You are on page 1of 1

AÂn Tình Meï TaøPao

Nhaïc & Lôøi: Tuaán Kim


Mother TaPao's Love
English Text: Buøi Höõu Thö

           
       
1.Meï Taø - Pao ôi! Meï thöông con laém Meï ôi! Meï ñi vôùi con trong
Mo - ther Ta - Pao! You love me ve - ry much. You are with me al -
2.Meï Taø - Pao ôi! Traàn gian gioâng toá Meï ôi! Thuyeàn con soùng voã töù
Mo - ther Ta - Pao! My life is ve - ry hard. My life's full of sor
3.Meï Taø Pao ôi! Ñôøi con coù ñaùng laø chi! Ngaøy qua daùm mô coâng
Mo - ther Ta - Pao! My poor life means no - thing. I can't dream what e-


     
         
ñôøi, con vui Meï ñaõ mæm cöôøi, con buoàn Meï cuõng ngaäm nguøi.
ways. You smile when I'm hap - py, You're sad when I am sad.
beà, töông lai ngaøy thaùng mòt môø, vôùi Meï ñôøi con caäy nhôø.
rows. My fu - ture is gloo - my. I want to trust in You.
gì, traêm naêm naøo coù xa vôøi, kieáp ngöôøi phuø du ngaäm nguøi!
ver. Hun - dred years, a life time. A hu - man life's no - thing.

 
                 

Khi con uùa phai tình ñôøi Meï thöông sôùt chia phaän ngöôøi, Meï
When peo - ple're a - gainst me, You share with me my pains. You
Bô vô ñöùng giöõa chôï ñôøi Meï chæ loái ñi veà Trôøi, daïy
I'm so lone - ly in life. You've shown me hea - ven's way. You
Con mong öôùc cho moïi ngöôøi nôû treân ñoâi moâi nuï cöôøi, ñoaøn
I wish that ev - ery - one could be ve - ry hap - py and

      
            
luoân uûi an daét dìu, Tình Meï muoân thuôû daáu yeâu, oâi Meï Taø - Pao.
al - ways pro - tect me. Your love is al - ways there. Mo - ther Ta - Pao.
con Meán Chuùa yeâu ngöôøi, Tình Meï oâi thaät thaúm saâu, oâi Meï Taø - Pao.
teach me to love God. Your love is so pro - found. Mo - ther Ta - Pao.
keát naém tay xaây ñôøi, Tình Meï luoân ñöôïc daáu yeâu, oâi Meï Taø - Pao.
u - ni - ted in love. We all che - rish your love. Mo - ther Ta - Pao.

        
             

ÑK. OÂi Ma - ri - a Meï Taø - Pao! con daâng leân khuùc ca tuyeät vôøi nguyeän danh
Ma - ri - a! Mo - ther Ta - Pao! I of - fer You my sweet songs, praisin' God's

              
     

Chuùa toaû saùng muoân nôi. OÂi Ma - ri - a Meï Taø - Pao! oâi bao


Name e - ve - ry where. Ma - ri - a Mo - ther Ta - Pao! Your love

               
 
la tình Meï ngoït ngaøo! Meï ôi! con ñaùp ñeàn laøm sao.
is so great and sweet. How could I pay back your love?