You are on page 1of 2

1

ประวัติบุคคล

ชื่อ นายชูศักดิ์ พุทธรักษ์

ที่อยู่ 8/31 หมู่บ้านบูรพา 7 ถนนสรงประภา ตำาบลสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2524-4328
มือถือ 019280163
ทำางาน 8/31 หมู่บ้านบูรพา 7 ถนนสรงประภา ตำาบลสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2524-4328
มือถือ 019280163
ประวัติสถานที่เกิด :
เกิดวันการที่ 10 สิงหาคม 2508 อายุ 37 ปี สถานที่เกิด อำาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
นำำาหนัก 60 กิโลกรัม ส่วนสูง 167 เซนติเมตร

การศึกษา
- จบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนผู้ใหญ่เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
- จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนผู้ใหญ่เตรียมอุดมศึกษาฯ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ปี 2528 สายสามัญ แผนกวิทย์-คณิตฯ
- จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กรุงเทพฯ ปี 2535 คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรม บริการ
- จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กรุงเทพฯ ปี 2545 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

ประสบการณ์การทำางาน

2530 - 2532 : หัวหน้าแผนกภัตตราคาร (ซุปเปอร์ไวเซอร์) ภัตตราคาร ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ดอนเมือง


กรุงเทพฯ โดยบริษัทวัตตีำฟู้ดเซอร์วิช จำากัด
2534 - 2538 : เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับส่วนหน้า สโมสรสนามกอล์ฟไพนเฮิร์ส
2

2539 - 2540 : ผูช้ ่วยผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มโรงแรมหลุยส์แทรเวน


ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ
2540 - 2542 : ผูจ้ ัดการสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542 - 2546 : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


2546 – ปัจจุบัน ทนายความ สำานักงานทนายความชูศักดิ์ พุทธรักษ์ และเพื่อน

การอบรมพิเศษ/สมาชิกชมรม
- สมาชิกชมรมผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรม สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2540-2542
- อบรมภาษาอังกฤษ จากสถาบันสอนภาษา AUA (คอร์สระดับ 13 การสนทนาทั่วไป)
ปี 2528-2529
- อบรมหลักสูตรการให้บริการส่วนหน้าห้องพักโรมแรมรุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี
2533
- อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปรุ่นที่ 3 จากมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2534
- อบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โปรแกรม (INTERNET, MS.OFFICE EXP. การ
สร้าง HOME PAGE)
- อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศรุ่นที่ 47 ปี 2544
- อบรมภาษาเยอรมันจากสถาบัน Volk Hoct Schuller ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2532
เป็นเวลา 6 เดือน