‫עמידה יו"כ‬

‫עם מוסף‬

‫נסדר ע"י א"ש‬

‫עמידה יו"כ‬
‫כ"ו פעמים הויה‬
‫דיני טעות בתפילות תמצא בתפלת ערבית‪:‬‬
‫החיים וישחה אח"כ בברוך אתה‪,‬‬
‫המתפלל צריך לכוין בלבו פירוש‬
‫ובשאר הברכות כשיגיע לברוך‬
‫המלות שמוציא בשפתיו ויחשוב‬
‫יזקוף עצמו וישאר זקוף עד אחר‬
‫כאילו שכינה כנגדו שנאמר‬
‫שיתחיל ברכה שלאחריה לפי‬
‫שויתי ה' לנגדי תמיד‪ .‬ויחשוב‬
‫שאסור לשחות בשאר הברכות לא‬
‫כאילו עומד בבית המקדש‪.‬‬
‫בתחלה ולא בסוף‪.‬‬
‫וצריך לעמוד כעבד לפני רבו‬
‫כשיזקוף לא יעמוד בקומה זקופה‬
‫באימה וביראה‪ .‬ויש נוהגים‬
‫רק ראשו כפוף מעט‪ .‬יחשוב‬
‫להתפלל בר"ה ויוה"כ בכריעה‪,‬‬
‫במחשבתו אני מכוין לכלול את‬
‫ואלה צריכים לזקוף כשיגיעו‬
‫למלך עוזר כדי להשתחוות אח"כ‬
‫עצמי בין אינון דמתפללין‬
‫בברוך אתה‪ ,‬וכן יזקוף בוכל‬
‫לקוב"ה בלבב שלם‪:‬‬

‫עמידה יו"כ‬

‫וּפי ַי ִגּיד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך‪:‬‬
‫ֲאדֹ ָני ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִ‬
‫*אבות*‪-‬‬‫אַב ָר ָהם‪ֱ ,‬אלֹ ֵהי ִי ְצ ָחק‪ֵ ,‬ואלֹ ֵהי ַי ֲעקֹב‪,‬‬
‫בוֹתינוּ‪ֱ ,‬אלֹ ֵהי ְ‬
‫אַתּה ְיהֹוָה‪ֱ ,‬אלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫זוֹכר ַח ְס ֵדּי‬
‫קוֹנה ַהכֹּל‪ְ ,‬ו ֵ‬
‫טוֹבים‪ְ ,‬ו ֵ‬
‫גּוֹמל ֲח ָס ִדים ִ‬
‫נּוֹרא‪ֵ ,‬אל ֶע ְליוֹן‪ֵ ,‬‬
‫ָה ֵאל ַה ָגּדוֹל ַה ִגּבּוֹר ְו ַה ָ‬
‫וּמ ִביא ֵ‬
‫אָבוֹת‪ֵ ,‬‬
‫אַה ָבה‪:‬‬
‫יהם ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ‪ְ ,‬בּ ֲ‬
‫גוֹאל‪ִ ,‬ל ְב ֵני ְב ֵנ ֶ‬

‫ָז ְכ ֵרנוּ ְל ַח ִיּים‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ָח ֵפץ ַבּ ַח ִיּים‪ְ ,‬ו ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַח ִיּים‪ְ ,‬ל ַמ ַע ְנ ָך ֱאלֹ ִהים‬
‫ַח ִיּים‪:‬‬
‫וּמ ֵגן‪:‬‬
‫יע ָ‬
‫וּמוֹשׁ ַ‬
‫ִ‬
‫עוֹזר‬
‫ֶמ ֶל ְך ֵ‬

‫אַב ָר ָהם‪:‬‬
‫אַתּה ְיהֹוָה ָמ ֵגן ְ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫*גבורות*‪-‬‬‫מוֹריד ַה ָטּל‪ְ :‬מ ַכ ְל ֵכּל ַח ִיּים‬
‫יע‪ִ :‬‬
‫הוֹשׁ ַ‬
‫אַתּה ַרב ְל ִ‬
‫עוֹלם ֲאדֹ ָני‪ְ ,‬מ ַח ֵיּה ֵמ ִתים ָ‬
‫אַתּה ִגבּוֹר ְל ָ‬
‫ָ‬
‫סוּרים‪,‬‬
‫וּמ ִתּיר ֲא ִ‬
‫חוֹלים‪ַ ,‬‬
‫רוֹפא ִ‬
‫נוֹפ ִלים‪ְ ,‬ו ֵ‬
‫סוֹמ ְך ְ‬
‫ְבּ ֶח ֶסד‪ְ ,‬מ ַח ֵיּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים‪ֵ ,‬‬
‫וּמ ַח ֶיּה‬
‫דּוֹמה ָלּ ְך‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ֵמ ִמית ְ‬
‫וּמי ֶ‬
‫מוֹך ַבּ ַעל ְגּבוּרוֹת‪ִ ,‬‬
‫ישׁ ֵני ָע ָפר‪ִ .‬מי ָכ ָ‬
‫מוּנתוֹ ִל ֵ‬
‫וּמ ַק ֵיּם ֱא ָ‬
‫ְ‬
‫שׁוּעה‪:‬‬
‫יח ְי ָ‬
‫וּמ ְצ ִמ ַ‬
‫ַ‬

‫צוּריו ְל ַח ִיּים ְבּ ַר ֲח ִמים‪:‬‬
‫זוֹכר ְי ָ‬
‫מוֹך אָב ָה ַר ֲח ִמים‪ֵ ,‬‬
‫ִמי ָכ ָ‬
‫אַתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים‪.‬‬
‫ְו ֶנ ֱא ָמן ָ‬

‫אַתּה ְיהֹוָה ְמ ַח ֵיּה ַה ֵמּ ִתים‪:‬‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫*קדושה*‪-‬‬‫דוֹשׁים ְבּ ָכל יוֹם ְי ַה ְל ָ‬
‫וּק ִ‬
‫אַתּה ָקדוֹשׁ ְו ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשׁ ְ‬
‫ָ‬
‫לוּך ֶסּ ָלה‪ִ .‬כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ָגּדוֹל ְו ָקדוֹשׁ‬
‫אָתּה‪:‬‬
‫ָ‬

‫ְלדוֹר ָודוֹר ַה ְמ ִליכוּ ָל ֵאל ִכּי הוּא ְל ַבדּוֹ ָמרוֹם ְו ָקדוֹשׁ‪:‬‬
‫יר ָך ְו ַעל‬
‫רוּשׁ ַל ִים ִע ֶ‬
‫וּב ֵכן ִי ְת ַק ֵדּשׁ ִשׁ ְמ ָך ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך ְו ַעל ְי ָ‬
‫ְ‬
‫ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ‬
‫יכ ָל ְך‪:‬‬
‫כוֹנ ְך ְו ֵה ָ‬
‫יח ָך ְו ַעל ְמ ָ‬
‫בוֹד ָך ְו ַעל ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּ ִוד ְמ ִשׁ ֶ‬

‫עמידה יו"כ‬

‫את‪,‬‬
‫ימ ְת ָך ַעל ָכּל ַמה ֶשּׁ ָבּ ָר ָ‬
‫יך‪ְ ,‬ו ֵא ָ‬
‫וּב ֵכן ֵתּן ַפּ ְח ְדּ ָך ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ַעל ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָ‬
‫ְ‬
‫יך ָכּל ַה ְבּ ִ‬
‫יר ָ‬
‫ְו ִי ָ‬
‫רוּאים‪ְ ,‬ו ֵי ָעשׂוּ ֻכ ָלּם‬
‫אוּך ָכּל ַה ַמּ ֲע ִשׂים‪ְ ,‬ו ִי ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫צוֹנ ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם‪ְ .‬כּמוֹ ֶשׁ ָיּ ַד ְענוּ ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ‪,‬‬
‫ֲאֻג ָדּה ֶא ָחת‪ַ ,‬ל ֲעשׂוֹת ְר ְ‬
‫ֶשׁ ַה ָשּׁ ְל ָטן ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫נוֹרא ַעל ָכּל ַמה‬
‫ינ ָך‪ְ ,‬ו ִשׁ ְמ ָך ָ‬
‫ימ ֶ‬
‫בוּרה ִבּ ִ‬
‫וּג ָ‬
‫יך‪ ,‬עֹז ְבּ ָי ְד ָך‪ְ ,‬‬
‫את‪:‬‬
‫ֶשּׁ ָבּ ָר ָ‬
‫יך‪,‬‬
‫דוֹר ֶשׁ ָ‬
‫טוֹבה ְל ְ‬
‫יך‪ְ ,‬ו ִת ְק ָוה ָ‬
‫יר ֶא ָ‬
‫וּב ֵכן ֵתּן ָכּבוֹד ְיהֹוָה ְל ַע ֶמּ ָך‪ְ ,‬תּ ִה ָלּה ִל ֵ‬
‫ְ‬
‫יחת ֶק ֶרן‬
‫וּצ ִמ ַ‬
‫יר ָך‪ְ ,‬‬
‫אַר ֶצ ָך‪ְ ,‬ו ָשׂשׂוֹן ְל ִע ֶ‬
‫וּפ ְתחוֹן ֶפּה ַל ְמ ַי ֲח ִלים ָל ְך‪ִ ,‬שׂ ְמ ָחה ְל ְ‬
‫ִ‬
‫יכת ֵנר ְל ֶבן ִי ַשׁי ְמ ִשׁ ֶ‬
‫יח ָך‪ִ ,‬בּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ‪:‬‬
‫ְל ָד ִוד ַע ְב ֶדּ ָך‪ַ ,‬ו ֲע ִר ַ‬
‫עוֹל ָתה‬
‫ידים ְבּ ִר ָנּה ָי ִגילוּ‪ְ .‬ו ָ‬
‫ישׁ ִרים ַי ֲעלֹזוּ‪ַ .‬ו ֲח ִס ִ‬
‫יקים ִי ְראוּ ְו ִי ְשׂ ָמחוּ‪ִ ,‬ו ָ‬
‫וּב ֵכן ַצ ִדּ ִ‬
‫ְ‬
‫ִתּ ְק ָפּץ ִפּ ָ‬
‫יה‪ְ ,‬ו ָכל ָה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ֶכּ ָע ָשׁן ִתּ ְכ ֶלה‪ִ .‬כּי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ָזדוֹן ִמן‬
‫אָרץ‪:‬‬
‫ָה ֶ‬
‫יך‪ְ ,‬בּ ַהר ִציּוֹן‬
‫אַתּה הוּא ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַב ֶדּ ָך‪ַ ,‬על ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָ‬
‫לוֹך ָ‬
‫ְו ִת ְמ ְ‬
‫ך )תהלים קמו(‬
‫ירוּשׁ ַל ִים ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך‪ַ ,‬כּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶשׁ ָ‬
‫וּב ָ‬
‫בוֹד ָך‪ִ ,‬‬
‫ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ‬

‫לוּיהּ‪:‬‬
‫עוֹלם ֱאלֹ ַה ִי ְך ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹר ַה ְל ָ‬
‫לוֹך ְיהֹוָה ְל ָ‬
‫ִי ְמ ְ‬
‫יך‪ַ ,‬כּ ָכּתוּב‬
‫לוֹהּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ָ‬
‫נוֹרא ְשׁ ֶמ ָך‪ְ ,‬ו ֵאין ֱא ַ‬
‫אַתּה ְו ָ‬
‫ָקדוֹשׁ ָ‬

‫ַו ִיּ ְג ַבּהּ ְיהֹוָה ְצ ָבאוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט‪ְ ,‬ו ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ ִנ ְק ַדּשׁ ִבּ ְצ ָד ָקה‬

‫ישעי'‬

‫ה‪,‬טז‪.‬‬

‫אַתּה ְיהֹוָה‪ַ ,‬ה ֶמּ ֶל ְך ַה ָקּדוֹשׁ‪:‬‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫‪*-‬קדושת היום*‪-‬‬

‫רוֹמ ְמ ָתּנוּ ִמ ָכּל ַה ְלּשׁוֹנוֹת‪.‬‬
‫ית ָבּנוּ‪ְ .‬ו ַ‬
‫אוֹתנוּ ְו ָר ִצ ָ‬
‫אָה ְב ָתּ ָ‬
‫אַתּה ְב ַח ְר ָתּנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים‪ַ .‬‬
‫ָ‬
‫את‪:‬‬
‫בוֹד ֶת ָך ְו ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵלינוּ ָק ָר ָ‬
‫יך ְו ֵק ַר ְב ָתּנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַל ֲע ָ‬
‫וֹת ָ‬
‫ְו ִק ַדּ ְשׁ ָתּנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ‬
‫אַה ָבה ֶאת‬
‫ַו ִתּ ֶתּן ָלנוּ ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ֲ‬
‫פּוּרים ַה ֶזּה‬
‫יוֹם ַה ִכּ ִ‬
‫וּל ַכ ָפּ ָרה‬
‫יחה ְ‬
‫ילה ְו ִל ְס ִל ָ‬
‫ִל ְמ ִח ָ‬

‫עמידה יו"כ‬

‫יציאַת ִמ ְצ ָר ִים‪:‬‬
‫וֹנוֹתינוּ ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ ֵז ֶכר ִל ִ‬
‫ְו ִל ְמ ָחל בּוֹ ֶאת ָכּל ֲע ֵ‬
‫יע ְו ֵי ָר ֶאה ְו ֵי ָר ֶצה ְו ִי ָשּׁ ַמע ְו ִי ָפּ ֵקד ְו ִי ָזּ ֵכר‬
‫בוֹתינוּ ַי ֲע ֶלה ְו ָיבוֹא ְו ַי ִגּ ַ‬
‫ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫יח ֶבּן ָדּ ִוד ַע ְב ֶדּ ָך ְו ִז ְכרוֹן ְי ָ‬
‫בוֹתינוּ ְו ִז ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַ‬
‫דוֹננוּ ְו ִז ְכרוֹן ֲא ֵ‬
‫וּפ ְקּ ֵ‬
‫רוֹננוּ ִ‬
‫ִז ְכ ֵ‬
‫רוּשׁ ַל ִים ִעיר‬
‫ָק ְד ֶשׁ ָך ְו ִז ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫וּל ַר ֲח ִמים‬
‫וּל ֶח ֶסד ְ‬
‫טוֹבה ְל ֵחן ְ‬
‫יטה ְל ָ‬
‫יך‪ִ .‬ל ְפ ֵל ָ‬
‫פּוּרים ַהזֶּה‪:‬‬
‫וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ‬
‫טוֹבים ְ‬
‫ְל ַח ִיּים ִ‬
‫טוֹבים‪:‬‬
‫יענוּ בוֹ ְל ַח ִיּים ִ‬
‫הוֹשׁ ֵ‬
‫וּפ ְק ֵדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה‪ְ .‬ו ִ‬
‫טוֹבה‪ָ .‬‬
‫ָז ְכ ֵרנוּ ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ בּוֹ ְל ָ‬
‫וּב ְד ַבר ְי ָ‬
‫ִ‬
‫ינינוּ‪ִ .‬כּי ֵאל‬
‫יך ֵע ֵ‬
‫יענוּ‪ִ .‬כּי ֵא ֶל ָ‬
‫הוֹשׁ ֵ‬
‫שׁוּעה ְו ַר ֲח ִמים חוּס ְו ָח ֵנּנוּ‪ְ .‬ו ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ְו ִ‬
‫ֶמ ֶל ְך ַחנּוּן ְו ַרחוּם ָ‬
‫אָתּה‪:‬‬
‫וֹנוֹתינוּ ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ‬
‫בוֹתינוּ ְמחֹל ַל ֲע ֵ‬
‫ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫פּוּרים ַה ֶזּה‪ְ .‬מ ֵחה ְו ַה ֲע ֵבר ְפּ ָשׁ ֵעינוּ‬
‫יך‪.‬‬
‫ינ ָ‬
‫אתינוּ ִמ ֶנּ ֶגד ֵע ֶ‬
‫ְו ַחטֹּ ֵ‬
‫יך לֹא ֶא ְזכֹּר‪:‬‬
‫את ָ‬
‫יך ְל ַמ ֲע ִני ְו ַחטֹּ ֶ‬
‫מוֹחה ְפ ָשׁ ֶע ָ‬
‫ָכּאָמוּר אָנֹ ִכי אָנֹ ִכי הוּא ֶ‬
‫שׁוּבה ֵא ַלי ִכּי‬
‫יך ָ‬
‫את ָ‬
‫יך ְו ֶכ ָע ָנן ַחטֹּ ֶ‬
‫יתי ָכ ָעב ְפּ ָשׁ ֶע ָ‬
‫ְו ֶנ ֱא ַמר ָמ ִח ִ‬

‫)ישעיהו מג‪,‬כה(‬

‫יך‪) :‬ישעיהו מד‪,‬כב(‬
‫אַל ִתּ ָ‬
‫ְג ְ‬

‫את ֶ‬
‫יכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם‪ִ ,‬מכֹּל ַחטֹּ ֵ‬
‫יכם ִל ְפ ֵני ְיהֹ ָוה‬
‫ְו ֶנ ֱא ַמר ִכּי ַביּוֹם ַה ֶזּה ְי ַכ ֵפּר ֲע ֵל ֶ‬
‫ִתּ ְט ָ‬
‫הרוּ‪) :‬אחרי(‬
‫ישׁוּע ֶת ָך‪ְ .‬ו ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ‬
‫טּוּב ָך ְו ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ִבּ ָ‬
‫תוֹר ֶת ָך‪ַ .‬שׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ֶ‬
‫יך ְו ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ‬
‫וֹת ָ‬
‫ַק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ‬
‫וּמ ֳח ָלן ְל ִשׁ ְב ֵטי ְי ֻשׁרוּן ְבּ ָכל דּוֹר ָודוֹר‬
‫אַתּה ָס ְל ָחן ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ‬
‫ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת‪ִ .‬כּי ָ‬
‫אָתּה(‪:‬‬
‫סוֹל ַח ) ֶא ָלּא ָ‬
‫מוֹחל ְו ֵ‬
‫יך ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך ֵ‬
‫וּמ ַבּ ְל ָע ֶד ָ‬
‫ִ‬

‫וֹנוֹתינוּ ְו ַל ֲעוֹנוֹת ַעמּוֹ ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל‬
‫סוֹל ַח ַל ֲע ֵ‬
‫מוֹחל ְו ֵ‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה ֶמ ֶל ְך ֵ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫אָרץ ְמ ַק ֵדּשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל‬
‫מוֹתינוּ ְבּ ָכל ָשׁ ָנה ְו ָשׁ ָנה‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ‬
‫אַשׁ ֵ‬
‫וּמ ֲע ִביר ְ‬
‫ַ‬
‫פּוּרים‪:‬‬
‫ְויוֹם ַה ִכּ ִ‬
‫אם בחתימה לא אמר מלך מוחל וסולח וכו' אלא התחיל מקדש ישראל וכו'‪ ,‬אם הוא עדיין תוך‬
‫כדי דיבור חוזר ואומר מלך וכו'‪ ,‬ואם לאחר כ"ד יצא‪ .‬אם חתם מקדש ישראל והזמנים ולא‬
‫ויום הכפורים‪ ,‬והוא כבר לאחר כדי דבור שאינו יכול לתקן לא יצא וחוזר לאלהינו ואלהי‬
‫אבותינו‪ .‬ואם כבר עקר רגליו חוזר לראש התפלה‪ .‬אם לא הזכיר של שבת רק פעם אחת באמצע‬
‫הברכה‪ ,‬כגון שאמר ותתן לנו וכו' את יום השבת הזה וכו' או והנחילנו וכו' שבת קדשך‪ ,‬אף‬
‫שבחתימה לא הזכיר של שבת יצא ידי חובתו‪ ,‬גם אם נזכר לפני שהתחיל רצה‪ ,‬אלא שאם נזכר‬
‫תכ"ד לחתימה חוזר ואומר מקדש השבת וישראל וכו'‪ .‬גם אם לא הזכיר של שבת לגמרי‬
‫באמצע‪ ,‬והזכיר בחתימה או תכ"ד לחתימה תיקן את החתימה‪ ,‬יצא ידי חובתו‪ .‬נזכר שלא‬
‫הזכיר של שבת לפני שאמר את השם של החתימה חוזר לותתן לנו‪ ,‬ואם נזכר לאחר שאמר את‬
‫השם מסיים בשל שבת ויוה"כ וממשיך‪ .‬נזכר שלא הזכיר של שבת אפי' פעם אחת או גם רק אם‬
‫נסתפק לו אחר שחתם לפני שהתחיל רצה או אח"כ עד שעקר רגליו‪ ,‬חוזר לאתה בחרתנו‪ ,‬ואם‬
‫לאחר שעקר רגליו חוזר לראש התפלה‪ .‬שכח ולא הזכיר של שבת אינו יכול לסמוך על ברכת‬
‫מעין שבע‪ ,‬גם אם הוא בעצמו יאמרה כשהוא חזן‪:‬‬

‫עמידה יו"כ‬

‫ית ָך‬
‫בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ‬
‫ְר ֵצה ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה‪ְ .‬ו ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲע ָ‬
‫בוֹדת‬
‫וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ‬
‫אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ‬
‫וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ֲ‬
‫ְו ִא ֵשּׁי ִי ְשׂ ָר ֵאל‪ְ .‬‬
‫ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך‪:‬‬
‫ינינוּ ְבּ ְ‬
‫שׁוּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים‪:‬‬
‫ינה ֵע ֵ‬
‫ְו ֶת ֱח ֶז ָ‬
‫ינתוֹ ְל ִציּוֹן‪:‬‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה ַה ַמּ ֲח ִזיר ְשׁ ִכ ָ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫צוּרנוּ צוּר‬
‫עוֹלם ָו ֶעד‪ֵ ,‬‬
‫בוֹתינוּ ְל ָ‬
‫אַתּה הוּא ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫מוֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְך‪ָ ,‬שׁ ָ‬
‫ִ‬
‫סוּרים‬
‫נוֹדה ְלּ ָך ְוּנ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך‪ַ ,‬על ַח ֵיּינוּ ַה ְמּ ִ‬
‫אַתּה הוּא ְלדוֹר ָודוֹר ֶ‬
‫ַח ֵיּינוּ‪ָ ,‬מ ֵגן ִי ְשׁ ֵענוּ‪ָ ,‬‬
‫ְבּ ָי ֶד ָך‪ְ ,‬ו ַעל ִנ ְשׁ ֵ‬
‫יך‬
‫אוֹת ָ‬
‫יך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ‪ְ ,‬ו ַעל ִנ ְפ ְל ֶ‬
‫מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ְך‪ְ ,‬ו ַעל ִנ ֶסּ ָ‬
‫טוֹבוֹת ָ‬
‫ֶ‬
‫ְו‬
‫יך‪ְ ,‬ו ַה ְמ ַר ֵחם‪ִ ,‬כּי‬
‫יך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת‪ֶ ,‬ע ֶרב ָובֹ ֶקר ְו ָצ ֳה ָר ִים‪ַ ,‬הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמ ָ‬
‫עוֹלם ִק ִוּינוּ ָל ְך‪:‬‬
‫יך‪ִ ,‬כּי ֵמ ָ‬
‫לֹא ַתמּוּ ֲח ָס ֶד ָ‬
‫רוֹמם ְו ִי ְת ַנ ֵשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ‬
‫עוֹלם ָו ֶעד‪:‬‬
‫ְו ַעל ֻכּ ָלּם ִי ְת ָבּ ֵר ְך ְו ִי ְת ֵ‬
‫שכח ולא אמר וכתוב‪ ,‬ונזכר לפני אמירת השם וכו'‪ ,‬חוזר ואומר‪ .‬ומתחיל אח"כ עוד הפעם וכל‬
‫החיים וכו'‪ .‬ואם נזכר לאחר שאמר השם ממשיך ואינו חוזר‪ ,‬ואם רוצה אומרה באלהי נצור‪:‬‬

‫ית ָך‪:‬‬
‫טוֹבים ָכּל ְבּ ֵני ְב ִר ֶ‬
‫וּכתֹב ְל ַח ִיּים ִ‬
‫ְ‬
‫ְוכֹל ַה ַח ִיּים‬
‫עוֹלם ִכּי טוֹב ָה ֵאל‬
‫יב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת ְל ָ‬
‫יה ְללוּ ִו ָ‬
‫יוֹדוּך ֶסּ ָלה ִו ַ‬
‫ָ‬
‫שׁוּע ֵתנוּ ְו ֶע ְז ָר ֵתנוּ ֶס ָלה ָה ֵאל ַהטּוֹב‪:‬‬
‫ְי ָ‬
‫וּל ָך ָנ ֶאה ְלהוֹדוֹת‪:‬‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫טוֹבה ְ‬
‫ִשׂים ָשׁלוֹם ָ‬
‫וּב ָר ָכה‪ַ ,‬ח ִיּים ֵחן ָו ֶח ֶסד ְו ַר ֲח ִמים‪ָ ,‬ע ֵלינוּ ְו ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך‪,‬‬
‫יך ָנ ַת ָתּ ָלּנוּ ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ‪,‬‬
‫יך‪ִ ,‬כּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ָ‬
‫אָבינוּ‪ֻ ,‬כּ ָלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ַי ַחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ָ‬
‫ָבּ ְר ֵכנוּ ִ‬
‫וּב ָר ָכה ְו ַר ֲח ִמים ְו ַח ִיּים ְו ָשׁלוֹם‪ְ ,‬ו ָכל טוֹב‪ְ ,‬וטוֹב‬
‫וּצ ָד ָקה ְ‬
‫אַה ַבת ֶח ֶסד‪ְ ,‬‬
‫תּוֹרת ַח ִיּים ְו ֲ‬
‫ַ‬
‫ינ ָ‬
‫ִי ְה ֶיה ְבּ ֵע ֶ‬
‫לוֹמ ָך‪,‬‬
‫וּב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ‬
‫וּל ָב ֵר ְך ֶאת ָכּל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬בּ ָכל ֵעת ְ‬
‫יך‪ְ ,‬ל ָב ְר ֵכנוּ ְ‬
‫ְבּרוֹב עוֹז ְו ָשׁלוֹם‪:‬‬
‫שכח ולא אמר בספר חיים‪ ,‬אם נזכר קודם אמירת השם חוזר ואומר‪ ,‬ואם נזכר לאחר אמירת‬
‫השם מסיים הברכה‪ .‬וטוב שיאמרה אחר הברכה מיד לפני התחלת אלהי נצור‪:‬‬

‫טוֹבה‪ְ ,‬וּג ֵזרוֹת טוֹבוֹת‪ְ ,‬ישׁוּעוֹת‬
‫וּפ ְר ָנ ָסה ָ‬
‫ְבּ ֵס ֶפר ַח ִיּים‪ְ ,‬בּ ָר ָכה ְו ָשׁלוֹם‪ַ ,‬‬
‫טוֹבים‬
‫יך‪ֲ ,‬א ַנ ְחנוּ ְו ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬ל ַח ִיּים ִ‬
‫ְו ֶנ ָחמוֹת‪ִ ,‬נ ָזּ ֵכר ְו ִנ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫וּל ָשׁלוֹם‪:‬‬
‫ְ‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם‪:‬‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫צוּרי ְוגֹ ֲא ִלי‪:‬‬
‫יך‪ְ ,‬יהֹ ָוה ִ‬
‫ִי ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפ ֶנ ָ‬

‫עמידה יו"כ‬

‫יכוין לקיים מ"ע של והתודו על חטאתם‪ .‬וצריך לאומרה מעומד‪ ,‬ולא יסמוך על‬
‫שום דבר בענין שיכול ליפול אם ינטל משענתו‪:‬‬
‫בוֹתינוּ‪) ,‬נ"א ָ‬
‫ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫יך ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ‪ְ ,‬ואַל ִתּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִח ָנּ ֵתנוּ‪.‬‬
‫אָנּא( ָתּבוֹא ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫בוֹתינוּ‬
‫יך ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫לוֹמר ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫וּק ֵשׁי עֹ ֶרף ַ‬
‫ֶשׁ ֵאין ֲא ַנ ְחנוּ ַע ֵזּי ָפ ִנים ְ‬
‫ַצ ִדּ ִ‬
‫בוֹתינוּ ָח ָטאנוּ‪:‬‬
‫יקים ֲא ַנ ְחנוּ ְולֹא ָח ָטאנוּ‪ֲ .‬א ָבל ֲא ַנ ְחנוּ ַו ֲא ֵ‬
‫אָשׁ ְמנוּ‪ָ .‬בּ ַג ְדנוּ‪ָ .‬גּ ַז ְלנוּ‪.‬‬
‫ַ‬
‫ִדּ ַבּ ְרנוּ דֹּ ִפי‪ֶ :‬ה ֱע ִוינוּ‪ְ .‬ו ִה ְר ַשׁ ְענוּ‪.‬‬
‫ַז ְדנוּ‪ָ .‬ח ַמ ְסנוּ‪ָ .‬ט ַפ ְלנוּ ֶשׁ ֶקר‪:‬‬
‫ָי ַע ְצנוּ ָרע‪ִ .‬כּ ַזּ ְבנוּ‪ַ .‬ל ְצנוּ‪.‬‬
‫אַצנוּ‪ָ .‬ס ַר ְרנוּ‪.‬‬
‫ָמ ַר ְדנוּ‪ִ .‬נ ְ‬
‫ָע ִוינוּ‪ָ .‬פּ ַשׁ ְענוּ‪ָ .‬צ ַר ְרנוּ‪.‬‬
‫ִק ִשּׁינוּ עֹ ֶרף‪ָ :‬ר ַשׁ ְענוּ‪ִ .‬שׁ ַח ְתנוּ‪.‬‬
‫ִתּ ַע ְבנוּ‪ָ .‬תּ ִעינוּ‪ִ .‬תּ ְע ָתּ ְענוּ‪:‬‬
‫אַתּה ַצ ִדּיק ַעל ָכּל ַה ָבּא ָע ֵלינוּ‬
‫יך ַה ִ‬
‫וּמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶט ָ‬
‫יך ִ‬
‫וֹת ָ‬
‫ַס ְרנוּ ִמ ִמּ ְצ ֶ‬
‫טּוֹבים ְולֹא ָשׁ ָוה ָלנוּ‪ְ .‬ו ָ‬
‫ית ַו ֲא ַנ ְחנוּ ִה ְר ָשׁ ְענוּ‪:‬‬
‫ִכּי ֱא ֶמת ָע ִשׂ ָ‬
‫יך ֵ‬
‫וּמה ְנּ ַס ֵפּר ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫יך ֵ‬
‫אמר ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ַמה נֹּ ַ‬
‫שׁוֹכן ְשׁ ָח ִקים‪ֲ .‬הלֹא ָכּל ַה ִנּ ְס ָתּרוֹת‬
‫יוֹשׁב ָמרוֹם‪ַ .‬‬
‫יוֹד ַע‪:‬‬
‫אַתּה ֵ‬
‫ְו ַה ִנּ ְגלוֹת ָ‬
‫יוֹד ַע ָר ֵזי ָ‬
‫עוֹלם‪ְ .‬ו ַת ֲעלוּמוֹת ִס ְת ֵרי ָכּל ָחי‪:‬‬
‫אַתּה ֵ‬
‫ָ‬
‫וּבוֹחן ְכּ ָליוֹת ָו ֵלב‪:‬‬
‫חוֹפשׂ ָכּל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן ֵ‬
‫אַתּה ֵ‬
‫ָ‬
‫ינ ָ‬
‫ֵאין ָדּ ָבר ֶנ ְע ָלם ִמ ֶמּ ָךּ‪ְ ,‬ו ֵאין ִנ ְס ָתּר ִמ ֶנּ ֶגד ֵע ֶ‬
‫יך‪:‬‬
‫יך ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫וּב ֵכן ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ָ‬
‫בוֹתינוּ‪,‬‬
‫ְ‬
‫אתינוּ‪,‬‬
‫ֶשׁ ִתּ ְס ַלח ָלנוּ ַעל ָכּל ַחטֹּ ֵ‬
‫וֹנוֹתינוּ‪,‬‬
‫ְו ִת ְמ ָחל ָלנוּ ַעל ָכּל ֲע ֵ‬
‫וּת ַכ ֶפּר ָלנוּ ַעל ָכּל ְפּ ָשׁ ֵעינוּ‪:‬‬
‫ְ‬

‫עמידה יו"כ‬
‫בעל חטא יזהר להרהר בתשובה בכל פרטי הוידוי שמזכיר בה‪ .‬וצ"ל ג"כ בהכנעה גדולה ובמתון‬
‫ולא כמו שנוהגין המון העם שאומרים במהירות ובבהלה‪ ,‬הכי נחשב זה לוידוי‪ ,‬השם יכפר‬
‫בעדם‪ .‬ובוידוי שיתודה פעם שנית עם הש"ץ יזהר מאד להתודות בהכנעה גדולה ובהרהור‬
‫תשובה‪ ,‬כי הוא דינא דגמ' להתודות עם הש"ץ‪ ,‬ובעו"ה המון העם אינם נזהרים בזה‪:‬‬

‫ֶיך ְבּ ִאמּוּץ ַה ֵלּב‪:‬‬
‫וּב ָרצוֹן‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ְבּאֹ ֶנס ְ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ְבּ ִבטּוּי ְשׂ ָפ ָת ִים‪:‬‬
‫יך ִבּ ְב ִלי ָד ַעת‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ְבּ ִגלּוּי ֲע ָריוֹת‪:‬‬
‫וּב ָסּ ֶתר‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ְבּ ָגלוּי ַ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫וּב ִמ ְר ָמה‪:‬‬
‫ֶיך ְבּ ַד ַעת ְ‬
‫יך ְבּ ִדבּוּר ֶפּה‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫הוֹנאַת ֵר ַע‪:‬‬
‫ֶיך ְבּ ָ‬
‫יך ְבּ ַה ְרהוֹר ַה ֵלּב‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ידת ְזנוּת‪:‬‬
‫ֶיך ִבּ ְו ִע ַ‬
‫יך ְבּ ִודּוּי ֶפּה‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫וּמוֹרים‪:‬‬
‫ִ‬
‫הוֹרים‬
‫ֶיך ְבּ ִז ְלזוּל ִ‬
‫וּב ְשׁ ָג ָגה‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ְבּ ָזדוֹן ִ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ְבּ ִחלּוּל ַה ֵשּׁם‪:‬‬
‫יך ְבּחֹ ֶזק ָיד‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ְבּ ֻט ְמאַת ְשׂ ָפ ָת ִים‪:‬‬
‫יך ְבּ ִט ְפּשׁוּת ֶפּה‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫יוֹד ִעים‪:‬‬
‫וּבלֹא ְ‬
‫יוֹד ִעים ְ‬
‫ֶיך ְבּ ְ‬
‫יך ְבּ ֵי ֶצר ָה ָרע‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫לוֹהּ ְס ִליחוֹת‪ְ .‬ס ַלח ָלנוּ‪ְ .‬מ ַחל ָלנוּ‪ַ .‬כּ ֶפּר ָלנוּ‪:‬‬
‫ְו ַעל ֻכּ ָלּם ֱא ַ‬
‫וּב ָכ ָזב‪:‬‬
‫ֶיך ְבּ ַכ ַחשׁ ְ‬
‫ְעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ְבּ ַכ ַפּת שֹׁ ַחד‪ :‬ו ַ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ְבּ ָלצוֹן‪:‬‬
‫יך ְבּ ָלשׁוֹן ָה ָרע‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫וּב ִמ ְשׁ ֶתּה‪:‬‬
‫ֶיך ְבּ ַמ ֲא ָכל ְ‬
‫וּב ַמ ָתּן )נ"א במראית עין(‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ְבּ ַמ ָשּׂא ְ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ִבּ ְנ ִט ַיּת ָגּרוֹן‪) :‬נ"א בנבול פה(‪:‬‬
‫וּב ַמ ְר ִבּית‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ְבּ ֶנ ֶשׁ ְך ְ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬

‫ֶיך ְבּ ִשׂקּוּר ָע ִין‪:‬‬
‫תוֹתינוּ‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יח ִשׂ ְפ ֵ‬
‫יך ְבּ ִשׂ ַ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ְבּ ַעזּוּת ֶמ ַצח‪:‬‬
‫ינ ִים ָרמוֹת‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ְבּ ֵע ַ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ְו ַעל ֻכּ ָלּם ֱא ַ‬
‫לוֹהּ ְס ִליחוֹת‪ְ .‬ס ַלח ָלנוּ‪ְ .‬מ ַחל ָלנוּ‪ַ .‬כּ ֶפּר ָלנוּ‪:‬‬
‫ֶיך ִבּ ְפ ִלילוּת‪:‬‬
‫יקת עוֹל‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ִבּ ְפ ִר ַ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ְבּ ָצרוּת ָע ִין‪:‬‬
‫יך ִבּ ְצ ִד ַיּת ֵר ַע‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬

‫עמידה יו"כ‬

‫ֶיך ְבּ ַק ְשׁיוּת עֹ ֶרף‪:‬‬
‫יך ְבּ ַקלּוּת רֹאשׁ‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ִבּ ְר ִכילוּת‪:‬‬
‫יצת ַר ְג ַל ִים ְל ָה ַרע‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ְבּ ִר ַ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ְבּ ִשׂ ְנאַת ִח ָנּם‪:‬‬
‫בוּעת ָשׁ ְוא‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ִבּ ְשׁ ַ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֶיך ְבּ ִת ְמהוֹן ֵל ָבב‪:‬‬
‫שׂוּמת ָיד‪ :‬וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ‬
‫יך ִבּ ְת ֶ‬
‫ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ְו ַעל ֻכּ ָלּם ֱא ַ‬
‫לוֹהּ ְס ִליחוֹת‪ְ .‬ס ַלח ָלנוּ‪ְ .‬מ ַחל ָלנוּ‪ַ .‬כּ ֶפּר ָלנוּ‪:‬‬
‫עוֹלה‪:‬‬
‫יהם ָ‬
‫‪ְ .1‬ו ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁאָנוּ ַח ָיּ ִבים ֲע ֵל ֶ‬
‫יהם ַח ָטּאת‪:‬‬
‫‪ְ .2‬ו ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁאָנוּ ַח ָיּ ִבים ֲע ֵל ֶ‬
‫‪ְ .3‬ו ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁאָנוּ ַח ָיּ ִבים ֲע ֵל ֶ‬
‫יוֹרד‪:‬‬
‫עוֹלה ְו ֵ‬
‫יהם ָק ְר ָבּן ֶ‬
‫אָשׁם ַו ַדּאי ְו ָתלוּי‪:‬‬
‫יהם ָ‬
‫‪ְ .4‬ו ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁאָנוּ ַח ָיּ ִבים ֲע ֵל ֶ‬
‫‪ְ .5‬ו ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁאָנוּ ַח ָיּ ִבים ֲע ֵל ֶ‬
‫יהם ַמ ַכּת ַמ ְרדוּת‪:‬‬
‫‪ְ .6‬ו ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁאָנוּ ַח ָיּ ִבים ֲע ֵל ֶ‬
‫אַר ָבּ ִעים‪:‬‬
‫יהם ַמ ְלקוּת ְ‬
‫ידי ָשׁ ָמ ִים‪:‬‬
‫יהם ִמ ָ‬
‫יתה ִבּ ֵ‬
‫‪ְ .7‬ו ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁאָנוּ ַח ָיּ ִבים ֲע ֵל ֶ‬
‫יהם ָכּ ֵרת ַו ֲע ִר ִ‬
‫‪ְ .8‬ו ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁאָנוּ ַח ָיּ ִבים ֲע ֵל ֶ‬
‫ירי )נ"א וערירות(‪:‬‬
‫יהם ְ‬
‫‪ְ .9‬ו ַעל ֲח ָט ִאים ֶשׁאָנוּ ַח ָיּ ִבים ֲע ֵל ֶ‬
‫ילה‪ְ .‬שׂ ֵר ָפה‪.‬‬
‫אַר ַבּע ִמיתוֹת ֵבּית ִדּין‪ְ :‬ס ִק ָ‬
‫ֶה ֶרג‪ְ .‬ו ֶח ֶנק‪:‬‬
‫וּבין ֶשׁ ֵאין ָבּהּ קוּם‬
‫ַעל ִמ ְצ ַות ֲע ֵשׂה ְו ַעל ִמ ְצ ַות לֹא ַת ֲע ֶשׂה‪ֵ .‬בּין ֶשׁ ֵיּשׁ ָבּהּ קוּם ֲע ֵשׂה ֵ‬
‫ֲע ֵשׂה‪:‬‬
‫לוּיים ָלנוּ ְכּ ָבר ֲא ַמ ְרנוּם ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫לוּיים ָלנוּ‪ֶ .‬את ַה ְגּ ִ‬
‫יך‬
‫ינם ְגּ ִ‬
‫לוּיים ָלנוּ ְו ֶאת ֶשׁ ֵא ָ‬
‫ֶאת ַה ְגּ ִ‬
‫הוֹדינוּ ְל ָך ֲע ֵל ֶ‬
‫ְו ִ‬
‫ידוּעים‪ַ .‬כּ ָדּ ָבר‬
‫לוּיים ִו ִ‬
‫יך ֵהם ְגּ ִ‬
‫לוּיים ָלנוּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ינם ְגּ ִ‬
‫יהם‪ְ .‬ו ֶאת ֶשׁ ֵא ָ‬
‫וּל ָב ֵנינוּ ַעד ָ‬
‫ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר ַה ִנּ ְס ָתּרֹת ַליהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ְו ַה ִנּ ְגלֹת ָלנוּ ְ‬
‫עוֹלם ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי‬
‫תּוֹרה ַהזֹּאת‪:‬‬
‫ַה ָ‬
‫יך ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך‬
‫וּמ ַבּ ְל ָע ֶד ָ‬
‫וּמ ֳח ָלן ְל ִשׁ ְב ֵטי ְי ֻשׁרוּן ְבּ ָכל דּוֹר ָודוֹר ִ‬
‫אַתּה ָס ְל ָחן ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ‬
‫ִכּי ָ‬
‫אָתּה‪:‬‬
‫מוֹחל ְוסוֹ ֵל ַח ֶא ָלּא ָ‬
‫ֵ‬
‫ֱאלֹ ַהי‪ַ .‬עד ֶשׁלֹּא ַ‬
‫נוֹצ ְר ִתּי‪:‬‬
‫נּוֹצ ְר ִתּי ְכּ ִאלּוּ לֹא ַ‬
‫נוֹצ ְר ִתּי ֵא ִיני ְכ ַדאי‪ְ ,‬ו ַע ְכ ָשׁו ֶשׁ ַ‬

‫עמידה יו"כ‬

‫וּכ ִל ָמּה‪:‬‬
‫בוּשׁה ְ‬
‫יך ִכּ ְכ ִלי ָמ ֵלא ָ‬
‫ית ִתי‪ֲ .‬ה ֵר ִיני ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ָע ָפר ֲא ִני ְבּ ַח ָיּי ַקל ָוחֹ ֶמר ְבּ ִמ ָ‬
‫ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ָ‬
‫יך‬
‫אתי ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫וּמה ֶשּׁ ָח ָט ִ‬
‫בוֹתי ֶשׁלֹּא ֶא ֱח ָטא עוֹד‪ַ .‬‬
‫יך ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ַהי ֵואלֹ ֵהי ֲא ַ‬
‫סּוֹרים ָו ֳח ָל ִיים ָר ִעים‪:‬‬
‫יך ָה ַר ִבּים‪ֲ .‬א ָבל לֹא ַעל ְי ֵדי ִי ִ‬
‫ָמ ֵרק ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ‬

‫וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה‪ְ ,‬ו ִל ְמ ַק ְל ַלי ַנ ְפ ִשׁי ִתדּוֹם‪ְ ,‬ו ַנ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְה ֶיה‪ְ .‬פּ ַתח‬
‫שׁוֹני ֵמ ָרע‪ְ ,‬‬
‫ֱאלֹ ַהי‪ְ ,‬נצוֹר ְל ִ‬
‫חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ְל ָר ָעה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם‬
‫יך ִתּ ְרדּוֹף ַנ ְפ ִשׁי‪ְ .‬ו ָכל ַה ָקּ ִמים ְו ַה ְ‬
‫וֹת ָ‬
‫אַח ֵרי ִמ ְצ ֶ‬
‫תוֹר ֶת ָך‪ְ ,‬ו ֲ‬
‫ִל ִבּי ְבּ ָ‬
‫ְו ַק ְל ֵקל ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם‪:‬‬
‫ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך‪ֲ .‬ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְי ִמ ֶ‬
‫יך‬
‫יד ָ‬
‫תּוֹר ֶת ָך‪ֲ .‬ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶת ָך‪ְ .‬ל ַמ ַען ֵי ָח ְלצוּן ְי ִד ֶ‬
‫ינ ָך‪ֲ .‬ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ָ‬
‫גוֹא ִלי‪:‬‬
‫צוּרי ְו ֲ‬
‫יך ְיהֹ ָוה ִ‬
‫יעה ְי ִמ ְינ ָך ַו ֲע ֵנ ִני‪ִ .‬י ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫הוֹשׁ ָ‬
‫ִ‬
‫אָמן‪:‬‬
‫רוֹמיו הוּא ַי ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ ְו ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ִא ְמרוּ ֵ‬
‫עֹ ֶשׂה ַה ָשּׁלוֹם ִבּ ְמ ָ‬
‫בוֹתינוּ ֶשׁ ִיּ ָבּ ֶנה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ‪ְ .‬ו ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ‬
‫יך ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ָ‬
‫הוּדה‬
‫מוֹניּוֹת‪ְ :‬ו ָע ְר ָבה ַליהֹ ָוה ִמ ְנ ַחת ְי ָ‬
‫וּכ ָשׁ ִנים ַק ְד ִ‬
‫עוֹלם ְ‬
‫ימי ָ‬
‫תוֹר ֶת ָך‪ְ :‬ו ָשׁם ַנ ֲע ָב ְד ָך ְבּ ִי ְראָה ִכּ ֵ‬
‫ְבּ ָ‬
‫מוֹניּוֹת‪:‬‬
‫וּכ ָשׁ ִנים ַק ְד ִ‬
‫עוֹלם ְ‬
‫ימי ָ‬
‫ירוּשׁ ָל ִים ִכּ ֵ‬
‫ִו ָ‬

‫עמידה יו"כ‬
‫מוסף‬
‫יך ְו ֵק ַר ְב ָתּנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ‬
‫וֹת ָ‬
‫רוֹמ ְמ ָתּנוּ ִמ ָכּל ַה ְלּשׁוֹנוֹת‪ְ .‬ו ִק ַדּ ְשׁ ָתּנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ‬
‫ית ָבּנוּ‪ְ .‬ו ַ‬
‫אוֹתנוּ ְו ָר ִצ ָ‬
‫אָה ְב ָתּ ָ‬
‫אַתּה ְב ַח ְר ָתּנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים‪ַ .‬‬
‫ָ‬
‫בוֹד ֶת ָך ְו ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵלינוּ ָק ָר ָ‬
‫ַל ֲע ָ‬
‫יחה‬
‫ילה ְו ִל ְס ִל ָ‬
‫פּוּרים ַה ֶזּה ִל ְמ ִח ָ‬
‫אַה ָבה ֶאת יוֹם ַה ִכּ ִ‬
‫את‪ַ :‬ו ִתּ ֶתּן ָלנוּ ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ֲ‬
‫וּל ַכ ָפּ ָרה ְו ִל ְמ ָחל בּוֹ ֶאת ָכּל ֲע ֵ‬
‫ְ‬
‫יציאַת ִמ ְצ ָר ִים‪:‬‬
‫וֹנוֹתינוּ ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ ֵז ֶכר ִל ִ‬

‫כוֹלים ַל ֲעשׂוֹת‬
‫אַד ָמ ֵתנוּ ְו ֵאין ֲא ַנ ְחנוּ ְי ִ‬
‫אַר ֵצנוּ ְו ִנ ְת ַר ַח ְקנוּ ֵמ ַעל ְ‬
‫וּמ ְפּ ֵני ֲח ָט ֵאינוּ ָגּ ִלינוּ ֵמ ְ‬
‫ִ‬
‫יר ֶת ָך ַבּ ַבּ ִית ַה ָגּדוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך ָע ָליו ִמ ְפּ ֵני ַה ָיּד ֶשׁ ִנּ ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה‬
‫חוֹבוֹתינוּ ְבּ ֵבית ְבּ ִח ָ‬
‫ֵ‬
‫ְבּ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך‪:‬‬
‫וּת ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ְו ַעל‬
‫בוֹתינוּ ֶמ ֶל ְך ַר ֲח ָמן ֶשׁ ָתּשׁוּב ְ‬
‫יך ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ָ‬
‫וּת ַג ֵדּל ְכּבוֹדוֹ‪:‬‬
‫יך ָה ַר ִבּים‪ְ .‬ו ִת ְב ֵנהוּ ְמ ֵה ָרה ְ‬
‫ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ‬
‫יני ָכּל ָחי ְו ָק ֵרב‬
‫הוֹפע ְו ִה ָנּ ֵשׂא ָע ֵלינוּ ְל ֵע ֵ‬
‫כוּת ָך ָע ֵלינוּ ְמ ֵה ָרה ְו ַ‬
‫אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ‪ַ ,‬ג ֵלּה ְכּבוֹד ַמ ְל ְ‬
‫ִ‬
‫אָרץ‪:‬‬
‫פוּצוֹתינוּ ַכּ ֵנּס ִמ ַיּ ְר ְכּ ֵתי ֶ‬
‫ֵ‬
‫גּוֹים ְוּנ‬
‫זוּרינוּ ִמ ֵבּין ַה ִ‬
‫ְפּ ֵ‬
‫יך ֶאת‬
‫עוֹלם ְו ָשׁם ַנ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ירוּשׁ ַל ִים ֵבּית ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ‬
‫יר ָך ְבּ ִר ָנּה ְו ִל ָ‬
‫יאנוּ ְל ִציּוֹן ִע ְ‬
‫ַו ֲה ִב ֵ‬
‫וּמוּס ִפים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם‪:‬‬
‫ָ‬
‫ידים ְכּ ִס ְד ָרם‬
‫חוֹבוֹתינוּ ְתּ ִמ ִ‬
‫ֵ‬
‫ָק ְר ְבּנוֹת‬
‫פּוּרים ַה ֶזּה ַנ ֲע ֶשׂה ְו ַנ ְק ִריב‬
‫מוּס ֵפי יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַה ֶזּה ְו( יוֹם ַה ִכּ ִ‬
‫מוּסף )לשבת ְו ֶאת ְ‬
‫ְו ֶאת ַ‬
‫בוֹד ָך‬
‫משׁה ַע ְב ֶדּ ָך ִמ ִפּי ְכ ֶ‬
‫תוֹר ֶת ָך ַעל ְי ֵדי ֶ‬
‫צוֹנ ָך ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַת ְב ָתּ ָע ֵלינוּ ְבּ ָ‬
‫אַה ָבה ְכּ ִמ ְצ ַות ְר ֶ‬
‫יך ְבּ ֲ‬
‫ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ָכּאָמוּר‪:‬‬
‫יכם ָכּל‬
‫שׁוֹת ֶ‬
‫יתם ֶאת ַנ ְפ ֵ‬
‫יעי ַה ֶזּה ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ ִי ְה ֶיה ָל ֶכם ְו ִע ִנּ ֶ‬
‫וּ ֶב ָעשׂוֹר ַלחֹ ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫אכה לֹא ַת ֲעשׂוּ‪:‬‬
‫ְמ ָל ָ‬
‫אַיל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּ ֵני ָשׁ ָנה ִשׁ ְב ָעה‬
‫יח ִניחֹ ַח ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד ִ‬
‫ְו ִה ְק ַר ְב ֶתּם עֹ ָלה ַליהֹ ָוה ֵר ַ‬
‫ימים ִי ְהיוּ ָל ֶכם‪:‬‬
‫ְתּ ִמ ִ‬
‫אָיל ְו ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ ְו ַי ִין‬
‫וּשׁ ֵני ֶע ְשׂרֹ ִנים ָל ִ‬
‫לשׁה ֶע ְשׂרֹ ִנים ַל ָפּר ְ‬
‫יהם ִכּ ְמ ֻד ָבּר ְשׁ ָ‬
‫וּמ ְנ ָח ָתם ְו ִנ ְס ֵכּ ֶ‬
‫ִ‬
‫ידים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם‪:‬‬
‫וּשׁ ֵני ְת ִמ ִ‬
‫ירים ְל ַכ ֵפּר‪ְ ,‬‬
‫וּשׁ ֵני ְשׂ ִע ִ‬
‫ְכּ ִנ ְסכּוֹ ְ‬
‫יהם(‪:‬‬
‫וּמ ְנ ָח ָתהּ ְו ִנ ְס ֵכּ ֶ‬
‫עוֹלת ַה ָתּ ִמיד ִ‬
‫פּוּרים ְו ַ‬
‫) ִמ ְלּ ַבד ַח ַטּאת ַה ִכּ ִ‬
‫פּוּרים ַה ֶזּה‪ְ .‬מ ֵחה ְו ַה ֲע ֵבר ְפּ ָשׁ ֵעינוּ‬
‫וֹנוֹתינוּ ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ‬
‫בוֹתינוּ ְמחֹל ַל ֲע ֵ‬
‫ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫יך לֹא‬
‫את ָ‬
‫יך ְל ַמ ֲע ִני ְו ַחטֹּ ֶ‬
‫מוֹחה ְפ ָשׁ ֶע ָ‬
‫יך‪ָ .‬כּאָמוּר אָנֹ ִכי אָנֹ ִכי הוּא ֶ‬
‫ינ ָ‬
‫אתינוּ ִמ ֶנּ ֶגד ֵע ֶ‬
‫ְו ַחטֹּ ֵ‬
‫ֶא ְזכֹּר‪:‬‬
‫יך‪:‬‬
‫אַל ִתּ ָ‬
‫שׁוּבה ֵא ַלי ִכּי ְג ְ‬
‫יך ָ‬
‫את ָ‬
‫יך ְו ֶכ ָע ָנן ַחטֹּ ֶ‬
‫יתי ָכ ָעב ְפּ ָשׁ ֶע ָ‬
‫ְו ֶנ ֱא ַמר ָמ ִח ִ‬
‫יכם ִל ְפ ֵני ְיהֹ ָוה ִתּ ְט ָהרוּ‪:‬‬
‫את ֶ‬
‫יכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם‪ִ ,‬מכֹּל ַחטֹּ ֵ‬
‫ְו ֶנ ֱא ַמר ִכּי ַביּוֹם ַה ֶזּה ְי ַכ ֵפּר ֲע ֵל ֶ‬
‫יך ְו ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ‬
‫ישׁוּע ֶת ָך‪ְ .‬ו ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ‬
‫טּוּב ָך ְו ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ִבּ ָ‬
‫תוֹר ֶת ָך‪ַ .‬שׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ֶ‬
‫וֹת ָ‬
‫ַק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ‬
‫יך‬
‫וּמ ַבּ ְל ָע ֶד ָ‬
‫וּמ ֳח ָלן ְל ִשׁ ְב ֵטי ְי ֻשׁרוּן ְבּ ָכל דּוֹר ָודוֹר ִ‬
‫אַתּה ָס ְל ָחן ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ‬
‫ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת‪ִ .‬כּי ָ‬
‫אָתּה(‪:‬‬
‫סוֹל ַח ) ֶא ָלּא ָ‬
‫מוֹחל ְו ֵ‬
‫ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל ְך ֵ‬
‫וּמ ֲע ִביר‬
‫וֹנוֹתינוּ ְו ַל ֲעוֹנוֹת ַעמּוֹ ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ַ‬
‫סוֹל ַח ַל ֲע ֵ‬
‫מוֹחל ְו ֵ‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה ֶמ ֶל ְך ֵ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫אָרץ ְמ ַק ֵדּשׁ )לשבת ַה ַשּׁ ָבּת ְו( ִי ְשׂ ָר ֵאל ְויוֹם‬
‫מוֹתינוּ ְבּ ָכל ָשׁ ָנה ְו ָשׁ ָנה‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ‬
‫אַשׁ ֵ‬
‫ְ‬
‫פּוּרים‪:‬‬
‫ַה ִכּ ִ‬
‫אם בחתימה לא אמר מלך מוחל וסולח וכו' אלא התחיל מקדש ישראל וכו'‪ ,‬אם הוא עדיין תוך כדי‬
‫דיבור חוזר ואומר מלך וכו'‪ ,‬ואם לאחר כ"ד יצא‪ .‬אם חתם מקדש ישראל והזמנים ולא ויום הכפורים‪,‬‬

‫עמידה יו"כ‬
‫והוא כבר לאחר כדי דבור שאינו יכול לתקן לא יצא וחוזר לאלהינו ואלהי אבותינו‪ .‬ואם כבר עקר‬
‫רגליו חוזר לראש‬
‫התפלה‪ .‬אם לא הזכיר של שבת רק פעם אחת באמצע הברכה‪ ,‬כגון שאמר ותתן לנו וכו' את יום השבת‬
‫הזה וכו' או והנחילנו וכו' שבת קדשך‪ ,‬אף שבחתימה לא הזכיר של שבת יצא ידי חובתו‪ ,‬גם אם נזכר‬
‫לפני שהתחיל רצה‪ ,‬אלא שאם נזכר תכ"ד לחתימה חוזר ואומר מקדש השבת וישראל וכו'‪ .‬גם אם לא‬
‫הזכיר של שבת לגמרי באמצע‪ ,‬והזכיר בחתימה או תכ"ד לחתימה תיקן את החתימה‪ ,‬יצא ידי חובתו‪.‬‬
‫נזכר שלא הזכיר של שבת לפני שאמר את השם של החתימה חוזר לותתן לנו‪ ,‬ואם נזכר לאחר שאמר‬
‫את השם מסיים בשל שבת ויוה"כ וממשיך‪ .‬נזכר שלא הזכיר של שבת אפי' פעם אחת או גם רק אם‬
‫נסתפק לו אחר שחתם לפני שהתחיל רצה או אח"כ עד שעקר רגליו‪ ,‬חוזר לאתה בחרתנו‪ ,‬ואם לאחר‬
‫שעקר רגליו חוזר לראש התפלה‪ .‬שכח ולא הזכיר של שבת אינו יכול לסמוך על ברכת מעין שבע‪ ,‬גם‬
‫אם הוא בעצמו יאמרה כשהוא חזן‪:‬‬

‫ית ָך ְו ִא ֵשּׁי‬
‫בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ‬
‫ְר ֵצה ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה‪ְ .‬ו ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲע ָ‬
‫בוֹדת ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך‪:‬‬
‫וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ‬
‫אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ‬
‫וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ֲ‬
‫ִי ְשׂ ָר ֵאל‪ְ .‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful