You are on page 1of 2

1

หนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความ

ทำำที่………………………………….
วันที่…………เดือน………………………พ.ศ.………….

หนังสือสัญญำฉบับนี้ทำำขึ้นระหว่ำง …………………………………….…………………….
อยู่บ้ำนเลขที่………..………………………
ถนน……………………..แขวง………………………….เขต……………………………..กรุงเทพมห
ำนคร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ "ผู้วำ่ จ้ำง” ฝ่ำยหนึ่งกับ…….
………………………………..อยู่บ้ำนเลขที่…………………………ถนน……………………….….
แขวง……………………..เขต………………………..………กรุงเทพมหำนคร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ
"ทนำยควำม" อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ำยตกลงทำำสัญญำกันมีข้อควำมสำำคัญต่อดังนี้
ข้อ 1. ผู้วำ่ จ้ำงตกลงว่ำจ้ำงและทนำยควำมตกลงรับจ้ำงควำมฟ้องคดีแพ่ง โดยผูว้ ่ำจ้ำงเป็น
โจทย์เรียกร้องให้ปฏิบัติตำมสัญญำ ติดตำมสิทธิครอบครองจำก……………………………………..
จำำนวนทุนทรัพย์ประมำณ ……………………..บำท (……………………………………………….)
ข้อ 2. คู่สัญญำตกลงค่ำจ้ำงว่ำควำมในศำลชั้นต้น เป็นเงินจำำนวน………………………บำท
(………………………………..) ค่ำจ้ำงว่ำควำมในศำลอุทธรณ์เป็นเงิน…………………………บำท
(………………………………..) ค่ำจ้ำงว่ำควำมในศำลฎีกำเป็นเงิน…..…………………………บำท
(………………………………..) โดยผู้ว่ำจ้ำงตกลงชำำระค่ำจ้ำงควำมให้แก่ทนำยควำมดังนี้
2.1 ค่ำจ้ำงว่ำควำมในศำลชั้นต้น ผู้ว่ำจ้ำงจะชำำระค่ำจ้ำงว่ำควำมให้แก่ทนำยควำมเป็น
เงิน…………………..งวด
งวดแรกชำำระภำยในวันที่ ………………. เป็นเงิน…..…………………………………บำท
(………………………………..)
งวดสองชำำระภำยในวันที่ ………………. เป็นเงิน…..…………………………………บำท
(………………………………..)
งวดสำมชำำระภำยในวันที่ ………………. เป็นเงิน…..…………………………………บำท
(………………………………..)
ข้อ 3. ค่ำจ้ำงว่ำควำมดังกล่ำวข้ำงต้นไม่รวมถึงค่ำขึ้นศำล ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำำเนิน
คดีต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยในกำรบังคับดี
2
สัญญำนี้ทำำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร ทั้งสองฝ่ำยได้อำ่ นและเข้ำใจ
ขอควำมในสัญญำนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงกับเจตนำของตน จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น
สำำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ………………………………………..ผูว้ ่ำจ้ำง
(………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………..ทนำยควำม
(………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………..พยำน
(………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………..พยำน
(………………………………………)