2011

Pq¨ 26
Rmb¿

8
an\n-°-Y-Iƒ
l°ow sNdq∏

A\¿l≥
kvIq

hc: H._n. \mk¿

fn¬ sIm≠p-hn-Sm≥ hmin-]n-Sn®p
Ic-bp∂ s]ß-sf-bmWv cmhnse IWn-I≠-X.v
"Fs∂-s°m≠p hø, \o X\n-®ßv
t]mbm¬ aXn.'
CS-bv°p-sh®v apdn™ kz]v\-ßsf
sXdn-hn-fn®v ]ns∂bpw aqSn-∏p-X®p InS-∂p.
CSs°t∏mtgm Dd- ° Øns‚ BekysØ Xnc-°p-]n-Sn®p Ipfn-∏n-s®m-cp°n
IÆm-Sn-°p- ap-ºn¬ apJw ImWn-®p. Hm^okn- s e- Ø p- t ºmƒ t\cw sshIp- a t√m
F∂pw a\-kn¬ ]d™v ]pØ≥ ss_°v
Ãm¿´v sNbvXp.
A[n-I-Zqcw t]mbn-°m-Wn-√. CS-h-gn∏m-e-Øn\p Xmsg Hcmƒ°q-´w. HmSn-s®∂p
t\m°n-b-t∏mƒ kz¥w s]߃. ]mXn ]pgbnepw ]mXn ]qgn-a-Æn-ep-ambn Ne-\-a‰p
InS-°p-I-bm-bn-cp∂p Ahƒ. At∂cw
Iodnb Npcn-Zmdpw tNmc-]p-c≠ tNm‰p-]m{Xhpw Fs‚ CS-s\-©n¬ t\m°n hnfn®p:
"tN´m' F∂v.
B hnfn tIƒ°m≥ Rm\n\n A¿l\-√.

cmK-`mhw
Aen ]m≠n-°mSv, apkmlvanb
A¬]-Im-e-⁄m\ kwKo-X-ap-≈n-em˛
bpd-h-bn-Sp-an-S-th-f-tb-Xnepw
\mØp-ºn-ep-W-cp∂ KoXtam ivtfmItam
GXm-Inepw {]hm-k-Øn-se≥ `mhw
timIw.

c≠p Ihn-X-Iƒ

am‰w

k_o\m Fw. kmen

DΩ¿ ]d-hØv, Pn±
Ip´n-°m-eØv

Hcp tNmZyw, Hcp DØcw
kqcy-t\m-sSm-cn-°¬ `qan tNmZn®p:
AkvX-an-°m-s\t¥ \n\-°n{X XnSp°w?
Ccp-fm-Ip∂ A⁄X
Nfim-e-\rØw Nhn-´p-tºmƒ
CØncn shfn-®-hp-ambn
Nm{µ-tKmfw Xnfßpw
\∑-bpsS B ssIØn-cn-sh´w
\n\°p \n¿hr-Xn-bm-In√
\o ho≠pw Fs‚ tXP v Xncbpw
At∏mƒ Rm≥ ho≠p-ap-Zn°pw
kqcy≥ adp-sam-gn-™p.

]cm-Pn-X≥
\ncm-ew-_-X-bn¬ \n∂v
\n -lm-b-X-bn-te°p \oßp-∂-h≥
Xq°n-te-dm≥ hn[n-sbÆn
\mgn-I-°p-‰n-I-fmbn hnd-ß-en-®-h≥
]nSn-®p-I-b-dm≥ {ian-®-t∏m-sgm-s°bpw
I®n-Øp-cpºpw IqsS Hgp-In-t∏m-b-h≥
A[n-Im-c-Øns‚ aXn-ep-I-fn¬
Xqßn acn® t{]X-߃
]cm-P-b-sa∂ NnX-bn¬
H‰bv°v sImfp-Ø-s∏-´v, H‰bv°v IØn
H‰bv°v sI´-S-ßp∂ \mf-߃.

Fs‚ ]ng
^Pvdp-±o≥ aq∏≥, dnbmZv
Ahƒ,
kp`-{Z-ß-fmb Zp¿K-ß-sf-t∏mepw
X√n-Ø-I¿Øp-sIm≠m sImSp-¶m‰v
IS-∂p-t]mbn, Hcpsº´-h-sf-t∏m-se..
Rm≥,
Btcm-]-W-ß-fpsS apƒap-\-bn¬ ]nSn™v
s]mXp-cwKw hns´m-gn-tb-≠n-h-∂-h≥
t\¿]m-Xn-bp-ambn kl-i-b-\-Øn\v
Dugw-Im-Øn-cn-t°≠n h∂-h≥
]cm-Pn-X≥... aqV≥..
k¿hi-‡m,
A·n-ip-≤n-h-cpØn
kz{]-hr-Øn-bn¬ kw{]o-X-\mbn
{]tim-`n-X-amb apJ-tØmsS
\n¿Wm-bI Xocp-am-\-sa-Sp-°m≥
kpc-£n-X-amb a\- p-ambn
\ns‚- ap-∂n¬ Rm≥ lmP-cm-Ip-∂p.

Xo tk-h-\-Øn-\v k-a-¿-∏n-°-s]-´
[-\y-Po-hn-X-Øn-s‚ D-S-a-bm-bn-cp∂p sk-bv-Xv ap-lΩ-Zv k¿h¿. D¿Zp `m-jm kv-t\-ln-Iƒ-°v A-`n-am\n-°m≥ h-I \-¬I
- p-∂X
- m-bn-cp-∂p
A-t±-l-sØn-s‚ Po-hnXw. aebmf-Ønse Cu D¿-Zp I-hn-bp-sS t]cv sk-bX
v- v ap-lΩ-Zv F-∂m-bn-cp-∂p.
_mw-Kv-fq-cn-se I-t‚m¨-sa‚ v aplΩ-Zv A-en lm-fn-¬ B-Zy-sØ
Ihn-X A-h-X-cn-∏n-®-t∏m-gm-Wv "Dkv-Xm-Zv' F-∂ A-¿-Y-ap-≈ "k-¿-h¿' F-∂ Xq-en-Im-\m-aw A-t±-lw
kzo-Ic
- n-®Xv.
1916 ¬ Xr-iq¿ Pn√-bn-se Im´q-cn¬ sh-fn-º-d-ºn¬ A-l-Ωp-hnt‚bpw h-en-bI-Øv ^m-Øn-a-bptS-bpw c-≠ma-sØ a-I-\m-bn P\n®p.
a-{Zm-kv bq-\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS
A-Zo-s_ ^m-kn¬ {]n-en-an-\-dn
1942 ¬ hn-P-bn®p. D¿-Zp-hn¬ _ncp-Zw t\-Sn-b B-Zy-sØ a-e-bm-fn,
hf-sc sN-dp-∏-Øn¬ h-gn-bm-{X°mcm-b c-≠p-t]¿ D¿-Zp kw-km-cn°-p∂-Xv tI-´v A-Xn-s‚ a-t\m-l-cnX-bn¬ B-Ir-„-\m-bn kz-¥-am-bn
D¿-Zp ]Tn-°m≥ {i-an-°p-I-bm-bncp∂p. A-Xn-\v A-t±l-sØ k-lmbn®-Xv _-‘p-hpw Kp-P-dm-Øn¬
hym-]m-cn-bp-am-bn-cp-∂ Xm-Wn-t»-cn
ap-lΩ-Zv _o-cm-\m-bn-cp∂p. Xp-S¿∂v _mw-Kv-fq-cn-se l-_o-_p√ \Zvhn-°p Io-gn¬ ]T-\w Xp-S¿-∂p.
_n-cp-Zw t\-Sn-b D-S≥ X-s∂
X-e-t»-cn K-h¨-sa‚ v {_-Æ≥
tIm-tf-Pn¬ Xm¬-°m-en-Ia
- m-bn \nb-an-X-\mbn. A-Xn-\p ti-jw X-et»-cn sk‚ v tPmk-^vkv sslkv-Iq-fn¬ c-≠p h-¿-jw A-[ym-]I-\m-bn. 1944 ap-X¬ 1971 ¬ dn-´-b¿
sN-øp∂-Xv h-sc a-e-∏p-dw K-h¨sa‚ v ssl-kv-Iq-fn¬ D¿-Zp A[ym-]-I-\m-bn-cp∂p. dn-´-b¿-sa‚n\p ti-j-hpw D¿-Zp `m-j-bn¬ A[ym-]-\-hp-am-bn a-e-∏p-d-Øn-\-Sp-

hr≤-k-Z\w
Rms\-Øp-tºmƒ Zqsc Fcn-™-S-ßp∂
AkvX-a-b-Øn-te°v IÆpw-\-´n-cn-°p-I-bmbn-cp∂p A—-\p-a-Ω-bpw. amt\-P¿ hnfn-®t∏mƒ Hm^o-k-S-°p-∂-Xn\p aptº FØnt°m-fm-sa∂p hm°p-sIm-Sp-Ø-Xm-bn-cp-∂p.
`mKyw amt\- P ¿ AhnsS Xs∂- b p- ≠ v .
A—s‚ IÆp-Iƒ ho≠pw Ipgn-™p-thmsb∂pw AΩ- b psS Irjv W - a - W n- b n¬
Ct∏mgpw ]gb \\-hpt≠m F∂p-sams°
t\m°m≥ F\n°p ka-b-an-√m-bn-cp-∂p.
hr≤-k-Z-\-Ønse _m°n-bp-≠m-bn-cp∂
KUphpw Xo¿Ø-S®v Xncn™p \S-°p-tºmƒ
A—\pw A-Ωbpw hnfn-®Xv Htc kzc-Ønem-bn-cp-∂p.
"tamt\'
B hnfn-sbs‚ s\©n¬ sImt≠m,
C√. At∏m-tg°pw tamt\ F∂ hnfn
tIƒ°m≥ Xm≥ A\¿l-\m-bn-Øo¿∂n-cp∂t√m.

]mtYbw

arKw

keow Np¶-Ød, Pn±
t_m[yw t_m[sØ

CcpƒhoWp InS-∂n-cp∂ tdmUn-te-s°Øn-bXpw s\©n-\p-≈n-semcp ]nS-®n¬. B
kabw Xs∂ I¨ap-∂n-eqsS Ft¥m H∂v
sh{]m-fØ
- n¬ HmSn-t∏m-hp-∂Xpw I≠p. Xa ns‚ I´n-bn-te°v ]Xnsb Ib-dn-t∏m-hpI-bm-Wv. Ct∏mƒ Ipd-®p-IqSn hy‡-ambn
ImWmw. AXn\p \mev Imep-≠m-bn-cp-∂p.
Hcp hmepw. sImºpt≠m F∂p a\-kn-emIp-∂n-√.
CS-s\-©n¬ ho≠p-samcp sIm≈nbm≥ an∂n-b-t∏m-gmWv as‰mcp kwibw
tXm∂n-b-Xv. C\nbm HmSn-t∏m-bXv a\:-km£n-bm-tWm? Xe-]p-I™v Nn¥n-°m≥
t\m°n-b-t∏mƒ Xe-t®m-dns‚ ÿm\Øv
henb Hcp Zzmcw am{Xw. F∂mepw F¥mhpw
HmSn-t∏m-b-Xv?
"arKw'
B Ccp- ´ n¬ \n∂p- s amcp shfn®w
Ft∂mSv ]Xnsb ]d-™p. Xncn-™p-t\m°n-b-t∏mƒ Hcp an∂m-an-\pßv Fs∂ hewsh-°msX ]d-∂p-t]m-bn. A¿ln-°p∂
hnfn-t∏cv In´nb kt¥m-j-tØmsS Fs‚
tZlw ho≠pw Ccp-´n-te°v Dufn-bn-´p.

sXm´-dn-™-t∏mƒ
Ime-N{Iw Xm≠n-bXv
]Xn-‰m-≠p-I-fpsS Zqcw
Ime-N-{I-Øns‚ tXbvam-\tam
{]hm-k-Øns‚ {]bm-ktam
Adn-bm-sX kz]v\-߃
ISn-™m-Wn-√msX ]mbp∂p
B{K-l-ß-fpsS Bcm-a-Øn¬
Ah-km-\-a-Wn-ap-gßpw apsº
then-s°-´p-Iƒ Xm≠n
hk¥w tXSn-sbmcp {]bmWw
{]Xo-£-Iƒ sR´-‰p-hoW
hgn-Øm-c-bn-eqsS
Adp-Xn-bn-√mØ bm{X
C\n-sb{X \mƒ?
apt∂m-´p≈ bm{X-bpsS
ipjvI -]m-tYbw
tNmZy-Nn-”-Øn¬
Xqßn-°n-S-°p-∂p.

Øv ap≠-p-]-d-ºn-em-bn-cp-∂p Xm-akw.
B-Zy-sØ km-ln-Xy kr-„n Kp≥N F-∂ hm-cn-I-bn¬ Ip-´n-Iƒ-°p
th≠-n F-gpXn-b \m-tSm-Sn°Y , BZy-sØ Ihn-X P-h-l¿ km-ln-_n-s\
Ip-dn-®p-≈ hnem-] Im-hyw. B-Zy-sØ
I-hn-Xm k-am-lm-ca
- m-b A¿-aK
- m-s\ tIc-f 1970 ¬ {]-kn-≤o-I-cn-®p. tI-c-fØn-\v ]p-dØv h-f-sc-b-[n-Iw N¿-®
sN-bX
-v n-´p-≈- Cu ]p-kX
-v I
- w D¿-Zp `mj°v tI-c-f-Øn-s‚ kw-`m-h-\-bm-bn Adn-b-s∏-Sp-∂p. k¿h-¿ km-ln-_n-s‚
[m-cm-fw I-hn-X-I-ƒ D¿-Zp B-\p-Im-enI-ß-fn-¬ sh-fn-®w I-≠n-´p≠v. \n-ch[n D¿-Zp c-N-\-I-ƒ a-e-bm-f-Øn-te-°v
A-t±-lw `m-jm¥-cw sN-bv-Xn-´pap≠v.
k¿-h-dn-s‚ kr-„n-Iƒ D¿-Zp ]-{X amkn-II
- f
- m-b l-am-cn k-_m≥, ^m\qk,
Ju-an B-hm-kv, \-Jm-Zv, A-¬Iew k^¿ F-∂n-h-bn-eq-sS sh-fn-®w I≠-p.
k¿h-¿ km-ln-_n-s‚ K-Zy-c-N-\Ifpw {i-t≤-b-ß-fmWv. D¿-Zp km-lnXy tem-I-Øn-\v a-ebm-f km-ln-XysØ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn-s°m-SpØ-Xv
k-¿-h-¿ km-ln-_m-bn-cp∂p. tI-cfo-b
km-ln-Xy-Im-c-∑m-m-cp-sS \n-ch-[n I-YI-ƒ A-t±-lw D-¿-Zp-hn-te-°v hn-h-¿Ø\w sN- b v - X n- ´ p≠v . 1984 ¬ A- J nte¥ym D¿-Zp k¿-h-I-em-ime-°p
th≠-n ssh-°w ap-lΩ-Zv _-jodns‚
t{]-a teJ\w, sh-´q¿ cm-a≥ \m-b¿,
Fw.Sn. hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ , s]m≥-Ip∂w h¿°n, t]m-™n-°-c dm-^n F∂n-h-cp-sS I-Y-Ifpw D¿-Zp-hn-te-°v ]cn-`m-js
- ∏-Sp-Øn {]-kn-≤o-Ic
- n-®n-´p≠v.
Po-hn-X-Øn-s‚ A-hkm-\ ImeØv k¿-h¿ km-ln-_v GIm-¥-\m-bncp-∂p. acn®v ct≠m aqt∂m Znh-k߃°p tij-amWv ]pdw-temIw B
hm¿Ø-b-dn-™-Xv.
a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se Cu D¿-Zp ]finX-s\ D¿-Zp e-th-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ B-Z-cn-®-t∏m-bm-Wv a-e-bm-fnbm-bn P-\n-®v D-¿-Zp-hn-¬ an-I-® I-hn-XI-ƒ c-Nn-® k-¿-h-¿ km-ln-_n-s‚ kmln-Xo tk-h-\-ßsf ]p-XpX-eap-d A-

tIc-f-Øn-s‚
D¿-Zp a-lmI-hn
sk-bv-Xv ap-lΩ-Zv k¿-h¿
km-ln-_v A-¥-cn-®n-´v
17 h¿-jw ]q¿-Øn-bm-Ip-∂p.
a-e-bm-fn A-dn-bm-sX t]m-b
tI-c-f-Øn-s‚
"A√m-am ap-lΩ-Zv
C-Jv_
- m-en-s\'°p-dn-®v......

skbvXv ap-lΩ-Zv k¿h¿

]pcp-jm-bp- v ap-gp-h\pw km-ln-

kz]v\-ß-tfsd D≠m-bn-cp-∂p,
A∂v aÆpw hnÆpw
\∑ ]cØpw h¿Wm-`w,
C∂v Np‰nepw
Zqiy-h-e-bw hncn-bp-∂p,
amdp∂p k¶¬∏ ImgvN-Iƒ
\mSns‚ apJ-hpw.
I\n-hv
lrZbw ]Sn-b-S® Dd-h.
Nncn
A¿∞w NnI-tb≠ cl-kyw.
hm°v
A¿∞-an-√mØ i_vZw.
IÆv
B›-cy-°-fn-bm´w adn-bp-∂p.
apJw
an\p°v ]Wn-bm≥ ImgvN-°v.
a\- v
Ae-b-Sn-®n-c-ºp∂ taml-km-Kcw.
a\p-jy≥ kzbw
X∂n-te-s°m-XpßnbnSp-ßp-∂p.
am‰-s∏-cp-ºd
Fs‚ s\©-IØv `oXn-bp-W¿Øp-∂p.

D¿Zp-hns‚ D¨a tXSnb
ae-bmfn
-k- - n±o-Jv Im∏≥
dn-™Xv. ap-≠p-]d-ºv {Km-a-Øn-¬ ]q°-tfbpw ]q-sam-´p-I-tfbpw kv-t\-ln®p-sIm-≠v hn{i-a Po-hn-Xw \-bn-®n-cp∂ k-¿-h-¿ km-ln-_v Im-¬-\q-‰m-≠n-e[n-Iw Im-ew a-e-∏pdw Kh¨sa‚ v
ssl-kvIq-fn¬ D¿-Zp A-[ym-]-I-\mbn-cp-∂p. A-t±-l-Øn-s‚ {][m-\ c-N\-I-ƒ {]-kn-≤o-Ir-X-ambXv Cu k-ab-ØmWv.
A¿a-Km-s\ tIc-f ( tI-c-f-Øns‚ kw-`m-h\ ) F-∂ t]-cn-¬ {]-kn≤o-I-cn-® I-hn-Xm k-am-lm-cw D-Ø-tc¥y-bn-se D¿-Zp ]-fin-X-cp-sS ap-‡-

IWvT {]-iwk-°v ]m-{Xo-`q-X-am-hp-Ibp-≠mbn. hniz a-lmI-hn A-√m-am CJv-_m-en-s‚ ssi-en-bm-bn-cp-∂p k-¿h-¿ km-ln-_n-s‚ Im-hy c-N-\°v.
{]kn-≤n B-{K-ln-°m-sX A-S-ßnsbm-Xp-ßn I-gn-Rn-cp-∂ Cu ]-finX\v A-¿-lam-b ]-cnK-W-\ A-[n-IrX-¿ \-¬-In-bn√.
D¿Zp `mj-sb Po-h-\p-Xpeyw kvt\-ln-®n-cp-∂ A-t±-lw D¿-Zp `mj-sb
\n-cp-’m-ls
- ∏-Sp-Øp-∂ X-cØ
- n-ep-≈
H-cp \o-°-tØ-bpw s]m-dp-∏n-°p-am-bncp-∂n√.

tPmk-^v ap-≠-t»-cn hn-Zym-`ym-k
h-Ip-∏v a-{¥n-bm-bn-cp-∂- ImeØv D¿-Zp
`mj-°v kv-Iq-ƒ kn-e-_-kn-¬ hn-et°-¿-s∏-Sp-Øn-b-t∏m-ƒ k-¿-h-¿ kmln-_v cw-Ks
- ØØn, tIm-gn-t°m-Sv Fw.
Fw. sslkv-Iq-fn-¬ `m-jm kv-t\-lnI-fp-sS tbm-Kw hn-fn-®p tN¿-Øv {]t£m-`-Øn-\v t\-XrXzw \-¬-Im≥ A©p-a≥ C-imA-Øv D¿-Zp tI-c-f F-∂
kw-L-S\-°v cq-]w \-¬In.
D¿Zp `m-jb
- p-sS {]-Nm-cW
- Ø
- n\pw
A-`n-hr-≤n°pw th-≠n A-t±-lw H-t´sd {]-h-¿-Ø-\-ß-ƒ Im-gv-N-sh®p.
ae∏p-dw B-ÿm\-am-°n D¿-Zp U-h-e]v-sa‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ F-∂ kwL-S\-°v A-t±-lw cq-]w \-¬In. X-et»-cn tI-{µ-am-bn 1965 ¬ cq-]o-Ir-Xamb D¿-Zp kv-‰p-U≥-kv A-tkm-kn-tbjs\ k-lm-bn-°m\pw A-t±-lw ap≥-]nep-≠m-bn-cp∂p. D-Ø-tc-¥y≥ I-hn-XI-sf-t∏mepw hn-kv-a-bn-∏n-® Cu a-ebm-fn-bp-tS-Xm-bn {]-kn-≤o-I-r-X-am-hmØ H-´-\h-[n I-hn-X-I-fp≠v. ]nd-∂
aÆn-t\m-Sp-≈ I-hn-bp-sS kv-t\-lw {]I-S-am-°p-∂ Ir-Xn-bm-Wv "A-¿-a-Km-s\
tI-c-f'. Bep-hm∏pg-sb Kw-K-tb-°mƒ ]p-Wy-h-Xn-bm-bn I-hn Im-Wp∂p.
I-iv-ao-¿ `q-tem-I kz-¿-K-am-sW∂v
\n-ß-ƒ ]-d-bp-∂p ;
F-∂m-¬ kz-¿-KsØ
sh-√p-∂-Xm-bn h-√-Xp-ap-s≠-¶n¬
A-Xm-Wv tIcfw.
(A-¿-a-Km-s\ tI-c-f)
kz¥w \m-Sn-s\ C-{X-tb-sd kvt\-ln-® k-¿-h-¿ km-ln-_n-\v _-lpaXn-Ifpw ]p-I-gv-Ø-ep-Ifpw In-´nb-Xv
a-‰p kw-ÿm-\-ß-fn-¬ \n-∂m-bn-cp∂p.
{]Ir-Xn h-¿W
- \
- b
- n-¬ k-¿h
- ¿
- kmln-_v Bw-Kte-b I-hn-I-sf-t∏mepw
I-h-®p-sh-®p. hn-em-]-Im-hy c-N-\-bn¬ A-t±-l-Øn-s‚ anI-hv ko-Xn kmln-_n-s\ Ip-dn®pw A-_p kz-_m-lv
au-e-hn-sb Ip-dn®pw A-lΩ-Zv Ip-cn°sf Ip-dn®pw F-gpXn-b I-hn-X-I-ƒ hy‡-am-°p∂p. D¿Zp `m-j-bn-ep-≈ At±-l-Øn-s‚ A-h-Km-lw Hmtcm h-cn-

I-fnepw {]-I-S-amWv.
tIc-f-Øn-¬ P-\n-® a-e-bmfnbm-b G-I D¿-Zp I-hn F-∂ _lp-a-Xn-°-¿-l\m-b k-¿-h-¿ t]-¿jy≥ Ad-_n `m-j-I-fnepw A-Km[ ]m-finXyw t\-Sn-bn-cp∂p.
tIc-f-Øn-se D¿-Zp `m-jm t{]an-Iƒ-°v F∂pw A-`n-am-\n-°m≥
h-I \-¬-Ip-∂ k-¿-h-¿ km-ln-_ns‚ {]-h-¿-Ø-\-ß-ƒ Gsd hn-es∏-´-Xm-bn-cp∂p. Pohn-X-Øn-s‚
hnhn-[ a-fi-e-ß-fn-¬ {]-h-¿-Øn°p-∂ al-Zv hy-‡n-I-fp-sS Cu Kpcp \m-Y\v Po-hn-X-Øn-¬ hn-e-a-Xn°m-\m-hm-Ø k-ºm-Zy-am-bp-≈-Xv
{]n-b-s∏-´ in-jy-∑m-cmWv. \n-kzm¿-Y tk-h-I\pw hn-\-bm-\zn-X\mb ]-fin-X-\pam-b k-¿-h-¿ km-ln_n\v h¿j-߃-°v ti-jhpw DNnX-am-sbmcp kv-amc-Iw bm-Ym-¿-∞yam-bn-´n√. H-cp I-hn F-∂ \ne-°v
k-¿-h-¿ P∑-\m-´n¬ B-Z-cn-°-s∏Sp-I-bp-≠m-bn√.
k¿h-¿ km-ln-_ns‚ ]p-kvX-I-tiJ-cw D-]-tbm-Kn-®v kv-amcIw \n-¿-an-°m≥ B-tem-N-\-I-ƒ D≠m-bn-cp-∂p. G-‰hpw an-I-® D¿Zp
{K-Ÿ-ß-fp-sS ti-J-c-am-WXv.
ÿew hm-ßn sI-´n-S-ap-≠m°n {K-Ÿm-e-b-hpw `m-jm kv-t\ln-I-ƒ°v H-cp-an-®p-Iq-Sm-\p-≈ tI{µhpw \n-¿-an-°p-∂ Im-cyw N-¿-®bn-¬ D-b-¿-∂n-cp∂p.
]t£ N-¿®
- I
- ƒ
- A-\¥
- a
- m-bn
\o-fp-∂p. Cu hn-jb
- Ø
- n-¬ {]tXyI-ambn I-Ωn-‰nbpw ap≥-ssIbpw
B-h-iy-amWv. Bcv A-Xn-\v ap-∂n´n-d-ßp-sa-∂-Xm-Wv C-t∏m-gp-ap≈
tNm-Zy-Nn-”w.
tIc-fØ
- n-¬ A-[n-Im-cØ
- n-ep≈ bp.Un.F-^v k-¿-°m-cnepw tIc-f-Øn-se A-dn-b-s∏-Sp-∂ D¿-Zp {]Nm-cI
- \m-b \n-ba
- k
- `
- mw-Kw A-–p a-Zv k-a-Zm-\n-bn-ep-am-Wv D¿-Zp `mjm kv-t\-lnI-ƒ Cu ssh-In-b
th-f-bnepw t\cnb {]-Xo-£-b-¿∏n-°p-∂Xv.