การทำาไข่เค็ม

ไข่เค็มเป็ นอาหารพื้นบ้านของคนไทยมาตัง้ แต่สมัยโบราณ และเป็ นที่
นิ ยมในการบริโภคของคนไทย ในทุกๆภาค การผลิตไข่เค็มนั ้นก็มีขัน

ตอนที่ไม่ยากซับซ้อนในการทำา จึงเหมาะสมที่จะส่งเสิรมวิชาการ ทำาไข่
เค็มให้เป็ นที่แพร่หลายสำาหรับบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจในวิชาการทำา
ไข่เค็มนี้
อุปกรณ์ใน การทำาไข่เค็ม
1. ขวดโหลแก้ว
2. หม้ออลูมิเนี ยม
3. ตะกร้า

4. กะละมัง
วิธีทำา
1. ล้างไข่เป็ ดให้สะอาดฟั กไว้ให้แห้ง

2. ต้มเกลือกับนำ ้ าให้เดือด ยกลงกรองทิง้ ไว้ให้เย็น

3. เรียงไข่เป็ ดที่ล้างไว้ในขวดโหล ที่จะดอง เทนำ ้ าเกลือที่ต้มไว้ลงไปจน
ท่วมไข่ ใช้ไม้ขัดหรือถุงพลาสติกใส่นำ้า กดไข่ให้จมในนำ ้ าเกลือตลอด
เวลา ปิ ดฝาขวด เก็บไว้ประมาณ 2 สัปดาห์
4. นำ ามาต้มประมาณครึ่งชัว่ โมง ตักขึ้นพักไว้ให้เย็น นำ ามารับประทาน
ได้

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful