Kushtet e blerjës se automjetit

Klienti

Ilir kasneci

Automjeti

BMW x3

Kushtet e finacimit nga banka
Vlera e Automjetit
Pjesmarja
Vlera e Pjesemarrjes

8,000.00
20.00%
1,600.00

KREDIA
Financimi nga Banka
Norma e Interesit
Afati i kredise
Data e lejimit te kredisë
Kisti mujor

6,400.00
12.00%
3
2/12/2005
212.57

.

65 782.98 38.63 782.02 39.39 34.717.65 782.65 782.81 35.65 782.47 185.794.85 191.62 37.139.28 36.18 35.65 782.973.00 39.973.65 782.30 201.17 198.864.04 572.00 6.65 782.21 .02 194.39 600.65 Përllogaria e kredisë Scheduled Payment Scheduled Number of Payments Actual Number of Payments Total Interest Kryegjëja 565.864.84 33.76 Saldo përfundimtare Interesi 216.62 587.794.23 578.65 782.24 33.385.98 569.13 575.18 35.292.02 38.18 597.200.62 37.28 36.02 38.65 782.000.65 782.Kasabank sh.557.65 782.434.65 782. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Data 3/12/2005 4/12/2005 5/12/2005 6/12/2005 7/12/2005 8/12/2005 9/12/2005 10/12/2005 11/12/2005 12/12/2005 1/12/2006 2/12/2006 40.602.79 590.60 210.002. Pasqyra e përllogarisë së kredisë Klienti Automjetit Kushtet e kreditimit Loan Amount Annual Interest Rate Loan Period in Years Start Date of Loan Nr.139.65 60 60 6.65 782.385.24 33.65 782.557.25 182.39 34.50 % 5 2/12/2005 Gjendja e Kredisë 40.65 782.200.434.65 782.292.52 207.a.65 782.602.65 782.000.67 213.717.85 37.67 188.34 581.47 584.41 34.65 782.98 594.65 782.85 37.958.98 38.65 782.81 35.65 782.41 34.84 E Pagesa mujore xPagesa t 782.42 204.65 782.