บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
1 / 57

แผนการตลาด
บริษัท คลีนพลัส จํากัด
CLEAN PLUS COMPANY LIMITED

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
2 / 57

สารบัญ
หนา
1.0 บทสรุปสําหรับผูบริหาร (EXECUTIVE SUMMARY) .............................. 3
2.0 การวิเคราะหสถานการณ (SITUATION ANALYSIS)............................ 5
3.0 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) . 24
4.0 วัตถุประสงคทางการตลาด (MARKETING OBJECTIVES) .................. 26
5.0 กลยุทธทางการตลาด (MARKETING STRATEGY) ............................ 26
6.0 การบริหารจัดการและการดําเนินงาน (ORGANIZATION AND
MANAGEMENT PLAN) .......................................................................... 39
7.0 แผนทางการเงิน (FINANCIAL PLAN).............................................. 45
8.0 การประเมินผลและการควบคุม (EVLUATION AND CONTROLLING) .. 50
9.0 แผนฉุกเฉิน (CONTINGENCY PLAN) .............................................. 51
10.0 ภาคผนวก...................................................................................... 53
แบบสอบถามความคิดเห็น ........................................................................ 53
บรรณานุกรม ......................................................................................... 57

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
3 / 57

1.0 บทสรุปสําหรับผูบริหาร (EXECUTIVE SUMMARY)
1.1 บทนํา (Introduction)
ปจจุบันแนวโนมการใชบริการทําความสะอาดเริ่มเปนที่ตองการมาก
ขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมเมือง ที่
เต็มไปดวยความเรงรีบ ตองแขงขันกับเวลา พฤติกรรมผูบริโภคบางกลุมที่
วาจางแมบานหรือคนใชแบบประจําหรือรายเดือนที่อยูอาศัยรวมกับเจาของ
บานไดเปลี่ยนไป เนื่องจากไมตองการความเสี่ยงที่จะมีคนไมรูจัก เชื่อใจ
เขามาอาศัยรวมกันอยูในบาน รวมถึงนโยบายการจัดสรรทรัพยากรของ
องคกรตางๆ ที่ใชวิธีการวาจางบริษัททําความสะอาดเขามาดูแลเกี่ยวกับ
ความสะอาดทั้งหมดในองคกร แทนที่จะจางพนักงานทําความสะอาดเปน
ของบริษัทไวเอง ดังนั้นการใหบริการทําความสะอาดจึงเปนที่ตองการของ
ทั้งกลุมที่อยูอาศัยและอาคารสํานักงาน
ธุรกิจรายใหญบางราย นําเสนอการใหบริการครบวงจรที่
นอกเหนือจากการทําความสะอาดแบบทั่วไป เชน การทําความสะอาด
กระจกภายนอกอาคารสูง การดูแลสวน การขนยายสิ่งของ รวมถึงการรักษา
ความปลอดภัย โดยขอบเขตการใหบริการ จํานวนพนักงานทําความสะอาด
และระยะเวลา จะขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางผูใหบริการและผูวาจาง
โดยประเทศไทยมีแนวโนมของรายไดจากการใหบริการทําความสะอาด
สูงขึ้นทุกป ตลาดแรงงานมีใหเลือกหลายประเภท ทําใหคาบริการตางกัน
เชน การใชแรงงานคนไทยที่มีประสบการณ จะมีราคาสูงกวา แรงงาน
ตางชาติ แตทั้งนี้ในปจจุบันมีแรงงานตางชาติผิดกฎหมายในประเทศไทยอยู
จํานวนหนึ่ง ซึ่งในกลุมนี้จะมีคาแรงถูกที่สุดในบรรดาตลาดแรงงานที่มีอยู
จากการวิเคราะหแนวโนมในอนาคตและสภาพตลาดปจจุบันพบวา
ตลาดบานที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีเปนจํานวนมาก ทั้งที่อยู
อาศัยที่มีอยูเดิมและยังที่กําลังจะสรางขึ้นใหม ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
จากปกอนทุกป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลตออัตราการใช
บริการทําความสะอาดเพิ่มมากขึ้น
บริษัท คลีนพลัส จํากัด (Clean Plus Co., Ltd.) ถือกําเนิดขึ้นโดย
มุงเนนการใหบริการทําความสะอาดแบบครบวงจรสําหรับตลาดที่อยู
อาศัยเปนหลัก ในเขตกรุงเทพและจะขยายขอบเขตการใหบริการไปสู
เขตปริมณฑล เชน ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จากนั้นจึงขยาย
ไปสูตลาดการใหบริการทําความสะอาดสําหรับอาคารสํานักงาน โดยเนน
การสรางภาพลักษณดานคุณภาพและสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค
ใหบริการในแนวทางที่ปลอดภัย ไรสารพิษตกคาง สรางคุณคาการ
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
4 / 57

บริษัทฯตั้งเปาหมายเพื่อครองสวนแบงตลาดการใหบริการทําความ
สะอาด 10% ของมูลคาตลาดรวมในปแรก และขยายสวนแบงตลาดขึ้น
ในปถัดไป โดยสามารถสรางรายไดจากการใหบริการในปแรกไมต่ํากวา
12 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตของรายไดเทากับ 15% ในปที่ 2 ถึง
ปที่ 5
54

1.2 วิสัยทัศนของบริษัท (Company Vision)
บริษัทมีวิสัยทัศนที่วา “พัฒนาและรักษาคุณภาพที่เปนมาตรฐานจน

เปนที่รูจักและยอมรับ”

1.3 พันธกิจของบริษัท (Company Mission)

“มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสูมาตรฐานสากล สราง
ความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาจากการไดรับบริการที่มีคุณภาพและ
เชื่อใจได”
1.4 เปาหมายของบริษัท (Company Goals)
• เปาหมายที่ไมมุงหวังทางการเงิน (Non-Financial Goals)
1. สรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก และจดจําได (Brand Awareness) แก
ผูใชบริการ
2. ตองการใหผูใชบริการเชื่อมั่นและไววางใจในการใหบริการของ บริษัท
3. บริษัทฯมุงพัฒนาบริการที่มีคุณภาพ โดยการจัดใหมีการฝกอบรมแก
พนักงาน เพื่อใหพนักงานใชความรูความสามารถในการบริการทําความ
สะอาด พรอมทั้งสามารถใชอุปกรณและผลิตภัณฑทําความสะอาดได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และสรางความพึงพอใจใหแก
ผูใชบริการ
4. บริษัทฯมุงพัฒนาใหได มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14000 และ ISO
18000 ภายในหาป
5. เนนการใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ไมเปนอันตรายตอบุคคลที่อยู
ภายในบาน และไมใชสารเคมีที่เปนการทําลายสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการ
สงเสริมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
5 / 57

• เปาหมายทางการเงิน (Financial Goals)
1. ครองสวนแบงตลาดการใหบริการทําความสะอาด 10 % ในเขต
กรุงเทพมหานครของมูลคาตลาดรวมในปที่ 1 และขยายสวนแบงตลาด
เปน 20 % ในปที่ 2 โดยขยายการดําเนินงานไปในเขตปริมณฑล และ
อาคารสํานักงานตางๆ
2. สามารถทํารายไดในปแรกไมต่ํากวา 12 ลานบาทและมีอัตราการเติบโต
ของรายไดเทากับ 15 % ตั้งแตปที่ 2 ถึงปที่ 5
3. มีฐานลูกคาที่มาใชบริการไมต่ํากวา 7,000 หลังตอปในปแรก และไมต่ํา
กวา 14,000 หลังตอปในปที่สอง
2.0 การวิเคราะหสถานการณ (SITUATION ANALYSIS)
2.1 สถานการณทางการตลาด (Market Situation)
• การใหบริการทําความสะอาดตามที่พักอาศัย
ในสภาพสังคมปจจุบน
ั ที่เจาของบานและสมาชิกภายในบานสวนใหญ
ลวนมีกิจกรรมหรือการงานที่ตองใชเวลาสวนมากปฏิบัติ ณ ที่ทํางานรวมถึง
บานที่ไมมีผูอาศัยเนื่องจากเจาของบานติดภารกิจเปนเวลานานทําใหเกิด
ความตองการการบริการทําความสะอาดรวมถึงการ ดูแลรักษาตางๆภายใน
บานเพื่อใหที่อยูอาศัยเกิดความนาอยูหรือ ไมโทรมเนื่องจากขาดการดูแล
รักษา
ปจจุบันการหาแมบานดูแลทําความสะอาดไมใชเรื่องงายเนื่องจาก
ปญหาการขาดแคลนแรงงานที่ตองการมาทํางานดูแลทําความสะอาดรวมถึง
ความนาเชื่อถือของคนงานซึ่งตองมาพักอาศัยรวมกับเจาของบานทําให
เจาของบานตองใชความพยายามมากขึ้นในการหาแมบาน เพื่อดูแลทําความ
สะอาดสงผลใหเกิดธุรกิจบริการจัดสงแมบานเพื่อทําความสะอาดตาม
บานพักอาศัย
2.2 แนวโนมตลาด (Market Trend)
จากขอมูลศูนยวิจัยกสิกรไทยพบวาแนวโนมแรงงานที่ทํางานดูแลความ
สะอาดในบานในป 2550 มีถึง 400,000 คน และสามารถสรางรายไดสูงถึง
27,000 ลานบาท โดยสามารถแบงประเภทแมบานดูแลความสะอาดได 3
ประเภท

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

6 / 57

1. คนไทยที่ทํางานอาชีพแมบานอยูในประเทศไทย ซึ่งมีอยูประมาณ
225,000 คน คิดเปนสัดสวน 56% สามารถสรางเม็ดเงินไดถึง 11,000
ลานบาท โดยอัตราคาจางนั้นขึน
้ อยูกับประสบการณในการทํางานของ
แรงงาน
2. แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานอาชีพแมบานในประเทศไทย มีอยู
150,000 คน คิดเปน 38% และสามารถสรางเม็ดเงิน 9,000 ลานบาท โดย
แรงงานตางดาวสามารถแบงไดออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ไดรบ
ั ใบอนุญาต
จากกระทรวงแรงงาน และกลุมที่ลักลอบเขาเมือง โดยถาแรงงานตางดาว
นั้นมีใบอนุญาตอัตราคาจางจะสูงกวาแรงงานตางดาวที่ไมมีใบอนุญาต
3. คนไทยที่ทํางานอาชีพแมบานอยูตางประเทศ มีอยูประมาณ 25,000 คน
คิดเปนสัดสวน 6% หรือคิดเปนเกือบรอยละ 20 ของจํานวนแรงงานไทย
ทั้งหมดที่ไปทํางานในตางประเทศ สามารถสรางรายไดสงเงินกลับเขา
ประเทศสูงถึง 7,000 ลานบาท ทําใหแมบานไทยไดรับความนิยมอยางมาก
ในตางประเทศ โดยเฉพาะในฮองกง สิงคโปร ไตหวัน
สัดสวนการสรางรายได (ลานบาท)

7,000
11,000

9,000

คนไทยที่ทํางานอาชีพแมบานอยูในประเทศไทย
แรงงานตางดาวที่เ ขามาทํางานอาชีพแมบานในประเทศไทย
คนไทยที่ทํางานอาชีพแมบานอยูตางประเทศ

รูปที่ 1 สัดสวนประเภทของแมบา
 นรับจางในตลาดประเทศไทย

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
7 / 57

ประเภทแมบาน

6%

38%

56%

คนไทยที่ทํางานอาชีพแมบานอยูในประเทศไทย
แรงงานตางดาวที่เ ขามาทํางานอาชีพแมบานในประเทศไทย
คนไทยที่ทํางานอาชีพแมบานอยูตางประเทศ

รูปที่ 2 สัดสวนการสรางรายไดของแมบานรับจางในตลาดประเทศไทย
ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย

ปญหาในการจัดจางแมบานหรือพนักงานเพื่อดูแลรักษาความสะอาด
ตามบานพักอาศัย คือ ความนาเชื่อถือหรือไวเนื้อเชื่อใจของเจาของบานตอตัว
แมบานหรือพนักงานทําความสะอาดเอง ซึ่งในปจจุบันธุรกิจจัดหาแมบานหรือ
พนักงานทําความสะอาดยังไมมีหนวยงานใดใหการรับรองหรือกําหนด
มาตรฐานขึ้นมารองรับ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกตัวเจาของบาน ดังนั้น หาก
มีขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินงาน การรับผิดชอบ และบทลงโทษ
ในกรณีที่ธุรกิจดังกลาวจัดสงพนักงานที่ไมไดผานการอบรมอยางถูกตอง
รวมถึงการใหความคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยสินหรือชีวิต
เนื่องจากการดําเนินงานนั้นๆ ยอมจะสงผลใหธุรกิจประเภทนี้เปนที่ตองการและ
ยอมรับในตลาดมากขึ้น

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

8 / 57

2.3 โครงสรางตลาดการใหบริการตามที่พักอาศัย
ตลาดการใหบริการทําความสะอาดตามที่พักอาศัยประกอบดวย
บานพักอาศัยที่ตองการบริการทําความสะอาดแบบประจําหรือแบบครั้งคราว
บานไมมีผูอาศัย บานสรางเสร็จใหมตามหมูบานจัดสรร และบริษัทนายหนา
ขายบานมือสอง
60

1. บานพักอาศัยที่ตองการบริการทําความสะอาดแบบประจําหรือแบบครั้งคราว
ปจจุบันบานพักอาศัย รวมถึง หองพัก, คอนโดมิเนียม ที่อยูในบริเวณ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีจํานวนมาก จากขอมูลสํานักงานสถิติ
แหงชาติแสดงที่พักอาศัย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2550 ที่อยูในบริเวณ
กรุงเทพฯและปริมณฑลมีกวา 3.4 ลานหนวย โดยสามารถแบงตามจํานวน
บานเรือนในแตละพื้นที่จังหวัดไดดังนี้
แผนภูมิแสดงจํานวนบา นเรือนในกรุงเทพ
และปริมณฑล

448,686
456,401

2,171,561

393,732

กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

นนทบุร ี

สมุทรปราการ

รูปที่ 3 แสดงจํานวนบานเรือนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

แผนการตลาด

หนาที่

17 มิถุนายน 2550
9 / 57

จํานวนบานเรือนในกรุงเทพมหานครแตละเขตที่มีจํานวนบานเรือนสูงสุด
10 อันดับแรก โดยในแตละเขตจะมีอัตราการเติบโตของจํานวนบานเรือน
เพิ่มขึ้นในแตละป คิดเปนรอยละการเติบโตไดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนบานเรือนสูงสุด 10 อันดับเขตในกรุงเทพมหานคร
จํานวนบานเรือน
ณ วันที่ 31 พ.ค.
2550

พ.ศ. 2550

เขตบางกะป

81,283

1.25%

0.27%

4.30%

เขตบางเขน

77,516

0.40%

1.70%

0.83%

เขตจตุจักร

75,804

0.71%

1.14%

0.49%

เขตสายไหม

72,388

0.42%

5.71%

2.52%

เขตบางแค

72,297

0.49%

3.05%

2.34%

เขตดอนเมือง

59,900

0.33%

3.52%

1.75%

เขตบึงกุม

58,747

6.20%

8.07%

2.69%

เขตประเวศ

57,247

1.38%

4.13%

5.38%

เขตจอมทอง

57,110

0.31%

1.00%

0.73%

เขตบางขุนเทียน

55,155

1.33%

4.20%

5.15%

เขต

Marketing Plan-Clean Plus

อัตราการเติบโต
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

แผนการตลาด

หนาที่

17 มิถุนายน 2550
10 / 57

แผนภูมิแสดงจํา นวนบา นเรือน
เขตบางกะป
เขตบางเขน

บานเรือน

เขตจตุจัก ร

100,000

เขตสายไหม

80,000

เขตบางแค

60,000

เขตดอนเมือ ง

40,000

เขตบึงกุม
เขตประเวศ

20,000

เขตจอมทอง

0

เขตบางขุนเทียน

จํานวนบานเรือน

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงจํานวนบานเรือนใน 10 อันดับเขตในกรุงเทพมหานคร

แผนภูมิแสดงอัตราการเติบโตของจํา นวนบา นเรือน
9.00%
เขตบางกะป

8.00%

เขตบางเขน

7.00%

เขตจตุจัก ร

6.00%

เขตสายไหม

5.00%

เขตบางแค

4.00%

เขตดอนเมือ ง

3.00%

เขตบึงกุม

2.00%

เขตประเวศ

1.00%

เขตจอมทอง

0.00%

เขตบางขุนเทียน
2550

2549

2548

รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงอัตราการเติบโตของจํานวนบานเรือนใน 10 อันดับเขตในกรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมการปกครอง

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

แผนการตลาด

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

11 / 57

2. บานไมมีผูอยูอาศัย
บานที่เจาของไมอยู ไปปฏิบัติภารกิจระยะทางไกลเปนเวลานาน ทําให
ไมสามารถมาดูแลรักษาที่อยูอาศัยได รวมถึงบานรกรางขาดการดูแลรักษา

3. บานสรางเสร็จใหมตามหมูบานจัดสรร
ปจจุบันแนวโนมความตองการที่อยูอาศัยสามารถแบงออกตามทําเล
ที่ตั้งได 2 ประเภท ดังนี้
3.1

คอนโดมิเนียมหรือหองชุดที่อยูในยานธุรกิจ หรือหากเปนที่อยู
อาศัยประเภทบานเดี่ยวก็จะมีราคาสูงกวาบริเวณชานเมือง เนน
ความสะดวกสบายในการเดินทาง ครอบครัวเล็ก เนื่องจากตนทุน
ที่ดินราคาสูง จึงมีขอจํากัดเรื่องขนาดของที่อยูอาศัย

3.2

ที่อยูอาศัยประเภท บานเดี่ยวหรือ ทาวนเฮาส ที่อยูบริเวณ
ปริมณฑลที่มีการเดินทางสะดวก เปนครอบครัวขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ

จากขอมูลโครงการที่อยูอาศัยเปดใหม และสรางเสร็จแลวในเขต กทม.
และปริมณฑล ป 2549 โดยศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ปรับปรุงขอมูล ณ
วันที่ 22 ก.พ. 50 พบวา โดยรวมจะมีจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จใหมใน
อัตราที่เพิ่มขึ้นจากปที่แลวทุกป ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจและนโยบาย
สงเสริมดานอสังหาริมทรัพยจากภาครัฐ
จํา นวนที่อยูอาศัยสรา งเสร็จใหมและอัตราการเติบโต

45,000

25%

23%

40,000
35,000

จํานวน

บานเดี่ยว

20%

30,000

15%

25,000
20,000

8%

10%

15,000

4%

10,000

5%

อัตราการเติบโต

50,000

บานแฝด
ทาวนเ ฮาสแ ละ
อาคารพาณิชย
อาคารชุด
อัตราการ
เติบโต

5,000
0

0%

2547

2548

2549

รูปที่ 6 แสดงจํานวนทีอ
่ ยูอาศัยสรางเสร็จใหมและอัตราการเติบโตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

แผนการตลาด

หนาที่

17 มิถุนายน 2550
12 / 57

4. บริษัทนายหนาขายบานมือสอง
บานมือสองยังคงเปนที่ตองการของตลาด ซึ่งมีโอกาสขยายตัวสูงอัน
เนื่องมาจากรัฐบาลไดออกมาตรการทางภาษี และนโยบายสนับสนุน ซึ่ง
บานมือสองนี้อาจมีทงั้ สภาพใหมและแบบรกราง ตองการการทําความ
สะอาด โดยการติดตอผานบริษัทนายหนาขายบานมือสองซึ่งเปนศูนยรวม
บานมือสองนี้
สวนแบงทางการตลาดของธุรกิจใหบริการทําความสะอาด สามารถแบง
ออกไดตามขนาดการใหบริการ โดยธุรกิจขนาดใหญที่เงินลงทุนสูง
สามารถใหบริการที่ครอบคลุมไดมากกวาถึง 91% ของตลาด ซึ่งในสวนนี้
ไดรวมถึงการใหบริการทําความสะอาดอาคาร สํานักงานขนาดใหญดวย
สวนธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีการลงทุนต่ํากวา 2 ลานบาท สามารถ
เจาะกลุมตลาดผูบริโภคไดเพียงแค 9%
2.4 สวนแบงการตลาด (Market Share)
• สวนแบงทางการตลาดของธุรกิจใหบริการทําความสะอาด สามารถแบง
ออกไดตามขนาดการใหบริการ โดยธุรกิจขนาดใหญที่เงินลงทุนสูง
สามารถใหบริการที่ครอบคลุมไดมากกวาถึง 91% ของตลาด ซึ่งในสวน
นี้ไดรวมถึงการใหบริการทําความสะอาดอาคาร สํานักงานขนาดใหญดวย
สวนธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีการลงทุนต่ํากวา 2 ลานบาท
สามารถเจาะกลุมตลาดผูบริโภคไดเพียงแค 9%
สว นแบงตลาดการใหบริการทํา ความสะอาด
2%
7%

91%
สวนแบงตลาดกลุมเล็ก
สวนแบงตลาดกลุมกลาง
สวนแบงตลาดกลุมใหญ

รูปที่ 7 สวนแบงทางการตลาดการใหบริการทําความสะอาด
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

13 / 57

ซึ่งอัตราการเติบโตและผลตอบแทนของธุรกิจการใหบริการทําความสะอาด
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอมูลแสดงอัตราการเติบโตและผลตอบแทน

ธุรกิจบริการทําความสะอาด
อัตราการเติบโตของรายไดหลัก

65.77%

อัตราการเติบโตสุทธิ

148.09%

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยรวม

5.90%

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

4.60%

อัตราการเติบโตของจํานวนนิติบุคคลคงอยู

35.62%

หมายเหตุ: ขอมูลจากงบการเงิน ป 2548 (ป 2549 อยูในขั้นตอนการรวบรวมขอมูล)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา

2.5 การวิเคราะหสภาพการแขงขันดวย FIVE FORCE MODEL
2.5.1การเขามาของคูแขงรายใหม
• ขวากหนามดานตนทุนและเงินลงทุน
สําหรับธุรกิจการใหบริการทําความสะอาด ถือเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนต่ํา
เนื่องจากอุปกรณทําความสะอาดมีราคาถูก ไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีสูง
และยังมีตนทุนการดําเนินงานที่ต่ํา การประหยัดเนื่องจากขนาดมีผลตอธุรกิจ
ต่ํา เนื่องจากเปนธุรกิจการใหบริการ และวัสดุที่ใชประกอบการดําเนินงาน
ราคาถูก และสามารถใชไดนาน การซื้อวัตถุดิบจํานวนมากจึงไมสงผลดาน
การประหยัดเนื่องจากขนาดเทาที่ควร ในขณะที่ตนทุนหลักของธุรกิจนีค
้ ือ
คาแรงงานหรือเงินเดือนของพนักงานทําความสะอาด ดังนั้นสิ่งที่สามารถ
สรางความประหยัดของตนทุนไดแก ประสบการณการทํางานที่สั่งสม รวมถึง
การจัดการที่ดี ทั้งพนักงานทํางานไดเปนอยางดี ลดระยะเวลาในการ
ทํางาน เพิ่มรายไดใหกับบริษัท ซึ่งถือเปนอุปสรรคที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
เขาสูธุรกิจการใหบริการทําความสะอาดของคูแขงขันรายใหม
ธุรกิจที่เกิดการขยายตัวทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งอาจเปนคูแขงขัน
รายใหมในอนาคตอีกทางหนึ่งในตลาดการใหบริการทําความสะอาด ไดแก

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
14 / 57

1. ธุรกิจขายอุปกรณหรือวัสดุที่เกี่ยวกับการทําความสะอาด ที่อาจ
นําเสนอการใหบริการแก ลูกคาที่ซื้อวัสดุทําความสะอาดจากทาง
บริษัท โดยเสนอเปนตัวแทน (outsource) ดูแลความสะอาด โดย
จะไดเปรียบไดดานชองทางการเขาถึงลูกคาเดิม เพราะถือวา
ลูกคามีความภักดีและรูจักสินคาของบริษัทในระดับหนึ่ง
2. ธุรกิจบานจัดสรร ที่อาจเพิ่มคุณคาในสินคาที่อยูอาศัยโดยเพิ่มการ
ใหบริการทําความสะอาด รวมถึงดูแลสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในหมูบานที่สามารถดําเนินการและเขาถึงกลุมลูกคาไดงาย
และมีโอกาสเขาถึงลูกคาไดไวกวาบุคคลภายนอก
3. ธุรกิจที่มีความสัมพันธกับลูกคาเดิมในลักษณะที่ตองใหบริการเปน
ประจํา อาจมีการขยายการใหบริการโดยเพิ่มการใหบริการทําความ
สะอาด ซึ่งจะไดเปรียบไดดานชองทางการเขาถึงลูกคาเนื่องจาก
ลูกคาเกิดความเชื่อถือจากการเคยใชบริการเชนเดียวกัน
• ขวากหนามดานภาพพจนและความภักดีของลูกคาที่มีตอบริการ
ขวากหนามที่สําคัญอีกประการหนึ่งไดแก ภาพพจนและความภักดีตอ
บริษัท เพราะการใหบริการทําความสะอาดตามที่อยูอาศัย จําเปนที่ลูกคา
ตองเกิดความเชื่อมั่นทั้งในดานคุณภาพและความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ซึ่งสิ่งนี้จําเปนตองใชเวลาในการสั่งสมชื่อเสียงและภาพพจนของ
บริษัท ซึ่งสิ่งที่สามารถชวยกระตุนใหเกิดการรูจักบริษัทและไดมีโอกาส
ลองใชบริการไดแกการสรางความแตกตางดานบริการ รวมถึงการสราง
ภาพลักษณ การรับประกันคุณภาพเพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น โดย
เกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาดนั้นถือเปนเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนรูจักและ
เขาใจได จึงตองใชความสามารถในการสรางความแตกตางในการรับรู
เกี่ยวกับเรื่องทําความสะอาดใหเกิดกับลูกคาได
• การคาดคะเนการตอบโตจากคูแขงในตลาดการใหบริการ
ในการคาดคะเนถึงแนวโนมการตอบโตจากผูใหบริการรายเดิมในตลาด
การใหบริการทําความสะอาดถือเปนเรื่องจําเปนตอการตัดสินใจเขาสูการ
แขงขัน โดยหากพิจารณาถึงจํานวนผูใหบริการในตลาด รวมถึงขนาดและ
ทรัพยากรซึ่งสามารถบงบอกไดถึงขีดจํากัดในการตอบโตคูแขงแลว
ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาไดโดยการเจาะ
กลุมตลาดการใหบริการทําความสะอาดที่การแขงขันไมสูงนัก ก็เปนอีก
ทางเลือกหนึ่งสําหรับคูแขงรายใหม

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
15 / 57

2.5.2การแขงขันของผูใหบริการเดิมในตลาด
• จํานวนผูใหบริการในตลาด
การแขงขันในตลาดการใหบริการทําความสะอาดนั้นถือวาสูง
เนื่องจากเปนธุรกิจทีใ่ ชเงินลงทุนไมสูงมากนัก
และเปนธุรกิจที่ไมมี
ความสลับซับซอน ไมจําเปนตองมีความรูในธุรกิจมากนัก รวมถึงมีอัตรา
การเติบโตของที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้นจากปกอ
 นทุก ๆ ป จึงถือวาโอกาสใน
การขยายตัวของธุรกิจมีสูง จึงมีผูหันมาสนใจในลงทุนธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นมาก
67

• ความเทาเทียมกันทางดานทรัพยากรและขีดจํากัดความสามารถของ

คูแขงในตลาด

หากคํานึงดานความเทาเทียมกันทางทรัพยากรและขีดจํากัด
ความสามารถของคูแขงในตลาดนั้น
ถือวามีทั้งผูใหบริการรายใหญที่
ใหบริการครบวงจรตามบริษัทหรือโรงงานขนาดใหญ หรือผูใหบริการขนาด
กลางที่เนนเจาะกลุมตลาดลูกคาแบบใหบริการในบริเวณพื้นที่ ๆ กําหนด
เนื่องจากตองการประหยัดคาใชจายจากการเดินทางไปใหบริการของ
แมบาน ซึ่งมีผลโดยตรงตอกําไรของบริษัท
• การสรางความแตกตางงานบริการในสายตาของลูกคา
การแขงขันในดานการสรางความเชื่อมั่นของลูกคาและการที่ลูกคาไดมี
โอกาสใชบริการทําความสะอาดถือเปนสิ่งจําเปนในการสรางความสัมพันธที่
ดีระหวางลูกคาและบริษัทตอไป บริษัทสวนใหญนําเสนอวิธีการสรางความ
เชื่อมั่นที่แตกตางกัน การรับประกันคุณภาพ เงื่อนไขการใหบริการ รวมถึง
การแสดงถึงภาพลักษณในรูปของการเปนบริษัทที่กอตั้งและใหบริการทํา
ความสะอาดมาเปนระยะเวลานาน
การสรางภาพลักษณโดยใชผูบริหารที่
นาเชื่อถือตอลูกคา
รวมถึงการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมในการใชวัตถุดิบที่เปนธรรมชาติและไมสรางผลเสียตอ
สิ่งแวดลอม
• ขวากหนามที่สกัดกั้นการถอนตัวออกจากอุตสาหกรรม
สําหรับอุปสรรคในการถอนตัวออกจากการแขงขันของคูแขงในตลาด
การใหบริการทําความสะอาดนั้น
สําหรับบางบริษัทการทําความสะอาด
ตามที่อยูอาศัยนั้นอาจไมถือเปนรายไดหลักขององคกร เนื่องจากมีตลาด
การใหบริการทําความสะอาดสําหรับโรงงานและบริษัทขนาดใหญอยูแลว
การทําความสะอาดที่อยูอาศัยจึงถือเปนเพียงการพัฒนาตลาดใน
แนวนอนขององคกร หากธุรกิจสวนนี้ไมทํากําไรก็เปนการงายที่จะถอนตัว
ออกไปจากอุตสาหกรรม นอกจากนี้อุปกรณทําความสะอาดที่ตองซื้อมา
71

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
16 / 57

2.5.3อํานาจตอรองของลูกคา (ผูใชบริการ)
• ปจจัยกําหนดอํานาจการตอรองของลูกคา
ลูกคาบางกลุมที่จะใชบริการทําความสะอาดจะมีอํานาจการตอรองสูง
เนื่องจากการทําความสะอาดสามารถทําไดดวยตนเองหรือบุคคลใน
ครอบครัว ไมตองการความชํานาญมาก และอาจมองเห็นวาการใชบริการจะ
สรางความยุงยาก เชน ถึงแมจะมีคนมาทําความสะอาดให แตตนเองก็ตอง
อยูเฝาขณะที่ใชบริการนั้นเนื่องจากไมไววางใจ ซึ่งเปนการยากที่จะไวใจคน
ที่ไมรูจักใหเขามาในบาน รวมไปถึงการมีผูใหบริการรายอื่น ที่อาจนําเสนอ
ความแตกตางที่ลูกคาพึงพอใจมากกวา
สําหรับลูกคาบางกลุมที่มีความตองการการใชบริการอยางแทจริงนั้น
อํานาจการตอรองจะนอยลงเนื่องจากสภาวะความพรอมหรือเงื่อนไขตางๆ
ทําใหไมสะดวกในการทําความสะอาดบานดวยตนเอง
รวมถึงการนําเสนอ
คุณคาที่ตรงใจลูกคา
เพราะฉะนั้นการใหบริการทําความสะอาดที่ยืดหยุนตามความตองการ
ของลูกคาจึงเปนจุดที่ผูใหบริการบางรายใหความสนใจ และนํามาปรับปรุง
ใชเปนเปาหมายหลักในการดําเนินงานเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมถึงการ
สรางความแตกตางดานคุณภาพการใหบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น
นํามาซึ่งอํานาจการตอรองที่ลดลง
2.5.4อํานาจตอรองของผูขาย
อํานาจการตอรองของผูขายอุปกรณและวัสดุซึ่งใชในการทําความ
สะอาดมีนอย
เนื่องจากมีผูผลิตจํานวนมากในตลาดสินคาประเภทนี้
รวมถึงการใชสินคาทดแทน
นอกเหนือจากการใชวัสดุหรืออุปกรณทํา
ความสะอาดที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ
และมีจํานวนผูผลิตนอยราย
คุณภาพของงานการใหบริการทําความสะอาดขึ้นอยูกับวัสดุประเภทนี้ จะ
ทําใหอํานาจการตอรองของผูขายนั้นมีสูง เชนการนําเขาน้ํายาทําความ
สะอาดที่ผลิตจากธรรมชาติ 100% ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
ไมมีการผลิตน้ํายาชนิดนี้รวมถึงไมสามารถหาสินคาทดแทน
ภายในประเทศ ซึ่งน้ํายาตัวนี้ถือเปนภาพลักษณของบริษัทเกี่ยวกับการไม
ทําลายสิ่งแวดลอม

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

17 / 57

2.5.5สินคาหรือบริการทดแทน
อุปกรณทําความสะอาดเทคโนโลยีสูงที่สามารถประหยัดแรงงานถือ
เปนสินคาที่ทดแทนบริการทําความสะอาดของเราได อยางไรก็ตามหาก
ลูกคาตองการพักผอน
และความสบายใจจากการที่ที่อยูอาศัยมีความ
สะอาด นาอยู การใชบริการอื่นเพื่อความสบายใจ ไมอาจทดแทนหรือ
สุดทายไมอาจทําใหที่อยูอาศัยสะอาด นาอยูขึ้นได
2.6 การวิเคราะหคูแขง (Competitor Analysis Identification)
2.6.1บริษัทรับทําความสะอาด
บริษัทรับทําความสะอาดสามารถแบงไดเปน 2 กลุมหลักคือ
• บริษัทรับทําความสะอาดบาน โรงงาน อาคารสํานักงาน ตึกสูง ซึ่ง
ครอบคลุมหลายรายการ โดยบริษัทกลุมนี้ มีขีดความสามารถสูง เชน
การทําความสะอาดตึกสูงภายนอกอาคาร การซอมแซมภายนอกอาคาร
สูง รวมถึงงานทําความสะอาดเพื่อจัดพิธีการตางๆ ซึ่งเนนโครงการขนาด
ใหญ
• บริษัทรับทําความสะอาดที่เนนเฉพาะที่พักอาศัย บานเรือน โดยยึดตาม
ความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยเสนอรายการบริการหลักแต
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความพอใจของลูกคา โดยบริษัทจะพยายาม
สรางความเชื่อมั่นใหเกิดกับลูกคาขณะใชบริการ เนนการเพิ่มคุณคา
ใหกับการบริการโดยการสรางความสบายใจและเกิดการแนะนําบริการตอ
2.6.2คนในพื้นที่
สําหรับที่พักอาศัยตามหมูบาน
อาจมีลักษณะการรับจางทําความ
สะอาดโดยคนในละแวกเดียวกัน ซึ่งมีความไวใจกันอยูแลว หรือมีการ
แนะนํากันปากตอปาก โดยเนนลักษณะการทําความสะอาดพื้นฐานที่ไม
ตองใชเครื่องมือมาก โดยจะรับจางแคเฉพาะภายในหมูบานหรือหมูบาน
ใกลเคียง เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องการเดินทางและเครื่องมือที่ใชในการ
ทําความสะอาด
77

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

18 / 57

2.7 การวิเคราะหกิจกรรมคูแขง (Competitor Activities Analysis)
2.7.1บริษัท แฮปปคลีน จํากัด (Happy Clean Co., Ltd.)
บริษัท แฮปปคลีน จํากัด มองเห็นแนวโนมของการใชชีวิตในปจจุบัน
และนําเสนอความสะดวกสบายดานการทําความสะอาดเพื่อตอบสนอง
ความตองการแกผูบริโภค บริษัทนําเสนอการใชพนักงานคนไทยทุกคน
ไมใชคนตางชาติ พนักงานทุกคนมีประวัติสามารถติดตามไดจนถึงบานที่
ตางจังหวัด ทีมละ 2-3 คน เพื่อทําความสะอาดตามวันเวลาที่นัดหมาย
และใชเวลาทําความสะอาดแตละครั้ง 45 นาที ถึงชั่วโมงครึ่ง เพื่อลด
ความกังวลใจของลูกคาที่มีตอการมีคนแปลกหนาเขามาอยูในบานนาน
เกินไป
บริษัทฯแสดงความรับผิดชอบตอคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการทํา
ความสะอาดในมูลคาไมเกินคา บริการ ของงานในวันนั้น และนําเสนอการไม
ใชสารเคมีชนิดเขมขนในการทําความสะอาด อันอาจเปนสาเหตุใหสุขภัณฑ
ในบานเสียหายได
รูปแบบการใหบริการ
-

การทําความสะอาดบาน เปนการทําความสะอาดทั้งบาน หองนอน
หองน้ํา หองครัว หองรับแขก เฟอรนิเจอร ลางจาน ระเบียงบาน
รวมถึงเช็ดกระจกตางๆ

-

การทําความสะอาดบานแบบเตรียมบานในการยายเขาหรือยายออก
เปนการทําความสะอาดกรณีบานที่เพิ่งตกแตงเพิ่มเติม บานที่เตรียม
ยายเขาอยูอาศัย

-

บานเกาที่ไมไดทําความสะอาดมานาน มีฝุนสกปรกทีต
่ างจากฝุน
บานที่พักอาศัยอยูปรกติประจําวัน

-

การทําความสะอาดบานในกรณีพิเศษ เชนการขัดพื้น การขัดผนัง

ราคาคาบริการ
อัตราคาบริการทําความสะอาดบานขึ้นอยูกับพื้นที่

Marketing Plan-Clean Plus

-

บานพื้นที่ใชสอยนอยกวา 200 ตารางเมตร คาบริการ 5 ครั้ง 3,000
บาท

-

บานพื้นที่ใชสอยระหวาง 200 - 250 ตารางเมตร คาบริการ 4 ครั้ง
3,900 บาท

-

บานพื้นที่ใชสอยระหวาง 250 - 300 ตารางเมตร คาบริการ 4 ครั้ง
5,000 บาท

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด
-

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
19 / 57

การใหบริการทําความสะอาดบานแบบเฉพาะกิจ เชน ลางพนังบาน
ขัดพื้น ชวยจัดของในบาน คาบริการชั่วโมงละ 500 บาท

พื้นที่ที่ใหบริการ
รับบริการทุกเขตพื้นที่ในกทม.
จุดแข็ง
ใหบริการครอบคลุมทั่วกรุงเทพ เสนอการใหรับประกันรับผิดชอบความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน
จุดออน
ราคาแพง เชน ราคาคาบริการแบบทําความสะอาดเฉพาะกิจคิด
ราคาคาบริการถึงชั่วโมงละ 500 บาท
2.7.2บริษัท เมทไทยเซอรวิส จํากัด (Maid Thai Services Co., Ltd.)
บริษัท Maid Thai Service นําเสนอการใหบริการทําความสะอาดดวย
เทคโนโลยีใหม ไมใชน้ํายาเคมี แตใหความสะอาด และถูกสุขอนามัย โดย
ใชผลิตภัณฑ ทําความสะอาด คุณภาพสูงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้
ยังมีบริการซักพรม ขัดพื้น ลงแวก และงานเช็ดกระจก
สําหรับการปฏิบัติงาน บริษัทไดนําเสนอรายการทําความสะอาดพื้นฐาน
(check list) 44 รายการ เพื่อครอบคลุมความตองการของลูกคา แตอยางไร
ก็ดี สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยลูกคา
สามารถปรับเปลี่ยน ลดหรือเพิ่มเติมงานบางอยางไดตามความตองการ
"ใสใจความสะอาด ไวใจใน Maid Thai Service"
Modern Quality Cleaning Services
รูปแบบการใหบริการ

Marketing Plan-Clean Plus

-

การใหบริการแบบประจํา โดยยึดตามรายการที่ตองทําความสะอาด
44 รายการ หรืออาจปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของลูกคา

-

การใหบริการแบบครั้งเดียวจบ ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงตอการ
ใหบริการ 1 ครั้ง โดยในการทําความสะอาดจะครอบคลุมถึง บริเวณ
ทางเดินเขาบาน, หองครัว, หองนั่งเลน, หองนอน และหองน้ํา

-

การใหบริการทําความสะอาดหลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยง โดยจะเนนการ
ทําความสะอาดบริเวณหองน้ําและหองครัวเปนหลัก

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
20 / 57

ราคาคาบริการ
อัตราคาบริการเริ่มตนที่ 400 บาทและขึ้นอยูกับพื้นที่บริเวณบานที่ทํา
ความสะอาด
พื้นที่ที่ใหบริการ
เขตลาดพราว บางกะป บางนา รามคําแหง สุขาภิบาล 1-3 หวยขวาง
จุดแข็ง
นําเสนอรายการทําความสะอาดพื้นฐาน (check list) 44 รายการ เพื่อ
ครอบคลุมความตองการของลูกคา ไมใชน้ํายาเคมี แตใหความสะอาด และถูก
สุขอนามัย
โดยใชผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
คุณภาพสูงเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
จุดออน
ใชเวลาการใหบริการนานถึง 4 ชั่วโมง ผูบริโภคตองเสียเวลามาก
เกินไป หากตองการความเปนสวนตัว
2.7.3บริษัท คลีนนิ่งเอ็กซเพรส จํากัด (Cleaning Express Co.,
Ltd.)
ใหบริการทําความสะอาด บาน อาคารสํานักงาน โรงงาน ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล เปดดําเนินกิจการมาแลว 18 ป นําเสนอความมี
ประสบการณของทั้งผูปฏิบัติงานทําความสะอาดและผูบริหาร พรอมดวย
อุปกรณและเครื่องมืออันทันสมัย
รวมถึงนําเสนอผลงานที่ผานมาที่เคย
ใหบริการกับ โครงการหมูบานขนาดใหญ โรงพยาบาล โรงงาน สนามบิน
รวมถึงการใหบริการทาสี ทําความสะอาด เช็ดกระจกตึกสูง ทําความ
สะอาดเบาะรถยนต จําหนายอุปกรณทําความสะอาด เครื่องขัดพื้น
รูปแบบการใหบริการ

Marketing Plan-Clean Plus

-

บริการทําความสะอาด บานใหมกอนเขาอยู บานเกาเปลี่ยนเจาของ
เตรียมเปดสํานักงานใหม ทําความสะอาดอุปกรณสํานักงานประจําป

-

บริการทําความสะอาด ภายหลังการกอสราง กอนสงมอบงานใหผูวา
จาง

-

บริการทําความสะอาด ซักพรม ผามาน ผาบุโซฟา เกาอี้สํานักงาน
พารติชั่น ฟอกเบาะ ลางพื้น ขัดพื้น เช็ดกระจก มุงลวด สุขภัณฑ
อุปกรณคอมพิวเตอร

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

21 / 57

-

บริการทําความสะอาดโรงงาน ปดหยากไย โครงหลังคาเหล็ก ฝา
เพดาน ลางพื้น ขัดพื้น เช็ดกระจก

-

บริการทําความสะอาด เคลียรพื้นที่งานพิธีการตางๆ

-

บริการทําความสะอาด ซักพรมรถยนต ฟอกเบาะรถยนต เพื่อฆาเชื้อ
โรคและดับกลิ่น แกไขปญหาพรมรถยนต ที่เกิดจากน้ําทวม

-

บริการจัดสงพนักงานทําความสะอาด ประจําอาคารสํานักงานในเขต
กรุงเทพฯ

-

จําหนายเครื่องขัดพื้น มาตรฐาน ISO 9000 พรอมอบรมวิธีการใช
งาน

-

บริการทําความสะอาด เช็ดกระจกระยะสูงภายนอกอาคาร ตึกสูง
คอนโดมิเนียม ดวยวิธีการโรยตัว

-

บริการยิงซิลิโคนซอมรอยรั่วซึมภายนอกอาคาร ตึกสูง
คอนโดมิเนียม ดวยวิธีการโรยตัว

-

รับเหมาทาสีภายนอกอาคาร ตึกสูง คอนโดมิเนียม ดวยวิธีการโรยตัว

-

รับเหมาทาสีบาน อาคารสํานักงาน จํานวนพื้นที่ทาสี 500 ตร.ม.ขึ้น
ไป

ราคาคาบริการ
การประเมินราคาพิจารณาจาก จํานวนพื้นที่
จํานวนรายการ (ควรมีจํานวนหลายรายการ)

ลักษณะสภาพหนางาน

พื้นที่ที่ใหบริการ
กรุงเทพฯและปริมณฑล
จุดแข็ง
เปดดําเนินกิจการมาแลว 18 ป นําเสนอความมีประสบการณของทั้ง
ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดและผูบริหาร พรอมดวยอุปกรณและเครื่องมืออัน
ทันสมัย ใหบริการครบวงจร
จุดออน
บริษัทขนาดใหญใหบริการครบวงจร ลูกคารายเล็กหรือพื้นที่ขนาด
เล็กอาจไมไดรับความสําคัญ
82

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
22 / 57

2.7.4บริษัท เพอรเฟค คลีน แอนด แคร จํากัด (Perfect Clean and
Care Co., Ltd.)
บริษัท เพอรเฟค คลีน แอนด แคร จํากัด บริหารงานโดย ทพ. สานัส
เจตสินไพศาล เปนบริษัทที่เริ่มกอตั้งไมนาน เนนสโลแกน “ความซื่อสัตย
ความขยัน และกริยามารยาท เปนเรื่องที่ลูกคาทุกคนตองการ ไมนอยไปกวา
ความสามารถในการทําความสะอาด”
บริษัทมีกลยุทธเจาะตลาดลูกคา
บริษัทชูการโฆษณาถึงลูกคาถึงหนวยงานหรือบริษัทที่ใชบริการจํานวนมาก
รูปแบบการใหบริการ
บริการทําความสะอาดบาน ลงแวก ซักพรม
ราคาคาบริการ
อัตราคาบริการเริ่มตนที่ 400 บาทและขึ้นอยูกับพื้นที่บริเวณบานที่ทํา
ความสะอาด
พื้นที่ที่ใหบริการ
บริเวณ 9 ถนนสายหลักในเขตกทม.รัชดาภิเษก เพชรบุรี สุขุมวิท
พระรามเกา ศรีนครินทร ลาดพราว รามคําแหง นวมินทร รามอินทรา
จุดแข็ง
มุงเนนใหบริการในพื้นที่ที่กําหนด เพื่อการประหยัดคาใชจายอัน
เนื่องมาจากคาเดินทาง จึงทําใหราคาบริการไมสูงมาก
จุดออน
รูปแบบการใหบริการนอย

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

23 / 57

2.8 ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม (Environmental Factor)
2.8.1 สภาวะเศรษฐกิจ
สภาวะเศรษฐกิจเปนเสมือนปจจัยหลักที่จะกอใหเกิดความกิน
ดีอยูดี รวมไปถึงการใชบริการเพื่อความสะดวกสบาย โดยจะมีผล
โดยตรงตอการใชบริการทําความสะอาดเนื่องจากเปนบริการที่ขาย
ความสะดวกสบายใหแกผูใชบริการ ผูบริโภคสวนใหญตองการใช
เวลากับการพักผอนหลังจากการทํางานหนัก จึงเกิดการใชบริการ
หรืออาจตองอยูในภาวะที่ตองประหยัดอดออม ผูบริโภคก็จะหันมา
ประหยัด สิ่งที่เกินความจําเปนหรือสามารถทําหรือสรางขึ้นเองได
ก็อาจจะตัดทิ้งหรือทําดวยตนเอง
159

2.8.2 ตนทุนการใหบริการ
ราคาสินคาประเภทตาง ๆ ในรอบปที่ผานมาไดปรับตัวขึ้น
อยางมาก รวมถึงแนวโนมในอนาคตที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปอีก
สวนหนึ่งเปนผลมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น วัสดุ
ที่บริษัทฯ ใชในประกอบการทําความสะอาดหลายรายการจึงมีการ
ปรับราคาสูงขึ้นเชนกัน รวมถึงราคาน้ํามัน ซึ่งถือเปนตนทุน
คาใชจายในการเดินทางไปใหบริการแกลูกคาตามที่อยูอาศัย เพื่อ
ปองกัน ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตนทุนการใหบริการ บริษัทฯ จึงใชวิธี
เจาะกลุมตลาดภายในเขตกรุงเทพฯในชวงเริ่มตน แลวจึงขยาย
ตอไปในเขตปริมณฑล อีกทั้งการจัดซื้อวัสดุจากผูจําหนายหลาย
รายเพื่อใหมั่นใจวาจะมีวัสดุเพียงพอสําหรับการนําไปประกอบการ
ใหบริการทําความสะอาด และบริหารการทํางานใหไดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อรับมือกับราคาตนทุน วัตถุดิบที่อาจจะปรับสูงขึ้น ทําให
บริษัทฯ จึงยังคงสามารถรักษาระดับผลกําไรใหเปนที่นาพอใจได
อยางตอเนื่อง
2.8.3พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องการทํา
ความสะอาด
โดยพื้นฐานการดําเนินชีวิตของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องทําความ
สะอาดบานนั้น ในครอบครัวขนาดเล็ก คนไทยมักดูแลทําความ
สะอาดบานดวยตัวเอง โดยมีความคิดวาการทําความสะอาดบาน
นั้นเปนหนาที่หลักของแมบานหรือสมาชิกในครอบครัวอยูแลว
ถึงแมหากจะมีผูที่คอยดูแลทําความสะอาด ก็มีการจางงานแมบา น
แบบอยูประจําที่บาน ซึ่งสวนใหญตองจัดหาที่พักรวมถึงอาหาร
สําหรับแมบานดวย แตการทํางานของแมบา นนี้ จะดูแลเกือบทุก
อยางภายในบาน ไมใชแคเรื่องทําความสะอาดบาน ขึ้นอยูกับการ
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
24 / 57

2.8.4การสงเสริมจากภาครัฐ
สําหรับธุรกิจการใหบริการทําความสะอาดซึ่งในการปฏิบัติงาน
ตองเขาไปในที่อยูอาศัยของลูกคา ซึ่งอาจกอใหเกิดความไม
เชื่อมั่นทั้งในความปลอดภัยและทรัพยสิน หากภาครัฐออก
มาตรการควบคุมคุณภาพ หรือสรางสัญลักษณเพื่อแสดงวาบริษัท
ผานการรับรอง เชื่อถือได เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการ
3.0 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)
3.1 จุดแข็ง (Strength)
• เปนธุรกิจที่ไมมีความสลับซับซอน ขั้นตอนการเปดดําเนินการไมยุงยาก
ผูประกอบกิจการไมจาํ เปนตองมีความรูหรือประสบการณในธุรกิจมากนัก
และเรียนรูการดําเนินธุรกิจไดงาย
• เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมสูงมากนัก ไมตองเนนลงทุนในสินทรัพยถาวร
สูง
• ความตองการของลูกคาที่ตองการใชเวลาในวันหยุดพักผอน ทางบริษัท
จึงนําเสนอทางเลือกเพื่อตรงกับความตองการของลูกคา โดยเนนความ
พึ่งพอใจของลูกคาเปนหลัก
• ทางบริษัทเลือกใชวัสดุอุปกรณที่สะอาด ปลอดภัย ไรสารตกคาง ทําให
ลูกคามั่นใจในความปลอดภัย
• บริษัทกําหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของพนักงานแมบา นอยาง
เครงครัด เพื่อความพึงพอใจในระยะยาว
• บริษัทนําเสนอการประกันทรัพยสินภายในบานที่อาจเกิดความเสียหาย
ระหวางปฏิบัติงาน เพื่อเนนการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาในดาน
ความปลอดภัย
• เนนการโฆษณาทางสื่อ internet เพื่อเปดชองทางการใหบริการ
เนื่องจากกลุมเปาหมายเปนคนรุนใหมวัยทํางาน

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
25 / 57

3.2 จุดออน (Weakness)
• เนื่องจากบริษัทฯยังไมเปนที่รูจัก ทําใหขาดความนาเชื่อถือ และไวใจใน
การใหบริการแกกลุมลูกคาบานพักอาศัย
• ในกรณีที่พนักงานทําความสะอาดไมซื่อสัตย และ/หรือบกพรองในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากจะทําผูใหบริการเสียชื่อเสียงและอาจถูกยกเลิก
สัญญาแลว ผูใหบริการยังจะตองรับผิดชอบในการสูญหาย และ/หรือ
ความเสียหายตอทรัพยสินของผูวาจางจํานวนหนึ่งตามแตจะตกลงกัน
• ชวงเริ่มดําเนินกิจการ บริษัทฯจะยังมีจํานวนพนักงานทําความสะอาดที่
จํากัด และอาจขาดความนาเชื่อถือเนื่องจากเปนบริษัทใหม ดั้งนั้น จะ
เปนอุปสรรคตอการขายบริการใหแกลูกคาในกลุมบริษัทเอกชนขนาด
ใหญ ตลอดจนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
3.3 โอกาส (Opportunity)
• รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในเมืองที่ตองทํางานหรือมีกิจกรรมนอก
บานไมเวนแตละวัน และตองการพักผอนในวันหยุด
• บานบางแหงซื้อไวเพื่ออยูอาศัยในอนาคต หรือเพื่อเกร็งกําไร ทําใหไมมี
คนดูแลรักษาที่อยูอาศัยในเมืองมีการขยายตัวขึ้นทุกป เนื่องจากมีการ
ขยายครอบครัวของคนวัยทํางานในเมือง
• การใหบริการของผูใหบริการที่มีอยูบางสวนยังไมไดมาตรฐาน จึงเปน
โอกาสสําหรับผูประกอบกิจการที่สามารถใหบริการที่ไดมาตรฐานสูง
3.4 อุปสรรค (Treat)
• เปนงานที่เกี่ยวของกับคนจํานวนมากและการศึกษาไมสูงนัก จึงอาจมี
ปญหาอุปสรรคดานการบริหารจัดการใหอยูในระเบียบวินัย อาจทําใหผู
ประกอบกิจการเสียหายหรือเสียชื่อเสียง
• คนสวนใหญยังเห็นวาอาชีพพนักงานทําความสะอาดเปนอาชีพที่ไมมี
เกียรติ และมีภาพพจนที่ไมดี จึงมีผูสนใจเขามาเปนพนักงานทําความ
สะอาดนอยลง
• พนักงานทําความสะอาดสวนมากชอบทํางานสบาย มีอิสระ ไมยึด
กฎระเบียบ และไมอดทน จึงทํางานอยูไดไมนาน มีการเปลี่ยนงานบอย
ทําใหผูประกอบกิจการประสบปญหาขาดอัตรากําลังที่จะใหบริการ
• ยังไมมีหนวยงานภาครัฐที่ชวยรับรอง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
26 / 57

• การใชบริการของแมบานรับจางที่อยูในละแวกเดียวกัน เนื่องจาก
ความคุนเคย วางใจ
• ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ธุรกิจจํานวนมากตองปดกิจการ หรือลดขนาดธุรกิจ
ทําใหความจําเปนตองใชบริการทําความสะอาดลดลง เนื่องจากตองการ
ประหยัดคาใชจาย
• ผูประกอบกิจการที่ไมไดฝกอบรมและเขมงวดในการคัดเลือกพนักงานทํา
ความสะอาด ทําใหไดพนักงานทําความสะอาดที่ไมมีคุณภาพ
• บางครอบครัวมีเวลาดูแลทําความสะอาดบานเอง จึงไมมีความ
จําเปนตองจางพนักงานทําความสะอาด
4.0 วัตถุประสงคทางการตลาด (MARKETING OBJECTIVES)
• ครองสวนแบงตลาดการใหบริการทําความสะอาด 10 % ของมูลคา
ตลาดรวมในปที่ 1 และขยายสวนแบงตลาดเปน 20 % ในปที่ 2
• สามารถทํารายไดในปแรกไมต่ํากวา 12 ลานบาทและมีอัตราการเติบโต
ของรายไดเทากับ 15 % ตั้งแตปที่ 2 ถึงปที่ 5
• มีฐานลูกคาที่มาใชบริการไมต่ํากวา 7,000 หลังตอปในปแรก และไมต่ํา
กวา 14,000 หลังตอปในปที่สอง
• สรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก และจดจําได (Brand Awareness) แก
ผูใชบริการ
• กระจายการใหบริการไดครอบคลุมกลุมเปาหมายในเขต ปริมณฑล
• ปูพื้นฐานในการที่จะขยายการใหบริการใหแกบริษัทและสํานักงาน
5.0 กลยุทธทางการตลาด (MARKETING STRATEGY)
5.1 การแบงสวนตลาด การกําหนดเปาหมาย และการกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ (STP – Segmentation, Targeting and Positioning)
5.1.1การแบงสวนตลาด (Market Segmentation)
• การแบงสวนตลาดทางภูมิศาสตร (Geographic Segmentation)
แบงเปน

Marketing Plan-Clean Plus

-

ประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

-

ประชากรที่อาศัยเขตปริมณฑล

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด
-

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

27 / 57

ประชากรที่อาศัยในตางจังหวัด

• การแบงสวนตลาดทางประชากรศาสตร (Demographic
Segmentation) ใชรายไดเปนเกณฑในการแบงกลุม เนื่องจากรายได
เปนตัวแปรสําคัญของพฤติกรรมการใชบริการเพื่อความสะดวกสบายของ
คนกรุงเทพฯ โดยสามารถแบงเปนกลุมไดดังนี้
แบงตามรายได
-

ประชากรที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท

-

ประชากรที่มีรายไดตอเดือนตั้งแต 10,001 – 20,000 บาท

-

ประชากรที่มีรายไดตอเดือนตั้งแต 20,001 – 30,000 บาท

-

ประชากรที่มีรายไดตอเดือนสูงกวา 30,000 บาท ขึ้นไป

แบงตามขนาดของครอบครัว
-

1-2 คน

-

3-4 คน

-

5 คนขึ้นไป

• การแบงสวนตลาดตามหลักจิตวิทยา (Psychographic Segmentation)
ใชรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle) เปนเกณฑในการแบง โดยสามรถ
แบงเปนกลุมตางๆ ไดดังนี้
-

กลุมที่ชอบความสะดวกสบาย

-

กลุมที่ชอบดูแลรักษาสิ่งตางๆ ดวยตนเอง

• การแบงสวนตลาดตามพฤติกรรมและการแสวงผลประโยชน
(Behavioral and Benefit Segmentation) ใชพฤติกรรมของผูบริโภค
เปนเกณฑ โดยสามารถแบงเปนกลุมไดดังนี้

Marketing Plan-Clean Plus

-

กลุมที่มีโอกาสไดใชบริการทําความสะอาด เชน กลุมคนที่ตองการยาย
เขา ยายออก ไดแก บานจัดสรรใหม, การยายเขา/ออกบาน และ กลุม
คนที่ไมมีเวลาทําความสะอาด หรือไมสามารถทําดวยตนเองได

-

กลุมที่เห็นประโยชนจากการใชบริการทําความสะอาด ไดแก กลุมคนที่
ตองการความสะดวกสบาย กลุมคนที่ตอ
 งการพักผอนในวันหยุด

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

28 / 57

5.1.2การกําหนดตลาดเปาหมาย (Market Targeting)
จากการกําหนด Segmentation ขางตน บริษัทฯวางแผนโดยการสราง
ความชํานาญดานตลาด (Marketing specialization) เจาะกลุมไปที่เขต
กรุงเทพที่มีจํานวนบานเรือนสูงสุด โดยถือวามีขนาดใหญพอในการทํากําไร
โดยนําเสนอการบริการทําความสะอาดบานเปนหลัก และมีการนําเสนอ
บริการอื่นเพื่อเปนทางเลือกพิเศษสําหรับผูบริโภค จากนั้นจะมีการพัฒนา
เปนแผนการบุกรุกทีละสวน (Segment by segment invasion plans) เขา
สูกลุมตลาดบานจัดสรรใหมที่ตองการการทําความสะอาดกอนสงมอบถึง
ลูกคา กลุมตลาดอาคารสํานักงาน หรือ กลุมตลาดบานมือสอง
• กลุมเปาหมายหลัก (Major Targeting)
ไดแก กลุมประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพที่มีจํานวนบานเรือนสูงสุด
ไดแก เขตบางกะป, เขตบางเขน, เขตจตุจักร, เขตสายไหม, เขตบางแค,
เขตดอนเมือง, เขตบึงกุม, เขตประเวศ, เขตจอมทอง และเขตบางขุนเทียน
ครอบคลุมทั้งกรุงเทพ โดยเนนประชากรที่มีรายไดสูงกวา 10,000 บาทตอ
เดือน ชอบความสะดวกสบาย ตองการการพักผอนในวันหยุด หรือไมมีเวลา
ทําความสะอาด อันเนื่องมาจากชีวิตที่กดดัน เรงรีบจากการทํางาน
เนื่องจากเปนกลุมที่มค
ี วามสามารถในการจาย
• กลุมเปาหมายรอง (Minor Targeting)
ไดแก กลุมตลาดบานจัดสรรใหมที่มีอัตราเติบโตขึ้นทุกป เนื่องจากความ
ตองการการทําความสะอาด ดูแลความเรียบรอยกอนสงมอบถึงลูกคา รวมถึง
กลุมตลาดอาคารสํานักงานและตลาดบานมือสอง
5.1.3การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Market Positioning)
การใหบริการทําความสะอาด จะเนนทางดานคุณภาพและสรางความ
เชื่อมั่นแกผูบริโภค ใหบริการในแนวทางที่ไรสารพิษตกคางจากการใช
น้ํายาทําความสะอาด สรางคุณคาการใหบริการที่เกิดจากพนักงานที่ผาน
การฝกอบรม สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ นําเสนอทางเลือก
เสริมครบวงจรแกผูบริโภค สรางความรวดเร็วและงายในชองทางการ
ติดตอและใหบริการแกผูบริโภค

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
29 / 57

5.2 กลยุทธสวนประสมการตลาด (Marketing Mix – 4Ps)
5.2.1กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategy) และ แนวคิดของ
ผลิตภัณฑ (Product concept)
• บริการ (Services)
บริการหลัก (Core Benefits) หรือ บริการพื้นฐาน (Basic Services)

162

บริการทําความสะอาดที่พักอาศัยและบริเวณบานโดยรอบซึ่งเหมาะ
สําหรับผูที่ไมมีเวลาและตองการเวลามากขึ้นและบริษัทฯ จึงนําเสนอบริการ
ในรูปแบบใหมเพื่อเปนทางเลือกสําหรับคนรุนใหมที่ตองการชีวิตสวนตัวและ
เวลาในการทํากิจกรรมอื่นๆโดยไมตองการเสียเวลาใหกับการทําความ
สะอาดโดยมอบภาระดังกลาวใหกับบริษัทฯ จุดเดนบริษัทฯ อยูที่การบริการ
ที่มีมาตรฐานในระดับ ISO 9001
เนื่องจากมาตรฐานความยากลําบากในการทํางานหรือระดับความ
สกปรกสําหรับบานตางๆมีรูปแบบตางๆกันดังนั้นบริษัทฯ จึงมีจุดเดนนําเสนอ
ระบบขั้นตอนพื้นฐานการทําความสะอาดและการตรวจเช็ควิธีทําความสะอาด
11 ขั้นตอน ที่มีชื่อวาระบบ “Deep Cleaning System” เพื่อใหบริการของ
พนักงานทุกคนเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะเปดทําการทุกวัน ตั้งแต
เวลา 8.00 – 17.00 น. โดยบริการในลักษณะเขาถึงที่อยูอาศัยลูกคา
(Delivery) ตามเวลานัด โดยลูกคาสามารถโทรเรียกใชบริการไดที่เบอรโทร
ฟรีหมายเลข 9009 และเนื่องจากบริษัทฯเล็งเห็นวาบุคคลในวัยทํางาน
โดยเฉพาะครอบครัวใหมมักไมมเี วลาวางมากนักในเวลากลางวัน ดังนั้น
บริษัทฯ จะจัดใหมีระบบตอบรับงานอัตโนมัติใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อใหลูกคาสามารถนัดหมายวัน เวลาในการเขาทําความสะอาดที่ลูกคา
สะดวกที่สุดเอง
บริษัทเนนการทําความสะอาดพื้นที่ ตัวบาน หองน้ํา หองนั่งเลน ทํา
ความสะอาดหนาตาง งานทําความสะอาดเบาะ การปดฝุนและการ
บํารุงรักษาเฟอรนิเจอร เคลื่อนยายเฟอรนิเจอร การจัดแตงตนไม การทํา
ความสะอาดเพื่อตกแตงภายในเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะ
เนนบริการที่สะดวกปลอดภัย ราคาเหมาะสม และคุมคา จนลูกคาสามารถ
รูสึกไดและมั่นใจถึงคุณภาพการบริการที่สมราคา ดวยการทําความสะอาดใน
ระบบ “ Deep Cleaning System” ซึ่งเปนขั้นตอนการทําความสะอาดและ
ใสใจในความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบได 11 ขั้นตอน (11 Steps
Check On)

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

30 / 57

Deep Cleaning System หรือ 11 Steps Check On
1. รับโทรศัพททําประวัติลูกคา
เมื่อลูกคาโทรศัพทสั่งใชบริการจะทําการจดบันทึกลูกคาลงใน
ทะเบียนประวัติสําหรับกรณีลูกคาใชบริการในครั้งตอไปเชน ขอมูลที่อยู
อาศัยพื้นฐานตั้งแต พื้นที่ใชสอย ลักษณะบาน เชน พื้นพรม พื้นไม พื้น
หินออน เพื่อใหพนักงานสามารถเตรียมอุปกรณไดตรงตามลักษณะบาน
ที่จะเขาทําการทําความสะอาดโดยในครั้งตอไปลูกคาจะสามารถบอกวัน
เวลาที่ตองการเพียงเทานั้นบริษัทจะเขาทําความสะอาดไดในทันที
2. แจงวิธีทําความสะอาดทุกครั้งที่ลงพื้นที่
เมื่อไดขอมูลพื้นฐานแลวบริษัทจะมีระบบทําความสะอาดที่แตกตาง
กันสําหรับบานในลักษณะตางๆ เชน บานไม ตองทําการลงน้ํายาทํา
ความสะอาด หรือกรณี พื้นพรม ซึ่งตองใหความสําคัญโดยใชดูดฝุนซัก
พรมไดในตัว เปนตน ซึ่งคาบริการจะแตกตางไปตามลักษณะวิธีการทํา
ความสะอาดซึ่งจะมีกําหนดไวสําหรับราคาในแตละลักษณะการทําความ
สะอาด รวมไปถึงราคาของระดับครั้งในการลงน้ํายาและบริการพิเศษที่
ลูกคาตองการ
3. มอบแผนการทํางานใหเจาของบาน
ซึ่งจะกําหนดเวลาเริ่มทํางานตามขั้นตอนในแตละขั้นตามลักษณะ
ของที่อยูอาศัยที่ไดรับแจงจากเจาหนาที่เพื่อใหลูกคาสามารถ
กําหนดเวลานัดหมายสวนตัวในเรื่องตางๆไดตามความเปนจริงซึ่งเปน
สวนสําคัญของการใหบริการที่ตองตรงตอเวลา
4. สํารวจพื้นที่ทั้งหมด ยายของอันตรายแตกหักไดออกจากพื้นที่ทํา
ความสะอาด
โดยบริษัทฯ จะมีอุปกรณขนยายของอันตรายแตกหักไดที่มี
ลักษณะเฉพาะของบริษัท และจะทําการนับจํานวนของตางๆและให
ลูกคาเซ็นชื่อกํากับในใบสั่งงานนอกเหนือจากการรับประกันความ
เสียหายที่บริษัทจะใหมากถึง 100% ของราคาทรัพยที่เสียหาย ที่บริษัท
มีใหกอนหนานี้แลว

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

31 / 57

5. คลุมเครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณหามเคลื่อนยายในพื้นที่ดวยผาที่
ใชประจําของบริษัทฯ เทานั้นเพื่อเนนจุดเอกลักษณใหกับลูกคา
หากเปนเฟอรนิเจอรที่ไมสามารถขนยายไดตองทําการคลุมดวยผา
กันฝุนตราบริษัทเพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบของบริษัทตอ
ทรัพยสินของลูกคาโดยวิธีการคลุมผาในแตละวิธีรวมไปถึงแยกตาม
เฟอรนิเจอรแตละชนิดจะมีกําหนดไวในคูมือนโยบายปฏิบัติงานความ
สะอาด (Cleaner Operation Manual Policy)
6. ทําความสะอาดสวนบนของพื้นที่กอนเปนอันดับแรก
โดยบริษัทฯจะมีขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติการทําความสะอาด
พื้นที่สวนบนเหนือศีรษะสําหรับพนักงานแตละคนในการอบรมเพื่อเริ่ม
ทํางาน เชน ตองปดฝุนดวยอุปกรณชนิดไหนและวิธีการปดฝุนใหตกลง
บนพื้นที่วางที่สุดไมใหกอความเสียหายตอทรัพยสินของลูกคา
7. ทําความสะอาดดานขางโดยรอบเชน ปดฝุนดานขาง เก็บขยะและ
สิ่งแปลกปลอมตางๆ เชน จาน ชาม ที่ไมไดลางออกนอกพื้นที่
ดวยอุปกรณที่มีลักษณะเฉพาะของบริษัทดังนั้นลูกคาสามารถเชื่อ
ใจไดวา จานชามตางๆ จะถูกเก็บเขาที่ชองอุปกรณ ลากดึงที่บริษัทคิด
ขึ้นมาโดยเฉพาะวาสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดกับ
ทรัพยสินของลูกคา
8. ทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรวม เก็บกวาด ขยะ
ดวยระบบการทําความสะอาดในขั้นตอนตางๆรวมไปถึงการกวาดซึ่ง
สําหรับใชกับพื้นไม หรือการดูดฝุนซึ่งใชกับพื้นพรม และการใชเครื่อง
ขัดพื้นผิวสําหรับพื้นหินออนอันบอบบางและมีราคาแพง บริษัทใสใจใน
ทุกรายละเอียดซึ่งจะสงผลตอการเรียกใชบริการในครั้งตอไป
9. ถูพื้นโดยรอบทั้งหมดโดยแยกวิธีกรณี พื้นไม พื้นปูน หินออน
โดยบริษัทจะมีน้ํายาทําความสะอาดเฉพาะสําหรับพื้นผิวในลักษณะ
ตางๆ เชนพื้นไมจะมีน้ํายาชนิดเหลวลางงายไมเกิดฟองลื่น หรือ พื้นปูน
หรือหินออน ซึ่งจะมีกําหนดไว รวมไปถึงจํานวนครั้งในการลงซ้ําน้ํายา
ทําความสะอาดซึ่งจะมีการระบุความตองการของลูกคาไวกอนหนาแลว
ตามระดับราคาที่ไดตกลงกันไดกอนหนา

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
32 / 57

10. ขจัดคราบ หรือ ความสกปรก ยึดติดแนน เชน รอยบนฝาผนัง
หรือ คราบตางๆ
เพื่อใหวิธีการทํางานเปนมาตรฐานเดียวกันบริษัทฯ จะทําการ
กําหนดวิธีการทําความสะอาดรอยคราบในลักษณะตางๆใหตรงกับปญหา
ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงอุปกรณ และน้ํายาทําความสะอาดชนิดความแรงที่
เหมาะกับพื้นผิวและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมพรอมทั้งพนักงานทํา
ความสะอาดจะใหความรูแกลูกคาในการบํารุงรักษาพื้นผิวและตัวที่พัก
อาศัยใหอยูคงทนนาน
11. จัดระเบียบ เคลื่อนยานเฟอรนิเจอรใหเขาที่
โดยจะทําการเก็บอุปกรณทําความสะอาดทุกชนิดไมใหเหลือทิ้งไว
และยายทรัพยสินกลับเขาที่พรอมทั้งตรวจนับจํานวนของที่ยายออกไป
กอนการทําความสะอาดพรอมทั้งใหลูกคาเซ็นกํากับรับงานทุกครั้งที่เสร็จ
สิ้นกระบวนการทํางาน โดยพนักงานบริษัทจะไมลืมที่จะทําการแนะนํา
บริการที่บริษัทมีอยู
บริการเสริม (Second Benefits หรือ Supplementary Services)
ดวยการบริการทําความสะอาดในปจจุบันมีผลิตภัณฑทําความ
สะอาดที่หลากหลายและความตองการของลูกคาไมเหมือนกันเชน กลิ่น
ของน้ํายาทําความสะอาด เครื่องหมายการคาที่ลูกคาใชอยูเปนประจํา
รวมไปถึงลักษณะเฉพาะของอุปกรณที่ตองการ ซึ่งอาจมีขนาดใหญและ
ราคาที่แพง บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาส ในการสนองความตองการตามความ
พอใจลูกคาดวยการเสริมบริการการขายผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะทําการสงมอบใหถึงบานซึ่งเปนบริการเสริมที่
มีควบคูกับการใหบริการทําความสะอาดเพื่อเปนการสนองตอบ ความ
ตองการของลูกคาในรูปแบบตางๆ ใหไดมากที่สุด

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
33 / 57

• ตราสินคา (Brand Name)

รูปที่ 8 แสดงตราสินคาบริษัท

ตัวหนังสือคําวา “Clean” แสดงความรูสึกถึงความสะอาด
และคําวา “Plus” เพื่อเนนความรูสึกเพิ่มคุณคาใหกับงานบริการโดยมี
สโลแกน “ Clean Plus Absolutely Nobody Outcleans” เพื่อบอก
จุดขายใหผูบริโภครับทราบจุดมุงหมายของบริษัท มีตัวการตูนรูปมดถือไม
กวาดเพื่อแสดงความรูสึกวาบริษัทฯ ทุกคนขยันทํางานเหมือนมด

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

34 / 57

รูปที่ 9 แสดงอุปกรณตัวอยางที่ใชทําความสะอาด

• กลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา (Shifting Customer
Relationship)
บริษัทฯ จะเนนการเพิ่มความสัมพันธกับลูกคา โดยจะจัดใหมี
Hotline สายตรงสําหรับลูกคาที่มีปญหาการใชบริการ เพื่อติดตามและรับ
ฟงความคิดเห็นในการใชบริการและรับทราบขอมูลที่อาจใชในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบริการครั้งตอไป และเพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ใหกับลูกคาวาบริษัทฯดูแลเอาใจใสตลอดเวลา แมกระทั่งหลังการ
ใหบริการแลวก็ตาม สําหรับขอมูลการดูแลติดตามผลอยางตอเนื่องจะ
นําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการตอไปในอนาคต
5.2.2กลยุทธราคา (Price)
เพื่อเปนการสรางมาตรฐานการบริการใหมีความเทาเทียมกัน
ระหวางลูกคาแตละรายดวยระบบ “ Deep Cleaning System “ แลว
บริษัทฯ เปนบริษัทใหมที่เนนกลยุทธการบุกเบิกตลาดทําความสะอาด
โดยจะคิดคาบริการในอัตราต่ํากวาปกติในชวงแรกที่เขาสูตลาดเปน
ระยะเวลา 3 เดือน โดยคิดราคาดังตอไปนี้
ตารางที่ 3 คาบริการตามขนาดพื้นที่ใชสอย (บาทตอตารางเมตร)

Marketing Plan-Clean Plus

พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.)

คอนโดมิเนียม อพาร
ทเมนท และบานเดี่ยว

ลูกคาบานโครงการ
(มากกวา 10 หลัง)

นอยกวา 200

500

ลด 10% ตอ หลัง

200 – 250

750

ลด 15% ตอ หลัง

250 – 300

1,000

ลด 20% ตอ หลัง

มากกวา 300

1,250

ลด 25% ตอ หลัง

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
35 / 57

หมายเหตุ การใหบริการทําความสะอาดบานแบบเฉพาะกิจ เชน ลาง
ผนังบาน ขัดพื้น ชวยจัดของในบาน นอกเหนือจากขั้นตอนการทํางาน
ปกติ คิดคาบริการชั่วโมงละ 300 บาท
5.2.3กลยุทธการจัดจําหนาย (Place)
บริษัทฯ ตองการสวนแบงในตลาด 10% ของพื้นที่กรุงเทพ
และ ปริมณฑลภายในระยะเวลา 6 เดือนที่เปดทําการ โดยเนนเจาะกลุม
ลูกคาในพื้นที่บริเวณโครงการบานจัดสรร โดยจะมีพนักงานขาย กระจาย
ในพื้นที่กรุงเทพ โดยเนนเจาะกลุมครอบครัวใหม เปนคนวัยทํางาน ซึ่ง
สวนใหญเปนพนักงานบริษัท ผูมีความตองการทําความสะอาดเนื่องจาก
ไมมีเวลาวาง ตามยานชุมชนเมือง เชน บริเวณถนนสุขุมวิท ถนนสีลม
และ ตามที่พักอาศัย หรือ ทาวนเฮาส และ กลุมผูที่อยูอาศัยในอพารต
เมนท และ คอนโดมิเนียม รวมไปถึงกลุมบริเวณที่มีลูกคาชาว
ตางประเทศอาศัยอยูหนาแนน เมื่อสามารถดําเนินการในพื้นที่กรุงเทพ
ทั้งหมดแลวจะเริ่มจึงจะเริ่มขยายสูเขตปริมณฑล เชน ปทุมธานี นนทบุรี
สมุทรปราการ โดยจะจัดชองทางติดตอกับลูกคาดังนี้
1. ทําโบชัวรแผนพับ โฆษณา แจกจายใหกับประชาชนตามยานที่พัก
อาศัยหรือในเขตชุมชนเพื่อใหประชาชนไดทราบถึงบริการของบริษัท
2. ลงโฆษณาในสมุดหนาเหลือง (Yellow Pages)
3. ออกบูธตามซุปเปอรมาเก็ตชั้นนําทั่วไป เชน เทสโกโลตัส คารฟูร
บิ๊กซี
4. สงพนักงานขายไปติดตอประชาสัมพันธ ตามโครงการหมูบานจัดสรร
ใหเปนที่รูจักและเสนอขาย package สุดคมของบริษัท
5. โฆษณาประชาสัมพันธผานทาง Website

รูปที่ 10 รถบริการทําความสะอาด
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
36 / 57

รูปที่ 11 เวปไซด www.cleanplus.com

5.2.4กลยุทธสงเสริมการขาย (Promotion)
โปรโมชั่นสุดคุม
• สัญญาทําความสะอาดรายเดือน
ลูกคาสามารถใชบริการในราคาอัตราพิเศษกวาราคาพื้นฐานที่กําหนด
ตามในแตละ Promotionโดยจะมี บริการแถมเพิ่มใหพิเศษตางหากจากที่
ลดราคาพิเศษเพื่อดึงดูดใจลูกคา

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

แผนการตลาด

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

37 / 57

ตารางที่ 4 โปรโมชั่นสุดคุมแบบรายเดือน

พื้นที่ใชสอย
(ตร.ม.)

โปรโมชั่น

ลูกคาคอนโดฯ อพารตเมนท
และบานเดีย
่ ว

ลูกคาบานโครงการ

ราคา (บาทตอ
ครั้ง)

แถมฟรี
(จํานวนครั้ง)

ราคาลดพิเศษ
(บาทตอครั้ง)

แถมฟรี

< 200

450

1

405

1

201-250

700

2

595

2

251-300

950

3

760

3

> 300

1,200

4

900

4

< 200

400

2

360

1

201-250

650

3

550

2

251-300

900

4

720

3

> 300

1,150

5

860

4

< 200

350

2

315

1

201-250

600

3

510

2

251-300

850

4

680

3

> 300

1,100

5

825

4

PLATINUM

< 200

300

2

270

1

(คาแรกเขา 200
บาท ระยะเวลา
สัญญา 1 เดือน)
ANT

201-250

550

3

465

2

251-300

800

4

640

3

> 300

1,050

5

785

4

SAVE ANT
(คาแรกเขา 200
บาท ระยะเวลา
สัญญา 1 เดือน)

SOLVER ANT
(คาแรกเขา 200
บาท ระยะเวลา
สัญญา 1 เดือน)

GOLD ANT
(คาแรกเขา 200
บาท ระยะเวลา
สัญญา 1 เดือน)

หมายเหตุ ไมจํากัดจํานวนวันและจํานวนครั้งในการใชบริการ โดยลูกคาสามารถเลือกวัน
ได โดยบริษัทจะใหบริการฉพาะวันที่ลูกคาอยูเทานั้น

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

แผนการตลาด

หนาที่

17 มิถุนายน 2550
38 / 57

• ไมจํากัดเวลา (ระยะเวลาหางกันไมเกิน 1 เดือนในแตละครั้ง)
ราคาเหมาจายสําหรับลูกคาโดยสามารถใชบริการในจํานวนครั้งที่
กําหนดไวในราคาอัตราพิเศษ เพื่อใหสามารถใชบริการโดยไมจํากัดเวลา
ตารางที่ 5 โปรโมชั่นสุดคุมไมจํากัดระยะเวลา

โปรโมชั่น

พื้นที่ใชสอย
(ตร.ม.)

ลูกคาคอนโดฯ
อพารตเมนท และ
บานเดี่ยว
ราคา (บาท)

ลูกคาบานโครงการ
สวนลดพิเศษ

ราคา (บาท)

< 200

8,500

นองมด

201-250

13,300

(20 ครั้ง)

251-300

18,000

> 300

22,800

21,600

< 200

14,400

13,600

มดแดงสุดคุม

201-250

23,400

(40 ครั้ง)

251-300

32,400

> 300

41,400

39,100

< 200

23,800

22,400

มดดําสุดขยัน

201-250

40,800

(80 ครั้ง)

251-300

57,800

> 300

74,800

70,400

< 200

36,000

33,700

201-250

66,000

251-300

96,000

> 300

126,000

มดตะนอย
มันส มันส
(150 ครั้ง)

8,100
10 %

15 %

20 %

25 %

12,600
17,100

22,100
30,600

38,400
54,400

61,800
90,000
118,100

หมายเหตุ ไมจํากัดจํานวนวันและระยะเวลาในการใชบริการ โดยลูกคาสามารถเลือกวัน
ได โดยบริษัทจะใหบริการฉพาะวันที่ลูกคาอยูเทานั้น
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

39 / 57

6.0 การบริหารจัดการและการดําเนินงาน (ORGANIZATION AND
MANAGEMENT PLAN)
6.1 โครงสรางองคกร
เนื่องจากบริษัท คลีนพลัส จํากัด เปนบริษัทที่กอตั้งโดยเนนใหมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และความคลองตัวในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ลดตนทุนใน โดยการจางบุคลากรอยางเหมาะสม ดังนั้นโครงสรางของ
องคกรจะเปนโครงสรางตามหนาที่แบบราบ (Flat Organization) ดังรูปที่ 12
ซึ่งประกอบดวยงานหลักดังนี้
1. ดานการบริหารงาน รับผิดชอบดานการเงิน/บัญชี การตลาด/ขาย
จัดซื้อ บุคคล/ธุรการ และเทคนิค
2. ดานการบริการและการปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบการ
ใหบริการทําความสะอาด ติดตอประสานงานกับผูวาจางในการแกไขปญหา
ตางๆ และบริการหลังการขายอื่นๆ
6.2 พนักงานและการอบรมพนักงาน
พนักงานประจําสํานักงานฝายสนับสนุน ในชวงเริ่มตนของธุรกิจ จะมี 5 คน
โดยแตละคนจะทําหลายๆหนาที่ ในสวนที่เกี่ยวของ
1. งานบัญชี/การเงิน : จัดทํางานดานบัญชี, การเงิน, การลงทุนของบริษัท
2. งานการตลาดและการขาย : จะทําหนาที่ในการหาลูกคา และประเมิน
วิเคราะห เพื่อหาแนวทางเพิ่มยอดขายของทางบริษัท
3. งานจัดซื้อ : จัดซื้ออุปกรณ, วัสดุและน้ํายาในการทําความสะอาด รวมถึง
การประเมินผูผลิตและควบคุมตนทุนในการจัดซื้อ
4. งานบุคคลและธุรการ : มีหนาที่ในการจัดจางพนักงาน และประเมินการ
ทํางานของพนักงานบริการทําความสะอาดใหไดตามนโยบายของบริษัท
รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานทําความสะอาดในชวงแรกของกิจการ
5. งานเทคนิค : ดูแลและซอมแซมอุปกรณของบริษัท
พนักงานฝายปฏิบัติงาน
1. พนักงานทําความสะอาดบริษัทฯ จะจางเปน 2 ลักษณะ คือ พนักงาน
ประจําและจางในลักษณะชั่วคราวตามงานที่เพิ่มขึ้น จํานวนพนักงานทํา
ความสะอาดจะแตกตางกันตามขนาดของธุรกิจและจํานวนลูกคา
2. พนักงานขับรถ มีหนาที่ขับรถรับสงพนักงานทําความสะอาด

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
40 / 57

ผูจัดการทั่วไป

ผูจัดการฝาย
สนับสนุน

การเงิน/บัญชี

การตลาด/ขาย

จัดซื้อ

ผูจัดการฝาย
ปฏิบัติงาน

บุคคล/ธุรการ

เทคนิค

รูปที่ 12 โครงสรางบริษัท คลีนพลัส จํากัด

Marketing Plan-Clean Plus

พนักงานบริการ
ความสะอาด

พนักงานขับรถ

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
41 / 57

6.3 แผนในการดําเนินงาน
วิธีในการจัดสงงานบริการของบริษัทฯ : ในกรุงเทพและปริมณฑลนั้น
ปญหาสําคัญที่ดําเนินงานคือการเดินทางเพื่อใหบริการเนื่องจากปญหา
การจราจร แตธุรกิจของบริษัทจะตองดําเนินงานทุกวัน ดังนั้นตองมีการ
กําหนดเวลาที่ยืดหยุนระหวางบริษัทกับลูกคา โดยจะตองคํานึงถึงเวลาที่
ลูกคาตองการเปนสําคัญ ทั้งนี้ลูกคาอาจจะมีงานสังสรรค และตองการบริการ
ทําความสะอาดที่มากขึ้นเปนพิเศษ บริษัทและพนักงานทุกคนจะยินดีที่จะ
ปฏิบัติงานในลักษณะนี้ รวมไปถึงเวลาที่นอกเหนือเวลาปกติของการ
ดําเนินงาน เชน การทําความสะอาดบานชวงเย็นกอนที่จะมีงานเลี้ยงที่บาน
ในตอนกลางคืน
การดําเนินงานจะบริการในลักษณะของกลุมพนักงานทําความสะอาด
โดยในการทํางานเปนกลุมนี้จะทําใหการบริการเปนไปอยางรวดเร็ว โดยจะ
ไมกระทบเวลาของลูกคามากนัก รวมถึงความมีประสิทธิภาพในการทําความ
สะอาด โดยพนักงานแตละคนจะทํางานเฉพาะในแตละพื้นที่ โดยทีมงานจะ
ถูกประเมินโดยคุณภาพของการบริการจากทั้งลูกคา และ ผูประเมินตาม
มาตรฐานของบริษัท ในชวงเริ่มตนของธุรกิจ บริษัทฯจะจัดสงผูประเมินงาน
ใหเขาไปตรวจสอบพนักงานทําความสะอาดในทุกจุดเพื่อใหพนักงานเขาใจ
ถึงมาตรฐานของบริษัทอยางแทจริง โดยทีมงานทําความสะอาดจะประกอบ
ไปดวยพนักงาน 2-3 คน ตามขนาดของบานที่จะเขาไปใหบริการ
ทั้งนี้รายละเอียดของการทําความสะอาดจะถูกมอบใหกับลูกคา
เพื่อที่จะระบุรายละเอียดของงานทําความสะอาดในแตละจุดของพื้นที่ โดย
พนักงานจะไดรับจะไดรับสําเนาที่ระบุถึงรายละเอียดของงานรวมถึงงานที่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จากการประเมิน พนักงาน 1 คนจะมีศักยภาพทําความสะอาด
ประมาณ 75 ตร.ม. ตอหนึ่งชั่วโมง เมื่อมีระบบการทํางานเปนทีม ดังนั้น
ถาบานที่มีขนาดไมเกิน 75 ตร.ม. จะใชเวลาทําความสะอาดประมาณ
เพียง 1 ชั่วโมง โดยไมรวมเวลาในการเดินทาง และการจัดเตรียมอุปกรณ
ในการทําความสะอาด
6.4 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
ปญหาหลักและความเสี่ยงของธุรกิจ คือ อัตราลาออกของพนักงาน
พนักงานทําความสะอาดนั้น ถือไดวาเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัททั้งใน
แงของการบริการความสะอาดและคุณภาพที่เกิดขึ้นจากการบริการ ดังนั้น
บริษัทตองใหผลตอบแทนรวมทั้งสวัสดิการที่ดีแกพนักงาน โดยมี

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
42 / 57

6.4.1การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน : บริษัทจะมีกระบวนการรับ
สมัคร โดยผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครและจะถูกสัมภาษณรวมถึง
การตรวจสอบประวัติของผูสมัคร โดยทุกขั้นตอนจะตองมีเอกสาร
และการบันทึกเพื่อความถูกตอง ผูสมัครจะรับรูถึงลักษณะของงาน
และหนาที่ ความคาดหวังของบริษัท และเปาหมายทั้งหมดของ
งานบริการ พนักงานที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกเพื่อทํางาน โดย
คุณสมบัติที่กําหนด คือ
-

อายุ 18 – 45 ป

-

ไมจํากัดเพศ

-

มีใจรักในงานบริการ

-

มีประสบการณดานทําความสะอาดจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ

ทั้งนี้พนักงานชั่วคราวจะถูกจางในเดือน ธันวาคม มกราคม
เนื่องจากเปนชวงเทศกาลที่มีการเลี้ยงสังสรรค โดยจะมีความตองการ
ทําความสะอาดบานเปนพิเศษ และ เดือนเมษายน เปนชวงเทศกาล
สงกรานตที่เชื่อกันวาจะตองทําความสะอาดบานเรือนเพื่อตอนรับป
ใหมของไทย โดยในปที่ 2 อาจมีการจางพนักงานทําความสะอาด
ประจําเพิ่มเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ ทัง้ นี้พนักงานชั่วคราวจะ
ยังคงถูกจางในเดือนที่มีความตองการการทําความสะอาดสูงดังที่ได
กลาวมา
6.4.2การฝกอบรมและพัฒนา : บริษัทฯจะจัดใหมีการฝกอบรมสําหรับ
พนักงานใหมในงานบริการทําความสะอาดที่หลากหลาย โดยจะ
เนนการฝกอบรมดานการใหบริการ โดยใหเหมาะกับหนาที่หลัก
ของพนักงานที่จะตองเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตองถึงวิธีการ
กําจัดของเสีย ทําความสะอาดหนาตาง ทําความสะอาด
เฟอรนิเจอร เชน เบาะ ผามานทั้งที่เปนวัสดุหนังและผา พรม และ
พื้นบาน ทําความสะอาดหองน้ํา และ หองเก็บของ การบํารุงรักษา
เฟอรนิเจอร รวมถึงการทําความสะอาดอุปกรณตกแตงภายในอื่นๆ
ทั้งนี้จะเห็นไดวาพนักงานตองไดรับการฝกอบรมในทุกพื้นที่ของ
การทําความสะอาด โดยในบางพื้นที่อาจจะตองไดรับการฝกอบรม
เปนพิเศษ เชน หองน้ํา หรือ ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร พนักงาน
ที่ไดรับการคัดเลือกควรที่จะแสดงออกถึงความกระตือรือรนและ
ความสามารถที่มีตองานนั้นๆ การฝกอบรมการปฏิบัติงานของ
พนักงานจะเปนการจับคูระหวางพนักงานเกาเพื่อสอนการทํางาน
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
43 / 57

6.4.3การประเมินผล

การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน : ในชวงปแรกจะมีการควบคุมและ

ชวยเหลือพนักงานเปนพิเศษในทุกพื้นที่ของการบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดจะถูกประเมินการทํางานโดยบุคคลที่ทําหนาที่งานดานบุคคลและ
ธุรการตามมาตรฐานการทํางานของบริษัท นอกจากนี้สวนงานการตลาดจะ
ติดตอเพื่อรับขอรองเรียนจากลูกคา
ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานทําความสะอาดมี
ความเขาใจในงานบริการเพื่อใหลูกคาไดรับรูถึงการบริการที่มีคุณภาพ
6.4.4การจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น
• นโยบายการจายคาจาง : พนักงานถือเปนทรัพยากรสําคัญของบริษัท
และดังไดกลาวขางตนวาความเสี่ยงหรือปญหาหลักที่มักจะเกิดขึ้นของธุรกิจ
นี้ก็คือมีอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานสูง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนไปทํางานที่มีรายไดสูงกวา หรือแมกระทั่งออกไปรับงานเองคือ
รับจางทํางานตามบานองลูกคาเราในราคาที่ถูกกวานั่นเอง ซึ่งเปนการแยง
ลูกคาเราไปโดยปริยายและหากทํางานดี ราคาถูกยังอาจเกิดการบอกตอไป
ยังลูกคาอื่น ๆ ในละแวกใกลเคียง ทําใหบริษัทตองถูกแยงรายไดไปในที่สุด
ดังนั้นเราจึงตองสรางความมั่นใจใหกับพนักงานวาหากอยูกับเราก็จะดีกวา
ไปรับจางเอง ดังนั้นการที่จะรักษาพนักงานเพื่อใหอยูกับบริษัทไดนั้นตอง
ใหพนักงานไดรับคาจางที่สูงกวาคาจางขั้นต่ํา รวมถึงการปรับรายไดในอัตรา
ที่สูงกวาบริษัทอื่นทั่วไป โดยพนักงานทําความสะอาดของ clean plus จะ
ไดรับรายไดเปนเงินเดือน เดือนละ 6,000 บาท และถาทํางานเกินเวลา 8
ชั่วโมง จะไดคาลวงเวลา 1.5 เทาของรายไดในชั่วโมงนั้นๆ และจะใหเบี้ย
ขยันสําหรับพนักงานที่มีการปฏิบัติงานและผลงานดี โดยที่บริษัทจะจาย
คาจาง 2 ครั้งตอเดือนใหกับพนักงาน และจะมีการปรับรายไดใหกับพนักงาน
เปนรายป ซึ่งนโยบายการจายคาจางของทางบริษัทจะเปนการจัดระบบ
โครงสรางรายไดใหแขงขันกับคูแขงใหได โดยจะแตกตางกับบริษัทอื่น ๆ
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
44 / 57

• เครื่องแบบพนักงาน : พนักงานทุกคนตองสวมเครื่องแบบเพื่อปฏิบัติงานที่
แสดงใหเห็นถึงสัญลักษณของบริษัท โดยเครื่องแบบพนักงานจะเปนสิ่งที่
แสดงใหลูกคาไดจดจําทั้งในดานทางการตลาด
โดยเปนสัญลักษณของ
บริษัท
และภาพลักษณในการบริการ
ทั้งนี้เครื่องแบบพนักงานจะเปน
สวัสดิการของพนักงาน โดยไมเสียคาใชจายในการตัดชุดพนักงาน บริษัทจะ
มอบชุดใหกับพนักงาน 3 ชุดตอคน/ป ราคาประมาณ 1,800 บาท (แต
หากลาออกกอน 3 เดือน ตองจายเงินคาเครื่องแบบคืนใหกับบริษัททั้ง
จํานวน) โดยพนักงานตองดูแลเครื่องแบบใหสะอาดกอนการปฏิบัติงานอยู
เสมอเพื่อภาพลักษณ็ที่ดีของบริษัท
• ผลประโยชนอื่นและสวัสดิการ :
-

มีการใหโบนัสประจําปและสวัสดิการคารักษาพยาบาล
มีผลตอบแทนพิเศษจากการหาลูกคาเพิ่มของพนักงาน
มีประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุกับพนักงาน

6.4.5นโยบายแรงงานสัมพันธ
เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท การที่
เจาของกับพนักงานมีความสัมพันธที่ดีตอกันมีสวนในการสรางแรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงาน หากมีปญหาจนทําใหพนักงานลาออกจะมีปญหา
อยางยิ่งตอบริษัท เพราะพนักงานเปนปจจัยสําคัญของบริษัท ดังนั้นจึงตอง
เนนการสรางบรรยากาศการทํางานเปนแบบพี่นอง ชวยเหลือเกิ้อกูลกัน
สรางความพึงพอใจในสภาพแวดลอมการทํางาน ทําใหไมอยากไปอยูที่อื่น
6.5 การจัดซื้อและการบริหารจัดการอุปกรณและเครื่องมือทําความสะอาด
อุปกรณ, เทคโนโลยี และของคงคลัง : บริษัทจะใชเงินทุนที่หามาได
สวนใหญไปกับอุปกรณทําความสะอาด, วัสดุและน้ํายาทําความสะอาด และ
เงินทุนสําหรับการดําเนินงาน โดยจะประมาณเงินทุนที่ใชไปกับอุปกรณทํา
ความสะอาด วัสดุและน้ํายาทําความสะอาด ในแผนการเงินไวอยางละเอียด
นอกจากนีจ
้ ะตองทําการลงทุนในสวนของทรัพยสิน เชน รถตู
บริษัทจะรักษาระดับของคงคลังของวัสดุและน้ํายาทําความสะอาดไวที่
ระดับต่ําสุด โดยจะทําการสั่งซื้อดวยจํานวนที่เหมาะสมเมื่อของคงคลังถึง
ระดับต่ําสุด ทั้งนี้การสั่งซื้อวัสดุและน้ํายาทําความสะอาดในแตละเดือนควร
จะมีการเผื่อไวในกรณีของ น้ํายาหก, น้ํายาเสีย รวมไปถึงการขโมยน้ํายาทํา
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

45 / 57

บริษัทฯจะมีพันธมิตรทางการคา โดยจะซื้ออุปกรณทําความสะอาด, วัสดุ
และน้ํายาทําความสะอาดจาก BCB Cleaning Supplies โดยเปนผูจําหนาย
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการทําความสะอาดกวา 10,000 รายการ รวมถึงที่
กระจายสินคา 30 แหงทั่วโลก นอกจากนี้ BCB ยังมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย
รวมถึงการเสนอราคาสินคาที่เหมาะสม รายงานวิเคราะหการใชจายของบริษัท
ใหเครดิตในการซื้อสินคา และมีโปรแกรมการใหรางวัลกับลูกคา ซึ่ง
ความสัมพันธที่ดีกับผูจําหนายผลิตภัณฑทําความสะอาดเปนสิ่งสําคัญ แต
อยางไรก็ตาม บริษัทจะมีการสํารวจราคาและบริการของผูจําหนายผลิตภัณฑ
ทําความสะอาดรายอื่นอยูเสมอ เพื่อใหแนใจไดวาบริษัทจะไดรับผลประโยชน
รวมถึงตนทุนที่ต่ํา
บริษัทฯจะไมดําเนินธุรกิจดวยเทคโนโลยีที่สูงมากนัก เนื่องจากจะ
สงผลตอตนทุนที่สูงและสงผลใหราคานั้นสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งจะไม
สามารถตอสูทางราคากับคูแขงในชวงเริ่มตนได ดังนั้นเทคโนโลยีที่ใชจะ
เปน Computer, เครื่องถายเอกสาร, เครื่องพิมพ, Fax, โทรศัพท,
software และเวบไซตที่นําเสนอบริการของบริษัท คลีนพลัส
117

7.0 แผนทางการเงิน (FINANCIAL PLAN)
7.1 คาใชจายสําหรับการลงทุนเริ่มแรก
• คาตกแตงอาคารเฟอรนิเจอรและเครื่องมือใชสํานักงาน
13

คิดเปนรอยละ

• ครื่องมือและอุปกรณสําหรับการใหบริการทําความสะอาด คิดเปนรอยละ
42 ประกอบดวย เครื่องขัดพื้น เครื่องขัดเงา เครื่องดูดฝุน เปนตน
• เงินทุนหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 45 สวนใหญเปนคาแรงงานพนักงาน
คาน้ํายาเคมี คาเชา คาบริการสาธารณูปโภค
7.2 รายละเอียดงบลงทุนปเริ่มแรก
• คาตกแตงอาคารสํานักงาน

108,000

• เฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงาน
- ชุดรับแขก
Marketing Plan-Clean Plus

8,000

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด
- โตะเกาอี้
- ตูเอกสาร
- เครื่องปรับอากาศ
- โทรทัศน
- เครื่องเสียง
- ตูเย็น
- เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ
- เครื่องถายเอกสาร
- เครื่องโทรสาร
- เครื่องโทรศัพท
- เครื่องคิดเลข
- เฟอรนิเจอรอื่นๆ
รวม
• คาตกแตงอาคารสํานักงาน

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

46 / 57

12,000
37,000
24,000
15,000
7,000
9,000
290,000
52,000
140,000
14,000
6,000
18,000
884,000
108,000

• คาเครื่องมืออุปกรณสาํ หรับการใหบริการและยานพาหนะ
-

รถยนต
เครื่องขัดพื้น
เครื่องขัดเงา
เครื่องดูดฝุน
เครื่องดูดน้ํา
เครื่องมือเช็ดกระจก
ไมถูพื้นตางๆ
ถังน้ํา และขันน้ํา
ถังขยะและรถเข็น
รวม

1,100,000
763,000
340,000
185,000
90,000
83,000
85,000
12,000
40,000
2,856,000

• ทุนหมุนเวียนในกิจการ

3,000,000

• รวมเงินลงทุนทั้งหมด

6,800,000

7.3 อัตราผลตอบแทน
• อัตราผลตอบแทนตอเงินลงทุนเทากับ 19 % ตอป และมีระยะเวลาคืน
ทุนเทากับ 4 ป

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

แผนการตลาด

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

47 / 57

7.4 ประมาณการรายรับ
• รายรับปที่ 1
ตารางที่ 6 ตารางประมาณการรายรับปที่ 1
ลูกคาคอนโดฯ
อพารตเมนท และ
บานเดี่ยว

ลูกคาบานโครงการ

พื้นที่ใช
สอย
(ตรม.)

อัตรา
คาบริการ

จํานวน
ลูกคา
คาดการณ
(ตอครั้งตอ
เดือน)

นอยกวา
200

500

60 * 4
=240

450

100*4
=400

300,000

3,600,000

201 - 250

750

42 * 4
=168

650

70*4
=280

308,000

3,696,000

251 - 300

1,000

25 * 4
=100

800

50*4
=200

260,000

3,120,000

มากกวา
300

1,250

12* 4
=48

950

20*4 =80

136,000

1,632,000

960

1,004,000

12,048,000

รวม

มากกวา
10 หลัง
(ลด
10%)

จํานวน
ลูกคา
คาดการณ
(ตอครั้งตอ
เดือน)

ประมาณการ
รายรับ(บาท
ตอเดือน)

ประมาณ
รายรับบริการ
(บาทตอป)

566

• อัตราการเติบโตของรายได
อัตราการเติบโตของรายไดในปที่ 2-5 มีอต
ั ราการเติบโตของรายไดใน
แตละปเทากับ 15 %

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

แผนการตลาด

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

48 / 57

7.5 ตนทุนวัสดุสิ้นเปลืองและคาใชจายในการขายและบริหาร
1. ตนทุนวัสดุสิ้นเปลือง เชน วัสดุและน้ํายาทําความสะอาด คิดเปน 13

% ของยอดรายรับ ปที่ 2-5 เพิ่มขี้น 8 % ตามอัตราการเติบโต
2. เงินเดือนและคาจางพนักงาน บริษัทคิดอัตราจางพนักงาน ในอัตราคน

ละ 200 บาท/วัน รวมกับ คาทํางานลวงเวลาและในอัตรา เกินกวาวันละ
8 ชั่วโมง ในอัตรา 1.5 เทา รวมทั้งสองสวนพนักงานจะไดในอัตรา
เดือนละ ประมาณ 7,000 บาทตอเดือน มีพนักงานประมาณ 70 คน
และในปที่ 2-5 จะเพิ่มขี้นในอัตรา 15 % ตามอัตราการเติบโตของ
รายรับ
3. คาใชจายทางการตลาดและสงเสริมการขาย ประกอบดวย คาใชจาย

ทาง อินเตอรเน็ต ทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน โบวชัวร แผนพับตางๆ
ปายโฆษณาตามที่สาธารณะ คิดเปน 10 % ของรายรับ และในปที่
2-5 คาใชจายตางๆจะเพิ่มขึ้น 15 % ตามอัตราการเติบโตของรายรับ
4. คาใชจายดําเนินงานตางๆ เชน คาเชา

คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท
คาซอมแซม คิดเปน 2% ของยอดรายรับ ปท่ี 2-5 เพิ่มขึ้น 8 %
ตามอัตราการเติบโตของรายรับ

5. คาเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งยานพาหนะ ประมาณ

อายุการใชงาน 5 ป คาเสื่อมราคาปละ 20 % เทากันตลอดอายุการใช
งาน
6. ภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรา

30 % ตอป

7.6 ประมาณการกําไร-ขาดทุน สําหรับ 5 ป
ตารางที่ 7 ตารางประมาณการกําไร-ขาดทุน สําหรับ 5 ป
รายการ

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

12,000,000

13,800,000

15,870,000

18,250,000

20,988,075

5,880,000

6,762,000

7,776,300

8,942,745

10,284,150

คาเชาสถานที่

145,000

145,000

145,000

145,000

145,000

คาเชายานพาหนะ

95,000

102,600

110,808

119,673

129,247

คาวัสดุสิ้นเปลือง

1,400,300

1,512,324

1,633,310

1,763,975

1,905,093

ยอดขาย :
รายไดคาบริการ
คาใชจาย
ดําเนินงาน :
เงินเดือนและคาจาง
พนักงาน

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่

แผนการตลาด

17 มิถุนายน 2550

หนาที่

49 / 57

รายการ

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

คาน้ํามัน

82,500

89,100

96,228

103,926

112,240

คาน้ําประปา

5,500

5,940

6,415

6,928

7,482

คาไฟฟา

33,000

35,640

38,491

41,570

44,896

คาโทรศัพท

66,000

71,280

76,982

83,140

89,791

1,080,000

1,242,000

1,428,300

1,642,545

1,888,927

150,000

162,000

174,000

188,956

204,073

25,300

27,324

29,510

31,871

34,421

คาประกันภัย

17,600

19,008

20,529

22,171

23,944

คาภาษีตางๆ

39,600

42,768

46,190

49,885

53,875

คาตอทะเบียนรถ

6,100

6,100

6,100

6,100

6,100

คาทําบัญชี

20,000

23,000

25,000

28,000

30,000

คาประกันสังคม

121,000

130,680

141,134

152,425

164,619

คาเสื่อมราคา

592,000

592,000

592,000

592,000

592,000

ดอกเบี้ยจาย

210,000

195,000

175,000

150,000

120,000

คาใชจายเบ็ดเตล็ด

50,000

54,000

58,320

62,985

68,024

รวมคาใชจาย

10,138,900

11,335,764

12,738,317

14,316,400

15,903,882

1,861,100

2,444,236

3,131,683

3,933,600

5,083,193

558,330

733,271

939,505

1,180,080

1,525,258

1,302,770

1,710,965

2,192,178

2,753,520

3,557,935

10.86%

12.39%

13.81%

15.09%

16.95%

คาโฆษณาสงเสริม
การขาย
คาสวัสดิการ
พนักงาน
คาธรรมเนียม
ธนาคาร

กําไรสุทธิกอน
หักภาษี
หักภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 30 %
กําไรสทุธิ
อัตรากําไรสุทธิตอ
ยอดขาย

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
50 / 57

8.0 การประเมินผลและการควบคุม (EVLUATION AND CONTROLLING)
การควบคุมและการประเมินผลความสําเร็จของแผนการตลาด จะมีการทํา
ตอเนื่องตลอดทั้งป โดยจะทําการประเมินผล ตอไปนี้
8.1 โดยการใชแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของ
บริการ เพื่อที่จะประเมินการยอมรับ และการจดจําไดในตราสินคา โดยทําทุก
3 เดือน
8.2 เปรียบเทียบสวนแบงการตลาดที่ได โดยเทียบกับเปาหมายที่ไดตั้งไวในธุรกิจ
การใหบริการทําความสะอาด โดยมีการประเมินผลทุก 3 เดือน
8.3 ยอดขาย, กําไรสุทธิ และ%กําไรสุทธิตอยอดขาย ประเมินผลประกอบการ
ของบริษัททุกรอบเดือน รวมทั้งผลประกอบการสะสมของป (Year to date)
ซึ่งเทียบจากเปาหมายที่ไดตั้งไวเปนสําคัญ เพื่อดูแนวโนมการเติบโตและผล
ที่ไดรับจากการทําสงเสริมการตลาด ในแตละชวงของแผน
8.4 ประเมินสถานการณบริษัท โดยดูจากยอดขายของเขตที่ขยายการใหบริการ
ใหม วามีแนวโนมจะเติบโตไปไดดี และดูกําไรสุทธิประกอบกันดวย โดยจะมี
การประเมินทุก 1 เดือน เมื่อมีการปดงบประจําเดือน นําผลลัพธที่ไดไป
เปรียบเทียบกับเปาหมายของบริษัท พรอมทั้งดําเนินการควบคุมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน เพื่อใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนี้
1.

2.

3.

การควบคุมบริการใหมีคุณภาพ โดยการจัดใหมีการฝกอบรมแก

พนักงาน เพื่อใหพนักงานใชความรูความสามารถในการบริการทํา
ความสะอาด พรอมทั้งสามารถใชอุปกรณและผลิตภัณฑทําความ
สะอาดไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูใชบริการ

การควบคุมโดยแผนประจําป โดยการวิเคราะหยอดขาย สวนแบง

การตลาด การวิเคราะหคาใชจาย การวิเคราะหทางการเงิน เพื่อ
ตรวจสอบวาบริษัทไดรับผลตอบแทนเปนกําไร ตรงตามเปาหมายที่
กําหนดไว

การควบคุมประสิทธิภาพ การโฆษณา การสงเสริมการขาย การจัด
จําหนาย พิจารณาจากกิจกรรมทางการตลาดที่ดําเนินไป ทําใหตลาด

นั้นตอบสนองกลับมาหรือไมอยางไร และคาใชจายทางการตลาดคุมคา
หรือไม เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมทางการ
ตลาด และปรับเปลี่ยนเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด
4.

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
51 / 57

การควบคุมความสามารถในการทํากําไร โดยการทําการวิเคราะห

ยอดขายจากการใชบริการของแตละเขต เทียบกับตนทุน และคาใชจาย
ที่เกี่ยวของทั้งหมดของเขตนั้นๆ เพื่อหากําไรในแตละเขต โดยคํานวณ
ผานงบกําไร-ขาดทุน วิธีการนี้จะนํามาประเมินความสามารถในการทํา
กําไรในแตละเขตวาเปนอยางไร และนํามาวิเคราะหถึงความเหมาะสมใน
การทําการตลาดสําหรับเขตนั้นๆ วาควรจะเพิ่ม-ลด คงไว หรือจะทําการ
ปรับเปลี่ยนอยางไร
5.

การควบคุมทางกลยุทธ โดยการใชเครื่องมือวัดความสัมฤทธิ์ผลทาง

การตลาด การตรวจสอบการตลาด ความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคม
เพื่อดูวาบริษัทมุงสูเปาหมายของบริษัทได
9.0 แผนฉุกเฉิน (CONTINGENCY PLAN)
• ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินไมคาดคิดขึ้นนั้น
เนื่องจากธุรกิจเราเปนธุรกิจใหบริการ เราจึงมุงเนนการบริการที่สราง
ความประทับใจใหลูกคาเปนหลัก และพนักงานของเราก็ไดรับการ
ฝกอบรมมาเปนอยางดี ดังนั้นในกรณีที่ตองเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน
อยางเชนเหตุการณแผนดินไหวก็ตองชวยเหลือลูกคาใหพนบริเวณตัว
บานหรือจากสถานที่อันตรายดวย
15

• กรณีที่ยอดขายเพิ่มมากขึ้นจนเกินเปา
1. หาพนักงาน part-time ไว support ในชวงที่มีงานมาก โดยหาแหลง
ของพนักงานทําความสะอาดรองรับไวกอน อาจจะเปนเพื่อน ๆ ของ
พนักงานที่มีอยู ซึ่งนาจะดีกวาหาใหมเลย เพราะพนักงานรูจักกันอยู
แลว
ั ิงานเอง เพื่อไมใหลูกคา
2. หากไมมีคนงานจริง ๆ อาจตองลงมือปฏิบต
เสียเวลารอ ดังนั้นเจาของกิจการจึงตองฝกการปฏิบัติงานจริงไว
ดวยสําหรับในกรณีฉุกเฉินไมมีคนจริง ๆ หรือในกรณีที่ตองควบคุม
การปฏิบัติงานของพนักงาน
• กรณีที่ไมสามารถทํายอดขายไดตามเปา
1. หยุดการสั่งซื้อวัตถุดิบในการทําความสะอาดมาเก็บไว เนื่องจากจะทํา
ใหเงินไปจมในสินคานั้น ๆ
2. เพิ่มรายการสงเสริมการขาย จัดทําคูปองสะสมยอด เชน ทําความ
สะอาด 10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง หรือเพิ่มชองทางการโฆษณา เชน สื่อวิทยุ
Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
52 / 57

• กลยุทธเมื่อถอนตัวจากธุรกิจ
โดยจะพิจารณาจากประสบการณดําเนินงานทั้งในเรื่องของการทําตลาด
ผลกําไรที่เกิดขึ้น การบริหารงานบุคคล สภาพของเงินทุนหมุนเวียนวา
สามารถที่จะดําเนินกิจการตอไปไดหรือไม โดยอาจจะทําการศึกษาถึงการ
ขยายตลาดเปาหมาย ไปสูการทําความสะอาดอาคาร ตึกสูง รานอาหาร
โรงเรียน โรงพยาบาล หรือทายที่สุดแลวตองปดกิจการและชดใชหนี้สิน
ทั้งหมด ขายธุรกิจแกบริษัทอื่น หรือ อาจรวมทุนเปนพันธมิตรกับคูแขงที่มี
ประสบการณและศักยภาพในการดําเนินงานที่เหนือกวา

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
53 / 57

10.0ภาคผนวก
แบบสอบถามความคิดเห็น
ลําดับที่
สํารวจวันที่ .................
สวนที่ 1 ขอมูลครัวเรือน
1. สมาชิกในครอบครัว
1) 1 คน

2) 2 คน

3) 3 คน

4) 4 คน

5) มากกวา 4 คน
2. จํานวนสมาชิกเด็ก (อายุต่ํากวา 10 ป)
1) ไมมี

2) 1 คน

3) 2 คน

4) มากกวา 2 คน

3. จํานวนสมาชิกสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป)
1) ไมมี

2) 1 คน

3) 2 คน

4) มากกวา 2 คน

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครอบครัว
1) ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน

2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4) ปริญญาตรี

5) ปริญญาโท

6) สูงกวาปริญญาโท

5. อาชีพเจาของบาน
1)พนักงานบริษัทเอกชน

2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3) รับราชการ

4) รับจาง/Freelance

5) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

6) อื่นๆ ระบุ…………...

6. รายไดของครอบครัว
1) ต่ํากวา 20,000 บาท

2) 20,001 – 30,000 บาท

3) 30,001 – 50,000 บาท

4) 50,001 – 70,000 บาท

5) 70,001 – 100,000 บาท

6) 100,000 บาทขึ้นไป

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
54 / 57

สวนที่ 2 รูปแบบการใชชีวิต
7. รายการโทรทัศนที่ทานรับชมเปนประจํา 2 อันดับแรก
1) …………………………………

ชอง ……………

2) …………………………………

ชอง ……………

8. สถานีวิทยุที่ทานรับฟงเปนประจํา 2 อันดับแรก
1) สถานี…………………………………
2) สถานี…………………………………
9. นิตยสารที่ทานมักอานเปนประจํา 2 อันดับแรก
1) …………………………………………
2) …………………………………………
10. Website ที่ทานนิยมเขา 2 อันดับแรก
1) …………………………………………
2) …………………………………………
11. งานอดิเรกที่ทานมักทําเปนประจํา (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ และเรียงลําดับ 5
ลําดับ ที่ชอบที่สุด)
1) ดูโทรทัศน

2) ชมภาพยนตรในโรงหนัง

3) ฟงเพลงทางวิทยุ

4) เลนกีฬา

5) เลนกับสัตวเลี้ยง

6) ใชบริการสปาหรือนวดผอนคลาย

7) เลนอินเตอรเน็ต

8) เลนดนตรี

9) พักผอนตามทะเลตางจังหวัด

10) อานหนังสือหรือนิตยสาร

11) เดิน Shopping

12) อื่นๆ ระบุ……….………………

12. ทานใชเวลาสังสรรคหรือหาความบันเทิงเพื่อพักผอนจากงานที่ใดบาง สถานที่ที่ทาน
มักจะไปบอยที่สุด (เรียงลําดับ 5 ลําดับ ที่ชอบที่สุด)
1) สถานบันเทิงยามราตรี

2) รานอาหาร

3) รานกาแฟ หรือรานเบเกอรี่

4) คาราโอเกะ

5) โรงภาพยนต

6) อื่นๆระบุ………..………….…

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
55 / 57

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับบริการทําความสะอาดโทรสั่งได
13. ทานใชบริการทําความสะอาดบอยแคไหน
1) ไมเคยใชเลย

2) 1 ครั้งตอเดือน

3) 2-3 ครั้งตอเดือน

4) มากกวา 4 ครั้งตอเดือน

14. ทานใชบริการทําความสะอาดเนื่องจาก
1) ไมมีเวลาในการทําความสะอาดเอง
2) เห็นวาสะอาดกวาทําเอง
3) รูสึกยุงยากในการเตรียมอุปกรณทําความสะอาด
4) อยากพักผอนในวันหยุด
5) อื่นๆ.....................................................
15. ทานรูจักบริการทําความสะอาดหรือไม
1) รูจักดี

2) เคยไดยิน แตไมทราบรายละเอียด

3) อื่นๆ.....................................................
16. ทานตองการใหมีการทําความสะอาดสวนใดของบานเปนพิเศษ (เรียงลําดับความ
ตองการมากไปนอย 1-5 )
1) หองน้ํา

2) หองรับแขก

3) หองนอน

4) หองนั่งเลน

5) หองเก็บของ

6) อื่นๆ............................

17. ทานคิดวา จะใชบริการทําความสะอาดโทรสั่งได หรือไม
1) ใชแนนอน

2) อาจจะใช

3) ไมแนใจ

4) ไมใชแนนอน

18. ถา บริษัทเพิ่มบริการงานทําสวน ทานคิดวาจะใชบริการนี้หรือไม
1) ใชแนนอน

2) อาจจะไม

3) ไมแนใจ

4) ไมใชแนนอน

19. ถา บริษัทเพิ่มบริการนวดเพื่อผอนคลาย ทานคิดวาจะใชบริการนี้หรือไม
1) ใชแนนอน

2) อาจจะไม

3) ไมแนใจ

4) ไมใชแนนอน

20. ราคาของการบริการ ที่ทานคิดวาเหมาะสม
1) นอยกวา 500 บาท
Marketing Plan-Clean Plus

2) 600 บาท

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด
3) 700 บาท

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

17 มิถุนายน 2550
56 / 57

4) 800 บาท

21. ทานคิดวา “บริการทําความสะอาดโทรสั่งได.” มีประโยชนตอทานอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………
--- ขอขอบคุณที่กรุณาใหขอมูล ---

Marketing Plan-Clean Plus

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

แผนการตลาด

รหัสวิชา :
-134511 Advance Marketing Management

วันที่
หนาที่

บรรณานุกรม
- ศูนยวิจัยกสิกรไทย http://www.kasikornresearch.com
- กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th
- ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย http://www.reic.or.th
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา http://www.dbd.go.th

Marketing Plan-Clean Plus

17 มิถุนายน 2550
57 / 57