УНИВЕРЗИТЕТ СВ.

“КИРИЛ И МЕТОДИЈ”
Природно-математички факултет Институт за биологија Скопје

XIMREVSKA ANA

RIBOZIMI
osvrt kon kataliti~kite aktivnosti

Seminarska rabota

Skopje, 2010

VOVED
Ribozimite (RNA enzimi ili kataliti~ka RNA ) pretstavuvaat RNA molekuli koi poseduvaat dobro definirana tercierna struktura koja im ovozmo`uva da gi kataliziraat hemiskite rekacii. Golem del od poznatite ribozimi vr{at hidroliza ili na sopstvenite fosfodiesterski vrski ili gi hidroliziraat istite kaj drugi RNA molekuli, no isto taka ja kataliziraat i aminotransferaznata aktivnost na ribozomot. Porano, lu|eto smetaa deka RNA e samo dostojna kopija na pova`nata nukleinska kiselina odnosno na DNA. Vsu{nost dvojniot heliks na DNA molekulata e toa {to go gledame na naslovnite stranici i na televiziite, DNA e materijal od na{ite geni i hromozomi, taa go determinira na{eto genetsko nasledstvo. RNA e kopija od DNA koja slu`i kako informacija za direktna sinteza na protein, koj se uni{tuva otkoga }e ja zavr{i svojata funkcija.

DNA e kopirana vo RNA, koja pak pretstavuva ednoveri`na ni{ka, koja zavzema razli~ni sekundarni formi

Pogolemiot del od biolo{kite katalizatori se proteini nare~eni enzimi. Mnogu godini nau~nicite pretpostavuvaa deka proteinite poseduvaat kompleksna struktura koja im ovozmo`uva da bidat specifi~ni katalizatori vo kletkite, no vo ranite 80ti godini od minatiot vek, istra`uva~kite grupi na Tom Cech i Sidney Altman, nezavisno edni od drugi, otkrile deka nekoi biolo{ki katalizatori se vsu{nost RNA molekuli. Vakvite RNA molekuli se nare~eni ribozimi. Ovie nau~nici ja dobija Nobelovata nagrada za hemija vo 1989 god., za svoeto otkritie. Ottoga{ ribozimite se vo centarot na vnimanieto vo molekularnata biologija i medicinskite nauki. 2

Cech. ribozimite pretstavuvaat vetuva~ki terapevtski agensi. Koi se prvi. sposobni da ja inhibiraat genskata ekspresija i bi bile korisni vo genskata terapija vo borba so rakot. Carl Woese. Terminot ribozim prv pat e voveden od strana na Kelly Kruger et al. KRATOK ISTORISKI PREGLED Pred otkrivaweto na ribozimite. Funkcionalniot del od ribozomite. Cvrsto se veruva{e deka katalizata ja vr{at samo proteinite. Vo poslednite nekolku godini istra`uvawata na RNA molekulite dostignuvaat novi celi. molekularnata 3 . No i kataliti~kata RNA ima smisla. RNA HIPOTEZA Iako pove}eto ribozimi se retki vo kletkata.RNA pretstavuva klu~na molekula na `ivotot. Sega e jasno deka RNA katalizata ima mnogu pove}e centralna uloga vo biologijata. u{te edna uloga za koja se misle{e deka pripa|a na del od proteinite takanare~eni represori i transkripciski faktori. Ovaa ideja be{e zasnovana vrz otkritieto deka RNA mo`e da formira kompleksni sekundarni strukturi. Vo taa nasoka. Pokraj toa. kako i vo RNA komponentata vo RNAaza P kompeksot. enzimite koi ja vr{at rabotata na kletkata ili nukleinskite kiselini koi {to gi nosat informaciite potrebni za sinteza na enzimite? Nukleinskite kiselini kako katalizatori go re{avaat ova pra{awe. Va`en ~ekor vo navleguvaweto i razbiraweto na molekularnata biologija e vsu{nost razbiraweto na strukturata i funkcijata na RNA molekulata. nnivnite ulogi se esencijalni za `ivotot. enzimite koi se definiraat kako kataliti~ki proteini bea edinstvenite biolo{ki katalizatori. Prvite ribozimi bea otkrieni vo 1980 godina od Thomas P. Vo 1967 godina. Ovie ribozimi bea pronajdeni vo intronot na RNA transkript. Ova se bazira na staroto pra{awe vo vrska so potekloto na `ivotot. RNA ~esto ja kontrolira ekspresijata na genite. koj rabote{e na bakteriskiot RNAaza P kompleksot. vo 1982 godina vo trud objaven vo “Cell”. koj e vklu~en vo zreeweto na tRNA molekulite. koj se otstranuva od transkriptot. otkolku {to bi mo`ele da pretpostavime. koj go prou~uva{e RNA splajsingot vo cilijarnata protozoa Tetrahymena thermophila i Sidney Altman. Francis Crick i Leslie Orgel bile prvite koi uka`uvaat na toa deka RNA mo`e da dejstvuva kako katalizator.

koi {to se pofleksibilni vo svojata kataliti~ka funkcija zaradi raznovidnosta na aminokiselinite. drugi proteini u~estvuvaat vo muskulnata kontrakcija. RNA hipotezata predlo`uva deka RNA vo modernite kletki. toga{ dene{nite ostanati ribozimi-kako na primer ribozom ma{inerijata-mo`e da se smetaat kako `ivi fosili na `ivotot. koordinirani so metalni joni. Proteinite mo`e da se hormoni kako insulinot ili seks hormonite. prekursorot se dobiva od protein koj {to ne sodr`i RNA. kako kofaktor. dodeka proteinite. a sosema drugi ja kataliziraat razgradbata na hranata. pred ovie funkcii da bidat podeleni na DNA i proteinite kako {to e denes. Mg. Isto taka se smeta deka RNA svetot evoluiral vo DNA i proteinski svet. RIBOZOM Edna od najva`nite molekularni “ ma{ini“ vo `ivite kltki pretstavuva ribozomot. traga od nekoga{niot RNA svet. kako rRNA (RNA vo ribozomot koja ja katalizira produkcijata na proteinite) e evoluciski ostatok. Ribozomot ja preveduva “porakata“ kodirana vo mRNA (informaciska RNA) za sinteza na specifi~ni proteini. RNA molekulite bea katalizatori na procesi kako replikacija. Vo ovoj RNA svet. Ovaa hipoteza e nare~ena “Hipoteza na RNA svetot”. Denes. presekuvawe i spojuvawe na RNA molekuli. tragi) na star. koja {to go motivirala Walter Gilbert da pretpostavi deka vo dale~noto minato kletkata ja koristela RNA i kako genetski materijal i kako strukturna i kataliti~ka molekula. prebioti~ki svet koj i prethodi na evolucijata na proteinite. Sekoja mRNA kodira specifi~en protein. Od druga strana pak. RNA isto taka ima uloga i kako nasledna molekula. DNA so svojata podobra hemiska stabilnost ja prevzema ulogata na ~uvar na informacii. koi ja izvr{uvaat celata rabota vo biologijata. Ova moz`e da pretstavuva primer za evolucijata na proteinski enzimi koi gi zamenuvaat ribozimite. Se pretpostavuva deka proteinite evoluirale podocna i kako tie evoluirale gi prevzemale funkciite koi prethodno gi izvr{uvale RNA molekulite. 4 .ma{ina koja ja preveduva RNA vo proteini. stanale specifi~ni katalizira~ki molekuli. Mnogu biolozi pretpostavuvaat deka ribozimite se ostatoci (odbele`ja. no vo nekoi hloroplasti. Ako ribozimite bea prvite molekularni ma{ini koristeni od po~etokot na `ivotot. bazirani pred se na nukleinskite kiselini. vo osnova e ribozim izgraden od RNA tercierni strukturni motivi. prekursorot na pre-tRNA se dobiva od ribozimot RNAaza P. Ribozomot e zna~aen po toa {to mo`e da dekodira neograni~en broj na mRNA molekuli.

poka`uvaj}i klop~e od RNA molekuli obvitkani so pomo{ni proteini. Celoto ova mo`e da zvu~i nejasno. Vo tekot na izminatite trieset godini se pretpostavuva deka vsu{nost RNA le`i vo kataliti~koto srce ili aktivna strana na ribozomot zaedno so odredeni pomo{ni proteini. Vo 2000 godina. kako toj promovira interakcija pome|u mRNA i tRNA molekulite i kako celata struktura e organizirana. Edna struktura ja poka`uva stranata kade se nao|aat aminokiselini koi se nani`ani vo proteini (peptidiltransferazniot centar). Aktivnata strana e sosatvena od RNA (belite ni{ki). Golemata subedinica na ribozomot. No. vo biohemijata va`i “edna slika iljada zborovi” i dobivaweto na strukturata na ribozomot pretstavuva{e proekt koj predizvika golem interes. no vsu{nost se postavuvaat novi pristapi za razvivawe na antibiotici protiv patogenite bakterii . Ova poka`uva deka ribozomot e vsu{nost ribozim. e katalizirana od 23Y RNA molekula vo golemata subedinica. izgraden od tri RNA molekuli (4 kaj nekoi vidovi ) i duzina proteini. To~kata {to sveti pretstavuva aktivnata strana na proteinskata sinteza. i zatoa e vozmo`no da 5 .Ribozomot e neobi~en katalizator. Trodimenzionalnata struktura na golemata subedinica (50Y) na bakteriskiot ribozom. dobiena e slika na ribozom na atomsko nivo. bez protein (portokalovite ni{ki). Drugi strukturi poka`uvaat kako ribozomot e inhibiran so antibiotici. uka`uvaj} na toa deka ribozomot e ribozim. be{e objavena vo avgust 2000 godina. sintezata na proteinite e najva`na za `ivotot i ~ove~kite ribozomi se sli~ni no ne i identi~ni so ribozomite na bakteriite. 31-ot protein vo subedinicata najverojatno go odr`uvaat skeleto potrebno za da se zadr`i terciernata struktura na RNA molekulata. Taa jasno poka`uva deka formiraweto na peptidnata vrska koja {to ja povrzuva sekoja aminokiselina vo raste~kiot polipeptiden lanec. Pokraj se. vsu{nost izgraden e od RNA bez proteini vo blizina. RNA katalizator.

intronot. Isto taka. se degradira. Tie se nare~eni samo-presekuva~ki RNA. skrateno snRNP. koi imaat va`na uloga za vreme na katalizata. sekoj ribozim raboti samo edna{. Re~isi site ribozimi se vklu~eni vo obrabotkata na RNA. isto taka vklu~uva ribozim kako del od nivnata nasledna RNA molekula. nekoi RNA splajsing reakcii se katalizirani od enzimi koi imaat samo proteinska priroda. Vo ovoj slu~aj RNA ni{kata e prese~ena na dve mesta i sredniot del (nare~en intron) e otfren. Ovoj vid na spojuvawe e mnogu ~esta karakteristika vo dobivawe na mRNA kaj vi{ite eukarioti kako {to se lu|eto. RIBOZIMI-STRUKTURA I FUNKCIJA RNA katalizatorite (ribozimite) se nao|aat vo nukleusot. Ovie kompleksi se nare~eni mali jadreni ribonukleoproteinski ~esti~ki. Taka. soodvetna terapija za odredena bolest. Ovaa reakcija e nare~ena spojuvawe. Se u{te ne e poznato dali snRNP posreduva~koto spojuvawe e katalizirano od RNA komponenti. Otkoga splajsing reakcija e gotova. Osven ribozim-posreduva~kiot splajsing (spojuvawe) koj {to vklu~uva RNA samo. no vo site slu~ai RNA e asocirana so metalni joni.se najdat lekovi koi }e gi inaktiviraat. procesite na presekuvawe i spojuvawe na RNA molekulite se povrzani. Nekoi RNA virusi. mo`e da se zabele`i deka povrzuvaweto na amino k-te vo protein koe se slu~uva vo ribozomot za vreme na translacijata. vklu~uvaj}i i nekoi bakteriski virusi isto taka imaat ribozimi. za razlika od proteinskite enzimi koi kataliziraat reakcii postojano. t. Za vreme 6 . postojat i drugi splajsing reakcii koi {to vklu~uvaat RNA-protein kompleksi. vklu~uvaj}i go ribozimot. Vo nekoi rekacii katalizirani od ribozimite. e isto taka katalizirano od RNA. Nekoi prekursorni RNA molekuli imaat ribozimi vo nivnite sopstveni introni i ovoj ribozim e odgovoren za otstranuvaweto na intronot vo koj se nao|a. Primeri za samo-spojuva~ki RNA se ribozomalnite RNA kaj ciliarnite protozoa i odredeni mRNA od mitohondriite kaj gabite. kako {to e hepatit delta virusot. mitohondriite i hloroplastite na eukariotskite organizmi.e. Vo vakvi slu~ai. Tie deluvaat ili kako molekularna no`ica za se~ewe na prekursorni RNA segmenti (segmenti od koi {to zapo~nuva sinteza na novi RNA ni{ki) ili pak deluvaat kako molekularna spojuvalka koja spojuva dve RNA molekuli vo edna. kako {to se Mg ili K. ribozomalnata RNA pretstavuva sama po sebe ribozim. dodeka dvata strani~ni dela (nare~eni egzoni) se spojuvaat. Iako target molekuli na pogolem broj ribozimi se RNA molekulite. Ribozimite poznati do sega. Nekoi virusi. se grupirani vo pove}e hemiski grupi.

.sposobnosta da katalizira sozdavawe na peptidni vrski i pritoa da sozdava kratki peptidi ili pak i celi proteini. . se u{te mo`e da ja prese~e prekursornata tRNA targetna molekula.sposobnosta da kataliziraat ednostavni hemiski reakcii so koi se podobruva dobivaweto na molekuli koi se gradbeni blokovi na RNA molekulite. Drugi ribozimi rabotat na drugi RNA molekuli. Ovoj problem be{e prv re{en za pomalite samo-presekuva~ki ribozimi. otkrivaj}i neo~ekuvano slo`eni izvitkani modeli i iskoristuvaweto 7 . Ovoj ribozim formira prekursorna tRNA so otstranuvawe na prodol`etok od 5’krajot za da formira 5‘kraj na zrela tRNA molekula (dvata kraja na RNA molekulata se hemiski razli~ni i se nare~eni 5’ 3’ kraevi odgovaraj}i na specifi~ni jaglerodi vo {e}ernata polovina na terminalnite nukleotidi). ve{ta~ki bea dobieni vo laboratorija. Kataliti~kiot mehanizam na RNAaza P be{e posebno ispituvan kaj bakteriite. Se pretpostavuva deka rRNA molekulite se odgovorni za negovata enzimska aktivnost.na replikacijata na virusnata RNA. koj se sostoi od edna RNA ni{ka i eden ili pove}e proteini (zavisno od organizmot). kako {to e odr`uvaweto na pravilnata konformacija na RNAaza P RNA i interakcijata so prekursornata tRNA. ribozimot gi se~e dolgite multimerni molekuli na par~iwa koi sodr`at samo edna kopija na genomot i go smestuva RNA par~eto vo virusnata ~esti~ka. Potoa. RIBOZIMITE NA HEMISKO NIVO Istovremeno so site ovie otkritija vo vrska so RNA molekulata. Ova se slu~uva vo ribozimitekompleks od dve rRNA i protein. Eden ribozim od toj tip pretstavuva RNAaza P. doka`uvaj}i deka RNA e katalizatorot. Mnogu funkcii na ribozimite se mo`ni zatoa {to prirodata na {iroko go koristi RNA splajsingot i so tekot na vremeto se dobile ribozimi so razli~ni ulogi. dolgi lanci koi {to sodr`at povtoruva~ki segmenti od RNA genomot (viralnata geneti~ka informacija) se sintetizirani. Me|u drugite enzimski svojstva za po~etokot na `ivotot se i -sposobnosta da se samo-dupliciraat ili da dupliciraat drugi RNA molekuli. Koga RNA molekul od bakteriska RNAaza P e pro~isten od svojot protein. iako mnogu posporo. golem napredok e napraven i vo razbiraweto kako raboti ribozimot na hemisko nivo. Relativno kratki RNA molekuli koi mo`at da dupliciraat drugi. RNA molekulite ednostavno ne formiraat dobro organizirani kristali povolni za H rendgenska difrakcija. proteinot (proteinite) vo RNAaza P isto taka imaat va`ni funkcii. Me|utoa.

fateni vo soodvetno mesto od fosfatnite grupi koi se zavitkani vo kompleksot izvitkan od RNA ni{kata. prisustvoto na metalni katjoni e va`no vo RNA svitkuvaweto so cel da se dobijat dobro organizirani strukturi i katalizatori. sega mo`e da se vizueliziraat. VIDOVI RIBOZIMI Nau~nicite se u{te ne se vo sostojba precizno da go predvidat na~inot na svitkuvawe ili aktivnata tercierna struktura na RNA molekulite od nivnata primarna struktura. Generalno. Kone~no.na RNA kako proton donori i akceptori so {to se zabrzuvaat hemiskite reakcii. dodeka HDV samo-presekuva~kiot ribozim e dobien od HDV koj gi inficira lu|eto. Mehanizmot {to e vklu~en e nukleofilna supstitucija {to e naj~esto acido-bazno katalizirana. RNA molekulite poseduvaat hierarhiska struktura. prvite dobro-objasneti strukturite na samo-spojuva~kite introni bea re{eni. RNA mo`e da formira razli~ni inermedierni strukturi. Tie se obele`ani kako: 8 . Ovie samo-presekuva~ki RNA molekuli go kataliziraat se~eweto na RNA fosfodiesterskite vrski so reakcija na transesterifikacija. dodeka sekundarnata. malite ribozimi se soodvetni za istra`uvawe so ogled na toa deka napraven e golem uspeh vo determinirawe na nivnata tercierna struktura. pet klasi na ribozimi bea opi{ani spored nivnite specifi~ni svojstva vo sekvencite. Dolgo-predviduvanite kataliti~ki metalni joni. davaj}i 2’3’cikli~en fosfat i 5’OH kraevi kako produkti. primarnata sekvenca go determinira formiraweto na sekundarnata. Ovie mali samo-presekuva~ki RNA molekuli se metaloenzimi vo fiziolo{ki uslovi. no tie se aktivni i vo otsustvo na divalentni joni pod odredeni uslovi kako {to e prisustvoto na visoki koncentracii na monovalentni metalni joni ili niski pH sostojbi. kako i spored nivnata trodimenzionalna struktura. Kone~no. Vo ovaa podgrupa na mali samo-kataliti~ki RNA molekuli spa|aat tri vida i toa hairpin i hammerhead ribozimite dobieni od viroidite i viroid satelitski RNA od rastitelno poteklo. Ribozimite se interesni molekuli za istra`uvawe zaradi toa {to modifikaciite vo nivnite strukturi vlijaat vo nivnite kataliti~ki svojstva. Metalnite joni na aktivnata strana ovozmo`uvaat da se stabilizira srednata to~ka ili ”transition state” na reakcijata so neutralizirawe na polne`ot i orientirawe na reaktivnite atomi. vklu~uvaj}i napad na sosednata 2’-ON grupa na fosfatot. no samo edna obi~no e stabilna. ponatamu go determinira terciernoto svitkuvawe. Poprecizno.

Kaj bakteriite kako {to e E. hairpin ribozim 5. HDV ribozim RNAaza P Site `ivi organizmi sintetiziraat enzim nare~en ribonukleaza P. SRP RNA i U6 snRNA geni koi se transkribirani od RNA polimeraza 3.Neodamne{nite otkritija poka`uvaat deka RNAaza P ima nova funkcija. 5Y rRNA. edna od trite nuklearni RNA polimerazi vo kletkite na ~ovekot.coli RNAaza P e izgradena od dva dela RNA lanec nare~en M1RNA i polipeptiden lanec ili protein nare~en S5 protein. Poka`ano e deka ~ove~kata nuklearna RNAaza P e potrebna za normalna i efikasna transkripcija na razli~ni mali nekodira~ki RNA geni. Tetrahymena grupa „ i 2 intron 3. Primarnata uloga na S5 e da go podobri afinitetot kon vrzuvawe na substratot i da ja podobri kataliti~kata stapka na M1RNA 9 . In vivo i dvete komponenti se potrebni za ribozimot da funkcionira pravilno. Kristalna struktura na RNAaza P so tRNA kako supstrat(zelena ni{ka) Osven toa RNAaza P e eden od dvata poznati poprometni ribozimi vo prirodata(drugiot e ribozomot). hammerhead ribozim. RNAaza P. 2. no vo in vitro uslovi M1RNA mo`e da funkcionira samostojno kako katalizator. Nejzinata funkcija e da gi otsekuva vi{okot ili prekursornite sekvenci od tRNA molekulite. kako {to se tRNA.1. koj {to e tip na ribonukleaza odgovorna za se~eweto na RNA. 4. RNAaza P se razlikuva od drugite ribonukleazi po toa {to samo taa pretstavuva ribozim.

isto taka ovie imaat i pogolema sodr`ina na protein za razlika od bakteriskite. kako {to se genskata transkripcija i kleto~niot ciklus. Kaj eukariotite. tie se smetaat deka se od su{tinsko zna~ewe za funkcijata na RNAaza P i RNAaza MRP za drugite biolo{ki podesuvawa. brojnite proteinski subedinici od eukariotskata RNAaza P imaat pomal pridones vo sopstvenata tRNA obrabotka. kako i vo hloroplastite i mitohondriite. Soodvetno na toa. pove}eto RNAaza P se sostojat od RNA lanec sli~en na toj kaj bakteriskite.e. bakterii. Samo RNAaza P od eukariotite se smeta{e deka e ribozim. najdena kaj arhei. no sepak se va`ni za kataliti~kata aktivnost na holoenzimot. taa e ribozim. self-splicing intron na Tetrahymena. kako {to se lu|eto i gabite. Nejzinata najdobro poznata aktivnost e sozdavawe na zreli 5’ kraevi na tRNA molekulite so se~ewe na 5’ po~etnite sekvenci od prekursornite tRNA molekuli. t. Neodamna e otkrieno deka ~ove~kata mitohondrijalna RNAaza P e protein i ne sodr`i RNA.enzimot so zgolemuvawe na afinitetot sprema metalnite joni vo aktivnata strana. kataliti~ki ribonukleoprotein vklu~en vo obrabotkata na ribozomalnata RNA vo nukleolusot. RNAaza P e ubikvitozna endoribonukleaza. RNA od bakteriskata RNAaza P ja zadr`uva svojata kataliti~ka aktivnost vo otsustvo na proteinskata subedinica. Zelenite i sinite lenti go poka`uvaat patot na RNA lanecot vo dvata golemi domeni na RNA i crvenata yvezda ja obele`uva aktivnata strana Grupa 1 i grupa 2 introni 10 . Izoliranite eukariotski i arhe RNAaza P RNA ne ja zadr`uvaat svojata kataliti~ka aktivnost. eukarioti. dodeka pak. Ovie proteinski subedinici na RNAaza P se delat so RNAaza MRP. Trodimenionalna struktura na ribozim. kako i od 9-10 asocirani proteini (sprotivno na bakteriskata kade {to ima{e samo eden protein).

Grupa 1 introni. Reakcijata na spojuvawe e avtonomna. ili vo nuklearniot genom kaj nekoi ni`i eukarioti. vodej}i kon ligacija(spojuvawe) na sosednite egzoni i osloboduvawe od kataliti~kiot intron. ili pak.Nekoi rRNA geni kako na primer vo mitohondrijalniot genom na gabite.Nekoi mRNA geni. sodr`at introni koi treba da bidat spoeni za da se dobie finalniot proizvod. Tie go kataliziraat sopstvenoto otstranuvawe od mRNA. Egzogeniot gvanozin ili gvanozin nukletidot prvo se spojuva so aktivnata G vrzuva~ka strana locirana na R7 i negovata 3’OH ja napa|a fosfodiesterskata vrska na 5’splajs stranata locirana na R1 i se dobiva slobodna 3’OH grupa na sprotivodnite egzoni i egzoG e zaka~en za 5’ krajot na intronot. samo edna molekula na substrat e vklu~ena (za razlika od kaj proteinite koi postojano ja kataliziraat reakcijata. Otkako otse~uvaweto na intronot i spojuvaweto so sosednite egzonite e kompletno. Potoa terminalnata G na intronot doa|a na mestoto od egzoG i ja prevzema G vrzuva~kata strana za da ja otpo~ne vtorata ester-transfer reakcija. prikaznata e zavr{ena. R7 i R9 heliksite) Grupa 1 intronite ~esto imaat dolga ramka na ~itawe vmetnati vo jamka (loop) regionite. iako aktivnosta e katalizirana od RNA. 3’OH grupata na sprotivodniot egzon na R1 ja napa|a 3’ splajs stranata vo R10. odnosno intronot so pomo{ na asociranite proteini. Glavnata sekundarna struktura se sostoi od devet spareni regioni (R1-R9) Ovie se svitkuvaat vo dva osnovni domeni-R4-R6 domenot (formiran so grupiraawe na R5. primer vo mitohondrijalniot genom kaj nekoi gabi i kvasci (koi gi kodiraat citohrom b proteinite i 11 . Grupa 1 intronite se golemi samo-spojuva~ki ribozimi. R4. nekoi hloroplastni genomi. samiot se spojuva so RNA prekursorot. Grupa 2 introni. R6 i R6a heliksi) i R3-R9 domenot (formiran od R3. So drugi zborovi. tRNA i rRNA prekursorite kaj pove}e organizmi. Spojuvaweto na grupa 1 intronite se odviva so dve posebni estertransfer reakcii.

Tie se najdobro prou~ena podgrupa na ribozimi. Struktura na hammerhead ribozim 12 . a ostanatite formiraat jamka. Trodimenzionalnata struktura se dobiva so H-rendgenska kristalografija.subedincite na citohrom c oksidaza). isto taka sodr`at samospojuva~ki introni. se razlikuvaat od rRNA intronite i zatoa se nare~eni grupa 2 introni. Nekoi od ribonukleotidite vo sekvencata selektivno formiraat bazni parovi so drugi za da formiraat dr{ka. Zaradi nivnata sekundarna struktura i karakteristikite na spojuvaweto. Hammerhead ribozim Imeto hammerhead ribozim go dobiva poradi sli~nosta pome|u negovata sekundarna struktura i formata na ~ekanot (Y-forma). kako i kaj nekoi hloroplastni genomi.

i G i U se za~uvani {to e od su{tinsko zna~ewe za katalizata. Po presekuvaweto. Vrzuvaweto na enzimot i substratot dava kataliti~ki aktivna struktura. dvete dobieni ni{ki disociraat i ribozimot mo`e da otpo~ne nov ciklus. Samospojuvaweto se slu~uva po nizata GUC pome|u heliks 1 i 3. Vo sporedba so ve}e opi{anite RNA molekuli. so cel da se stigne do substratot. so edna edinstvena molekula mo`at da se inaktiviraat pove}e target RNA molekuli. poka`ana e strukturata na diviot tip-cis. odnosno preciznosta vo presekuvaweto na specifi~na molekula.Sekundarna struktura na cis i trans hammerhead ribozim Levo na slikata pogore. hammerhead ribozimot nema kataliti~ka funkcija vo kletkite zaradi prirodata na negovata intramolekularna reakcija. Osven za samiot sebe. dobivka). so oddeluvawe na kataliti~kiot domen od ribozimot so dodavawe na prepoznava~ki sekvenci vo kataliti~kiot centar. Trite heliksi i mestoto na se~ewe se opi{ani. Vo sekoj slu~aj mnogu ribozimi mo`e hemiski da se dobijat so cel da se razdvojuvaat RNA. vo trans. Druga va`na karakteristika na ovie ribozimi e specifi~nosta. Ciklus na RNA presekuvawe so hammerhead ribozim. 13 . ribozimite ovozmo`uvaat potencijalna realizacija(rotacija.

dr{ka A i dr{ka B. In vivo. Ne e iznenaduva~ki toa {to ribozimot spoen so kompleksot e pstabilen od toj izgraden samo od dr{kite A i B. Sekundarna struktura na hairpin ribozimot (a). kako {to se grupa 1 intron ribozimite. So presekuvaweto se dobivaat RNA so 2’3’-cikli~ni fosfati i 5’OH kraevi. ili pak. Plastovite (masata) asociraat so vkrstosuvawe na vlaknata A i B na aktivnata strana. zatoa {to za razlika od klasi~nite(poznati) ribozimi. Katalizira presekuvawe na specifi~ni sekvenci i ligacija na RNA preku transesterifikacija na fosfatot. postoi drug mehanizam. Ostanuva da se vidi dali ovoj RNA enzim ja koristi vrzuva~kata energija za kataliza. Aktivnata strana na ribozimot e kako rezultat na potsekuvaweto na dva nepravilni dvojni heliksi. Kristalna struktura na prekursornata forma na hairpin ribozimot(b) 14 . hammerhead. sepak. kako {to e acidobaznata kataliza koj {to se koristi. se strukturno nepovrzani. Ovie molekuli se produkti na reakcii katalizirani od tri drugi prirodno nastanati kataliti~ki RNA. Hairpin ribozimot pretstavuva kataliti~ka RNA izolirana od satelitskata RNA kaj rastitelnite virusi.Hairpin ribozim Hairpin ribozimot e eden od ~etirite poznati prirodni kataliti~ki RNA molekuli koi vr{at specifi~no presekuvawe na RNA. hepatits delta virus i Varkud satelitskite ribozimi. Rezultatite od presekuvaweto vo va`nite struturni preureduvawa na heliksite. nema potreba od metalni joni kako kataliti~ki kofaktori. Lesno raskinliviot fosfat le`i vo eden od koncite na dr{kata A. vklu~uvaj}i go i istegnuvaweto(naru{uvaweto) na substratnata ni{ka koja {to ja menuva reaktivna konformacija. mo`e da se dobijat kako odvoeni RNA molekuli i so me{awe da se preuredi(smeni) specifi~noto se~ewe. Maliot katalizator se sostoi od dva nepravilni dupli heliksi. tie gi pretstavuvaat evolutvno nezavisnite re{enija na istiot biohemiski problem. dr{kite A i B se del od ~etiriheliksen kompleks. Otkoga se vospostavi deka ovie ~etiri relativno mali ribozimi. In vitro ovie dr{ki. Ovoj ribozim e od posebno biohemisko zna~ewe. ~etirite dr{ki od kompleksot ostanuva sparen. Lilley i sorabotnicite poka`aa deka vo prisustvo na fiziolo{ki koncentracii na bivalentni katjoni. Karakterizacijata na ovie ribozimi dava va`en uvid vo strukturnata i kataliti~ka raznovidnost na RNA.

So cel da se dobie celosno sklopen ribizim.4 angstremi. Upotrebata na U1A-RBD za olesnuvawe na RNA kristalizacijata be{e usovr{eno (razvieno) porano za strukturna determinacija na HDV ribozimot. koi {to se razlikuvaat vo dol`inata na ~etirite dr{ki. Pove}e od dvaesetina hairpin-riboziminhibitorni konstrukti. strkturno i funkcionalno neva`na jamka na krajot od dr{kata B. kako i vo brojot na (prostorni) bazni parovi. Zaradi toa {to RNA baraat bivalentni katjoni za da gi prifatat funkcionalnite svitkani strukturi. Proteinot isto taka koristi pozitivni lizinski rezidui da ja stabilizira dianjonskata tranziciska sostojba elektrostatski. Posledniot e proteinski enzim koj ja katalizira istata reakcija kako i hairpin ribozimot. Taka imame primer na konvergentna evolucija na protein i na RNA {to ja izvr{uvaat istata funkcija. [irokoto ureduvawe(postavuvawe) na strani~nite nukleotidi na fosfatot vo strukturata na ribozimot e mnogu sli~na so konformacijata na dinukleotidniot analog UpcA koga se vrzuva so ribonukleazata A. stabilniot 4-veri`en kompleks. Ribozimot od Tetrahymena katalizira dve sukcesivni transesterifikacii so pomo{ na tesno vrzani Mg joni. Kristalnata struktura e sostavena od in vitro transkribirana RNA ni{ka so homogeni kraevi i sinteti~ki oligonukleotidna inhibitor. be{e modificirana za da sodr`i srodna(sli~na) vrzuva~ka strana za splajsozomalniot protein U1A. Za razlika od proteinite. Reakcijata na ribozimot be{e inhibirana so sklopuvawe(spojuvawe) na ribozimot i toa ne so cel RNA susptrat. be{e objekt na kristalizira~ki ispituvawa vo prisustvo na dovolna koncentracija na bivalentni katjoni za saturacija na vrzuva~kata strana. koi ja razdeluvaat U1A vrzuva~kata strana i ribozim-kataliti~koto jadro. nukleinskite kiselini nemaat funkcionalni grupi koi joniziraat blisku do neutralnost (uslov za vr{ewe protonski transfer). Dobienata ribozim-inhibitor struktura be{e spoena so RNA vrzuva~kiot domen (RBD) od U1A i potoa koristen za eksperimenti so kristalizacija.ni{ka. Kako toga{ ribozimite ja kataliziraat transesterifikacijata? Mehanizmot na kataliza na Tetrahymena grupa 1 intron e {iroko opi{an. bea skenirani (skrin) za kristalizacija. tuku so inhibitor.Determinirana e kristalnata struktura na ribozimskiot inhibitoren kompleks na rezolucija od 2. So cel da se poka`e formiraweto na dobroorganiziranite kristali. ~esto pretstavuva problem da se razdvojat eksperimentalno katjonite koi {to ja stabiliziraat aktivnata konformacija na ribozimot od onie koi {to u~estvuvaat vo kataliti~kiot ~ekor. Ribonukleazata A koristi dva histidinski rezidui kako glavni acido-bazni katalizatori za deprotonizirawe na 2-ON nukleofilot i protonizirawe na 5’ grupata {to si odi. Bivalentnite metalni joni vrzani za 15 . Niedna funkcionalna grupa na nukleinskite kiselini ne e pozitivno naelektrizirana na fiziolo{ka pH. dodeka soodvetni kristali ne bea dobieni. na koj 2-ON grupata sosedna na kr{liviot fosfat(nukleofil na reakcija na raskinuvawe)be{e smenet so inertna 2-metoksi funkcionalna grupa.

na na~in koj potsetuva na dvete histidinski rezidui od ribonukleaza A. poka`a deka katalizata vo (so ) toj ribozim se obavuva so citidil rezidua so popre~ena Pk. Ovaa verzija ja nema to~nata komplementarna sekvenca no ima sli~na struktura kako genomskata dr{ka. stabilizacija na procesot na promenata ili destabilizacija vo osnovnata sostojba. Kristalnata struktura na ovoj enzim e dobiena so H rendgen kristalografija koja poka`uva 5 heliksi povrzani so dvoen pseudoknot ( RNA sekundarna struktura koja sodr`i najmalku dve dr{kovidni jamki kade polovina od ednata dr{ka e isprepletena pome|u dve polovini od druga dr{ka). no neodamne{nite biohemiski istra`uvawa ne donesoa kompleten dokaz za ovoj kataliti~ki mehanizam. Kobalt heksamin e izosteri~en so hidrirani joni na Mg.ribozimot vo aktivnata strana. se pozicionirani od dvete strani na kr{liviot fosfat. Razbiraweto na mehanizmot na ribozimot koj ne koristi metalni joni kako kofaktori ostanuva predizvikuva~ki problem. Mo`no e da ovie dva nukleotidi ja nosat acido-baznata kataliza. vo sekoj slu~aj amino ligandite se mnogu koordinirano usoglaseni i ne se menuvaat so drugi ligandi ili molekuli na voda. site HDV virusi imaat i antigenomska verzija na HDV ribozimot. Poradi toa. Vo prilog na ova. kristalnata struktura na ribozim-inhibitor kompleksot poka`uva deka nema metalni joni vo aktivnata strana. otkolku vo jadroto na RNA. koi RNA funkcionalni grupi ja vr{at katalizata? Kristalografskata i biohemiskata karakterizacija na HDV ribozimot. u~estvuvaat vo katalizata so direktno aktivirawe na funkcionalna grupa na nukleinskata k-na. Ribozimot funkcionira so sozdavawe na RNA transkripti so ista dol`ina vo proces na samo-presekuvawe. HDV ribozim Hepatitis delta virus ribozimot pretstavuva nekodira~ka RNA molekula koja e neophodna za viralna replikacija i se pretpostavuva deka e edinstvenata kataliti~ka RNA potrebna za opstanokot na ~ove~kiot patogen. Ako hairpin ribozimot ne e metalen enzim. Dva purina vo aktivnata strana na hairpin ribozimot g8 i a36. Hairpin ribozimot e aktiven i so kobalt heksamin i so Mg ili pak Ca.koordinirana) molekula na voda. Njadeno e deka ribozimot e aktiven in vivo samo vo otsustvo na proteinski faktori i e najbrzata poznata prirodna samopresekuva~ka RNA molekula. Dobroorganiziranite katjoni se najdeni pove}e na periferijata. Eksperimentite koi vklu~uvaat kobalt 3 heksamin poka`aa deka takvata uloga na vrzanite katjoni ne e svojstvena za hairpin ribozimite. 16 . Soglasno na ova. ostanuva mo`no toa deka pove}eto od kataliti~kata stapka na podobruvawe efektirano od hairpin ribozimot i doa|a od izvrtuvaweto na supstratot za da se naredat(izramnat) reaktivnite grupi. ili so promovirawe(unapreduvawe) jonizacija na (usoglasena. Ova podrazbira deka bivalentnite joni imaat isklu~ivo strukturni ulogi i toa vo forma na (nivnite) hidrati.

Sekundarna (A)struktura na HDV ribozimot i tercierna struktura (V) na istiot ribozim Drugi dosega poznati ribozimi se i • • • • • • • Peptidyl transferase 23S rRNA GIR1 branching ribozim Leadzyme . mo`e da se prevenira so ve{ta~ki ribozimi. mno{tvoto RNA molekuli-predizvikuva~i na bolesti kako HIV. Zna~aen uspeh e postignat vo testiraweto na vakvi ribozimi vo model-kletki. Vo sekoj slu~aj ostanuva da se odgovori na najgolemoto pra{awe a toa e kako ovie disease-fighting ribozimi da se vnesat vo pacient i da se iskoristat od soodvetnite kletki. nesvojstveno za ribozimskoto se~ewe. Na primer. природни примери се пронајдени Mammalian CPEB3 ribozim VS ribozim glmS ribozim CoTC ribozim Intenzivnite istra`uvawa na ribozimite poka`aa nekoi pravila za toa kako ribozimite gi prepoznavaat svoite celni molekuli.Иако првично замислен ин витро.HDV e ribozimot strukturno i biohemiski povrzan so CPEB3 ribozim kaj cica~ite. predizvikuva~ot na AIDS. Vrz osnova na ovie pravila mo`no e ribozimite da se menuvaat vo nasoka da prepoznaat i se~at novi celni mesta vo RNA molekulite. Ovie rezultati poka`aa novi mon`nosti za koristewe na ribozimite vo humanata terapija. 17 .

tibs.jrank. Ferre. Krilovetzky I.J. Genes Dev. Mol.A.wikipedia. Gopalan V (2003). Frank.org/wiki/Hammerhead_ribozyme http://en.1007/s00018-009-0124-1 4. Rupert: The hairpin ribozyme: from crystal structure to function.org/wiki/RNA_world_hypothesis http://medicine.html http://medicine.2008.A.2006. Jean-Pierre Perreault. PMID16778078. 31 (6): 333–41. 325 (4): 661–75. Holzmann.org/pages/2816/RNA-Processing. "Molecular modeling of the three-dimensional structure of the bacterial RNase P holoenzyme". Sci. PMID 1250747 http://academic. Mol.007 PMID 16679018 5. The Genetic Code (New York: Harper and Row.013 6. Rossmanith (2008). 20 (12): 1621– 35. Biswas R.Carl Woese.Serganov A. Cell 135 (135): 462–474.html http://en. Jarrous N (2006).org/wiki/Ribozyme http://en.1101/gad. J. P. "RNase P: interface of the RNA and protein worlds". Trends Biochem.1016/j.1016/S0022-2836(02)01267-6. Bennett.edu/chem/zhuang/QD/toppage1. doi:10.09. Marquez SM.html http://medicine. Löffler.org/nobel_prizes/chemistry/articles/cech/index. "A role for the catalytic ribonucleoprotein RNase P in RNA polymerase III transcription".wikipedia.1016/j. 1100 Fairview Avenue N. doi:10.cuny. 7. B. 1967) 3. Patel DJ (2007) Ribozymes.html 18 . Seattle. Pace NR (2006). Gerner & W. Westhof E.cell. D’Amare and P. (2009) 66:3937–3950 DOI 10. R.html http://nobelprize.brooklyn.jrank.386706. U. K. Fred Hutchinson Cancer Research Center.wikipedia. Biol.S. doi:10.Evans D. doi:10. 2. Life Sci.WA 98109-1024. C.. E. Masquida B.org/wiki/RNase_P http://en. Ben-Asouli Y.Cedric Reymond Ж Jean-Denis Beaudoin.org/pages/2798/Ribozyme. Division of Basic Sciences.04. Nat Rev Genet 8:776–790 8.Reiner R. "RNase P without RNA: Identification and functional reconstitution of the human mitochondrial tRNA processing enzyme".wikipedia. Cell.LITERATURA 1. riboswitches and beyond: regulation of gene expression without proteins.Tsai HY.org/pages/2796/Ribozyme-Structure-Function.jrank.

http://users..................................... ........10 19 -Hammerhead .......... Ribozom...7 -Tetrahymena grupa „ i 2 intron ..........ultranet/BiologyPages/R/Ribozymes...9 ribozim.............................................. Ribozimot na hemisko nivo..........................7 -RNAaza P ………………………………………………………………............ Voved....rcn.......6 7....................................................... RNK hipoteza............ Ribozim-struktura i funkcija...................ma. ........................................html SODR@INA 1................................................2 4.3 5................................ ................................................................................................................... Kratok istoriski pregled.................1 2................. Vidovi ribozimi.......... ......com/jkimball......................5 6..2 3........................................................................................................................................................................

....16 9............................................ ......14 ...............................................................................................................-Hairpin ribozim ..................................... Literatura...........12 .................. -HDV ribozim 8........................................................................................................................ Sodr`ina.......17 20 .........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful