You are on page 1of 5

ชุดที่ _________

แบบสอบถามนี้จัดทำา ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมู ลไปใช้ใ นการศึ กษา


ในกระบวนวิชา BM 797 การวิจัยธุรกิจตามแนวแนะ (Directed Studies in Business Research) จึง
ใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ที่ตรงกับข้อมูลและความคิด
เห็นของท่านมากที่สุด โดยทำาเครื่องหมายถูก ( ) หรือเขียนข้อความในช่องว่างที่
กำาหนดให้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล
1) เพศ
ชาย หญิง
2) อายุ)
น้อยกว่า 21 ปี 21 – 25 ปี 26 – 30 ปี
31 – 35 ปี 36 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป
3) สถานภาพ
โสด สมรส อื่น ๆ
4) ระดับการศึกษาสูงสุด
• ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา
• ปริญญาตรีขึ้นไป
5) อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา แม่บ้าน / พ่อบ้าน
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ
___________
6) รายได้
ตำ่ากว่า 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000
บาท
30,001 – 40,000 บาท 40,001 บาทขึ้นไป
2:

Page 1 of 3
ชุดที่ _________
7) ท่านเคยซื้อซีดีหรือไม่
เคย ไม่เคย
กรณีตอบว่า ให้ขา้ มไปตอบ 3
8) ถ้าเคยความถี่ในการซื้อ ซีดี เพลง
น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/สัปดาห์

1 ครั้ง/สัปดาห์ มากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์

9) ท่านเคยซื้อซีดีถูกลิขสิทธิ์หรือไม่
เคย ไม่เคย
กรณีตอบว่า ให้ขา้ มไปตอบข้อ 12
10) ถ้าเคยความถี่ในการซื้อ ซีดี เพลงถูกลิขสิทธิ์
น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/สัปดาห์

1 ครั้ง/สัปดาห์ มากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์


11) จำานวน ซีดี เพลงถูก ลิขสิทธิ์ที่ทา่ นซื้อ จำานวน........................แผ่น/เดือน

12) ท่านเคยซื้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
เคย ไม่เคย
กรณีตอบว่า ให้ขา้ มไปตอบข้อ 15
13) ถ้าเคยความถี่ในการซื้อ ซีดี เพลงละเมิดลิขสิทธิ์
น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/สัปดาห์

1 ครั้ง/สัปดาห์ มากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์

14)จำานวน ซีดี เพลงละเมิด ลิขสิทธิท


์ ี่ท่านซื้อ จำานวน........................แผ่น/เดือน

15) ปัจจัยหลักทีท
่ ำาให้ทา่ นเลือกซื้อซีดีเพลง
ศิลปิน บทเพลง ราคา
คุณภาพของซีดี
16) สถานที่ที่ทา่ นเลือกซื้อซีดี
ห้างสรรพสินค้า ร้านทั่วไปใกล้บ้าน ร้าน 7-11

Page 2 of 3
ชุดที่ _________
ตลาดนัด อื่น ๆ โปรดระบุ......................................
17) ปัจจัยในการส่งเสริมการจำาหน่ายด้านใด ที่ทา่ นให้ความสำาคัญมากที่สด ุ
การลดราคา การโฆษณา การแจกของ
แถม
การชิงโชคจับรางวัล อื่น ๆ โปรดระบุ......................................

18) ท่านคิดว่า ราคา ซีดี เพลงลิขสิทธิ์ ที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร


ตำ่ากว่า 25 บาท 25-50 บาท 51-100 บาท
101-150 บาท 151-200 บาท

19) รายจ่ายต่อเดือนของท่านในการซื้อซีดีเพลง
น้อยกว่า 100 บาท 101 – 200 บาท
201 – 300 บาท มากกว่า 300 บาท
20) ชนิดของซีดีเพลงที่ทา่ นซื้อ
เพลงสากล เพลงสตริง เพลงไทยลูกทุ่ง
เพลงปอป เพลงร็อค
21) ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อซีดีเพลงของท่านคือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ราคา ศิลปิน กระแสนิยม
3:
โดยทำาเครื่องหมายถูก ( ) ในช่อง ว่างหน้าข้อความที่ตรงกับตัว
ท่านหรือตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียงข้อละ 1 คำาตอบ

Page 3 of 3
ชุดที่ _________
(
้ 1 )

้ ้
้ ้

้ ้
้ ้

1 ท่านคิดว่า ซีดี ลิขสิทธิ์มี


คุณภาพที่ดีกว่า ซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์
2 ท่านคิดว่า ซีดี ลิขสิทธิ์ มี
จำานวนเพลงที่น้อยกว่า ซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์
3 ท่านคิดว่า ซีดี เพลง ละเมิด
ลิขสิทธิ์มีเพลงทีท ่ ่านชื่นชอบ
มากกว่า ซีดี ที่ถูกลิขสิทธิ์
4 ซีดี ละเมิดลิขสิทธิม ์ ีราคาถูก
กว่า ซีดี ที่ถูกลิขสิทธิ์
5 ถ้าราคาซีดีที่ถูกลิขสิทธิ์ ราคา
ตำ่ากว่าทีเ่ ป็นอยู่ในปัจจุบัน
ท่านจะเลือกซื้อซีดีที่ถูก
ลิขสิทธิ์
6 ท่านมักจะซื้อ ซีดี ตามความ
สะดวก
7 ท่านคิดว่า ซีดี ลิขสิทธิ์หาซื้อ

Page 4 of 3
ชุดที่ _________
ได้งา่ ยกว่า ซีดี ละเมิด
ลิขสิทธิ์
8 ถ้า ซีดี ลิขสิทธิ์ มีการจัดโปร
โมชั่นท่านจะเลือกซื้อซีดีที่ถูก
ลิขสิทธิ์

Page 5 of 3