You are on page 1of 6

1.

Internet–história
Prvé uzly tvoriace internet vznikli v roku 1969 ako ARPANET, sieť vytvorená skupinou
ARPA (Advanced Research Projects Agency) ministerstva obrany (Department of Defense)
Spojených štátov Amerických. Ranný výskum, ktorý prispel k vzniku ARPANETu, bol z
oblastí práce na decentralizovaných sieťach (z obranných dôvodov), teórie hromadnej
obsluhy a prepínania paketov. 1. januára 1983 zmenil ARPANET svoj základný sieťový
protokol z NCP na TCP/IP, čím vznikol internet ako ho poznáme dnes.
Ďalším dôležitým krokom vo vývoji bolo vybudovanie univerzitnej chrbtovej siete National
Science Foundation, NSFNetu v roku 1986. Dôležité, dovtedy oddelene existujúce siete
vrátane Usenetu a Bitnetu tak boli úspešne asimilované do internetu.
Internet získal širokú pozornosť verejnosti v 90. rokoch 20. storočia. V auguste 1991 Tim
Berners-Lee publikoval svoj nový projekt World Wide Web, dva roky po tom, ako začal s
tvorbou značkovacieho jazyka HTML a protokolu HTTP. Zverejnil prvé stránky organizácie
CERN vo Švajčiarsku. Niekoľko akademických a vládnych inštitúcií tiež prispelo stránkami,
ale verejnosť ich zatiaľ nevidela. V roku 1993 bola vydaná prvá verzia webového
prehliadača (browsera) Mosaic, na vývoji ktorej sa výraznou mierou podieľal vtedy študent
Marc Andreessen. V roku 1994, ako 22 ročný spoluzakladateľ Netscape Communications
Corporation, ponúkol k stiahnutiu zadarmo prehliadač Netscape Navigator a tým sa začala
verejnosť zaujímať o dovtedy akademicko-technický internet. V roku 1996 bolo slovo
„internet“ už bežne používané.

2. Internet-základné pojmy
Internet ( sieť sietí), hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém
vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketov
za použitia štandardizovaného Internet Protocolu (IP) a mnohých ďalších protokolov.
Pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí. Slúži
ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická pošta, chat a
systém vzájomne prepojených webstránok a dokumentov World Wide Webu (WWW).
Slovo internet je skratkou z anglického výrazu interconnected networks - prepojené siete.

ISP - Internet Service Provider, poskytovatelia pripojenia


- zahraničná konektivita, ISP sa sám pripája k iným ISP v zahraničí na ich siete
- zpočiaku riešené hlavne technické problémy
- teraz i etické (špekulatívna registrácia domén)

Adresa, adresné systémy:


E - mailová adresa - ľudia
Uživatel@doménaN....doména 1 (vrcholová)

IP adresa - počítačové uzly


32 bitové číslo (zapisuje se ako 4 dekadická čísla oddelene bodkami)
napr. 168.192.5.1
- priradená po dobu spojenia, buď staticky tá istá, alebo dynamicky z množiny práve
nepriradených IP adries
- budúcnosť 128 bitov
doménová adresa
- miesto IP adresy synonyma mien, domény
- symbolické mená uzlových počítačov
- doména je organizačný subjekt, oprávnený prideľovať nové symbolické mená v prísne
vymedzenom okruhu pôsobenia a vytvárať subdomény
- domény tvoria hierarchiu
- vrcholové domény (top level, TLD) sú skratky krajín (pr.SK, CZ), alebo tzv. generické
domény (pôvodné domény): 7
- .edu -školstvo, .com - obchodné organizácie, .gov - vládne inštitúcie, .mil - vojaci, .net
- getawaye, .org - ostatné (okem .gov, . mil ich môže používať každý)
- nové generické domény: .aero, . biz, .coop, .info., .museum, .name, .pro
- TLD sú spravované centrálne
- služba DNS (Domain Name System - systém doménových mien) prevádza prevody
symbolických adries na číselné adresy (IP)
- každá doména má nameserver (aspoň 2) - obrovská, distribuovaná
- databáze s údajmi o každej doméne
- každá doména má svojho správcu

URL - dokumenty
- URL - Uniform Resource Loctor - jednotný zdrojový lokátor, adresa zdroja,
dokumentu, URI - identifier
časti URL:
1. časť - špecifikuje metódu prístupu k zdroju (protokol, najčastejšie HTTP - Hypertext
Transfer Protocol, protokol pro prenos hypertextu)
2. symbolická adresná časť hostiteľského počítača (www serveru)
3. časť - cesta k objektu na tomto počítači vrátane mena

- hypertextové dokumenty - HTML (Hypertext Markup Language - hypertextový


značkovací jazyk), sú umiestené na www serveri

- www = World Wide Web (celosvetová síeť)

- klient, tj. browser pracuje na počítači užívateľa, komunikuje so serverom podľa


protokolu http, odovzdáva požiadavky a preberá výsledky

centrálne je v Internete zabezpečené (celosvetovo):


- prideľovanie IP adries (nutné pre faktické fungovanie prenosových služieb)
- prideľujú sa bloky adries providerovi, ten ich ďalej rozdeľuje
- DNS - správa doménových mien
3. Počítačová sieť
Počítačová sieť je súhrnné označenie technických prostriedkov, pomocou ktorých je
realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom
komunikáciu podľa zadaných pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je
zdieľanie informácií a technických zariadení
Význam počítačových sietí
• Zdieľanie údajov - vďaka tomu, že dátové súbory sú uložené na serveroch siete a pripojení
používatelia majú k nim prístup, môže potrebné dátové súbory spracovávať viac
používateľov siete súčasne.
• Zdieľanie prostriedkov - umožňuje pracovným staniciam spoločne používať prostriedky
siete, ktoré ponúkajú servery siete. Najčastejšie ide o zdieľanie diskov, keď lokálne disky
pracovných staníc nemajú kapacitu a zdieľanie tlačiarní.
• Zvýšenie spoľahlivosti systému - v súvislosti so zdieľaním prostriedkov je možné v
prípade poruchy zdieľaného prostriedku nahradiť tento prostriedok iným (tlačiareň...) a
systém môže pracovať ďalej. Ak má používateľ svoje programy a údaje uložené na serveri,
je možné v prípade poruchy pracovnej stanice pokračovať v práci na inej pracovnej stanici.

Počítačové siete si môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií.


Podľa veľkosti
• Personal area network PAN - veľmi malá osobná sieť. Spolupracujúce zariadenia obvykle
slúžia len jednej osobe (typicky prepojenie mobilu a počítača, PDA, notebooku ...) spája
zariadenia rádovo v dosahu metrov. Na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové
technológie (WiFi, IrDA, BlueTooth).
• Local area network (LAN) – lokálna počítačová sieť. Spájajú uzly (počítače) v rámci
malého územia, resp. v rámci jednej budovy rádovo do vzdialenosti sto metrov. Slúžia
hlavne pre zdieľanie dát a zdrojov (zariadení) v rámci jednej firmy, budovy, lokality ... LAN
sú obvykle v súkromnej správe, je tvorená jedným káblovým systémom (alebo iným
prenosovým prostriedkom - rádiové vlny a pod.). Prenosové rýchlosti dosahujú rádovo
desiatky až stovky Mbit/s(najčastejšie technológie v LAN Ethernet ,Bezdrôtové siete Wi-Fi,
Blue Tooth,Fiber Distributed Data Interface (FDDI) )
• Metropolitan area network (MAN) – metropolitná sieť. Sieť tohoto typu prepája lokálne
siete v mestskej zástavbe - obvykle je obmedzená na jedno mesto. Spája do vzdialenosti
rádovo desiatky km. Metropolitné siete umožňujú rozšírenie pôsobnosti LAN ich
predĺžením, zvýšením počtu uzlov, zvýšením prenosovej rýchlosti. Rýchlosť v MAN býva
vysoká, ale charakterom sa radí k sietiam LAN. Siete môžu byť súkromné , ale i verejné a
prenajímané.
• Wide area network (WAN) – rozsiahla sieť. Spája rôzne LAN a MAN siete v pôsobnosti
krajín, kontinentov ale i sveta.
Rozľahlé siete umožňujú komunikáciu na veľké vzdialenosti. obvykle bývajú verejné, ale
existujú aj súkromné WAN siete. Prenosové rýchlosti sa veľmi líšia podľa typu siete.
Začínajú na desiatkach kbit, ale dosahujú aj rádovo Gbit/s. Klasickým príkladom takejto
siete je internet.
Mezi rozľahlé WAN siete patria:
Integrated Services Digital Network (ISDN)
X25
Frame Relay
Switched Multimegabit Data Service (SMDS)
Asynchronous Transfer Mode (ATM)
WiMax (IEEE 802.16d)
Podľa funkčného vzťahu
• Client-server
Server poskytuje služby staniciam – klientom (workstation, pracovná stanica). Serverov
môže byť viacero typov - podľa typu poskytovaných služieb - súborový server, tlačový
server, poštový server, www server, ftp server ... nemusí platiť vzťah, že jeden server je
jeden počítač. Na jednom fyzickom počítači môže existovať viacero serverov.
• Peer-to-peer
Termín pochádza z angličtiny a znamená „rovný k rovnému“, označuje sa tiež ako p2p sieť.
Každá stanica v sieti môže vyčleniť nejaký svoj prostriedok (diskový priestor, tlačiareň,
mechaniku ...) na zdieľanie. Iná stanica môže tieto prostriedky využívať. Tento typ siete
obvykle nemá centrálnu správu, každý uzol sa spravuje sám.
Podľa topológie
topológia fyzická -prepojení uzlov
topológia logická - spôsob komunikácie uzlov
Kľúčovú úlohu v sietiach akéhokoľvek typu zohrávajú aktívne prvky. Ich úlohou je prepájať
jednotlivé časti sietí, menia typy rozhraní, spôsoby komunikácie, zaisťujú bezpečnosť a
riadia sieť. Sieť môže byť prepojená priamo z počítača do počítača, alebo s využitím týchto
aktívnych prvkov.
Všetky návrhy siete vychádzajú z troch základných topológií:
• Zbernicová topológia siete - ak sú zapojené za sebou pozdĺž jediného kábla (segmentu)

• Hviezdicová topológia siete - ak sú počítače zapojené k segmentom, ktoré vychádzajú z


jediného bodu (rozbočovača)
• Prstencová topológia siete - ak sú počítače zapojené ku káblu, ktorý tvorí prstenec

• Neobmedzená topológia (mesh)

Topológia Výhody Nevýhody


Ekonomické využitie kábla. Sieť môže pri veľkej prevádzke
Média nie sú drahé a ľahko sa s spomaliť. Porušenie kábla môže
Zbernicová
nimi pracuje. Jednoduchá, ovplyvniť veľa používateľov.
spoľahlivá. Ľahko sa rozširuje. Problémy sa ťažko fixujú.
Zlyhanie jedného počítača môže
Rovnocenný prístup pre všetky mať dopad na celú sieť.
Prstencová počítače. Vyvážený výkon aj pri Rekonfigurácia siete preruší jej
veľkom počte používateľov. prevádzku. Problémy sa ťažko
fixujú.
Ľahká modifikácia a pridávanie
nových počítačov. Centrálne
Ak zlyhá centrálny prvok, zlyhá
Hviezdicová monitorovanie a správa.
celá sieť.
Zlyhanie jedného počítača
neovplyvní ostatok siete.
Domáca úloha

4. Služby Internetu
5. Sieťové prvky – rozdelenie, funkcia
6. Druhy vodičov
http://fpedas.utc.sk/~adamko/prednaskyleto/leto.htm