BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. HỒ CHÍ MINH
Phòng CTCT-QLSV
Số : 05 /2011/TB- CTCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày05 tháng 9 năm 2011

THÔNG BÁO
Về việc Xét trao học bổng của Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào
Kính gửi : Các lớp sinh viên
Nhằm góp phần giúp các em sinh viên vượt qua khó khăn, vươn lên và đạt
thành tích tốt trong học tập, Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào sẽ trao 40 suất học
bổng cho sinh viên của trường, trị giá mỗi suất 2.500.000 đồng ( tổng trị giá
100.000.000 đồng).
I. Điều kiện:
- 05 suất học bổng dành cho sinh viên năm nhất, có hoàn cảnh gia đình khó
khăn, có kết quả học tập 03 năm phổ thông Trung học (Lớp 10,11,12) đạt từ loại khá,
giỏi trở lên.
- 35suất học bổng dành cho sinh viên từ năm thứ 2 trở lên, có hoàn cảnh gia
đình khó khăn, có kết quả học tập và rèn luyện NH 2010-2011 đạt từ loại khá, giỏi trở
lên. (Sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm học 2010-2011).
II. Hồ sơ:
Hồ sơ xin học bổng gồm :
-

Đơn xin cấp học bổng (có xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình
khó khăn)

-

Bản sao học bạ phổ thông Trung học đối với sinh viên khóa 2011

-

Bảng điểm học tập Năm học 2010-2011 (không cần đóng dấu);

-

Giấy chứng nhận, giấy khen về các lĩnh vực học tập hoặc phong trào (nếu
có)

III. Thời gian & Địa điểm nhận hồ sơ:
-

Thời gian: Hạn chót vào lúc 16 giờ 00 ngày thứ 6 (16/9/2011)

-

Địa điểm: Phòng CTCT-QLSV (Phòng C103)

-

Hồ sơ nộp sau thời gian trên, nhà trường sẽ không xem xét và giải quyết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, CTCT-QLSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG CTCT – QLSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)

Nguyễn Văn Quyến

Mẫu đơn xin cấp học bổng (sinh viên viết tay, không đánh
máy)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG
Kính gửi: Ban điều hành Quỹ hỗ trợ giáo dục LÊ MỘNG ĐÀO
Em tên là: …………………………………………………………….………
Ngày tháng năm sinh : ………..………
Nơi sinh : …………………………………………………….……….……………
Hiện là sinh viên lớp : …………………..Khóa : ……………….Ngành :…
Hoàn cảnh gia đình:(ghi thật chi tiết)………………………………………… ….
………..……..………………………………………………………………………
………..……..………………………………………………………………………
………..……..………………………………………………………………………
………..……..………………………………………………………………………
………..……..………………………………………………………………………
( Người làm đơn trình bày rõ về : thành tích học tập và tham gia các hoạt động phong
trào Đoàn – Hội; hoàn cảnh gia đình; trình bày nguyện vọng được nhận học bổng …)
Ngày

tháng năm 2011
Người làm đơn

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful