You are on page 1of 31

ประชุมสัมมนา บ.

LASCO
18 พฤศจิการยน 2551

ตัวอย่างของการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมตีขึ้นรูป

VORTRAG
บรรยายโดย: เชาว์ คงกัลป์
หัวข้อการบรรยาย
• บทนำา
• ความต้องการแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปแบบฆ้อนและตัวจับการตีขึ้นรูป
• ลายน์การผลิตแบบอัตโนมัติครบวงจรของเครื่องตีขึ้นรูปแบบฆ้อ

• ตัวอย่างลายน์การผลิตแบบอัตโนมัติที่ใช้แม่พมิ พ์ตีขึ้นรูปแบบฆ้อ
น, เครื่องจักรแบบ Screw Press, เครื่องจักรแบบไฮดรอลิกส์
• การเปลี่ยนแปลงพลังงานในระบบและการควบคุม
• การโอเวอร์ฮอน
• บทสรุป
บทนำา
• ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท LASCO
– เครื่องตีขึ้นรูปแบบฆ้อน (Forging hammers)
– เครื่องปัม๊ แบบ Screw presses
– เครื่องปัม๊ แบบไฮดรอลิคส์ (Hydraulic)
– การตีขึ้รูปแบบ Cross wedge และแบบ Rolls
– การขึ้นรูปหล่อขี้ผึ้ง
บทนำา
• ตั้งแต่ปี 1973 หรือ 35 ปีที่ผา่ นมา LASCO
ดำาเนินงานและให้ความจริงจังกับโครงการก
ว่า 300 โครงการของงาน Line
การผลิตตีขึ้นรูปทั้งระบบกึ่งอัตโนมัติและร
ะบบอัตโนมัติแบบครบวงจร
การตีขึ้นรูป Hydraulic แบบฆ้อน
Blow valve Motor- pump
assembly
การประกอบมอเตอร์
กับปั๊ม

Hydraulic
accumulat
or
ชุดไฮดรอลิกส์ถุงลม
Piston rod
ลูกสูบ
ชุดไฮดรอลิกส์และชุดควบคุมของเครื่องตีขึ้นรูปแบบฆ้อน

Hydraulic accumulator

Hydraulic pump
Disturbance variable
Temperature

Disturbance variable
Abrasion Hydraulic tank

Sensor
controls
Dist
u x, v
Geo rbance
met vari
ry able Di
St stu
at rb
ble e a
n ce v a ri a of nc Process control
r b a th e v
Distu rature e a
e di ria
Temp e bl
e
เครือ่ งตีขึ้นรูปแบบฆ้อนระบบอัตโนมัติ
กับการทำางานพร้อม 2 หุ่นยนต์สำาหรับตีขึ้นรูป
เครื่องตีขึ้นรูปแบบฆ้อนระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร
Grippers เหมาะสมกับการนำาไปใช้ในระบบอัตโนมัติ
• ชิ้นงานอยูใ่ นตำาแหน่งที่ปลอดภัยในการพิมพ์ง
าน
• การปรับตัวในระยะปลอดภัยของกำาลังเครือ่ งเ
ร่ง
• กลไกเพื่อเก็บแรงและการสะเทือนจากหุ่นยน
ต์
• การชดเชยของการเปลีย่ นแปลงในการส่งไปพั
กความยาวปลาย และรูปร่าง
• จุดประสงค์ ถ้าส่วนประกอบได้รบั การอัด
• ความเหมาะสมการทำางานของเครื่องตีขึ้นรูป
การลดขั้นตอนในการตีขนึ้ รูปด้วยหุ่นยนต์

blow
blow
blow

#3
#2
#1
blow

blow

blow
#4

#5

#6
ระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรใหม่
ความต้องการของลูกค้า
• ผลผลิตเพิ่มขึ้น
• การไหลเวียนวัตถุดิบที่ดีที่สุด
• ค่าที่ตงั้ ไว้ที่ดีที่สุด
– การเปลีย่ นแม่พิมพ์
– ระบบหล่อลื่นของแม่พิมพ์
– การซ่อมแซม
• การปรับปรุงด้านคุณภาพ
• การลดของเสีย
• การประหยัดต้นทุนด้านคน
• ทำางานขึ้นรูปได้อย่างหลากหลาย
ระบบอัตโนมัติของแม่พมิ พ์ Hydraulic ขึน้ รูปแบบฆ้อน

การออกแบบวงจรใหม่ ๆ ของการตีขนึ้ รูป


• สถานะปัจจุบัน
• พัฒนาการที่ 1
• พัฒนาการที่ 2
• พัฒนาการที่ 3
• กลุ่มเครื่องตีขึ้นรูปแบบฆ้อนแบบใหม่
สถานะปัจจุบัน
พัฒนาการที่ 1
พัฒนาการที่ 2
พัฒนาการที่ 3
แผนผังการทำางานเครื่องตีขนึ้ รูปอัตโนมัตแิ บบฆ้อน

1 เครื่องตีขึ้นรูปแบบฆ้อน 6 หุน่ ยนต์เปลี่ยนตำาแหน่งชิ้นงาน


2 หุน่ ยนต์สำาหรับหยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง 7 การนำาสิ่งสกปรกออกจากการผลิต
3,4 หุน่ ยนต์สำาหรับหยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง 8 ชุดหมุนนำาชิ้นงานจาก 1-2
5 หุน่ ยนต์เอาชิ้นงานออก
แผนผังการทำางานเครื่องตีขนึ้ รูปอัตโนมัตแิ บบฆ้อน แบบที่ 2
1

2
5

6
4
8

1 เครื่อง Cross Wedge Roll 6 หุน่ ยนต์เอาชิ้นงานออก


2 เครื่องตีขึ้นรูปแบบฆ้อน 7 หุน่ ยนต์เปลี่ยนตำาแหน่งชิ้นงาน
3 หุน่ ยนต์สำาหรับหยิบชิ้นงานเข้าเครื่อง 8
ชุดหมุนนำาชิ้นงานจาก 1-2
การทำางานเครื่องตีขนึ้ รูปแบบฆ้อน
ระบบอัตโนมัติของเครื่อง Screw เพรส

• New forging line

• Retrofitting / modernisation
การทำางานของเครื่อง
การทำางานของเครื่อง
ระบบอัตโนมัติของเครื่องไฮดรอลิคส์

• New forging line

• Retrofitting / modernisation
ระบบอัตโนมัติของเครื่องไฮดรอลิคส์
ระบบอัตโนมัติของเครื่องไฮดรอลิคส์
ระบบการควบคุมแบบใหม่สำาหรับแม่พิมพ์ไฮดรอลิคส์เครื่องตีขึ้นรูปแบบฆ้อน

การแปลงให้ระบบหน่วยควบคุมใหม่ คือระบบ S7
• ชนิดของฆ้อน KH และ KGK(relay-, Becher-, F&S- and EK-
controls) and HO (S5)
• สามารถปรับขั้นตอน Blow energy ให้น้อยลง
• ล้างค่าที่แสดงของแบบปกตีและค่า actual
• สิ่งทีไ่ ด้มาข้อมูลการผลิต
• การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์
• อื่น ๆ
การโอเวอฮอนล์

• เครื่องของ LASCO
และผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอื่นๆ
• Overhaul เครื่องบางส่วนและทั่วไป
• ระบบเครือ่ งกล ไฮดรอลิคส์ และไฟฟ้า
บทสรุป
ปัจจุบัน LASCO
ประสบความสำาเร็จในการผลิตเครือ่ งตีขึ้นรูปอัตโิ นมัตชิ นิดต่างๆ
เมือ่ พิจารณาถึงของความสามารถดังต่อไปนี้สำาหรับแผน
และการทำาให้เป็นจริงต่อมา
• ประสิทธิผล
• ความยืดหยุน่
• ล้างค่าที่ตั้งไว้ของเครือ่ งหลัก และขบวนการอัตโนมัติที่ผา่ นมาให้
- การเปลีย่ นแม่พิมพ์
- การบริการทีง่ ่าย
- วิธีการใช้งาน
- คำานึงถึงความปลอดภัยส่วนบุคล
บทสรุป
ความต้องการทางเทคนิคของลูกค้าของเราถูกคิดว่าไกลที่สุดเท่าทีเ่ ป็น
ไปได้

การแก้ปัญหาของขบวนการอัตโนมัติที่ส่งผลในผลประโยชน์ประหยัด
สำาหรับผูใ้ ช้ทงั้ หมด

การปรับปรุงด้านคุณภาพ ความแม่นยำา
การเพิ่มผลผลิตจากสภาวะการทำางานที่ดีกว่าของเตาหลอมเป็นผลบว
กของโครงการนี้
ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครื่องจักรมากกว่า 145