ก้าวกระโดดของ "ซีพี ออลล์" บนถนนสายการศึกษา

จำำนวนเงินนับพันล้ำนท่ีใส่ลงในกำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำ ของ "ซีพี
ออลล์" หรือเซเว่น อีเลฟเว่น ในระยะเพียงไม่ถึง 3 ปี ถือเป็ นขยับ
ก้ำวท่ีกระตุ้นให้ตลำดแวดวงกำรศึกษำนัน
้ คึกคักเป็ นอย่ำงย่ิง นับ
ตัง้แต่กำรก่อตัง้โรงเรียนปั ญญำภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ ในระดับ
อำชีวศึกษำ ตัง้แต่ ปี 2548
ก่อนท่ีจะรุกขยำยมำเปิ ดสถำบันอุดมศึกษำระดับปริญญำตรีและ
ปริญญำโท "สถำบันเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์" สถำบันอุดมศึกษำ แห่งแรกในไทยท่ีชูจุดแข็งด้ำนธุรกิจค้ำปลีกท่ี
เปิ ดให้บริกำรเป็ นเวลำไม่ถึงขวบปี บนพ้ืนท่ี 11 ไร่ ริมถนนแจ้งวัฒนะ
แม้จะเป็ นเวลำไม่นำนนักของกำรก้ำวสู่ถนนสำยธุรกิจกำรศึกษำ แต่ด้วยควำมถึงพร้อมทัง้กำำลังคน กำำลังเงิน
และองค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจค้ำปลีกท่ห
ี ำคู่เปรียบได้ยำก สถำบันจึงมีกำรเติบโตในระดับก้ำวกระโดด ปั จจุบันมี
นักศึกษำในระดับปริญญำตรี 320 คน ระดับปริญญำโท 55 คน และในปี กำรศึกษำ 2551 ท่ีกำำลังเปิ ดรับ
สมัคร นักศึกษำนัน
้ ตัง้เป้ ำจะรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีถึง 900 คน ขณะท่ีนักศึกษำระดับปริญญำโทจะ
ขยำยจำำนวนกำรรับอีก 90 คน
ทิศทำงของสถำบันภำยใต้กำรสนับสนุนของ "ซีพี ออลล์" จึงน่ำจับตำ !!
ในงำนแถลงข่ำวเม่ ือกลำงสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ "ก่อศักดิ ไ์ชยรัศมีศักดิ "์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ซีพี ออลล์
จำำกัด (มหำชน) ควงคู่มำกับ "ผศ.ดร.รัตนำ ประเสริฐสม" อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ เปิ ดเผย
ถึงทิศทำงของสถำบันเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์ไว้ว่ำ ไม่เพียงสถำบันจะเปิ ด 3 หลักสูตรในปั จจุบัน ได้แก่
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก สำขำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจอำหำร
ในอีก 5 ปี ข้ำงหน้ำยังมีกำรวำงแผนท่จี ะเปิ ดหลักสูตรอ่ ืนเพ่ิมเติม โดยมองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเป็ น
หลัก อีกถึง 8 หลักสูตร ระดับปริญญำตรีจะเปิ ดหลักสูตรบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก ใน
ระบบกำรศึกษำทำงไกล หลักสูตรศิลปศำสตร์ สำขำวิชำภำษำจีนและธุรกิจ และสำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรม
เพ่ ือกำรท่องเท่ียว คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะบัญชี ขณะท่ีระดับปริญญำโทจะเปิ ดหลักสูตร
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงเอเชีย (Asian Management) และสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ รวม
ไปถึงวิทยำลัยนำนำชำติ (International College) หลักสูตรภำษำอังกฤษและภำษำจีน
work-based learning
จุดแข็งของสถำบันนีไ้ม่ได้อยู่ท่ีศักยภำพทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่ง แต่ยังชิงควำมได้เปรียบในกำรอยู่ในแวดวงธุรกิจ
ท่ีสำมำรถวิเครำะห์ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนได้ขำด และในแทบทุกหลักสูตรเป็ นกำรใช้จุดแข็งขององค์
ควำมรู้ท่ีบริษท
ั มี โดยนำำมำเช่ ือมโยงกับเร่ ืองกำรศึกษำ ทัง้องค์ควำมรู้ในธุรกิจค้ำปลีก องค์ควำมรู้ระดับเอเชีย
ภำษำจีน โลจิสติกส์ ฯลฯ
อย่ำงท่ี ผศ.ดร.รัตนำกล่ำวว่ำ "จำกควำมเช่ียวชำญในธุรกิจค้ำปลีกของซีพี ออลล์ สถำบันจึงมีสำขำกำรจัดกำร
ธุรกิจค้ำปลีกเป็ นหลัก ส่วนสำขำอ่ ืนอย่ำงโลจิสติกส์ก็ถือเป็ นจุดแข็งของซีพี ซ่ ึงมีบริษัทท่ีกระจำยสินค้ำให้กับเซเว่
นอีเลฟเว่น ทุกสำขำ สำำหรับสำขำท่ีจะเปิ ดในอนำคตอย่ำงสำขำภำษำจีน ธุรกิจก็กำำลังเป็ นท่ต
ี ้องกำรมำก สำขำท่ี
เรำเปิ ดในอนำคตจะเป็ นกำรรองรับระบบธุรกิจค้ำปลีกอย่ำงครบถ้วนและครบวงจร เม่ ือระบบกำรศึกษำมำอยู่กับ
ธุรกิจก็ต้องก้ำวให้ทน
ั ธุรกิจ"
ปี 2550 ซ่ ึงถือเป็ นปี แรกของกำรเปิ ดสถำบัน ส่วนหน่งึ มำจำกพนักงำนของบริษัทท่ีต้องกำรศึกษำต่อ นักเรียน
ท่ีจบจำกโรงเรียนปั ญญำภิวัฒน์ และขณะนีเ้ร่ิมได้รับกำรสอบถำมจำกบุคคลทัว่ไปเป็ นจำำนวนมำก แม้ว่ำระบบ
กำรเรียนกำรสอนท่ีนำำมำใช้ในเร่ ืองกำรทำำงำนควบคู่กับกำรเรียน โดยทำำงำนกับเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ workbased learning โดยคร่ ึงวันนักศึกษำมำเรียนทฤษฎี ส่วนอีกคร่ ึงวันจะเรียนด้ำนปฏิบัติ โดยใช้ระยะเวลำ
เรียนในแต่ละสัปดำห์ 6 วัน แม้จะเป็ นเร่ ืองใหม่แต่ขณะนีถ
้ ือว่ำได้รับกำรตอบรับในระดับท่ีน่ำพอใจ อย่ำงไร
ก็ตำมภำยใต้แนวคิดเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง มีรำยได้ระหว่ำงเรียน จบแล้วมีงำนทำำ ซ่ ึงเป็ นแนวคิดท่ีต่อยอด
มำจำกโรงเรียนปั ญญำภิวัฒน์ฯ ซ่ ึงประสบควำมสำำเร็จมำกใน ช่วงท่ีผ่ำนมำ
พัฒนา "คน" ป้อนธุรกิจค้าปลีก
อย่ำงท่ี "ก่อศักดิ ไ์ชยรัศมีศักดิ ์" ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ซีพี ออลล์ จำำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ "หำกมี
ใบปริญญำแต่ทำำงำนไม่เป็ นก็ไม่มีประโยชน์"
ท่ีผ่ำนมำปั ญหำท่ี "ซีพี ออลล์" ประสบไม่แตกต่ำงอะไรกับองค์กรธุรกิจรำยอ่ ืน โดยพบว่ำเม่ ือพนักงำนเข้ำมำ

ทำำงำนไม่นำนก็ลำออก คนท่ีจบปริญญำตรีมำใหม่ก็ต้องมำฝึ กฝน จึงเช่ ือว่ำกำรทำำงำนพร้อมกับกำรเรียนจะทำำให้
มีประสบกำรณ์ในกำรทำำงำนท่ด
ี ีกว่ำและมีวุฒิภำวะ อัตรำกำรเข้ำออกของพนักงำนท่ีมีมำก บวกกับกำรต้องกำร
สร้ำงบุคลำกรเพ่ ือรองรับกำรเติบโตและเพ่ิมควำมแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
"ก่อศักดิ "์ ยอมรับว่ำ "ส่ิงท่ีเรำจะได้จำก นักศึกษำคือกำรประหยัดเวลำในกำรฝึ กคน ในอดีตเรำสูญเสียคนมำก
แต่กำรเรียนใน สถำบันเรำสำมำรถกำำกับให้เด็กเข้ำกับองค์กรได้ บุคลำกรก็จะมีควำมน่ิง มีควำมจงรักภักดีต่อ
องค์กร ผลชัดๆ ท่ีเรำเห็น คือ กำรลดของหำยได้ เพรำะจำกผลกำรสำำรวจทัว่โลกพบว่ำกว่ำ 83% ของสำเหตุท่ี
ของหำยมักมำจำกคนในองค์กร ซ่ ึงเขำบอกว่ำให้หำยได้มำกท่ีสุดไม่เกิน 1% ท่ีผ่ำนมำของเรำหำยจำำนวน 2%
แต่หลังจำกท่ีทำำสถำบันกำรศึกษำ เรำจะสำมำรถลดของหำยเหลือ เพียงไม่ถึง 1%"
แม้ส่ิงท่ีเขำพูดจะเป็ นตัวอย่ำงเล็กๆ แต่พอจะทำำให้เห็นภำพได้ว่ำ เพรำะเหตุใด "ซีพี ออลล์" จึงก้ำวกระโดดมำสู่
ธุรกิจกำรศึกษำ มำกกว่ำเม็ดเงินในกำรลงทุนก่อสร้ำงอำคำร สถำนท่ี ระบบสำธำรณูปโภค บริษท
ั ยังสนับสนุน
ให้เด็กเรียนฟรี โดยในปี กำรศึกษำ 2551 จะมอบทุนกำรศึกษำ ทัง้ในระดับปริญญำตรีกว่ำ 900 ทุน โดยผู้ท่ี
รับทุนกำรศึกษำต้องใช้ทุนภำยในระยะเวลำ 2 ปี โดยทำำงำนกับบริษัทในเครือซีพี
ทริปเปิล วิน
ดังนัน
้ กำรก่อตัง้สถำบันเพ่ ือผลิตบุคลำกรเอง จึงเป็ นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ให้กับ "ซีพี
ออลล์" ขณะเดียวกันยังเติมเต็มจุดอ่อนจำกท่ีผ่ำนมำ สถำบันกำรศึกษำไม่สำมำรถสร้ำงคนออกมำสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของบริษัท
สถำบันจึงจะเป็ นเคร่ ืองมือใหม่ในกำรเสริมควำมแข็งแกร่งของบริษัท ขณะเดียวกันยังสำมำรถตอบโจทย์แนวคิด
เร่ ืองควำมรับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กร (CSR : corporate social responsibility) ด้วยกำรขยำย
โอกำสกำรศึกษำให้กับผู้ด้อยโอกำสในสังคม
มำกไปกว่ำนัน
้ ถือเป็ นกำรก้ำวสู่ธุรกิจใหม่ด้ำนกำรศึกษำอย่ำงเต็มตัว หลังจำกท่ีผ่ำนมำ "ซีพี" ใช้เวลำยำวนำน
ในกำรบ่มเพำะองค์ควำมรู้ในธุรกิจ และท่ีผ่ำนมำเคยทำำโครงกำรร่วมกับทัง้กรมอำชีวศึกษำ ผ่ำนโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ รวมไปถึงกำรเข้ำไปช่วยสร้ำงหลักสูตรธุรกิจค้ำปลีกให้กับหลำยสถำบัน
ย่อมรู้กันดีวำ่ แม้ธุรกิจนีจ้ะใช้เม็ดเงินในกำรลงทุนมหำศำลและใช้เวลำยำวนำนในกำรคืนทุน แต่ในระยะยำว
ธุรกิจนีถ
้ ือเป็ นอีกธุรกิจท่ีมีควำมเส่ียงต่ำำและสำมำรถทำำกำำไรได้ในระดับไม่ธรรมดำ
น่ีเป็ นวิธค
ี ิดในกำรปั กธงบนถนนสำยกำรศึกษำ ท่ีใครต่อใครว่ำ เป็ นถนนปรำบเซียน !!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful