PRC REG Form No. 001 (Rev.

Nov 2007)

Republic of the Philippines

Professional Regulation Commission
Manila

PANUNUMPA NG PROPESYONAL

Paste here your recent PASSPORT SIZE colored picture in white background with complete name tag

Ako, si _____________________________________________________, ng ___________________________________________________________________________ ay taimtim na nanunumpa na itataguyod ko at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas, na ako ay tunay na mananalig at tatalima rito; na susundin ko ang mga batas, mga utos na legal, at mga atas na ipinahayag ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas; at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito, na walang ano mang pasubali o hangaring umiwas. Taimtim pa rin akong manunumpa na sa lahat ng panahon at pook na kinaroroonan ay mahigpit akong manghahawakan sa mga etikal at tuntuning propesyonal ng mga_________________________________ sa Pilipinas, at marapat kong gagampanan ng buong husay sa abot ng aking makakaya ang mga tungkulin at pananagutang iniatang sa isang itinakdang ____________________.
(Propesyon) (Propesyon) (Pook na Sinilangan, Bayan/Lungsod, Probinsya)

Kasihan Nawa ako ng Diyos.

_______________________________
(Lagda)

A - _______________________
(Blg. ng Sedula)

_____________________
(Kinuha sa)

____________________
(Petsa)

Nilagdaan at Pinanumpaan sa harap ko ngayong ika-_________ ng _________________ taon ng ating Panginoon _______________sa _________________________, Pilipinas.
FOR PRC PROCESSING

Selyo Dokumentaryo

OK to Pay: ___________________________________ OR No.: _____________________________________ Date Paid: ___________________________________ Profession: __________________________________ Registration No.: ______________________________ Registration Date: _____________________________

_______________________________
(Pinunong Tagapanumpa)

_______________________________
(Katungkulang Opisyal)

PERSONAL DATA
Telephone/Contact Number : Citizenship: Civil Status: Father’s Name/Citizenship: Sex: Date of Examination: Date of Birth: Spouse’s Name/Citizenship: Mother’s Name/Citizenship:

PLEASE FILL OUT THIS CLAIM SLIP

CLAIM SLIP
PROFESSION: _________________________________ REGISTRATION DATE:___________________________

NAME:______________________________________________ REGISTRATION NO. __________________________________

Please present this slip at Issuance Window ______________________ to claim your professional identification card on ___________________________. (NOTE: REPRESENTATIVE WITH PROPER IDENTIFICATION SHOULD PRESENT SPECIAL POWER OF ATTORNEY / AUTHORIZATION LETTER FROM THE REGISTERED PROFESSIONAL). FOR CONFIRMATION PLEASE CALL UP (02) 736-22-48.

______________________________________________ Registration Officer

Two sets of metered documentary stamps (for Oath Form and Certificate of Registration) 6. Two pieces passport size colored picture in white background with complete name tag (for Oath Form and Certificate of Registration) 4. Sign in the Registry Book and receive your claim slip at: Window 17 Window 20 Window 27 Step 6. please find below the following requirements : 1. Step 5. Special Power of Attorney notarized by the Consul. One pc. Step 3. Copy of passport page showing personal data. . Please refer to your claim slip for further instructions. for verification of records and assessment at Window 14. Current Community Tax Certificate (cedula) 3. Duly accomplished Oath Form or Panunumpa ng Propesyonal 2. Pay prescribed fees at the Cashier. Board Certificates shall be claimed at the Central Office or the Regional Office where the application for the same has been filed. 3. Copy of passport page showing date of entry abroad. 2.PROCEDURES Step 1. Present duly accomplished oath form (where your profession belongs. Accomplish this Oath Form. In case registrant is located abroad. Claim your professional ID as scheduled. REQUIREMENTS 1. Window 28 or at PRC Service Center. 1”x1” colored picture in white background with complete name tag (for Registry of Professionals) 5. Window 19. Ever-Recto Step 4. 4. Representatives must present Special Power of Attorney and appropriate identification papers. Pay for two sets of metered documentary stamps (one stamped on this form and one for the Registration Certificate) at the Customer Service Center. One (1) short brown envelope with name and profession New registrants should come personally to the PRC Central Office or to the nearest Regional Office to file his/her application for registration and to affix his/her signature on the registry book. Take the professional’s oath before the Philippine Consul. Step 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful