Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.

NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin

MỤC LỤC
I. Lý thuyết.............................................................................................................5
1.1 Giới thiệu.......................................................................................................................5 1.2 Danh sách các phần tử HTML thường dùng..................................................................5

II. Bài tập thực hành..............................................................................................7
1. Yêu cầu:...........................................................................................................................7 2. Hướng dẫn........................................................................................................................8 3. Minh hoạ mẫu..................................................................................................................8 4. Ghi chú.............................................................................................................................9

BÀI SỐ 2: Tạo trang web động với DHTML và JavaScript...............................................10 I. Lý thuyết...........................................................................................................10
1. Đưa câu lệnh javascript vào trang web..........................................................................10 2. Đưa câu lệnh javascript vào từ một file riêng biệt.........................................................11 3. Truy cập các phần tử HTML bằng câu lệnh Javascript.................................................12 4. Xây dựng hàm trong Javascript......................................................................................13 5. Một số hàm thông dụng của Javascript..........................................................................14

II. Thực hành........................................................................................................14
1. Yêu cầu..........................................................................................................................14 2. Hướng dẫn......................................................................................................................14 3. Minh hoạ mẫu................................................................................................................14 4. Ghi chú...........................................................................................................................17

BÀI 3: THAY ĐỔI NỘI DUNG TRANG WEB BẰNG CSS VÀ JS ĐỊNH DẠNG TRANG WEB VỚI CSS..............................................................17 I. Lý thuyết...........................................................................................................17
1. Định dạng CSS ngay trong định nghĩa phần tử (Gọi là Inline)......................................18 2. Định dạng CSS thông qua lớp........................................................................................18

II. Thực hành........................................................................................................20
1. Yêu cầu..........................................................................................................................20 2. Hướng dẫn......................................................................................................................20 3. Minh hoạ mẫu................................................................................................................21 4. Ghi chú...........................................................................................................................24

BÀI 4 (Tiếp): THAY ĐỔI NỘI DUNG TRANG WEB BẰNG CSS VÀ JS ĐỊNH DẠNG TRANG WEB VỚI CSS..............................................................25 I. Lý thuyết...........................................................................................................25
1. Tham chiếu đến một phần tử trong trang web...............................................................25 2. Tham chiếu đến một thuộc tính của phần tử..................................................................26 3. Thay đổi nội dung của một phần tử...............................................................................26

II. Thực hành........................................................................................................27
1 Yêu cầu...........................................................................................................................27 2 Hướng dẫn.......................................................................................................................28 V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.1

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 3 Minh Hoạ mẫu................................................................................................................28 4 Ghi chú............................................................................................................................33

BÀI SỐ 5: ASP.NET và Web form.....................................................................33 I. Lý thuyết...........................................................................................................33
1. Mô hình lập trình phía máy chủ.....................................................................................33 2 Cơ chế xử lý file ASP.NET phía máy chủ......................................................................36 3 Một số ví dụ minh họa....................................................................................................39 4 Webform trong ASP.NET...............................................................................................42 5 Tìm hiểu cấu trúc trang ASP.NET..................................................................................42 6. Code behind và viết code phía Server............................................................................46 7. HTML Server Controls và Web controls.......................................................................47

II. Thực hành........................................................................................................48
1. Yêu cầu..........................................................................................................................48 2. Hướng dẫn......................................................................................................................49 3. Minh hoạ mẫu................................................................................................................49 4. Ghi chú...........................................................................................................................54

BÀI 6: Các đối tượng trong ASP.NET...............................................................55 I. Lý thuyết...........................................................................................................55
1. Request Object...............................................................................................................55 2 Response Object..............................................................................................................58 3 Server Object...................................................................................................................60 4 Session Object.................................................................................................................61 5 Application Object..........................................................................................................61

II. Thực hành........................................................................................................62
1. Bài 1: Tạo một trang Login............................................................................................62 2. Bài 2: Tạo một trang đếm số lượng người truy cập. .....................................................67

BÀI 7: CÔNG NGHỆ ADO.NET........................................................................69 I. Lý thuyết...........................................................................................................69
1. Giới thiệu chung ............................................................................................................69 2. Kiến trúc của ADO.NET................................................................................................70 3. Các lớp thao tác với CSDL: Connection, Command,…................................................71

II. THỰC HÀNH..................................................................................................84
1. Tạo cơ sở dữ liệu ...........................................................................................................84 2. Nhập dữ liệu cho bảng. .................................................................................................85 3. Hiển thị dữ liệu trong bảng lên trình duyệt....................................................................88 4. Cập nhật dữ liệu bằng DataSet và DataAdapter.............................................................89

BÀI 8: Tìm hiểu và ứng dụng cơ chế Data Binding...........................................91 I. Lý thuyết...........................................................................................................91
1 Giới thiệu DataBinding...................................................................................................91 2 Data Binding...................................................................................................................91 3. Các điều khiển Data Source (Data source controls).......................................................95

II. THỰC HÀNH................................................................................................104 BÀI 9: Làm việc với GridView..........................................................................108
V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319 P.2

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin

I. Lý thuyết.........................................................................................................108
1. Giới thiệu tổng quan.....................................................................................................108 2. Tìm hiểu lớp GridView ...............................................................................................108 3. Các tính năng hỗ trợ của GridView.............................................................................112 4. Tạo các cột tùy biến HyperLink, BoundColunm….....................................................116 5. Tạo và xử lý các cột Select, Edit, Delete, Update…....................................................120

II. Thực hành......................................................................................................124 BÀI 10: Sử dụng Templates..............................................................................131 I. Lý thuyết.........................................................................................................131
1. Giới thiệu tổng quan.....................................................................................................131 2. Các điều khiển hỗ trợ Templates.................................................................................131 3. Repeater control, DataList control, GridView control.................................................132

II. THỰC HÀNH................................................................................................139
1. Bài 1: Hiển thị danh sách cán bộ .................................................................................139 2. Bài 2: Bổ sung thêm trường vào bảng..........................................................................141 3 Bài 3: Hiển thị danh sách cán bộ dạng chi tiết. ............................................................142 4. Bài 4: Hiển thị danh sách người dùng dưới dạng Flow (tuyến tính) ...........................143 Bài 5: Hiển thị thông tin kèm Hyperlink..........................................................................147 Bài 6: Thực hiện phân trang.............................................................................................148

PHỤ LỤC...........................................................................................................150 I. ĐÓNG GÓI WEBSITE..................................................................................150 II. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG IIS HỖ TRỢ ASP.NET WEBSITE......................150
1. Cài đặt IIS....................................................................................................................150 2. Cài đặt .NET Framework.............................................................................................150

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.3

Tel: 03213-713.edu. Nhà A – Đại học SPKT Hưng Yên 0321-713.vn TÀI LIỆU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ASP.aptech.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.Lê Quang Lợi HƯNG YÊN 7/2009 V2. Fax: 0321-713. http://www.utehy.0 – http://www.vn.utehy.edu. aptech@utehy.vn.NET Biên soạn: .319 P.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.319.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin TRUNG TÂM HƯNG YÊN – APTECH Địa chỉ Điện thoại E-mail Website : : : : Tầng 2.015 aptech@utehy.vn.aptech.4 .Nguyễn Minh Quý .

Tel: 03213-713...Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.5 . sinh viên có thể  Tạo được trang web tĩnh trên notepad/ HTML Editor  Định dạng nội dung trang web bằng các phần tử HTML cơ bản  Thao tác được với phần tử bảng (Table).vn.. Các thẻ này sẽ chỉ dẫn cho trình duyệt biết nên hiển thị nội dung như thế nào. 1.2 Danh sách các phần tử HTML thường dùng Dưới đây là danh sách các phần tử HTML cơ bản và cách tạo ra tương ứng bằng cặp thẻ HTML STT Phần tử Input Button CheckBox Radio button Hình thù hiển thị trên trang web Cách tạo ra bằng thẻ HTML tương ứng <input type="text" value="hello" name="txtMsg"> Yes CheckBox1 Nam <input type="button" value="Yes" name="btnYes"> <input type="checkBox" name="chkHTML" value="Checked"> <input type="radio" value='Checked' name = 'optGioiTinh'> <Select name="lstDSSV" Size="3"> <Option value="sv1"> Nguyễn Văn A </Option > <Option value="sv2"> Nguyễn Văn B </Option > <Option value="sv3"> Nguyễn Văn C </Option > </Select> <Select name="lstDSSV" Size="1"> <Option value="sv1"> Nguyễn Văn A </Option > <Option value="sv2"> Nguyễn Văn B </Option > <Option value="sv3"> Nguyễn Văn C </Option > þÿ List Danh sách (Combo Box) þÿ þÿNguyÅn Vn A V2. JavaScript BÀI SỐ 1: Tạo trang web với HTML Mục tiêu: Kết thúc bài học. DHTML.319 P. <TR>..NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. v...0 – http://www. Lý thuyết 1. Nội dung I. trước khi muốn xây dựng ứng dụng web thực thụ thì không chỉ phải hiểu rất rõ những cặp thẻ HTML (ít nhất là những cặp thẻ cơ bản) mà còn phải biết cách Code (tạo) các cặp thẻ này.edu. Vì vậy.vn. Ví dụ cặp thẻ <b> . FireFox.1 Giới thiệu Một trang web khi được hiển thị trên trình duyệt (IE. </b> sẽ chỉ dẫn cho trình duyệt phải in đậm nội dung bên trong.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin PHẦN I Cơ bản về HTML.aptech....) về bản chất được tạo từ các cặp thẻ (tag) đặc biệt. Mỗi cặp thẻ như vậy gọi là cặp thẻ HTML (Hyper Text Markup Language).v. Netscape.. <TD>. aptech@utehy.. đối với mỗi lập trình viên web.utehy.

V2... không thể tạo riêng div Table 11 21 12 22 TR TD Thẻ TD phải nằm trong một <TR> nào đó.. Phần <giá trị> được đặt trong cặp dấu nháy đơn hoặc cặp dấu nháy kép. phần tử div thì các phần tử khác cũng ẩn/hiện/di chuyển theo.utehy.edu.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Tel: 03213-713.aptech.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin </Select> Phân cách xuống dòng Là một phần tử chứa các phần tử khác.0 – http://www.png" alt ="Logo UTEHY"> Trộn 2 hàng => a img www..utehy.. <tr> Trộn hai cột => <td> </td> <td colspan = 2> </td> </tr> .vn Chú ý: Thuộc tính đặt cho các phần tử được viết dưới dạng: <Tên thuộc tính>=<giá trị>.aptech. <hr> <br> <div> <input type="text" value="" name = "txtHoTen"> <input type ="button" value="OK" name="btnOK"> </div> <Table border = "1"> <tr> <td> 11 </td> <td> 12 </td> </tr> <tr> <td> 21 </td> <td> 22 </td> </tr> </table> Thẻ TR phải nằm trong một <Table> nào đó. <table border="1"> <tr> <td >1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" >1</td> <td>2</td><td>3</td> </tr> <tr> <td >1</td> <td>2</td> </tr> </table> <a href="http://www..aptech.vn. Khi ẩn/ hiện/ di chuyển. không thể tạo riêng. .Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.319 P..vn.vn"> www.6 . aptech@utehy...utehy..vn </a> <img src="utehylogo.utehy.

aptech@utehy.aptech. Bài tập thực hành 1.utehy.319 P.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin II.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.vn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.0 – http://www.edu. Yêu cầu: Tạo một trang web để hiển thị nội dung như sau: Giao diện trang web cần tạo V2. Tel: 03213-713.7 .

aspx và viết các thẻ HTML.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Tel: 03213-713.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Hưng Yên Aptech</title> </head> <body> <br /> <h1> PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG</h1> <h2> NHẬP THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP </h2> <hr /> <form id="form1" runat="server"> Tên nhà cung cấp: <input type ="text" id ="txtNCC" size="30"/> <br /> Người đại diện: <input type ="text" id ="txtContactName" /> Chức vụ: <input type ="text" id ="txtContactTitle" /> <br /> Địa chỉ Nhà CC: <input type ="text" id ="txtAddress" size ="50" /> <br /> Thành phố : <select id ="lstCity" size ="1"> <option value ="null">----Chọn----</option> <option value ="HN">Hà nội</option> <option value ="HCMC">TP Hồ Chí Minh</option> <option value ="ĐN">Đà Nẵng</option> <option value ="HP">Hải Phòng</option> <option value ="HY">Hưng Yên</option> <option value ="HD">Hải Dương</option> <option value ="QN">Quảng Ninh</option> <option value ="OTHER">Nơi khác</option> </select> Vùng: <input type ="text" id ="txtRegion" /> <br /> Mã bưu điện: <input type ="text" id ="txtPostalCode" /> <br /> Quốc gia: <select id ="lstCountry" size ="4"> <option value ="VN" selected>Việt Nam</option> <option value ="LAO">Lào</option> <option value ="CAMPUCHIA">Campuchia</option> <option value ="OTHER">Nơi khác</option> </select> <br /> V2.aptech. Để chạy (mở) trang web vừa tạo. 3.utehy. sau đó chọ "View in Browser".edu. sau đó mở trang Default. Minh hoạ mẫu Default.cs" Inherits="_Default" %> <html xmlns="http://www.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 2.319 P. aptech@utehy.vn.aspx. có thể nhấn F5 hoặc click chuột phải trong trang soạn thảo (hoặc tệp Default.w3. Vào trình soạn thảo web của Visual Studio 2008 và tạo dự án web.vn.aspx <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.0 – http://www.aspx bên panel phải).org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Bài thực hành số 1 . Hướng dẫn Sử dụng bảng mô tả các phần tử ở trên để tạo trang theo yêu cầu.8 .

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. tạo phần tử button nhưng đặt "type" là "submit" (thay vì type = "button") Để chọn mặc định một mục trong danh sách (Select) thì đặc thuộc tính là "Selected" cho mục đó.vn.edu.vn</a></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Công ty Trần Anh</td> <td>Giảng võ .aptech. Để gửi toàn bộ nội dung dữ liệu đã nhập về server xử lý.trananh. Tel: 03213-713. ta tạo phần tử button nhưng đặt "type" là "reset" (thay vì type = "button).trananh.vn"> www.fpt.vn</a></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Công ty CMC</td> <td>Hàn Thuyên .319 .vn</a></td> </tr> </table> </form> </body> </html> 4.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Điện thoại: <textarea rows ="3" cols ="20" id ="txtTelephone"> </textarea> Số Fax: <input type ="text" id ="txtFaxNumber" /> <br /> Địa chỉ website: <input type ="text" id ="txtHomepage" size ="50" /> <hr /> <input type ="reset" value ="Xoá (reset form)" /> <input type ="submit" value ="Thêm mới" /> <br /> <hr /> <h3>Danh sách nhà cung cấp hiện có</h3> <table border ="1"> <tr> <th>Mã NCC</th> <th>Tên NCC</th> <th>Địa chỉ</th> <th>Homepage</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Công ty FPT</td> <td>Láng Hạ . Có thể bố trí lại trang web trên cho đẹp hơn bằng cách đặt các phần tử trong các ô của bảng (sử dụng thẻ Table). Ghi chú       Để thực hiện xoá (reset về trạng thái đầu) của một form nhập liệu. chỉ cần thay đổi thuộc tính "size".Ba Đình</td> <td><a href ="http://www.cmc.vn">www.Hai Bà Trưng</td> <td><a href ="http://www.utehy.vn"> www.Ba Đình</td> <td><a href="http://www. ta dùng thẻ <TextArea>.9 V2.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn. P. Muốn thay đổi độ rộng của textbox. aptech@utehy.cmc.fpt. Để tạo hộp text có nhiều dòng.0 – http://www.

) gọi là các trang động phía server (Active Server Page).1 Đưa câu lệnh javascript vào luồng xử lý ngay khi trang web được mở. còn trong bài này ta sẽ tìm hiểu trang DHTML với Javascript (JS).319 P.vn.) bên phía trình duyệt. <html> <body> <form id="form1"> <script language="javascript" type ="text/javascript"> var d = new Date (). Tuy nhiên.. ta chỉ cần đặt các câu lệnh JS ngay trong các cặp thẻ <Script> ..10 . </script> nhưng không hàm.. aptech@utehy.. 1. còn nếu trang web thực hiện xử lý bên phía server (bằng ngôn ngữ C#..edu... ASP. document. gọi là trang DHTML (Dynamic HTML).write("Hôm nay là: " + d.tức là: nội dung của trang web có thể hiển thị. người học có thể  Truy xuất các đối tượng trình duyệt và các phần tử HTML bằng JavaScript.0 – http://www. ngày nay do nhu cầu của người dùng và của ứng dụng nên một trang web phải có khả năng động (Dynamic webpage . Đưa câu lệnh javascript vào trang web 1.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Trong cặp script phải là các CÂU LỆNH JAVASCRIPT V2. document.). Perl. </script> </form> </body> </html> ** Chú ý: Có thể có nhiều đoạn script trong một trang..  Tạo trang web đăng ký có xử lý tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào.. Để đưa các câu lệnh Javascript vào trang web và yêu cầu trình duyệt thực thi ngay khi trang web được mở. Lý thuyết Một trang web được tạo ở bài trước được gọi là một trang web tĩnh (Static webpage . Tel: 03213-713.aptech.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Nội dung: I.vn. Ví dụ: Hiển thị một lời chào và thông báo ngày hiện tại khi trang web được mở.write ("<h1>Chào bạn ! </h1>").tức là: Nội dung của nó một khi đã được tạo ra thì luôn luôn hiển thị giống nhau đối với mọi người dùng ở mọi thời điểm). ứng xử khác nhau ứng với người sử dụng hoặc tình huống khác nhau.. VB. JavaScript.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin BÀI SỐ 2: Tạo trang web động với DHTML và JavaScript Mục tiêu: Kết thúc bài thực này. PHP. Nếu trang web cho phép thực hiện thay đổi (bằng ngôn ngữ kịch bản như VBScript.utehy.toDateString()). Trong tài liệu này chúng ta sẽ tìm hiểu cả hai dạng web động ở trên. Khả năng "động" đó có thể thực hiện ở bên phía trình duyệt hoặc phía server.NET..

" > </form> </body> </html> *** Thực tế.1 thì các câu lệnh JS sẽ được thực thi ngay khi trang web được mở.vn..Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.write ('Chào bạn ! <br> Hôm nay là:'+d. document.htm. Ví dụ: Hiển thị lời chào và thông báo ngày hiện tại khi người dùng nhấn vào nút "Hello": <html> <body> <form> <input type ="button" value="Hello" onclick= "var d=new Date (). vì vậy nếu để các hàm này ngay trong file HTML như ở trên sẽ khó bảo trì và khiến cho việc chia sẻ gặp khó khăn.toDateString()). tuy nhiên có những lúc ta muốn nó chỉ được thực hiện khi một sự kiện nào đó xảy ra. người ta thường đặt các hàm JS trong một tệp riêng.js. rất ít khi người ta đưa quá nhiều câu lệnh vào ngay bên trong sự kiện như ở trên. nhấn phím .edu.utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Những câu lệnh JS nếu không nằm trong các hàm thì sẽ được thực hiện ngay khi trang web được mở. câu lệnh JS cũng sẽ rất lớn. Ví dụ: Tạo một file chứa các hàm JS Cộng và trừ trong một file có tên là MyMath. Việc "nhúng" các trang *. Trong các ứng dụng lớn. Tel: 03213-713. mà thường đưa các câu lệnh này vào một hàm. File MyMath. sau đó viết câu lệnh gọi hàm trong sự kiện. <Tên sự kiện> = "Danh sách câu lệnh JS được cách nhau bởi dấu chấm phảy". Để khắc phục hạn chế này.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Trong trường hợp này đơn giản là ta đưa câu lệnh vào sự kiện tương ứng theo cú pháp: .2 Đưa câu lệnh javascript vào các sự kiện (event) Như ở phần 1...319 P. } V2.b) { return a+b.js //Hàm cộng hai số nguyên function Cong(a. Đưa câu lệnh javascript vào từ một file riêng biệt. 1.b) { return a-b.. như click chuột. số hàm.vn. sau đó chỉ việc gọi các hàm này trong trang HTML. sau đó gọi các hàm này trong trang web có tên là TestJS.JS vào trang html thông qua thuộc tính "src". 2..aptech.11 . aptech@utehy..0 – http://www. } //Hàm trừ hai số nguyên function Tru(a..

vn.<Tên/hoặc ID phần tử thuộc form>.vn.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin File TestJS.txtSH2.1))..2)). textbox.value).form1. aptech@utehy. Khi đã truy xuất đến phần tử.value = a+b. có thể truy xuất (đọc/ ghi) các biến hoặc các phần tử trên trang web (như button.edu.utehy.<tên form>.<Tên/hoặc ID phần tử thuộc form>.htm <html> <head runat="server"> <title>Lession 02</title> <script language="javascript" src="MyMath.value). </script> </form> </body> </html> 3. select.forms[Chỉ số].txtTong. } </script> </head> <body> <form name="form1"> <h3>Chương trình tính tổng</h3> V2. alert ("10-2 = " + Tru (10.js"></script> </head> <body> <form id="form1" action="Default. ta có thể truy xuất đến các thuộc tính của nó để đọc/ ghi như sau: <Tham chiếu đến Phần tử>.0 – http://www.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. hoặc phần tử bất kỳ).Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.form1.12 .form1. checkbox. <html> <head runat="server"> <title>Lession 02</title> <script language="javascript"> function ThucHien() { var a = parseFloat(document. Truy cập các phần tử HTML bằng câu lệnh Javascript Trong JS.319 P.<Tên thuộc tính cần đọc/ ghi>. document.aspx" method="post"> <script language="javascript"> alert ("1+1 = " + Cong(1. hoặc: + Document. var b = parseFloat(document.getElementById(<ID phần tử cần truy xuất>).txtSH1. Việc truy xuất đến phần tử tuân theo cú pháp chung như sau: + Document.aptech. Tel: 03213-713.. hoặc: + Document. radio button..

.getElementById("txtY")..getElementById("txtXMuY").y.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.y)..value ..form1... return KQ.value)....txtSH2.txtSH1. Để biết danh sách các thuộc tính của phần tử tương ứng.y).aptech. } </script> . x=document. y) { var KQ = Math." value ="Tính" /> </form> </body> </html> *** Theo ví dụ ở trên. aptech@utehy.. Tuy nhiên có một số sự khác biệt.... Tel: 03213-713..value = a+b. cụ thể: . document..value . } </script> </head> <body> V2...form1.. y=document.value = LuyThua (x..... } function ThucHien() { var x.. ta chỉ cần thêm thuộc tính Value vào sau tham chiếu. có thể xây dựng các hàm giống như các ngôn ngữ lập trình khác.getElementById("txtTong")..319 P.value Ngoài ra có thể viết theo cách khác như sau: ..vn. <script language="javascript"> function ThucHien() { var a = parseFloat(document..0 – http://www.forms[0]...txtSH2.form1.. có thể tra cứu trên Internet (ví dụ trạng www. var b = parseFloat(document.pow (x...forms[0].getElementById("txtX")....13 ..NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.. cụ thể viết: document..vn.value)...net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Số hạng 1: <input type="text" id ="txtSH1" /> <br /> Số hạng 2: <input type="text" id ="txtSH2" /> <br /> Tổng: <input type="text" id ="txtTong" /> <br /> <input type="button" onclick ="ThucHien().Hàm không có kiểu trả về .txtSH1 và document.Danh sách tham số không có kiểu Ví dụ: Viết một hàm tính luỹ thừa của một số xy <html> <head runat="server"> <title>Lession 02</title> <script language="javascript"> function LuyThua(x. Xây dựng hàm trong Javascript Trong Javascript. document. Còn để truy xuất đến thuộc tính value (chứa nội dung của textbox).utehy.w3schools.com) hoặc search: "Javascript reference" 4...edu.txtSH1.. để truy xuất (tham chiếu) đến phần tử txtSH1 và txtSH2 ta viết: document......

.vn.Hàm alert(<Biểu thức>): Thông báo trong một hộp thoại riêng. false=đúng là số) 2.Hàm open(<URL>): để mở một trang web. Yêu cầu Sắp xếp lại trang web trong bài thực hành 1 dưới dạng bảng sau đó viết thủ tục xử lý sự kiện click của nút submit .aspx" method="post"> <h3>Chương trình tính luỹ thừa</h3> Cơ số: <input type="text" id ="txtX" /> <br /> Số mũ: <input type="text" id ="txtY" /> <br /> Kết quả (X<sup>Y</sup>): <input type="text" id ="txtXMuY" /><br /> <input type="button" onclick ="ThucHien().org/1999/xhtml"> <head id="Head1" runat="server"> <title>Bài thực hành số 2 . Một số hàm thông dụng của Javascript . Tel: 03213-713.0 – http://www. .utehy." trong phần câu lệnh xử lý sự kiện tương ứng. Dữ liệu nhập vào được gọi là không hợp lệ nếu gặp một trong các trường hợp sau: Tên nhà cung cấp để trống Thành phố không được chọn Điện thoại chứa ký tự không phải là số Địa chỉ website không đúng. . Hướng dẫn 2. pow. 2. .2 Sử dụng các hàm kiểm tra số IsNaN() (true = không phải là số. .aptech.Hàm xử lý toán học: như Sin. .aspx <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.4 Viết dưới dạng các hàm.Hàm xử lý xâu: SubStr.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <form name="form1" action="Default. Length.w3. pareFloat(<Xâu>).Hàm tính giá trị của một biểu thức: eval(<Xâu chứa biểu thức>)..aspx.vn. toLower. chỉ cần thêm câu lệnh "return false.Hưng Yên Aptech</title> V2.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. thực: pareInt(<Xâu>)..cs" Inherits="_Default" %> <html xmlns="http://www. 2." value ="Tính" /> </form> </body> </html> 5. . cos. ..319 P.Hàm prompt(<Biểu thức>): Để yêu cầu nhập thông tin từ người dùng.Hàm write(<Biểu thức cần in ra màn hình>): Để in kết quả ra trang web.edu. aptech@utehy.3 Sử dụng các hàm xử lý xâu. 2. abs. theo yêu cầu sau đây: Nếu dữ liệu hợp lệ thì thực hiện submit Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ thì thông báo cho người dùng và không thực hiện submit..Hàm confirm(<thông báo>): Yêu cầu người dùng xác nhận. Minh hoạ mẫu File Default.Hàm chuyển xâu sang số nguyên. . . có sẵn đối với mỗi xâu.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. 3. Thực hành 1..14 .1 Để huỷ một sự kiện của một phần tử bất kỳ. II. nằm trong đối tượng Math.

return false .net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <script language="javascript" type="text/javascript"> function KiemTraDuLieu() { if (document.getElementById("txtHomepage"). } if (isNaN(document.getElementById("txtNCC").indexOf("http://")==-1) { alert ("Địa chỉ website không đúng. return false .utehy. } return true. Tel: 03213-713.vn. aptech@utehy. hãy nhập theo dạng http://").vn.319 P. return false.aptech.15 .getElementById("lstCity"). } </script> </head> <body> <br /> <h1> PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG</h1> <h2> NHẬP THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP </h2> <hr /> <form id="form1" runat="server"> <table border="0"> <tr> <td>Tên nhà cung cấp:</td> <td><input type ="text" id ="txtNCC" size="30" /></td> </tr> <tr> <td>Người đại diện:</td> <td><input type ="text" id ="txtContactName" /> Chức vụ: <input type ="text" id ="txtContactTitle" /> </td> </tr> <tr> <td>Địa chỉ Nhà CC:</td> <td><input type ="text" id ="txtAddress" size ="50" /></td> </tr> <tr> <td>Thành phố :</td> <td><select id ="lstCity" size ="1"> <option value ="null">----Chọn----</option> V2.edu.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.0 – http://www.getElementById("txtTelephone").value).value == "") { alert ("Bạn phải nhập tên nhà cung cấp !").toLowerCase() if (homepage. //dữ liệu nhập hợp lệ. return false.getElementById("txtTelephone").NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.selectedIndex == 0)| { alert ("Bạn chưa chọn Thành phố !"). } if (document. } var homepage=document.value.value) == true ) { alert ("Số ĐT chỉ chứa ký tự số !"+document.

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. aptech@utehy.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <option value ="HN">Hà nội</option> <option value ="HCMC">TP Hồ Chí Minh</option> <option value ="ĐN">Đà Nẵng</option> <option value ="HP">Hải Phòng</option> <option value ="HY">Hưng Yên</option> <option value ="HD">Hải Dương</option> <option value ="QN">Quảng Ninh</option> <option value ="OTHER">Nơi khác</option> </select> Vùng: <input type ="text" id ="txtRegion" /> </td> </tr> <tr> <td>Mã bưu điện:</td> <td><input type ="text" id ="txtPostalCode" /></td> </tr> <tr> <td>Quốc gia:</td> <td> <select id ="lstCountry" size ="4"> <option value ="VN" selected>Việt Nam</option> <option value ="LAO" >Lào</option> <option value ="CAMPUCHIA">Campuchia</option> <option value ="OTHER">Nơi khác</option> </select> </td> </tr> <tr> <td>Điện thoại:</td> <td><input type="text" id ="txtTelephone" /> Số Fax: <input type ="text" id ="txtFaxNumber" /> </td> </tr> <tr> <td>Địa chỉ website:</td> <td><input type ="text" id ="txtHomepage" size ="50" /></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <hr /> <input type ="reset" value ="Xoá (reset form)" /> <input type ="submit" value ="Thêm mới" onclick ="return KiemTraDuLieu().16 .319 P.vn." /> <br /> <hr /> <h3>Danh sách nhà cung cấp hiện có</h3> <table border ="1"> <tr> <th>Mã NCC</th> <th>Tên NCC</th> <th>Địa chỉ</th> <th>Homepage</th> </tr> <tr> <td>1</td> V2. Tel: 03213-713.aptech.0 – http://www.edu.utehy.

 Sử dụng CSS và bảng thuộc tính CSS để định dạng cho phần tử bất kỳ.vn</a></td> </tr> </table> </form> </body> </html> 4. Có nhiều cách định kiểu cho phần tử web bằng CSS.vn">www.w3schools.).fpt. aptech@utehy. Lý thuyết Trước đây.) tại: www.htm http://developer.cmc.Ba Đình</td> <td><a href ="http://www.com/docs/manuals/js /client/jsguide/index.Hai Bà Trưng</td> <td><a href ="http://www.com http://developer.. Tel: 03213-713.edu.319 P...vn.trananh.vn</a></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Công ty Trần Anh</td> <td>Giảng võ . I.. checkbox.trananh. đảm bảo tính mỹ thuật và kỹ thuật. BÀI 3: THAY ĐỔI NỘI DUNG TRANG WEB BẰNG CSS VÀ JS ĐỊNH DẠNG TRANG WEB VỚI CSS Mục tiêu sau khi kết thúc bài học  Trình bày được cách định nghĩa CSS kiểu dòng và lớp. tuy nhiên thực tế hay sử dụng cách định dạng sau đây: V2.netscape.cmc.vn.Ba Đình</td> <td><a href="http://www. <font-face> để đặt font chữ.  Định dạng lại trang thông tin sản phẩm bằng CSS. Tuy nhiên cách đặt trước đây có nhiều điểm hạn chế vì vậy hiện nay trong lập trình chủ yếu sử dụng cú pháp định dạng mới gọi là CSS (Cascading Style Sheet = bảng định kiểu).utehy.vn"> www.com/docs/manuals/ja vascript.0 – http://www. v.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <td>Công ty FPT</td> <td>Láng Hạ . sự kiện của các phần tử (Select.fpt.17 .NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. người ta thường dùng các cú pháp cũ để định dạng các phần tử trên trang web (ví dụ <b> để in đậm. phương thức.vn"> www.netscape.aptech. command..vn</a></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Công ty CMC</td> <td>Hàn Thuyên .Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.html hoặc bản mềm đi kèm khóa học.v. Ghi chú Có thể tra cứu các thuộc tính.

Lớp MỤC_LỚNcó 2 thuộc tính: Màu chữ đậm. Tel: 03213-713..... sau đó áp dụng để định dạng nội dung mục lục của một cuốn tài liệu. đó là người ta định nghĩa sẵn một số CSS gọi là lớp (class). font-size:16pt" value="Yes" /> Chú ý: Nội dung trong style chứa các cặp <Tên thuộc tính>: <Giá trị> và cách nhau bởi dấu hai chấm.vn..com/dhtmltutors/cssreference.. Định dạng CSS ngay trong định nghĩa phần tử (Gọi là Inline) Với cách này.utehy. 2...net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 1..... chữ nghiêng</h2> Ví dụ2: Định nghĩa nút nhấn "Yes" có nền đỏ..0 – http://www.. Định dạng CSS thông qua lớp Cách thứ hai linh hoạt hơn và thường áp dụng cho các trang web lớn. aptech@utehy.javascriptkit..edu.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.<Tên_lớp> { Tên_Thuộc_tính_1: Giá_trị_1.aptech. </HEAD>.. sau đó có thể áp dụng lớp này cho các phần tử mong muốn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.. font-style:italic">Màu đỏ... khi muốn định dạng cho một phần tử/ thẻ bất kỳ nào đó người ta định nghĩa CSS ngay trong phần tử/ thẻ đó. ...18 .. Ví dụ1: Định nghĩa nội dung thẻ H2 có màu chữ đỏ. Định nghĩa: ..com/CSS/CSS_reference.... font chữ nghiêng như sau: <h2 style="color:Red. cỡ chữ 14 <html> V2. cỡ chữ 16 Lớp MỤC_NHỎ có 3 thuộc tính: Màu chữ đậm. /> Ví dụ: Định nghĩa 2 lớp MỤC_LỚN và MỤC_NHỎ....vn.....shtml Với cách này ta phải định nghĩa riêng cho từng phần tử. <Head> <style type="text/css"> .. in nghiêng...319 P. Danh sách các thuộc tính và giá trị cũng như ý nghĩa của mỗi thuộc tính có thể tra trong bảng (bản mềm kèm khoá học) hoặc vào tìm kiếm trên internet: http://www..asp hoặc trang http://www..... Thường được sử dụng cho những phần tử có định dạng riêng..w3schools. Tên_Thuộc_tính_2: Giá_trị_2.. } <style> </head> Sử dụng: <Tên_thẻ class = <Tên_Lớp> . cỡ chữ 16pt như sau: <input type="button" style="background-color:Red.. không sử dụng lại được và mất thời gian bảo trì.. Phần định nghĩa CSS này được đặt trong cặp thẻ <HEAD>.

font-size:14pt.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.2 Thực hành</span> <br /><br /> <span class="MỤC_LỚN">Bài 2: Sử dụng JavaScript</span><br /> <span class = "MỤC_NHỎ">2.MỤC_LỚN { font-weight:bold.vn.2 Thực hành Bài 2: Sử dụng JavaScript 2.1 Lý thuyết</span> <br /> <span class = "MỤC_NHỎ">3. font-style:italic. } </style> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <h1>Mục lục</h1> <span class="MỤC_LỚN">Bài 1: Tạo trang web tĩnh với HTML</span> <br /> <span class = "MỤC_NHỎ">1.edu.0 – http://www.utehy.2 Thực hành</span> <br /><br /> <span class="MỤC_LỚN">Bài 3: Tạo trang web tĩnh với CSS & JS</span><br /> <span class = "MỤC_NHỎ">3.1 Lý thuyết</span> <br /> <span class = "MỤC_NHỎ">2. aptech@utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <head> <title>CSS</title> <style type="text/css"> .319 P.1 Lý thuyết</span> <br /> <span class = "MỤC_NHỎ">1.aptech. font-size:16pt.2 Thực hành V2.2 Thực hành Bài 3: Tạo trang web tĩnh với CSS & JS 3.1 Lý thuyết 1. } .1 Lý thuyết 2.19 . Tel: 03213-713.2 Thực hành</span> </form> </body> </html> Kết quả cho ta: Mục lục Bài 1: Tạo trang web tĩnh với HTML 1.1 Lý thuyết 3.MỤC_NHỎ { font-weight:bold.

aptech. không có thẻ kiểu như <style.> II. Hướng dẫn .vn. V2. . sau đó sử dụng cho nhiều phần tử.css" /> *Chú ý: Nội dung trang css chỉ chứa định nghĩa các lớp.css nào đó. aptech@utehy. sau đó áp dụng lớp này cho thẻ bằng thuộc tính Classs= <Tên lớp>.Sử dụng định dạng CSS tại dòng và tạo lớp CSS. Để sử dụng (gọi) các CSS định nghĩa trong một file xyz.319 P. người ta có thể định nghĩa CSS trong một tệp riêng.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin ** Ưu điểm của định nghĩa lớp này là ta chỉ phải định nghĩa một lần. Tel: 03213-713.0 – http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Việc bảo trì và sửa chữa sẽ dề dàng và nhanh chóng hơn.Các phần tử có cùng thuộc tính thì nên tạo một lớp riêng..edu. sau đó có thể sử dụng trong tất cả các trang khác nhau. Ngoài ra.vn. Yêu cầu Viết lại trang nhập thông tin nhà cung cấp ở các bài học trước nhưng sử dụng CSS để định nghĩa lại các phần tử. Thực hành 1. Kết quả sau cùng cần đạt tới ít nhất phải như sau: Giao diện kết quả 2. ta chỉ cần khai báo như sau trong phần Head: <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="xyz.utehy.20 ..

net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin . border-width:1px.Tra cứu bảng CSS trong bản mềm đi kèm hoặc trang .CạnhPhải { border-right:solid 1px gray.Nhãn { font-style:italic.w3schools.vn. text-align:center" colspan="2"> <span style="font-size:18pt. color:Gray.aptech. Minh hoạ mẫu <html> <head> <title>CSS</title> <style type="text/css"> . border-right:solid 1px gray.0 – http://www. margin-left:auto. border-color:gray.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. width:600px">NHẬP THÔNG TIN NHÀ CC</span> </td> </tr> V2.Bảng { border-collapse:collapse.edu.utehy. padding-right:5px. } . border-style:solid .com 3. aptech@utehy. color:White. width:600px.vn. margin-right:auto. } </style> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <table class="Bảng"> <tr> <td style="background-color:Purple. } td.TiêuĐềNCC { text-align:center. text-align:right. } . border-bottom:solid 1px gray.www. width:150px.21 .319 P. } td { padding:3px.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Tel: 03213-713. font-size:12pt.

net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <tr> <td class="Nhãn"> Tên Nhà CC </td> <td> <input type="text" style="width:450px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn" > Người đại diện </td> <td> <input type ="text" id="txtNguoiDaiDien" style="width:300px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Chức vụ </td> <td> <input type ="text" id="txtChucVu" style="width:300px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Điện thoại </td> <td> <input type ="text" id="txtDienThoai" style="width:200px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Địa chỉ NCC </td> <td> <input type="text" id="txtDiaChi" style="width:450px"/> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Thành phố: </td> <td> <select id ="lstCity" size ="1"> <option value ="null">----Chọn----</option> <option value ="HN">Hà nội</option> <option value ="HCMC">TP Hồ Chí Minh</option> <option value ="ĐN">Đà Nẵng</option> <option value ="HP">Hải Phòng</option> <option value ="HY">Hưng Yên</option> <option value ="HD">Hải Dương</option> <option value ="QN">Quảng Ninh</option> V2. aptech@utehy.aptech.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.319 P.vn.utehy.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Tel: 03213-713.edu.0 – http://www.vn.22 .

utehy.0 – http://www.aptech. aptech@utehy.vn.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <option value ="OTHER">Nơi khác</option> </select> Vùng: <input type ="text" id ="txtRegion" style="width:150px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Mã bưu điện: </td> <td> <input type ="text" id ="txtPostalCode" style="width:150px"/> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Quốc gia: </td> <td> <select id ="lstCountry" size ="1"> <option value ="VN" selected>Việt Nam</option> <option value ="LAO">Lào</option> <option value ="CAMPUCHIA">Campuchia</option> <option value ="OTHER">Nơi khác</option> </select> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Điện thoại: </td> <td> <input type ="text" id ="txtTelephone" style="width:150px" /> Số Fax: <input type ="text" id ="txtFaxNumber" style="width:150px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Địa chỉ website </td> <td> <input type ="text" id ="txtHomepage" style="width:200px" /> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:center"> <input type ="reset" value ="Xoá (reset form)" /> <input type ="submit" value ="Thêm mới" /> </td> </tr> </table> <br /> <table class="Bảng"> <tr> V2.23 .Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.vn.edu. Tel: 03213-713.319 P.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.

margin-right = "auto".vn</a></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center. đặt thuộc tính Các thẻ con có tính kế thừa thẻ cha.vn</a></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center. border-right:solid 1px gray">3</td> <td class="CạnhPhải">Công ty Trần Anh</td> <td class="CạnhPhải">Giảng võ . aptech@utehy.options[Chỉ số của mục].vn"> www. color:White.vn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Để trình bày được tốt dữ liệu dưới dạng hàng. TABLE.vn.value để lấy phần value.edu.24 . text-align:center"> <span style="font-size:18pt">Danh sách nhà cung cấp hiện có</span> </td> </tr> <tr> <th class="TiêuĐềNCC">Mã NCC</th> <th class="TiêuĐềNCC">Tên NCC</th> <th class="TiêuĐềNCC">Địa chỉ</th> <th class="TiêuĐềNCC">Homepage</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center.text để lấy phần Text (phần hiển thị) hoặc viết: <Tham chiếu đến phần tử Select>. Có thể tham khảo đầy đủ về vấn đề này tại: V2.319 P.Hai Bà Trưng</td> <td class="CạnhPhải"><a href ="http://www. border-right:solid 1px gray">2</td> <td class="CạnhPhải">Công ty CMC</td> <td class="CạnhPhải">Hàn Thuyên .net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <td colspan="4" style="background-color:Purple. TR.cmc.0 – http://www.Ba Đình</td> <td class="CạnhPhải"><a href ="http://www.vn"> www. (Trừ phi chính thẻ h2 hay h3 định nghĩa lại).options[Chỉ số của mục].cmc. Ghi chú Nếu muốn lấy giá trị của một mục trong Listbox (Select) thì viết: <Tham chiếu đến phần tử Select>.trananh.Ba Đình</td> <td class="CạnhPhải"><a href="http://www. border-right:solid 1px gray">1</td> <td class="CạnhPhải">Công ty FPT</td> <td class="CạnhPhải">Láng Hạ .fpt. tức là: Khi thẻ cha (thẻ chứa) định nghĩa một thuộc tính A nào đó thì các thẻ con cũng có đặc tính A. margin-left. Muốn đặt bảng vào giữa form. cột (bảng) thì cần phải hiểu rất rõ các thuộc tính qui định cách thức hiển thị của các phần tử như TD.vn</a></td> </tr> </table> </div> </form> </body> </html> 4.trananh. Tel: 03213-713.vn">www. Ví dụ: nếu ta viết <div style="color:blue"> <h2> Màu gì? </h2> <h3>Màu xanh </h3> </div> thì tất các các nội dung của thẻ h2 và h3 đều có màu xanh.utehy.fpt.aptech.

utehy.25 . Nếu muốn tham chiếu (truy xuất) đến phần tử H1 này. Đặc biệt mỗi phần tử đều có các thuộc tính hiển thị như Margin.vn. 1.vn. có thể dùng 2 cách phổ biến sau: 1. có phần tử: <h1 id="TieuDe"> Chương I </h1>. Khi đã truy xuất đến phần tử nào đó thì ta hoàn toàn có thể đọc hoặc thay đổi nội dung/ thuộc tính của nó.1 Dùng hàm getElementById("Giá trị thuộc tính id của phần tử") Ví dụ. tuy nhiên cách truy cập sau đây tương thích với hầu hết các trình duyệt.getElementsByTag thì trả về các phần tử nằm trong form.2 Dùng hàm getElementsByTag("Tên của thẻ"). V2. border. v..getElementById("TieuDe"). border-right Margin-left padding-bottom Mô hình biểu diễn khái niệm margin. padding Sử dụng CSS khi có nhiều phần tử có cùng định dạng giống nhau trong trang/ ứng dụng web.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.com/CSS/ . padding.edu. Với mỗi trình duyệt khác nhau có thể có các cách khác nhau. Để tham chiếu đến một phần tử. nếu ta viết form1..net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin http://www.319 P.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.0 – http://www.aptech.v. BÀI 4 (Tiếp): THAY ĐỔI NỘI DUNG TRANG WEB BẰNG CSS VÀ JS ĐỊNH DẠNG TRANG WEB VỚI CSS Mục tiêu I. Hàm này trả về một mảng chứa các phần tử có cùng loại/ tên (thẻ) nằm trong phần tử. Lý thuyết 1. Muốn hiển thị đúng cần nắm được ý nghĩa của các khái niệm này. vì vậy khi ta viết document. Border.getElementsByTag sẽ trả về các phần tử nằm trong document.w3schools. Chú ý: bất kỳ phần tử nào cũng có phương thức getElementByTag. aptech@utehy. Tham chiếu đến một phần tử trong trang web Để đọc hay thay đổi nội dung hay thuộc tính của phần tử bất kỳ thì điều cần làm trước tiên là phải tham chiếu đến phần tử đó. Tel: 03213-713. ta viết: document.

style. Tel: 03213-713. khi định nghĩa style cho một phần tử. lúc đó nếu muốn thay đổi các thuộc tính của style thì viết như sau: document.2 Thay đổi style của phần tử bằng Javascript Khi định nghĩa phần tử.1 Thay đổi thuộc tính của phần tử Cú pháp: <Tham chiếu của phần tử>. Nếu muốn truy xuất đến thuộc tính value. type. Chú ý:<Tên thuộc tính của style> tuân thủ cách đặt tên ở trên. Tham chiếu đến một thuộc tính của phần tử Khi đã tham chiếu được đến phần tử thì việc tham chiếu đến thuộc tính khá dễ dàng. Vì vậy có thể dùng vòng lặp để duyệt tất cả các phần tử bên trong nó. 3. Ví dụ tên thuộc tính trên sẽ viết lại thành fontSize và backgroundColor. sau đó muốn thay nội dung "Click here bằng "Thực hiện" thì viết như sau: document.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Tuy nhiên khi xử lý trong các câu lệnh Javascript thì thuộc tính này cần viết lại theo qui tắc sau: Chuyển chữ cái ngay sau dấu "-" thành chữ hoa sau đó bỏ dấu trừ này đi.value= "Thực hiện". ví dụ: <span style="font-size:16pt. background-color"> Hello </span>).0 – http://www.vn. Thay đổi nội dung của một phần tử 3.319 P. mỗi style chứa các thuộc tính riêng (ví dụ: <span id="hello" style="font-size:16pt. Mỗi phần tử đều có thuộc tính childNodes (mảng) chứa các nút con nằm bên trong nó. ta viết: document.getElementById("button1"). background-color"> Hello </span>.aptech. Thuộc tính ChildNodes lại có một thuộc tính con là length cho biết số phần tử bên trong (phần tử đầu có chỉ số 0). Ví dụ: Đặt màu nền cho phần tử hello ở trên thành màu đỏ. aptech@utehy.<Tên thuộc tính của style> =<giá trị>.<Tên thuộc tính>.utehy.getElementById("hello").value. 3.getElementById("button1").style. 2.3 Truy xuất đến tất cả các phần tử con của một phần tử bất kỳ. value và id là các thuộc tính của thẻ input).26 . có thể viết theo cú pháp sau: <Tham chiếu phần tử>. tên thuộc tính có thể có chứa dấu "-". như sau: document.vn. 3.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 1.backgroundColor = "red".edu. V2.1 Qui định về việc viết tên thuộc tính Trong các bài trước.getElementById(<Id của thẻ>).<Tên thuộc tính> = <giá trị mới> Ví dụ có phần tử: <input type="button" value="Click here" id = "button1">.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. **Chú ý: Có những thuộc tính chỉ đọc như thuộc tính "type" chẳng hạn. Ví dụ: <input type="button" value="Click here" id = "button1"> (Ở đây.

địa chỉ website không bắt đầu bằng http://) thì đưa ra thông báo.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.utehy. điện thoại chứa ký tự ngoài số.vn. hệ thống sẽ thêm bản ghi vào danh sách NCC ở phía dưới nếu dữ liệu hợp lệ.0 – http://www. aptech@utehy.319 P. Tel: 03213-713. . sau đó đặt focus vào vị trí ô nhập sai kèm tô nền màu vàng.aptech.Trường hợp dữ liệu không hợp lệ (Tên NCC để trống. tiếp theo xoá các ô nhập và đưa focus về ô Tên nhà CC.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin II.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.27 .1 Về giao diện giao diện trang web 1. V2.edu. Thực hành 1 Yêu cầu 1.Khi người dùng click vào nút "Thêm mới". chưa chọn thành phố.2 Yêu cầu về chức năng/ xử lý .

} td { padding:3px.Nhãn { font-style:italic.vn.2 3 Minh Hoạ mẫu <html xmlns="http://www. Để thông báo. font-size:12pt. V2. border-width:1px.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. border-color:gray.28 . ta lại sử dụng cú pháp truy cập như phần 3.w3. Tel: 03213-713.TiêuĐềNCC { text-align:center.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>CSS</title> <style type="text/css"> .vn.CạnhPhải { border-right:solid 1px gray. dùng phương thức insertCell(thứ tự ô) của đối tượng row. gọi phương thức reset() của form.edu. aptech@utehy. color:Gray. width:600px. border-style:solid . margin-left:auto. dùng hàm alert Để xoá form. text-align:right. } td. Để đặt thuộc tính con trong thuộc tính style của mỗi ô.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 2 Hướng dẫn Để tô nền vàng. } .319 P. Để thêm một hàng vào bảng.utehy. } . thực hiện trình tự: + thêm hàng (row hay tr) mới: Gọi phương thức insertRow(Vị trí cần thêm) của bảng + thuộc tính rows.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.0 – http://www. width:150px. padding-right:5px.Bảng { border-collapse:collapse. margin-right:auto.length của bảng cho biết số phần tử (hàng trong bảng) -Để thêm một ô (cell hay <td>) vào hàng.aptech. truy cập vào thuộc tính backgroundColor của style thuộc phần tử tương ứng.

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin
border-right:solid 1px gray; border-bottom:solid 1px gray; } </style> <script language="javascript" type="text/javascript"> function AddRow() { if (KiemTraDuLieu() == false ) return false; var tbl=document.getElementById ("tblDSNCC"); var row=tbl.insertRow(tbl.rows.length); var cell=row.insertCell(0); //Cột mã nhà cung cấp cell.innerHTML=tbl.rows.length-2; cell.style.color="blue"; cell.style.textAlign="center"; cell.style.borderRightStyle="solid"; cell.style.borderRightColor="gray"; cell.style.borderRightWidth="1px"; //Cột Tên nhà cung cấp cell=row.insertCell(1); cell.innerHTML= document.getElementById("txtNCC").value ; cell.style.color="blue"; cell.style.textAlign="left"; cell.style.borderRightStyle="solid"; cell.style.borderRightColor="gray"; cell.style.borderRightWidth="1px"; //Cột địa chỉ nhà cung cấp cell=row.insertCell(2); cell.innerHTML= document.getElementById("txtDiaChi").value ; cell.style.color="blue"; cell.style.textAlign="left"; cell.style.borderRightStyle="solid"; cell.style.borderRightColor="gray"; cell.style.borderRightWidth="1px"; //Cột địa chỉ website cell=row.insertCell(3); var URL= document.getElementById("txtHomePage").value ; cell.innerHTML= "<a href='" + URL + "'>" + URL + "</a>"; cell.style.color="blue"; cell.style.textAlign="left"; cell.style.borderRightStyle="solid"; cell.style.borderRightColor="gray"; cell.style.borderRightWidth="1px"; // Nếu muốn gửi đi thì viết câu lệnh // document.forms["form1"].submit(); //xoá form để nhập bản ghi mới document.getElementById ("form1").reset(); document.getElementById ("txtNCC").focus (); } //Hàm kiểm tra dữ liệu nhập vào có hợp lệ hay không. trả về true nếu hợp lệ.

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.29

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin
function KiemTraDuLieu() { if (document.getElementById("txtNCC").value == "") { alert ("Bạn phải nhập tên nhà cung cấp !"); document.getElementById("txtNCC").focus(); document.getElementById("txtNCC").style.backgroundColor="yellow"; return false ; } if (document.getElementById("lstCity").selectedIndex == 0) { alert ("Bạn chưa chọn Thành phố !"); document.getElementById("lstCity").focus(); document.getElementById("lstCity").style.backgroundColor="yellow"; return false ; } if (isNaN(document.getElementById("txtTelephone").value) == true ) { alert ("Số điện thoại phải là các ký tự số ! "); document.getElementById("txtTelephone").focus(); document.getElementById("txtTelephone").style.backgroundColor="yellow"; return false; } var homepage=document.getElementById("txtHomePage").value.toLowerCase() if (homepage.indexOf("http://")==-1) { alert ("Địa chỉ website không đúng, hãy nhập theo dạng http://"); document.getElementById("txtHomePage").focus(); document.getElementById("txtHomePage").style.backgroundColor="yellow"; return false; } return true; //dữ liệu nhập hợp lệ. } function ClearBackgroundColor(objToClear) { objToClear.style.backgroundColor="white"; } </script> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <table class="Bảng"> <tr> <td style="background-color:Purple; color:White; text-align:center" colspan="2"> <span style="font-size:18pt; width:600px">NHẬP THÔNG TIN NHÀ CC</span> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Tên Nhà CC </td>

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.30

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin
<td> <input type="text" id="txtNCC" style="width:450px" onchange="ClearBackgroundColor(this);" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn" > Người đại diện </td> <td> <input type ="text" id="txtNguoiDaiDien" style="width:300px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Chức vụ </td> <td> <input type ="text" id="txtChucVu" style="width:300px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Điện thoại </td> <td> <input type ="text" id="txtDienThoai" style="width:200px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Địa chỉ NCC </td> <td> <input type="text" id="txtDiaChi" style="width:450px"/> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Thành phố: </td> <td> <select id ="lstCity" size ="1" onchange="ClearBackgroundColor(this);"> <option value ="null">----Chọn----</option> <option value ="HN">Hà nội</option> <option value ="HCMC">TP Hồ Chí Minh</option> <option value ="ĐN">Đà Nẵng</option> <option value ="OTHER">Nơi khác</option> </select> Vùng: <input type ="text" id ="txtRegion" style="width:150px" /> </td> </tr> <tr>

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.31

32 .aptech.319 P.utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <td class="Nhãn"> Mã bưu điện: </td> <td> <input type ="text" id ="txtPostalCode" style="width:150px"/> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Quốc gia: </td> <td> <select id ="lstCountry" size ="1"> <option value ="VN" selected>Việt Nam</option> <option value ="LAO">Lào</option> <option value ="CAMPUCHIA">Campuchia</option> <option value ="OTHER">Nơi khác</option> </select> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Điện thoại: </td> <td> <input type ="text" id ="txtTelephone" style="width:150px" /> Số Fax: <input type ="text" id ="txtFaxNumber" style="width:150px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Địa chỉ website </td> <td> <input type ="text" id ="txtHomePage" value="http://" style="width:200px" onchange="ClearBackgroundColor(this). color:White." /> </td> </tr> </table> <br /> <table class="Bảng" id="tblDSNCC"> <tr> <td colspan="4" style="background-color:Purple.0 – http://www. aptech@utehy.vn.edu."/> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:center"> <input type ="reset" value ="Xoá (Reset form)" /> <input type ="button" value ="Thêm mới" onclick="AddRow(). Tel: 03213-713.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. text-align:center"> <span style="font-size:18pt">Danh sách nhà cung cấp hiện có</span> </td> </tr> <tr> V2.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.

border-right:solid 1px gray">2</td> <td class="CạnhPhải">Công ty CMC</td> <td class="CạnhPhải">Hàn Thuyên .vn. thuộc tính này chính là phần nằm giữa thẻ đóng và thẻ mở. để thay đổi nội dung/ thuộc tính/ style của phần tử thì trước hết phải truy cập/ tham chiếu được đến phần tử đó. Tức là. Ví dụ với <h1> Hello <b> world </h1>.Hai Bà Trưng</td> <td class="CạnhPhải"><a href ="http://www. tất cả các giao tiếp giữa Client (trình duyệt) và Server (web server) đều được thực hiện theo cơ chế “Request and Response”.fpt.vn</a></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center.utehy. – thì máy chủ sẽ đọc toàn bộ nội dung của trang và gửi về cho phía máy khách mà không thực hiện bất kỳ xử lý nào. sau đó phía server sẽ “response” (hồi đáp) lại yêu cầu. Mô hình lập trình phía máy chủ Trong thế giới web. thì innerHTML chính là : "Hello <b> world ".NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. người ta có 2 cách tiếp cận để xử lý “request trang web” từ máy khách: Cách 1: Khi máy khách yêu cầu một trang – ví dụ trang abc. Nó V2.cmc.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <th class="TiêuĐềNCC">Mã NCC</th> <th class="TiêuĐềNCC">Tên NCC</th> <th class="TiêuĐềNCC">Địa chỉ</th> <th class="TiêuĐềNCC">Homepage</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center.33 .trananh.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Cùng một cơ chế này.0 – http://www.vn">www.vn. aptech@utehy.aptech.fpt.Ba Đình</td> <td class="CạnhPhải"><a href="http://www.vn"> www.edu. border-right:solid 1px gray">1</td> <td class="CạnhPhải">Công ty FPT</td> <td class="CạnhPhải">Láng Hạ . Lý thuyết 1.vn</a></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center.319 P.NET và Web form I. Tel: 03213-713. BÀI SỐ 5: ASP. trước tiên phía máy khách cần phải “requesst” (gửi yêu cầu) tới Server.vn</a></td> </tr> </table> </div> </form> </body> </html> 4 Ghi chú Mỗi phần tử (thẻ) đều có thuộc tính innerHTML. Đây là cơ sở để ta thay đổi nội dung của trang web.cmc. Hãy luôn ghi nhớ.vn"> www.Ba Đình</td> <td class="CạnhPhải"><a href ="http://www. border-right:solid 1px gray">3</td> <td class="CạnhPhải">Công ty Trần Anh</td> <td class="CạnhPhải">Giảng võ .getElementById("Id của thẻ"). Cách để truy cập hay dùng là hàm document.trananh.

utehy.319 P. Tel: 03213-713.). tiếp theo lấy kết quả xử lý được gửi về cho phía máy khách.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.vn.và tiếp tục được phía client (trình duyệt) xử lý như cách 1.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin hoàn toàn không qua tâm đến ý nghĩa bên trong của trang abc. Cách 2: Khi máy khách yêu cầu một trang – ví dụ trang xyz. các định nghĩa kiểu CSS…. aptech@utehy. Nội dung trang này sau đó sẽ được phía trình duyệt xử lý. Với cách 2. các câu lệnh JavaScript. Kết quả trả về cho máy khách có thể chứa các phần tử HTML. Dưới đây là hình ảnh minh họa cho 2 mô hình này:  Mô hình lập trình phía máy khách (Client side) V2. – thì máy chủ sẽ đọc toàn bộ nội dung của trang đó và xử lý tại Server (trước khi gửi về cho client) để được kết quả. danh mục sản phẩm. Vì vậy.aptech.…. không đòi hỏi xử lý chi tiết.0 – http://www. Mô hình theo cách này gọi là mô hình lập trình phía máy chủ.edu. Với cách 1.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn. do việc xử lý không diễn ra bên phía server nên trang web không thể đọc/ ghi các dữ liệu trên Server được (ví dụ Danh sách khách hàng. Vì vậy nó chỉ phù hợp với các trang web đơn giản. do việc xử lý thông tin ở tại server nên hoàn toàn có thể đọc/ ghi dữ liệu trên chính server đó. nó phù hợp với các dự án lớn và tính bảo mật cao.34 .

edu.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <% Response. php. aspx… Câu hỏi: Có thể lấy một ví dụ về một trang sẽ được xử lý phía server và trang sẽ không được xử lý phía server ? Trang Trang1.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.35 .319 P.utehy.aspx <%@ Page Language="C#" %> <html xmlns="http://www.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin  Mô hình lập trình phía máy chủ Câu hỏi: Khi nào thì một trang sẽ được xử lý ở bên Server trước ?. jsp. aptech@utehy.Write (DateTime.aptech.ToString()). FireFox…).w3.htm <html> <body> Hello world </body> </html> Trang2. hay nói cách khác là khi nào thì được gọi là xử lý theo mô hình phía server? Trả lời: Các trang (file) có đuôi mở rộng mà server có thể xử lý.Date. còn server là chương trình nào ? V2. Tel: 03213-713.Today.vn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. %> 2 dòng này sẽ được xử lý bên phía server trước </div> </form> </body> </html> Câu hỏi: Chương trình Client và server có nhất thiết phải nằm trên hai máy tính riêng biệt không ? và Client là các trình duyệt rồi (IE.0 – http://www. ví dụ: asp.

Để Client xử lý sẽ giảm tải cho server.utehy.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.0 – http://www. còn nó không thể xử lý được các nội dung phức tạp.Date. tức là theo mô hình xử lý bên phía server.aspx). Nếu không có những ký hiệu này thì mặc nhiên server làm mỗi việc là gửi trả lại cho trình duyệt xử lý.NET phía máy chủ.319 P. Câu hỏi: Phải viết như thế nào để server hiểu là cần phải xử lý bên phía server trước khi gửi về cho phía Client ? Trả lời: Trước tiên phải đặt phần mở rộng cho file (ví dụ .Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Chương trình server thực chất là một chương trình có tên là IIS (Internet Information Service). Tel: 03213-713. %> Hoặc: <form id="form1" runat="server"> <asp:Calendar </asp:Calendar> runat="server" ID="Lịch"> </form> *** Chính các ký hiệu <% %> và Runat = “Server” đã “mách bảo” Server rằng : “Hãy xử lý nội dung đó bên phía server đi”!.Write (DateTime.ToString ()). ví dụ: <% Response. thì cơ chế xử lý giống như đã mô tả ở trên.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Trả lời: Hai chương trình này hoàn toàn có thể nằm trên cùng một máy tính.NET. điều này chẳng tốt hơn sao ? Trả lời: Vì trình duyệt chỉ có thể hiểu và xử lý được các thẻ HTML và Javascript thôi. aptech@utehy.aptech.vn. Nhưng có bổ sung thêm tính năng Compile and Cache: V2.edu. sau đó trong trình duyệt cần phải đặt những nội dung muốn xử lý bên phía server trong cặp thẻ đặc biệt. Đối với các trang ASP. Câu hỏi: Sao không gửi ngay cho trình duyệt xử lý như trước đây mà cứ phải để server xử lý …!.36 . Ví dụ nó không hiểu asp:Calendar là gì ? 2 Cơ chế xử lý file ASP.Today.vn.

NET thì việc biên dịch sẽ được thực hiện “thông minh hơn”.vn.server.com).aspx thì tốt !”. .Bước 5: Server trả kết quả thực thi về cho trình duyệt (trang HTML).Bước 2: Trình duyệt gửi yêu cầu tới server với nội dung: ”Làm ơn gửi cho tôi trang abc.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.0 – http://www.aptech. Trên thanh địa chỉ của trình duyệt. .utehy. Riêng với ASP.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.Bước 0: Người lập trình phải tạo các trang ASPX (giả sử tên trang đó là abc.com/abc. aptech@utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Giải thích cơ chế xử lý ở trên: . Tel: 03213-713.edu. .gọi là code behind hay code file) thành class.Bước 3: web server sẽ biên dịch code của trang aspx (bao gồm cả các mã code vb. .Bước 4: Lớp sau khi được biên dịch sẽ được server thực thi.37 .aspx. như sau: V2.aspx) và đặt nó vào trong thư mục web của web server (có tên là www. người dùng nhập trang www.319 P.server.net/ c# .vn.

NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.utehy.aptech.0 – http://www.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin V2. Tel: 03213-713. aptech@utehy.edu.38 .319 P.vn.vn.

aptech.0 – http://www.vn. 3.edu.39 .vn.319 P. aptech@utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 3 Một số ví dụ minh họa.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Tel: 03213-713.utehy.1 Yêu cầu xử lý tại phía server thông qua Runat=”Server” V2.

} // Hoặc định nghĩa lớp public class Example { public int Tich (int a. } } </script> V2. ……………………………………………….0 – http://www.. /// cần xử lý bên phía server thì đặt vào đây ! Ví dụ: /// </summary> string HoVaTen = "Aptech Center". int b) { return a * b..2 Yêu cầu xử lý bên phía server thông qua cặp thẻ <% %> Ngoài 2 cách trên.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. đó là: Đặt các câu lệnh ngay trong cặp thẻ Script. còn 2 cách để yêu cầu xử lý trang web trực tiếp trên server.. public int Tong (int a.319 P. nhưng có thuộc tính Runat = “Server”: ……………………………………………….net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 3.utehy. aptech@utehy. Tel: 03213-713.vn.aptech.40 . int b) { return a + b. <script language="C#" type="text/C#" runat="server"> /// <summary> /// Các câu lệnh/ khai báo biến/ khai báo hàm/ định nghĩa lớp v.v.vn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.edu.

319 P. aptech@utehy.vn.aptech. Tel: 03213-713.0 – http://www.vn..Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.3 Yêu cầu xử lý bên server thông qua Script V2.41 .utehy.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.edu. ……………………………………………… 3.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin ……………………………………………….

vn. Tel: 03213-713. aptech@utehy.  Asp sử dụng trình thực thi ngôn ngữ chung (CLR) của . Phần giao diện người dùng bao gồm một file chứa ngôn ngữ đánh dấu V2.42 .utehy. Một số ưu điểm của web forms:  Web forms có thể được thiết kế và lập trình thông qua các công cụ phát triển ứng dụng nhanh (RAD).aptech. Các trang web xây dựng bằng ASP. Web form là một công nghệ cho phép xây dựng các trang web trong đó có thể lập trình được. Trong số này có một lớp đặc biệt quan trọng là Page.NET framework.  Bất kỳ một ngôn ngữ . Ví dụ : Khả năng thừa kế. ASP.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET nào cũng có thể được dùng để lập trình với web forms.edu.NET bao gồm cả phần giao diện người dùng và phần xử lý logic bên trong.NET Một trang ASP.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 3.4 Yêu cầu xử lý bên phía server bằng cách đặt trong file Code 4 Webform trong ASP.319 P.NET cung cấp sẵn cho các nhà lập trình rất nhiều lớp ngay khi cài đặt . Giao diện người dùng chịu trách nhiệm hiển thị các thông tin và tiếp nhận dữ liệu từ người dùng.  Web form hỗ trợ một tập các điều khiển (controls) có thể mở rộng.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.NET web form pages hay ngắn gọn là web form. Các trang này gọi là ASP.NET Để xây dựng ứng dụng web.vn. trong khi đó phần xử lý (lập trình) đảm nhiệm việc điều khiển sự tương tác của người dùng với trang web.0 – http://www.NET sẽ không phụ thuộc vào trình duyệt (tức là trình duyệt nào cũng cho kết quả như nhau và hiển thị giống nhau). 5 Tìm hiểu cấu trúc trang ASP. Mỗi lớp Page sẽ trình bày một trang tài liệu – tương ứng với một window – và được gọi là một web form.NET Framework.NET framework do đó thừa hưởng mọi ưu thế của .

aspx V2.aspx chứa code ở bên trong nó.VB (Nếu dùng ngôn ngữ Visual Basic) hoặc . Cách lưu trữ này được minh họa qua một ứng dụng cụ thể dưới đây.0 – http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. default. Tel: 03213-713.vn. Trong đó. Code được đặt trong default. aptech@utehy.vn. File tách riêng này được gọi là file Code Behind hay mới đây gọi là Code file.aspx và default. Đuôi mở rộng của Code file là . File này được gọi là một Trang (Page) và có đuôi mở rộng là aspx.43 . *** Chú ý: Có thể kết hợp để vừa đặt code trong file aspx vừa đặt code trong file cs.aspx chứa cả code (C#) và giao diện (HTML) còn trang web thứ hai đặt code và giao diện ra 2 file riêng biệt.319 P.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin – như HTML hoặc XML và server controls chẳng hạn.edu. Chúng ta có thể thực hiện việc viết code bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào được hỗ trợ bởi CLR ở ngay trong trang ASPX hoặc tách ra một file riêng. Phần đáp ứng các tương tác của người dùng với trang web được thực hiện bởi một ngôn ngữ lập trình chẳng hạn như Visual Basic.NET và C#. trang web thứ nhất Default2.cs Còn phần giao diện chứa trong default.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Trang Default2.CS (nếu dùng ngôn ngữ C#).aptech.cs.utehy.

vn.edu.44 .net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Một webform bao gồm 2 thành phần: Thành phần giao diện (trang thisfile.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.cs V2.319 P.0 – http://www. aptech@utehy.aspx) Thành phần xử lý (lập trình) thisfile.vn. Tel: 03213-713.aptech.utehy.

Web.w3. .vn.Page Language="C#" : chỉ ra rằng ngôn ngữ được sử dụng để lập trình là C# .WebControls.edu.cs (Bởi vì một file có thể có chứa nhiều lớp).aspx. EventArgs e) { txtKetQua.UI.Web.utehy.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Server side .cs": Cho biết nội dung file chứa code xử lý là file ~/Lession 03/Default.Parse (txtA.UI.Web. using System.example 3</title> </head> V2. } } Trong file default.aptech.aspx.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.aspx: .example 3</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:TextBox id="txtA" runat="server" width="50px" /> <asp:TextBox id="txtB" runat="server" width="50px"/> <asp:Button id="cmdTinhTong" Text="Tính" runat="server" OnClick="Tong" /> <asp:TextBox id="txtKetQua" runat="server" width="50px"/> </form> </body> </html> Nội dung file code (default.NET thực tế (Trang này lưu code và giao diện trên 2 file): File Default. public partial class Lession03_default : System.cs.aspx.Text)).319 P. using System.Web.Inherits ="Lession03_default": Cho biết là trang giao diện thừa kế từ lớp nào trong file ~/Lession 03/Default. Tel: 03213-713.cs) như sau: File Default.Text) + int.0 – http://www.cs" Inherits ="Lession03_default"%> <html xmlns="http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.Text = (int.ToString ().UI.vn.Parse (txtB.CodeFile="~/Lession 03/Default.45 .<head runat="server"> <title>Server side . . aptech@utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Phân tích một trang ASP.cs using System.Page { protected void Tong (object sender.aspx.aspx <%@ Page Language="C#" CodeFile="~/Lession 03/Default. using System.

Câu hỏi: Nếu trong file default.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Các câu lệnh trong file này HOÀN TOÀN ĐƯỢC PHÉP TRUY CẬP TỚI CÁC PHẦN TỬ ở trong file default.vn. Việc viết code cho file đó hoàn toàn giống như viết các chương trình trên window form hay chương trình Console.vn. Các file chứa mã code (VB.aspx có thuộc tính runat = “server”.NET hoặc C#) được gọi là Code file (cách gọi mới) hay Code behind (cách gọi cũ). trong đó cũng có các câu lệnh cho phép gửi kết quả về cho phía trình duyệt.utehy.vb.aptech.46 .net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Cho biết là thẻ này cần được xử lý bên phía server.example 3</title> </head> <form id="form1" runat="server"> : Cho biết là nội dung trong cặp thẻ form cần được xử lý bên phía server. Việc sử dụng phương thức write này như thế nào để “sinh ra” các phần tử cho trình duyệt hiểu là một kỹ năng quan trọng. <asp:TextBox id="txtA" runat="server" width="50px"/> : là thẻ tạo ra phần tử textbox.cs có dòng lệnh sau: cmdTinhTong. được kết quả trả về (là <input type=”TextBox” id="txtA" style = “width:50px”> - <script language="C#" type="text/C#" runat="server"> public int Hieu (int a. Chú ý: Trong file này không được chứa trực tiếp các thẻ HTML.cs) để đảm bảo tính chuyên môn hóa và dễ bảo trì hơn. aptech@utehy.cs Nội dung file này hoàn toàn chứa các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình VB. Nhìn chung.0 – http://www. int b) { return a . . thì chương trình có báo lỗi không ? Vì sao ? 6. tuy nhiên do có thuộc tính runat = “server” nên việc tạo này sẽ được thực hiện ở bên server. Tuy nhiên nội dung trong thẻ này không có gì đặc biệt để xử lý và kết quả sau xử lý sẽ là (không có runat=”server”): <head> <title>Server side . Tel: 03213-713. Cụ thể là phương thức write của đối tượng Response. Thuộc tính language = “C#” cho biết ngôn ngữ sử dụng để viết là C Sharp.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.Text = “Tính tổng”. Ví dụ muốn trả một xâu S về cho trình duyệt hiển thị. vì vậy nó sẽ được xử lý phía server. Code behind và viết code phía Server.319 P. Mã lệnh tại đây thường xử lý các tác vụ liên quan đến nghiệp vụ.NET hoặc C#. người ta thường chia các web form thành 2 phần là trang chứa giao diện (aspx) và trang chứa mã code (. Trong file default.b. ta viết: Response.edu. } </script> Đoạn script này có thuộc tính runat=”Server”. V2.write(S).

1 Giới thiệu Để giúp cho việc phát triển các ứng dụng web nhanh chóng và thuận tiện. HTML Server Controls và Web controls 7.NET server control ở chỗ: Điều khiển HTML Server control thì có số lượng và cách thức tạo giống hệt các phần tử HTML mà ta vẫn tạo trong trang HTML.0 – http://www.2 Cách thức tạo phần tử HTML Server Control và ASP.47 . Loại_PT có thể là button.NET cung cấp cho chúng ta một tập hợp các điều khiển sẵn có để thực hiện hầu hết các công việc phổ biến hàng ngày.NET server control. p.aptech. gridview.vn. Điểm khác biệt giữa HTML Server control và ASP. thực hiện được chức năng phức tạp hơn HTMLServer controls.319 P. aptech@utehy. h1. ASP.NET control a) HTML Server control (Giới thiệu để biết.NET control thì có nhiều thuộc tính hơn. …. select. image. runat = “server”> o  Ví dụ: o o o Trong đó asp: là bắt buộc.NET server control o <asp: Loại_PT thuộc_tính = “giá trị” …. treeview.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.…. <asp:TextBox ID="txtHVT" runat="server"></asp:TextBox> <asp:Calendar ID="cal" BorderColor="Blue"></asp:Calendar> runat="server" <asp:Table> <asp:TableRow> <asp:TableCell>cell</asp:TableCell></asp:TableRow> </asp:Table> V2. calendar. textbox. adRotator. Điều khiển ASP. Các điều khiển này chia làm 2 loại: HTML Server Control và ASP.vn. không nên dùng)  Cú pháp tạo phần tử HTML Server control: o <Tên_Loại_Thẻ runat=”server” thuộc_Tính = “giá trị” ….net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 7. Tel: 03213-713.  Ví dụ: <input type = “text” id=”txtHoTen” runat = “server”> b) ASP. chỉ khác một điều là có thêm runat = “server”.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.utehy. Các điều khiển (phần tử) này đều được xử lý bên phía server (có thuộc tính runat=server) vì vậy chúng ta đều có thể truy cập đến các phần tử này bằng các câu lệnh C# (các câu lệnh nằm bên trong Code file).edu. - 7. select. listview.NET server control (Nên dùng)  Cú pháp tạo phần tử ASP.> o Trong đó: Tên loại thẻ là input.

NET server control để đảm bảo tính tương thích với trình duyệt.NET).NET server control hoàn toàn có thể do người dùng tạo ra.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin **** Chú ý ****  Để có thể truy xuất tới các phần tử này trong Code file (hay server script phía server) thì mỗi phần tử cần phải đặt cho nó một id duy nhất. Tel: 03213-713. nếu có thể được thì nên dùng các ASP.319 P.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Các hàm kiểm tra cũng được viết bằng mã lệnh phía Server (Viết bằng C#.edu.aptech.  Các điều khiển ASP.48 .NET nâng cao) II.vn.  Trong tất cả các ứng dung. aptech@utehy. Thực hành 1. Yêu cầu Xây dựng lại trang web về nhập thông tin nhà cung cấp ở bài trước HOÀN TOÀN bằng các ASP Server Control. (phần này sẽ được đề cập trong phần Lập trình ASP.utehy.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn.0 – http://www. Giao diện trang web V2.

aptech@utehy.aspx.w3.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1. EventArgs e) + Gán tên hàm này cho tên sự kiện của phần tử. Hướng dẫn Mỗi thẻ giờ đây được thêm tiền tố asp:.vn.css" rel="stylesheet" /> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <table class="Bảng"> <tr> <td style="background-color:Purple.Nhập thông tin nhà cung cấp</title> <link type="text/css" href="StyleSheet.edu.NET.vn.49 . ví dụ: <asp:textbox id= .aspx <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default. do vậy sẽ có thêm trang mã code.aptech. width:600px">NHẬP THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP</span> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Tên Nhà CC </td> <td> <asp:TextBox runat ="server" id="txtNCC" style="width:450px"> </asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn" > Người đại diện </td> <td> <asp:TextBox runat ="server" id="txtNguoiDaiDien" style="width:300px"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> V2. Minh hoạ mẫu Vì ở đây có cả phần xử lý phía server. Để gọi một hàm/ phương thức khi một sự kiện xảy ra. trang Default.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. ta thực hiện theo cách: + Viết một hàm trong cửa sổ code dạng: Tên_Hàm(object sender. Viết các lệnh xử lý ứng với các sự kiện trong cửa sổ code của VS.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Chương trình quản lý bán hàng . EventArgs e) {.. } Trong cửa sổ soạn code html: <asp:Button Text="Thêm" runat="server" OnClick="Thực_Hiện"> </asp:Button>.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional. Ví dụ: Gọi hàm "Thực_Hiện" khi người dùng click chuột lên nút "Thêm" như sau: Trong cửa sổ code: Protected void Thực_Hiện(Object sender..0 Transitional//EN" "http://www.. text-align:center" colspan="2"> <span style="font-size:18pt.dtd"> <html xmlns="http://www.0 – http://www./> và thuộc tính runat="server".319 P.w3.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 2.. Tel: 03213-713. color:White.utehy. 3.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.

vn.0 – http://www.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Tel: 03213-713.utehy. aptech@utehy.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.edu.aptech.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <td class="Nhãn"> Chức vụ </td> <td> <asp:TextBox runat ="server" id="txtChucVu" style="width:300px"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Điện thoại </td> <td> <asp:TextBox runat ="server" id="txtDienThoai" style="width:200px"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Địa chỉ NCC </td> <td> <asp:TextBox runat="server" id="txtDiaChi" style="width:450px"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Thành phố: </td> <td> <asp:ListBox runat="server" id ="lstCity" Rows="1"> <asp:ListItem Text="----Chọn----" value="null" Selected="True"></asp:ListItem> <asp:ListItem Text="Hà nội" Value="HN"></asp:ListItem> <asp:ListItem Text="TP Hồ Chí Minh" Value="HCMC"></asp:ListItem> <asp:ListItem Text="Đà Nẵng" Value="DN"></asp:ListItem> <asp:ListItem Text="Hải Phòng" Value="QN"></asp:ListItem> <asp:ListItem Text="Nơi khác" Value="OTHER"></asp:ListItem> </asp:ListBox> Ảnh logo: <asp:FileUpload runat ="server" id ="txtLogoFile" style="width:250px" /> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Mã bưu điện: </td> <td> <asp:TextBox runat ="server" id ="txtPostalCode" style="width:150px"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Quốc gia: </td> <td> <asp:ListBox runat="server" id ="lstCountry" Rows="1"> V2.319 P.50 .

text-align:center"> <span style="font-size:18pt">Danh sách nhà cung cấp hiện có</span> </asp:TableCell> </asp:TableRow> <asp:TableRow runat="server"> <asp:TableHeaderCell runat="server" class="TiêuĐềNCC">Mã NCC </asp:TableHeaderCell> <asp:TableHeaderCell runat="server" class="TiêuĐềNCC">Tên NCC </asp:TableHeaderCell> <asp:TableHeaderCell runat="server" class="TiêuĐềNCC">Địa chỉ </asp:TableHeaderCell> <asp:TableHeaderCell runat="server" class="TiêuĐềNCC">Homepage </asp:TableHeaderCell> </asp:TableRow> <asp:TableRow runat="server"> <asp:TableCell runat="server" style="text-align:center.0 – http://www.319 P.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. border-right:solid 1px gray"> 1</asp:TableCell> V2.vn.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <asp:ListItem Text="Việt Nam" Value="VN"></asp:ListItem> <asp:ListItem Text="Lào" Value="LAO"></asp:ListItem> <asp:ListItem Text="Campuchia" Value="CAMPUCHIA"></asp:ListItem> <asp:ListItem Text="Nơi khác" Value="OTHER"></asp:ListItem> </asp:ListBox> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Điện thoại: </td> <td> <asp:TextBox runat ="server" id ="txtTelephone" style="width:150px"></asp:TextBox> Số Fax: <asp:TextBox runat ="server" id ="txtFaxNumber" style="width:150px"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="Nhãn"> Địa chỉ website </td> <td> <asp:TextBox runat ="server" id ="txtHomePage" Text="http://" style="width:200px"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:center"> <asp:Button text="Xoá (Reset form)" runat="server" ID="btnReset" OnClick="btnReset_click" /> <asp:Button text ="Thêm mới" runat="server" ID="btnAdd" OnClick="btnAdd_Click" /> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:center"> <asp:Label runat="server" ID="lblThongBao" ForeColor="Red" > </asp:Label> </td> </tr> </table> <br /> <asp:Table class="Bảng" id="tblDSNCC" runat="server" EnableViewState="true"> <asp:TableRow runat="server"> <asp:TableCell runat="server" ColumnSpan="4" style="background-color:Purple.edu. aptech@utehy.aptech.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.51 . Tel: 03213-713.utehy.vn. color:White.

Drawing.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.Focus ().Web. } //Hàm đặt lại trạng thái một số phần tử về trạng thái thường. } if (lstCity. border-right:solid 1px gray"> Công ty FPT</asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server" style="text-align:center.BackColor = System. } // Hàm kiểm tra xem dữ liệu nhập đã hợp lệ hay chưa.Web.UI.BackColor = System.Color. lstCity.StartsWith("http://")) { lblThongBao.Color.BackColor = System.Drawing. return false .Ba Đình</asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server" style="text-align:center.319 P.SelectedIndex <1) { lblThongBao.Text ="Địa chỉ web phải bắt đầu bằng http://". lstCity. private void KhoiTaoTrangThai () { lblThongBao.Color. txtHomePage.vn.Page { protected void Page_Load(object sender. using System. txtNCC.Text.Text == "") { lblThongBao.Text = "Bạn chưa chọn thành phố !". V2.edu.cs using System.Text = "Bạn chưa nhập tên nhà cung cấp !". border-right:solid 1px gray"> Láng Hạ .BackColor = System.utehy.Web.Drawing.fpt.Text = "". border-right:solid 1px gray"> <a href ="http://www. public partial class _Default : System. txtNCC.52 .White.WebControls.Web.Style. txtNCC.Focus ().Yellow. txtHomePage. using System.0 – http://www. aptech@utehy.Value = "background-color:yellow". lstCity.White. True nếu hợp lệ.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <asp:TableCell runat="server" style="text-align:center. return false.vn.Drawing. EventArgs e) { KhoiTaoTrangThai ().vn</a> </asp:TableCell> </asp:TableRow> </asp:Table> </div> </form> </body> </html> Trang Default.Value = "background-color:white".Color.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.fpt.Style. } if ( !txtHomePage.ToLower(). using System.Yellow.vn"> www.UI. Tel: 03213-713. protected Boolean KiemTraDulieu () { if (txtNCC.aspx.aptech.UI.

net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin txtHomePage. private void ResetForm () { foreach (object obj in this. TableCell cellMaNCC=new TableCell().vn.GetType() == typeof(TextBox)) ((TextBox) obj). } // Hàm này được gọi khi người dùng click nút "Thêm nhà CC" protected void btnAdd_Click (object sender.Text = "<a href='" + txtHomePage. row. cellTenNCC. txtNCC.319 P.53 .Rows. cellMaNCC.Text = "http://www.Add (cellHomepage). cellMaNCC. cellDiaChi.Focus ().Text +"'>" + txtHomePage.CssClass = "CạnhPhải". cellHomepage. EventArgs e) { V2. border-right-style:solid.Text.Cells. return false. EventArgs e) { if (KiemTraDulieu ()) { AddRow ().Rows. ResetForm ().0 – http://www.Text=txtNCC.Focus (). TableCell cellTenNCC=new TableCell(). row.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Controls) { if (obj. TableCell cellHomepage = new TableCell ().aptech.utehy.border-right-width:1px".Add (cellDiaChi).SelectedIndex = 0. row.CssClass = "CạnhPhải".Text .Cells.". } //Hàm xoá form để chuẩn bị cho nhập bản ghi mới. } lstCity. lstCountry.edu. row.Cells.Value="Text-align:center. tblDSNCC.Cells.form1.Text = "".ToString(). txtHomePage.Text = txtDiaChi.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. } return true . } //Hàm thêm một bản ghi vào bảng DS Nhà cung cấp.Text= (tblDSNCC.Style.SelectedIndex = 0.Add (cellTenNCC). cellTenNCC.vn. aptech@utehy. TableCell cellDiaChi = new TableCell ().Count-1). cellHomepage. cellDiaChi.Add (cellMaNCC). private void AddRow () { TableRow row=new TableRow().Add (row).Text + "</a>". } } protected void btnReset_click (object sender.CssClass = "CạnhPhải". Tel: 03213-713.

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin
ResetForm (); } }

4. Ghi chú.
Một số công việc có thể thực hiện phía client, ví dụ với nút "Xoá form", có thể tạo phần tử input type="button" và viết lệnh Javascript để xoá form. Nhìn chung, nên viết bằng javascript để xử lý bên phía client càng nhiều càng tốt vì sẽ làm tốc độ xử lý nhanh hơn và giảm tải cho server (trừ những trường hợp đặc biệt cần phải viết mã chạy trên server). Tất cả các phần tử web server control đều được asp.net trừu tượng hoá thành các phần tử control chuẩn như trên môi trường winform, vì vậy cách sử dụng gần như giống hoàn toàn. Cấu trúc lưu trữ của đối tượng Table có tính phân cấp và dễ dàng suy ra cách lưu trữ các phần tử bên trong. Ví dụ: Bảng thì chứa các rows, row thì chứa các cell, vì vậy để thêm các phần tử con thì gọi phương thức Add. Ví dụ Bảng.rows.Add(); row.cells.Add(),.... Mỗi phần tử đều có thuộc tính Style.Value để cho phép chúng ta thay đổi style của nó. Giá trị có thể gán cho thuộc tính value này là một xâu chứa danh sách các cặp Thuộc tính:Giá trị.

-

-

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.54

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin

BÀI 6: Các đối tượng trong ASP.NET
Trong bất kỳ ứng dụng nào, dù là winform based hay webform based thì việc giao tiếp (tương tác) với người dùng và giữa các webform với nhau là điều bắt buộc. Ví dụ ta cần phải lấy thông tin đặt hàng do người dùng nhập vào và hiển thị trở lại người dùng một số thông tin hữu ích khác, như kết quả thanh toán…hay một trang chuyển tiếp kết quả cho một trang khác để xử lý v.v… Ở các bài trước, để làm điều này chúng ta thực hiện dễ dàng thông qua các server controls như textbox, listbox, dropdownlist, label,… Tuy nhiên những điều khiển này chỉ có tác dụng trong một Page còn các trang khác thì hoàn toàn không thể đọc/ghi giá trị nằm trong các điều khiển này. Để thực hiện việc giao tiếp (truyền dữ liệu) giữa các webform ASP.NET cung cấp một tập các điều khiển giúp ta làm việc đó một cách dễ dàng, đó là: Đối tượng Request và đối tượng Response. Trong bài học này, chúng ta cũng tìm hiểu thêm một số đối tượng khác cũng rất hay dùng khi xây dựng ứng dụng là đối tượng Server, Application và Session.

I. Lý thuyết
1. Request Object
1.1 Đối tượng Request dùng để làm gì ? Request là một đối tượng của ASP.NET, nó cho phép đọc các thông tin do các trang khác gửi (Submit) đến. Mô hình gửi/đọc giá trị: Trang Gửi Post Trang nhận

Form1 User name : Password: aptech *******

…………………………………… Request("txtUserName") => aptech Request("txtPassword") => 123456 ……………………………………

1.2 Các thành phần (thuộc tính và phương thức) chính Phương thức:

 Request.QueryString.Get("Tên_Phần tử cần đọc"): Để đọc giá trị của một phần tử
được gửi theo phương thức Get (Method = "Get")

 Phương thức Request.Form.Get("Tên_Phần tử cần đọc"): Để đọc giá trị của một
phần tử được gửi theo phương thức Post (Method = "Post"). Chú ý: Có thể dùng Request.Form.GetValues và Request.Form.GetValues để đọc. V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.55

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 1.3 Ví dụ sử dụng Xây dựng 2 trang web : trang Default.aspx, trong đó có 2 textbox chứa tên và mật khẩu. Khi người dùng click vào nút submit thì gửi tên và mật khẩu sang trang Webform1.aspx để hiển thị.

Trang nguồn (gửi): Default.aspx

Kết quả nhận về. Code của 2 trang sẽ như sau:

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.56

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.319 P.57 . Tel: 03213-713.vn.0 – http://www.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Default. aptech@utehy.edu.aspx V2.vn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.aptech.aspx Webform1.utehy.

1.3 Ví dụ sử dụng Tạo một trang Login hoàn toàn bằng phương thức Response.cs 2 Response Object 1.vn.aspx.319 P.58 .write(<Biểu thức>) dùng để gửi giá trị biều thức truyền vào cho phía trình duyệt.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.write như sau: V2.aptech.2 Các thành phần (thuộc tính và phương thức) chính  Phương thức: Response.vn.0 – http://www.Redirect(“địa chỉ URL”): Chuyển tới một trang khác.  Phương thức: Flush dùng để đưa dữ liệu còn trong bộ đệm phía server về cho phía trình duyệt.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Code xử lý của trang webform1.1 Đối tượng Response dùng để làm gì ? Đối tượng này được dùng để gửi nội dung (một xâu) bất kỳ về cho trình duyệt.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.utehy.  Phương thức Response. 1. Tel: 03213-713. aptech@utehy.edu.

aptech@utehy.edu.0 – http://www. Tel: 03213-713.319 P.vn.aptech.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin V2.utehy.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.59 .

 Cho biết đường dẫn vật lý ứng với tệp QLCB.Write(Server.aspx) : Server.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.aspx”). Tel: 03213-713.60 .Mdb. 3. V2. aptech@utehy.3 Ví dụ sử dụng  In ra tên của máy chủ hiện hành: Response.2 Các thành phần (thuộc tính và phương thức) chính  CreateObject(“COM Specification”)  Ít dùng trong ứng dụng .utehy.Mappath(“App_Data/QLDB.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Trang code sẽ như sau: 3 Server Object 3.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.MDB”).  Mappath(“Virtual path”): Trả về đường dẫn vật lý của đường dẫn ảo tương ứng.edu.MachineName). 3. Trả về tên của máy tính server đang chạy.319 P.vn.1 Đối tượng Server dùng để làm gì ?  Dùng để tạo các đối tượng COM  Lấy thông tin về tên máy  Ánh xạ đường dẫn ảo thành đường dẫn vật lý.0 – http://www.Mappath(“default.  Cho biết đường dẫn thực sự trên ổ cứng (thư mục vật lý) của trang hiện hành (trang default.NET  MachineName: String.vn. biết rằng tệp này nằm trong một thư mục con là “App_Data”: Server.aptech.

ghi) các biến có phạm vi toàn ứng dụng. 5.. + Cú pháp để tạo biến Session như sau: Session.Add("Tên_Biến". biến session là một biến mà mọi trang trong một phiên (Session) đều có thể truy xuất.Add(“So_Nguoi_Truy_Cap”. Nói cách khác. + Cú pháp để đọc giá trị của một biến sesstion như sau: Session. 0) V2. 4.asax. Đối tượng Session Là đối tượng dùng để quản lý (tạo.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. <Giá trị> có thể là xâu ký tự hoặc số. Các sự kiện này được đặt trong file Global.vn. 5.319 P.cs đều có thể truy cập đến biến này và dù ở bất kỳ thời điểm nào. Biến Sesstion Khi vào một website.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 4 Session Object 4. người dùng có thể duyệt rất nhiều trang web của website đó. Ví dụ : Tạo một biến tên là MaNguoiDung và gán giá trị là TK34 Session. aptech@utehy. + Cú pháp tạo biến Application: Application.2.. Lưu ý: Tên biến phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Nếu muốn lưu trữ thông tin về khách thăm này trong cả phiên làm việc thì có thể lưu vào các biến.Add(“Tên_Biến”.aptech.Add(“MaNguoiDung”.1 Đối tượng Application dùng để làm gì ? Dùng để quản lý các biến có phạm vi toàn ứng dụng. Có tác dụng đến mọi người dùng.Contents[“Tên_Biến”] = <Giá trị mới> Ví dụ: Response. + Ví dụ: Tạo biến So_Nguoi_Truy_Cap Application. gọi là biến Session. Đối tượng Application Dùng để quản lý (Tạo.Contents[i]. Các sự kiện này tự động được gọi mỗi khi một phiên làm việc được tạo ra. + Cú pháp để ghi (thay đổi) giá trị của biến session: Session.Contents[“MaNguoiDung”]) Riêng với đối tượng Session.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.1.edu.61 . đọc."Giá trị khởi tạo").0 – http://www. Tel: 03213-713. nó còn có các sự kiện.Contents[“Tên_Biến”] hoặc dùng chỉ số: Session.utehy.“TK34”). Khái niệm biến toàn ứng dụng Biến toàn ứng dụng là biến có tác dụng đối với mọi người dùng truy cập vào website. <Giá trị khởi tạo>). Các sự kiện này có tên là On_Start và On_End.vn. đọc. Mọi trang aspx.3.2.write(“Mã người dùng là : “ &Session. 5 Application Object 5. ghi) các biến sesstion và một số thông số khác.

trái lại mỗi lần người dùng truy cập đến trang Index. Bài 1: Tạo một trang Login Nếu người dùng nhập user name và mật khẩu tương ứng là asp. Đối tượng Application cũng có 2 sự kiện đó là Application_OnStart và Application_OnEND.aptech.aspx thì đều được chuyển tới trang Login. Khi gọi phương thức Lock (khóa) thì tất cả các ứng dụng không được phép thay đổi các giá trị Application.asa. aptech@utehy.Contents[“So_Nguoi_Truy_Cap”] = Application. Để các ứng dụng khác được phép thay đổi các biến Application thì gọi phương thức Unlock.aspx. Đối tượng Application có 2 phương thức là Lock và Unlock. Login. Minh họa: Cần tạo 3 trang là Home.Contents[“Tên_Biến”] hoặc chỉ số: Application. Mã lệnh viết cho 2 sự kiện này cũng được đặt trong file Global. Sự kiện OnEND được kích hoạt khi dịch vụ web dừng (unload). Thực hành 1.Contents[“So_Nguoi_Truy_Cap”] + 1 Response. Application. II.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. đối tượng Application còn có 2 phương thức thường dùng là Application.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin + Truy xuất đến biến Application: Application.62 .edu. Sự kiện OnStart chỉ được kích hoạt duy nhất một lần khi yêu cầu đầu tiên phát sinh.aspx/cs và Global.UnLock() để mở khóa .utehy.vn. Tel: 03213-713.319 P.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.asax như sau: V2.Lock(): Để khóa không cho người khác sửa đổi các biến toàn cục và Application.net và 123456 thì được phép truy cập các trang Index.write(“Bạn là vị khách thứ: “ & Application.Contents[“So_Nguoi_Truy_Cap”]) Ngoài ra.aspx/cs.vn.0 – http://www.aspx.Contents[i] + Ví dụ : Đọc và ghi biến Application.

edu.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Home.w3. Tel: 03213-713.aspx. aptech@utehy.cs" Inherits="Home" %> <html xmlns="http://www.Trang cần phải Login trước khi xem</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <h1 style="text-align:center"> Đây là nội dung rất quan trọng.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Thanh toán . bạn chỉ có thể thấy dòng này sau khi đã Login ! </h1> </div> </form> </body> </html> Nội dung trang Home.utehy.0 – http://www.aptech.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.aspx V2.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.319 P.63 .vn.

vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.cs <%@ Application Language="C#" %> <script runat="server"> void Application_Start(object sender. } void Session_End(object sender. EventArgs e) { if (Session. EventArgs e) { } </script> Trang Global. EventArgs e) { // Code that runs on application startup } void Application_End(object sender.0 – http://www.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin using System.Redirect ("Login.Web. aptech@utehy.319 P.vn. "chuadangnhap").Contents ["TrangThai"].aspx").aptech.UI.utehy.ToString () == "chuadangnhap") { Response. EventArgs e) { // Code that runs when an unhandled error occurs } void Session_Start(object sender.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Page { protected void Page_Load(object sender. EventArgs e) { // Code that runs on application shutdown } void Application_Error(object sender. } } } Trang Home.asax V2.edu.64 .Web. Tel: 03213-713. EventArgs e) { // Code that runs when a new session is started Session.aspx. public partial class Home : System. using System.Add ("TrangThai".

319 P.Redirect ("Home.aptech.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>System Login</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <table> <tr> <td>User name (asp. EventArgs e) { if (txtUserID.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.utehy.0 – http://www.cs" Inherits="Login" %> <html xmlns="http://www.Page { protected void cmdLogin_Click (object sender.65 .net" && txtPassword.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Login.Text == "asp.UI. Response. Tel: 03213-713.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.edu.Contents ["TrangThai"] = "DaDangNhap".aspx").vn. aptech@utehy.net): </td> <td> <asp:TextBox runat="server" ID="txtUserID" TextMode="Password"> </asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td>Password (123456): </td> <td><asp:TextBox runat="server" ID="txtPassword"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <asp:Button runat="server" Text="Login" ID="cmdLogin" onclick="cmdLogin_Click"/> </td> </tr> </table> </form> </body> </html> Trang Login. } } } V2. public partial class Login : System.Web.Text == "123456") { Session.aspx using System.vn.aspx.w3.

cs V2.0 – http://www.vn.aptech. aptech@utehy.vn.edu.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Tel: 03213-713.aspx.utehy.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Trang Login.319 P.66 .

ReadLine ().StreamReader (Server.Web.UI.StreamReader sr.asax với nội dung sau: Trang Index. aptech@utehy.aspx.utehy.cs" Inherits="Index" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.txt")).w3.w3. public partial class Index : System.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.0 – http://www.Close ().edu.dtd"> <html xmlns="http://www.vn. Application. Tel: 03213-713.UnLock ().Contents["SLTruyCap"].org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.ToString().aspx. Dùng biến tệp text để lưu. S).Text="Bạn là vị khách thứ: " + Application. System.MapPath ("SL. string S = sr.67 .Add ("SLTruyCap". Hướng dẫn: Tạo 2 trang là Index.Page { protected void Page_Load(object sender. sr = new System.0 Transitional//EN" "http://www.cs using System.vn. EventArgs e) { Application.IO. //Tạo một biến Applciation là SLTruyCap và khởi tạo giá trị S Application. Bài 2: Tạo một trang đếm số lượng người truy cập. sr. EventArgs e) { lblSLKhach.aspx <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Index.asax <%@ Application Language="C#" %> <script runat="server"> void Application_Start(object sender.IO. } } Trang Global. V2.Lock ().Hit counter</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <h1>Chào mừng bạn đã đến website của chúng tôi</h1> <asp:Label runat="server" ID="lblSLKhach"></asp:Label> </form> </body> </html> Trang Index.319 P.aptech.aspx/cs và Global.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Home Page .net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 2.

V2. chạy file Index.txt")).edu.Close (). sw.ToString ()). EventArgs e) { // Code that runs when an unhandled error occurs } void Session_Start(object sender.IO.319 P.txt (mở và ghi đè) System.Contents ["SLTruyCap"].utehy.68 .0 – http://www. } void Session_End(object sender. EventArgs e) { //Tăng số lượng người truy cập lên 1 khi có một người mới thăm Application.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Tel: 03213-713.StreamWriter (Server.StreamWriter sw. sw. Bạn hoàn toàn có thể cải tiến để hiển thị số lượng người truy cập bằng hình ảnh cho sinh động hơn.aptech. EventArgs e) { // Code that runs on application shutdown } void Application_Error(object sender.Write (Application.MapPath ("SL.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin } void Application_End(object sender.IO. //Lưu vào file SL.Parse (Application.ToString ()) + 1. aptech@utehy. Đây là cách được dùng chính thức để đếm số lượng lượt người truy cập.aspx để kiểm chứng sẽ thấy rằng số lượng người truy cập luôn luôn tăng lên bất kể là server có tắt hay máy tính bị trục trặc.Contents ["SLTruyCap"] = int.vn.Contents ["SLTruyCap"].vn. EventArgs e) { } </script> Sau khi tạo. sw = new System.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.

Mục tiêu chính của ADO.utehy.vn.NET trong kiến trúc của .  Tích hợp chặt chẽ với XML (Extensible Markup Language)  Tương tác với nhiều nguồn dữ liệu thông qua mô tả dữ liệu chung.ADO.ADO.edu. .NET (Active Data Object). aptech@utehy.Vị trí của ADO.  Làm việc trên môi trường Internet. Tel: 03213-713. .OLEDB) dùng để truy xuất đến bất kỳ CSDL nào có hỗ trợ OLEDB.NET bao gồm 2 Provider (2 bộ thư viện thường dùng) để thao tác với các CSDL là: OLE DB Provider (nằm trong System. Oracle… provider để cho phép ứng dụng . Giới thiệu chung Khi phát triển các ứng dụng trên nền web thì công việc chủ yếu phải giải quyết là xử lý các nghiệp vụ.69 . I.0 – http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET được đặt trong Namespace là System.NET tất cả các ứng dụng webform hay winform đều thống nhất sử dụng chung một bộ thư viện để truy xuất và thao tác Cơ sở dữ liệu gọi là ADO.NET) thao tác dễ dàng với các nguồn dữ liệu.aptech.Data/ System. Hiện nay.Data.NET Mục tiêu: Kết thúc bài học này. Lý thuyết 1. học viên có thể:  Tạo được cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý cán bộ  Sử dụng được các lớp truy xuất của ADO. trong đó phần lớn là xử lý Cơ sở dữ liệu.NET là:  Cung cấp các lớp để thao tác CSDL trong cả hai môi trường là phi kết nối (Disconected data) và kết nối (Connected data).Các lớp của ADO.Data.Data.  Tối ưu truy cập nguồn dữ liệu (OLE DB & SQL server).NET  Hiển thị dữ liệu trên trình duyệt bằng các điều khiển ASP Server controls.  Hoàn thiện chức năng Nhập hồ sơ cán bộ.oledb . . SQL Provider (nằm trong System.SQLClient) chuyên dùng để truy xuất đến CSDL SQL Server (Không qua OLE DB nên nhanh hơn). các hãng thứ ba còn cung cấp các Provider khác như : MySQL.NET là một tập các lớp nằm trong bộ thư viện lớp cơ sở của .319 P.vn. .NET Framework V2.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin BÀI 7: CÔNG NGHỆ ADO. Trong môi trường phát triển Microsoft . trong đó có lưu vào Database.NET truy xuất đến các cơ sở dữ liệu không phải của Microsoft khác. cho phép các ứng dụng windows (như C#.NET Framework.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.NET) hay ứng dụng web (như ASP. VB.

Tel: 03213-713. Trong chế độ Connected thì mỗi khi thao tác (như sửa. 2. sửa. VB.vn. Bộ ba Connection.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.vn. thêm) thì đều đòi hỏi ứng dụng phải kết nối và thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu (CSDL). aptech@utehy.net Framework Từ kiến trúc ta thấy rằng: ADO.0 – http://www.aptech.edu.NET… mà không có sự khác biệt nào (Tức là các chức năng cũng như cách sử dụng hoàn toàn giống nhau). xóa dữ liệu trên đối tượng cục bộ.NET ADO.NET là một thành phần nội tại (Instrict) của .utehy. Command và Dataset làm việc ở chế độ Disconnected.319 P.70 .NET cho phép làm việc ở cả hai chế độ. do vậy nó có thể được sử dụng trong tất cả các ngôn ngữ hỗ trợ . Kiến trúc của ADO.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Vị trí của ADO. chế độ Kết nối (Connected) và phi kết nối (Disconnected).NET framework.NET trong kiến trúc của . còn DataAdapter. V2. xóa. không nhất thiết phải kết nối ngay đến CSDL (Xem mô hình ở dưới). Connection. còn trong chế độ Disconnected thì vẫn có thể thêm.NET như C#. Command và DataReader: cho phép làm việc ở chế độ Connected.

.0 – http://www.utehy. public OleDbConnection Cn3 = new OleDbConnection ("Provider=Microsoft.vn. Một số phương thức: + Open: Dùng để mở kết nối: Cnn.vn.edu.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin ~ Recordset Mdb.. public OleDbConnection Cn2 = new OleDbConnection ().319 . Các lớp thao tác với CSDL: Connection. Command.1 Lớp Connection + Chức năng: Là đối tượng có nhiệm vụ thực hiện kết nối đến Cơ sở dữ liệu để các đối tượng như Command thao tác với CSDL thông qua Connection này.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. + Khai báo (có nhiều cách): public OleDbConnection Cn1.….Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.aptech.71 V2.. 3.").. XML… 3.jet. aptech@utehy. Tel: 03213-713. mdf. Open(): Mở kết nối đến CSDL do ta chỉ định trong ConnectionString P.

jet. public partial class Lession_12_Default : System.mdb using System. } catch (Exception ex) { return null.OleDb.edu.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Lưu ý: sau khi gọi phương thức Open.vn.Page { /// <summary> /// Hàm kết nối đến Cơ sở dữ liệu /// </summary> /// <param name="DBFileName">Đường dẫn tới file MDB</param> /// <returns>Trả về đối tượng OledbConnection hoặc null</returns> public static OleDbConnection OpenDB (string DBName) { try { OleDbConnection Conn = new OleDbConnection ().Data.Open ().  Thường thì nên viết như sau để tránh lỗi : if (Cnn. Tel: 03213-713.0 – http://www.Close().ConnectionString="Provider=Microsoft.oledb. return Conn. Ví dụ về một trang thực hiện kết nối đến CSDL C:\Nwind.UI. using System.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. V2.data source="+DBName. aptech@utehy.Data.State == 1) “Kết nối thành công !” + Close(): Dùng để đóng kết nối: Cnn.0.State == 1) Cnn. + GetSchema: Lấy thông tin về CSDL (Ví dụ tên các bảng.Web. } } // Kết nối đến cơ sở dữ liệu và thông báo kết quả kết nối trên một Label. Conn.319 P. protected void Page_Load (object sender. using System.72 . EventArgs e) { OleDbConnection Conn.aptech.vn.4. (ConnectionState.utehy. các trường trong bảng…) Một số thuộc tính: + State: Cho biết trạng thái kết nối. Conn = OpenDB (@"c: \Nwind.Close().mdb").Open  kết nối đã được mở) + ConnectionString: Chứa các thông tin để kết nối.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. có thể xem đã kết nối thanh công hay không thông qua thuộc tính State của Connection: if (Cnn. Conn.

Text = "Đã kết nối thành công ! " . Vị trí của tệp CSDL nwind.vn.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin if (Conn != null) { if (Conn.mdb V2.aptech.edu.319 P..State = = ConnectionState.0 – http://www. aptech@utehy.73 . Tel: 03213-713.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Khi đó để có thể kết nối đến CSDL này mà không cần biết thư mục hiện được đặt trong ổ C:\ hay D:\ … thì cần viết đường dẫn của tệp như sau: Conn = OpenDB (Server.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.mdb")). } } } Chú ý: Thông thường tệp cơ sở dữ liệu được lưu trong thư mục App_Data.vn. } else { lblThongBao./App_Data/nwind.utehy.Text = "Không thể kết nối được !".MapPath(".Open) lblThongBao.

 Object ExecuteScalar(): Sử dụng khi CommandText ở trên là câu lệnh SQL chỉ trả về một kết quả đơn.Connection= OleDbConnection_Obj. aptech@utehy. delete.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin .aptech.OleDbCommand Cmd.vn. Câu lệnh SQL: là một xâu chứa câu lệnh SQL bất kỳ. Trong đó OleDbConnection_Obj là một OleDbConnection mà trước đó đã Open rồi. XMLReader ExecuteXMLReader(): Dùng để đọc dữ liệu là một tệp XML. Tuy nhiên.319 P.edu. tên bảng hay là câu lệnh SQL.0 – http://www.utehy.)".) 3.Nếu ổ đĩa chứa tệp CSDL được định dạng là NTFS và được đặt quyền truy cập thì cần phải đảm bảo rằng thư mục chứa tệp CSDL có quyền read/write cho người dùng là IUSR_.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.  Một số phương thức dùng để thực thi câu lệnh SQL:  int ExecuteNonQuery(): Sử dụng khi CommandText ở trên thuộc dạng Insert. chọn Properties.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Phương thức này chỉ áp dụng cho một số Provider (ví dụ SqlClient)    Một số thuộc tính  CommandText: Chứa câu lệnh SQL cần thực thi. ví dụ: "Select * from Employees".74 . Hàm này trả về số bản ghi bị tác động (affected).2 Lớp Command  Chức năng: Thực hiện các thao tác đối với CSDL. "Insert into Employees (…. Cmd. như Insert. Tel: 03213-713. ví dụ câu lệnh đếm tổng số bản ghi : Select Count(*) … Hàm này trả về hàng và cột đầu tiên của kết quả thực thi truy vấn.) values (….. OleDbDataReader ExecuteReader(): Dùng khi CommandText là một câu lệnh chọn (Select). Delete. Mặc định thuộc tính này có giá trị là Text. Update.CommandText = "Câu lệnh SQL". Update…. CommandType: Cho biết CommandText chứa StoreProcedure.vn. Select.OleDbConnection_Obj). để thực hiện được các lệnh này thì cần phải thông qua một Connection nào đó đang được mở. Hoặc viết gọn hơn: OleDbCommand Cmd=new OleDbCommand("Lệnh SQL".  Cách tạo (chính tắc): . Cmd. Các hàng và cột khác bị bỏ qua. Hàm trả về là một đối tượng OleDbDataReader chứa kết quả thực thi câu lệnh (thường là câu lệnh Select). Cmd = new OleDbCommand (). V2. tiếp theo chọn thẻ Security và Add thêm người dùng/ quyền. "Delete from Employees where …"   Connection: Để cho biết là đối tượng Command sử dụng kết nối nào. (Có thể thay đổi quyền hoặc người dùng truy cập đến thư mục bằng cách Right click lên thư mục đó.

edu. aptech@utehy.mdb.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin  Ví dụ: Xây dựng một trang web hiển thị tổng số bản ghi của bảng Products trong cơ sở dữ liệu nwind. V2.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.utehy. Tel: 03213-713.0 – http://www.vn.vn.75 .aptech.319 P.

Text = "Số bản ghi trong bảng Products: " + SL.jet.ExecuteScalar().ToString ().0 Transitional//EN" "http://www.vn. Tel: 03213-713.cs using System.cs" Inherits="Lession_12_Command_InsertData" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1. Cmd. // Hiển thị kết quả trên Label int SL = (int) Cmd.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Insert data</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <h2> <asp:TextBox runat="server" ID="txtNCC"></asp:TextBox> <asp:Button runat="server" ID="cmdAdd" Text="Thêm" onclick="cmdAdd_Click" /> V2. Conn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.76 .aspx. // Giải phóng kết nối.aspx.UI. Conn.mdb"). protected void Page_Load (object sender.dtd"> <html xmlns="http://www. Conn. aptech@utehy. data source=" .Dispose (). } } Ví dụ: Thêm Tên nhà cung cấp vào bảng Suppliers: Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Command_InsertData.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Open().oledb. Cmd.0.edu.Data.CommandText = "Select Count(*) from Products".ConnectionString += Server. // Tạo đối tượng Command và thực thi câu lệnh đếm số bảng ghi OleDbCommand Cmd.utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Default.w3.4. EventArgs e) { // Tạo đối tượng Connection và mở kết nối đến CSDL OleDbConnection Conn.aptech.319 P. Conn.Page { // Kết nối đến cơ sở dữ liệu và thông báo kết quả trên một Label./App_Data/nwind. Cmd.0 – http://www.MapPath(". public partial class Lession_12_Default : System. Conn=new OleDbConnection().Data. Cmd = new OleDbCommand ().Close (). lblThongBao.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.Web. using System.ConnectionString="Provider=Microsoft.OleDb. using System.vn.Connection = Conn..

aptech. tuy nhiên dữ liệu nhận về là Readonly và chỉ đọc theo chiều tiến.Dispose ().Connection = Conn.Text + "')".Web. Hàm này trả về true nếu vẫn còn dữ liệu. } } 3. public partial class Lession_12_Command_InsertData : System. Conn.ConnectionString += Server. Nó tương tự như một Recordset của ADO.3 Lớp DataReader  Chức năng: Dùng để đón nhận kết quả trả về từ phương thức ExecuteReader của đối tượng Command.0. Cmd = new OleDbCommand (). data source=".77 V2.  Một số phương thức:  Bool Read(): Thực hiện việc đọc một bản ghi (một hàng) trong kết quả.vn. sau đó chuyển tới bản ghi tiếp theo.4. using System. EventArgs e) { } protected void cmdAdd_Click (object sender.. Conn = new OleDbConnection ().NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Cmd.OleDb. false nếu đã đọc hết.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin </h2> </form> </body> </html> Trang Code behind: using System.edu. EventArgs e) { // Tạo đối tượng Connection và mở kết nối đến CSDL OleDbConnection Conn.oledb.0 – http://www. String: GetName(int i)  Trả về tên của cột i P.Close (). aptech@utehy. Cmd.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.   DataTable: GetTableSchema()  Trả về một dataTable mô tả thông tin về DataReader như tên các cột.CommandText = "Insert into Suppliers(CompanyName) values('" + txtNCC. Conn.utehy.MapPath (". Cmd. using System.Data./App_Data/nwind.Page { protected void Page_Load(object sender.jet. // Tạo đối tượng Command và thực thi câu lệnh đếm số bảng ghi OleDbCommand Cmd. Cmd. Conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.319 .mdb").Open (). Conn.Data.UI.ExecuteNonQuery (). Tel: 03213-713.vn.

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.UI.edu.jet.w3.Data.vn.ConnectionString = "Provider=Microsoft. data source=". GetString(int i). EventArgs e) { // Tạo đối tượng Connection và mở kết nối đến CSDL OleDbConnection Conn. GetXXX(int i)  Trả về giá trị của cột i và chuyển về dạng Int.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin  GetInt(int i). aptech@utehy. // Tạo đối tượng Command và thực thi câu lệnh đếm số bảng ghi OleDbCommand Cmd.  Biến DataReader –ví dụ Dr – cho phép đọc dữ liệu của từng ô (cột/ trường) của hàng hiện hành như sau: Dr["Tên trường"/ hoặc chỉ số].0 – http://www.Page { protected void Page_Load(object sender.w3.…  Một số thuộc tính:  Boolean: HasRows cho biết là DataReader có chứa dữ liệu hay không ?  int FieldCount  Cho biết số trường (Cột) của DataReader.0. public partial class Lession_12_DataReader : System.utehy.OleDb. Conn.MapPath (".Open ().org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.aspx.Data.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>OleDbDataReader demo</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <h2> Danh mục sản phẩm</h2> <asp:ListBox runat="server" ID="lstDSSP" Rows="20"> </asp:ListBox> </form> </body> </html> Trang Code Behind using System. Conn. Trang giao diện: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DataReader.CommandText = "Select ProductName from Products".dtd"> <html xmlns="http://www.ConnectionString += Server. Conn.78 ./App_Data/nwind. using System. Conn = new OleDbConnection (). Cmd.aptech.cs" Inherits="Lession_12_DataReader" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1. String.oledb. using System.mdb").0 Transitional//EN" "http://www.319 P. Cmd.4.  Ví dụ : Nạp Tên của tất cả sản phẩm trong bảng Products và đưa vào một ListBox.….Web. Tel: 03213-713. V2.Connection = Conn..vn.

net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin OleDbDataReader Dr. /// Dr = Cmd.Read() == true) { lstDSSP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.utehy.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. V2. } Cmd.aptech.Caption = "Họ và tên". Hoặc. …. aptech@utehy. System.Type. Trong đó Tên_Kiểu có thể là String.  Khai báo: DataColumn Dc.79 .GetType(Tên_Kiểu)). Tuổi kiểu Int: DataColumn Dc_HVT.vn.vn.Add (Dr ["ProductName"]. System.Add (Dr [0]. Tel: 03213-713.ToString()). System. Dc = new DataColumn (Tên_Cột). Conn.edu. 3.Type.Close ().7 Lớp DataColumn  Chức năng: Là một thành phần tạo nên DataTable.ToString()) có được không ?.ExecuteReader ().  Một số phương thức:   Một số thuộc tính:  Caption: Tiêu đề của cột  ColumnName: Tên của cột. Dc_HVT.GetType ("Int32")). } } Câu hỏi: Viết lstDSSP.0 – http://www. Dc = new DataColumn ("Hello". tạo cột và chỉ định kiểu dữ liệu cho cột: DataColumn Dc. Dc_HVT = new DataColumn ("Tuoi". Dc_HVT = new DataColumn ("HoVaTen". Dc_HVT.Dispose (). không có new //Duyệt và đưa vào lstDSSP while (Dr.Caption = "Tuổi". kiểu String.  Ví dụ : Tạo một cột có tên là Họ tên. Int32.319 P.Type. DataColumn Dc_Tuoi.Items.Items.GetType ("String")).

 Rows: Là một tập hợp.Add("HoVaTen".  Một số phương thức:  DataRow NewRow() : Trả về một đối tượng DataRow.aptech.Rows[i][j] … } để duyệt toàn bộ các ô trong Table. Lưu ý: Vì Dr phụ thuộc vào bảng (DataTable) nên nó DataRow Dr=new DataRow() !!! chỉ được tạo ra bởi một DataTable có sẵn.Columns. 3. quản lý toàn bộ các hàng trong DataTable.Columns. Dc_HVT = new DataColumn ("Tuoi". j < Dt.Columns.edu.Add(Dc_Tuoi).  Truy xuất đến ô [i.8 Lớp DataTable  Chức năng: Quản lý dữ liệu dạng bảng 2 chiều (Các hàng và các cột).Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.Rows[i][j].319 P.GetType("String")). aptech@utehy. quản lý toàn bộ các cột (Thêm. // Tạo cột tuổi. Columns lại có các phương thức để thêm/xóa cột. không thể tạo DataRow theo kiểu: V2. xóa.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 3.j] của bảng: Tên_Bảng.vn. Rows cũng có các phương thức để thêm/xóa hàng. j++) { … Dt. Dt. Dc_HVT. i < Dt. Dt=new DataTable(). Dc_HVT = new DataColumn ("HoVaTen".Rows.GetType ("String")).Columns.  Ví dụ : Tạo một bảng có 2 cột là Họ tên (Kiểu String) và Tuổi (Kiểu Int32) ……………………………….vn.Count. hoặc Dt = new DataTable("Tên_Bảng").  Clear(): Xóa tất cả các dữ liệu trong DataTable  Một số thuộc tính:  Columns: Là một tập hợp.80 .Caption = "Họ và tên". Type.  Khai báo: DataTable Dt . DataTable Dt .GetType ("Int32")).NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Dc_HVT.  Khai báo: DataRow Dr. ……………………………………… Hoặc có thể thêm ngắn gọn hơn: Dt.Caption = "Tuổi".0 – http://www. Tel: 03213-713. Type.Count.utehy. Dt=new DataTable(). // Tạo cột họ tên nhờ vào Column ở trên Dt. DataColumn Dc_HVT.Type. sửa…) của DataTable.Add (Dc_HVT). DataColumn Dc_Tuoi. i++) for (j=0. Có thể dùng vòng lặp kiểu như for (i=0.9 Lớp DataRow  Chức năng: Là một đối tượng để quản lý một hàng của một DataTable.

NewRow ().. Dr ["Tuoi"] = 30.utehy. sau đó chèn vào bảng này 2 bản ghi có giá trị tương ứng là {"Nguyễn Văn An". aptech@utehy.vn.Columns. Dr = Dt.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.10 Lớp DataSet  Chức năng: Là một đối tượng chứa các DataTable.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.. DataTable Dt .Add(Dc_Tuoi).net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin  Truy xuất các cột (ô) trong một DataRow như sau:  Dr[Chỉ số] hoặc Dr[Tên_Cột].Add (Dc_HVT). 20}. 0 1 2 DataSet Object  Khai báo:  DataSet Ds. Dt. DataRow Dr. 3. Tel: 03213-713. Dr ["Tuoi"] = 20.Rows.Add (Dr). V2. Nó là nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời cho ứng dụng trong quá trình xử lý. Dt. …………………………………………………………….  Một số phương thức:   Một số thuộc tính:  Tables: Chứa tất cả các bảng chứa trong Dataset. // Thêm vào bảng …………………………………………………………….319 P. Dt. Dt=new DataTable().0 – http://www.edu. // Tạo một hàng trắng Dr ["HoVaTen"] = "Nguyễn Văn An".aptech.NewRow (). // Tạo một hàng trắng Dr ["HoVaTen"] = "Nguyễn Văn Bình".vn. Lớp DataSet này nằm trong System.81 .Add (Dr). Trong đó Dr: là một biến kiểu DataRow  Ví dụ : Tạo một bảng có hai cột Họ tên và Tuổi. // Thêm vào bảng Dr = Dt.Data.Columns. 30} và {"Nguyễn Văn Bình". Dt.Rows.  DataSet Ds = new DataSet().

Conn. DataTable ngược trở về Cơ sở dữ liệu. Conn = new OleDbConnection (). Tên_Cho_DataSet): Điền dữ liệu lấy được vào DataSet.  Một số thuộc tính:  SelectCommand.Page { protected void Page_Load(object sender. Insert vào Cơ sở dữ liệu.w3.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. InsertCommand: trả về hoặc cho phép thiết lập các câu lệnh SQL để Chọn (Select).Data.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>DataSet demo</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <h2>Danh sách nhà cung cấp</h2> <asp:DataGrid runat="server" ID="dgrNCC"> </asp:DataGrid> </form> </body> </html> Trang Code using System.82 .utehy.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional. aptech@utehy.UI.aptech.w3. data V2. EventArgs e) { // Tạo đối tượng Connection và mở kết nối đến CSDL OleDbConnection Conn.0 Transitional//EN" "http://www.vn.dtd"> <html xmlns="http://www. using System.3.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. UpdateCommand.OleDb.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin  Tables[i] hoặc Tables[Tên_Bảng] : Tham chiếu đến một bảng cụ thể trong Dataset. Delete.319 P.  Một số phương thức:  Fill (DataSet.11 3.Web.11 Lớp DataAdapter  Chức năng: Đóng vai trò cầu nối / Chuyển đổi dữ liệu giữa Nguồn dữ liệu (DataSource) và các đối tượng thao tác dữ liệu (như DataSet chẳng hạn).Data.oledb. DeleteCommand. using System.  Ví dụ: Hiển thị toàn bộ bảng Suppliers ra màn hình Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DataSet. Tel: 03213-713.0.cs" Inherits="Lession_12_DataSet" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.  Ví dụ : Xem ví dụ mục 13.0 – http://www.edu.aspx. Cập nhật (Update).4.ConnectionString = "Provider=Microsoft.  Update(DataSet/DataTable…) : Cập nhật dữ liệu trong DataSet.jet. public partial class Lession_12_DataSet : System.

aptech. // Tạo đối tượng Command và select toàn bộ bảng Suppliers OleDbCommand Cmd.SelectCommand=Cmd.vn.CommandText = "Select * from Suppliers".Open ().ConnectionString += Server.MapPath (". Cmd. } } V2. aptech@utehy. Tel: 03213-713. OleDbDataAdapter Da.vn.DataSource = DsNCC.DataBind ().319 P. "DS_NCC").Connection = Conn. Da. Da./App_Data/nwind.83 .0 – http://www. Da=new OleDbDataAdapter(). dgrNCC.Fill (DsNCC. Cmd = new OleDbCommand ().net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin source=". Cmd. Conn.edu. Conn..Tables ["DS_NCC"]. // Hiển thị trên một bảng dgrNCC.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.utehy.mdb").NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. DataSet DsNCC = new DataSet ().

NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.84 .edu.0 – http://www.utehy. THỰC HÀNH 1.aptech. Tel: 03213-713.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.vn.vn. Tạo cơ sở dữ liệu Tạo cơ sở dữ liệu Access QLCB.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin II. aptech@utehy.319 P.MDB có những bảng với cấu trúc như sau:  Bảng tblCanBo  Bảng Bằng cấp: tblBangCap  Bảng phòng ban: tblPhongBan  Bảng trình độ chuyên môn: tblChuyenMon  Bảng chức vụ: tblChucVu V2.

1 Thiết kế trang giao diện (Chú ý: Các trang cần phải được gắn vào trong hệ thống giao diện đã được xây dựng ở bài trước.CanPhai {text-align:right.0 Transitional//EN" "http://www.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.aspx.w3. vì bảng này chứa cả dữ liệu dạng Xâu. Ở đây chỉ hướng dẫn cách nhập mẫu cho bảng tblUser. Học viên tạo các bảng khác một cách tương tự. aptech@utehy.utehy.cs" Inherits="Lession_13_NhapNguoiDung" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.85 . Nhập dữ liệu cho bảng.0 – http://www. datetime.w3. số.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www. Tel: 03213-713.319 P.edu. font-style:italic} </style> </head> V2.aptech. 2.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin  Bảng người dùng  Mối quan hệ giữa các bảng (Chú ý chọn Cascading Update/ Delete khi tạo) 2.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Nhập thông tin người dùng</title> <style type="text/css"> .Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. ví dụ: đưa vào MasterPage) Trang giao diện NhapNguoiDung.vn. bool.aspx <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="NhapNguoiDung.vn.

edu.vn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. aptech@utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <table style="border:solid 1px purple.86 .319 P. border-collapse:collapse.aptech.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.0 – http://www.color:White"> <h3 style="margin:3px 3px 3px 3px">Nhập thông tin người dùng</h3> </td> </tr> <tr> <td class="CanPhai"> Tên đăng nhập </td> <td> <asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="CanPhai"> Mật khẩu </td> <td> <asp:TextBox ID="txtPassword" runat="server"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td class="CanPhai"> Quyền hạn </td> <td> <asp:DropDownList ID="ddlQuyenHan" runat="server" style="text-align:left"> <asp:ListItem>1</asp:ListItem> <asp:ListItem>2</asp:ListItem> <asp:ListItem>3</asp:ListItem> <asp:ListItem>4</asp:ListItem> <asp:ListItem>5</asp:ListItem> </asp:DropDownList> </td> </tr> <tr> <td class="CanPhai"> Ghi chú </td> <td> <asp:TextBox ID="txtGhiChu" runat="server" Rows="2" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <asp:Button ID="cmdThem" runat="server" Text="Thêm" onclick="cmdThem_Click" /> V2.vn.utehy."> <tr> <td colspan="2" style="background-color:Purple. Tel: 03213-713.

Text = "". txtPassword.319 P.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin </td> </tr> </table> </div> </form> </body> </html> 2. using System.OleDb.Text. NgayTao. EventArgs e) { } protected void cmdThem_Click (object sender.Open (). string TenDN=txtUserName.Data.Now.ToString(). strSQL="Insert into tbluser(TenDangNhap.Text.ExecuteNonQuery ().Year. Conn.oledb.'" + MatKhau + "'. EventArgs e) { // Tạo đối tượng Connection và mở kết nối đến CSDL OleDbConnection Conn. public partial class Lession_13_NhapNguoiDung : System.vn.utehy. string GhiChu=txtGhiChu.vn. Cmd = new OleDbCommand (). using System. ddlQuyenHan. GhiChu) ".Text = "1".Web. Cmd.ToString().edu.Now.CommandText = strSQL.aptech.87 . txtGhiChu. QuyenHan.Parse(ddlQuyenHan. Conn = new OleDbConnection (). strSQL += " values ('" + TenDN + "'.cs using System.Text).aspx. V2. int QuyenHan=int. txtUserName.Month.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.. NgayTao += "/" + DateTime.Data.Page { protected void Page_Load(object sender.Text.mdb"). txtUserName.Text = "". Cmd.0 – http://www. aptech@utehy.Text = "". string strSQL. // Tạo đối tượng Command và select toàn bộ bảng Suppliers OleDbCommand Cmd.'" + GhiChu +"')".4. string NgayTao=DateTime. data source=". Conn. Cmd. MatKhau.jet.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP." + QuyenHan + ".'" + NgayTao + "'.Connection = Conn. Tel: 03213-713. NhapNguoiDung.MapPath (".UI.0. Conn./App_Data/QLCB.ConnectionString += Server.ToString() +"/" + DateTime. string MatKhau=txtPassword.2 Viết code behind.Day.Now.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Focus ().

"DS_USer").jet. Tel: 03213-713./App_Data/QLCB.MapPath (".oledb. DataSet DsNCC = new DataSet (). Conn = new OleDbConnection ().w3.2 Trang code behind Trang HienThiNguoiDung. Hiển thị dữ liệu trong bảng lên trình duyệt 3.SelectCommand = Cmd. Cmd = new OleDbCommand ().dtd"> <html xmlns="http://www.Page { protected void Page_Load(object sender.cs" Inherits="Lession_13_HienThi" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.aspx.aspx. data source=".org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.CommandText = "Select * from tblUser".utehy.aspx <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="HienThiNguoiDung.UI.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. // Tạo đối tượng Command và select toàn bộ bảng Suppliers OleDbCommand Cmd. using System.OleDb.cs using System.mdb").319 P.ConnectionString = "Provider=Microsoft.edu. aptech@utehy. // Hiển thị trên một bảng V2.ConnectionString += Server.0 – http://www. Cmd.aptech.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn.0 Transitional//EN" "http://www. Da = new OleDbDataAdapter ().org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <h2> Danh sách người dùng</h2> <asp:DataGrid runat="server" id="dgrDSNS"></asp:DataGrid> </div> </form> </body> </html> 3. Cmd. Da.88 . Conn.Data.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin } } 3.Fill (DsNCC.4. OleDbDataAdapter Da.Web.0. public partial class Lession_13_HienThi : System. Conn.1 Trang giao diện HienThiNguoiDung.Connection = Conn.vn.w3. Da. EventArgs e) { // Tạo đối tượng Connection và mở kết nối đến CSDL OleDbConnection Conn.Data..Open (). Conn. using System.

DataBind (). Điền (Fill) dữ liệu vào một DataSet.vn.edu.89 .0 – http://www.319 P. aptech@utehy. dgrDSNS. Gọi phương thức Update của DataAdapter để cập nhật thực sự vào Database.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin dgrDSNS. Cập nhật dữ liệu bằng DataSet và DataAdapter Để cập nhật dữ liệu vào trong CSDL.aspx. Chỉnh sửa dữ liệu trong các bảng của DataSet 5. Ví dụ: Sửa đổi trạng thái đăng nhập (Trường TrangThai) của tất cả người dùng trong bảng tblUser thuộc cơ sở dữ liệu QLCB.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Cập nhật dữ liệu thông qua Data Adapter</title> V2. đó là dùng phương thức Update của đối tượng DataSet và DataAdapter.w3. 4. Việc đặt câu lệnh Select ở đây là để về sau DataAdapter biết được các trường của bảng gồm những trường nào ? 3. Trang giao diện UpdatewithDataAdapter.cs" Inherits="Lession_13_UpdatewithDataAdapter" %> <html xmlns="http://www. Tạo kết nối đến CSDL 2. Tạo một thể hiện của CommandBuilder (OleDBCommandBuilder/ SqlCommandBuilder) 6. ta có thể dùng câu lệnh SQL dạng như "UPDATE … WHERE ….vn. Mô hình dạng như sau: Các bước cần phải thực hiện khi Update bằng DataAdapter: 1.mdb thành 1.DataSource = DsNCC. } } 4. Tạo đối tượng Command và đặt câu lệnh Select cho thuộc tính CommandText.Tables ["DS_USer"].aspx <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UpdatewithDataAdapter.utehy. Tel: 03213-713.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d." và thực thi bằng phương thức ExecuteNonQuery của đối tượng Command.aptech. Tuy nhiên còn có một cách khác để cập nhật nữa.

Cmd.90 . Da. Conn.319 P.vn. Conn."DSND").Update (Ds.mdb"). i++) { Ds. Da. } //Cập nhật trở lại Cơ sở dữ liệu OleDbCommandBuilder CmdBuilder = new OleDbCommandBuilder (Da). OleDbDataAdapter Da. Tel: 03213-713. Cmd = new OleDbCommand ().aptech.UI.Page { protected void cmdEnableAllUser_Click (object sender.ConnectionString += Server. // Điền dữ liệu vào DataSet DataSet Ds=new DataSet().SelectCommand = Cmd.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.Open (). // Sửa dữ liệu của bảng tblUser trong Dataset for (int i=0.OleDb.Tables["DSND"].0 – http://www.utehy. public partial class Lession_13_UpdatewithDataAdapter : System. Conn.edu. data source=".cs using System.MapPath (". Cmd."DSND")./App_Data/QLCB. /// Cập nhật bảng DSND trong Ds vào Cơ sở dữ V2. using System. EventArgs e) { // Tạo đối tượng Connection và mở kết nối đến CSDL OleDbConnection Conn.aspx. Conn = new OleDbConnection (). Da. aptech@utehy.Data.CommandText = "Select * from tbluser".Fill(Ds.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <h2>Sửa trạng thái đăng nhập thành 1</h2> <asp:Button runat="server" ID="cmdEnableAllUser" Text="Enable all users" onclick="cmdEnableAllUser_Click" /> </form> </body> </html> Trang code behind: UpdatewithDataAdapter.Connection = Conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft. using System..Tables["DSND"].0.Rows.jet.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.4.oledb. // Tạo đối tượng Command và select toàn bộ bảng tblUser OleDbCommand Cmd.Count. i < Ds. Da = new OleDbDataAdapter ().vn.Web.Rows [i]["TrangThai"] = 1.Data.

một mảng. Bài học này sẽ giới thiệu đặc tính Databinding bằng các điều khiển ASP.NET. một số hiển thị được cả những thông tin động (Dynamic . Việc khai báo này không phải ở trong file Code behind (*. Điều này làm cho code và điều khiển tách biệt và sáng sủa hơn. có thể gắn một giá trị đơn lẻ vào trang được gọi là Single Data Binding. Ví dụ: V2.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin liệu //Giải phóng các đối tượng không còn sử dụng Cmd. aptech@utehy. một danh sách. một tập hợp. thao tác…tự động".0 – http://www.vn. } } BÀI 8: Tìm hiểu và ứng dụng cơ chế Data Binding Mục tiêu: Kết thúc bài thực hành.91 .Dispose (). một biểu thức hoặc có thể là một thuộc tính khác. 2 Data Binding 2.NET Server.hay tổng quát là một biểu thức trả về giá trị. Thuật ngữ Data Binding ở đây được hiểu là "Gắn/ liên kết các điều khiển với một nguồn dữ liệu nào đó để hiển thị. ASP.tức là được tính toán khi chạy chương trình).aptech.Close (). Lý thuyết 1 Giới thiệu DataBinding ASP. Tel: 03213-713.edu.1 Dạng gắn kết dữ liệu đơn (Single DataBinding) Trong ASP.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.CS) mà là trong file giao diện (*.utehy. Da. Có những điều khiển cho phép chúng ta hiển thị những thông tin tĩnh (Static – tức là giá trị xác định được ngay khi lập trình).319 P. Cú pháp để gắn dữ liệu đơn vào trang như sau: <%# Giá_Trị %>. một trường dữ liệu trong bảng CSDL…. Điểm khác biệt chính của cơ chế Data binding so với các cơ chế liên kết dữ liệu khác đó là ở tính khai báo. Từ "Data" cũng cần phải được hiểu theo nghĩa rộng. một hàm.vn.NET cung cấp cho chúng ta rất nhiều điều khiển để cho phép hiển thị cũng như tiếp nhận thông tin từ người dùng. Để việc hiển thị thông tin động này một cách đơn giản và nhanh chóng. Conn. I.ASPX). học viên có thể:  Đọc và hiển thị dữ liệu sử dụng cơ chế DataBinding  Đọc và hiển thị dữ liệu sử dụng cơ chế DataBinding và điều khiển SqlDataSource  Cập nhật dữ liệu sử dụng SqlDataSource và GridView.Dispose (). nó không nhất thiết phải là cái gì đó liên quan đến Cơ sở dữ liệu như ta thường nghĩ mà có thể là một thuộc tính. Trong đó: Giá_Trị có thể là một hằng.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. một biến.NET cung cấp cho chúng ta một đặc tính gọi là "Data Binding" (Tạm dịch: "Gắn kết dữ liệu").

92 . Các điều khiển cho phép gắn kết dữ liệu thường có 3 thuộc tính với các ý nghĩa như sau:  DataSource: Là thuộc tính để chỉ đến nguồn dữ liệu cần gắn kết.NET để gắn kết quả đó vào một điều khiển dạng danh sách (Ví dụ ListBox.319 P.…) hay tổng quát là một tập hợp các mục (Collection Items ).…) để hiển thị mà không cần phải viết nhiều dòng code. Array.14/2) = " + Math.14/2) %> <br /> Thuộc tính khác: <%# "Tiêu đề của trang là " + this. thuộc tính … bất kỳ.utehy.edu. Chú ý: Trong thủ tục Page_Load cần thêm lệnh this.  DataTextField: Cho biết là gắn kết với trường nào của mỗi mục dữ liệu.…  DataSourceID: Chỉ đến một đối tượng cung cấp nguồn dữ liệu.vn. Nguồn dữ liệu này phải là một tập hợp. DropdownList. 2. sau đó hiển thị trên một Listbox thông qua cơ chế DataBinding: V2.DataBind() để thực sự gắn kết.0 – http://www. Có thể sử dụng hoặc thuộc tính DataSourceID hoặc DataSource nhưng không được cả hai. DataReader.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. CheckboxList. một biến.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. aptech@utehy. Ví dụ: DataTabe.aptech. ta hoàn toàn có thể dùng cơ chế DataBinding trong ASP.Sin(3.Title %> </form> </body> </html> Có thể gắn kết tới một biểu thức. Tel: 03213-713.2 Dạng gắn kết dữ liệu có sự lặp lại (Repeated Data Binding) Có rất nhiều trường hợp dữ liệu cần hiển thị là một danh sách (Ví dụ Mảng. bảng.vn.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" Inherits="_Default" %> <head runat="server"> <title>Data Binding demo</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> Hằng số: <%# 20 %> <br /> Hằng xâu: <%# "Xin chào" %> <br /> Biểu thức: <%# 10+5 %> <br /> Hàm : <%# "Sin(3. Trong trường hợp như vậy. Ví dụ 1: Tạo một mảng có 100 phần tử (từ 0 đến 99).

aptech@utehy.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Trang Code và kết quả: ArrayBinding.aspx Chú ý: Vì ở đây mỗi một phần tử của mảng chỉ có một giá trị duy nhất. Nhắc lại rằng. do vậy trong 3 thuộc tính DataSource. ta cần gọi phương thức DataBind của điều khiển hoặc DataBind của trang (Nếu gọi phương thức DataBind của trang thì tất cả các điều khiển con thuộc trang sẽ tự động gọi phương thức DataBind của riêng nó).cs V2.93 .edu.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Trang giao diện: ArrayBinding.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Tel: 03213-713.aptech. Cụ thể như trong trang Code behind sau đây.utehy.vn. để việc Bind dữ liệu thực sự diễn ra.vn.aspx.319 P. DataSouceID và DataTextField ta chỉ cần đặt giá trị duy nhất là DataSouce khi thực hiện bind mảng này vào ListBox để hiển thị.0 – http://www.

vn.aptech.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>DataReader Binding</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <h2>Danh sách người dùng</h2> <asp:ListBox ID="lstDSND" runat="server"></asp:ListBox> </form> </body> </html> Trang giao diện V2.cs" Inherits="Lession_14_DataBinding" %> <html xmlns="http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.w3.319 P.94 .aspx.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Ví dụ 2: Dùng cơ chế DataBind.vn.edu. Tel: 03213-713.0 – http://www. aptech@utehy.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.MDB vào một ListBox: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DataReaderBinding. hiển thị tất cả tên đăng nhập trong bảng tblUser thuộc CSDL QLCB.utehy.

utehy. Cmd.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn. Dr = Cmd.4.UI. aptech@utehy. Tuy nhiên.MapPath (".CommandText = "Select * from tblUser". EventArgs e) { // Tạo đối tượng Connection và mở kết nối đến CSDL OleDbConnection Conn. Trang code thực hiện việc Binding Chú ý: .. cần phải gọi phương thức DataBind () để thực hiện gắn kết và hiển thị thực sự.ConnectionString += Server.Ta gắn kết dữ liệu giữa Listbox với DataReader được bởi vì Dr chứa một tập hợp phần tử .0. Conn = new OleDbConnection (). OleDbDataReader Dr.oledb.NET cung cấp một số Data source controls sau đây: V2.OleDb.jet.DataTextField = "TenDangNhap". using System.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.mdb").95 .edu. // Bind kết quả vào Listbox để hiển thị trên trang web lstDSND. data source=".Data. còn một cách khác để đọc dữ liệu mà không phải viết code đó là dùng các điều khiển Data Source.ExecuteReader (). do vậy ta cần phải chỉ rõ thêm là Listbox sẽ gắn/lấy trường nào ra để hiển thị thông qua việc gán tên trường cần hiển thị cho thuộc tính DataTextField. Tel: 03213-713. .DataSource = Dr.Vì mỗi mục dữ liệu của nguồn dữ liệu (Dr) trong trường hợp này lại chứa nhiều trường.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin using System. Hiện tại ASP.vn./App_Data/QLCB.DataRead() == true)) để duyệt và đọc toàn bộ bản ghi lấy về.Connection = Conn. public partial class Lession_14_DataBinding : System. Cmd.ConnectionString="Provider=Microsoft.Web.Sau cùng. Cmd = new OleDbCommand (). // Tạo đối tượng Command và select toàn bộ bảng Suppliers OleDbCommand Cmd.0 – http://www. Các điều khiển Data Source (Data source controls). Conn.aptech. Conn.Open (). Conn. // Hiển thị TenDangNhap lstDSND.DataBind ().1 Giới thiệu về DataSource controls Ở bài trước chúng ta đã sử dụng các đối tượng truy xuất dữ liệu (như datareader) kết hợp với vòng lặp (while (Dr. 3. // Lấy dữ liệu từ nguồn Dr lstDSND.Page { protected void Page_Load(object sender. // Thực hiện gắn kết.319 P. 3.

Data Source=localhost"/> </connectionStrings> ………………………………. sau đó có thể gắn vào control này để lấy lại dữ liệu. Để đọc xâu kết nối này ta có thể thực hiện thông qua ký pháp dạng: <%$ %>. Tel: 03213-713. Ví dụ: Tạo một điều khiển SqlDataSouce để đọc toàn bộ nội dung của bảng tblUser trong cơ sở dữ liệu QLCB.aptech. thông số kết nối thường được đặt trong file cấu hình (web. delete. V2.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.oledb. Ý tưởng của DataSource control là: "Bạn chỉ việc đặt vài thông số kết nối và câu lệnh sql. ODBC.config ……………………………….. SqlClient. Tuy nhiên. Oracle. nó còn cho phép thực hiện các thao tác cập nhật khác như Update.Integrated Security=SSPI.. Bao gồm OleDb.mdb"/> </connectionStrings> ……………………………….config). (bài này sẽ sử dụng SqlDataSource để minh họa) ObjectDataSource: Truy xuất tới nguồn dữ liệu do người dùng tự định nghĩa. Nội dung của file web.Persist Security Info=False. <connectionStrings> <add name="QLCB" connectionString="Provider=SQLOLEDB.… 3. Việc gắn và lấy dữ liệu này thực hiện dễ dàng thông qua các thuộc tính khi khai báo control.NET.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin SqlDataSouce: Cho phép truy xuất tới bất kỳ nguồn dữ liệu sử dụng trình điều khiển (Provider) của ADO.. Trong đó: |DataDirectory| sẽ cho ta đường dẫn tới thư mục App_Data.config ……………………………….jet.4.96 . AccessDataSource: Truy xuất tới nguồn dữ liệu Access XmlDataSource: Truy xuất tới nguồn dữ liệu là file XML.319 P. Data Source=|DataDirectory|\QLCB.2 Sử dụng SqlDataSouce để chọn (Select) dữ liệu a) Tạo điều khiển SqlDataSouce: Cú pháp: <asp:SqlDataSource runat="server" ProviderName="Tên_Provider" ConnectionString="Đường dẫn tới file CSDL hoặc thông số kết nối" SelectCommand/ UpdateCommand/ DeleteCommand ="Câu lệnh SQL tương ứng" ID="Giá trị ID"> Lưu ý: Để cho linh hoạt. <connectionStrings> <add name="QLCB" connectionString="Provider=Microsoft. aptech@utehy.Initial Catalog=QLCB..vn.vn.utehy.1.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. với DataSouce control thì không chỉ có vậy.". Nếu cơ sở dữ liệu cần kết nối là SQL Server thì xâu sẽ có dạng: web.edu.0.config như sau: web.0 – http://www.

OleDb" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCB %>" SelectCommand="Select * from tblUser" ID="DSND" > </asp:SqlDataSource> <asp:GridView runat="server" ID="dgr" DataSourceID="DSND" > </asp:GridView> </form> V2.w3.aptech.vn.cs" Inherits="Lession_15_datasourceControl" %> <html xmlns="http://www. Tel: 03213-713.319 P.Data. aptech@utehy.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.edu.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn.97 .utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Tạo một SqlDataSource và select dữ liệu trong bảng tblUser Sau khi đã tạo một nguồn dữ liệu ở trên rồi thì việc sử dụng nguồn dữ liệu này để hiển thị khá đơn giản.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>SqlDataSouce control</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource runat="server" ProviderName="System.aspx. Ví dụ: Hiển thị bảng tblUser vừa lấy được ở trên.0 – http://www. Hiển thị danh sách người dùng <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="datasourceControl.

OleDb" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:NWIND %>" SelectCommand="Select * from Suppliers"> </asp:SqlDataSource> <h2> Danh sách nhà cung cấp</h2> <asp:DropDownList runat="server" ID="ddlDSNCC" DataSourceID="DSNCC" DataTextField="CompanyName"> </asp:DropDownList> </form> </body> </html> Trong đó: Xâu kết nối NWIND của file web. V2. Lưu ý: Khi thực hiện Update.aptech. cần phải Add các tham số (parameter) này trước khi thực hiện thao tác Update.vn. Tel: 03213-713.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin </body> </html> Ví dụ 2: Hiển thị tên các nhà cung cấp trong một Dropdownlist. Do vậy. Do vậy.edu.jet. Phân tích: Ở đây Dropdownlist chỉ hiển thị được một cột (trường dữ liệu) trong khi Dr chứa cả một bảng (có nhiều cột).oledb.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Hiển thị danh sách nhà cung cấp trong nwind.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.98 . aptech@utehy. thông thường ta sẽ truyền giá trị vào thông qua các tham số. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DataTextField.aspx. Data Source=|DataDirectory|\nwind.w3.cs" Inherits="Lession_15_DataTextField" %> <html xmlns="http://www. cần phải chỉ cho Dropdownlist biết là gắn với trường nào của Dr thông qua thuộc tính DataTextField.vn.utehy.0 – http://www.4.0.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.config có giá trị như sau: <connectionStrings> <add name="NWIND" connectionString="Provider=Microsoft.319 P.mdb"/> </connectionStrings> 3.Data.3 Sử dụng SqlDataSource để cập nhật dữ liệu Để cập nhật dữ liệu thì trong khai báo điều khiển SqlDatasource ta cần cung cấp cụ thể câu lệnh Update cho thuộc tính UpdateCommand.mdb</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource runat="server" ID="DSNCC" ProviderName="System.

OleDb" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCB %>" SelectCommand="Select TenDangNhap.edu.319 P.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. MatKhau from tbluser" UpdateCommand="Update tblUser set MatKhau=@MatKhau where TenDangNhap=@TenDangNhap" V2.99 .vn.aptech.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Ví dụ 1: Hiển thị bảng tblUser trong gridview.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. aptech@utehy. trong gridview: Đặt thuộc tính AutoGenerateEditButton="true".0 – http://www.w3. nhưng có thêm chức năng cập nhật. Tel: 03213-713. 2. Truyền tham số và giá trị cho các trường mà ta muốn cập nhật. Hiển thị cột Update.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Cập nhật người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource runat="server" ID="DSND" ProviderName="System. Trong đó 1) và 2) viết trong trang ASPX. Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UpdateDeleteUser.Data.cs" Inherits="Lession_15_DisplaytblUser" %> <html xmlns="http://www.utehy. thực hiện mấy công việc sau: 1. 4. Giao diện trang web Để có thể cập nhật được thực sự vào CSDL. Thêm thuộc tính UpdateCommand cho SqlDataSource 3.aspx.vn. Gọi phương thức Update của SqlDataSource. 3) 4) viết trong sự kiện Row_Updating của GridView.

NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.UI.319 P. string MKMoi.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NewValues ["TenDangNhap"]. } } Phân tích: Trong thuộc tính UpdateCommand ở trên.Web. System.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin </asp:SqlDataSource> <h2>Cập nhật thông tin người dùng</h2> <asp:GridView runat="server" ID="dgrDS" DataKeyNames="TenDangNhap" DataSourceID="DSND" AutoGenerateEditButton="true" onrowupdating="dgrDS_RowUpdating" > </asp:GridView> </form> </body> </html> Trang code using using using using using using using System. public partial class Lession_15_DisplaytblUser : System.ToString (). TenDN). // Sau đó add vào UpdateCommand của đối tượng SQLDataSource DSND. aptech@utehy.Update (). sau đó truyền giá trị là nội dung mà người dùng vừa sửa đổi. DSND. System.Page { protected void dgrDS_RowUpdating (object sender. System.Add("Tên".Parameters.Web.WebParts.edu.Data.vn. V2. System.100 .UpdateCommand. System."Giá trị") ….0 – http://www.Web.Web.WebControls.UpdateParameters.vn. MKMoi = e.Add ("MatKhau".WebControls. GridViewUpdateEventArgs e) { string TenDN.UI. ta có dòng: UpdateCommand="Update tblUser set MatKhau=@MatKhau where TenDangNhap=@TenDangNhap" Ở đây @MatKhau và @TenDangNhap được gọi là các tham số. TenDN = e.Data.Add ("TenDangNhap".UpdateParameters. MKMoi). Trong trường hợp này ta sẽ tạo bằng phương thức Add. System.NewValues ["MatKhau"].aptech.UI. Tham số này rất đa dạng.utehy.UI. Tel: 03213-713.ToString ().Web. DSND. // Tạo 2 tham số với giá trị tương ứng là TenDN và MKMoi.OleDb. nó có thể là nội dung của một textbox hay cũng có thể do ta tạo ra tường minh bằng câu lệnh dạng: SqlDataSource.

NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. ta viết e.vn.319 P.utehy. aptech@utehy.OldValues[Chỉ số / tên trường]. cụ thể gồm: Các giá trị cũ (OldValues). Rất may cho chúng ta là khi người dùng sửa đổi nội dung và bấm vào nút "Update" (bên cạnh Gridview) thì Gridview sẽ Postback trở lại Server và kích hoạt sự kiện RowUpdating: Khi postback (gửi về) server.vn.Keys[MaSanPham]…) Sau khi lấy được các giá trị này.101 .cs" Inherits="Lession_15_DisplaytblUser" %> <html xmlns="http://www.OleDb" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCB %>" SelectCommand="Select TenDangNhap.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. các giá trị mới (NewValues). ta sẽ tạo ra parameters tương ứng và gọi phương thức Update() của điều khiển SqlDataSource.NewValues[Chỉ số hoặc tên trường].org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Cập nhật người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource runat="server" ID="DSND" ProviderName="System. ta cũng tiến hành tương tự như khi cập nhật. Để truy xuất đến giá trị khóa của bản ghi hiện hành.Data.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Câu hỏi : Làm thế nào để lấy được giá trị mà người dùng vừa sửa ?. 3.4 Xóa bản ghi trong CSDL bằng SqlDataSource Để xóa bản ghi. chỉ số của hàng đang sửa và có thể cả giá trị khóa của bản ghi (nếu trong gridview ta đặt thuộc tính DataKeyNames) Để truy xuất đến các giá trị mới/cũ này ta viết: e. Tel: 03213-713.edu. e. đó là phải thêm thuộc tính DeleteCommand cho điều khiển SqlDataSource. MatKhau from tbluser" V2. nội dung trang web ở trên sẽ được bổ sung thêm như sau: Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UpdateDeleteUser.w3. Gridview sẽ gửi kèm các thông tin về hàng (bản ghi) hiện đang được sửa chữa. tạo và truyền tham số trong sự kiện RowDeleting.aspx. Như vậy.Keys[Chỉ số / hoặc tên trường] (Ví dụ e.0 – http://www.aptech.

net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin UpdateCommand="Update tbluser set MatKhau=@MatKhau where TenDangNhap=@TenDangNhap" DeleteCommand="delete from tblUser where TenDangNhap=@TenDangNhap"> </asp:SqlDataSource> <h2>Cập nhật thông tin người dùng</h2> <asp:GridView runat="server" ID="dgrDS" DataKeyNames="TenDangNhap" DataSourceID="DSND" AutoGenerateEditButton="true" onrowupdating="dgrDS_RowUpdating" > </asp:GridView> </form> </body> </html> Trang code using using using using using using using using using System.WebControls.Add ("TenDangNhap". MKMoi.OleDb.WebControls.UI.utehy. System.Web.UI. DSND.HtmlControls.DeleteParameters.Web. GridViewDeleteEventArgs e) { string TenDN = e.ToString (). } protected void dgrDS_RowUpdating (object sender. MKMoi = e.Web. TenDN).Web. System. public partial class Lession_15_DisplaytblUser : System. DSND.ToString (). System.Web.aptech.NewValues ["MatKhau"].Security. ///Lấy giá trị khóa DSND.Web.319 P.vn.NewValues ["TenDangNhap"].Update ().Keys ["TenDangNhap"].Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.Data.Web. TenDN = e.UI. Tel: 03213-713.vn.ToString (). GridViewUpdateEventArgs e) { string TenDN.Data.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Delete ().UI.Add ("MatKhau". System.Page { protected void dgrDS_RowDeleting (object sender. V2. // Sau đó add vào UpdateCommand của đối tượng SQLDataSource DSND.edu. System. System. DSND. System.UI.0 – http://www. TenDN). MKMoi). // Tạo 2 tham số với giá trị tương ứng là TenDN và MKMoi.102 .UpdateParameters.Add ("TenDangNhap".WebParts.UpdateParameters. aptech@utehy. System.

0 – http://www.aptech.utehy. Tel: 03213-713.319 P.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. aptech@utehy.vn.103 .Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. DeleteCommand của SqlDataSource.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin } } Chú ý: Thứ tự thêm tham số phải giống như thứ tự sử dụng tham số trong thuộc tính UpdateCommand.vn. V2.edu.

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin

II. THỰC HÀNH
Nội dung: Cơ sở dữ liệu được sử dụng: QLCB.MDF (cơ sở dữ liệu SQL Server)

1. Bài 1: Hiển thị danh sách cán bộ (bao gồm Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại) trong một Gridview, sử dụng cơ chế DataBinding. Hướng dẫn: Đọc dữ liệu bằng DataReader và Command. Sau đó "Gắn" GridView với DataReader bằng cách đặt thuộc tính DataSource của GridView: Trang giao diện
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DSCB_DataBinding.aspx.cs" Inherits="Lession_17_DSCB_DataBinding" %> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách cán bộ - version 1.0</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <h3>Danh sách cán bộ&nbsp; <asp:Button ID="cmdDisplay" runat="server" onclick="cmdDisplay_Click" Text="Hiển thị" /> </h3> <hr /> <asp:GridView runat="server" ID="dgrDSCB"> </asp:GridView> </form> </body> </html>

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.104

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Trang Code
using using using using using using using using System; System.Collections; System.Configuration; System.Data; System.Data.SqlClient; System.Web; System.Web.UI; System.Web.UI.WebControls;

public partial class Lession_17_DSCB_DataBinding : System.Web.UI.Page { private SqlConnection Conn = new SqlConnection (); private SqlCommand Cmd = new SqlCommand (); private SqlDataReader Dr; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void cmdDisplay_Click (object sender, EventArgs e) { Conn.ConnectionString =
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings ["strConn"].ToString();

Conn.Open ();

Cmd.CommandText = "Select HoVaTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SoDienThoai from tblCanBo";

Cmd.Connection = Conn; Dr=Cmd.ExecuteReader (); //Gắn kết với Gridview để hiển thị dgrDSCB.DataSource = Dr; dgrDSCB.DataBind (); Cmd.Dispose (); Conn.Close (); } }

2. Bài 2 Hiển thị thông tin về người dùng (Gồm họ tên, bằng cấp, chức vụ) mỗi khi người dùng chọn Đơn vị trong một Dropdownlist. Trang giao diện
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DSCB_PhongBan.aspx.cs" Inherits="Lession_17_DSCB_PhongBan" %> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Thông tin về cán bộ theo phòng ban</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server">

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.105

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin
<h3>Danh sách phòng</h3> <asp:DropDownList runat="server" ID="ddlDSPhong" AutoPostBack="true"> </asp:DropDownList> <br /> <h3>Danh sách cán bộ trực thuộc</h3> <asp:GridView runat="server" ID="dgrDSCB"></asp:GridView> </form> </body> </html>

Trang code
using using using using using using using using using using System; System.Collections; System.Configuration; System.Data; System.Data.SqlClient; System.Web; System.Web.Security; System.Web.UI; System.Web.UI.WebControls; System.Web.UI.WebControls.WebParts;

public partial class Lession_17_DSCB_PhongBan : System.Web.UI.Page { private SqlConnection Conn = new SqlConnection (); private SqlCommand Cmd = new SqlCommand (); private SqlDataReader Dr; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Conn.ConnectionString =
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings ["strConn"].ToString ();

Conn.Open (); if (IsPostBack == false) { Cmd.CommandText = "Select MaPhong from tblPhongBan"; Cmd.Connection = Conn; Dr = Cmd.ExecuteReader (); ddlDSPhong.DataSource = Dr; ddlDSPhong.DataTextField = "MaPhong"; ddlDSPhong.DataBind (); } else {

Cmd.CommandText="Select tblCanBo.HoVaTen, tblBangCap.MoTa, tblChucVu.MoTa " +

" FROM tblCanBo, tblBangCap, tblChucVu " + "WHERE tblCanBo.MaBangCap = tblBangCap.MaBangCap and " + " tblCanBo.MaChucVu=tblChucVu.MaChucVu and "+

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.106

để cho phép thêm mới các bản ghi. Sử dụng cơ chế DataBinding.Text + "'". } Cmd.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.ExecuteReader ().DataBind (). chuyên môn.vn. Conn.vn. chức vụ. bằng cấp. } } Bài 3: Xây dựng các trang cho phép cập nhật thông tin về người dùng. dgrDSCB. kết hợp với GridView tương tự như trong bài lý thuyết.0 – http://www. Tel: 03213-713. Cmd.aptech. Bài 4: bổ sung vào các trangở trên chức năng "Thêm mới".Dispose ().DataSource = Dr. Giao diện có dạng như sau: V2.107 . dgrDSCB.utehy.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.edu.MaPhongBan = '" + ddlDSPhong. phòng ban. Dr = Cmd.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin " tblCanBo.319 P. aptech@utehy.Close ().Connection = Conn.

Tìm hiểu lớp GridView 2. dạng checkbox…).108 . HyperLinkField Hiển thị giá trị của một trường dưới dạng siêu liên kết (hyperlink). sắp xếp.utehy. Nút này cho phép bạn có thể tạo ra các nút tùy biến kiểu như Add hay Remove. ví dụ: Định dạng. Hiển thị một checkbox ứng với mỗi mục trong GridView. sửa đổi. Loại cột BoundField ButtonField CheckBoxField CommandField Mô tả Hiển thị giá trị của một trường thuộc nguồn dữ liệu. từ đó có thể áp dụng làm Project cho môn học.vn. Trong bài học này. Lý thuyết 1. ObjectDataSource hay bất kỳ nguồn nào có cài đặt System. Cột này thường được dùng để hiển thị các trường kiểu Boolean (Yes/No). edit. phân trang. 2. Hiển thị các nút lệnh đã được định nghĩa sẵn để thực hiện các thao tác select. SqlDataSource. Để chỉnh sửa các cột dạng này. Nó cho phép gắn và hiển thị dữ liệu ở dạng bảng.NET.CollectionsEnumerable. Update. nó còn cho phép hiển thị dưới các hình thức khác (ví dụ dưới dạng nút. click chọn "smart tag" của GridView và chọn "Edit Field" hoặc chọn thuộc tính Columns của GridView trong cửa sổ thuộc tính. chúng ta sẽ đi tìm hiểu và sử dụng một số tính năng nổi bật của GridView.  Cập nhật dữ liệu (Sửa và Xóa) trực tiếp trên GridView.vn.edu. GridView có thể gắn kết dữ liệu với các nguồn như DataReader. các cột khác bổ trợ cho việc thao tác dữ liệu như Select. Giới thiệu tổng quan GridView có lẽ là một điều khiển trình diễn dữ liệu quan trọng nhất của ASP. trong đó mỗi hàng là một bản ghi. Tel: 03213-713. Delete hoàn toàn có thể tùy biến trong GridView. GridView còn có rất nhiều tính năng khác mà trước đây người ta phải viết rất nhiều dòng code mới có được.319 P.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Ngoài việc hiển thị. dạng HyperLink. Hiển thị một nút lệnh cho mỗi mục trong GridView.0 – http://www.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin BÀI 9: Làm việc với GridView Mục tiêu: Kết thúc bài thực hành này học viên có thể:  Sự dụng được khả năng sắp xếp và phân trang của GridView với các cột sinh ta tự động hoặc thủ công.1 Các thuộc tính và cột thuộc tính GridView ngoài việc hiển thị thuần túy các trường của một nguồn dữ liệu. hay delete. xóa dữ liệu. aptech@utehy. mỗi cột ứng với một trường dữ liệu.aptech.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.  Tạo ra các cột tùy biến: HyperLink và Image I. Loại V2.

net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin cột này cho phép bạn gắn một trường thứ hai vào URL của siêu liên kết.0 – http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Các thuộc tính: V2.aptech.vn. Loại cột này cho phép ta tạo ra các cột tùy biến. theo như mẫu định sẵn.utehy. ImageField TemplateField Hiển thị một ảnh ứng với mỗi mục trong GridView.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. aptech@utehy.109 . Hiển thị nội dung tùy biến của người dùng cho mỗi mục dữ liệu trong GridView.vn.edu.319 P. Tel: 03213-713.

Tel: 03213-713.utehy.2 Các style áp dụng cho GridView GridView rất linh hoạt trong việc trình bày dữ liệu. các hàng chẵn-lẻ v. EditIndex (SelectedIndex) SelectedIndex Rows Columns 2. Nếu đặt EditIndex = -1 thì sẽ thoát khỏi chế độ Edit.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. EditIndex = 2  hàng thứ 3 (chỉ số 2) sẽ về chế độ edit. aptech@utehy.319 P. hiện các đường viền của GridView.0 – http://www.110 .net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Thuộc tính GridLines ShowHeader ShowFooter PageSize PageCount PageIndex AllowPaging AllowSorting AutoGenerateColumns Mô tả Ẩn. các mục dữ liệu.vn. Cho biết số trang của nguồn dữ liệu mà nó gắn kết Get/Set chỉ số của trang đang được hiển thị Có cho phép phân trang không ( true = có) Có cho phép sắp xếp không (true=có) Có tự động sinh ra các cột ứng với các cột trong nguồn dữ liệu hay không ? Mặc định = true (có) AutoGenerateDeleteButt Tự động tạo ra cột Delete (true = tự động) on AutoGenerateUpdateBut ton AutoGenerateSelectButt on Tự động tạo ra cột Update (true = tự động) Tự động tạo ra cột Select (true = tự động) Đặt hàng nào đó về chế độ edit.aptech.edu. Một tập hợp chứa các cột của GridView.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Cho phép Hiện/ ẩn phần Header Cho phép Hiện/ ẩn phần Footer Get/Set cho biết mỗi trang chứa bao nhiêu dòng.vn. footer. nó cho phép ta định dạng các phần thông qua style.v… Bảng dưới đây sẽ giải thích rõ ý nghĩa một số thuộc tính: Thuộc tính style Mô tả V2. Trả về chỉ số của dòng đang chọn Một tập hợp chứa các hàng của GridView. Ví dụ ta có thể định dạng cho phần Header.

aptech@utehy. RowCancelingEdit RowCommand RowCreated RowDataBound RowDeleted V2. Khi AlternatingRowStyle được thiết lập thì sẽ áp dụng luân phiên giữa RowStyle và AlternatingRowStyle. Style áp dụng cho hàng đang được chọn (Selected)của GridView.vn. Dưới đây là bảng tổng hợp một số sự kiện hay dùng nhất: Tên sự kiện PageIndexChanged PageIndexChanging Mô tả Xuất hiện khi ta click chọn các nút ( << 1 2 3 >>) trong hàng phân trang.111 .net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin AlternatingRowStyle Style áp dụng cho các hàng dữ liệu chẵn-lẻ trong GridView. Thường được sử dụng để sửa nội dung của hàng khi nó vừa được tạo ra.vn. Xuất hiện khi người dùng click chọn các nút ( << 1 2 3 >>) trong hàng phân trang nhưng TRƯỚC khi GridView thực hiện việc phân trang. EditRowStyle FooterStyle HeaderStyle PagerStyle RowStyle Style để hiển thị hàng hiện đang được sửa (Edit). Tel: 03213-713. khi chúng ta click nút Update. Xuất hiện khi nút Cancel được click nhưng trước khi thoát khỏi chế độ Edit. Style áp dụng cho phần Header. các sự kiện này khi kích hoạt sẽ cung cấp cho ta những thông tin hữu ích trong quá trình xử lý.aptech. Xuất hiện khi nút Delete của một hàng được click. Style áp dụng cho các hàng dữ liệu trong GridView control. Xuất hiện khi một hàng dữ liệu được gắn vào GridView. Ví dụ.3 Các sự kiện GridView có rất nhiều sự kiện quan trọng. Style áp dụng cho phần Footer. Xuất hiện khi một nút được click.edu. SelectedRowStyle 2. Xuất hiện khi một hàng mới được tạo ra. Ta có thể hủy việc phân trang tại sự kiện này. Style áp dụng cho phần phân trang (các trang << 1 2 3 … >>).0 – http://www. Tại đây ta có thể sửa đổi nội dung của hàng đó.319 P.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Khi đặt thuộc tính này thì các hàng sẽ được hiển thị với định dạng luân phiên giữa RowStyle và AlternatingRowStyle.utehy. nhưng sau khi GridView đã delete bản ghi từ nguồn. nó sẽ kích hoạt sự kiện Updating và trả về cho chúng ta các giá trị mà người dùng vừa sửa….NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.

nhưng trước khi GridView update hàng dữ liệu. nhưng sau khi GridView update hàng dữ liệu. Sorted Sorting Xuất hiện khi Hyperlink (tiêu đề cột) được click.aptech. 3.edu.4 Các phương thức Tên phương thức DataBind() DeleteRow(int) Mô tả Gắn kết dữ liệu giữa GridView và nguồn dữ liệu (đặt các thuộc tính DataSource. Sự kiện này khi xảy ra.utehy.0 – http://www. Xuất hiện khi nút Edit được click. nhưng sau khi GridView thực hiện việc sắp xếp. SelectedIndexChanging Xuất hiện khi nút Select của hàng được click nhưng trước khi GridView xử lý xong thao tác Select.1 Phân trang Để thực hiện phân trang.vn. aptech@utehy. Tại đây có thể Cancel việc Delete. Tel: 03213-713. Valid) Sort(Biểu thức sx.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. nhưng trước khi GridView về chế độ sửa. V2. bool Cập nhật một dòng trong GridView.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin RowDeleting RowEditing RowUpdated RowUpdating SelectedIndexChanged Xuất hiện khi nút Delete được click nhưng trước khi GridView xóa bản ghi từ nguồn. DataTextField hoặc DataSourceID. nhưng trước khi GridView thực hiện việc sắp xếp.112 . Các tính năng hỗ trợ của GridView 3. Xóa một dòng trong GridView UpdateRow(int i. hướng sx) Sắp xếp dựa trên biểu thức và hướng.319 P. Xuất hiện khi nút Select của hàng được click nhưng sau khi GridView xử lý xong thao tác Select. Dựa vào đó ta có thể thực hiện việc sắp xếp một cách dễ dàng. có thể tùy biến hiển thị các trang (hiển thị dạng các số 1 2 3 hay mũi tên << >>) bằng cách đặt các thuộc tính con trong PagerSettings. Xuất hiện khi Hyperlink (tiêu đề cột) được click. Xuất hiện khi nút Update được click. cần đặt thuộc tính AllowPaging = True. Xuất hiện khi nút Update được click. Khi phân trang. 2.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn. nó sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin về tên cột vừa được click.

Mỗi trang gồm 5 bản ghi.aptech.aspx.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách người dùng .Paging với DataSet</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:Button runat="server" ID="cmdHienThi" Text="Hiển thị" onclick="cmdHienThi_Click" /> <asp:GridView runat="server" ID="dgrDSND" AllowPaging="true" AutoGenerateColumns="true" PagerStyle-HorizontalAlign="Center" V2.113 .319 P.cs" Inherits="Lession_18_PagingwithDataReaderBinding" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.w3.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.vn.vn. Tel: 03213-713.edu.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.0 – http://www.0 Transitional//EN" "http://www.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" AllowPaging="true" PageSize="5" PagerStyle-HorizontalAlign="Center" PagerSettings-Mode="NumericFirstLast"> </asp:GridView> </form> </body> </html> Nếu gắn kết gridview với DataReader/ DataTable/ DataSet thì cần phải chỉ định rõ chỉ số trang cần hiển thị khi sự kiện PageIndexChanging được kích hoạt.utehy. cụ thể như sau: Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="PagingwithDataReaderBinding. aptech@utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Ví dụ: Hiển thị tất cả người dùng trong bảng tblUser trong GridView nhưng sử dụng cơ chế phân trang.dtd"> <html xmlns="http://www.cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> <html xmlns="http://www. Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="AllUserwithPaging.w3.aspx.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.

net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin PagerSettings-Mode="NumericFirstLast" onpageindexchanging="dgrDSND_PageIndexChanging"> </asp:GridView> </form> </body> </html> Trang Code behind using using using using using System. System. GridViewPageEventArgs e) { dgrDSND.DataSource = Ds. } protected void cmdHienThi_Click (object sender. /// Bind dữ liệu vừa lấy được vào GridView để hiển thị dgrDSND. Cn. //Gọi hàm nạp dữ liệu } //Sự kiện này kích hoạt khi người dùng click số trang trên GridView // Khi người dùng click trang nào thì ta hiển thị trang đó trên browser // Chỉ số của trang vừa chọn nằm trong e.DataBind (). Da. dgrDSND. Chú ý lệnh đọc xâu kết nối trong tệp web. System. SqlDataAdapter Da = new SqlDataAdapter ("Select * from tblUser".Page { protected void NapDuLieu() { //Kết nối đến csdl SQL.vn. Cn.utehy.Data.Fill (Ds. Cn.config SqlConnection Cn = new SqlConnection ().Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.114 . "DSND").NewPageIndex protected void dgrDSND_PageIndexChanging (object sender.319 P.SqlClient.ToString(). // Đặt lại chỉ số trang cần hiển thị NapDuLieu ().Configuration. public partial class Lession_18_PagingwithDataReaderBinding : System.0 – http://www.PageIndex = e.Dispose ().Dispose ().edu.ConnectionString=ConfigurationManager.aptech.UI. Da. // Nạp lại dữ liệu } } V2.vn.Web. System.Collections.Data.Close ().NewPageIndex. aptech@utehy.ConnectionStrings ["QLCBConnectionString"]. Cn).Tables ["DSND"].Open (). EventArgs e) { NapDuLieu (). System. Tel: 03213-713. //Giải phóng khi không còn sử dụng Ds. DataSet Ds = new DataSet ().NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.

public partial class Lession_18_AllUserwithPaging : System.Page { protected void dgrDSND_Sorting (object sender.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Trang giao diện %@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Sorting.w3.Descending.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.edu.2 Tính năng tự động sắp xếp Tính năng này cho phép dữ liệu trong GridView sẽ tự động được sắp xếp theo giá trị của cột mà người dùng click. GridViewSortEventArgs e) { e.319 P. using System. Tel: 03213-713.vn.UI.0 – http://www.aptech.Web. cần đặt thuộc tính AllowSorting = true trong GridView.SortDirection= SortDirection. tại đây ta cần phải chỉ rõ cho GridView biết là sắp theo cột nào (SortExpression ) và theo chiều tăng hay giảm (SortDirection).cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> <html xmlns="http://www. using System.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" id="dgrDSND" AllowPaging="True" AllowSorting="True" PageSize="5" PagerStyle-HorizontalAlign="Center" PagerSettings-Mode="NumericFirstLast" </asp:GridView> </form> </body> </html> Trang code using System. } } V2. Ở đây ta có thể sắp xếp theo chiều tăng (Asscending) hoặc giảm (Descending).vn.aspx.utehy. Khi người dùng click chuột vào một cột tiêu đề nào đó của GridView thì sự kiện Sorting sẽ được kích hoạt. Ví dụ: Hiện thị danh sách người dùng trong bảng tblUser.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 3. khi người dùng click vào một cột thì sắp theo chiều tăng dần.Collections. Để bật tính năng này.115 . aptech@utehy.Configuration.

Asp sẽ tự động tạo ra các thuộc tính (thẻ) tương ứng trong GridView.1 Tạo cột BoundField thủ công Để tạo các cột thủ công.vn.edu. cần đặt thuộc tính AutoGenerateColumns = "Fase". Tạo các cột tùy biến HyperLink. Tổ hợp màu được chọn từ Template có sẵn. Cách thức chọn template cho GridView như sau: b1: Mở trang ở chế độ Design b2: Chọn GridView và chọn smart tag.3 Các mẫu hiển thị . BoundColunm… 4.NET cung cấp cho chúng ta sẵn một số Template (mẫu) để hiển thị GridView cũng khá đẹp. 4. bạn có thể sử dụng ngay các template này khi xây dựng ứng dụng.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 3.aptech.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.319 P.aspx.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. tại đây bạn có thể tiếp tục tùy biến thêm theo như ý muốn. sau đó soạn thủ công các cột trong cửa số Edit Columns. Tel: 03213-713. tiếp theo chọn AutoFormat b3: Chọn Format trong danh sách. Sau khi chọn Template.cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> V2.vn.Template ASP. Ví dụ: Hiển thị danh sách người dùng nhưng các cột tạo thủ công Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UserList_ColumnManual.116 .0 – http://www.utehy. aptech@utehy. Vì vậy.

w3.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <html xmlns="http://www.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" AllowPaging="True" PageSize="5" PagerStyle-HorizontalAlign="Center" PagerSettings-Mode="NumericFirstLast" AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False"> <Columns> <asp:BoundField DataField="TenDangNhap" HeaderText="Tên đăng nhập" SortExpression="tendangnhap" /> <asp:BoundField DataField="HoVaTen" HeaderText="Họ và tên" SortExpression="HoVaTen" /> <asp:BoundField DataField="MatKhau" HeaderText="Mật khẩu" SortExpression="MatKhau" /> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> 4.2 Tạo một cột hyperlink. thông thường trong câu lệnh SELECT chúng ta chỉ chọn các trường sẵn có trong bảng CSDL.utehy.vn. Hiển thị danh sách người dùng (bảng tbluser) trong đó có thêm cột "Chi tiết" để khi người dùng click chuột vào hyperlink này thì chuyển đến trang hiển thị chi tiết người dùng.vn.0 – http://www. Do vậy. Tel: 03213-713.aptech. SoLuong.319 P. về ý tưởng chúng ta cần phải tạo một cột mới có chứa sẵn Hyperlink sau đó "Chèn" trường này vào cột Hyperlink của GridView. HoVaTen là một cột mới (Do ta tạo ra ngay trong câu lệnh SELECT.117 . Ho là 2 trường của bảng. Trong ASP. SoLuong * DonGia As ThanhTien … V2. GridView có khả năng hiển thị (render) các trường có chứa HyperLink thành các thẻ <a href …> trên trình duyệt.NET. Chú ý: Trong SQL. tuy nhiên hoàn toàn có thể tạo ra một cột mới kiểu như sau: SELECT Ten + Ho as HoVaTen FROM … Trong đó: Ten. còn trong bảng CSDL thì không có trường này) Hay một ví dụ khác: SELECT TenHang. DonGia. aptech@utehy.edu. NgayXua.

NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.319 P. GridView cung cấp thẻ : <asp: HyperLinkField> <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UserList_ColumnHyperlink.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT TenDangNhap.utehy.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional. 'UserDetail. aptech@utehy. Để tạo cột hiển thị được HyperLink. Tel: 03213-713. MatKhau.0 – http://www.aspx. HoVaTen. Giá trị của nó bằng giá trị SoLuong * DonGia của bản ghi hiện tại.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Trường ThanhTien là một trường mới.0 Transitional//EN" "http://www.aspx?TenDangNhap=' + TenDangNhap as ChiTiet FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" AllowPaging="True" PageSize="5" PagerStyle-HorizontalAlign="Center" PagerSettings-Mode="NumericFirstLast" AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False"> <Columns> <asp:BoundField DataField="TenDangNhap" HeaderText="Tên đăng nhập" SortExpression="tendangnhap" /> <asp:BoundField DataField="HoVaTen" HeaderText="Họ và tên" SortExpression="HoVaTen" /> <asp:BoundField DataField="MatKhau" HeaderText="Mật khẩu" SortExpression="MatKhau" /> <asp:HyperLinkField HeaderText="Chi tiết" DataNavigateUrlFields="ChiTiet" Text="Xem chi tiết" /> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> 4.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.aptech.edu.3 Tạo cột Image V2.cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.vn.w3.w3.vn.dtd"> <html xmlns="http://www.118 .

HinhAnh FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" AllowPaging="True" PageSize="5" PagerStyle-HorizontalAlign="Center" PagerSettings-Mode="NumericFirstLast" AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False" > <Columns> <asp:BoundField DataField="TenDangNhap" HeaderText="Tên đăng nhập" SortExpression="tendangnhap" /> <asp:BoundField DataField="HoVaTen" HeaderText="Họ và tên" SortExpression="HoVaTen" /> <asp:BoundField DataField="MatKhau" HeaderText="Mật khẩu" SortExpression="MatKhau" /> <asp:ImageField DataImageUrlField="HinhAnh" HeaderText="Hình ảnh"> </asp:ImageField> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> V2..319 P.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.vn. MatKhau.vn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Tel: 03213-713.utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Tương tự như cột HyperLink. dùng thẻ <asp:ImageField DataImageUrlField . HoVaTen.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT TenDangNhap.aspx.edu. aptech@utehy. GridView cũng có một cột chuyên để hiển thị hình ảnh (ImageField) nếu trường dữ liệu gắn với nó chứa đường dẫn đến ảnh nằm trong ứng dụng.aptech./> Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UserList_ColumnImage.w3.119 . Để tạo cột cho phép hiển thị Image.0 – http://www.cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> <html xmlns="http://www.

Delete.vn. Update… 5. không cần phải viết bất kỳ dòng code nào. Edit.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 5. AutoGenerateDeleteColum. Đặc biệt khi nguồn dữ liệu là SqlDataSource thì việc sửa và xóa hoàn toàn tự động.120 .edu.utehy. Tel: 03213-713. Để bật tính năng này. Cụ thể như sau: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="AddEditUpdateDeleteColumn.aptech.cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1. AutoGenerateEditColum.aspx.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.w3. MatKhau FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" ID="dgrDSND" AllowPaging="True" PageSize="5" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="TenDangNhap"> <Columns> nhập"/> <asp:BoundField DataField="TenDangNhap" HeaderText="Tên đăng <asp:BoundField DataField="HoVaTen" HeaderText="Họ và tên"/> <asp:BoundField DataField="MatKhau" HeaderText="Mật khẩu" /> <asp:BoundField DataField="QuyenHan" HeaderText="Quyền hạn" /> <asp:CommandField HeaderText="Chọn" ShowSelectButton="True" /> <asp:CommandField HeaderText="Sửa chữa" ShowEditButton="True"/> <asp:CommandField HeaderText="Xóa" ShowDeleteButton="True" /> <asp:CommandField HeaderText="Thêm" ShowInsertButton="True" /> </Columns> <SelectedRowStyle BackColor="#999999" /> </asp:GridView> </form> </body> V2. HoVaTen. Tạo và xử lý các cột Select.w3.1 Thêm cột Select.vn. Edit .org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT TenDangNhap. Delete GridView không chỉ hiển thị được các bảng dữ liệu mà còn hỗ trợ rất tốt trong việc chỉnh sửa và xóa dữ liệu.0 Transitional//EN" "http://www.dtd"> <html xmlns="http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.319 P.0 – http://www. aptech@utehy.Update. cần bổ sung thêm thuộc tính vào GridView với giá trị là true cho AutoGenerateSelectColum.

edu.121 . QuyenHan=@QuyenHan WHERE TenDangNhap=@TenDangNhap"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" ID="dgrDSND" AllowPaging="True" PageSize="5" V2.2 Cập nhật dữ liệu Ví dụ 1: Xây dựng trang web cho phép hiển thị và cập nhật (Update) trường Họ và tên và Mật khẩu của bảng tblUser: Các bước cần tiến hành: . Tel: 03213-713.aptech.w3.319 P. .org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" UpdateCommand= "UPDATE tblUser SET MatKhau=@MatKhau.aspx. aptech@utehy.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.Tạo GridView và đặt thuộc tính DataKeyNames = "Tên trường Khóa của bảng CSDL" . Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="AddEditUpdateDeleteColumn. edit.Tạo một nguồn dữ liệu SqlDataSource .cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> <html xmlns="http://www.Gắn kết GridView với SqlDataSource bằng cách đặt DataSourceID của GridView = ID của SqlDataSource.vn. delete) 5.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.0 – http://www.Thêm thuộc tính UpdateCommand với câu lệnh cập nhật Sql.utehy.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin </html> Hiển thị các cột lệnh (Select.

vn. 5.edu.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> V2.aspx. Tức là ta cũng cần phải thêm thuộc tính DeleteCommand vào trong SqlDataSource.0 – http://www. Việc xóa cũng hoàn toàn tương tự như Update. Chú ý: Khi sử dụng nguồn dữ liệu là SqlDataSource và trong câu lệnh Update/Delete nếu ta đặt tên các tham số giống với tên của các trường dữ liệu (ví dụ MatKhau=@MatKhau) thì SqlDataSource sẽ tự động tạo các tham số sau đó truyền giá trị mà người dùng vừa mới nhập giúp chúng ta. cụ thể như sau: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="AddEditUpdateDeleteColumn.319 P. Vì vậy không cần phải viết các câu lệnh cập nhật tường minh.aptech. Trang Code: Không phải viết vì khai báo ở trên sẽ tự động cập nhật !!!.122 .utehy.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.vn.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="TenDangNhap"> <Columns> <asp:BoundField DataField="TenDangNhap" HeaderText="TênĐN" ReadOnly="true"/> <asp:BoundField DataField="HoVaTen" HeaderText="Họ và tên" ReadOnly="true"/> <asp:BoundField DataField="MatKhau" HeaderText="Mật khẩu" /> <asp:BoundField DataField="QuyenHan" HeaderText="Quyền hạn" /> <asp:CommandField HeaderText="Sửa chữa" ShowEditButton="True"/> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> Kết quả sau khi chạy trang ở trên.3 Xóa dữ liệu Ví dụ 2: Xây dựng trang web cho phép xóa bản ghi trực tiếp trên GridView. Tel: 03213-713. aptech@utehy.

vn.edu. MatKhau FROM tblUser" DeleteCommand="Delete tblUser where TenDangNhap = @TenDangNhap"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" ID="dgrDSND" AllowPaging="True" PageSize="5" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="TenDangNhap"> <Columns> <asp:BoundField DataField="TenDangNhap" HeaderText="Tên" ReadOnly="true" /> <asp:BoundField DataField="HoVaTen" HeaderText="Họ và tên" ReadOnly="true"/> <asp:BoundField DataField="MatKhau" HeaderText="Mật khẩu" /> <asp:BoundField DataField="QuyenHan" HeaderText="Quyền hạn" /> <asp:CommandField HeaderText="Sửa chữa" ShowEditButton="True" /> <asp:CommandField HeaderText="Xóa" ShowDeleteButton="True" /> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> Xóa trực tiếp trên GridView.utehy. HoVaTen.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.0 – http://www.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Cập nhật danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT TenDangNhap.vn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.123 .aptech. aptech@utehy. V2.w3.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <html xmlns="http://www.319 P. Tel: 03213-713.

Khi đó. để đọc giá trị này. Tel: 03213-713.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. HoVaTen.config. System.vn. Thực hành 1.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Hiển thị và sắp xếp với GridView.319 P.Collections.aspx.</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT TenDangNhap.config sẽ có dạng: …………………….Web. ngoài ra còn cho phép người dùng sắp xếp bảng hiển thị bằng cách click chuột lên các cột tiêu đề.. cần thêm phần tử vào cặp thẻ <AppSettings>. System. MatKhau FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView runat="server" ID="dgrDSND" AllowSorting="True" AllowPaging="True" DataSourceID="SqlDataSource1"> </asp:GridView> </form> </body> </html> Trang Code behind using using using using System..cs" Inherits="Lession_18_PagingSorting" %> <html xmlns="http://www.ConfigurationManager. địa chỉ. V2.ToString (). Hướng dẫn: Để lưu thông số nào đó trong file web. Ví dụ: Ta cần lưu thiết lập về kích thước của trang.0 – http://www.utehy. chức vụ) về cán bộ trong cơ sở dữ liệu QLCB. Trong đó thực hiện phân trang với kích thước trang được lưu trong file web.124 . khi đó web. aptech@utehy. Minh họa: Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="PagingSorting.UI. Bài 1: Hiển thị thông tin vắn tắt (gồm Họ và tên.AppSettings ["PageSize"].Web. ta viết: System.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.config.w3.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin II.edu.vn. <appSettings> <add key="PageSize" value="5"/> </appSettings> …………………….Configuration. System.aptech.

UI. 2. Trong đó có thêm cột chi tiết (dạng Hyperlink) để khi người dùng click chọn thì chuyển tới một trang mới là UserDetail.PageSize=int. Giao diện V2. Các phần tử cách nhau bởi dấu chấm phảy.edu.Configuration.aspx. public partial class Lession_18_PagingSorting : System.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.UI.vn.utehy. tại đây sẽ hiển thị toàn bộ các thông tin khác của người dùng vừa được chọn. } } Chú ý: Nếu muốn sắp xếp theo nhiều cột thì cần đưa danh sách tên cột (trường đó) vào thuộc tính SortExpression.vn.125 .0 – http://www. EventArgs e) { dgrDSND.Page { protected void Page_Load(object sender.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.ToString ()).aptech.ConfigurationManager.319 P. Tel: 03213-713. Bài 2: Tạo một trang hiển thị thông tin chi tiết về người dùng trong bảng tblUser.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin using System.AppSettings ["PageSize"].Web.Parse( System. aptech@utehy.Web.WebControls.

aspx: V2. Tel: 03213-713.cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> <html xmlns="http://www.aspx.aptech. HoVaTen.0 – http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.aspx?TenDangNhap=' + TenDangNhap as ChiTiet FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" AllowPaging="True" PageSize="5" PagerStyle-HorizontalAlign="Center" PagerSettings-Mode="NumericFirstLast" AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" > <Columns> <asp:BoundField DataField="TenDangNhap" HeaderText="Tên đăng nhập" SortExpression="tendangnhap" /> <asp:BoundField DataField="HoVaTen" HeaderText="Họ và tên" SortExpression="HoVaTen" /> <asp:BoundField DataField="MatKhau" HeaderText="Mật khẩu" SortExpression="MatKhau" /> <asp:HyperLinkField DataNavigateUrlFields="ChiTiet" HeaderText="Chi tiết" Text="Xem chi tiết" /> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> Trang UserDetail.edu.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Hướng dẫn: Cần tạo thêm một cột – ví dụ ChiTiet . aptech@utehy. MatKhau.ở ngay trong câu lệnh SELECT.vn. 'ChiTietNguoiDung.vn.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT TenDangNhap.126 .utehy. Minh họa: Trang giao diện (Không có Code behind) <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UserList_ColumnHyperlink.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. sau đó "Chèn" cột mới này vào trường HyperLinkField của GridView.w3.319 P.

vn.edu.vn. aptech@utehy.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Chi tiết người dùng</title> <style type="text/css"> . font-weight:bold} </style> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <h2 style="border-bottom:solid 2px">Chi tiết người dùng đặt tại đây</h2> <table> <tr> <td class="CotTrai">Họ và tên</td> <td><asp:Label runat="server" ID="lblHVT"></asp:Label></td> </tr> <tr> <td class="CotTrai">Tên đăng nhập</td> <td><asp:Label runat="server" ID="lblTenDN"></asp:Label></td> </tr> <tr> <td class="CotTrai">Mật khẩu</td> <td><asp:Label runat="server" ID="lblMK"></asp:Label></td> </tr> <tr> <td class="CotTrai">Quyền hạn</td> <td><asp:Label runat="server" ID="lblQH"></asp:Label></td> </tr> <tr> <td class="CotTrai">Trạng thái</td> V2.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin UserDetail. Tel: 03213-713.w3.aspx <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UserDetail.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.CotTrai { text-align:right.cs" Inherits="Lession_18_UserDetail" %> <html xmlns="http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.0 – http://www.utehy.aptech.319 P. font-style:italic.aspx.127 .

net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <td><asp:Label runat="server" ID="lblTT"></asp:Label></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <asp:Image runat="server" ID="imgPhoto"/></td> </tr> </table> <hr /> <a href="#" onclick="history.Text = Dr ["QuyenHan"].QueryString ["TenDangNhap"] + "'".UI.319 P. SqlDataReader Dr = Cmd. lblTT.Data. } Cmd.vn.Web.Web. using System. using System.Web. using System.ImageUrl = Dr ["HinhAnh"].ToString ().cs using System.Close ().ToString (). using System.UI.vn. // Hiển thị thông tin chi tiết ra các nhãn và thẻ Image if (Dr.SqlClient.ConnectionString= System.WebControls.aspx.Page { protected void Page_Load(object sender. SqlCommand Cmd = new SqlCommand ("Select * from tblUser where TenDangNhap= '" + Request. aptech@utehy. lblQH.Text = Dr ["HoVaTen"]. imgPhoto.0 – http://www.Collections. } } V2.Web. Trở về</a> </form> </body> </html> Trang Code UserDetail.Read()) { lblHVT.ConfigurationManager. using System.go(-1).aptech.Text = Dr ["TenDangNhap"]. lblTenDN."> &lt. Cn.Dispose (). lblMK. Tel: 03213-713. EventArgs e) { SqlConnection Cn = new SqlConnection (). Cn.ExecuteReader ().ToString ().Configuration.ToString ().NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.ToString().Text = Dr ["MatKhau"].Cn).ConnectionStrings ["QLCBConnectionString"].UI.ToString ().Text = Dr ["TrangThai"].Open ().utehy.ToString (). public partial class Lession_18_UserDetail : System.128 . Cn.edu.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.

Bài 3: Tạo một trang PhoToNguoiDung.cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> <html xmlns="http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. ở đó hiển thị 3 cột thông tin là HoVaTen. height:50px} </style> <title>Danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT TenDangNhap. Hướng dẫn: Cần tạo thêm một cột mới – ví dụ đặt tên là DuongDanAnh – sau đó "Chèn" trường này vào ImageField của GridView.aspx.utehy. TrangThai. Giả sử thư mục ảnh có tên là Images và nằm cùng với trang web.vn.aptech.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <style type="text/css"> img {width:50px. QuyenHan và Ảnh tương ứng. Tel: 03213-713.vn.129 . Minh họa: Trang code giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UserList_ColumnImage.edu. HoVaTen.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 3.319 P.0 – http://www. HinhAnh FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" ID="dgrDSND" DataKeyNames="TenDangNhap" AllowPaging="True" PageSize="5" PagerStyle-HorizontalAlign="Center" AllowSorting="True"AutoGenerateColumns="False"> <Columns> <asp:BoundField DataField="TenDangNhap" HeaderText="Tên đăng nhập" SortExpression="tendangnhap" /> <asp:BoundField DataField="HoVaTen" HeaderText="Họ và tên" SortExpression="HoVaTen" /> <asp:BoundField DataField="MatKhau" HeaderText="Mật khẩu" SortExpression="MatKhau" /> <asp:ImageField DataImageUrlField="HinhAnh" HeaderText="Hình ảnh" > </asp:ImageField> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> Kết quả  Kết quả V2.w3. aptech@utehy.

aptech@utehy. Bài 4: Tạo một trang CapNhatCanBo. trong đó cho phép người dùng sửa đổi Họ tên và Địa chỉ trực tiếp.edu.0 – http://www.utehy.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.319 P.cs" Inherits="Lession_18_AllUserwithPaging" %> <html xmlns="http://www. Tel: 03213-713. Hướng dẫn: Làm tương tự như bài lý thuyết (Thêm các cột Edit.w3.aspx. Delete vào GridView) Minh Họa: Trang giao diện (Không có Code ở trang CS) <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="EditUpdateDeleteCB. DiaChi=@DiaChi where MaCanBo=@MaCanBo" DeleteCommand="Delete tblCanBo where MaCanBo = @MaCanBo"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView DataSourceID="SqlDataSource1" runat="server" ID="dgrDSCB" AllowPaging="True" PageSize="5" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="MaCanBo"> <Columns> <asp:BoundField DataField="HoVaTen" HeaderText="Họ và tên" /> <asp:BoundField DataField="DiaChi" HeaderText="Địa chỉ" /> <asp:BoundField DataField="NgaySinh" HeaderText="NS" ReadOnly="true"/> <asp:BoundField DataField="SoDienThoai" HeaderText="ĐT" ReadOnly="true"/> <asp:CommandField HeaderText="Sửa chữa" ShowEditButton="True" /> <asp:CommandField HeaderText="Xóa" ShowDeleteButton="True" /> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> V2.) và xóa một cán bộ bất kỳ.vn.130 .aptech.vn.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách cán bộ</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblCanBo" UpdateCommand="Update tblCanBo set HoVaTen=@HoVaTen.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 4. (Trên GridView.

Tel: 03213-713. Lý thuyết 1. chúng ta có thể thêm bất cứ thẻ HTML hay thẻ server hợp lệ.vn. Ý nghĩa cụ thể của từng phần này như sau:  HeaderTemplate: Là phần cho phép định dạng tiêu đề trước nội dung hiển thị.…  ItemTemplate: Là phần cho phép định dạng cách thức hiển thị mục dữ liệu (bản ghi).Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. chúng ta đã tìm hiểu khả năng trình diễn dữ liệu rất mạnh của GridView.edu. Cái mẫu này do lập trình viên tự thiết kế. trong một số trường hợp cụ thể thì chúng ta vẫn rất cần phải có sự trình bày linh hoạt hơn. ví dụ: Chúng ta muốn trình bày dữ liệu theo chiều dọc chẳng hạn.1 Một số điều khiển hỗ trợ Template thường dùng Trong asp. Template – dịch ra Tiếng Việt – có thể hiểu là các Mẫu định sẵn.131 .0 – http://www. I.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin BÀI 10: Sử dụng Templates Mục tiêu: Kết thúc bài học này.. Phần này được tạo ra mỗi khi một dòng dữ liệu được gắn kết vào điều khiển. Thường là tên các trường trong CSDL. sắp xếp tự động và cập nhật dữ liệu tự động… Tuy nhiên.319 P.  Sử dụng ListView kết hợp với DataPager để hiển thị và duyệt các bản ghi.vn. aptech@utehy. nó có thể phân trang tự động. V2. Trong mẫu này. Bài học này sẽ giới thiệu thêm về Template của các điều khiển nâng cao là GridView. phần nội dung dữ liệu (DataItem) và phần chân trang (Footer). v. Một số điều khiển phổ biến hỗ trợ Template bao gồm:  GridView  DataGrid  DataList  Repeater 2. 2. Các điều khiển hỗ trợ Templates 2.utehy.v… Rất may là GridView (và các điều khiển khác) đều có cơ chế để hỗ trợ cho chúng ta khả năng tùy biến rất cao – đó là TEMPLATE !.2 Các loại Template Các điều khiển đều có một số phần hiển thị tương tự nhau: Như phần tiêu đề (Header). DataList và Repeater.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.aptech.NET có rất nhiều điều khiển hỗ trợ khả năng tùy biến bằng Templates. học viên có thể  Sử dụng được tính năng Template để trình diễn và cập nhật dữ liệu theo yêu cầu  Sử dụng được DataList để trình diễn dữ liệu dưới dạng cột. Giới thiệu tổng quan Trong các bài trước.  AlternateTemplate: Phần này cho phép định dạng cách thức hiển thị của phần tử thuộc hàng chẵn. Mỗi lần xử lý một mục dữ liệu (một bản ghi) thì hệ thống sẽ tự động đưa mục dữ liệu này vào bên trong mẫu.

Tel: 03213-713.vn. tuy nhiên sau đây chúng ta sẽ sử dụng Template của GridView.0 – http://www. thông thường chúng ta có mong muốn là hiển thị một số trường dữ liệu nào đấy.319 P. html . Ngoài ra. Vì vậy. server <ItemTemplate> controls …) <%# Eval("HoVaTen") %> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> Ví dụ 2: Như ví dụ 1 nhưng đặt họ tên vào các TextBox Trang giao diện V2.edu. Khi sử dụng Template. Giá trị của hàm Eval() này được đưa vào trong thẻ hiện hành thông qua cơ chế DataBind.1 Tạo template với GridView.sử dụng Templates</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false" AllowPaging="true"> Đặt nội dung bất <Columns> kỳ (Có thể là <asp:TemplateField HeaderText="Họ và tên"> text. asp.aspx.w3. Repeater control.aptech.org/1999/xhtml"> <head id="Head1" runat="server"> <title>Danh sách người dùng . Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DisplaytblUser. aptech@utehy. mỗi điều khiển còn có thêm các thuộc tính khác nữa.cs" Inherits="Lession_19_DisplaytblUser" %> <html xmlns="http://www. GridView control 3.utehy. Ví dụ 1: Tạo một trang web hiển thị danh sách Họ và tên người dùng trong bảng tblUser Ở bài trước ta đã hiển thị được một cách dễ dàng. kiểu như sau: Họ và tên: <b> <%# Eval ("HoVaTen") %></b> 3.132 .net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin  FooterTemplate: Cho phép định dạng chân trang sau nội dung hiển thị.net cung cấp một hàm gọi là Eval("Tên_Mục/Trường dữ liệu") cho phép chúng ta lấy dữ liệu của một trường thuộc bản ghi hiện hành. DataList control.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn.

vn.0 – http://www.319 P. Tel: 03213-713.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.aspx. aptech@utehy. Trong đó TrangThai được đặt trong ngoặc ngay sau họ và tên.org/1999/xhtml"> <head id="Head1" runat="server"> V2. Trang giao diện ………………………………………………………………………………………………………… …… <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false" AllowPaging="true"> <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Họ và tên"> <ItemTemplate> <%# Eval("HoVaTen") %> ( <%# Eval("TrangThai") %> ) </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> ………………………………………………………………………………………………………… …… Ví dụ 4: Hiển thị họ tên và ảnh Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DisplaytblUserOnTextBox.133 .net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin …………………………………………………………………………………………………… ………… <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false" AllowPaging="true"> <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Họ và tên"> <ItemTemplate> <asp:TextBox runat="server" Text='<%# Eval("HoVaTen") %>'> </asp:TextBox> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> ………………………………………………………………………………………………………… …… Ví dụ 3: Hiển thị họ tên và TrangThai.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.utehy.w3.edu.aptech.cs" Inherits="Lession_19_DisplaytblUser" %> <html xmlns="http://www.

ta cần thêm cặp thẻ <asp:TemplateField > </ asp:TemplateField> Trong đó.0 – http://www. Hình ảnh trên GridView.cs" Inherits="Lession_19_DisplaytblUser" %> <html xmlns="http://www.edu. Ví dụ 5: Hiển thị các trường HoVaTen. MatKhau. aptech@utehy.utehy.319 P.134 .Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <title>Danh sách người dùng .w3. Tel: 03213-713. Trang giao diện <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DisplaytblUserMultiCols.org/1999/xhtml"> <head id="Head1" runat="server"> <title>Danh sách người dùng .vn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.aptech.sử dụng Templates</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false" AllowPaging="true"> V2.vn. mỗi trường hiển thị trên một cột và Họ tên chữ đậm.aspx.sử dụng Templates</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false" AllowPaging="true"> <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Họ và tên & ảnh "> <ItemTemplate> <%# Eval("HoVaTen") %> <br /> <asp:Image runat="server" ImageUrl='<%# Eval("HinhAnh") %>'/> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> Thêm nhiều cột: Để thêm nhiều cột. mỗi cặp thẻ sẽ tương ứng với một CỘT của GridView .

vn.319 P. Như ví dụ 5 …………………………………………………………………………………………… <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" Width="100%" DataSourceID="SqlDataSource1" ShowHeader="false" AutoGenerateColumns="false" AllowPaging="true"> <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG"> <ItemTemplate> <b> Họ và tên: <%# Eval("HoVaTen") %></b> <hr/> Tên đăng nhập: <%#Eval("TenDangNhap") %> <br /> Quyền hạn : <%#Eval("QuyenHan") %> <br /> Trạng thái: <%#Eval("TrangThai") %> <br /> Hình ảnh : <br /><asp:Image runat="server" ImageUrl='<%#Eval("HinhAnh") %>' /> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> ……….edu.utehy..Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.135 .NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Họ và tên"> <ItemTemplate> <b><%# Eval("HoVaTen") %></b> <br /> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> <asp:TemplateField HeaderText="Trạng thái"> <ItemTemplate> <i><%# Eval("TrangThai") %></i> <br /> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> <asp:TemplateField HeaderText="Hình ảnh"> <ItemTemplate> <asp:image runat="server" ImageUrl='<%# Eval("HinhAnh") %>' Width="100px" Height="100px" /> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> Ví dụ 6: Hiển thị dữ liệu trong một cột ……….vn.aptech. Như ví dụ 5 V2.0 – http://www. Tel: 03213-713.. aptech@utehy.

Tel: 03213-713.2 Tạo template với DataList DataList cho phép ta hiển thị dưới dạng danh sách.vn. Danh sách này có thể chia làm nhiều cột như một số ứng dụng thường thấy trên Internet.319 P.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Ví dụ 8: Hiển thị ảnh như hình trên. ta cần đặt thuộc tính text của trường đó vào trong phương thức Bind.0 – http://www. dạng như sau: <asp:TextBox Text='<%# Bind("Tên_Trường") %>' runat="server" id="textBox"/> </ asp:TextBox> Ví dụ 7: Cập nhật hồ sơ cán bộ (Chỉ cập nhật trường "Bản thân") ……….edu.vn. Như ví dụ 5 ……………………………………………………………………………………… 3.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.aptech.. ………………………………………………………………………………………………………… …… V2..utehy.136 . Như ví dụ 5 ……………………………………………………………………………………… <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" Width="100%" DataSourceID="SqlDataSource1" DataKeyNames="MaCanBo" AutoGenerateColumns="false" AllowPaging="true"> <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="THÔNG TIN CÁN BỘ"> <ItemTemplate> <b> Họ và tên: <%# Eval("HoVaTen") %></b> <hr/> Mã Cán bộ: <%#Eval("MaCanBo") %> <br /> Ngày sinh : <%#Eval("NgaySinh") %> <br /> Địa chỉ: <%#Eval("DiaChi") %> <br /> Bản thân : <%# Eval("BanThan") %> </ItemTemplate> <EditItemTemplate> <b> Họ và tên: <%# Eval("HoVaTen") %></b> <hr/> Mã Cán bộ: <%#Eval("MaCanBo") %> <br /> Ngày sinh : <%#Eval("NgaySinh") %> <br /> Địa chỉ: <%#Eval("DiaChi") %> <br /> Bản thân : <asp:TextBox TextMode="MultiLine" runat="server" id="txtBanThan" Text='<%# Bind("BanThan") %>'> </asp:TextBox> </EditItemTemplate> </asp:TemplateField> <asp:CommandField ButtonType="Button" EditText="Sửa" ShowEditButton="true" /> </Columns> </asp:GridView> ……….net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin …………………………………………………………………………………………… Cập nhật dữ liệu Để cho phép sửa dữ liệu của một trường. aptech@utehy.

aptech. aptech@utehy.utehy.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.vn.edu.319 P. Tel: 03213-713.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:DataList runat="server" ID="DataList1" DataSourceID="SqlDataSource1" RepeatDirection="Horizontal" RepeatColumns="3" RepeatLayout="Table"> <ItemTemplate > Họ và tên: <b> <%# Eval ("HoVaTen") %></b> <br /> Quyền hạn : <%# Eval("QuyenHan") %> <br /> <asp:Image ID="Image1" Width="100px" Height="100px" runat="server" ImageUrl= '<%# Eval("HinhAnh") %>' /> <hr /> </ItemTemplate> </asp:DataList> </form> </body> ………………………………………………………………………………………………………… …… V2.vn.137 .0 – http://www.

aptech. đó là sử dụng Template.aspx. Ví dụ 9: Hiển thị họ tên và ảnh minh họa người dùng trong bảng tblUser sử dụng điều khiển Repeater.edu.vn.w3. Tuy điều khiển này không có khả năng phân trang.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Kết quả sau khi chạy trang ở trên 3.utehy.0 – http://www. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Repeater.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.vn.org/1999/xhtml"> V2.138 .cs" Inherits="Lession_19_Repeater" %> <html xmlns="http://www. Tel: 03213-713. Khi được gắn với nguồn dữ liệu.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. aptech@utehy. Repeater cho phép chúng ta tùy biến các mục tương tự như GridView và DataList. do đó chúng ta có thể dùng trong những trường hợp mà ở đó tài nguyên đóng vai trò quan trọng. nó sẽ lần lượt thực thi nội dung nằm trong phần Template mỗi khi một bản ghi được đọc từ nguồn.3 Tạo Template với Repeater (light-weight) Repeater cũng là một điều khiển có khả năng hiển thị dữ liệu dưới dạng danh sách.319 P. sắp xếp như GridView như nó là một điều khiển chiếm ít tài nguyên của hệ thống (vì vậy được gọi là điều khiển Light-weight).

139 . Tel: 03213-713.vn. điện thoại) vào các cột bằng cách đặt bên trong cặp thẻ <asp:DataItemTemplate> </> V2.aptech. Trong đó Họ tên chữ đậm.Đặt nội dung cần hiển thị (ở đây là Họ tên. 1.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin <head runat="server"> <title>Hiển thị danh sách người dùng</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:Repeater runat="server" ID="rptDSND" DataSourceID="SqlDataSource1"> <ItemTemplate> Họ và tên: <%# Eval("HoVaTen") %> <br /> <asp:Image runat="server" ImageUrl='<%# Eval("HinhAnh") %>' Width="100px" Height="100px" /> <hr /> </ItemTemplate> </asp:Repeater> </form> </body> </html> II.1 Yêu cầu Hiển thị danh sách cán bộ (bao gồm họ tên. THỰC HÀNH 1. aptech@utehy.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.utehy.Đặt thuộc tính AutoGenerateColumns = "false" .319 P.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.edu. địa chỉ.vn.0 – http://www.Tự tạo các cột cho GridView bằng cặp thẻ <asp:TemplateField> …</> . địa chỉ. Bài 1: Hiển thị danh sách cán bộ 1.2 Hướng dẫn: . điện thoại) trong bảng tblCanBo.

NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Danh sách cán bộ 1.vn.cs" Inherits="Lession_20_ThongTinCanBo" %> <head runat="server"> <title>Thông tin về cán bộ</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblCanBo"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView runat="server" ID="DSCB" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false"> <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Họ và tên"> <ItemTemplate> <b><%# Eval("HoVaTen") %></b> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> <asp:TemplateField HeaderText="Địa chỉ"> <ItemTemplate> <%# Eval("DiaChi") %> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> <asp:TemplateField HeaderText="Điện thoại"> <ItemTemplate> <%# Eval("SoDienThoai") %> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> V2.140 .utehy.aspx. aptech@utehy.aptech.edu.3 Minh họa: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ThongTinCanBo.319 P. Tel: 03213-713.vn.0 – http://www.

319 P.141 . cụ thể là : <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%# Eval("Photo") %>' /> .Vì trường Photo đã chứa đường dẫn đến file ảnh rồi. vì vậy để hiển thị hình ảnh thay vì văn bản text thuần túy. 2.edu.3 Minh họa: <asp:GridView runat="server" ID="DSCB" Width="100%" GridLines="Both" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false"> <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Họ và tên"> <ItemTemplate> <%# Eval("HoVaTen") %> </ItemTemplate> V2. Yêu cầu về giao diện 2.vn.aptech.Để đặt kích thước ảnh như nhau.utehy.1 Yêu cầu Bổ sung thêm trường Photo vào bảng tblCanBo.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin </Columns> </asp:GridView> </form> </body> </html> 2.2 Hướng dẫn: . có thể thêm thuộc tính Width và Height . Tel: 03213-713.0 – http://www. trường Photo này sẽ lưu đường dẫn tới file ảnh của mỗi cán bộ. Bài 2: Bổ sung thêm trường vào bảng 2. aptech@utehy.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.Trước giá trị <%# Eval("Photo") %> cần có thêm cặp dấu nháy đơn để đảm bảo tính đúng đắn khi đường dẫn ảnh chứa dấu cách. địa chỉ và ảnh tương ứng). trong đó thuộc tính ImageUrl sẽ được gán giá trị của trường Photo tương ứng.vn. ta sẽ tạo thêm phần tử <asp:Image>. Sau đó xây dựng trang web hiển thị thông tin cán bộ (bao gồm các trường Họ tên.

vn. ta sẽ đặt vào một table có kích thước cố định.vn.142 . địa chỉ.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin </asp:TemplateField> <asp:TemplateField HeaderText="Địa chỉ"> <ItemTemplate> <%# Eval("DiaChi") %> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> <asp:TemplateField HeaderText="Ảnh"> <ItemTemplate> <asp:Image runat="server" Width="100px" Height="100px" ImageUrl='<%# Eval("Photo") %>' /> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> 3 Bài 3: Hiển thị danh sách cán bộ dạng chi tiết.319 P.2 Hướng dẫn: Tạo một cột duy nhất.aptech.1 Yêu cầu: Thông tin được dàn trang theo chiều dọc (Flow). điện thoại và mô tả bản thân. 3. aptech@utehy. Kết quả V2.edu.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. Cột thứ nhất sẽ chứa thông tin ở dạng text như họ tên. Cột thứ hai sẽ hiển thị hình ảnh tương ứng. nhưng mỗi dòng của cột đó sẽ chứa tất cả các trường thông tin cần hiển thị. Tel: 03213-713.utehy.0 – http://www.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. bảng này có 1 hàng và 2 cột. Với mỗi hàng được tạo ra. 3.

2 Hướng dẫn: Tạo các template như bài 3.1 Yêu cầu Làm như bài 3.edu. Trong đó.3 Minh họa: <asp:GridView runat="server" ID="DSCB" Width="100%" GridLines="None" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false"> <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Trích ngang danh sách cán bộ"> <ItemTemplate> <table border="0px" width="300px"> <tr> <td style="width:200px.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin 3.utehy. Trong đó các trường muốn sửa chữa sẽ đặt vào các Textbox và dùng hàm <%# Bind("Tên_Trường")%>.319 P.aptech.vn.vn. Bài 4: Hiển thị danh sách người dùng dưới dạng Flow (tuyến tính) 4.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. 4.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d. nhưng thêm 2 command là Edit và Delete.143 .border-top:solid 1px"> <b> <%# Eval("HoVaTen") %> </b><br /> <%# Eval("DiaChi") %> <br /> <%# Eval("SoDienThoai") %> <br /> <%# Eval("BanThan") %> </td> <td style="width:100px"> <asp:Image runat="server" Width="100px" Height="100px" ImageUrl='<%#Eval("PhoTo") %>' /> </td> Cột 1 Cột 2 </tr> </table> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> </Columns> </asp:GridView> 4. 4. nhưng có thêm chức năng cập nhật và Delete. THông tin hiển thị gồm Họ tên. Điện thoại. Tel: 03213-713.0 – http://www.3 Minh họa: V2. aptech@utehy. Địa chỉ. trường địa chỉ sẽ hiển thị ở dạng Text Multiline khi sửa.

cs" Inherits="Lession_20_DSCB_ImageField" %> <html xmlns="http://www.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin Kết quả.vn.vn. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DSCB_ImageField.utehy.aspx.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.w3. SoDienThoai=@SoDienThoai Where MaCanBo=@MaCanBo" V2.aptech.319 P. Tel: 03213-713. DiaChi=@DiaChi.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Cập nhật danh sách cán bộ</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblCanBo" UpdateCommand="Update tblCanBo SET HoVaTen=@HoVaTen.edu. aptech@utehy.0 – http://www.144 .

vn.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.edu.319 P.aptech. aptech@utehy. Tel: 03213-713.utehy.vn.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin DeleteCommand="Delete tblCanBo where MaCanBo=@MaCanBo"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView runat="server" ID="DSCB" Width="100%" GridLines="both" DataKeyNames="MaCanBo" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false"> <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Họ và tên"> <ItemTemplate> Phần template <b><%# Eval("HoVaTen") %></b> <br /> cho chế độ Địa chỉ: <%# Eval("DiaChi") %> <br /> thường Điện thoại: <%# Eval("SoDienThoai") %> (chưa sửa) </ItemTemplate> <EditItemTemplate> <b>Họ tên: </b><br /> <asp:TextBox runat="server" ID="txtHVT" Width="98%" Text= '<%# Bind("HoVaTen") %>' > </asp:TextBox> <br /> Phần template cho chế độ soạn thảo (edit mode) <b>Địa chỉ: </b><br /> <asp:TextBox runat="server" ID="txtDC" Width="98%" TextMode="MultiLine" Rows="5" Text='<%# Bind("DiaChi") %>'> </asp:TextBox> <br /> <b>Điện thoại: </b> <br /> <asp:TextBox runat="server" ID="txtDT" Width="98%" Text= '<%# Bind("SoDienThoai") %>'> </asp:TextBox> </EditItemTemplate> </asp:TemplateField> <asp:CommandField HeaderText="Sửa chữa" EditText=" Sửa" UpdateText="Lưu" ButtonType="Link" CancelText=" Hủy bỏ" ShowEditButton="true" /> <asp:CommandField HeaderText="Xóa" DeleteText=" Xóa" ButtonType="Link" ShowDeleteButton="true" /> </Columns> </asp:GridView> </form> V2.0 – http://www.145 .

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin
</body> </html>

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.146

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin

Bài 5: Hiển thị thông tin kèm Hyperlink
5.1 Yêu cầu Hiển thị thông tin trích ngang về người dùng trong bảng tblUser, trong đó dưới mỗi người dùng thêm một Hyperlink là "Xem chi tiết" để khi người dùng click vào hyperlink này thì mở trang UserDetail.aspx và hiển thị chi tiết thông tin về người dùng đó. Yêu cầu thêm: Danh sách này hiển thị làm 3 cột. 5.2 Hướng dẫn: Để hiển thị thông tin dưới dạng cột, ta sử dụng điều khiển DataList. Trong mỗi Hyperlink ta sẽ tạo liên kết đến trang UserDetail.aspx và truyền cho trang này ID (trong trường hợp này là TenDangNhap) của người dùng tương ứng. Dựa vào ID này, trang UserDetail.aspx sẽ đọc (dùng Request.QueryString["TenNguoiDung"]) sau đó select thông tin ứng với ID đó và hiển thị. 5.3 Minh họa:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DataListControl.aspx.cs" Inherits="Lession_19_RepeaterControl" %> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Danh sách cán bộ</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLCBConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM tblUser"> </asp:SqlDataSource> <asp:DataList runat="server" ID="DataList1" DataSourceID="SqlDataSource1" RepeatDirection="Horizontal" RepeatColumns="3" RepeatLayout="Table"> <ItemTemplate > <b> <%# Eval ("HoVaTen") %></b> <br /> Quyền hạn : <%# Eval("QuyenHan") %> <br /> <asp:Image Width="100px" Height="100px" runat="server" ImageUrl= '<%# Eval("HinhAnh") %>' /><br />

<a href ='UserDetail.aspx?TenDangNhap=<%#Eval("TenDangNhap") >'>
Xem chi tiết </a> <hr /> </ItemTemplate> </asp:DataList> </form> </body> </html>

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.147

Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin

Kết quả.

Bài 6: Thực hiện phân trang
6.1 Yêu cầu: Hiển thị danh sách người dùng dưới dạng cột và thực hiện phân trang. 6.2 Hướng dẫn: Để thực hiện tạo các cột, có thể sử dụng điều khiển DataList, ngoài ra ta còn một điều khiển khác cũng rất mạnh cho phép hiển thị dưới dạng các cột nhưng có thêm khả năng phân trang, đó là: ListView controls. 6.3 Các bước thực hiện: B1. Tạo nguồn dữ liệu SqlDataSource như những bài trước. B2. Tạo một ListView và gắn với nguồn dữ liệu SqlDataSource (như bài trước) B3. Cấu hình cho ListView (chọn smart tag), sau đó click chọn "Config ListView…"

V2.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 03213-713.319

P.148

B5: Mở trang web. Tel: 03213-713.utehy. Một cách phân trang khác là tạo một DataPager và gắn vào ListView.vn.319 P.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin B4: Chọn các thông số như hình bên dưới.0 – http://www.vn.aptech. aptech@utehy. Cách này có ưu điểm là phần trang có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình.edu. Khi đó ta chỉ cần đặt thuộc tính PagedControlID="ListView1".149 . Lưu ý: Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi format của ListView bằng các vào Source code editor để sửa. Kết quả hiển thị V2.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.

Tất cả các bản đều có thể download từ Internet hoặc vào máy \\AptechServer để lấy.NET\Framework\v2. Sau đó một hộp thoại hiện ra cho phép ta chọn thư mục sẽ lưu kết quả.50727\aspnet_regiis. Để xuất bản web.vn.exe –i – enable V2.2 "Gắn" IIS với .0 – http://www.0 trở lên. ứng dụng chạy sẽ nhanh hơn và bảo mật hơn. ĐÓNG GÓI WEBSITE Sau khi hoàn tất dự án thì một khâu quan trọng nữa cần phải thực hiện để đảm bảo vấn đề bản quyền đó là biên dịch và xuất bản ứng dụng web.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech http://08tn1d.0 có sẵn trong CD Windows XP SP2.319 P. Việc xuất bản (Publish) ứng dụng sẽ giúp biên dịch các file code behind (file CS) thành các assemblies (file DLL).utehy. aptech@utehy.NET WEBSITE 1.Net framework thì còn phải một bước nữa trước khi có thể mở các trang viết bằng .150 .1 Cài đặt Nên chọn bản .NET Framework 2. 2. Khi đó.Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. Cài đặt IIS Vào Start  Settíng  Control panel chọn Add Remove Programs Chọn Windows Components Tick chọn "Internet Information Service" (IIS) 2.vn.edu. Bộ .NET Framework Thường khi cài đặt xong IIS và .net 2.net framework với IIS bằng dòng lệnh (Click start  Run và gõ): C:\WINDOWS\Microsoft. Tel: 03213-713.net –diễn Đàn Sinh Viên Toán Tin PHỤ LỤC I.0. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG IIS HỖ TRỢ ASP.net framework 2. Ứng dụng được biên dịch này có thể copy vào web Server để thực thi.net. đó là phải thực hiện gắn kết .aptech. Right click vào Tên của Solution và chọn mục Publish. Cài đặt . II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful