You are on page 1of 2

หนังสือให้ความยินยอมทำานิติกรรม

เขียน
ที่.............................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า นาย /นาง...............................................คู่ สมรสของนาย/
นาง......................………...ยิ นยอมให้ นาย /
นาง..............................................
คู่สมรสของข้าพเจ้าทำานิติกรรมร!เ"ท.............................................ที่ดิ น#$นดเ%ข
ที่............................ตำา&%......................
อำาเ"อ......................................จังหวัด.............................................
'ด้
%ง(ื่อ.........................................)ู้ ให้
คำายินยอม
ข้าพเจ้าขอรั&รองว่าเ*น%ายเ+,นที่-ท้จริงของนาย /นาง คู่ สมรสของข้าพเจ้าจริง.
%ง(ื่อ..........................................)ู้ รั&
รอง
%ง(ื่อ..........................................)ู้
&ันท.ก
เขียน
ที่................................................................
วัน
ที่.................เดือน................พ.ศ............
ข้าพเจ้า นาย /นาง....................................คู่ สมรสของนาย /
นาง.........................
.............ยินยอมให้ นาย /
นาง..............................................................................
คู่สมรสของข้าพเจ้าทำานิติกรรมร!เ"ท............................ที่ดิ น#$นดเ%ข
ที่............................
ตำา&%.............................อำาเ"อ.......................จังหวัด............................
................ 'ด้
%ง(ื่อ.........................................)ู้ ให้
คำายินยอม
ข้าพเจ้าขอรั&รองว่าเ*น%ายเ+,นที่-ท้จริงของนาย /
นาง...................................................... คู่ สมรส
ของข/0าพเจ้ าจริง.
%ง(ื่อ..........................................)ู้ รั&
รอง
%ง(ื่อ..........................................)ู้
&ันท.ก