*** Intrend สุดๆ สําหรับ ชายรักชายขณะนี้

ิ ิ ลส
..ซฟ
ิ ค๊า.. มาแล ้วๆ มาแบบถล่มทลาย จนยารักษาขาดตลาดจ ้า
น ้องๆทีม
่ าคลินก
ิ สุขภาพชาย ศูนย์วจิ ัยโรคเอดส ์ สภากาชาดไทย
ทุกรายจะได ้รับการปรึกษาแนะนํ าให ้ตรวจVDRL
ั พันธ์ชนิดหนึง่ ทีเ่ รียกว่าซฟ
ิ ิ ลส
เพือ
่ คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสม
ิ ค่ะ
ื่ ม๊ยคะมีน ้องๆประมาณร ้อยละ 80 ไม่รู ้จักซฟ
ิ ิ ลส
เชอ

ี งเดียวกันหมดว่าซฟ
ิ ิ ลส
ถามเป็ นเสย
ิ คือหนองในหรือครับ
ิ ิ ลส
แตกต่างจากคนต่างชาติทม
ี่ าเขาจะขอตรวจซฟ
ิ เลยแทบทุกคน..มาดู
กันนะคะว่า Intrend อย่างไร
ื้ ซฟ
ิ ิ ลส
ปั จจุบันตรวจพบว่าน ้องๆติดเชอ
ิ กันเพิม
่ ขึน

จากสถิตข
ิ องผู ้มารับบริการทีค
่ ลินก
ิ ฯ
ื้ ซฟ
ิ ิ ลส
เกือบจะมาคูก
่ บ
ั เอชไอวีเลยทีเดียวค่ะ คือเราตรวจพบการติดเชอ

ไม่ตํา่ กว่า2-3 คนในแต่ละวัน บางวันแซงเอชไอวีเฉยเลยค่ะ

และจากการพูดคุยกับเครือข่ายการทํางาน เชน
ี มและโรงพยาบาลบางรัก ทุกคนก็พูดเสย
ี งเดียวกัน
คลินก
ิ ชุมชนสล
่ กัน
ว่าพบเพิม
่ ขึน
้ ทุกวันเชน
ิ ิ ลส
มาดูกันต่อนะคะว่าซฟ
ิ มีความเป็ นมาและเกีย
่ วข ้องกับชวี ต
ิ ทางเพศขอ
งน ้องๆได ้อย่างไร
ิ ิ ลส
ั พันธ์ ซงึ่ ติดได ้ทุกชอ
่ งทางค่ะ
ซฟ
ิ เป็ นโรคทีต
่ ด
ิ ต่อจากการมีเพศสม
่ ๊ ัยคะว่าชอ
่ งทางทีท
่ งทางใดบ ้าง.....อุ๊
..คงไม่ต ้องยํ้าใชม
่ ําให ้ติดโรคมีชอ
ย คงต ้องบอกแล ้วค่ะ เดีย
๋ วน ้องใหม่..ใสบริสท
ุ ธิ์
จะยังไม่เข ้าใจ..พีๆ่ วัยสาย
วัยดึกอย่าเพิง่ เบือ
่ ละกันนะคะว่าเอามะพร ้าวห ้าวมาขายสวน
่ งทางทีส
ิ ก็ 2
..ชอ
่ ด
ุ ฮต
่ งทางคือน ้องจู๋(ขอเรียกแบบน่ารักนะคะ)และทวารหนัก
ชอ
่ งทางเสริมทีฮ
ิ ไม่แพ ้กันก็คอ
่ งปากค่ะ
และชอ
่ ต
ื ชอ
ทีม
่ าทีไ่ ปคือน ้องๆบางคนก็ป้องกันสุดฤทธิด
์ ้วยการสวมถุงยางอนามัยทุก
ั พันธ์แบบสอดใส่ ไม่วา่ จะเป็ นรุกหรือเป็ นรับ แต่ออรัล
ครัง้ ทีม
่ เี พศสม
ลืมไปเลยค่ะ จากผู ้ทีม
่ ารับบริการทีค
่ ลินก
ิ ฯถามเหมือนกันหมดว่า

่ งุ ยางด ้วยเหรอ”..พีแ
“พีค
่ รับออรัลต ้องใสถ
่ อบคิดเลยนะว่า”เหนือ
่ ยอีกแล ้
วข ้าพเจ ้า”
ต ้องคุยกันยาวเพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจ...หน ้าห ้องก็รอรับบริการอีกเพียบ.
ิ ิ ลส
.ซฟ
ิ มีอาการเป็ นระยะๆแรกจะมีตม
ุ่ แดงหรือแผลบริเวณ อวัยวะเพศ
สว่ นมากจะเป็ นบริเวณปลายอวัยวะเพศ บริเวณทวารหนั ก
และบริเวณริมฝี ปาก แผลพวกนี้ จะไม่เจ็บนะคะ
แถมเป็ นแผลสะอาดซะด ้วย หายได ้เองอีกต่างหาก
จึงทําให ้น ้องๆสว่ นมากไม่ให ้ความสนใจ(แต่สามารถแพร่ให ้คนอืน
่ ได ้นะ
ิ ิ ลส
คะ) ซฟ
ิ จะเริม
่ มีอาการอีกครัง้ เมือ
่ เข ้าสูร่ ะยะที่ 2
ั เลยค่ะต ้องรีบพบผู ้เชย
ี่ วชาญ อยูเ่ ฉยไม่ได ้อีกแล ้ว ด ้วยมี
ทีนช
ี้ ด
ผืน
่ แดงตามลําตัว ฝ่ ามือ ฝ่ าเท ้า ผืน
่ นีไ
้ ม่คันนะคะ ผมร่วง
คิว้ ร่วงบางรายก็ตอ
่ มนํ้ าเหลืองโตร่วมด ้วย...สํารวจไปพร ้อมๆกันเลยนะค
ะ..สว่ นในระยะสุดท ้าย เป็ นระยะทีอ
่ ันตรายสุดๆ
เพราะจะเป็ นชว่ งทีไ่ ม่มอ
ี าการใดๆเลยหลังจากทีอ
่ าการระยะแรกและระย
ะทีส
่ องได ้หายไปเองโดยไม่ได ้รักษา
ื้ ซฟ
ิ ิ ลส

เชอ
ิ จะเข ้าไปทําลายอวัยวะต่างๆ เชน
หัวใจหลอดเลือดและสมอง อาจเกิดความพิการได ้
อวัยวะต่างๆทีถ
่ ก
ู ทําลาย หากรักษาไม่ทัน
จะไม่สามารถกลับเป็ นปกติได ้ค่ะ
ิ ิ ลส
ทราบถึงทีม
่ าทีไ่ ปของซฟ
ิ แล ้วนะคะว่าเป็ นอย่างไร..ด ้วยความทีต
่ รวจ
ื้ ซฟ
ิ ิ ลส
พบการติดเชอ
ิ เพิม
่ ขึน
้ ปั ญหาการรักษาก็ตามมา
ื่ ทีผ
เนือ
่ งจากปั จจุบันเป็ นยุคเฟื่ องฟูด ้วยความรู ้ความเชอ
่ ด
ิ ๆ คือ
ื้ ยารักษาเองเวลาไม่สบายและก็เป็ นยุคทองของเอชไอวีระบาด
ชอบซอ
ิ ิ ลส
ั ซอนไปด

ทําให ้ซฟ
ิ วิวฒ
ั นาการซบ
้วย
ิ ิ ลส
สง่ ผลให ้การรักษาซฟ
ิ ด ้วยวิธก
ี น
ิ ยามักไม่ได ้ผล
จําเป็ นต ้องรักษาด ้วยการฉีด Benzathine Pennicillin
ซงึ่ ยานีจ
้ ะมีเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านัน
้ ค่ะเนือ
่ งจากเป็ นยากลุม
่ เ
ิ น
พนนิซล
ิ อาจมีอาการแพ ้ได ้
ก่อนฉีดอาจต ้องมีการทดสอบก่อนว่าแพ ้หรือไม่
หรือถ ้าเกิดอาการแพ ้ในโรงพยาบาล หมอสามารถชว่ ยได ้ทันท่วงทีคะ่
และตอนนีย
้ าขาดตลาด..เศร ้ามากเลย

เมือ
่ โรงพยาบาลทีเ่ ราสง่ ต่อไปเพือ
่ รักษาโทรมาแจ ้งว่า ยาหมดแล ้ว
ให ้ติดต่อโรงพยาบาลอืน
่ ก่อน
ื่ มั๊ยคะ
เชอ
สง่ ต่อเกือบจะทุกโรงพยาบาลใหญ่ๆดังๆทั่วกทม.แล ้วไม่วา่ เอกชนหรือรั
ฐบาล...ยาหมดเกลีย
้ งจริงๆค่ะ
รอนํ าเข ้า..ซงึ่ ก็ไม่มก
ี ําหนดว่าเมือ
่ ไร...จะทําอย่างไรกันดีละทีน.ี้ .ทีค
่ ลินิ
กฯ ให ้ยากินคอยไปก่อนเพือ
่ รอยาฉีด ทีย
่ ังไม่ทราบกําหนดมา
ื้ ก็ยังไม่หาย
แต่ปัญหาก็ยังไม่จบค่ะ หลังให ้กินยา แล ้ว เชอ
ตรวจเลือดซํ้าหลังกินยา1-3
ิ ิ ลส
เดือนก็ยังพบซฟ
ิ ในระดับเท่าเดิมทีต
่ รวจพบก่อนกินยา
ิ ิ ลส
..แอบคิดเล่นๆว่าหรืออาจจะเป็ นยุคแห่งการกลับมาระบาดของซฟ

เหมือนสมัยสงครามโรคก็เป็ นได ้...

จึงขอบอกด ้วยความจริงใจและเป็ นห่วงจริงๆนะคะ
่ งทาง
น ้องๆถ ้าป้ องกันทุกชอ
ิ ะ
ไม่ทําให ้ความสุขลดน ้อยลงหรอกค่ะ..ลองดูสค
ื้ ซฟ
ิ ิ ลส
ั พันธ์อน
น ้องๆจะไม่ตด
ิ เชอ
ิ และโรคติดต่อทางเพศสม
ื่ ๆรวมทัง้ เอช
ไอวีด ้วย และขอแนะนํ าแกมบังคับเลยนะคะว่าควรตรวจVDRL
ื้ ซฟ
ิ ิ ลส
เพือ
่ คัดกรองหาเชอ
ิ ควบคูไ่ ปกับเอชไอวีด ้วย
และควรตรวจอย่างน ้อยปี ละ 2 ครัง้ จเมือ
่ พบจะได ้รักษาแต่เนิน
่ ๆ
ิ ิ ลส
ื้ ซฟ
ิ ิ ลส
ซฟ
ิ สามารถรักษาหายขาดค่ะและการตรวจหาเชอ
ิ ถือว่าเป็ นกร
ั พันธ์อก
ะบวนการขัน
้ พืน
้ ฐานในการตรวจโรคติดต่อทางเพศสม
ี ด ้วยค่ะ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful