You are on page 1of 22

J2Concept®

ตะลุย
Java™ Web Services
ฉบับสอบผาน Sun Certified Developer for Java Web Services Exam

เรียบเรียงโดย ฉัตร ครบตระกูลชัย , SCDJWS


Sun Certified Developer for Java Web Services คนแรกของประเทศไทย

“The Sun Certified Professional Logo is a trademark of Sun Microsystems, Inc.”


ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

คํานิยมจากผูอานฉบับตัวอยาง
Satyaki Gupta, Java Developer,
Cognizant Technology Solutions Kolkata (India) (http://www.cognizant.com)

" I am interested about your book. Please let me know how I can get it over here in
Kolkata, India. Is there a provision of buying it online so that it may be shipped to
me? Or a PDF version maybe… "

คุณธนรัตน ตุลาผล, Programmer, Harmonious Co., Ltd.


" ดีใจครับที่จะมีคนเขียนหนังสือแนวนี้ครับ และชอบลีลาการเขียนแบบนี้ครับอานแลวเพลินดี
เหมือนอานการตูนเลยครับ แตไดความรูดวย สวัสดีครับ "

คุณดังไกล แมนพงษ, Programmer, Central Information Analysis Co., Ltd.


" อานงายไดใจความ ตรงไปตรงมา และไมเหมือนอานหนังสือที่ตองมีการกําหนดจิตมากๆ
แคอานสบาย ๆ ก็นาจะเขาใจ ดีใจครับที่จะมีคนไทยที่เพียรพยายามเขียนหนังสือแนวนี้ออกมา
ขอใหมีผลงานออกมาอื่นเยอะๆ ครับ "

คุณสุพจน แซเลา, Programmer, Ayutthaya Technology Service Co., Ltd.


" ดีครับ ผมชอบการใชคําพูดที่ตรงไปตรงมาดี ไมจําเปนตองใชศัพททางวิชาการมากเกินไป
ผมอยากไดคนแตงหนังสือแนวนี้ออกมามากๆ ครับ เพราะคิดวาอานแลว ไมตองเครียดมาก "

คุณสมศักดิ์ ตระการรุง, นักศึกษา ป4 สาขา Computer Science, มหาวิทยาลัยรามคําแหง


" สนใจมาก ๆ ครับเพราะใช up เงินเดือน ตอนนี้กําลังเตรียมตัวสอบ SCJP อยูครับ "

คุณนฤพนธ พนาวงศ, อาจารย ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค


"อานเจอใน webboard ของมหาวิทยาลัย จึงสนใจหนังสือเปนอยางมากครับ และสนใจสั่งซื้อสักเลมครับ.....
หากมีเลมอื่น ๆ อีกก็สนใจนะครับ รูสึกวา เขียนไดดีมากเลยครับ หาหนังสือดี ๆ ที่เปนภาษาไทยอานยากมาก
ครับ"

รายชื่อบริษัทของนักพัฒนาบางสวนที่ไดสั่งจองหนังสือลวงหนา

PWS Consulting Company Limited


Thai Wacoal Public Company Limited
UOB Asset Management Company Limited
Wireless Innovation Company Limited
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

ตะลุย Java™ Web Services


ฉบับสอบผาน Sun Certified Developer for Java™ Web Services Exam
เขียนโดย ฉัตร ครบตระกูลชัย, จํานวน 410 หนา
ISBN : 974-9993-97-9

ราคา 399 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2549 โดย ฉัตร ครบตระกูลชัย


หามการลอกเลียน ทําสําเนา ถายเอกสาร ไมวาสวนใดสวนหนึ่งของหนังสือเลมนี้
นอกจากจะไดรับอนุญาต

เนื้อหาและขอความตาง ๆ ในหนังสือเลมนี้ไมไดรับการสปอนเซอรใด ๆ จากบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็ม (Sun


Microsystems, Inc.)
ทั้งนี้ Java, Java Development Kit, JSP, Servlet, EJB, J2EE, JDBC, J2SE, NetBeans,
Sun Java Studio Creator, Sun Java Studio Enterprise, Solaris, SPARC, SunOS และโลโก
ของ Java เปนเครื่องหมายทางการคา (trademarks) หรือเครื่องหมายทางการคาที่จดทะเบียน (registered
trademarks) ของบริษัท Sun Microsystems, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ
ฉัตร ครบตระกูลชัย
ตะลุย Java™ Web Services. – กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.
410 หนา.
1. เว็บไซต. 2. จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร). I. ชื่อเรื่อง.

006.76

จัดพิมพและจําหนายโดย :
บริษัท เจ ทู คอนเซ็ปต จํากัด
J2Concept Co., Ltd.
81/29-30 ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
E-mail : j2concept@gmail.com
URL : http://www.j2concept.cjb.net

พิมพที่ :
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทร. 0-2218-3563
URL : http://www.cuprint.chula.ac.th

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

คํานํา

การมองสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอรในรูปแบบการใหบริการ หรือ Service-oriented architecture


(SOA) กําลังเปนหัวขอที่รอนแรงในวงการคอมพิวเตอรระดับองคกรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ อัน
เนื่องมาจากศักยภาพของมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี Web Services ซึ่งอาศัยแนวความคิดของ SOA
เปนพื้นฐาน ไดชวยยนเวลาในการพัฒนา application ไดอยางนาทึ่ง เพราะ application ที่เกิดจาก web
services จะมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหตอบสนองตรงกับความตองการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาไดงายกวาเดิม ยิ่งไปกวานั้น SOA ยังถูกจัดใหเปนคลื่นลูกใหมทางเทคโนโลยีอีกดวย
Gartner บริษัทวิจัยและใหคําปรึกษาขอมูลทางธุรกิจชั้นนําของประเทศอเมริกา ไดมีรายงานออกมาวา กอนป
ค.ศ.2008 SOA จะกลายมาเปนแบบเรียนพื้นฐานทั่วไปของ Software Engineering และตั้งแตปค.ศ.
2008 เปนตนไป มากกวา 75% ของโครงงานจะใชเทคโนโลยีที่เปน SOA และ Web Services เปนตัว
พัฒนา (แหลงขอมูล http://www.gartner.com/)

แมวาเทคโนโลยีที่เปน SOA และ Web Services จะเปนแนวโนมที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตอันใกลอยาง


ชัดเจน แตองคกรบางแหงยังมองไมเห็นความคุณคาของการเปลี่ยนแลงไปสู SOA ยิ่งไปกวานั้น คนบางคนก็ยัง
มีลักษณะสายตาที่วางเปลาเมื่อไดยินคําวา SOA หรือ Web Services

ไมวาจะเปนบริษัทชั้นนําทางดาน ERP อยาง Oracle หรือ SAP ตางก็ใชหลักการ SOA และ Web
Services ในการพัฒนา application ตัวใหมลาสุดของตน ไดแก Oracle Fusion Middleware™ และ
SAP NetWeaver™ ตามลําดับ และภาษาที่ใชในการพัฒนา ก็คือ ภาษาจาวานั่นเอง

RouteOne LLC เปนตัวอยางการใชงานจริงในปจจุบันของ Service-Oriented Architecture (SOA)


ที่ พั ฒ นาโดยจาวาเทคโนโลยี ซึ่ ง เกิ ด จากบริ ษั ท ชั้ น นํ า ทางด า นอุ ต สาหกรรมยานยนต อั น ได แ ก General
Motors Acceptance Corporation (GMAC), Ford Motor Credit Company (FMCC),
Daimler Chrysler Services (DCS) และ Toyota Financial Services (TFS) โดยนําเสนอระบบ
credit aggregation management system (CAMS) เพื่อจัดการขอมูลทางการเงินของผูจําหนาย
รถยนตที่มีจํานวนกวา 22,000 แหงในประเทศอเมริกา (แหลงขอมูล http://www.routeone.com/ และ
http://java.sun.com/developer/technicalArticles/Interviews/routeone_qa.html)

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

Ê เกี่ยวกับผูเขียน
ฉัตร ครบตระกูลชัย มีประสบการณการทํางานทางดานการเขียนและพัฒนาโปรแกรม ตั้งแตบริษัทหองแถว
(เราใหคําจํากัดความกับ บริษัทที่ชอบสรางภาพและอางเครดิตหรืออาศัยความนาเชื่อถือในฐานะที่เปน partner
ของบริษัทชั้นนํา เพื่อไปรับงานมาทํา แตไมมีปญญาในการพัฒนาเอง กลับไปจางเด็กจบใหมมาทํางานแทนเพราะ
ประหยัดตนทุนและหลอกใชงาย วา “บริษัทหองแถว”) จนถึงบริษัทชั้นนําระดับโลกที่มีคุณภาพในการบริหาร
จัดการทางดาน Software ระดับสูงสุด (CMMI® Level 5) อยาง Infosys Technologies Limited
(NASDAQ: INFY) ซึ่งมีหุนอยูในตลาดหลักทรัพย NASDAQ ของอเมริกา

ปจจุบัน ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัท เจ ทู คอนเซ็ปต จํากัด และยังเปนผูฝกสอนในหลักสูตรอบรม


“ตะลุย™ จาวาเทคโนโลยี” ของ บริษัท เจ ทู คอนเซ็ปต จํากัด อีกดวย

ประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรมของผูเขียนที่ไดรับ ณ ปจจุบัน ไดแก


• Sun Certified Developer for Java Web Services
• Sun Certified Business Component Developer for J2EE 1.3
• Sun Certified Web Component Developer for J2EE 1.4
• Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4

Ê เกี่ยวกับ J2Concept®
บริษัท เจ ทู คอนเซ็ปต จํากัด เปนบริษัทที่เกิดขึ้นมาเพื่อสรางนักพัฒนารุนใหมในประเทศไทยใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาจาวาอยางแทจริง นอกจากจะใหคําปรึกษาและพัฒนาโปรแกรม
ให กั บ ลู กค า โดยตรงแลว (เราจะไม รั บ งานผา นมื อ จากบริ ษัท อื่น หรือ สง งานให บ ริษั ท อื่ น ทํา เราเติ บ โตด ว ย
ความสามารถของเราเองอยางแทจริง) ทางบริษัทยังเปดอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวาซึ่งเปน
หลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะเนนการนําไปใชงานจริง ชื่อ วา “ตะลุย™ จาวาเทคโนโลยี ” ผูผานการอบรมใน
หลักสูตรดังกลาวจะสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับงานของตนไดอยางแทจริง เพราะจาวาเปน
เทคโนโลยีเปด (Open standard) ซึ่งปรากฏอยูในผลิตภัณฑชั้นนําตาง ๆ ไมวาจะเปน Oracle Fusion
Middleware™ และ SAP NetWeaver™

ปจจุบันหลักสูตร “ตะลุย™ จาวาเทคโนโลยี” ประกอบไปดวย 4 หลักสูตรยอย อันไดแก


• ตะลุย Java™
• ตะลุย JSP & Servlet™
• ตะลุย EJB™
• ตะลุย Java Web Services
ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ j2concept@gmail.com*
*โปรดระบุรายละเอียดของทาน (ชื่อ-ตําแหนงงาน-บริษัท) และคําถามของทานใหชัดเจน
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมตอบ e-mail กลับโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

รูหรือเปลา ...
ฉัตร ครบตระกูลชัย เปนผูที่มีดวงดีที่สุดในงาน Sun Tech Day Thailand ที่ผานมา เพราะเปนคนไทยเพียง
คนเดียวที่ไดจับมือ (shake-hands) กับ James Gosling – The father of Java (พระบิดาแหงจาวา ผู
ประดิษฐคิดคนภาษาจาวา และสรางตนแบบของ compiler และ virtual machine ปจจุบันดํารงตําแหนง
VP & Fellow บริษัท Sun Microsystems, Inc.) บนกลางเวทีงาน Sun Tech Day Thailand
เนื่องจากเปนผูโชคดีจากการจับฉลากชิงรางวัลที่ 1 จากจํานวนผูเขารวมงานนับรอยทาน โดยผูจับฉลากและมอบ
รางวัลนี้ ก็คือ James Gosling นั่นเอง

ฉัตร ครบตระกูลชัย ยังเปนคนไทยเพียงคนเดียวที่เปนผูชนะและไดรับรางวัล NetBeans T-shirt จากการเขา


รวมการแขงขัน NetBeans Guess the Glyph Competition ซึ่งจัดโดย NetBeans.org
ในการแขงขันครั้งนี้ มีนักพัฒนาภาษาจาวานับแสนคนจากทั่วทุกมุมโลกเขารวมการแขงขัน และเปดโอกาสใหเขา
รวมการแขงขันเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 7 สัปดาหกอนการเปดงาน Java One 2006 ที่จัดขึ้นในเมือง San
Francisco, California ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทานสามารถเขาไปดูรายชื่อของผูที่ไดรับรางวัลนี้ ซึ่งมีจํานวนเพียงแค 35 ทานเทานั้น ไดที่
http://www.netbeans.org/competition/glyphs-winners.html

เชื่อหรือไม ...
คุณไดดูหนังเรื่อง Minority Report หรือไม ?
ในหนังเรื่องนี้ พระเอกของเรื่อง คือ Tom Cruise ไดใชมือกวาดไปบนอากาศ เพื่อสั่งการและควบคุมการ
ทํางานของคอมพิวเตอรบนรูปภาพ 3 มิติ แทนการใช mouse ดังที่เราใชงานกันอยูในปจจุบัน
ปจจุบัน สิ่งที่คุณเห็นในหนังเรื่องนี้ สามารถทํางานไดจริงแลว ซึ่งบริษัท Sun Microsystems, Inc. เปดให
ผูเขารวมงานไดทดลองเลนดูในงาน Java One 2006 ที่ผานมา
โครงงานนี้ที่มีชื่อวา GoMonkey ซึ่งเปนโครงงานที่พัฒนาตอยอดมาจากโครงงาน Looking Glass
ใครที่ไมเคยดูหนังเรื่องนี้ เลยจินตนาการไมออก เขาไปดูรายละเอียดจริงไดเลยครับ ที่

https://lg3d.dev.java.net/#WhatsNew
หรือที่
http://www.gomonkey.at

นอกจากนี้ ทานสามารถเขาไป download ภาพยนตรตัวอยางซึ่งแสดงการทํางานของโครงงานนี้ ไดที่

https://lg3d-core.dev.java.net/files/documents/1834/33275/gomonkey-rm.rm
หรือที่
http://www.gomonkey.at/zdfheute2006.wmv

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

คําถาม-คําตอบเกี่ยวกับขอสอบ Sun Certified Developer for Java Web Services


(SCDJWS Certification)

1. จําเปนที่จะตองสอบผาน Sun Certified Java Programmer (SCJP) กอนหรือไม


ใชแลวครับ ไมวาจะเปน Sun Certified Business Component Developer หรือ Sun Certified
Web Component Developer ตางก็ตองสอบผาน Sun Certified Java Programmer ทั้งสิ้น
(ปจจุบัน Sun Certified Programmer for Java 2 Platform 5.0 certification exam เปนขอสอบ
ชุดลาสุด)

2. คําถามมีทั้งหมดกี่ขอ
คําถามมีทั้งหมด 69 ขอ แตทุกคนที่สอบจะไมพบคําถามที่เหมือนกันทั้งหมด 69 ขอ เพราะขอสอบมีหลายชุด
อยางไรก็ตาม ทางผูออกขอสอบไดกลาววา ผูทําการสอบทุกคนจะไดรับคําถามที่มีระดับความยากที่เทากันโดย
เฉลี่ยจากทุกหัวขอ (ซึ่งโดยสวนตัวผูเขียนไมคอยจะเชื่อสักเทาไหร)

3. มีเวลาเทาไหรในการสอบ
คุณมีเวลาที่ใชในการสอบทั้งหมด 150 นาที โดยทั่วไปเวลาไมใชปญหาใหญในการสอบ เพราะคําถามไมได
ซับซอนจนตองใชเวลาในการคิดมากนัก แตก็อยาประมาทในเรื่องเวลาสําหรับบุคคลที่ภาษาอังกฤษไมคอยจะ
แข็งแรงซักเทาไหรนัก

4. คําถามมีหนาตาเปนอยางไร
คําถามทั้งหมดเปนภาษาอังกฤษ โดยมีลักษณะเปนสองแบบใหญๆ คือ แบบเลือกตอบ (multiple choice)
และแบบจับคู (drag-and-drop) โดยในแบบเลือกตอบ คุณจะพบทั้งแบบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือกหรือหลาย
ตัวเลือก สวนขอสอบที่เปนแบบ drag-and-drop จะมีจํานวนอยูที่ประมาณ 5 ขอโดยเฉลี่ย บางคนอาจจะพบ
มากกวานี้ถึง 7 ขอ หรือนอยกวานี้เพียงแค 2 ขอ แลวแตดวงครับ คุณสามารถดูตัวอยางขอสอบ (mock exam)
ไดในหนังสือเลมนี้

5. ตองตอบคําถามใหถูกเปนจํานวนกี่ขอถึงจะสอบผาน
คุณจําเปนตองตอบคําถามใหถูกตองเปนอยางนอย 47 ขอ (68%) ถึงจะสอบผาน เมื่อคุณทําการตอบคําถาม
ทั้งหมดเรียบรอยแลว คุณจะรูผลในชั่วพริบตาหลังจากที่คุณกดปุมเพื่อยืนยันวาคุณทําขอสอบเสร็จแลว (แนนอน
เรารูวา SCDJWS คนตอไปตองเปนคุณ !)

6. อะไรบางที่คุณจะไดรับหลังจากที่คุณทําการสอบเสร็จ
กอนที่คุณจะออกจากศูนยทดสอบ คุณตองแนใจวาคุณไดรับใบแสดงผลการสอบ (exam report) ซึ่งเปนตัว
บอกวา ในแตละหัวขอคุณไดคะแนนเปนจํานวนเทาไหร และคุณสอบผานหรือไม โปรดเก็บใบแสดงผลการสอบ
(exam report) ไว เพราะมันจะเปนหลักฐานเบื้องตนที่ใชแสดงวาคุณสอบผานแลว หลังจากนั้นประมาณสอง
สัปดาหหรือมากกวานั้นจากวันสอบ คุณจะไดรับชุด Certification Kit จาก Sun Educational Services
ซึ่งประกอบไปดวย ใบรับรองของจริง (Sun certified certificate), บัตรรับรอง, เข็มกลัด, จดหมายแสดง
ความยินดีและสัญญาการใชเครื่องหมาย SCDJWS Logo บนนามบัตรหรือ resume

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

7. เสียคาใชจายในการสอบเทาไหร และตองทําการลงทะเบียนอยางไร
คาใชจายในการสอบมีราคาเปน US $150 ซึ่งคิดเปนเงินไทยได 6,612.60 บาท (หลังจากรวมภาษีแลว) ซึ่ง
เปนราคาที่คอนขางแพง นั่นเปนเหตุผลวาทําไมคุณถึงจําเปนตองอานหนังสือเลมนี้ เพื่อใหคุณแนใจวาคุณจะสอบ
ผานไดตั้งแตครั้งแรก

คุณสามารถติดตอซื้อชุดเอกสารในสอบ (exam voucher) ไดที่บริษัท Sun Microsystems (Thailand)


Ltd. ซึ่งตั้งอยูที่ ชั้น 23 ตึก Bangkok City Tower ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร โทรศัพท
02-344-6888 E-mail : Edu_Enquiry_TH@sun.com

ใน exam voucher จะมีรหัสเพื่อใชในการลงทะเบียนสอบตามศูนยสอบของ Prometic Testing Center


ซึ่งมีอยูหลายแหงในประเทศไทย เชน NECTEC เปนตน โดยคุณสามารถลงทะเบียนผานทางเว็ปไซด
http://www.2test.com เพื่อทําการนัดวัน เวลา และสถานที่ที่คุณตองการไปสอบไดดวยตนเอง

หมายเหตุ บริษัท Sun Microsystems (Thailand) Ltd. คิดราคาคา voucher เปน 6,613 บาทเสมอ
ไมวาอัตราการแลกเปลี่ยนคาเงินบาทของไทยกับคาเงินดอลลารของอเมริกาจะเปนเทาไหรก็ตาม ยกเวนวาคุณ
ไดรับสวนลด 10% (ราคาเหลือเพียง 5951.34 บาท) จากโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นในเหตุการณตาง ๆ เชน งาน
Sun Tech Day Thailand เปนตน

อยางไรก็ตาม exam voucher ที่คุณทําการซื้อมาจะมีอายุการใชงานเพียงแค 1 ปนับจากวันที่คุณทําการซื้อ


ดังนั้น ถาคุณยังไมมีความพรอมในการสอบ การซื้อ exam voucher ราคาถูกมาเก็บไวใชในการสอบจึงไมใช
แนวความคิดที่ดีนัก

8. โปรแกรมที่ใชในการสอบ (exam software) มีหนาตาเปนเชนไร


คุณไมตองกังวลกับในเรื่องนี้มากนัก เพราะวามันใชงานงายมาก คําถามจะแสดงออกมาบนหนาจอ และคุณก็เพียง
แคทําการตอบไปตามปกติ ถาคุณยังไมตองการตอบ คุณสามารถทําการขามคําถามนี้ไปและกลับมาทําในภายหลัง
ได นอกจากนี้ คุณยังสามารถทําการ “mark” คําถามในแตละขอไว (โดยการ click checked box) ในขอที่
ไมแนใจหรือยังไมไดตอบ เพื่อที่คุณจะสามารถสังเกตไดวาคําถามขอนี้ยังไมไดตอบและกลับมาตอบได หรือตอบ
ไปแลวแตตองการเปลี่ยนคําตอบ

หมายเหตุ คุณสามารถทดลองใช exam software จากบริษัทที่ทําการขายตัวอยางขอสอบได โดยทําการ


download mock exam ไดจากเว็บของบริษัทนั้น เชน http://www.whizlab.com เปนตน ซึ่งจะมีการ
ทํางานในลักษณะเดียวกันกับ exam software ที่ใชในการสอบจริง เพียงแตรูปรางหนาตาอาจจะแตกตางกัน
เล็กนอย และขอสอบอาจจะไมตรงกับของจริงเทาใดนัก

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

9. ควรใชระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบซักเทาไหร
ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบ ขึ้นอยูกับคุณมีประสบการณและความเขาใจในหลักการของ Servlet & JSP,
EJB และ Web Services (XML, WSDL, SOAP, UDDI) มากนอยแคไหน ถาคุณยังใหมสําหรับ
Web Services แตมีความคุนเคยกับ Servlet & JSP และ EJB อยูแลว คุณอาจตองการเวลาประมาณ 8 -
20 สัปดาห (ขึ้นกับวาคุณสละเวลาใหกับมันวันละเทาไหร) แตถาคุณคุนเคยกับ Web Services มาบางแลวแค
3 สัปดาหก็เพียงพอแลวครับ

หมายเหตุ สําหรับผูที่ยังไมมีความรูทางดาน Servlet & JSP และ EJB มาเลย คอนขางจะลําบากมากซัก


หนอย เพราะ Java Web Services เปนเทคโนโลยีที่ตองอาศัยพื้นฐานของ Servlet & JSP และ EJB
(J2EE component) นอกจากนี้คุณยังอาจพบขอสอบที่เกี่ยวของกับ Servlet & JSP หรือ EJB ไดโดยตรง
คุณอาจจะตองใชความจําเขามาชวยมากหนอย เมื่อผูเขียนอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งสอง หรือไมก็บวกเวลา
เพิ่มเขาไปในการทําความเขาใจหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีทั้งสองนั้น

คําถามเกี่ยวกับหนังสือเลมนี้

1. ทําไมถึงเลือกใช NetBeans IDE ?


เรามีความคิดวา การศึกษาและเรียนรูจาวาเทคโนโลยี ควรใชเครื่องมือที่มาจากเจาของเทคโนโลยีโดยตรง แมวา
บางทานจะชอบเครื่องมือตัวอื่นมากกวา และคุณยังแนใจไดวา code ที่เกิดจากโปรแกรม NetBeans จะ
สามารถทํางานไดจริงกับ Web App Server ทุกตัว ในขณะที่เครื่องมือบางตัวจะสราง code ที่มี
ลักษณะเฉพาะขึ้นมา ซึ่งสามารถทํางานไดกับผลิตภัณฑของตนเองเทานั้น นอกจากนี้ภายใน NetBeans ยังมี
ตัวอยางของเทคโนโลยีใหมๆ ที่พรอมใหเราทดสอบ เชน Pet Store Demo ซึ่งนําเสนอ AJAX
Technology เปนตน ซึ่งคุณไมสามารถหาไดจากเครื่องมือตัวอื่น

2. ทําไมถึงตองเปน NetBeans 5.0 IDE with J2EE Application Server 8.2 PE bundle?
แมวา NetBeans 6.0 ซึ่งเปนเวอรชั่นลาสุดจะออกมาใหใชแลวก็ตาม และยังรองรับการทํางานของ
GlassFish (Java EE 5 Application Server) แตในทางปฏิบัติ คุณคงยังคงไมพบการใชงานจริงของมัน
แมวาคุณจะสามารถพัฒนา EJB 3 ได แตถาคุณไมสามารถหาสถานที่ในการ deploy ไฟลที่คุณพัฒนาขึ้นมาได
ชีวิตในการทํางานของคุณคงไมราบรื่นเทาใดนัก เพราะคุณคงไมสามารถไปบังคับใหบริษัทที่คุณทํางานอยูเปลี่ยน
มาใชงาน Server ตัวใหมไดดังใจ มีแตคุณจะถูกบังคับใหพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมอันเดิม (ซึ่งอาจเปน
J2EE 1.3) เราไมตองการใหเหตุการณเชนนี้เกิดกับคุณ (ที่รูเพียงแตเทคโนโลยีลาสุด แตไมสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีการใชงานอยูจริงได) เชนเดียวกับเทคโนโลยีทางดานรถยนต แมวาเครื่องยนตที่รองรับการทํางาน
ของ NGV จะคุมคาและประหยัดในดานเชื้อเพลิง แตเมื่อคุณขับรถออกมาจากบาน คุณคงไมพบปมน้ํามันที่
รองรับ NGV มากเทากับปมน้ํามันธรรมดาทั่วไป

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

สิ่งที่คุณจําเปนตองใชในหนังสือเลมนี้

• NetBeans IDE 5.0 with J2EE Application Server 8.2 PE bundle ซึ่งคุณสามารถ
download ไดฟรีจาก “http://www.netbeans.org/downloads/index.html” (แมวาเวอร
ชั่นลาสุดของ NetBeans IDE จะเปน 6.0 ก็ตาม ซึ่งนําความสามารถในการพัฒนาแบบ Drag &
Drop ของ Sun Java Studio Creator 2 IDE เขามารวมดวย)

• Java Web Services Developer Pack 2.0 ซึ่งคุณสามารถ download ไดฟรีจาก


http://java.sun.com/webservices/downloads/webservicespack.html

• โปรแกรม Topologi XML Judge ซึ่งสามารถ download version trial ไดฟรีจาก


http://www.topologi.com/products/utilities/xmljudge.html ซึ่งมีอายุการใชงานเพียง
แค 3 วันเทานั้น

• Specification ของมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ Web Services :

แมวาคุณจะไมจําเปนตองใชมันในการสอบ แตก็ควรที่จะบันทึก Specification เหลานี้เก็บไวในเครื่องของคุณ

XML 1.0 - http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006.html

SOAP 1.1 - http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/

WSDL 1.1 - http://www.w3.org/TR/wsdl

UDDI 2.04 - http://uddi.org/pubs/ProgrammersAPI-V2.04-Published-20020719.htm

Basic Profile 1.0 - http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.0-2004-04-16.html

JAX-RPC Specification 1.1 - http://java.sun.com/xml/downloads/jaxrpc.html

SAAJ Specification 1.3 - http://java.sun.com/xml/downloads/saaj.html

JAXR Specification 1.0 - http://java.sun.com/xml/downloads/jaxr.html

JAXB Specification 1.0 - http://java.sun.com/xml/downloads/jaxb.html

JAXP Specification 1.3 - http://java.sun.com/xml/downloads/jaxp.html

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

เก็บมาฝากจาก Infosys Technologies Ltd. (Mysore Campus)

พอดีมีโอกาสไดไปนั่งฟงเคาพูดครับ ก็เลยเก็บรายละเอียดที่คิดวานาสนใจมาเลาสูกันฟงครับ

• “How and Why Indian companies have succeeded in the IT Industry across the
Globe” – by Mohan Laxmi

เคาพูดถึงสิ่งสําคัญ 3 ประการที่ทําใหบริษัทในอินเดียประสบความสําเร็จ โดยยกตัวอยาง Infosys ดวยนะครับ


3 สิ่งนั้นคือ

1. Skill Factor ความรูความสามารถ


2. Political Factor นโยบาย การเมือง
3. Industrial Factor ธุรกิจอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร รวมถึง Infrastructure ตาง ๆ

ที่นาสนใจคือ เคาบอกวา Skill Factor นั้น สามารถถายทอดกันได (เคาใชศัพทวา transform ได) โชคดีที่เรา
อยูในธุรกิจนี้ เพราะการสรางคนขึ้นมา หรือการเขาสูธุรกิจนี้นั้นมีตนทุนนอยเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ยกตัวอยาง
ถาเปนธุรกิจกอสราง วิศวกรรม จะตองลงเงินทุนมหาศาล และใชเวลาสรางคนหลายป แตธุรกิจคอมพิวเตอร สิ่งที่
ตองลงทุน มีอยูเพียงอยางเดียว คือ “สมอง” และใชเวลานอยมาก

เพียง 5-6 เดือน จับคนมารวมกัน ทําการเทรนนิ่ง ก็สามารถผลิตคนออกมามีคุณภาพได อยางที่ Infosys ทําอยู


และเคาก็กลาวชื่นชม ทุกคนที่ไดมีโอกาสรวมงานกับ Infosys วาคุณไดทํางานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง ในป ๆ
หนึ่งมีใบสมัครเปนลานใบ เพียงแค 8000- 9000 คนเทานั้นที่ไดรับคัดเลือกใหไดเขามา และบริษัทนี้ก็ตอบ
แทนดวยการจัดสรร Facilities ใหทุกคนไดอยางยอดเยี่ยม

• “The 3 mantras of success for a young IT professional”


– by John Wright

คาถามนตรา 3 สิ่งที่นําไปสูความสําเร็จ ไดแก

1. Simplicity ความงายไมซับซอน
2. Activity การลงมือกระทํา
3. Adaptability การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

เคาพูดวา Simplicity defines Clarity (ความงาย อธิบายถึง ความชัดเจน) ยิ่งทําใหงาย ยิ่งชัดเจน ไมควรทํา
อะไรซับซอน สุดทายแลว ก็ใหทุกคน คํานึงวาการทําโปรแกรมนั้น มีอยูเพียง 3 สิ่งงาย ๆ คือ Input, Process
และ Output

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

สวน Activity หรือ Action นั้น เปนการเพิ่มโอกาส Action increases Opportunity แลวเคาก็
ยกตัวอยางวา มีอาจารยสอนปนหมอ สอนใหลูกศิษย ทําการปนหมอ โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ก็ปน ปน ปน
ลองปนไปเรื่อย ๆ ปนแรก ๆ ก็ไมสวย ปนแลวก็ทิ้ง ถึงแมวาตอนสงงาน ผลงานจะออกมาไมดี แตอยางนอย เมื่อ
มองเทียบกับผลงานชิ้นแรก ๆ จะเห็นไดวามีการพัฒนาตอเนื่องมาเรื่อย ๆ เรียกวา learn from their
mistakes (เรียนรูจากความผิดพลาด) ในขณะที่กลุมที่ 2 มีแตพวกเจาทฤษฎี ไมมีนักปฏิบัติ ไมกลาลงมือทํา
อะไร สุดทายก็สงงานมาเปนเศษดินเหนียวกอนหนึ่ง

สวนขอสุดทาย คือ Adaptability คือความสามารถในการปรับตัว ในธุรกิจนี้มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทุกวัน


มีเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา ถาคุณมีความสามารถในการ absorb changes (ดูดซับความเปลี่ยนแปลง) จะทําให
คุณอยูรอดตอไป พยายามอยาตานลม หรือทวนลม แตใหดูทิศทางลมวาไปทางไหน แลวไปตามทางนั้น

• “How globalization has helped the whole world and the role of a young IT
professional to keep the momentum (of globalization)” – by Simon Bentley

เคาพูดถึงคําวา Globalization ซึ่งเคาเองก็ไมสามารถอธิบายไดวา ความหมายที่แทจริงนั้นคืออะไร เคารูแต


เพียงวา การที่เคาไดมาพูดที่ Mysore โดยที่ตัวเคาเองนั้นเปนคน America แตมาพูดใน India โดยที่มีทั้งคน
Thai, Chinese, India นั่งฟงเคาอยูในขณะนี้นั้น คือผลพวงมาจากคําวา Globalization ซึ่งสิ่งเหลานี้จะไม
สามารถเกิดขึ้นไดเลยถายอนไปเมื่อ 100 ปที่แลว

เคาคิดวาการเกิดขึ้นของ Globalization นั้นนาจะมีอายุประมาณ 36 ป (อายุเทา ๆ กับบริษัท DHL ที่เคา


ทํางานอยู) เคาใหเรานึกตามวา

การที่คน ๆ หนึ่งทําการติดตอซื้อขายกับคนอีกคนหนึ่งนั้นเปนอยางไร

แลวถาคน ๆ นั้นสามารถทําการติดตอซื้อขายกับคนในหมูบาน เสมือนกับการติดตอซื้อขายกับคน ๆ หนึ่ง

และถาหมูบานติดตอซื้อขายกับหมูบาน ๆ หนึ่งอื่นเสมือนกับการติดตอซื้อขายกับคน ๆ หนึ่ง

และถาประเทศ ๆ หนึ่งสามารถติดตอซื้อขายกับประเทศอีกประเทศหนึ่งเสมือนกับการติดตอซื้อขายกับคน ๆ
หนึ่ง

นั่นแหละคือความหมายของคําวา Globalization

นอกจากนี้เคายังใหเรานึกถึงคําวา Global Company โดยใหเราตอบคําถามในใจวา มีบริษัทใดในโลกบาง ที่


คุณสามารถบอกไดวา บริษัทนี้ คือบริษัทที่เปน Global Company

หลายคนคงจะตอบวา HP, IBM หรือแมกระทั่ง DHL ...

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

แตเคาเฉลยวา บริษัทที่เปน Global Company นั้น จะตองเปนบริษัทที่ไมวาคุณทํางานอยูที่ใด ๆ ในโลก


ประเทศใดก็ตาม คุณจะตองรูสึกวาเหมือนทํางานอยูที่เดียว การติดตอธุรกิจจะตองเหมือนกันหมด ซึ่งปรากฎวา
คําตอบที่เราคิด ๆ มานั้นผิดหมด เพราะเคาเฉลยวามีอยูบริษัทเดียว คือ Roman Catholic Church (โบสถ
คริสต) เพราะบริษัทอื่น ๆ นั้นตอให Global ขนาดไหน ก็ยังคงมีความแตกตางในแตละแหงอยูดี ฉะนั้นเราก็คง
ตองปรับตัวใหเขากับกระแสGlobalization กันตอไป

สรุปวา เราอยูในยุคที่เปนผลพวงของคําวา Globalization และคําวา Globalization ก็เปนคําที่คิดวาพวกเรา


ทุกคนนาจะเขาใจถึงมันดีอยูแลว ก็ขอใหเราไดใชประโยชนจากมันใหมากที่สุด

แปลผิดถูกประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

เพง

หมายเหตุ
ทานสามารถเขาไปชมตัวอยางภาพ ทิวทัศน ความสวยงามของเมืองไมซอรและพระราชวังไมซอร (โดยเฉพาะใน
ยามค่ําคืน) ประเทศอินเดีย ไดที่ http://www.mysorepalace.org/main.htm

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

รูจักกับ Infosys Technologies Ltd.


มีนักศึกษาบางคนถามมาวา บริษัท Infosys ยิ่งใหญ แคไหน มาดูประวัติยอ ๆ กันเลยครับ

บริษัท Infosys เปนบริษัทยักษใหญที่ถือวาเปนความภูมิใจของอินเดีย เพราะกอตั้งและมีประธานบริษัทเปนชาว


อินเดียโดยแทจริง คือ นาย นารายัน เมอรธี่ (Narayana NR Murthy)

บริษัท Infosys ประกอบธุรกิจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกับบริษัทลูกคาจากทั่วทุกมุมโลก ไมวาจะเปน


Microsoft, Intel, Sun Microsystems และ Oracle (พูดงาย ๆ ก็คือ รับพัฒนา software ตั้งแตใน
รถยนตบนพื้นดินไปจนถึงยานอวกาศที่อยูนอกโลก) โดยสามารถทํารายไดมากกวา 1 พันรานเหรียญสหรัฐตอป
ปจจุบันมีพนักงานทั่วโลกมากกวา 25,000 คน

ความสามารถในการบริหารจัดการของบริษัท Infosys เปนที่ยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก ขนาดนักศึกษาจาก


มหาวิทยาลัย Top Ten ในอเมริกา ไมวาจะเปน Harvard Business School, Wharton School หรือ
MIT ตางแยงกันมาฝกงานที่นี่

สถานที่ในการทํางานก็สุดยอดครับ ลองนึกถึงปราสาททั้ง 12 ในหนังการตูนเรื่องเซนต เซยา บนเนื้อที่ขนาดใหญ


พอ ๆ กับมหาลัยในบานเรา เชน จุฬาฯ เปนตน ความสะดวกสบายในการดํารงชีพเหรอครับ มีทุกอยาง ตั้งแต
สนามกอฟล สระวายน้ํา สนุกเกอร ฟตเนส ที่พักอาศัยก็ประมาณโรงแรม 5 ดาวบานเราครับ ประมาณวา ตั้งแต
คุณตื่นขึ้นมาไมตองทําอะไรเลยครับ นอกจากเขียนโปรแกรม เพราะจะมีคนเก็บกวาดทําความสะอาดหอง เปลี่ยน
ผาปูที่นอน และปอกหมอนใหคุณเรียบรอยทุกวัน

หองเรียนก็ไมธรรมดาครับ บางหองจุคนได 300 คน โดยแตละคนมีเครื่องคอมพิวเตอรประจําตัว (computer


ทุกตัวเชื่อมตอถึงกันหมด) อยากไดโปรแกรมอะไร ก็ e-mail แจงฝายติดตั้งครับ ไมเกินอึดใจครับ โปรแกรมที่
ไมผิดกฎหมายและเราตองการใช ก็จะมาปรากฏอยูบนเครื่องเรา

ที่สําคัญ สถานที่ทํางานแบบนี้ (ขอเรียกวาเมือง Infosys) มีกวา 20 แหงในอินเดีย (ไมนับรวมในตางประเทศ)


ลองจินตนาการวา มีมหาวิทยาลัยขนาดจุฬา ฯ อยูกวา 20 แหง !

บุคคลผูมีชื่อเสียงทั่วโลก เชน มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก (บิลเกตต แหงไมโครซอฟต) พระบิดาแหงจาวา


(James Gosling) หรือแมแตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ (Tony Blair) เปนตน ตางเคยเดินทางมา
เยี่ยมบริษัท Infosys ในเมืองบังกาลอร (สถานที่ทํางานตนแบบ) โดยบุคคลผูมีชื่อเสียงที่มาเยือนเหลานี้ จะได
ปลูกตนไมและปกปายชื่อของตนไวเปนที่ระลึก (ซึ่งผูเขียนไดเห็น ตนไมที่นาย บิลเกตต ไดปลูกไวดวย)

ผูฝกสอน หรืออาจารย แตละทานที่มาสอนก็ลวนแตไมธรรมดาครับ บางคนดูอายุยังนอยอยูเลยครับ แตพอถามถึง


ประสบการณฝกสอน ก็จะมี certification รับรองมาดวยเสมอ ลีลาการสอนแตละคนก็แตละสไตลครับ แต
รับรองวา หาไดยากในเมืองไทยครับ (โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของเนื้อหาและบทเรียน)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

อยากอานตอ ฟงทางนี้ แจกฟรี บทที่ 1


ตอบคําถามขางลางใหครบถวนและถูกรูปแบบ จากนั้นสงมาทาง อีเมลที่ j2concept@gmail.com โดย
กําหนดหัวขอ (Subject) เปน "J2Concept® Book Request : ตะลุย Java™ Web Services" ทาง
บริษัทจะสงหนังสือตัวอยาง (บทที่ 1) กลับไปให ทางอีเมลที่ทานระบุมา

หมายเหตุ
1. โปรดระบุรายละเอียดของทานและตอบคําถามใหครบถวนทุกขอ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมตอบ e-mail กลับโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. หากระบุหัวขออีเมลมาผิด หรือตอบคําถามไมครบถวน หรือตอบคําถามผิดลําดับ หรือตอบคําถามผิดรูปแบบ
หรือใหขอมูลเท็จ ทางบริษัทจะถือวา อีเมลที่ทานสงมาเปน spam mail ดังนั้น ทานจะไมสามารถใชอีเมลอัน
นั้นในการติดตอกับบริษัทเราไดอีก
4.ในการตอบคําถามใหระบุหมายเลขคําถาม คําถาม และใหตอบคําถามตามหลังเครื่องหมาย ":" พรอมทั้งเวน
บรรทัดเมื่อสิ้นสุดคําถามในขอนั้น (กรุณายอนคําถาม) เชน
1. Email : j2concept@gmail.com เปนตน

1. Email (ที่สามารถรับสงไฟลขนาดใหญได) :
2. ชื่อและนามสกุล :
3. อาชีพ :
4. ตําแหนง : ถาเปนนักเรียน นักศึกษาใหระบุวา ศึกษาอยูในชั้นปที่เทาไหร สาขาอะไร
5. บริษัท พรอมที่อยู web site ของบริษัท : ถาเปนนักเรียน นักศึกษาใหระบุวา อยูมหาวิทยาลัยอะไร (พรอม
บอก web board ของภาคหรือคณะ)
6. ทานใชจาวาเทคโนโลยีเกี่ยวของ กับผลิตภัณฑใด (ระบุชื่อผลิตภัณฑและเวอรชั่นดวย) : เชน Oracle
Databse 10g, SAP NetWeaver, IBM WebSphere V.6 เปนตน

7. รูจัก J2Concept® ไดอยางไร : เชน Google Search หรือ เพื่อนแนะนํา เปนตน


8. มีความสนใจในการสอบ Java Certification หรือไม :
9. ปจจุบันทานมี Java Certification หรือไม : ถามีใหระบุวา ระดับไหน(ระบุ version ดวย) เชน SCJP
5.0 เปนตน

10. มีความคิดเห็นอยางไรที่ web site ของ J2Concept® มีนามสกุลเปน .cjb.net : เชน เฉยๆ หรือ ทําไม
งกจัง หรือ แปลกจัง เปนตน (ตอบตามความรูสึกไดทั้งบวกและลบ)

11. มีความคิดเห็นอยางไร กับหนาปกของหนังสือ ตะลุย Java™ Web Services : เชน เฉยๆ หรือ สวยจัง
หรือ ชอบมาก เปนตน (ตอบตามความรูสึกไดทั้งบวกและลบ)

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

12. มีความคิดเห็นอยางไร ถาหนังสือ ตะลุย Java™ Web Services มีขายผานทางไปรษณียเทานั้น (จัด


สงผานทางไปรษณีย) เพราะการฝากขายตามรานหนังสือ จะทําใหหนังสือมีราคาที่สูงขึ้น (จาก 350 บาทอาจเพิ่ม
เปน 400 บาท) : เชน ยังไงก็ได หรือ ไมเหมาะสม เปนตน (ตอบตามความรูสึกไดทั้งบวกและลบ)

13. เรียงลําดับหนังสือที่อยากใหวางจําหนาย(จากมากสุด-1 ไปยังนอยสุด-5) : เชน


1.ตะลุย AJAX
2.ตะลุย JSF with Sun Java Studio Creator 2 IDE
3.ตะลุย EJB™ ฉบับสอบผาน SCBCD
4.ตะลุย JSP & Servlet™ ฉบับสอบผาน SCWCD
5.ตะลุย Java™ ฉบับสอบผาน SCJP
ในตัวอยางนี้ อยากได ตะลุย AJAX มากสุด และ ตะลุย Java™ นอยสุด

14. ความรูสึกหลังจากไดอานตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services” (Sample Chapter) :


15. คําแนะนําเพิ่มเติม (เชน รอหนังสือแนวนี้มานานแลว หรือ ไมชอบในสวนนี้ เปนตน เพื่อนํามาปรับปรุง) :

ตัวอยางการขอหนังสือที่ถูกตอง (ตัวอยางที่ 1)

หัวขอ (Subject) : "J2Concept® Book Request : ตะลุย Java™ Web Services"

1. Email (ที่สามารถรับสงไฟลขนาดใหญได) : multideveloper@gmail.com

2. ชื่อและนามสกุล : นายธนรัตน ตุลาผล

3. อาชีพ : Programmer

4. ตําแหนง : Programmer

5. บริษัท : Harmonious

6. ทานใชจาวาเทคโนโลยีเกี่ยวของ กับผลิตภัณฑใด(ระบุชื่อผลิตภัณฑและเวอรชั่นดวย ) :

Oracle Databse 9i, SQL server


SAP NetWeaver และ
IBM WebSphere V.6

7. รูจัก J2Concept® ไดอยางไร :

www.narisa.com

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

8. มีความสนใจในการสอบ Java Certification หรือไม :

มีครับ และคิดวาจะสอบ SCJP เร็วๆนี้ครับ และอยากตอไปถึง Web services ดวยครับ

9. ปจจุบันทานมี Java Certification หรือไม :

ไมมีครับ

10. มีความคิดเห็นอยางไรที่ web site ของ J2Concept® มีนามสกุลเปน .cjb.net :

คิดวาแปลกดีครับ ปกติไมคอยเห็นใครใช .cjb.net เปน domain name ในการติดตอธุรกิจกันสักเทาไหร แต


ก็ไมเสียหายอะไรนี่ครับ เพราะ product ที่จําหนายนั้น มิไดตองการความเลิศหรูอะไร มิไดตองการสรางความ
นาเชื่อถือกับลูกคารับดับ End user แตกลุมลูกคาของคุณเปนกลุม Developer ซึ่งกลุมนี้ตองการแคขอให
content ของหนังสือออกมาดี ก็ OK แลวหละครับ (ความคิดเห็นสวนตัวนะครับ)

11. มีความคิดเห็นอยางไร กับหนาปกของหนังสือ ตะลุย Java™ Web Service :

ใชคําตอบขอ 10 ตอบไดครับ คือเฉยๆ ครับมิได serious อะไรครับ ขอให content ออกมาดี ก็ OK แลวครับ
แตถาทําปกเปนสีขาวทั้งเลม หรือดํา ทั้งเลม แลวมีตัวหนังสือบอกวา
ตะลุย

Java™ Web Services

แลวชื่อผูแตงอยูมุมลางแคนี้ก็ OK แลวครับ เทหดี เรียบๆแตไดใจความฮาๆ

12. มีความคิดเห็นอยางไร ถาหนังสือ ตะลุย Java™ Web Service มีขายผานทางไปรษณียเทานั้น เพราะ


การฝากขายตามรานหนังสือ จะทําใหหนังสือมีราคาที่สูงขึ้น (จาก 350 บาทอาจเพิ่มเปน 400 บาท) :

จําหนายทั้งสองทางไปเลยซิครับ ทาง ไปรษณียดวย และ ทางรานหนังสือดวยครับ หากจําหนายแตทางไปรษณีย


อยางเดียว จะทําใหหนังสือมีคนรูจักนอย และกระจายไดชากวา จําหนายทาง รานคานะครับ แตก็ยังอยากใหมีทาง
ไปรษณียอยูครับ เพราะผมอยากซื้อทางไปรษณียครับ อิอิ ประหยัดอีก หาสิบบาท แตไมแนอาจจเปลี่ยนใจ อยาก
จาย 400 ก็ได ฮาๆ

13. เรียงลําดับหนังสือที่อยากใหวางจําหนาย(จากมากสุด -1 ไปยังนอยสุด-5) : เชน

1.ตะลุย EJB™ ฉบับสอบผาน SCBCD


2.ตะลุย JSP & Servlet™ ฉบับสอบผาน SCWCD
3.ตะลุย JSF with Sun Java Studio Creator 2 IDE
4.ตะลุย AJAX
5.ตะลุย Java™ ฉบับสอบผาน SCJP

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

14. ความรูสึกหลังจากไดอานตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services” (Sample Chapter) :


ชอบลีลาการเขียนแบบนี้ครับอานแลวเพลินดี เหมือนอานการตูนเลยครับ แตไดความรูดวย

15. คําแนะนําเพิ่มเติม :
ปล. ดีใจครับที่จะมีคนเขียนหนังสือแนวนี้ครับ สวัสดีครับ

ตัวอยางการขอหนังสือที่ถูกตอง (ตัวอยางที่ 2)

หัวขอ (Subject) : "J2Concept® Book Request : ตะลุย Java™ Web Services"

1. Email : glory.talive@gmail.com

2. ชื่อและนามสกุล : น.ส.ศยาภา แกวไสย

3. อาชีพ : Programmer

4. ตําแหนง : JAVA Programmer

5. บริษัท พรอมที่อยู web site ของบริษัท : TPN Consultant & Solutions Co., Ltd.
www.tpncs.com

6. ทานใชจาวาเทคโนโลยีเกี่ยวของ กับผลิตภัณฑใด(ระบุชื่อผลิตภัณฑและเวอรชั่นดวย) :
Oracle Database 10g, JBuilder, JDeveloper

7. รูจัก J2Concept® ไดอยางไร : search google

8. มีความสนใจในการสอบ Java Certification หรือไม : มีคะ อยากสอบ cert. เบื้องตนกอนคะ

9. ปจจุบันทานมี Java Certification หรือไม : ไมมีคะ

10. มีความคิดเห็นอยางไรที่ web site ของ J2Concept® มีนามสกุลเปน .cjb.net :


คิดวาแปลกดี ตอนแรกนึกวาลิงคผิด เลยลองแกเปน .ejb.net แตมันcan not file ก็เลยรูวา
เราผิดเอง อิอิ

11. มีความคิดเห็นอยางไร กับหนาปกของหนังสือ ตะลุย Java™ Web Service :


สวยดีคะ ชอบสีขาวแลวมีรายละเอียดอยูดานขางทําใหไมตองเปดดูเนื้อหาดานในสะดวกดีคะ

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

12. มีความคิดเห็นอยางไร ถาหนังสือ ตะลุย Java™ Web Service มีขายผานทางไปรษณีย


เทานั้น เพราะการฝากขายตามรานหนังสือ จะทําใหหนังสือมีราคาที่สูงขึ้น (จาก 350 บาท
อาจเพิ่มเปน 400 บาท) :
คิดวาควรใหมีการวางขายที่รานขายหนังสือดวยเพราะ ผูซื้อบางทานสะดวกในการเลือกซื้อ
หนังสือใหม ๆ จากรานคาและไดเปดดูเนื้อหาคราว ๆ กอนตัดสินใจซื้อดวยคะ

13. เรียงลําดับหนังสือที่อยากใหวางจําหนาย(จากมากสุด -1 ไปยังนอยสุด -5 ) :


1. ตะลุย EJB™ ฉบับสอบผาน SCBCD
2. ตะลุย JSP & Servlet™ ฉบับสอบผาน SCWCD
3. ตะลุย AJAX
4. ตะลุย Java™ ฉบับสอบผาน SCJP

14. ความรูสึกหลังไดอานตัวอยางหนังสือ"ตะลุย Java™ Web Service"(Sample Chapter) :


ชอบคะ ใหกําลังใจดี ชอบที่วาคนสามารถฝกกันได แตอยากเห็นรูปของบริษัท Infosys จังคะ

15. คําแนะนําเพิ่มเติม : ดีคะมีคนเขียนเกี่ยวกับ Web Service แตอยากใหมีการเขียนเกี่ยวกับ


เทคโนโลยีใหม ๆ อีกคะ เชน STRUTS เพราะตอนนี้ใชอยู (เพิ่งหัดใชคะ) , อยากทราบวา
Class Annotation ไวสําหรับทําอะไรคะ เพราะเห็นใน API 1.5 นะคะ

รายละเอียดหนังสือ "ตะลุย Java™ Web Services"

หนังสือ "ตะลุย Java™ Web Services จัดพิมพแลวที่ โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในการจัดพิมพครั้งนี้ เราไดทําการเพิ่มเนื้อหาขึ้นมาอีก 2 สวน ตามคําแนะนําและความคิดเห็นของผูอานฉบับ


ตัวอยาง (ที่ไดกรุณาสงคําติชมเขามา) คือ
- ติดตอกับ Google Web Services และ
- ทดสอบ SAP NetWeaver™ J2EE Preview Edition กอนใคร

ทําใหหนังสือเลมนี้มีจํานวนหนาเปน 410 หนา จากเดิม 372 หนา

รายละเอียดของหนังสือโดยรวม มีดังนี้

ขนาด A4, 410 หนา, ปกสี่ส,ี กระดาษปอนดขาว 70 แกรม, ราคาปก 399 บาท
ISBN : 974-9993-97-9

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

โดยหนังสือเลมนี้ จะมีการจัดจําหนาย 2 ทาง คือ

1. คุณสามารถมาติดตอซื้อที่บริษัท เจ ทู คอนเซ็ปต จํากัด (สาขา กรุงเทพ ฯ) ไดโดยตรง


ในเวลา 9.00 - 17.00 น. (เวลาทําการราชการ วันจันทร - วันศุกร)

ตอนนี้ เราไดฝากขายหนังสือ ไวที่ รานสะดวกซื้อ (คลาย ๆ ราน Seven Eleven) ซึ่งเปนบริเวณชั้นลางของ


คอนโด ปทุมวัน เพลส คอนโดมีเนียม เดินเขามาจากซอยเกษมสันต 1 ก็จะเจอเลยครับ แตวิธีนี้จะซื้อไดเฉพาะ
หนังสือ เพียงอยางเดียวนะครับ (ไมมี CD) ในราคา 399 บาท

หมายเหตุ
ซอยเกษมสันต 1 อยูตรงขามเยื้อง ๆ กับมาบุญครอง (MBK)
หนารานสะดวกซื้อ จะมีโปสเตอรโฆษณาตะลุย Java Web Services ติดไวหนาราน ครับ ลองสังเกตดู

2. ผานทางไปรษณีย
ในราคา 399 บาท (ไดหนังสือ 1 เลม)
และในราคา 450 บาท (ไดหนังสือ 1 เลม + CD SAP NetWeaver™ J2EE Preview (Release SAP
NetWeaver™ 2007 ซึ่งรองรับทั้ง J2EE 1.4 และ Java EE 5.0) 1 แผน ขนาด 477 MB)

หมายเหตุ

1. โปรแกรม SAP NetWeaver™ J2EE Preview สามารถ download ไดฟรี ที่


https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/downloads
โดยเลือกไปที่ SAP NetWeaver™ Sneak Preview and Trial
(แตตองสมัครเปนสมาชิก SAP Developer Network กอน)
ขนาดใน SAP web จะระบุ 600 MB แตเมื่อคุณลอง download จะพบวามีขนาดเพียง 474 MB (Zip
file format)

2. โปรแกรม SAP NetWeaver™ J2EE Preview จะประกอบไปดวย


* J2EE 1.4 compliant SAP NetWeaver Application Server
* non-compliant Java EE 5 Preview of SAP NetWeaver Application Server
* MaxDB 7.6 database
* SAP NetWeaver Developer Studio (J2EE only)

นอกจากนี้ ยังมีตัวอยาง demo ซึ่งพรอมใหเราไดทําการทดสอบ 3 projects ไดแก


- Virtual Shop Lite
- Car Rental
- HR Services and Project Management (EJB 3.0 and JSF)

3. ถาตองการการจัดสงแบบ EMS กรุณาเพิ่มขึ้นอีก 30 บาท

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

ขี้เกียจตอบคําถาม สั่งซื้อเลยครับ ตามขั้นตอนดังนี้


วิธีการสั่งซื้อ ตะลุย Java™ Web Services ทางไปรษณีย
กรณีที่ไมสะดวกจะไปที่รานหนังสือ หรือไปแลวแตหาหนังสือไมพบ ทานสามารถโอนเงินเพื่อสั่งซื้อ ตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ โดยทางบริษัท จะจัดสงหนังสือใหกับทานทางไปรษณีย

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสถานะของหนังสือ
เนื่องจากมีผูตองการหนังสือ "ตะลุย Java™ Web Services" เปนจํานวนมาก เพื่อใหแนใจวา คุณจะไดรับ
หนังสือ กรุณาอีเมลโดย กําหนดหัวขอ (Subject) เปน "Ask for J2Concept® Book Status : ตะลุย
Java™ Web Services" มาที่ j2concept@gmail.com เพื่อยืนยันวา ทางบริษัทจะสามารถจัดสง
หนังสือ ใหทานได หากทานทําการโอนเงินมาให โปรดระบุชื่อ บริษัท และตําแหนงงานของทานใหชัดเจน
หลังจากที่ทานไดรับผลการแจงสถานะของหนังสือ เรียบรอยแลว จึงทําการชําระเงินตามวิธีการในขั้นตอนถัดไป
หากบริษัทระบุวา สามารถจัดสงหนังสือใหกับทานได

ขั้นตอนที่ 2 ชําระเงิน - คาจัดสงฟรีทั่วประเทศ


(ราคา 399 บาทตอเลม)
(ราคา 450 บาท - 1 เลม + 1 CD SAP NetWeaver™ J2EE Preview Release SAP
NetWeaver™ 2007, ขนาด 477 MB)
(ถาตองการการจัดสงแบบ EMS กรุณาเพิ่มขึ้นอีก 30 บาท)

วิธีที่ 1 : โอนเงินผานตูเอทีเอ็ม หรือฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพย แลวเก็บสลิปเอทีเอ็ม หรือใบนําฝากไวเปน


หลักฐาน

ชื่อบัญชี นายฉัตร ครบตระกูลชัย


ชื่อธนาคาร/สาขา เลขที่บัญชี
ธ.กรุงเทพ สาขาสํานักงานใหญ 101-7-56263-6

วิธีที่ 2 : ทางธนาณัติ / ตั๋วแลกเงินไปรษณีย / เช็คขีดครอม สั่งจาย นายฉัตร ครบตระกูลชัย

J2Concept®
ตัวอยางหนังสือ “ตะลุย Java™ Web Services”

ขั้นตอนที่ 3 แจง/สงหลักฐานการชําระเงิน
พรอมระบุ ชื่อ-ที่อยูที่ใหจัดสงหนังสือ รายการและจํานวนเลมที่สั่ง ซื้อ หากระบุอีเมลแอดเดรสมาดวย จะไดรับ
แจงผลยืนยันการตรวจ สอบการชําระเงิน และวันที่จัดสงหนังสือดวย

วิธีที่ 1 : สงหลักฐานมาทางไปรษณียถึง
บริษัท เจ ทู คอนเซ็ปท จํากัด
J2Concept Co., Ltd.
81/29-30 ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

วิธีที่ 2 : ทําการสแกน (scan) หลักฐานการชําระเงิน และสงมาทาง e-mail ที่ j2concept@gmail.com

หมายเหตุ
1. หามสงเงินสดทางไปรษณีย
2. การชําระเงินไมครบ ใหถือวา เปนการกระทําที่สูญเปลา หากมี การชําระเงินอีกครั้ง ตองชําระเงินใหเต็มราคา
อีกครั้ง ไมสามารถนํา เงินที่ชําระไมครบในครั้งกอน มาหักลบออกไปได
3. การชําระเงินเกินจํานวน ใหถือวา จํานวนเงินที่เกินมาสูญเปลา บริษัทจะไมคืนเงินที่เกินมากลับไปให
4. บริษัทจะไมรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการสง เงินสดมาทางไปรษณียหรือชําระเงินมาไม
ถูกตองตามราคาที่กําหนด
5. หนังสือจะทําการจัดสงใหภายใน 7 วัน โดยพัสดุลงทะเบียน หลัง จากที่ไดรับการตรวจสอบการชําระเงินที่
ครบจํานวนเรียบรอยแลว

ตัวอยางการสงหลักฐานการโอนเงิน :

ชื่อ นายวรากร เพชรเกลี้ยง


ที่อยูที่ตองการใหจัดสง :
หนวยคลังเลือด ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110

อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท
จํานวนหนังสือ 1 เลม + CD SAP NetWeaver
ชื่อหนังสือ ตะลุย Java Web Services

พรอมกันนี้ไดแนบหลักฐานการจายเงินมาแลว (Slip ATM)


ขอแสดงความนับถือ
วรากร

J2Concept®