L0N6 N6UYE N Itbu c bie n!

K
ho ng chi “do t cha y” ma n a nh
vo i nhu ng ca nh “kho a mo i”
no ng bo ng cu a 2 cha ng “du c
ru a”, bo phim co n khie n du
lua n quan ta m da c bie t sau khi duo c
mo i tham gia LH phim Toronto - lie n
hoan phim lo n thu hai the gio i.
Nha n mo t trong hai vai nam chinh
cu a “Hotboy no i loa n”, Ho Vinh Khoa
da chia se vo i The thao Nga y nay ve
qua trinh do ng phim va du d¦nh cu a
anh trong tho i gian to i.
Ho Vình Khoa tham gIa va o phIm
sau l5 phu t thu vaI va mo t cuo c dIe n
thoa I da I 2 phu t cu a da o dIe n Vu
Ngo c Ða ng, cuo c dIe n thoa I quye t
d[nh do co no I dung gí va y?
Sau l5 phu t thu vai, do c ky k¦ch
ba n, pha n tich ve nha n va t to i da co
quye t d¦nh cu a minh. Cuo c die n
thoa i 2 phu t do chi don gia n la to i
nha n lo i tham gia bo phim va nhu ng
suy nghi cu a to i ve k¦ch ba n, cu ng
nhu nha n va t ma to i se da m nha n.
Ho Vình Khoa chí nha n nhu ng
du a n phIm anh tha y hu ng thu va
phu ho p. Vo I "Hotboy no I Ioa n",
anh tha y hu ng thu nha t o dIe m gí?
Ðie u la m to i hu ng thu o bo phim
na y chinh la duo c la m vie c vo i mo t
e -kip ra t chuye n nghie p, no giu p to i
tu tin hon bo i da y la vai die n da u tie n
cu a minh. Ngoa i ra, nha n va t Kho i
trong phim ma to i da m nha n la mo t
nguo i tinh ca ch so ng no i ta m, pha i
die n xua t kho ne n to i cu ng muo n thu
su c minh. Ða y kho ng chi la mo t bo
phim ve de ta i do ng tinh, ma co n la
su pha n a nh, mo ta cha n thu c ve do i
so ng nghe nghie p cu a nhu ng nguo i
ha nh nghe ma i da m do ng tinh. To i
hy vo ng bo phim se la mo t lo i ca nh
ba o de n nhu ng nguo i co y d¦nh la m
co ng vie c na y. Ve pha n minh, to i
mong vai die n da c bie t na y se
nha n duo c nhie u su do ng ca m va
chu y tu phia nguo i xem.
Khong duoc dao tao ve dIen
xuat, canh nao trong phIm "Iam
kho" anh nhIeu nhat?
Thu c ra to i cu ng da tu ng ho c ga n
2 na m ta i truo ng Sa n kha u - Ðie n
a nh va co d¦p tie p xu c vo i mo t so e -
kip la m phim, khi duo c cho n la m
guong ma t qua ng ca o cho ca c nha n
ha ng. Nhung nhu ng kinh nghie m do
qua it so vo i mo t bo phim lo n ma to i
tham gia, vi va y to i co ga ng ra t nhie u
va da c bie t la su giu p do cu a e -kip.
Ca nh quay kho nha t vo i to i la ca nh
kho c da u tie n. Truo c da y to i cu ng
tu ng co d¦p die n kho c, nhung kho ng
gian lu c do kha de ta p trung, co n
hie n truo ng quay thi co ra t do ng
nguo i de n xem, vo i nhie u a m thanh
ho n ta p kha c nhau. Ngoa i ra, to i co n
b¦ a p lu c ve phim nu a, vi co ng doa n
la m phim nhu a ra t da t tie n ne n doa n
la m phim kho ng the cu ba m ma y va
cho do i to i kho c duo c. May ma n thay
ve sau na y mo i thu cu ng da o n, ne u
tinh so so, suo t qua ng tho i gian do ng
“Hot boy no i loa n” to i cu ng pha i kho c
to i ma y la n da y chu .
La mot nguoI song kha noI tam,
chac anh khong gap kho khan gí
khI phaI the hIen nhung canh the
hIen tam Iy nhan vat?
Moi nguoi deu nghi nhu vay
nhung khi vao vai roi moi thay
khong phai vay, voi nhung phan
doan the hien noi tam nhan vat toi
phai dien lam sao cho no that
nhat, khong b¦ go bo ve tam ly.
Cung giong nhu canh khoc thi voi
nhung canh dien tap trung tam ly
khong gian thuong phai tinh lang
thi minh se de dang dien hon vi
vay khong co gi la de dang ca.
Ho Vình Khoa noI muon dI theo
con duong ca hat, va anh cung Ia
ca sì hat chïnh trong bo phIm nay,
duong nhu anh da co mot ke
hoach kha baI ban cho vIec do?
Ca ha t la nie m dam me cu a to i
ma , vi va y vie c chua n b¦ mo t ke
hoa ch da i hoi cho no la chuye n
duong nhie n. To i da ma t 2 na m mie t
ma i de ho c thanh nha c, vu da o, re n
luye n ve hinh the va hie n ta i to i da
sa n sa ng theo duo i dam me cu a
minh. May ma n no i tie p may ma n,
to i la i duo c cho n la nguo i ha t ca c ca
khu c cu a nha c phim ne n da y cu ng la
d¦p de kha n gia chu y hon de n minh.
Va o khoa ng giu a tha ng l0, to i se
cho ra ma t album da u tay cu a minh
vo i ca c ca khu c theo phong ca ch
pop ballad, R&B. Vo i nhu ng co ga ng
cu a minh trong co ng vie c, to i hy
vo ng kha n gia se kho ng chi u ng ho
to i o phim ma co n ca trong a m nha c.
NhIeu nguoI bính Iuan Ho Vình
Khoa se but pha sau khI bo phIm
duoc cong chIeu, sao anh khong
chuyen tam dong phIm ma IaI cu
muon Iam ca sì?
Ca m on vi nhu ng binh lua n to t
cu a mo i nguo i. Thu c su mo i nguo i
cu ng chua ai xem phim, chua xem
to i do ng ra sao ne n cu ng cha ng the
bie t duo c sau phim to i co bu t pha
hay kho ng. Mo i thu va n co n dang
na m o phia truo c. Co n qua so m de
no i to i ne n chuye n ta m va o do ng
phim kho ng ne n la m ca si, vi hie n ta i
to i chua ra ma t mo t sa n pha m a m
nha c na o hoa n chinh ngoa i nhu ng
ba i ha t ro i ra c tung le n ma ng de
tha m do th¦ hie u. Album da u tay mo i
la sa n pha m hoa n chinh da u tie n
ma to i da t nhie u ky vo ng.
Tho i gian na y to i dang do n su c
cho album, cu ng da la m xong 70%.
Sa p to i, mo t so ba i ha t nha c phim do
to i the hie n trong “Hotboy no i loa n”
cu ng se duo c gio i thie u to i kha n gia .
Tha t su , tho i die m tha ng l0 ra t quan
tro ng vo i to i, do vu a la tho i gian
“Hotboy no i loa n va ca u chuye n ve
tha ng Cuo i, co ga i die m va con v¦t”
ra ra p (nga y l4-l0), la i vu a la lu c to i
pha t ha nh album rie ng, co the lu c do
to i se ra t me t khi pha i cha y dua vo i
mo i thu , nhung cha c ha n la se ra t vui
va to i dang ha o hu c cho to i nga y do .
Cam on Ho Vình Khoa ve cuoc
trao doI.
15 THU BA 6-9-20ll
VAÊN HOÙA - GIAÛI TRÍ
Baùo Theå Thao Ngaøy Nay ra haøng ngaøy, tröø thöù Saùu GPXB soá 1128/GP-BTTTT do Boä TTTT caáp ngaøy 22-7-2011 Phoù Toång bieân taäp: LEÂ QUOÁC HUY
Toøa soaïn: 14A Trònh Hoaøi Ñöùc, Haø Noäi. ÑT: 04-3823 2658, Fax: 04-3823 2657 Vaên phoøng Lieân laïc phía Nam: 19 Voõ Vaên Taàn, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3930
2732; Fax: 08-3930 2735. Email: baottnn@ gmail.com Cheá baû n vaø in taï i Coâ ng ty in Nhaâ n Daâ n - Haø Noä i, Cty ITAXA - TP.HCM Boä phaä n quaû ng caù o: Coâ ng ty
Coå Phaà n Tin Töùc Coäng. Taàng 8, Toøa nhaø Bieån Baéc, Soá 1070 Ñöôøng Ñeâ La Thaønh, Ba Ñình, Haø Noäi. ÑT: 04-3771 2345; Fax: 04-3724 5041; DÑ: 0948 226 187
VP phía Nam: P707- 708, Cao oác 255 Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng Coâ Giang, Quaän 1, TP.HCM. Ñieän thoaïi: 08 - 3920 7628; Fax: 08 - 38360 338; Mobile: 0902 697 769
Phaùt haønh taïi caùc tænh, thaønh treân toaøn quoác: Cty TNHH Tröôøng Phaùt - 179 Lyù Chính Thaéng, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3935 1751; FAX: 08-3935 1753
BO PHIM “HOTBOY NOI LOAN”
S
a ng nga y 4-9-20ll, doa n tu
thie n vo i ca c da i die n cu a Ba o
The thao Nga y nay, Phu nu
Nga y nay, nha sa ch tre n ma ng
Vinabook.com va nho m Nga y ha nh
phu c (ngayhanhphuc.org) da to i
pha t qua cho hon l00 em nho ta i
ma i am gia dinh tinh thuong Thie n
Phu c o Cu Chi.
Ðoa n da pha t ca c pha n qua go m ta p
vo , bu t vie t, do choi, sa ch truye n, ba nh
trung thu, su a ho p cho ca c em nho de
go p pha n ta o cho ca c em mo t nga y
Te t Trung thu tro n ve n va a m cu ng.
Ca c ba n tre trong nho m Nga y
hanh phuc cho biet sau chuyen di se
lai tiep tuc bat tay vao viec quyen
gop tu thien cho dem phat qua cho
tre em duong pho vao toi ngay l2-9
tai cac tuyen duong noi thanh o
thanh pho Ho Chi Minh. Chuong
trinh do Ba o The thao Ngay nay bao
tro thong tin chinh thuc.
M.M
NOA Y HA NH PHB C PHA T QBA O CB CHI
6ang gan tbci gian ra
rap, bc pbim “Rcybcy
nci Ican” cua dac dien
¥u Ngcc Ðang vci 3
cbang bctbcy Lucng
Hanb Rai, Linb 5cn va
Rc ¥inb Kbca cang tang
nbiet vci bang Icat
traiIer cuc “ncng”...
Maï i daâ m ñoà ng tính vaø ...
Lie n minb tu tbie n
A
nh huy nh Minh Tha u (aû nh) ·
sa nq la µ 0ie n da n da nh chu
cha me va nquJ i tha n cu a
nhu nq nquJ i du nq tinh (FFLA0.vn)
nu i vJ i The thau hqa y nay ra nq ca
nha n anh va ca c tha nh vie n
FFLA0.vn 'quan ta m da c bie t va
theu du i sa t sau' ca c thu nq tin lie n
quan de n bu µhim 'hutbuy nu i
lua n' vi tie u chi cu a FFLA0 la cunq
ca µ ca c thu nq tin khua hu c, chinh
xa c ve nquJ i du nq tinh vi nhu nq
binh lua n tra i chie u lie n quan de n
ca c ca nh nu nq cu a bu µhim.
“hquJ i du nq tinh cu nq nhu nquJ i
di tinh, hu cu nq cu nhu nq lu c a u
ye m, ye u thuJnq nhau. hhunq ne u
qua sa da va u khai tha c ca nh nu nq
thi se da n tJ i vie c dinh huJ nq
khu nq tu t chu du lua n xa hu i.
FFLA0.vn da la m sa n ca c ta µ hu
sJ cunq ca µ nhu nq thu nq tin chinh
xa c, khua hu c ve va n de du nq tinh
va quan die m cu a FFLA0.vn vie t
ham. Chu nq tu i theu du i thu nq tin
ve ca c bu µhim cu chu de na y mu t
ca ch sa t sau, khi ca n thie t, chu nq
tu i sa n sa nq le n tie nq de nqhi cJ
quan ca µ µhe µ can thie µ de nqa n
cha n hua c ca t bJ t nhu nq ca nh
µhim cu the qa y µha n ca m.
Anh Thau nui them ranq khi
xem qua nhunq canh nunq trunq
trailer cua 'hutbuy nui luan' nhan
thay day la 'nhunq canh quay
deµ', tuy cu 'nunq', nhunq rat
nqhe thuat, duJc cham chut va
the hien su cunq µhu.
Maï i daâ m ñoà ng tính vaø ...
Giôù i “gay” phaû n öù ng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful