You are on page 1of 2

เเผนที่บ้านพลเอกวุฒิชัย พรพิบูลย์

700 ซอย อ่อนนุช 17, ถนน สุขุมวิท 77, เขตสวนหลวง กทม.


10250
โทร. 01-834-8084, 02-717-8620-2
Motor way Jusco

พัฒนาการ
สี่แยก
พัฒนาการ ถนน

ถนน
ศรีนครินทร์
พระราม 9
ถนน

เมื่อผ ่าน สัญญาณไฟ จราจรที่ 2 เริ่มจา กสี่ แยก


คลองตัน กรุณาชิดขวาเพือ ่ ลงอุโมงค์กลับรถ
และชิดซ้ายเข้าพัฒนาการ 30
ปั๊มน้า
มัน
Petronas
ปัม
้ นำ้า
Shell ซอย พัฒนาการ 30
ESSO Seven Eleven
พัฒนาการ

Bunny 7-11
Snooker

50เมตร บ้าน พลเอก วุฒิชัย พร

ถนน สุขุมวิท 77
ถนน

สัญ ญาณไฟ จร าจร ที่ 2


พิบูลย์

( อ่อนนุช )
Seven Eleven
7-11 ซ. อ่อนนุช
ร้านขายไม้ 17
ซอย พัฒนาการ 20 ประดับ
(สวนหลวง)
ทางด่วน ทางด่วน อาจณรงค์-
รามอินทรา รามอินทรา
สี่เเยกคลองตัน
ถ. ถ. สุขุมวิท
รามคำาแหง 71
พระราม 9

สะพานข้ามสีเ่ เยก
ถนน

คลองตัน
เพชรบุรี
ถนน

ถ. สุขุมวิท 63
( เอกมัย )
= สัญญาณไฟ