Jason de Jesus Values Education IV Parañaque National High School

Isulat sa pisara ang bawat batas at alituntunin na inyong nakikita. . isinasagawa sa loob ng tahanan paaralan at lansangan.

Isang maikling gawain na maaaring magpatibay ng iyong kaalaman sa Batas o Utos ng Diyos .

ang batas ay isang kautusan ng kaisipan na ipinatutupad para sa kabutihan ng lahat.  Ang batas ay direktang nagsasabi sa tao kung ano ang kailangan nilang gawin at kung ano ang makabubuti para sa kanila. Ayon kay Thomas Aquinas. .

. Halimbawa ng mga awtoridad:  Ang Konggreso at Senado  Ang kapulungan ng mga konsehal sa isang siyudad o lalawigan  Ang pangulo  Ang kataas taasang hukuman. Ang batas ay ipinapasa sa lehitimong awtoridad na namamahala sa lipunan o komunidad. Sila lamang ang may kapangyarihang gumawa ng batas.

Kung wala ito walang sistema. Ito ang nagsasaayos sa mga gawain niya. .kapayapaan at kaayusan ng bawat isa dahil sila ay gagawa ng kanilang pansariling kagustuhan.Ang batas ay kailangan ng tao.

Ipinapakita niya ang direksyon ng pantaong kilos para makarating sa tamang patutunguhan . Ang batas ay Mapa ng paglalakbay tungo sa tunay na kaligayahan. Ang mga batas na ito ang mga batayan ng paghubog ng mga pagpapahalaga. .

Divine Moral Law Natural Law .

 Dito pumapasok ang sampung utos ng diyos para sa tao na ibinigay niya kay Moses noong inialis niya ang mga hudyo sa Ehipto. Ang direksyon ng lahat ng bagay ay walang hanggan sa isipan ng diyos. Tinatawag din na batas ng diyos. Nakikita at alam natin na ang buong mundo ay pinamamahalaan ng Diyos. Ang diyos ang gumawa sa bawat nilalang sa sarili niyang kadahilanan. .

Huwag kang papatay Huwag kang mangangalunya Huwag mong pag-imbutan ang kayamanan ng iba Igalang mo ang iyong ama at ina. .

Ito ang partisipasyon ng tao sa batas ng Diyos. . Dahil sa kakayahang ito ang tao ay may karapatang malaman ang kanyang tungkulin at tunguhin sa kanyang pagkakalalang. Ang tao ay nilikha ng Diyos na may kakayahang malaman ang kanyang tungkulin sa mundong ito. Ang batas ng kalikasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful