You are on page 1of 44

"

I

I:
,

,

·!

,,
i

!

"

•j

r

ST. LOUIS RIVERFRONT BIKEWAY FEASIBILITY STUDY
Jline 1987 Prepared, by:

I

.l
1

Austin Tao & Associates, Inc.
(314) n3-8700

Landscape Architects & Planners . 3115 S. Grand· St. Louis, Mo. 63111

't:Irtl»
(I).

til UJ 3: c
'<I

.....

() 0...... .... t'"' 0;
I» 0

cnrt.

C:HIl "'d rtl» ,... t'"' UI
0;

't:I1»~ '1n::r

'0=
;:I

m ,...

It

...... c::UIo;rtc::I» .... ao; .... ::J (') UI 0 ..... UI I:lo (I) o Ho (I) ::J~Ho(')rt"'d;oa c::c::n..,t:I..,n ......0; 111'0 (I) rt.., rt.... UI't:I (I) 1»;:1 I» >1» :;:I(JQ Oo;c::rt rt Hlrtrt .... "00 a:::r'O
000 .... 0 0(1)

->000

I» 0 '1 HI I» ..... 0

a:

rtm .... .... I:lo .... O(JQO

>

o

t-to

Co"';;.. "
.QQ.

m

a:

rtC::O<C"O::Jm til < CD I»

::'::'0 t:I C Hlt-to ~. OO"1m'1'1t-'·::r

nHl"'d
8

o

c... n
o

o

0 ... •

:::r'(I) ::Jrt
III '<I ;:I

(JQrt .... ::J
[I) [I)

pjmO:;:l :;:I::J "1

'<1'0 I» "1

.... t;j rtm

c:: 't:I rt "C t; ::T' til
t.....

::rODO .... t; "1 . 00 O·

rtHl

o
m

!II

0;

00

rt ,i3
ID

n
rt

.... 0;

~

ID ::J

o
til

c...
o

::T' ::J ::J

:;I rt

!XI n 00 .... tIlrt
.... '<I

00

rt

n
(I)

ID ID ;:I DO

1»(')0 81D 0 ea 01-1»(1) "1 ;:1 8 OQ;:I rt ..... I»a (l)rt8 0 e C~;:I 111 t-to 111 ::J .... n I» ::J rt ::J .... rt'<l ;:I rt::r rt I:lort .... e. '1::r m'<ll1l 00 .... I:lo rtl"tlC::ea ~ C::::r OCI t:::;IH:;Im::.::::T''t:I m e. 0 0; < III nc:: 0

........

1-1>;:1010 OQ .... 't:I t:::;I III !II rt .... 08111::r~'O >OQ)::J 111 <Ill ID --.I;:Iea;:l11l "1 --.Ie. rt .... t:::;I:(1)> OI1l::T'rt
'o"C0

o ............::1

a

n.,

ID ::I '0

8
;::I

0 0; '1 III '0 c:: I»
0;

....rtlll '<1111 111 ID

rt::re.

t:::;I
<('»

'<I

C"

...•

In '1 I» 0

""1t-to
;:I

;oa .... < ..,
(I)

0 ..... rt 't:I .... 111 ::I 0 ~ rt I"tl I»

.... rtea

....

I:

.... rt C" .... 1:1:1 rt(l) '<1:( ID rt C::IC'O I:lo '<I"'d
.... ;00;-

m

8

;::I

.... ....

OQ

>

o
~

en .....

moo;omlllc......
I-'t-to

~
;oa

(I) ;:I

.....

o

....

(1) ;:I til

....

0,

't:I 8 ;::I 0; IlIrtrt .... lIIlD:( ::I:::r'::rrt;:l::ll» rt m III '<I I:lo rt ,m

o

a .... B::I !:OQOQ

m n rt

moo ::Irt> n. m ..... m o
t'"' .... 01» C::c"t
.... 111

III

n

e. (I)
{II

rt

01 m

'1 .... III ::I

!XI

"'d

c"t ::r

.:

'0 "0

>11)

;3:;
II)

I-'"

::I Q.
I-'"

::I
::J

PI
(I)

::r
I-'"

'"0

~

<II "

H

::s
0

III
11)

DO

::s

" "' to:! r.G .: .... 0.... " El
(j)

0 0 r.G

0 0

::s

I» H>
11)

en
rt

"0
11)

0

'"0 1'1

I-'"

tI::I

1'1

~

~WN"'"

.... " 0
::I

PI

"
tI

sa.
til

"'I

'1 rt

.....

O\oOO-..lo\UI,r:,.WN

..... I»

.: ~
::d
0 111 "

11)

:»"

11)

::1

m

Cil

;3:; PI "0 H>
I-'"

'"1 ,r:,.WN ..... III

.....
t:::I
11)

0

I» ::I ::I
DO

'"tI '"0 ..... ~

0

" .:
0 CD

~

11 .... rt

...... [II
ID m

.:

3:.".tQt:ld lD~<M rtrtlll .... ::r ~ .... r.G 0.11 t:: n Q.<IIPI .... til rttl >- .... 110 000 H,rt::J 0 0 >0 ::J '·0 ::I • Q. .cm c: rt
'

0
::J ID 11

td

..
::s
1'1 0 0 ID
[II

"0
(I)

'"1 0

"
rr

!-f ::I

ID

.:

VI

::r

.....

"0

....

.... • r.G
....
o
::I

.... ....
CD
0 ::I

". ....

0-3X::tI">ltdOO>-CiltJj 1'11»':<111'1111111'1111111 ID .....I 1'1 1111'1::1 r.GCIl .... E 1III-"'1;I"""::Il'1rtI1l0 ..... "::10"'10 '1t::101D ElI1l .... :T"0I1II::I11 Q.n 111 0 ........1» .. ::I OrtO rt Q. <' rt'1 OtJ:I!:ld"1D1D CDrt::tl '1 I-'" a '"tICDOt::~III< rtrt .... :»" El ID ;:I ID 00 a PI XI;I"'"10'1::r ::IrtI»O'1:TI-t)O~Cil "0 .......... ""1 '1 .: '1 I» ....Q. Ortl;llOl :;>1:1::1". ::I IIIID 0 0 ....111 rtlll::lO < c: PI ::I !-f1DC') ....1»

.:

'"O::do-io-i
OCD::r::r ....r.GCDI1) ::In
[II~"""

:»" < o 111 111 ID H>PlICI1 CDPlI-t) ~ ~'1 ORO 0 III '"0 m I» • r.G '1 :»". r.G

" 11
n

I:J:I:;Q

CIl 0 '1
"0

:»" CD
:(

'"0

RO n
"0
(f.I

'"1 0 Q. t:: 0

0-3 L'

c::::

0

:z:
to:!

H

....
0

....
t::I

rt .... 0

"'" ::d
0 t:: rt CD

01

0

::s

CIl Aa

CD

0 H>
(f.I

"

"

::s

.....
PI

"tI

OQ

::I .... ::I

::I

n t::
r;I.

"<

,N<

I 1'1 ....

-..I .... CD • Otlll"!'

II)

Co III

Cl ... ....
rt

-=

III I»

"tI.
CII

....

'"1

""
• •

'1 •

W -..I

W VI

w o

NNNNNNN __ ..... UlIJI.l:--WN ..... OOOOOo\

.....

o

00 txl I-'-"C C '1 rtl-'-::SmoolD::r °l'O"rtOCIDO!ll RI RI'O I-'X '1 r<C'1 ..... O-l-'-lDtd 01»1D1D mID .... C,<(jI I;J"rtr1"::O;..... rtrt!ll ........ 1D till( OO::lOC ........ 000::1 III '1 .....::1008 ""l ......... rtlDCrt < III. .... '1,n IDm::l ::o;-rtlllO '1!11Q.r<::I::r c Ho'1 00 ..... '1<Q.CCl;J"tIlo. OIDID .... ::IID ::I a 01 '1 .... ID rt III III - HoOO ::I ..... • UJ::I II)ID til 0.'0 '1 III rto rt 0 ::r ::r Ho'O e1Dt:r' 1D0CIDrt ID '1 .....""l '1 '1 Ho 1II01l)1D1II .... 8'1::1 .... QQ '10 c.::I ......... I'll '1 '1 1110 .... rtlD .... m ... ::I::S < rt '::0;III ID ID CD III rtX '1 r1"::1 rt ID rt HolD 0. >0 'OlD '1 ::I ::101-'1-' 0 rtOl::l .... IDCrt O .... rt::l< '1::r C<. IDIDI;J"ID 111111 0l1D1II'1 '1 01 ::I Q.III tdCD... ID I'll 0"'1::1 rtX (1 o.C'1 .... rtlDt7' 01D0l ::rmcII)e rt IDm .... rt .... IDrtQ.'1 000 <O .... IDI;J"Ho o ::SOlD III I-' rt QQ rt rt::s c::r c::ro. rtlDr1"IDl::J .... .... ::r< .... tIlHo O'1mlD.c C ::s.... ::s C· I-' rt <'1:1 RlIDC 01DC8::ll1 Ho'1t:r'O OQRI .....'1 rt r1" .... roH::r ::r rt 0 r1" ... RI::r ro co

°

-s

.....rt

Q.

::s

'O::Srt;3::Hol(rt::E: .....ID ::r 0 ID 0 ::r::r 1Dl(IDOl(ClDdI ::s I-' rt ID 0 '1 I-' '1:1 0. ....::r 11 ........ I-' \0 Cb HoOQ < 00 III 8 • '1 III " ::r (1 III I.n "'::1 '1 rtRlID ..... .... Ho tIIrt8111 rtN'1:;.t1 ::s ::r ID 0 ID Hort 0. 1D00::IBo::r1D l"t.,t:r' "'I ID 0111°..... tDm .... 0' 1II11::s .... 1D rtl"t IDID::O;-m "'I......r< 0 '1 ID CD ··,<O ....... Q.CIII rt .... n OIlDl .... Orr.lllrtc ~o ..... ,..... ::r til 0 ::I :r. III ID Ho l( 00 00100 r1" 0 II. '1t/.10rtCrt rt OrtC:r ..... :r c'10 0. CD '1 ~'1:1 .... C m:rll '"eI::I til e- '1 00111 1I)001ll1D .... .... CDrt·::s < 0'1::S'1 ·a.II)Cb ::s .... a. .... 01::1'1 1»< Ot<:! .... 1II0~OJO .... 0 ... 0 -rt Ho B :r OHo"'OJIlI '0111 '1'1'0 0'1110::1 OOt:::l oo:: oo ... 111::1 '1 1II rtlD <rtlll"'lllo.lII ID rt ::r ::10 ::IOID'1IDO'rtoo:: o co. .... ID ::IefA::I 01D'1 1lI ..... '1:I m~ m rto.on<nCOrt .... ::lOCb m::r Ot7'tIIC::l rt(1) ::sIDO .... rtm 1II0l1Q.OIrtrt""l ..... 001 1II01D 8 rtl-' CD CD IDnlll .... :(rtl1 O:>;"l'O"::r:rOl < Cb IDClDllloCD ::I ..... 0 rt'1:l a."'I;I rt :r 0 ... OJ 0 I-':rll) .... • "'1;1 01 IIICD<rt::s C C ("I ID ~ 0 .... '0 ID rr ID'O < '100 III '1 ::s '11-1 rt ~ rr

°

o

c

HoO CDco '1 td Cb 0 >c:r ......... m::s ......... <;>;"0' r1" Ul Ul'O Cb 111 I-''1 tJ:I C r1" rt'O '1 l( 0 ........·'1'1I-'-I-'.... m""l <:>;"roc::S='1~n 1'01'0 r.oOooOCl 0 ....... '1'1;. rt ::I Cb Hom m .... lllrt .... '1~ Q.::sn mrt o H Q.rtDl '1 ::10 HlCC .... l"t1;J"1D rtO.... co< Cb I-'C rtrt .... rt ......... .... .... ::I" :r '1 rt ::r::s ::s Q. 0 ~ ........ OO III rt :( CbfA ::s OO"Cb IDIII 'OQ. lD<rt!:l· "'11 mrtQ. .... 0'0 .... '1....... 8"'1;1 111 "1::10III ~1D0 0.... 0 1D:r IIIID lD~rtIDOJID""CDIII nlD:r .... mo.rt CDQ.CDrtrtt:J:I '1 1D::r .... rtHl .... HoIII .... '1 .... :>;"lI)om OrtllImmlD;>;"I1::S 11 ::Srt :(ID c. .... mm::srt'O ort""l :rm ::Ie CCDrt Q.o"l::l :r rt"'l 0 0" cO' .... o. .....~ rt ::r .... CIDCDQ. "'lID '1 .... lDxa .... _ ... 1D'1'1 .... 0t:r'::I1lI1D nlllCDIlI::SlDo. II) '1f't f'tm C",Ho ID rt .... rtom .... f't 1D1II0::2'10f't<1D rtrt 001D8'1CD'1 .... 1110 rt'1:l .... '1 'O::r '1 III mill..." 11 ::s lII .... mrt ..... '1111 rt::l< ....... OH\ III 000 CD t:r' C ::I CD ::s C ID '1 0 I-' til. rt '1 Q.III HoOIDCD. '1 '10'1C til III III Q.'1 O ..... C Q. ::s m ::s Q. .... ID::c u. o.f't IT::SCf't 00111 0":rQ.("I0 .... ::ro CD ::r

rtrt ::r:r I1IID

>-

o

o

1D::s.... ::Soo::s rt ....ID · ::S... OQ

Bill.....

001 Ho rt rt::r :rill CD

III

rt<O'< .... >O'1'1rt::r~ ::r ....O .... rt .....ID .... 1-'- 0 III ::r · CDto-COI S::s« <ID .... ::2 .... '10rtllllD<Cb '1rtrtrtlDm'1"'1'1 .... Cl ....00013rtlll til 8 III <'1:('1111 I-'IIICD .... lDrt Cbca::Stlll-'-N OIrto.lD '1" o::SO'1rt 'CbC ID OJ ............. ID rtrt"'l 13<13111 Ul .... 00 ID '"'3 m Cb '1 '"eIrt ID ::r::2 1-'00 m. ::I .... m<ID IDCbO '1 CD::s ........ 1111101 'Cr<n l(oOJ'1:IOJ OOJID .... O:r '1 c .... O!:l ::SIDe ID III I-' C" 0" Ho rt PI Q. _ .... III nlDlIIl-'l-' -(II 0I0l::S rt(ll'1 .... CD'1mOJ:r 0. .... 1D000 .... CD.... !:IO < RI -01 < ::r rt 01 m ::I rt .... '1I-'OI::slDm. f'l'rtlD::r rtCb~ 0.'1 OC ID .... 0 "1:1 '1 0 1D'1::sID t:D IlIH>1II taCDID'1::20BCn ..... rt 1D0001II::s .... rtl» ~f'I' III f'I' ID ID. n rt I-' I-' I» ::r '1 ::s .... rt .... o IIIrt rtml» 0. 0 .... < ID ~ ::r rt .0 ::s..:lDtII .... QlID I1Brt ..... l»lDo.mlDrt 1»0 .... III' '111 0coO < O"CID .... Ortrt::s CDO BI-' .... rt<::r .... m 1-''t:I t:J:II» Cb rt 0 ID 0 't:I (II't:ICOO ::r::r'1111::S01» O"lDrt .... m "1:11-' 0'1 O::lO::T rteo H\rtrtO H\lIIrtOI-'::S s:: :r .... t:r'rt (II::r 11100 111::1(1) O::re CDC'1 00 .... rtrtlD::SB III rt oort"l:l::r::r .... OXrtO::.I1 .... 01D n,c'1 .... ID .... 1D RllDf'I' 11 .... c::lDca'1f'1' nmllll1m·rtCD OJ" 1-'-0 ....... !:I .... QI~ rt .... IDm III rtoo:: .... IIIOmIllUl::S f'l'1D .... CDO' 1T IDOl rt .... ~ I» '1 ID rt 0 .... '1:1 ....... o 0...... ::I a '1 Ho't:l ID ::s III ::s I;J"rt ...... H>"I:In I-' rtrtIOOJr1"OID rt .... 00""1 IIIrtl1 1II::r11 (II om· 10 .... OI»::S::l Ort13'" < OQ'1:If'I'Q.o. ::s::rQ) .... nlD I1CDrt ;3::(111)>;>;" 0'1 1D::Il1rt O.::slDrtC .... III I»::r m 0::S11 f'tC:nlD rr rtf't f'tO -'t:Irt ::r::rDl'1::S o CDID .... rt Hl

>

'1:<lDf'I'~ ........ ::I::r:r -e rt 0.1D ID 1D::r ::s '1 IDO;X 0 ....0· (flO ........ r+ ::s H> C'7 0 rt UI Ill. ::I.... (II o.mlllco 0 .... .... ::r t-oBOID 13 I» 0.Q.0~H>1D .... '0 .... CDc:: • .... ::2 .... < 0.... CIl"C .... ::IID ID(D~,o !D00'1 m ..... ::r (II::Irtrt IDrt .... IDOtllr<::d 0. ::r '"" Q. 0. 0". 0 ..... ID.... m c <. CD til "'I iii ' H>Q.Ul. mOl "'I C ::r. rtBrt ........ CCD::I">::s Ul '1 rt ID ..... 00 ~ ID '1 rt ,::I" 0 on::rI»Cb::S 0""1:1 ...·O::s ID ....Ortc;: '1 .....~ 00 ........ 0 f't .... :rB<H> :r r1'::r I» ID ID I» ID M' 00 '1 ~ ::s III ID RI ::r ID m III ID::SOJ8 n 0. 0 o ID Ul ::I1D:rrt

::r

::r

zr

1-I~1II8!D't:I .... IT ::r :< .... 't:I ID 8 m III Dl 0 .... Q.'t:I .... 11 0 CD art::rrt "'<"'1'0 CDIII C;:1D000l ::I ID'1B'1rtort rt .... mm .... lII rt'1 m rt rt ::I I-'''"l ID .... 0 -01 I» .....IIICDIDIDO .....::1 01 C '1 o.om::rl1 CD"1:1 '"" 0 .... 0 ca ..... o" nOlID o IDCD rt .... rtOO C~O::rlDo '1 (110 IDrtl10

o

m

<

M''1

n

IDIlIRI

EI

ID""'I

c.

....

• •

• •

i~

il

rt" ....c::r>-3 ::r ...... ::r PI III ...... (0 C III m ....mo. m rt IJI IJI ... 0 rt C ID ::I C IlIrt 0. [D1lI0~ 0.1» rt ::rom 0. ID ::I H'I(D C ::;, rt ...... rt

....

.., ....
H>

" c::r
1-'.

...... ..,lDm
VI

......

.... CII III
::I .....

....

0 0 mID '1:1 O"d 0 '10 III CD ... III" CI

.,~

•• • •
1-h"CI C "1 rt. a C '0. '1c III 0 CD
0.

... C I-t ....CII P< ...... CD m ...... ::I '1 rt
-PI

m

CII ...... OJ 0.1»~ III rt"OJ III rtc ..... 111 ... til '1 '1 111 CD B on .....t!1-h0 " ::I ...... B (II III m B >C CD rt .....:1 : :r ........ CIlQ. CD .., rt" m

" :;~.
..........
.....
::I CD

mm

mID
(Ij

=

0 Iii 1» ..... : ...... ID 000 ..... ::I B ::I rt ..... "d rt '1::1 0."1 III ID I» CD III ::I ..... "1 <::r ID ~ ml1l

a.

1II"d 000 nrto I1II1ICI
(II

~ <

Ht

..
::I

...... rtH ili "1 ::I ::I III < O' .... CII f"t "d .. IDOO m III IIlrt ..... ID oort
::I ......1Il

1-h ...... 1-t ...... ::rl-t 0 01110. ....... Pc::r """::1 III Boo III ...... 0.::1 ....:rP III 0 rt" 0 " C ........... f"t ...... 111 ......... Ol-h 001-h f"t'1""'1 ::r"<l < ::r rt III III III III OJ III OJ


<


H

.

.... "

......... 1:1"1»

111 rt.11I
::1 .....

::I

I-hoo ::I CD coo III '1 0 CIl III 0 C 0 rt 1:1" .... ::1111 ..... _P1-'. ....H> ..... rto rt .....1 ' "<I >-30 :r::l PI> III (D ::r ::I CD 0.1D e+ '1

......... . 0

...

.....

..

."
to
(II

c p-::ro 0""'1 ....'1 0

(IIC>-3f11

..... rt" "d 0 H> o til rt"1II CD ......... '0 ..... ~ ...'O ::I a< :01'"0 ....mQ. 01 01 rtCll .... 01 • ..... ::t 0 ::I < ::I rt"d ID rt 111 ...... 00 ...... . '1 ::;,(jI ...... 1IIU1 1110. ID ID ::I (0 CI 0 0.0 ....'1H> ::;, rt 0. CD CD PI 0 I1IUlID rtOrt ::IrtO o .a ::r m rt 0 C CD 01 III III 111 ..... '1 '1 CIl IDI"tI < III CD (D ..... 111 CD ::I I» rtlD P-(D .... OJ ID 0 0 ..... ..: til ::11:1" .....trt r ..... III UlO:r

::I •

.

...... = ......

........... m

:r rtl1l ::r '11-h o CD C III 00 til ::r .....
1:1"

'1 '1 III .....11 1 < 0 ...... m '1 I» '1 CII 1:1" ID ...... PI rt"1lI
til

..
ID

::I .....

III .... ...... (0 Ort"

...... ...... 0 aCID ::I ..... P 00 III III rtrt ::r 0 1:1" III .....01'" : 3:::1111 1-'·0 oe (0 "1 III tIIl1I'-ooq

IDt"""tI

I[

....

.....
o

o

.

'0 .... '11-' <rt 111""'1 rt CD 0
"0 "'"0

..........

.....

..

.. "
CD

~o
ID

o III '0'1 CDrt '1 (D rt

0 .... (0 III CD 0 m ...... 0(0 ~"'rt '1::r III .... 111 (jI o.rt 0 ..... "d '10 0 I» UI rt ...... 01 01-'
1:1" I-' ........... '0

::I ::I ..... 1110.

00= 00 rt" :r'O CD 0

I-'·rt 111 "1 0 1"tI..... '1 ::I ::;, rtrt 111 III ., ::I CD
0.(0
:(

... ::I

.....

<

UI

0 ....

UI(o"d CIl I'D m ..... 0. "dlllm "00 til ..... Ort" CD '1 ~CIl ..... ..... tlllII ::;, < III PI '1 ::1'0 0.111 rt ::r

..... 1» .....

.

....

0 H> '1 0 CD '1

01

...

~

rt

.....
III

m::ll-'

111 111 ID eo >e .... rt CIl "0 UI ..... ...... 0 o0

(')

·IJI

.... art
M'

......

00

'<
0

-.., m

f/J

., "
PI

=

....
rt CD

CD

c: .... PH>

rt .... o 1:1 '1 '10 ..... m '1 < III III m '1

.....

::trt" P-::r CD ... < III III 0 ...... '1 o fII '0 ID CD rt 0
:l 0.

ID :reo
DOC!

="fII

..... ID rt::l ::rP0 rtrt :rill (II ::I
.... ID ::1'0

.....:r :
o
ID

rt"
::I

.....

111(")

..........

...........

.

::rOO

.....

'00 '1 rtCll c rt

'0

O~

r1'

0 c::r>-3::rI-hPi '1 0 >-3 0 IlJ::rPl ..... ....0 cr ....<0:;:1 < ::I III 0 BmlllOID III m m ID o.rt" '1 "'0 "0 0. IJI 00 C I-h'1C rtCDrtlllO"1 "1 C "1 C CPO IDOO"O IIIBP-III::1 ...... ::IrtO ...... ~ "1 rt 0 rt" ..... m "1 I» '1 0.' ;:I CD 'OCII ......... O'1 OQ ...... CII ............ Ql 0 III III III""'I C I-t ID ...... ::10'0 rt B OOliilll1-h I-hCD:JlIIlIIo::r ....::r o III P-o.CIl '11110" '1r11U1CDC UI~' m ..... '1'0 0 rtl:1"rt"rtllllllcr' ...... UI :r ...... O::rtllOllll1lrT III CD 111 "t:I1II C rt III ...... PI 0. ::1 '0 rt"::r'1::1111 ::I~ '1 o III ....c.. '1 Q. 0 III < "0 rt".c mOIDO"OUI 0 ::rc '1 0 ::I 0 III CIl m CII I"tIB 00 0. rt" m tII'1,o ..... CD 0 ::t 0.'0 rt" 0 ...... ....til a C ....::IIII'ONrt"'1 tlIO'Ort>COIll'1R1 ........... ::1 ........ ..... P"O :01'" ..... Crtrt III 0 CDOO:;:l~lIIrt::;,'1 l( • ..... ID rt =:r III COrtIDrt ""'I oe ..... 1"tI rt"'1 0 H::rrt III PI ::J rtllllD ...... Ulrt ..... rtO'lIIm::r ...... rt 1II::r1-'::I11I11I :r ...... mCDO'rt PI 111 m '1 3: ...... ...... rt 1-'·0 ..... c 0 o (jI::t 111 "OUI "0 ::r"11D III 00 PI '1 m til rt ..... (II ID :rtllr1' .... '0 {II "1CPlmeo::rO'
:;:I

;Q

c:

"d

0
CIl
J:Ij

"0

>Z
0

n
0 "0
J:Ij

tI'J

0""

..,
6

Ul

c:
>-<
0

>-3

......

.

00"1

..... rt ::rID rtO

0

M'

o

Jot)

eo "10QQrt" PI '1Crt.
I-h

ID .....cr ...... ....m .. ::I <1-'00'0 ...... r1' ID ..... ::1 ..... '0 tI'J ..... "<I

...."r1'
::od

.

~

.....

til ..

......

....

~

0 '1

ID rtlJl
ID

m

0. .....

Ul rT Ul
QI

<.ct

rtl-'

~

:l 0 P-1"tI

III III

.... "

.....

::I •

1-'.[-< 0 ::1111111""'1 < 0 ..... 111 m c '1 rT ., 1-'. [D 0 ..... ID < rt 1-'. ::I 111 ~CII '1 CD

,.,..

OIJl:::r'

c1'c;l.o-at:::;l ::Tm::TdI ..... (II (4 <
fR(II

t:: 0 :::I'0

I-'

.... :::I
)II;"

t:xtoo

.....

H,::TO:::lB ID:::IO'1:l rtOlmol-' ::rdlrl'SID toOt::1I.l1D
..... '1 '1:1

0 .... 0 .........

a

,Qml';l:

..... adloo

t::1:I1I.l ..... III c1'''''1 Co

'1:11»'01-' "1:::11-'

m

on :::1 IIl:Irt rI' rt C" .... t:: 0 I-' 1:1 ,Co :::IID OCI
'-'10

c;l.1I.l :::I l..o. :::1(0 III 0 (4

o

.....

n

c1':::I .....1» cTl-'Po (0 Vlg. t:: III (0 to"1 .... (0 < III c;l.1II ..... rl'llIto o to
OQIlII1 I-' 1-':::1

II.l .-:

.. rt n .... rI' to 0 III ::r t'T (4:::1d1 ::r1llc1'c;l. III :::I ill ttl PoC .... t::c;l.1II1D1D Ib III :::I m II: to rr c;l.- III
.... 1» ClJl">'

.0

III

III

:::I m .... to g.:::I c1'rt::r

o.

......... a
I-' III

'<I flI III VI H, J:: m0

III

I'D ..... C" CD 0 ID t::. '1 ""I '0 0 "CI ..... :::1

rl'1II0

:::lOCI ID t:: II.l '1 .... 1-' III Po VI

III

:::I 0 :::I c;l.VlIll rI'

o co

""I

III VI

0:::1'0 m < "1 01 ......... ~rtn"1< 01 .... 00 III

.... :::I1b

en

III dI

IDPlrtalll ::rrtOlIll (0 ..... PlO
Co:::l

arn:::l

....

;:I

'0 '1:1

1:1 Co Po

ot::c;l. "1c1' c1't::rI' "1::r III I'D ID

'1 III III
Co,""

III

.....

:E: ::r

rtt; 1110
I-'

.0 '1

III

Joe ..... '0 o OCI I'D

to III 0 (0 to 0

.....(0

C"1D1lI'""I

.: rt ....

.... :::1 c1' 0
I'D

III :::I rt H,

a

.....

(4 ....
I: '<I

(0 o III rt:( :::1;:101'""11:1 rtPoO .. co ..... .... t; .....rtc en .....::r('t ::r IDID ........ Co 0 '0 • 01:::1

'1 .... 0

o
o

Po

'OH,
III

0

o

11

(')

PI III Ul
H

.... to >"
'-<I
01

CD Ul III ::I Oa.
!-ttl»

"

....
'On> 1D::r 0. CD 0 CD 0 ClICDB rtH'tI '10 .... IIIC:..,. :::1(11111 OJ ........ 001"4 III tD tI Dt CoC:tD
0

>1 0" 0.
;.0:-0"

• •••
.... .... " ::I .... .... " 0.... rt H.... .... c: Co " .... "'4 rt .... 0Cl 0Hs ..... tI 0 Hs 0 tI < ., 0 .... 0 I( '"" CD III 0 n 't:I .... DI CD III tI a Co .... CD ....0 III
:;,

." 0

....... .t:;)

....c:

III

rt

c::

"1:1 >1 0
H

PI"CIHs~ n"1lD::T OIDIDID o Hs rt "11DC:::I Co"1"11D .... .,111>4 "_Ul" 00 Co

.... 111 0<t:1 ::I 0 o ....1» HsO ::Irtrt o ID a.::rlll "1 III BUl"PlOIJ

....

III .........

CD ....
;.0:-

rtlD '1

..........
01'0

0 1'1) 'tI III III tD .... Coo CD CDrt
:::I t:I 01 1"1''''4 0

.... 0 'tI .... '1
..... "'4
t:O

< 111111

III

B

.....

"'4 0

1"1'

....

rt"HI" o0 CD C "'t:I rt""::r ::rtllDII: CD III < '1 (II

o

III

rtO"OHs" ........ ::I0::r o ....." 0 fD C >1

III

., ......

0 .......... 1» "1rtmOl "0 ::r .....ID m rt '001 ..... 0_ .. tt HlO "00010 00 CD III ........ rt O t:I '1 - 0 ....0 CD 'B B :::I '1 III m.ooIoo C. .. '111 (II III:
tzl ........ ., g ... Co B

C"l1l:<t:D

H

:z; Z

>-

"1:1 t""

'""

:z::

en

:::I

1"1'

III

.... ID

01

rt

..... ....

B CD III

rtO., m "'4 .... 000 ID ....::r >1 CDrt .CD til I 0 1110 I tI C"l I( ....'1111 0"'4

til ....

rtOIl o ....rt CD ....C"Co

.,

1'1)

Dt

tI

.,

........ 00

01

<

., ....
CD ID

::r

O::rHl .... 1(0)10. ....1II0CD tI"t:ltI OO:::lnl"l' o 0" '1'< .... '-<1 rt III ::roo AI < 0 >1011111D
rt

.... CD ....0'1
o
01

.... 111

.... rt <
0

H

.... 1"1'

0Cl

C" .... CD

;.0:-

. a
....
a
111

HlIIo. III Ho tD

....

HoC >1 '" o CD :::IQ. f"t 0

... ... < .,

::rOJ CD 1"1' CD '1 a

III '<

-=

III CD III < rt .... 0 ::rc
..... :::1

m

1D::r III >1

tI a.

., ....

< ....

....

III 0.
00

.,

.... .... IIIc:O

"'4'1

CD III

.

c. ....III
PI

."
tD

III :::I >1 rt 0.111 01 ....

HID

III B

>1 CD CD tI

1"1'1' .... ... ..,.111 001:111:

.... 1II0c::r"

01

..... 1"1'

0:::1"""111 Oo.m::rlll B CD "CI't:10 Hs ., at.·(11 ....0 HsHlO PI ...... ......,.. 0 .... t:I 0 00 CD CD' ............ a.C:CDID Q.tlt:I ....o III >4 ..,. rt rt 0 I( III .... ::r O ...."II:CD o III CD t:l1II., ....0. ........rt'1 rt ....CDtI O..,. ....CD 0 Dt 00 C" n '-<I !:2 Q. nrt··,< 01 00 II 0 ... ....c. t:I ....01 III ., '1 III 1110....ID t:I C"'O ....0 ........ ID::3 ....DI<B :::I....:::1 c. III o '1 m OOOQ. tI '-<I 1"1' '1 a

III .. 0000 III ....tI lit t:I II:

<'-<I't:I

.... " "' ::I

....

." ::0 0
{Jl {Jl

tzl

n

>-

Z t:1

z
H

r>Z

"1:1

....

<;)

z

;:g

C"l

1-1

~

t<l

:::I....

ID 'tI 0 III 01
III

f"t0'-<l ::rCOI IDID rt 0 "'1 OlD C:o

c:

III

IIImOIll .... I(III~ IDID tI :::I ::I .. '" ID '" ID Q. >1 til 111ft .... 0 ::r:::l 0 01'0 ....<1110

c:

DI

....

....

1:1 ..,.:::1 BOlli"

"':::IOm

o B '"" III ....m>1"O
.. III

;:g

1-1

>-

0 01 CD "1rtrt>1
OQ

0 "0 rt:::l . 0 c.
"o.J

1'1'''
IDCD

.... ....
I'

... .., '0 ....

0 .... Coo OJ ::I

c.

c::r"rt '<CD
Q.

Hs .... :::I CD

.,
0

....

rt ::r III

OJ

0 t:I

.... rt ....

rtllllll ........ rt
(I) • 1'1)

PI ... (I)

IDrt ........ rt rto::r CD :::I CD >1 I'rtC"

III ;.0:-

01 0 ... '1rt O::r B I'1'OtlCD III c: c: B '0 t:I ., III .....,::1

.,

.

. ....
01

....tI III III IIIrt ....>1 III < 0 0

"III"

., ....
<

....." III HOIll'O PI ., .. rtf"t II 0>::1

III ID Q. ID :::I

::r c: ....

........
130(10

.
g

....

c:

< ....

~CD
....

::r ....
1lI

01 0 HI

>-

.,
0

130

....
"1

.,

rt ::r ....111 Otl'O >1rt::r
.... 11)111 "1 ..

.,

::r 0 rt 0

..

rt'

CD .... rtCrt

.... 01

CD

:rlllm

"CQIIIQIII "1 .: .... 0 "1RlCRlI-' ::2HtO .... O::2 .... ral-'< Ht "1rt"C 00 RI j:1. r'I' 14 RI "" 0 to:! X"'"" "1 "1"'RI m"'r'I'''1::lOl ID DlI» IIIrt""'IDSoo 0 .... B"" ..... '1"1'1=OI .... ." . BI'ICIDOIO rt= . ..... r'l'OIrt="C .... IIIDIC/l .... "C C ra III rt .... o III 1:1 rt 1:1 ooC ... ra 1»::1 ... Q"RI 1-'= UI ....... .... III rt .. ..:.. 1:1 1:""'< ........ o.=::r::lOlI» 000 1II01llQ.·Rlo.=ra(ll C"C ra Q. rto ........ Q. III ....."C tit III 110. o·ra IIiI 14000 .... l:Irtllil S·. l:I III "C ;J .... X" Q. .: rt I:"" S':tI. O"C ;JfD 0::r0 .... 1II1C. .ooa.rt<"", RlCr'I' ... t»· C'1l11l11lJilltS ....... r'I'·l';"Q! .... rt< '<1IIP1111U111101 ra RIO r'I'''Ca. RI '."1::1 .... 1IiI1-'''''''1c::III·.,,_ III ... rt=o 0 .... 0 I:IID .... Q."I::I ..... C fD ... rt a. III o S = rt 01 ~rt::r ID ;:I<RlrtRl O::r III~::S .. O::;lID.... ::;IID> fDrt ... rt ... 0111 c::tnORl 1D:w;" III rtrt ... a. IDOl=' UI ::r ... ID a.O::;lrtn ... ::r::2011lIllrt C::o. 1-'1'I01II RlrtO Ort PlcnlC rt .... rt RI .... a. ... m rt 0..:1 ::r .... 1II0 .... 11I 0 ..... 1:1::1111 IIIlDrt::2::SllrtC::. III ... ... InIllOOoort::rrt "1::11:1 .... InCr::f' ...... >t:I .. llldtO • RI rtIlO C::rt ... 'OC OI ::rn::;llDrtnrtlllln lII"OIllC a ... m::r RI ........ n_dtrtn C Cm rtO =a ..... 011 III IIIC:: IDCllIrtRlrt ::r '< .0"111::2"::1'< go·"C:IRI Ao rt III III 0· ID C.. 01 (II (II .... rt'.,. 00 (1)1:1 rt'UlllltnrtlD .... rt Ooi'< Ht.::r ::I c 0 .... IDn ::I., .. ID 0 Q.OO "'" 1D ... ."tII .... S ""'''1::1 0 rt' Q. EI C ID 01 rt' 1D::r '"" goo .: rt., ::r H .... OI ..-..

:en>

n

m
t-I

III ra

....

=

= ...

1-4
t-I

H H

=

o

S"e:I

III

>

os::r "'I»&» ....::1"1 (II 10 III flirt

rt"'fII

"1::1 0" III .... Q.n",

>

rt:2c.

tD '"" III m n III rt ... rt ... III ... .... ra ....

lDoo ... ::r lI';"rt'
00"",

S ....

"1

.... I :20 C

III .... ..... PI .... ::2 ... ·10

...

rt>

= co
P!

CD

n

=

o

= .: ...
B::r::r

tr" 1'1' .: III rtQ.

0. ........

011

lit I» :::1'< C. 0.

'<

tr":2

o

rtOO

o

1'1'

01 III

III ....
C).1lI

::rill

"'00 10 :2

.... '< ::I 00 In

......... .......n rt .... < co n :w;"rt
mill,""

a

1'1'<1 01110

"1 ::r "'" I»

rart

C ..
rt
::rcr'

r'I'

.... Q.

::r

""'=

>

....
....
til

"1::1 10 II a. .... IDOO UI l:I r'l'1D "1 01 ... l:I ID

'<

o ID ... ID rt tr" I» ID ... til .... "C .... 111 III "1 ... III

....

"1::1 '0 Q. III III ID 0; ... ra B X" ..... ......... 00 1'1':::1::2 1'1' QIII PI III rt AoIIIID • t:I Q.
C).

m

rt

no

.....

=

.... 0

III Q.

o

0; 0;

rart

-

::r::r :r
rt n PI

......... UI.,UI nUl .. rt

XOtD

.... fII 0 ra

a ....
1»::1 OIl

o

=

On. ::I ... 10"1::1 .: [j)

o

...

...... o c:: lC m m 111

m::r .... 111

"0

:2:

e+
tD

o

o
:;:I

o
,<+~ <+
II> 1:;1<:" (I)
_"J;

1»"'1::

:;:1«

011>

.......

tD I»

(Tn-X

::rOI'D
..... '1;]

(TOO OX

-s

II>

'" -'·n I'D 0 3

-s

"'CI

I» _.

'<

-- 3 -1, I'D .... -s e+ n:;:I -'.

........ ·0

I» ::r .... <+ I'D II>

00
:;:I

0 ..

---II

-s

lQ :;:I

..............

I'D nn- 0

C>

::r0

_.
I::

"":;:III>

:::s n-

::r::::l

<+ .... 3
_,i ..

"'0"

""11><+ <+ <+ ""I'D

o

-S-1,
lQ

c..
0"

... 0 ·

S:»0::r -'CI'D ~<+

::s

.... -'« c..

<+

"'
C

'0
......

3::r
e+ I'D

0" ....

....

..... I'D

c..

In I3>UlH\'1'QD:I I» '1""0""01 CD '"'"art ... <rtn p~C mrtl» rt tIIrt mc I»Clrt::r OI .... 0 I-'- m ::I CD ;:i ... 0 0 "'Q::I't2::100 UI· e rt HI .... ~ 0" 00 I-"::rnrt m .... ,....:J .... I» .... ::r m ::rnOlrtCD t<:I CD· ..... 13::1 :::I 't2 o OQ t-t, 0 {II ... ....... I-"D:lrtrtCD CD::Ioe ... Q. CDOrtO-CDO rtCDa. CDCDS ::r'1 CCDrtl-'01 III :( :::I ;:i 01 ::I ::I PI.... III 'Q::II-"C ::In ... a. ID -e a. CD o PI PI rtrt;:iO"'rtO ID c:: ~'Q rt ::r .... n ... 't2 .... m rtpmon .... mOl .... cgo::l rta. ... rtl-"I»a. ::r rtC::I» C mo::rp m < 1'1' n CD 1-"1'1' CD'" .... '1 rt <m'Q III ..... rtCDUI ..... OI-" OlD CD .... .... .. 111 III C "'1'1' 1oC0I"0I o ::r 0""" III ::rm aIDCUI::I11I1D .... ('trt .... n..... I-" .......... rtrtOIDDI ~ ::r CD tD .... m :(
:0;-

.111
~

...

...... o

01 .... .01»01:::1

m....

... ....

0 .....0Q. ~nOlm:( 1'1' ::rill :t;0r'1'1II .... I» ::rpmrt rt (I) OQ I'D m 't2 '1 Ul rtl» til ::r 0 1-" m

0"

0"'<01 CD
..

c::

....

::r ID 01

111 I-" ....

m
Cll

rt ::r

ns::rDl::ra.D:la.>::r~go:t;IIIPO"~ CDDlo~mOC"""'''''<''''Ortl»o::r "'~CO""<OIll1nOlID:O;-C::r1'I'1'C::"" "OOlCOQpnr1'::rr1' m ....... c::IUI ......... r1'::rrt::rOl o o(~l» ... rt .... ::I 1'1'0 po rtl» nOl 1» 00 tIo m 0( go n I» ::r ..... 0" 1'1' I-" co .... 13 CDPp ... CDPn .... m .... C't2 ~'QDI<1lI m ::IOIOOO" .... ID DI ::I m UI < 0 ct't""oo ::I 0 ::I I'D 0 OO··~I-"'t2::rfD .... ml» ~BUlI»OQrt .... 1'1' oeo... OH\ fD C ... HI DI't2 0"'t2 ..... 1'1' ........... :C I» rt m 0 . ID 0 B 'Q..:r 0 fD 0 0 CD ....."'"1 CD .... :>:1 ::I DlB ~ n ~ .... fD c:: a. 13 C <... p ........ tllD .... fDmo .. " Ill " ~CDtDa.-a.~pl» .... ::r 'm PI ::r .... Ill .... tIo,Q1I) ....:0 :::s 0 :( PI 01 :0;- 0 ::I n B "'"I 1'1' C ·DI ... lD .... ID:::sO"m::lt"" .... mo :r ....... 01 CD '1 a. :.; PI::I'1'1Q.IDID .... nlD .... mlD lDrt::lOOr1'ID ... rt< I-'-r1'OOtln ::rQ. 01 01'1 CD ::I ....... SfD .... rt CD .... lD .... lDo( .... m'1 DlO IDOI<I»< ::I::I::In .... <'t2 .. rt;::l'Q m ..... " 0 nOQ ~ .... n:l CD 01 .... 1-"", omcill. "'"II1IOQ'10::r :::I ... ·m .... o a. .... ;::1 RI m -fDO OQ::IlD< .... oa.rtrt:lct'mnmlllo( UIID c::r '10r1'CD....... ID <"c:: ... r1' ~1» ID O"OIDO< .... :r ... H\::r mRl .... a'1lDl-"o(Q.H\RI IDCDRI'1IDQ." Crt mQ.OQ '1 < 0 .... OB'1(DPI::r (D1Dr1''' 1II00::I ::I'10 .... m ........ < .::r O ... Ort ~ ....... <C::lOQ .... r1' mc: .... CDOI <mnCDRlaa::rr1'O 0 III rt't2 CD· '1 IJI m ..... ::r ~n C til. m '1'" ::I n t-t,.. :;,.... rt::r .......... 1'1' ·0 CD ....... r1'OQ"::rlDrtQ. r1' 't2 .... 1'1' 0" ::r::rCD ~ ::r 0 1'1' m OQ ~ ::s 0 0 rt.1D :::s - ct' t""CDD:lOI ::r "c:::S ncUlCD CD 01 B " O""CI.... 0 a. CD S CI;l:lUl ......III::rOIll m RI::IfD"CIl:;J" CD '1... <rt'1l11l11 (D:O;-Q. :r:o;-~ <"CD ... O'1 .... RllDm::rt:l:'OOl .... OICD::r .... OIC:O;-1II <mCCD .... O .. r1'::I ... CDO .... lllm::l III 0 ..... :O;-tIo ::rQ.1:;J" 'd n "'"I ::r::r"CI CD III 1'1'.... 0 rt 13 '1 "CI III m I» < .. ::r::lrtlD'1ID .... C::l~ «1111'1'111 (I) ::rrtl»::I<Q"1:),. 0 .... 1lI0"'"l1ll <CDIII r1'CD 0" C ::I ;:i > I» 1'1'..... ",,"00 ::I 0" 1:),.::1 ......... III. 0 0 ::r Q. ID'" ::r:O;-lD::I CDrt IIIC .... IDI-'·aQ. 0 ::r ::I C::lO r1'::1 fD OQ til [JQ C 1-'. ::r rt

=' ....

> ....

o

""""""01"'"

1:"''1 ~01 r1' H\O 111:1 ~ o .... :r '1D1rt .... o=r C ..; ID 'Q C n ::rOQ '1 (II .... ID OO .... II)::rrt (D'1n .... :O;-I-"'1r1'::rtEI ..... ::I...... til CD .... 1110(0" r1' ........ :O;Om lDlD:;, ::lID ::rC(IIO::lUlQ.1II :1( (II"""I .... I:),.·C::I OI ... Q. C III Q. "'" .... "CIrtr1' 1'1' S. rtl:J' .......... "101 .... 01 ID I-" 01 01 r1'~ n"m OQ 0::1.... .. 1'1'_ 't2 (l)D10m::l:1( .... 01 ::1:0;.... 0"<:(::1 rt CDrtC ....... O::l ::r .... OI ........... mr1'C .... lII::Irt 1IIQ.0I .... 1-"::1 r1' 1'1' .... t-t, rt 10 tIoOO ... 0" 0 '0 B m ....001 1»10· mH\ mQ. ... n ... :::s :1'1 COOOQ OIrt no cnCDOrtl-" ~oB ::I r1' O::r I-" "CI ::r HI .... 01 Q. 01 CDI-" CD 't2 rt 01001111'1' .... 01 lD::r a:l" :lrtmlD ........ 1'1' ... OIrt ... 1II CD mOl 0 ....0 .... 1» 01 .... OI ... rt::l O r1' ... ~m(ll ...... <'< •B "I:In:o;-OI:( .... _ 01 01 0" ........ 0 Q.m ::1::1 ... ;:il-"Cm ..... Q.1'1'"OQ'" I-" fa m::r OQ.<O 'Orta.(II"'OI PIS:: (II 0 .... Q.'t2 ., rt OC:PlO"; 0I .... ::r ,oo" ....... m ..... (Dmm ..... OOrt"1l11lDrt ... IDOIC ............... 1:1 " ::I Q. "1 rtmQ.mCmmol-"

a

........< ...

<

(D

m

(D::I

(I)

"1

::Irt .... rt 13 PlOI::ra::rDl::l ......... <m't2 ::I CD DIrt 't2 .... ortQ.'1:1Dloon>1::r .... a.rt "'DlOrt(llOlm rt"S::01 ::rmc .... :;:1 ::I 0".... CO .... O=,"nlll"OOI(IIrt ,""OQ '1 CD... '0 ::I m UI "'"I OO .... Q.~ tIlrt·-Dl(II::I r1'::r £II" 00 • CD

o

""'....

°

Q. 1:"'00 ;I:'I:I n~ CDQIIIO"'O::r <C"":1(O'1CD CD .... CDO'1 ..... mOl<CDI-'.O" o. oIDma. ........ "CI .0'1£110);' BCDC:: .. '1CD CD£IIDI 0 ::l'l:l .... rt'""nlD r1'CD::I::r' 0:;' nrt(llrtcQ. o .... CD ........ III a. D:l1D Q.'I:I . Cll """ .... ::I CD "1 ..... <:O;-£IIO"Q. ..... .... (II '"" CD m rt ":(0 til ::I"H.::r0l'10rt (II ... ~Bo"1 o rt .. 1-'. ""Ia::r ::IUlIll (II CD .... oo 1-'. ::1 DIrt tI Q. '1 ::r B r1' Cll '0 111(11 ........ ::1"'1111 00 r1' CD III r1' '0 ::r £II Q. ::r CDrtClln '1 .......... r1''1:1 0 m '"" '1 ::r '1 '1:1 ;3;- '1 CD 0 fD 1-'. .... '0 OUl:1(Q.,""O rtUl .... o m ........ 1-""1 ('11 <Ul .... Ula. mUl .... rt .... 0":;:1 .... 0'1:1 CDr1't11 0 ,",,'0 0 r1' ... .... III CD rT DI'O" ::rDlH\ :r CD:lOIB .... (II a.£II0::l Cl 0'1 UJ .... r1' .... mr1'r'1' r1' ::r ::I ::r • ""IIDOI'OID r1' C t"" £II Cl .... I:J'OQ 0 .... ::11-'''11: r1'OO ...·DI .... "'"I 0 Q. til

>-i :;r

z

['Jj

['Jj

ID

>

:;0

;.a
III '1 '"" "1 :;:1 rt

rtil

<

t:I

~

::a
H

o
H

0

<

~ ~

'. z

Q

= ....

o III til 01 ... '""..... 'd .... 1-'. III < UJrtO ID 1'1'0 CD ...

C

C

.....
.....

G'l0" 0 :11; ....... C ~ O"CI 0 m "1 ID ::r:"CI III ~ 1D~"1~I11~~ OO~~OOOlDm~ mn 1-'. rrGo ;:lID OlDnC<mlll n ""<I 0 I-'OQ ::r 18 II rr s:: ~ III III III s:: 00:::1 0 rr .... ::rl-'. m<~SID PI-' c:r (TI-' 010"~~ mill "CIS IDlllmlll~~1D S::~ O1~rrO ~mrr IIIIlIDI oRl.a:S:::E::rr.o~s:: III "1 H> O. 011 ID m ~ 0 01 0 P rrmopm III· 1-'111111 m Prt tIloms::o"CIl-I j:l.(T .... "1"10rt rr rr::l "1 ID H· ::r. ID III ~ S ::r rr 0 O1mfl)~lIIo •. 111 ::I«IlIIl1::r~ 1II:r RI~·,~orr 1lIC11 ID IIIIDCO~ ~ .. 0 "11D"1"10Illrt"CI rr "1 ::r::l. ~,o:" ::I ·rr ID.... H'I ~ H 0 -mlO o iii· OQ:r~rr"CI"1 Orrrr "1l11t1l"1:IC r.Dm~dloorr .... ::r1ll rrlllrrs:: ID .... "1~"1m::l::rs::III::I ::r ........ ID""<I ~l'DoPfl)rrlllm rr mlDml-' III ID~ ~ID~ S::I'D~O'< Sortc:r ..... ~<OID ....rtrr<~~ rtlDom .... O .... mol-' ~ 0 UI (II :r"<l s:: I'D C. 0 III OQ ::1111 .... III .... "1.s::0s::Uln ~rr< O'c.o m~lIIml-' rt"1~~""c:r mlO s::rrrtOQRI ID IlDrrOlDdI M S::rt"1"11D "1f1) 0~::rS::::I ~'COIICIIID~rtOOUl ~~ .... 1lI"C1 UI ......m. ~mdl~1D I ...·::IRI .... rrlD I-hmm o.H <oo<sm ~om..... c:rm m IDIDO ::Imlll-olll~ ..... ~ "<I~"1"1"1m OQfI)mm m::lOID~ moo. ... o. rt.OQ ""<1 .... ,0:" 0-111 "1C OQmSrroom dI'Ca· p..o 0::1" ::I1D:r ..... ::I:II; • "1 :::I IDm m"<llllmOQID oollll-h 0" ~.,~ "1 UI ""<I • UI 0 >-:1"<1 III 0 III III HID UI:II; rt m"1::1" >I • ~rtOIllID::r ..... Oyf::l mc:r ..... rr_ IIIB ::ImUl ~rrlD Il:IUI ::r rtp..m c. "1 .... O .... 1lI::r rr H'lc:r 01'"'101............... dlc:rIllC'C .... 1D rt 1lI1D ..... ::I ~H "<Irr mom .... 'C m dI 00 .... I-h I» "1 ~0m tIl ..... IDUI"1 I';" .... rrm Cllp..o. rtOQ.... fI) 0 m "" I';" ~ rt m .... :rIDH ~ :IC:rmmoc:r"":lCO IlIrtrrHo"" m ..... ::rm"1l11:::1 III dlH"1 .... "<ICDI»~m .... 1"1'111 '"'I::ICDs::III "" ::ICTI»CDCD 0 .... 0. fliP ::r ::IO~""rt" IIIm ..... s::Olllm:ll;m oC "1 P mUlI-h~ ..... "1QQIlIIII ..... m rt::r :C'CIII c:rOC"1""~ .... ::r .... OJ .... rr mrtlll .... :ro I-hID'<PfII mmm .... c:r oop (JQ rrm CD H> "1. CD

•••
fI)

n ........ III UI H

0">-:1 ::r ... m III 11110 '"'I.

< ....
VI B

rr"

.....
III

....
Cd

.....

.....
I';"

VI

III ID '<
:I(

VI

a:

1';"....

....
.....

B

CII

m

.... ....

....

c

"1 QQ ::r rr I

~
o

"1,n .... 0 OQ8 :r'CI "I-' I dI Ort H'l1II

.-.

1"1' ::r "1

m

III

1';""'""

p"

....

H>

I C OJ '<

~ QQ :r
1'1' I-h I

....

""<1m

III

<~

I ....

III rr III P C. III "1 C. rr '< '0 III III M>

-

o

I

_Ill 'C III "1 ID rr III p..

0

CrroP"CIOQa:<t-3 P:r~O"1IDIIIIII~ ~m "1 0 rtl-' 111 pmrtrrrrlll .... rrl1l::r::rI1lUlo. H> III III 0 ..... "1"1 orr ..... >-:10 "10 .... I-f1 ..... P:x::rO CIl:IRI 0 1l:I1lIQ. "CIO'<rtprr ..... "1 "IIlm::r ~::IIlI:IC m mml-hlllrt ID c.< "1 Ill ........ .... IIIIDO<::Im .... O"rrp"1BIDID ..... :r~o P C ..... ... :rrr o (II til 111010. ~ ms:: ID::I m< IIIID rr'C ..... ~< O "1::r" til I-h .... m 0 III 1D::r .... 0 :r III ........ 1lI1D0::r .... fI) .... 1"1' 00 00(11 .... OC.III .... :::IIII Com~ .... mmc. ..... :«(11:::110(11 .... mOQ ..... c:r ........ m OOClS""<I 1Dc."1 .... ms 0:::1 ..... Ortllls:: .... ~c:r<m c.::I m ""<I III III Ht ..... 'a ID 10 .... 0." ID ID ""IDC· Orr-el IlItl1p S::BllIm 1"1''0 '0 .... 0. B ID· t-3 0 ""<I ..... 0< ::r < P '1 .... ~dI llI::rm m0 ID C. ID ID ID mrt C1Iorrtllo. ~'11D Ortm o C1I0 "1 rr H'I III rr ::r rr ID ID .... C.~ID::r::lp.. .... III til III Q.c-. C1I": .... PI III <11I1D11I'10<0 IDI1I 1-'< I1Irrl1lm .... ·OCIII»::rmp :::1m IDrrrr OQ '1 "1 "'d 111 orr ID "" H'I,<:l rt Ht 0 <::rOc::r .... IlIC .... "1rrrr ::I ::I"1o::r::r OQrrc.mCIIIIII III QQ "t:I ::r

III EI 1-h .... "t:I ..... '1 III rrIDIDCDCDIIl~S:: '1l';"m<"1 41"1 111III 111.... '0 111 'CI 111 CDO"1'1"1 1'1' .... :::1.. 0.0_ ..... IIlrrOQ lII::1mUl :( 111 ..... 1II1l10::ro I1IP :::I III HI 111I-h 1'1' o.OQ C.III '1 000 "<1"1111111 CIIID MrtEl·rt'rr .... 0 "t:I 0 0 ::r.., 0 'III c: '1 rrCDI1I·OIIIP 111I-h III B c."t:I 1"1' mOP~I1I""1II m "1 111........ ::1 '1 0 l( 00 m X"' '< 00 III HI 111111(11111 • rt ""<Irt' ~~ 111< III 1II111 .... 0"Q.1II rt::l'<lOQC: 0 o :::r Q. ::r rt' HI ID HI III :I( '1::1 rrrt'O:(BOrt' :::rCIDCEI1II1D .... rt'0 B C.ID ::r .... < III Ht'C '1 ::I ID c.... 111"1 0". 0 c.OQ Ol(OCD I-hCIl) "1 ~ m rr 0- ~'O 0 .... ID rt' ~""B""::Irr"1rt' .... 0 .... III ""<I CII O-OrrOrtm Q. ID X"'''-CI 111:::r" 0:::lUi ~11I1D"-CI"" rr '<I ID 01110:(1111111"1'::1 111l( ;:T I» ::r p.. ::I ID 1"1'111Qlo.CD rr"<l;:T::Irr'1 III m 111111 ""<I .... X "1111 -el1II 111.... • ..,'a 111..... 111< III 11I ..... "1p..<I1Irt' III 111III 111m ::r .... Oo III Ib 0. !II H'I C. .... III COOO 0""1 ...·rt''10:::l c:: .... o-::r .... I3QQ m< ..... Il):::I1D "<I11I1D 00 r+ "1o::r !-toll) rr
11) 11) ~ Ht.

a

"0'0

P.

o

::r
III

....
rt'

IDOOO'1<"'1'"'3 ..... OO .... IDIIl ..... ::r 1118::1rt ..... 0<'1 0- "0 rt ""I III III ID ID 0 ..... '1 rt::l'1ID '1IDOIm ..... rtl-t> 01 XIII rt<. '1ID rt ..... rt'1ID OX IDtT (II ..... IIl::lO """I"ID""I::IrtID Ort Q. ..... I( III ..... 0 rt. III rt (J) 111..... ::r '111:111::1 ..... 0111 ~Olll" ..... ~ 111 1110::1;:7'. III "-.:10 0. 01 0 ID '1 ....."0 Q.III ......... 0IDOO"CI Q)'1"C1 c:::0 .....o-m 111111"1'1 8""1 ,Q::;I ..... lllrt "CI • III c::: "1 c::: o ::J ..... OQ 111_::I '1 .:-.111'1111 ........... rt'"'3 rtIDQ..rt lIl::rrt 111""1 ..... ::J 111'1 '1 ::I 111 ..,.00 III III o>om IIII-t>E:!m ..... "CI O"ort 1II o "CI ("1" III ""I ..... .... 11101110 I rt'1 ::J'1 ::J1II0::r11l rt~olllml('1ll1 (DmHtColl ::11110. r.a 11:111 1II'<4t o rt .... Q. 1-t>1D::r0rt"·"CI1D <111 .... ::r IIlX ..... 111 M>. '1 .... ::I::IC:::IllI11>oom rt" "1'1X l1Irt l1I ..... o-m .... "11-t>1D GIlD ID ::ICDrtrt ..... III... ....::r1ll0 rt"811l'1::;1'1"1::1 l»::Imoo(lll1loo III - 0...... m 1-' .... "11D 'Crt" o .... IDOID"1::r ::J1D::Imo'1mm OCI::JPo::r1ll1DIII 0.1: .....00 111 III III::J III ::I ::J::Irt"00 ..,. 0'1 I-t> I-' ..,..... '1 '<4t III 0 I-'

m.....

..... .....

rtrt Ol ("1""1 8 rt""CI "1 .... O"CI tJ;j ::rc::: .... ::rlllm'1o .... :;,OID,Q m"1::1l11lDmlD .... <rt'1"1c::: ::100 rt('l' ..... ;:IIDIII'1~1D om ..... "1"1 1-'rt""1'1 ............ .... o.m .... o('l' U1M>mQ. ...... ('I' <O::rCD "10l0 '<4t ""I ....."CI m 8 m :::I ,." 0 ..,. "1 :::10"1 0.0::1 '"'3 .... Port ............. rt "1rtlD :::r8 mO::l"1--jII.,m • ..,. m"CI rtOOPlfllrt ::IOlO .... PI .::1 :::r ml"O'"m"1 '1m:Ort O~ .... 1'O rt 1'0.: rtfll::rrtQ.OI» m 8'" '"" rt c::: I» 1'0 1'0::1" 0::1 • C:::1Il0-1'00I00 ""Imrtl:rt n 0,'1 m 1'0 ..... .: '1 0 ..... :;to • .,:::I:::ro 000.< ill ..... 1IJ0000l'OID .... 0010 1:::Irt"0"1-' .... 0l0t;j IDC ..... Q.::rm ..... I»ID::I'1IDQ. mo ID"I-'<IDID::I 1»'100" I» IDIDIDrt"ID::I 811) fIIrt""1 ..... Q.(II 1D0.0"1D 'O::rIl)Ofll rt"'1 '<4t rt II)lI)m"O .... 0< ........ ::r 0'1 .... 8 ....0 111::1('1'811) ..... 0. CD 0 '1 ID ::1""0 IIIl"'11"m;:)'1 ::IOIrtCDOQ. I-'::r::lrt 0c....1II::r '111) PI..,. 0l'10 CD rt< .... ::1 m 0 ::roo ~ Q. III III ID !-b1ll1D CD8:::1::1 ..... mlllo ..... ::Imm .... mrtO rt" '1:::1 rt ...."1:2 rt 0. III "1:2 c:::rt IIICDNCD .... 0''1::18 '1'1rt<"11110CJ ..... 0111 1II111::r .00 mll)..,.Po::l ..... 0"1:2 rt '11Drt" lD ..... mIllPoIII~ ..... OIllIll :::1·11)'1"1000,." .... 0 0. ~ .... rt"::I 1-'111 .... .: UI ::I .... 01 01 rt .. I-' "0 t'Jj::r. ~ < 111 ::r 0 III c::: III 0 II: ......... 00 0 ID PI :::I 0 0" n :::1"' 8 '1 1:1-00 8 ..... ::r 00 .... 111 ..... Q. ID .... Ill 111::1111111 ..... 1"1' 0"0::1 IClIIl"I'rt::l::l::r::l IDrtllllll· IIIID~oal1ll11 "1:2'"1 ..... 1"1' "1rt" II: I-' ~ rt ColI ID 0 rt" ::r "0 "1 01 00'1'"'31-t> ..... 0 .... 0 00 ::r ::10 .... < .... mOIDO IDI"fOOM>:;IIDt"t' C::::::I'00I'""I::r rt'1""1 IDI-' ...... ID::I ID rD

m

c

...·O:(cr .... CDrD:;II:I Q.OIIIIIIID .... IllCD m::llll 1Drt"<tII :;Irt..,.::Irt"::rIDrt rtOl::l"ID CIII '1 ""''''''111 ID '1 '"I III III ..... ::I'1Q.11I 1-'''' .... ID .. IIIl11rt ID ID'1 1:1-.0"018 0. til 0OCII .. .... H> '1 .... o OO'"'3I11::1C ::Ito'""l"1::rrD..,. .... ...·0 CDrt"tII ..... rt 00 1-'''0 rD ..... :::r::l11l11l (110 0lllto 0. "1 .... 0" ·"OIDIII om "0 III III "1 r1' '""I 1-'111"'''''11)00111 IIIrtX"'"I1D 1-'::1 ::IO ......... tlllII .... • ::I III :::I m .... OO:::l:(c....1"I'8 • tIIOOto'O ..... '-'C""I 0 "-.:1000.. I-' "1 .... (II "1 0."0 IT 00< ..... 111 111 111 CID::I:::r ..... '1I-';:) '1 "1 X" 111 :::I rt rt" IDIII .... I-'O ..... o" I-' ::I. rt" ..... 0 111 .... .... OOlllcC ID """'0 "1 0. .... III III OH> IDlDcr"" 1D0rt" '1 ..... c::: III C 0 O" ..... ID "1 .... ::1 CD""I III 0- 1"1' "0:::1 rt" ..... 111'10 .... 00 ID .... O::r::l .... :::I e+ ID rt "0 .... rDIIIIDIllc:::rt 0 .. 0 '1 o rt..-...III CD 111'1 :(rD I"I'm .... ::I"I"I'Oo;l ......... "1 .... Oc:::OO:::l ~ CI III e::roo CD UlII) "IE: rt«::rlll III ::r 111 '""I '1 111 CD

.... o

111 '1 rt"

<

....

o

ID III '1 III ::I. !II

.....

o

00

<

ID ID rt"

....

'1 ::r '1 o III o C :::I rt" I-' 0 ::r Q. III 111 "1 0" I ID O"X" !IIIDM> 1"1' '0 111 IDrt"ID

o

::Till ID '1 til III 0 III .... 111

n

0" ... I» ::I

::r ::I ..... ..,. rD I»

0--3 0

.... til
"1

::c o
t.....::r"":3
Olll::r<
1)0

'"'3 '"I I» I-'

....

III ......... <:::r
1"1'

.....

00<1110. 10""1

III III

mc::: ..... ID I-' I 111111..... ::I. III 0. I» ID 0 "Oco .... III Q. 0 C 0. 8 .... ID (I) B Ul::rOc

.,

e

'10t:t'3::> .... "1CD .... "O < .... OUl'O !II ID III III '1 '"I::sc::: .... O .... rt'VI(OX '"IIDIIIUl .... Q. .... 8 ::I O"CI I» rt rt" .....'1:;1 rt" •0 ....III c::: .... I» ::I :;:0"", '1m ..... 0. Co, < 0"". rO Ut

o

<

ri·""o;it4

a

o

W

'1 &::0 ID ..... I-'rt"o 1IlQ.1II ;:I

t'toa.a

....

'""IO::lID ::I

t'tnlll:::r

::r I» • ID 0" 0 ..... ' I-t> o ID :lIZ: ..... ::rrt"

o
rt ::r III

H> '1

S

1-'0 ID ........ III ID "1 • III 0 '1 8

n

rt

o

OCI "1

o
< o

.... ::r III CD

rt

III 0 0 Ul 0 I Ho ID II: III CD III 0"'" "' .... 0. I-'lDrt

mlDrt ..... 0<0

::l .... ::;r '"I ..,.rt"lDl» I-' 0 txI ..... ::I .... r+ Ul X":( ::r lD ...• IDO:( .... ::sill .... rt" '""I '1 r-t 0 1D::r1-' .... ..... ID III .... ..... I» ID ::r III 0 ::I '1 III '1. !II rt<

co.r-t..,.

............

e

a<
'"I

I» III

rt

o o

t-to

ID I»

o

:::r

::s <

C
Q.

(IIQ.

00111
'1 :(M> t:l

"00

til .... 111 n

C ....

....

.....
I-' III

~

n

[II

o

.....
ID CD

0

.... c

III !II

<

0;

<

Q.

.....

"O::r .... CD I» ::I rt

rt

ID

a

CoIIo.O;:lQ.:(

'""I 0" t:..... III lD "0

.... ....

0 H>

ID III 1-'0 Ul "1

.... <

..

rt'1

::s 18 rt
'"I

rtlll

1"1' ::r'O 10 0 rt

r1'ID ::rll: ID III

.....

::s

C ..... '10 ... C<
Ul III rt"
II)

" .........
0 ::1 rt"

m

III

.....

.....

.........
I-'IlI

rt" rt" 111

o ~ ....
..... 0;

'"I:::r

I-'

0" '""I

::r

o

r
I

tot UI ID ;:I

>

III

......
rt "1 III I'D rt

c.n

....
w

~~>c...Ort:Z: alll;:l~O::r1'D "C~::rIll;:l~C ~"",(IIrt.c;1II O~~ (II '1:;1 <0111 rt;:l III III (ll1II1'D ...... 0~ Q.Q.~O(llOX" I ;:Im~ Hlrt~artm;:l O~~ ...... 11100 ~lIImOID o 0 0 rt'O B a:o;-::rX-1II 0 III ~ m ~ ~""1 On~ rtl:l ""1>1"1111 .... ('1';:1 OORl"=0 llloo .. ('1' III III CD"'" 0 ~"1 "I:Ic:a m;:l""'C1H1O ..... (II PlOO "1 .... Q. HI III 0::1 '1:;1 CDB:lBrtmO ('1' PI Q. rt (II ""'''''1 rtlll~(II t""::r .... =""'IIIO a (110 :;) ..... III :;) r1'00 a (II 0.. "1 CD

......m ..

~1II('1'

::rPlCll o~ RI "1 xI'D c:t". III rt CD "1 "1 CDIIl a :::rrtl-' III :::r. III

rtlll

::r

~'ID '0 '1:;1 ID .c; t-i ;:IO'1 ..... CIl .... ::r 0~OIll'"10 .... ..... rt<:;)<~UI ~::r~rtCll= 0.. Q. ID~~ RlOIDO rtUl P"H> ::1111""1 III rD 0 IIII"T0rt rt;:l II) ::r 0 ::r III O.CD IDCDCDO III CD 0'00 'OlD "1 CD Ill.." .." .......... IDUI CD III I"T<OO 1IIrt" 1II::10CD ::r rTf"t '"1rTCTCD ~. rTHtO(ll ~ ::r "1 :::I "'" CD CDOrtCDCD ." ::I::r III OIll'CrTCDrT .... "1 "1 ::rill X"o coo rT rT .... 't:I ~ ........ ~ ::r::lOrTrtlCD CDOO(ll ""'VOI'D 111 0 lArT 'OOOQ.O .... • III 1II::r ~::I "100 ..... 0 ~ x-~ .... Q. .... H;:I • t-'r!' ;::IrT 0.. "" III CD rt" .... "1l:1::r III III 0 I'D Ort"a:

<

"1 CO"l:l (") >-3 .... 1-'1Il::r::r <~"III"" 1lIH1X"totUl '1""' .... t-' 00 l:I ID .... ~ OOmUl ;:I B rt"D1 .... ."rt .... x-OPl::r """111 rttot ID x(0) .... CD CD PlrTHw,l:I to .... totrt o<mO>1 OI'Dr1'BIll ;:I~oo l:I III ""'C1' til 0 Q. OCD CD Q. ~ .... >rTrt CIlHtl-+o::rO rtH>rt '1 .... CD~tIl I'D 0 "1 tot .... CIl~ OlD rt" ..... t:<:IPlrt" • rt t-' Q. CD rTOIll

IDl:Illlmt-i 01ll1:O'C::r ~1Drt"1ll1ll rt"Q.00 ::r BCIl'C .c; 0 Q. 0 rtlll CO~ .... 0>1 :;) '-<1:1 III rT ::I ... ·CD;:I m o l:I Q. >1OQrT 0 rt" 0 ........ ::rQ. p -CD III III 00 mo '"100 0 IIII'DBCD 1D"11D1Il III rr III PI 0 0 .... 1111-' 1-+0=00 .... III III .... mUlr!' III CD '0 00 rt" Q. '1B::r OCDCDa .c;::I III CDrtOI-' ::I 0 IDO ........

..

.'(

.,

00"",

>-3

~

~ rt

o

tot

Q.. ~ CDrt" III :::r o III ::r tot rt"01ll ::ro 111;0;"

X

>

III "1 .... ID

a

III ..... .....

""

I» m I-+orD't:I': III UI .... rT> "' .... 0 no .... '"1rt"I-+o:::ro CDB'1tot~I-'CDIll IDO 111'0 (11::11-' '"1::1 CD Ull-'aCDrt" OrTO>z:loo • o.q .... rT 111'0 ........ rT III to OUI ort::l" PI (II""CI 0 ~""CIOQ rt'O l:IOC""'::I III~O ~I-''''' rtCDIll '"1 .... 0 ............. rt::l"CI'D::I ""::It-'::IrttotQ.III rt" 00 rt" ::r ID "1 '"0 (II rt1llI'D1D1D1'Dx.... ::r 1-'''1 rtl:l .... lII .. 1D~ .... !D.:CDQ.P:::I:::r o 0 III III .... 00 ~ tot 00 Crt ""CI C::I __ 0 .... QI:I ::rOQ ..... III ::r" .c;~rtrtrt"" OlD III I:I::r'O 0 0'1:;1 r+ 111III 0;00 ID ::ro H <rt .... UI"':I .... .... c: .... ::rIll=::r~!D 0; 0 to to.1I) ::rrt OOQ rt" O'1ID .... Olll~~ B rt"'1~ .... '"1::1 i( 0 ........W,Q.CD 0 ::IID .... C<Q.O C I'D.... .... ID "1 o::r .... CX"llIrt.,co ID-O I-' .... ::r::r IDrt • "1 '-<1:1::10 .... 111 ::rill OO .... ClPOOQ. 1ft ::I ""' ..... n I» II ~ rt Q. ..... 01 Q. til ::r • rt CD '"1 II) rt III ID III 0 0 :::rHI'D rt"OOl:::rOIll g.B~ -ID .... 1D'1rt"1D0"1~. ID .... III 0 C'" "1 1: .... 11) Q. .... ~rTO .... 111 ID 0 .... ""'.... 0 01 ........ ;:1 ........ rt" .... Q. ::I>-iHlC'" rT .c; ::I OII-'OrT Boo:::r III I'D 1D00 CD tr 0 :::r~ III ID III rt I'D I( ID' .... 0; rt" UI ::r 0 Q. '1 ........ g. C 01 ID:O;- ::r I'D !D '1 .... "11ll1D rt OIDID BOI PO""'::I '1:;1 :::r 0 >-3 g. .. III ::I rT ID ID "",::rg.. ~"",","rt" onrt'1 ID ........ t-'l:IlII ",'1:;1 rt ID '1 X" _ 0 Q. "1' 0 1lI~:::rI'DIDt-i1ll .... Q. "'" ID 00 QI c:t"1D o:::rI(OJ~QI '1>-3ID .... ID g.nl1lllll1lQ. ... ::rrT" I:I ~ID o.q"'lI)lD .... ID .... Q.O .... III"1:101. < """1l11o.q :-;- .... 111 .... 1II't:101 '1 rt" !D 00 0 00 III ::T oC I'D 1D0:(::I'O::I>-3111"'0 .... < til QlIII-CII::TCO:O;-:( I-' ID rt "'" rt ID III .... ::I .... ::I III o.q::l t-' Q.fT 000 o.q o • ::I

a

0 .... < co m' co ..,. 01 .... I'D 0 CO .... til g. '"11D .... o .... (IIrt :::11:1':;101 ::r rt" g. co 01D::r rt .... .... ID C" O,o ID '1 ID rt" '1:;1 PI ~ _ HI .... til .... '1<(110 IT m <0;1 "1 ..... 1>1:1" "O"1mIDUI .... -ID t""< .... 1ft. '"1::t 0 (IJ ::I (IIO~'1 rt"< IDrt~ 01 ........ 0 !Do IIIrt::ro 0 O~ .... ::Irtl:

rt" .... rtOl .... 0::1·'1 rt:::l OID'"1l11rtlD "1:1 '"1 0 (IJ 0 '1 1D;>;(lJOPl o III til rt'(IJ

1»>-3 rt::r "1

X

o
111

>
o

:
rt"

o

o

a

.... 11100'-<1:1I P. Q I» ::I O rt"o go Or1'I3::TIII .... (II 1II""1"OIII.,rtO ID 0 0 0 IDPI"1'1ID .... ::trt" ........ tIIlD rtQ.PI« o ::IIDI'D::IIII

..... .... .... a :::1

:r

....

'1 "1

o o

....

o

P.

'1

a

r-

=

<

a

=

f"t til .. I( B ::TlDrtO .~ 1D1D::r'"1,"," 0 I:1'm rt '1 .... ::1 co >-'3 ~.. rt .... :r13 < .... OtlllDO ID rt .... "0 '1 '1'-<1:1::t '1"11D 1-+0 PlID~ '1rt"f"trtlD< .... Oo:::r ..... IIIB ::t (IJ'1."1'O rt ..,. CD -0 • ::Till,"," Ill ... OIt-t> X rt t-t> o ID 'aOOm ::I ~'1I11rt" f"t

~"

... o..o

:::r

C"'rtPI-'

.... rt o0

0 .... f"t
'-cI

-t

111::0 ::J .... rt..; +1 II lit '1 ::J ..;
(II

c:: EI C"

:r::

'1

t:D

o
rt

III

::t'

o
C

0 ....
III

Q.

.....
rt

o

::I

o
rt

::r
f1' ID
(II

C

"d' . III ' '1
)Ii"

en

en

111

PI

....

....
rt

c::

III III rt

rt

CIl

< (II

>

'I
1ll'C::t'Ill~RI> t-'t-'RI<::t'>C::J t-'RI"10Rl .... o II) III ...• m RI !CUIQ.::It"I':I II) (D. rt '1:1 ..... !( "1 RI rt ~ III ..... ::t' PI txI::I mOIll'1 .... Q. rtO t-';a;"RI'1 .... ::I'1 ..... RI>C .... <rtlll -: .... < RI'1m Plmlll t-'Plc:: rt ..... Ult-'O 111 rtrto ::I::J m .... Q.'C 00 Q. ::t'rt::lm .... o 000 PI C"'C '1 OO .... 1lI rtrt ..... OIll=""''1 1::r0C::Q.(D="'" rtlOO ..... :( .... III "1:1 Q. 0 I» ::I '1 ::s ""I 00 IC'C ::JOPl::rC"1II c::1Oc::m .... III'1 m PI ..... moooo RI Rlo;Q. ::t' .... 1II rtlll:;l txlO::T'1ml»

ID 111 rt

....

::J c:: Itt

I
.... '0 rt ~ (II 0 rt 0; .... ''OJ 1II1D0'1::1"1::t'Plm"1 ::sa. IIIrt .... llI 0 o.lIIR1 o;rt ::IEI m::l III ........ '10 c.....rtm ::IOIllO "d C::'1c::Oo 111..;1» 0"1 m .... '1 1lIt-'lIIo.rtlll rt III RI'O • (II :::r .... ::I '1rt • rtlll"1 :([0[000 '1'1 .... Ill· PI C" H 'PI III 01 ......... rtrt>nm M' 1D11I::r m;a;"M'> "drtElI1l::l [0"1< 0111 ..... (11 OPi RlID ..... "1 O:(::JPlI1I::J ;a;-O:(·.... :lrtC rt ........ OrtmOlO' (D ::r::l c:: ..... 1110 IC ID 00 C" t-' I '''1 0 PI ::r rt .... 0.0 <l1Im .... o 111PI ..... ::I'::I UI m RI::r::o < ..... 0 PI 111 ::I .... 111 <0'1»'Ca.0< 11IC" 111 [Oom"1ll1 • RIm I-' .... 0'1 rtrtIllPl::lM'II)< 'CmO::l rtOUl .... o o.rt CD 111 UlIIIC"Hi'1 .... rtm:( UI::ItD .... c::rt:::r .... Co 1-'0 tD rt"tl r::1" "1 ..... ;a;- .... ::t' III ..... (D. UlrttD'1 fD II) O;a;o 'C rtrtlll:;lll)txI ::t'OC::fDfDlII 111 rtl<oon "1rtO rtEi III 111::r 9 III c:: RlOUl::lm .... a'lIIrtRl 011-' .... O RlOO mnl1l .......... '0111 III IIIrtlll::Jrtrt o ....oa.::t'::r fDOO fDl1I ::11110 0 '1 .... OOm::l .... ::I '1 ...... «a. 111111c:: ICIllc""10rt"J:! ::r::J 1110 c::::rRl .... C::f1'III!C OI1lI»QQ ::t'::I<::r.C'1U1 rtlll 'O .... rt .... '1 .... rt ";"1 UI""II-'Oc::rItlRl PI ..... '1 I'll '11110'0" .... rt RI::I .... RI'1'1m .... CORI III 0 til c ::1 .... rtl1l m rt::l .... >ec::rRl . < .... c::0I0 rt dlrtrtO'III ::t' .... l-'a.txI .... .... f1' .... RI '101 Ort·rtlll .... III '1::1< mOl PI 0 .... o .... ooo::t'o .... '0 RI "C;a;.... OJ III 01 01 m CIltJ f1' ........ 0 rt .... 1tIf1' 1II1II'1f1' 0. .... ::ICD ..... .09 ..... Q.(II .... "C 0 rt 00 • o '1.... 0 rt .... m .... ::r f1' "C ID rt Rlllllllpr ::r ::1"1 .... 0'1 tI:IO;a;-9C::0 1-" (II .... 0 .... c:: ;a;=m'1oo (II .... QQ f1' (II ::T -: UI ::I III 9M'rtrt ..... PI III 0 .... 0 m'-qo""l 'O'OIIIOO III~ RlIIIOPl c:::::r Q. .... O"1<rt .... dI;o:"lIIlDlDOUI UI (ll00 1lI rt .... UI(II .... .... 1lI • '1rt(ll .... UI 00 IIIrt .... ::J PI ::I1D::JHrtt"" ..... QI)Ii"Ort· III .... • RlRI OlD ::J til I-' III 9 ::r 1-1 RI Q. cc::OrtPo ..... 'COC:: III ::t' 1-'.... -III c::r PoUlm III III 0' r+ ~ 1II::1011l0::T 1"1 Q. O::J 111 :x;IDrtlll ""<(11 '1 c:: .... ::IIIIUllllrt ..... 000 ..... 00 III 'C 0 ::IO rtQ. ,.,. '100 ::I < I» I» I-'rtlD ,.,. 1». III
'0 ;:I ....

>.....

....
o

m

'CPI

..... ao

ClDmon

a

H ......... M' 1'1''01'1'111 '1 '1 111'1 ::10 .... ::JOlllrtCJIll rt '0.... 1'1't-'

::101m

..... 0

.... 0' UI III o (II 111 III c..... 0f1' '1::10

r-

9

00. .... 9::1 !IIlDrt

!:looo'1nlD

rt

........

:x;- .... Ooo

0;

....

.....PI

::t''1 RI III c:: '1 III III :('1000'11» III :::7'C::1II0.
::10""1

0.

o

....
ID
< a.

rt

:;I

o:::r

.....

RI "1 fD

III II) 0 0 0 t-'I'II .... "J:!::r a. .... :lIlIPI "1:1 1111'1'.... '1 PI '0 III '1111 '1 PI a. ......... 0 =""'.... mo rt .... ;a;'1 .... RI ::I a. 1ll'1 QQ:( .... • ::r .... rtO ID RI :::rHi ....0 111 ID rt rt ::r

....001'0

..

OI1lQ.ID .... .... 111Q.::I 'C III ::J 00 0 rt rtO' .... III 0 ......... III ::I ::J.... ::I rt mrt .... llIa. rtllllll 0 '0111

::I::r .... <Q.'1

H:::r III 'C rtO < III III III c:: rt 111'1 ..... 'C ID ..... 1-'-2'1 III III ::I PI 0 c:: 0'00 n >C I-' III .... jo4 III ID 9 III >e ........ ........ rtrtlll

o

a

.... n

1D00CO::Jrt

.....

.....

m

....

11I::t' m III ICID III ·0 m 0 Hi.... '1:1 0 0 o a' PI III 111 '1f1' ........ ::sQl ::To;o:"rtm (II ......... '1 0:;11» .... 1-'00 I-' 0 111 ....

....

o

III

..........

.... III'C ::TO rT ....OID'C .... r::1" ., III 0""1 rt ;:I :;I III III ::I ...... rt

PI OQ. CO::l ..... ""I !:lolDart

'1 rt til UI;:;!rtlll

'1

vo

.....

1l:I>-i:XO"~rtll:llll'"'3 ::r ....>10:::r · H:::r UI ....UI .... OC1)OOIlI 'OUiUlIl.~ 0111 III .... C)Q 01 m;:l "1:;1 -.::l UI III .... ~ Il:I ""11»01 m~llIlD>1 1l:I'1 ..... C'1fD::J=n ..... n-.::lIll .... C .... rtlD 1II-.::l'11l.1l:I1D .... .... .......... III OQ .... ::J .... ID III rtlllO Il:IQI 1=:" 0 >11'10 rt:::rlllco '10113 I=: 0 &:: '1lI::J ..rt .... "1:;1 '1l=:rtfD 0 I=:-IIJ;:I '1 eII ..... Or;;rC··UI'1&::O Il. .......... C"1"UI-.::l o fDellfD;:I ..... II) H-or;;r r;;rOO;:l 1'10 '1 1lI0g,1ll OQOrt rf C1)OI;:Irt >1'-<1 :::r-.::l CD ;... 13o::r 0 IIII=:CO ... OID'1rtHl '1 ;:I 0 >1 o III r;;rlll III 111111'1 .... :::r;:l ..... I3o;:l::J

n

n

e-

III UI .... .... ........ Il:I >11l1"t:Jnll)'1;:1~1-' H-oIl.IllI-'::J IlIOQ (lI1lI '1 '1 (lI 130 o O"?;" <, 01 1-''1;1 I» c..... "t! \OO'-<lC rt ;:I ell ;:I. ..... til • rfOQ P.1lI VI;:I rt ::r IlIIll rt 111001'113 >-UI Ort .... HlnO OC'1rtI-'OOC ..... I-' .... ::rlll>1 mrt 1"1'1:10111 ... ·01 UI::r

<Illll.n~

rtl30txtlXl

= .........

-=

0" ::r 0 ID III 0""Cl O:::r ..., ::J '1 ID >-301 III 1l. ........ '1::rIll'11-V ;:II:IoOID III--.J P. OQm c 0 IDOQ III 1-'001 C <'1 .......... 0.:( IDIIIIll P.::J&::O I-'ll:In 001-'1:0 ort'1l-1(") P. ..... '1;1 0 H-o::r'1;l A. 1D1l.0I PJIl:IB P.11IQ1rt .... '1I11B a ::r::Jrt?;"1II ::J::J:::r rtCl.1lI O·

....

;:IOI·I"I'UI

....lIIrtlll

00 Hot-t,

III .... rtO) ::J

Ill'"

~

"1 .... "a

o

CII III

....

"
....

III ....

tEl'

o
tJ. ~ 3: CD"a t1 tIItJ.tJ.Q.OtJ. ~tII 00 .... < • fDtII CD:JIO" CO ""'et ""iI I» c: 0 1II""1 ID .. 1:r' ... :::IrtCD3: ""I C .... til, .... til ... ID

.....
at at

tI j:l.t::In ..... rtntil CIIfDOIII::rOO mtll:::l:::lCD c: " :::IfD rt .... '"tI CD '1 CII::r CI (1)0 j:l. .... 0 OI'1rtCII<rtO rtCD metoHo ..... " .... '1 "1 o 000"'" tr:t 1:1 ::S'1rtCII mH"IDO"1 "t1":::1 .... IDID" CII tI 0 .... j:l.. "1

"1 ....

<

0
Cl ID m 0 0 :::I I» g. III

rt

mc:IDI1I::rC .... o ....000.... 111 III CO ort :::I :J::r::rn ..... m CD::r o::rn I» CD CD 0"", "'~:Z:t1"""" oCCDIDOmC:11I c: n .... m ..... rt ... Ho O CII".,:::r1O m "d rt 0 • CD "eI CD '0 rt 0 t1 mlDj:l.Ho .... Ho~ rt" 0 ... 1I"eIrtl:ltd 1I &1I::r CDII rt CD" .... 011111 ....... m ::r .... .... "a ID CD EI ......... ""iICD o "fD .... .... ::r .... W ..... CD .. IIJ .... rt .... 0 CD ::rlt ::rrto .... fDIII It ::rl:l "1:1"

Oo,jCl"CO

...

0....

....

"c:mO" "< ::r ..... ""I>OCII CII c:a.I» "OICO .... o,j OCD rt .... rol» o)Cn'1~I»"1 c:"OI .... CD0.;0;t:J fD '1 "eI C .. "tJO .... IIII:r' ..... .::a.tJ 1:1 ""I .... tr:t 1:1000 0 "1 "a CD 0 .....0 1II .... 0:J01D 1lI"t:J 0.

""

"

t1 II cr ... .... EI .... " rt ~"eI IIJ < at c: .,::r. CD :J HoIDCII ... .,rt Hon .... ;0;..... m:o;'", til "1 • 0 o <rt:::l :::1'"'3 Olll::r rt::r>-'3Ho"1C11rt .... ::r ::r mCllrtlil CD ::r CD

m

fDoo .......

m....

::r"CDl»r.o II'" c:a. n ~."a C I» ID o III I» 1:1 :J .... CIt 41 ""I Q. rt:J". CI" '-4IQ.EI "eICII CD II CD .... I»:J j:l. c: ......... rt .. CIIW SO .. "Wi'll .... :J "eI" c:a. "00 0 I» ... to 1» ....... lit ~:JlDlDm rt .... rt:J 0< CDIIICII fD "1 " o

rto,j;::ro"

rt"1mlD

tEI'

C .....

OOOlDrtIlCllmc:a.::r'"'3 HI ..... ""'o::ra.nCIIIIIID::r 0111<00001<111 001"111 IDCllElnl'll .... 1'II::rm.,ptolll"1 I'll rt lllmOrttll:::l .... CO:J ""I C:ID rt"alll" HI rtOOM'fllrtlll .... IDID .... 111(110 .... :::1 ... rt ..... OI-l ... 0., ...OO:JElOM'IDI:II:I 1II:Jj:l. c:HI::r ..... c: l'llOOCnm IDIDCI"a rt ID:;t'M' ..... M'RlCO< IIIrt CD 1D"1111 .... 1II1D .::r ID:::I .... 0 ... ., IDCIIIOo.<rtCRlH> ClIO CDO .j:l. ... ml(ao ... "1 Ho" 0 ::r::rCII EI 10' IDO""'~ . 0.... a..... ... 1'1' ., .... C. 0 III n 0 CllIIIIIQ.rt"Zj::roa::r ""1111 .... 01111( III m. rt<'1:Jllllllm CII IOCII OQ 0 '"'300 m ..... CD (II 1'1'.C: C" ::r 8 (II ::r rt CD ID(IIOOI:I PlOCII::r1D ::sac:a.H>S"", :J 1II"1DC:'1"1:;1 tan CII t:JIDIlI .......... IDOa. 00 Q\rtrtCII III IDa .... a :JIIIC< IlIClllOI O c:a. 0 ..... 1:I::r II""' .... m ... a. rtOm .... :JC:lDrtlll til C::r .... til oC ::r Co IIIO"I:IOIIIIC: II C"1a.1D III,.... ..... '1rtmlllC:OOo:Jm:::l CD::r IIJmS"1nlllrt CIInmrtCII IIIC110 ;::IID. c:a.... IlIc:'-4Irt " 1110 :3_ n 111 1:1 c: tEl' m .... ::r o-ioo 1:1 rtrt .... c:C ID::rC .... CII~ .... ::rrt:::llll'1m Ho ID rt ::r OQ ID ID .... HoI(III IllI11a. 00 CII DID COCD ........ 8 Q. ..... "I.... " tr:t .... Ho_ CD ..... 1I ......... ::sHo.p COOEI :::1:0;' III rt ""I<OH> IIIrt'1 CD ....... 0 CD <::rID >-'3rt::Srt"'RllDm:3::r ::roo.... 00 ""I rt III 10 '-ot "1:;1a" '"'3 C CII rt '41 ::r :::I 1(a':3ID"O 111 PI lII .... rt:o;'CII '41 am.... III III rtONrtlO (4 Ho

o

>><
~

~

:><I t>d

H

tEl'

0

'"'3 tz;I

c:=

.........)4

....

::r

...

--I

j-----

!II
::I1D"CIm::l ....:7' ftI ........ m lDmClort'1D "0 oX" '1 1D1D ~ ... ·111 ID rt' III a.m", b1 '1,111 ..::tI" ::111:1 mlllloOo .... .. .... OJ ftI Om"'IDCDtll";' "'.""11'< ID ....CIort'nlD (11. . 'III CD a •• 1000":: .< tI". I»rt'.... tllII rt' 0 rt''1rt' o;dI'"'I tI".> "1. (11 , ftI 1000 0<'1 '1 rt'''OID ....I»W..:: III :r ........ ID"'rt' .... rt' 81 tI" tI; $::100 ... ""'0 ..... .: 0 I» OJ OOtlClo ....'1 ..... o C < '1 18 18 O. '1 III '1 OJ. III :7' '1.... 0 80 ............ o;OJ ....rt'rt'C III Ooodl'1-<1 oo""lom rt''1t1<CID tI" "CI'1 111110 rt ::I OWrt' ....l";'rt' I (11 I» 0 ........ :rHo. 0 0::1'1'1 ::I ....IDO rt' ""'Olart' rt' "1111'10 lID ... tI'" • Crt' ::1111'1 C .... 1II'10Clo"",0 (IImlto II C""II 18 ""I ::r ......... '10n"O 1D 1'.110 Q)l!';" 1D0 • Crt'b1 18 111 rt ....::r1D gX"lII:7' a.ftI .... rt' rt'tD ..... 1IIrt' C"'1ft1 ....rtl'O 1'0 .. '1 .... 1000::1 t1'tlIIISrt' II .... < I'OCIomll'1 t:: '1 III
rt dlCIIIIII(lln~ g

n .~>

o rt'"CI '-""0 t+o'O 0; "0 0 0 \.11111'1 '1 ::r "0 '1 '100111 0"0 rt''' "8'0 '1'1 ....::1 111"0 rt' ....0 CIoO C'l'1 '1 C <::I ""'I» ("I' 0 :::1111 rt' Q1~'O ....rt'-::rrt' 0 0 rtdlQlm::rO'101 ~ '0 (II I::'0 dI nc:: ... P1CClo ..... rt' 0 ... CIooo 0 o s :r 0 1000ftI ::r'O "1"0 ;o;"c: ..... 01
III 0 ~ 81 tr.I~ I» ::I..... ... rt' .... C"Ho ....... IDdlrt' ...... IIIQ) dI&::I

!~i

lI':"
.... 18

...

.m
....

""''000 rt ~ DllII ::r::r O"1(11::1(11(D ....X"(DCIo ..... j:I IlltEI ...... C"-,;r .... : rt' 111:(11 0 X" .... ';"0 ..... '1 dI ::rIllOtDC IIImoc III rt' dI .... "-<1 tEl rt'::I rt' ........:;r "0 ::r?<:'CIom ....1Il III m '1 IJ) CI»C"OCD 111 .......... ::1111

""'''0

olll::rcom

0""1

....ml»l8 OO"1o

It ..... I::'rt' .. t+ort

o

Dlrt'::r o :r_ 0; n II .... "0 n .... ::rc 1:1;11:1 dlm ....IDrt'B ... 1'.11 18 CgO 18"0 "Ion ...."' Dll»mHl:rN .... "O'1 .....IIHI I 81 oll':"grt' 0.0

n

....

m

<'1::1 ::r1D .... ml» .....

no

o

....::1 rt'rtrt'P1

I'frtOI'+>OC" :r "1 III t+o 'c: 10

.... 1'+>

crt'oo

........

&::1":

....

0

o

'1::10. ::I 011111:7'18 o mocOID OIIDrt'CID m .........rt' S rt'(D0 CIom 0 ::r1lJ::I III '1 '<

III ..

HoO t+o I» "tI

"'

o

81 '1 •

....CIo!» '1 ....rt'lI':"

::I I» rt'0rt'

"Olm
o

.... ::r

'100 DI1:I;""I:r0' -001 ......... 0111 HUlm Q.Q. I

rt'Ort't1\Ort'HO C a::rrt' .... rt' ....III rt' ID rt' OClotl::rrt .... ~ rt'ct:r"'ml rto .... 81m 0 ::r .....,111 I,IIIIIC lII""'ftIoOrt'n1:1; m ..... c ....OlD "1 '1~ rt'rtO dI Q" .... ::r""l t1\ 1'.11 <11:1 ..... 10 18 m m"1crrt' ....

..

0'1

HI....

....

'1nl'f"'O)l;" ID.... O"CI. IIrt'O III "' .......... '1 '0

.. 1-'111(1111) Q.C"O::lQl III '"'I "0 III 0 tr.I CIt dI ........ rt t:ltI

::ICIIIIICIo'1::1

111111 mCllQ. nCllllle 0111<

G"l"CI dI III dI rt ::1 ....111 "1'1
.... 11) .... .....

::r:r::r

a

a

CIo
0

0

t:I III .... UI ·0::100 .... ....IIII11::1t:r ::I e ::I - ..... '1 0 III ....
M'rfO
0"-<1'0

I» 0 .... I» ... rtfll

m

I'f

""I

'1

::I

III

III UI
(')

t:::I

W

CO
VI (')

t:1

to..)

'a

>.... .., ..,
UI " .... C tI fD !:' III ..... C"t

"1 .... "1:1 rt

III
III

en
(')

.... 0

tI
C'100l0 ........ >IIIUlDo:z,: tI ....<(')tI=::r.:tlOOO 1lo<11I" 1lo11l"IloSS"1 11I111"11-" .... 0 ml-"rt '1'1::r..:::rOl l3n CI::r ID I-" m " 0 I» 0.111 111111"" '10O"tl.t11o"0 ::r Do""4 III ..... 0.... . 111'"" o ID Ilo .... 0" 1"1' Q. !:CI'Plr.on I1ICD::r Ci) .... CII"r:II"I'IIIC .... 0"1» C. '1 "0 tI PI rt 0' !II..... UI 00 CD III '1""1 n Cl"'CD PI .... 0' 111"0 .... 1-"0 CDI'1Q,l1I "''IIlJClltI::s .... m CD O',""UI Q.PI ~O O'ID .... m .... .:1lo .... ~..,.O""lOQnlDtlUlI1l 00 c. 0 '"""0.... Do n 1"1' ::r.... III:;:JO 0'100 tI go 1"1' CII m::;l 0"81-" .... I1IOQI1l::r1ll '<11"0 PI '1 = RlIDt)Ozj III .... RI 01ll"CI DoCD .... .:" RI Crt..,,",, PI'1r.o .... C" OQ'11-" ..... O''1I11 .... O'CII ::rc::SO'<ll I"I'::2 .... IDI"I' nlllo OCll1lm::J' H-o .... '1c.n::roo RI 0.: 0 .... "Ozje: PI ..,11 PltI"oI1 .... I-"::211 III ""4 UI "0 ID 11 " C. ..... O'Ul rtIDCDIII::r <CI ..... C. '1e:rtl"l' golD nrtCD CIII '1111'1 ..... ::rllll-ln 001D ... III I"I't) nOQ .... rt c. .... rt '1111D0

o

tI III

~C"tUlXC.~~"''a~~O> .... ::r o::rmtlC"t ~m Do Q,f"t CO<ll ....... "1 m CD Otl .. t:I"1 .. f"t> "1 .. < <III .., .f"t .. ::r .., 111 .... 0'1 m .... III·~.... "1:1 ftI III ""4 < I"h = f"t ". ·..,·tI '" '1 m CD (J)0 ...... 1II0m::rOCDCI u.,"'rtrt.: '=tllllct<llllllll o -::r'10000Q,rl'1 .... 111 .... .... III " III ::r::r.... . 'Q Qo" tI III PlOX .... CIl~CD (J) IIItI "I"h"1I11 III ... f"tUlIIIC"t Do OPlIII Qo:7' ... .., t""0Q 0 f"t "1 0 PI 1:1 III a. CD III III O::r ".... It 00 CD'0 0 III 111O· C."rt"O'1I11""4~O '" tI < :7'''10 .... '1110 o IDtlllI"'~oot:l(J)PlIIII"hC"t III rt ,.... 111 ::r 1IIC"t ~c:a."~'1'a"1 "CD 1II1 .... ""O rt::r'1 poq""rt«O CDUlCD O .. m • ::rOI»ID rt..,.OI 1II m "<CI .... 0::r1ll t+o .... ~ PI Ot+olD Q"<..,::r .... 111 -=:0<0'0 ........ ::r~mo .... ::rOtlSen.., .. I1ICD 0= .... O .... Ol1lrt ..... '1 <0.0 .... .:C.llltI· <110 CD'11D <IIrt rt ""1:1 III C .... IDIII:;t'1II t"""1 .. ...:I'11D"~0 =IIICDooOO =::rma. tI .: III ID I'tt C CD III C"t OQ til <I-" .... 1:1111 C" III o 00 .... ;:s CIt III c:a.tI III "1 .., c:a. .., C.... C...,.tlCD .. .... "10. .... "1 ..,.. .., (') ~.., It .. II 0 III ::r0Q CD .... :-:' 0 ::r 0 <II" < III...:IIII'1rtOOl ...... O CD"III ::r "0 S '1 .... 0 .... Q"CD::r .... Crtt11o COOO 0 I( CD III III = ::r tJ ::r .... t110 ·1II'aUl'1 '1 C7'CDrtmoO rts CD 111001» III 0"1 RlCO"ID"OID::Irt CDo =::r. ID COC ID lID " "m (') III III OQ ::r >-m m 01 " IDO':" tI ""1 ::;I III .... III III

n

C

<

::r 0 .: '"

n

ID " 0 '1

c:a.

c

>III ::s III ....

m

III -=:

UI

..,>-

n

o

<

n

rten

n

.....

0

C 1:1 ..,

ID..

..,

(II

"

VI

....

....

111 '1 .... 11I0Q ID ..,. fD rt ID III III""'" "rt::r (') :1"1-":1". "::J'fDlIIlD o .... 1"1' ,.....: "O:r "CI01lJ IIIID~ PI " :I" to:r .: IDID III

00"

rt

ID PI ..... '1 " III .... •.... nDo 0 0 ID .... .... ..,. .... .... 111 ':ID IDIII ID •. to

=

...

m"

::;I

'<II

ID '1 III

::r

C.

...,
ID PI rt CD
Ill!

~

c::

.,

i iU
~ ~ ~ ~

I
i
-

I

rt ~ :;Irt"C:IfDo::r ..... .,ort .c " CD rt 00 CCDIlI! .... "., IDrt ....:;II"I'ID

c::

trJ ......oa

1II'l:t~
.: fIJ· '-oI~

" .,

PI .'1 "

:r

\0

....

'. ·HI III ., cr'OO . ~ :;I CD Ill! 1»0 ..... 01"1' o g" fD 1"1'0 ... 0 ..... S., :;I rtC . rt PI ......... 111 '1 ..... 0 III ·.rt :r .... PIg" CD rt fD ::rID ., $ ::r 011 0 ID C/l rt 1:1" It III >rt ....$Srt oa ":;1'1 0 :;IOrt ..... ..... ::rID :;I"0 1» ., < < 111 111 C::loI"I'IIIID IIIcrt rtrt::r ..... m '1 (II 111 ..... • fD oa rt ..... rt '1 PI O'1Crt::r rt 011100 ttl 111 III S rt Ill! C 111'1$ Ill! 0 = III ., CD OHI CD • III c: ::r ..... .: rtED III tJ;I.,

>

.

I

!iJ

§ ~t§~
~

~i'l
e-

.Q

~~

~ ~

.f!11

.,

nUl

111 ..... =.,00 111'1 o III"C:Irt rtPlI:I" ....::r o Do"OfD :;1= s ..... .... g" tJ:I' 111 ....00 .... ~=tJ x""fDlIIlD -DotlC rt g"DJ =-1:3111 '-01 .... $rtfD IDIII":;IID '1Cu. PI n 00

c:

.... >0

tI

....

.,

III

"

nil

CD III ., Ill! '-01'-01 W.III

.; III

C0 ED n rtlD

o

..:

rtlll

01

..... c:
;:J

C/l rt '-01

p..,
ID CD

III

::r

:;I

I'll

n

.... t"" 0'-01 n0 ,...:;1
(II

cr'

rt 0

)

'-01

CIo .... .,· ...... ;:I rt'd ;:I' II m0C ..... QQ 0. CD rt :r 0' 0 I» '.01 ::so""'C::;In.o. ;:I rt '.0 rt .0C"OB m· •0 ::;Irt ... ;:1 = rtO • 0' ::r= .... o.. 1;1::11» .... rt rt 0 ~ .... • 0 rt .... 0 C HtO'I-iI:l= 01 0 rt:rClo rt =.Htrt ...... Ht::r ........ ::r. "'om mO'OCDnm ... .., O ........ CDCllmHt m Htrtnm ;:1"11» .... O'rtm., .... rtrtnc • .,m,,1II ::r::r m 1»::t'C» (I "0

........ rtlD~ I::J;:I ::r::r0 rtrtOO .... IIOIDC;:Ia.llrt 11 II .... rt "CIo CIo

t"Ili a"0I2: c»::s II .'" ::srtIDClII

"Ort~!jrt~ o:r::ro::rPl .... OCll ::SUI.. rtCD .. rt

<

a

ID-:

°

m•

1:1 1:1"000 Q,"1 0 111 (II CrtlD lD .... rtmI3 Brt"1rtlll":.... rt 1D"1:o;-::rrtftl 0. ....

=

a

• ., .....

on= OHt.=:r C rtQQ 0'1» "1 CD rtCD ...... .... rtO ..... U3I1 ftI "O::;I .... Ort.... 0 .. 0<1:1 rtHt .... ..: 01 1».. 0 =o o=::IC"1 rt .. o. O'CIo .... UI.. CIo CD t"" .... OlD ~rtCD III .... I3:r::rPln 0' .... rtm.'1 ..... tIIrt C"1"1rttll I1mlD .... CIo rt ... til I3CD::rtll Ht 00 m Om" "1 0

'1m .... .... m .,Sm o"'p:....

= ..

<

<

°

t""o:Icocalll"'Oc;'lOI'll~ CD .... 1,11 0 :TO HoID::3 "'::r ::I:>;""'< .... "1t1' rt • (II ::r Q.CD .... nlDlD 1I1D1:"'" .... .... C '1 '1::r '1 < (D t""0 ::r ::I PI ID III '1 III 0"0 m C .... IDClOO 00 .... n a. 0 c:: I» .... "'4.1:3 i:: ::I :rID .. rt o 0 t1' rt ::I ·0 .... rt "1 0 rt 0' 0 CDo-,'IQQ > .. UI .. .. I» Ht= :r ....'-I .... :r '1 CD. III '1 IDa. a.O'1CDCDO .... .... CD OCll 1:3 ::r 00 :rl>':l mOBl'rt l!I .... tr::lCm..: .0-,'1'1 ::r Ort'1 "0 III 00 ID 00 rt' III ·111 CD :r .... "0111 CD CD:O;-::r IICD'1"1=CIlID< rt .... rtHt" III ID ::rUl < .... CIoC 111 0.. 0 1'1' Dl C CDrtO' .... 1D I-'txJ"1 ="0"1 11I .... IlIN .... =nrtrt Ho mrtCD .... 01 rt'" PI 0 rt 111"'1 ::r :o;-.. rt ..... 0.0'01 . 111"::;1 111 < III 0 .. 1'11 .... 1II::r'1Q. .... Q.o 11111:::1 "101110" rtl» o .. ra ::3l11rt 1'1' Ht rt .... ::I Nil =::s .... "'0 rt'lII ::;I 01 g,::I < a. < 0:1- .... C"O .... :r'1a.' o IDID III 0 III IIIID ... IDa. rtrt 1-''1== .... '1 '03 "0 0 .... = O .... O'I-'U1rt ;:I. :0;- .. rt 0 Ho Crt .... '1 ....QQ 0 ID ..... ::r '1 00 .... CD'1 OUlIllrt'I:IIIIO:rIll<=m I' QQ rt o .... nUlrtl"tllloo "00 (D'_III rt'rt ...... ::;IOlllmCD"1 Dl :r rt .. 1' OrtUlooB... CIoI»:r "0 .... 0.. rt B rtl"t0 .... 0.;:1. .... tr.SIDIIII"tO .... a...: o:IHtOn", .... "00 1'::;1 0 ""0 ID'O ....C ..O ::rn '1C1oa. 1Ita.ID03 .... ~ 0 ts .... ........ 11111 CDrt::. 01 .... 111 .. Ht n 1:1 III 0.... 0' c.::r .... " m 00 0 < rtOrt rt O .....CII· IDO 0"::;1 ID I» 1:1 "0 '1 t:I UI ID ...... "10 .. mllllll~ '1(11" rtO lI"CDHo .... rt ..a .... I-i .... ::rO'IDHo III ::r::r rt nUlrt==::r":C::tIIlDQ. rt .... CDm .. • o IDIIQID IIIUI rt c. ::J 0 t"" "1"1 .... 01.;0'0 rtoo<IIIO I» CUrt::rCD t:I:rIll .... ::rl'1'iDrtlD n 1-i'1 I-' 111 .... 00 0 III :O;-::l ""0 rttll ra I-' ::r c..... .. .... UI .,:J CD rt m=CD"OUI CDIII IIIUI rtCD 0 "1 ra Q. rt 1II::r-rtl-':i( Ho'-' rt CD:r ::lID ::rCU::l O· III 0 III 111 ;:I "1 "1 UI III CD

< ..III

=

°

< < ..........

==

=.

=

~o

o

n

<::I

<

o

z
m
"CI
(1)

1'1' CD

t::1

.... .... .... o
"1 tI

o

n

N

....

C"~ ID ~ HI C't;I IDrt nm::r o OJ It ::JeD .... Q. '"1:1 .... CD ::J -1'1' J;: 0" >1 CD CD C ::I .... I'll CDIt ID jlI J;: 01 rt B rt::r C .... ......::r CD 1'1' ::r .... CD C

rtrtHlcm~toi ::r;:retl(et'1::r CDID ID:;:, 1'1'"'' .... et J;: III IIIIIt '101CDC '1 '"I 01111 ..... ;::1 CD " (I II 'rt 'rt ID 1D1It .... ,...... ~ .... rt
•• (I.,:,~

"z:I

J;: CD ....

01 0.... III CD ;;I,CD C .... nlD ::J:;:,Q. '1 .... rtn .. " QI(II'"ICD I'll C III ::I • III "CI < ID I'll II (II C ::J ctI 1IJQ..'"ItI .... 1( .lIImCCDID 1'1 .. rtlD I-' IItID !II .... ::I't;IC'Ort Q. .... C::I .... ::I 1'1' "CI tI 11100 1-' B 1111'1' .... n .... 't;I ID ::r rtOOOO1m .... ctIC::rOIDIII :;, ..... rtrt:;:, c. IDrtlil 1'1' BO II ::rnl»rtlloo Itll:o;" '"113 '"11'11 .... 11)(1) ::r .... tllD:3 IIIlDcrc.mrt ............ C• Do D 0 (0 .... ;:J .....~ 1'1' 01

.... t""111

I( . Q. III .... ~ .... :;:,et 1-'00 '1

jlIQ.

II C

c=n
....

B

CCC rt:311

....

o

....< ....
tJ:Ioo

~o

1'11

'1'1B C_"CI 0 .. III :0;::I .... rt~ ~::r ;:J CD 1'1 ID til t:J;l C 1'1' .... >1 lI';" Q" (I) ID 11) ID C

m

I1)~O'"l>

m

.~

B O'Q
.......

....
m
III .... ::J
CIIQ.

~

....1»

(I)

< °

Q.. I"t .... til C tdoo '1 rt m '1 "":I ..... ::r" rt 1'11 '1 '1 ,,::rrt .... >1 BI'II<'1<(eOCDrtlDlII<O .... IICDltrtOIllC IPeDB ::I td III CD '1 :0;-::1 '1tJ:1 B .... .......... rt m... tI.... .......t"" III ~ • III .... ~ CD lI';"'I:I '1 III ::rRl::l CC.C't;IrtRl"'on 111<01(0111 1110<11::1 .... DoIII'1::r::r tIlO lD::Jrtlll ·~rtlll Ortl'llrt'<rt Q. ::r ... III .... '1 ::r .17111 II 111m !DOIIIO .... ::lID rtlll::l 111 c. I-' jlI " ::r " '1 J;: :E:!D .... ::rRl rt ........... H>t"" II .... RI oo::r < Do " I-' III H " jlI C III II CII ::r'<::J .... ::rSBI»r? .... c Q. 1II1'II'I:IC:"'ID'1 1110" .... rt ::I ....... "1II00::J .... 1( ...... rt<;:J 0 00 :;:, ID m Q..::r1D Q.rt'l:loo oo ...... n .... cl'll'1 ::rlDlllrt 111'1:1 CII -1'1'111'" rt::r I-'rt::llD rtmlD II III 1II0Q. .... rt .... :O;-Ortlll tI !II 0 III III III - ........ td c.~ Q. Q. "'100 .... I I"t 0 00 I» I» ;:J J;: :0;CNon:;, IIIC. ;:Jill ....... ~c.B· < Q.C III 0 Cillo.... I» 1II·:;:,o·IIIUI ::JtlOI»'< III rtrt>M' 13 lin '1 rt .. rn C:: ... '10M''""l OOM'C::::III IttlO IIIM'ID'1t1 .... 1D .... '1:1 I-' rt::r III .... 0 ~ 00 B J;:III 01110 tI III '1 0 C'1 ...... '1':;:, 1 ID IIIIn ......dm::J3: t t>:1 IDrt '"1111 ClDoot>;l .... rt rtlllM'1II (1)1'1' :3111""(11 1:1" I-' ::r:3 0 M'lIInlll "'SC"IIIOO !DOIllOrt III ::r:::lrt::l"CI rt"1 rt III ::T'I:I III rt "1 .... rtCII:T::IO ...·o CII ... 1:1" '< 1'1 RI rt II) ::I :T 0 '1

1D ....

...... ~ B
....p.

nH

.... lDm

....

::r

,rt ....ID
'.... ::1 QQ AI 0. 13 melD • m::l

.... " ·ID

° ....

rtrt

.... 0 IDH'I C:T

....

.... rt
-=

• CII (1)

n

-

RI mt:J:l

:0;-

....

M".

III III C "1 III 111'< ::r 0"0 C III
CII (II

c:

III CD mill .. !II
II-rt

°

tJ:T

0.'1

.... C

o

.... ::r
'1 ID 0::1
II)

11-00

....

Q.ID
II)

<QI

... AI

o

......

-""'c:r'IIIO>CI:I:I 01.-&::111> OlDtlC.:: ......1I l"O"lIIOlD1T ::I IT IT::S "'4,., ... "'" 1II'::'::1II0:;r1D 111""'111"'" 01 ;:I Po III' 111 :;r c:r' ::r ... III .::. III "'" ""' ::S ..... (D III Po 01 n::r :r '. ID. 0 0 ...... o lD.::nlD ° HoHoUl", "'HoP-tllII X· ",'.::r0 (DO ..... (II'O(D ID""'IDO III ... OlD m 0 ... · ... ::rP-1T IT 0111 ITn DlID......DlIIIUI .... m::T o O"",QlIDUI;:I1II DlO Ho ;:10""'0. IT;:I 1D""i 01 ... Ho .... "'" 1II::1::TI:I:I ""'01 Cl""''''Q) C rt .... '1 00.::00 ..... 01 "''1 DI III .:: III III '0111 ;:I '1 .......... n m ... III "'" 1:1:1 1II0P-tl">:I0 ... ...... (R::r °Ho ~ID ..... 01 ... c:r' a. ........ rtoo B'::'O '1 11100 ::I<:r"", PI ........ ~n(D OOetlll'1

~

= n ::r
"c<:;.
....~.

...
o

III

.~ :.,

rt I-' III "d I-i n ..... "'" ""'31-' I-i"d 0 o-i III III ... :r ID CD:r :r I» ::r '1 "d::r ;:IQQ 0 CD:;) <4 IDCD'1IDO"a III p...SIT III QQ rto RlID .....c:r'IDc:r' .... ID ..... ID ... 1D III tI n 0 ID 111::1 III n,',ct DI "",,,,,,rt< ono. tlrt.::'1 1-'0 ID C '1 )0;" C 0. 'iii rt ""'tIIO.,1II 00111< .... :r ::r::rCII' 1D'O'1rtllllll .... "'" IDO... p...III0 0Illtl"'"l ..... C 0 rtC llll11p... ID Ho .....IICIII:r;:lI»::IrtCIT< Op...:;)rtCIIQlo.l-'rt 1D0m o 0. It .. 0 rt III rtl-'o Dlc:r' n Ho'"l1D tI.,o III ::ro. "'"I;:Ir:r' Onm""O' ..... trJlII::Irt '-'-01 Ht ...... -'1'1>1II0 1 ..... '1 a.:rlll 000 C .....OIt11:c1T1D 111::1'<1 ..... >2jp...l11 '1 III :roo p... ::I 1t1D1'1>I;D ""'RlrtOI-' rtlD '1 1'1>::r'11D<0I"':r ... I» Ht'O 0 ID ... III < III III :r .... '1'1'" rt .,111 CD .... 00 ... ::rOIllRl 3: ... tn(DBHOIDRlHta. 111 ITUl 1-'00< ..... OUl "'rt<Stllll"'rtl(IIIIIIUlIII CD ......... IDRlO:r ..... 0. .....:1 : IDllllllrtlT IIIlIIrt,o QlPrt ... :c~'1I11P::rC"4IUI - IIIID C ...... "I ..... 111 0 III rtOOIll .... rtlll'1 ..... • 0 0 1"1' :;) I-' ., ... 1"1' Clo't:l Ho 1'1> ....00 0 co CD III .... ID II rttl ::1'1(1111 .... tI ...... :roo rt 00 Ht til tI...... ID ClotlG :r ... P- ... Clo IIIlDrtOIl O""'ll» II'::... ::rtl;::l 01 B:r 1D ...... c:r ... l1Irtp-n m.:: ;::Irt<.......... 1II:r::s 11I ... 1D:rc"<rtHoc:rtl .... l-' ..... l( "'"I ... 111 ID 0 III ........ 00 111 ..a o. '1"ap-cn::r<.:: "a .... IDUIIDIII III""'lCIIIUlOID:r <fD ... :r .....rt Ho III X" ...... I:I::rID .... 1"1' mo.. P-rttl fD o OO:Trt ... ;:I IDfDO

..., CD ... ...

::s

a

e-

...

tla..,tnB .... ""' ..... lIIrtIDUI IDtI"", ... :HIQ II ID II II PI ID ;:I ;:I COlT n::ro111111 ID .... S rt)4 n"a rt '0 et::rPl""'l ... 1II ,.0 =::rll;:l .::n~lDnlD .... 0 rtet '0.::111 ........... Bl-'tlOI<40 CDP-P-;:IIDHo tI a. rt "d..... '0 I-' 0::s .... 1II0 OCIIOUl'1:C ... UI ..... )IC'"

............. 0 ...

III

::s

< Ho"'111 .............. rt IDO ... CtlOIIII

III II UI rt ""'3111rt :r:r ::I IDCDI-'oll 0 ... P-rt III 00'0 III C "d I-' tI PI n rtono HolD.::

o° Ho

""'' ' ' ...
o

o

"dc:r'p... .... CI-'CDrt rt'-<lm'cl I

.... .:: n ......

01 ;:I P-

::I""'rtp:ro ID c:r' Ulm rt '0

C

.....

o

'>zj

CD III r1' C "1 II GI

'0

.... ." ...

['I "1

m

CD

t:I

<CDrtO .... IIIO~ ."d 0 a o-i 0 t:1 .... ::1"1"11111:11 .... :7 '111 ... c ::r Ht c:: UlrtC ::I rtfa rtIDillCD CD .... "10 a.0 ... ..... " rt a .. 7':' HtO J ..... 0 ... 0I::r" .... ::I rt 1:1 0 '01 .... g"IIICDO .... nrtrt o,o::; mlllCDHl .... CD"1~ "1.,a. ...... RI 4II rt III "1 II "1, Hl OIl .. r1' RI ,<IlIHt a.rtlll .... ' It :::I a."4 < "1 r1'HtOOCDrt.,.. "PI Q. It .... .: ........ 11 .. CD .... ['I QQ "1 0 ... a. • CD CD Hl ...... III ... .... II .... .... 13 1:I0 .. rt mrtrtB a IDOnl:lm rtOl::r::r .... a"Oo-illlrt7':'a.1I CDQ. .... "" CD CD .... "1 t:I .... ..... til a.CII .... I:I" ....... " .... r1' rt .... n '0 ...... tJ:'a. B· <mn .... ::r (I) rt ~ DI '0 "1 dI'CI .. !;II 0111 '1 dI 1'1 C .... 1:1"'0 :::IHtRl.:n "10m r1'lIIrtO CD 01 " .. " ........ 1:1".... 18 ..... rtn m IIIC"1C11d1rt III ..... ::r It) ::Irtmt:l .. 0 .... < ...... IDS 1IIr1' ".... a. n 1:1 .... 0': Hl::rm rt .... 0Ia" 0 t:I .......... 1:1 " .... 1110 ... ........ "1a. .... 1D00r1'dllII m ........... a.1D O'c::::rl-'t:I .... nGlII .... '1 lit a. lIOn "oan ....1I'1rt ::I ... 01 00 .... OICD .... Ht III 0 o-:J"1 ::1 rt QI<CI'1 1II::r 1'1 .... Sl-'dlO IIIIIOIID "CD ...... I-' B IIOID .... t:I " .... "1 Q.rt'O ....~Ot:l < ::r::l r1' ::r"1n::r::lo .... rta. .... ::r oo~o c mID .... I:J"a"GlQ. ........ '0 0 II Ort ........ CDH a"::ICD .... 0..'" CD Q.r1' .... n"1l11U1 ca ::r ... (II .... ['Ir1'rt n GlCD ........ c:: CD CD ... :-;.... GIGI S '0 a. .... a. CD In CD 0111<. " .... ID .... IT> ['I r1'.... C .... a. ::r

°
1:1 Ortrtr1'> CDCDCD'" rt CD ::r rt r1' 01 CD "1rt .. ::I III ........ a. III CD .... Ht "1 < CD CDrt IIIGI CD III • ['I 'ID CD CD::r 1:1 ;:3 0 u.tJ:'o.c 01 .... .... ['I a. .... rt rtnoCl" ::r.... CD dI .... r1' 0I1:I"a. ...."CDCI o ID ;:3 rt CD 0Il .. 0 .... ::I'0 0 a. '0 0 ID '0 ::r 1-1> a. It .....

1-1>::r::r::r

.... ::cn .... c::.

m

°

o ....

°

<

o

1:1 ~"III CD ::r rt < ... CD .... 01 rt
(It ....

1I;nIDIII

::r

o

HtCCD"d '1"'CDO

°<
"1:1 U10rt

o a.
B

....

a"

CD

::r

n

::r

o

:T'1lI 1;7" 11; II-a ..... ::r "Cill rtO(ll'" OHtGlII "0 .... !II

""

a" CD 0"0 ..: ~'t:I RI ::T"O PI III .... 0 COO 0 .... GlO..: 0 IT> .... sc1I;GI OC"1G1I1tIlI'C" .... rt 11;1-''' t:I'1."Oo. ... • 0.. rt a" rt ..:. I-' ···.1110 .......... ... Ht c:IoO" tI Ht Cl"0 ctlOrilllo. 11::10""'':''1 " • 0 r1' a" III ::r :T rtIDOUrtrt ..... m .... .... ::T 1D:;,"'1"OGlm QQb:I CD"1CDCDDI" :;,"0 cnp.~· ID In 01 rt'rtoo. rt'rtm 0 III CD :;,". CD "1 ID .... OO 1:1 01 GI .... o. o::rt-" ~""ID "IT> C::GlO:;,":;,"1-' c:;,";:3 OO<CIDID ['Imlll" ::rID ... 1lJ a"c .... m..: '1 Ill ... t:l1-'0 rtO ........ rt'100Ill .... O<!OlI-'<:(1lI < 1lI ........ IlIIlI=rtlDrt 111"101 '1lDrt::rlT>::r ....::r" ... <al:ll-'IT> IT> .... 1lI:::I1II1II .... 0111 OQ::I~ '1 txI 1I;a.1II1D~"1rtO> .... 1:1" GI::r1ll ;II;" C n a. III ........ 1lI O' ... ID mO r1'::1"1 01:( 1111:1111111 .... 00::1111 < o.rtllll:ll:lQ. .... OID['I.:T .... ......... 0 .... > r1' ... o 01 III ooCI O m ." '1 .... o-:J 111 .. "0 .... ::r :rQl::JO .... 1IIC""C'DctlC['IO::lO CD'1 OQctllII .... CDO rt' .... 111"19 III 111111 '1 "t:I 0 IDIII GI "'1 " IIIIIIGlCt:I::I ::r III .... 'Ort'"0.1II1l1::C0. 1-':0(01'11 t:I C :::r '" .... 0.. .... 0

== .: .... x

en

a

.... "13111 n c
t:I"

(P<O
)oI(p

(Per::!

a

IT>

"

fIl

....(1)o.::r r1'. r1' (1)

....... "

t:::;j

III UI

00

..
::r0 t"""t"HOIt..a.:J:; . .... O .... O=OCCD 7>'C::;Im 111'1 .... ........ ~ m'CD ::;I ........ ::;I 0. 01 .... 0. .... ai .::;1 00 ooO'o.oe.~ "t' ID ...... PI '1 rt'O"O ::;I 0 0 C rt·'1' o.~l-tortOPl .... 1II .... "4::;1 0 'CD cro.rt :::s::o;" .... CD::rO rt :0:" .... 1-tot!'''40 .... .... PI 01 ::r I-toCD ::;1'1:2 III CD13 oo"t'rt IIIrt .... '1 '1 '1 O~::r::;l rtOIllIDO"" '1~""O'1m III III ........ '1-.::1 3: ftlQI .... CDOI .... melD rtrtO Ulrt .......... O ..... ........... 1-to 0= .. .... :::J" 0 '1:2 ..... .... ::;I MOO 0 n rt ::;10 .... N:TrtOO 0 .... '1

-.::I S rt cr .... 0

o '1 ....

::z:

c

o
::I

....
rt

IUln~, '"
\

C.

,

....a

1»::;1 III~ 9'1 ...... -.::1::;1 .... .................. tI

VI .........O'rt(D
.... .; '1I11Ul"

t

...... ClIO .. CD'1 ee H\O :::I O'1t101I-to'1o. 1-to01lQ 0 III ::I 1II'1t::''1 Ortrtrt .... o ::rCPlUIrt tltdl1lo. rt::r ::I '1'1111 111::0;" 0 III .... n 111'1 :::I III 0 rt<l1Ioortrt .... PI "111 <'-4:o:"rtl» CD .::r '1 CDI'D ~ !XI::r
• III

'"" III 0 .... !XI rt ::r'-4 0 1110'1::1 0 '1 rte.e.IIIQ.I1I'1::o;"rt '1 III III I-toIlQ rt 1II::r III I-to::l Q..... III III .... 0 0.'0 0 :::1'10' ts ........ 1-to UI '1 0 ID :;J. • cr .... '1 PI '1·rtoo t:J:: ..... 0.0::1 .... 111 C 000 llIo.m::3rtB .... nlm mf"l::rcr o nlrtlDnllIIO .... -.::1OJ 0 .... .... 1:11 rt tide. m .... ::roo t-I·rt "Plm .... >::0;" m ........ Ortmnlm .... mm::r CO 01111. mnlrtl»S 1:1 .... ::r.... III Q. rtrtlll " O::r 0 PI '0 "00 o 111'0 rtrt .... m::3 ........ o.rtlDOOlllrt~ to:::rrt'1I-to :::r1ll 111 .... '1111 1IIrtrtlDClllrt CD '1 O::o:"::rlJlrt .... ert. m"OoC 1110 .... "Ooam ::SCO ........ III m .... l:I>mooOJ CIo .;111 .... rt O'1mo 0 o"l-tolllm:::rrto ........ nI::rc o .... l11 .... rtml1l ... '113 '10 CIo 0 0 X ....

O::sC(D

........ UlcrZ

rt 0 III ....

:c

::3 III () '1 nI

....

o •...'1
III 00 ~::I ::r:::r rtlllrt

III

e

0 rt 0 •
..... 1lI ........ :::rrt::l m'-4oolD

n .... t""
<0. ....

m

m

X"

00 ::I III mCllfll 'Q<S '1 m 0 n '1 0'-4 C 00 rtO;:J III 111 (II'1rt to .... o rtrtn ....0 rtlEl o III HlOIIICII

rtO

.............
e

m=

'alllrtOO'1'1m
III rt ::r '-4m

01 III 00 0.111 < 111 rt::r m m "III rtcrOl::l IOcr :::r I'" III '-4 III ".0. .... III I-tooa ::rCc:l. 00111 m 01 mllllD X" c:l.

III"olIIl1Icr

....001< ........ ::I r1"mmo 00 cr m '1 :::1 m CIo 00 rt ... mm< ::rftOO .... mtl'Q Ort 0'Q00::r rt ........ O::;l '10::;l::;l<nI Illl11ool-tom~ .... m '"'1 rt .... 0.0 0111 ::10'1:::1 '10

IIIrtCID

o ::r.0 rt PI 0 01 PI PI ::r::l "0 III < ....mo.rD III '1 e. .... III m

rt ..... ::r 0

HIm ....

e::

rt

Ortrt'

(II

::r

rtr1"I»OII11

S '-4 <

III .....

m

::r....
III

m a

rr

--"l

ID til

t:::I

...
0
III
"

t:::I

..0

o

0;

'0 rt ....

.... ...
tI

o

ID III rt

'::;'

I:< 1-1 0 C (II :< '0 a"'O t:--4 . I "1 01 .. ::r .. (II I:l S' CloN ::;,O .... "1rtt1S m rt(llOOC 1D "1o m ::rmID '0 Po 10' III Crt 10 ·:::t'OIll tIIO::rrt::l O IIIrt UlI:<IDOrt 'r.trtll

CD ::l rt '"1;1 ~ .. rt rt

8

... .... '0 rt
....

o

II)

3: I» ~ ....
::I 11)

=

o

a.

::;,
0
1-1 N

Po 0:10 rt '0 .... 10',0 ..... .... OID~III::;, ::r~tI"1"1::;,'O ::s ID (II rt S n a. .... "1:;1 0 <:< ........ ::r 111 .... 0; IIIl»tI:::IID .... ::;,l»rt '..:IC~mlDrt:::l::r rt "UlID rt 01: Po""". 0 ID::;, .... 0::;' .... a""10 0 0"t1 Po ID III "1 "1 '< '"d rt IIIrt ........ OID::rrt rt .. ::r(ll"': t1< ::r::r .... ID::;,1D OIDID(D(II(t rt"1 01"1.... 1:,« UI 00:10 .... 0 .... ID (lltI ........ 8 0011 PoHOCI:o;"rt S Po .... 1: rt III ..... (t (II 0" (t·O 1:" Po Q. 0 "tI '<tlOI» .... 'OfO Po .... ""1 C III ftI ID ... OIIIC·OrtPo::;':I'O' ::r Q. B ~ RHJO III 0" .... ~ftI ......... "1 ........ H 0.'< 01 UI .... tllIl.... 0::;' tlrt ElID .... Q.QI OCIOtJ:IrtOlO Oo;;o;'Crt .... 1: rtrtrtl»lDrt::rmlll ::r::rrt ::rID rt 1D1D0 1Il (11111 B ::;,0 "1 < ... (IIOUlr:: ........ (11 (::0 UI ...: .... rtC:>d1D HID .... o ::l 0 "1 I" III rtlll(/! N0 a" '<I Po ..... ~ >ID

~

::r~

....

I

..... 0

::u

a

O'OI:::rIDII'O .... ~O<'O...:J m ................ I»O::l .... Olllo;::J" CD '" .... OQ rt 0 = 0 < COO CD ,.. rtm::rIll:rPo .... ID<c:IIl"l:;l OI<CDo; • C'"1fD.::ICJltJ:I rt Cm Q.< ..... rt ........ 0 Oil! 1Il't3 111.... 0.·1'1''' III rtOQ tot tot ...:J18 ID "1 ' '< III RI"1o. .... :r C ...... C"a.o. ::IIIIID """"C::ID < .... C 00 '"tIX:rCD""I CD OID::I IDt;I"lD .... IDIII "1 '<::IQ.I-II»H ....... ta 0. .... < OQ. .... C .... :I'O'7:'tart 0 .... .... rt Q.IDIII. 0"1 .... ~ CD .... 1D:rrt rt CillO ...... 18 III:rEl .... rt ., ..... 10 " rt .... Rlc::::;, ... o-i .... ~ .. '"tI 0.... Q.OQ III ::r III CD III o 0 .... I tI III '"tI'O rt ., .,'OOCDOrt 011101'1' xOCO 'O"1I11'"1::r t...I.l:Po <Ill Il!rtllllXlCD 00 .... tl:lRI ,o ....... CDOO OQC= .... '"1 ID:I'O'lIItam ... OQ ~CJO 7:' III ... ::I ...... CDc:lo IOPo .... :;.;- .... O-O < ., "1:;1:< "' .... m <3:111 • C""1Il1 .... ::I (")IDO'"1 CDO ..... O ... CJOIDID"1Ul 0" ... 111 B rtC" 11 .... 1: 'O RlID III <1II1111D00 ::I::I0::s IDB"'ID'"1rtOrt .... x.... lD<rt .. 0 ~ ~I: RlID a.O:::lrtrt PI 0 n "1 'Q. t;I"'t3 0 a.:::r::r' cr~OIl!~O""BIIIIII'" .... ~::I ......... IlI .. 'O ... 0 IIIQ.I,II rt .... IIlOO .... (:: rtICC ::;'C"'IDOO rtO""ID::I"1 '<Oc::r OIDCIIIO'IIIIC ...... Co"RI EI::r ::I '0 rt rtlQ'"1't3 ........ Q. .... tot ::r' ID <·0::1 III ..... III Q. lIl::r'rt < rt I» 0 III {II 0 111::1::1 rt ::r ::I '"IQ.O III o IC '"1

...

(")

= .......

::u

n

rt

nlD~Nft~

01D::r ......,..::r ;:I"I:IIIIOrtct o III ID "''''IDrt'tlO CD III ::r 13"1:1 rtrtOCDID'O CDllle 13-0 13- .... rt' ... g" I3-"'Crt CD .... ID .. CDC

::r

""''''''',...::1 ... 0 ............
"'SID rt ID ::r til t::I"~ ... III O::r It • eCO~rt rt ..... COO

o

Do ..... ;:1

13- 13-.... rt t::I" 0 ... l1IfDrt ..... III ::r::r ..... .... -a DI I'D 0

OlD ... Q.rt'rt'::r 0' ::r ... ~PlIII tI I11l3-tl 0B 00 ...... C ... rtrtl'1 III "",::r!;ll .... 1;1". 13-'0 0 DI

...

.... 111...

..:11111"1

C

rt' It ... .... oCI CD tI

... 0 C

0
1'1

"'mQ.o::r

O'COOO III t1, II 13- rt .. ID t1 '0 -alii III til m rt to

........

!;II

tI ~rt

o .....:s z

0 C .... 131;1" III

00"1:1 ""'1111» CD'0 tete... ...... 1I0tlMCD .,C IIIOIIIS 'Oc.I1I .... !II IDSrtCDI'DCIICII .... Q.rt rt ... Crt" 1'1 til Q.OO It til t1 ::r-a .... rt. III til t1111D ... IIII11"1 .. !II tI"1:::1.... C CD OOQ .... Ollll-ltlrt "rtO CllCIItI"",O::r 'I:IOCrttl til C III ·,...01"10.... 0 "1C"c. 111"", rt ...... ... CD Q. rt t:r III BOSc::r ... Dlrt ,:::I .. III I» PI CD til :::I ::r o ~O:::l..... r;:l.11I IIICCD;:I~~t::I"IDO • ::I "'''1rttll:! .... rtrtS:::I .... "1CDCD ..a ::r::r ... OQ Q. e r;:l.:( CCDIDOO lIOn .. 111 ::r III ID rt '0 .. "'I-Irtn crtl» ........ "'"t1I11., C~ ..... t100CD"'~ ......... l1IlIIe 9 t::I"CtI .... rt PI DI 0.... r;:l.~ tI ::r ::I o,q '""' CD rt' PI CD .. , til ::r::ro m rt II CD .... OIIIO rtCOIl( I'1>CtII .... rt::r ....::r;:J:RltI g. 1'1 .... Q.CD .... "1Q. .... mnlllrt'to :::10 o::r to rt 111 ::r rt' OI'D ... ::rl:!rtl» ... ID '1 '1 IDIII o::r ... 0..... Cllltl tI'1t1rt"'C(JQ .. CD 0 ::r'CI :::I ::r 9 0 PlrtlD't;t .... Plr;:l.. '1 ... ..a g. ;:1'..:1 RI COr;:l.:;d :;d1llt1 .... 0 CD IDO

°

.... l'1rtlltP;"a.H CI .... ::r::rI:!I'Drt UI..:I,I1IOOto rtll' cICrt ... 1It111 .......... tII 1II .... ,..Q.tI::I r;:l."1'C1."OOIll'" 0t1g" rtB o tI CD m :( ....'1::1 ..... rt'1II ::roo 0111111:::1"1 w.rtC:<tI rt C::rIllO IDOl OIl11o,q .... rt;J;::I rtrt g.::rr;:l.rt r1'm ::r:::l IDO

m

'10'1 III '1::1 Se t:r:t '1::1 rt 0'1 IIIm ::r 01 PI Q.rt :;:1111 rtOQ Q.IIIlIOO D":;:I tJ:1 m Q.'O ..... ID III :;:1 01 0 ~

"m m o g. c.n .... c· rtrtO
..... Q.

o

::r

01 '"'" ID::TO:::lC: rt' ... '1 rt rt' :;:I • '1OQ C HilI> ::r 01 OPiIDo-')O 'U rt rt "1::r ::r III III

ID III o,q rt

o

rtllOI»

o

"''0

m

til 1:J'10n< • It ~J:I 0 111 I:J"" ml:! ..,. Ow. 1'1>1»

::r

'""' c .... e
'1rt'IDOImg. m::rrt

RI tI

<

::rc.n< ... m

0-').......

111 '1

Om ..... III

~

..,. '1 PI

1-1 I

.... :J ..... ..... rt ........... r1' .... ::r':J m OQ:J o 0
..... rt

m

IIIm::l 001 er;:l.O

::ro

....

....

m

rt'1t':1:j ::T11I0 '11'1'1 o0 t:: B III IJQB ::TIDQ. ;;I 10 rt Q. III ;:Tl1In 10 Q. '1

...... 111;3:: CJ"III .... 1lI(Ill-' o (1), III III B III c: II) III ;;I 0
II)rt .....

......
Cl"01ll00-3 11IH> .... IC::r Q.;;ICII (D (JOI-'CIICD t;r;IOI '1111 ;:I G;;IOOC: III Q.Hlo c:. B CII ..... rt rta" IC IDrtrt'1lD 111"1:1 '10::r .... '1 "<1'1 II) 00 UI c:"'CI" ::r '0< ;:rl1ll-'rta" III IIi I» 111 G :;I "1:1 < rt ...... III ""'. m CII·.' ClI);;I'o 111 .... '1GCIIIC III 00 :;I 1'1'. '1' 0. :T 10 III ...... 0· .... I» :;I '1 1Il'Q nQlHrt(1) "OlD III III ......... '0'1 rt Q. '1 0" '1 rt CII rtl1ll» 0"<1 Q.O;;l' [D >C "1 111.... III .... rt ;;I' '1 III Q. B ::r IIIrtlll< I» '1 '10 1110 rtO CII I» III ;;I CII to • 0.., ....... 00 a"1II ;;I' rt I» III IC .... >4 ;:T ;;11'11'1'111 CII ;:r III 1'1 I» '0 111 OJ ;:T :;:I rt t:: .... IIIB III 0 n"CI lII;;1nrt rt;3:: ;;1' .... 1111-' ......01 '1 8 a""O QI ...... mc:01ll0'10m ..... IJQ ,","111""1"1'0 C:III 1"1' IIlrtQ.:;:I;:Trtl"1'[D;:T ..... m .. rt 11I;:T(1),0 Q. m[Dn ""c a" O;;l .... rtO 00 111...... :;1 lIl""m H>1"1';:T OIol-';;Im"" 0 .... '1 "<I 1'1 01 1"1' 1"1' OJ m CJ";:T"I:I;;I' CD O'-<lI1l ... m ..... "0 ..... .... o CJ"IJQC 1"1' < "1 '1 .... ;;1''11'1';;1''11» .... o 1"1'''I:I:r"1II 0 rt<: ............ 0111 ;;I'mI'D Eln .... OJ ..... '1 "0 ..... m .... 111 1'1 ..... ......IIICmll)< 0'1 m m. <tII:lCBO EI CD II) III 111 :T'Q ;;I 1II;;1Q. 111_ IIIl11rt :;I Q" .. H ;;I ;;I 1'1' :;:I .... I» ........ .... '0 IC m rt fD co ;;IIII;;I'B m;;l"UI ooa. .... O'1l"1'm .. OQ mnCOIII'1 III rtOJ;;I"rtl"1' .... nlll:;l ;r'rt1»'0 ,","01 m 1D'1 1"1''0'1 ........ lD;;IO .... fDlD toal» ..... ml1l ..... 1'1 ...... .... :;:1 III "" ........ 1-' :;0;"'=' m .... 111 III .... CD"'=' III CI' III III I-' ICID<:I"'t"<l;;lm1-'1'1 D1rtlD;;I" Q.III ........ .... :Ta. .... 1"'t m rt UI::TO 01 ....

>-

t:t:I

<

.... ~o

e: I» rt

....
....
o
;::I

'0 H>'Q 1II0rt '1'1 .... 1'1 0 l1I'rt ;;I I-'::T w III 0 H> 01 1'1 10 .... "CI IlIrt'1 "0 rt III 'QOrt III III ::J III Q.n'Q .....0 '1 >C c: 0 .... "0 H'11l1 • III '1 1'1' rt"<l ::T 111"0 III '1 '1 .... 1'1 OQIlI ::TI-' rtlll H>III ::J '1Q.

....

rtB"O, ::Till '1 '1 < 111;;I' III 1111'1' .... <CII
II) ........

....

>-

III 111

>

........

'0 131'1''1 000 "0 III a" II) 1'1 111 '1 1110"<1 IDa" mrt..; 111;;1' .... ;;1'1 III CII 111 Q. I-' III
II) ;;I II) II)

<

1'1

rt

< ....II)

0'"'"

<:

.......

....

o

"0111 1'1 a" 1'1' I-' ....

c:
o

....
"-I VI

.... 0
;;I
(I)

e .....
II)

I-'

CD

.... III ICm 11100 0 1-10 rtn<::I;::IIC 9 I"1'.CO:;:I .... I"'t C '1 .... I» ""OQ ;;I III 0 ;;I l-' .... rt'1 ID ;;I '11'1' I» Q.,o IC rt "" rtrto;:r .'O"'=' ;;1';;1' .. ;;1'01111 ....."0 CJ" .... H>:;:I .... III rt .... t:lort I»lI)lIItDooqn B ;;I'CO[D 0111 t; ::rIllC '11'1' 111'1'"'"111 IC rtO o O:T 01"" ........ '1::r' c:.rt;;l(1) IDOO Q"OJIII 00;;1' rtlDo; rt rtO ::rmmn ::T1-'D1 ::r' 1'1 ..... III ..... < m ;;I" IClIll"1'rt rt "<I CII ..... .....B ;;I''-<l I-' 0 rt I-'om rt ;;I I-'t::o; ::r' ...... ;;I II) m rt

[DUlII)

....

m ...............

III

(II

........

moo -e 1'1'I-' IC t;J:It; 1-'1'1' I]) '0"'=' ........ ~ """"1]) O .... ::rfllO .... ::r::l '1e:;;Im::T 00<:'1 ;;IlDmIDElmt.... .... a"nmlll ::sm .... :3:CD'1m"" .... O<I-''1C:;:I .... ;;1.""'1» m;::lfllrtn'-<lI» ..... 1II1D11I H1 .... 1-'1Il<1"1'm .... mrtnlll < .... rtn .... l-'lI) ..... rt lI) ..... fIlOI1l n;;l'I»;;IO'1I1l11) .... rt ...,1111'11'1 IIll1lrtll);;I 1-'<: <"0 ;;I .... OOrtl-'fDtn00'10rt'OlII rt II) 0 0 ;;1" .... ;;1 11):( 0 < ;;I" .., HI:i'1rtlll .. n;;l .... "O;;III)O::s CJ"rt m::r 1C0UlElII)II) "Om PI II) 0 II) II) 1'1 1'1';;I" :;:I 't:I '1 Q."I:I II) :( '1::SH1~ .... ::rm""OOrt e:t; '1rt OIITCII'1 <'1..., .... CJ"rt"O .... "0 .... ;;1" .... m mrt 111 '1 11)0'1130 1'1 '11»0 0 '1 ......0 '1 ........ rt ::SICl-'noL.a. "'0 rt II) II) rt::rrt;;l'rt::S .... _:( 10 rtnll)::T < .... II)::r1ll II)lIIf1l;::ln O .... '1fDH,tII m ...... III'1a" II)rt rtrt '1mo .... H1Q"fIll-'lII'1 ........ ...,;::10 lCII)n <. mOm .... B O'Bml:i< .... OIll n::rlll '000'1 >4mllllTH>;::I rtl1l .... I-':(:(rtn .... 10..., rtt':l:jOUl"O"'=' 1'D::S;;l::r'I-'[DPI rtlllo fIl '1 B III m· 0 rt 1'1 0 ::r'oq '1", CJ" 0 m'1'1 UlUl'1e::(lI)lI)rtmrtlll"O :;:IUlUl 11) ..... rt:;:l Ult::mono rt::r';:T> oqlllfll'1 ;::Ie: Oul I» ............ rt;;l' .... 01» .... 1118111 rt"CI "1:1 rt 0 t-3rt 1'1'rt < < rt rt m c. .... ::r ::r.;:T::TII)II)1]) ICIII o 1'10(11)0'110 ... '11-' .... 1» H1 :;:Irtl»t::::T 1-1\0 1-1\ .... ;;11'1' .... 0 ·;;I"::sOO ......... C ......1B ' .. fDEI'1 0.... ::T"O m IC oq II! 0 I» 1'1 '1 't:I ..... (1)0" '0 <1II::r'<:;:I:;IrtO 1-1\0 I» IIIrtllllll"<l mrt .... ;;I":;:I'1'1;;1 rt 104 ;;I" II: III "0 III III ..... 0 IT ::r'mlll II! III 111'1 ICo '1;;1 I» t:: m fII Hlo ........ PI .... rt 00 rt ::s '1 cn'1tnoo<CJrt::rIo4CJ rtCJ" t;r;Imc:mrt'1::SIllQ.::r'lIIrtrtrt. I» .... ElfII'1BOOI'1' .... o;'-<IID::r ;::I :;O;-UlCJ"lDmm 111,",":;:1 ITID> 11I::rllllllm C"1' C"1' nO .... rtCJe IC 0 '1 '1 C"1' I» ::r'Q m 1'1'.......... 0 ~ III I»!:flln !D'1;:Trt::l .... rt" '-<II-'o::r .... o 01»(11 .... 00 III"'='ID • ""9 ;;10'1'01'1 IIIrt:( '1'1 !DID CJ .... mnnm ..... ::101-1\ 1:1 ;::Irtrt"<'1I11 ..... rtO"O'1 OrtQ.::r' .... !Drtlllrt t""::r'rtoo rtlll 1II;;1'1'-<lIll"'1 0 (1);;1 m e: t':I:je: 1IIC"1' tr~ 010 ............ I])w OC '1ul rt e:m III rt::r III rt rt 0(11 ::r'

x ....
01 rt

t:<:l

.... ::I
OQ

.::1 Q.
,M'

o

n

.... ......
::I fII

o

>
"0 '1 Co Ct'rtOO .... ~ (II1D OOz:r .... f.II::r '1.c IIt"GH> III SC::I-'rt::r "a" III ..... • .. "<l til ::1'10" "0'1 III IDID IDIIIIlI"':I'01II 0 ;::I ::I"'lDeoo rt::3 I» Q,ort·::3 '1,0::1 I'D 1-'. ....00 0 e p.. 00 I-' i-' ID .ID ::r ..... ... 0 0 ..... .01 S ID '1 8 · rtCPI(ll1Il ..... 1II "" ..... IDa" ;::IID::3rt o III Q.j.o.~ rT'" oo::r "'rt I-'::r" 0 ..... 0 ~. (II c:;I.0 III Q. OIo::3rT ID'1CD ::3 "'11111.11 I.IIH> rT 8 .... oIDo Ol:l'00'108'1 H>lIIoeI'D::SI'D <;::IQ.p..;::Irt I-'ftlrT IIIrt::r • .......... ..c.l :: ;::I 111'1 OISmlll ..... I:'1eOO ::s OIl 0 ::I ::I • IDCII .... IDUlI'D 0.(1) H>c:;I.lII 0 :;''1;::11: rT .... Sc:;I.lllrtl»rt .... :( .... >1"1' 1-'0 ::1-'0 1:2 ID I» .... 0 ::I "<l IIII1lSrt I-' el» HO::3 1-'1:2 PI rt CII ::r,,"""'1 I-' 8111::1::10.1-'. I'D 1"1' 1.11 .... ID III III C"IDrt.... 1»0 IDO;::l 1-'111 (IIS ... "'I ..... CD 01 Plrt ..... OIDIII "'CDO ::ItII..;!IDOO I»'1R1ID ..... OlIll ;::Ic:;I.rt<rt::rSIII '1'1::1OlrtUi Ort.:::r"OI»CDID .... '1"<lIllOlID 01 H>. OCD ..... g' ::1::1 III ::I1II=:I'1rt ..... < 1111"1' ;::11110111 ID'1 "'I l:2eCD 1II CD 00 ID 0111 .... (II tJ100 III c:;I.01 m 0 n ID '1 rt ::I rt'C 0101 CD::rCD 01 0 Bill 01-''1U1 ... 1.11 ::I m 8 ::s CD III ::1 ........ mCDCD tortCD (I) ;::IID..;!rt 00 -BCto ::r::ltTtG rt:(::rOllllrtH> CD 011 1"1'I'D rT I'D 1»11);0;' ..... ;::I C '1"" rT 81-''111);:1«1 ..... rt 1.11 B "1.:( III00 I» ID 011101 tGlII-lII-lII......... tT "<l0 OS ::s III 0. 00 I-' rt rT I-' .... I» .... rtc:;l. o 1-'::r .... Ill::r ::I I» 1II'1::l::r IllB.: .... rt 1-'.11111)1»1IIH> ::I 1ll"C:S13 OltG;::I rt [II ..... ::s 0 "<l0 ..... rTCD'1 (1) 0 '1 0" ;::I 1"1'0 III Q. .... C"~ H> III CD H>rt < (1) ::I CD C" III "<l'1
(I) .....

I'D.,..;!
UI OQ

1D .... ::r
ID:::r 9rTH>

(I)

'1l»rt

..... (I) CD III CD ;::I :( M (I) f,!) IDI»I'Do I'D :("<lUl a~o III UI .. III ........ ..... :3:;::I"'rt III .... OrtI'D"'I .... ;::If,!) :( Ulrtlllrtllllllo .... e ::I "'I 0 ::1 B'11» c:;I.. e 01111»00 I-' rt ;::I'1rt Q. 1-'0I'D::r> CD .... (1)I'D1'D III eaS 1-'1-' rt ...• (1)CDI'D1Il Orte::1::1I»O 80 "0 rt;::l 01 I» ;o;'f.111:IDCII rt (I) I» '1 .... :I::!ID '1 1-''''''1 o ::r "0 I'D III III

o

>-

oc.

n"C:SI»'I:)9rtt"" ...... 0111 1II::r1» rt ... 'O"1 ... III::I '«Ioco;o;' 0. (II .... ftI III- 'I:) ................. rt'1l11 I:2mCDon "0'0.0 rtlD lD"1ft1C ::r"'1 rt ..... '1 .... I'DftlO Ortl.ll rtrtftl"<l .... H> .... ::r"::r .... rt .:lIIft1.... .... rt'1'1I11P1 0 coo rT..;!1:2 "'IDO'l:) ::r CD .... '0 0 III """ .... o "<l '0.... m 1:2 ::s a" «I C'1rtIllOO t:lrt'101-' CC OOc< 01::3 .... 011-'(1) m .... to .... p..to Q.rt ::I .... '1 0"'0 01(1) (1)'1:) ID I: ;::I III 0... '1 c:;I. 0 .... 00 c:;I.S 0 0 ::r" 008 (I) 1:2 I» OlD'" < 01 cm::s RIm I-'Mc:;I.O"<l o. .... m ... CDO mp.. c:;I.Ho C"rt 01 (1)H>U1rtrt o:::r <::r.,1» ID mo rt '1 C rt 00 ::r H> "'Im::r" .... RlI: < ID H> I-' CID rTn ..... m '10 ..... tII.... rtrt H> rt "'I .... CC"'IO rt ..... ::r" t:I 01 .... CDrt ..... rtCD rt'10"'l I'D rtO 0::rH> ::l CD ID

m
...

::10 ..... rtH>1-' mI0

I0

o

PI .... CD "'I 1:2 ::I OQ c:;I..... t:lQ. .... 0 ..... CD ..... UI III .: 0 m p.. I: ..... I'Dm t:I UI 1.11 011 ..... • III 0 p.. CD 0 1.11""

CC

t:I

'1 1"1' ..... ::r" "C:SID rT

o

o ....

..... 0
::I rT "'I

o

H>m .... 0 CD'0 rt p.. ....

::s

o

III ;::I .0 ':H>

o

om

..... 0
III .... '1 rtlD
;:I .:

0.0

.... 0

o

011

.... ., .... t:I

mO"C:S"Olllmrt> M c '1 .: '1 ::r::r .... ::1 .... 0"111 ... ·11100 UlO<1-' 'I:) '1 rT (I) III .... C 't:I ;::I (I) ....... 1"1'0 1'D .... 1llI» ;::11:2111 l-';::IrtrT OIl UI 0.. .....00.: III • CO '1" .... U1Clllom ::I 1'11;::1UI 0 m o.~m rtBoO 1:0· rtOl"OH>C m'1 OtTlll ... rt~ l-'::IrtO '1 .... U".IIII ........ ::rI'D "'I::II'II::Im(l)m 000 ::r"UI 0 C I:lllm"'l-'H> .... 0'1'1Q. III ..... 1::0 .... 111 '1::1 0 .... rtrtlD 0 1110.0 "'I ::I.... ::I e' :( rt &:: H> 1'II1D1II::r"rt m ..... "'I::I1O::r01'D .... OOlc:;l.rt(l)lDUIO ::I Q. rt CD H>....::r., III O .... III ..... "'I ..... rt O'1IDUI<lDo::r Ho a" m'1l:2lD rt CD '1 c:;I.oo ::I rt::r OI·OI ::rRl OI .. rT'I:) CD rt ID ::r '1 ~"'I ::I ...;tID (I) 0 C",,"" rt::rt:l 'I:) .... X"C .... Rlc:;I.'1lD ooRl ..... 1D ....... OQIC""'I-'~O<rt 1D1D ............. rTl'D"'I UI .... "'I;o;'::r., rt C" (I)(I)H>O rtCDa"lII;'1'1l11; 00 CDI» O::J ::r <(I)"<lrT::I(I) IDO(1);:I "'Irt'1 ..... 0., COO. UI ..... 10"'1 '1 RI ::T (11M IO UI .... 1:2 .... '1 1.11..... ~'C OCIUlIOID 0(11 RlrtCD'1O"H>I-t):( 01 .... <'1 ........ C CD ......... ::I ..... ID .... c:;I.::JtllD ..... ::r 1"1' OCI Q. ... (I)::T H> ~""'C" PI o rtUlIO 10 Q. '1:::r~tII CD ., ""<I

UI::IlOlDn"QlD~ '0 CDIll::l .... '1O::r RlIOIII rtO.oID o Co 10·10 ""<I 't:I .: '1 HorTIOIIIO.,'1 ...·o::s ID:C rT ID ID rtS;::I"'I "0 e' (I) III 0 't:I &::lDrt::lc. .... CRI UI ::rrt Ulrtl» III '1 '1 ..... '1 '1 UlIDO~CD=jo>olll ::Ic::r<oOQ tDRlOO'1lOrT;:rt'1' ::IOCI::rOCD ·~O· Q.O C .. 0 rtOlOQ :( .... e' a .... ::Trt::l::l11l I» III "0 ::r 10 "'I rt"1 t'1'ID 0.0"'" 11I .... ::r:;J ., .... t:lQ.<111 e'Q.rt o PI rt~lDrt t'1'e'rt't:l::T "1 ..... 1D(II"(I)rt ID 1110 ..... 0 ::r~ ..... 1Il"'l'l:) 0111 0"0 ..... Cl(l) .... '1 OUlO'1rtOO.... CID:(rt"'l .... ~< t:I "'I rt III ... IDID· 9""<1 rt (l)1DQ. ID 0.10 ntG ""<lID "1(1)'CH :;Jrt't:l IDSIDI-t);::Ic:;I.:r'1 1D1II'1 ID 100 rt:;JOrt(l) .... '0 .... I"t ID :ro.tD al(l) 0(1)1-'111 .... '1 ::I rt::l;o;'rt IllID 00010""<1 ..... '1rt .... rt:( ID::r""-.:;I PlH> C lII-""<Ic'C""<IO (1)0 '1'1-" RlH>IIIIDOO o rtl» .... ::rrt IDtD'1IDID ::IlOlOmo SlIIlDrt H>lDo. ID"O O;:l"'llDo.::r .... '1rt rt (I)" ::r r::r "'I B ID .... "<l II) m 111 ""<I IIlrT 1D<n::r ::I rt ID

....

91D11O

.... 1O

o

~ o

-i-I

""""'0 PI CD ::I 0'" PI ..... CO . to ::J '1 iii " 1"1' ""I CD ..... ::rlll III O'"COoo~""'I»O ..... " .... 1"1'''"1 CD::r

a

t-I "'1:2 ::r= 1:1 III '1 n III t:D::r::r ;0;111'1 III 1111"1'

'"

to.)

""I ..... 0 0'"'" '1 "', to ::r = CD 0 OQ'1to'1:2CO'CD ......... CO 0'"111 .... 0 '1 lD ..... CO ..... CO,QCD "lD::II:IC-::JC:: ::r= ..... CDID::ICI1) '1 [II .11) GO III

..... " " ::r"

.....

.

CD 0 I» III 1"1' CD ::r CD

.... "
n .....
""I
Ol

CD III 'C . '1 o ,PI 0

"
CO

.....

..... .....
<

.....:T't:I CD ""I 0 PI (I) ;0; 0 c: '1 til :I ., ""I 11)C::0'"""<" < ........ '1Pl CD PI ~ ..... 0""1 't:I I» ""I o ::I I» III 1:1 1"'1" "0"1111 OIllCII .... na 1"1' ID ID "0· 0 " .... ID :I 0'" CD'1:2 ::r £II " IDCD '1 III '1::1 o Ol 0 o .... '1 0 '1:2 o .... 0 0 S ID '1't:1 ID CD '1 "'1:2 en """I '1 ..... '1 III """I I .... :;, ""I o< S 0 < I» 0 III C 1:1 "'1 H> Lo.O:l 1D11)1300 o = ID ID '1 "1 ..... "1 't:I"1 r.o CII ..... '1 HI ::rID 0 "::r I» .......... -<I 't:I o III OUl't:lCDID 1D"1 .... 0 o HI ...... "10 CD ""I't:I " '1 .....""1 PI "'1 PI ID

I:J:ItII

1"I'c-3:

PI ::I 1"1' PI 00
III

-e

~

.

.... .....

:I
III til

c::

....

....

.

.....

.... " .....
[II

CII

e-

..

....

III

< 11)
""I 0 :I OQ
III

.,

"

....

"
.....

"s .....

1:1 13 " :I 13 '1 III ID 0 :I "Ill I» ::r " c..... ID ID 0

" =

"
13
'1

o .,

.,

"

B't:I (II C"td~O't:l1ll C C"B > ....... <111 ..... (110 ..... 0 ..... 111111 QOIIICD'1~CD::sIIII'1'""1""'*t+o ::s QO (II 't:I (") (") .... 0"00 ... 1'1'" CDC ..... II)II)<OIl).1I) 1II(II1II::S'"lo .... c:ID .... 1Io 11113 • .... 1'1'" OIllC" .... rtoa .... 0"111 OC:CI-i CDO I:I OCD'"I>H>m O"rtl:l 00 B"1"1 ..... "' 110..... 1'1' 'O ........ H> '"I ~ :rrtn

I1It:I:'>

O"::s

o

1;1"' ..........

c: C1J r1'1(00

I'> 0

::s

oo::s

B"

~e.~~~IIIC":d~"':;g III 0"
(II

n 0 110rt ..... :r 011)" '"I

0 It ..... oo::rat '0 H> II) It 0" ID 1'1' '10 ::s ""'* ......... 0" It II)

.......
It III III It Co

1'1' III ::r H><CD 110.... 1'1' '"I ""I ....
{II -...:

III

....

0'

lo)

o

.....
H> III It 1'1' tJ 00

01 '0 It III ... Colli ..... (II '1 CD 0 II)rttJ o ::r" c: • '11'1'" .... ::r "011) -"':0'1 o II)

<

::s

....
o
o
B

c:

... 111 '"lit

...

'0

'" °
I'D

CD

'0 III tJ

.....
ID GI

rtll CD Co. ..... CD .... 1'1' rt III .... tJ tJ COOO CD 13 DIrt .... ::r '"I II C .... 00 CD 0" It

II B

... 0

C ,00"

c: ..... 11)0 1'1' .... r1' 00" tJlD III

1D::r'

m'OO'rt .... ot"' O"oc:o,,::s ......... O(llrtlDl=lo III CIII CrtC" ....... rto III 0""" CoC"O" .... rtll) I-' .... II) rt '1 ..... C" .... ........ rt II) 0 CD III .... rtlll 1lI::S 0""'*00 Co .... 1II1-i0 m 1:'0 ..... O" .... c: mHo mOmlD .... II mID I=lollmomCoB II) '0 .... 01 0 '1 crm rtrtH>'1 IDIDO"",* OlD Co ..... " C't'1 • CoI1lBO 01 111 1'1' .... crB .... C't::r ..... 111c: 0" ID H> '1mO'I1I .... artlt tdO I-' td .... c: II) C"I-' .... ~ .... ml1l .... ~lDrt (D IIImc .... C"CIll .... o tI 111 .... m .... < ""1 III 0111 Cc: c: m "'00 .... m 10 1'1'0 m I-' (II ....... tI ... " 00 (II 0 t+oI1lPl ... C" o rttl 111(11'"I '1 (II ""I..... m Co ... om '0 IJ;!I""'* .... 0 '"I 0.... 1'1' .... .... 111;.;- ......... < <'1(111D 1 (II 01(11 CillO • " .... 1»111< 1IIc: .... lttl ..... 1-'1 (11)-3 ""I I-' '"I C't Co It .... fDO"·O O· ..... ID 0" COIl:' rt ..... .... ~ mtoifDlII:ro 1=lo000I=lotlIDIII ID I=lo .....

o

::s

o B '0 I»

n....
::s ....::s

1:1 H> 0 '"I .... 0 CoB CD
rt'

""'* 13 0
til rt

...

III III

1D'1c:~1'II0rt .... mtl" ..... ""10H tI .... ::I::r'HH>::r'OrtIllO .... O::l I'T<Pom'O '10"11»0"1::1 .... IIICD OrtOIllI1l<OIl1JrtllJ 0'1 < "1I11O"C: rtm C'tC't11l O' ......... CDfDC(IIOOIDI'1' III_ oa 'C'1 ..... m"1 :rcom 1=lo rtm 1II00I'T(IIHa m rt::S'O ..... 1'1'0 Q."10CO CDrtIllOC'tO:r1:l m .... a .... 111 Co CoHaOOIll CIl<oo II) 1'1' III 1'1'. I=lol1lrtIllCD::r'::r'm "0" "1'1' .. :rO ..... t1'O UI 0111 ::r':rICIDOO ""' .... ::1""1111110111 tJ'OO tlrt C" 0 I-'rtltCollltl"o.:r (II III "1 ,o .....:rIll_ : Q. ::rCID ::I c:·1II111 rtCDm m 111<1;1'" rtl1l0t;l" t1'td I-"-OH" td OHHD .... 00 <1II"1 tnl-"-UlB I:' ~ tlIIIB""'OO;.;.... IIIC't ... CO. (II .... "1'0 ... am Co ::rl-"-C: C ""'::r' ..... Ortm<II)OIll<1IJ III .... (IIIII::I::r'1II H>UllIIl'1'td .... 0011'1'1110 .... 0 1II"1"'C III 1:10 1'1' 0 Ha t1' Ha""l 1'1' ... ::I 111.... a ... :r1ll"1 1'1'00111 s'CO rtlll ... O .... f"I'C OS DlI»c:::r lI)::Im;rf"l' OtlltlD"CI::IC'tIll"'1II1'1' 11111 0"< ........ m .... 0).::1"1 mlllnrtsll .... < OmtJ" rt""'*O:rOlO)ooI-'IIIO' " "1 .0131111'> dlO"1 .... ~ 111.... o "1 'C "1 III C 0 "'" :roo... tI ..... III ""111 I:Io"1C (11'1(1100 (III'TI:I 01'1' 0 III m0 1111-'111 C::s b:I"1II 1II000;::l 1111'1' "1111'1' rt ..... mo"olt I-"-;.;-o<:r 00 rt .... H""'* N(III'1'III(II OI::r tI"d • fII .:III'1 I'1'co CJQ(DIJQ 0.11'0 ::r' < "'0 1'1'::1 c: m C"1t 0.111 .... 11 ~1I00 C" tJ" III 1II::Iltm.~ m .... < .... b:I"1I:1<l=lots "fD":-;" PI .... .... 000111 OIl::rI:l,.. II .... O :-;"(Df"I' 1II III IIIm::ro O ... C.rt ......... .: • ....'0 00 II tI '0 1'1' III It t1' ::s 111 tslll::ltloort .... <::r'1'1' .... CJQo.III :rC"::Irtm .... o • I-i OCI .... rtDl"4OC1::r'COI1l ;raolttl::rtl CD 1:10 1110'" 0111' .... 0 0" ........ (11"1 1»"1 "dtl .... sc:m'1 "III ... IIICIDQ.rtOI'1' C1J 1O=1II111111c: .... UI eo III 0 .... 11101 QI11110 1'1'........ 1'1' "'::SlllnC1J1'1' rt 111= III fTC1J ... .... 1'1' I-"- UI .... III.... 13 ::I:r4lIDtI .... III .... olllm ..... Q. 10 H e+ ..... rt' (II m '41"'1 Q.,

c:tJ:tOCOrtrt0.3 UI .... ::J HI ...... ::r' m~ III ID III III 101'1'''''''''''''''' .I(::r' 1D ......... m 1IIC1JC"O III .... m..,Ca"", 'C III " <1D'1m ~" ..... "1 III ::s .... .... 1'1' .... 111 rt ..... Ul'1c:r'mo 011101'0="", C""",Po= ID II) ::Sllltlrt m 0" I=loI» n ::r Ha(110 It .... m' UI III III .... 'PI 10. PoI'1'=0.3""'= 1II .... 1:Io:r01:loc: Poo::lC:ID'1 ID IIOIJ1 Poo.... rt rtSrtm::l

en >to<
t::f
t":I

t<l 0.3

'oz:I

> :z:
(Il

=,.. .....

n

c::::
.

::0:1

'. to<

.,
H
H (Il

en

°

0

tI ~ III. III mQ.,DlO .... '11'T =C ........ I-'o:r III rD CD ID c:" .... mc:1'1' '1 '1t1CDIII .... rt lD .... rt""'IDO'1 mmm'1::1111 o III ... 1'1'til. .... B III III C "'tlrtlll::r0.31( CD 1:1001 ::I C1J::r' .... 1'1' o.tllIIl-' ....0 I» ..... C" ....... mrtB .... 1II01ll::r'OC" I-'PI=nl1l'1l11 .... 1'1'00 c: ... III 1'1'.... III 0' .... <1'1' 1-"-111 C1J:TI'1'''lDm C" ID ....... 0 1'1' 111'0 " ..... 1'1' 0 I» PI cOl onrtlll III tI ~ ;:I 0 m '111 IDtlC1JOBCoc :::1 ....... 111"'" '1 :;to "'0'0 III "'00 ::I"'DI(1. .... 1111'1'", < 0 1"J:j- DI fT C1J""' .... c:rUl~ ... 1D::r' .... ""'I'1'HO(llo", '1 ::r ..... C Ho'1 OIOC"ID::I 0 ::I ..... <c:I'1'.., rt "'lIIa::r(ll ..... '1tr(ll'1

"' ... 1300

pj Ul

c::

::s

o

111....

....

C"

'41

r1' -

'1
1II

(II

~~~('I~~mBu~eB~~~~~~rt~ n~~~~I:IC~~mme~~~~mO~1:I ~O~OU~~rt~~~o~~~~~~m mBmm~~~m~~~~~~me~~ rt m rt~~('I~~~m m ~m~m~~ rt ::c.... ('IIII 0 ~ CD "" 0 rt 0" m rt 41 ~ ~ ~ m~. rt rt~1D1'1010HlIDID""'~'1 0-111 •~ OrtmlD .... ts'1 ...... 1110 ~ ~ ~UlO~ C~1lI ~('I~UI mt-irtlDrtrt HI '11:r''1c. IDmrt ~ ~~~ 0 B "IlI~O~~~rtIllCrt ~ID"" rtlll~l'1~n~ID~~C llIe rtlll ~rtO""~IlI~~CD('I1D IDIlI .... m o rtB~ IDn~ -'1m "ID~~" m'1~1D O"~~O~~tsrt~= ~ n~lDrt 1D"~I11~""'"~1D mtso ~rt""lD ,,~ III 01:1 oe~ 'rt .... em 0 O~ rt rt III ~ >" ID~ ID 0 ~ n ctslD .... :;Irt tIlon .... rtOID

~~ID""~rtmn~C~~UIII~IlI<O""CO ......'10COl:lOCmC1lIDID~0'1ID'10~~ PlmC1llDm Otlmm ('I ~co= IlI~C1I ~UI ~rt('l""<rt~~Olllmtle~ID~"" '1~I'tI~. CD 0 .. m'1t1~ ~=CD,o .... a ~~Otl rtm ..... o O~IDO ~ .... C:;tO"CD IDIDC~ ('II1IOI'1H1rt ,0 ....0 ~ .... C1It.... ~ tits ::c~~"1 '1lDne I:Imm~ '0 >-rt~HlO m~O('lOlDrt rtBBmoc'1 < CDm~o IDS rttlrt::r"rt .... IDrt ... mlllO"onm'1nO" ....lDlD~c n ='100 I:I~ID~ ~ O"'l~I:ICD. 410 nerto cc.rt .... O '1C~CD~ ... C rt>nlD~ ID c~I'tI ~ ....m .... ts IDlDe t-hrton • >- C1Irt ::I ~ ~. ~'C >III'1 t-h'1 C rt m I'1ID .... rt~~ ~IlIC mIDC1IO'1~'1 IDmCID:::r IDO" tlrt.... rtm=BlDtlc tlC1I (DID ~ID ~:::r~ B n m~
III 01 .... ~::I

to.)

tIlrtrt "rt 0 ::r m elm ID ID • rtUl ('I rtot-!
O::l~

til
III OIl

...

~

.... o
CD
'

..
'1

Ill .... rt Q. m ID

a. ....
00

::rID

1:1

m

m

~

.....

ID

(II

'0

o
1:1 ID

:. rt ~

>-rt'rt '1 '1 C ('ImlD ~~rt
'0 ID ::I 1:1 ~'O III 0 ::J
OQ

ID til ....

"' nrt
'1

tI.l

~o

IDCB"1 ID.,PlO
01

~

.. t-hu'1 ~lDrt PlO .... tI B ~ •

"~..... ~ m
>-m

m ~rt ID m ><tI.l

~m

ID ~

I

.....

<

"1 !II

o

n

m
C

ftI III

~c o '1
III

~

m

tsQ.

ID ....

rt
'0

~~~:lC
"'IOIID~

. .....
e

m

41

~
rt :::r

::r

n

e

t-h B '1
'0

B
til

OID~ID
B 1:1

~
o
;(

~ .... o ~ o rtlD III oo~~ ~ ~

IlIrtm

"'I

...

t-h
'0

~

H>m rt rtlD :::rN
ID

0 ....

~ .... 0 ~
l:I ~

....Ile ... t rtllrt
~tn tI
..

....
ID
~

Q.

~ ....

ID

O~ '1 ID ID

m (II ::r"1

:x

o~::r"

H>:::r '1 III

n

m~

o '1 B~ m~
'1

~ rtoc 0 m~c~
l:I ID u

ID

>w

ID

om~ :::rrt.... m

m

m

0 I'll

-C1I

"1

ID PI '1 PI X"

=

~

\

::r

::I '0 '1 r+

01 '01 'Q Jj rt :;,0 OJ 01 < OJ 'Q n 0 ..... :;,:;,l»ftI::rt:!l»lDn OftlOrt ..... OOOO""'.:ID ..... OIHort Bo;:;,::r .... rt B 1D lDmnm m 01 c:: o:t'Q cr rt ~ < 0 ftI "'" nn::loUl ..... '1 .......... n::r:;,'1 ... HoCD~Oftl rtC::lDlD=m .. Jj.... ftI<:;,PI .... rtrt ..... ID ..... JjrtlD<m =111 rtHo O::r::l III Q.'1 Q.(D rt rt 01 ::rl'll "'" ftI Q."'I CD ::r PI ID rt rt "'" CD .....00 PI 111"'" Ht ~ 0" .. '0 .... 1»"0 (DID .... ca, CD .:: S = "'" "0 ~"CS III rt (D .... cr rt'tt cr"O Q. Q.ID (II rt ~ 0 ID III ""' ftllII .... rtlD ..... 1D ca O ooQ.'"'ID::r::l IDC:: .1IIf'!'t:lO<::r" GIl .... rttD o • ",,::Irt=::IO=tw::I .... U1 . '00 "CSrt Q. .... (D ::r n ftI HoQQ " 0 "'" UI'::r "0 ""', III "00 "'" .... = '"' ',0' ID':. (II GII .... OJ III crHt .... "CScr OrtHtt:lrtO .... l:-'Ot:lrt'O'1 GII""' .... "'" ..... HtOJ m"1c::::rm 1.11 <00= m B B lilt:! rtrtIDSCDOOrta.. • "1 0'''0 "1 oo....::r "'" ::r CDmo .. O""'III .... rtrtnlDcr 1'1""' = .. <" B::rIrlO "'I "'" ncr <'1IDCD .... =o:t tD 0 n tD 0.... ....00 Q. .... rt IDHoID CCla.<I(D1D .... rt tCrt IDID..... lDrtlDO ...."0 "0.... <I 1'1 "'" 00 "1 .... 01 OlD 111 111 01 III Ho::r::rCD 0 I» ftI ::IOrt ::I .... a."10rtIllCl .... -"0'"' O< IDUI Ho .... OootDCDUlt:lI'IIO. OIl» rtCD .... tDH •• rt<lHo III::IB ::r m=n CD a. a. .... CDC CD .... ""''''''t:I~S .... Ulrt"1rt ........ tD_ (I)::r .... rt .... ID ..... OI» .... HortHt lII"rt::r1ll 1rI::I rt::l .... n"1 rt(li,", Htoo (Ii .. 00 a. .... ID III cr.: ID ID t:I CD IDnt:l ..... 1II 0. .. :< rtrtH'l:;lrt<l rt .... ..... ::ro .. O'C rt m'1:< ...... OrttDO o::r o n tJo=::r '1CDlJln Hoo:t ...... U1'O .. CD "1 .... rt .... tJHo" .... ::r'I'O&:)oftllll::r rt~tJrtOg,a.CCD"'" rtlD ::rftl",m"1 CDIllt:lUI""CSftI CD <:< '1 B" '1 ..... 00 ID ID a. ... III CDIIICtD (DII:I'"I'1 .... ........ III rt n g,rt '0 130::1 rt n rt < .... - 0 rt .... n ::r. Q.::r CD tr'1I < OlD m .... ""'''1 CD'O O::lUl .... <ml-to "1l11n=. fA ~ mCDII:I"1 H,'1.... Ho ::r <&:)orto, "1l1':'mrt <ID CD ofAm::r'> III I1Il1:1rtrt 111 '1 010 rt "'I

.:

c:

•n

.:r :r

< ..

til ID .... Ho "CI rt &:10 "1 "0 ..... &:10'0 S t-i ....rt ..... cr ~ rt rtOftlO"1::rI1lIll""lmO'1 .... "1::1::rl1lom::r "1C<c .... mIDIDO<:<Ot:lmnlD<"O ID mrtmtJ~ .... rt<m::l< .... UlO ID cr m::rma..,:<oo ·.... m ..... S"os""'moc::o:t rt rtm= .. &:Iortg. ..... III"O .... • 04(D .. rtlll"1 ..... CD::r .... ~IDIII< ~ 1-to'::011 mrtlDClt:lCDClIDUlrtlDHortrt(D 1D00C""'1D1ll00g.. 000. ........ "1 ::r :< :zIrtrtUl-.::a.OI OJ I:'cr-c::m .. C ID OJ "0 cr .... I:' croo .... ID ID .... BClOOl mHoIII .... g,O"'l CD IIIDO ero ..... Clnoo; 111 n. ftllDlII::IlD 0"1 "&:Ion"1"" '0 0 &:)0 o;oo::r .... rtrt""'OOIi ID 01» C OOOlrt 0 g,::r::rmftlOl Hort .... 1D .... ::rrtC rt m • 01 II ::r 130 o::r~ CD :;I rt m::! ftI.&:Io ::I rt &:Io::r cr '1 00 &:10 0 CD III"

=

rt

~:r <

CD

:::r

c ..

rt

::r
'1

""'''o

CD

....
ID '"I

n""l:'

<

= ....

c:

=

N rttEl:;:lUlH'lo-:!
:I(

e+ PI rt'd H '< .....:r'1rt :
Q.'1:r""1UlIII> CDIDPI .... ~>C,o III ~ rtI "'I '0 .... I» Ul rtI '1 oo ....o-rr rto ;:1'1111 < .... H Ill" ID Ul PI ::I .... rt :3":;:IOCts III Ul '1 III .... '0 m tEI'O " 1D000IDCDOPlCD ::I <rtc:< .... IIIIDIlI ............ID""I III OCtPo III Q. "ORI·III< VI ID .. ::I I» '1 • '1 Q."'IO N III III Z Q.PI " ::I RI 1» .. Q. III ~O m .... (1) 01 'd' ..... C"'1IIU1:rPl m ....rtmOI1 Ul :w;''''1 PI .... "t-i 1II .... '1"III:rO ~""I (1)"1 ......... III 0 01 I»:;:ICID"",CDt-.) ::100000 ID '113Ul .... M • :1(;.>'(1)0:;:1 0:3~00 (1):(rtrt .... HI '1.... :r C III 1-'0 Port .... .."tElRI::r .... "'I CD rt ........ :;:ICDPI .... tEI ""0 <o.rt .... fn .... CD I(o,q X" CIDPI (1) 'OQ. '<OIl( OCDIII .. "PI til 0 '1,< 01 fn O::':::RI ""011 OCD < C"'I3Ull-'rt .... .... IDUI .....fn ..... ID '< ..... Ul"'l '"" rtrtO:Z:t"'B 0'1111 .... 1111» ma.I-'O;.>' m l-':3m rt<UlO :r'1 C .... (1)01 o III m

>1;O:-"'IO~1D IDmrt"'l:;:l m:i(::rm~~ I» ::l ,o""'OrtOPo ~ ..... ::r:;:l1D PI t: PI "1 XrtrtlD rt 11I 1D lDlDO "1 "1 ~ PlO"'::IlDlDlD IDID IDPo ~ UI H>O(')::Irt"'l o "'I~ .... rt:;:lID"1U1< ::rm(l)o .... 1D IDrt;.>'rtP->1

::r .....O::rO::r

1-'·01 "10" "'I rt'OIlIO .... 1D :r:rQ.C: < OPl ........ Bm

>00

>

(X)

COl

"'I 1D01»0QlO Q.O;:l PI Co. c: ~ rt 0 'Qo ......... ::r'1U1 rtPoPl " .... ~ ~'1 O~ Q.p.t-)C ;:I "'I .... fII· M;:I PlOrt . ..... 0"' .... 00111 1D0l-tt.." ..... ""'0':3 0 1II ..... llIrtrt:3 .... _(1)(11 ..... 0- o,q ....::r:r 00 ....C. 0 .... o ID «I UI PlO rtoo "'IO'UI .... :;:Irt 111,",,:;:1 CD rtoo tEl Q. PoIII>~ rt o 0"1 .... 1D P-"O rt "'I .... ::IID;.>' :I( ~ o",::r .... III ID < (1) .. O .... ""IIIIPI a .... (1):1(0 .... ;:10 :;:I I» Q. 0'" ..... III UI ...." .... " H Po ID o,q rt rt .... ::rlll 1D0 ..... >1 "'I:ralll<_ "'1<00':0 (I) .... ID ID;:I .... (1) .... 111 ......... I» '1 CDQ. .... .c rtI " .... 1110 C III (I) .... .....rt .... ~ .... <PlIII Ul rt rt ID :r "'I :;:I ""I III :;:I :IoC • ::r::r "'I 0- ID 1110. lDQ. .... (1)IDCDID ID rtI ID .... O<'-Plrt 0111 't:I1II .... 1Dt-.)m ........ "018 ..... < III .... 00:;:1 :r'd PI III CD IDOaC:;:Ioo ID 0-"'" 0 III .... ~ rtoo "'I I» III' .... (I) :r .... .... "'IQ. :;:10.(1) ~O OCt rt CD IJO UlOPlID "'I .0 0 1D0C::3'd .... '"" .... Q. PI PI 0 rt_ <ID .... 'd ::1::1 "'I nUl CD:3"1rt"'l ~Q. ::r .... ..... CD-::r 0 • lo) .... O rtI C'" ID >C ::r N~"" IDIDUlUI .... PI i)-II"O 00 "1 0 ID 8 RI m .... 13 I» I-'O-O;(:r;:l PlPIID"1rt .... 0 ..... III ID m til .... OlD ::s ~ "1 Po 1» ..... (JQ rt rt PI III Poo,q ::r ;l I-' 01 o !1l Po .... ...... "-<l

c .... rtrtoarr

= ........ ....
em

< "::r ....

'00(1) .... CD:;:I 13 .... 0100 '1 PI til .... '1 o rt ..; .... (11 .." ::r ID 1-':IoC 1D'1'<"O o .." ID 0 ..... >100 tI~OHlrt Po';l CD .... VlrtlllQ. rt fn

fnl-'rtOl[j) .... I» III ::r III 00 ::I 0'" CD ::I ::I Po I-' I-' ....
OQ

III Ulctl
OUI III III '0 ::I
OQ

rrrT

1111»

....

rtI'<

'1"
Ht ID

t-.) Z

a

....

o

O .... PI:r:r ::11-''1111111 01 CD '< ..... rt rtI rt rt I» rt OO::l ..... :r H\Q.IIIIII "'I III :;:I ..... 0 rtI < .... ID:I«'< Q.'1 m.." ., '1 I-'

....s<'drt

.... .....
o
rT

....
....

o
o

c.C'" .... 00

.....

CD 01

a

a-

'1

III Po

o

1II0 '11-' ID o III :;:I rt rt'O rt::rOPI • RI ::I rt ctI:r ID •

a-

oo

>

:rrt rt CD CD to:1 rtI '1::1 >I CD IDrt ......... [j)H\ 1D0rt '1 .." .... CD ::I .... o OQ .... CDO I-' UI :;:I 0 OIUlOe" IDrt::lCD ::1'1 a. rt~""e" .... Ortc

o-'JH

....

<

..... III H> 1:1'00 .... rtIllOPI OQ "'1::1 I-'rt ::r .... rt"O .... PlOI ........ 1:1'1 1:1 ::t OQ Q. OQOO 01

o .... m

~>

m"

........ 0 .... ....Otlrt '<::101 rt::lPl :rill I-' "'I m 0 III Q.::I

Plrr

......

::r;;l:><l

p-.

0
.."

IDctlOO

Po

rtlOPlrtPl'OC"l ~O:;:lOBPlO 'o::lPo 111<:;:1 P"UI ctI:;:IIDUI rT "0 :3 .... Po rt PI .... PlL...o.rt '1 til C '1 0 .....CI c: ' o ;.>''< ID ID 0 rtrt ...·.·01 rTrt ::r .... :3 ::r .... IDOOQ f"I' 0 ::t o-'J ::r '"" ::I H> I-' ::r 111 0 OOOCD"~ID .... OrtUl .... mmIII <C"'01 o rt ........ 0 :i(COPl<I-'OO .... rt ......... ""' ...... tI< I-' OPl"' OQ .... "0 I-' B 1-'" 1-'0 IDIIII'D ............. ?;"U1P1:1 :::I III O"rto 111< 1D1II1-'"::1 .... C ::rp-n !-toO Po CD :r CDHlm "d PI '1111" "1D" .... A.::t' cn:r.:j1D1D '1 0 '1 m III CD11) CD >1 "tEl m !.II III ., .... til 0 1-'. l'> o > 00 PI 11) !-to .... "1 t:I .. rt'1I11$l1 rt >'<.... "'" Q.C" tDUl"OOC:< OI»'1rt .... ~ "1 ...... OI .... ;O:-PlIII ..... "'!::IUl I-' ;.>'0 .. '01-' .... OJ I-' I-' ::I C.."IDOO QlQ. .... OH\1-' ::I III "" (II C ~a.(11 rtAo .... :r CD rt .... I"IOtD :;:1":;:1(11"1 ::I CD 01 00 rtrtrtrtr1' r1'0 :r:;:l" "1rtl» III mo Ollila; "1~ I--'- I-' ID "0 ...... ...... III c: ~ [DO'" ...... 01

co

:::rl-'

.... o

OO-OI'DOrtt'""l"t=r'rtO-Hllllr OlD ..... ::2 HI =r'1D '1 I'D ::rID '1 =r'1D ::J;:::IID=r' 1D;:::I1D ..... I'D'10"1::2 1lI::J;::IlDl"trtc:;l. "o "1Bcc:;I. .... Ort;::l;::l" Ill rt .... O-Ill c:;I.rt .... OI'DOO c:;I.'1ID«(I)O I'D ;::II'D ;::I"lIIeI'DDI"'I .... DI '1 0-00 c:;I.'1 ID "0 III HI 0) ::2 0 "1;1 (I) I'D .... "1 .... I'D .:::a.DI .... c:;I. OO"<(D::J"1;::I' rt ;::1::2 c:;I. Hl~ I'D 0 00 (II I'D 0 (D DO I»ID '1rt ;::I=r' rt::2rt 1'D:(X'rt~""j:l.(I):( ··.OOI'Dm::TDI"1 ::2::T=r'):I ........ .... '1 :(ID::I O ID 1110 0'0"'" <9 I':IoN :( '1rt ..... III .... rt III III "0 111;::I" m ::I::J'1IDrt ID:( ID(I)oo" mCD ..... ;::I"I'"I' ..... ::rBII)(II'1'1CD OJ:l.IDIIII'D::rO) ........ ::II'D m o 0)0 1II0(')I'"I'rt :(I'D .... ::lID. rtO" ::rIll(llrtl'D::JB (IIrt .... m .... m =r'ID '0 1'"1' <1111::2 0111 O(D (I) 1'"1'0 0 '1 1'"1'~ II) e e. H'o '1 H'o '1 ::r 0" '1 c::r::r l'"I'el'"l'I'D IIImI'DL.I.rt o .... mO'-'lmCDIDrt l'D'1l'DlD rtm ..... rtllm::r::20 0;::1 .... 1'D1II0"1 1'D0eortrt O ..... mIllHl .... m .... rt"10 .... ::Il'Drt"1 1D0rt"O .... ::20111 < ........ rt ..... B eo"c::a.::2 .... oI'DS::2=r' m .... O"::2'-'1 .... lIIo 0 ..... 1»00111111 to rtO-::2 III rt "1 0 ~ 0 ......... 00 rtO1'D0:«(I)HlID0 t-hOCD • Hlc:;l.t-hOI» "0 III ::2 rt Otort'O'1 "01lI<=r' "0 0 CI' e. ::r "1 .... "0 "1' .... ID ..... O'1mIllI'DOoo::T .... m III III C CIo..... 'O::r'-'l <I :( rt ::21'"1'111 O::r"1rt(jllll""dto'1 ;::I ;::I"ID::2ID ......... rt ..... (D .... 0 j:l.00 '1 ID 0 0 m ID ID .... =HoIDOO CIortHoID ::2::1 .... 00 ::I CD I"t III I ..... "0 rt CIo .. IlIC10 ::J" :( '10) ID C OI'D HoIDO"O 'Om O-OrtO ::20'-'lID-00''1 e:r"1C'1I'D'1 .. "11111110< "I'D ......... I,II "1"1::1 <I'D ..... t1Ia.<I rt ......... rt ......... .... llIm 1'D1lI::rl'DfD~IlJe. ..... rt:;:l 1D"1::1l'Drt'1 ..... 111. e.o ..... • g.B rt0 III CIIm"1m .... 0(0'0 :ro 0 tDrt::2a"::2 '1~ Olllrt ~COooCI'DDlO"1 c-o:ro-:r'1 rt"10rtlll ........ mIDIIIHlCC"I' Ulrt(blll CIo:;:l IDm::rC"l' om 00 <OIllI'D::rllllllrt 0.... I'D. ID ..... OI .... III 11) 11IU1 ~o 0::1 :( ;::1::1 P. CII 00

"1B .... IlJH mlllC"l'llHo rt o 111::r'1lI (D B '1 01 ..... III 9 ..... "1rt'O mDlp.I'D:r ::I ..... I'D '1 III .:::a. ::2;::1 ..... 111 mlllrt a. II) rt 1IIe. '-'I rt .... '0 ;:To H'o O<DI .... 0 rt 0'1 111< 0 .... 00::1 '1IDID .... :rill co .0 B;:I 1'"1'm lDeolDoo "1 III ':::J '1 .... 0rt II) e III III ID"1::1ID .... (II II) rto I» m m "1 III (tI rt OQ. m, ........ '1 ::1111 , 9 III ID ::I C"I'IDQ. :(Ort ..... O ..... :r ..... ::r'''1ID 1"1' 111m rt .... 10:::1 .... <I HI 0 o omQ. ml'"l' ..... ;::I' H'o~ m ..... "10Q. co III 0 m S I'D 0 ......... • .... p. rt 1».0 ..... ......... I'D '-'leO 1111» ::I '1 mUl1'.II1:r" OOOS C"::2l11rt ..... ::2 • .... IDrt 0111 :::J rt::l m H'oBOCDHo H ..... 1» 0' om"1 '1 C III ::r 0;::100 .... rt .... g.rt::l'11D to ::r 0 111CD 0 m ..... m I'D :r' CIo;:::l "1 CD"'" CIoCO • III I'D tI ID'O ::I rt .... 'd I:r" III o III:;:) ID ID III "'I I'D' 00'1 e.'1rt m rt .. III III •m rtlll tI>

rt'O Btos:! :rOlllc (tIm ..... '1 rt ID .... C":r <I 0" III (tI m.... "1 '1 I'D '0 III '1 (I) OOC"l'OC"l' III 0 ::2 C

m

o

a

~

<

...

.....m

a ....

=

o ....

DlII)'OHlID~ OO .... IDO;::l' nODlCD'1ID OOOrto saID' UlO BB III ::I 00:( .... a. 0.. .... ~ ;3:'-'1 DlDIrt::r'DI rtrt:rm III I'D DI III C"::I L.I. .... 0" '1IDO ........ S .... "1 ooo .... .:::a.n :r~ ::I 00 "1 0 rtO .... CD!'DO m::J C 0 ~fIJ IIIf1J90. rt ....rt '1 ;::I Ul 0.,.. C rt Hor:l.o~O 10 III :r rt ::I:::IQ.l:r"m .... DlQ. .... m 0 ;::I III e- ::I n'Ort'O .... I'DI1IC"1 ..... ..." Q. '1 ID Q.O < III 0" ....00 "1 IIIflJllIDll1Im ;::I' rt' :::I g" CD .... '10'1:(111 o;::l ..... (D nc lII:::1rtDl ..... 1I) mmOrto.rt' III OrtQ.COrt tI:r 'O:r ..... CD ..... I» .... '-'I :::1::1111

111:;Q III I» ..... " UI 0 I'D III ;::I • .., I'D

<

C" '1 C m

s

....

<

::r

II)

'::a.1':Io

11:1 11:1 tI :::I

'1:1111g. I» 01 I'D '1 "0 I;t'
:;w;":;r'1

a ....

..... a

,.:_' m i-

"ID ..... 1'"1' III ::I .:::a.

c

'::r

III. '1 ID

rt ::r 00 ::r'1I)'1 ID II) rtI'D ..... '1 !tI ::I PI 1'"1' 00

~

'1C1o

.....

..... Ol;t'

o ..... m .....

=
'r::f'

n

HlID

IDrtO

H'o

::r

"1 I'D III

ID .... '0

ID C (') ::2 rt ::J
fI)

o

III

o

111 rt rt I'D :r 'OSm I»

="1' ....

HI

........
rt

rt~t-h ......,;::1' IIIllImC"l' .... ::1;::1' tI..... CD o 0 rtOotx! HiS ..... 'O~ "DlI'D :ro:( .... "1» 1II111~

e.

0

O'1tAlD"d '1111111-00 mo,o C"~rt"1::1 I'D ..... 0

n

o

Cl." .....
;::1

.....

.... rt

rtfl)OCI '1 CIII.:::a.

o
o :::I m

o
;::I

)C
.........

HCO Bill rt I» I» rt I» rTo::tm '10Q. ..... C" Cc ~'1 0 ..... 111 .... rTCIol1lt-.:lQ. III rt 000 Q. 0111

Q.oo
:( ....

rtto':: ID I'D ::t

o

0

III ID ;::1...,

a ....

e..

o

rt

.....
:::I

.....::r
I'D

""111 :r .... rtto '1::r 111'1 0 ..... 0 t-h PI t= rtoo

<

-.

----,

i

00""

It! '0 ...;J ::3 III ::r

*
fI)

I-t I-t I-t

I-t I-t

.... :>;' III ::3 III It! •
(I)

.....

.....

'"1

::I 1-0 "1 OOUlCD 0 ell 0 CD H til >4 0

....>c

00

....

n

1-00 :3: -1J1 1'1'111 ........... '0 • o ::I III 1110 1=).0-0 1'1' ...... 1t! m ..... o EI 0:>;,1-' ::r ..... III CD 1-0 .... 1-' '0 ID ::3 ell .....'1':;:1 00111 1

-

- .... ....

'0'0 '0'"1

cl3::r::r
It!

llI

..... rT...;J
(I)

(')

0
III

~

1-00 ....0 .... < ..00 III (I) III 0.13 LArt
ell

.

1'1'
I::t;I

III

1'1'

~1J1

I=).

........
OC B
....

. cc..
til

rt 0

.... r::
0.
III

....

_::I '"1 OQIDO

(I)

It! III
-Ill

0-::1130 a "'11'1' .......... ID rIll-O 1'1' e+ It! 0 ..... ::r""1lI0 0 It! It! 1:1 ::3 IIIj: .....t r 1'1'.... ,"1 '"1 ., rt'j: II) (I) "" 0 III 0. III rt 1'1'..cOlli

.....

1=).(11

(I)

'"'
(II

.....lI 1
.........

..... r::

(I)_III
::3 CD

1'1' ., B
'01:1

III

.....

0

.........

.....
= CD
C '0

0

.....

LA

W

1'1' III::T "" III (I) ..... 0 C £II t:r:l til "1'1' rt ::TO
IDe ..... '1
Q.

1'1'(II 1'1' III 0 '"1 ..... 11 1 CD ::I a III 00 CD

....0 = '1 OQ

..........
.....

.... 1:1
OQ

-m

n

m ..

..... "
r1" 0.
III 13 III

'OlD (I) "1 IDe

'0

....
.....

1'1'

.....

::I

.,
ell
(I)

1'1'

ID

(I)

<
0.

o.~m

" ....
'0

CloCD III < m III

000 ;::1'0

.... ....
.....

.,_
rtOQ

10 .... III 1:1

13

'0

til

III

moo <

0.::1

0 r1" III 0 0 rt
QI

'"'3

....

CD rt

o '1 '0(11 a CD
(II

.... ::r

IJ1 0-= '"I II) ..... B OQ o.fl) OQfl) CD

= ....'"
00 -

IIIfII ....

....

0 '"I

0

'"I

ID

::r

'0 ::r=,rt DI(I)rt:::r' o (I) 1'1'0 a 0 III t::d III £II (I) = rtOQ ~ rTtIIl3 CD

t:I CD ~

""

....
-=

It!
rt

=

a

ell

<

n

.....

rT

....

lJ:I

.....
ell

.... ....

ID

"'1

III

-=

'"

III o 0(1)0 0....0.'"1 III Clo rt "'1 .........II I 1:1 = III 0 OQrt IDr1"B tI.I'"IOID rtrt rt 0"'1
.....'0

""'''1 r1""'1 10 m rT n :::r' " III III 0 CD II) n =

0111

It! ::3 III

QI

....

:::1'0 r1"'"1 0 ,0.
111'0 :::I

~.

....
W 0 0 0 0

It! Clo

III

0

.e>-

~

O> 0 0 0 0 0

~

~

-..,j

CD

0

IJ1

0 0 0 0

.

t"";::I'O 0 II 0.:: ..... 111 "'1

"

(II Q.

.........

1110000'1 ell

c::: .....
co

0 0 0

III
II) ;0;-

'1

*

::3
OQ

....

Illllloom::lo> rt'1'11111110~ IIIlb00n;:lrt ~ IllBIbUl::r "SrtIllUlrtO '10 1II;:lUI'1= 1II .... 111('1' .. ~OO r1'''r1'lDrtn::r '4Irt O'lDtJSr+ 1II0~0 r1'::r nIllB'1rt::r(ll III;:1O'(II::r1b C .... III. to 0 til 0 "1 i:l. III "d III ... 0 ;:I rt ·111 0 ~ .... rt .. OtJHl~rT""EI ~'P, ....'41 '1 C . "d'O to S rt.B III ·C ::r,O~~="'B to tII"d rtlD .. III .... rt~ rt:o:'('1' "1 tOrt 1II::r 1II00J:J.1(0 '101 1II111~ III UI "0'41 ~""OB .. 0 1II~'1'Cl~Pl~ rt'41 ~llItli .... rt III .... <o"::rBCIIIB III C III 1lI::r "d .... '41 ::I III I( ..... .... ~ rt f1" ::r III IIIrtO ::rOEI o IIICTIlI~1D ~O";:I~"1I11;:1 III~ rt-rt rtrtO 0 01 .. ::r~'1 .. rt OBo .... ~ .... ::11110:0:';:1 0 o'4lUlIIIO"d::l CD ..... rt ::r ;:I '41 IIIC Ort rtlllO "' ::r rt 0 .... 'C 1110 ::I ..... tT nOQ~ CDUlO'::r 1lI1110 .... C" 11100 OUlIII

a

mElcUI

III UlIII IIIrt I( ::I Cll 0 (II rt P- rt ..... m ::r ..... C" 0 rt '41 CD =::r 111 III III rt IlIrT::r 0. III

IIIC":c>-3 ......::r~OCDt--)I-i 1Il .... ::r::r~IIIIDO::r""-l:::r UI:o:' lIIl11t11:C::IOOIII .. CD UI IIIm"1~1(1lI""'UlO''"IrtCll ;:l '-<jill IIICllCll '1 .... ~0 '-<jrt::ll1ll1ln= .. o'"l 111::rc.m::lon::l'1rt o ........... ::lrt(ll ::r n .... UI .. I-'~"" f1"1lI IlIrt Ulrt(l)~OI(:::r"1 UI UI OIll .... ::I::rllll:l m .... CDB UlO III .... UlOOO::llllrtO'1S ..... go EI"1I11P.... OIDOCD ~llIl11moo ::1m 11100 1lI1-'::;J OrtOOf1"Hlrt IIIrtOQr1'O 111111 0 ~O '1 .... C C"d~ '1 SIDID .... UlO III OaIllCDrt;:lID~ .... '1rt BO'4l::lIll~UI ::If1"::r '1 ~. f1"~ III nmcrlllCUI ::r=e .... 1lI;:I .... rt 1lI00rtrt rt .... 0."'1< rt .... "1 '41 01 a ::r'-<j 111rt '1 I-' III OO"d • '1"1 ............ 1D1-''11l1P1 '-cIIIIIlINI-' rtOlI1lPl::;J "01111_ '1 rt n ~>-3 1-' 01 1II111'Cl1ll ::r DI '1 11Ig, .... ~l-'l1Irtl('1rtO rt CD=CD'1rtOIll::r= m ..... DI ..... mCD ..... s:: 1lI00 • '1111 III 111..... 1-' ::r Olllrt C ~Olll"'" B::I::rr1'OO 0)4'41 rt DI '1 C ~O'ID .... "d ::Ie ..... IlIrtto~ Crt nc.rt IlIrt'1 go::rl-':o:' ::r ..... ~ .... .... 1111» O'IlIO.::IB .... ::I::IrtCll I( 00 n g,'1 OCll ." o OI~""'"Io-iCD'"I PlrtlD~lIIf1" ::r1»11 ,"1::r0 ~1('4I::rs:: '1::;J 1II1l1~""1II ~l1Imrtn I» '1 rt n '1m "1.. ::r::r 1II::r III "d ""d "d 1»0100'1"1 ;:I'1~ OODI ~ rt p.."d 'Cl ::I IIIrtlllllllll~ ::;J ::r DI '1 '1 III OOl1ll-'rt"" "~ '-<j'-<j:;r P" III I( 111 ~O ID rt'1 .... 0::r'1 m::rOrtl((I)Cll IIII-t III ::r'::r::l '1 I • • III 111 01 '"I '1 m 111

1(::rl-i .... 1» 1-3 "11)::rS'1:::r rtIllCD"dI1lCll ::r''': 0 co .... OI'1 .... ClI "'111 ..... rt::; ::r UI rt III ~ 01 IlI"ClI::;CClI '1"UlOO .... ~::I .... rtEl ClI co 01'41 '1 III I» ClI".... ::1 III .. Ill" coCll::r' o ClIDlID 0""'41'1'1 ::;00 11It11 Hl CPI I-'O'o .... CO III o ::1 "1 rt III PI PI

" .... <"I-'m

m .....

Q,"::;n~

o

~::rn EI 0"0'1( .... 01 .... 111 .... 0' ClIClI::; "III III oo"::r .... CD III ::r' ::; "ClIr1'III'1oo oo::r PI nBClII1I " 0111 1D 01 ::I III m '1 III "rtlll .... O • CDooIIIIIIEl m g, 0 rtl1lrt co ::r ::I r1' rt Plr1'01'1 r1'0I1II1ll0I 0000 n B~CD PI I1IU1::;J

::;"C"p..o

'10111'1

::r

a

PoCl(ort"tJ:IH 01ll1ll1ll0::r .... ~ I( III " ::I 11):0:'::l'1ll1rtgo 111 rt 01 '1 '1 c.o c::r O. HlIII ~I»O C "'I1-' 1II'-cI1( P 0 ~ID III OO;:l"'l rtgo..: Crt" .... rT .... l11111 0'1-..::::r0 "'I CIII 1110::;0.... rTl('1U1 0 ~no~ClIOP" :::rC'1 ..... co:::r 0'1II ..... 01D rtlll tIIlDP-::IIIIC"'I rToo::rC"'l "O"dE1ll1olD ::rHl'1 IDrtrtPl III 0"::1 CD..... " go:::r rt, ID ~ .... B::rIDCDIDI1I rt o CD 0' 00 ..... '"<1 UI .... BBBl:I " C"'-<j 0 0 III 0 .... UlID::l'Cl~ .... ~O'rtrt"::r BIIIIII UllDo 'ClC !-h UlO OPlPl'1 rTlllrD '1'"<1 III:o:'OID" " 'O,Q1lI PI ....OC~ .... n ::lB'OIII'-<jBrto "BC;:l 'O:::r::l lII~rtrt~lIIm m ~ID ..... O CD '1 rt 1lI .... '1'-<j ElIlI'1 00111 0'11) III Brtm<1IIPIll .... 111111" .... "'1::;1 tI ..... lID::r' P IlIrt rt'CI"'l .... III ID UI ""I11 rt rtOP~ .... IIIO .... O'1OQ I-'rt 0 rt '0'"<1. Crt o ::r'''d III 01 III o O'1C '-<jrt POI .... rtCIIOUIIII CD tI Ill::; CD rtQ."O~lIIrt "'I ~. 0 rt =111 ..... 0I::r 000" "d1D0I rt C '"I ::r >-3 "d "0 rt rt 1II:::r '1 "0 Hl::rrt 1II0"'rt .... '1 0I0::r '101» nlllm III ......... ::r 0 rt..... ::r'

.... tJ:IOI'11-1 rt.... DI p. III :0:'''0 rt 111 11I::r'::r1D 1ll1('CI11I ..... OIDUI'1 ..... 0........ 'CI III 0 rtIIIrtlD::r 1D0 ..... lllrt .... 1:1 ::r O'UI C m .... ID 0 .... ..... 0 '1 ;:l III 0 .... S)l;" ::J rtlllO"drt '-<j::;JC::r .... rt rt ID '1. III ID 111,111 ::; 01 Ill· P-O::l III to .....Q. ...... .....rtQl 1II::r
..:

0"

.... m ...... ;:r
0

III I( I» .... '-<j .,

)I;"

III c::r rtlD o0 '"<1'1 C C C ::3 .......... rtO .... O'P00::1 ..,rtlllO" '"I'"Il1Irtl1l 1II .... '1rt III ~'1 .., 0 .... Oc:IDO p.."'I'Clo::J

.... '"1::100 ......... OQ

....< ..

P .... I11<..,:t!~

rt .... Q.tT'1 UI.....

111 rtrtlll ::; C 111
..... '"100

rt

.....c

t:I ~::;
CD~

.....

;:J: r1'0::r .... rt0'10 0 CD C "d .... III

o, ..... m

III rt

n

::J p..

01

.... "'1 rt
....

S

Q,om III ..... o.

<0

a

::s

ClI III Brt III PrtEl rt::rlll III III P-

..... 01)

"d ..... III P

S

III '1

<

OCD '1 III C • ID

rtrtl:ll-':T

< .... IIIQI .... rt rtrt III I:"" UI ............ rT .... OIll rto ..... X" UI ::J .... 01
P OQI1I

m OQ

e

rt

.... m

DIrt ::I ::r~rt 0.1110 .... '1 111

e

Hi~

n to ~ II) II) III ::r 1-" 1II0::l0rt rt~ C::r CI-'O"' .... "1fDlllc:;I.lII II) ::I III aD'O O::lIllIl)C Ha Q. .... OQ :::I~::r

n
::r

.... .,
::ro

.: a

IIIrta .... ::rlll II) :::I .... :::1
((I;::I~

rt ....

rt.: ::rn III ::r III fD "1 UI III ., dI PI PI to I»

rtlll

"1 Q.

0

o

rt OQ. o,q 0 ~ ::I <CI II) III o dI Q. Plrt"'Odl ::IOHi .... 'O ... C O"'UlOnlb dlrt::l .... rt rtrtlll ~ o,q "'I:""'HI Hi OOIllQ.C C C PI (I) :::I Q. .... rt '0 Q. UlCPI .... '1 ... :::I PI dI rt OQ ::I EI Q. rtlit ::J1o PI- . o rt :::I .. rt.C 1

....rt

0::1

e I-' 0 ::E::~ HI I-' 1II111 ... ::r .... 0 .... ::r .... :1 .... 1II ... rtlll :::I Po. o,...o,q rt r't UI e+ dI ....... '0 1II0::r IIIl11m'1 ::1111111 .... .000 0 1II~'1I»e:rta~ ::I .... .: .... .,00 n::lo::l~O"'lto IIIOQI-' eOdldl ... dllllme Q. III ... ::I UI 0 00:::1 111 rtI»~ ::re:III .. "'II» II)~UI Q.III ... .... 00.,. X'" rteatn .... 01 III .... III rt ::I "'00""1 III ~:>d::l m::r m .... IDIII -rt:::S":::I'01ll o 00111'1 C'rtO .... "111 "'<'1<;,) 0'" Ibmlll '0::1 111 I» rt UI I» III :::I III 0 0 '1 0 1ll~"'10 X"III rt ::I .... to Hi::r""' ... 1» ::1m ID .... III dI c;1o 00111 0;::10'0111 rt OQ .. o ID

o-a

ClI~

'OUI rtrt

am
.... 111 ::I ..,

~

(011)

o

ID ttl-' "1 0 III ::I moo ::r rt "1::r CD fDtxf '0 .... rtxI»

....

III

to

o

m

o

o .:
.... 111 lIIo,q

m

UI

•a
~

III

o• rr
01

... .... ~

..

.,111,... rt 0'"'"dI III
at ....

rt .eIII III

:I .... ::I r:; I-'::r rt II) III 111

.... :.... o-a ....
rt'1 PI ....rt:::l

a

0"'::1;::1

-~~
iii

o

;; ~
:(

>co II)mdl "1 13::10 U1::1~ l»o,q9 .... rt'-<I ((1::1 UI o 00'" III ... rta ........ O::l III::rO e: X"o c:;I. .0 III .: Q.CD r:; s:: ., .... II) .... H .... ::Ic:;I.'1Q.1 ... HlOQ Ib N (1)11).... o::r~ III ::1;.;"1»0 Illrt< 01< Q.e:llIrtIll': c:;I."'Im::r .... .... CDP-II)O"'rt .... rtUl 1110 .... .... 0'0::1
00l01D01;J'''1
:::IC::I"1:r1l)1II 1»0rt)l;"II) .c I-':r"'l. mac o .. Ill .... I» .... c::lo "1 UI .. II) m

a ...

"1 CD .0 s::

.... "1
dI

e 0:1 rt I» 0 ....1»
'I

"'I ;.;" to IIIIII~ III o,q
UI

::I~'OQ.>(OOQ HlllIrtUl (I) ... "'I C III ....... Ol:l'1ll1 III e: III a (II III '1Q.Ib< r;l.:::S(ll~:rI"l'UI .... m 1lI .... III .... m::rm rtlll .... "1 Q.::I::I::Ic:;I.llI::r < III • 00 rtoo .... 111 o rt -rt ::I :::s III 0 ... 00 .... '1>( rtQ.a Hi III III t-toIII .... 0'" s:: m III rt '1 00 .... III .... "tIIDO"'O"' 0I0I-'O::s .... -1II1lI - ......... H>rt PI ooHlIII O~ III ::stoIDO:rIll .... 111::1 rto "10::1 111"'1 to III UI EI 111·11) s:: r;l. m '0 :::I m::s .... rtm:ro rt r;l.rtr;l. Clllm 00 ::r 1lI "'I1-' .... c::lo III t:r III III t-tort III X"1IId1 lII<mlD 0 IlIIll0000rt III o':rt 111::1'1"1001 .... ~C:""IlIO rt:::J .... 'OUI <Q. 00 .... rt mc~. rt ::rID III "'I., .... 1D ........ ·<m IIIID o0 Q.:::J ~.o m rt:::s:::J 00 OC .,0000 .: ;::I .... III .... rtm;.;""1 .... .... rtrtl;J'rt:rmCllIllI-' I-' :r ::r III ::r m r;l. III .... 10 III '0'0 HI e: H>'O rt III 0'" ... rt'1m .... IIIOrt'1Cl1 O ....... mol» ::r ..... BID<1ll0)l;"t:rmo"'l . dI 0'" r;l. II) Q. II) 0"' ., .... 0 m .... .o III Him CHIlli I: 01: .... C'1· III <., .... ;:1 .... 0 rtrtfDHlm ... OQ 1-'::1 1I)::r~ III (II III .... rtl-l'1l1)rtOIllr;l. o Him m ..... < t:ro m0 ..... fDlIIOrtrtlll .... O:::l "1 ::I::r :r III III .... 00 "t;t OO.,rtI'DIIIOIIIIII) 0 '11D.... 0"1111111"1 O.o::l"OB:;;I ::I::Irt Cs::S::'1C.O Q. .... ;::I .... ID III r;l. .... 111 0 '1 to 0 ::1'0;::1 III rt B 1-100 Q. I» m 1IIQ.1II1-'.s:: .... "1 rt ~. rtOOl 1110100 fDrt'O<Ib:r .... t:r.... IIIIDH> .... IDUH'I'OO"''1 .... III::1rt OtoH>lIIrtoo::r m III fD

'Ot-to:(O:J: .... 1-'.:;;1 III I: ID::II-' ........ III Po. 1-''''''1 :::I III ::I CIo .... rt

m ....

a ....

'0 III ~11I""::I 1» .... ;:;!rtO :::I I-' Q. III r;l. .... 0 COO m t:r'O m .... III III Ort H> :::I .... rt ID '1 ""'I::r 111 rt .. III ':.o::r 1Ill:IDI;J'txf '<I.... C 1-'. '1,crt:>;" rtllle: III OQ.!»rt,: .... :rlll

:::100

ID 111:::1

III

rt

<

ID C to '<1::100 to HlO III rtl: m::l ::r "1 ...,. III IDmrtmlll III :J: rt 0 rr .... ::rl:t-to ... to III '0 m mf'l'X-f'I'EI .... m::rm mrtlllm .... m::r'O ..... .... 10· 0:1 "CI 1-'..... '0 rt X"

w.

;::I

ClIrt

0 rt

....ID'-<I
.

o

~ m ....

x

.... '1>111"0
!» ::I

a

~....

.
'1

.... I-'O~ ::I

111'1

:s:

0 rt III

111.:00

<

0::lrt

a

.... :;:s;rt 00 :r "1 III III to SOI-'ID III CO· ....... ::1 ::1000 III

....

.... :::1
.... III III I:

a

T ---

APPENDIX 1 Description of Parcels of Private Property Location/Owner* Foot of Bates St., foot of Hill St •• and between Mederer St. and River Bluff St. Parcels owned by various individuals. Railroad right-of-way owned by Missouri PacificRailroad. Land Use Railroad right-of-way. City Action Share right-of-way with Missouri Pacific Railroad for about 1 mile or obtain easement from individuals for Bikeway to parallel R.R. right-of-way. Notes Due to erosion of shore. using M.P. Railroad right-of-way may be only option.

Reidy Terminal Dock. Foot of Mt. Pleasant St.

Petroleum products and Marine repair.

Obtain easement or acquire property.

Between Arsenal and Chippewa Streets. Industrial Sugar VaIvoline Mobile Anheuser-Busch U.S. Army Corps of Engineers

Mixed industrial uses. refineries, barge loading facilities.

Work out arrangements with companies for Bikeway to be built along floodwall on city property.

If floodwall access roads are heaVily used by industries, an easement through open space on their property may be preferred. _

*All locations are approximate.

38

Location/Owner Union Electric Steam Plant. Between O'Fallon and Biddle Streets.

Land

Use

City Action Gain access to O'Fallon flood gate by lease or easement if city does not presently own the land needed.

Notes U.R. Plant may be an exception to city's practice of retaining aCcess roads along flood wall. Bikeway could approach gate on O'Fallon St. or along R.R. tracks that cut through U.R. buildings. Terminal Resources may also be affected >
«

Plant built to river's edge. Other property used for storage.

Petroleum Fuel & Terminal CD. (Apex Oil) At Mullanphy St.

Petroleum shipping.

products

Arrange with Apex for Bikeway to be built along east side of.wall on city property.

Apex leases some property from the city and owns the rest.

PVO International Foot of Angelrodt Buchanon Streets.

and

Industrial. East side of flood wall used for storage.

Verify ownership of land east of floodwall.

City may own the land east of floodwall. If not, an easement here is very important. Alternate routes past this property are very limited. Bike trail can pass through on top of levee or on road below if city~ owned.

Beneath McKinley Bridge at foot of Salisbury St. Owner unknown.

Gravel roads, possibly for access to PVO International. No other use is visible.

Verify ownership of parcel and of gravel roads east of levee.

39

Location/Owner Parcels (2) between Bremen St. and where Salisbury St. would meet the river. Possible owners: Burlington Northern, Norman Hursted, or other.

Land Use No visible land use.

City Action Verify ownership of low road east of levee. Obtain easement if road is not on city property.

Notes If necessary. Bikeway can use top of levee, but low road east of levee is preferred.

Lange Stegmann Between Angelica St. and Bremen Ave.

No visible land use (intermodal fscility?)

Verify ownership of gravel road east of levee.

If necessary, Bikeway can pass through on top of levee, but path east of levee is the preferred route.

St. Louis Grain East Prairie Avenue

Grain elevators, trucks, and conveyors (overhead) to the river.

Verify ownership of land adjacent to wall on east side. If city-owned, use for access through the property.

Parcel at the foot of Aurora St. Owner unknown

Marina and possibly a private residence.

Verify ownership. Bikeway should pass through on top of levee, no easement necessary.

This is one stretch where placing the Bikeway on top of the levee is preferred.

Immediately sou~h of where Thatcher Ave. would run into the river. Owner unknown

No use other than dumping is visible.

Verify ownership. No easement necessary because Bikeway can follow road on top of levee.

40

Location/Owner Humboldt Boat Serive Dock

Land Use Marine repair.

City Action No easement necessary. Bikeway should pass through parcel on top of levee.

Notes

Frun-Colnan Parcel bounded by t~e· river. Haline ·Creek, R.R. tracks. and Riverview Dr•.

Construction company/ storage.

Obtain an easement along Maline Creek if necessary.

The banks of Maline Creek are reportedly under jurisdiction of MSD. This may accommodate Bikeway. If too narrow, a strip along FrunColnan's property may be needed.

Possible owner: F.C. Riverview. Parcel bounded by the river, Riverview Dr •• Frun-Colnan. and Missouri Portland Cement.

Some industrial storage, mostly vacant.

Obtain easement along riverfront.

Missouri Portland Cement Parcel between F.C. Riverview and Riverview Park boundary.

Underground conveyor to offshore barge-loading facility. Out of operation.

Obtain an easement.

Since the conveyor is underground. the Bikeway should be able to pass over it to get to Riverview Park.

Possible owner: Koman-Soffer South of 1-270 entry ramp between Riverview Dr. and the river.

Open field, no visible land use.

Purchase property for future park development.

Property is currently for sale, zoned conunercial.

'.

e

41

::l>o

"'0 "'0 1"1

:z
0

......

>< oo

::l>o

'-r. .....
n
0 ::l>o -I ,_,

"'0 'U

:z
::l>o

0 :E

n A :z r

1"1
I:)

I<l
rri

'U ;:0

::l>o.

• ,_,
0.0

....
();)

»0
:z:
O:::t:

:z

fT1

3: --I

-I .... -1

-i VI -i ITI 0

:z
.."

a

»
rr
fT1

c::
VI

00

.....
'U ;:0

;:0

3:

:z:

0 0 :E: :3:

rn
::z
-I 0

0 -0 0

VI

l>

r-

""T1 ;:0

-I ::J:

rn
l> :::0 -I
VI