ทิพย์รัตน์ บันทึกการเข้ า by ทิพย์รัตน์ การปกครองสมัยอยุธยา: เศรษฐกิจการค้ า « 1 เมื่อ: ก.. 11. 18:28:44 pm » เศรษฐกิจ การค้ าภายในอยุธยา มี 2 ระดับ 1.

11.. จัดการรวมอานาจเข้ าสู่ศนู ย์กลาง 2.ย.ระยะแรก : การค้ ากับต่างประเทศ ค้ าเรื อสาเภากับจีน. การค้ ากับต่างชาติภายนอก. 18:30:59 pm » การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง 1991 .การค้ าระดับนี ้ผูกขาดโดยรัฐบาลเพียงผู้เดียว "ระบบพระคลังสินค้ า" การค้ ากับต่างชาติ . แยกกิจการฝ่ ายพลเรื อนกับฝ่ ายทหารออกจากกัน ทิพย์รัตน์ บันทึกการเข้ า by ทิพย์รัตน์ การปกครองสมัยอยุธยา: การปกครองส่ วนกลาง « 3 เมื่อ: ก. 2009.ย..ระยะหลัง : การค้ ากับต่างประเทศ ค้ าขายกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย ต่อมาถูกตะวันตก(โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส และฮอลันดา) และญี่ปนเข้ ุ่ ามาชิงตลาดค้ า เพื่อเข้ ามายึด "ระบบการค้ าของเอเชีย" ทิพย์รัตน์ บันทึกการเข้ า by ทิพย์รัตน์ การปกครองสมัยอยุธยา:การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง « 2 เมื่อ: ก.. 18:32:52 pm » การปกครองส่วนกลาง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดฯให้ มีตาแหน่งสมุหกลาโหมรับผิดชอบด้ านการทหาร นอกจากนี ้ยังได้ ทรงตังหน่ ้ วยงานเพิ่มขึ ้นมา อีก 2 กรม คือ .2. 2009.2231 การปกครองเริ่มตังแต่ ้ รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็ นต้ นมา หลังจากที่ได้ ผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยมาเป็ นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรอยุธยา โดยมีลกั ษณะสาคัญ 2 ประการคือ 1.กษัตริย์เป็ นผู้ผกู ขาดการค้ าและใช้ ลกู เรือชาวจีนในการทาการค้ า การค้ าเป็ นในรูปของความสัมพันธ์ทางบรรณาการ .. 11.

18:34:58 pm » การปกครองส่วนภูมิภาค สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกการปกครองแบบเดิมทังหมด ้ แล้ วจัดระบบใหม่ดงั นี ้ 1. 2009. 18:36:28 pm » การปกครองส่วนท้ องถิ่น . 2009.กรมมหาดไทย มีพระยาจักรีศรีองครักษ์ เป็ นสมุหนายก มีฐานะเป็ นอัครมหาเสนาบดี มีหน้ าที่ควบคุมกิจการพลเรือนทัว่ ประเทศ .ย.) หัวเมืองประเทศราช ยังให้ มีการปกครองเหมือนเดิม มีแบบแผนขนบธรรมเนียมเป็ นของตนเอง มีเจ้ าเมืองเป็ นคนในท้ องถิ่นนัน้ ส่วนกลางจะไม่เข้ าไปยุ่งเกี่ยวในด้ านการปกครอง แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวาย ทิพย์รัตน์ บันทึกการเข้ า by ทิพย์รัตน์ การปกครองสมัยอยุธยา: การปกครองส่ วนท้ องถิ่น « 5 เมื่อ: ก..ย. 11.นอกจากนี ้ใน 4 กรมจตุสดมภ์ที่มีอยู่แล้ ว ทรงให้ มีการปรับปรุงเสียใหม่ โดยตังเสนาบดี ้ ขึ ้นมาควบคุมและรับผิดชอบในแต่ละกรมคือ กรมเมือง (เวียง) กรมวัง กรมคลัง กรมนา มีพระนครบาลเป็ นเสนาบดี มีพระธรรมาธิกรณ์เป็ นเสนาบดี มีพระโกษาธิบดีเป็ นเสนาบดี มีพระเกษตราธิการเป็ นเสนาบดี ทิพย์รัตน์ บันทึกการเข้ า by ทิพย์รัตน์ การปกครองสมัยอยุธยา: การปกครองส่ วนภูมิภาค « 4 เมื่อ: ก.กรมกลาโหม มีพระยามหาเสนาเป็ นสมุหพระกลาโหม มีฐานะเป็ นอัครมหาเสนาบดี มีหน้ าที่ควบคุมกิจการทหารทัว่ ประเทศ .) หัวเมืองชันนอก ้ (เมืองพระยามหานคร) เป็ นหัวเมืองที่อยู่ภายนอกราชธานีออกไป จัดเป็ นหัวเมืองชันตรี ้ โท เอก ตามขนาดและความสาคัญของหัวเมืองนัน้ เมืองเหล่านี ้มีฐานะเดียวกันกับหัวเมืองชันใน ้ คือขึ ้นอยู่ในการปกครองจากราชธานีเท่านัน้ 3. 11.) หัวเมืองชันใน ้ ยกเลิกเมืองหน้ าด่านแล้ วเปลี่ยนเป็ นเมืองชันใน ้ มีฐานะเป็ นเมืองจัตวา ผู้ปกครองเมืองเหล่านี ้เรียกว่า ผู้รัง้ พระมหากษัตริ ย์จะเป็ นผู้แต่งตังขุ ้ นนางในกรุงศรีอยุธยา ทาหน้ าที่ผ้ รู ัง้ เมือง ต้ องรับคาสัง่ จากในราชธานีไปปฏิบตั ิเท่านันไม่ ้ มีอานาจในการปกครองโดยตรง 2.

สร้ างตาราพิชยั สงคราม ซึง่ เป็ นตาราที่ว่าด้ วยการจัดทัพ การเดินทัพ การตังค่ ้ าย การจู่โจมและการ ตังรั้ บ ส่วนหนึง่ ของตาราได้ มาจากทหารอาสาชาวโปรตุเกส 3.471 ตอบแล้ว: 186 วิชาการ >> คาเฟ่ >> ทัว่ ไป คือว่าผมกําลังจะขึ้น ม. การจัดทาสารบัญชี (หรือสารบาญชี) เพื่อให้ ทราบว่ามีกาลังไพร่พลมากน้ อยเพียงใด 2.พ. 2550 ชมแล้ว: 302.2เรี ยนอะไร ผมจะได้ไปหาอ่าน เดี๋ยวจะไม่ทนั เพื่อน . การทาพิธีทกุ หัวเมือง ซักซ้ อมความพร้ อมเพรียงเพื่อสารวจจานวนไพร่พล (คล้ ายกับพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลในปั จจุบนั )  หน้าแรกวิชาการ  หน้าแรกกระทู ้  ตั้งกระทู ้  Facebook  Twitter คณิตศาสตร์ ม.แบ่งการปกครองเป็ นหน่วยย่อย โดยแบ่งเป็ น 1) 2) 3) 4) บ้ าน หรือหมู่บ้าน มีผ้ ใู หญ่บ้าน มีผ้ วู ่าราชการเมืองเป็ นหัวหน้ า จากการเลือกตังจากหลายบ้ ้ าน ตาบล เกิดจากหลายๆ หมู่บ้านรวมกันมีกานันเป็ นหัวหน้ ามีบรรดาศักดิ์เป็ น พัน แขวง เกิดจากหลายๆ ตาบลรวมกัน มีหมื่นแขวงเป็ นผู้ปกครอง เมือง เกิดจากหลายๆ แขวงรวมกัน มีผ้ รู ัง้ หรือพระยามหานครเป็ นผู้ปกครอง ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้ มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองทางด้ านการทหาร ได้ แก่ 1.2 ทั้งพืน้ ฐานและเพิ่มเติมเรียนเรื่องอะไรบ้ างครับรบกวนด้วยครับ โพสต์เมื่อ: 21:27 วันที่ 23 ก.2 อยากจะหาความรู ้ใส่หวั บ้าง พวกเพื่อนๆผมมันแห่กนั ไปเรี ยนพิเศษกัน แต่ผมบ่มีตงั ค์ TTแต่ก็พอจะหาหนังสื ออ่านได้บา้ ง ช่วยบอกหน่อยครับว่า math ม.

128. 2552 (20:49) งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง sungmiin@hotmail.227. tumlatamjaikaiwayjadamaigong ae222@hotmail.com (IP:114.203) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77 30 ก.53.ค.k.ค.47. 2552 (20:34) o. 2552 (16:45) เราเรี ยน english program แต่ม่ายได้คณิ ตเลยเพราะครู สอนไม่เจาะลึกเราก็เลยจะไปหาหนังสือมาอ่านแต่ไม่รู้วา่ มาตรฐานที่เค้าเรี ยนจริ งมันเล่มไหนใค รก็ดา้ ยที่ผา่ นมาเห็นกรุ ณาบอกด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า คนไม่ เก่ ง (IP:113.8) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 78 31 ก.ค.47.142) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 2 ส. 2552 (21:48) คิดเเล้วปวดหมอง . หน้ าที่ | 1| -2ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 24 ก.ขอบคุณมากครับ จานวน 175 ความเห็น.com (IP:117.ค.106.

com (IP:113.com (IP:118. 2552 (14:21) รักนะ nookawesome@hotmail.132.137) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 30 ส.150.172.227) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 27 ส.com (IP:118.221) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 1 ก. 2552 (14:10) รักด้ tertury@ygfd.173.227) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 14 ส.ค.150.142. 2552 (13:29) เราชอบวิชาคณิ ตมาก เรี ยนคณิ ตไม่ยากอย่างที่คิดหรอกนะ ถ้าเราตั้งใจ บอกเคล็ดลับตั้งใจฟังครู ขณะสอน dhvp (IP:118.nookawesome@hotmail.53.85) . 2552 (21:11) ใครช่วยสอนเรื่ อง thailand23102538@hotmail.ค.253.173.41) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 14 ส. 2552 (12:23) 1ส่วน8ของ100เป็ นร้อยละเท่าไหร ของ2500 ะครับ งงชิ หายรุ ยย ใครรฉลาด ช่วยบอกที moszanakab_26@hotmail.com (IP:112.com (IP:113.ย.37.81.ค.ค.53.

27.178) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 21 ก.173.37.219) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 91 1 ต.com (IP:58.255.com (IP:125. 2552 (17:39) คณิ ตยากมากจากอิน romteara@hotmail.64.ย.ย. 2552 (17:33) ใครก็ได้ช่วยสอนเรื่ องการหมุนรู ปเรขาฯ หน่อยจิ korea_pop64@hotmail.60) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 21 ก.227.ย.ย.com (IP:118.26.136) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 1 ต.166. 2552 (12:51) ครู คณิ ตศาสตร์ ตั้งใจเรี ยนตอนครู สอน แล้วหาหนังสื ออ่านเพิ่มเติมนะ ไม่ยากอย่างที่คิด โชค A nameok@hotmail.ค.143. 2552 (21:30) ตั้งใจก็ทาํ ได้(ลิโพ) .com (IP:125.82.ค.158) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 86 17 ก.com (IP:202.ความเห็นเพิ่มเติมที่ 85 17 ก. 2552 (07:49) เราก็เรี ยนไม่รู้เรื่ องเลย ยากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆทั้งนั้น teva27@thaimail. 2552 (14:45) ลองมางฉลาดขึ้น bong@hotmail.

67) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 3 พ. 2552 (00:49) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 30 ส.5 .5 น่าจะใช่นะคะ kook403@hotmail.157.ห้ามดื่มเกินวันละลองขวด taratetichai2539@hotmail.com (IP:125.ค. 2552 (09:08) 1ส่วน8ของ100เป็ นร้อยละเท่าไหร ของ2500 ะครับ งงชิ หายรุ ยย ใครรฉลาด ช่วยบอกที ใช่ค่ะ ร้อยละ 0.com (IP:118.54) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 93 31 ต. 2552 (20:25) "1ส่วน8ของ100เป็ นร้อยละเท่าไหร ของ2500 ะครับ งงชิ หายรุ ยย ใครรฉลาด ช่วยบอกที" (1 ส่วน 8 ของ 100) เป็ นร้อยละเท่าไร ของ 2500 = (((1 หาร 8) คูณ 100) หาร 2500 ) คูณ 100 = ร้อยละ 0.5 DARAV_o (IP:124. 2552 (12:23) 1ส่วน8ของ100เป็ นร้อยละเท่าไหร ของ2500 ะครับ งงชิ หายรุ ยย ใครรฉลาด ช่วยบอกที ร้อยละ 0.238.58) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 27 ต.ค.224.ค.ปล.ย.145.27.172.

ค.com (IP:124.ค. 2552 (18:19) -.com (IP:124.2 ยาก ชิหาย ไอ้ราที่ 2 รากที่ 3 อะเเล้วก็ สเเควรู ด สอบที่มืงตา ค้างเเน่ ในห้องสอบ เเต่ก็ ขอเป็ นกําลังใจให้นะ สุๆ้ สูต้ าย PB (IP:117.172. 2552 (22:38) เซงกับ คณิ ต ของ ม. 2552 (19:10) เรี ยนไปเถอะครับ ไม่ตอ้ งเครี ยดกับมัน แล้วอย่าลืม ดื่มแบรนวันละ 2 ขวดทุกวัน นะครับ โต๋ ขอเป็ นกําลังใจให้ สูๆ้ TOR+) P'_Tor@hotmail. 2552 (20:49) อืม เรา ยุ ม.104) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 98 27 ธ.87) ความเห็นเพิม่ เติมที่ 97 26 ธ.ช่ วยคิดจ้ า (IP:118.จงหารากที่ 2 ของ 1156 (ลองทําดู )อิอิ ง่าย nu--dexde--aof@hotmail.111.21.56) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 27 ธ.21) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 17 ธ.47.241) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 13 พ. 2552 (22:52) มีโจทย์มาให้ลองทํากันดูนะครับ ง่ายๆลองดู .123.2 หลักสูตรตรงกัน ป่ าวก้อไม่รุ ให้โจทย์ลองทําดู อาจจะง่ายไป นิส ๆ 1.120.ย.192.122.144.88.ค.+ i3_ii_w@hotmail.com (IP:222.ค.

2553 (10:43) อยากได้แผนการสอนคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ม2 ใครทราบช่วยส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ k_kwanrue18@hotmail.สมการ a^2+b^2 เท่ากับ c^2 เมื่อ a และ b เป็ นความยาวของด้านประกอบมุมฉากของสามเหลี่ยมทุกรู ป ใครรู ้ช่วย ANS ที GM (IP:117.47) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 15 ก. 2553 (21:50) ยาก!!มากๆๆๆโดยเฉพาะเพิ่มเติมเรี ยนเเล้วจะบ้าตาย!!T๐T~สูๆ้ ๆนะจะเปนกําลังจึยให้บ่าย~ nawasit_game@hotmail.5 % เงินปั นผลรวมกันได้ 4.124.123) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 1 ก.จงหารากที่ 2 ของ 1156 (ลองทําดู )อิอิ ง่าย " = 34 .com (IP:125.ค.พ.161. 2553 (16:46) อยากเก่งคณิ ตจัง บางเรื่ องก็ยากชิบเลย ทําไงถึงจะเข้าใจให้ง่ายขึ้นมาบ้างนะ wiview.33) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 1 มี.27.com (IP:125.26. 2553 (10:02) ใครก็ได้ค่ะ ช่วยคิดปั ญหาข้อนี้ให้หน่อยซิคะ มีเงิน 80.ค.143.88.32) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 31 ม.2 หลักสูตรตรงกัน ป่ าวก้อไม่รุ ให้โจทย์ลองทําดู อาจจะง่ายไป นิส ๆ 1.sesjung2hotmail.400 บาท อยากทราบว่าลงทุนแห่งละกี่บาท รบกวนช่วยคิดหน่อยนะคะ ขวัญ (IP:202.พ.com (IP:125.000 บาท ลงทุนแห่งแรกได้ปันผล 8.56) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 21 ม. 2553 (09:40) สนุกดีอะ ICE_ZAmylovetip_@hotmail.109.com (IP:125.25.25. 2553 (19:45) "อืม เรา ยุ ม.189.5 % ลงทุนแห่งที่สองได้ปันผล 9.47.32.ค.ค.208) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 107 2 มี.

..27.ค.ค.ขอบคุณครับ ( : kewgta@hotmail.72) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 24 มี.2คณิ ตศาสตร์ยากจังเลยยอยากหาที่เรี ยนพิเศษ เรา (IP:61.147) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 109 5 มี..66.79.191. 2553 (08:13) ม.9. 2553 (19:14) อยากรู ้จงั เลยครับ ว่าคณิ ตศาสตร์ ม..1นะเเต่เราเรี ยนพิเศษของม.172.20. 2553 (22:01) โครต งงเลยค่ะ ไม่รู้เรี องเลยครู สอนไท่ทีหรื อว่ากูโง่ ฝนค่ ะ (IP:125.2อาจจะสอนเรื่ อง . 2553 (00:21) เราอยูม่ ..๒เรี ยนอะไรมัง่ ใครรู ้ ช่วยส่งlinkมาหน่อยได้ไหมครับ.. 2553 (00:24) ยากงับ แต่จะพยายาม ปล(มันหมายว่าไง)งง ไปละงับ ตั้งใจเรี ยนนะงับ เวลาว่างก่เล่นxshotละกันงับ ตัวผมชื่อ S1nISo>< งับ จะพ้นฟาแล้วงับ[ jeng_007@msn.2อะนะ ม.147) ความเห็นเพิม่ เติมที่ 110 11 มี.19.176.com (IP:58.159) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 111 12 มี.DoublePF (IP:180.ค..180..131) ความเห็นเพิม่ เติมที่ 108 5 มี.ค.com (IP:118.ค.

.. < เป็ น =นะคะ y = -2x + 3 .สมการที่1 2x -3y = 7.....สมการที่2 วิธีทาํ แทนค่า 1 ใน 2 2x .3( -2x + 3 ) = 7 8x = 16 x=2 แทนค่า x ใน 1 y = -2 x 2 +3 y = -4 + 3 y = -1 .....สมการนะค่ะเอาที่เราคิดว่าง่ายไปลองทํานะคะ อันนี้เป็ นอสมการนะคะ x+3>5 วิธีทาํ คะ x+3>5 x>5-3 x>2 ถ้างงก็คิดสะว่า > .......

2 คะ รู ้เรื่ องและสามารถนําไปใช้ที่โรงเรี ยนได้ดว้ ยคะ ข้าวเจ้า kaojao_26@hotmail.122.179. 2553 (00:30) บอกหที่เรี ยนพิเศษให้นะค่ะ ไปเรี ยนคุมองสิ คะ สามารถเรี ยนเกิน ระดับชั้นของตน ได้ดว้ ยนะค่ะ อย่างเราอยู่ ม.com (IP:124.com (IP:124.1 เรี ยนของ ม.ข้างบนคือการแก้สมการแบบการแทนค่าคะ สูๆ้ นะคะทุกคนวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่ได้อยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะ แค่พยายามตั้งใจเราก็จะทําได้คะ เด็กคุมองค่ะ ข้ าวเจ้ า kaojao_26@hotmail.250) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 115 24 มี.ค.122.250) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 114 24 มี.ค. 2553 (03:49) สอนให้ฟรี เอารึ เปล่า คะ ยังไงก็เมลล์มานะ อยากฝึ กการสอนอะ ว่างยังไง พี่อยุแ่ ถวๆ สาทรนะคะ สามารถติวให้ได้ตามสยาม .179.

167..com (IP:222..เอาข้อสอบระดับสมาคมมาสอนเร้ย แม่งโครตยากอ่ะ เข้าไปดูได้นะที่www..com เราสอบไม่เคยผ่านเร้ยมันยากมาก วันนี้ไปเรี ยนมาตามจิงจะต้องเลิก12.รึ ใจกลางเมืองอะคะ ช่วงนี้เป็ นช่วงซัมเมอร์ พี่เองต้องฝึ กงาน แต่สอนได้วนั เสาร์อาทิดคะ yingpui1 ร่ วมแบ่งปั น3 ครั้ง .. 2553 (01:10) .224. คือว่า หนูเรี ยนอยูท่ ี่โรงเรี ยนเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ (ขอไม่บอกชื่อโรงเรี ยนน๊ะค๊ะ) แล้วโรงเรี ยนที่หนูเรี ยนเค้าสอนหลักสูตรเก่าน่ะค่ะ เลยเข้ากับโรงเรี ยนรัฐบาลที่สอนหลักสูตรใหม่ไม่ได้ เพราะ เนื้อหาที่โรงเรี ยนเอกชนที่หนูเรี ยน กับ โรงเรี ยนรัฐบาล มันไม่เหมือนกันน่ะค่ะ หนูเรยกลายเป็ นเด็กที่เรี ยนอ่อน ทั้งๆที่ทุกปี หนูได้ เกรดเฉลี่ย 3.ดาว 50 ดวง - โหวตเพิ่มดาว ความเห็นเพิ่มเติมที่ 116 19 เม..93) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 118 28 เม.19) ความเห็นเพิม่ เติมที่ 117 21 เม...ย.ย.com (IP:118. เรี ยนไม่รู้เรื่ องเลยค่ะ ได้เกรดมาแล้วไม่ดีใจเลย ก้อเลยอยากให้คุณพี่ๆ ช่วยแนะนําหนังสื อดีดีให้นอ้ ง ฟิ ล์ม หน่อยละกันน๊ะค๊ะ . 2553 (01:33) ไปเรี ยนที่Knowledge-mallดิ อ. เเต่วนั นี้อ.80up แต่.85up ทุกปี แต่พอมาปี นี้ถึงจะได้เกรด 3.172.30น..00น. 2553 (09:34) แสดงให้ละเอียดหน่อย งง.. Miyabi-30@hotmail.123..ต่อเวลาให้ สําหรับคนที่ยงั ไม่รู้เรื่ อง! pancake_414@hotmail.เลิกเรี ยน12..knoeledge-mall.ย..

234. 2553 (18:54) 13.219.ค.27.234.191.ค. 2553 (19:02) -36x3y3+ 27 x3y2-54x2y+9xy 23 56 (IP:125.146) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 127 30 พ. 2553 (20:28) (6x) (3 .ค.117) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 125 30 พ.6z2 55 + (IP:125.27) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 119 13 พ.27.(ขอขอบคุณ คุณพี่ล่วงหน้าค่ะ) ^^ myna.5x .3เมื่อไรผมจะมาจบ มาเล่น PB กันนะคับ jae789_@mail.27.27.146) ความเห็นเพิม่ เติมที่ 126 30 พ.xz . 2553 (20:41) 4 5 x 50 x 47 vbvb (IP:125.27.com (IP:118.ค.ค. 2553 (20:39) (3x + 5)÷(x .234.117) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 124 28 พ.27.7x2) 66+ (IP:125.191.174.ค.27.film@hotmail. 2553 (18:58) -36x3y3+ 27 x3y2-54x2y+9xy -9xy KKK (IP:125. 2553 (20:40) ผม จะ ตั้งใจเรี ยนถ้าเรี ยนจบ ม. 2553 (20:25) 7xz + x กับ 5x .79) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 122 28 พ. -36x3y3+ 27 x3y2-54x2y+9xy -9xy qq (IP:125.191.meis.191.117) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 123 28 พ.146) .53.com (IP:113.146) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 128 30 พ.121.ค.1) หุหุ (IP:125.ค.

27.191.229.ค.1) (x2 .7x .146) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 131 31 พ.146) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 130 30 พ. 2553 (20:45) ขอบคุนคับ kjij (IP:125.27.191. 2553 (20:43) (-2)4 x (-2)-2 x (-2)-2 อิอิ (IP:125.7 ) (4x2 .4 ) ๗ (x + 2 ) (x2.3x + 18 ) ๗ (x – 6 ) (18x2 .7x -6 ) ๗ (2x + 1 ) 55+ (IP:125.ค. 2553 (19:03) ( -4x + 6 ) ๗ (2x – 3 ) (3x + 5 ) ๗ (x .ค.ค.27.21x ) ๗ ( 6x .15) ๗ (x – 3 ) ( 16x2 + 20x + 9) ๗ (4x + 7 ) ( -6x2 + 13x +8 ) ๗ (2x + 1) (30x2 -47x + 14 ) ๗ (5x –2 ) (8x2 .ความเห็นเพิ่มเติมที่ 129 30 พ. 2553 (19:05) เลขทําไงคบ วีธีหารสั้น .14) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 132 31 พ.

229.27.23x2 + 23x – 30 ) ÷ (3x .229.com (IP:58.oo@hotmail.220) .5y .4) ÷ (3y – 1) (y3 .45y – 52 ) ÷ ( y .c (IP:125.1 ) ÷ (y + 1) (12x3 .27.4 ) (8x3 .ค.129.2 ) (45y3 + 2y2 + y + 9 ) ÷ (5y2 + 3y + 2 ) (-12x3 .26x3 + 3x .10x2 + 19x + 25 ) ÷ (2x2 + 4x +3 ) (20x .14) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 133 31 พ.ย.2สองให้บา้ งคะจะใด้เรี ยนทันเพือนเขา nat.ค.14) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 135 3 มิ.27.3) ÷ (y -1 ) (3y3 . 2553 (19:13) (y3 .137.6x2 .ทําลืม ช่วยบอก ที ขอบคุนคับ อิ หุ (IP:125.f.229.5 ) (12y3 + 9y2 .1 ) ÷ (2x2 + 1 ) k. 2553 (19:14) ช่วยบอที หารสั้นทําไง อืม + 55+ (IP:125.5x + 3) ÷ (4x + 3) (3y3 + 5y2 .14) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 134 31 พ.5y + 2 ) ÷ (3y2 . 2553 (16:37) อย่าให้มีเนื้อหาหรื อวิธีการคิดที่เข้าใจเกียวกับคณิ ตศาสตร์ม.6y2 + 8y .

4x2+44x+121 6. 2553 (19:10) แยกตัวประกอบของพหุนาม 1. 169x2-182x+49 10. 25x2+30x+9 4. 225x2-270x+81 658 (IP:125.116) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 137 6 มิ. 81x2-36x+4 8.ย. xy+2x+y+2 2. 49x2-56x+16 9. 9x2+24+16 3.238. a3-a3c+b2c-b2 9.116) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 138 8 มิ.238.ย. 16x2+72x+81 5. 2a3-9+14a2-7 7.ย. 2553 (19:16) มีต่ออีก15ข้อ 1. uv+3u+2v+6 3. x2-xy-xz+x-y-z 10. xy2-zy2-6x+6z 8.27. 2553 (13:32) ผมยิง่ ไม่เก่ง วิชาคณิ ตศาสตร์ อยูด่ ว้ ย . 121x2-44x+4 7. a2-ab+a-b 4. ab-2ac+bc-2c2 5.27. a2-ab+ac-a+b-c 789 (IP:125. mr2-3mp+15np-5nr2 6. 4x2+28x+49 2.ความเห็นเพิ่มเติมที่ 136 6 มิ.

ย. 2553 (17:41) คณิ ตเก่งไม่เก่งไม่สาํ คัญ ขอให้เราตั้งใจเรี ยนเท่านั้นก็พอแล้ว อิอิ min_ice39@hotmail.com (IP:61.248.69) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 144 9 ก. 2553 (17:50) เอ่อเฮากะเรี ยนอยู่ ม.16) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 142 3 ก.1เรี ยนเข้าใจมากแตกต่างจากม.ย.139.31.13.49.90) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 145 9 ก.43.7.ค.110. 2553 (13:37) เราก็ไม่เก่งคณิ ต แค่ได้บางเรื่ อง pop (IP:125.19) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 140 8 มิ.25.26.ค.211) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 143 4 ก.ค.19) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 139 8 มิ.ค.com (IP:125.com (IP:125.2ที่เรี ยนไม่รู้เรื่ องเลยค่ะ อยากรู ้ค่ะอยากรู ้ อิว๋ (IP:119.อยากเรี ยนพิเศษ แต่ไม่มีเงินเรี ยน poppap10@hotmail.25.26.13. 2553 (22:54) คณิ ต ยิง่ เรี ยน ยิง่ ไม่เข้าใจ ยากมากๆ คัยมีวธิ ีเรี ยนคณิ ต ได้ง่ายๆเเละเข้าจัย บ้างป่ าว . 2553 (20:08) เรี ยนคณิ ตยากจังไม่รู้วา่ จะแก้ไขปัญหาอย่างไรดี อาจารย์ให้การบ้านมาทําไม่เคยเสร็ จเลย ต้องมานัง่ คิดตั้งแต่เลิกเรี ยนจนถึง 4 ทุ่ม การบ้านของอาจารย์ก็ไม่เสร็ จซักที จน ตอนเช้าก็ตอ้ งไปลอกเพื่อนอยูด่ ี ขนาดตั้งใจเรี ยนเรี ยนเเล้วก็ไม่เข้าใจซักที จนทุกวันนี้คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่อยากศึกษาให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น แต่ก็ไม่รู้จะทํายังไง ใครมีวธิ ีก็ช่วยบอกด้วยนะ namoing_6@hotmail.88) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 141 21 มิ. 2553 (11:32) อยากรู ้เรื่ องเกี่ยวกับวิชาคณิ ตศาสตร์ให้มากกว่านี้ เพราะตอนม. 2553 (18:05) ไม่เข้าใจเนื้อหาตรงนี้ ใครก็ได้บอกที teen086hotmail.ย.2/1 โรงเรี ยนสกลพัฒน์ กะบ่ฮเู ้ รื่ องคือกันแต่คณิ ตเป็ นวิชาที่เฮามักอยากเรี ยนพิเศษกะบ่มีเงินเลยมาหาข้อมูลในเน็ต yasumin21@gmail.205.com (IP:125.com (IP:110.

.114.... 2553 (23:00) พอดีโรงเรี ยเก่าเรี ยนหลักสูตรใหม่ เเต่พอย้ายมาเรี ยนอีโรงเรี ยนหนึ่งเรี ยนหลักสูตรเก่าเเล้วถ้าเกิดกลับปายเรี ยนหลักสูตรใหม่อีกทีมนั จะเรี ยนยากขึ้นมากหรื อน้ อยเท่ารัยหรื อยากมากแค่ไหนหรอค่ะ s_a_r_i_n@hotmail.173..ค.173.com (IP:180.2ยากกว่าพื้นฐานอีก -เลขยกกําลัง -การแปรผัน -.109..178) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 147 12 ก.28.s_a_r_i_n@hotmail.180. -..109....ค.120.com (IP:118.173.64..21) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 150 21 ก...ค... 2553 (13:25) เครี ยดอ่ะ มีแต่ สอบ สอบ สอบ ยิง่ คณิ ตอ่ะ สอบทุกทีตกทุกที อยากเก่งง่ะ ไม่รุทาํ ไง อ่านหนังสื อแล้ว แต่สมองมันไม่จาํ โง่ คณิค ว่ ะ (IP:118...173.. 2553 (20:50) ฉันรักการอ่านหนังสื อคณิ ตศาสตร์มากเลข และชอบวิชาคณิ ตศาสตร์มากๆ ขอให้ทุกคนตั้งใจเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ให้มากๆจะได้เก่งๆนะค๊ะอ จาก.189) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 148 14 ก..4) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 149 17 ก. 2553 (19:32) ขอบคุณ 121 (IP:118.คนสวยและหวังดีให้ทุกเก่ง Veng_113@hommail.178) ความเห็นเพิม่ เติมที่ 146 9 ก... คณิตศาสตรื (IP:124.ค.ค. 2553 (17:54) จะสอบแล้วสาธุขอให้สอบผ่านได้คะแนนดีกนั ทุกคนเลยนะ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ คณิ ตเพิ่ม ม...33......114) .com (IP:118.

27.ค.87) ความเห็นเพิม่ เติมที่ 158 15 ส.ค.49.ความเห็นเพิ่มเติมที่ 151 21 ก.12. 2553 (20:33) ช่วยติวคณิ ต ม.ค.121.84.ค. 2553 (08:30) อยากมากเลย อยากจะบ้าตายโว้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย งงยกกําลังเลยนะ มาอยู่ห้องคิงได้ ไงโว้ ย! งงตัวเอง (IP:119.172) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 153 25 ก.131.com (IP:125.220) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 157 8 ส. 2553 (19:00) เลขเป็ นวิชาการ คิด นํา วิธีการที่มีอยูม่ าใช้แก้ไขปั ญหา ทางเดียว ที่จะชอบ เลขคือ ทําให้มนั ง่าย ลําดับที่ไปที่มา แล้วทําตามตัวอย่างมาก sek (IP:117.ค.31.47.122.49. 2553 (23:07) ขอสูตรการเเยกตัวประกอบพหุนามซัก 30 สูตรนะคะ เเบบว่าครู ให้หาอ่ะ -*เบียร์ (IP:110.14) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 159 18 ส.83) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 154 26 ก.2เทอม 1 หน่อย teekinw@hotmail.193.ค.ค.92.159) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 152 22 ก. 2553 (18:32) ระบบจํานวนเต็ม อัตราส่วน ร้อยละ สมการ แผนภูมิวงกลม การวัด พีทาโกรัส การเลื่อนขนาน การหมุน การสะท้อน . 2553 (19:16) ยากจริ งๆคะ08189763xx aom (IP:110. 2553 (12:26) อยากจะบ้าตายจิงๆๆๆๆๆ งงงงง อิอิอิๆๆๆๆ555555 เจน (IP:124.

143.com (IP:27.130. 2553 (19:39) สวัดดี ผมมาใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ K/www. 2553 (17:38) เครี ยด เครี ยด เครี ยด ที่สุด ขอความรู ้ของม.122.dasf@KING.-3x2-60x 6.com (IP:202.64) . 3x3-18x2 เชี่ยงใหม่ (IP:125.42. 2x2y+4x2y 3.ย.242.35) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 162 6 ก. 35x2-40x 2.90) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 163 9 ก. 2553 (18:30) ขอให้สอบผ่านด้วยเถ็ดสาทุ นะโมทนา สาทุอีกอบ ิิิาิืbenz_Zero2012@hotail.m2-4m 7.180.com (IP:180.130) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 160 27 ส. 2553 (17:34) 1. ax+ay-bx-by 11.152.226) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 161 29 ส. 6(x-y)-(x-y)2 9. x3-x2-x+1 10. 12+6x-24x2 5.121.111.31.COM (IP:119.3 บ้างนะคับ พื้นฐาน เเละเพิ่มเติมคับ วิชา คณิ ตศาสตร์ คับ benza_0071@hotmail.ค.27. (4x-7) (3x+2) 12.การแปรผัน รู ้แค่น้ ีค่ะ ขอให้ทาํ ข้อสอบได้นะคะ นางมารร้ าย (IP:124.126) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 164 14 ก.ย.ย. x(x-1)+2x(x-1) 8.57.ค. 2553 (11:42) เราเรี ยนคณิ ตศาสตร์เพิ่มเติมไม่คอ่ ยเข้าใจ แต่ก็สนุกดีกบั การเรี ยน (มัว่ มัว่ ) tiwatip123@hotmail.-5x+x2-12x2 4.

148) .ทฤษฏีบทพีทาโกรัส .ย.128.com (IP:114.com (IP:118.200.อัตราส่วนและร้อยละ การวัด .ย. 2553 (18:38) 555ส่งมาเพิ่มเติมนะคร๊ าฟ สายตาเอียงนักบ้ าปัญญาอ่ อน (IP:114.ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริ ง . 2553 (18:35) ขนาดผมเล่นเกมจนสาEMrสั้น200นะคร๊ าฟ สาEMrสั้น (IP:114.แผนภูมิรูปวงกลม .128.200.43.128.128.96) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 168 14 ก.ย.96) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 166 14 ก.173.การแปลงทางเราขาคณิ ต ความเท่ากันทุกประการ คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม .200.96) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 169 18 ก.96) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 167 14 ก.การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เส้นขนาน rrrr_nong_rrrr@hotmail. 2553 (18:37) 555 สายตาบ่ ดี (IP:114. 2553 (18:33) ผมว่าเล่นเกมมันกว่าทํางานนะคร๊าฟเช่นdotaประมาณนั้น wtgmso_123@hotmail. 2553 (15:08) คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน .ความเห็นเพิ่มเติมที่ 165 14 ก.ย.200.ย.

171.35) teekinw@hotmail.com noey.th (IP:110.122) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 173 22 ก.27. 6(x-y)-(x-y)2 9. 2553 (09:57) คณิ ตศษสตร์เพิ่มเติมทําไมเรี ยนยากจังเลยแค่พ้นื ฐานก็เรี ยนยากนิดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ รู ้ยงั นี้ไม่เลือกสาย วิทย์-คณิ ตดีกว่า Buay_Sweet@hotmail.127) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 174 22 ก.93.2539@hotmail.93) .242.2539@hotmail. x3-x2-x+1 10. 2553 (13:07) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 161 29 ส.ย.27. 2553 (21:55) **ถึงคณิ ตจะง่ายแต่ก็ทาํ ให้ตกกันเยอะมาก สําหรับเรานะข้อเขียนง่ายกว่าข้อกาเยอะ เลยไม่ค่อยตกเวลาครู ออกข้อเขียน นี้ก็อยู่ ม. x(x-1)+2x(x-1) 8.com (IP:180.-3x2-60x 6.ย.49.193.183.ความเห็นเพิ่มเติมที่ 170 19 ก. 3x3-18x2 เชี่ยงใหม่ (IP:125.122) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 171 19 ก.-5x+x2-12x2 4.ย. (4x-7) (3x+2) 12.2 เหมือนกัน เราหัวคณิ ตนะค่ะ. 2553 (17:34) 1. 12+6x-24x2 5.m2-4m 7. ax+ay-bx-by 11.ย.. 2553 (13:08) ที่ผมส่งไปทํายังไง teekinw@hotmail.com (IP:125. 35x2-40x 2.ค.27. ยังไงถ้าอยากติวเพิ่มเติมอะไรก็แอดเมลล์ได้นะค่ะ noey.co.93. 2x2y+4x2y 3.com (IP:125.

2554 (13:36) ผมเรี ยน สมการไม่เข้าใจครับ ช่วยสอนหน่อยคับ จะสอบแล้วอะคับ banm2008@hotmail.45) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 176 23 ก.ค.88) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 178 12 ธ.44.com (IP:125. 2553 (10:37) ขอวิธีทาํ โจทย์ขอ้ นี้หน่อย ที่ดินแปลงหนึ่งมีอตั ราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็ น 5:8 ถ้าที่ดินแปลงนี้มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 3240 ตร.28.7) ความเห็นเพิม่ เติมที่ 180 1 มี.ค.89) .com (IP:125.ย.220) ความเห็นเพิม่ เติมที่ 177 1 ต.2 ยากนะ เราก้เรี ยนอยู่ ยากกว่าห้องอื่น 2 เท่าเลย โดยเฉพาะ พีทาโกรัส ยากโคตรๆ งง ๆ เด็กห้ องคิงส์ ! (IP:223.248.118.ค.89.ม. 2553 (15:33) คณิ ต ม.ย.พ. 2553 (20:41) ช่วยวิธีทาํ แบบจําลองโดยใช้อตั รา หน่อย ดิครับ ขอบใจครับ tung_yulgang@hotmail.86.26.com (IP:183.206.142.69.224) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 179 21 ก.ความเห็นเพิ่มเติมที่ 175 23 ก. 2553 (18:24) ใครฉลาดมาติวนิดเรื่ องพหุนาม+สมการหน่อp Phanu_191@hotmail.25.com (IP:202.com (IP:112.com Phanu_191@hotmail.209. จงหาความกว้างและความยาวของที่ดินแปลงนี้ ขอบคุณมากนะคะ meme_0021@hotmail. 2554 (16:33) ใครทราบมอสองเรี ยนคณิ ตอย่างไรเกี่ยวกับเรื่ องอะไรบอกด้วยนะ จาได้เตรี ยมตัวทัน เราห้องเด็กฝาก แต่อยากได้ความรู ้ ช่วยเราหน่อยนะเพื่อนวินิตศึกษา mookws052@hotmail.

50.ย..125.ค.109.29. 2554 (14:20) ยากจัง เด็กมังกร 3 K (IP:202..คอม ชื่อ / email: ข้ อความ จําไว้ตลอด Sign in .ค. 2554 (11:35) ข้อให้ทุกคนสอบผ่านนะ เราเองก็เรี ยนอยู่ ม. 105 หนะครับ.236) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 186 20 ก.207.ห.3) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 183 31 พ.อยากอ่ะ.88. 2554 (20:23) คณิ ตศาสตร์ไม่ใช่เรื่ องยากเลยค่ะ เเต่ตอ้ งอาศัย ครู ที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ เเละสามารถสอนเด็กที่เรี ยนไม่เก่งให้เรี ยนเก่งได้ เเละอีกอย่างนึ่ง คือ ต้องต้งใจเรี ยนในห้องฟังครู สมองคิด เเล้วมือก้อจดลงในสมุดเราเรี ยนเเบบนี้ไปดิรับลองเก่ชวั เเต่ตอ้ งทบทวนด้วยน่ะเรี ยนเสร็จเเล้วกลับบ้านมานัง่ อ่านหนังสื อสัก 1-2ชัว่ โมง รับลอง เกรดดีข้ ึนอีก เราทําเเบบนี้จนได้ที่ 1เลยอ่ะ penpassa samattiyakorn (IP:101. 2554 (13:59) ผมลองทําของ ค. T^T ใครก็ได้ช่วยบอก ans หน่อยครับ all59 (IP:118.98..2 เช่นกัน ก็เข้าใจและรู ้เรื่ องบ้าง อิอิ pam_ojo2720@hotmail.138) Username ความเห็นเพิม่ เติม วิชาการ.174.ความเห็นเพิ่มเติมที่ 181 5 มี.190) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 182 8 เม..com (IP:223.ค.

คอม ตัวช่ วย 1: CafeCode  หน้าแรกวิชาการ  หน้าแรกกระทู ้  ตั้งกระทู ้  Facebook  Twitter กลับหน้าหลักกระทู ้ คลิ๊กที่นี่เพื่อ Login .กรุ ณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรี ตลอดชีพที่นี่ กรอกตัวอักษรตามภาพ a1603 ส่ งข้ อ ความ 84077 /vcafe/84077 1314193638 150000 วิธีการใช้ ตัวช่ วย 2: VSmilies วิธีการใช้ ตัวช่ วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต ตัวช่ วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC ตัวช่ วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.

2 คะ รู้เรื่องและสามารถน้าไปใช้ที่โรงเรียนได้ด้วยคะ ข้าวเจ้า kaojao_26@hotmail.122.250) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 115 24 มี.179.เด็กคุมองค่ะ ข้าวเจ้า kaojao_26@hotmail.com (IP:124. 2553 (03:49) สอนให้ฟรีเอารึเปล่า คะ ยังไงก็ เมลล์มานะ อยากฝึ กการสอนอะ ว่างยังไง พี่อยุ่ แถวๆ สาทรนะคะ สามารถติวให้ได้ตามสยาม .com ความเห็นเพิ่มเติมที่ 114 24 มี.ค.1 เรียนของ ม.ค.179. 2553 (00:30) (IP:124.250) บอกหที่เรียนพิเศษให้นะค่ะ ไปเรียนคุมองสิคะ สามารถเรียนเกิน ระดับชั้นของตน ได้ด้วยนะค่ะ อย่างเราอยู่ ม.122.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful