สัญญาเช่าที่ดิน

เขียนที่……………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ.……………
สัญญานี้ทำาขึ้นระหว่าง……………………………………………….อยู่บ้านเลขที่……………
ถนน……………………………..ตำาบล/แขวง…………………………อำาเภอ/
เขต………………………….จังหวัด………………... …………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง
กับ…………………..
…………………………………………………อยู่บ้านเลขที่…………… …..ถนน…………………………ตำาบล/
แขวง………………………..อำาเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……………………………ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำาสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ทรัพย์ที่เช่า
ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าที่ดินโฉนดเลขที่………………เลขที่ดิน………………..ตำาบล/
แขวง……………………………..อำาเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………………เนื้อที่ดิน
ประมาณ…………ไร่………………งาน…………..ตารางวา เพื่อประโยชน์ในการ
ข้อ 2. อัตราค่าเช่าและระยะเวลาเช่า
ผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์ตามข้อ 1 ตำาบล/แขวง มีกำาหนดระยะเวลา…………ปี นับตั้งแต่วนั ที่……
เดือน……………………พ.ศ.……………..ถึงวันที…
่ ………..เดือน…………………พ.ศ. ……………….ใน
อัตราค่าเช่าเดือนละ…………………………………….บาท (……………………………………………)
ข้อ 3. การใช้ทรัพย์ที่เช่า
ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวได้ในทรัพย์ที่เช่า แต่เมื่อสัญญาสิ้น สุดลง
ผู้เช่าจะต้องรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายออกไปจากทรัพย์ที่เช่าและปรับสภาพที่เช่าให้เรียบร้องดังเดิม
ข้อ 4.
ผู้เช่าจะไม่ทำาการขุดหลุม บ่อ ขุดหน้าดินหรือทำาการประการใดๆ ให้เป็นที่เสียลักษณะของ
ที่ดินที่เช่า
ข้อ 5 ภาษี
ค่าภาษีที่ดินหรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวกับที่ดินที่เช่าผู้เช่าต้องเป็นผู้เสียแทนผู้ให้เช่า
ข้อ 6. การโอนสิทธิการเช่า หรือนำาทรัพย์ที่เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บาง
ส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 7. การตรวจตราทรัพย์สินที่เช่า
ผู้เช่าจะต้องอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าเข้าตรวจตราทรัพย์ที่เช่าได้ตลอด
เวลา โดยไม่จำาต้องบอกล่วงหน้า
ข้อ 8. กรณีผู้ให้เช่าประสงค์จะขายทรัพย์ที่เช่า
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์ จะขายทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องให้สิทธิแก่ผู้เช่าที่จะซื้อเป็นรายแรกใน
ราคาที่เสนอขายนั้น โดยให้เวลาผู้เช่าพิจารณาภายใน………………..วัน หากผู้เช่าตอบปฏิเสธหรือเมื่อพ้นกำาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้เช่าจึงจะเสนอขายให้บุคคลอื่นได้
ข้อ 9. กรณีผู้ให้เช่าเลิกสัญญาก่อนครบกำาหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะใช้ที่ดินที่เช่าก่อนครบกำาหนดอายุสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่าอาจบอกเลิกสัญญา
เช่าก่อนครบกำาหนดระยะเวลาการเช่าตามข้อ 2 ได้ อย่างไรก็ตามผู้ให้เช่าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้เช่า
ทราบไม่ น้อยกว่า…………………….วัน และเมื่อครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้เช่าสัญญาว่าจะทำาการขนย้าย
ทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ใด ๆ จากผู้ให้เช่า
ข้อ 10. กรณีผิดสัญญา
ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะบอกกล่าวให้ผู้
เช่าปฏิบัติให้ถูกต้องภายในกำาหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร หรือเรียกค่าเสียหายหรือบอกเลิกสัญญาหรือจะใช้
สิทธิดังกล่าวรวมกันก็ได้
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าผิดสัญญา ให้ผเู้ ช่ามีสิทธิที่จะฟ้องบังคับให้ผู้ให้เช่าปฏิบัติตามสัญญาและเรียกค่าเสีย
หายได้
ข้อ 11. กรณีสัญญาเลิกกัน
ในกรณีสัญญาเลิกกันไม่ว่าจะโดยสาเหตุใดก็ตาม ให้ผู้เช่าปรับสภาพที่ดินและส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ผู้
ให้เช่าในสภาพเรียบร้อยในเวลา…………………วัน หากพ้นกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ให้เช่าทรงสิทธิเข้า
ครอบครองทรัพย์ที่เช่าได้โดยพลัน และดำาเนินการปรับสภาพที่ดินให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยผู้เช่าจะต้องเสียค่าใช้
จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้เช่า
สัญญานี้ได้ทำาขึ้นเป็น……………..ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความดีแล้ว และเห็นสัญญาว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่า ลงชื่อ…………………………………………ผู้เช่า
(…………..…………………………)
(…………..…………………………)
ลงชื่อ………………………………………..พยาน ลงชื่อ…………………………………………พยาน
(…………..…………………………)
(…………..…………………………)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful