You are on page 1of 1

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำานักงานทนายความ

ข้าพเจ้าร้อยเอกเผดิม วีระสัย และนางอารี วีระสัย เป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 8/31


หมู่บา้ นบูรพา 7 หมู่ 5 ถนนสรงประภา แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามสำาเนาทะเบียนบ้านซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ ขอทำาหนังสือ
ฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ สำานักงานชูศักดิ์ และเพื่อนทนายความ-การบัญชี ใช้อาคารดังกล่าว เป็นสถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ได้
และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญ

หนังสือฉบับนี้ทำาขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547


.
(ลงชื่อ).....................................................................เจ้าของอาคาร
(....................................................................)

(ลงชื่อ).....................................................................เจ้าของอาคาร
(....................................................................)

(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(....................................................................)

(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(....................................................................)