LIVIU CHISCOP LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

GHID DE PREGĂTIRE INTENSIVĂ PENTRU CLASELE a XII-a şi a XIII-a – TEXTE ŞI COMENTARII - Autori canonici. Opere reprezentative • Direc ii şi orientări culturale • Curente literare • Genuri şi specii • Planuri de idei • Planuri de comentariu • Conspecte şi sinteze • Analize literare • Texte şi comentarii • Scheme recapitulative • Caracterizări de personaje • Tablouri sinoptice • Lecturi suplimentare • Elemente de stil • Norme ale limbii române literare actuale

Lucrare alcătuită în conformitate cu prevederile programelor analitice în vigoare şi ale programei de bacalaureat

EDITURA „GRIGORE TABACARU” 2010

1

Copyright 2010 Toate drepturile asupra acestei căr i apar in Editurii ”Grigore Tabacaru” din Bacău. Reproducerea integral sau par ială a textului din această carte este posibilă numai cu acordul scris al Editurii ”Grigore Tabacaru”.

Consultan i știin ifici: - Prof. gr. I Aurel Jămneală - Prof. gr. I Aurica Băbu anu

Tehnoredactare computerizată: Oana Georgiana Kerekeș

2

Argument

O necesitate: viziunea cronologică asupra literaturii române
În urmă cu 2-3 ani, la examenul de bacalaureat s-a dat un subiect care a împăr it România în două: unii candida i au luat în seamă doar o secven ă din formularea apar inând specialiştilor din Minister, iar al ii au considerat drept reper partea rămasă a subiectului. Era vorba despre romanul „Morome ii”, care deşi tratează problematica satului românesc dintre cele două războaie mondiale, este o crea ie contemporană: volumul I, antologic, a apărut în 1955, iar volumul al II-lea, încă discutabil, a fost tipărit 12 ani mai târziu. Bie ii copii - candida i la examenul de bacalaureat - au fost victime ale unui mod de abordare a literaturii române exclusiv tematice („Joc şi joacă”; „Iubire” etc.), nesocotindu-se necesara viziune cronologică asupra fenomenului literar autohton. Consecin ele nu au fost doar pentru candida i (foarte mul i au ratat examenul), ci şi pentru dascăli. Profesori cu vechi state de serviciu în învă ământul liceal, recunoscu i pentru calită ile didactice şi morale, au sfârşit prin a fi da i afară din slujbă pentru că au încălcat principiile evaluării, impuse de baremul de corectare şi notare. Unii dintre aceştia, dorind să-i salveze pe bie ii candida i, au scos din contextul tezelor fragmente care li s-a părut că aduc a răspuns „la obiect” şi au dat note de trecere. Controalele întreprinse de Minister au penalizat atitudinea „mămoasă” a profesorilor şi au redus notele date ini ial la ele reflectând cu adevărat con inutul unei teze. Problema a rămas să fie rezolvată din mers, de către cei rămaşi pe baricade, adică de profesorii care se confruntau în continuare cu un mod de organizare tributar schematizării excesive, probabil de dragul atragerii elevilor spre lectură. Nu vreau să fiu în eles greşit: e corectă abordarea tematică, dar lipsa unui sistem de predare - învă are - evaluare axat pe doi piloni - tematizarea şi istoricitatea - şi nu doar pe unul produce adevărate drame între cei afla i în fa a problemei de limba şi literatura română. Nu e nicio ruşine să se apeleze la excelentele „Sinteze pentru bacalaureat” editate de Societatea de Ştiin e Filologice din R.S.R. în

3

anii ’80, în colaborare cu Direc ia Învă ământului Preuniversitar din Ministerul Educa iei şi Învă ământului. Directorul adjunct al acestei Direc ii, prof. dr. Constan a Gârbea, a coordonat excelent astfel de suplimente ale revistei „Limba şi literatura română (pentru elevi)”, în care existau scheme, sinteze, fragmente de texte ilustrative, mai precis o istorie didactică a literaturii române. Lucrarea lui Liviu Chiscop acoperă acest deziderat şi de aceea o considerabilă în actul pregătirii examenului de bacalaureat. Nu este prima carte pe care autorul băcăuan o produce în câmp didactic şi de aceea credibilitatea este maximă. Fără să excludă forma de prezentare, L. Chiscop acordă aten ie elementelor de stil, precum şi normelelor limbii române actuale, aplicabile în astfel de contexte. Structura generală a căr ii este una axată pe aplicabilitate, dar şi pe crea ie/ imagina ie. Având la îndemână o crestoma ie de texte din literatura beletristică, dar şi din critica şi istoria literară, candidatul îşi va construi propriul discurs şi, prin aceasta, va demonstra cel mai important obiectiv asumat de disciplina limba şi literatura română în învă ământul liceal - în elegerea textului. Selec ia fragmentelor este cea corectă, prin apelul la critică şi istorici literari care se bucură de autoritate în domeniu: Eugen Simion şi O. S. Crohmălniceanu, pentru literatura contemporană şi, respectiv pentru cea interbelică. Textele suplimentare propuse au menirea de a-l determina pe elev/ candidat să extrapoleze deprinderi de analiză literară la alte pasaje din interiorul crea iei aceluiaşi scriitor şi, prin aceasta, să facă fa ă cerin ei de a aborda un fragment/ text la prima vedere. Finalul - „Periodizarea literaturii române” - este o necesară evaluare / organizare a fenomenului artistic autohton, pentru a-l feri pe cititor de capcana plasării unui text literar interbelic în contemporaneitate sau invers … Conf. univ. dr. Ioan Dănilă

4

PARTEA I LITERATURA ROMÂNĂ INTERBELICĂ 1918-1948 5 .

. prin imita ie. I-VI). popoarele aflate pe o treaptă superioară de dezvoltare. cât şi prin ac iunea de orientare a literaturii noastre către sensibilitatea contemporană. elul este ca popoarele mici să devină sincrone. Eugen Lovinescu aduce modelul criticii impresioniste. pe care îl conduce până la sfârşitul vie ii. în sensul că şi-a subsumat întreaga energie intelectuală orientării literaturii noastre spre modernism. pe bună dreptate. criticul explică procesul de formare şi de evolu ie a civiliza iei române. critici literari şi eseişti ai epocii interbelice. În cea dintâi. revista cu acelaşi nume). să ajungă din urmă. . atât în privin a concep iei teoretice. elaborează sintezele Istoria civiliza iei române moderne (vol. .S-a spus despre Lovinescu. mai apoi. . la Bucureşti.Activitate didactică de excep ie în calitate de profesor de latină la licee din Bucureşti. teoria imita iei . La baza acestui proces se află legea imita iei.În 1919 înfiin ează cenaclul „Sburătorul” (şi. .EUGEN LOVINESCU Teoretician şi promotor al modernismului românesc . . potrivit căreia societă ile înapoiate suportă o fecundă influen ă din partea celor avansate.împrumutată de la sociologul francez Gabriel Tarde . . . că este ultimul nostru mare „critic de direc ie”.Se stinge din via ă la 16 iulie 1943.e strâns legată de principiul sincronismului. . Prin cenaclul său s-au format numeroşi poe i. I-III) şi Istoria literaturii române contemporane (vol.Criticul consideră că civiliza ia românească modernă a început din momentul în care au pătruns la noi primele semne ale spiritului apusean.El pune bazele modernismului românesc.Urmează studiile gimnaziale la Fălticeni. care desfiin ează criteriile de valoare obiective şi introduce subiectivismul în forma sa de „impresie totalizatoare”. . prozatori. absolvind apoi liceul la Iaşi şi facultatea la Bucureşti (1903).Aşadar.În critica literară.S-a născut la 31 octombrie 1881 în Fălticeni.Pe bazele teoretice ale modernismului. 6 .

care îi vor continua activitatea: Tudor Vianu. care ine de prezent sau de trecutul apropiat. moderne. Pompiliu Constantinescu. îndrumând în această direc ie pe tinerii scriitori prin cenaclul şi revista „Sburătorul”. Lovinescu îşi consacră activitatea studiului moştenirii maioresciene: T. 7 . nu numai la ierarhizarea valorilor.El a sus inut autonomia esteticului. prin toate scrierile sale. de .În ultimii ani de via ă. Lovinescu a denumit noua mişcare estetică de după 1880..Lovinescu a elaborat şi teoria muta iei valorilor estetice. de la sfârşitul sec.Lovinescu a contribuit. Prin modernism. din fr. operele îşi pierd din importan a şi frumuse ea lor. I-II). că a fost teoreticianul modernismului la noi. Concepte de teorie literară MODERNISMUL Originea termenului Cuvântul modernism este derivat de la modern = “recent. . E. . Maiorescu şi contemporanii lui (vol.În concluzie. nou. pentru a o deosebi de tradi ionalism. Prin modernism se în elege. care corespunde stadiului actual al progresului”. ci şi la formarea limbajului criticii româneşti moderne. trebuie să re inem despre Lovinescu faptul că este al doilea critic de direc ie după Maiorescu. Perpessicius ş. precum şi manifestările de exacerbare a modernită ii. I-II). T. Termenul de modernism a fost utilizat pentru prima dată la noi de E. odată cu trecerea timpului.a. . tot ceea ce este nou şi inovator în planul crea iei artistice. Lovinescu în “Istoria literaturii române contemporane” (1927). la noi. Maiorescu (vol. Maiorescu şi posteritatea lui critică (1943). Vladimir Streinu. prin care el în elege că. tentativele ei ultime de ieşire din orice conven ie. la care a adăugat imperativul etic. curând. modernus. fiind preluat. că este cel mai important critic al perioadei interbelice. La şcoala sa se vor forma critici de valoare. al XIX-lea încoace. care apar ine epocii actuale. Termenul provine din lat. .

acceptă teoria formelor fără fond. cu care coexistă în prima jumătate a secolului.se opune tradi ionalismului. uneori. al XIX-lea. . . precum şi prin cenaclul şi revista “Sburătorul”. opusă tradi ionalismului şi caracterizată prin aderen a la tendin ele inovatoare şi proclamarea unor noi principii de crea ie.modernismul denumeşte tendin a inovatoare într-o anumită etapăa unei literaturi. Prin lucrările sale de doctrină. . futurismul. Iată câteva dintre contribu iile sale : .afirmă necesitatea evolu iei poeziei de la epic la liric . . este cel mai de seamă teoretician al modernismului românesc. . constructivismul ş. În sfera conceptului de modernism se însumează toate curentele postromantice de avangardă literară: simbolismul. . criticată de Maiorescu. .atitudinea de inacceptare a dogmelor.apare în literatura română începând cu sfârşitul sec. Eugen Lovinescu.propune trecerea de la o literatură cu tematică rurală la o literatură de inspira ie urbană.afirmă necesitatea înnoirii prin depăşirea spiritului provincial. 8 . militează pentru adaptarea unor formule estetice moderne.sus ine europenizarea: sincronizarea literaturii române cu literatura Europei. al XIX-lea. . a rigorilor clasicizante în artă şi de afirmare a tendin elor novatoare care merg. Trăsături caracteristice . suprarealismul. .sus ine promovarea tinerilor scriitori. .adept al intelectualizării prozei şi a poeziei.proclamă noi principii de crea ie .sus ine dezvoltarea romanului psihologic. . .Defini ie Modernismul este o direc ie importantă a literaturii române din prima jumătate a sec. .militează pentru eliminarea decalajului în cultură. analitic. expresionismul.a. imaginismul.sus ine cultivarea prozei obiective . dadaismul. până la anularea substan ei acesteia.

diferen iere de material de inspira ie. Pompiliu Constantinescu. Lovinescu sesizează modernitatea romanului “Ion” (1920). adică unui mediu social. de L. căruia îi comunică şi îi sugerează stări sufleteşti. Principalele lucrări de doctrină : “Istoria civiliza iei române moderne” (3 vol. Ilarie Voronca. în sensul evolu iei preocupărilor momentului istoric. şi de expresie.).1929).Reprezentan i în literatura română . Camil Baltazar. Amestecul de valori există. emo ii. Fragmente Despre sincronism „(…) Scriitorii vor fi judeca i şi din punctul de vedere al caracterului de sincronism cu dezvoltarea vie ii noastre sociale şi culturale şi cu multiple întrebări de curente ideologice. incontestabil. ce nu se prezintă totdeauna sub forma esteticului pur. în prealabil. dar şi din punctul de vedere al efortului de diferen iere fa ă de ce a fost înainte. deşi tematica era rurală. “Memorii” etc. adresându-se unui public. Gh. ș. Opere reprezentative. Rebreanu. Anton Holban. sentimente religioase.E.. Nu conjunc iunea de valori voim să tăgăduim.. Hortensia Papadat-Bengescu. Călinescu. în sensul capacită ii limbii de a se înnoi prin imagine şi armonie”.Eugen Lovinescu rămâne cel mai important teoretician al modernismului românesc. ura de clasă etc. 1925 . G. Camil Petrescu. (Istoria literaturii române contemporane) Muta ia valorilor estetice Literatura trăieşte şi ea sub raporturi sau vine în conjunc iune cu alte valori. Vladimir Streinu.a.1926) . 1926 . ci afirmăm numai evolu ia literaturii noastre în sensul primatului esteticului asupra celorlalte 9 . “Critice”. Brăescu. trecuseră prin cenaclul “Sburătorul”): Ion Barbu. care trec peste individ şi interesează colectivitatea (ura de rasă. Scriitori care au aderat la modernism (după ce. într-o bună parte a literaturii. . literatura are o latură socială şi morală. “Istoria literaturii române contemporane” (5 vol.

Numai O. constatăm că fa ă de ac iunea lui Maiorescu de a desprinde esteticul cel pu in de sub tirania eticului. mai ales în Ardeal şi Bucovina.reprezintă un regres în sensul primatului eticului şi al etnicului în simbioza lor cu esteticul. adică de sleire a oricărei originalită i şi for e de crea ie: este epoca sămănătorismului. epocă din care noi înşine am analizat peste 70 de poe i. Goga a adus o expresie nouă pentru ideologia na ională a sămănătorismului. încât devine de la sine morală. Întrebuin area materialului rural sau folcloric. a caracterului moral al oricărei opere de artă.valori cu care intră în compozi ie. Că nu materialul întrebuin at 10 . În ceea ce priveşte esteticul. atunci imoralitatea operei e de natură estetică şi nu etică. de obiectivare. inferioritatea şi decaden a stau numai în deficitul de originalitate şi diferen iere.care nu are nici un sens dincolo de conformismul etnic . anacronic. descătuşarea esteticului e într-un proces de înfăptuire. când nu s-a făcut într-însa combustiunea tuturor elementelor operei contemplate. în realitate. Evolu ia poeziei lirice Poezia românească debutează la începutul veacului printr-o fază care. reprezintă. a peisagiului na ional sau a altor elemente tradi ionale nu constituie prin sine o inferioritate sau o decaden ă. şi. Sub pretextul unui tradi ionalism literar . elemente impure şi imorale considerate în sine. în care to i versificatorii sunt „barzi” şi „poe i ai neamului”. sub aparen e de renaştere şi de vitalitate. dar prelungită până în zilele noastre prin tot ce-i constituie mediocritatea. (…) Şi pentru a reveni la scurta epocă. cu o sterilitate de inven ie verbală ce-i ridică orice valoare pozitivă. există în fenomenul contempla iei estetice o astfel de înăl are. o epocă de decaden ă. cele două mişcări succesive de la începutul veacului sămănătorismul şi poporanismul . prin însăşi această originalitate. a devenit şi el punctul de plecare al unui nou parazitism poetic. obiect al acestui studiu. epocă de ruralism şi de na ionalism. Numai prin dispari ia acestor curente. pentru a-i dovedi caracterul de decaden ă. epocă limitată în timp. de depersonalizare. în ce-i priveşte preponderen a. ajutat nu pu in de mişcarea simbolistă.întreagă această poezie sămănătoristă şi neosămănătoristă a prelungit. idilismul coşbucian sau elegiacul eminescian. exprimată cu atâta constan ă la noi de Maiorescu. stăm încă pe pozi ia schopenhaueriană.

reducându-l la instinctul 11 . deși închisă în celula unui sat. și această zugrăvire nu printr-o selec iune de elemente simple. în limitele idea iei lui obscure și reduse. mai ales. cu o faună bogată în exemplare variate. al lui Ion.constituie condamnarea sămănătorismului. dar care ne dă impresia vie ii în toate dimensiunile ei. simplificarea artei clasice.(. feciorul Glanetașului râvnește la delni ele lui Vasile cu foamea de pământ a unei vechi sărăcii. romanul se organizează. formulă realizată rar în toate literaturile și pentru prima data la noi în „Ion” Obiectul de studiu al lui „Ion” este via a socială a Ardealului care. în jurul unei figuri centrale. al unui erou frust și voluntar. un obiect de schimb în vederea stăpânirii bunurilor pământești. (Istoria literaturii române contemporane) Romanul social: „Ion” de Liviu Rebreanu „Formula lui Ion nu e o formulă nici actuală. formula marilor construc ii epice. e un erou stendhalian. ce se perindă aproape fără început și fără sfârșit. o dovedeşte fenomenul evolu iei acestui sămănătorism inestetic în tradi ionalismul actual. scriitorul a întrebuin at. nu a unei por iuni de via ă limitată la o anecdotă. dar. E. dar încordarea. înt-o măsură oarecare. În psihologia lui Ion. formula epicei tolstoiene: formula ciclică a zugrăvirii. pornind de la cei vechi şi ajungând la cei moderni. de la simplul vagabond până la candidatul de deputat și la mediul administra iei ungurești. negreșit. Julien râvnește la o bruscă ascensiune socială. caracteristice. anacronismul estetic deci. de pildă. ea e. formula romanului naturalist. ci curgătoare și naturală. a Comediei umane. fără o necesitate apreciabilă. s-a realizat estetic. care. ci a uni vast panou curgător de fapte învălmăşite. este zugrăvită în întraga ei stratifica ie. tenacitatea și lipsa oricărui scrupul moral rămân aceleași. totuși. fără o finalitate deci. ci lipsa de originalitate a expresiei lui... o metodă fără strălucire artistică. în care numai obiectul dorin ei e schimbat. totuşi. într-un peisaj şi ideolgie identice. fără stil. cu epizoade numeroase ce se pun de-a curmezișul. nu izolată pe planșe anatomice de studiu. Cu un material aparent haotic. la amândoi femeia nu e decât o treaptă necesară unui alt scop suprem. nici comodă. cu toate resursele energiei lui plebee. ci printr-o îngrămădire de imponderabile. cu mari primejdii (și cea mai amenin ătoare e banalitatea).) Cum Ion este expresia violentă a unei energii.

tot așa după cum eroii lui Molière se organizează în jurul unei singure mari pasiuni. adică din amurgul unui romantism tardiv. unde toate straturile sociale sunt reprezentate. floarea de seră a unei rase istovite. Concertul înseamnă o deschidere de drum. Nimeni din genera ia lui nu-1 va urma in această ac iune istovitoare. nici feminismul. crai de mahala. în care germinează virtualită ile ascensiunilor fulgerătoare. între care nimic nu-i lăsat la o parte. criticul nu al unei singure genera ii. nu două-trei articole pe an. nici virtu ile burgheze. de la acel Lică Trubadurul.” Eugen Simion. şi până la prin ul Maxen iu. să sus ină enormitatea caracterelor. puterea de analiză. Referin e critice „Lovinescu face critică în chip consecvent. scepticul mântuit. 40 de ani. sub ochii noştri se înfăptuieşte o mare frescă a vie ii orăşeneşti. Aceasta înseamnă ceea ce numim cu un termen nesigur literatura română modernă. ci in fiecare săptămână şi despre toate căr ile. În cele mai însemnate crea ii ale sale. iar prin via a intensă. ărănesc. izbutind. Lovinescu era predestinat — sau a voit el însuşi să fie — înaintea tuturor. literatura română n-are ce-i pune deasupra. încă un semn că E. adică. Lovinescu. pentru el. o nouă literatură română începe printr-o afrima ie definitivă. Epoca înseamnă.” Romanul psihologic: „Concert din muzică de Bach” de Hortensia Papadat-Bengescu Prin Concertul din muzică de Bach (1927).principal. intelectualitatea şi chiar ordonan a compozi iei. problema situării păşeşte în primul plan. până în momentul în care pojarul avangardismului aproape că trecuse. În fa a unei opere de artă. nici intelectualitatea. 12 . 1971 „Istoria literaturii române contemporane” rămâne o operă eminamente critică. nici arta (cu gravele emo ii ale concertului). Totuşi. E. ci al unei epoci. într-un cuvânt nimic din tot ce constituie complexitatea unei vie i chinuite de atâtea nevoi şi aspira ii. scrie. punctul de vedere evolutiv nu-i lipseşte. de altfel. Balzac a accentuat procedeul unită ii temperamentale. nici patologia. prin bogă ia amănuntelor. nici for ele instinctuale. nici sensibilitatea.

Rebreanu descinde din rasa prozatorilor ardeleni cu un puternic sim realist: Slavici. aşa cum o schi ase Kogălniceanu. Crea ia ar fi imita ie şi nu originalitate. trecute însă prin tot progresul suferit sub raportul sensibilită ii de lirica românească în cinci decenii. fiindcă nu are criterii de valoare. În capitolul „Muta ia valorilor estetice” el promovează un sistem de ambiguizare a valorii. Agârbiceanu(Ovid Crohmălniceanu). Filia iile istorice intră şi în caracterizările autorilor. i se lărgeşte evolu ia către ermetism şi imagism. De aceea nu în elege că Ion aducea fa ă de Via a la ară a lui 13 . Nichifor Crainic e raportat la Vlahu ă. la Arghezi. Sămănătorismul e prezentat ca o mişcare izolată din ideologia eminesciană. pentru a deschide calea promovării nonvalorilor. Gândirismului i se indică rădăcinile în tendin ele tradi ionaliste care l-au precedat. prin Negruzzi. care este la discre ia „gustului” criticului şi a impresiilor lui. la „Dacia literară”. Discu ia despre romanul Ion este limitată la impresii şi parafrazări. Simbolismului. adică maximum. Demostene Botez şi Camil Baltazar sunt urmaşi ai lui Bacovia. 3. de ambiguitate. pentru a formula criteriile de apreciere a valorii după concepte ştiin ifice. seninătatea şi simplitatea mijloacelor verbale care-1 caracterizează pe Alecsandri. văzut ca efect al contactului poe ilor noştri cu lirica franceză mai nouă. De aceea premizele actului fundamental de critică propuse de Eugen Lovinescu sunt false şi-de aiciaprecierile lui care se contrazic dovedind diletantism. Nicu Gane şi Hogaş. Lovinescu descoperă ecouri eminesciene la Iosif. cu analogii for ate la literatura universală.Contribu iile ultimelor decenii sunt situate în serii istorice. Eugen Lovinescu aduce în critica literară modelul criticii impresioniste care desfiin ează criteriile de valoare obiective şi introduce subiectivismul în forma sa de „impresie totalizatoare”. Teoria imita iei. preluată de la Gabriel Tarde este un alt concept viclean de bulversare a valorilor. fără a preciza care ar fi contribu ia lui Liviu Rebreanu la dezvoltarea romanului în aria literaturii europene. Goga. Povestitorii moldoveni pleacă de la Neculce ca să ajungă. E. Creangă. Lovinescu — Istoria literaturii române contemporane. În poezia lui Pillat regăseşte viziunea idilică a naturii. la Sadoveanu. Poporanismul „Vie ii româneşti” e pus şi el în legătură cu ideea specificului na ional. Eugen Lovinescu nu are forma ie estetică fundamentală pentru a propune un model axiologic.

romanului. Expresiile sunt gratuite. fiindcă este „curgătoare şi naturală”.şi negru de Stendhal nu are la bază o categorie de valoare. sinteza estetică. Nu percepe nuan ele şi subtilită ile stilului lui Liviu Rebreanu. tehnica algoritmică. frust şi masiv. nuan ele. Nu remarcă arhitectura. dar „care ne dă impresia vie ii”. (Emil Alexandrescu: Analize i sinteze de literatură română) 14 . Avari ia nu este instinct ci patima lăcomiei. după el romanul este realizat „fără strălucire. instinctul principal este cel de conservare şi apoi cel de reproducere. fără stil”. subtilită ile. Dacă este vorba. fiindcă nu cunoaşte mitologia străveche românească şi nu poate în elege proiectarea lui Ion într-un context mitic arhetipal.Duiliu Zamfirescu. o trecere de la romanul liric la romanul obiectiv realist. Care sunt aceste legi? Ce rol au ele? El remarcă dorin a lui Liviu Rebreanu „de a crea o figură simbolică. fiindcă nu are la îndemână instrumentele fundamentale ale criticului profesionist. bombastice şi ridicole. Nici compararea lui Ion cu ambi ioşi ipocri i ca Julien Sorel din Roşu . care-i dă valoare arhetipală. Instinctele nu sunt principale şi secundare. mai mare ca natura”. De aceea el nu ştie că „instinctul de avari ie” pe care el îl numeşte „instinctul de stăpânire a pământului” nu este un criteriu de valoare pe baza căruia să se poată face o compara ie cu romanul lui Emile Zola La terre sau cu romanul lui Honore de Balzac Les paysans. Sufletul lui Ion „simplu. Eroul este redus la „instinctul principal”. ca formă superioară a spiritului critic. el pare crescut din pământul iubit cu ferocitate” sau „e o for ă ce se destinde prin virtutea legilor ei interioare”.

amenin at permanent cu prăbuşirea şi cu pieirea în neant. depăşindu-1 şi constituindu-se într-un mare precursor al poeziei române moderne. Baudelaire. într-un infern perpetuu. dezolări cumplite. valorificând motivul singurătă ii. care evoluează spre formule lirice intermediare impresioniste şi expresionist-moderniste. “ Găsim în poezia lui Bacovia influen e din E. cunoscute sub numele de literatura română de la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul sec. 15 . despre manierismul estetic definind atmosfera cunoscută în istoria literară sub numele de „bacovianism” au vorbit to i marii critici. dar el nu se încadrează cu totul în limitele acestui curent. Poezia lui Bacovia este monocordă. care îl amenin ă mereu cu marea prăbuşire ce stă să se producă dintr-o clipă în alta... • G. cronologic vorbind. cu arbori cangrena i.. poetul fiind influen at de pictori impresionişti.A. care devine sentiment fundamental. ideea mor ii. Laforgue. dar şi prin culoare. gustul pentru satanic.GEORGE BACOVIA Conspecte. • G.prin atmosfera de nevroză. ca Renoir şi Degas. în care pluteşte obsesia mor ii şi a neantului.realizează deopotrivă o atmosferă de depresiune sufletească totală. Universul poetic. Bacovia (1881 . perioadei. Atmosfera lăuntrică particulară este.Plumb şi Lacustră . Impresiile sunt sugerate prin coresponden e muzicale. Lovinescu.. cromatica şi predilec ia pentru muzică. Cele două capodopere bacoviene . Verlaine . cu ploi putrede. limitat într-un peisagiu de mahala de oraş provincial. într-o criză existen ială continuă.1957) apar ine. în sensul că poetul trăieşte numai stări depresive. • Originalitatea poetului: Bacovia este unul din marii poe i originali de după Eminescu. deprimantă: „de toamne reci. Poe şi din simbolismul francez: Rollinat. întrucât trăieşte intens realitatea vie ii. cum spunea E. atmosferă de plumb . Bacovia se situează între două momente ale istoriei literare româneşti. El ilustrează „devenirea istorică a curentului simbolist”. Bacovia este cel mai autentic reprezentant al simbolismului românesc. între cimitir şi abator . El este deopotrivă un poet expresionist şi chiar existen ialist. XX (1890 -1920).

abatorul şi cazarma. cu fanfare militare. printre cimitire şi abatoare. nu există nuan e în culorile bacoviene. astfel încât actul liric devine un act existen ial”. cu un interminabil vagabondaj prin bodegi sordide. al căldurilor toride. Poemă finală. Nervi de primăvară etc). cultivarea poeziei de atmosferă. Trăirea existen ială a durerii. Cuptor. umezeală. Tudor Vianu vorbea de două procedee în realizarea estetică. Spre primăvară). sentimentul de pustietate şi singurătate sunt elemente expresioniste realizate însă de poet prin coresponden e între sentiment şi culoare. cadrul fizic al poeziilor lui Bacovia este oraşul de provincie. sub forma cuvintelor calde pe care le adresează proletarului.• Teme şi motive simboliste. • muzicalitatea interioară şi exterioară a versurilor. • senza ia perpetuă de disconfort (ploaie. • târgul provincial cu fanfara din parcul pustiu. Bacovia este poetul toamnelor dezolante. • existen a văzută ca drum spre moarte (“sfârşitul continuu”). între sentiment şi 16 . prezen a motivelor sociale. cu parcuri pustii. amenin ând să se prăbuşească. Bacovia nu realizează sugestia printr-o tehnică impresionistă. • coresponden e muzicale. cromatice şi olfactive. Specific bacoviană este. G. întrucât şi-a realizat “toate profe iile politice”. în care cadavrele intră în descompunere. nevroze etc). al primăverilor iritante şi nevrotice (Decembre. La G. Poetul face asocia ii decorative şi individualizează impresia. • sentimentul de inadaptare. căldură toridă. înso it de târâitul ploii necontenite şi de sonorită ile stridente ale fanfarei care intonează un marş funebru. • motivul vagabondajului. cuprinse într-o realitate demoralizantă. De fapt. • Motivele simboliste ale poeziei bacoviene sunt: • motivul singurătă ii. ele devin strigăte ale sufletului. cimitirul. • Tema generală a liricii bacoviene o constituie cântarea unui destin tragic. al iernilor ce dau sentimentul de sfârşit de lume. căruia îi prevede un “măre viitor” (Serenada muncitorului. Lacustră. în contextul dezolant al unei mahalale de târg provincial. Bacovia. culorile sale sunt concentrate. • Arta poeziei. în acest context. ale trăirii. catedrala. “sensibilitatea fuzionează cu tema lirică. cu cafenele sărace. În Cogito anun ă chiar că e “fericit”.

nevrozitatea. de mare plasticitate şi cu o excep ională putere de sugestie. care descompune şi vântul. cât şi prin expresia poetică superconcentrată. Jean Moreas fiind cel care înlocuieşte denumirea de “decadentism” cu cea de “simbolism”. şi având ca obiectiv promovarea unui concept modern de poezie în spiritul unui idealism neoromantic. ale cărui sunete sinistre reprezintă simbolic dezechilibrul lumii. râsul absurd. în care exprimă drama 17 . • Charles Baudelaire este considerat precursorul simbolismului francez. Gama de culori este restrânsă. monotonia. Defini ie Simbolismul este un curent literar . Bacovia este unul dintre cei mai valoroşi poe i români. concentrată pe câteva motive tipic simboliste: urâtul.muzică.artistic constituit în Fran a. cu un specific original. vagabondajul. Poezia lui Bacovia este un avertisment dat lumii. de la care nu aşteaptă vreun răspuns de în elegere: de aici sentimentul vidului. în “Le Figaro” din 18 septembrie 1886. articolul “Le Symbolisme”. Denumirea curentului literar a fost dată de poetul francez Jean Moreas care publică. Trăsături caracteristice • Simbolismul se manifestă în literatura europeană între 18801920. Concepte de teorie literară SIMBOLISMUL Originea termenului Cuvântul simbolism . atât prin profunzimea liricii sale. • Primii poe i simbolişti francezi îşi însuşiseră eticheta de “decaden i”. apa. symbolisme). Trei sunt elementele care duc la dezagregarea şi la dezordinea lumii: focul. prin volumul “Les fleurs du mal”. care mocneşte şi agonizează.este de provenien ă franceză (fr. Bacovia experimentează procedee moderne. • Apare ca o consecin ă a nevoii de îmbogă ire a liricii. plictisul. ele având coresponden e în lumea instrumentelor muzicale.derivat de la simbol . triste ea. în ultimele două decenii ale secolului al XlX-lea. considerat a fi manifestul literar al simbolismului. • Concluzii.

• Apelează la coresponden ele între eul poetului (universul mic) şi lume (universul mare). vioara. • Conştiin a vidului şi a derutei interioare. 18 . nevrozele şi misterul. inadaptabilitate. fie ele mari. motivul evadării. fluierul. receptarea muzicală a lumii. triste. • Apare poezia oraşelor. • Cultivă o sensibilitate şi emo ii mai rafinate. a izolării morale. • Muzicalitatea interioară. fie târguri provinciale.” • Simboliştii se bazează pe teoria simbolurilor şi a “coresponden elor” senzoriale (vizuale. harfa etc. cuprinse de spleen. • Sub raport formal. culoare sunet. Cultivă for a de sugestie. • Abordarea unor teme sociale: inaderen ă. • Coresponden a dintre lumea materială şi cea spirituală prin mijlocirea simbolurilor. • Cultivă solitudinea şi nostalgia plecărilor. sinteza. ce oase. olfactive). se-ngână şi-şi răspund . morbidul şi lugubrul. • Obsesia unor instrumente ale căror sunete exprimă stări sufleteşti: clavirul. simbolismul înseamnă eliberarea versului de constrângerile impuse de prozodia tradi ională.. specifice oraşului tentacular: taverne. nevrozele etc. ca în sonetul Coresponden e : “parfum. a călătoriilor imaginare spre inuturi necunoscute. violet etc.cu corbi în zare).omului modern apăsat de “spleen” şi obsedat de ideea mor ii. • Respinge retorismul romantic şi naturalismul.alb. de practicare a sugestiei. armonica. antiburgheză. cu intui ii vizionare în perceperea existen ei. pianul. • Preferin a pentru decoruri şi peisaje autumnale (ploioase. • Cultivă enigmaticul şi intimismul.. • Investighează zone tematice noi. • Poetul este un magician al verbului. auditive. îndepărtate. armonia. contra prozaismului existen ial. • Se scontează pe for a sugestiei. revoltă antifilistină. • Obsesia culorilor . anihilante. • Stil aluziv. fără organizare logică. melancolice. • Descoperă condi ia metafizică a poeziei şi esen a ei de natură muzicală. a condamnării artistului în societate. spleen.

în poezia “Artă poetică”. Ford. Anghel. XVIII.1880. Petică. al i poe i: Şt. dar mai ales de sugestie muzicală. L'art poétique (Arta poetică) a lui Boileau (1674). Liliencorn. Eminescu. Ana Ahmatova (Rusia). Lirica filozofică – arta poetică • Originea termenului.artă de sugestie metaforică. T. Esenin. Paul Verlaine. al poeziei şi al artistului în societate etc. Ady Endre (Ungaria) etc. Hopkins. din sec. • Deschide drumul grupărilor şi tendin elor moderniste propriuzise. Bacovia . Ungaretti. “Arta versurilor” 1881). în franceză și în celelalte limbi romanice. • Verlaine. Poetica. St. ale poeziei în special. George. Minulescu. “Despre logica poeziei” .S. F.• Simboliştii revolu ionează conceptul clasic al poeziei. Pound (Anglia). În sens larg. Demetriad.Către fra ii Piso) a lui Hora iu şi. • Mallarme spunea că poezia tinde “a lua din muzică bunul ei”. Train Demetrescu etc. I. proclamă primatul muzicii în poezie: “Muzica înainte de orice”. Thomson. Trakl (Germania şi Austria). Block.reprezentantul cel mai autentic al simbolismului românesc. E. creând versul liber. numeroşi poe i au inut să-şi formuleze principiile şi opiniile referitoare la rostul artei. dar mai ales Al. influen ând. prin poetică se în elege o lucrare teoretică referitoare la principiile și regulile esen iale ale artei literare în general. Rilke. Geneza și evolu ia speciei • Cuvântul poetică provine din limba greacă veche poiitiki. • În literatura română: precursor poate fi considerat şi M. G. Poezia simbolistă . Pasternak. Reprezentan i • În literatura universaiă: Stephan Mallarme. Elliot. Termenul a fost utilizat de Aristotel ca titlu al tratatului său de estetică literară. Jules Laforgue (Fran a). după modelele clasice oferite de Hora iu şi Boileau. a “nuan ei”.Arta poetică (epistola Ad Pisonis . a versului “solubil în aer”. de unde a fost preluat în limba latină sub forma poetică și apoi. G. In epoca modernă. Macedonski (articolele: “Poezia viitorului” . M. Ars poetica . Montale (Italia). M. D.Arthur Rimbaud. mai apoi. • Verlaine pledează pentru cultivarea “vagului”.1892. în 19 .

Stihuri la stema Moldovei.specie a liricii filozofice alături de medita ie şi de elegie). propriile opinii. Alecsandri . în fond. estetic.În limba ta etc. Coşbuc . programul artistic).L'art poetique Paul Valery .În literatura universală: Hora iu . Criticilor mei. Poetul către carte. Defini ie . o categorie tematică) îmbracă forma altor specii lirice. sentimente.Arta poetică.Unor critici. Ştefănescu .vechime considerabilă. G. .Ars poetica.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Goga . Nicolas Boileau . .În literatura română: Dosoftei . . idei referitoare la concep ia sa despre artă şi despre poezie în general. Ienăchi ă Văcărescu . Iambul. Trăsături caracteristice . Arghezi Testament. Mihai Beniuc Mărul de lângă drum. N.crea ie lirică în versuri apar inând literaturii culte.Epigonii. Numai poetul. Lucian Blaga . Iancu Văcărescu: Prolog (la deschiderea Teatrului din Bucureşti -1819). Reprezentan i şi opere . .Din ceas dedus.Testament. uneori cu pronun at caracter de manifest literar.Rugăciune. ca specie a liricii culte. Ion Barbu . Timbru. 20 .poezie cu caracter programatic. Eminescu .Testament. Grigore Vieru . O.poezie prin care poetul îşi exprimă convingerile despre rostul şi despre idealul său poetic.a. Goga: Rugăciune). este o poezie cu caracter programatic în care autorul îşi expune. V.Meşterul. . Labiş .Poetul. la menirea poetului şi la programul său artistic.crea ii lirice cu caracter programatic (în care şi-au expus crezul estetic. într-un mod mai mult sau mai pu in explicit.uneori tema respectivă (fiindcă arta poetică reprezintă. T. de peste două milenii. .Ad Pisonis. Nichifor Crainic Poetul. M. N. Radu Gyr . cum ar fi epistola (Hora iu: Ad Pisonis) sau imnul (O.Arta poetică ş.

Lirica peisagistă – pastelul
Originea termenului. Geneza speciei Cuvântul pastel a fost mai întâi utilizat în artele plastice unde desemnează culoarea realizată cu creioane alcătuite dintr-o pastă solidificată, întrucât cu ajutorul acestora se ob in pe hârtie nişte tonuri catifelate, lipsite de striden ă; asemenea culori au fost numite ele însele “pastelate”(în italiană: pastello = pastă; creion colorat). Vasile Alecsandri a fost acela care a aplicat termenul de pastel din artele plastice în domeniul liricii, numind pasteluri poeziile de natură pe care le-a publicat, în cea mai mare parte, între 1867 - 1869. În accep ia pe care i-a dat-o V. Alecsandri, pastelul este o specie a genului liric, o poezie descriptivă, care prezintă un peisaj, prin intermediul căruia sunt exprimate, cu discre ie, sentimentele poetului. Defini ie Pastelul este o specie a liricii culte în versuri în care autorul descrie un tablou din natură, un moment al unui anotimp, aspecte din lumea plantelor şi animalelor, exprimându-şi gândurile şi sentimentele sale în legătură cu acestea. Caracteristici : -element predominant în pastel este descrierea naturii; -sentimentele poetului sunt exprimate prin intermediul descrierii de natură; - preponderente în pastel sunt imaginile vizuale şi auditive; - specifică pastelului este şi utilizarea epitetelor cromatice ; -exprimă sentimente de admira ie, de venera ie fa ă de măre ia tabloului prezentat; -de obicei, tabloul din natură nu este lipsit de viată; peisajul este umanizat; -unele pasteluri sunt pline de via ă, de mişcare (pasteluri dinamice). Evolu ia speciei în literatura română În poezia română cultă, elemente de pastel apar încă înainte de V. Alecsandri, fără a se folosi de această denumire : - în crea ia lui Vasile Cârlova - Înserare ; - în balada Zburătorul de I. H. Rădulescu (pastelul înserării); - V. Alecsandri este creatorul speciei ca atare în literatura noastră; - după el, au mai scris pasteluri: M. Eminescu, G. Coşbuc, Şt. O. losif, Duiliu Zamfirescu, Ion Pillat, G. Bacovia, O. Goga, Lucian Blaga ş.a.

21

Reprezentan i în literatura universală - Charles d'Orleans: Rondelul primăverii; - H. Heine: În amurg, târzia rază; - Verhaeren: Octombrie; - Verlaine: Marină.

Opere reprezentative:
PLUMB Dormeau adânc sicriele de plumb Şi flori de plumb şi funerar vestmânt – Stam singur în cavou ... şi era vânt ... Şi scâr âiau coroanele de plumb. Dormea întors amorul meu de plumb Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig Stam singur lângă mort ... şi era frig ... Şi-i atârnau aripile de plumb. • Geneza poeziei. Agatha Grigorescu - Bacovia, so ia poetului, spune (în Bacovia. Via a poetului, din 1961) că poezia Plumb i-ar fi fost inspirată lui Bacovia de o vizită pe care o face, în 1900, în cavoul familiei Sturdza de la Bacău. Poezia va fi terminată în 1902 şi publicată, în 1911, în revista Versuri, de la Iaşi, condusă de I. M. Raşcu. Ulterior, poezia Plumb va fi aşezată de autor în fruntea volumului de debut, cu acelaşi titlu, apărut, în 1916, la Editura “Flacăra”, prin grija poetului Ion Pillat. . • Semnifica ia titlului. Cuvântul plumb - reluat de şase ori în poezie - e sugestiv în două planuri: greutate, culoarea gri, sugerând absen a vie ii, nemişcarea; apoi sonoritatea, cuvântul fiind complet închis (-mb). Greutatea specifică mare şi culoarea cenuşie au darul de a sugera convingător o atmosferă apăsătoare, înăbuşitoare, o stare depresivă culminantă, prin acel “amor de plumb” cu “aripile de plumb”, cu care nu po i zbura, dar te po i prăbuşi. Compozi ia. Poezia e structurată pe două niveluri: un cadru perceput esen ial şi schematic, redus la câteva elemente (cavou, sicrie, flori

22

funerare) şi un al doilea nivel al eu-lui poetic, receptor al acestui cadru şi valorizant al cadrului prin proiec ia asupra lui a stării interioare. Secretul poeziei bacoviene constă într-o subiectivizare accentuată a percep iei: poetul percepe obiectele sub semnul stării lui sufleteşti, semnifica iile lirice dezvăluindu-se treptat, discret şi discutabil, ca în orice operă deschisă. redundan a este un element esen ial, întrucât cele două strofe puse alături îşi relevă punctele comune: primul vers al fiecărei strofe începe cu verbul a dormi şi se termină cu acelaşi cuvânt - plumb. Similitudinea este semnificativă. Al doilea vers con ine, de asemenea, o simetrie: “flori de plumb”. Versul 3 al fiecărei strofe este şi el asemănător: diferă doar senza ia receptată (vânt - frig). • Semnifica ii şi simboluri • Semnifica ia cadrului fizic: prezen a sensibilă a mor ii. Starea subiectului: singurătatea, devitalizarea. • în ansamblul poeziei lui Bacovia se conturează un univers unde moartea e omniprezentă. Existen a, via a nu e altceva decât un drum spre moarte. Ca şi la Blaga sau la R. M. Rilke, existen a stă sub un dublu senin: al unei mor i permanente sau par iale, în aşteptarea sfârşitului definitiv. E o moarte permanentă sau un sfârşit continuu. Surpriza apare atunci când subiectul (eul poetic) se percepe ca încă trăitor, ca în poezia Pastel, care se încheie cu versurile: “Tălăngile trist, / Tot sună dogit... / Şi tare-i târziu / Şi n-am mai murit.” • Prima strofa înfă işează un obişnuit tablou funerar simbolist, schi at cu mijloace desprinse din recuzita imagistică simbolistă: “Dormeau adânc sicriele de plumb, Şi flori de plumb şi funerar vestmânt -. Stam singur în cavou ... şi era vânt... Şi scâr âiau coroanele de plumb.” Aflat în asemenea decor, poetul trăieşte intens sentimentul singurătă ii şi pe cel al disconfortului pricinuit de scâr âitul coroanelor de plumb. Percep ia este subiectivizată, dar obiectele au semnifica ie funebră: cavou, sicrie, coroane, flori de plumb. Este o percep ie vizuală şi auditivă, peste care se va adăuga ulterior una tactilă: frigul. • Strofa a doua este mai complexă, dezvăluind profunzimi lirice neaşteptate. Cadrul fizic schi at în prima parte devine acum

23

proiec ie metafizică, reflectare în oglindă ca în Glossa lui Eminescu, sau ca în Joc secund de I. Barbu: “Dormea întors amorul meu de plumb Pe flori de plumb, şi-am început să-1 strig Stam singur lângă mort... şi era frig............. Şi-i atârnau aripele de plumb.” • Interpretarea primului vers presupune o decodare dublă: ce înseamnă “dormea întors”? Cine e amorul? O interpretare posibilă ar fi aceea că acest somn este ultimul, ireversibil. “întors” = evocarea, mor ii. Sau: revenirea, în conştiin ă, a ideii de iubire, dar fără intensitate pasională, deoarece acest amor “dormea”. Sensul ar fi de revenire în conştiin ă, dar în versul 3: “stam singur”. Această interpretare presupune alte două: 1) fiin a moartă este fiin a iubită; 2) prezen a sicrielor aduce în conştiin ă amorul defunct, terminat. • Versul al doilea reia elemente din primul distih al poeziei, dar adaugă reac ia eu-lui poetic. Este o reac ie care nu atinge graiul articulat, ci o reac ie sonoră unde nici chiar articularea nu este posibilă. • Versul al treilea aduce o amplificare a universului fizic prin percep ia tactilă - frigul - propriu universului evocat: moartea are atributul de rece. • Greu de sensuri este şi versul ultim. El e conclusiv, cu o anume neclaritate, și totuși semnificativ: ”Și-i atârnau aripele de plumb”. La cine se referă acel “-i”? La cadavrul din sicriu, sau la amorul dispărut, prezent ca amintire doar în conştiin ă? “Aripele de plumb” par a sugera absen a elanului afectiv, în ipoteza că este vorba de iubită. Cert este că avem de-a face cu o medita ie pe tema fortuna labilis, pe tema destinului, a ireversibilită ii timpului, ca în poezia romantică. Motivul mormintelor are şi el o nuan ă romantică, fiind reluat aici cu accente simboliste şi cu un mesaj expresionist, ceea ce confirmă evolu ia firească a unui romantic întârziat spre simbolism şi expresionism, • Profund lirică, încărcată de semnifica ii şi având o structură complexă, poezia Plumb poate fi revendicată, simultan, de cel pu in trei curente literare şi de tot atâtea specii: • sentimentul de melancolie, de factură romantică, dă acestei poezii un caracter de elegie; • privită din unghi simbolist este o medita ie;

24

întrucât eviden iază plenar.• analizată din unghi expresionist. • Este una dintre capodoperele liricii bacoviene şi. Compozi ia Poezia e alcătuită din patru catrene. În spate mă izbeşte-un val – Tresar prin somn.. Sunt singur.. Şi parcă dorm pe scânduri ude. Tot tresărind. recuzita şi motivele poeziei simboliste. una dintre capodoperele poeziei simboliste româneşti. Sunt singur şi mă duce-un gând Spre locuin ele lacustre. 2 şi 3 (monorimă). Aud materia plângând . în acelaşi timp. este un pastel structurat pe conceptul de cunoaştere. la tehnica. din punct de vedere estetic este o ars poetica. Şi simt cum de atâta ploaie Pilo ii grei se prăbuşesc. • în sfârşit.. şi mi se pare Că n-am tras podul de la mal. iar în 25 . Un gol istoric se întinde. tot aşteptând . şi mă duce-un gând Spre locuin ele lacustre. Pe-aceleaşi vremuri mă găsesc .. Considera ii introductive • Lacustră a fost publicată ini ial în volumul Plumb din 1916.. cu rime laborios elaborate: în prima şi ultima strofă rimează versurile 1.. De-atâtea nop i aud plouând. LACUSTRĂ De-atâtea nop i aud plouând. aderen a autorului la estetica simbolismului.. despre care se poate spune că este emblema întregii poezii a lui Bacovia. • Poezia con ine una dintre cele mai izbutite metafore din lirica românească: “aud materia plângând”.

catastrofic. procedeul va reveni în ultima strofă. Ploaia îi apare ca plâns al materiei. În restul poeziei. vizualul lipseşte. / în spate mă izbeşte-un val / Tresar prin somn şi mi se pare / Că n-am tras podul de la mal”. întărit prin repeti ie. iar acesta este nocturmul: ”De-atâtea nop i”. Ploaia devine un element destructiv. adică prin faptul că determinarea istorică lipseşte. dar şi de aşteptare a ceea ce nu ştim. cu modificarea versului doi: “Tot tresărind. apa fiind un simbol al eroziunii şi al instabilită ii.strofele a doua şi a treia . la decor. bacoviană . starea de a fi înseamnă suferin ă. • Lacustră e o poezie ciclică.e singurul în care se caracterizează ambian a. dar putem 26 . dacă-1 raportăm la cadru. Modul verbal utilizat este gerunziul. În primul rând este evocat un timp.“De-atâtea nop i aud plouând” . . care are o conota ie de prezent continuu. • Următoarele două strofe se caracterizează prin ceea ce se numeşte anistorie. Semnifica ii şi simboluri • Primul vers .” Remarcăm aici reluarea gerunziului şi a monorimei în -ând. Apoi. E un timp parcă diluvian.. rimele în -ând sugerând un geamăt prelung.în versurile citate mai sus sunt definite cele două atribute ale stării poetului: solititudine şi imaginar în dezvoltare halucinantă. Gra ie lucidită ii .“Aud materia plângând”. • Versul al doilea .versurile 2 cu 4. Starea sufletească de copleşitoare dezolare e sugerată printr-o enumerare de senza ii: “Şi parcă dorm pe scânduri ude. Impresia catastrofică invadează poezia prin sentimentul prăbuşirii oricărui element stabil de sus inere. Stilistic. versul 2. întrucât . de spaimă. sfâşietor. tot aşteptând . • Strofa a doua oferă spectacolul materiei aflate în dezagregare continuă.care e o trăsătură frecventă în poezia .ultima strofă e identică cu prima. de frică..tutelează întreaga poezie. dar poate tutela întreaga operă bacoviană.cu excep ia versului 2 . este acela de precaritate. starea de disconfort sugerată în primele două versuri este proiectată în imagina ie (“mă duce-un gând”): “Sînt singur şi mă duce-un gând / Spre locuin ele lacustre”. decorul. întrucât strofa ultimă reia strofa întâi. Se poate vorbi şi de o simetrie compozi ională. timpul fiind suspendat: “Un gol istoric se întinde”. sensul adverbului tot. În toată poezia.

Elemente şi motive simboliste • Conştiin ă neliniştită şi tragică a poetului damnat. fie a catastrofei menită a pune capăt la tot şi la toate • În toată poezia. vizualul lipseşte dacă-1 raportăm la cadru. Decor de doliu.. Cu pene albe. Și frunze albe. copacii negri Stau goi în parcul solitar: Decor de doliu.. • Muzicalitatea deosebită a versului. În parc fantomele apar. cu pene negre. pene negre O pasăre cu glas amar Străbate parcul secular.. 27 . • Simbolul existen ial al şubrezeniei umane. sau chiar.. • Motivul singurătă ii şi al nevrozei. copacii negri. “pilo ii grei se prăbuşesc”. funerar. funerar. DECOR Copacii albi. un plâns cosmic al materiei pentru destinul tragic al omului... şi pene albe. Cu pene albe.. • Motivul ploii şi al teroarei de umed. la decor.presupune: fie a sfârşitului stării de solitudine şi disconfort. În parc ninsoarea cade rar.. Copacii albi. incapabil să se adapteze.. Sintagmele . • Drama individului superior.. Copacii albi. “aud materia plângând”... care creează efectul sonor al unui geamăt prelung şi sfâşietor. “în spate mă izbeşte-un val”. sus inută de monorima în-ând.. În parc regretele plâng iar. copacii negri. frunze negre..cheie sunt imagini auditive: “aud plouând”. pene negre.

De asemenea. care-şi exprimau sentimentele de admira ie fa ă de frumuse ile naturii. care este.“regretele plâng iar” -şi universul închis. Ca anotimp. cum ar fi singurătatea “parcul solitar” . rustic sau alpin ca la Alecsandri şi Coşbuc. ca în toate poeziile sale. Este un procedeu tipic simbolist care sugerează monotonia existen ială. motivul principal al întregii crea ii lirice a lui Bacovia este cel al mor ii. Tabloul pe care îl înfă işează nu este unul campestru. ca specie literară poezia aceasta este un pastel.Comentariu literar Poezia Decor a fost publicată ini ial în volumul Plumb din 1916. Sentimentul acesta este potentat de repetarea versurilor ini iale (la sfârşitul primelor două strofe) şi reluarea lor în pozi iile 2 şi 3 ale strofei finale. ci unul citadin. Aşa cum indică şi titlul. urmând a renaşte primăvara. Decor este un pastel de o profundă modernitate şi originalitate aflat în antiteză cu crea iile similare ale lui Alecsandri şi Coşbuc. Motivul central al poeziei.. în mijlocul naturii. de fapt.. de bucurie şi de satisfac ie pentru prezen a lor în cadrul natural. deoarece înfă işează un tablou din natură. În consecin ă. Bacovia exprimă. cadrul fizic este funerar. 28 . de doliu: “decor de doliu funerar”. Bacovia fiind un poet citadin. de dezolare pe care i le provoacă parcul oraşului în anotimpul de iarnă. spre deosebire de Alecsandri şi Coşbuc. sentimente de triste e profundă.dezolarea . Alături de acesta se află celelalte motive specific bacoviene. al parcului. spa iul fără ieşire. claustrofobia. iarna este un timp al mor ii. de angoasă existen ială şi de singurătate. un poet al oraşului de provincie. când natura se află în doliu. ca un alt ecou al “cercului strâmt” din Luceafărul lui Eminescu. Modernă este în primul rând sursa de inspira ie citadină. învârtirea omului într-un cerc mereu reluat.

O nouă primăvară pe vechile dureri . Şi tare-i târziu. O pictură parfumată cu vibrări de violet.Lecturi suplimentare PASTEL Buciumă toamna Agonic-din fundTrec păsărele Şi tainic s-ascund. E clar şi numai soare. domol Şi răgete lungi Pornesc din ocol. Pe-afară de stai Te-năbuşi de fum.. Dar iar rămâne totul o lungă teorie.. O lungă deşertare zvoneşte împrejur.. O lungă primăvară de visuri şi păreri .. versuri de un nou poet.. La geamul unei fabrici o pală lucrătoare Aruncă o privire în zarea de azur. când va fi un cântec de alte primăveri ?!. Tălăngile. Şi n-am mai murit NERVI DE PRIMĂVARA Primăvară . Tot sună dogit .. O.. Departe.. Nu-i nimeni pe drum . În vitrine.. Cad corbii. 29 .. În oraş suspină un vals din fanfară. Apar din nou ăranii pe hăul din câmpie.. În infinit pământul se simte tresăltând : Vor fi acum de toate cum este orişicând. pe câmp. ârâie ploaia . trist..

văd voievozi cu plete.. în fund. apar în siluete – Apostoli în odăjdii violeteOraşul tot e violet. miniatură de vremuri viitoare .. 30 .. Oraşul tot e violet... AMURG VIOLET Amurg de toamnă violet . pe câmp.... cochetă Mul imea toată pare violetă.. Salonul alb visa cu roze albeUn vals de voaluri albe . Spa iu. Străbunii trec în pâlcuri violete... Oraşul tot e violet. Amurg de toamnă violet . Doi plopi. de o triste ă armonioasă . În aurora plină de vioare.... infinit. Din turn. Balul alb s-a resfirat pe întinsele cărări Cântau clare sărutări . Larg. Amurg de toamnă violet .ALB Orchestra începu cu-o indignare gra ioasă. Pe drum e-o lume leneşă.

TUDOR ARGHEZI
Concepte de teorie literară Lirica filozofică- medita ia Defini ie Medita ia este o specie a liricii culte, cu caracter filozofic, în care autorul face reflec ii asupra condi iei existen ei umane. Originea termenului. Geneza speciei. Termenul provine din limba latină, unde medita io, -onis înseamnă cugetare, reflec ie, medita ie. Evolu ia speciei Apărută încă din antichitate, medita ia, ca specie literară, a cunoscut o maximă dezvoltare în preromantism şi romantism şi o nouă strălucire în poezia modernă. a) Reprezentan i în literatura universală - A. de Lamartine : Medita ii poetice; - A. de Vigny: Moartea lupului; - M. Lermontov: Medita ie; - R. M. Rilke: Amintire; - R. Valery: Cimitirul marin; - Puşkin, Petofi, Leopardi, Young ş.a. b) Reprezentan i în literatura română - V. Cârlova: Ruinurile Târgoviştei; - Gr. Alexandrescu: Medita ie ; Anul 1840 ; - I. H. Rădulescu: O noapte pe ruinele Târgoviştii; - M. Eminescu: Mortua est; La steaua; - P. Cerna: În peşteră; - T. Arghezi: Lumină lină; De ce-aş fi trist...; -1. Pillat: Aci sosi pe vremuri... ; - L. Blaga: Cântec pentru anul 2000. Caracteristici : - lirismul se îmbină cu reflec ia filozofică asupra existen ei umane; - este o specie a liricii intime (cu varianta ei - lirica filozofică); 31

- autorul este în acelaşi timp poet şi filozof: ca filozof, el, este preocupat de problemele cele mai înalte, îmbrăcându-şi ideile în culorile cele mai bogate ale poeziei; - în medita ie, accentul cade tot pe sentimente, ca în orice crea ie lirică; - prin faptul că presupune o puternică participare afectivă, a poetului, medita ia se deosebeşte de poezia didactică, dominată de o atitudine obiectivă fa ă de cele prezentate; - medita ia începe, de obicei, cu evocarea unui fenomen al naturii, a unui peisaj, a unui personaj istoric sau are ca pretext un anumit eveniment; - a doua parte a medita iei prezintă gândurile şi sentimentele poetului în legătură cu cele prezentate şi, uneori, compară fenomenele naturale cu aspecte ale vie ii morale; - exprimă experien e intelectuale esen iale; - atunci când este lipsită de încărcătura emo ională necesară, medita ia rămâne o simplă diserta ie în versuri asupra unei probleme de via ă.

Opere reprezentative
TESTAMENT Nu- i voi lăsa drept bunuri, după moarte, Decât un nume adunat pe-o carte, În seara răzvrătită care vine De la străbunii mei până la tine, Prin râpi şi gropi adânci, Suite de bătrânii mei pe brânci, Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă, Cartea mea-i, fiule, o treaptă. Aşeaz-o cu credin ă căpătâi. Ea e hrisovul vostru cel dintâi, Al robilor cu saricile pline De osemintele vărsate-n mine.

32

Ca să schimbăm, acum, întâia oară, Sapa-n condei şi brazda-n călimară, Bătrânii-au adunat, printre plăvani, Sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite Eu am ivit cuvinte potrivite Şi leagăne urmaşilor stăpâni. Şi, frământate mii de săptămâni, Le-am prefăcut în versuri şi-n icoane. Făcui din zdren e muguri şi coroane. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, Lăsând întreagă dulcea lui putere. Am luat ocara, şi torcând uşure Am pus-o când să-mbie, când să-njure. Am luat cenuşa mor ilor din vatră Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră, Hotar înalt, cu două lumi pe poale, Păzind în piscul datoriei tale. Durerea noastră surdă şi amară O grămădii pe-o singură vioară, Pe care ascultând-o a jucat Stăpânul, ca un ap înjunghiat. Din bube, mucegaiuri şi noroi Iscat-am frumuse i şi pre uri noi. Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte Şi izbăveşte-ncet pedepsitor Odrasla vie-a crimei tuturor. E-ndreptă irea ramurei obscure Ieşita la lumină din pădure Şi dând în vârf, ca un ciorchin de negi, Rodul durerii de vecii întregi. Întinsă leneşă pe canapea Domni a suferă în cartea mea.

33

Slova de foc şi slova făurită împerecheate-n carte se mărită, Ca fierul cald îmbră işat în cleşte. Robul a scris-o, Domnul o citeşte, Făr-a cunoaşte că-n adâncul ei Zace mânia bunilor mei.

Comentariu literar
Titlul poeziei, dincolo de sensul propriu al cuvântului, prefigurează în embrion, un crez poetic, un program care, estetic vorbind, se reflectă în expresia lirică a poeziei argheziene, pe care o discutăm. În acest sens, cartea - testament oferă lecturii modalitatea propriei sale elaborări. Ea se desfăşoară progresiv în discursul poetic, dependent de titlu, prin perifrază (figură de stil care constă în a spune prin mai multe cuvinte, ceea ce s-ar fi putut spune printr-un singur cuvânt), în dialog cu cea căruia i se adresează, lectorul său, prin indicatorii pronominali, conform schemei: mesaj Eu → Tu în prima parte a poeziei, cu un reper de sens, în finalul ei. Cartea - testament, mărturiseşte poetul, implică în elaborarea ei truda, strădania, uneori de o via ă. Ea devine un bun ce depăşeşte orice interes familial, de vreme ce rămâne în posteritate. Posteritatea îl asimilează, devine o “treaptă”, cu rădăcini în istoria trudnică a neamului său de pălmaşi. Opera ia de resemnificare a caznei străbune din versurile lui Tudor Arghezi, prin transcodaj metaforic şi transla ie de sens, se vrea a fi un hrisov, un memento scris de un urmaş al robilor din alte vremuri. Prin muta ie de sens în planul artei, materia şi uneltele scrisului, derivă din ideea străbună de trudă: condeiul, din sapa iobagului, călimara din brazdă - pământ răsturnat din care creşte pâinea, iar poezia, “din bube, mucegaiuri şi noroi... Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite / Şi leagăne urmaşilor stăpâni”.

34

Ca-n oglindirea unui drum de apă. din toate. dincolo de iamb. Pari când a fi. ca pe vânat. râpi. sapă.lume a trudnicilor de altădată. de asprime în “zicerea” argheziană. predominant din urzeala discursului poetic. Făr-a cunoaşte că-n adâncul ei Zace mânia bunilor mei” Limbajul poeziei argheziene. Eşti visul meu. prin opozi ie. Frazarea poetică. prin opozi ie. prin extensie metrică. exprimă. muguri. no iuni sau idei contradictorii) din finalul poeziei califică neputin a de în elegere a textului poetic de către vlăstarele din protipendada boierească a trecutului: “Robul a scris-o. PSALM Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere Şi te pândesc în timp. Te caut dârz şi fără de folos. mucegaiuri. prin muta ii de accent ritmic. b) şi. sub impuls iambic. practic. de prelungire sau întrerupere a comunicării) şi metalingvistic (func ia metalingvistică: care se manifestă printr-o abatere). sintagmatic prin răsturnări şi dislocări topice.Reversul oximoronic (sinteză lexicală care. prin analogii metaforice ce definesc imperiul artei: icoane. bube şi noroi. de la un vers la altul. cel frumos Şi nu-ndrăznesc să te dobor din cer grămadă. dacă se are în vedere stilul fatic (func ia fatică: comunicare ce derivă din situa ia de contact dintre emi ător şi destinatar. osândită să-şi ducă existen a în zdren e. E ceva “bolovănos”. şi în Testament. coroane. 35 . Să văd: eşti şoimul meu cel căutat? Să te ucid? Sau să-ngenunchi a cere. Domnul o citeşte. din lumea către care se-ndreaptă gândurile sale: străbuni. antepuneri sintactice şi treceri frazeologice dincolo de vers. miere. vite. vioară. îşi are obârşia: a) în “graiul cu îndemnuri potrivite” al trudnicilor străbuni. gropi. Pentru credin ă sau pentru tăgadă. sudoare. pari când că nu mai eşti. brazdă .

nu în termeni filozofici. Umanul şi divinul. la “bunurile toate” pe care şi le-a dorit. Oscilând între credin ă şi tăgadă. într-o lume bazată pe injusti ie. din exasperare. sunt. În acest sens. după opinia poetului. Tatăl. Ca taurul sălbatec când se-adapă. mustrarea de conştiin ă reclamă sprijinul protector şi bun al acestui Dumnezeu. ar putea fi compensată de o altă ordine. la antipod unul fa ă de altul: umanul e îmbâcsit cu bube. de îndreptare. din neputin a harului divin de a interveni în răul lumesc. Răzvrătirea lui Tudor Arghezi împotriva acestei ordini lumeşti. Acelaşi laitmotiv străbate şi alte supozi ii existen iale în alte poezii ale poetului. Părintele.Te-ntrezării în stele. categorial. Vreau să te pipăi şi să urlu: «Este!» „PSALMI“ – prezentare generală Ineditul psalmilor din lirica argheziană. Tăgada argheziană de aici porneşte: psalmistul se simte vinovat că a râvnit la un “bun oprit”. Dumnezeu este de vină. a prototipurilor perfecte. acum. iar poezia. Fără să vreau să ies biruitor. întruchipată de un Dumnezeu a toate făcător. Din dorin a de purificare a spiritului. în marea ta poveste. o imagine a acestei lumi. de oblăduire. Osândit să trăiască într-un rău lunecos. o abatere de la ordinea morală instituită prin crea ia divină. Ruga din psalmul biblic izvorăşte din conştiin a înfăptuirii unui păcat. Dumnezeu ar întruchipa şi ideea altei ordine de armonie universală. conceptual. Singuri. ci dramatizând aspira ia spre absolut a poetului. opresiune şi descurajare. mucegaiuri şi noroi. Dumnezeu însă i-a spus că nu se poate. cât şi eşecul neputin ei. Rămân cu tine să mă mai măsor. printre peşti. 36 . în poezia lui Tudor Arghezi. derivă parabolic încă din substan a psalmului biblic. izvorât din dorin a de cunoaştere. psalmii arghezieni descoperă o latură gnoseologică a liricii scrisului lui Tudor Arghezi.

Eu sunt risipit prin spini şi bolovani .. A putrezit ograda . Şi Grivei s-a învârtit în bot Şi-a căzut. Ştiubeiele-s pustii. Au zburat din streaşina lunii Şi s-au pierdut rândunelele.. fără lumânare Şi s-a lovit de plopii din grădină ? Cine calcă fără somn. poate. S-au stârpit cucuruzii. To i au plecat. Cine umblă fără lumină. de când ai plecat. S-au uscat busuiocul şi duzii. ce noapte grea ! A bătut în fundul lumii cineva.. mi se pare.. ca tine. S-au povârnit păre ii. To i s-au culcat. Plopii-s cărămizii. Mamă bună. mamă ? Mi-e frică. to i au înnoptat. Au murit şi numărul din poartă 37 . Ca un suflet de pripas ? Cine-i acolo ? Răspunde ! De unde vii şi ai intrat pe unde? Tu eşti. De vii mut şi nevăzut ca-n poveşti ? Aici nu mai stă nimeni De douăzeci de ani .Lecturi suplimentare DUHOVNICEASCĂ Ce noapte groasă. mamă mică ! i s-a urât în pământ.. To i nu mai sunt. Fără lună.. E cineva sau. fără pas. lăstunii. To i au murit de tot. Ei ! cine străbătu livada Şi cine s-a oprit ? Ce vrei ? Cine eşti. fără zgomot.

Deschide. Şi capul tău mi-i drag.Şi clopotul şi lacătul şi cheia. tată. In care se-oglindesc Azurul şi copacul. De răspunde-n rănile mele? Cine-i pribeag şi ostenit la uşă ? Mi-e limba aspră ca de cenuşă. Pe zori făcute puf. Nu ştiu când o să fie asta. Ei ! Cine-i acolo-n haine-ntunecate ? Cine scobeşte zidul cu carnea lui. Căci e ca malu-n stuf. după scăpătat. De ce să-mi fie dragă ? 38 . Nu trebuie să-mi fie. Unde păianjeni dorm. poate. o să ne jucam odată.. vecine. Spre care-noată albi Peşti lungi cu ochi rotund. Ia-mă-n bra e și ascunde-mă bine. Căci e ca piatra-n fund. Odată. Cu degetul lui ca un cui. Surâsul tău mi-i drag. Nu mă mai pot duce. Care n-a mai fost şi care vine Şi se uită prin întuneric la mine Şi-mi vede cugetele toate. Mi-e sete. hotărât. Am fugit de pe Cruce. o să mă joc odată Cu voi. S-ar putea să fie Cine-ştie-Cine . de-a ceva ciudat. uite otravă. Uite sânge. CREION Obrajii tăi mi-s dragi Cu ochii lor ca lacul.. Uite mană. Dar. Făptura ta întreagă De chin şi bucurie. uite slavă. DE-A V-A I ASCUNS Dragii mei.

mereu Strânşi bucuroşi la masă. Subt coviltirile lui Dumnezeu. ochiul sleit. negreşit. O să mă culc la pământ. Şi fiecare îl joacă bine. limba scămoasă. prinşi de friguri şi de călduri. de câni. Tata s-a îngrijit de voi. De pildă. Voi să nu vă mâhni i. voi gândi la jocul nostru. Ne vom iubi. s-aştepta i. de flori. Joc de păsări. printre fra i. Aşa e jocul. Mâna stângace. Voi să nu vă mâhni i tare Când mă vor lua şi duce departe Şi-mi vor face un fel de înmormântare În lutul afânat sau tare. Care din câteva sfinte tremurături Au isprăvit jocul. E jocul Sfintelor Scripturi. Jocul începe încet. 39 . lângă copac. Aşa s-a jucat şi Domnul nostru Isus Hristos Şi al ii. cu feti e ca tine. Acolo. ca voi. frumos. Eu o să râd şi o să tac.E un joc viclean de bătrâni Cu copii. ca un vânt. O să stau fără cuvânt. Joc de slugi şi joc de stăpâni. Ca şi cum nu s-a întâmplat Nimic prea nou şi prea ciudat. Ştiind că şi Lazăr a-nviat. Într-o zi piciorul va rămâne greu. începe cu moarte.

Mama-mpleteşte ciorapi şi pieptari. care plânge şi toarce.V-a lăsat vite. în trei. Puii mei. o să fie o întârziere. îl joci în câte câ i vrei. copiii mei ! Aşa este jocul. bobocii mei.. Tata nu o să mai aibă putere Să vie pe jos. La nevasta. cu voie bună. to i se vor întoarce Într-o zi acasă. Deocamdată. La văcu e. hambare.. la copii. şi pe urmă altă. dragii mei. în timpul cât se cere. bordeie şi oi. sănătoşi. îl joci în doi. Şi. voi a i crescut mari. Apoi. Din lumea cealaltă. fe ii mei frumoşi. Pentru tot soiul de nevoi Şi pentru mâncare To i vor învia. Păşune. Şi tata nu a mai venit . Cum am apucat din moşi-strămoşi. zglobii. O să lipsească tata vreo lună. la mioarce. Arde-l-ar focul! 40 . Ca oamenii gospodari şi vii. V-a i făcut cărturari. Voi creşte i. V-a i căpătuit. Şi alta. Voinici.

Câtă vreme n-a venit M-am uitat cu dor în zare. Pasările negre suie în apus. Şi acum c-o văd venind Pe poteca solitară. Cine vrea să plângă. ca nişte urcioare Cu vin îngroşat în fundul lor de lut. Orele şi-au împletit Firul lor cu firul mare. 41 . Ca frunza bolnavă-a carpenului sur Ce se desfrunzeşte. în şes. Din mocirla cărui aur am băut. Niciodată toamna nu fu mai frumoasă Sufletului nostru bucuros de moarte. cine să jelească Vie să asculte-ndemnul nen eles. Palid aşternut e şesul cu mătasă. Şi cu ochii-n facla plopilor cerească Să-şi îngroape umbra-n umbra lor.NICIODATĂ TOAMNA . Stau în ărmu-albastru-al râului de soare. Casele-adunate.. scuturând în sus. Norilor copacii le urzesc brocarte. simt un jind Şi-aş voi să mi se pară.. De departe. Foile-n azur. MELANCOLIE Am luat ceasul de-ntâlnire Când se tulbură-n fund lacul Şi-n perdeaua lui sub ire îşi petrece steaua acul.

Lucian Blaga. ce le-ntâlnesc în calea mea în flori. cu ilimitatul. transpunând trăiri absolute. cu absolutul. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncimi de întuneric. decorativă.în poezie: tendin a spre simplificare.LUCIAN BLAGA Concepte de teorie literară Expresionismul c) Expresionismul este o mişcare artistică modernistă apărută la începutul sec. tensiunea sa interioară îl transcende trădând rela ii cu cosmicul.are la bază expresia lumii subiective a autorului. Al. . Se caracterizează prin: .Reprezentan i ai expresionismului în literatura română: Lucian Blaga. V.a. pe buze ori morminte. avem de-a face cu un produs artistic expresionist.în pictură: accent pe linia expresivă. necondi ionate. . în ochi. dar eu. Philippide ş. viziuni tulburi. al XX-lea în Germania. ci tremurătoare măreşte şi mai tare taina nop ii. Voiculescu. monumentală. adept al expresionismului în literatura noastră. fantasticul simbolic. A. . haotice. defineşte astfel esen a curentului: “De câte ori un lucru este astfel redat încât puterea. Maniu.atitudine neconformistă şi accentuat subiectivistă. şocante. imagini spontane. . Opere reprezentative – texte comentate EU NU STRIVESC COROLA DE MINUNI A LUMII Eu nu strivesc corola de minuni a lumii şi nu ucid cu mintea tainele. eu cu lumina mea sporesc a lumii taină şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna nu micşorează.” . 42 . pe culorile violent contrastante.

încât 43 . excludem trăirea. ci metaforic. În primele versuri. relevată intuitiv: “Lumina altora / sugrumă vraja nepătrunsului ascuns / în adâncimi de întuneric”.de unde deducem datul existen ei. nicidecum terminologic. între ra iune şi trăire există o opozi ie disjunctă: acceptând ra iunea ca principiu de existen ă. lebenphilosophie. implică indirect opusul ei. suplimentând asertiv . dincolo de conceptul filozofic.. din cultura germană din pragul secolului.. “căci eu iubesc / şi tlori şi ochi şi buze şi morminte”. la o dualitate posibilă de cunoaştere. între cele două modalită i de cunoaştere. textul poetic prin două enun uri. şi invers. în ochi / pe buze ori morminte” . de farmec pe care poetul o resimte. anulează impresia de farmec. şi ra iunea analitică. din taina datului existen ei. după care. un plus de cunoaştere ra ională. Singura cale de acces în a trăi via a.) şi concluziv. Al doilea termen al rela iei adversative se referă la o altă modalitate de cunoaştere în sprijinul ideii după care. se îndreaptă înspre aşa numita filozofie a vie ii. e reluat adversativ în a doua parte a poeziei. (.aşa îmbogă esc şi eu-întunecata zare cu largi fiori de sfânt mister şi tot ce-i ne-n eles se schimbă-n ne-n elesuri şi mai mari sub ochii mei căci eu iubesc şi flori şi ochi şi buze şi morminte. Situa ia conflictuală pe care o deducem din întregul discurs poetic. Cadrul acestei prime reprezentări. între revela ia intuitivă a existen ei. se referă. ce le-ntâlnesc / în calea mea / în flori.. afirmativ: “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii / şi nu ucid / cu mintea tainele. e intui ia.întunecata zare / cu largi fiori de sfânt mister”. în ceea ce e frumos în ea şi ne încântă. “îmbogă esc şi eu . perceput din senza ia de înfiorare. Comentariu literar Motivul din poezia lui Lucian Blaga.metaforic. dispuse adversativ: Primul termen al rela iei. demonstrativă a ei. primele considera ii ale poetului: “Dar eu / cu lumina mea sporesc a lumii taină'* . prin nega ie..

Spa iile libere indică pauzele fluen ei frazeologice. prin alitera ii şi asonante de coloratură melodică. ărâna va seca poveştile din trupul trist.adevărurile logice urmează a fi înlocuite prin mituri şi simboluri imagini sintetice. Fiecare vers e un segment sintactic. în măsura inegală a versurilor. păienjeni mul i au umplut apa vie. Trece printre sori vecini porumbelul Sfântului Duh. dar şi ale distribu iei componentelor. atenuată în ciclul din în marea trecere. dar se simte învins. Arând fără îndemn cu pluguri de lemn. permite cititorului cum se cuvine a fi citit textul. ce nu impune omofonii orchestrale. dar apele din fântâni refuză găle ile lor. De remarcat. cu pliscul stinge cele din urmă lumini. prin rimă. cu măsura silabică determinată de dimensiunea acestuia. Explozia de vitalitate din ciclul poetic Paşii profetului. Noaptea îngerii goi zgribulind se culca în fân : vai mie. odată vor putrezi şi îngerii sub glie. PARADIS ÎN DESTRĂMARE Portarul înaripat mai ine întins un cotor de spadă fără de flăcări. ci prin distribu ia ritmică a accentelor. Pretutindeni pe pajişti şi pe ogor Serafimi cu părul nins însetează după adevăr. sub aspectul grafic al dispunerii versurilor nu se supune canoanelor prozodiei clasice. se converteşte în Lauda 44 . capabile să sugereze misterele. Nu se luptă cu nimeni. arhangheli se plâng de greutatea aripelor. vai ie.

după care Domnul Dumnezeu. dar se simte învins”. pare să invite cititorii pentru a regăsi satul pierdut din vremurile lui mistice. “portarul înaripat” mai ine încă întins. Veni i să pedepsească sodomele moderne ale civiliza iei. Invazia de îngeri din versurile lui Lucian Blaga. spre ancestral. cu penele arse. fără fluen ă ritmică. izgonind pe Adam din Eden. prin baruri. sângele. Poezia se îndreaptă către un pesimism mistuitor. îndepărtând omul din natură. încât accentul subliniază partea din întreg din distribu ia sintagmatică a păr ilor constitutive. “un cotor de spadă fără de flăcări” şi “nu se luptă cu nimeni !. la obârşie. în formule primare ale vie ii. Limbajul viziunii apocaliptice din poezia “Paradis în destrămare”. Reluând versetul biblic. putrezind sub glie. Prin somn. se produce şi în via a domestică şi civică. în care “dăn uiesc în iarbă stelele”. în care potecile “se retrag în pădure şi-n peşteri”.somnului în anxietatea unor viziuni cu alte întruchipări. consideră metaforic poetul. zgribuli i. care. Discursul poetic se desfăşoară în consonan ă cu secven ele prozaice ale frazării. ca un val. în poezia lui Lucian Blaga se află un refuz de a accepta“cultura majoră a oraşului”. “se trage înapoi la părin i. / Dăn uitoarea albă le trece prin sânge / Râzând s-a oprit / pe-un vârf de picior. noaptea. figura ia umană e înlocuită cu arhangheli şi îngeri dezgoli i. Evident. în acelaşi context. din “Poemele luminii”. ca pe o stâncă întoarsă”. ci împotriva efectelor nocive ale civiliza iei moderne care strangulează spiritualitatea. se culcă în fân şi mor. de la un vers la altul. cu laten ele lui. 45 . “S-au rătăcit. firească în alte versuri. In “paradisul” din versurile lui Lucian Blaga. în anistoric în noaptea arhetipală a Universului. de pildă. într-un “întuneric fără martori”. la “mume”. Nu împotriva tehnicii propriu zise se manifestă atitudinea poetului. “a pus heruvimi şi sabie de flăcări vâlvâitoare” ca să păzească drumul ce duce spre pomul vie ii. În altă perspectivă. Fiecare enun se desface în sintagmele-i componente.

aş zdrobi sub picioarele mele de stâncă bie i sori 46 . pământule sfânt. mi-aş întinde spre cer toate mările ca nişte vânjoasc. fii pieptul acestei năprasnice inimi. Când aş urî. cari mă strivesc. mijlocul să-i frâng să-i sărut sclipitoarele stele. eu nu. da i-mi alt trup să-mi descarc nebunia în plin ! Pământule larg fii trunchiul meu.i pun pe frunte şi-n plete. Da i-mi un trup voi mun ilor. căci lutul tău slab mi-e prea strâmt pentru straşnicul suflet ce-l port. spre cer să-l cuprind.Lecturi suplimentare DA I-Ml UN TRUP VOI MUN ILOR Numai pe tine te am trecătorul meu trup şi totuşi flori albe şi roşii. fii amfora eului meu îndărătnic ! Prin cosmos auzi-s-ar atuncia măre ii mei paşi şi-aş apare năvalnic şi liber cum sunt. prefă-te-n lăcaşul furtunilor. Când aş iubi. sălbatice bra e fierbin i. mărilor.

sunt izvorul din care tainic curge noaptea peste văi şi peste mun i şi peste şesuri. i-s ochii-aşa de negri încât seara când stau culcat cu capu-n poala ta îmi pare. El caută apa. El caută apa din care bea curcubeul. Dar numai pe tine te am trecătorul meu trup. seculară căutare de totdeauna. adâncii. IZVORUL NOP II Frumoaso. Aşa-s de negri ochii tăi lumina mea. că ochii tăi. Sufletul lui e în căutare în mută. AUTOPORTRET Lucian Blaga e mut ca o lebădă. din care curcubeul îşi bea frumuse ea şi nefiin a.călători şi poate-aş zâmbi. În patria sa zăpada făpturii ine loc de cuvânt. 47 . acoperind pământul c-o mare de-ntuneric. şi până la cele din urmă hotare.

pentru tot ce sporeşte şi creşte-n izvorni ă. Culori luminate. în ipostază de boabe. răcoroase. sau la ouă de păsări. Neînsemnate la chip. îmi plăcea. vii şi păstoase şi lucii culori se mai văd doar în stemele ărilor. doar ele destăinuie trepte şi har. pentru Eutopia. când pestri e. Asemenea proaspete. mândra grădină. un sunet auzi precum ni l-ar da pe-un ărmure-al Mării de Est mătăsoase nisipuri. Mi-ai ghicit încântarea ce mă cuprinde în fa a puterilor. Am văzut nu odată sămân a mirabilă ce-nchide în sine supreme puteri. Neapărat. Mi-ai dibuit aplecarea firească şi gustul ce-1 am pentru tot ce devine în patrie. în preajma căreia fulgere rodnice joacă să-nal e tăcutele seve-n lumină. când pure. de rarele.MIRABILA SĂMÂN Ă Mă rog c-un surâs şi cu dulce cuvânt rost să fac de semin e. voi umbla primăvara întreagă prin târguri căutând vânzători de sămân ă. mai mult decât prin oraşul rumorilor. sau roşii. În rânduri de saci cu gura deschisă – boabele să i le-nchipui: gălbii. sinilii. despuiat de veşminte. c-o străduin ă mai mare decât subt arcade cu flori. în fa a mărun ilor zei. Semin ele-n palme de le ridici. 48 . verzii. cari aşteaptă să fie zvârli i prin brazde tăiate în zile de martie. aurii. să intru-n picioare în cada cu grâu. îmi par semin ele ce mi le ceri. Copil. deşi după spi ă alese.

celor de fa ă şi-n veci tuturor! Un gând de puternică vară. Şi-acuma. în timpuri târzii. De-alintarea aceasta mă ine departe doar teama de-a nu trezi zeii. când mai văd câteodată grămezi de semin e pe arii. cumin i. visătorii de visuri tenace. anevoie pun cumpăt fierbintei dorin i de-a le atinge cu fa a. un veac pădure .cufundat pân' la gură în boabe de aur. solari. Pe umeri sim eam o povoară de râu. s-ascunde în fieştecare din ele. Palpită în visul semin elor un foşnet de câmp şi amiezi de grădină. popoare de frunze şi-un murmur de neam cântăre . Laudă semin elor. 49 . un cer de înaltă lumină. când dorm.

greu accesibilă.i se pot găsi urme încă din sec. .Deşi ermetismul s-a manifestat plenar în sec.tendin ă de încifrare a comunicării lirice într-un spirit ezoteric.XX. în măsură să fie relevat numai prin ini iere (caracter ezoteric). Trăsături caracteristice: . Reprezentan i .investirea cuvintelor cu virtu i de magie. eliptic. .partizanii ermetismului consideră că arta adevărată ar fi apanajul unui cerc restrâns de ini ia i. XX caracterizat prin tendin a de a cultiva un limbaj obscur. .ION BARBU Concepte de teorie literară Ermetismul Termenul provine din fr. ininteligibil. . hermetisme. expresie sibilinică.versul capătă o notă de obscuritate enigmatică. al XII -lea în legătură cu deosebirile existente intre trobar clar (cântec clar) şi trobar clus (cântec închis. fiind derivat de la numele lui Hermes Trismegistos (zeu al vechilor greci. abstracte. Defini ie: Ermetismul este un curent literar din categoria modernismului acut. . extremist. evoluând spre rafinament şi gusturi elevate.expresia artistică devine dificilă. greu de descifrat). de descifrat. al alchimiei şi magiei). esen ializat. cu mesaj abscons .exprimarea se intelectualizează. . 50 . Reprezintă o calificare a ceea ce implică un în eles ascuns. . totuşi în accep ia de poezie greu de în eles. datorită simbolurilor ei secrete.folosirea unui limbaj artistic concentrat. devine “autonomă”. XXI şi începutul sec. XTX . adică un curent de avangardă manifestat în poezia europeană de la sfârşitul sec. pe care alchimiştii î1 considerau drept părinte al ştiin elor oculte.simbolismul cult.

caracterul liric al acestui cântec de dans s-a transfonnat. Montale ş. multe din aceste balade au intrat în circuitul oral. Campana. este caracteristică poetului francez Paul Valery şi poetului austriac Stefan George. prin intelectualizarea radicală a lirismului.a. XIV se întâlneşte şi în Anglia şi Sco ia. sub forma cântecului epic popular al menestrelilor. E. .. .În literatura română. cu o ac iune de mică întindere. Cicerone Theodorescu ş. apar. în versurile lui introducându-se. dans). al XIII-lea. Defini ie Balada este o specie a epicii culte în versuri. . o obscuritate manieristă şi artificială (Barbu Brezianu.În conştiin a estetică europeană. fiind o poezie lirică cu formă fixă. păstrat în franceză(ballade) și în provensală(ballada=cântec de joc. în Evul Mediu. o serie de poe i care practică un ermetism de natură mai mult filologică. Dan Botta.). Ion Barbu e utilizat din nou ca model de către o serie de tineri poe i în frunte cu Nichita Stănescu. în sec.În anii '60. în sec. care denumea un cântec de joc.Un întreg curent ermetic poate fi întâlnit în literatura italiană dintre anii 1920-1945 (D. elemente narative de origine cultă.Ermetizarea actului poetic. . cavalerească. Părintele poeziei ermetice este poetul francez Mallarme. XIX. La popoarele romanice din sud este atestat încă din sec.Sub influen a poeziei lui Ion Barbu. . poezia ermetică se impune spre sfârşitul sec.1940.Fiind pe gustul poporului. Ungaretti. . G. o dată cu reluarea modernismului. sau melodia care denumea un cântec de joc. cu volumul său Joc secund (1930). sau melodia care acompania un dans. .a. între 1930 . autorii lor pierzându-se în anonimat. reprezentantul cel mai autentic al ermetismului este Ion Barbu.Cu timpul. Balada Originea termenului: Geneza i evolu ia speciei Cuvântul baladă își are originea în latină (ballare). XV se răspândeşte în Germania. în care se povesteşte o întâmplare inspirată de obicei din 51 .).

Deschamps. DeDanville. . Froissart. Clement Marot. de natură să impresioneze puternic cititorii. G. iar mai târziu şi la Fontaine.eroii săvârşesc fapte ieşite din comun. Un cântec larg tot mai încearcă. D. Reprezentan i şi opere . . au scris balade cu formă fixă: Machant. Opere reprezentative – texte i comentarii RIGA CRYPTO ȘI LAPONA ENIGEL .specie epică în versuri.în literatura română. Iosif. Bolintineanu. Zi-mi de lapona Enigel Şi Crypto. O. au scris balade de inspira ie folclorică sau istorică : V.Menestrel trist. beteli cu funtă. Francois Villon. Eustache.în derularea firului epic se urmăresc momentele subiectului. care săvârşesc ac iuni ce ne impresionează puternic. Christine de Pisan. Charles d'Orleans. .ac iune de mică întindere. Ion Barbu. panglici.tradi ia istorică sau populară pusă pe seama unor eroi cu caractere opuse. Dan Deşliu ş.în literatura franceză. Topârceanu.dimensiuni relativ reduse. De cuscrul mare dăruit Cu pungi. Alecsandri.eroi înzestra i cu însuşiri excep ionale.la ac iune participă eroi cu caractere opuse. Ştefan Augustin Doinaş.a.subiectul inspirat din tradi ia istorică sau populară. . G. Trăsături caracteristice . Mult-îndărătnic menestrel. . Francois Coppee. Alain Chartier. . mai aburit Ca vinul vechi ciocnit la nuntă. . regele ciupearcă ! Nuntaş fruntaş ! Ospă ul tău limba mi-a fript-o 52 . Coşbuc. Th. Şt. .

Şi răi ghioci şi toporaşi Din gropi ieşeau să-l ocărască. Azi zi-mi-1 stins. menestrel ! Cu foc l-ai zis acum o vară. la păşunat. tot mai la sud. Când lângă sân. un rigă spân. La spartul nun ii. pre nume . Că nu vroia să înflorească În ări de ghia ă urgisită. să-şi ducă renii. mirele poienii. liniştită. Uite fragi. ie dragi Ia-i şi toarnă-i în puiacă. în cămară. De la iernat. încetinel. Împără ea peste bure i Crai Crypto. Enigel. de rouă parcă ! -Dar printre ei bârfeau bure ii De-o vrăjitoare minătarcă. tot zice-l-aş.Dar cântecul.Enigel. -Zi-l. inimă acunsă. Cu eunucul lui bătrân. Cu Enigel şi riga Crypto. De la fântâna tinere ii. Lapona mică. Prin aer ud. 53 . Ea poposi pe muşchiul crud La Crypto. Veni s-o-îmbie cu dulcea ă: -Enigel. iacă. Pe trei covoare de răcoare Lin adormi. i-am adus dulcea ă. În noul an. La vecinie tron. Sterp îl făceau şi nărăvaş. Des cercetat de pădure i În pat de râu şi-în humă unsă. torcând verdea ă. Cu piei. Pe-acelaşi timp trăia cu el.

mai la vale. -Rigă Crypto. supt zăpezi.. Aşteaptă de te coac . Visuri sute. desfăcută. 54 . rogu-te. te frângi curând. Începi. rigă Crypto. Că dacă-în iarnă sunt făcută. Eu mă duc să culeg Fragii fragezi. cu mine. Lasă.Enigel. de la sân.Să mă coc. . Greu taler scump. Zorile încep să joace Şi eşti umed şi plăpând: Teamă mi-e. Enigel.Rigă spân.. Din umbra deasă. Scade noaptea. Enigel. Pete are fel de fel. La lămpi de ghia ă. Mă despart. Şi ursul alb mi-e vărul drept. Mul umesc Dumitale. cu margini verzi. mare.. rigă blând. de măcel.. dar. Lasă-l. Mă-închin la soarele-în elept. uită-1 Enigel. ies lumine. visu-i cercetează. E roşu. de soare. In somn fraged şi răcoare. Dacă pleci să culegi. Te-aş culege. De aur. Ca o lamă de blestem Vorba-în inimă-ai înfipt-o! Eu de umbră mult mă tem. vezi. Tot polul meu un vis visează. Mult aş vrea.

regele ciupearcă.. nu adăsta. fiară bătrână. se desumflă. vezi. Lumina iute cum să-i placă ? El se desface uşurel! De Enigel. fără sfială. Venin şi roşu untdelemn Mustesc din funduri de blestem. De partea umbrei moi să treacă. -Dar vânt şi umbră iar o umflă. La umbră.. Dar soarele. Şi sucul dulce înăcreşte! Ascunsa-i inimă plesneşte.Mă-închin la soarele-în elept. Că sufletu-i fântână-în piept Şi roata albă mi-e stăpână Ce zace-în sufletul-fântână. Se oglindi adânc în el. numai carnea creşte Şi somn e carnea. 55 . roata se măreşte. Enigel. Frumos vorbi şi sub irel Lapona dreaptă. -Plângi.. La soare. Spre zece vii pece i de semn. Dar timpul. Că sufletul nu e fântână Decât la om. Se oglindi în pielea-i chială. De zece ori.. ca un inel. Iar soarele acuma sta Svârlit în sus. aprins inel. prea-cuminte Enigel ! Lui Crypto. Că-i greu mult soare să îndure Ciupearcă crudă de pădure.

De a rămas să rătăcească Cu altă fa ă. gol la drum să iasă. sugerată prin dialog. inven ia poetică din prima parte a poeziei se desfăşoară în factura unui scenariu şi atmosferă de mister medieval. “Inimă ascunsă” în substan a lui viabilă. Simbolic. spusă la un spart de nuntă. regele Ciupercă al lui I. cea spusă cu o vară în urmă. în anistorie: domeniul de existen ă al regelui . apar ine deci naturilor embrionare. Simbolic aşadar. embrionare. trăind “în ări de ghea ă”. -Ca la nebunul rigă Crypto.i ie de împărăteasă. ca să asculte povestea despre lapona Enigel şi regele Crypto pe care o mai spusese “cu foc”. de mult.Iar la făptură mai firavă Pahar e gândul. e sterp. Prima poveste. Ce focul inima i-a fript-o. 56 . cu otravă. cu o vară înainte. Povestea în poveste este deci imaginară şi se referă la o altă nuntă. la invita ia unui menestrel. este cadrul celei de a doua. aşadar. e lumea vegetală din zona de umbră şi de umed a bure ilor. care introduce cititorul în misterul scenariului medieval. Lapona Enigel e o fiin ă umană: ea nu se poate împlini decât în lumină. al craiului Crypto. ea întruchipează metaforic gândirea. lumea ideilor. într-o cămară. Barbu sugerează o postură viabilă într-un univers propriu. cândva. că nu voia să înflorească. sensibilitatea lui e letargică. mai crăiască : Cu Laurul Balaurul Să toarne-n lume aurul Să-l toace . latentă. la o altă petrecere de nuntă. al unei istorii nemaiîntâlnite. izolarea: “nărăvaş”. unui “a fost odată”. ca antipod al vie ii vegetative. în căldură. riga Crypto nu înfloreşte. stranie. care-1 inhibă. din cauza condi iei sale tragice de existen ă. Cu măselari a-mireasă. adresată unui nuntaş. Comentariu literar Concepută în manieră baladescă germanică.Ciupercă. Să. Vie uind în asemenea condi ii.

mirele poienii”. Dragostea fără so a rigăi Crypto semnifică metaforic aspira ia spre ideal din poezia lui Eminescu. are o condi ie dată prin predestinare. de materie. riga Crypto o invită să se împlinească cu dânsul. capabilă de reflectare a datului lumii în conştiin ă. şi-n vis. Refuzul Laponei desluşeşte în conştiin a ei un alt destin. Povestea se desfăşoară în vis. prinzând contur fabulos. nu se poate împlini într-o altă lume. care nu-i poate oferi decât: “dacă pleci să culegi. fântână în piept. oglindă în suflet. de trei ori. de vreme ce. emana ie de spiritualitate. sugestie a unui proces de transhuman ă.fiin ă umană. “pahar plin de otravă”. pentru că e “umed şi plăpând”. Regele Crypto. Lapona refuză. ca să se coacă. / începi. soarele e via a însăşi. e o făptură crudă. în întuneric. E înspre zori.Întâlnirea dintre cei doi se petrece într-un moment de metamorfoză a vremii: ea coboară la păşunat cu renii. de un element exterior: “ea poposise pe muşchiul crud / La Crypto. inconştient. Pe de altă parte. din poten ele acestuia. capabil de sacrificiu. 57 . uman. Riga Crypto nu e om. relevă în replică dramatica încercare de împlinire a regelui Ciupercă.ideal de cunoaştere. precum şi somnul. Ea apar ine Ideii. nebunul rege Crypto semnifică alienarea. aspira iile scapă din faptul existen ial dat. vie uieşte sub impulsul său vital. de unde şi epifonemul din finalul poeziei. al ei. O lumină în umbră o ucide. fiin ă inferioară cu gândul. ca şi Luceafărul lui Eminescu. ceea ce. Planurile sunt însă răsturnate: Enigel e fiin ă superioară. din care nu poate ieşi. “fântână în piept” .în context. spre sud . suscitat impresiv. în ipoteza îngemănării spiritului cu natura. firavă. cu mine”.i este dată. cu fa a întoarsă însă de la soare. căci e o adevărată nebunie să aspiri către o lume ce nu. Dialogul e între inut de halucinanta dorin ă de împlinire erotică a rigăi Crypto. de desmărginire de trup. recomandându-i să aştepte. Trupul e carne: creşte în umbră. “din iarnă făcută” ea se închină soarelui. Invita ia de împreunare e tentantă. Simbolic. e somn. În vis. din care se desprinde tâlcul alegoriei: Enigel. lumina . Refuzul Laponei. visele. El îi oferă roade dulci din lumea lui. rogu-te.

Meduzele când plimbă sub clopotele verzi. în cleştar.Lecturi suplimentare DIN CEAS DEDUS Din ceas.. când răsare Din coasta bărbătească al Evei trunchi de fum. în sub ire var. Intrată prin oglindă în mântuit azur. la vârf cu plod. Palat de nuntă şi cavou. Durerea divizată o sună . Înoată. a humei despuiare Şi unda logodită sub cer. Dar viul ou. Tăind pe înecarea cirezilor agreste. Făcut e să-1 privim la soare ! Cum lumea veche. Ori lauda grădinii de îngeri. sau fluierul în drum. dedus adâncul acestei calme creste. TIMBRUL Cimpoiul veşted luncii.. cum numai marea. un joc secund. 58 . mai pur. OUL DOGMATIC E dat acestui trist norod Şi oul sterp ca de mâncare. noul ou. Dar piatra-în rugăciune.încet. Nadir latent! Poetul ridică însumarea De harfe resfirate ce-în sbor invers le pierzi Şi cântec istoveşte: ascuns. mai tare. Nevinovatul. vor spune-cum ? Ar trebui un cântec încăpător. precum Foşnirea mătăsoasă a mărilor cu sare. În grupurile apei.

Om uitător. acum de Paşte: Îl urcă-în soare şi cunoaşte ! Şi mai ales te înfioarâ De acel galben icusar.întocma: Mărunte lumi păstrează dogma. şi azi . Acest ou-simbol i-l aduc. pe Sfântul Duh Veghind vii ape fără stuh. Un ou cu plod I i vreau plocon.Din trei atlazuri e culcuşul În care doarme nins albuşul Atât de galeş. Te-înfioară 59 . Om şters. Nu oul roşu. la bol i. surpat în vis. ireversibil. Să vezi. Dar plodul ? De foarte sus Din polul plus De unde glodul Pământurilor n-a ajuns Acordă lin Şi masculin Albuşului în hialin: Sărutul plin. de închis. Cu trupul drag. Ceasornic fără minutar Ce singur scrie când să moară Şi ou şi lume. Vezi Duhul Sfânt făcut sensibil? Precum atunci. Om fără sa şi om nerod. uituc.

Şi sfânt.acolo-i toată. Să roadă spornicul albuş. Întocma . Dar nu-1 sorbi.în pacea .De ceasul galben. Durata-înscrie-în noi o roată.. A mor ii frunte . 60 . doar nunta. In gălbenuş. începutul. necesar.dogma.. încă o dată : E Oul celui sterp la fel. Curmi nuntă-în el Şi nici la cloşcă să nu-1 pui ! Îl lasă .întâie-a lui. Că vinovat e tot făcutul.

ethosul includea ideea de religiozitate . deci. excesiv. obiceiuri. 61 . o mişcare culturală înglobând curente literare care puneau accentul pe specificul na ional şi pe tradi ie. termenul tradi ionalism provine din fr. tradi ionalismul semnifică negarea procedeelor. în artă (şi. inclusiv pe factorul spiritual. Tradi ionalismul este. Trăsături caracteristice . credin e. structuri şi mijloace de expresie etc. a miturilor. direc iei tradi ionaliste îi apar in sămănătorismul. cu atât mai mult. . a celor moderniste. . În limba română. deci. de regulă. datini.MIHAIL SADOVEANU Concepte de teorie literară TRADI IONALISMUL Originea termenului Cuvântul tradi ionalism este derivat de la tradi ie (lat: tradi io) = ansamblu de idei. .accent programatic pe specificul na ional şi pe tradi ie . în cadrul unor grupuri. popoare sau na iuni. Defini ie Tradi ionalismul înseamnă. văzute global şi în opozi ie cu cele noi. ataşament fa ă de trecut. fa ă de valorile trecutului. religios. tradi ionalisme. . În cultura şi literatura română din prima jumătate a sec. mesaje artistice.spirit conservator. care se transmit.fiecăreia dintre ele subsumându-i-se curente literare distincte. al XX-lea s-au înfruntat (şi s-au confruntat) două direc ii principale tradi ionalismul şi modernismul . un ataşament necritic.spiritualizarea existen ei prin valorificarea credin elor autohtone. Astfel. dintr-o genera ie în alta. inclusiv în literatură). a tendin elor şi a valorilor moderne şi. poporanismul şi gândirismul (cu variante precum trăirismul şi ortodoxismul).credin a ortodoxă văzută ca element esen ial al sufletului ărănesc. văzut ca element esen ia al sufletului ărănesc.

artistice înnoitoare.a. din cultura noastră. . . Blaga.Poe i: I. .Dramaturgi: Lucian Blaga (“Meşterul Manole”). Voiculescu (“Povestiri” . axarea exclusivă pe determinismul ortodox.sămănătorismul este întâia reac ie relativ sistematică. . “Baltagul”. apoi în scrierile lui Asachi. Radu Gyr.rădăcini adânci în cultura română (semne spontane la Neculce. Voiculescu (“Poeme cu îngeri”). Ion Luca (“Icarii de pe Argeş”) etc. exaltarea autohtonismului. Gib Mihăescu.elemente negative: negarea mişcărilor. A. V. Al. în orientarea propusă de programul “Daciei literare”. V Voiculescu.. a misticismului şi a primitivismului rural văzute ca elemente definitorii ale vie ii satului şi ale spiritualită ii româneşti. în direc ia tradi ionalistă. proslăvirea nediferen iată a trecutului na ional (mai ales a celui rural). Nichifor Crainic. Reprezentan i şi opere .) etc. Vasile Băncilă ş. Cezar Petrescu. valorificarea unor aspecte ale fondului autohton. Horia Vintilă etc. spirit conservator.Prozatori: M. V. Pillat. “Fra ii Jderi”). încercările de luminare a poporului prin cultură. lărgirea ariei tematice a literaturii culte prin inspira ia din mitologia creştină. .2 vol. C. Gr. promovarea unei oarecare izolări fa ă de orientările moderne din cultura lumii. L. Sadoveanu (“Hanu Ancu ei”. Aron Cotruş. simpatia şi ataşamentul fa ă de popor şi îndeosebi fa ă de ărănime. . Vlahu ă. Ibrăileanu.Ideologi şi critici literari: N. la Eminescu şi mai ales la poporanişti şi sămănătorişti) . Maniu. literar . compasiunea pentru via a grea a ăranilor. 62 .elemente pozitive: necesitatea promovării literaturii de inspira ie na ională. Stere. accentul pe specificul na ional. Iorga. relevarea aspectului existen ial al unor crea ii folclorice. descoperirea folclorului şi absorbirea acestuia în opere culte. Cezar Petrescu.

de dezvoltarea generală a ştiin ei şi filozofiei. scrisă într-o limbă romanică. prin roman se în elegea o operă narativă în proză sau în versuri. Apuleius. În evul mediu. potrivit temelor tratate. în func ie de schimbările sociale care au loc de îmbogă irea continuă a ariei de cunoaştere.' exprimând gustul şi mentalitatea momentului istoric respectiv şi tinzând să contureze tablouri reprezentative ale epocii. După con inutul lor.galante.pastorale. Astfel. . încă din antichitate. proza picarescă.ROMANUL Geneza speciei. romanul capătă o largă dezvoltare în toate literaturile lumii. a literaturii şi artei înseşi. când a fost ilustrat de scriitori ca: Petronius. Evolu ia speciei În perioada Renaşterii. ca şi prin contribu iile unor scriitori deosebit de originali. romanul poate fi: 63 . Originea termenului Romanul există ca manifestare epică. Interesul pentru roman creşte necontenit. . una dintre speciile cele mai reprezentative şi mai cultivate. romanul este cel care cunoaşte cea mai largă diversitate tematică.cavalereşti. prin Rabelais. În secolul al XX-lea. Clasificare tematică Dintre toate speciile literare. romanul cunoaşte primele sale concretizări modeme. romanul devine. (Exemple: Roman de la Rose. romanele din evul mediu pot fi clasificate în: . În epocile următoare. romanul se diversifică atât sub raportul problemelor abordate. .eroice.scrise în spirit aristocratic. . cât şi sub acela al mijloacelor de expresie. Longos. ca viziune şi modalitate. progresiv. fapt care face să se diversifice neîncetat şi modalită ile sale narative. precum şi o sferă de cuprindere tematică şi tipologică mai largă. Începând mai cu seamă din secolul al XIX-lea. Heliodor. Cervantes. Roman de Renart etc). nu întotdeauna distinctă însă.

. . . urmat într-un 64 . romanul a apărut la jumătatea secolului al XlX-lea. . Abia o dată cu Ciocoii vechi şi noi de N.pedagogic (Emile de J. al compozi iei. Bolintineanu (Manoil.romantic. .pastoral..filozofic.sentimental. Potrivit viziunii estetice sau curentului artistic în care se integrează.citadin. I. . . rural.pamfletar etc. . .suprarealist. romanul poate fi: . fluviu.fantastic. Elena). . .pentru copii. Slavici: Mara. . prin încercarea lui M. Zamfirescu: Via a la ară. foileton etc. Din punct de vedere al structurii materiei. . .fantastic.bildungsroman (roman al formării.epistolar. al devenirii). Filimon se realizează primul roman românesc de valoare. . I. . M.existen ialist. J. . Kogălniceanu (Tainele inimii) şi crea iile lui D.de aventuri. Sadoveanu: Neamul Şoimăreştilor ş. Rousseau).istoric. ciclic.picaresc.realist.a. .ştiin ifico .naturalist.psihologic. când apare Ion de L. Reprezentan i în literatura română În literatura română.). . .poli ist. Tănase Scatiu. Agârbiceanu: Arhanghelii. .exotic. . Rebreanu. Realizări de prestigiu sunt pu ine până la sfârşitul primului război mondial (D.umoristic şi de moravuri. romanul poate fi: epopeic.

înfă işează aspecte bogate din via a unei societă i. . cu o ac iune complexă. ”Baltagul ” de M. de mare întindere.Autorul este obiectiv.Narator omniscient. detașat de ac iune.mai multe planuri ale ac iunii. a III-a. cărora le corespunde câte un conflict. Sadoveanu. nu se implică.Ubicuitate. Caracteristici . . Defini ie Romanul este o specie a genului epic. 65 .Bengescu etc. Hortensia Papadat . care se desfăşoară pe mai multe planuri. Mihail Sadoveanu. .ac iune complexă şi de mare întindere. .timp scurt de alte capodopere apar inând lui Camil Petrescu.personaje numeroase. ărani. în genere. . . . .Relatare la pers.prezintă destinul unor personalită i bine individualizate sau al unor grupuri. . ”Morome ii” de Marin Preda.presupune un anumit grad de adâncime a observa iei sociale şi analizei psihologice. .cunoaşte o mare varietate de forme. de tip obiectiv Caracteristici .Personajele sunt. Romanul tradi ionalist. de-a lungul unei anumite perioade de timp şi angajând un număr mare de personaje.Inspirat din mediul rural.Exemple: ”Ion” de Liviu Rebreanu. . .

Am dori stăpâniri largi.Apoi a i venit cei din urmă. Eu socot că are o pricină. năcăji ilor. . tăcem. Poate zăbovi. a pus rânduială şi semn fiecărui neam . Părintele Daniil îşi arătă din ii puternici şi răspunse cu voie bună. Mâni-poimâni se-ntoarce acasă cu chimirul plin. au venit şi muntenii ş-au îngenunchiat la scaunul împără iei. I i aduce de la Piatra o casâncă nouă de matasă. Dragi îmi sunte i.. şi dau zvon numai tălăngile. căci suntem cu oile şi cu asinii.Bine ar fi să fie cum spui sfin ia-ta. În douăzeci de ani am ajuns eu să-i ştiu drumurile şi întoarcerile. III .Nu. Am început să am grijă. suim poteci oable şi coborâm prăpăstii. Nu vă mai pot da într-adaos decât o inimă uşoară ca să vă bucura i cu al vostru. .Opere reprezentative – texte i comentarii ”Baltagul”(fragmente) Domnul-Dumnezeu.Părinte .Dar voi. de ce a i întârziat? .i de treaba.Ştii ceva? ai oblicit ceva? .vorbi ea cu stăpânire . trăzneşte şi bat puhoaiele. câmpuri cu holde şi ape line. La urmă. însă după aceea vine la sălaşul lui.nu ştiu ce s-a făcut omul meu. . . să vie la voi cel cu cetera. dar n-am ce vă face. Tocmai de asta-s cu mare grijă. Omul se află la afacerile lui. o zi ori doua.Cunoaştem asta şi nu ne pare rău. Rămâne i cu ce ave i.. 66 . cu lăutari şi cu petrecere.Ce grijă? Caută.Am întârziat. de aceea întârzie. Aşa ostenim zi şi noapte. preaslăvite. ca un bărbat ce se află. Iar aşezările nevestelor şi pruncilor ne sunt la locuri strâmte între stânci de piatră. zice domnul cu părere de rău. Să vă pară toate bune. Ştie că-l doresc şi nici eu nu i-am fost urâtă... şi s-ave i muieri frumoase şi iube e . după ce a alcătuit lumea. şi cel cu băutura. Asupra noastră fulgeră. Umblăm domol. Domnul-Dumnezeu s-a uitat la ei cu milă: . Părintele Daniil râse: .

Mă gândesc fel şi chip şi am un vis care-mi mănâncă sănătatea şi mă 67 . a făcut socoteli. unde lăsase oile în perdele. privind spre lumina de-afară.Apoi.Ba-i vis cu adevărat. . a plătit simbrii..Lasă visurile. le-a dat în seama bacilor. sfin ia-ta nu-i eşti so şi n-ai nevoie să ştii. nu-i eres . . a stat cu ei la numărătoare. în sama baciului celui bătrân. n-am în eles. dar aicea îmi răspund mie. după legea pe care el singur o întocmise. urmă nevasta. S-a mai dus ş-acu şapte ani la Dorna după oi. A avut vreme să le coboare la iernatic în locurile pe care le are năimite.Nu. Nechifor Lipan nu se arătase încă acolo. Dar acu au trecut de două ori pe atâta. a stătut altă zi la Piatra . Mai aştept pu in.. Durerea-i la mine. M-am sfătuit cu părintele. . V Cătră sărbătorile de iarnă. Drumuşorul cotit era pustiu. când îs singură trează ş-aud numai greierul din vatră. a stătut şi-n târg la Iaşi o zi.Vitoria lăsă să-i treacă valul care o înăbuşea şi zise încet. Gheorghi a aşeză domol lingura lângă strachină şi împinse deoparte pânea coaptă anume pentru el. L-am visat rău. deşi-s femeie proastă. Era cu fa a încolo. astă-noapte. . Le-a cumpărat cu bine şi s-a întors cu pace.Încă n-am primit nici o știre de la tată-tău. ca-n to i anii. am plătit slujbe. .. Îs mai mult înşelări. am avut şi semn în vis. Cât chem şi cât doresc trebuie să-mi răspundă. părinte.Ce să fie. am numărat pe degete zilele. De când vă bat eu capul şi vă spun să nu crede i în eresuri! . . şi socotelile astea numai eu le fac noaptea.. . părinte. ..Cum se poate? Asta n-am ştiut. . Alexa.Atuncea are să vie. trecând călare o apă neagră.Acestea-s de-ale femeilor.Aşa că eu. feciorul urmase porunca mamei din răvaşul alcătuit de părintele Dănilă. Se uită şi el pe fereastră. .Câteodată poate-s înşelări. să văd hotărârea de sus. Gheorghi ă veni de la apa Jijiei.şi după douăzeci de zile a fost înapoi. Acu.

alta nu-i nevoie să ştii.. am să scriu. . N-am să mai am hodină cum n-are pârăul Tarcăului. .Bine. dar sfin ia-ta ştii toate şi tare te rog să pui într-însa ca piper într-o mâncare. . Vitorie. Să spui aşa. îmi închipuiesc că şi al ii ştiu. cel mai mare sprijin trebuie să-l aşteptăm de la Dumnezeu. Am primit eu hotărâre în inima mea. cu gura uşor căscată. îmi isprăvesc toate câte am de isprăvit şi m-oi duce singură la Dorna. pe când ea era plină de gânduri.Părinte Dănilă . pe urmă facă ei ce-or şti. VI .. . Căci şi ziua şi noaptea eu nu mă gândesc la alta.Da. dacă spui. După ce trimet jalba.. că eu n-aştept de la dânşii sprijin. . Vitoria îl privi clipind. dar e bine să-mi ară i ce şi cum ca să ştiu ce să fac. Îl văzu sfios şi nesigur.. trebuie să te trimet pe tine. cum spune baba Maranda.M-oi duce. Mai bine să fie ce zice baba decât ce arată visul meu.îmbătrâneşte. Mai stau până ce gătesc de postit cele douăsprezece vineri. . cum tot am aşteptat degeaba. toate necazurile care mă ustură. doar-doar or în elege slujbaşii să umble şi să caute .Ai dreptate. Se poate să i se fi întâmplat ceva. să-1 cau i şi să-l afli. S-a dus la părintele Daniil Milieş.Atât am vrut.. ca un bărbat ce eşti. 68 .. . . răspunse Gheorghi ă cu îndoială. eu n-aş crede .eu nu mă pricep cum ar trebui întocmită asemenea jalbă. ca să puie la cale jalba către stăpânire.M-oi duce. Grăiesc şi eu ca şi cum aş fi singură. pân'ce l-oi găsi pe Nechifor Lipan.. Fiind singuri aicea în sat şi fără neamuri.Ce spune baba Maranda şi de care vrăji e vorba? întrebă fecioraşul şi rămase foarte uimit. de patimă şi durere . băiete.Cum nu ştii. Tu spui bine: i s-a întâmplat ceva la care mă îngrozesc a gândi. . Să-i fi făcut farmece vreo muiere.Ce să i se întâmple? răspunse aprig nevasta. Trebuie să te duci şi să-l cau i pe tatu-tău.i-a spus ea cu umilin ă . aşa să nu te ştie necazurile şi bolile. Ştiu eu ce să spun. .. Visul meu e semn mai greu.

Asta-i datoria ta.Eu îs de loc de la Tarcău .. Cuvioasa Ana numai decât s-a uitat la mine şi m-a străpuns până-n inimă. Omul îşi aducea tare bine aminte. XI . asemenea turmă cum o 69 . cine-a i văzut pe un om de la noi calare pe un cal negru intat în frunte şi-n cap cu căciulă brumărie. Vitorie. asta n-o mai cred. . ca să fie. De la dânsa mi-au venit şi hotărârile deacuma.Poate pân-atuncea vine vreo ştire. X La Cruci a dat de nuntă. ori îi omoară acolo pe loc. pe toloacă. Nu s-a aflat nimeni dintre nuntaşi sa răspundă că ar fi văzut asemenea om. Ori beau în cinstea feciorului de împărat şi a slăvitei doamne mirese. Cum au văzut oameni străini pe drumul de sus.Bine. dacă crezi. Nunta s-a abătut cătră drum. la Dorna. . dacă pute i.Părinte. . Vitoria a primit plosca şi a făcut frumoasa urare miresei. Mireasa şi druştele1 cu capetele înflorite. ca mine. care a trecut şi el câteodată pe aici şi a închinat poate şi el. căci se ducea la răi datornici.Aşa. Cătră Sfin ii Arhangheli Mihail şi Gavril.. fa ă şi limbă ascu ită.Atuncea de ce să mai scriu jalba? . . şi pân-atunci vând ce am şi strâng banii care-mi trebuie.. nevestele numai în catrin i şi bondi i. . mă spovedesc şi mă împărtăşesc. Mie numai să-mi spune i. Arăta veselă. oi intra şi eu după dânsul.. Bărba ii împuşcau cu pistoalele asupra brazilor. să ştie şi al ii cât mi-i de neagră inima. un pahar la nun ile dumneavoastră. Fugeau săniile cu nuntaşii pe ghia a Bistri ei.. Adevărul s-a dat pe fa ă şi l-am primit de la obraz sfânt.mai spunea ea .. du-te. deşi s-ar fi cuvenit să fie scârbită. întradevăr a făcut popas mai la vale. Dac-a intrat el pe celălalt tărâm. vorniceii au pus' pinteni şi le-au ieşit înainte cu năfrămile de la urechile cailor fâlfâind. dar îndată a uitat ş-aceea.. şi obrazul muntencei se însenina pu intel. ca să sperie şi s-alunge mai degrabă iarna. Nunta a pornit înainte şi iar s-a lăsat pe ghia a Bistri ei.şi sunt nevasta unuia Nechifor Lipan. Au întins plosca ş-au ridicat pistoalele. cu chiote sălbatice . Mai am cinci vineri. Numai între femei s-a ales una care parcă îşi aducea aminte.

Pânaici nu ajunsese. aici nu se mai găsea nimic viu din el . Ciobanii când s-au mişcat înspre crâşmă..... zâmbi crâşmarul..Nu. .Ba erau doi. .. . şi oile şi ciobanii. au sosit din urmă şi stăpânii în număr de trei..... 70 .. după cugetare adâncă..... Aflându-se de fa ă şi părintele Vasile..... Acuma vedea adevărat şi bine că vântul a contenit... au sosit pe urmă. . Da-da! unul era pe-un cal negru intat şi purta căciulă brumărie. 1-a poftit şi pe sfin ia-sa să guste cu dânşii un păhărel.. scutură din cap domnu Vasiliu.. Erau trei.Nu erau doi. şi crâşmarul i-a pus scaun la masa drume ilor. zise cu linişte Vitoria. Am deprins a le aduce de demult.. omul cel cu căciulă brumărie a avut gust să-i facă părintele o cetanie şi-o aghiazmă şi să-i stropească oile. Fireşte.. Ciobanii au apucat în treacăt câte-o pâne.. Nu mult după asta.. la poduri şi şosea... în vale. între cei doi. Amândoi au descălicat şi le-am dat o gustare -ca şi dumneavoastră...... cu asinii. După aceea au venit stăpânii. văzându-i oameni cumsecade... după ce-au mai cinstit o litră... Căzuse jos. de când lucrau sus...Întocmai. La mine... aceste articole sunt de prima calitate. pâne şi bere...... ..... Ca şi cum întunericul care se iscase în ea avea să se deschidă. Trebuia să se întoarcă îndărăt. .. cu ciobanii.....Aşa este. călări.... Mai avea nevoie să i se lămurească toate despre stăpânii oilor.. însă Vitoria nu putea să se mul umească numai cu asemenea răspuns.... Nu avea în ea nici cea mai mică îndoiala că...Caută-l bine unde va fi făcut un popas mai lung . Scrumbie.. cu cânii. Vitoria clipi din ochi asupra unui întuneric care-i izbucnise înăuntru... S-au dus înainte...... domnul Vasile. Semnul era vădit. Părintele Vasile nu s-a împotrivit. Ciobanii au aşteptat pe stăpâni... ...... cu gospodăria.. se învoi.. A cerut o litră deosebită pentru el şi pentru ceilal i doi tovarăşi.... popas. Domnul Iorgu Vasiliu îşi repetă afirmarea.. si amu ise şi el. munteanca stătu aşteptând şi cugetând. nu-i aşa? Erau călări... Acela a avut poruncă pentru rachiu ş-a cinstit pe ciobani..Întăi au făcut...... iar după aceea s-au arătat şi stăpânii.. întăi au trecut oile. Mai înainte nu putea trece.prubuluia nevasta. italienii.Şi stăpânii au sosit pe urmă. ... .. . Nechifor nu se afla. cum spui..

.Destul! răcni gospodarul bătând cu pumnul în masă şi înal ânduse de la locul lui. Bătu cu coatele pe cei de aproape şi-i dărâmă şi pe ei. Ce ai cu mine? . Dar cu cine vorbeşti tu aşa. este scris ceva pe el? . . întinzând mâna îndărăt cătră Gheorghi ă. repezindu-se spre flăcău. . După aceea.Ascultă. bău pe nerăsuflate un pahar de vin.de ce tot mă fierbi şi mă în epi atât? Ai ceva de spus: spune! . eu întreb pe băiet dacă nu ceteşte ceva pe baltag.Gheorghi ă . domnu Calistrat. femeie . ca să încheiem praznicul după cuviin ă. încă stăpânit.vorbi cu mirare femeia . Bogza avea întrucâtva dreptate. Dar nu sunt eu. Dar în gospodarul cel mare izbucnise crâncenă mânie. împrăştiind cu dosul mânilor talgerele şi paharele.Dă baltagul. Cu ui i se puse în fa ă. poprindu-1 cu bra ele încordate. Se zvârli cu capul pe uşa deschisă.Gheorghi ă! dă drumul cânelui! 71 . .Nu te supăra. mugind. Tacâmurile se învălmăşiră. aşa la baltag? întrebă ea după aceea. Ceea ce se făcea nu era bine.XVI Pe când i se învălmăşeau aceste cugetări. vorbi el. sim indu-se privit. Gheorghi ă. uimită mai presus de orice de o întrebare ca aceea. . ca să-şi ieie arma. Bogza. fără să ştie cum. şi încă unul. Păli cu pumnul pe Cu ui în frunte şi-1 lepădă la pământ. Chiar dacă aş fi eu. este numai o plată. destul! Glasul îi răguşi dintr-o dată.Destul! răcnea omul.Cum n-ai? mugi Calistrat. căci era la un praznic.Eu? n-am nimic! se apără munteanca. ca pe un mal. mi-oi primi osânda de la cine se cuvine.Mai stai pu intel. râzând. ca să ai asupra mea vreun drept? . luă deodată o hotărâre năprasnică. într-o clipă fugi şi ea în prag ipând: . îl opri femeia. de care încă nu-şi bătuse joc nimeni în via a lui. Ce te ui i.mormăi cu mânie Bogza . muiere? Dar ce? Ai trăit cu mine.mi se pare că pe baltag e scris sânge şi acesta-i omul care a lovit pe tatu-tău. .Destul! Pentru o faptă. Muierea-i muiere şi bărbatu-i bărbat. Vitoria fâlfâi cu bra ele ca din aripi după el. El era un bărbat. Calistrat se smulse din locul lui. mesenii se ridicară spăria i.

omule? Omul făcu semn cu pleoapele. Apoi îl lovi scurt cu muchea baltagului. Şi să se ştie că a fost întocmai cum a arătat femeia mortului. Îl dădu îndărăt. Cineva aşeză pe prichiciul ferestrei. Cânele se năpusti la beregată. rupse lan ugul.N-ave i să mă asupri i. Cu ui mormăia: . începea să vorbească. Eu spun de bunăvoie. gâfâind. Cele două femei boceau. Împuns de alt ipăt al femeii. Prin lucirea amurguluui. cercând să apuce. vărsând asupra lui apă. Jandarmii vorbeau tare în preajma şurii. n-ave i să mă ucide i. . Bogza îl ocoli. Mai voia ceva. punând felurite întrebări lui Cu ui. Subprefectul porunci cuiva. Bogza gâfâia şi pufnea. Se încurcă însă în lan ug. Amândouă stropiră pe rănit. mestecând mormăiri sălbatice cu sânge. Bogza îl văzu şi se prăvăli pe-o coastă asupra lui. Ilie Cu ui se supuse numaidecât.Ce vrei? . Oamenii fură îndată asupra lor. înlăuntru geamului. Izbindu-se a doua oară. Oamenii istuiră din nou. o lumină. chelălăi zugrumat. Atunci cânele dădu un urlet fioros. întins pe prispă.Mai vrei ceva. Înspre oamenii aduna i. Omul cel mare. Nevasta lui domnu Iorgu Vasiliu ceru numaidecât apă. să cheme pe loc jandarmii de la masa cea mică din căsu a din fundul ogrăzii. Încet-încet se linişti şi-şi întoarse privirile obosite într-o parte. Munteanca întreba cu voce dură: . Primi pe Bogza în umăr. aducând şi pe prizonier. Veniră şi jandarmii în fugă. Oamenii despăr iră pe câne. blăstămând răutatea acelei muieri străine. Îi aduse Vitoria cofa din casa cea mică.Flăcăul avea de mai înainte hotărât cum să facă. în cotlonul şurii. răcnind. Calistat Bogza şovăi. bra ul feciorului cu baltagul.Vreau să mă mărturisesc. dintr-un salt. Preotul cel bătrân şi burduhos îşi făcu loc. Ei tăcură şi veniră în vârful degetelor spre adunare. 72 . bătându-1 cu despicături de lemn. Cei de lângă rănit îi istuiră. feciorul mortului sim i în el crescând o putere mai mare şi mai dreaptă decât a ucigaşului. Se făcuse întuneric. Se făcu tăcere. în frunte. Izbindu-se înainte. Bărba ii se descoperiră. Aduseră pe Bogza pe bra e şi-1 întinseră pe prispă. învelindu-1 într-un ol şi trăgându-l.

- Părinte - zise Bogza, gâfâind iar - eu văd că se poate întâmpla să pier. Pentru asta, fac mărturisire aicea, să se ştie că eu am pălit întradevăr pe Nechifor Lipan şi l-am prăvălit în râpă, după cum a dovedit nevasta lui. N-am în eles de unde ştie, dar întocmai aşa este. - Părinte - şopti munteanca - să spuie şi de ce. Rănitul pricepu. - Am făcut fapta asta, ca să-i luăm oile. Am socotit că nu s-a mai afla nimic. Acuma turma oierului să se întoarcă înapoi, după dreptate. - Bine, grăi cătră sine Vitoria. Bogza îşi a inti ochii asupra ei. Erau ochi umezi în care pâlpâiau lumini i. Ruptura buzei de sus părea un surâs straniu. - Părinte - vorbi el iar, cu nelinişte, - să nu mă laşi să mor aşa. Pune asupra mea patrafirul şi ceteşte-mi dezlegarea. Mă rog şi de nevasta asta şi de feciorul ei să mă ierte. Vitoria făcu semn lui Gheorghi ă să se apropie. - Ierta i-mă. - Poate să trăiască, şopti Vitoria. Stăpânirea facă ce ştie cu el! - Iartă-mă femeie! ceru muribundul. M-a suguşat cânele. Mă duc şi eu după Nechifor Lipan şi trebuie să mă ier i. - Dumnezeu să te ierte, îi zise Vitoria. Îşi strânse buzele, îl privi neclintit o vreme. După aceea se retrase. - Vină încoace Gheorghi ă, vorbi ea, trezită din nou de griji multe. Vezi de esală caii, după moda nouă care am aflat-o aici, şi-i întăreşte cu orz, căci drumurile încă nu ni s-au sfârşit. Facem cu domnu Toma toate socotelile şi-i plătim cinstit, mul ămindu-i frumos. Plătim preo ilor, oamenilor care s-au ostenit şi tuturora. Pe urmă, stăm şi ne hodinim trei zile, după care facem parastasul întăi tatălui tău. Îndată ne încălărăm şi ne ducem la apa Prutului la Ştefăneşti, ca să cunoaştem turma de la Rarău. Socot că mergând cu spor, pe vreme bună, ne putem întoarce iar aici în Sabasa, ca sa facem parastasul de nouă zile. Apoi ne ducem dincolo de Jijia, ca să vorbim cu baciul Alexa şi să ne alcătuim cu el pentru întoarcerea oilor cătră mun i, unde avem tocmita păşunea de vară. La patruzeci de zile vom fi iar aici şi vom ruga pe domnu Toma şi pe părintele să ne-ajute a împlini datoria de patruzeci de zile. Atuncea om face praznic mai bun, cu carne de miel de la turma cea nouă. Om aduce atuncea de la mănăstirea Văraticului şi pe soră-ta Minodora, ca să cunoască mormântul. Ş-apoi după aceea ne-om întoarce iar la Măgura, ca să luăm de coadă toate câte-am lăsat. Iar pe soră-ta să ştii că nici c-un

73

chip nu mă pot învoi ca s-o dau după feciorul acela nalt şi cu nasul mare al dăscăli ei lui Topor. Conspecte. Analize. Comentarii Trăsături caracteristice ale operei. 1. Coeficient de poeticitate. S-a spus că i se potrivesc mai bine titlurile de “rapsod” şi “poet” decât cele de “romancier” ori “nuvelist” (Crohmălniceanu, Ov. S.) a) Miticul - încercare de exprimare a unui raport fiin ă - mister; după Blaga: perfect logice (semnificativ) şi care nu au o posibilitate logică (transsemnificativ); b) Caracterul epopeic e valabil şi la nivelul unei opere, dar şi în ansamblul operei (l'oeuvre). Epopeea = surprindere a unui nivel de existen ă eroic (“Fra ii Jderi”, “Neamul Şoimăreştilor”) în cadrul unei civiliza ii repetitive, stereotipă prin repetitivitate. Personajul exponen ial: structura lui stă în tipicitate reprezentativă (după Călinescu, trăsătura se păstrează şi la Rebreanu, în Ion). Epopeicul presupune şi amploare; opera lui Sadoveanu ocupă, tematic, un evantai uriaş: istorie, via a ăranului, om - natură. c) Primitivismul = percep ie directă, frustă, a existen ei, a naturii. Există la multe personaje, un gust, în sens pozitiv, pentru sălbăticie: oamenii, de multe ori, sunt singuratici; d) Legendarul care e ca o aură a existen ei oamenilor sau a unor personaje (Ştefan cel Mare) 2. Socialul - surprinde raportul dintre diverse pături sociale. în mare, două pături în înfruntare: ărănimea şi boierimea. Termenul “ ărănime” este folosit într-un sens foarte larg. Practic ărani, adică plugari, truditori ai pământului, sunt pu ini. Dar îi considerăm ărani ca fiin e ce trăiesc în mediul rural. Ei sunt boieri, prisăcari. vânători, pescari, plutaşi, arga i etc. între ărănime şi boieri rezultă conflict. ăranul e supus unei duble agresiuni: economică, pentru că este spoliat (În drum spre Hîrlău - imaginea femeilor, stane de piatră ale durerii. Ion Ursu este trimis de boier la oraş pentru a i se lua . casa, averea, nevasta. În Bordeienii - mizeria existen ei ăranilor pe moşia lui Jorj Avrămescu; în Emigran ii la Brazilia cei doi ărani sunt asupri i şi determina i să fugă. Poate că cea mai evidentă povestire

74

despre exploatarea socială este în Hanu Ancu ei: Jude al sărmanilor - cuvânt semnificativ: Motoc - bătut - luat nevastă). Tema socială e prezentă şi în romanul istoric (Neamul Şoimăreştilor). Răzeşii nu vin încă. Gestul final are o semnifica ie adâncă, de reîmprospătare: dă foc şi arde. Dar acest conflict este şi în plan moral. ăranul este lezat în integritatea lui morală. Lui Mo oc şi Ursu li se iau nevestele. în Vizitiul, boierul îl pălmuieşte nemotivat pe ăran. Avem imaginea unei rupturi sociale ireconciliabilă. Ai impresia uneori că ăranului îi este refuzată calitatea umană. Reac iile ăranului: a) retragerea, fuga: încearcă să scape din acest univers în care se simte anihilat: Emigran ii la Brazilia fug din ară. Mo oc, după o încercare de răzbunare, fuge şi el spre munte. b) Izolare în tăcere refuz al oricărei comunicări, acceptându-se cu umilin ă situa ia, dintr-un sentiment fatalist ( ărăncile din În drum spre Hîrlău). Ele amintesc parcă de imaginea ărănimii pe câmp, de Goga din Clăcaşii (“Moşnegi cărun i ...”) c) răspunsul pedepsitor, împlinirea actului justi iar. Mo oc întâlneşte pe Vasile cel Mare, îl prinde pe boier, îl pedepseşte; Şoimaru - dă foc conacului (Alte exemple posibile din alte opere, pentru a sugera că această temă este constantă: Rebreanu, Cezar Petrescu, Arghezi). 3. Fuziunea trecut - prezent. Fiin ele sadoveniene poartă acest trecut în două planuri: ca personaje exponen iale, care reprezintă o civiliza ie, ce prezintă date ale unor epoci vechi. Satul Vitoriei Lipan, de la începutul secolului XX, păstrează ceva din caracterul satului străvechi. El este izolat şi fundamentele lui sunt constante: şi cele economice şi cele morale şi cele existen iale. În Fra ii Jderi ne aflăm în epoca lui Ştefan cel Mare (epocă de înflorire...); personajele sunt continuatoare ale unei existen e verificată de timp, fiecare genera ie înscriindu-se, în egală măsură, în prezent cât şi în trecut. Esen a acestei fuziuni constă în faptul că personajele sadoveniene au încredere în ceea ce a fost verificat de timp (vezi preceptele morale dar şi unele amănunte: ăranul foloseşte o flintă veche, îşi aprinde igara cu amnarul, practica magică nu e respinsă). E o concep ie adâncă unde timpul e convertit în experien ă. 4. Fuziunea om - natură. Oamenii sunt lega i de natură prin sentimentul naturii şi sentimentul cosmic. În Baltagul existen a lor

75

este ritmată de transhuman ă, care e determinată de ritmul anotimpurilor, ritmate de elemente cosmice. Personajele poartă parcă amprenta naturii: puhavii au ceva pe chip din mediul în care trăiesc; pescarii şi vânătorii sunt tăcu i şi solitari, ca ecou al ambian ei în care trăiesc: băl ile sau codrii. Această fuziune este rezultatul unei experien e transmisă din genera ie în genera ie. Victoria Lipan este rezultatul unei simbioze în elese. Drumul ei spre munte e facilitat tocmai de cunoaşterea naturii. Contactul nemijlocit cu natura devine, la personaje, o cheie a existen ei practice. 5. Miticul. Fiin a, în raport cu cosmicul, formulează raporturi prin care misterul devine formalizat într-un plan translogic. Vitoria ştie să decodeze visul. 6. Legendarul - mai ales în romanul istoric. Sursa romanului istoric este, în egală măsură, cronica, dar şi folclorul, împotriva distorsiunilor subiective, romanul istoric este obiectiv prin înfă işarea sensurilor fundamentale ale istoriei româneşti: patriotismul, nevoia luptei pentru independen ă, sentimentul solidarită ii comunită ilor rurale, deci adevăruri ce sunt constante ale istoriei na ionale. Dar viziunea asupra personajelor împrumută ceva din viziunea folclorică. în folclor, Ştefan e proiectat ca un erou de legendă; aceeaşi viziune o găsim în Fra ii Jderi şi Via a lui Ştefan cel Mare. Personajele par ieşite din basm. 7. Rela ia cu folclorul; vezi mai sus. Sadoveanu ia motive folclorice: de exemplu, motivul legăturii magice între flăcău şi calul său (Ştefan - Catalan). În Nicoară Potcoavă pare a fi Sf. Vineri. Practici magice, supersti ii; 8.Subiectivitatea percep iei. Este deplin obiectivă descrip ia istoriei şi a naturii, dar trecând totul prin propria-i sensibilitate. Este o fericită conjunc ie estetică între realism şi poeticitate. George Călinescu: “El are realismul lui Balzac şi melancolia unui romantic”. Nicolae Manolescu: “Are o viziune romantic - paseistă asupra lumii, fiind un contemplator ce tinde spre împăcarea conflictelor reale prin medita ie”. S-a vorbit despre un realism sentimental şi naturalism descriptiv. Această natură descrisă poartă pecetea sufletului lui. Într-un sens, putem spune că, pentru noi, astăzi, natura moldovenească s-a sadovenizat. La fel istoria, poartă o amprentă proprie lui Sadoveanu.

76

Este o speran ă ce străbate constant secolele. Acesta. a cărei decădere maximă o descrie în Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi . concentrată mai dur în Nicoară Potcoavă. Actul justi iar. Treptat. ci împlinesc dreptatea. Într-un sens valorile au fost în epocile ini iale. ca şi Ia Eminescu. îi uneşte metoda investiga iei: gândirea inductivă şi nu cea deductivă: Hamlet şi Vitoria pornesc de la prezum ii. Organizează un praznic care pe lângă func ia. pleacă împreună cu fiul ei 77 . negăsind vreun răspuns liniştitor. Mo oc din Jude al sărmanilor nu se răzbună nici el. Vitoria Lipan strânge dovezi asupra vinovă iei lui Bogza şi Cu ui. În Creanga de aur.Vodă. Vitoria se interesează peste tot de so ul său şi. . ritualică. construiesc ipoteze mentale. nu se întorsese acasă la sorocul stabilit. putea amenin a cu disolu ia comunitatea ărănească. avem de-a aface cu o investiga ie pentru stabilirea cauzei unei mor i. Epocii lui Ştefan îi urmează declinul.9. stă sub semnul sublimului: Creanga de aur. împotriva înfrângerilor vremelnice. Mai adânc însă.o crimă: se urmăreşte pedepsirea ucigaşului. epoca Iui Ştefan. Personajele nu se răzbună. 10. oier şi negu ător iscusit. magul Kesarion Breb asistă la degradarea istoriei prin egoism. pe care ulterior le probează pe cale deductivă. Atitudinea aceasta este optimistă. George Călinescu: Vitoria . Aceasta este cauza triste ii. în societatea aceasta primitivă. din nordul Moldovei şi are în prim plan pe Vitoria Lipan. Ea este o interpretă a spiritului şi a necesită ii judiciare colective. Îngrijorată peste măsură. De ce? Pentru că ea ştie că un act criminal nepedepsit. nevasta lui Nechifor Lipan.Filozofia istoriei. adună obştea în fa a bisericii şi îl judecă. El asistă la luptele distructive din Imperiul Bizantin. prin dovezi.Rezumat Ac iunea romanului se petrece în Mun ii Stânişoarei. ruptă de sisteme administrative. Superficial. îl prinde pe boier. această atitudine este dublată de o a doua. o are şi pe aceea de instan ă judiciară. în ambele avem o scenă a verificării ipotezei mentale: scena teatrului în teatru şi scena praznicului.“Hamlet feminin”. fiind plecat după o turmă de la Rarău. Este parcă o lege a firii degradarea istoriei. Dar acestui miracol ini ial îi urmează declinul. în ambele . Trecutul. Stimulat de Vasile cel Mare se întoarce.

urmând a relua totul de la capăt. Dar. după Sabasa. care în fa a Vitoriei îi dă de gol. mai buni sau mai pu in buni. şi mai sus. se demască şi încearcă să fugă. Nechifor era obraz cunoscut pentru hangii şi muşterii. Vitoria pofti la praznic pe procuror şi pe Bogza şi Cu ui. la notariat. Vitoria în elese că bărbatul ei fusese ucis pe muntele Stânişoara. Minodora. la fiecare popas urma celor trei călători. unde se veselea laolaltă cu oamenii. iar mai apoi află că so ul ei a pornit înso it de doi munteni. După ce făcu toate cele de cuviin ă. şi procurorul Atanasie Balmez veni să înceapă cercetările. într-o râpă. Gheorghi ă îl loveşte însă cu baltagul în frunte. sim ind că cercul se strânge în jurul lor. cum se nimereau. Bogza îşi pierde cumpătul. Vitoria le descoperă. Vitoria reveni la via a de zi cu zi. comit unele greşeli. Pornind în căutarea rămăşi elor pământeşti ale so ului. Lipsea tocmai cel cu căciula brumărie. extinsă însă pe spa ii mai largi. Dar de la Bicaz începând. Dar Vitoria nu se baza pe autorită i şi începu singură cercetările asupra celor doi bănui i. descoperi că Nechifor Lipan cumpărase trei sute de oi. După o serie de cuvinte cu tâlc ale Vitoriei. din han în han. până la Sabasa. află că tovarăşii so ului se numeau Calistrat Bogza şi Vasile Cu ui. dar nimeni nu-1 văzuse. Din Vatra Dornei întâlni. la Suha. Vitoria întâlnea în drumul său nun i şi botezuri. Era prezentat ca un petrecăre . După ce îşi împacă sufletul. Sadoveanu. Alecsandri. 78 . descoperind şi pe ucigaşul so ului său. cuprinse în zona subcarpatică a Moldovei. Făcu o plângere la autorită i. publicată în primă versiune de V. cu ajutorul câinelui lui Lipan. Bogza mărturiseşte că el 1-a omorât pe Lipan şi îşi ceru iertare de la nevasta mortului. Aici.Gheorghi ă în căutarea lui Nechifor Lipan. se desprind din cadrul mioritic al baladei. Aici se produce o scenă memorabilă. între Sabasa şi Suha. la Suha hangiul îi amintea numai de doi drume i. dar om de ispravă. Pe to i îi întreba de Nechifor Lipan. Aceştia. În ultimele clipe de via ă. cu care avusese o daravelă. La Vatra Dornei. de la Tarcău. la o mănăstire. Mergând din sat în sat. Nechifor Lipan. Comentariu literar Coordonatele epice din construc ia romanescă din Baltagul lui M. după ce şi-a lăsat casa în slujba argatului şi şi-a trimis fata.

În răspunsul ei. faptul e îndeplinit şi sanc ionat de Vitoria Lipan. Situa ia fabulativă. ca să-şi sporească turma de la iernatic din Valea Jijiei. îi încredin ează dorin ele-i testamentare şi cine să i le îndeplinească. Vitoria Lipan aflase din două răvaşe. ci vremea ce se arată prin semnele ei. le dădu sfat să vândă din oile canarale şi. Ciobanul în elege avertismentul mioarei şi-n consecin ă. oricum hotărî. cât şi în roman. pe care le va vinde. nevastă de oier de la Tarcău. cu fa a întoarsă de la casă. cu turmele lor. că Nichifor al ei nu se întorsese la iernatic cu oile ce avea să le cumpere de la Dorna. unul de la Gheorghi ă. În epicul baladesc. într-o noapte pe bărbatul ei. Pe parcurs o mioară năzdrăvană dezvăluie baciului ei un sfat de taină al celorlal i tovarăşi de drum.până la Dorna şi de la Dorna. Rânduielile gospodăreşti din satul Vitoriei Lipan sunt după datină. într-un circuit al vie ii. care şi-au propus să-1 omoare. trecând peste o apă neagră. este aceeaşi. până spre sărbătorile de iarnă. încă necontaminată de tarele civiliza iei moderne şi administrative. să le trimită bani din produsele stânii de acasă. statornicesc calendaristic şi treburile oierilor. după sărbători să plece împreună. intuind că bărbatul ei. cam de pe la începutul secolului al XX-lea. care. pe pârâul Neagra. între plecarea turmelor la păşunat şi întoarcerea lor de la iernatic. Mobilul crimei puse la cale e jaful. lăsată în grija baciului Alexa şi a fecioraşului ei. ca. dacă va fi să moară. a plătit slujbe. Nu ziua. scris de părintele Daniil. o obişnuin ă de via ă străveche. trei ciobani. Visase de altfel. atât în epicul baladesc. până la Sabasa şi Suha. De aceea îl chemase pe Gheorghi ă. Spuneau că aveau nevoie de parale pentru simbrii şi hrana dobitoacelor şi oilor. prin tradi ie. dacă va fi nevoie. pe sub culmea Stănişoarei. În roman. a 79 . ca Gheorghi ă să vină acasă până la sărbătorile de iarnă. plecat din toamnă să cumpere oi de la Dorna. cândva. în cazul Vitoriei Lipan. cu drumuri ce pornesc şi se întorc prin transhuman ă. de la baciul Alexa. în aceleaşi locuri. pe unde ciobanii au aşezări şi gospodării. Dincolo de atemporalitatea baladescului mioritic. S-a sfătuit cu preotul. să afle ce s-a întâmplat cu bărbatul ei. şi altul. Mihail Sadoveanu reface însă. la un popas. pe acelaşi făgaş. nu se mai întorsese acasă. din diferite zone pastorale coboară spre iernatic pe acelaşi drum.

De fa ă cu primarul din Suha. Regăsind câinele care-1 înso ise pe Nichifor Lipan. şi şia pus la adăpost fiica. s-au despăr it de Nichifor Lipan. aflase că tovarăşii de drum ai lui Nichifor Lipan au neveste într-un cătun apropiat. pornită de la un punct nodal. Descoperi rămăşi ele pământeşti ale lui Nichifor. după nume. zis iepure. Peste noapte. Împreună au făcut popas şi la Broşteni şi la Sabasa. i-a apărut în vis Nichifor al ei. se duse iar în vale pe aceeaşi urmă. călugări ă la mănăstirea de la Agapia. umărul. unde găzduise. după buza lui ruptă la mijloc. arătându-se cu fa a. Dădu drumul câinelui din zgardă la un pod al văii. doborând criminalul. În alterca ia care a urmat. Şi-a vândut oile şi a plecat. că le-ar fi căzut din cer o nebănuită avere. făcu cele de cuviin ă în prezen a autorită ilor. unul. socoti Vitoria Lipan. Îl încol i pe Gheorghi ă de pulpana surtucului şi chelălăind. neliniştit. la drum. pe lângă apa Bistri ei. De la nevasta crâşmarului din Suha.înştiin at autorită ile de la Piatra despre necazul ei. îl muşcă de beregată. căzuse pe undeva. între Calistrat Bogza şi Gheorghi ă. auzind chemarea înfricoşată a flăcăului. mai mărun el. cine ştie pentru ce. Nichifor al ei. dar nu şi la Suha. Ilie Cu ui. şi a plecat apoi. a vândut marfă unui negustor ovrei de la Călugăreni. prin inven ie fabulativă. privind intă pe Calistrat Bogza. şi altul. Aşadar. De la o cancelarie de la Dorna a aflat că Nichifor Lipan a numărat 300 de oi. iar la praznic. grăind lămurit ceea ce i s-a întâmplat. Către sfârşitul lui februarie a încărcat în sanie zestrea Minodorei. a lăsat gospodăria în grija argatului Mitrea. transpunându-se în diverse situa ii ordonând 80 . Câinele. În martie. urcă din nou spre Crucea Talienilor. Formula narativă pe care o adoptă scriitorul se desfăşoară în func ie de biografia eroului. coti pe lângă parmaclâcul podului într-o râpă şi iarăşi veni la drum. o actualizează. după cuviin ă. spre Dorna. iar câinele scăpat din lan . se împlini şi jude ul uman al Vitoriei Lipan de o măre ie tragică: Gheorghi ă lovi cu tăiuşul baltagului lui Calistrat Bogza. în grija unei rubedenii. poate pentru vreo femeie. că pe parcursul spre iernatic a vândut o parte din oi altor doi ciobani. cu Gheorghi ă. Calistrat Bogza i-a spus Vitoriei că la Crucea Talienilor din Culmea Stănişoarei. înfă işă ceea ce i-a spus mortul. călare. Calistrat Bogza. Cobori şi Victoria Lipan. între Suha şi Sabasa. Naratorul povesteşte aşadar o întâmplare care.

nivelul simbolic: . al coborârii în Infern . păstoresc. motivul complotului. Nivelul patru . moarte. Nivelul unu: al traseului tradi ional: al satului arhaic ”cosmicizat” prin înscrierea în rituri tradi ionale determinate de evenimente cruciale: botez.simbolistica baltagului . pe care îl răzbună bărbăteşte.coincide cotidianului (familial. Niveluri de lectură Nivelul zero: al dramei familiale. constată şi decide ceea ce are de îndeplinit. Nechifor Nike = victorie. motivul câinelui credincios. cu sim practic. nevastă de oier: fără ştiin ă de carte. propus înlocuirii de fiu: simbol al biruin ei. un profil uman al unei femei. sub masca adevărată a faptelor. În ciuda conflictelor şi dramelor umane. social).simbolistica numelui: Gheorghi ă . Se prefigurează astfel în roman. . Vitoria = izbândă. Vitoria Lipan. via a îşi urmează cursul ei ciclic. prin urmărirea gradării de la flăcăiandrul Gheorghi ă la succesorul demn al tatălui. izbândă. Nivelul trei: al ini ierii existen iale . al piedicilor în descoperirea adevărului. arma crimei. identificarea lor în momentul crucial al descoperirii mortului. cu inteligen ă nativă.alimentat de motivele călătoriei. determinate de dispari ia ciobanului Nechifor Lipan. dar şi sub impulsul inimii ei.evenimentele. arma identificării criminalilor şi a răzbunării lor. prin cumul de supozi ii. răbdare şi stăpânire de sine. întruchipat prin perseveren a Vitoriei de a-şi găsi so ul (viu sau mort). cu sim ul realită ii: prevăzătoare.echivalent al paloşului din basme: arma identificării tatălui. robustă. nuntă. judecă. .propriu fiului şi de alint tatălui. cu implicită motivare în lenta ascenden ă a intrigii. b) mitul lui Isis (şi Osiris). mit al iubirii familiale şi al devotamentului total. 81 . al piedicilor. al drumului. până la deznodământ. Nivelul doi: al refacerii mitice: a) mitul mioritic .transcrie formarea personalită ii umane.înglobând mai multe motive: al transhuman ei.

în sens tradi ional şi sacru. Străjile Măriei sale Ştefan-Vodă. ori răsfirate pe aripi. prezent în romanul Baltagul.Sacru şi profan. 127) arăta i împletirea dintre simbolistica “semnelor” şi sacru din romanul Baltagul. 4. Face i o paralelă între motivul drumului. acele glasuri neîn elese ale oamenilor străini au contenit. de Homer. şi foirea urdiei a pornit din nou. Când s-a oprit frământarea. s-a întins tăcere cătră mlaştinile ce se chiamă Trei Ape şi s-au auzit glasurile tânguitoare ale hogilor şi ulemalelor.Argumenta i că demersurile întreprinse de Vitoria pentru căutarea lui Nechifor Lipan constituie totodată o cale de “manifestare plenară a Fiin ei”. în căutarea so ului şi a lui Ulysse. simbolurile erau încărcate de mesaje: ele arătau sacrul prin intermediul ritmurilor cosmice. în revenirea la so ia sa Penelopa.Pornind de la afirma ia lui Mircea Eliade: “Pentru apologe ii creştini. găsi i corela iile posibile: spa iale. au în eles că ar fi ajuns într-o vreme şi puştile urdiei 82 . Într-un timp iar s-a făcut o oprire şi atunci au sunat pe mare întindere strigările crainicilor.Teme oferite de substan a romanului 1. de Ion Creangă. caracterologice şi simbolice. După ce au proslăvit pe Alah şi pe Mahomed proroc. poruncile beiului Soliman. de Mihail Sadoveanu şi în Povestea lui Harap . Pe baza analogiei dintre călătoria Vitoriei. Lecturi suplimentare: „Fra ii Jderi” – fragmente „Urdia se mişcase toată noaptea. care băgau de seamă la toate din locurile lor din ponoare. ca unui balaur cu multe capete şi labe care se târâia prin mlaştină. insistând pe valen ele ini ierii lui Gheorghi ă şi a feciorului de crai. 128). 3. Revela ia adusă de credin ă nu distrugea semnifica iile precreştine ale simbolurilor: îi adăuga doar o valoare” (Sacrul şi profanul. p. 2. dintre romanul Baltagul şi epopeea Odisseea. (vezi Mircea Eliade: “pentru omul religios. la dezvăluirea dimine ii.Alb. sacralitatea este o manifestare plenară a Fiin ei” . care făceau cunoscute iulucurilor înşirate în lungul văii. p.

dincolo de vărsarea Chi ocului. iar Manole Păr-Negru şi Simion Păr-Negru. încât trupul balaurului a fost curmat în două. ieşeau şi într-o parte şi în alta viermete de oameni negri. cu arma în mână. Atunci când s-a arătat acea rază de soare. care s-a vestit îndată cu faimă în lume şi s-a pomenit în veac. Osmanlâii au pornit în risipă mâna i de biciul de foc al acelui arhanghel înfricoşat. surlaşii şi trâmbi aşii de dincolo de lunca Bârladului au dat zvoană mare. cu mare pieire şi jertfă din partea răzăşimii. Din laturea stângă a apei Bârladului. lunca şi să deschidă drumuri oştii. Îndată ce s-a în eles asemenea lucru. prăvălind-o spre căru ele şi saivanele hadâmbului. au trimes numaidecât ştire în urmă să înainteze la har pedestrimea cu baltagurile. au descălecat. Atunci s-a mişcat comisul Manole cu cele şaisprezece steaguri. Pe loc s-a cunoscut care-i în elepciunea şi cumpăna acelei bătălii. 83 . Fruntea urdiei se îmbulzea în mlaştină. au pălit Jder şi Nicoară PărNegru. să taie. la lărgime. de cătră Bobriac. împingând bătaia în răspăr. Măria sa a mişcat cătră coarnele dinainte ale armiei încă neînglodate pe unii dintre curtenii săi şi pe secui. Jder şi Nicoară au prins a bate şi a mâna înapoi coada. în acelaşi timp de pe Chi oc au intrat în cealaltă coastă a urdiei Manole bătrânul şi comisul Simion. care vine îndată asupra oamenilor după descumpănirea min ii. cătră larma înşelătoare de război. O clipă s-a arătat lumină asupra învălmăşelii. Când a căzut de la Domnie porunca aşteptată. capetele urdiei au înaintat singure la pieirea lor. pocnetele harapnicelor şi opintirile robilor la ro ile înglodate. În zvoana şi în neorânduiala acestui început. în care spaima izbucnise ca pulberea de puşcă. au pripit acea înfricoşătoare izbândă a lui ŞtefanVodă. Au dat în mlaştină. Asemenea zvoană repezită până la cer a părut a fi dintr-o dată o strămurare năprasnică dată urdiei. Nu putea trece ş-o călcau din urmă al ii care se repezeau cu nerăbdare aprigă. au căzut unul lângă altul. Aşa de tari au fost aceste lovituri şi atât de neînduplecate. s-au adaos şi carăle cu pive care s-au înglodat în mlaştină şi s-au pus apoi de-a curmezişul. din două laturi. Se auzeau îndemnurile bouarilor. Achingiii şi spahiii s-au repezit prin cea ă înainte. Prin diminea a nedesluşită două tovărăşii de steaguri au pălit mai la vale sila ismailitenilor. Şi Măria sa a repezit alte porunci. cercând să treacă dincolo. iar al ii au bătut din tobe şi au slobozit sacaluşuri. La loviturile de berbece ale steagurilor comisului celui bătrân.

Simion Jder şi părintele său Manole PărNegru. pălind pe fugari din goană după cap. Apoi a adăogit cu un suspin. Măria sa a trimes steaguri proaspete cătră vremea amiezii ca să împresure şi să ia în stăpânire ce mai rămânea. Cartea pe care o cetise cu destulă greutate Preasfin itul Iosif. cuprindea vestea de sosire a Măriei sale Ştefan-Vodă la hramul sfintei Mănăstiri 84 . se afla lume şi dobitoc măcinat în vârtejul urgiei şi risipit grămezi ca de o mânie sfântă. a poruncit Măria sa înăl and privirile spre nouri. Tot atunci cei dintâi fugari ismailiteni au năboit prin văile de sub Bobriac şi pe sub dealul lui Mirenilă. se închinau şi-i aduceau ştirile.străpunşi de multe suli i. iar gloatele s-au îndemnat asupra lor. Se părea că acel vânt le învăluie în sus. puştile intrate ca în sorb. . În jurul Măriei sale se aflau stând cu încremenire şi cu inimile înghe ate unii dintre boieri. cu vitele şi omenirea care le slujeau. Pe sub nouri au trecut două învăluiri de corbi. Măria sa a aflat nu târzie vreme de pieirea unora dintre slujitorii săi iubi i şi a poruncit să fie aleşi din nomoluri. Zdrobirea aceea a balaurului se încre ea încă de zvârcoliri şi tresărea de gemete. prigonită astfel de pământeni. mai mult cătră sine: Acolo sau trudit secerătorii din Apocalipsis. ca unii ce se osteniseră şi flămânziseră cu folos. au fâlfâit perdelele cetii şi au prins a fi mânate de un vânt din răsărit. sub prapor. descălecau. După ceasul al cincilea. Cât vedeau ochii în josul mlaştinei şi apei. privind. cai şi călăre i căzu i cât n-ar fi fost chip să-i numeri. Mai cu samă dorea să se aleagă comisii: bătrânul şi tânărul. Locul unde căzuseră ei şi cei care luptaseră împreună cu dânşii se cunoştea subt un val mort de pedestrime a ismailitenilor. Unii întrebuin au îmblăciul. amestecandu-le cu nourii coborâ i. Jder şi Nicoară au muşcat şi au hăr uit o poştă pe hadâmb cu curtea lui. S-a înşirat urdia la mari depărtări. Se vedea împrejmuirea umplută de spaimele mor ii şi risipiri.Acolo sunt şi să-i scoate i. Atunci s-a arătat pe un pripor Măria sa Ştefan călare. punând între dânsa şi ochii Sfin iei sale o făclie de ceară. stupind în palme şi pregătindu-şi topoarele şi coasele. în vremea asta curtenii şi răzeşii au pisat pe cei din mlaştină până ce li s-au trudit bra ele. Spuneau bătrânii că niciodată nu s-ar fi văzut astfel amestecate cetele de jos cu nourii de sus. Veneau vestitori. apoi au oprit şi au poruncit răzăşilor să descalece şi să caute în desagi pită şi brânză. şi a binevoit Domnul Dumnezeu să fie asta tocmai în cel răstimp de greu cumpăt.

Acum vestea asta o aflau şi noroadele. I s-au şi risipit ostile. scurtându-i. când s-a arătat asupră-i. bine este a-i ieşi întru întâmpinare. iar cei nevrednici cată să-şi plece pletele în ărână. călare pe cal alb. prinseră a se tângui cu mânile la tâmple şi a-şi căuta pruncii. Cuminte şi bine ar fi să înhame gospodarii caii şi pe Ioc să pornească fiecare la locul său.Neam u. Cu toate că numai un orn viteaz poate cuteza să ridice ochii spre Măria sa. ce s-ar face ara? Nepotrivit şi prostesc lucru. A ieşit la to i craii spaimă despre acest Ştefan-Vodă. muierile tot or îndrăzni să fure cu coada ochiului. Pe când dădea sunet greu şi prelung. Să fie oare cumplit la vedere precum se spune? Are anume paloş cu care ceartă pe unii boieri. murmurul trecu dintr-o lăture în alta. după câte se povestesc? Dacă şi riga ungurilor. înainte de a vedea ce e de văzut. din când în când. cine ştie ce are să se întâmple! Au să se işte puhoaie. găinile umblă slobode şi n-are cine Ie da de mâncare. Cum să porneşti la drum pe inima goală? Cine scorneşte asemenea zvonuri de primejdie şi de ce să plece lumea aşa fără de nici un temei. Dacă bate clopotul şi vine Măria sa. doar l-or zări. de a auzi ce e de auzit şi de a ospăta ceea ce s-a pregătit la cuhniile sfântului lăcaş? Numai nişte bărba i bezmetici cum sunt moldovenii pot face asemenea socoteli. cum că a bătut şi cetatea Hotinului şi a Chiliei. mâ a închisă în chiler. ca să se ridice în zilele Iui cu puteri mari de oşti şi să bată război cu spurca ii ismailiteni. apoi se revărsă în ogrăzi. chimvalul cel mare. este praznic. Măria sa Matiaş-Crai. Afară de asta. şi este o poveste cum că părintele său Bogdan-Vodă l-a blagoslovit în taină la o biserică din Muntele Atonului. în sat. dar mai întâi trebuie să se ştie de ce-i vorba şi numaidecât fiecare dintre cei care nu l-au văzut trebuie să vadă pe Măria sa. până ce ochii oamenilor de la hram s-or învrednici să vadă pe Măria sa și până ce urechile s-or îndestula de toate veștile pe care le aduc curtenii și ostașii. Dacă n-ar fi muierile. are să pornească iar vreun război! A rămas acasă. a prăpădit puştile cele mari. Dimpotrivă. să fugă noroadele de la vederea Domnului lor. zăcând trei luni.ce poate face un creştin de rând? Acel crai a şi căzut la pat din acel cutremur. 85 . cu rânduială şi cumin enie. Așa că mâ a și găinile or mai răbda. Muierile. are să se reverse apa Moldovei. monahii îşi purtau ici-colo rantiile mohorâte şi-şi aplecau bărbile spre urechile oamenilor. Ca şi cum s-ar fi aprins pulbere de puşcă. care niciodată n-au destulă minte. Măria sa Ştefan-Vodă . a dat înapoi de la Baia.

Minunat ar fi să nu mai fie în ara asta boieri şi să fie praznice pe la mănăstiri măcar în fiecare zi câte unul. însă groaznic când îşi încruntă sprânceana. Nu se afla slujitor ori monah care să dea ştire pe unde şi cum are să vie alaiul Iui Vodă. Al cui e pruncul acesta? A cui e nevasta asta? Ca un stăpân al ării ce se află. ca să stârnească omenirea. Măria sa trebuie să se uite blajin în jurul său. dacă nu cunosc batâr atâta lucru? Slujitorii să caute în catastifuri şi monahii să cetească în căr ile lor şi să spuie. Şi batâr o dată pe an. Astfel Măria sa vede şi cunoaşte unele şi altele. cufundat fiind în gânduri. Vede ici un prunc. cu mare aprindere. Despre asta nu ştie nimeni. nu-şi vede decât socotelile lui domneşti. Aşa-i în ziua de azi lumea. vede dincolo o nevastă. Atunci de ce-s buni slujitorii şi monahii. când vine la o sfânta mănăstire. iar Măria sa are alte treburi. îndată vin boieri lângă Măria sa şi-i spun la ureche. Bune sunt hramurile când pe lângă praznic au şi asemenea alaiuri . pofteau să afle pe unde are să vie alaiul domnesc. cu toată pohfala! Se vorbeşte prin sate despre Măria sa că-i om nu prea mare de stat. de când a murit Doamna sa Evdochia. vede ici o fată.. Degeaba. n-are de ce se uita groaznic.. trebuie să-şi desfăteze ochii şi să se mai îmblânzească din străşnicia în care se ine. Sună clopotul în zadar. Când vine la o sfântă mănăstire (dacă vine într-adevăr şi nu scornesc aceşti monahi vorbe deşarte). Atunci sunt ostaşi şi curteni care se uită la lume. Boierii se învrednicesc să vadă pe Măria sa în fiecare zi. slujitorii au catastifuri mai pu in bune şi monahii căr i mai pu in iscusite decât în vremea veche! S-aude chiar că Măria sa nici nu mai vine. fiind văduv de atâ ia ani. Iar când vine la o sfântă mănăstire. Să zicem că Măria sa nu se uită la dreapta şi la stânga şi. mai ales că Măria sa. pe când sărmanii nu-1 pot vedea niciodată.” 86 . la un asemenea praznic. să se arate Măria sa. Măria sa trebuie să cunoască al cui e pruncul şi a cui e nevasta.Femeile deci.

prin realism se în elege reflectarea. considerat ca fiind teoretician al realismului. Trăsături caracteristice: . . . oglindirea. pentru a desemna modernismul picturilor lui Gustave Courbet.obiectivitatea scriitorului.surprinde personajul în transformare. în toată complexitatea sa.atitudinea critică fa ă de societate (realismul critic). ca o reac ie antiromantică. realismul denumeşte concep ia artistică. . lipsa de cultură.personajele sunt exponente tipice ale unor categorii sau grupuri sociale. realisme = real. cu lumini şi umbre inerente.personaje tipice în împrejurări tipice. realismul apare la jumătatea sec. Termenul a fost folosit pentru prima dată în 1850. al XlX-lea. iar în 1857 de către romancierul Jules Hussand (Champfleury).preocuparea pentru problematica socială. Ca mişcare literară. . . 87 . veridică a realită ii. . demagogia.înfă işează tare sociale şi morale precum: intensificarea exploatării. parvenitismul. . înfă işarea cât mai fidelă a realită ii obiective.reflectă lupta dintre grupuri sociale sau dintre individ şi societate (conflicte diverse”): . În calitatea sa de curent literar. lipsa de patriotism. snobismul etc. . Defini ie În sens larg.LIVIU REBREANU Concepte de teorie literară Realismul Originea termenului Cuvântul realism provine din fr. în Fran a. literară care are ca preocupare reprezentarea obiectivă.lipsa idealizării.observarea socială şi psihologică a realită ii (realismul psihologic).reprezentarea veridică a realită ii. .

Odobescu.în literatura universală : Sthendhal. Thackeray. 88 . Dostoievski ş. zicînd încet: .. fiule. G. . Duiliu Zamfirescu. Filimon. fără să-şi arunce ochii pe cadran. Dickens. de factură romantică : I. Cezar Petrescu. Geo Bogza. Gogol. şi fii tare în ceasul încercării din urmă precum a fost Domnul şi Mîntuitorul nostru Isus Hristos. desfăcu binişor cureluşa şi-1 dădu preotului.. Bengescu. B. Şt. de Balzac. retrase brusc mîna. Caragiale. Agârbiceanu. se învîrti molcom în î îni şi se propti de perete.obiectiv : N. fără panglică şi roasă pe margini. Atunci îşi văzu ceasornicul. Marin Preda.Scoală..a. Zaharia Stancu. îşi aduse aminte şi întinse bra ul spre masă după pălăria moale. o mototoli între degete şi privi nedumerit în ochii lui Boteanu şi apoi spre pretorul din coridor.stil sobru şi impersonal. Descoperind în uşă figura pretorului. I. Sadoveanu. G. Al. N. M. Popa strînse ceasornicul în palmă. Opere reprezentative – texte i comentarii ”Pădurea spânzura ilor” – fragment Într-un târziu uşa se deschise singură. blînd ca un părinte care deşteaptă din somn un copilaş iubit: . Ch. Apostol Bologa se cutremură. G Călinescu. dar se ridică îndată şi se uită împrejur cu ochi întrebători.. Ibsen. sub crucea care tremura.limba şi vocabularul devin mijloace de caracterizare şi tipizare a personajelor. H. Camil Petrescu.L.în literatura română. P. ca o chemare mută. Apostol luă pălăria. . să nu mă ui i. L. H. L. Popa Constantin se aplecă peste capul lui Apostol.Constantine. Creangă. c)realismul critic . Reprezentan i . H. Delavrancea. Rebreanu. realismul a cunoscut trei direc ii principale: a) realismul de factură clasicistă: Ioan Slavici. Flaubert.. Merimee.P. b) realismul liric. I. Tolstoi. Galaction. În bezna pervazului stătea pretorul.

. ca în vis. prelung. strînse mai tare bra ul preotului. unde mergem ?” se întreba Apostol acuma cu durere. mul umit c-a găsit sprijinul. undeva. ascu it. Apoi. împrejur auzea numai sfîrîit de făclii şi zgomot de bocanci tîrî i anevoie. îşi ridică gulerul hainei peste gîtul gol... dar nu întoarse capul. în aceeaşi vreme zise iarăşi preotului.” Curînd însă părăsiră şoseaua. departe. Priveliştea înfiora inima lui Apostol. voia să-1 întrebe ce zice. se minună şi şopti preotului limpede şi cu părere de râu : . Se agă ă de bra ul lui.. Apostol se îndreptă spre uşă. Apostol văzu că au apucat-o în dreapta. Apostol îşi zise că e Ilona. din stînga. îşi îndesă pălăria în cap. se opri uluit. trecură pe sub un viaduct cărămiziu. că uită ce-a vrut şi iar se gîndi. trăgîndo pe ochi. amărît: „Unde mergem ?” 89 .. glasul pretorului. Ieşiră în şosea. se mira cum poate merge fără picioare şi i se părea că pluteşte în aer.. Flăcările sfîrăiau aspru.Iartă-mă Constantine. ca la o retragere cu tor e în ajunul unei sărbători mari. a sosit ora. trecu pragul şi. nici nu ridică ochii... Ograda era plină de solda i cu făclii aprinse. ciuruit de stele. iar în corp sim i privirile tuturor oamenilor. îl cuprinse frigul. care-i spunea în taină: „Poate că totuşi !. mai ales că pe aici nu umblase niciodată. Curaj ! zise pretorul. care-i inea crucea în fa ă: . dar nu-şi putea urni picioarele. cu nouraşi de fum necăcios. „Doamne. cu căşti lucitoare. Apostol vru să pornească. atîta. acoperind tot convoiul şi umplînd văzduhul ca un cîntec de mort. şi coborî treptele. apoi peste un pode de scînduri noi. că din pricina mea trebuie să te oboseşti atîta. Casa cu birourile diviziei îşi însemna contururile în coasta dealului din spate. Făcliile nu mai fîlfîiau aşa de sfârăitor.. lîngă părerea de rău.cu amîndouă mîinile. foarte agitat. dar inutul necunoscut îl necăjea atît de rău. În spate însă gemea mereu plînsul.Bologa.. parcă li s-ar fi risipit lumina şi le-ar fi rămas numai fumul. Merse un răstimp. un firicel de nădejde. să nu mai vază nimic. izbucni brusc un hohot de plîns. dispărînd imediat..Înainte ! răsună deodată peste sfîrăitul tor elor.. peste care vîrfurile plopilor bătrîni se înăl au ca nişte mîini negre imploratoare spre cerul vînăt. Apoi. tresări şi. Drept răspuns. în capul treptelor.Unde mergem. Boteanu murmură un crîmpei de rugăciune. Preotul era lîngă el. cu lumini roşcate. părinte ? în suflet îi încol i.. . Nu-şi sim ea de loc picioarele. tot mai stins şi mai depărtat. Apostol nu în elegea nimic.

cu o cruce neagră la mijloc... ridică fruntea şi dădu cu ochii. În timpul acesta îşi plimba liniştit privirea peste mul imea de fe e ciudate şi necunoscute. fii tare ! bolborosi popa Constantin.. văzu pămîntul deschis ca o rană urâtă. înfricoşat de cuvintele lui Apostol. un coşciug de brad. de un stîlp alb şi lucios. şi fumul îl supăra. alcătuind o movilă.. . zăcea alături de o cruce mare de lemn.. În stînga. Ştreangul se legăna pu in.. aproape de picioare. în lumina făcliilor fumuroase. Plecă pu in capul şi. Pe dincolo. cu vorbe mai grăbite. Mâna dreaptă atinse întîmplător lemnul rece şi umed ca pielea de şarpe. somnoros. neîndrăznind să ridice ochii. în dreapta. Mirosul de răşină arsă îi gîdila nările. care se ascundeau sub căşti lătăre e. gol. fiindcă-i întuneca vederea. pe care scria. Urcuşul se isprăvi. descoperit.. părinte! se auzi.Fii tare. ca şi cum el ar fi trebuit să. care atîrna tot mai greu pe bra ul lui amor it. se pomeni lîngă stîlp. Numele i se părea străin şi se întrebă aproape supărat: „Oare cine să fie Apostol Bologa ?” 90 . şi lutul era azvârlit numai în dreapta.. Se scîrbi şi începu să-şi şteargă umezeala pe dunga pantalonului. Apostol şopti la urechea preotului: . Groapa nu părea adîncă. cu mâinile. fiule. În lucirea albă a lemnului se desluşea ceva straniu. pe care stătea pretorul. încît Apostol lăsă repede capul în jos. parcă nici n-ar fi fost omeneşti. Cînd deschise iar ochii. nerecunoscînd glasul şi vrînd să vază cine a strigat. Şi deodată picioarele începură să-l doară.. cu un bra cîrligat în vîrf. înăl îndu-se deasupra tuturor. şi legănarea aceasta îi aduse aminte cum a încercat el odinioară. Lui Apostol i se părea că merge de o veşnicie pe o cărare fără sfîrşit şi din nou îi răsări în creieri întrebarea: „Unde mergem ?” Atunci preotul parcă se poticni şi îndată prinse a se ruga cu glas mai fierbinte. peste puterile lui. . plîngător. Pîrîul de sub pode ul de scînduri noi acuma gîlgîia. ca şi cînd ar fi dus o povară..Nici nu-mi mai simt picioarele.. Boteanu rosti mai tare rugăciunea. Atunci Bologa. Pîrîul iar murmura alături. foarte răguşit. Capacul. Apoi Apostol sim i iarbă sub tălpi. gălbuie.O bucată de vreme urcară pe un drum tăiat într-o coastă de deal.Am sosit ? întrebă Bologa. parc-aş pluti. cu slove strâmbe: Apostol Bologa. -Face i loc !. Auzind cum gîfîie oamenii împrejurul lui.. rezisten a funiei. glasul pretorului... la marginea gropii. la picioarele coastei. de-abia la vreo zece paşi..

pe scaun. Doamne. Apostol îşi potrivi singur ştreangul. îi fulgeră prin creieri. „Uite groparul.Trebuie. Apostol. Lîngă movila pretorului zări un doctor cu ceasul în mînă: „Nu-i doctorul Meyer. spre strălucirea cerească. Apoi deodată se sim i cuprins în bra e.. nu.Gata! strigă pretorul. Groparul îl sărută pe obraji.Gata ?. cu capul gol. apăsat... Pălăria i se înfundase pe ochi. Crestele mun ilor se desemnau pe cer ca un ferăstrău uriaş cu din ii toci i. o voce şovăitoare : . îi era teamă că iar nu va putea mişca picioarele. „Trebuie. Apostol se urcă pe scaun şi se lovi cu capul de ştreangul ce atîrna de sus.” La picioarele groapei recunoscu apoi pe Klapka. trebuie să încerc”. nestăpînit... ridicînd bra ele.. vestind răsăritul soarelui.. care-1 obosiră.. spăimîntat..La o parte ! răcni pretorul. cu obrajii umezi de lacrimi.. O scoase şi o aruncă în groapă. stătea un ăran sprijinit în hârle . Apostol. Klapka se bătea cu pumnii în piept.. nu..Primeşte... pe movila de pămînt. şi Apostol îşi luă seama. în 91 . Drept în fa ă lucea tainic luceafărul. îşi sim i trupul atîrnînd ca o povară. îngrozi i.. nerăbdătoare. în aceeaşi clipă izbucni un plîns gros. din spate.. Dar tocmai atunci pretorul sfârşi citirea cu glas ascu it şi strident ca un scîr îit de uşă cu î îni ruginite. cu părul asudat şi lipit de frunte. Vidor.. La doi paşi. cu ochii înseta i de lumina răsăritului.. întrebîndu-se speriat ce-o să fie acuma... Comentariu literar Titlul romanului i-a fost sugerat scriitorului de un album de fotografii care înfă işează atrocită ile săvârşite de justi ia militară. Atunci Apostol fu împresurat de un val de iubire izvorîtă parcă din rărunchii pămîntului. Pămîntul i se smulse de sub picioare... . sufletul robului tău Apostol. în vreme ce în urechi i se stingea glasul preotului: .. în stînga. pe urmă se uită la oamenii din preajma lui. cu ochii plînşi.... Ridică ochii spre cerul intuit cu pu ine stele întîrziate.. fluturînd o foaie de hîrtie. Apostol ascultă numai începutul sentin ei. cu buzele şi mustă ile ude. Peste o clipă auzi. gândindu-se că generalul n-a venit şi probabil că doarme. Bologa pricepu că trebuie să se suie pe scaunul care se afla lîngă genunchii lui şi nu-1 observase pînă acuma. limpede.. încât întoarse capul. „Cine plînge?” se gîndi Bologa.. desperat. Privirile însă îi zburau. Se îngrozi.” se gîndi dînsul cu bucurie şi vru să-i facă un semn.

pentru a evita mustrări de conştiin ă. avocat. Ardelean de origine. Depresiunea sufletească o ascunde din orgoliu. dintr-un orgoliu rănit. i se pare dreaptă. ca cetă ean al unui stat multina ional. cu impulsuri romantice. Starea depresivă. Ştirea că regimentul său va fi transferat în Transilvania. Destinul tragic al eroului e motivat şi de antecedentele biografice ale copilăriei lui. fusese spânzurat pe frontul de la Ghimeş. că este capabil de o faptă îndrăznea ă şi de curaj. întocmai cum se despăr ise de Marta. “cu sufletul zdren uit de îndoieli. ca dezertor. Chiar unul dintre fra ii scriitorului. osândit la spânzurătoare. interiorizată. şi hotărâri clin încăpă inare. şi scriitorul însuşi a suferit din această pricină. îl descumpăneşte. e de durată. căci fusese rănit. cum a fost considerat. Eroul romanului. Apostol Bologa. Obligat să judece nişte ărani din preajma frontului. ca să dovedească uşuratecei sale logodnice. încearcă să dezerteze pe frontul rusesc. a îmbrăcat haina militară dintr-o ambi ie. Tatăl. Emil. Când i-a murit tatăl. ofi er în armata austro ungară. după decesul tatălui său. copilul se sim ise izgonit. străin.primul război mondial. Apostol Bologa. sim ea că şi-a pierdut rostul în lume”. Marta. Înscris la liceul din Năsăud. acuza i fiind pentru că au fraternizat cu inamicul. fa a fotografiei tatălui său. încearcă un sentiment de mândrie. pentru că încercase să dezerteze la inamic. El însuşi supraveghează execu ia. voind să pară altfel decât este. care nu voiseră să lupte împotriva confra ilor lor din ările învecinate. e prins însă şi condamnat la spânzurătoare. apoi într-o alta cu căpitanul Klapka. e mul umit de educa ia ultrareligioasă în care mama îşi crescuse fiul. Când s-a întors la Năsăud. încercare nereuşită. Adolescent. Îşi re inuse lacrimile. din teama de a nu fi luat în râs de copiii gazdei. Condamnarea cehului Svoboda.ungare. Se aflau în acest album şi imagini înfiorătoare: şiruri de spânzurători pentru cei de alt neam decât al majorită ii etnice a imperiului austro-ungar. devenise gânditor. pentru că ar fi încercat să treacă în liniile româneşti. beligerante. chiar visător. A reuşit însă să fugă în Moldova . 92 . Conştiin a îi este însă zdruncinată întro discu ie cu camarazii săi la popotă. ob ine decora ii pe frontul din Gali ia şi Italia şi când e numit în completul de judecată al unui tribunal militar. acuzat de trădare. Om al datoriei.peripe ii pe care le-a povestit în nuvela Calvarul. a fost arestat. neputincios. porneşte către liniile româneşti. Rămas în zona ocupată de trupele austro .

. când în stânga. în roman. Lăsând Jidovi a. în consonan ă cu starea psihică a eroului: toamnă târzie la începutul romanului. cu cotul stâng pe genunche.. cu ochii închişi. se desprinde un drum alb mai sus de Armadia. iar la vioară numai trei coarde. L. şuieratul obuzelor. dar secondează cu aceeaşi patimă cu care Găvan. mai ascuzându-se printre fagii tineri ai Pădurii-Domneşti. întovărăşind Someşul când în dreapta. 2 Hora e în toi. neted. unde se pierde în cealaltă şosea na ională care coboară din Bucovina prin trecăloarea Bârgăului. Locul geme de oameni. apasă cu 93 . Caragiale prin O făclie de Paşte. înfocat. sârmă ghimpată. Holbea e chior şi are un picior mai scurt. le străbate Apostol Bologa. cu cer rece. mai poposind pu in la Cişmeaua-Mortului. spintecă sa ul Jidovi a şi aleargă spre Bistri a. În vreme de război şi de I. cu obrazul culcat pe vioară. Briceag.. apoi coteşte brusc pe sub Râpele-Dracuiui.. câmpie neagră. înaintează vesel. ca să dea buzna în Pripasul pitit într-o scrântitură de coline. solda i înotând în noroi.Cei trei lăutari cântă lângă şopron să-şi rupă arcuşurile. îşi sfârâie degetele pe strune și cântecul saltă aprig. Slavici în Moara cu noroc şi Mara. Păcat. până la Cluj şi chiar mai departe. drumul urcă mai întâi anevoie până ce-şi face loc printre dealurile strâmlorate. acoperit cu şindrilă mucegăita. cu piciorul pc o buturugă. trece râul peste podul bătrân de lemn. un igan urât şi negru ca un harap..Sondajul psihologic al unui caz de conştiin ă din romanul lui Liviu Rebreanu. Lecturi suplimentare ION (Fragmente) I GLASUL PĂMÂNTULUI Capitolul 1 ÎNCEPUTUL 1 Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba. . pe urmă însă.. se înscrie meritoriu în istoria prozei analitice deschisă de I... unde picură veşnic apă de izvor răcoritoare. dar şi prin cadrul descriptiv al împrejurărilor pe care. tranşee.

încât îi venea să cadă în genunchi şi să-1 îmbră işeze.. presărată cu trifoi. Învârtita ine de vreun ceas. Holbea şi Găvan atunci îşi îndoiesc meşteşugul ca să păstreze măsura. Apoi Briceag reîncepe mai aprins. din ce în ce parcă mai sălbatec. dar după douătrei versuri. Nu se putu stăpâni. fără întrerupere.. cu deosebire când schimbă melodia. Nici nu se privesc. alteori la Găvan. turburându-le ochii şi inima. se aşază în straturi groase pe fe ele brăzdate de sudoare. Capitolul 2 ZVÂRCOLIREA 2 [. istovit Apoi jocul urmează tăcut. că potcoavele flăcăilor scapără scântei. De tropotele jucătorilor se hurducă pământul. Numai arar vreunul mai an oş începe o chiuitură în tactul zvăpăiat al jocului. Iarba deasă. I se părea mai frumos.] Flăcăul sosi încălzit de drum. o sfârşeşte într-un iuit aspru. opăie pe loc ridicând tălpile.. grasă. poalele fetelor se bolbocesc. Ion cuprinse tot locul. pe care Toma Bulbuc o cumpărase acum vreo zece ani de la Glanetaşu. cu ochii pe dos. iar colbul de pe jos se învâltoreşte. Glasurile se îneacă în nourul de praf ce-i îmbră işează pe to i. unduia ostenită de răcoarea dimine ii. pe răzorul ce-o despăr ea de altă fânea ă. Se opri la marginea delni ei. pentru că era al lui.. cântărindu-l. le dau drumul sa se învârtească singure. Sim ea o plăcere atât de mare văzându-şi pământul. luminate de oboseală şi de mul umire. Flăcăii îşi încolăcesc bra ele mereu mai strâns pe după mijlocul fetelor. şi tinerii nu se mai satură [.. Doar pe buze fâlfâie zâmbete plăcute şi fugare. îşi ciocnesc zgomotos călcâiele. Nu schimbă nici o vorbă.arcul pe strunele gordunii.]. cu atât flăcăii se îndârjesc. Sânii acestora tremură sub iile albe şi ating din când în când pieptul flăcăilor... cu gâtul răguşit. Cu cât Briceag înte eşte cântecul. Cu o privire setoasă. îşi plesnesc tureacii cizmelor cu palmele năduşite... trec fetele pe sub mână. Rupse un smoc de fire şi le mototoli pătimaş în palme. 94 . îşi înfloresc jocul. tot aşa de lungă şi de lată. strâmbându-se uneori la Holbea. Din când în când Briceag se opreşte să-şi acordeze vioara. Zecile de perechi bat someşana cu atâta pasiune..

Suspină prelung. înviorând din ce în ce văzduhul. grele. oricât ar fi fost de aspră. ca nişte gândaci albi.. Privindu-l.Cât pământ. cosită. o înmuie bine în apa din toc şi apoi mângâie ascu işul coasei cu gresia. Pe urmă. ca o râvnă ispititoare. Îl dureau picioarele din genunchi. 95 . stropii de rouă de pe câmpuri. se sculă.. Glasul pământului pătrundea năvalnic în sufletul flăcăului. roşu şi somnoros. casele. Ion oftă şi murmură: . parcă mai puternic. schimbând mereu degetele mâinii stângi. Se sim ea mic şi slab... . În clipa aceea privirea i se odihnea pe delni a lui Toma Bulbuc. cu ochii intă la o elul argintiu. culegând cu razele-i calde. potrivi tăişul coasei şi apoi începu a-l bate cu ciocanul. Ion cosea din răsputeri. spinarea îi ardea și bra ele îi atârnau ca nişte poveri de plumb. Ion sim ea o amor eală uşoară în şale şi degetele parca i se încleştau pe codiriştea coasei. îu elegându-se între ele şi liucurându-se de lumina ce se aprindea din ce în ce mai biruitoare şi roditoare. şterse toată coasa. cât un vierme pe care-l calci în picioare. şuşoteau.. părea că respiră şi trăieşte. Doamne!. Flăcăului îi curgea sudoarea pe obraji. rar. vorbind un grai aspru. pădurile. după toanele şi nevoile atâtor suflete moarte şi vii. holdele de grâu şi de ovăs. apăsat. Pretutindeni pe hotar oamenii.. cu un pumn de iarbă. scoase de la brâu gresia. umilit şi înfricoşat în fa a uriaşului: . înfră ind. ca o chemare. fâşâiau. căzând. Oboseala îl întărâta ca o patimă. Acuma.. Când isprăvi. toate zumzăiau. pe piept. ştergea tăişul cu şomoiogul de iarbă moale. se frământa în humă. mirositoare. eânepiştile. în epeni nicovala în pământ. pe spate. Sub sărutarea zorilor tot pământul crestat în mii de frânturi. răsufla greu şi iar se aşeza pe lucru. Când răsări soarele. Pământul negru-gălbui părea un obraz mare ras de curând.. Porumbiştile. grădinile. omul cu lutul. Munca îi era draga. îl atingea cu gresia. cu fânul adunat în căpi e care stăteau încremenite ici-colo.Se aşeză pe răzor. copleşindu-l. Soarele urca mereu pe cer. sau ca o frunză pe care vântul o vâltoreşte cum îi place. Brazdele se prăvăleau drepte.Locul nostru. Se îndrepta din spinare la capătul brazdelor. săracul! . ca nişte mormoloci speria i. iar câte un strop de pe frunte i se prelingea prin sprâncene și. se trudeau în sfor ări vajnice spre a stoarce roadele pământului.

dar apoi. Ion răcni şi mai proclet. Altceva trebuie să fie temelia. scos din fire. . au umplut satul că Ion a cerut-o de nevastă. Se sim ea înfrânt şi neputincios. flăcăul întâlni pe Ana.i mai dau. Primprejur nici ipenie de om. Și îndată ce zicea așa.Nu-s eu destul de cătrănit. El a oprit-o şi a 96 . împreună cu maică-sa.Mai bine să nu mă fi făcut. se repezi la ea ca s-o lovească.Capitolul III IUBIREA . hodorogule? Glanetaşu. Dacă ar fi lovit-o cineva cu parul în cap tot parcă nu s-ar fi supărat atât de rău. dar nu de cele ce răspândea Florica. cu nişte ochi foarte trişti. taci mulcom. Veni acasă galbenă și se răsti la Ion din poartă: . răspunse jalnic: . Râdea însă când își amintea de făgăduin a lui că o va lua de nevastă.Tot la sărăcie tragi.De ce mi-ai mâncat şi mi-ai băut pământurile. Glanetaşu sări în ajutorul femeii. În curând Zenobia află că Florica. ce mă mai mir?! Flăcăul în elese îndată și se înfurie.. dacă n-am? Sufletul din oase să și-l dau? Iacă. n-ai găsit câtu-i satul de mare?! Da ce mă mai mir dragu mamii. iar sim ământul acesta îi aprindea sângele şi-i umplea creierii de planuri care de care mai năzdrăvane. mai mă amărăşti şi d-ta? Zenobia însă nu-l slăbi până ce peste câteva clipe Ion.. Dragostea e numai adaosul. dragul mamii... omule. şi ce să. ostoindu-l: . Cum s-o ia dacă toată zestrea ei era un purcel jigărit și câteva bulendre vechi? Dragostea nu ajunge în via ă. se pomenea cu gândurile după Ana. tot? Altă mireasă. Totuşi nu mai îndrăznea să se apropie de casa lui Vasile Baciu și nici să schimbe vreo vorbă cu Ana. decât să fiu de batjocura oamenilor!. afară de Florica vădanei lui Maxim. pe drumul cel vechi dinspre Jidovi a. în vreme ce Zenobia ieşi în uli ă să se vaite şi să afurisească.Acu ce să...i mai fac. spre seară. las-o! Ion se opri.. Auzindu-l. începu să se sfădească cu tatăl său: . ci de mânia Zenobiei: .. În ziua aceea. i-l dau!.Ionică. Ochii ei albaștri îi mulcomeau zbuciumarea. În schimb se ducea mai în fiecare seară la Florica.

. Uitate erau ruşinea şi bătăile şi suferin ele.luat-o de mână. Ion sim ea o înviorare mare. în căru e. cum să lăzuiască un petec de pădure..Lasă. şi habar nu mai avea nici de Vasile şi mai ales de Ana.. Anu ă. nici de vicleşuguri. la notar. În frunte călăre ii pocneau mereu din pistoale. pe când în căru a întâi lăutarii îşi frângeau degetele cântând şi totuşi nu se auzea decât grohăitul gordunei. dar încrederea îi creştea întruna.. n-ar fi dobândit niciodată averea. Doar când îi pomenea numele cineva. plănuia cum să le muncească mai bine.. împreună. 97 . după obicei.. iar ea a început îndată să plângă cu hohote şi să-i impute că a părăsit-o. Ea nu ştia nici de planuri... apoi altele încărcate cu flăcăi şi fete chiuiau şi se zbenguiau. îşi aducea aminte că şi ea mai este pe lume. Capitolul IV NUNTA Din clipa când Vasile Baciu. Nunta inu trei zile. Pe când însă fata se depărta cu aceeaşi deznădejde în suflet. şi se încrunta uşor. şi se despăr iră. împreună. apoi altă căru ă cu părin ii mirilor şi câteva fete mai spălate. schimbându-i parcă toată fiin a. în Jidovi a... parcă ea n-ar fi inut de zestre. fără ea. fii liniştita. Lacrimile Anei i-au încol it în inimă o încredere nouă îşi urmă calea mai sprinten şi atât de mul umit că-i venea mereu să râdă şi-şi zicea: „De-acuma nu-mi pasă de nimic!” Încă nu ştia ce va face.. că noi tot împreună. Sufletul ei dornic de iubire aştepta împlinirea visului ca o mântuire şi gura ei şoptea numele lui cu aceeaşi nerăbdare plăcută ca şi în nop ile bune de odinioară.. În schimb Ana nu se gândea decât la dânsul. Ion fu cuprins de o adevărata be ie de fericire şi de încredere. De-abia acum în elese Ion că împreună cu pământul trebuie să primească şi pe Ana şi că. îi făgăduise tot. tăcu i. Sâmbătă porni tot alaiul. în fa a pe itoarelor. Era atât de plin în sine însuşi încât se gândea numai la pământurile lui. Ion vru s-o liniştească. Mai stătură un minut. dar nu-i putu spune decât: . în mijlocul cărora Zenobia era cea mai zgomotoasă. Apoi venea o căru ă cu mirii şi cu druştele apoi o brişcă cu naşii având pe obraji gravitatea cerută de împrejurări.

cu ochii albaştri şi limpezi ca cerul de vară şi avea în toată înfă işarea o veselie sănătoasă pe care se silea şi nu izbutea s-o ascundă. cu pete cenuşii. mari sau mici. pe care Ana şi-o alesese druşcă cu Margareta lui Cosma Ciocănaş. Ion îşi aduse aminte cum a strâns-o în bra e astă-toamnă şi mai înainte. O privea şi se mira c-a putut el săruta şi îmbră işa pe fata aceasta uscată. în fa a crucii. se înăl a ca un cap biruitor.. Doar turnul bisericii noi. deoarece îşi zicea că mirele ar fi luat-o pe ea dacă nu l-ar fi ademenit altele.Nu mai schimbase cu ea nici o vorbă de câteva luni. se împart. Îi era ruşine că acuma se însoară cu alta şi de ruşine îl bufnea un râs prostesc şi nu-şi putea lua ochii de la Florica. împopo onată cum era astăzi. În aceeaşi vreme genunchii lui atingeau genunchii Floricăi. ca nişte tremurări plăpânde într-un uragan uriaş. GLASUL IUBIRII Capitolul XIII SFÂRŞITUL 5 La Râpele-Dracului bătrânii întoarseră capul. I se părea o străină şi nu-i venea să creadă că în pântecele ei se plămădeşte o fiin ă din sângele lui. delni ele se urcă. Zăgreanu însă era tot în drum. năzuin ele. şi care. parcă nimic nu s-ar fi schimbat. cu capul gol şi. ba cu mireasa care lăcrima de fericire. cu obrajii gălbeji i. Satul a rămas înapoi acelaşi. cu buzele roşii. al ii le-au luat locul. Apoi şoseaua coteşte. In stânga rămâne în urmă Cişmeaua-Mortului. Câ iva oameni s-au stins. patimile. vâltorindu-l în ecouri zgomotoase. Apoi PădureaDomnească înghite uruitul trăsurii. foarte grăbită şi aproape înfricoşată. umede şi pline... cum stătea acolo aşa. Florica era aprinsă în obraji. se pierd într-o taină dureros de necuprinsă. se încurcă până sub pădurea Vărarei. cât i-a fost de dragă şi cum i-a făgăduit c-o va lua de nevastă. parcă făcea un jurământ mare.. strălucitor. apoi se întinde iar dreaptă ca o panglică cenuşie în amurgul răcoros... Suferin ele. părea şi mai urâtă. apoi se îndoaie. ştergând toate urmele. Peste zvârcolirile vie ii. pe când în dreapta. 98 . pe hotarul veşted. ba cu Margareta care era bosumflată. vremea vine nepăsătoare. Pripasul de-abia îşi mai arăta câteva case. Privirea lui stăruitoare pe fată o zăpăcea şi o făcea să vorbească mereu. cu ochii pierdu i în cap de plâns... ca totdeauna când se mărita vreo fată în sat.

).de la romanul tradi ionalist la cel modernist. utilizează fragmente de jurnal.Autorul/ naratorul nu mai este omniscient. a III-a. „Pădurea spânzura ilor”. . . acest tip de roman face trecerea .intelectuali care-şi pun probleme de conştiin ă. . cu orice pre . romanul modernist este de două feluri: • de tip obiectiv. a III-a. Călinescu. 99 . care-şi pun probleme de conştiin ă. exact ca în romanul tradi ionalist. Acestea au atât trăsături ale romanului tradi ionalist (obiectivarea. I. • de tip subiectiv. Rebreanu şi „Enigma Otiliei”. .de aici rezultă subiectivismul. creată prin utilizarea unor fragmente de jurnal. având următoarele caracteristici: . nu mai există ubicuitate) . de fapt.subiectivismul. în sensul că autorul este detaşat de ac iune. Concepte de teorie literară Romanul modernist. personaje intelectuali. .Pentru a fi şi mai convingător. cât şi ale romanului modernist (inspira ia din lumea citadină.autenticitatea: autorul vrea să ne convingă. analiză psihologică etc. relatarea la pers. . implicarea autorului în ac iune şi relatarea la pers. scrisori etc.impresia de autenticitate. ubicuitate).personajele principale .am spune . relatând la pers. de L.inspira ie din via a oraşului. nu se implică în aceasta. Astfel de romane sunt.inspira ia din lumea citadină. relatarea la pers. omniscien ă.CAMIL PETRESCU Romanul modernist După părerea noastră. care trăiesc o dramă a inadaptatului. de tip subiectiv Caracteristici: . I. că cele relatate sunt autentice. de G. implicarea autorului. . având caracteristici specifice ambelor categorii. de pildă. scrisori etc.personajele principale sunt intelectuali.

apoi le lasă să cadă. întâia noapte de război” fragmente „. va reveni la romanul de factură tradi ionalistă. dă cu palul armei .. înspre toate col urile compartimentului. cu interes (că acum venise şi şeful de tren. Ce să te mai pregăteşti? ..N-ai tunuri? Da' intră-n război. în timp ce ascultătorii îl urmăreau.şi lovea îndârjii şi imaginar.. furibund: Dumneata ştii cum e românul.Păi bine.Păi.Domnule. dar şi un promotor al acestuia. Dar de asta e vorba acum?. în elegi dumneata?. Asta-i arma românului . Şi ridică bra ele. după al doilea război mondial. exclamă îngăduitor.şi.. domnule. Auzi. musta a ciupită). domnule? Nădejdea lui e baioneta.. sigur. obiectivă.. Ce nevoie ai de tunuri... î i dă zece mii. şi. . Ulterior. domnule? şi ridică ochii desperat în tavan. domnule... care ascultau mereu. tunuri? Bine.i dă fran uzul câte tunuri vrei. că sunt crescu i în puf . uite-aşa . domnule Predescu? .. Vrei zece mii... în sensul că a ilustrat principiile teoretice în cele două romane ale sale din perioada interbelică: Ultima noapte de dragoste. baioneta. că nu suntem pregăti i … . de asta are nevoie neam ul şi fran uzul ăla. Opere reprezentative „Ultima noapte de dragoste.Zi. atunci de ce nu intrăm? Că eu nu cred ce sus in unii. Aş vrea să văd eu pe neam ul ăla care să stea la baionetă 100 ..Camil Petrescu a fost un teoretician al romanului modernist. 3 volume). domnule. domnule. domnule Predescu. românii e deştep i … i-o spun eu … .. în romanul Un om între oameni (1956-1958. baioneta şi patul armei.N-avem tunuri… cine ştie? Domnul Predescu râde acum indulgent şi cu pielea de curcan a gâtului gâlgâind…” . Şi dacă se rupe. vrei o mie? î i dă o mie. Că o vâră până în prăsele. uimit şi dezgustat. întâia noapte de război (1930) şi Patul lui Procust (1933). Ce pregătire?… Că mă omori cu zile.. domnule? Şi întorcându-se surâzător spre ceilal i. brusc.Ce pregătire. de tip subiectiv (a se vedea eseul Noua structură şi opera lui Marcel Proust). ferindu-se încânta i.

dar flăcările nu le vedem. cât de mic. şi pe urmă alte şuierături. îşi înjumătă eşte răsuflarea şi se încordează iar... Problema de a şti dacă te opreşti lângă un smoc de iarbă. cu o mână îndoită deasupra capului. Fugim. Dar acum au cu noi parcă altă socoteală. iar cel de la picioarele melc arc capul plin de sânge. căci e totuna de stai pe loc. şi pământul nu vrea să ne primească. e ca de începutul lumii. te năuceşte. ca un bolnav de tetanos. o să fie jale. sufletul a ieşit din trup ca să revină imediat ca să vedem că am scăpat. 101 . încleştezi din ii. Nu mai e nimic omenesc în noi... . Fugim deci la întâmplare. cu grijă potrivită. sec. în picioare. „Un camarad e sigur că luptăm cu «divizia de la Sighişoara» [.E rău. Dar povârnişul acesta uşor pe care coborâm după o costişă mai abruptă. Ne prăbuşim o dată cu ele. o clipă sleit. . când or intra ai noştri cu patul armei printre tunurile lor. sub cerul vast. Nu îndrăznim totuşi să dezlipim obrazul de pământ [. salvele se răresc şi ele. a doua te acoperă de pământ. într-o convulsie epileptică. nu oferă nicăieri adâncituri mai mari decât un culcuş de câine sau muchii nisipoase.Domnule sublocotenent. Dacă stăm culca i. şi aştep i să fii lovit drept în moalele capului.. vreun adăpost.. cu smocurile lor de iarbă. ne-au prăpădit. Maica Domnului. corpul lor. vin după noi ca pietrele. deşi scade neregulat. Animalic. căci închidem cu încleştare ochii [. Nervii plesnesc. Domnule... Oamenii se închină neîntrerupt.. sau lângă un muşuroi de pământ. vulcanic. altele în mine. pământul şi cerul se despică. Unele le aud la câ iva paşi. urmărindu-ne cu sentimente de vânători. măiculi ă».] La început caut cu cei câ iva oameni care se in după mine cu ochii scoşi din orbite. abia mai ridicate ca o pernă de căpătâi. Suntem aşa. pe care urechea îl prinde cu un soi de anticipa ie. Zamfire. albi de groază. prăbuşind tot. Dar prin faptul că le-ai auzit pe-amândouă. Cum s-a terminat o ruptură. nădăjduind s-ajungem la râpă. şi se întoarce triumfător şi dârz în dreapta şi în stânga. Un vâjâit scurt. pândind: în clipa în care fugim însă. întâia explozie î i sparge urechile. că ai noştri numai la scăfârlie trag”.. Îi văd pe culme. O întârziere întinsă..]. nu eşti mort. oamenii se strâng unii lângă al ii. în aşteptarea celeilalte explozii. «Doamne.] Exploziile se succed organizat. să fii împrăştiat. Deasupra ta. Trăsnete vin mereu în noi.

care-i slujea şi de birou şi de dormitor şi de sufragerie. cu un şal pe umeri... căci «nu era sectar».căci deputatul era mai tânăr cu cincisprezece ani de ce să intrăm când putem avea Ardealul fără război? în elegi dumneata ce formidabilă situa ie va avea România.......... numai «îi plictiseşte»)”... de când era atât de bolnav..Nene Tache ... că nu degeaba e şef de partid. căci nu mânca decât cartofi fără sare şi macaroane la tavă. amabil şi împăciuitor în principii.. de sus pe Mrigura.... Era un lux prăfuit şi întunecat parcă.. Unchiul Tache... Era unul dintre pu inii membri ai partidului liberal simpatizat nu numai de opozi ie.... decât duşman».... era una dintre figurile bucureştene. Nae... Propriu-zis nu locuia decât într-o cameră. în loc de «intrăm».. N-avea opinii exclusive. fiindcă mobila era lăcuită castaniu şi se stacojise.. cu totul pe nedrept. Tudora. era şi jupâneasă.... ca astfel să nu mai cheltuiască cu lumina şi încălzitul..... socotit printre «intelectualii de rasă».. . căci era foarte friguros. şi bucătăreasă. când la încheierea păcii vom prezenta nota noastră.... mai avar şl mai ursuz încă... având la spate o armată intactă de opt sute de mii de oameni? Cine să îndrăznească să te refuze? Puterile care până la sfârşit se vor fi măcinat unele pe altele. dar mai mult se uita la noi... ce se aude. fireşte... fără să primească pe nimeni. e mai bine să fii prieten cu Nae Gheorghidiu. E şi adevărat că era foarte temut ca «gură rea». ci era cu lenevie sceptic.. Cred că mama nu putea să-l sufere şi avea o părere proastă despre el... iar colegii lui spuneau despre el: «Ascultă-mă pe mine.......Ei..... Fără să fie popular..cum trăgeam noi la Bran.... Unchiul Tache locuia pe strada Dionosic într-o casă veche...... . Era îngrijit de bătrânul Gligore. De 102 ... .... dar chiar de gazetele de seară democrate.. Masa era pusă acum în sufrageria cea mare şi bogată ca în zilele tinere ii. a cărui nevastă. iar scaunele reci şi înalte.. Deputatul era. cine ştie.... în vervă şi într-adevăr era amuzant. ajunse la istovire? Ionel Brătianu o fi ştiind el ceva...... Orice încercare a noastră de a fugi îi îndârjeşte (sau. intra i sau nu intra i în război? N-am în eles bine dacă prin acest «intra i»........ sta în fruntea mesei.. unchiul Tache în elegea să lase doar partidului liberal problema intrării în ac iune sau folosea persoana a doua numai pentru că el se şi considera mort.. mare cât o cazarmă...

negricios. cu voie bună. dumneata îi întorci rânza pe dos.. sa apropiat de mine parcă gata să mă ia de piept. celorlal i. să-i ghicească. publicist apreciat. că nu aveam trăsuri.. deopotrivă de rece cu to i nepo ii. în politică nimic nu se poate realiza decât prin încredere. şi izbucnind. Celor bătrâni abia le-a întins degetele uscate.aşa uscat. De altfel s-a şi sculat numaidecât la sfârşitul mesei şi ne-a dat mâna să i-o sărutăm.. Respectul pe care to i îl aveau pentru unchiul Tache era impresionant. ca să apărăm memoria unui om. lăsând bruma de avere încărcată de datorii. care nu au supărat deloc pe bătrân.... Deputatul. o moştenire.altfel eu am încredere în steaua României . În fa a mea am întâlnit însă ochii umezi de emo ie şi admira ie ai nevestei mele şi un surâs trimis ca o promisiune de sărut. încă tânăr. cum po i să faci una ca asta? Nemaipomenit . Auzi dumneata. Singuri noi riscam. Găseau amândoi . şi ea se dovedea astfel atât de frumos dezinteresată.. cu musta a mare . a întrebat-o pe nevastă-mea dacă şi ea urmează filosofia. De altfel către sfârşitul mesei a si venit vorba despre tata . N-aş putea spune însă că nouă. . intimidată 103 ...nu se sim eau parcă aşa bine. Toată lumea căuta să-l mul umească.cu adevărat şeful familiei. cu o amabilitate de unchi galant.. ca să-i arate fratelui mai bătrân că se desolidarizează de o atitudine atât de obraznică şi că e şi el de părere că nu e nimic de făcut din şi pentru băiatul lui Corneliu. Profesor universitar. Nu-i putuseră ierta că s-a însurat cu o femeie săracă şi cred . murise după o via ă foarte agitată. care făcuseră avere . domnule. Am impresia că nici unul. nici celălalt nu l-au iubit pe tata. Nu ştiu de ce.că fusese nepractic şi neserios. Mă şi vedea dezmoştenit.ei. fost secretar general. Deputatul a început să facă exces de zel în dragoste. Chiar mama şi surorile .deşi fusese vorba despre tata . deputatul nu ne-a plasat câteva ironii. de se poate. dacă nu şi pe to i ai mei.Şi atunci? . Era acum . cel pu in pe mine. inten iile. Deputatul era livid. Bătrânul avar rămânea încruntat.Bine.că nici mie nu-mi iertau asta.după bunăvoin a distinsă cu care au acceptat pe nevastă-mea . noi nu ştim cum să-l mai inem pe maniacul ăla pe vârful degetelor şi poftim . Dar toate drăgălăşeniile au rămas de prisos. stăm cu arma la picior şi aşteptăm. .Şi atunci . Abia am ajuns în stradă.

. chiar la al ii şi chiar dupa ani de zile. De ce crezi că nu mi-a vorbit o jumătate de an? Scosese o gazetă.. dar parcă eram şi eu înrâurit de sfiala îngrijorată a celorlal i în fa a unchiului de care depindea viitorul nostru. că n-aş vrea să fiu deloc copilul unui entuziast. dacă nu mă-nşel..Îşi cheltuia leafa de profesor universitar ca să scoată gazete.sau în elegând că mă întovărăşeşte pe mine la curs. era şi el filosof. filosofia v-a condus la amor.i spun. tot în felul în care a făcut-o bietul Corneliu.Aşadar . către figura uscată şi negricioasă: Nene Tache. ras de tot. de la distan ă.. nene Tache.. şi Nae îşi mângâia grav şi ironic reverul hainei.Drept să. De obicei amorul e cel care duce la filosofie. care lucrase toată via a numai cu cifre.şi parcă surâdea .şi încă şi mai ironic . e fermecătoare naivitatea să crezi că tu po i îndrepta o ară. .i spun.!? Da .. de pildă. Vreau să.. . mârâia cu acreală bogătaşul. . căci mi-era penibil să aud vorbinduse cu atâta uşurin ă despre tata. Corneliu era un entuziast. de parcă ar fi fost numele cremei de cură at nasturi. nu mă împac deloc cu dumneata. Fierbeam de nemul umire. Mai rămâne să faci politică. care. spre bucuria bătrânului inginer şi antreprenor.şi ce filosofie! La dumneavoastră văd că drumul a fost dimpotrivă .. 104 . Ar fi dureros. i-a răspuns afirmativ. în privin a asta. nu ştiu cum îi spunea. Rostea „amor” cu gura rotundă.Ciudat .. . Şi întorcânduse. pentru că au văzut că unchiul Tache se amuză. cu obrajii aproape căzu i. căruia cheltuiala îi făcea rău. şi de câte ori pronun a cuvântul entuziast. . n-am pomenit un om care să fi avut mai pu in no iunea banului ca el. îl dansa cu surâsuri. .A. O priveam pe nevastă-mea.studia i amândoi filosofia? Răspică domol silabele cuvântului filosofie. cerându-i parcă iertare şi ea îmi surâdea împăciuitoare şi inteligentă.. orice ai spune.. To i au început să zâmbească. Mie îmi plac şi mi-au plăcut totdeauna entuziaştii . . şi mi-a trimis-o şi mie.Ceea ce vă doresc sincer e să nu reveni i vreodată la filosofie. Iscălea cu acelaşi entuziasm un articol de gazetă ca şi o poli ă.

«de felul lui era iute la mânie». Peste vreo lună. De cele mai multe ori. rigidă ca o buturugă)... totuşi to i mâncau pu in.. neapărat o şiră a spinării flexibilă ca nuiaua (dacă nu cumva rahitismul nevestei milionare n-a înzestrat-o cu cocoaşă.. la ce fac aluzie.. de teamă să nu facă proastă impresie unchiului. că nu mă interesau bazaconiile pe care le scria el acolo. Orice moştenire e.. când mi le ducea la cârpit. dacă nar fi risipit atât .. Şi din cauza asta nu mi-a mai vorbit o jumătate de an. nu.Unchiule dragă . la poştă. când părea că pluteşte pe deasupra).. nu se poate spune că bazaconiile sus inute de Corneliu nu erau amuzante. A fost o consternare. ceilal i au râs zgomotos. . ceva din slu enia nevestei luate pentru averea ei. şi turnându-şi anume cu încetineală în pahar. amuza i de acest «joc» spiritual care mi s-a părut stupid. . altă carte poştală. am cam început să mă împac cu ideea că tata n-a agonisit avere.. nu mai vrei.A.i-am spus. De altfel îi semeni leit. Am crezut că e o glumă.. s-ar putea zice. Ştefane. v-ar fi lăsat şi vouă să trăi i altfel decât trăi i (vasăzică. părintele care lasă avere copiilor le transmite şi calită ile prin care a făcut averea: un obraz mai gros. A . Căci moştenirile acestea nu sunt totdeauna fără primejdie. nu mi-o mai trimite.drept să.Ei. S-a închis în el fără să spună o vorbă.. ştia că trăim în dificultate. altfel.. Într-o zi mă pomenesc cu o carte poştală a administra iei.” 105 .. Afară de ai mei (care au zâmbit numai). Mai ales cu paranteza ştiam eu. De ce să plătesc? i-am cerut-o eu? Mi-ai trimis-o pentru că ai vrut . ca să ne lase moştenire. Masa era surprinzător dc bogată. unchiul Tache a devenit parcă şi mai uscat... . un stomac în stare să digereze şi ouă clocite. Când mă întâlnesc cu Corneliu. Cel pu in pe mine mă amuzau enorm discu iile de principii. m-am necăjit şi am dat poruncă să dea gazeta înapoi.. nene Tache. Ei. Acum văd că te-ai însurat şi tu tot din dragoste. deşi avea aerul că ignorează. ..De cetit n-o ceteam. ca să plătesc abonamentul. un bloc. Uscat şi negru.dar împacheta în ea Gligore ghetele. fără să îmi pot tescui în mine nemul umirea . şi ştiau to i. dacă tată-tău ar fi fost ceva mai strângător. Că de ce n-am plătit abonamentul? Cum asta? «Abonamentul pentru gazetă» . deputatul surâdea perfid. după cum ne spune Ureche. ca şi Ştefan cel Mare..i mărturisesc..

Propriu . Cum eroul romanului explorează metafizicul. mizantropul. dar şi de proza de analiză. cerând explica ii în patul conjugal. Nae. excursii în grup. Asemenea scriitorului francez. din care se între ine şi mama şi surorile sale. Ştefan Gheorghidiu. de o frumuse e comună însă cu temperament labil. ca din câştig. întâia noapte de război sunt două romane.1964 . la începutul romanului. posac. copilăroasă. ascunde egoism şi suficien ă intelectuală. om întreprinzător. în istoria ei. eroul romanului lui Camil Petrescu rememorează întâmplări care s-au petrecut şi care i-au hotărât destinul. pentru o nouă structurare a romanului. student sărac. altul. în a doua un jurnal de război. tinde să anihileze personalitatea so ului ei.Comentariu literar Romanul lui Camil Petrescu se desprinde de factura romanului obiectiv cu implica ii sociale. Unchiul Tache. Ştefan Gheorghidiu e nevoit să-şi 106 . El are însă doi unchi: unul avar şi mizantrop. Student în Filozofie. către determinările sociale şi psihologice ale operelor literare) publicat în 1927. orfană crescută de o mătuşă. urmate de “plăceri” conjugale inedite. nesociabil.zis. încât. publicată mai târziu. de proeminentul romanului. surprinzător. avocat afabil şi om politic. râvneşte către o via ă mondenă: reuniuni. Intervenind pe marginea unui articol al lui Mihail Ralea (Mihail Ralea -1896 . în Ultima noapte de dragoste. Dragostea ei e acaparatoare. se căsătoreşte cu o colegă.sociolog. ursuz. îndreptat în critica sa literară. sub titlul De ce nu avem roman? . în 1936 în Teze şi antiteze. să primească dividente. Femeie frumoasă. peste noapte devine milionar. în istoria scurtei sale căsnicii. psiholog şi eseist. De aceea se vrea prezentă în preocupările Iui. o duce din greu din pensia rămasă de la tatăl său. cu referire la Marcel Proust. înscris. So ia. cu bunăstarea pe care i-o asigură bărbatul. Suspicioasă. pe această cale. de pildă. moare şi. so ia sa. Şi ea e săracă.Camil Petrescu pledase în replică. Vrând. îşi urmăreşte so ul. Ştefan Gheorghidiu. cu motiva ie psihologică din scrisul lui Liviu Rebreanu. într-o conferin ă cu public. el încearcă să comunice cu Ela. nevrând. lasă întreaga avere col osului său nepot. Moştenitorul plasează banii celuilalt unchi. pe care nu le pricepe. legate: în prima parte o căsnicie. cu descenden ă burgheză. coparticipativ. modă şi dans. maniere alese. Ştefan. ca rentă. bănuind că cochetează cu colegele ei.

prin alte conexiuni şi contraste simultane. Ştefan Gheorghidiu e impulsiv. Luciditatea îi ascultă sensibilitatea. în manieră dantescă. pentru a-i îndepărta bănuielile pentru presupusul ei amant. pretins avocat. precum s-a spus. aşteaptă să-şi sărute bărbatul. care se întrepătrund. de pe front. când va redacta testamentul. într-o altă situa ie. conştient că se află ca “un talger de mămăligă. lângă un compot”. Ela joacă comedia iubirii. în cazul că va muri pe front. spre a-i cere. de la o vreme îl nemul umeşte. încă de la începutul romanului. un roman confesiv. A doua parte a romanului. acuzând demagogia critică a publicită ii patriotarde. Modalitatea narativă pe care o adoptă scriitorul “obiectivează”. În jurnalul său. înaintea declanşării războiului. dar şi lucid. care-şi rememorează experien a căsniciei sale. Fost combatant în primul război mondial. redactează un jurnal de război. Ca să-i distragă aten ia. trăind obsesiv incertitudinea. ca să-i facă plăcere. Asemenea eroilor lui Stendhal. în acelaşi timp. Ii displace că Ela cochetează cu un dandi. dar.. solicitând eroul într-un dialog cu sine însuşi. ci de infern. Schimbarea de conduită a Elei îl îngrijorează. Un popas de excursie de la Odobeşti e relevant în starea de anxietate care. Asemenea lui Fabrice del Dongo din romanul lui Stendhal La chartreuse de Parme. iar cel de la picioarele mele are capul plin de sânge (. desprins din memoria afectivă a eroului său. autorul demitizează eroismul fără acoperire. Nu acte de bravură înfă işează jurnalul. căci e totuna de stai pe loc”. Formula de roman pe care o adoptă scriitorul este totuşi proustiană. printre oameni care-i repugnă. în postura lui Ştefan Gheorghidiu. Ştefan Gheorghidiu e înrobit în dragostea lui pentru Ela. ce conferă 107 . precum în următoarea secven ă: “Animalic. Ca şi Julien Sorel. oamenii se strâng unii lângă al ii. să-i asigure existen a. Nara iunea devine astfel un monolog întins. Ea se referă la catastrofica retragere a oştirii române din fa a inamicului. ca de apocaliptic. Ştefan Gheorghidiu reflectă o stare de spirit. autorul. dacă Ela îi este sau nu credincioasă. deşi romanul are mai multă filia ie cu proza lui Stendhal.înso ească nevasta. deloc eroică. cu reflexii intratextuale consternante. o observă şi-i gelos. pare a fi un reportaj de război.) Fugim deci la întâmplare. privitor la bătălia de la Waterloo.. într-un limbaj cu efecte vizuale şi auditive.

. mi le-a trimis tocmai o zi sau două după cincisprezece noiembrie. E un reprezentant al unei fabrici engleze de avioane în Bucureşti şi trebuie să mă ocup de el. când. Până la începutul lui octombrie.i aducă o mapă cu toate prostiile pe care le-am scris.) Caietele.. şi. Dar mai e şi altceva.. Ades îi telefonam ca să văd dacă își ine făgăduiala dată. . arătându-mi o trecătoare banală și gândind la poetul nefericit. A râs şi mi-a promis că aşa o să facă... I-am răspuns cu promptitudine: -Astă-seară. tot la telefon. până mâine diminea ă la nevoie. citesc tot ce mi-ai trimis. Lecturi suplimentare PATUL LUI PROCUST Epilog II Povestit de autor (fragmente) De la întâlnirea din dreptul Cercului Militar.. care-l tulburase atât. nu ne mai întâlnisem. Fred Vasilescu sim ise un gol în propria lui existen ă.. la nevoie. Mi-a dat un telefon la gazetă. Încep la 1 octombrie.. Că frazele se fac mai mari decât ar vrea el. îşi fac frumos temele numai când inaugurează caiete „noi". din august. Mi-a arătat.. I-am recomandat procedeul excelent al parantezelor şi. al frazelor fără sfârşit.. pagini mari de coală... 108 .. se decid să înve e bine „începând din ziua întâia a trimestrului". La sfârşitul lunii pleacă..Poimâine e 1 octombrie. -Poate că e adevărat. (.. Numai şcolarii lăsălori.i încurcă propozi iunile. leneşi.Diseară la nouă vine şoferul meu să. I-am arătat că acesta e pretext de şcolar leneş. că „merge greu". nu se decisese să-mi scrie întâmplarea aceasta. Într-adevăr s-a apucat să scrie.romanului o sustan ă analitică remarcabilă în proza românească interbelică.

În dreptul bulevardului Regina Maria. 109 . plin de larmă. Oricât au abuzat câteva ziare mici de aceste edi ii. jos. Mi-am cumpărat igări şi am coborât pe dealul Mitropoliei prin şan ul în fundul căruia era aleea. să-mi spui dacă notele î i pot fi de folos? Hai să luăm masa împreună mâine seară. o telegramă externă fără importan ă.Unde? ai vreo preferin ă?. Toamna târzie era frumoasă.. Culoarele circulare. Erau numai patru rânduri. Şi am fixat un restaurant în oraş.. Nu era frig.Da? vrei să ne vedem mâine?.i stăpâneşti un fior.. lci-colo. Cadavrul zvârlit din nacelă şi decapitat e păzit de jandarmi.Mâine de diminea ă zbor. în vehicule de tot soiul.. ca pentru o întâmplare... dacă vrei. Şi cu litere mult mai mici urma. GROAZNIC ACCIDENT DE AVION Aviatorul Fred Vasilescu a capotat. nu po i să. în care dăinuirea sau voin a sunt atinse ca dc aripi mari nevăzute. voind să aterizeze.Negreşit. după-masă dorm. se aprindeau lumini.. deşi era numai ora patru. . uneori imens dinamică. Celalalt a trebuit să fie amânat deci pentru a doua zi.. din motive necunoscute încă. un cer scămos şi scăzut. cu o cerneală groasă care se lua pe degete. care nu lăsa fumul şi mirosul dc benzină al maşinilor să se ridice. când unul dintre cele două cotidiene mari de informa ii scoate o edi ie specială. S-a deschis o anchetă pentru cercetarea cauzelor.... Autorită ile au plecat la fa a locului... amenin ând să ocupe toată şedin a de după-masă. Voi fi absolut punctual.. cu fotolii şi draperii verzi de-a lungul pere ilor. La Cameră se anun ase un discurs la mesaj de mare răsunet. iar la bufet plictiseala incoloră.Vii la limp? .. La 9 seara n-a venit şi nu va mai veni niciodată. lângă Ciulni a. însă în ziua aceea era o lumină gălbuie. dar un pisălog lungise oratoria lui provincială.. prin magazine. iar la nouă seara vin să stăm de vorbă până diminea a. . erau somnolente. vânzătorii de ziare strigau edi ie specială. cu litere cât nucile negre. Abia pu ină umezeală. . ce oasă.

Se întâmplase în devenirea lumii ceva care nicicând nu se va mai întâmpla. Gândul brutal, aprig, că nu-l voi mai vedea niciodată pe Fred Vasilescu, orice aş face, de s-ar frânge tot fierul din lume, de s-ar prăbuşi sorii, mă copleşea şi mă înspăimânta ca infinitul sensibilizat. Fred Vasilescu nu bănuia că el însuşi, chiar prin ce avea mai bun în el, era un exemplar menit „să fie cenzurat prin moarte”. [...] Abia în primăvară, după lungi dezbateri sufleteşti, m-am hotărât să aduc la cunoştin a doamnei T. manuscrisul lui Fred Vasilescu. Teancul acesta care închidea în el, calde încă de zbucium, două existen e, îmi dădea un vag fior şi prin această coinciden ă, care făcea ca a doua zi după ce l-a încheiat, Fred să se prăbuşească... A fost, parcă, o moarte amânată până la realizarea unui mod de perpetuare... Frenezia cu care el transpunea, în aceste pagini, ceea ce era transmisibil din existenta lui mă înfiora... [...] Totuşi pe doamna T. n-am putut-o întâlni decât peste jumătate de an, la începutul lui iunie. [...] - Doamnă, şti i că în ultimul timp am fost prieten cu Fred Vasilescu, Din cât am în eles - căci vorbeam adese - cred că vă iubea mult... foarte mult. A ridicat neîncrezătoare din umeri. - Ştii ... vreodată? Ai dumneata impresia asta? - E pentru mine o certitudine... - Nu poate să fie adevărat ... Uneori şi mie mi se părea că mă iubeşte ... Erau gesturi care trădau parcă - acesta e cuvântul adevărat o iubire pătimaşă ascunsă. - Şi cum vă explica i atunci faptul că vă ocolea? - Dar ce ipoteze n-am făcut? Cât nu mi-am ars mintea în îndoieli de tot soiul. Nu stiu ce ar fi putut să fie. (...) Mă ridic şi mă duc pe scaunul din col , pe care am pus sulul caietelor. Alături e un aparat de radio ca o colivie ermetică. Îmi spune cu vocea scăzu ă, bănuind că vreau să umblu la el: - Nu merge... l-am sfărâmat. - !? - Eram în timpul mesei şi din cutia aceasta am aflat vestea mor ii lui. O frază spusă răspicat şi indiferent, culeasă parcă din văzduh. De atunci niciodată nu l-aş mai putea asculta. Îi aduc caietele şi mă priveşte nedumerită.

110

- Doamnă, pentru un roman de-al meu, Fred Vasilescu mi-a scris câteva amintiri din via a lui... Cred că vă vor interesa. A devenit albă ca varul. Nu mai poate respira. - Toate caietele astea... întregi? - Da. Le-am pus pe col ul mesei şi m-am aşezat pe scaun. Le-a luat cu mâinile crispate şi întrebările mele nu o mai găseau. - Până când mai rămâne i în Bucureşti? - Nu ştiu, foarte pu in... - Dintre prieteni a i mai întâlnit pe cineva? - Nu... - Acum vreo două săptămâni m-a întâlnit doamna Demetriade şi m-a întrebat dacă v-am văzut... Spunea că vrea... [...] - Te rog, fii bun... lasă-mă cu caietele astea. Şi-i tremura mâna pe ele. De trei ani n-am mai vorbit cu cl... M-am ridicat, şi în prag mi-a strâns recunoscătoare mâna în mâna ci fierbinte. Cred că nici n-a închis uşa şi s-a năpustit asupra textului. Pe potecile lunecoase ale amănuntelor şi ale interpretărilor va găsi reazem şi o mai adâncă dezlegare? Va afla ceva mai multă împăcare decât acea sete, care nu se poate potoli în vis? De altfel, când e un acord aproape unanim asupra relativită ii spa iale, de n-am crede că sistemul dc repercutare al cauzelor nu poate afla nicăieri un punct absolut. Taina Fred Vasilescu merge poate în cea universală, fără nici un moment de sprijin adevărat, aşa cum, singur a spus-o parcă, un afluent urmează legea fluviului.'''

111

GEORGE CĂLINESCU
Opere reprezentative ”Enigma Otiliei” – fragmente I Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu pu in înainte de orele zece, un tânăr de vreo optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfin ii Apostoli, cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă, obosit, o trecea des dintr-o mână într-alta. Strada era pustie şi întunecată şi, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, răcoroasă şi foşnitoare ca o pădure. într-adevăr, toate cur ile şi mai ales ograda bisericii erau pline de copaci bătrâni, ca de altfel îndeobşte cur ile marelui sat ce era atunci capitala. Vântul scutura, după popasuri egale, coamele pomilor, făcând un tumult nevăzut, şi numai întunecarea şi reaprinderea unui lan de stele dădea trecătorului bănuiala că mari vârfuri de arbori se mişcau pe cer. Tânărulmergea atent de-a lungul zidurilor, scrutând, acolo unde lumina slabă a felinarelor îngăduia, numerele caselor. Uniforma neagră îi era bine strânsă pe talie, ca un veşmânt militar, iar gulerul tare şi foarte înalt şi şapca umflată îi dădeau un aer bărbătesc şi elegant. Fa a îi era însă juvenilă şi prelungă, aproape feminină din pricina şuvi elor mari de păr ce-i cădeau de sub şapcă, dar culoarea măslinie a obrazului şi tăietura elinică a nasului corectau printr-o notă voluntară întâia impresie. Din chipul dezorientat cum trecea de pe un trotuar pe altul în căutarea unui anume număr, se vedea că nu cunoaşte casa pe care o căuta. Strada era pustie şi lumea părea adormită, fiindcă lămpile de prin case erau stinse sau ascunse în mari globuri de sticlă mată, ca să nu dea căldură. În această obscuritate, strada avea un aspect bizar. Nicio casă nu era prea înaltă şi aproape niciuna nu avea cat superior. însă varietatea cea mai neprevăzută a arhitecturii (operă îndeobşte a zidarilor italieni), mărimea neobişnuită a ferestrelor, în raport cu forma scundă a clădirilor, ciubucăria, ridiculă prin grandoare, amestecul de frontoane greceşti şi chiar ogive, făcute însă din var şi lemn vopsit, umezeala, care dezghioca varul, şi uscăciunea care umfla lemnăria, făceau din strada bucureşteană o caricatură în moloz a unei

112

străzi italice. În apropierea mănăstirii şi peste drum de ea, o casă cu ferestre înalte era încă luminată. În fa a ei sta iona o trăsură luxoasă cu doi cai albi, înăuntrul căreia dormea, cu capul în piept şi cu hă urile în mână, un birjar gros, înfăşurat în tipicul veşmânt lung şi încre it de catifea. Tânărul ajunsese cu greaua lui valiză în chip de holercă în dreptul ei şi, după oarecare examen, se opri lăsând o clipă jos povara. Casa avea un singur cat, aşezat pe un scund parter-soclu, ale cărui geamuri pătrate erau acoperite cu hârtie translucidă, imitând un vitraliu de catedrală. Partea de sus privea spre stradă cu patru ferestre de o înăl ime absurdă, formând în vârful lor câte o rozetă gotică, deşi deasupra lor zidăria scotea tot atâtea mici frontoane clasice, sprijinite pe câte două console. La fa adă, acoperişul cădea cu o streaşină lată, rezemându-se pe console despăr ite de casetoane, totul în cel mai antic stil, dar console, frontoane şi casetoane erau vopsite cu ulei cafeniu. Zidăria era crăpată şi scorojită în foarte multe locuri, şi din crăpăturile dintre fa ada casei şi trotuar ieşeau îndrăzne buruienile. Un grilaj înalt şi greoi de fier, ruginit şi căzut pu in pe spate, dovedea, pe dreapta, existen a unei cur i, în care se zărea prin întuneric atât frunziş şi atâtea trunchiuri, încât întinderea ei, deocamdată, nu se putea calcula, impresia trecătorului fiind totuşi de pădure fără fund. Grilajul avusese o poartă mare cu două aripi, legată acum cu un lan . Doar o porti ă mai mică era deschisă, şi pe aceea, luându-şi sacul în mână, intră tânărul, după oarecare chibzuială. Ajungând în fa a uşii de la intrare [...] Tânărul apăsă pe clan a moale şi dădu să tragă de uşă. Însă spre spaima lui, uşa cea uriaşă se mişcă aproape de la sine, căzând spre el cu un scâr âit îngrozitor. Intimidat, aşteptă ca lumea din casă, intrigată de zgomot, să năvălească jos, dar nu se întâmplă nimic. Tânărul intră atunci, încercând să închidă cât mai bine infernala uşă, şi abia înăuntru făcu uimitoarea descoperire că mânerul de os al unui probabil clopo el interior atârna în sală. Nu îndrăzni totuşi să sune numaidecât, într-atât îl miră anticamera. Ea era de o înăl ime considerabilă, ocupând spa iul celor două caturi laolaltă. O scară de lemn cu două suişuri laterale forma un soi de piramidă, în vârful căreia un Hermes de ipsos, destul de gra ios, o copie după un model clasic, vopsit detestabil cu vopsea cafenie, inea în locul caduceului o lampă cu petrol cu glob de sticlă în chipul unui astru. Lampa era stinsă, în schimb o altă lampă plină de ciucuri de cristal, atârnată de înaltul tavan, lumina tulbure încăperea. Ceea ce ar fi

113

şi îndeosebi porfirul. [. acoperind numai doi din i vizibili. care. erau grosolan tencui i şi zugrăvi i cu şablonul şi cu mâna. tânărul stătu locului nemişcat.adăugă tânărul. Când provocatorul acestor grozave pârâituri fu jos. Trecu un timp chinuitor pentru necunoscutul de jos. spre a corespunde inten iei clasice a scării de lemn. Capul îi era atins de o calvi ie totală. pătrată. Atunci un fel de schelălăit metalic răsună de sus ca-n nişte spa ii mari şi goale cu ecou rău. răspunse repede: . ar fi trebuit să fie de marmură sau cel pu in de stuc. pe urmă. a cărui vârstă desigur înaintată rămânea totuşi incertă. ca şi când n-ar fi în eles întrebarea. Acest sistem de decora ie. adulterări donatelliene. clipind rar şi moale. apoi cu un glas neaşteptat de răguşit.. întocmai ca bufni ele supărate de o lumină bruscă.surprins aici ochiul unui estet era inten ia de a executa grandiosul clasic în materiale atât de nepotrivite. uimit de această primire nepotul dumnealui.Nu-nu-nu ştiu.. zâmbea cu cei doi din i. Buimăcit.. imitând picturile pompeiene. indicând astfel în chip supărător lipsa de coeziune a planurilor. Pere ii. nu-nu stă nimeni aici. clipi de câteva ori din ochi. Tânărul.. aşteptând o revenire asupra tăgadei. hotărându-se în fine. -Eu sunt Felix .. privind întrebător şi vădit contrariat. duhnind a tutun. ale cărei capete de jos erau sprijinite pe doi copii de stejar. refăcu întrebarea: Aici șade domnul Constantin Giurgiuveanu? Bătrânul clipi din ochi. tavanul imita prin zugrăveli casetoanele unui plafon roman. era tăiat în două sec iuni corespunzând fiecărui cat. mişcă buzele. nu cunosc.] 114 . însă sistemul de perspective şi festoane în loc să fie tratat pe întregul câmp al anticamerei. în sfârşit. Buzele îi erau întoarse în afară şi galbene de prea mult fumat. intimidat. aproape şoptit. Omul. trase de mânerul clopo elului. bolborosi ceva. printr-o optică falsă de zugrav.. şi fa a părea aproape spână şi. Omul spân păru tot atât aşa de plictisit de întrebare. tânărul văzu mirat un omule sub ire şi pu in încovoiat. din cauza aceasta. prin naive stropituri verzi şi roşii. precum şi crăpăturile lungi şi neregulate ale pere ilor dădeau încăperii un aer de ruină şi răceală. apoi scara începu să scâr âie ca apăsată de o greutate extraordinară şi cu o iritantă încetineală. -Unchiul Costache? îndrăzni să deschidă gura tânărul. dar nu răspunse nimic. ca nişte aşchii de os.

mătuşa Aglae. Aurica şi Titi. după opinia comentatorilor săi. însă elegant”. e Felix! Felix privi spre capătul scării ca spre un cer deschis şi văzu în apropierea lui Hermes cel vopsit cafeniu un cap prelung şi tânăr de fată.Dar. cămătarul. precum şi a ginerelui său. În jurul bătrânului foiesc interesele acaparatoare ale mătuşii Aglaia. cu buzele sub iri. cu iz de tutun. cam de cincizeci de ani. Se interpune însă încă un moştenitor. care-şi însuşesc mobilierul şi tablourile. e găzduit şi între inut din banii săi. avocat tară procese. căzând până pe umeri. o râvnesc rubedeniile apropiate. afabil. încărcat de bucle. orfan de părin i. care trece sub autoritatea tutelară a unchiului său moş Costache. papa. Stănică Ra iu. hotărât să urmeze medicina. cu breloc de aur la vestă. o masă rotundă cu o lampă de petrol cu glob de sticlă la mijloc. şi a copiilor ei. Întocmai ca în romanele lui Balzac. cu frontoane greceşti şi chiar cu ogive. cu exterioare şi interioare de clădiri: strada prin care trece Felix. cu umezeală pe ziduri şi lemnărie uscată “caricatură în moloz a unei străzi italice”. pe care. Felix Sima. Odaia în care e condus Felix e înaltă. “cărnos la fa ă şi rumen ca un negustor... iar Stanică Ra iu banii. cu “altoiri moderne”.. de aceeaşi vârstă cu Pascalopol.semn 115 . Tânărul. prin delimitarea unor tipologii. dar cu ferestre neobişnuit de mari. După un atac de apoplexie al bătrânului. casa acestuia e ocupată de rubedenii. cu fa a gălbicioasă. Casa bătrânului. scâr âie sub apăsarea picioarelor. păstra i în custodie de unchiul său. [. fabula romanescă se înscrie într-un cadru de epocă. Romanul e istoria unei moşteniri. pe care nu a înfiat-o deşi nu e lipsit de afec iune pentru ea. corpolent. cu scară de lemn de la intrare până într-un soi de antreu. Bătrânul are în grijă şi o fată vitegră. cu haine de stofa fină. acre şi nasul încovoiat şi ascu it . Otilia. după moartea unui bătrân cămătar. soră mai mare a lui moş Costache. în căutarea unchiului său avea un aspect bizar: nici o casă cu cat superior. e locul de prezentare a principalelor personaje strânse în jurul mesei la un joc de table. fiecare individualizat prin fizionomie şi inută: Pascalopol.] Comentariu literar Enigma Otiliei e un roman de tip balzacian.

E îndatorat fa ă de dânsa şi pentru că averea rămasă de la mama sa o băgase în afaceri. Spre fundul odăii. cu amestec de “nimicuri de fată”: panglici. o fată cam de treizeci de ani. de ramolisment. brodează o bucată de etamină pe un mic gherghef . de care nu se poate despăr i: se hotărâse să-i lase de zestre Otiliei “o casă cu de toate”. ridicându-şi mâna pentru a fi sărutată. Enigma Otiliei e romanul a doi orfani. Camera Otiliei. sfioasă. pentru că lumea îl solicită. în care fusese găzduit în prima noapte. domnişoară cu cozi împletite. căreia ar vrea să-i asigure un viitor. dar şi cochetăria feminină fluctuantă. o masă de toaletă cu trei oglinzi mobile şi multe sertare. cămăşi de mătase mototolite. Tulea.. Dar moş Costache e un avar: se teme de lume. dresuri şi flacoane de apă de colonie. sfătuit de Pascalopol. privindu-1 pe Felix cu “avidă curiozitate”. de gust dar şi de capriciu. Îi oferă acestuia o sumă de bani. În casa Aglaiei e “o cură enie şi ordine de sanatorii . Între Aglaia şi Otilia. fiica Aglaei. relevând o copilărească lipsă de ordine în care se complace. Bolnav. Cum pe strada Antim nu erau prăvălii o asemenea casă ar putea să-i aducă beneficii: cumpără cărămizi provenite din demolări. batiste. ca moştenire. ca înfă işare. îl priveşte scrutător pe Felix examinându-1 din cap până în picioare. încărcată cu un miros pătrunzător de ulei. Afec iunea paternă a bătrânului e strangulată de dorin a de a păstra banii. E so ul Aglaiei. cu ochi spălăci i. destupate. Amână însă gestul pentru mai târziu. ambian ă ce sugerează mania artistică a bătrânului Tulea şi gospodărească a Aglaiei. cu fa ă prelungă şi bărbie ascu ită. rară însă a se gândi la lipsa lor de durabilitate. pentru a-i fi înmânată mai târziu Otiliei.de răutate şi plinătate de sine. în alegerea detaliilor de inută şi de prezentă.toate în învălmăşeală. mobilier de modă veche: patul cu tot-felul de nimicuri împrăştiate. pentru că sunt mai ieftine. Când Felix îi ceruse bani pentru a- 116 . trase în afară. e “un mic ascunziş feminin” . un alt personaj. Într-o privin ă. pe masa de toaletă . lângă o mesu ă: un bătrân.” iar atmosfera. şi cu grijă fa ă de Otilia. Simion Tulea.o prefigurare a firii locatarei. Moş Costache o protejează pe orfană. ca siguran ă de subzisten ă.. cu papuci în picioare şi broboadă pe umeri. Aurelia. rochii şi pălării zăcând pe fotolii. care-i mai mare. De aceea e mereu în gardă.semn de decrepitudine. bătrânul e oscilant: cu teamă de sora lui.

că poate-şi găseşte un prieten. cu “tonul răguşit”. dezagregarea personalită ii. Simion. Otilia este o enigmă . ca la Camil Petrescu. ca să-i rămână averea. într-un sanatoriu de boli mintale. cu reac ii derutante. de onestitate şi uşurin ă. bătrânul caută să îl îmbuneze. dezmă ată”. i s-a explicat că bătrânul a datat cambia în decembrie. În cele din urmă. copilăroasă . e de sorginte proustiană. Otilia e “prefăcută.Pascalopol. deci responsabil de plată. “dezmă ată”. îndemnându-1 pe Felix să-1 completeze cu suma de 1. ca modalitate de protec ie delicată. dedublarea conştiin ei .e o caracteristică a romanului modern. Aglae e prototipul balzacian al “babei absolute”. la vârsta pe care o are. adică atunci când va fi major. cu instincte sigure şi abilită i feminine.feti a” lui moş Costache. cum e Otilia. ca un drept al ei. dar nu plăteşte birja cu care a fost transportat. o alta e “zăpăcită”. Scaden a rămăsese însă în alb. oscilând între sexualitate şi afec iune paternă. o alta e “fe . Sunt mai multe Otilii în roman: una tandră. evoluând între adolescentul Felix şi bărbatul cu experien ă. Interesul prozatorului pentru psihologii insuficient cercetate sub aspect literar. prin răsfrângerea în mai multe oglinzi cu unghiuri de inciden ă diferite. Îl internează pe so ul ei. Pascalopol e un aristocrat avut şi cult. Pentru ea. ca şi asiduitatea echivocă a lui Pascalopol. “străina” mătuşei Aglaie. moşierul e îndrăgostit de Otilia. Scriitorul studiază psihologii incerte. Tehnica relativizării imaginii. Şi totuşi. Otilia e cochetă. Tip de om rafinat. şi de căr i şi de o mul ime de lucruri. Gargarismele verbale ale lui moş Costache sunt o mască ce ascunde şiretenia. îi face o neaşteptată propunere: să se împrumute de la cineva cu o mie de lei. alienarea. nuan at urmărite de autor. luminoasă. apucătoare. Pentru Felix. suspicios vulgară. blazat şi generos. Aşteaptă ca să-1 lovească damblaua pe frate său. 117 . cu distinc ie socială şi sufletească.a lui Felix.000 lei şi să-1 dateze cu 30 decembrie 1910. Consultând un coleg de la Drept. rapace. A doua zi veni cu un bilet de ordin. căci avea nevoie. cu rezerve de candoare sufletească. Rudenia o concepe unilateral. surprins şi înfricoşat.amestec de luciditate şi ştrengărie. “fără cusur în rău”: acră. complica ia interioară a personajelor nu e balzaciană.şi cumpăra în primăvară un pardesiu. Cel mai interesant cuplu e Otilia .

Avarismul său nu e de ordin politic. călătoriile. şi eu când eram student 118 . Contrastul cu fetele Aglaiei e izbitor: Olimpia e o fată bătrână. să nu mai amintească de scopurile lui. orice. Stănică. Aceasta e şi opinia Otiliei: “Un ambi ios e pu in egoist. Tupeul personajului izvorăşte din sentimentul de intimitate cu lumea din jur. ca rubedenie. Enigma e în însăşi feminitatea ei mereu proaspătă. conştient fiind de capacitatea intelectuală de care dispune. Otilia rămâne într-o penumbră de mister pe întregul parcurs al romanului. Pentru ea. ca şi Aglae.şase ani. ia uneori hotărâri derutante. ai zice. de “căsătorie” şi menirea ei. şi merg după oameni ca Stanică”. constată insinuant către Felix. Aurica. cu o artă de invidiat. Şi se hotărî totdeodată să-şi reprime orice vanitate şi să nu mai comunice nimănui. Comportamentul Otiliei e dezarmant: cântă la pian şi când e tristă. ci un cercetător cu carieră universitară. ştie Pascalopol după ce umblă. stai alături de ea. până când meritul său va izbucni singur şi indiscutabil peste câ iva ani. las că-i bine. Un articol publicat în străinătate îi înfierbântase gândul jurându-şi “să lucreze şi să studieze atât. în ambian a casei lui moş Costache. după opinia autorului careşi formulase observa ii “critice” despre opera sa literară în a sa Istoria literaturii române de la origini până în prezent. nerepetabilă. E dreptul lui de a se amesteca în via a celorlal i: “Nostimă fată Otilia. ceea ce îl tulbură pe Felix. el să aibă îndărătul lui o activitate publicitară remarcabilă. Stănică Ra iu e un intrus în familia Tulea şi. nu însă pentru a deveni un medic oarecare. “Fetele admiră pe oameni ca tine. spontană. E opinia lui Pompiliu Constantinescu. convinsă fiind că omul nu trăieşte în deplinătate decât cinci . muzica. şi vrea să facă din femeie o icoană pentru uzul lui personal”. Felix are o profunditate care sperie o fată. indolentă cu obsesii erotice. e un Ca avencu al ideii de paternitate. las că-i bine. şi când se simte fericită. Fiecare imagine a Otiliei e singulară. Felix n-ar putea vedea în femeie decât un tovarăş al aspira iilor sale. Iubind luxul. Erotic vorbind. e însăşi negarea feminită ii. îi spuse.Pascalopol. are temperament. Felix venise în capitală cu dorin a de a urma Facultatea de Medicină. ci prin familia pe care şi-o revendică pentru sine. încât la vârsta când unii îşi dau doctoratul. Vorbeşte avocă eşte despre “căminul părintesc”. O îngrozeşte gândul îmbătrânirii.

Îşi făceau bunăoară o rochie în 1900. Stănică înşeală buna credin ă a altora. O mantelă lungă. spre a-i purta în 1925. dom' Popescu. din amuzament. şi-şi cumpărau ciorapi de broderie în 1913. perfid. Volubilitatea lui este de a trivializa orice lucru. Perseverent. I-o plasase lui Felix pe Georgeta. las că nu eşti dumneata prost. mireasă! (fragment) Din zorii zilei şi până după-amiază. (Ultima dată când călcaseră pragul por ii fusese cu patru ani în urmă. îşi face reproşuri că 1-a aruncat pe Felix în bra ele Georgetei şi-i reproşează că nu şi-a făcut din Otilia o metresă. femeile se îmbrăcară. minte cu dezinvoltură avocă ească. Invidios. Stănică are geniu. la orele patru. lipsit de scrupule. Stănică a â ă spiritele.şedeam în gazdă pe aceeaşi sală cu o fată delicioasă. nu prea uzau lucrurile şi nici n-aveau sentimentul evolu iei modei. încât toaleta de stradă devenise un eveniment. Ieşeau atât de rar din casă. In materie de demagogie şi versatilitate. inventiv în maşina ii de culise. izbucni în râs. când germenul discordiei a prins. gata de plecare. se adunară toate în salon. nu te văz eu?” Personajul e extraordinar. o bonetă de jeuri negre strălucitoare ca cocsul ud. o acoperea de sus până jos ca un sarcofag de mumie egipteană. ce fată. la înmormântarea unei rude colaterale. întinde o cursă bătrânului. neruşinat. formată din două clopote suprapuse.i interesele şi atât. şi toată lumea stătu închisă în casă. ehe. să te fereşti însă de Otilia. cotrobăind. în jurul nodului de păr bine consolidat. Tanti Mali avea pe cap. pe care n-aveau prilejul s-o poarte decât în 1914. cu fantezie juridică. fă. Cinic. lasă porti ă deschisă pentru ca să poată trage foloase într-o eventuală situa ie. cu diploma ie de Mefisto. Păreau ieşite dintr-un muzeu de modă retrospectiv. încercând şi bombănind. Neieşind în lume. deşi obişnuit. pregătind terenul ca moş Costache să nu-şi facă testamentul. Şi într-adevăr. Când. Ghenca avea căciulită şi manşon de 119 . e şireată.) în ziua aceea masa fu abolită. Lecturi suplimentare CARTEA NUN II Capitolul Vino din Livan.

semăna cu Monsieur de Paris. . strânse în cerc. ridicole. iar celelalte purtau un fel de surtuce de astrahan cu mânecile bufante şi tichii mici din aceeaşi blană. cu nasturi mul i. privit de m-me Policrat. carâmbi mari. cu melonul pe-o ureche. Caterina cu Ghenca. cu iataganul înfipt într-un buzunar şi cu pistoalele la sân. urmau două câte două.. călcând bine dispus. noi şi străvechi totodată. dar erau în stare să facă de trei ori ocolul oraşului pe jos. Salonul se umplu de un miros pătrunzător de naftalină şi molii. îşi dădură în sfârşit verdictul: -E un copil! [. După îndemnuri repetate. căci pensionarele din casa cu molii ieşeau rar în lume.. Mânecile nu-i acopereau îndeajuns lungile şi tarile manşete şi. ca o demonstra ie de ostilitate împotriva lumii noi „coşcovite”. După el. privite de pe geam de mahalagii curioşi. groase. Vera însă. sărută mâna la toate. Spa iile fuseseră lărgite prin retragerea mobilelor spre col uri. fapt ce stârni admira ie. iar în salon fotoliile imita ie Aubusson fuseseră orânduite lângă perete. ca într-o 120 . în hainele de mult nepurtate. asisten a se urni. tanti Mali. şi din obişnuin ă le ridicau într-o parte cu o mână. Rochiile le erau la toate lungi până în duşumea şi rotate. monahal. Cele şapte femei o sărutară pe rând pe amândoi obrajii.Haide i.] Casa era toată luminată a giorno şi uşile date de perete. de sub care părul cădea în streşini mari.. închis de sumbrul Silivestru. frate. o învârtiră şi o contemplară şi. Convoiul era. Convoiul intră cu demnitate şi ostilitate în casa din strada Polonă. melancolicul călău. o luară pe lângă Lucaci şi continuară neosteni i drumul pe jos până în strada Polonă. Silivestru apăru şi el mai deşirat şi încovoiat în lunga redingotă lucioasă ca tuciul lustruit şi cu semijoben pe cap. intimidat. care nu se mai dă jos din tramvai şi automobil. Trecură astfel încet prin fa a bisericii. că se face târziu! strigă dom' Popescu. puşi pentru a doua oară în via ă. o mângâiară. şi dom' Popescu începu să strănute ostentativ. prin lorgnon. îşi clătina bonetul şi ducea lin cele două clopote. Dom' Popescu deschise convoiul. ca în marile parade. Tanti Caterina purta ciorapi de broderie neagră. După altă distan ă de un metru. aşezându-se de la început într-un pluton ordonat. intimidată de atâtea femei bătrâne şi încă respectuoasă fa ă de cei mai în vârstă. la distan ă de un metru. în sfârşit. odată.lutru şi gâtul îi era sugrumat într-o zgardă lată de mici mărgele. lăsând să se vadă nişte ghete prelungi. Agepsina cu Magdalina şi Lisandrina cu Fira.

Dom' Popescu. dar cu fa a copilăroasă şi zâmbitoare. cele mai multe de argint. cu pachetele în mână. depuse iataganul. în apropierea mesei. m-me Policrat. intimidată. Supărarea îi trecu însă pe dată ce Vera. dar e minunat! Ce de lucruri vechi! [. în cele din urmă. dar blândă în ochi şi în încovoierea nudă a sirii spinării. sco ând dintr-un săcule de mătase şi broderie neagră un pumn de agrafe. Bobby. fireşte. lângă masă. Sfios. le puse pe masa Louis XV din mijloc. şi col ul 121 .Oh. Ochii îi sclipeau ca panselele ude. de jur împrejurul salonului. sfeşnice de argint. lăsându-i pe to i cu gura căscată. puse pe un col al mesei o cărticică cu scoar e scorojite şi se retrase pe scaunul său. pline de importan a misiunii lor. cu şalul înjumătă it al tantei Mali. Toată lumea se aşeză jos de jur împrejur şi aşteptă în tăcere. ca unul să deschidă vorba. şedeau cei nouă pensionari ai casei cu molii. Jim veni şi el încruntat şi aşteptă. Vera era angelică. rătăcit. în smoching împrumutat şi. în lucrătură veche. condusă de două tinere fete. cu spiritul critic mai potolit. şi. foarte fardată şi seniorială. Un fior de gravitate îi trecu prin inimă şi aşteptă. în rochie de mireasă. Îmbrăcată în alb şi cu cununa grea de beteală în jurul luciosului breton.Să fie într-un ceas bun! Apoi. gata pentru func iunea de naşi. ca evenimentul să se petreacă.sală de consiliu. linguri e. To i se ridicară pe rând şi depuseră ofranda lor. tanti Ghenca se ridică în picioare şi zise solemn: . Atâ ia martori la solemnitatea vie ii lui i se păreau odioşi. păşi pragul. aşa încât masa se prefăcu în tarabă de anticărie plină cu icoane.. ar fi sărit bunăoară pe geam sau s-ar fi agă at de candelabru.. un ofi er înalt ca un ulan. pahare de cristal.] După o jumătate de ceas ceremonia de care avusese atâta silă Jim începu. roşii şi sinilii. Erau cumnatul şi sora Verei. feligene. Silivestru fu cel din urmă care se ridică. talgere de aramă. oh. precum şi pistoalele. cercei şi inele. desfăcând misteriosul corp contondent. care intrase de curând bătând din pinteni şi salutând milităreşte asisten a. În picioare. M-me Policrat examina cu lorgnon-ul piesele şi exclama entuziasmată la fiece lucru: . dar cu foarte mari pietre galbene. la un semn al popii cu barba afumată. elegantă. Dacă n-ar fi iubit-o pe Vera. domnul Emilian Protopopescu cu „mămica”. şi o femeie tânără. ar fi făcut extravagan e.

uimire şi fericire. una din bătrâne se închina rar şi cucernic. în vreme ce galbenul dascăl îngâna pe nas. ci undeva pe plaja mării. sau într-un pat de mic hotel de provincie. Părintele începu să cădelni eze în jurul mesei pe care erau cununiile. Din când în când. părintele mârâind profund. în mijlocul atâtor fe e zbârcite. Vera şedea smerită şi urmărea cu ochi ascultători punctele ceremoniei şi Jim îi sim ea alături răsuflarea aburoasă şi caldă. ca ninsoarea de afară. Dumnezeul nostru. În jurul Verei ar fi voit o gardă strălucitoare de douăsprezece genii şi deasupra o ploaie de artificii planetare.. languros. dascălul învârtind melodia nazală în chip de melc. slavă ie. rămânând apoi pironită spre miri. căzând lent.gurii îi tremura într-un zâmbet continuu de sfială. ca o binecuvântare înainte de întâia atingere corporală. Barba afumată a popii şi pântecele lui masiv i se părură lui Jim demoniace. sub ochii holba i ai popii şi ai dascălului galben ca de icter. Veni cu atâta sfială înspre Jim..” Slujba porni încolăcită şi cu fum de tămâie.”(.) 122 . încât acesta se gândi s-o ia în bra e şi s-o învârtească prin casă. cu ochii în tavan: „Slavă ie. nu însă aci.

PARTEA A II-A LITERATURA ROMÂNĂ POSTBELICĂ 123 .

cea de după primul 124 . a continuat să se manifeste romantismul. precum poporanismul şi sămănătorismul. literatura română de la sfârşitul sec. de M. Ion Creangă. Alecsandri ş. Kogălniceanu. mai întâi. Acum pătrunde. o durată de circa trei decenii. Aşa. şi romantismul. Epoca următoare. social-politic). odată cu romantismul. în cadrul căreia . cele două curente marcând.a. operele lui Gr.îndruma i şi sprijini i de Titu Maiorescu . Bolintineanu. Epoca următoare. a fost influen ată de ideile iluminismului (care nu este un curent literar. aproape fără excep ie. ci doar unul ideologic.LITERATURA ROMÂNĂ POSTBELICĂ (din 1948 până azi) Pentru a în elege mai bine ce s-a întâmplat cu literatura română după al doilea război mondial.scriitori ca Minai Eminescu. întrucât acum au activat şi au creat . trebuie să precizăm. la noi. XX (1890-1920) este marcată de curente literare noi. este epoca paşoptistă (paşoptismul). epoca de la sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX (1780-1830). Alexandrescu. la revista „Dacia literară” (1840) prin curentul na ional-popular. la o perioadă din istoria literaturii române. Ion Slavici. după 1840. D. clasicismul şi. pentru simplul motiv că nu aveam până atunci literatură propriu-zisă. V. XIX . precum realismul. dintre 1830-1860. curentele literare existente în literatura occidentală au fost clasicismul şi preromantismul. ele s-au manifestat mai târziu.a. După cum se vede. ambele circumscrise direc iei culturale a tradi ionalismului. simbolismul şi naturalismul. denumită. Ion Luca Caragiale ş. parnasianismul. după 1830. în egală măsură. la noi. cunoscută şi sub denumirea de literatura română veche. La noi.începutul sec. În epoca respectivă. epocile literare au. prin sintagma din titlu. de pildă. În epocă. ini iată. dar au apărut şi curente literare noi. Este şi cazul perioadei care urmează. Perioada dintre 1860 şi 1890 este cunoscută sub numele de epoca marilor clasici.ca şi în perioadele sau epocile anterioare s-au manifestat mai multe curente literare. participan i şi protagonişti ai Revolu iei. numită aşa fiindcă are în centrul ei Revolu ia de la 1848 şi fiindcă scriitorii epocii au fost. la noi. conven ional. că ne referim.

redactor-şef la „Scânteia”. criticându-i opera şi acuzând-o de slujire a intereselor burghezo-moşierimii. ~ To i marii scriitori (Arghezi. Th. ci şi în cea spirituală.se produc muta ii importante nu doar în sfera social-politicului. Al. Practic. până la moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. iar scrierile lor sunt scoase din librării şi biblioteci. Ioan Păun Pincio. întreprinde următoarele ac iuni: ~ Începând din 6 ianuarie 1948.este realismul socialist.fiindcă fusese instituită cenzura -. care creează în maniera cunoscută. avangardistă chiar. în cultură şi literatură. adică cea modernistă. cu mult mai voluminos decât cel ini ial. toată literatura română cu excep ia lui Sadoveanu.când. De ce 1948. prin înlăturarea monarhiei. de fapt. ~ Curentul literar . că doar al II-lea război se sfârşeşte în 1945. care presupunea blamarea fermă a orânduirii capitaliste. Sahia. cel mai important scriitor român în via ă. A. Pentru motivul că. sub forma unei căr i de vreo 200 pagini. un „Index cuprinzând scriitorii şi operele care trebuie epurate din biblioteci”. cum 1-a numit Marin Preda. în 1948. comuniştii preiau deplin puterea politică în stat . P. ~ Perioada care începe acum. până la 30 decembrie 1947 continuă literatura interbelică. Pentru aceasta. Este tipărită atunci. 12 martie 1965) este cunoscută sub numele de epoca proletcultistă sau obsedantul deceniu.artificial creat şi impus în epocă . D. Eliade şi mul i al ii) sunt interzişi: nu mai au voie să publice . 125 . ve i spune. publică un serial intitulat „Poezia putrefac iei sau putrefac ia poeziei” în care îl atacă dur pe Arghezi. imediat după 1 ianuarie 1948. Toma . îşi continuă activitatea scriitorii interbelici. oficiosul partidului.este scoasă în afara legii.M. Voiculescu. Abia de la 1 ianuarie 1948 . demascarea vie ii de huzur şi desfrâu a claselor posedante. din februarie 1948. Necul ă. iar la scurtă vreme apare un Supliment la acest Index.R. Bacovia. Barbu. Blaga. Partidul Muncitoresc Român) era acela de a transforma literatura într-un instrument de propagandă ideologică. Obiectivul principal al Partidului Comunist (devenit. până prin 1960-1964 (practic. şi care se întinde pe mai mult de un deceniu. a exploatării muncitorilor şi ăranilor săraci de către burghezie şi moşierime.război mondial. denumită epoca interbelică (1918-1948). dar şi în cea tradi ionalistă (ortodoxist-gândiristă). Sorin Toma. trimise la topit sau încuiate în biblioteci la „fond secret”.

renun area la cultura şi literatura anterioară. la o mai mare libertate de crea ie. a III-a. mai al'es. vor plăti cu via a. de tip subiectiv. scriitorii . Acum scriitorii nu mai sunt obliga i să proslăvească socialismul. de tip subiectiv şi sus inător al principiului autenticită ii. Cronică de familie (1956) de Petru Dumitriu. ideologia comunistă şi. în „epoca de aur”. Aşa procedează însuşi Camil Petrescu. narative mai ales. aşa cum s-a întâmplat cu Marin Preda. a chiaburului. Romanul său postbelic Un om între oameni (3 voi.realismul socialist. Condi ia era doar aceea de a nu critica socialismul. ~ În epoca proletcultistă.cum am văzut . iar pe de altă parte proslăvirea ideologiei comuniste şi a eroilor epocii: activistul de partid. adică să abordeze orice temă. fiindcă celor mai vechi li se retrăsese acest drept -puteau să scrie orice. Dacă în prima etapă curentul literar era cum am spus . perioada comunistă (1948-1989) din istoria literaturii române are două subperioade: epoca proletcultistă (1948-1964) şi „epoca de aur” (1965-1989). autor al romanului „Cel mai iubit dintre pământeni” (1980). cum se spunea atunci. ~ După 1965. asistăm la o oarecare deschidere. ~ Aşadar. . ăranul sărac care trebuie atras şi instigat împotriva celui înstărit. 126 . renegarea şi blamarea perioadei capitaliste include .eviden ierea traiului mizer a satelor şi cartierelor muncitoreşti. Astfel spus.cei tineri mai ales şi care avem „drept de semnătură”. câştigate în epoca interbelică. în care autorul-naratorul omniscient relatează la pers. Ceauşescu la cârma ării şi a partidului unic. ca şi Descul (1949) de Zaharia Stancu. Cei care vor încălca regula. pe interzicerea libertă ilor constitu ionale fundamentale etc. Morome ii (1955) de Marin Preda. după venirea lui N. de tip obiectiv. tehnicile artistice. revenindu-se la cel tradi ionalist. Este abandonat romanul modernist. muncitorul cu o conştiin ă înaintată. ignorând consemnul. pe furtul muncii. clanul Ceauşescu. pe de o parte. în cea de a doua curentele nou ivite sunt neomodernismul (1960-1980) şi postmodernismul (după 19801983). unde perioada comunistă este numită „era ticăloşilor” şi în care se afirmă că o orânduire bazată pe raptul proprietă ii private. teoreticianul şi promotorul romanului modernist.1957-1958) este o astfel de crea ie. fiind repudiate totodată curentele literare din trecut şi abandonate modalită ile de crea ie. nu poate rezista. cu condi ia să laude realizările socialismului şi să omagieze pe eroii lumii noi.

Groapa (1957) de Eugen Barbu. Acestea sunt. ci din momente istorice şi epoci revolute. considerate de unii.deşi izbutite artistic apar in totuşi proletcultismului întrucât corespund cerin elor realismului socialist: sunt scrise cu permisiunea partidului. 127 . cum se exprimase Sadoveanu. adică au reuşit autorii respectivi să păcălească regimul. demascând caren ele vechiului sistem social-politic.Zbateri (1957) de Toma Spătaru. să eludeze cenzura care func iona fară cusur? Părerea noastră este că toate aceste romane . Dar reprezintă oare excep ii. condamnând clasele opresoare şi manifestând simpatie pentru „cei mul i şi obidi i”. de altfel. izbânzile estetice ale perioadei. excep ii. Toate au ca numitor comun faptul că se inspiră nu din contemporaneitate.

şi acesta . care a fondat. A. .Principalul teoretician al proletcultismului a fost A. sub forma de proletcultism. Pentru a-şi construi o cultură proprie sus inea Malinovski .în chip simplist şi vulgarizat. V.proletariatul nu poate prelua din trecut decât cel mult experien a tehnică. grupul Cultura proletară. Caracteristici: . . ceea ce conduce la nesocotirea specificului crea iei artistice. reflectat . adică arta şi.Sunt acceptate doar crea iile artistice care au un con inut proletar. tocmai pe motivul că n-ar fi în întregime proletare. încă din 1908.Proletcultismul neagă moştenirea culturală.MARIN PREDA Concepte de teorie literară PROLETCULTISMUL Originea termenului După victoria revolu iei bolşevice din februarie 1917. Bogdanov (Malinovski). în Rusia a fost creată organiza ia Proletassvaia cultura (Cultura proletară) de la care s-a format termenul proletkul’tura. după 1 ianuarie 1948.În octombrie 1920 are loc cel de al II-lea Congres al Proletcultului.Singura sursă de inspira ie acceptată o constituie procesul de produc ie.Metoda de crea ie recomandată şi promovată a fost realismul social. precum şi întreaga artă „neproletară” contemporană. . Lenin redactează un proiect de rezolu ie în care formulează tezele referitoare la moştenirea culturală. El consideră că experien a de via ă şi artistică a proletariatului ar fi diametral opusă experien ei claselor dominante (burgheziei şi moşierimii). afirmă că nu se poate face abstrac ie de cuceririle extrem de pre ioase 128 . I. la noi. literatura create anterior. izvorâtă dintr-o interpretare îngustă şi sectară a dorin ei de a se da crea iei artistice un con inut proletar. Cu acest prilej. mai ales. . de unde a fost preluat. Defini ie: Proletcultismul ar putea fi definit ca fiind o anume atitudine fa ă de artă şi cultură. Reprezentan i: .

. Dumitriu etc. Cert este că a apărut o nouă modalitate de reflectare a realită ii în artă. Moraru.simbolism socialist etc. Ion Vitner. Reprezentan i: . Cu excep ia ultimilor trei dintre cei cita i anterior.Proletcultismul cunoaşte la noi.După Congresul din 1920. influen e proletcultiste încep să apară îndată după 1944. . o extindere remarcabilă între 1948-1955 (şi chiar până în 1960-1964). în epoca numită. reprezentan ii proletcultismului la noi au fost evrei. . până prin 1932 .În România.ale epocii burgheze.În poezie: Nina Cassian. Păunescu). .Realismul socialist a fost fundamentat teoretic la Congresul scriitorilor sovietici din 1934. . Maria Banuş. noile realită i sociale. .În proză: Eugen Barbu. pe care Gorki o numea romantism revolu ionar. până la urmă s-a impus termenul de realism socialist. care doreau sprijinirea noii orânduiri (spre deosebire de al ii care i se împotriveau). Dan Deşliu ş. în scrierile lor. A. fiind fundamentat teoretic la primul congres al scriitorilor din 1934. Pentru ei a fost un pretext şi un prilej de a interzice şi de a discredita cultura română. M. Savin Bratu. trebuie preluat şi prelucrat tot ce e mai de pre din epocile anterioare. când s-a acceptat că el presupune o 129 . Scurt istoric Realismul socialist a apărut ini ial în literatura sovietică.La noi.doar de mişcarea artistică de amatorii din fabrici şi uzine. manifestându-se ini ial mai ales în poezie şi în critica dogmatică. La originea realismului socialist se află atitudinea scriitorilor sovietici.a. aşa cum au procedat întotdeauna şi cum încă mai procedează (a se vedea cele spuse şi scrise de V. dimpotrivă. inspirat. Novicov. ci. Pe to i aceştia îi unea dorin a de a difuza ideile Revolu iei socialiste şi de a reflecta. al ii . P. Proletcultul îşi pierde din importan ă. Realismul social Originea conceptului. de după Revolu ia din 1917. proletcultismul n-a fost teoretizat niciodată. Tismăneanu la moartea lui A. Tolstoi realism monumental. .În critică: N. Veronica Porumbacu. ocupându-se. de către Marin Preda „obsedantul deceniu”.

genuri. . după 1972 s-a încercat înlocuirea conceptului de realism socialist cu cel de umanism socialist. Defini ie: Realismul socialist este curentul literar al perioadei proletcultiste. se poate vorbi de programul realismului socialist la noi.În România. caracterizat prin aspira ia comună de a crea opere inspirate din munca eroică a poporului.Mare diversitate de stiluri. 130 . considerat ca fiind o expresie artistică a ideologiei burgheze. dramaturgie. modalită i şi chiar de programe estetice puse în slujba aceluiaşi el. termenul apare în publica iile literare de stânga la finele deceniului patru al secolului XX. de stiluri. poezie. . Trăsături caracteristice: .Urmând a se adresa maselor largi de muncitori şi ărani. constând în aspira ia comună a scriitorilor de a reflecta noile realită i ale socialismului şi de a contribui la educarea maselor în spiritul noii ideologii.La noi. . modalită i etc.mare diversitate de orientări. . stabilindu-se direc ii tematice pentru proză. . .Realismul socialist se opune modernismului interbelic.„Zugrăvirea veridică şi istoriceşte concretă a realită ii se îmbină cu sarcina influen ării ideologice şi a educării oamenilor muncii în spiritul socialismului”. literaturii i se cerea să renun e la experimentele formale în favoarea unei largi accesibilită i. genuri.Începând din 1948-1949.

se pare că timpul era foarte răbdător cu oamenii. se trântise în iesle să nu-1 mai găsească nimeni. Cât ajunseră acasă.. după ce se aruncase într-un pat. Rămas singur în mijlocii bătăturii. Al treilea băiat se furişase în grajdul cailor.i 131 . se dăduse jos din căru ă... Familia Moromete se întorsese mai devreme dela câmp. am discutat odată să.. apoi începu să se uite în altă parte. Ti a şi llinca. Moromete. dar mai tare ca fratele său. mă. Din mâna lui fumul igării se ridica drept în sus. Nilă: intrase în casă şi.Opere reprezentative ”Morome ii” (I) .. am terminat. ca şi când ar fi fost bolnav. trăsese căru a sub umbra mare a celor doi salcâmi de lângă poarta grădinii şi apoi ieşise şi el la drum cu igara în gură. fără grabă şi fără scop. . „Da. Moromete stătea pe stănoaga podiştei şi se uita peste drum. via a se scurgea fără conflicte mari. iar cele două fete. nu era acum timpul de ieşit în drum. începuse şi el să geamă. Stătea degeaba. se vedea că nu o astfel de apari ie aştepta.fragmente Partea întâi I În Câmpia Dunării. Moromete se uită intă la vecinul său în elegând pentru ce ieşise el la drum şi nu răspunse la întrebare. Mai avem un petic dincoace de Pământuri. tatăl. Moromete? Ai terminat. cu câ iva ani înaintea celui dc-al doilea război mondial.Ce mai faci. Bălosule? . plecaseră repede la gârlă să se scalde. de sapă? Iată că se ivise totuşi cineva. Paraschiv. cel mai mare dintre copii. Tu mai ai. nu se uita în mod deosebit. Moromete ridică fruntea şi îl văzu pe vecinul său din spatele casei apropiindu-se de podişcă. Se uită numai o dată la el. mă.Am terminat şi eu. mi l-au săpat ai lui ugurlan.. .. Părea de la sine în eles că singură mama rămânea să aibă grijă ca ziua să se sfârşească cum trebuie.Da. lăsase pe al ii să deshame şi să dea jos uneltele.. dar pe fa a lui se vedea că n-ar fi rău dacă s-ar ivi cineva. Era începutul verii. Oamenii stăteau însă în cur i. La fel făcuse şi al doilea. iar el întinsese pe prispă o haină veche şi se culcase peste ea gemând.

Paraschiv. fac o grămadă de grâu. Dacă dă ploaia asta. dar se ridică pe neaşteptate de pe stănoagă şi sări spre poartă. copiii se aşezaseră cu vremea unul lângă altul. Bălosul nu mai zise nimic.. pe Niculae.Păi.Zicea că a primit o dispozi ie. să strălucească bătătura. Adică. De ce trebuie să ne grăbim aşa!? . poate n-o să i-1 vând. lângă vatră. iar lângă ea îi avea pe ai ei. Moromete? Că vroiam să i-1 plătesc. sau un ordin. Tudore! zise el. Bălosule? Sau de când e voiajor nu-1 mai aranjează? zise Moromete..Mă întâlnii pe la prânz cu Albei.....Să ii minte că la noapte o să plouă.. ca şi când ar fi fost gata în orice clipă să se scoale de la masă şi să plece afară.. pe Ilinca şi pe Tita.. . De cealaltă parte a mesei. Morome ii mâncau afară în tindă la o masă joasă şi rotundă. Se înserase bine şi de pe vatră focul arunca până departe o fâşie roşie de lumină. Zicea ca mâine diminea ă porneşte prin sat după fonciire. copii făcu i cu Moromete. Moromete începu să se uite pe cer. Că cine are de achitat fonciire şi n-o s-o achite mâine. Vru să răspundă. aşeza i în jurul ei pe nişte scăunele cât palma.. Unul câte unul copiii intraseră în tinda casei. bărbatul acesta îi 132 . IV Catrina Moromete se şterse pe frunte de sudoare şi intră în tindă.. un cal scăpase din grajd şi voia să iasă la drum. Dar Catrina fusese şi ea măritată înainte de a-l lua pe Moromete. dracu să-I ia. Drept răspuns. apoi după câteva clipe schimbă vorba: .. Vecinul avu bănuiala că aceste cuvinte nu sunt chiar atât de nevinovate cum s-ar fl putut în elege din glasul cu care fuseseră rostite. dar trecu peste asta. . făcând. Moromete se mohorî dintr-o dată.părea să-i spună. Cât ieşeau din iarnă şi până aproape de sfântul Nicolae. o să le ia din casă..vând un salcâm! Poate am să i-1 vând.. El nu mai iese la sapă. jumătate întoarsă spre străchinile şi oalele cu mâncare de pe foc. Fără să se ştie când. Nilă şi Achim stăteau pe partea dinafară a tindei. .. admitem cazul că fiind ocupat. Moromete a rămas nemişcat.. de ce zici că nu vrei să mi-1 dai. mama vitregă a celor trei fra i. stătea întotdeauna Catrina Moromete. Cei trei fra i vitregi. mai adăugă el.Dar Victor al tău. după fire şi neam. .

apoi deodată se răsuci pe călcâie şi strigă: -N-am! 133 . Paraschiv nu-i răspunse. nici nu se vedea unde este.. bâtului. tu unde eşti.. moi.. până te-ai în epa în ea şi tot n-ai s-o ridici!. putea să se mişte în voie şi de altfel nimănui nu-i trecuse prin cap că ar fî bine să se schimbe masa aceea joasă şi plină de arsurile de la tigaie. iar fetele parcă stăteau Ia pândă în casă.murise în timpul războiului. de pe care el stăpânea cu privirea pe fiecare. cum îi spuneau cu to ii. deşi numărul copiilor crescuse. Totuşi. înghesui i.Catrino. secerile astea! strigă el supărat aruncând secerile pe prispă într-un fel de parcă secerile ar fî fost afacerea care nu-i plăcea. ca şi când cei doi de pe prispă nici n-ar fî existat: . To i ceilal i stăteau umăr lângă umăr. Moromete se aşeză şi el pe prag. fiindcă nu împlinise încă anii ca să fie luat militar. oftând. Locul lui era pragul celei de a doua odăi. masa fiind prea mică. Niculae. se aşeză turceşte pe pământ. cu care însă Catrina nu se avea bine. ori lipsi i de veselie. Moromete n-o mai schimbase de pe vremea primei lui căsătorii. Moromete se întoarse apoi spre grădină cu spatele la agent şi la înso itorul acestuia şi strigă iarăşi. ca totdeauna ei se aşezară la masă absen i. ci să ridice pietre de moară. ia. îi lăsase o fată (pe care Catrina o născu după moartea lui) şi când plecă din casa socrilor n-o luă cu ea.. El şedea pe pragul lui. ci acasă de apă la plămâni. Nilă şi Achim nu erau din firea lor nişte copii tăcu i.Paraschive. parcă ar fî trebuit nu să mănânce. Moromete stătea parcă deasupra tuturor. o lăsă bătrânului Năfliu. care nu avea scaun. Paraschiv. Moromete mai rămase câteva clipe cu spatele întors spre cei doi de pe prispă. [. dar nu pe front. evlavios.] XXIII Moromete trecu pe lângă prispă tară să se uite la cei doi care îl aşteptau şi se opri în dreptul tindei: . uitându-se în gol. Nu luă nimeni secerile. mă? Nu vezi că furca aia stă acolo lângă gard de cinci săptămâni! Ia-o de acolo şi bag-o în şopron! Ar putea să stea acolo pân-o rugini. ochii. Catrina era plecată la biserică. fa. făcând în acelaşi timp câteva cruci repezi şi închizând o clipă.

hai. de când te știu eu. .Agentul se ridică şi vru să spună ceva.Foncierea pământului. lot Moromete.Asta mi-o cân i dumneata. dar îl suflă repede și se uită la omul care îl înso ea pe agent. Acum se uita în altă parte. întocmai ca şi când n-ar fi auzit nimic din ceea ce i se spusese. o întoarse pe partea cealaltă. şi pe anul ăsta te las până după secere. nea Ilie! Se grăbi Jupuitul. care eşti în tindă. pe care o inea subbra . uite ce este. de astădată desfacându-şi bra ele în lături: -N-am! .Catrino. Se rezemă liniştit de stâlpul casei și începu să se caute prin buzunarele flanelei. se uită la el întrebător. Lot Catrina Moromete. fără să se mire. pocnind încuietoarea gen ii.”şi vru să-l toarne în r-o foi ă. amestecat cu gunoi.. scoase un chitan ier şi începu să scrie în el: „Adică lei trei mii s-a primit de la d. 134 . zise agentul tăios. zise agentul. Moromete luă chitan a. Scoase din fundul buzunarului pu in praf de tutun.Hai. Tita ieşi pe prispă cu un cărbune şi-i dădu tatălui să aprindă. se uită la ea cercetător. că până la prânz mai am de încasat şaizeci de oameni. Pe mine perceptorul nu mă întreabă dacă dumneata ai sau n-ai. frunzărind un registru cu scoar ele moi. I se adresă supărător şi poruncitor: -Dă-mi mă o igare! Omul își scoase repede jacheta şi i-o întinse. Hai mai repede. Altceva n-am ce să fac. Nu e cine știe ce! Nea Ilie.” înainte de a scrie se uitase la om să audă confirmând. Moromete. Moromete însă nu zise nimic. sau Tito. rest de plătit două mii opt sute şaizeci și trei de lei.. plăteşti acum restan ele care sunt mai urgente. Ilie Moromete. trăgând liniştit din igare. îşi ridică fruntea la agent. apoi spuse: . Jupuitul rupse chitan a şi i-o întinse lui Moromete cu un aer grăbit. dar Moromete strigă iarăși . nea Ilie. care în acest timp îşi răsucea igarea. apoi o puse încetişor pe prispă. Ia stai colea jos pe prispă şi nu te mai uita aşa urât la mine! Moromete se apropie de prispă tăcut. nea Ilie. . azvârlind registrul cu scoar ele moi într-o geantă. trei mii de lei. parcă ar fi vrut să-şi dea seama dacă e legală. Anul ăsta s-a terrminat cu n-am. dă-mi un foc! Agentul se aşeză pe marginea prispei.

.. ici o mie de lei şi mai încolo aşa. Din Moromete cunoscut de ceilal i rămase doar capul lui de humă arsă. strigând înso itorului: . te in eu? . Nu vezi că i-am tăiat şi chitan a? Nu mai mă fierbe atât că statul nu mă plăteşte să-mi pierd vremea prin cur ile oamenilor.. Ce să. nea Ilie.Părerea mea e că e mai bine să laşi caii în pace. Moromete rămase pe prispă tăcut.Ia-le! O să-1 învă ăm minte pe domnul Moromete să aibă grijă să plătească impozitele statului! Ia-le pe toate. Nu mai fu auzit povestind.. crezi că noi fătăm bani? XXVIII (.. 135 . plăteşte! Dar de unde să. Jupuitu intră în odaia cea mare unde stăteau Morome ii şă se repezi spre capul unui pat. Nici nu mai fu auzit răspunzând cu multe cuvinte la salut..Ce dracu.i fac eu dacă n-am! De unde să dau? N-am! . . da.Ei. însă.] . Ce dracu.Plăteşte. . De ce nu vrei să în elegi că n-am? Ia.Uite-te la ăsta! se miră Moromete cu oarecare veselie. se dezvinovă i Moromete. Ce.i plătesc? N-auzi că n-am! . Moromete? Strigă agentul înfuriat. Tita le ieşi înainte şi începu să strige: . interveni Moromete împăciuitor.) Dar cu toată aparenta sa nepăsare. .Ia treci încoa! Îi făcu agentul un semn înso itorului. discutăm noi! Ce... Ei se urcară pe prispă şi intrară amândoi în casă.. Moromete nu mai fu văzut stând ceasuri întregi pe prispă sau la drum pe stănoagă.şase covoraşe ărăneşti şi câteva velin e.. În tindă. . strigă agentul înfuriat.Păi nu i-am spus că n-am?! zise Moromete nevinovat. Agentul trase de maldărul de deasupra lăzii şi îl trânti pe pat. ce v-a i repezit la ele?! N-a i mai găsit ce să lua i? Nu vă dau oalele!.. deasupra unei lăzi vopsite cu fel de fel de înflorituri.. se aflau unele peste altele vreo cinci .Lăsa i oalele aici. a tăiat chitan a! Zise şi înso itorul grav.[.Văz şi eu că a tăiat-o.. fumând liniştit. ne jucăm de-a baba oarba? Moromete se uită la agent şi încercă să zâmbească. Numai fruntea lui bombată se încre ise.Nea Ilie. făcut odată de Din Vasilescu şi care acum privea însingurat de pe poli a fierăriei lui Iocan la adunările care încă mai aveau loc în poiană.

istoric În discursul cronologic.al satului . Trei ani mai târziu. Morome ii Un posibil plan de dezbatere Romanul propune un cod: . eternitatea: sulfetul uman. Discurs cronologic 2.politice.politice. 136 . identificăm două laturi: A. Identificăm ipostaza: Eu . Continuitatea istorică: un “anvers” al individului fa ă de istorie. pe de o parte. actualitatea: cu frământări socio .. Această discontinuitate are ca efect. o spulberare a mitului duratei şi a mitului personalită ii: pater familias.I volum: al reac iei individuale. Omul e străin istoriei .al familiei Romanul reprezintă o poetică a raportului omului cu Lumea. iar.familie Eu .al epocii . astfel: .raportul e de subordonare dramatică 3. Din această perspectivă. surparea caracterelor.. pe de altă parte. Lipsite însă de omul lor aceste adunări aveau să-şi piardă şi ele curând orice interes. Omul e critic fa ă de istorie . Discontinuitatea istorică: un “revers” al istoriei fa ă de individ: o presiune a prezentului (“timpul n-a mai avut răbdare”).istorie Istoria este dispusă biplanic: 1. Discurs non . identificăm un deficit de perspectivă şi de biografie. Timpul nu mai avea răbdare.ceilal i Eu .. consecven a caracterului morome ian. Omul e supus istoriei . ca receptacol al esen ei trăirii.istorie (pe care am putea-o considera ca subtemă a romanului) putem identifica trei atitudini diferite: 1. istoria trece în plan secund. Din ipostaza Eu .raportul e de alteritate activă Cele două volume pun în eviden ă raportul individ / istorie. izbucnea cel de-al doilea război mondial. 2.raportul e de juxtapunere 2. B. identificăm în roman: 1. sub influen a transformărilor social . Altfel spus.

impulsiv. Asemenea şi în familia lui Ilie Moromete cu copii din două căsnicii. şi să coboare în Mormântul cuvintelor. Nu trăirea ocupă locul principal în roman ci rostirea despre trăire. Exteriorizarea lui Ilie Moromete se produce în primul volum iar a celorlal i. într-un discurs al solitudinii. cât de instrumentarea lor verbală. Tema rostirii For a romanului nu este dată atât de construc ia secven elor narative. solioc amar. Raportarea individului la istorie favorizează privirea existen ei eroului din dublă perspectivă: interioară şi exterioară. pentru că şi-a însuşit pământul din spatele casei. Femeia nu se măritase. femeia instigă pe feciorii lui 137 . personajele rămân nişte alterită i desparate iar realitatea e o scenă a insului comun. Şi cei din familia lui Ilie Moromete mocnesc în ei pentru o cauză mai veche. în planul rostirii. Achim. şi-şi duşmăneşe fratele. În acest volum. Cu limbă rea. când sunt în impas. interiorizarea este retragere în peştera cuvântării prime. Comentariu literar Primul roman al “Morome ilor” îşi trage seva din primele sale nuvele. din antecedentele biografice ale eroilor săi. Ilie Moromete oficiază în Templul cuvintelor. realitatea devine un imperiu al dezordinii bine regizate. trăind bucuria sevei de sensuri (voi. I). în volumul al doilea. În roman. de suportul vizual şi gestual al mecanicii desfăşurării unei personalită i. Tac. soră cu Ilie. pentru ca apoi să se însingureze treptat. Paraschiv. transfigurate şi în cauzele disensiunilor din familia lui Ilie Moromete. lipsi i de orizont lăuntric.al II-lea volum: al reac iei istoriei. pustiit sufleteşte. ascu ită. Măria Moromete. rabdă şi izbucnesc cu mânie stăpânită. El urcă şi coboară în roman o scară a destinului care coincide cu o scară a rostirii. în care omul este aneantizat. Ca să se sfătuiască se duc la Guica. dar demn. pentru a-i salva sevele şi func ia mitică (mut = mit în etimologia primă). aşteptând momentul să-şi împlinească ceea ce gândesc şi plănuiesc. Nilă. pentru că s-a însurat a doua oară şi ea ar fi putut creşte copiii rămaşi de la cumnata sa. individul trece în plan secund şi apoi este anihilat.. feciorii mai mari ai lui Ilie Moromete se simt nedreptă i i din pricina unor drepturi care li se cuvin. Agora (Poiana lui Iocan) se mută în scena eului iar discursul pentru ceilal i devine un.

cu Birică. Catrina. iubitor de carte. le seamănă.Moromete. Băiatul lui ugurlan primise o păruială de la un altul. De aceea îl împinge pe Birică. dar. străduind să cumpere. Nicolae e silit de fratele său Achim să se revanşeze sub ochii lui. Şi bogat. ea are drepturi. Ilie Moromete are problemele lui: are de plătit rate la bancă şi “fonciirea”. Achim pleacă cu oile la Bucureşti şi nu se mai întoarce. bolnăvicios. Oamenii în vârstă. Nicolae e altfel decât fra ii lui mai mari: e plăpând. îi cârpeşte o palmă odraslei nevolnice. în aparen ă însă. Pe de altă parte. n-au scrupule în educa ia pe care o dau copiilor. tatăl. deci. tenace. refuză să recunoască mezalian a Polinei. spre mai bună încredin are. să nu se risipească nici un ban. preocupat să nu înstrăineze nici un petec de pământ. şi-acum îi pare rău). într-adevăr. căci i-au mai rămas şapte pogoane din zestrea ei (unul îl vânduse Ilie Moromete. nu suferă jignirea. mai mare. care ar putea duce la destrămarea structurii arhaice a familiei. dar e inută în frâu de un tată autoritar. Familia. El poartă răspunderea capului de familie. şi sărac se zbat pentru existen ă. ceea ce nu ar vrea. judecă. dacă n-o să te ba i cu el”. îl izbeşte şi împroşcă zidul primăriei cu sângele plutonierului. Părintele îl avertizează: “Dacă mâine la prânz nu vii să-mi spui că i-ai spart capul ăluia care i-a băgat pământ în gură. te omor în bătaie” şi.Gumeşti. Există însă o luptă pentru existen ă în care eroii lui Marin Preda nu se călăuzesc după zicala: “Ce i-e scris în frunte i-e pus”. Timpul pare să fie foarte răbdător cu oamenii. pe câmp. Moromete. ugurlan. pălmuit pe nedrept de şeful de post. Teodor Bălosu. Ceilal i fug şi ei de acasă cu caii. să se impună. încăpă ânat. căci are probleme despre care nimeni nu trebuie să ştie. e măcinată de interese opuse. dârzenie agresivă. care are motivele ei să-şi urască bărbatul. care e gata să se lase păgubaş. nu se petrec drame zguduitoare. Dacă nu va avea un an bun va trebui să vândă din pământ. Polina are în ea ceva din firea tatălui. Bogatul îşi apără averea. în Siliştea . că ea e muierea lui şi are drepturi la zestre: “Tata n-o să-mi dea nimic. dacă va fi alungată. Duşmănită de copiii mai mari ai lui Moromete. om matur şi inteligent. părin i şi fra i. Bătut cu ciomegele de doi copii. nu se teme. Situa ia economică a lui Ilie Moromete se află deci într-un impas. om avut şi ranchiunos. pentru că flăcăul e descul . el trebuie să se descurce în 138 . e nu mai pu in tenace.

pe care îi păstrează. Strigă la Catrina. sau mijloc de apărare. rememorând întâmplări. Nimănui nu-i îngăduie să facă altfel decât zice el. cu care nu crede. admonestat de Tita. le zice răspicat: “N-am!” Apoi îşi răsuceşte o igară. insinuând ignoran ă şi naivitate. întotdeauna nemul umit aspru. e bătaie de joc. o citeşte cu răbdare. lăsând impresia că ar vrea să stea de vorbă.impasul în care se află. unde se aflau cei doi. îşi face o plăcere în a se juca cu spusele altora. Moromete. cere unei fete să-i aducă foc. în alte împrejurări. e susceptibil. De aici e savoarea anecdoticului spre care îşi îndreaptă evocarea lui Moromete. răstit. întorcându-se către oamenii fiscului. mai discutăm noi!” El mai are două sute. amuzându-se printr-o surprinzătoare suprapunere de planuri. Ia chitan a. apoi o restituie. Între oamenii din sat. cititorul în elege firea lui Moromete. uneori cu prefăcută candoare sau naivitate. stă de vorbă. ca să-i poată spune lui Bălosu. Cu ai săi. reluând naiv: “Păi nu i-am spus că n-am?” Când gluma se îngroaşă. ascultă pentru a-şi confirma propriul său gând. dar şi obiect de observa ie. Din pricina aceasta personajul pare “complicat” contradictoriu. îşi face de lucru. calm. care 139 . satisfăcându-şi o toană. derutează apoi prin reac ie inversă pe adversar. Oamenii fiscului vin să încaseze măcar o parte din “fonciire”. Moromete e cineva. considera ia pe care o manifestă fa ă de oameni. şi “Jupuitul” strânge lucruri din casă. calmul care exasperează pe interlocutorii săi sunt fa etele care ascund interesele lui Ilie Moromete. iar când el însuşi povesteşte. Moromete este el însuşi eroul povestirii. când pe copii. e comunicativ. se ascultă parcă pe sine însuşi. Din sentimentul acesta e seriozitatea sau indiferen a pe care o afişează după caz. pândeşte reac ia celuilalt. Se delectează când citeşte gazeta. supărat parcă pe Catrina. se hotărăşte: ia ici o mie de lei şi mai încolo aşa. Nu e lipsită de comic scena aceasta. savurează parcă plăcerea de a provoca. când pe nevastă. ăranul a â ă. dar dincolo de comicul situa iei. insinuant. condescendent. strigă la Paraschiv. nedumerirea. Trece pe lîngă prispă. Se face că nu-i observă. dar e precaut. apostrofează stropşindu-se cu prefăcut calm. după ce “afacerea” s-a încheiat: “L-am păcălit cu două sute de lei”. în aparen ă. apoi. mimând retorica informa iei politice. rezervat. Ignorant nu este. şiret. pare sucit. Mirarea. Se transpune în istorisirile tulburătoare pe care i le citeşte Nicolae. Omul are o bună părere despre sine însuşi Şi pentru că ceilal i nu simt ca el.

Nicolae. Moromete îi răspunde: “Nu e gata! . dar bagă de seamă! încheie amenin ător şi se sculă hotărât de pe tălpici”.. Are Moromete multă capacitate de interiorizare. Direc ia analitică a romanului e aceeaşi. E surprins şi băiatul.. stând în genunchi în fa a icoanei. îi recomandă să-i dea să bea apă. în batjocură: “Hai. când îşi vede nevasta rugându-se noaptea. Furat de ele. Dumnezeu n-are altă treabă. dacă zici tu. să ia premiul întâi.. căci to i recunosc “ciudatul dar de a vedea lucruri care lor le scăpau. Când se simte descoperit.. noaptea. parează stângaci. plus fonciirea pe doi ani . Numai ugurlan are să poarte în el un poten ial de răzvrătire împotriva sărăciei. pentru că de la tatăl lor nu pot ob ine nimic. Diferită e modalitatea în care fiecare îşi agoniseşte existen a. Faci tu ceva la Bucureşti?.. Moromete dialoghează cu sine însuşi: a dat ploaia. ajunge .Aceleeaşi. e muşcătoare.. 140 . zic şi eu ca tine. Mai trebuie un vi el care să se uite la ea!” E mali ios. lumea satului nu e însă mai pu in diferen iată. luându-şi. decât să te asculte pe tine?” .incită sau surprinde pe cei care-1 ascultă. stă cu ea pe cap”. pe care ei nu le vedeau”.. Deşi romanul e al lui Ilie Moromete. acum. ia înmul eşte două sute de duble cu cinzeci. dar în fine!. n-auzi? Ia pălăria din cap!” şi. Feciorii lui Moromete. care blestemă câinele care apucase o bucată de brânză. pe care1 admonestează: “Mă. Bine. Moromete e altfel. Grijile gospodăriei îl lăcătuiesc. oile şi caii. deşi se adresează lui Cocoşilă: “Săracu de el... întreabă apoi pe cineva în gând. Moromete însă se amuză. ironia lui. Birică va reface poate căsnicia lui Bălosu. Nu mai rămâne nimic. convins că cele mai întortocheate gânduri pot căpăta glas. ca să scape de tutela părintească îşi caută norocul în altă parte. Pipăie cu palma adâncitura pe care o atinsese ploaia şi se întreabă: “cât a fost în anul trecut dublul de grâu?” Apoi îşi porunci: “Ei. Cu sine însuşi. sfătuind-o. ca să pună ordine în gândurile sale. ca în cazul Morome ilor: satul se zbate egoist în lupta cu via a. în compensa ie. căci va munci pe la al ii. plus dobânda. Anghelina lui Botoghină n-o să mai aibă de plătit “fonciirea”. mai mult pentru sine. nu i-am luat de loc o pălărie şi uite că nu e învă at să o poarte. Cineva îi spuse că feciorul lui terminase poarta la care meşterise. Scapă de daravelă? Cinci mii ar fi rate la bancă. când nu e cu tâlc. Se retrage în sine însuşi. Moromete nu se aşteptase ca feciorul lui. pentru că are un alt temperament.. Femeia îi stricase liniştea pe care şi-ar fi dorit-o la cină.

Surprinsă fragmentar. Prozatorul notează undeva despre eroul său: “. alta decât în romanul lui Liviu Rebreanu. Ilie Moromete. Faptul. stăpân pe liniştea şi bunurile sale şi iată că libertatea în care crezuse se prăbuşea. prin oponenta unui alt “vreau” decât al fra ilor săi. adică aparent nepăsător. în contemplări 141 . natura subliniază cel mult o stare. de a se amuza pe seama celorlal i. Altele sunt coordonatele istorice ale dramei. nu are nimic neobişnuit în el. în sine. hăr uită de economia capitalistă. Raportat însă la psihologia umană. Pornirea e balzaciană. De aici apare şi dezinteresul prozatorului pentru descrip ii de cadru. Fetele lui Moromete nu sunt suficient creionate. încât confuzia e posibilă.. iar neliniştea şi spaima amenin a să-i ia locul”. metodologia clasică a individualizării. decât din punctul de vedere al eroului de roman. stricând echilibrul social până şi în via a de familie. sănătoasă. Se impune însă figura Polinei. Ilustrativă. Moromete n-avea de ce să nu fie. devine memorabil. pentru că linia conduitei lor nu e distinctă. etica tradi ională. se destramă pentru că nevoia de a trăi incită egoismul. căci. în felul său. care ocupă mai mult spa iu în al doilea volum. patimi care stârnesc pe oameni. în parte. decât în rare cazuri. În satul lui Ilie Moromete. Paraschiv se detaşează în contrastul dintre el şi Nilă. siguran a economică era o iluzie. Ilie Moromete judecă oamenii. nu există. cu câ iva ani înaintea celui de al doilea război mondial. intuindu-le firea. Există o dramă a pământului. care nu mai este răbdător cu oamenii.. către care se concentrează toată aten ia cititorului. el însuşi. De aceea îi provoacă. uitând de toate şi pierzându-şi ochii pe mirişte. arborescenta romanului pleacă însă şi se întoarce la acelaşi om. încărcat de semnifica ii. o altă proiec ie umană. Densitatea analitică exclude. în cotidianul vie ii.Drama lui Ilie Moromete e drama proprietă ii mijlocii ărăneşti. Comportamentul celorlalte personaje este deci ilustrativ. Satul se desfăşoară firesc. ca întotdeauna. se crezuse om liber. Drama socială a satului e analizată de Marin Preda sub aspectul ei uman. Achim e destul de şters. ca să-şi confirme observa ia. Stăruin a încăpă ânată a lui Ilie Moromete de a-şi apăra avutul şi familia nu putea decât să eşueze. sugerând dramatica mişcare a timpului. o scenă a secerişului. Celelalte personaje rămân în memorie numai în măsura în care rămân în primul plan al nara iunii. Re inem pe Nicolae. ni se pare.

fetele nu se mai gândeau că nu mai sunt oi în bătătură. într-un spectacol rustic de largă perspectivă. Nicolae se bucura.lexicală e proprie limbii vorbite. pe 142 . cu interjec ii şi exclama ii de sursă populară: “fa. cu fe ele în jos. care tinde să devină manieră: “. când are griji. Este acesta un răgaz rustic. Paraschiv sau Nilă. şi ele au aceeaşi filia ie popular . iar nevasta lui Moromete lăuda pe Dumnezeu pentru “mana cerească”.Belciugele. Fetele serviseră mâncare şi. la notarea aproape exclusivă a stărilor de conştiin ă. Trecerea bruscă de la un amănunt la altul. într-un context limpede. suspensia. mă-si! Strigă Toderici. deşi pare mai literar decât ne putem aştepta de la un ăran din Câmpia Dunării. zona lingvistică e a şesului dunărean. fonetismul şi construc ia gramatical . aprins cum era ai fi zis că flăcăul s-a îmbolnăvit. Repeti iile. care o înşelau pe femeie. frământându-şi carnetul în mâini. în aşteptare.” Construc ia gramaticală iese din tiparul formulei literare. timbrul. Catrina aprinse focul şi puse la încălzit o tigaie mare. obsesia acestora. E cazul lui Ilie Moromete. făcuseră umbră cu rogojina. răsturnările abrupte. denotă pentru Ilie Moromete. care impune şi ritmul vorbirii. În Morome ii.. La lumina albă a zilei. disimulată de violen a limbajului.. În această privin ă. mai trage-te pe fălcile alea . vizibile mai ales în Întâlnirea din pământuri. fără o rela ie logică evidentă. numai pentru ilustrarea unui moment în care vibrează tensiunea interioară..orală. Chipul lui Nilă se făcuse parcă mai mare şi.. Fundamentală este oralitatea expresiei. Marin Preda trece de la înregistrarea reac iilor fiziologice. flăcările de paie pâlpâiau. restrâns descriptiv. în evolu ia scrisului său. Era vremea prânzului. dar nu şi al lui Bălosu. plină cu fasole scăzută. când în umbre albe de aer topit şi viu. lângă căru ă. izolarea subordonatelor. discontinuitatea replicii sunt expresia unei stări de spirit. pentru că se făcuse grâu. are temperatură şi suferă în tăcere cu mintea buimăcită. frigându-i mâna.nesfârşite. limba vie fiind sursa afectivită ii pe care o deducem din “nervul” vorbirii lui Ilie Moromete. nu te prosti. accentul. Vorbirea e colorată. Nivelul expresiei este stilistic. cu temperamentul eroului. Pe alocuri e un naturalism lingvistic. Parcă pe mine m-a prins statul de bogdaproste . în reflectarea universului intim al eroilor săi. Ea se potriveşte cu firea. era vesel. Paraschiv şi Nilă zăceau sub căru ă. în culori când galbene.

Este acesta un mijloc de a integra nara iunea în modul de a gândi al personajului. că de nu.. în timp ce noi tremuram de frig.. 143 . şi unul dintre noi ne scăpă de furia turbată a acestui semianalfabet. aşi fi căzut şi eu lat pe jos şi mi-aşi fi spart capul. Îmi aminteam scene. că liftul ăla nu seamănă cu cel dintr-un bloc. căruia trebuia săi spunem ce număr suntem (fiindcă nu mai aveam nume. treceam prin fa a unei gherete. şi în locul căciulii. Munca.mă-sa de Inochen ie . jos.Mi se luase costumul meu civil şi mi se dăduse unul vărgat. pentru că Inochen iu al meu îi dă cu belciugele. Dar când te cheamă ara la datorie. pentru că stângăcia expresiei.. col oasă în întortocherea ei. de genul celor cu cosorul lui Moceanu. totuşi crezui că leşin când deodată se smulse din nemişcare şi mă pomenii în întuneric. cum era al meu. este reflexul unei frământări interioare incoerente. O explica ie există. Deși fusesem prevenit (vezi. începea să urle. care fusese inventat de Moceanu. că individul nu ştia să scrie astfel de numere. însă. cele mai multe comice.. mi se spusese. pronun ând nu o mie trei. eram numere). zero trei.. un gardian. trebuie să te duci.. Prozatorul utilizează stilul indirect liber. Ăla fusese un glume când se exprimase zicând că „e pu in mai rapid”. în care stătea la căldură. Am în eles repede. că d-aia ara asta a rămas o ară de mameluci. aspră. cu înjurături de o mare inventivitate. te ia mama dracului . . Si nu ştiam ce îl apuca pe gardian când i se spuneau numere care treceau de o mie. se opri. Pur şi simplu se prăbuşi în adâncuri cu o viteză de cădere ai fi zis liberă. de pildă 1003. Lecturi suplimentare CEL MAI IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI (fragment) Uneori gândul la felul cum îmi lichidasem eu tor ionarul venea ca un balsam peste suferin a mea fără nume care îmi chinuia dimine ile. La intrarea în galerie. ci zece. o bonetă.” Uneori avem impresia că frazele se încheagă greu. buf! dacă n-am fi fost înghesui i ca sardelele. e pu in mai rapid). ieşea afară şi începea să ne care la pumni în figură şi lovituri cu bocancul în fluierele picioarelor. dar nu era departe de aşa ceva şi când. Astfel de lifturi lăsase moştenire Franz Iosif şi nimeni nu le înlocuise de-atunci.

în subterană.. picioarele. dimpotrivă. şi câteva clipe mă stăpâni acea stare de frăgezime pe care i-o dă odihna după o trudă grea. restul putea să mai înghe e.. mă. . era umed. î i intra în ochi. mi se păru suportabilă. ia spune. cu speran a pe care glasul său mă făcea s-o întrevăd. îl trăgeai pe nas. î i intra în haine şi în piele. Noroc că nu bătea vântul. eram rece. dar frigul iernii se mai domolise. să nimereşti printre reac ionarii ăştia. Ca în orice lagăr. cât sosii.. îmi spusei că mişcarea degajă energie şi că după un anumit timp oboseşti tot mişcându-te şi abia după aceea organismul nu se mai poate apăra împotriva frigului. când şalele. numai praful negru începu să mă supere.. printre picioare. tocmai tu.. ce cau i tu. a acestei inven ii menite să elimine pe cei care o dată închişi mai vroiau să rămână oameni şi să reac ioneze ca fiin e umane. mă. căci într-o zi. Eu. aceşti duşmani înrăi i ai poporului? Cum. care era tot atât de puternic ca şi comandantul lagărului. dar numai pe dinafară... dar mai mult spinarea. e bine la carceră?” „Nu e bine”. de pildă. cu el stătu de vorbă. care ai fost la Auschwitz. printre criminali de război. tălpile goale. se legă de un de inut care de la Auschwitz nimerise la Baia-Sprie. când veni în inspec ie un colonel de la Bucureşti. Vocea cu care mi se adresă mi se păru duioasă: „Cum e. tu. îmi pusei capul pe genunchi şi adormii lipit de scândura. în curte era linişte.. care mi se păru caldă. Mă făcui deci covrig. culcările încetaseră. o mie trei? Ei. în urechi. care ai fost victima lor?” Griinfeld tăcea. aici? Cum. „Mă. dar nu mă sim eam rău.Mă trezii având senza ia că o dihanie deschisese usa si se uita la mine.. dacă nu chiar mai puternic. îmi strânsei bra ele la piept. unde ştiam că sunt plămânii. când umerii. Cât să fi dormit? Câteva minute sau câteva ore? Eram amor it de frig.. Mă ridicai în picioare şi atunci distinsei prin întuneric figura gardianului care mă băgase la carceră. că de-aia venise 144 . când coastele. dar ăsta continuă să-1 ia peste picior în acelaşi stil. Unii îşi spuneau (cei mai mul i) că trebuie să se mişte... În carceră fiecare gândea în felul său. în văzul nostru (fu înso it de el peste tot). să nu înghe e şi să moară. Ca să-1 distreze pe colonel şi să ne arate nouă cât e el de bine văzut. Griinfeld. î i năclăia capul ras. şi nu cu comandantul oficial. îi răspunsei. din zece de inu i unul era turnător. Iar peste ei un şef. Mi se spuse acest lucru tot aşa. era un sfârşit de februarie cu zăpadă care se topea. sim eam că ard după ce mai întâi deveniseră reci ca un sloi. Instinctiv îmi lipeam pe rând de scândura carcerei acea parte a corpului care sim ea mai tare frigul.

Eu nu eram bătrân. Capetele sunt diferite! Şi de ce să fie? îi trezisem simpatia pentru această profundă descoperire pe care existen a mea i-o pricinuise. până ce gândul i se distilase şi se făcuse esen ă de gând. aici. fie ministru sau alt fost mare stăpân al acestei lumi. detaşat de vreo pornire turbure. stomacul face aceeaşi digestie. La ce oare? La familia lui? La muiere şi la copii. cu acea bucurie curată cu care vrei să dăruieşti ceva unei persoane pe care o iubeşti. stând cu vătraiul în mână şi răscolind focul se gândise la mine. o mie trei. pe care mi-1 puse apoi pe gură. „Uite. El ridică atunci ceva negru pe care îl inuse ascuns la spate şi îl apropie încet de tâmpla mea. cu gingăşie.. să presupună că am fost fie general. de scândura carcerei: „Aici. Fumase probabil mai multe igări. în elegi? continuă el vârându-mi de astă dată vătraiul sub nas.la mine. Ce-avea ăsta cu mine? Nu dormise. la fra i şi la surori? Nu. uite aici. Era un vătrai. repetă el şi repetă şi figura ciocănindu-mi iarăşi tâmpla. mâna e mână. Ei. Nu mai putui dormi. piciorul picior. Şi lăcaşul acestei enigme era capul. să-mi dea drumul şi să mă duc în dormitor. dar ferm. şi mă lovi de câteva ori în tâmplă. Mă copleşi întâi o mare mâhnire. ar trebui să te lovesc”. 145 .. în loc să se culce stătuse probabil în gura sobei şi cugetase. Nu în corpul meu trebuia să mă lovească. iată ceea ce ne deosebea. până la simpatia umană trezită de limpedea lui revela ie: Capul! Da. cu partea lui îndoită. uite aici ar trebui să te lovesc (cu aceeaşi voce dulce. rupt. trase zăvorul şi îi auzii paşii îndepărtându-se. să nu mă doară). până descoperise exact ceea ce îl deosebea şi în acelaşi timp ceea ce îl lega de mine. Eu aveam alt cap decât al lui şi atunci luase vătraiul în mână şi venise să-mi spună. avem to i aceleaşi corpuri. mă. Eram deci o enigmă contemporană. După care închise uşa. cu ciocul cu care răscolea dânsul în sobă şi îmi împinse capul tot uşurel. dar uşurel. nu cu mult mai tânăr decât el.

Sunt acceptate spre publicare doar scrierile proletcultiste. Toată literatura anterioară anului 1948 este adecvată în încăperi şi depozite speciale. reuşesc să reînnoade firul întrerupt al literaturii române. Abia după 1960. V. tinerii poe i citesc pe ascuns pe Blaga. a fost instituirea cenzurii şi interzicerea circula iei scrierilor autorilor români afirma i înainte de război. şi vechii profesori fuseseră înlătura i din învă ământ). se studiau doar autori proletari (D. Apare un „Index” cuprinzând autorii şi operele interzise. Ana Blandiana.C. preamărind politica în eleaptă a partidului unic.. D. având formatul unei căr i voluminoase. Noua orientare literară impusă de tinerii scriitori de după 1960 1964 poartă numele de neomodernism.R. Blaga. după abolirea monarhiei. Bacovia. normală a fenomenului literar românesc a fost întreruptă brutal la 1 ianuarie 1948. Tineretul nu mai putea citi pe Arghezi. Goga etc. primul gest politic cu repercusiuni în sfera culturii şi literaturii. redactor-şef al Ziarului „Scânteia”. Sorescu. Începând din 6 ianuarie 1948. Porumbacu. Th. Partidul Comunist preia în totalitate conducerea politică în stat. organul de presă al P. pe ăranul sărac şi pe muncitorul cu o conştiin ă înaintată. Sorin Toma (evreu). când. Sahia) sau proletcultişti (M. Necul ă. Banuş. întorcându-se la realismul socialist al epocii proletcultiste. iar foarte curând un „Supliment” la acel index. Ioan Alexandru. Stănescu. În şcoală nu mai existau manuale (de altfel. începe o campanie furibundă împotriva literaturii române discreditând opera lui Arghezi în serialul „Poezia putrefac iei şi putrefac ia poeziei”. În acest context şi în aceste condi ii. pe activistul de partid. Prima măsură adoptată.NICHITA STĂNESCU Concepte de teorie literară Neomodernismul Evolu ia firească. Arghezi. Barbu. care putea fi consultat doar pe baza unor legitima ii speciale. adică cele care reprezentau un instrument de propagandă ideologică. am spune că neomodernismul reprezintă 146 . Deşliu şi al i vreo câ iva). Al. Dacă ar fi să-l definim. tineri poe i precum N. Bacovia (aşa cum va mărturisi Nicolae Labiş. Ioan Păun Pincio. constituind „fondul secret”. M.a. buzduganul genera iei de după 1960). Adrian Păunescu ş.

natura se făcu un cerc. când mai aproape. Şi deodată-n jurul meu. m-a muşcat. dar mâna nu le mai ştie. când mai larg. încă-o vreme. IUBIREA Leoaică tânără. şi-ncă-o vreme … 147 . leoaica. Opere reprezentative . poe ilor tineri li se adaugă cei maturi. de-a-dura. la tâmplă şi la bărbie. Ulterior. Mi-am dus mâna la sprânceană. Ştefan Augustin Doinaş. azi de fa ă.un curent literar apărut la noi după 1960. Curcubeu tăiat în două. Şi privirea-n sus âşni. caracterizându-se prin revenirea la imaginile artistice. la reflec iile filosofice. afirma i înainte de 1948 şi cenzura i (interzişi) în „obsedantul deceniu”: Emil Botta. Mă pândise-n încordare mai demult. ca o strângere de ape. iubirea mi-a sărit în fa ă. toate conducând la o revigorare a poeziei.texte şi comentarii LEOAICĂ TÂNĂRĂ. mai ales în poezie. Geo Dumitrescu etc. Col ii albi mi i-a înfipt în fa ă. Şi auzul o-întâlni Tocmai lângă ciocârlii. Şi alunecă-n neştire pe-un deşert în strălucire peste care trece-alene o leoaică arămie cu mişcările viclene.

provocând prin crea ia sa poetică o despicare a materiei prin cuvânt: “exprimarea este o ispăşire de lucruri” (op. afirmă. Oul şi sfera. maestrul. Necuvintele. suedeză). Roşu vertical. Un pământ numit România. Oase plângând. Premiul “Mihai Eminscu” al Academiei. stau întins peste pietre şi gem. maghiară. cu vădită conştiin ă artistică. Belgradul în cinci prieteni. Nichita Stănescu ocupă un loc esen ial în modernizarea acesteia. confirmat de celelalte: O viziune a sentimentelor. în capitolul intitulat “Hemografia”.COMENTARII LITERARE UNIVERSUL POETIC Originalitatea crea iei “Eu am venit pe lumea limbii româneşti ca să-1 vestesc (. engleză. prin care să sporească înavu irea fiin ării: “Te scrii pe tine pe dinlăuntrul sufletului mai întâi. cit. cu volumul Sensul iubirii. ca să po i la urmă să scrii pe dinafară sufletele altora” (op. Favorizat al Muzei şi al Sor ii. dând vamă de raze / la vămi. Editura Sport . de trei ori Premiul Uniunii Scriitorilor) şi interna ionale (“Gottfried von Herder”. franceză. Debutul din 1960. In dulcele stil clasic. Cartea de recitire. Nichita Stănescu s-a bucurat de o recunoaştere na ională şi interna ională. Iată-mă.) pe cel ce-1 va renaşte pe Eminescu” (Respirări.. Elegii. convins că are de dat vamă pentru tenta ia spre absolut: “Mor de-o rană ce n-a încăput / în trupul meu apt pentru răni / cheltuite-n cuvinte.) şi o extensie a lumii înlăuntrul său. / organele-s sfărâmate. Carte de citire. Opere imperfecte.Turism. va fi un eveniment literar. e nebun. Nichita Stănescu duce mai departe durerea sinelui bolnav de univers şi de poezie. Trecut prin poezia filosofică a lui Eminescu şi apoi a lui Blaga. Nichita Stănescu. Laus Ptolemaei. “Cununa de Aur”). Respirări. concretizată în traducerea poeziilor sale în alte limbi (germană. căci el suferă / de-ntreg universul. sârbo .croată.). carte de iubire. Anun ându-se a fi solul devenirii superlative a literaturii române. Dreptul la timp.. în ob inerea de distinci ii şi premii na ionale (“Meritul Cultural Clasa a Il-a”. precum şi în propunerea sa de către Academia suedeză pentru premiul “Nobel”. Epica Magna. cit. Noduri şi semne. / ah. Măre ia frigului.” (Elegia a zecea: Sunt) 148 . 1982). precizând că ea desemnează “scrierea cu tine însu i”.

Toată opera poetului devine un demers al participării lectorului la actul crea iei. XLV). concretizat într-o “pasăre mai mare decât toate. / dar mai ales în numele zborului” (A şaptea elegie). dominate de un lirism încă nediferen iat. concomitent cu obsesia efemerită ii. Poezii. am nervuri”. pe parcursul căreia într-un mod elegiac de o originalitate excep ională (aici intră şi celelalte 11 Elegii) “se descoperă conştiin a scizionată. efectul timpului asupra statutului cuvântului în discursul poetic. scrisul dă cititorului sentimentul coparticipării la actul crea iei. sfera. “în numele pietrelor trăiesc”. de manifestare a stării jubilatorii. iar scrierea .” (Elegia a opta: Hiperboreeana) Dispunându-şi crea ia într-o formă a postmodernismului Nichita Stănescu se vrea un titan al cuvântului. Nichita Stănescu. Parcurgerea poeziei lui Nichita Stănescu ne oferă bucuria relevării consubstan ialită ii emo ionale şi ideatice a cuvântului. identificarea cu materia până la depersonalizare. 1987. / în jurul căreia se-nvârte. de consonan ă cu sine şi cu lumea” (Ştefania Mincu. o etapă extinsă de la volumul Dreptul la timp până la Măre ia frigului. vizibil în primele două volume. Bucureşti. “în numele cărămizilor trăiesc”. timpul. de univers şi de cuvânt. “Trăiesc în numele păsărilor. o dată cu dezvăluirea eului empiric nichitastănescian. / Evul Mediu s-a retras în mine” (A patra elegie) şi una biologică: “Trăiesc în numele frunzelor. / cu ciocul ca o osie albastră. ce e prezent sau trecut. ca şi aventura conştiin ei de sine în cunoaştere” (ibidem) şi o exacerbare a conştiin ei scriiturii. prin intermediul căruia radiografiază poetic existen a universului. lăuntric şi cosmic.conştiin ă a universului. umplerea cuvântului cu povestea lumii şi cu 149 .Din această acaparare lacomă a tot ce este real sau închipuit. iubirea. universul. Atitudinea poetului fa ă de existen ă. se naşte o substituire temporală deplină: “învins în afară. Texte comentate. / cu patru anotimpuri. eludând timpul şi materia: “Visez acel laser lingvistic / care să taie realitatea de dinainte / care să topească şi să străbată / prin aura lucrurilor” (Necuvinte). Devenit radiografie existen ială. al cugetării apolinice. Existen a devine motiva ie a scrierii. “Trăiesc în numele cailor”. Lyceum. Zborul imaginativ va fi luat de cel spiritual. a determinat eviden ierea a trei etape în crea ia sa: “un moment ini ial. în care naşterea. vizibilă în celelalte volume. p. Editura “Albatros”. a elanurilor adolescentine.

prin deviere de la cursul previzibil al comunicării. “ca un vârtej de ape / cât mai larg / cât mai aproape”. unul sub altul. moartea şi credin a.nescrisele poveşti ale cunoaşterii hiperboreene. în prima strofă: “Leoaică tânără. revine din când în când iluzoriu în amintire. către lectorul său. comparativ cu atributele zoomorfic . şi cromatic. este şi procesul de disiminare. resim ită vizual. Epifonemul (epifonem = figură de stil care constă în adăugarea la sfârşitul unei unită i compozi ionale. IUBIREA. LEOAICĂ TÂNĂRĂ.apozitivă din titlul poeziei. Efectul psihic al întâmplării. Mă pândise-n încordare mai demult Col ii albi mi i-a înfipt în fa ă. iubirea mi-a sărit în fa ă. 2. m-a muşcat. sugerând şi spontaneitatea afectivă a crea iei.umane ale unei LEOAICE TINERE. ceea ce lasă impresia de dezordine. în fiecare vers. IUBIREA Varianta l 1. devin “noduri şi semne” în descifrarea originalită ii poetului. 4. nu numai în contextul acestei poezii. “ca un curcubeu tăiat în două”.” 3. Discursul epic se desfăşoară confesiv. 150 . e concluziv: factorul ini iatic al iubirii incipiente.vreme”. presupunem. De remarcat. Rela ia metaforic . ca într-un deşert. de împrăştiere a frazării poetice. de rupere şi aşezare în versuri. 5.nco . asociată figurativ prin inversiune topică. leoaica azi de fa ă. imagine duală a privirii. în al doilea termen. par ial alegorică. a segmentelor sintactice ale enun ării poetice. Motivul epic se referă la o întâmplare. “înco -vreme / şi . “peste care trece -alene / o leoaică arămie / cu mişcările (-i) viclene”. un rezumat a ceea ce s-a spus mai înainte) din finalul poeziei. reflectă vizual senza ia înfiorată de uimire.

leoaica. poezia Leoaică tânără. vol. O viziune a sentimentelor). de felină nobilă.” 151 . vol. coardele sau clapele ei inefabile. deci. poezia lui Nichita Stănescu devine privire către Lume şi iluminare prin ea. Astfel. nr. (Nichita Stănescu. Ordinea cuvintelor). văzut dinlăuntrul. iubirea este o alegorie a violentei iviri a iubirii.i naştere. Cuprindere şi exprimare a Universului prin Unu. nu mai sugerează lumea: ea a devenit lume.Varianta II Remarcând muta ia produsă în poezia românească de către Nichita Stănescu. m-a muşcat. păsări . iubirea mi-a sărit în fa ă”. Apari ie frumoasă.cuvinte: cuvintele se scurg în lucruri şi lucrurile în cuvinte. aştri . în România literară. azi de fa ă. Aici găsim poate aspectul cel mai revolu ionar artistic al poeziei lui Nichita Stănescu şi el constă într-un dublu raport: de substan ializare a limbajului şi de poetizare a realului”. concluzionând: “Poezia. Leagăn sonor. îndrăgostitul nu poate să nu realizeze puterea penetrantă a acestuia. criticul Nicolae Manolescu eviden iază originalitatea acestuia. scris cu via a poetului: “î i scriu cu trupul meu via a / şi mersul stelelor i-1 scriu” (Testament. îi revine Iubirii rolul de a te deprinde cu conştiin a vie uirii în Fiindul universal. “Vârsta de aur a dragostei” determină “trezirea” lui “a sim i” din “a trece”. sprintenă şi agilă. Copaci . nu mai arată. În acelaşi volum. pentru că iubirea presupune jertfă de sine: Col ii albi mi i-a înfipt în fa ă.cuvinte. 29 / 1975) La Nichita. Acaparat de sentimentul frumos în esen ă. de visare” (Vârsta de aur a dragostei. În dulcele stil clasic). / de trezire. înlesnind prin “muzica sferelor” transcenderea terestrită ii: “alunecă-n tăcere pe suprafa a sunetelor / şi se ridică la stele”. a făcut din lume instrumentul ei muzical şi din lucruri. aerul prin sentimente: “E un sentiment dulce acesta. poezia este oaspetele mereu înnoitei zile de mâine: “numai viitorul o aşteaptă” (Poezia. vol. frumuse ea e consubsta ială durerii. resim ită aproape dureros. nu mai exprimă. După fiin area Cuvântului prin propria. ea se năpusteşte brutal într-un atac direct: “Leoaică tânără.cuvinte. poezia devine citire a Universului.

înflorit curcubeic şi sonorizat prin cântecul inegalabil al ciocârliei. printr-o stare de complicitate a “leoaicei” . bănuită. dar nealungată. Concretizarea durerii devine conştientizarea sentimentului. dureros de dulce”. iluminând prin cromatica sentimentului său clocotitor “curcubeice”. ca o strângere de ape. natura se făcu un cerc”. Derularea con inută în expresia “de-a dura” atrage după sine prin raportarea la flux . aşadar.iubiri cu “victima” sa: “Mă pândise-n încordare mai demult”. traiectoria gândului spre absolut. dar şi ciclicitatea căreia trebuie să i se supună. omul e terestritate inundată de celest prin privire. eul îndrăgostit ia în posesie întreaga natură. cu alte cuvinte. când mai aproape. eul îndrăgostit vrea să asimileze cosmosul întreg. Ieşit din violen a confruntării total schimbat. Ieşirea din sine este. Iubirea este sentimentul care-1 propulsează printre luceferi: “Şi privirea-n sus âşni Curcubeu tăiat în două”. Devenit neîncăpător.refluxul marin.” 152 . a cărei existen ă abia acum o realizează. ce fusese alimentat subteran printr-o stare de indecizie.” Trup şi suflet. folosirea simbolică a cercului sugerând şi nevoia de perfec iune prin lărgirea orizontului cunoaşterii. Zborul imagina iei poetice nichitastănesciene închipuie înăl area omului prin sentimentul năvalnic al iubirii.Găsim aici o materializare modernă a oximoronului erotic eminescian: “suferin ă. Auz al vederii propulsate cosmic. starea de îndrăgostit se materializează sinestezic în cântec. ea însăşi înstăpânită în absolut: “Şi auzul o-ntâlni tocmai lângă ciocârlii. “de pândă”. tu. conştiin a limitării umane. Declanşarea iubirii atrage după sine descătuşarea. precum la Blaga. dar şi putin a eludării ei prin trăire maximă: “se făcu un cerc de-a dura. o dată cu conştientizarea propriei existen e: “Şi deodată-n jurul meu. când mai larg. simultană cu intrarea în sinele Naturii. Libertatea provocată de extensia sentimentului nu anulează însă marginea.

Etern îndrăgostit. pentru că via a sa a stat sub semnul pur al iubirii. o antiteză semantică. concretizat prin: mână. ci “o viziune a sentimentelor”) devine tema poeziei. Juxtapunerea spa iului nesfârşit. dar mai ales a te cunoaşte. dar mâna nu le mai ştie. el este preferabil pentru senza ia de depăşire a condi iei umane limitate pe care o procură. nu dragostea în sine. trecerea prin timp a acestui sentiment având rolul de a împlini existen a. dacă materia este simultană numai cu secunda. aşadar. Stănescu. ale cărui însemne sunt varietatea cromatică şi sublimarea melodică. De aceea.După imaginarea unei astfel de aventuri cosmice provocate de eros. a unei leoaice atrăgătoare: “peste care trece . prin dragoste.notează el. oricând. imaginată alegoric prin mişcarea leneşă şi sigură. bărbie. vine să statueze în povestea lumii îngemănarea omului cu iubirea. A iubi înseamnă a cunoaşte. cu acela limitat al trupului uman. conform originalei concep ii despre artă a lui Nichita Stănescu: “Numai o călătorie în ideea de real te modifică şi te face să fii adolescentul etern. Astfel. p.alene / o leoaică arămie / cu mişcările viclene”. cuvântul este simultan cu orice. la tâmplă şi la bărbie. Repeti ia sintagmei temporale din final: “încă-o vreme. testamentar parcă» în Războiul cuvintelor. instalarea deplină a iubirii în sufletul poetului. de fapt. accentuând ideea că zborul erotic are un rol ini iatic: “Mi-am dus mâna la sprânceană. Editura 153 . tâmplă. Umbra vie ii mele sunt cuvintele mele” . ci ideea de dragoste (după cum nu sentimentele. cuvântul are eternitate. ca într-un spa iu ce-i apar ine de drept. apărut postum (N. Dar ideea de real este însăşi Arta (Respirări. revenirea la terestritate îi dă sentimentul înstrăinării de sine. pentru îngemănarea ideii de împlinire umană cu aceea a atingerii absolutului. capătă atributul generalită ii: iubirea poposeşte în sufletul nostru pentru a ne înlesni proteicitatea. sprânceană. devine. Nichita Stănescu se lasă frenetic “muşcat” de starea generatoare de poezie. 28). Ordinea cuvintelor. trecând prin vârste ca printr-o aventură a întrupării mereu înnoirea cuvântului: “Dacă materia are timp. / şincă-o vreme”.” Chiar dacă spa iul imaginat de frenetica trăire este unul iluzoriu: “deşert în strălucire” (e posibilă aici o corelare cu drumul spre Meka.

pală pasul tău de domnişoară. prefa ă. O secundă. Pasul trece eu rămân. El avea roşcată fundă. Stau întins şi lung şi zic. Mai rămâi cu mersul tău parcă pe timpanul meu blestemat şi semizeu căci îmi este foarte rău. Inima încet mi-afundă. 83). Lecturi suplimentare În dulcele stil clasic “Dintr-un bolovan coboară pasul tău de domnişoară. Dintr-o înserare-n seară pasul tău de domnişoară.“Cartea românească”. cronologie şi edi ie îngrijită de Alexandru Condeescu cu acordul autorului. Domnişoară. Dintr-o pasăre amară pasul tău de domnişoară. mai nimic pe sub soarele pitic aurit şi mozaic. o secundă eu l-am fost zărit în undă.” 154 . Bucureşti. p. Dintr-o frunză verde. 1985.

toate mişcările. De aceea-mi îndoi genunchiul şi-l pun pe genunchiul pietrelor. şi sânul tău ce cutremur au şi ce culoare anume. Totul trebuia să se transforme în aur. aerul prin care pluteam. Ştiu tot ce e mai departe de tine. 155 . tu. încât nu mai există aproape – după-amiaza. cu atât începeau să lumineze mai tare inimile noastre de hoinari. Ora îşi punea o coroană de nori. şi tăcerile tale. Clipele erau mari ca nişte lacuri de câmpie. privirile tale.. după-orizontul. căutătorii pietrei filozofale. care-1 îngână. şi mersul tău. şi secunda şi nu mai am răbdare şi genunchiul mi-1 pun în pietre şi mă rog de tine. dincolo-de-marea. absolut totul: cuvintele tale. i-aduci aminte suflete de-atunci. şi atât de departe. gândule? Către Galateea Î i ştiu toate timpurile. şi inelul tău. şi tot ce e dincolo de ele. încât nu mai are nici un nume. sau treceam de-a-notul.. Şi mă rog de tine. toate parfumurile şi umbra ta. şi melancolia ta. liliachie. atât de departe. şi noi nu mai conteneam traversându-le. naşte-mă.Cu o u oară nostalgie Cu cât se-nsera peste arborii rari. naşte-mă.

pe care mi-1 plec în fa a ta şi mă rog de tine. naşte-mă. sfârşitul cuvântului a cărui prima silabă tocmai o spui. bătaia inimii care urmează bătâii ce-o auzi. Naşte-mă. copacii — umbre de lemn ale vinelor tale. 156 .Ştiu tot ceea ce tu nu ştii niciodată. râurile — mişcătoare umbre ale sângelui tău. din tine. pietrele — umbre de piatră ale genunchiului meu. şi pietrele.

muzica.prezen a vie a personajului dă teatrului o intensitate particulară. de durata limitată a reprezenta iei. . din cauza numărului redus de tablouri.specific operelor dramatice este conflictul (esen ială e ciocnirea caracterelor şi a concep iilor despre lume) .MARIN SORESCU Concepte de teorie literară Genul dramatic Defini ie Genul dramatic cuprinde operele create pentru a fi reprezentate pe scenă. Din acest punct de vedere. pe care o simte orice spectator. textul dramatic trebuie să respecte condi iile materiale ale reprezentării. .genul dramatic este cel mai complex gen literar. coregrafia etc. ' Speciile genului dramatic Diferen ierea dintre speciile genului dramatic este dată de felul impresiei estetice. . deoarece cuprinde în structura lui atât elemente epice cât şi elemente lirice. conflictul dramatic se caracterizează prin intensitatea şi concentrarea sa. .. 157 .teatrul e silit la o mai mare concentrare. sculptura. b) Drama. de personaje. . arhitectura. speciile fundamentale ale genului dramatic sunt: a) Tragedia.prin reprezentarea lor scenică. . . c) Comedia. Caracteristici .reprezentarea unei opere dramatice necesită şi ajutorul altor arte: pictura.fiind scris pentru scenă. operele dramatice înfă işează spectatorilor cu mai multă putere de sugestie imaginea vie şi amplă a vie ii.modul de expunere al operelor dramatice este dialogul.

for a pasiunilor. considerate de Aristotel ca purificatoare (katharsis). . Sofocle şi Euripide.TRAGEDIA Geneza speciei.n. Originea termenului Tragedia s-a constituit în Grecia antică. b) Tragedia shakespeariană (secolul al XVII-lea). . 158 . în Atica.n. în succesiunea genera iilor.prezen a în scenă a corului ca martor și comentator al evenimentelor. tragedia trezeşte în spectatori sentimente de groază şi milă. d) Tragedia modernă (secolul XX). principalii săi reprezentan i fiind Eschil.respectarea regulii celor trei unită i (de timp.e. Însuşiri distinctive ale tragediei antice: . Ca atare.).e. . Evolu ia speciei. tragedia cunoaşte patru etape distincte: a) Tragedia clasică greacă (secolul al V-lea şi al IV-lea î.. c) Tragedia clasică franceză (secolul al XVII-lea). conflictul solu ionandu-se cu înfrângerea sau moartea eroului. legat de festivită ile în cinstea lui Dionisos Termenul de tragedie derivă din cuvântul grecesc “tragos” = ap care indică înfă işarea zeului şi costuma ia grupului de satiri din convoiul ceremonial. de loc. Ca specie literară. Tragedia greacă a prezentat caractere puternice in lupta cu voin a zeilor doborâte fatal de o vină ce apasă asupra unei întregi familii. Defini ie Tragedia este o specie a genului dramatic. a) Tragedia clasică greacă Perioada de înflorire a tragediei antice se situează în secolul al Vlea î.măre ia personajelor. de ac iune). derivând din ditirambi şi a avut la origine un scop religios. în versuri sau în proză prezentând personaje puternice angajate în conflict cu destinul potrivnic' cu ordinea existentă a lumii sau cu propriile lor sentimente.

).G.aduce în scenă personalită i marcante. paralel cu ac iunea externă. . Beckett.a. tragedia continuă a fi cultivată pe baza unei tematici sociale. d) Tragedia modernă Astăzi. . Spre deosebire de tragedia antică. A.men ine regula celor trei unită i. . . Camus. înviorează atmosfera sumbră prin elemente comice şi groteşti. de măre ie. bazată pe un conflict de ordin psihologic.îşi alege subiectele tot din legendele antice şi din istorie.b) Tragedia shakespeariană William Shakespeare (1564 -1616) este cel mai mare dramaturg şi poet al Renaşterii engleze şi unul dintre cei mai străluci i reprezentan i ai literaturii universale.numi ii confiden i. . introduc personaje complexe într-o ac iune bogată în episoade.a. Tragedia clasică franceză este foarte apropiată de cea grecească antică: . Anouilh ş. E. reflectând critic aspecte din realitate» curentă (F. O’Neill.Lorca. c) Tragedia clasică franceză Reprezentan ii tragediei clasice franceze sunt Pierre Corneille şi Jean Racine. deşi şi-a pierdut preponderen a.conflictul se solu ionează cu înfrângerea sau moartea eroului. dar fără o viziune clară a perspectivelor ei. constând în ciocnirea dintre sentimente şi datorie şi punând în valoare for a şi avatarurile pasiunii. Caracteristici : . psihologice sau filozofice. Această trăsătură este şi mai evidentă în așa-numitul ”teatru al absurdului”(S. sparg tiparele conven ionale ale dramaturgiei clasice.conflict între personaj şi destin sau conflict psihologic.). o ac iune internă. care au creat tragedii bazate pe conflictul dintre datorie şi pasiune. . Tragediile lui Shakespeare lărgesc considerabil cadrul social. . Ionescu ș. ea dezvoltă.personaje puternice.sunt implicate puternice elemente contrare. de sublim. 159 .în locul corului introduce aşa .înfruntarea lor generează sentimente patetice.

al XVIII-lea. Marlowe. XV-XVI. Ea se afirmă în epoca Renaşterii. Aristotel. XVIII. în sec. ini ial cuvântul dramă era un termen generic prin care se desemna orice piesă de teatru. Defini ie Drama este o specie a genului dramatic. şi în care. Shakespeare) şi în Spania (Lope de Vega.convine oricărei piese de teatru. Evolu ia speciei Începuturile dramei cu caracter popular se situează în sec. deoarece sensul său literal este ac iunea. W. menită să aducă pe scenă probleme şi conflicte corespunzătoare aspira iilor lui. deci. Aristotel avea în vedere. Ca specie literară. accentele tragice se împletesc cu cele comice. drama va căpăta mai târziu individualitate. Aşadar. care cere o literatură nouă. din ele se degajă sentimentul măre iei şi demnită ii umane. în versuri sau în proză. spune că ”imita ia dramatică” “înfă işează pe cei imita i în plină ac iune şi mişcare”. Drama cunoaşte o mare dezvoltare în sec. în Anglia (C.. Calderon de la Barca). o dată cu ascensiunea impetuoasă a for elor sociale antifeudale în deceniile care au precedat revolu iile burgheze. a fost pus în circula ie. “Ideea de dramă . de către Diderot. în Poetica. 160 . Lessing în Germania au fost teoreticienii dramei. ac iunea desfăşurată pe scena unui teatru. al cuvântului grecesc drama indica existen a unei ac iuni. situând noua specie între tragedie şi comedie. Iluminiştii Denis Diderot în Fran a şi G. O dată cu ridicarea burgheziei. în teatru pătrunde un public nou. E. ca în via ă. Apare astfel drama burgheză. strict etimologic. iar piesele de teatru sunt ac iuni sau imita iile unor ac iuni”. determinat de o luptă încordată între personaje. DRAMA Originea termenului Sensul fundamental. opusă practicilor tradi ionale şi canoanelor clasice ale teatrului. prezentând un conflict complicat şi puternic. cu sensul de piesă de teatru.citim în Enciclopedia lui Diderot .deşi tragediile se încheie cu înfrângerea eroului. Termenul de dramă.

prezintă realitatea în datele ei contradictorii. .spre deosebire de tragedie. Şcoala existen ialistă a luat naştere din jonc iunea intui iilor psihologice şi estetice ale lui Kirkegaard cu metoda fenomenologică de abordare a realită ii. XIX. Curentul existen ialist apare în Danemarca. Mai târziu. alegerea. Pascal (în Pensées) este şi el un precursor al existen ialismului. cu Sören Kirkegaard (1813-1855). Sf. drama exprimă încrederea în capacitatea omului de a se împotrivi for elor oarbe ale naturii şi ale propriului său destin. Prin căutarea sensului existen ei umane.Caracteristici : . EXISTEN IALISMUL Originea termenului. reprezentan i Cuvântul provine din fr. ci şi din cea a maselor populare. disperarea) vor fi preluate de succesorii săi. neliniştea în fa a necunoscutului. în „Confesiunile” sale. îşi povesteşte experien ele trăite. paradoxul.drama nu respectă regula clasică a celor trei unită i. Augustin. . Evolu ie. în prima jumătate a sec.fiind inspirată din aspectele diverse ale realită ii. descriind neliniştile şi ascensiunea sufletului spre contempla ia mistică. existentialisme. reprezentată de Husserl. Metoda filosofică a existen ialismului este împrumutată fenomenologiei secolului XX. filosof ra ionalist. drama se inspiră nu numai din via a regilor şi a claselor dominante. privind omul în raporturile lui cu divinitatea. -spre deosebire de tragedie. prezintă o mare diversitate tematică. ale cărui principii şi idei (conceptul individualită ii. care recomandă descrierea exactă. Izvoarele existen ialismului se află în „Biblie”. Scurt istoric. anxietatea. . moştenitor al lui Descartes şi Kant. unde se formulează chiar o „doctrină a existen ei”. - - 161 .

descrise analitic. 1927). Eliade (experimentalismul egotist). Existen ialismul în România Asupra scriitorilor români o influen ă însemnată a avut-o A.Neliniştea în fa a neantului şi a condi iei tragice a vie ii. Lucian Blaga. socială. 162 .Fiin ă şi timp.Martin Heidegger (Sein und Zeit . Trăsături caracteristice . . 1913). . . Emil Cioran. Jaspers (Philosophie . Vasile Pârvan. 1927). prin mijlocirea experien ei imediate.Obsesia experien elor tragice ale vie ii.Miguel de Unamuno (Del sentimento tragico de la vida . Sebastian.stări simptomatice ale unei societă i aflate în criză existen ială. psihologică şi culturală. să cunoască intense şi profunde trăiri. Marin Sorescu ş. logică şi obiectivă şi abordează existen a umană în realitatea ei concretă. Printre aceştia putem aminti pe M. . a fervoarei vitaliste. Jean-Paul Sartre (L’Etre et le Néant . alta creştină . a anxietă ii şi a disperării. De aici. Gide.Filozofie.- Existen ialismul cunoaşte două tendin e: una atee . a haosului.Jurnal metafizic. M.Despre sentimentul tragic al vie ii. prin urmare. K. semnifica ia documentară). să traverseze experien e de via ă.a. Anton Holban.Prăbuşirea valorilor şi idealurilor tradi ionale şi proclamarea nonsensului.Existen ialismul refuză gândirea abstractă.Romancierii şi poe ii au proclamat falimentul ra iunii logice în favoarea „ra iunii vitale”.Fiin a şi neantul.Demiterea ra iunii în favoarea ira ionalismului şi nihilismului axiologic.Alienarea şi absurdul . a adevărului particular al experien ei umane. Camil Petrescu (autenticitatea. admiratorii şi teoreticienii „trăirii” au fost numi i la noi „trăirişti”. . artistul trebuie să trăiască personal.Concep ie filosofico-mitică asupra istoriei. Gidianismul afirma că sensul artei este cunoaşterea. . . 1933) Gabriel Marcel (Journal métaphysique . 1942).

Sorescu: Iona). transformându-se într-un curent literar.Ciuma. absurdul unei existen e de neîn eles. al neantului. al angoasei. M.Existen ialismul . . În a doua jumătate a secolului XX. alegând liber. dând naştere unui curent literar. sentimentul contractului cu neantul şi al disperării ira ionale. neputin a cunoaşterii şi a comunicării. . necesitatea angajării în acte prin care omul. existen ialismul interferează literatura. ca gândire empirică şi descriptivă a condi iei umane.Teza principală a existen ialismului este aceea că existen a precede esen a.curent literar .Existen ialismul literar cultivă teme precum: alienarea omului prin trăiri care-l înstrăinează atât de univers. existen ialismul este o veche formă de cunoaştere metafizică. . prin actele sale. omul fiind ceea ce se face el însuşi să fie. . 163 .După 1940.Filosofia existen ialistă a libertă ii în elese ca o crea ie a valorilor culminează în individualism.Literatura absurdului aprofundează conceptul contingen ei. cât şi de propria sa fiin ă. Defini ie Existen ialismul este un curent filosofic care alege existen a ca centru al reflec iei.Concilierea filosofiei deznădejdii cu tentativa literară de a zugrăvi o existen ă care trebuie îndurată. . condamnarea la singurătate. într-o lume în care ceilal i nu pot fi decât străini. . existen ialismul francez pătrunde în literatură.Nevoia conştiin ei umane de speran ă (Camus: La Peste . devine responsabil de propria sa existen ă.

(Vesel. murdar de alge.. . Caracterul acesta „pliant” al individului trebuie jucat cu suple e. . Iona vorbeşte tare cu sine însuşi.(Se arată şi lona. (Râzând. (Respiră.Opere reprezentative – texte i comentarii IONA. Barba fâlfâie afară. . poate ine mai mult.) Marea! . lemne.. În fa ă. cum ştiai să respiri la tinere e.Nu.Aerul! (Respiră adânc. spărtura ultimului peşte spintecat de Iona..(Cu emo ie.Numai eu ştiu ce-am respirat. Ceva ca o plajă. (Mai respiră o dată adânc.) Da.) Acum încep să înfrăgezească şi ele.(Dilatându-şi nara stângă. scena e pustie. Straşnic năvod mai am. Linişte. Vreau să prind cu el acum soarele.) . că. (Luându-şi mâinile de lă ochi.Şi tu! Leneşo! (Acelaşi joc. TABLOUL IV O gură de grotă. se comportă tot timpul ca şi când în scenă ar fi două personaje. vezi barba schivnicilor de pe fresce. Lungă şi ascu ită.) Să nu-mi spui că şi cel dinăuntru a fost aer. în larg.) .. . Eu și cu nările astea ale mele.) Aici. neostentativ. îşi pune întrebări şi-şi răspunde. Constatativ. ceva nisipos. . ultimele două tablouri pot fi interpretate de alt actor. case. Dacă rolul va părea prea greu.) Ia respiră tu acum. . în dreapta.(Dăndu-şi un bobârnac peste nas. cu cealaltă. te iau la palme. figuran i PESCARUL II Ca orice om foarte singur. ăsta e aer. scoici. o movilă de pietroaie. . 164 .) Şi să-1 pun la sărat. să nu-mi spui asta. Se dedublează şi se „strânge” după cerin ele vie ii sale interioare şi trebuin ele scenice. La gura grotei răsare barba lui lona. îşi pune mâinile la ochi.fragmente Personaje IONA. la înfrăgezirea nărilor. Iona încă nu se vede. La început.) Aer adevărat.) Marea.Doar atât! Soarele. ferindu-se de lumină. . pescar PESCARUL I fără vârstă.

(Pauză.Pu in ozon pe liniile norocului.Poate e mai bine aşa. .) Dar unde e. Va lua apă şi.) . că ştiu eu. (Pauză.(Se dă jos. (Gest de adio. un an.în curând. două.) .Nu. apoi într-o dungă. .Sclipea nisipul şi eu credeam că sunt nasturii valurilor.Chiar sunt..Nu mai zice „săracul”. apoi într-o răsuflare. apoi întrun fir de suflet. . .(Dă să se arunce. Toată scena până aici trebuie jucată exaltat. apoi într-un fir de păr. ..Aici e foarte bine.Mi s-a prostit vederea. 165 .E bine şi afară. începe să se plimbe.) La treabă! . hoitul acesta se va scufunda.(Indemnându-se. .Nu mai zic. Ti-am mai spus.) Vreau să respir un pic şi cu podul palmei. Acum lona începe să se dezmeticească.. apoi într-un geamăt.(Aproape plat. apoi pe spate.. .Lasă.) S-o fi evaporat.) A făcut şi el un bine..(Întinde mâna dreaptă înainte. marea? ..Lasă..Peste tot e bine.(Speriat.Şi pu ină briză.Nu se vede strop de apă.Ar trebui să fiu fericit. Cine ştie singur dacă aş fi reuşit. .Dacă sunt tocmai în mijlocul mării? -O să înot pe burtă o zi. resfirându-şi degetele. Ies eu la un liman.(Gest către peştele din care a ieşit. O fi trecut pe aici vreun potop de foc şi ne-a luat marea pe tălpi. . . . . că ştiu eu ce fac. . .. Apoi într-un deget.) O plajă? . . ca o nebunie. . până obosesc bine.Săracul! .) Nu trebuie să ne pierdem timpul cu fleacuri. . .) Cum pierd timpul cu fleacuri! .

La urmă. să le-ntrebăm ce mai fac.copaci. . .N-am zis-o cu răutate.Ce e orizontul ăla? 166 . (Intră Pescarul I şi Pescarul II. întâlnim la fiecare pas numai umbre . .. cei doi pescari ies. Or mai fi şi pe la noi lemne.) Şi voi?! Grozav! Pe unde-a i ieşit? -V-a i luat bârnele. oameni buni. mai târziu. mi-am dat seama că din cauza sărutului ăla. si a peştilor. .Unde-or fi? . că fericirea nu vine niciodată atunci când trebuie.) S-o fi îngustat lumea până într-atâta? E prea mică lumea. . Totuşi.) Hei.Să-ntreb pe cineva.) -(Suspicios. la fiecare pas. oameni buni! (Nimic.Orizontul. Or fi început să se ruineze casele voastre.) Hei. . cine ştie când -(Zâmbind. . atât de importante. .Simt numai că am pus piciorul pe uscat şi că mă duc acasă. Şi cu toate trebuie să fim aten i.Mă miram eu de ce nu sunt fericit. ..Ce să-i faci.N-am putut sesiza deosebirea.) Când am sărutat prima fată . Parcă sărutasem o mână în plus. Aşa. (Strigă. . .asta a fost demult n-am sim it nimic.) îngrozitor! .Cam pustiu pe aici.O să mă bucur pentru clipele astea. gângănii.Asa e. -(Vesel. fiorul.) Sau a i vrut să-i face i(semn: „lui”) pagubă? (Scena începe să se clatine. să le dăm bună ziua. burta cere.(Râzând..Şi a lor. . .) -(Strigă. cu bârnele respective în spinare).Aşa se întâmplă.Abia după vreo două zile m-a apucat o fericire.(în elegând.Poate. . decât un gust de carne. .Încotro o veni casa mea? . . . aşa e.Da. nu trebuie să vă omorâ i cărându-le tocmai de pe ărmul celălalt.Aşa şi acum. cum au dormit.Taci! .) Ce vezi? .(Se suie pe movila de pietre. păsări. .La pescuit. . din senin.

.Ce-ai văzut? . pe malul mării. unii sunt aproape distra i de atâta credin ă. decât un şir nesfârşit de bur i. Si cum stătea el aşa.dar o dată ajuns aici.) O burtă de peşte. .Şi după burta aia ce vine? .(Cu glas stins. -Toti cred în el.Nimic. Si se va înăl a la cer. impersonal. nu mai poate învia.Precis. îşi face vânt în dumnezeire ca leul.Şi de ce tocmai el? . nenorocitul n-a mai reuşit să spintece burta imensă.O burtă de peşte uriaş.) . cum e şi firesc. Ca nişte geamuri puse unul lângă altul..Pute i să-mi spune i? -Nimeni nu suflă nici un cuvânt. -Dar vrem să-1 vedem întâi pe el. după atâta aşteptare a omenirii. . .Nimic. . .Iar el e aici. apoi îşi acoperă ochii cu palmele.(Îngrozit. cheamă toate şiretlicurile min ii şi ale minunii. . învierea se amână!” .” -Că noi.Ce e orizontul acela? .Închis între toate aceste geamuri! -Sunt ca un Dumnezeu care nu mai poate învia..Alt orizont. să murim bine.. nici nu s-a gândit c-o să se poticnească tocmai la înviere! -Şi lumea-1 aşteaptă sus. I-au ieşit toate minunile. şi venirea pe pământ. deodată se cască apa şi un chit uriaş. pe la casele noastre. până şi moartea . 167 . (Rejoacă scena.Ia mai uită-te o dată. Pauză..) Un pescar sărac. trăgea şi el cu năvodul la peşti foarte mici. Dar cade în mijlocul flăcărilor. în mormânt. numai atâta vrem: un exemplu de înviere. şi mortul va învia.) . în mormânt. si via a. în aureola lui de foc. omeneşte.Dar cine anume era omul acela? Ce gândea? . oamenii. la capătul puterilor. Apoi ne vom duce linişti i pe la casele noastre.Ce-ai văzut? . „Acuşacuş or să înflorească lespezile mormântului ca petalele unui nufăr. De atâtea ori a sărit prin cerc. (lona priveşte. la circ.. Se dă cu capul de toti pere ii.. şi nici nu mai are glas să urle până la ei: „Oameni buni. . dându-ne şi nouă un exemplu luminos.

. semăna cu o roată roşie.) E cea ă! . să încapi tot. am văzut ce bine i l-ai ghicit. Trăim şi noi cum putem înăuntru.) Nu-mi mai aduc aminte nici o Iimbă-n vânt. Vezi.) Un astfel de loc trebuie totuşi să existe. . în caz de ceva. Apoi să vină altul... Să nu te rătăceşti înainte. Ca toată lumea.i prezici trecutul. Doamne. -(Meditativ.. Pentru o clipă.) Afară.) Dar eu.Lumea există hăt.. pe care am trăit-o eu? Cum mă numeam eu? (Pauză). (Pauză. . măcar cât a.(Strigând. (Rectificând primul gând.(Ironic) E o proorocire? Ce prooroc ai mai fost şi tu! Viitorul.) -(Cu mâna streaşină la ochi...) Ce cea ă! (îngrozit. cu tălpile lui arse de noapte.(Iluminat deodată. Toate lucrurile sunt peşti. o dată ce te-ai născut. de când! .i întipări tălpile în el. <să ştii unde te opreşti..). Aşa e.i aminteşti măcar ceva! (Acelaşi joc.) Problema e dacă mai reuşeşti să ieşi din ceva.) Iona. Să vedem dac-o nimereşti măcar cu ăsta. şi se tot rostogolea numai într-o singură parte. pe care-i vedeam des prin casa noastră şi care la început parcă nu erau aşa bătrâni? Cum se numea clădirea aceea în care am învă at eu? Cum se numeau lucrurile pe care le-am învă at? Ce nume purta povestea aia cu patru picioare pe care mâncam şi beam şi pe care am jucat de vreo câteva ori? în fiecare zi vedeam pe cer ceva rotund. trebuia să-1 însemn şi pe-ăsta.. Dar aşa.(Făcându-şi curaj.i aminteşti totul. Nici nu-mi dădeam seama că totul pluteşte. bărbatul cel încruntat şi femeia cea harnică. câ i peşti unul într-altul.Când au avut timp să se aşeze atâtea straturi? . Ia încearcă acum să. . Mă opream acolo şi trăiam în continuare.Hm! Naiv ce sunt! Poate am trecut demult de locul unde eram lanceput. cum se numea? Cum se numea drăcia aceea frumoasă şi minunată şi nenorocită şi caraghioasă.) Ionaaa! 168 .) Cum se numeau bătrânii aceia buni care tot veneau pe la noi când eram mic? Dar ceilal i doi. Poate nu prea mare. prorocule! încearcă să. dă din cap că nu poate. Să nu tot mergi înainte.Încearcă să. formată de ani. stă aşa câteva clipe. trebuie să punem semne la fiecare pas.(Iluminat. . -(Meditativ. Trebuie să fie pe undeva această palmă de loc.. (îşi acoperă cu mâinile fa a. Şi altul.

Victimele datoriei). sinonimă unei alte naşteri.) Răzbim noi cumva la lumină. Dar drumul.) . Ce contează dacă ai sau nu noroc? E greu să fii singur. prin închiderea în burta unui chit. Ionaaa! E invers. Nivelul mitic: • Iona. statuând nevoia de atingere a absolutului. pendulează mereu între ontologic şi gnoseologic. piesa Iona face parte.(Scoate cu itul.Şi acum. Nivelurile textului: 1. alături de Paracliserul şi Matca din trilogia dramatică metaforică Setea de sare (1968). în conştientizarea dramatică a limitei lui A FI. aducând o notă de originalitate în acest domeniu. ca salvare din efemeritate. tot eu am avut dreptate. personaj biblic pedepsit de Dumnezeu pentru nesupunere.comentariu literar Specificul operei. nemaipomenit de singur”. 169 . Dar nu mă las. Eu sunt Iona. . toate.. tema crea iei. Iona este manifestare pragmatică şi contemplativă în acelaşi timp realizând suprapunerea ipostazelor dintre pescar şi pescuit.căutător de esen e. intervievat despre semnifica ia piesei). Am pornit-o bine.Mi-am adus aminte: Iona.) Gata. Tema singurătă ii omului speriat de limită (“Ştiu numai că am vrut să scriu ceva despre un om singur. aşa cum făcuse şi Eugen Ionescu în Fran a (Scaunele. spune Sorescu.(Strigă. tema labirintică a destindai din care nu po i ieşi. . se înglobează. ”Iona”. cântarea identită ii prin dedublare şi raportare. Poetul îşi men ine discursul metaforic şi în registru dramatic. De data asta. Totul e invers. Trebuia s-o ia în partea cealaltă. (Pauză. Rinocerii. Plec din nou. favorizată de atâtea teme. te iau cu mine. meditează asupra atitudinii sale şi revenit la condi ia ini ială e un credincios supus. Iona? (îşi spintecă burta. dacă stau să mă gândesc.) Iona. Piesa. Tema Un dialog al omului cu propria conştiin ă pe tema limitelor existen iale. Pescar . el a greşit-o.

Şi să tacă.. Nu e prea greu”. nu?” “To i trebuie să trăim. O aflam aici. “(aflarea identită ii) c) nevoia rostirii: “ . • Mitul întoarcerii la origini: “Şi-am lăsat vorbă. Receptarea Eului ca pe Celălalt: “Numai că eu trebuie să strig.” 170 .. Iona sunt eu. care ne înva ă că po i fi înghi it de un peşte.. (Aşteaptă) . a-ntâia. “E chiar o nimica toată.(Strigă) Să nu te prind pe aici...i pierzi min ile. ?”. Să-l chem pe lona..Nu ştiu.)” “Trebuie să trăiască şi el.curios aş fi să ştiu dac-a mai ieşit omul din chit”.. “E strâmt aici. măcar la soroace mai mari. Nivelul istoric/politic: “Până ies eu.. c-am auzit numai partea asta. (băgând de seamă că n-are ecou) Ei. din moment ce erau cu bârnele alea-n spinare . dar ecoul? b) strigarea numelui: făcută gradat. auzi? Nu te mai ine după mine.” “Păi.bur ile succesive sunt încăperi iluzorii lipsite de capăt.Asta puteam să nici n-o mai învă ..De fapt. a luării la cunoştin ă de sine: “Io . .Aş vrea să treacă Dumnezeu pe aici”..” d) valoarea povestirii / literaturii e dată doar de func ia ei ini iatică: “Povestea ce zice? ce ne înva ă? ..Fac ce vreau.. ce ne înva ă?”.” “Să privească în cercul său. Ce mare bogată avem! “De-aici fiecare om trebuie să-şi vadă de trebuşoara lui.” Pentru că există anumite condi ii. Vorbesc. de ce-oi mai fi pierdut vremea cu ea? De ce oamenii îşi pierd timpul cu lucruri care nu le folosesc după moarte?” e) povestea cotropeşte identitatea: “Cum se numea povestea aceea. “Tare . “Povestea ce zice.• Mitul Labirintului . (Aşteaptă).” “(Cu obidă) I-a pus şi la treabă.. na . “Cum mă numeam eu?” 2. poate se mai limpezesc lucrurile”.. în amintirea mea.Nimic.” 3. Nivelul social: “Atunci de ce-i mai mănâncă dacă n-are condi ii? (. dar ai unde să. parcă spre a sugera timpul ridicării pe verticală.. universul întreg să fie dat lumii de pomană”.. “Ce pustietate! .. în trepte. • Mitul întemeierii prin cuvânt: a) ecoul: “Pustietatea măcar ar trebui să-mi răspundă: ecoul . (Strigă) Ionaaa! .” “Greu se mai câştigă o bucată de pâine . Iona!..

.. dar peste câteva clipe observăm mira i că ni s-a terminat apa”. să murim bine. Uite s-a făcut întuneric în mâna dreaptă şi-n salcâmul din fa a casei.” “Începe să fie târziu în mine..) Dar aşa. Te pui cu nevoile?” ”Apa asta e plină de nade.... ”Că noi oamenii. numai atâta vrem: un exemplu de înviere. şi de aceea trebuie să ne naştem mereu. burta cere. trebuie să punem semne la fiecare pas... Ea duce greul . Trebuie să sting cu o pleoapă toate lucrurile. tot felul de nade frumos colorate. ”.... învierea se amână!” 6.i întipări tălpile în el. în mormânt.” 4.” “O fi trecut pe aici vreun potop de foc şi ne-a luat marea pe tălpi!” Simbolistica peştelui a) biblic: simbolul creştinismului şi a identificării celor credincioşi între ei. ceva frumos. Ce să-i faci. Ne punem în gând o fericire.” 171 .” “Ar trebui pus un grătar la intrare în orice suflet ” “De ce trebuie să se culce to i oamenii la sfârşitul vie ii? ” “Sunt ca un Dumnezeu care nu mai poate învia” ”Problema e dacă mai reuşeşti să ieşi din ceva. pe la casele noastre. bineîn eles pe cea mai mare.. măcar cât a.. omeneşte. înotăm printre ele . la capătul puterilor şi nici nu mai are glas să urle până la ei: “Oameni buni. Apoi ne vom duce linişti i pe la casele noastre. în sfârşit.” “Un astfel de loc trebuie totuşi să existe (.” 5. o dată ce te-ai născut”. Nivelul estetic / parodic: ”Apă mică. Marea e-n năruire. o speran ă. Pentru o clipă. Apoi să vină altul cu tălpile lui arse de noapte. Visul nostru de aur e sa înghi im una. Nivelul filozofic: “Ne scapă mereu câte ceva în via ă. Noi peştii.” “Nu există nici un val fix.. .” “Iar el e aici.“Trăim şi noi cum putem înăuntru” “Plevuşca săraca. Nivelul poetic: “Mai bine m-aş face pescar de nori. Nevoile de hrană mereu crescânde. să ştii unde te opreşti. b) la nivel zero: mijloc de existen ă: “Unde-or fi? La pescuit.

pescar de oameni.. 172 . accentuând tensiunea dramatică. înotăm printre nade”. Mică pauză / Sunt înghi it.. Este Iona un visător ucis de propriul vis. Un peşte con inut de un altul devine. asupra ideii de predestinare. interoga ie. din această perspectivă. peştii. Se poate identifica o similitudine între mul imea bur ilor de peşte şi a naşterilor succesive..” f) nivelul patru: popas de medita ie înainte de vărsare în marea timpului. şi. Peştele. Eliberarea de limită şi de înrobire exterioară se face prin sublimarea tăcerii (iar tăcerea în plan existen ial este nonexisten ă). Prilej de medita ie asupra limitei vie ii umane. e) nivelul trei: peştele devine. Asta era. Tot? (Se cercetează) Tot. sau Ziditorul unui mesaj existen ial printr-un perpetuu nascendi. (Realizând întreaga situa ie).. determinând transcenderea pescarului Iona în postură de peşte: “Noi. Filonul de triplă sorginte: lirică. stăpân pe moartea sa? Este el cugetătorul aflat la margine de Lume..” d) nivelul doi: peştele din acvariu materializează voca ia de artist şi nevoia de a-şi delimita spa iul propriu fa ă de mare. (ezită) . Necuvântarea identifică un nex semantic nenumit. peştele . forma desăvârşită a rostirii (care e o crea ie a aşteptării). (mai mult nu poate să articuleze. Formele de manifestare: strigăt. simbolistica ferestrei. scop şi limită ce trebuie depăşită. dramatică şi tragică se îmbogă eşte semantic în ipostaza claustrării lui Iona în burta peştelui. râs sunt mărci ale căii de autodefinire prin raportare la ceilal i şi detaşare. cât şi a unghiei) şi re-naştere. pescarul devine cel capabil să viseze: “Sunt pescar şi trebuie să se găsească oricând un peşte şi-n casa mea... Asumarea zidirii cu sine transformă piesa într-o experien ă cognitiv .c) nivelul întâi: peştele este visul oricărui om. de mort? Din moment ce-mi dau seama. din pescuit.creatoare a dezamăgirii. anun ându-se pe rând. sau Demiurgul născut după propria-i dorin ă. în felul acesta. înghi it de viu de . Peştele. Teama de rostire e alimentată şi de frica necuprinderii adevărului absolut. Tăcerea e starea paradisiacă a Logosului. propunând partea a Il-a a poveştii cu biblicul Iona. de răzvrătire împotriva finitudinii prin crea ie (concretizată atât în plasarea bărcii în mare.. el dă măsura dorin ei de a recrea universul la dimensiuni umane.

Tocmai îşi scosese oglinjoara Şi se ruja pe buze.a oftat Adam Şi-a mai creat încă una. 1-a sictirit dumnezeieşte. Atunci Dumnezeu a confec ionat-o pe Eva Dintr-o coastă a lui Adam. Adam se plimba pe alei preocupat şi trist Pentru că nu ştia ce-i mai lipseşte. Şi l-a izgonit din rai Pentru suprarealism. de câte ori Eva oficială Se întorcea cu spatele. Şi tot aşa. Dumnezeu a observat Această crea ie deşăn ată a lui Adam L-a chemat la el. 173 . smirnă şi tămâie.Lecturi suplimentare Adam Cu toate că se afla în rai. O nouă Eva răsărise în fa a lui. Sim indu-şi degetele frumos fulgerate De nişte sâni tari şi coapse dulci Ca de contururi de note muzicale. Adam scotea la lumină o nouă cadână Din haremul lui intercostal. „Asta e via a!” . Sau pleca la pia ă după aur. Şi primului om atât de mult i-a plăcut această minune. Încât chiar în clipa aceea Şi-a pipăit coasta imediat următoare.

Sunt doar fantoma celui ce am fost. Mi se trimite şi Scara la cer . În fiecare zi observ Cum se lasă tot mai jos. Exact deasupra patului meu. . Cuvintele se umflă 174 . ia-o tu înainte Pâş! Pâş!” Echerul Echerul. Împu inate. Îl aşezi frumos Pe prima pagină. Devine tot mai mult Un instrument literar. Mă gândesc că trupul meu Este totuşi prea greu Pentru scara asta delicată. folosit şi în matematică. Mi se aruncă de sus! Deşi.Suflete.am slăbit îngrozitor de mult. Şi nu citeşti decât ce scapă în afara liniilor lui De lemn. Cu el po i citi cu succes O mul ime de opere.Scară la cer Un fir de păianjen Atârnă de tavan.zic.

seara. Apoi echerul se poate extinde Şi în via a de toate zilele. înainte de culcare. Şi de asemenea. Nu vă aventura i Într-o dragoste adevărată Fără un echer la butonieră. Plivi i spectacolele cu echerul. O jumătate de verb Te face să urli De ac iunea tuturor romanelor Din viitorul deceniu. sufletele Sunt exagerat de mari. 175 .Ca nişte broaşte. Sunetele. Pune i la capul patului un echer Pentru visele voastre de aur. imaginile. Sugând şi sensul celor ascunse. Asculta i vorbele cu echerul.

Partea a III-a Limbă și comunicare 176 .

.particularită ile emi ătorului (vârsta.sociologic. exprimarea. starea de spirit etc. . ştiin ifică. artistică) şi de situa ie (oficială. ne vom ocupa doar de factorul social cultural. Luate în ansamblu.. toate aceste circumstan e alcătuiesc contextul social-cultural în care are loc procesul comunicării. colocvială. . concretizate prin mijloace lingvistice specifice.rela ia dintre emi ător şi receptor (oficială sau neoficială: publică sau intimă etc). care ar putea fi grupa i în două mari categorii: . . determinând apari ia unor mesaje cu particularită i speciale de con inut şi expresie. . . -etnic. publicistică.inten ia emi ătorului. 177 .ELEMENTE DE STIL Consecin ele contextului social-cultural asupra exprimării Con inutul diferitelor mesaje este influen at de o serie întreagă de factori.externi (sau extralingvistici) . nivelul de cultură. nivelul de pregătire etc).socio-cultural.).particularită ile receptorului (unul singur sau mai mul i.domeniul de activitate al emi ătorului: . ocupa ia. intimă etc). cum ar fi: . În cele ce urmează. îşi . „Oricine îşi dă seama uşor că.modelează” vorbirea în func ie de obiectul comunicării (ce tip de informa ie este vehiculată: oficială.care ac ionează sub forma unor modificări sau restric ii aplicate mesajului.interni (sau de natură lingvistică propriu-zisă) ac ionează sub care forma regulilor gramaticale: .psihologic. într-un fel sau altul. publică. ocupa ia. Principalii factori extralingvistici sunt de ordin: -geografic (care determină deosebirile dialectale). Fiecare dintre factorii respectivi influen ează. . care constă într-o mul ime de împrejurări capabile să producă modificări ale mesajelor.domeniul sau sfera comunicării. fără să se supravegheze.

deci. un mod de a folosi limba propriu unor grupuri de oameni care activează în acelaşi mediu. termenul de stil derivă din gr. topice şi fonetice caracteristice modului de exprimare orală sau scrisă . Când reproducem întocmai cuvintele celor care vorbesc folosim vorbirea directă. „stylos”. mai îngrijit şi mai sugestiv ideile şi sentimentele. 16). Stil indirect. lat. ca fiind modul propriu unui individ. povestind. Stilul func ional reprezintă. Stil func ional. Este locul să deschidem aici o paranteză pentru a aminti defini ia stilului. de a-şi exprima cât mai personal. presă. trebuie spus aici că există şi variante individuale în utilizarea limbii. Aceste variante func ionale ale limbii se numesc stiluri func ionale. că există limbaje diferite. se disting trăsături particulare. unei singure persoane de a folosi limba. Limba română. 178 . De aici rezultă că limba îndeplineşte func ii de comunicare diferite. Stilul individual ar putea fi definit. sau folosit într-un anumit domeniu de activitate (ştiin ă. Dacă stilurile func ionale reprezintă variante colective ale limbii (ale mesajelor). Stil direct. sistem care poartă numele de stiluri func ionale sau limbaje specializate. ceea ce face să se vorbească despre stil individual. cele spuse de al ii folosim vorbirea indirectă. Stil individul. în accep ia care i se dă astăzi. creând sisteme lingvistice specifice unui anumit nivel cultural sau domeniu de activitate. Andrei . (M.Stil. condi ionate social. Aşadar. Când redăm. Etimologic. p. deci. sintactice. factorul social-cultural ac ionează asupra limbii.Iulian Ghi ă. „stylus” = be işorul cu care se scria pe tăbli ele de ceară (de unde şi cuvântul „stilou”).a unui individ sau a unei categorii de vorbitori. Stil indirect liber Modalită i de redare a vorbirii. 1983. stilul reprezintă totalitatea particularită ilor lexicale. care nu se întâlnesc în mesajele altor vorbitori”. literatură etc). morfologice. „Într-un şir de mesaje formulate de acelaşi vorbitor în împrejurări diferite.

eliminând nuan ele intona ionale... Rebreanu: Pădurea spânzura ilor) .Totuşi. „a zice”. adică lasă să se scuture. și completat în cele din urmă cu glas tare.. îndată după ce activistul și agronomul se îndepărtau pe poarta lor. fără astâmpăr. iar în desfăşurarea nara iunii permite racursiuri care condensează dimensiunea temporală: „În acel an secerişul începu tot după legile agrotehnicii nescrise ale satului. din punct de vedere sintactic. Oamenii însă rămăseseră la ale lor.. ce atâta grijă pe voi că se pierde acolo un dublu de grâu la 179 ... cu toate că după părerea specialiştilor de la raion grâul era deja copt şi trebuia secerat pu in verde. (M.„Reproducerea spuselor cuiva se poate realiza în două feluri: fie transmi ând (consemnând în scris) integral. Vorbirea indirectă liberă conservă nuan ele intona ionale şi elementele lexicale şi gramaticale de tip afectiv.. dar tocmai acuma?. al doilea este o modalitate de organizare şi expunere compozi ională.Trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă se face astfel: cuvintele rostite de fiecare vorbitor se introduc prin verbele „a spune”.. deși cădeau și ei de acord că așa e. să nu se scuture. care recurge uneori la vorbirea indirectă liberă. limpede însă și fără cuvinte. de un verb de declara ie şi nu mai este introdusă printr-o conjunc ie. parcă şi-ar fi luat rămas bun pentru totdeauna. dând mişcării sufleteşti a personajelor mai multă expresivitate: „Gândurile lui [ale lui Apostol Bologa] însă alergau când înainte. ca un cârd de păsări rătăcite. Ghi ă: Limba română.. „a anun a”. cele enun ate .. fie conservând informa ia.. afară de cea neutră (enun iativă) vorbire indirectă (stil indirect). . cum a rămas în poartă. adică nu mai depinde. când înapoi. Și nu mai adăugau și restul gândirii. 209) . unde veniseră să-i prelucreze. De ce şi-a luat rămas bun?” (L. p. prima este o modalitate de reproducere a vorbirii. se cam scutură el. Vorbirea indirectă liberă apare mai ales în monologurile interioare. fără modificări.vorbire directă (stil direct). dar modificând unele forme. Oare de ce-l chemă generalul? Poate că reclama ia lui Pălăgieşu. Şi Ilona.Uneori însă vorbirea indirectă este liberă. omi ând sau adăugând unele cuvinte. vorbirea indirectă nu trebuie confundată cu monologul interior. adică îndată după Sân-Petru.I. „a întreba”. “a mărturisi” etc. „a răspunde”. Andrei .

obiecte. corectitudine. Mănâncă și păsările cerului. ca reac ie la contextul sociocultural. informa ional. p. .Vocabularul cuprinde numeroase neologisme. în referate şi comunicări.cinci pogoane.Lucrările în care este utilizat au drept scop şi transmită informa ii asupra unor fenomene. „Expresivitatea spontană este manifestarea verbală a emo iei corespunzătoare. 5. să relateze rezultatele ob inute prin investigarea diferitelor domenii ale realită ii sau să precizeze tehnologiile cu aplica ii variate în activitatea productivă. în prelegeri şi expuneri. Morome ii). 180 . ele nu trebuie să mănânce. concep ii. a) Stilul ştiin ific (sau tehnico-ştiin ific) este utilizat în domeniul ştiin ei şi tehnicii. în manualele şcolare etc Caracteristicile definitorii ale stilului ştiin ific sunt: . (Ion Coteanu. caracterizat prin orientarea spre mesaj. multe dintre ele de circula ie interna ională. Stilistica func ională a limbii române. procese etc. stilurile limbii se clasifică în: . numai voi vre i să trăi i?”(Marin Preda.stiluri nonartistice. 76) în func ie de distinc ia expresiv . .Procesul comunicării se realizează direct. 1973. seminarii şi dezbateri ştiin ifice sau în tratate de specialitate. precum: claritate.nonexpresiv. fără să vizeze sensibilitatea sau imagina ia receptorului. precizie.Termenii sunt utiliza i în sensul lor propriu (denota iv) pentru a se evita eventualele confuzii. cu prilejulunor colocvii.stil artistic. apelându-se la no iuni ştiin ifice şi ra ionamente riguroase. marcat prin expresivitate. . în timp ce expresivitatea deliberată este manifestarea verbală a emo iei contemplative". . idei. în articole şi studii cu caracter ştiin ific. să formuleze şi să dezvolte teorii. . să trăiască și ele. din domeniul ştiin ei şi tehnicii.Specificul activită ii pe care o exprimă reclamă o serie de calită i. obiectivitate. Principalele stiluri func ionale În procesul de comunicare apare. sobrietate. cum ar fi cel cognitiv. func ia expresivă a limbii. caracterizate prin orientarea spre al i factori ai comunicării.

repeti iile datorate sinonimiei perfecte.Lipsa reliefului stilistic.Expresivitatea este zero. foiletoane. claritate şi precizie. cursivitatea. . . certificat. certificat. . adresă. Altfel spus. cerere. . memoriu de activitate etc. . politice. documente oficiale. expresivitatea este zero. „Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal” s. remarcăm topica normală. uneori recurgându-se la ordonarea pe articole. Întâlnim şi aici o mare diversitate de specii.Utilizarea unei terminologii specifice (adeverin ă. c) Stilul publicistic este limbajul specializat al presei(ziare. ştiin a literaturii etc). . Principalele caracteristici ale stilului oficial-administrativ sunt: . „Se adevereşte prin prezenta că”. . Accesibilitate. reviste) şi al emisiunilor de radio şi de televiziune.Comunicarea este lipsita. interviuri. fizică. rapoarte.-Frecven a unor termeni proprii fiecărei discipline (matematică. referat. întrucât documentele oficiale nu permit decât o singură interpretare. puncte şi paragrafe şi la repetarea unor formule.În domeniul sintaxei. el este stilul caracteristic speciilor jurnalistice: note.. . . litigiu. ere.documente cu caracter administrativ (care reglementează rela iile dintre diferite institu ii sau dintre institu ii şi cetă eni): dare de seamă. b) Stilul oficial . lege. directive.a. autobiografie. articole. ştiri. comentarii. memoriu. chimie.Pentru evitarea echivocului. pamflete.de încărcătura afectivă. decrete. fiind utilizat în acte normative. adeverin ă. cuvântări etc.acte cu caracter normativ (care reglementează rela iile dintre institu iile statului şi cetă eni): legi. sesiune etc).Utilizarea unor clişee lingvistice.Absen a mijloacelor de expresie figurată. ordine de subsemnatul.Sistematizarea perfectă a materialului. hotărâri. cronici.administrativ îndeplineşte func ia de comunicare în sfera rela iilor oficiale. termenii sunt utiliza i în sensul propriu. decizie. a unor formule fixe de tipul: ”Vă facem cunoscut că”. pe care le-am putea grupa astfel : . dosar. . proces-verbal. reportaje şi 181 . în formele de comunicare referitoare la activitatea unor institu ii sau la rela iile administrative. paragraf. mese rotunde. juridice etc.Caracterul stereotip al limbajului: inten ia de a tipiza comunicarea.

. reprezentând forma de expresie a operelor literare.Utilizarea unor procedee artistice şi figuri de stil. ci asupra mijloacelor (artistice) prin care este transmisă informa ia: scopul scrierilor respective este mai ales acela de a delecta. . tehnică. d) Stilul artistic (beletristic) apar ine literaturii beletristice (poezie. teatru). . 182 . proză. Speciile în care poate fi întâlnit sunt absolut toate speciile celor trei principale genuri literare: epic. precum şi elemente de jargon şi de argou. cât şi afectivită ii. regionali. prin muzicalitate şi for ă sugestivă. mai ales prin unele specii ca reportajul.Este cel mai complex dintre stilurile func ionale. de a produce emo ii de natură estetică. .Mare diversitate lexicală (vocabular bogat şi variat) întrucât abordează probleme din sfere diverse ale vie ii: social-politică. întrucât se adresează marelui public. conturează imagini plastice în conştiin a cititorilor.Utilizarea de figuri de stil şi procedee artistice.Larga utilizare a cuvintelor cu sens figurat. ca şi acelora care. pamfletul). Stilul artistic se opune tuturor celorlalte stiluri.Expresivitatea este maximă. De aici derivă şi caracteristicile definitorii ale stilului respectiv: . neologici. stilul publicistic apropiindu-se tot mai mult de stilul artistic. . foiletonul. . Dintre trăsăturile caracteristice ale stilului artistic.Expresivitatea este medie (din acest punct de vedere. întrucât îmbină exprimarea ra ională şi voli ională cu cea emo ională. cât şi în cel figurat.Frecven a neologismelor. . Scopul principal al tuturor acestora este de a informa la timp şi exact masele largi de cititori şi ascultători asupra unor evenimente sau situa ii dintre cele mai diverse. re inem: .sfera limbii literare. .altele. . literară. depăşind sub acest aspect .Larga varietate în domeniul sintaxei. ştiin ifică. sportivă. liric şi dramatic. ele adresându-se cu prioritate afectivită ii. întrucât foloseşte termeni arhaici.Mare deschidere spre cele mai diverse categorii lexicale. .Termeni utiliza i atât în sens propriu. . eterogen ca pregătire intelectuală.Accesibilitatea este obligatorie.Se adresează atât intelectului. deoarece în cazul său accentul nu mai cade pe con inutul informa iei.

se încadrează şi ele într-un sistem. 5. b) Normele stilistic-func ionale (preponderen a trăsăturilor unuia sau altuia dintre stilurile func ionale determină apartenen a textului la unul dintre acestea). sintactic etc).impropriu. fireşte . de sistemul lexical etc. sistemul consonatic) al limbii. comunicarea poate fi corectă sau greşită. Un astfel de sistem este un ansamblu de elemente lingvistice (unită i. uneori . însă. Sistemul stilistic este. clase. doar unul dintre elementele diasistemului. de sistemul gramatical (morfologic. adică particularită ile specifice emi ătorului respectiv.în concluzie.la care neam referit mai sus . în măsura în care ele sunt cunoscute şi respectate. ar fi de precizat că între diferitele stiluri func ionale nu pot fi trasate grani e rigide. pentru a face posibilă receptarea mesajului. de sistemul fonetic (sistemul vocalic. Toate aceste variante şi subvariante ale limbii . categorii. care ar putea fi numit sistemul stilistic al limbii (sau structura stilistică.diasistemul limbii. reguli etc. El este numit.) dependente între ele şi formând un tot organizat. sau ierarhia stilistică a limbii). care trebuie cunoscute şi respectate de orice vorbitor (emi ător). Or. principii. sistemul lingvistic general. Se poate vorbi.împreună cu caracteristicile lor. altfel spus. 183 . în orice comunicare se disting trei feluri de norme: a) Normele generale ale limbii. Normele comunicării Toate mesajele sunt formulate după anumite reguli sau norme. criterii. astfel. aşadar. c) Normele interne. diasistemul reprezintă totalitatea sistemelor specifice unei limbi sau. Reprezentarea grafică a structurii stilistice a limbii române Este ştiut că faptele de lipbă pot fi încadrate în sisteme lingvistice. capabile să contureze stilul său individual.

Geneza operei. Unde şi când a fost publicată ini ial. 6. 184 . Genul şi specia cărora le apar ine. la cele de definitivat şi gradul II sau la concursurile de admitere în facultate se dau uneori subiecte prin care se solicită candida ilor efectuarea analizei stilistice a unui text beletristic (în versuri sau în proză). .folosirea conştientă a limbajului. sursa de inspira ie. conform algoritmului care urmează: 1. comentariul literar stilistic al unui astfel de text poate fi structurat conform planuluirobot sau.Cunoaşterea sistemului stilistic al limbii române ajută la: .îmbunătă irea comunicării prin limbaj. .perfec ionarea deprinderilor de vorbire.transmiterea unor cunoştin e bogate şi nuan ate. . Explicarea titlului. De regulă. . altfel spus.educarea capacită ii de receptare a unor mesaje apar inând unor stiluri individuale sau func ionale diferite. Informa ii privind opera studiată. Figuri de stil La examenele de bacalaureat.

figurat (impropriu). Enumera ia . pe baza unor asemănări (între cei doi termeni) se numeşte metaforă”. cuvânt sau a unui grup de cuvinte pentru a impune aten iei o imagine semnificativă. obiecte. un sentiment. situa ii. Hiperbola .„Procedeul artistic prin care se exagerează inten ionat (mărind sau micşorând) însuşirile unei fiin e sau caracteristicile unui obiect. poartă numele de compara ie”. idei etc). o ac iune sau un obiect se numeşte repeti ie”. Exemplu: „Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-ngrozitoare”. pe baza unor însuşiri comune.„O înşiruire de mai mul i termeni de acelaşi fel. (M. personalită i) cu scopul de a reliefa unul din termeni prin celălalt se numeşte antiteză”. 185 .Compara ia . o idee.„Procedeul artistic constând în opozi ia dintre doi termeni (cuvinte. fenomene. cu scopul de a eviden ia anumite caracteristici ale primului termen. Antiteza . ac iuni. idei. fenomen sau ale unei întâmplări pentru a impresiona pe cititor se numeşte hiperbolă”.„Procedeul prin care se alătură doi termeni (persoane. „Ca un glob de aur luna strălucea” (Dimitrie Bolintineanu). folosită pentru a atrage aten ia asupra aspectelor descrise sau asupra faptelor înfă işate se numeşte enumera ie” Repeti ia „Folosirea succesivă a unui sunet.„Procedeul artistic prin care se înlocuieşte un termen obişnuit (propriu) prin unul neobişnuit. Eminescu: „Scrisoarea III”). Metafora .Exemple: „Nalt cât casa / Verde ca mătasa”. .

Tehnici de expresie: a) Fapte de limbă cu poten ial stilistic: . p. („Dic ionar de termeni literari”. Monologul interior. într-o formă figurată. Inversiunea .„Procedeul artistic de folosire a unei suite de compara ii. . Ex. exprimă. „Plutea-ntr-acest imens senin”: „Ca-n horă dup-un vesel cânt”.sau clima) samdescrescândă (G.a. prin intermediul întâmplărilor. descendentă sau anticlima). „Un astfel de procedeu artistic. omonime. strofe. tablouri. antonime. idei.la nivel fonetic (alitera ii. atitudini s. în progresie crescândă (G. regionalisme. onomatopei. cicluri. Grada ia . prin care se schimbă ordinea obişnuită a cuvintelor într-o propozi ie. 195) 7.Alegoria . asonante. termeni de argou sau de jargon. expresii şi locu iuni). cuvinte polisemantice.Exemple: „într-o sălbatică splendoare”. acte. Tehnica artistică a) Compozi ia (structura textului) . armonii imitative. Analiza stilistică 2.Tema şi ideea operei: motive şi laitmotive. alte efecte sonore). 186 . Nara iunea (procedee narative). b)Moduri de expunere utilizate. se numeşte inversiune”. asocieri sonore. lucrurilor etc. 3. 1970. neologisme. cu inten ia de a ob ine efecte poetice. cânturi. metafore şi personificări care. raportul dintre ele. scene etc. . c) Tehnica utilizării simbolurilor .la nivel lexical (sinonime. împreună. Dialogul. ascendentă până la un punct culminant .: alegoria moarte-nuntă din balada „Miori a”. Descrierea (procedee descriptive). cuvinte derivate. compuse. refrene. arhaisme. puterii de reprezentare sau expresivită ii lor. se numeşte alegorie”.Elementele de arhitectură a compozi iei: păr i.„Figura de stil constând în înlăn uirea mai multor cuvinte sau expresii conform importan ei.

b) Expresivitatea limbajului: rolul figurilor de stil: epitetul. 1 1. c) Rolul elementelor de prozodie: versuri şi strofe. arborescentă. Sentimente şi atitudini exprimate. originalitate. Importan a operei: raportul operă-realitate. mijloace de legătură. amfibrahic etc). măsura (în cazul operelor în versuri). ritm (trohaic. (20 p. Explica i ce este stilul oficial-administrativ. (25 p. semnifica ia contemporană a operei. Ideea principală şi idei secundare. alegoria. enumera ia. dar va controla modalitatea în care au fost numi i unii inspectori. Sentimentul dominant. Enumera i factorii care influen ează comunicarea. Preciza i stilul func ional utilizat în fragmentul de mai jos şi indica i trei dintre caracteristicile acestuia: „Strategia reformei educa ionale precizată de viitorul ministru cuprinde. reveniri. . (30 p. cu prioritate. metafora. hiperbola. antiteza. intercalări. C. 5) Concluzii finale. mărirea salariilor celor ce lucrează în învă ământ şi depăşirea pragului de 4% la bugetul alocat acestui domeniu în 1997 până la cel pu in 6%. TESTE PENTRU AUTOEVALUARE Testul nr. valoare stilistică şi epică (mesaj).. grada ia (mai ales în cazul operelor în versuri). a mai precizat Virgil Petrescu”. personificarea. topică. repeti ia compara ia.) 3.la nivel gramatical (contribu ia procedeelor morfologice: păr i de vorbire dominante.) 4. dactilic.) 187 . simetrică). Ce este metafora? Exemplifica i. 4) Con inu ii de idei şi sentimente. Noul ministru nu va cederiza învă ământul.la nivelul ortografiei şi al punctua iei: rolul semnelor de punctua ie. frecven a verbelor de mişcare etc. locul operei respective în ansamblul crea iei autorului şi în contextul literaturii române. adjective cu rol de epitet. iambic. a declarat Virgil Petrescu în cadrul audierilor. El a mai spus ca va încuraja învă ământul particular dacă acesta se va dovedi de calitate. inversiunea.) 2. şi sintactice: raporturi de coordonare şi subordonare în propozi ie şi în frază. (25 p. tipul de structură a frazei: liniară.

(30 p.) 4.) Testul nr.” (25 p. în versurile care urmează. (20 p. Am înghe at sub ur uri de lumină” . 3 1. Ministerul Învă ământului avizează favorabil existen a Grupului Şcolar „Grigore Tăbăcaru”. Ce este rima? Ce tipuri de rimă cunoaşte i? Exemplifica i.T. trei figuri de stil: “Ele sar în bulgari fluizi peste prundul din răstoace. Ce este hiperbola? Exemplifica i. Arghezi (40 p.) 3. Ce se în elege prin stil func ional? (25 p. M-am născocit din apele de-azur.. (25 p.. (30 p.) 2. peste care luna zace” . pe-o umbră de velur. Ce este alegoria? Exemplifica i.Testul nr. Ce este ritmul? Dar piciorul metric? Exemplifica i. (40 p.) 2.) Testul nr. Eminescu. (15 p. (30 p. Exemplifica i cum se manifestă influen a contextului socialcultural asupra exprimării. 5 1. Arăta i cărui stil func ional apar ine textul de mai jos şi indica i trei dintre elementele prin care argumenta i apartenen a textului la stilul respectiv: „Cristal rotund.) 2. Numi i trei dintre trăsăturile stilului beletristic. având în vedere următoarele. 2 1. 4 1. Identifica i.M.) Testul nr. Formula i defini ia stilului. indicând trei dintre elementele caracteristice acestuia: „Prin prezenta vă comunicăm că până la aprobarea Regulamentului de organizare şi func ionare a Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învă ământului Particular Preuniversitar. Numi i trei dintre trăsăturile stilului publicistic. Numi i trei dintre trăsăturile stilului ştiin ific.) 4.) 4. (15 p.) 188 . (15 p. Ce se în elege prin stil individual? (20 p.) 2. în cuibar rotind de ape.) 3.) 3. Preciza i stilul func ional utilizat în fragmentul de mai jos. (25 p. Cu inima de-a pururea senină.

37 (1) din Constitu ia României şi ale Legii 21/1924 şi func ionează în conformitate cu prevederile Legii 84/199S şi ale altor acte normative în vigoare”.Asocia ia „Gr.Asocia ia „Gr.) 2. copacii negri Stau goi în parcul solitar Decor de doliu funerar. Ce este compara ia? Exemplifica i. 6 1.) 3. independentă fa ă de institu iile administrative ale statului. (25 p.) Testul nr.) 2. c) figura de stil din primul şi ultimul vers: „Copacii albi. (15 p. Blaga (30 p. (40 p.) 189 . 7 1. Explica i ce este stilul beletristic (20 p. preciza i: a) stilul căruia apar ine.3. scriu în rune o poveste căci ce este nu se spune” .. (15 p. Numi i trei dintre speciile stilului ştiin ific. Ce este ritmul trohaic? Exemplifica i. Numi i trei dintre speciile stilului publicistic. (30 p. 4 .Preciza i cărui stil func ional apar ine textul care urmează şi indica i trei elemente prin care argumenta i apartenen a textului la stilul respectiv: „Art.L. rima şi măsura următoarelor versuri: „Despre tine şi otravă.. (40 p. (15 p. Tăbăcaru” este înfiin ată în temeiul art. fa ă de partide şi grupări politice şi fa ă de oricare alte institu ii sau organiza ii. Tăbăcaru” este o asocia ie fără caracter politic. Numi i trei dintre tipurile de compunere specifice stilului oficialadministrativ. b) rima versurilor. Reprezenta i grafic sistemul stilistic al limbii române.) 4. despre slavă şi albine. Copacii albi.) 4. copacii negri”. 5 .) Testul nr. În textul care urmează.) 3. (15 p.) 4. Art.Preciza i ritmul.

Iar barda-i din stânga ajunge la cer Şi vodă-i un munte”.) 3.) 190 . b) trei dintre caracteristicile stilului respectiv. (15 p. Se dă textul: “Sălbatecul vodă e-n zale şi-n fier. Eminescu (35 p. Şi zalele-i zuruie crunte Gigantică poart-o cupolă pe frunte. c) trei figuri de stil. 8 1. răsufletul ger. Ce este ritmul iambic? Exemplifica i.) Testul nr. (25 p.) 3. (20 p.Explica i ce se în elege prin măsura versurilor. de a fi aşezate la aceeaşi distan ă. Ele trec cu lacrimi ude și suspină-n flori molatec. Care sunt normele comunicării? (30 p. 10 1. Ce este epitetul? Exemplifica i (20 p. Explica i ce este stilul publicistic. (35 p. Identifica i figurile de stil din textul: „Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint Vezi izvoare zdrumicate peste pietre licurind. De câte feluri sunt factorii care influen ează comunicarea?(20 p. M. de o dreaptă (axă de simetrie) sau de un plan (plan de simetrie)”. Numi i cinci dintre speciile stilului beletristic. Se cere să preciza i: a) stilul căruia apar ine.Testul nr. Şi vorba-i e tunet.Arăta i cărui stil func ional apar ine textul de mai jos şi indica i trei dintre elementele prin care argumenta i apartenen a textului la stilul respectiv: „Simetria este proprietatea a două figuri sau a două puncte diferite apar inând aceleiaşi figuri.) 4.) 4.) 2.) 2. de o parte si de alta fa ă de un punct (centrul de simetrie). Când coboară-n dulce ropot din tăpșanul prăvălatec”.Ce este antiteza? Exemplifica i.) 3. (20 p. (40 p.) 2. (25 p.) Testul nr 9 1. Exemplifica i.

Numele unor dansuri populare cunoscute sub formă articulată pot fi folosite şi nearticulat: sârba . cu doi i. Articolul hotărât se scrie cu cratimă în împrumuturile care au la finală deosebiri între scriere şi pronun are ( bleu-ul. NORME ALE LIMBII ROMÂNE LITERARE ACTUALE a.Norme morfologice ARTICOLUL (Normele scrise cu aldine precum și exemplele scrise cu aldine indică noua normă literară) Unele substantive nume de plante sau de animale au numai formal articol hotărât. Este corectă forma: unei prietene a mele (nu ale mele sau a mea). play-boy-ul). Aceasta înseamnă că pot primi pentru aceeaşi formă şi articol nehotărât: floarea-soareiuj .o floarea-soarejui. acquis-ul) sau care au finale grafice neobişnuite pentru cuvintele vechi ale limbii române (dandy-ul. Sunt corecte formele: aceşti aştri cu un i (nu aceşti aştrii) şi aştrii galaxiei noastre. Este corectă forma mamei (nu lui mama) pentru genitiv-dativul articulat al substantivelor comune feminine. gay-ul. nu ouălelor. (nu aştri galaxiei noastre). Substantivele la care se aplică această regulă sunt terminate în grup consonantic plus u la singular. Unele substantive provenite din abrevieri se folosesc fără articol: ONU (nu ONU-ul).II.sârbă. Este corectă forma ouălor (genitiv-dativ plural). 191 . deoarece articolul posesiv trebuie să aibă acelaşi număr (aici singularul) cu substantivul pe care îl determină.

o prietenă de-a mea (de-ale mele). Când sunt postpuse. Scrierea cu -l final este corectă numai în cazul pronumelui nehotărât: unul a abandonat. voştri.ADJECTIVUL Sunt corecte formele cu trei i (argintiii cercei) ale adjectivelor la plural antepuse. aceste adjective se scriu cu doi i la plural: cerceii argintii. 192 . PRONUMELE Şl ADJECTIVUL PRONOMINAL Acordul în persoană. marei speran e). Este obligatorie folosirea prepozi iei pe pentru acuzativul pronumelui relativ care: fata pe care o cunosc (nu fata care o cunosc). (număr şi gen al adjectivelor pronominale de întărire (însumi. Când sunt postpuse. însu i însuşi etc) cu substantivul sau pronumele pe care îl determină este obligatoriu. datorită faptului că adjectivul postpus are forma terminată în i: fetele mele dragi (nu drage). Sunt corecte formele de genitiv-dativ singular bunei note. marii speran e (nu bunii note. care la singular au un i la finală. Numeralul cardinal „12” şi cel ordinal corespunzător se folosesc la feminin cu substantive feminine. Sunt corecte şi sunt variante literare libere formele posesive de singular şi respectiv de plural un prieten de-al meu (de-ai mei). acestei speran e mari. aceste adjective la genitiv-dativ singular au forma acestei note bune. Este corectă forma dragile mele (nu dragele mele). ADVERBE ȘI LOCU IUNI Sunt corecte numai formele cu un singur i ale pronumelor şi adjectivelor posesive noştri. NUMERALUL Este corectă scrierea fără -l final a numeralului unu (nu unul).

el însăşi/însuşi. Sunt corecte şi sunt variante literare libere ambele forme de gen ale numeralului ordinal întâi. . iar dativul cu prepozi ia la (căr i date la trei studen i). compania întâi/întîia: astăzi suntem în doisprezece/ douăsprezece martie. Să nu-i mai spui şi lui tata. un prieten al meu/ un prieten de-al meu. Acolo unde este cazul. preciza i că formele sunt variante literare libere. Exerci ii: 1. Preciza i dacă următoarele exemple sunt B corecte: Am cules nişte traista-ciobanuiui. ai noştri/ai noştrii copii. NATO nu este doar o organiza ie militară. acquis. compania întâi-întâia. 3. Genitivul numeralelor cardinale se construieşte cu prepozi ia a (părerea a doi colegi). Alege i forma corectă din variantele propuse mai jos. gay. Bucovina e plină de codrii seculari. 2. playboy propozi ii în care aceste cuvinte să fie articulate hotărât. 193 . Pentru indicarea primei zile a lunii trebuie întrebuin at numai numeralul ordinal: întâi Decembrie (nu Unu Decembrie). unu/întâi ianuarie. dandy. copiii noştrii/noştri. l-am spus unei prietene ale tale că nu mai vii. VERBUL Verbele de conjugarea I a agrea şi a crea păstrează vocala e înaintea sufixului de prezent: agreez. auriii/aurii ochi. agreează. doisprezecedouăsprezece decembrie.Forma corectă a verbului a continua la persoana I indicativ şi conjunctiv prezent este continui (nu continuu). atunci când sunt aşezate după substantivul feminin: clasa întâi-întâia. marii/marei încrederi. Scrie i pentru cuvintele bleu. atunci când sunt folosite pentru indicarea datei: doi-două mai. agreezi. variante literare libere ambele formele de gen ale numeralelor doi (şi formate de la doi).Sunt corecte şi sunt prin urmare.

judecătorul îl absolvă pe inculpat de pedeapsă. ca şi consilier).eu vroiam.ea să aibă. el a creat . Să se formeze câte un enun pentru fiecare din sensurile verbului a absolvi.eu voiam . vroiam). ea să aibă . precum şi la perfectul simplu al persoanei a III-a. 2. Acolo unde este cazul preciza i că sunt variante literare libere: eu continuu .eu continui. ADVERBE Şl LOCU IUNI Este incorectă încercarea de evita cacofonia prin intermediul cuvintelor ca şi (de exemplu. Cacofonia se poate evita folosind locu iunea prepozi ională în calitate de.el a creeat. a merge au accentul pe temă. el venii). Verbele de conjugarea a III-a: a bate. eu vream . el veni (nu a venii.Conjunctivul de persoana a III-a al verbului a avea este să aibă (nu să aibe sau să aivă). Sunt considerate corecte. a duce. 194 . şi prin urmare variante literare libere. Verbul a absolvi trebuie conjugat fără -esc -eşti -eşte. Pentru construc ia pozitiva se foloseşte adverbul numai: Am numai doi lei. Verbele de conjugarea a IV-a terminate în i se scriu la infinitiv prezent. indiferent de sensul pe care îl are: eu absolv o şcoală. cu un singur i: a veni. dar nu şi formele rezultate din combinarea acestora (de exemplu. el agreează . eu absolv . Exerci ii: 1. Adverbul decât se foloseşte doar în construc ii negative (N-am decât doi Iei nu Am decât doi lei).eu absolvesc. formele verbelor a vrea şi a voi. a face. Alege i varianta corectă. la persoana I şi a II-a indicativ şi conjunctiv prezent: să batem (nu să batem).el agreează.

a face . Să se aleagă infinitivul corect al următoarelor verbe: .a plăcea. Maiestatea Sa. a face. cu literă mare pe primul loc când provin de la cuvinte scrise cu literă mare: D-lui (Domnului). a dispare . Guvernul României. Legea partidelor politice. Preciza i formele de imperativ pozitiv şi negativ ale verbelor. b. a duce. d. c. documente: Adevărul literar şi artistic. integral cu literă mare când sunt alcătuite din ini ialele unor nume proprii compuse: O. a place . 4. chiar şi atunci când sunt folosite eliptic (secretar de stat la Externe). Se scriu cu literă mare toate componentele locu iunilor pronominale de polite e:Alte a Sa Regală. denumirile organismelor de conducere şi ale compartimentelor din institu ii: Adunarea generală a ac ionarilor. nume ştiin ifice latineşti: Sequoia giganteia. Pădurea spânzura ilor. Facultatea de Litere. Se scrie cu literă mare primul element din numele proprii compuse reprezentând: a. opere literare şi ştiin ifice. (Ordonan a de Urgen ă).a dispărea. 195 .3. a cade . b.a făcea. a fi. a zice. a tace . Serviciul de contabilitate: b.a încăpea .a tăcea.a încape. provin de la unii termeni de specialitate precum: dB (decibel). Abrevierile se scriu: a. Editura Albatros). titluri de publica ii. pH (puterea hidrogenului).U. Norme ortografice ASPECTE ALE SCRIERII CU LITERĂ MARE Se scriu cu literă mare numele institu iilor Administra ia Preziden ială.a cădea. mărci de produse: Izvorul minunilor.

Se desparte obligatoriu prin cratimă un prefix ataşat unei abrevieri: pro-NATO. (portocale) Adverbe Se scriu într-un cuvânt adverbele compuse sudate: altădată („odinioară”). c. întruna („mereu”). La această regulă există totuşi unele excep ii: Se scrie obligatoriu cu cratimă prefixul ex. harcea-parcea). Se despart facultativ prin cratimă sufixele ataşate la un nume propriu străin: shakespearian . Se scriu cu cratimă: a. binevoitor. încontinuu („mereu”). mâinediminea ă): b. după-masă.ASPECTE ALE SCRIERII DERIVATELOR Regula generală a scrierii derivatelor este următoarea: derivatele se scriu într-un cuvânt. adverbe provenite din substantive compuse: după-amiaza. deseori.shakespeare-ian. adverbe ritmate sau rimate (tam-nisam. bineîn eles. Se despart obligatoriu prin cratimă sufixele ataşate la o abreviere: RATB-ist. aşadar. darămite. 196 . binefăcător. ASPECTE ALE SCRIERII CUVINTELOR COMPUSE Adjective Se scriu într-un cuvânt adjectivele compuse vechi ale căror păr i s-au sudat: binecuvântat. PNL-ist. adverbe par ial analizabile (precum azi-noapte. rousseau-ist rousseau-ist. Se scriu cu cratimă adjectivele nesudate: (televizoare) alb-negru. atotputernic. demult. cândva.(„fost”): ex-primministru.

(Arbitrul a dictat unsprezece-metri dar Arbitrul a dictat lovitură de la unsprezece metri). Izvorul Alb (marcă de apă minerală). b. nici doi. ministrul de interne. Facultatea de electronică. greşelile de scriere a compuselor şi a derivatelor. Secretariatul General al Guvernului. bună-cuviin ă. nici celălalt. CaraşSeverin.Exerci ii 1. greşelile de scriere cu majusculă. Corecta i. Cancelaria Primului Ministru. vi ăde-vie. niciuna etc (N-am mâncat niciun măr-niciunul). Se scriu cu cratimă substantivele proprii: a. unsprezece-metri.cu structura substantiv-comun + nume propriu de loc: OcnaŞugatag. Excelen a sa ambasadorul Marii Britanii. numeralul cardinal sau cu pronumele nehotărât se scriu separat: N-am nici un frate. nici un needucat Nu-mi trebuie nici unul. peste-ciocan. acolo unde este cazul. 2. vaca-Domnului.formate din două nume proprii: Bistri a-Năsăud. watt-pră. Nu e nici un om prost. 197 . Nicio. Pronume şi adjective pronominale Se scriu într-un cuvânt pronumele şi adjectivele pronominale negative niciun. ASPECTE ALE SCRIERII CUVINTELOR COMPUSE Substantive Se scriu cu cratimă substantivele având o anumită unitate gramaticală şi semantică (uneori aceste substantive au flexiunea organizată după primul element): bună-credin ă. domnului rector al Institutului Politehnic. Baia-Sprie. Corecta i. acolo unde este cazul. serviciul de Contabilitate al liceului „Gheorghe Şincai”. Îmbinările sintactice ale adverbului nici cu articolul nehotărât. pe te-cu-spadă.

locu iuni conjunc ionale: dat fiind că. d. c. de bună voie. Excelenta Sa.pro-UE . Normele scrise cu aldine precum şi exemplele scrise cu aldine şi subliniate indică noua normă literară.observa ie bine venită. în jurul. c. Piatra Craiului.voltaire-ian.N-am cumpărat nicio carte .a toate ştiutor . locu iuni interjec ionale: Doamne ferestel e. Nume proprii geografice cu structura substantiv+substantiv în genitiv: Peştera Muierii.După-masă mă odihnesc .Ieri noapte a nins . locu iunile se scriu în grupuri separate: a. ASPECTE ALE SCRIERII LOCU IUNILOR -În general.Vorbeşte în continuu .Nicio vacan ă pe Coasta de Azur nu mi-a plăcut. Se scriu în cuvinte separate: a. locu iuni pronominale: Domnia Lui. voltaireian -darmite.Preciza i dacă v-a i întâlnit cu variante literare I libere. f. locu iuni prepozi ionale: din cauza. b. . Marea Neagră. d. odată cu. cu bună ştiin ă.exministru în Guvernul Năstase . Domneşti-Târg. astfel de. Nume proprii geografice cu structura substantiv+adjectiv: Baia Mare. locu iuni adverbiale: altă dată („în altă împrejurare”). observa ie bine-veniti . 198 . b. cine ştie cine. Nume cu structură complexă de personaje: Statu-PalmăBarbă-Cot. odată ce. cu structura substantiv propriu +substantiv comun cu func ie distinctivă: Bolintin-Deal. locu iuni adjectivale: altfel de.Nici o vacan ă pe Coasta de Azur nu mi-ar displăcea! .S-a ascuns după masă . dar-mi-te .

mai ales dacă elementele componente îşi păstrează sensul de bază. Se despart prin virgulă componentele unor locu iuni adverbiale cu structură simetrică. de nevoie. de bine. adjectiv+substantiv: prim ajutor. locu iuni substantivale: aducere aminte. SCRIEREA GRUPURILOR DE CUVINTE Grupurile relativ stabile se scriu în cuvinte separate. director general Excep ii Se scriu însă într-un cuvânt sau cu cratimă cuvintele compuse cu structură asemănătoare: bună-creştere („polite e”) bunăcuviin ă. Exerci ii Corecta i acolo unde este cazul scrierea următoarelor cuvinte compuse: 199 . de mâncat. comisar principal. băgare de seamă. Se scriu cu cratimă unele locu iuni adverbiale rimate sau ritmate: calea-valea. după masa de prânz. triplu exemplar Excep ii işr prepozi ie+substantiv sau verb la supin: de mâncare. ritmată sau rimată: cu chiu. harcea-parcea. director adjunct. după-amiază. substantiv+adjectiv: bună stare (L-am găsit în bună stare). locu iuni verbale: a da năvală. cu vai. treacă-meargă. a băga de seamă. h.g. de rău. demâncare („mâncare”). după prânz Excep ii Se scriu însă într-un cuvânt sau cu cratimă j cuvintele compuse cu structură asemănătoare: după-masă. de voie.

Baia-de-Aramă. bine-cunoscut se scriu corect cu cratimă. bine cunoscut prepozi ie+adverb: de mult („de mult timp”) I Cuvintele: bine-crescut. Lacul roşu. Să nu ui i. prim-plan triplu-sec. Excep ii ** Se scriu însă într-un cuvânt sau cu cratimă cuvintele compuse cu structură asemănătoare: bine-crescut. Predealul Sărari. bine-cunoscut. Alternativ. construi i câte o propozi ie în care să avem nu cuvintele compuse: bine-crescut. Filipeştii de Pădure. Odată cu vântul a încetat şi ploaia. Moara Vlăsiei Corecta i acolo unde este cazul scrierea următoarelor locu iuni: A făcut-o cu bună ştiin ă. demult („odinioară”) niciodată. A terminat liceul cu chiu cu vai. bine-cunoscut. ci îmbinarea liberă adverbadjectiv. Doamne-fereşte. Construi i pentru fiecare câte o propozi ie.Vatra-Dornei. adverb+adjectiv: bine crescut. Bolintinvale. aragazul deschis ! 0 Se scriu însă într-un cuvânt sau cu cratimă substantivele compuse având structură asemănătoare: dubtu-case-tofon. 200 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful