You are on page 1of 1

สำำนักงำน

ทนำยควำมนักษัตรและเพื่อน
3/5 ถ.มหำรำช แขวงพระบรมมหำรำชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200

วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2547

เรื่อง ขอบอกเลิกสัญญำ เรียกเงินคืนและค่ำเสียหำย


เรียน บริษัท อินเตอร์ ออโต้ทำวน์ โฮลดิ้ง จำำกัด ฯ

ตำมที่นำงมัณฑนำ วงศ์ชัย ได้ทำำสัญญำให้เช่ำจองสิทธิกำรเช่ำช่วง ห้อง B04


ตึก B โซน B กับท่ำนโดยได้จ่ำยเงินค่ำประกัน 50,000 บำท และเงินมัดจำำ 10,000 บำทให้
แก่ท่ำนไปแล้วนั้น รำยละเอียดท่ำนทรำบดีอยู่แล้ว หลังจำกที่ได้ทำำสัญญำกับท่ำนแล้วนำงมัณฑนำ
ได้เข้ำไปตกแต่งห้องเช่ำดังกล่ำวจนเสร็จเรียบร้อยหมดเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งห้องดังกล่ำวและ
ลงทุนไปจำำ นวนหลำยหมื่นบำทแต่ปรำกฏว่ำ หลังจำกดำำ เนินกำรดังกล่ำวแล้ว ท่ำนได้ทำำ กำรรื้อ
ถอนทำำลำยทรัพย์สินในห้องของนำงมัณฑนำ วงศ์ชัย ได้รับควำมเสียหำยทั้งหมด ซี่งถือว่ำเป็นกำร
กระทำำผิดสัญญำ
ข้ำพเจ้ำในฐำนะทนำยควำมผู้รับมอบอำำนำจจำกนำงมัณฑนำ วงศ์ชัย จึงไม่มีควำม
ประสงค์ที่จะดำำเนินกำรต่อไป จึงขอบอกเลิกสัญญำจองสิทธิกำรเช่ำช่วงดังกล่ำวระหว่ำงท่ำนกับ
นำงมัณฑนำ วงศ์ชัย และขอให้ทำ่ นคืนเงินค่ำประกัน 50,000 บำท ,เงินมัดจำำจำำนวน 10,000
บำท และขอให้ท่ำนชดใช้ค่ำเสียหำยแก่นำยธำนินทร์ พำมำ เป็นเงินจำำ นวน 50,000 บำท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้นจำำนวน 110,000 บำท ภำยในกำำหนด 30 วันนับแต่วันที่ท่ำนได้รับหนังสือบอก
กล่ำวทวงถำมฉบับนี้ หำกท่ำนยังคงเพิกเฉย ข้ำพเจ้ำมีควำมจำำ เป็นจะต้องดำำ เนินคดีกับท่ำนตำม
กฎหมำยต่อไป

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยนักษัตร กำรุญ)
ทนำยควำมผู้รับมอบอำำนำจ