You are on page 1of 1

Thô: Xuaân Ly Baêng

Ñöùc Meï TaøPao 2 Nhaïc: Tuaán Kim


     English Text: Buøi Höõu Thö
Our Lady of TaPao 2

                
    
Ñk. OÂi Ma - ri - a Laïy Meï Taø - Pao. Danh Thaùnh Meï ngoït ngaøo, Meï ñeïp hôn
Oh Ma - ri - a! Mo - ther Ta - Pao! Your name is so sweet. You're more beau

   
   
   
            
    traêng saùng hôn sao mai. Meï tinh tuyeàn hôn tuyeát, dieãm leä bieát bao, laïy Meï Taø
ti - ful than the moon, pu - rer than the snow. You're so pret - ty. Mo - ther Ta


  
           
 




 

   
  
Pao laø taùc phaåm tuyeät vôøi cuûa Thieân Chuùa Ba Ngoâi.


Pao is a mas - ter piece of God Tri - ni - ty.

         
        

1.Meï ñöùng giöõa röøng ñieäp ñieäp truøng truøng, khoâng gian loäng laãy baùt ngaùt thieân
You stand on earth in the mid - dle of the na - ture, so im - men
2.OÂi Ma - ri - a, laïy Meï Taø - Pao! Meï töø treân nuùi (nhìn) khaùch (haønh)
Oh Ma - ri - a! Mo - ther Ta - Pao! On the moun - tain, lookin' at pril
3.OÂi Ma - ri - a, laïy Meï Taø - Pao! hoâm nay nôi ñaây (con) ñöùng say
Oh Ma - ri - a! Mo - ther Ta - Pao! I'm here to - day I am in

    
    

 

 

nhieân. Meï ñöùng ñoù nhìn caùnh ñoàng Kho meânh moâng luùa
se. You look at the fields of rice full of gol -
höông. Haøng lôùp lôùp, ngheøo khoù giaøu sang, lôùn nhoû treû
grims, poor or rich, young or old ages. Peo - ple ga -
söa. Traøo nöôùc maét (saùm) hoái lôøi kinh xin cho Giaùo
awe. I shed my tears of con - tri - tion, askin' for

    
          
    

vaøng nhö moät böùc tranh thô. Meï ñöùng ñoù khi naéng ñoå möa traøn, Meï ñöùng
den grains like a pic - ture. You are there, sun - ny or rai - ny. You are
giaø ñoå veà khaép muoân phöông. Meï, Meï ôi! Meï (laø) Meï Chuùa Trôøi, nguyeän ban
ther from e - ve - ry where. Oh Mo - ther! You're Mo - ther of God. Please give
Hoäi ôn Hieäp Nhaát (Bình) An. Meï, Meï ôi! xin (cho) daân Vieät Nam ñöôïc hieäp
the uni - ty of the Church. Oh Mo - ther! Please gives our peo - ple pea - ce

      
      
        
ñoù Meï nhìn traêng röøng nhö khoùc nhö than, oâi Meï Taø - Pao.
there lookin' at the moon as if cry - ing. Mo - ther Ta - Pao.
ôn nhö ngaøn caây röøng truùt laù (sôùm) hoâm, oâi Meï Taø - Pao!
us ma - ny bles - sings like fal - ling leaves. Mo - ther Ta - Pao.
nhaát, an hoaø (thònh) vöôïng, oâi Ma - ri - a! oâi Meï Taø - Pao!
and pros - pe - ri - ty. Oh Ma - ri - a! Mo - ther Ta - Pao!
copyright@tuankimh2007-220