You are on page 1of 1

Tình Thaäp Giaù

Tuaán Kim
   
    
       

1.Treân Thaäp giaù hoâm nay Gieâ - su giang hai tay oâm con maõi töøng
2.Treân Thaäp giaù ñôn coâi run run khoâ ñoâi moâi Gieâ - su naác ngheïn
3.Mang Thaäp giaù treân vai bao gian nguy choâng gai con ca haùt töøng

   
 
      

ngaøy, chieàu loang maùu Can - veâ treân thaäp giaù hoâm qua
ngaøo, chieàu hoang vaéng naêm nao treân Thaäp giaù thöông ñau
ngaøy, duø naêm thaùng troâi qua hay tình ai xoùt xa,
          
 
 
  

Gieâ - su coøn nhuïc nhaõ. Treân Thaäp giaù naêm xöa Gieâ - su thaân bô
xaùc Thaùnh coøn röôùm maùu! Treân Thaäp giaù nôi ñaây thöông yeâu giang ñoâi
Gieâ - su coøn guïc ngaõ! Mang Thaäp giaù naêm nao thöông ñau nhö qua
    
  
    
vô sao theá nhaân höõng hôø? Tình yeâu ñaõ daâng cao,
tay Gieâ - su cheát töøng ngaøy vì toäi con laém thay
mau Tin Yeâu vaãn ñeïp maøu, Tình yeâu daáu muoân nôi
           
 
Thaäp giaù ñoù mai sau Gieâ - su vaãn coøn khoå ñau.
Thaäp giaù ñoù muoân nôi Gieâ - su vaãn laø Chuùa Trôøi.
Thaäp giaù ñoù khoâng phai Gieâ - su chính laø Chuùa Trôøi.
     
         

    
  

Ñk."Ta khaùt" Ta khaùt caùc linh hoàn. "Cha ôi! Sao Cha boû con."

        
     
    
     
 
  
 

"Xin tha thöù vì nhaân theá loãi laàm, con xin phoù daâng linh hoàn con."

Copyright@tuankimh2007-211