REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind stabilirea categoriei de importan ă a construc iilor

Forma sintetică la data 15-May-2008. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintACT®-Acte Sintetice. SintACT® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale EON Programming.

(la data 10-Dec-1997 actul a fost aprobat de Hotarirea 766/1997 )

CAPITOLUL I: Prevederi generale
Art. 1
Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importan ă a construc iilor, în scopul aplicării diferen iate a sistemului calită ii, conform legii.

Art. 2
Construc iile reprezintă lucrările concepute şi executate pentru îndeplinirea unor func ii economicosociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regulă, în raport cu necesitatea de adaptare la condi iile locale de teren şi de mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul important de muncă şi de materiale înglobate.

Art. 3
Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construc iilor noi sau existente.

Art. 4
Construc iile se încadrează, după importan a lor, în următoarele categorii: a) de importan ă globală, denumite categorii de importan ă, care privesc întreaga construc ie, sub toate aspectele; b) de importan ă specifice, denumite clase de importan ă, care privesc întreaga construc ie sau păr i ale acesteia, sub anumite aspecte.

CAPITOLUL II: Categorii de importan ă
Art. 5
Categoriile de importan ă a construc iilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerin elor, precum şi pentru delimitarea obliga iilor care revin persoanelor juridice şi fizice implicate, în condi iile legii, inând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construc iilor în societate şi în natură - gradul de risc sub aspectul siguran ei şi al sănătă ii; b) implicarea func ională a construc iilor în domeniul socioeconomic, în mediul construit şi în natură destina ia, modul de utilizare etc.; c) caracteristici proprii construc iilor - complexitatea şi considerentele economice.

Art. 6
Categoriile de importan ă care se stabilesc pentru construc ii sunt: - construc ii de importan ă excep ională (A); - construc ii de importan ă deosebită (B); - construc ii de importan ă normală (C); - construc ii de importan ă redusă (D).

Art. 7
Categoria de importan ă se stabileşte de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construc iilor noi, sau a proprietarului, în cazul construc iilor existente, atunci când este necesar, pentru lucrări de interven ii sau în alte cazuri. Pentru fiecare construc ie se stabileşte o singură categorie de importan ă şi aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construc ia: autoriza ia de construire, proiectul de execu ie, cartea tehnică a construc iei, documentele de asigurare. Clase de importan ă

Art. 8
Clasele de importan ă se stabilesc prin reglementări tehnice şi au la bază criterii specifice.

Art. 9
Clasele de importan ă se corelează cu categoriile de importan ă de către proiectant, la construc iile noi, şi/sau de către expertul tehnic atestat, la construc iile existente, în scopul stabilirii condi iilor de

-****Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 10 decembrie 1997 Forma sintetică la data 15-May-2008. 10 Categoria şi clasa de importan ă stabilite pentru o construc ie nu se vor modifica decât la schimbarea destina iei sau în alte condi ii care impun aceasta. SintACT® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale EON Programming.aplicare a componentelor sistemului calită ii. Art. prin documenta ii motivate. . CAPITOLUL III: Dispozi ii finale Art. 11 Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectan ii cerin e superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importan ă a construc iei. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintACT®-Acte Sintetice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful