You are on page 1of 2

""เป็ นข่าว" ให้ "เป็ นต่อ" เม่ ือต้องเผชิญกับข่าวเชิงลบ"

By charlot

ดิฉันเขียนถึงการท่ีผู้บริหารจะเป็ นข่าวหรือให้ข่าวมา 2 ครัง้ เพราะชีวิตดิฉันค่อนข้างจะเป็ นคน “เร่ ืองเยอะ”


และอย่างท่ีเคยเขียนไว้ว่า ดิฉันทำางานร่วมกับส่ ือมานาน ในฐานะเดิมคือ ผู้มีหน้าท่ีให้ข่าว และปั จจุบันท่ีตัวเองก็
มีส่วนทำางานส่ ือโทรทัศน์และเป็ นผู้บริหารบริษท
ั ท่ีมีเร่ ืองราวค่อนข้างมาก

ผู้บริหารนัน
้ ไม่สามารถท่ีจะเลือกว่าจะรับผิดชอบเฉพาะ “ข่าวดี” หรือ เร่ ืองดีๆ และผลักภาระในเร่ ืองท่ีมีแนว
โน้มจะเป็ นเชิงลบ ย่ิงเป็ นเร่ ืองละเอียดอ่อนเท่าไร ดิฉันเห็นว่า (ไม่ใช่ว่า a must สำาหรับทุกคน) ผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องมีส่วนในการดูแลมากเท่านัน

ในชีวต
ิ การทำางานท่ีผ่านมาถึงปั จจุบัน ดิฉันได้เคยเผชิญวิกฤติดา้ นข่าวมาหลายครัง้ เช่น การท่จี ะต้องเล่ ือนการ
แถลงข่าวสำาคัญ ท่ห
ี ากเล่ ือนแล้วจะต้องมีผลต่อข่าวท่จี ะออกไปอย่างรุนแรง (หาอ่านได้ในหนังสือ IT’s ME...
ชาลอต โทณวณิก ท่ียังพอมีขายอยู่นะคะ)

ผู้บริหารบางท่านอาจจะเลือกทาง “ใช้ความสงบสยบความเคล่ ือนไหว” คือ “น่ิงเสียตำาลึงทอง” คือ ไม่มีการมา


ให้ข่าว ออกข่าวใดๆ สำาหรับดิฉันนัน
้ เลือกทางท่ีจะ “เผชิญกับข่าว” (ซ่ ึงไม่ได้บอกว่าเป็ นแนวทางท่ีถูก คงแล้ว
แต่องค์กร แล้วแต่บุคคล) เพ่ ือท่ีอย่างน้อยจะได้มีการส่ ือเร่ ืองจริงออกไป โดยท่ีส่ือจะได้ไม่ต้องคาดเดา หรือต้อง
มาตามแก้ข่าว ซ่ ึงโดยมากจะไม่ได้รับการแก้นัก

การเผชิญกับข่าว คืออะไร
คงพอยกตัวอย่างล่าสุดท่ีหลายๆ ท่านอาจจะได้ขา่ วมาเป็ นเร่ ืองของวงการบันเทิง เก่ียวกับบริษัทท่ด
ี ิฉันดูแลอยู่
ซ่ึงเป็ นบริษท
ั ลูกของช่อง 7 ได้มีเวลาทำารายการอยู่ในช่อง 7 ในคืนวันอังคาร โดยรายการใหม่เพ่ิงดำาเนินการไป
เพียง 4 เดือน เหมือนเป็ นช่วงท่ีเคร่ ืองร้อน กำาลังว่ิงบนรันเวย์ และกำาลังจะเหินขึ้นฟ้ า เพราะเรทติง้และผู้ชมรวม
ถึงสปอนเซอร์เร่ิมเข้ามา พอดีมีเร่ ืองท่ท
ี างสถานีจะขอเวลาดังกล่าวไปให้ผู้จัด big name ซ่ ึงเม่ ือฟั งช่ ือก็กระตุ้น
เรทติง้ได้แล้ว ซ่ ึงก็จะเป็ นผลดีกับสถานี บริษัทจึงจะ
ยุติการผลิตรายการในคืนวันอังคาร

เท่านีท
้ า่ นผู้อ่านคงจะพอนึกออกแล้วใช่มัย
้ คะว่า เร่ ืองนีต
้ ้องเป็ นข่าวใหญ่แน่นอน ดิฉันก็นึกเช่นนัน
้ และก็เลือก
ท่ีจะเผชิญหน้ากับปั ญหาโดยการให้ข่าว เพราะดิฉันถือว่าการให้ข่าวทุกครัง้ของดิฉันและบริษท
ั ท่ด
ี ิฉันดูแลอยู่ ไม่
ว่าจะเป็ นธนาคารท่ีเคยทำางาน หรือบริษท
ั ปั จจุบันในวงการบันเทิง จะยึดอยู่บนงานของความจริง โดยไม่บิดเบือน

เร่ ืองนีน
้ ักข่าวจะทราบดี ซ่ ึงดิฉันถือว่าน่ีคือ “ต้นทุน” ท่ีดิฉันได้สะสมมา เป็ นเครดิตท่ีติดตัว และคงจะยึดถือ
แนวนีต
้ ลอดไป

เม่ ือตัง้ใจจะให้ข่าวแล้ว ก็จะลำาดับความสำาคัญและแนวทางการตอบคำาถาม เพราะผู้ให้ข่าวควรจะต้องตัง้มันประเด็นท่ต
ี ้องการจะส่ ือ เพ่ ือไม่หลงประเด็น ดังนัน
้ ดิฉันจึงรวบรวมลำาดับและข้อมูลท่ีส่ือออกไป ดังนี้

๐ รายการไม่ได้ถูกปลด เป็ นการท่ีสถานีซ่ึงเป็ นบริษัทแม่ของเราขอเวลาไป เพ่ ือให้ผู้จด


ั big name ได้มีโอกาส
แสดงฝี มือ เพ่ ือชนกับคู่แข่งในวันและเวลาเดียวกัน แบบมวยถูกคู่

๐ สถานีกำาลังดูเวลาใหม่ทดแทนให้ และได้ให้มา 1 เวลาก่อน คือ ให้ทำารายการเชิงข่าว ท่ีเรามีทีมงานท่ี


แข็งแกร่ง มีดาราข่าวอยู่ เช่น นารากร (ต๊ะ), เชิงชาย, ชิบ จิตนิยม ฯลฯ และได้เวลามารวม 240 นาทีต่อสัปดาห์
เวลาท่ีเสียไป 120 นาทีต่อสัปดาห์
๐ ถ้าหากสถานีให้เวลามาเพ่ิม และเหมาะสมกับการทำารายการเดิม ก็จะนำามาทำาใหม่ แต่ถ้าเวลาเหมาะกับ
รายการประเภทอ่ ืน ก็มีรายการสำารองท่ค
ี ิดไว้แล้ว

๐ ไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างเป็ นสาระสำาคัญ เพราะมีเวลาใหม่มาชดเชย ตามท่ีกล่าว (ข้อนีส


้ ำาคัญ
เพราะบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์) โชคดีท่ีมีการ “ตัง้สติก่อนสตาร์ท” เพราะ 2-3 วันท่ีผ่านมา มีงานท่ีดิฉน

ต้องไปร่วมและพบปะกับนักข่าวอยู่หลายงาน จึงสามารถเรียงลำาดับเหตุการณ์ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมข้อมูลดัง
กล่าว แต่ก็ “ทำาใจ” ไว้ในระดับหน่งึ ว่า อาจจะเจอกับการพาดหัวท่ีสวิงสวายบ้าง เช่น รายการ “โดนปลด” “โดน
ย้าย” ฯลฯ แต่เน้ือในข่าวก็ยังคงมีข้อมูลตามท่ไี ด้วางแนวทางไว้ และดูจากข่าวท่ีออกมาก็ถือว่าส่ ือได้ตามท่ีควรจะ
เป็ น ดิฉันยกเร่ ืองจริงมาเล่า เพราะถือว่าเป็ นตัวอย่างท่ีดี และไม่ใช่ “ทฤษฎี” แต่เป็ น “ปฏิบัติ” และต้องขอย้ำาว่า
หากท่านมีความจำาเป็ นต้องเผชิญด้านข่าวแล้ว “ความจริง และ ความจริงใจ” เป็ นเร่ ืองสำาคัญท่ีสุด และจะเป็ น
เครดิตของท่านท่ีจะเป็ นประโยชน์ในยามคับขัน

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า แล้วผลกระทบของเร่ ืองข่าวท่ีดิฉันเล่ามาเป็ นอย่างไร ดิฉันคิดว่าก็คงมีภาพชัดเจนว่า


บริษัทของเราเป็ น ชวนป๋ วยป่ีแปกอ ตราลูกกตัญญู !