.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME
PROTOKOLLI I SHTETIT


CEREMONIALI ZYRTAR I REPUBLIKES
SE SHQIPERISE1. Ne Ministrine e Puneve te Jashtme funksinon zyra e Protokollit të
Shtetit i cili ka per detyre:

a) organizimin dhe realizimin e te gjithe veprimtarise kryesore
protokollare te Presidentit te Republikes, Kryetarit te Kuvendit,
Kryeministrit dhe Ministrit te Puneve te Jashtme per te gjithe
veprimtarine e tyre brenda dhe jashte vendit.
b) bashkërendimin e veprimtarise protokollare te anetareve te
Keshillit te Ministrave dhe titullareve te institucioneve te larta
qendrore
c) bashkërendimin dhe zbatimin e programit te vizitave te
delegacioneve te huaja te nivelit te larte

2. Veprimtaria e zyrës së Protokollit te Shtetit rregullohet me akte të
veçanta ligjore ose nënligjore."


Ligji Nr. 9095, Dt.3.07.2003
3
LENDA

KAPITULLI I

PROTOKOLLI I SHTETIT

1. Kompetencat e Protokollit te Shtetit faqe 6
2. Zyra te tjera protokolli 8

KAPITULLI II

CEREMONÌALÌ DÌPLOMATÌK

1. Akreditimi i Shefit te Misionit Diplomatik 9
2. Paraqitja e Kredencialeve Presidentit te Republikes 11
3. Takimet zyrtare te Shefit te Misionit 12
4. Fillimi i detyres se diplomatit, atasheut ushtarak dhe funksionarit
te organizatave nderkombetare 12
5. Lidhjet me Ministrine e Puneve te Jashtme dhe institucionet qendrore 13
6. Hapja e nje misioni te ri diplomatik 14
7. Ndihma per diplomatet 14
8. Pjesemarrja ne ceremonite zyrtare 15
9. Perfundimi i detyres dhe largimi Shefit te Misionit 15
9. Ìmuniteti diplomatik 16
11. Vdekja e nje diplomati te huaj 17
12. Flamuri Kombetar ne Misionet Diplomatike 17

KAPITULLI III

SIMBOLET E REPUBLIKES

1. Flamuri Kombetar 19
2. Himni Kombetar 22
3. Stema e Republikes 23

KAPITULLI IV

CEREMONIALI ZYRTAR I AUTORITETEVE ME TE LARTA TE SHTETIT

1. Rregulla te pergjithshme 25
2. Presidenti i Republikes 26
3. Ceremonia e Fillimit te Detyres se Presidentit te Republikes 27
4. Zonja e Pare 28
5. Presidenca 29
4
6. Pritje ne Presidence 30
7. Kryeministri 31
8. Betimi i Qeverise 31
9. Kryeministria 32
10. Pritje ne Kryeministri 34
11. Ceremoniali i Kuvendit 35
12. Kryetari i Kuvendit 35
13. Pritje ne Ministrine e Puneve te Jashtme 36

KAPITULLI V

VIZITA DHE TAKIME

1. Pritja e delegacioneve te huaja te nivelit te larte 38
2. Perdorimi i Salles VÌP te aeroportit "Nene Tereza¨ 42
3. Bisedimet 44
4. Nenshkrimi i marreveshjeve 44
5. Shkembimi i dhuratave 45
6. Pritja e delegacioneve jo te nivelit te larte 46
7. Percjellja e delegacioneve shqiptare te nivelit te larte 47
8. Pritja e personaliteteve te rendesishme pa rang zyrtar 47

KAPITULLI VI

CEREMONIALI ZYRTAR

1. Radha e perparesise se rangjeve zyrtare 49
2. Perparesia e organeve te pushtetit vendor 52
3. Perparesia e organizmave te Bashkimit Europian 52
4. Elementet e ceremonive zyrtare 53
5. Ceremoni Ìnaugurimi 55
6. Ceremoni emerimi ne detyre 55
7. Ceremoni percjellje ne pension 56
8. Dekoratat dhe venia e tyre 56

KAPITULLI I VII

CEREMONITE KRYESORE ZYRTARE

1. Festat zyrtare dhe publike 58
2. Ceremonia e ngritjes se flamurit kombetar 59
3. Pritja e Festes Kombetare 60
4. Ceremonia e Vitit te Ri Diplomatik 61
5. Ceremonia e vendosjes se kurorave tek monumenti "Nena Shqiperi¨ 62
5
6. Festa e Pezes 63
7. Parada jubilare e Forcave te Armatosura 63
8. Zija kombetare 64
9. Ceremonite funebre 66
10. Ceremoni funebre shteti 67
11. Ceremoni funebre zyrtare 68
12. Vdekja e nje personaliteti te huaj 69
13. Ceremonite funebre ne Republiken e Shqiperise 70

ANEKS

PRIVILEG1E DHE IMUNITETE

Pajisja me Karte Ìdentiteti 71
Percaktimi i familjes 72
Punesimi i pjesetareve te familjes se diplomatit 73
Sherbyesit privat 73
Pajisja me targa TD, TK dhe TR (jeshile) 73
Armet dhe mbajtja e tyre 77
Mbajtja e kafsheve shtepiake 77
Rimbursimi i Takses se Vleres se Shtuar (TVSH) 78
Posta dhe valixhja diplomatike 78
Tabela dhe skema 796
KAPITULLI I


PROTOKOLLI I SHTETIT


Ceremoniali i Shtetit perfaqeson permbledhjen institucionale te kritereve qe
rregullojne cdo aspekt te natyres formale dhe jo formale, te marredhenieve
zyrtare. Zbatimi i ketyre kritereve eshte kompetence e Protokollit te Shtetit.

Protokolli i Shtetit eshte zyra kompetente qe percakton dhe trajton ne
Republiken e Shqiperise Protokollin dhe Ceremonialin zyrtar.

Protokolli i Shtetit kryen detyren e zbatimit te ceremonialit zyrtar dhe
veprimtarise protokollare te Presidentit te Republikes, Kryetarit te Kuvendit,
Kryetarit te Keshillit te Ministrave dhe Ministrise se Puneve te Jashtme per
veprimtarite e tyre me te rendesishme brenda dhe jashte vendit.

1. Kompetencat e ProtokoIIit te Shtetit

Protokolli i Shtetit kryen keto funksione:
1.1 .Zbaton me saktesi radhen e perparesise se rangjeve zyrtare te
Republikes se Shqiperise, Trupit Diplomatik, si dhe e percakton ate ne
rastet e vecanta te paparashikuara ne kete rregullore. Kriteri themelor i
funksionimit te kesaj strukture eshte respektimi i rangut zyrtar, i cili eshte i
patrashegueshem dhe i patjetersueshem.

1.2 Organizon dhe ndjek ceremonite e pritjes e te percjelljes se
delegacioneve te huaja te rangut kryetar shteti, kryetar qeverie,
parlamenti dhe minister i puneve te jashtme; harton ne bashkepunim me
kabinetet e Presidentit, Kryetarit te Kuvendit, Kryeministrit dhe Ministrit te
Puneve te Jashtme programin e vizites se tyre dhe pergjigjet per zbatimin
e tij.

1.3 Pergatit anen protokollare per vizitat zyrtare jashte shtetit te Presidentit te
Republikes, Kryetarit te Kuvendit, Kryeministrit dhe te Ministrit te Puneve
te Jashtme. Protokolli i Shtetit ne bashkepunim me perfaqesite
diplomatike shqiptare dhe me institucionin homolog te shtetit prites,
perpunon programin e vizites se personaliteteve te mesiperme.

1.4 Pergjigjet per organizimin e ceremonive per festat zyrtare, kombetare dhe
lokale, ne rastet kur ato jane jubilare dhe kur per organizimin e te cilave
ngrihet me akt normativ te Keshillit te Ministrave nje komision shteteror ku
merr pjese edhe Protokolli i Shtetit.

1.5 Pergjigjet per veprimtarite shteterore ku eshte i ftuar Trupi Diplomatik i
akredituar ne Republiken e Shqiperise. Per cdo veprimtari tjeter
angazhohet protokolli i institucionit ose zyrtare te tjere te ngarkuar nga
titullari i atij institucioni.
7
1.6 Disiplinon perdorimin e simboleve kombetare, flamurit kombetar, himnit,
stemes se Republikes dhe shenjave te tjera zyrtare.

1.7 Ne bashkepunim me drejtorine politike te Ministrise se Puneve te
Jashtme sugjeron nivelin e perfaqesimit e te pjesemarrjes se
personaliteteve te larta shteterore ne veprimtarite dhe pritjet kombetare
qe organizohen nga perfaqesite e huaja. Sugjerimi behet duke patur
parasysh reciprocitetin dhe interesat e Republikes se Shqiperise per
zhvillimin e marredhenieve ndershteterore.

1.8 Ndjek veprimtarine protokollare te perfaqesuesve diplomatike te vendit
tone jashte shtetit dhe atyre te vendeve te huaja te akredituara ne
Republiken e Shqiperise, qe nga kerkesa e agrementit, paraqitja e leter
kredencialeve, fillimi i detyres se diplomatit e deri tek perfundimi i saj.

1.9 Koordinon takimet e Presidentit te Republikes, Kryetarit te Kuvendit,
Kryeministrit, Ministrit te Puneve te Jashtme dhe te anetareve te tjere te
qeverise me perfaqesuesit diplomatik te akredituar ne Republiken e
Shqiperise.

1.1 0 Eshte struktura pergjegjese per te filluar kerkesen per agrementin e
ambasadorit shqiptar jashte vendit si dhe per pergatitjen e leter
kredencialeve dhe te leter thirrjes, ndihmon dhe ndjek aktivitetin
protokollar te perfaqesive shqiptare jashte vendit dhe zbatimin e
reciprocitetit nga ana e tyre.

1.1 1 Ne bashkepunim me drejtorine politike te Ministrise se Puneve te
Jashtme realizon shkembimin e telegrameve e te korespondences zyrtare
te Presidentit te Republikes, Kryetarit te Kuvendit, Kryeministrit e te
Ministrit te Puneve te Jashtme me personalitetet e larta te shteteve te
tjera dhe te organizatave te ndryshme nderkombetare.

1.12 Mobilizon dhe drejton ne funksion te aktiviteteve ceremoniale te
rendesishme shteterore te kompetences se tij te gjitha strukturat e
Ministrise se Puneve te Jashtme, te institucioneve te tjera qendrore e
lokale, civile e ushtarake, te cilat lidhen drejtperdrejt me keto aktivitete.

1.13 Ne rast shkeljesh te perseritura te udhezimeve qe lidhen me zbatimin e
Ceremonialit Zyrtar te Republikes se Shqiperise, Protokolli i Shtetit
rezervon te drejten e propozimit per masa administrative ndaj zyrtareve te
sektoreve qe mbulojne protokollin.

1.1 4Ìnstitucionet qendore apo vendore, si dhe perfaqesite diplomatike te
Republikes se Shqiperise, jane te detyruara t'i ofrojne Protokollit te Shtetit
informacionin e kerkuar, kur ai lidhet drejtperdrejt ose jo me aktivitetin e
tij, me normativat e ceremonialit zyrtar, te Konventave te Vienes « Per
marredheniet diplomatike » dhe « Per marredheniet konsullore" si dhe per
zbatimin e reciprocitetit.


8
1.15Merret me organizimin dhe ndjekjen e konferencave shumepaleshe te
nivelit kryetar shteti, kryetar qeverie dhe ministrise se puneve te jashtme.
Cdo lloj tjeter konference shumepaleshe e nivelit me te ulet, organizohet
nga protokollet dhe drejtorite e institucioneve perkatese qe kane lidhje te
drejtperdrejte me kete aktivitet. Protokolli i Shtetit ofron ndihmen e tij ne
raste te tilla.

1.16Eshte i autorizuar qe ne respektim te reciprocitetit dhe marreveshjeve ne
fuqi, te kerkoje lehtesimin ose perjashtimin nga taksat kufitare te
personave apo delegacioneve te huaja zyrtare qe vijne ne Shqiperi.

1.17 Punonjesve te protokollit te shtetit u krijohen lehtesite e nevojshme per te
hyre ne te gjitha institucionet qendrore te shtetit per shkak te detyres.

1.18 Drejton dhe organizon aktivitetin e klubit diplomatik.


2. Zyra te tjera protokoIIi


2.1 Ìnstitucionet qendrore te shtetit kane vecorite dhe specifikat e tyre ne
zbatimin e protokollit zyrtar. Prane tyre operojne zyrat perkatese qe
trajtojne drejtpersedrejti praktikat ceremoniale ne sherbim te titullareve te
tyre.

2.2 Ato pergjigjen per aktivitetin zyrtar te titullareve perkates, jeten e
perditshme me karakter formal ose jo te tyre, levizjet brenda territorit te
Shqiperise, inaugurime, pritje dhe vizita, takime dhe evenimente te
ndryshme publike.

2.3 Protokolli i Kuvendit pergjigjet per zbatimin e ceremonialit te brendshem
te ketij institucioni, aktivitetit parlamentar dhe rregullimin e aspekteve te
ndryshme te marredhenieve me trupin diplomatik, marredhenieve publike
te institucionit dhe takimet e parlamentareve me delegacionet e huaja.


2.4 Protokolli i Ministrise se Mbrojtjes ka kompetencen e organizimit te
ceremonive respektive ushtarake brenda territorit te ketij institucioni dhe
reparteve ushtarake ne perputhje me normat themelore te ceremonialit
zyrtar te Republikes dhe rregulloret ushtarake ne fuqi.

2.5 Protokolli i Shtetit mban lidhje te ngushta me protokollet e institucioneve
qendrore e vendore. Ai komunikon praktikat protokollare, shkemben
informacione, organizon takime konsultative dhe sherben njekohesisht si
struktura qendrore e unifikimit dhe mbikqyrjes se praktikave protokollare
dhe ceremonialit.
9
KAPITULLI II


CEREMONIALI DIPLOMATIK


Ceremoniali diplomatik parashikon dhe disiplinon raportet e kontaktet
protokollare midis Shtetit Shqiptar dhe shteteve te tjere, rregullat, praktikat
administrative dhe avantazhet qe gezojne perfaqesite diplomatike ne
Shqiperi ne perputhje me Konventat e Vjenes « Per marredheniet
diplomatike » dhe « Per marredheniet konsullore", marreveshjet dy dhe
shume paleshe dhe mbi bazen e reciprocitetit.


Ceremoniali diplomatik permbledh formalitetet qe respektohen per ardhjen
dhe largimin nga Shqiperia te funksionareve diplomatike, vecorite e statusit
te tyre, imunitetet, privilegjet e Trupit Diplomatik, modalitetet e sigurimit te
tyre dhe nje varg informacionesh te tjera te vlefshme. Eshte detyre eskluzive
e Protokollit te Shtetit te drejtoje dhe respektoje keto procedura te
rendesishme.


1. Akreditimi i Shefit te Misionit DipIomatik


1.1 Ne perputhje me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe praktikat
nderkombetare, Ambasadoret e huaj akreditohen tek Kryetari i Shtetit si
perfaqesues te Kreut te Shtetit te tyre. Akreditimi i Ambasadoreve si
proces kalon ne disa shkalle gjate te cilave kerkohet plotesimi i
formaliteteve te paracaktuara.

1.2 Procedura fillon me marrjen e kerkeses, ne formen e nje note
diplomatike per agrement, e cila i dergohet Protokollit te Shtetit nga
ambasada e vendit kerkues ne Shqiperi, qe vjen nepermjet njoftimit te
perfaqesise diplomatike shqiptare ne ate vend ose nga nje vend i trete.
Pas kesaj, pergatitet nga Protokolli i Shtetit nje informacion vleresues, i
cili se bashku me CV-ne perkatese i dorezohet Presidentit te Republikes.

1.3 Pas miratimit te agrementit, Protokolli i Shtetit ka per detyre te informoje
ambasaden e vendit nga eshte paraqitur kerkesa per qendrimin e
Qeverise Shqiptare, si dhe perfaqesine tone ne ate vend. Ne pergjithesi
kjo procedure kerkon deri 30 dite pune, ose zbatohet parimi i
reciprocitetit.

1.4 Mberritja e Ambasadorit te ri eshte objekt i rregullave te vecanta qe
zbatohen nga ceremoniali diplomatik i Protokollit te Shtetit. Nese ardhja
behet brenda diteve te punes ne oret 07:00 deri 22:00, atehere atij i
urohet mireseardhja nga zyrtari perkates i protokollit dhe shoqerohet prej
tij ne sallen VÌP te aeroportit. Per cdo dite dhe ore tjeter, Ambasadori
pritet nga personeli i autorizuar i aeroportit.
10
1.5 Shefi i ceremonialit i ben Ambasadorit te ri ne kohen me te shpejte nje
vizite kortezie, ne te cilen atij i komunikohet data e takimit me Drejtorin e
Protokollit te Shtetit per dorezimin e kopjeve te kredencialeve dhe
leterthirrjes se ambasadorit paraardhes. Atij i dorezohet gjithashtu edhe
rregullorja perkatese e ceremonise se paraqitjes se Leter Kredencialeve
tek Presidenti i Republikes.

1.6 Data dhe ora e mberritjes se Ambasadorit regjistrohet nga protokolli
sepse percakton edhe radhen e paraqitjes se Kredencialeve. Nese
protokolli nuk merr dijeni per ardhjen e tij, atehere si date e mberritjes
konsiderohet koha kur ambasada perkatese lajmeron me note verbale per
mberritjen e shefit te saj.

1.7 Qe prej ketij momenti ai konsiderohet si Ambasador i emeruar dhe brenda
disa diteve (jo me shume se 10 dite), Drejtori i Protokollit te Shtetit (ose
zevendesi) e pret per te marre kopjet e Leter Kredencialeve dhe te thirrjes
se paraardhesit. Gjate kesaj kohe Ambasadori i ri mund te takoje antare
te Trupit Diplomatik, zyrtare te Ministrise se Puneve te Jashtme dhe
persona te tjere jo zyrtare, por i sugjerohet qe te mos kerkoje takim me
anetaret e Keshillit te Ministrave, Parlamentit dhe Presidences.

1.8 Sapo Presidenca percakton daten e ceremonise se akreditimit, Protokolli i
Shtetit informon Ambasadorin. Shkresa perkatese percakton pervec
ceremonise, gjuhen e perdorur, vendin nga ku Ambasadori do te merret
ne ceremoni dhe emrat e nje deri dy bashkepunetoreve te tij qe jane
paracaktuar per ta shoqeruar.

1.9 Veshja e rekomanduar eshte kostum i zi ose gri i erret, kemishe e bardhe,
kravate e erret, kepuce te zeza, ose veshje kombetare. Qe nga ky
moment Ambasadori i ri gezon statusin e tij diplomatik.

1.10Lajmi i akreditimit te Ambasadorit te ri publikohet menjehere ne botimin
e radhes se Gazetes Zyrtare. Per kete kujdeset Zyra e Presidentit.

1.11Brenda nje periudhe kohe prej nje deri ne dy muaj nga paraqitja e
kredencialeve, Ambasadori i ri thirret se bashku me nje ose dy
ambasadore te tjere per dreke ose darke kortezie nga Ministri i Puneve te
Jashtme.

1.12Kur Shefi i Perfaqesise largohet per periudha te shkurtra, ose kur posti i
tij mbetet vakant, misioni duhet te informoje per kete Protokollin e Shtetit
me ane te nje note verbale, ku te tregohet data e nisjes se tij/saj dhe emri
i te Ngarkuarit me Pune qe e zevendeson. Menjehere pas kthimit te Shefit
te Misionit, Protokolli i Shtetit duhet informuar perseri per daten e
rimarrjes se funksioneve te tij.

11
Paraqitja e Kredencialeve Presidentit te Republikes


2.1 Protokolli i Shtetit njofton Ambasaden perkatese per daten, oren dhe
vendin e paraqitjes se kredencialeve Presidentit te Republikes nga ana e
Ambasadorit te ri.

2.2 Diten dhe oren e caktuar ne vendin ku eshte akomoduar Ambasadori (jo
ne seline e tij) paraqitet makina ceremoniale, ne te cilen vendoset flamuri
kombetar shqiptar dhe ai i shtetit te huaj. Nen eskorten e dy
motocikletave ceremoniale ajo drejtohet per ne Pallatin e Brigadave.
Diplomatet qe shoqerojne Ambasadorin zene vend ne makinen e dyte, te
perfaqesise, e cila ndjek makinen ceremoniale.

2.3 Makinat ndalojne ne hyrjen kryesore te Pallatit te Brigadave dhe me
daljen e Ambasadorit nga makina ceremoniale, komandanti i truprojes se
nderit (9+9) jep komanden per nder arme. Ambasadori i ri pershendet me
nje tundje te lehte te kokes rojen e nderit dhe ngjitet shkalleve, ne krye te
te cilave e pret Drejtori i Protokollit te Shtetit ose zevendesi.

2.4 Ai e shoqeron Ambasadorin ne nje dhome pritje te vecante ku
Ambasadori firmos Librin e Miqve dhe qendrojne per disa caste per nje
bisede te shkurter. Me pas Drejtori i Protokollit e drejton ate ne sallen
kryesore te ceremonise.

2.5 Ne ceremonine e paraqitjes se kredencialeve marrin pjese gjithashtu
Zv/Ministri i Puneve te Jashtme (ose Sekretari i Pergjithshem i Ministrise
se Puneve te Jashtme), Keshilltari Diplomatik i Presidentit, Drejtori i
Protokollit te Shtetit si dhe diplomatet qe shoqerojne Ambasadorin.

2.6 Ambasadori drejtohet ne sallen e ceremonise dhe ndalon 2,5 m larg
Presidentit te Republikes, i cili ndodhet aty qe me pare. Shoqeruesit e
Presidentit qendrojne nje hap prapa dhe vendosen sipas kesaj skeme: ne
te djathte Zv/Ministri i Puneve te Jashtme dhe ne te majte Keshilltari
Diplomatik. Po keshtu qendrojne edhe shoqeruesit e Ambasadorit. Nese
eshte e nevojshme prania e perkthyesve, ata qendrojne ne te majte, pas
personalitetit qe perkthejne.

2.7 Ì pari pershendet shkurtimisht Ambasadori. Presidenti i kthen
pershendetjen. Pas shkembimit te pershendetjeve, Ambasadori ben dy
hapa dhe i dorezon Presidentit te Republikes kredencialet dhe
leterthirrjen e paraardhesit (nese ai nuk e ka dorezuar vete me pare).
Presidenti i merr dhe ia kalon dokumentat Drejtorit te Protokollit te Shtetit,
shtrengon doren me Ambasadorin e ri dhe i prezanton shoqeruesit e tij.
Ambasadori nga ana e tij i prezanton Presidentit te Republikes diplomatet
qe e shoqerojne.

2.8 Pas kesaj Presidenti i Republikes i fton te gjithe te pranishmit te ulen dhe
zhvillojne nje bisede qe zgjat 15-20 minuta. Ne mbarim te ketij intervali, i
pari ngrihet Presidenti i Republikes dhe e shoqeron Ambasadorin deri ne
12
fund te salles se ceremonise, ku edhe ndahet prej tij duke i shtrenguar
doren. Drejtori i Protokollit te Shtetit e shoqeron Ambasadorin deri te
makina ceremoniale, ku edhe ndahet prej tij. Truproja e nderit merr
perseri qendrimin per nder arme.

2.9 Ambasadori hipen ne makinen ceremoniale i shoqeruar nga zyrtari
perkates i protokollit, kurse diplomatet ne makinen e dyte dhe te
shoqeruar nga dy motocikletat e policise, kthehen ne vendin nga ku u
nisen.

2.10 Mbas ceremonise Ambasadori konsiderohet perfaqesues zyrtar i shtetit
te tij. Ai ze vendin qe i takon ne listen diplomatike sipas dites dhe ores
se paraqitjes te kredencialeve.

2.11 Ceremonia ndiqet nga fotografi e kameramani zyrtar, te cilet nderhyjne
ne castin e dorezimit te kredencialeve, pershendetjeve dhe shtrengimit te
duarve. Presidenti i Republikes, i dergon Ambasadorit brenda muajit, 2-3
foto te ceremonise me firmen e tij.
13
3. Takimet zyrtare te Shefit te Misionit


3.1Pas paraqitjes se kredencialeve Ambasadori i ri njofton Dekanin e Trupit
Diplomatik dhe gjithe perfaqesite e huaja per daten e paraqitjes se
Kredencialeve dhe fillimin e kryerjes se funksioneve te tij.

3.2Ben kerkese zyrtare per takim me Kryetarin e Kuvendit, Kryeministrin,
anetaret e Keshillit te Ministrave dhe Kryetarin e Bashkise se Tiranes.
Asnje nga personalitetet e larta te mesiperme nuk e viziton me kete rast
Ambasadorin e ri ne seline e tij.

3.3Bashkeshortja e Ambasadorit te ri, nga ana e saj i kerkon nje takim
bashkeshortes se Ministrit te Jashtem dhe te Presidentit ose ne mungese
te saj, bashkeshortes se Kryeministrit. Bashkeshortja e Presidentit (ose
ne mungese, e Kryeministrit), ne disa raste brenda vitit i therret per takim
kortezie ne grupe nga dy ose tre, bashkeshortet e ambasadoreve te rinj.


4. FIIIImI I detyres se dIpIomatIt, atasbeut usbtarak, konsuIIIt dbe
IunksIonarIt te organIzatave nderkombetare


4.1Fillimi i detyres se nje diplomati njoftohet nga perfaqesia perkatese me
ane te nje note verbale drejtuar zyres se Protokollit te Shtetit, ne te cilen
shenohet pozicioni qe ze diplomati i sapo ardhur, personin qe
zevendeson apo nese eshte pozicion i ri. Notes Verbale i bashkelidhet
formulari ÌD-2002 ne 2 kopje, me firmen e titullarit dhe vulen e misionit.

4.2Akreditimi i Atasheut Ushtarak ndjek te njejten procedure per sa i perket
kerkeses se agrementit, ndersa konsultimet protokollare behen me
strukturat perkatese te Ministrise se Mbrojtjes. Njoftimi per pranimin mund
te behet vetem pas daljes se miratimit ne perfundim te ketyre
konsultimeve.

4.3Njoftimi per ardhjen e atasheut ushtarak behet nga misioni perpara
mberritjes me ane te nje note verbale ku te specifikohet emri i plote,
kualifikimi i sakte, personi qe zevendesohet dhe CV-ne e tij. Ì interesuari
duhet te prese miratimin e Ministrise se Puneve te Jashtme para se te
filloje te ushtroje funksionet e tij.

4.4Njoftimi per fillimin e funksionit te shefit te konsullates behet me ane te nje
note verbale drejtuar Protokollit te Shtetit dhe Drejtorise Konsullore te
Ministrise se Puneve te Jashtme, ku specifikohet territori, vendndodhja
dhe adresa e qytetit ku do te ushtroje funksionet posti konsullor.

4.5Konsujt e Nderit, te cilet jane shtetas shqiptare, ose me dyshtetesi, kane
nje status specifik. Ata e kryejne mbi baza vullnetare misionin e tyre
diplomatik dhe nderkohe jane te lejuar te vazhdojne te kryejne aktivitetin e
tyre privat.
14

4.6Propozimi per konsull nderi duhet bere nepermjet nje kerkese zyrtare te
ardhur nga perfaqesia diplomatike e akredituar ne Shqiperi ose
drejtperdrejt nga ministria e puneve te jashtme e vendit qe e kerkon, dhe
duhet miratuar nga autoritetet shqiptare kompetente.

4.7Perjashtohen nga mundesia per te qene konsull nderi:
O Personat me shtetesi shqiptare qe jane te zgjedhur ne organet
perfaqesuese.
O Personat qe punojne ne institucionet shteterore, me funksione te
papajtueshme ne baze te ligjit me kete detyre.
O Personat qe ushtrojne profesionin e gjykatesit apo te prokurorit dhe te
sherbimeve sekrete.

4.8Organizatat Nderkombetare duhet te bejne te njohur funksionaret e tyre te
kategorise se pare ne te njejten menyre si edhe misionet diplomatike,
duke plotesuar te njejtat procedura.

5 Lidhjet me Ministrine e Puneve te 1ashtme dhe institucionet qendrore

5.1Perfaqesite diplomatike mbajne lidhje me administraten shteterore
shqiptare nepermjet Ministrise se Puneve te Jashme. Per takimet qe
deshirojne te kryejne me administraten shteterore dhe qe kane te bejne
me marredheniet dypaleshe ose probleme me interes te perbashket,
duhet qe paraprakisht te vene ne dijeni Protokollin e Shtetit dhe drejtorine
perkatese ne Ministrine e Puneve te Jashtme.

5.2Diplomatet, specialistet dhe ekspertet e huaj mund te komunikojne
drejtperdrejt me homologet e tyre shqiptar ne administraten shteterore kur
behet fjale per marredhenie shoqerore, kortezie ose probleme te vecanta
midis ekspertesh.

5.3Postet konsullore, qe kane njoftuar me shkrim Ministrine e Puneve te
Jashtme mbi juridiksionion e veprimtarise se tyre konsullore, mund te
komunikojne drejtperdrejt me autoritetet vendore, brenda te cilave shtrihet
veprimataria e tyre konsullore.

5.4Perfaqesite diplomatike te akredituara ne Republiken e Shqiperise, per
pritjet zyrtare me rastin e festes kombetare dhe per cdo veprimtari tjeter
festive, politike, shkencore e sociale qe organizojne, ftesat drejtuar
Presidentit te Republikes, Kryeministrit, Ministrit te Puneve te Jashtme
duhet t'i dorezojne prane Protokollit te Shtetit. Eshte ky institucion qe
pergjigjet per shperndarjen e tyre ne destinacion. Protokolli i Shtetit
sugjeron nivelin e perfaqesimit. Anetaret e Keshilit te Ministrave si rregull
nuk marrin pjese ne pritje pa njoftimin e Protokollit te Shtetit.


15
6. Hapja e nje perfaqesie te re dipIomatike


6.1Zyrtari i huaj qe vjen ne Shqiperi per te hapur nje perfaqesi diplomatike
mund te jete diplomat i saj ose nje diplomat tjeter i ngarkuar me kete
detyre. Me te mberritur, ai merr takim ne Ministrine e Puneve te Jashtme
me drejtorine perkatese dhe Protokollin e Shtetit, te cilet i informon per
qellimin e misionit te tij.

6.2Diplomati duhet te jete i pajisur nga Ministria e tij e Puneve te Jashtme me
letren perkatese drejtuar Ministrise se Puneve te Jashtme te Republikes
se Shqiperise, ku shenohet misioni i ngarkuar. Dorezimi i saj behet ne
Protokollin e Shtetit.

6.3Per hapjen e perfaqesise se re diplomatike, diplomati mund te kerkoje
ndihmen e Drejtorise se Sherbimit Diplomatik ne Ministrine e Puneve te
Jashtme, e cila i jep atij rekomandimet perkatese. Diplomati mund t'i
drejtohet per ndihme edhe komunitetit te huaj diplomatik ne Tirane. Per
veprimet qe kryen ne kerkim te vendit dhe nderteses, ai eshte i lire te
veproje sipas deshires.


7. Ndihma per dipIomatet


7.1Protokolli i Shtetit ndihmon trupin diplomatik per ceshtje te ndryshme.
Brenda kuadrit te lejuar, ai ndihmon diplomatet dhe familjet e tyre nga dita
e ardhjes deri ne diten e largimit e tyre.

7.2Zyra perkatese e protokollit i informon diplomatet per vendet me te
pershtatshme per banim, per pazar, mesimin e gjuhes,
udhetimet, aktivitetet artistike, sherbimin shendetesor, shkollat per
arsimimin e femijve dhe rekomandime te tjera sipas kerkeses se tyre.

7.3Protokolli i Shtetit sherben si mbeshtetje per ceshtje qe perfaqesite e
huaja kane me institucionet e tjera shqiptare, shteterore ose private dhe
me individe te vecante.


8. Pjesemarrja ne ceremonite zyrtare


8.1Shefi i perfaqesise njoftohet qe ne fillim te ardhjes se tij me nje note
verbale ku pasqyrohen festat zyrtare shqiptare dhe orari i punes se
zyrave te administrates publike.

8.2Zakonisht Trupi Diplomatik ftohet te marre pjese ne keto ceremoni
kryesore zyrtare:
O Hapja e sesionit te Kuvendit.
16
O Seanca e Kuvendit ku kreu i Keshillit te Ministrave parashtron
programin e saj.
O Seanca e Kuvendit ku behet votimi per zgjedhjen e Presidentit te
Republikes.
O Ceremonia qe zhvillohet me rastin e nderrimit te mandatit te
Presidenteve.
O Dita e Deshmoreve.
O Dita e Pavaresise Kombetare.
O Ceremonia ne Pallatin e Brigadave me rastin e Festes Kombetare.
O Parada ushtarake
O Ceremonia ne Pallatin e Brigadave me rastin e Vitit te Ri.
O Ne aktivitetet vjetore qe planifikon Ministria e Puneve te Jashtme.
O Ne Funeralet Shteterore.


9. Perfundimi i detyres dhe Iargimi i Shefit te Misionit


9.1Kur shefi i nje perfaqesie largohet perfundimisht nga Republika e
Shqiperise, ai njofton paraprakisht me note verbale Ministrine e Puneve te
Jashtme per largimin e tij si dhe per emrin e diplomatit qe do ta
zevendesoje ne drejtimin e misionit si i Ngarkuar me Pune a.i.

9.2Protokolli i Shtetit i jep atij ndihmen e duhur per te realizuar takimet e
lamtumires me Presidentin e Republikes, Kryeministrin, Ministrin e
Puneve te Jashtme (ose Zv/Ministrin) dhe personalitete te tjera qe ai
shpreh deshiren per t'i takuar.

9.3Nese shefi i perfaqesise qe largohet disponon leterthirjen e tij ne atdhe,
atehere i dorezon kopjen e saj Drejtorit te Protokollit te Shtetit ndersa
origjinalet, Presidentit te Republikes.

9.4Takimin e fundit shefi i perfaqesise e ben me Ministrin e Puneve te
Jashtme (ose Zv/Ministrin), i cili jep nje dreke ose darke te ngushte per
nder te largimit te Ambasadorit dhe nje dhurate simbolike. Ne dreke ata
mund te shoqerohen nga bashkeshortet e tyre.

95Diten e largimit, shefi i perfaqesise percillet ne aeroport nga Drejtori i
Protokollit te Shtetit, ose zevendesi. Ne dispozicion te tij vihet salla VÌP e
aeroportit. Ne cdo rast largimi me mjet tjeter, ai nuk percillet nga autoritetet e
mesiperme


10. Imuniteti dipIomatik


10.1Ìmuniteti diplomatik perfaqeson nje teresi te drejtash qe gezohen nga
misionet diplomatike dhe anetaret e tyre per kryerjen e detyres zyrtare te
17
mbrojtur nga cdo nderhyrje, presion dhe qe krijon nje klime
marredheniesh te lira dhe respekti midis shteteve.

10.2Ìmuniteti diplomatik eshte rezultat i respektimit te se drejtes
nderkombetare. Republika e Shqiperise njeh dhe respekton veprimin e
saj, por njekohesisht edhe faktin se kjo e drejte, nuk i perjashton personat
qe gezojne imunitet nga respektimi i rregullave dhe ligjeve te shtetit
shqiptar.

10.3Ìmuniteti dhe paprekshmeria diplomatike shtrihet mbi perfaqesite e
huaja, rezidencat private, diplomatet, aktivitetin e plote te tyre,
korespondencen, arkivat dokumentore dhe cdo lloj pronesie tjeter qe
gezojne per shkak te detyres dhe ne emer te shtetit dergues.

10.4Ìmuniteti ndryshon ne varesi me statusin e punonjesit diplomatik.
Ìmunitet te plote gezojne vetem bartesit e kartes diplomatike te qendrimit.
Per ata qe jane shtetas shqiptare, ose kane dyshtetesi, te huaj dhe
shqiptare, apo qe kane leje qendrimi te perhereshme, imuniteti shtrihet
vetem ne fushen e ushtrimit te detyres specifike qe iu eshte ngarkuar, por
jo ne te gjithe aktivitetin dhe aspektet e tjera te punes dhe jetes se tyre.

10.5Cdo ceshtje konkrete qe lind ne nje perfaqesi te caktuar apo nga nje
diplomat, i duhet relatuar me shkrim Protokollit te Shtetit ne Ministrine e
Puneve te Jashtme.

10.6 Ministria e Puneve te Jashtme, ne cdo kohe qe e quan te arsyeshme
dhe te nevojshme kur cenohet integriteti, rendi, siguria, marredheniet dy
ose shumepaleshe, pas konsultimit me organet kompetente, mund te
shpalle nje diplomat te huaj te « pa deshirueshem » (persona non grata)
ne territorin shqiptar. Ky vendim eshte njekohesisht i detyrueshem per
shtetin qe e ka derguar, permban detyrimin qe ta terheqe personin e pa
deshiruar dhe te sigurohet qe e ka lene territorin shqiptar brenda kohes
se caktuar.

10.7Nje diplomat mund te shpallet "persona non grata¨ edhe perpara
mberritjes se tij ne territorin shqiptar. Kjo eshte e realizueshme vetem ne
rastet kur autoritetet shqiptare e konsiderojne akreditimin ose pranine e tij
ne Shqiperi si te pa pranueshme.


11. Vdekja e nje dipIomati


11.1Sapo Ministria e Puneve te Jashtme vihet ne dijeni nga perfaqesia
diplomatike per vdekjen e shefit te perfaqesise ose te ndonje diplomati
tjeter, ofron ndihmen dhe bashkepunimin e saj ne forme asistence dhe
orientimi.

11.2Drejtoria perkatese pergatit nje leter ngushellimi qe Ministri i Puneve te
Jashtme do t'i dergoje te vese se ambasadorit te ndjere dhe telegramin e
18
ngushellimit qe do t'i dergohet Ministrit te Puneve te Jashtme te shtetit te
te ndjerit.

11.3Njoftohet Dekani i trupit diplomatik per vdekjen e diplomatit dhe i krijohen
kushte qe ai te njoftoje sa me shpejt te jete e mundur tere komunitetin
diplomatik.

11.4Drejtori i Protokollit te Shtetit (ose zevendesi), i Ngarkuari me Pune a.i. i
perfaqesise se te ndjerit dhe Dekani i trupit diplomatik percaktojne
ceremonine funebre qe do te behet per te nderuar te ndjerin.

11.5Ne rastin e vdekjes se nje diplomati shqiptar ne detyre, arkivoli i tij pritet
ne aeroport nga Protokolli i Shtetit dhe perfaqesues te tjere te Ministrise
se Puneve te Jashtme. Funerali niset nga Ministria e Puneve te Jashtme
dhe shpenzimet e tij perballohen nga institucioni.

11.6Nese diplomati i ndjere eshte i rangut ambasador, homazhet kryen ne
hollin e Ministrise se Puneve te Jashtme dhe prej ketej behet nisja per ne
varreza.


12. FIamuri Kombetar ne Perfaqesite DipIomatike


12.1Perfaqesite e huaja diplomatike te akredituara ne Shqiperi mund te
mbajne te shpalosur ne ndertesen ose territorin e selise, flamurin e tyre
kombetar.

12.2Ato duhet te ngrene flamurin kombetar shqiptar krahas flamurit te tyre
vetem ne rastin kur atje shkon per vizite Presidenti i Republikes se
Shqiperise. Flamuri mbetet i ngritur deri ne largimin e Kreut te Shtetit.
Shefi i perfaqesise e pret Presidentin ne hyrje, i prezanton personelin e
rreshtuar per kete rast dhe e percjell me pas deri ne dalje.

12.3Perfaqesite diplomatike shqiptare ne vendet e huaja, e ngrene flamurin e
shtetit prites nese perfaqesia vizitohet nga kreu i shtetit te vendit prites.

12.4 Ne sallen kryesore ceremoniale te perfaqesise diplomatike shqiptare,
mund te vihet krahas flamurit shqiptar, ne zbatim te reciprocitetit edhe
flamuri i vendit prites. Ne ambjentet e tjera te perfaqesise ngrihet vetem
flamuri shqiptar dhe vendoset vetem stema e shtetit shqiptar. Flamuri
shqiptar qendron i ngritur vazhdimisht ne mjediset e jashtme te
perfaqesie.19KAPITULLI III
SIMBOLET E REPUBLIKES


Simbolet kryesore perfaqesuese te Republikes se Shqiperise jane flamuri
kombetar dhe himni kombetar, ndersa stema e Republikes eshte simbol i
shtetit. Perdorimi i simboleve ne Shqiperi rregullohet me ane te ligjit nr.8926,
dt.22.07.2002 « Për formën dhe përmasat e flamurit kombëtar, përmbajtjen e
himnit kombëtar, formën dhe përmasat e stemës së Republikës të Shqipërisë
dhe mënyrën e përdorimit të tyre ».

Simbole kombetare mund te konsiderohen gjithashtu edhe vlera unikale
gjeografike, historike e sociale qe dallojne Shqiperine nga vendet e tjera, si
vende te vecanta natyrore, keshtjellat, zbulimet arkeologjike, varrezat e
20
deshmoreve, lapidaret e rendesishem, monumentet e betejave me te medha
historike etj. Kjo vendoset ne baze te akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.


1. FIamuri Kombetar


1.1Shpalosja e flamurit kombetar eshte nje e drejte e pergjithshme ne
Republiken e Shqiperise. Dimensionet e tij jane orientative dhe shprehen
te fiksuara ne raportin 1:1,4. Kur flamuri shpaloset ne lartesi mbi 10m nga
toka, rekomandohen permasa jo me teper se 350cm x 490cm. Per rastet
kur shpaloset ne ballkon ose deri ne 10m lartesi, sugjerohet permasa
200cm x 280cm. Ne mjedise te brendeshme (salla, zyra) rekomandohen
permasa 1.07 x 1.50 ose 150cm x 210cm ne nje shtize 2.5m te gjate, ne
varesi nga hapesira e mjedisit. Flamuri i tavolines duhet te kete permasat
16 x 23cm.

1.2Ne mjediset e jashtme. Flamuri kombetar qendron i ngritur mbi
institucionet dhe ndertesa te tjera qeveritare 24 ore ne dite dhe i ndricuar
drejtperdrejt gjate nates. Perjashtim bejne rastet e festave te ndryshme
kur flamuri ngrihet edhe ne vende te tjera me autorizimin e Kryeministrit,
per evenimente kombetare ose te Prefektit, per evenimente vendore.

1.3Ngritja e flamurit behet me respektin dhe solemnitetin me te madh. Ne
vende te caktuara si reparte ushtarake, flamuri shpaloset nga lindja e
diellit deri ne perendim. Ne keto raste ulja dhe ngritja behet sipas
rregullores ushtarake perkatese. Ditet e festave zyrtare eshte e
detyrueshme ngritja e flamurit.

1.4Kur flamuri shqiptar shpaloset se bashku me ndonje flamur tjeter, qendron
gjithmone ne vendin e nderit, ne te djathte. Flamuri tjeter ose te tjeret,
vendosen ne te majte te tij, me te njejtat permasa dhe lartesi shtize.

1.5Ne rastet kur flamuri shqiptar vendoset ne qender, shtiza e tij duhet te jete
me e larte se te tjerat. Ne te gjitha rastet, flamuri shqiptar ngrihet i pari
dhe ulet i fundit.

1.6Nese ne ndertesa te ndryshme flamuri kombetar shqiptar shpaloset
bashke me flamure te tjere institucionesh qendrore apo vendore, ai duhet
vendosur ne piken me te larte ose me shtizen me te larte. Asnje flamur
tjeter nuk duhet te vendoset me lart se flamuri kombetar shqiptar ose ne
te djathte te tij.

1.7Ne takime nderkombetare shumepaleshe flamuret e vendeve te huaja
vendosen ne te majte te flamurit shqiptar dhe radha e tyre percaktohet
sipas rendit alfabetik.

1.8Nese vendosen dy ose me shume flamure ne te njejten shtize, flamuri
shqiptar duhet te qendroje ne krye, ose me lart se te tjeret.

21
1.9Flamuri shqiptar mund te ngrihet edhe nga personat private, ne ndertesat
dhe objektet qe kane ne pronesi. Shtetasit shqiptare nuk mund te ngrene
flamur tjeter pa ngritur me pare flamurin shqiptar ne vendin kryesor te
objekteve te tyre.

1.10Kur flamuri vendoset mbi rruge ose ne pozicione te tjera pa shtizen
perkatese, duhet te jete kurdohere me shqiponjen vertikalisht.

1.11Gjate ceremonise se uljes ose ngritjes se flamurit, apo parakalimit te tij
ne reviste, te gjithe njerezit prezent jane te detyruar te heqin kapelet dhe
te marrin drejtqendrim duke ndjekur me shikim levizjen e flamurit.

1.12Ushtaraket nderojne ushtarakisht te drejtuar nga flamuri. Kur flamuri nuk
duket, drejtqendrimi mbahet nga banda. Te huajt prezent, marrin
drejtqendrim. Kjo ceremoni nuk zbatohet vetem ne rastet kur
transmetohet ne TV ose radio.

1.13Ne zyrat pubIike. Flamuri kombetar mund te vendoset ne mjediset e
brendshme te zyrave publike, te administrates qendrore, universitete, seli
te partive politike dhe organizatave te ndryshme, institucione shkencore e
kulturore, objekte te kultit etj. Ne keto raste flamuri qendron ne te djathte
te vendit kryesor (tavolines se punes).

1.14Edhe persona private mund ta mbajne flamurin kombetar ne zyra, studio,
ente, shoqata e perfaqesi, me kusht qe te respektojne rregullat e
vendosjes dhe dekorit. Cdo flamur tjeter dallues, vendor ose institucional
qendron ne te majte te tavolines.

1.15Vendosja ne zyrat publike e nje ose me shume flamureve te huaj krahas
flamurit shqiptar behet vetem ne rastet e ceremonive zyrtare ose
takimeve dy dhe shumepaleshe me delegacione te huaja te nivelit
minister dhe ne raste kur nenshkruhen marreveshje zyrtare.

1.16Ne raste te aktiviteteve jo zyrtare si, konferenca shoqerore e shkencore,
manifestime e protesta publike dhe mbledhje te ndryshme administrative
nuk rekomandohet vendosja e flamurit kombetar dhe as e flamureve te
huaj. Bejne perjashtim ceremonite e dekorimeve.

1.17Kur flamuri vendoset prane nje foltoreje, duhet te qendroje lart, pas
vendit te folesit, ose kur eshte ne shtize, ne te djathte te tij. Flamuret e
tjere vendosen ne te majte te folesit.

1.18Ne zyrat e administrates publike duke filluar nga niveli drejtor drejtorie,
deri tek titullaret e dikastereve dhe ne perfaqesite diplomatike shqiptare
jashte shtetit eshte e detyrueshme te vendoset portreti i Presidentit te
Republikes.

1.19Ne dite zije te miratuar, flamurit kombetar i lidhet ne pjesen e siperme te
shtizes nje fjongo e zeze, e cila qendron e varur pergjate saj. Ne rast zije
per shkak te detyres, flamurit i lidhet nje fjongo kuq e zi.
22

1.20Me vendim te Keshillit te Ministrave, flamuri vendoset ne gjysemshtize
me rastin e vdekjes se figurave qendrore te Shqiperise. Kjo mund te
behet edhe per personalitete te huaja te spikatura ose me lidhje te
vecanta me Shqiperine, por gjithmone sipas vendimit te mesiperm.

1.21Kur flamuri vendoset ne gjysem shtize, ai ngrihet deri ne maje, qendron
pak caste dhe pastaj zbritet ne pozicionin gjysemshtize. Nese ne
perendim te diellit flamuri do te ulet, atehere ai cohet perseri deri ne maje
te shtizes dhe pastaj ulet.

1.22Ne ceremoni funebre ushtarake, flamuri perdoret per te mbuluar
arkivolin. Ai vendoset ne pozicionin qe shqiponja te bjere ne gjoksin e te
ndjerit. Ne asnje menyre nuk lejohet qe flamuri te futet ne varr apo te
takoje token gjate ceremonise.

1.23Flamuri i mbajtur ne dore nga trupat ushtarake, nuk vendoset asnjehere
ne gjysemshtize.

1.24FIamure daIIues. Per te vene ne evidence nje rang te larte te hierarkise
shteterore ose ushtarake, i cili ka te drejten e drejtimit te shtetit ose te
komandes ushtarake, perdoren flamure dallues. Keta flamure vendosen
ne selite dhe mjetet e transportit te tyre.

1.25Flamure dallues kane te drejte te kene:
O Presidenti i Republikes
O Kryeministri
O Ministri i Puneve te Jashtme
O Ministri i Mbrojtjes
O Ministri i Rendit Publik
O Shtabi i Pergjithshem, Komandat e armeve te forcave te
armatosura, Policia e Shtetit dhe Garda e Republikes.

1.26Flamuri dallues i autoritetit me te larte perfshin ne vetevete te gjithe te
tjeret. Ne kete kontekst flamuri i Presidentit te Republikes eshte flamuri i
pare dhe ka vlere te pergjithshme, meqenese rangu i tij permbledh edhe
komanden e pergjithshme te forcave te armatosura.

1.27Flamuret dallues te armeve dhe te autoriteteve qe kane ne varesi trupa
ushtarake te Ministrise se Mbrojtjes, kane ne fundin e tyre nje shirit me
ngjyre tjeter.

1.28Persona zyrtare te perfaqesive diplomatike qe lejohen te mbajne
flamurin te fiksuar ne zyre, ndertese banimi dhe makinen e tyre jane,
Ambasadoret e Jashtezakonshem e Fuqiplote, shefa te misioneve, shefa
postesh konsullore, konsuj nderi.

1.29Qytete, njesi vendore te nivelit te pare, institucione te ndryshme,
gjysemshteterore, private, shoqata te ndryshme e fondacione mund te
kene stemat dhe flamuret e tyre te vecante. Keto shenja duhet te
23
shprehin qarte karakterin e atyre qe i mbajne, te jene te studiuara me
kujdes, te kontrolluara dhe te miratuara nga Protokolli i Shtetit ne emer te
Keshillit te Ministrave.

1.30Kryetaret e bashkive dhe komunave te Republikes ne ushtrimin e
detyres se tyre vendosin shenjen dalluese te brezit kuq e zi. Ky brez
mbahet ne ceremonite zyrtare, pritjen e autoriteteve te larta, manifestimet
e popullit ne sheshin e qytetit, mbledhjet e keshillit ose te punes, festa,
dasma, funerale dhe ngjarje te tjera publike. Brezi kuq e zi vishet
krahqafe ne shpatullen e djathte. Ne pjesen e siperme kapen stema e
Republikes dhe me poshte stema e njesise vendore.

1.31Ngritja e flamurit dallues apo vendosja e shenjave te tjera te ketij
karakteri, behet vetem ne zyrat, selite, ndertesat dhe territoret e
percaktuara ku shtrihet ndikimi i ketyre enteve dhe kurdohere krahas
flamurit kombetar.

1.32Rradha e perparesise se vendosjes se flamureve shqiptare eshte si me
poshte:
Flamuri kombetar luftarak me medaljet e nderit
Flamuri kombetar
Flamuri i njesise vendore (sipas rradhes se tyre)
Flamuret dallues te institucioneve
Flamuret dallues te shoqatave, fondacioneve dhe institucioneve te
pavarura.2. Himni Kombetar


2.1Himni kombetar shqiptar titullohet "Rreth flamurit te perbashkuar¨ dhe
ekzekutohet kurdohere ne prezencen e flamurit kombetar. Cdo shqiptar
ka te drejte te kendoje himnin kombetar.

2.2Himni kombetar ekzekutohet ne ceremonite zyrtare dhe ne raste te tjera
te parashikuara nga rregulloret perkatese ushtarake. Zyrtarisht
interpretohet vetem strofa e pare dhe refreni. Himni nuk ekzekutohet
asnjehere ne mjedise publike pa prezencen e flamurit kombetar.
Perjashtohen rastet kur ekzekutohet ne TV ose radio.

2.3Vizita zyrtare e nje presidenti ose kryeministri te huaj shoqerohet me
ekzekutimin e himneve kombetare te te dy vendeve. Himni shqiptar
interpretohet pas himnit mik.

2.4Gjate ekzekutimit te himnit kombetar repartet ushtarake mbajne
drejtqendrim ose sipas rastit per nder arme. Ushtaraket e vecante
nderojne ushtarakisht te drejtuar nga flamuri, kurse autoritetet civile dhe
te gjithe sa jane prezent ngrihen ne kembe dhe mbajne drejtqendrim. Nuk
eshte e ndaluar qe gjate gjithe kohes se interpretimit te vendoset dora e
24
djathte ne zemer si shenje e nje nderimi me te vecante per himnin dhe
flamurin.

2.5 Nese ndodh te ekzekutohen me shume se dy himne, radha e tyre
percaktohet nga perparesia e caktuar qe me pare e vendeve pjesmarrese
ne takim. Zakonisht radha caktohet sipas rendit alfabetik te shteteve
pjesemarrese, por mund te percaktohen edhe kritere te tjera. Himni
shqiptar interpretohet i fundit per arsye mikpritje.


3. Stema e RepubIikes


3.1Perdorimi stemes se Republikes eshte e drejte eskluzive e organeve
shteterore. Dimensionet e Stemes se Republikes jane orientative dhe
shprehen ne raportin 1:1,5.

3.2 Stema e Republikes vendoset :
O Ne hyrje te institucioneve shteterore se bashku me emertesen e
tyre
O Ne te gjitha aktet zyrtare
O Ne vulat e institucioneve shteterore
O Si shenje dalluese e objekteve te shtetit
O Ne dokumentat dhe marreveshjet e shtetit shqiptar me shtetet e
huaja, ne baze te reciprocitetit.

3.3 Zyrtarisht njihen edhe stemat e niveleve te ndryshme te pushtetit vendor,
te enteve publike, shenjat dalluese te armeve te ndryshme te ushtrise,
policise dhe universiteteve te miratuara nga Protokolli i Shtetit ne emer te
Keshillit te Ministrave.

3.4 Stema dhe Tituj Private. Ato perdoren nga organe shkencore e
kulturore te pavarura per te treguar individualitetin e tyre, ndermarrjet
ekonomike, per t'u dalluar ne treg apo per etiketat e prodhimeve te tyre,
shoqatat nga fondacionet shoqerore te cdo lloji, per te dalluar specifikat e
punes se tyre apo objektet e artit dhe lokalet e ndryshme per te
specifikuar vecantite qe kane.

3.5Radha e perparesise se stemave private percaktohet nga vjetersia e
ekzistences se entit. Ashtu si dhe flamuri edhe stemat individuale
vendosen vetem ne territorin e entit dhe objektit qe i permban.

3.6Vend te vecante zene titujt e fituar nga individet gjate jetes, karrieres se
tyre dhe per kontributin e shquar qe ata kane dhene ne sektorin social,
publik dhe shkencor. Tituj te tille si doktor, profesor, qytetar nderi,
mjeshter i madh, etj., jane te vleresuar nga ceremoniali i shtetit.

3.7Radha e perparesise se titujve percaktohet nga shkalla e titullit dhe per
tituj te barabarte, eshte percaktuese data e marrjes se tyre.

25

KAPITULLI IV


CEREMONIALI ZYRTAR I AUTORITETEVE ME TE LARTA TE SHTETIT


1. RreguIIa te pergjitheshme1.1Rangjet e Presidentit te Republikes, Kryetarit te Kuvendit, Kryeministrit
dhe Ministrit te Puneve te Jashtme per shkak te funksioneve qe kane, rolit
qe luajne dhe detyrave qe zgjidhin, dallohen ne radhen e perparesise dhe
te privilegjeve ceremoniale.

1.2Ceremonite ku marrin pjese keto autoritete, organizohen sipas specifikave
te aktivitetit nga Protokolli i Shtetit, zyrat e protokollit te brendshem te
tyre, institucione te ndryshme, ministri, organe vendore etj.

1.3Pergatitja e aktivitetit behet paraprakisht. Organizatoret kane per detyre te
njoftojne Protokollin e Shtetit (kur ne ceremoni marrin pjese edhe
26
personalitete te huaja), te pakten 1-2 jave para dates se caktuar. Ata jane
te detyruar te informojne per qellimin, programin e plote te aktivitetit,
menyren e organizimit, masat e marra, listen e te ftuarve, kohen dhe
vendin e caktuar.

1.4Personaliteti i larte i ftuar pritet nga titullari perkates (minister, prefekt,
kryetar bashkie) dhe zyrtaret me te larte ne rang te institucionit perkates.
Titullari prites i uron mireseardhjen dhe i prezanton zyrtaret qe e
shoqerojne.

1.5Nuk eshte e nevojshme qe Presidenti i Republikes, Kryetari i Kuvendit
dhe Kryeministri, si personalitetet me te larta te shtetit, te jene te
pranishem ne te njejtin aktivitetet. Kjo mund te ndodhe vetem ne raste
emergjente, evenimente te rendesise se vecante dhe ngjarje te shenuara
si festa kombetare, funerale shteti, etj.

1.6Gjate ecjes te parashikuar ne ceremonite zyrtare apo ne presidiume
takimesh, vendi i personalitetit me te larte ne rang eshte ne radhen e pare
ne mes te atyre qe e shoqerojne. Numri i tyre duhet te jete tek. Ne te
djathte te personalitetit qendron shoqeruesi me i larte ne rang.

1.7Nese ecja behet drejt nje tribune folese personaliteti i larte shoqerohet
nga tre vete. Ne momentin e mberritjes tek tribuna, shoqeruesit ndahen
prej tij dhe qendrojne ne vendet e tyre te caktuara qe me pare. Vendosja
ne tribune behet sipas preseances zyrtare te pjesemarresve. Personaliteti
vjen i fundit dhe largohet i pari.

1.8Presidenti i Republikes, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri, Ministri i Puneve
te Jashtme dhe cdo autoritet tjeter ne Republiken e Shqiperise respektojne
nje ceremonial te barabarte kundrejt dinjitareve te larte klerike. (Protokolli i
ndjekur per dinjitaret e fese katolike nuk ka te beje me protokollin e
respektuar ndaj Ambasadorit te Shtetit te Vatikanit).

1.9Kur konsiderohet e nevojshme ose per arsye shteterore, personalitetet e
mesiperme, mund te bejne levizje preferenciale ne radhen e klerikeve
duke mbajtur me prane apo dalluar dinjitarin qe lidhet me vecorite
ceremoniale te momentit. Ne cdo rast tjeter, me afer qendron kleriku me i
larte ne rang ne fene respektive.

1.10Personalitetet e mesiperme presin dhe takojne me kerkesen e tyre
individe te ndryshem, diplomate, zyrtare te niveleve te ndryshme dhe
njerez te thjeshte sipas nje rregulli te percaktuar nga vete institucioni.
Pergjithesisht takimet nuk zgjasin me shume se 30 minuta, me perjashtim
te rasteve te njohura qe me pare.

1.11Protokolli i Shtetit vihet ne dijeni paraprakisht per cdo levizje te tre
personaliteteve kryesore jashte shtetit. Vizitat koordinohen ne menyre qe
te mos jene te tre njekohesisht jashte vendit ne te njejten kohe.

27
1.12Presidenti i Republikes, Kryeministri dhe Kryetari i Kuvendit kryejne
vizita te nivelit te larte jashte shtetit. Protokolli i Shtetit merret me
procedurat zyrtare te organizimit te vizitave, nga pergatitja deri ne
perfundimin e tyre. Ne funksion te ketij programi bashkepunohet me
kabinetet perkatese.

1.13Ceremonia e pritjes se homologut te huaj behet ne aeroport ose ne
seline e personalitetit te larte. Kjo percaktohet paraprakisht ne bisedimet
e Protokollit te Shtetit me protokollin e pales se huaj. Ceremonia kryhet
sipas skemave te miratuara te Ceremonialit te Republikes.


2. Presidenti i RepubIikes


2.1Presidenti i Republikes perfaqeson autoritetin me te larte te shtetit ne
Shqiperi qe eshte shprehje e unitetit te popullit. Ushtrimi i mandatit te Tij
shoqerohet gjate gjithe periudhes nga nje ceremonial i vecante per te
gjitha aspektet zyrtare dhe jo zyrtare te jetes dhe aktivitetit te Tij.

2.2Bashkeshortja e Presidentit gezon statusin e Zonjes se Pare te vendit.
Pjesetaret madhore te familjes qe jetojne me te gezojne nje status
protokollar te barabarte me keshilltar presidenti, kurse ata qe nuk
bashkejetojne me te, te barabarte me keshilltar ministri. Ky status eshte i
vlefshem vetem kur marrin pjese te ftuar ne aktivitete formale se bashku
me Presidentin. Ne raste te tjera si dhe te afermit e mitur, nuk gezojne
status protokollar.

2.3Ne pritje te ndryshme dhe festa kombetare te dhena nga perfaqesite
diplomatike te akredituara ne Shqiperi, Presidenti i Republikes merr pjese
vetem ne rastet kur e konsideron teper te arsyeshme dhe te rendesishme
prezencen e Tij. Pjesemarrja e Presidentit sinjalizohet nga Protokolli i
Shtetit.


3 Ceremonia e Fillimit te Detyres se Presidentit te Republikes3.1Ceremonia e fillimit te detyres se Presidentit te Republikes zhvillohet si
nje e tere, e ndare ne dy momente kryesore, ne sallen e Kuvendit dhe ne
Pallatin e Brigadave.

3.2Diten e caktuar ne seancen e Kuvendit te Shqiperise, pervec deputeteve
mund te marrin pjese edhe te ftuar te tjere te huaj dhe titullaret e
perfaqesive diplomatike. Protokolli i Kuvendit drejton ceremonine ne
sallen e Kuvendit.

28
3.3Presidenti ne detyre, me familjen e Tij, ze vend ne llozhen Nr. 1, kurse ne
ate ngjitur vendoset familja e Presidentit te zgjedhur.

3.4Ne oren 18.00, Presidenti i Republikes mberrin ne hyrjen kryesore te
Kuvendit dhe po ne kete moment del aty per ta pritur Kryetari i Kuvendit
dhe mbasi pershendeten, hyjne nepermjet salles dhe zene vend ne
podium.

3.5Kryetari i Kuvendit fton Presidentin te ngrihet ne kembe per te bere
betimin, nderkohe te gjithe te pranishmit jane te ulur neper vendet e tyre.
Kryetari i Kuvendit lexon formulen e betimit, sipas kushtetutes, neni 88,
pika 3. Presidenti deklaron:"Betohem¨ (Presidenti mund te shtoje"Zoti me
ndihmofte").

3.6Ekzekutohet Himni Kombetar i Shqiperise dhe te gjithe te pranishmit
ngrihen ne kembe. Kryetari i Kuvendit fton Presidentin per te marre fjalen
pershendetese para Kuvendit. Presidenti mban fjalen.

3.7Kryetari i Kuvendit uron Presidentin per detyren dhe deklaron mbylljen e
seances plenare, duke kerkuar leje per te shoqeruar Presidentin deri ne
hyrjen kryesore. Te gjithe te pranishmit ngrihen ne kembe.

3.8Mbas Kuvendit te Shqiperise, ceremonia presidenciale vijon ne Pallatin e
Brigadave. Te ftuarit mberrijne ne Pallatin e Brigadave deri ne oren 19.15
dhe zene vendet e caktuara per ta. Tribuna A rezervohet per miqte e huaj
dhe titullaret e perfaqesive diplomatike, kurse tribuna B, per personalitetet
e larta shteterore dhe miqte vendas.

3.9Ne oren 19.25 mberrin dhe ze vend ne krye te shkalleve te Pallatit te
Brigadave, ish Presidenti i Republikes.

3.10 Ne oren 19.30 mberrin Presidenti i Republikes, makina e te cilit
shoqerohet nga truproja e nderit ne kater motorcikleta ceremoniale.

3.11 Zhvillohet ceremonia e nderit sipas skemes perkatese. Presidenti
drejtohet dhe ze vend ne krye te shkalleve te Pallatit te Brigadave, ne te
djathte te ish-Presidentit. Ne te dyja anet e shkalleve jane vendosur
oficere te Gardes se Republikes me uniforma ceremoniale.

3.12 Ekzekutohet Himni Kombetar, i cili shoqerohet me 21 te shtena topi
artilerie me interval 30 sekonda nga njera tjetra. Gjate gjithe kohes flamuri
kombetar qendron i ngritur.

3.13Drejtori i Protokollit te Shtetit fton ish Presidentin te beje pershendetjen e
rastit dhe ne fund te saj, ne menyre simbolike, i dorezon Presidenti te ri
Kushtetuten e Republikes se Shqiperise.

3.14Drejtori i Protokollit te Shtetit fton Presidentin e Zgjedhur te Republikes
te beje pershendetjen e rastit.

29
3.15Zhvillohet parakalimi tradicional i truprojes se nderit. Pas kesaj, te
pranishmit ftohen ne Pallatin e Brigadave per te mare pjese ne pritjen
zyrtare.


4 Zonja e Pare


4.1Bashkeshortja e Presidentit te Republikes gezon statusin Zonja e Pare e
vendit.

4.2Ne ceremonite ku merr pjese vetem me Presidentin, Zonja e Pare
qendron ne te djathte te tij. Ne ceremonite e nderit ku ekzekutohen
himnet kombetare qendron se bashku me zonjen e pare mike tre hapa
pas te dy presidenteve. Ne mjedise pritjesh formale, ne rastet kur ka nje
te ftuar nderi, Presidenti ecen i pari se bashku me bashkeshorten e te
ftuarit te nderit, ndersa Zonja e Pare shoqeron te ftuarin e nderit dhe hyn
e dyta pas Presidentit.

4.3Zonja e Pare shoqeron Presidentin e Republikes ne vizita shteterore
jashte vendit, ben vete vizita ne cilesine e Zonjes se Pare, jep pritje,
organizon publikisht dhe privatisht ceremoni te ndryshme me karakter
shoqeror, humanitar e patriotik, mban lidhje me zonjat e para te vendeve
te tjera, por nuk mund te marre pjese ne punet dhe takimet zyrtare te
Presidentit te Republikes.

4.4 Nese Presidenti eshte i pamartuar ose i ve, asnje nga familjaret e Tij nuk
mund te perfaqesoje apo te luaje rolin e Zonjes se Pare. Ne veprimtarine
zyrtare, Presidenti i Republikes paraqitet i pa shoqeruar. Ne ceremonite
festive ose ne kushtet kur udheton jashte kryeqytetit ose jashte shtetit
Presidenti i Republikes mund te shoqerohet nga nje person tjeter i
familjes sipas deshires, por jo ne rangun e Zonjes se Pare. Shoqeruesi i
Presidentit gezon ne te gjitha rastet te drejten e nje protokolli te vecante.
5 Presidenca

5.1Presidenca eshte selia e aktivitetit zyrtar te Presidentit te Republikes se
Shqiperise. Ne hyrje lindore te Presidences qendrojne ne pozicion nderi
dy truproje nderi me uniforme ceremoniale.

5.2Para hyrjes se korridorit dhe ne hyrje te Zyres se Presidentit qendrojne dy
truproje nderi me uniforme ceremoniale.

5.3Kur kalon Presidenti, te pranishmit (te ftuar ose bashkepunetore), ngrihen
ne kembe dhe i pergjigjen pershendetjes se Tij. Edhe ata qe kane njohje
personale me Presidentin, nuk duhet ta ndalojne ose ta pershendesin te
paret. Presidentit gjithsecili i drejtohet Z. President". Bashkeshortes se
Presidentit i drejtohet Znj. (vijon mbiemri).

30
5.4Presidenti i Republikes ka te drejte te mbaje flamur dallues si shenje e
vecante qe identifikon shkallen e hierarkise dhe autoritetin e ketij rangu
per te drejtuar e komanduar. Ne zyren e Presidentit, mbrapa poltrones se
tij qendrojne dy flamure, ne te djathte flamuri kombetar dhe ne te majte
flamuri dallues i Presidentit.

5.5Protokolli i brendshem i presidences drejtohet nga shefi i protokollit te
Presidentit. Ai eshte pergjegjes per takimet e perditshme qe behen ne
zyren e Presidentit, levizjet dhe aktivitetet brenda territorit te Shqiperise
ne perputhje me ceremonialin zyrtar.

5.6Ne vizitat zyrtare brenda vendit, Presidenti i Republikes shoqerohet nga
persona te stafit te tij, te cilet mund te jene keshilltari perkates, protokolli,
zedhenesi i shtypit, ndihmesi perkates, fotografi dhe sigurimi. Ne vizita
zyrtare shoqerohet edhe nga Sekretari i Pergjithshem i Presidences,
anetare te Keshillit te Larte te Drejtesise dhe deputete.

5.7Nese eshte i domosdoshem shoqerimi i Presidentit te Republikes nga
anetare te kabinetit qeveritar, kjo kryhet vetem pas kerkeses qe
Presidenca i paraqet Kabinetit te Kryeministrit.

5.8Presidenti i Republikes jep sipas deshires pritje, dreka dhe darka shteti.
Vendosja e te ftuarve behet sipas protokollit perkates.

5.9 Rangu i Presidentit nuk eshte i delegueshem. Ne rastet kur Presidenti
nuk merr pjese vete por dergon nje perfaqesues, ky i fundit nuk gezon
nderimin qe do t'i behej vete Presidentit. Perfaqesuesi i Presidentit
radhitet ne vendin qe i takon sipas rangut te tij. Vetem ne rastin e
ceremonise se dekorimit ai e merr fjalen dhe kryen proceduren e
dekorimit menjehere pas pershendetjes se autoritetit me te larte qe eshte
prezent ne kete ceremoni.

5.10 Kur Presidenti i Republikes ben vizite zyrtare jashte kryeqytetit, pritet ne
kufi te qarkut nga prefekti (dhe autoritete te tjera vendore), i cili e
shoqeron gjate vizites brenda territorit qe ka nen juridiksion. Kur arrin ne
qytet, Presidenti i Republikes pritet nga kryetari i bashkise. Personalitetet
publike te vendit ftohen ne nje takim te perbashket me Kreun e Shtetit. Ì
njejti nderim i behet edhe gjate largimit. E njejta ceremoni zhvillohet edhe
kur viziten e ben zyrtarisht nje president i huaj.

5.11Ne rastin kur Presidenti i Republikes udheton jashte shtetit, percillet nga
sekretari i pergjithshem, drejtori i kabinetit dhe drejtori i Protokollit te
Shtetit (ose zevendesi), ambasadori i akredituar nga vendi prites dhe
ambasadoret e vendeve ku kalohet tranzit.

5.12Per pritjen dhe percjelljen e Presidentit te Republikes shtrohet tapeti i
kuq ne hyrje te salles VÌP te aeroportit dhe ne hyrje te avionit. Gjithashtu
jane te pranishem edhe gjashte truproje nderi. Protokolli i Presidences
kryen te gjitha formalitetet dokumentare te nevojshme para largimit dhe
per ardhjen e Tij.
31. PrItje ne PresIdence6.1Ne rastin e vizites se nje Kryetari Shteti, qeverie ose vizitor tjeter i larte,
Presidenti i Republikes e pret ate ne seline e Presidences ose ne nje
rezidence tjeter qeveritare.

6.2Nese vizitori eshte Kryetar Shteti ne vizite zyrtare, organizohet per nder te
tij ceremonia e nderit ne aeroport ose ne Pallatin e Brigadave, sipas
skemes se miratuar.

6.3Dy ore para mberitjes se Kreut te Shtetit mik, ne vendin e caktuar ngrihet
flamuri i tij kombetar ne krah te majte te flamurit shqiptar. Flamure te te dy
vendeve vendosen ne sallen e takimit ose me permasa te vogla ne
tavolinen e bisedimeve zyrtare.

6.4Nese Kreu i Shtetit mik nuk eshte ne vizite shteti (kalimtare, private,
shumepaleshe) atehere nuk zhvillohet ceremoni nderi. Presidenti Shqiptar
i del perpara, e pret ne fillim te shkalleve dhe e shoqeron per ne brendesi
te nderteses. Vizitori i huaj nderohet ne hyrje nga truproja e nderit. Edhe
percjellja behet ne te njejten menyre si pritja.

6.5Ne rastet kur nuk zhvillohen bisedime zyrtare, takimi behet ne sallon ulur
ne poltrona. Ne keto takime formati i pjesemarrjes eshte jo me shume se
1+5 vete. Ceremonite zyrtare drejtohen nga Protokolli i Shtetit.

6.6Ne hyrje te hollit dhe ne sallen e takimit parashikohen fotografi shtrengim
duarsh dhe regjistrim televiziv.

6.7Kur ceremonia e nderit nuk behet ne aeroport, por ne rezidenca te tjera
qeveritare, ne teritorin e tyre futet vetem makina e protokollit dhe ajo e
presidentit mik. Makinat e sigurimit dhe te delegacionit presin ne hyrje te
oborrit te selise ose ne nje vend te vecante.

6.8Presidenti i Republikes pret miq te nivelit te larte edhe ne ambiente te
tjera si ne Pallatin e Brigadave, etj. Ne to mund te zhvillohet e njejta
ceremoni nderi. Per homologun Presidenti shtron, sipas rastit, pritje
kortezie, dreke ose darke shteti.

6.9Ne rastet kur Presidenti i Republikes takohet me vizitore te nivelit
kryeminister, pritja behet ne hollin e Presidences, kurse per nivelet
minister, sekretar shteti ose autoritete te tjera me te njejtin rang, pritja
behet brenda ne sallen e takimit.


7. Kryeministri
32


7.1Kryeministri, si rangu me i larte i pushtetit ekzekutiv ne Shqiperi ka te
drejten e nje ceremoniali te vecante ne te gjitha aspektet zyrtare dhe jo
zyrtare te jetes dhe aktivitetit te Tij. Kryeministrit gjithsecili i drejtohet, Z.
Kryeminister".

7.2Bashkeshortja e Kryeministrit eshte personalitet publik dhe ka te drejte te
jape pritje dhe te organizoje aktivitete te ndryshme shoqerore, humanitare
dhe me perfaqesues nga trupi diplomatik. Bashkeshortes se Kryeministrit
gjithsecili i drejtohet Znj. (vijon mbiemri)

7.3Ne rastet kur Presidenti i Republikes eshte i pamartuar ose i ve,
bashkeshortja e Kryeministrit fiton te gjitha privilegjet e Zonjes se Pare te
vendit deri ne ndryshimin e statusit familjar te Presidentit, por emertimi i
saj zyrtar nuk eshte Zonje e Pare.

7.4Bashkeshortja e Kryeministrit e shoqeron bashkeshortin ne vizitat qe
kryen, merr pjese, sipas deshires, ne aktivitetet dhe ceremonite qe
zhvillohen, por jo ne takimet zyrtare. Gjate ketyre ajo gezon te drejten e
nje programi te vecante protokollar.

7.5Femijet ne moshe madhore te Kryeministrit, qe jetojne me te, kur marrin
pjese te ftuar ne ceremoni te ndryshme formale, barazohen me rangun
keshilltar i kryeministrit. Ne raste te tjera ose kur jane ne moshe te vogel,
nuk gezojne status protokollar.


8 Betimi i qeverise


8.1Ceremonia e betimit te qeverise se re zhvillohet ne seline e Presidences
se Republikes ose ne Pallatin e Brigadave. Ne te marrin pjese gjithashtu
te ftuar nga institucionet kryesore te shtetit, perfaqesues te klerit, dekani i
Trupit Diplomatik, perfaqesues te shquar te shkences, artit dhe kultures
etj. Listen e te ftuarve e perpilon zyra e Presidentit ne perputhje me
preseancen e Republikes.

8.2Qeveria e kryesuar nga Kryeministri ulet ne vendin e caktuar sipas
renditjes ne listen qeveritare. Ceremonine e hap Sekretari i Pergjithshem i
Presidences. Hyn Presidenti i Republikes dhe ze vendin e caktuar prane
flamurit. Te gjithe te pranishmit ngrihen ne kembe. Fillon himni kombetar.

8.3Sekretari i Pergjithshem lexon formulen e betimit. Kryeministri afrohet ne
vendin e caktuar, ve doren mbi Kushtetuten e Republikes dhe thote me
ze te larte "Betohem¨. Pastaj ulet dhe firmos dokumentin e betimit,
shtrengon doren me Presidentin e Republikes dhe kthehet ne vendin e tij.
Te njejten precedure e perserisin te gjithe anetaret e qeverise sipas
radhes.
33

8.4Ne mbarim te betimit, Sekretari i Pergjithshem fton te pranishmit te ulen
dhe i jep fjalen Presidentit te Republikes i cili pershendet qeverine e re.
Ne mbarim te fjales festohet me shampanje. Te paret trokasin gotat
Presidenti dhe Kyeministri.

8.5Rreth 20-30 minuta me vone, Presidenti fton Kryeministrin dhe anetaret e
tjere te qeverise per nje fotografi te perbashket. Me pas te dy terhiqen ne
zyren e Presidentit. Te pranishmit fillojne te largohen nga mjediset e
Presidences te percjelle nga stafi i Presidentit.

8.6Pas betimit qeveria e re mblidhet ne seline e Kryeministrise ne takimin e
pare inagurativ dhe Kryeministri pershendet cdo minister per fillimin me
sukses te detyres.

8.7Lista e qeverise se re dhe CV-te e anetareve te saj shperndahen ne te
gjitha prefekturat e vendit, perfaqesite diplomatike shqiptare te
akredituara jashte vendit dhe perfaqesite e huaja diplomatike te
akredituara ne Shqiperi.

8.8Me rastin e fillimit te detyres Kryeministri jep ne nje nga rezidencat
qeveritare nje pritje per trupin diplomatik. Ftohen te gjithe shefat e
perfaqesive te akredituar ne Shqiperi, prefektet dhe personalitete te tjera.
Lista perpilohet nga zyra e Kryeministrit ne pajtim me radhen e
preseances se Republikes. Organizimi i aktivitetit behet nga Protokolli i
Shtetit.


9 Kryeministria


9.1Ne hyrjet veriore dhe perendimore te Selise se Kryeministrise qendrojne
dy truproje nderi me uniforme ceremoniale (te ndryshme nga te
Presidences).

9.2 Si rregull para salles se Mbledhjeve te Qeverise dhe ne hyrje te zyres se
Kryeministrit qendrojne dy truproje nderi me uniforme ceremoniale.

9.3Rangu i Kryeministrit ka te drejte te mbaje flamur dallues si shenje e
vecante qe identifikon shkallen e hierarkise dhe autoritetin e ketij rangu
per te drejtuar e komanduar. Ne zyren e Kryeministrit, mbrapa poltrones
se tij qendrojne dy flamure, ne te djathte flamuri kombetar dhe ne te majte
flamuri dallues i Kryeministrit.

9.4Kryeministri merr pjese ne pritje te ndryshme qe jepen nga trupi
diplomatik i akredituar ne Shqiperi. Kryeministri percakton nje qendrim te
vetin ne kete drejtim, por eshte mire qe respekti te jete njelloj per te gjithe
perfaqesite, per te mos patur precedente jo te kenaqshem. Ne te tilla
34
raste eshte mire qe Kryeministri, sipas momentit, te dergoje ne keto
aktivitete nje nga perfaqesuesit e Tij kryesore.

9.5Protokolli i zyres se Kryeministrit drejtohet nga shefi i protokollit te
Kryeministrit. Ai eshte pergjegjes per pritjet dhe percjelljet qe behen ne
zyren e Kryeministrit, levizjet dhe aktivitetet qe behen brenda territorit te
Shqiperise ne perputhje me ceremonialin zyrtar.

9.6Ne vizitat zyrtare brenda vendit, Kryeministri shoqerohet zakonisht nga
stafi i tij, drejtori i kabinetit, keshilltari perkates, shefi i protokollit,
zedhenesi, ndihmesi perkates, fotografi dhe sigurimi.

9.7Pjesemarrja e anetareve te Keshillit te Ministrave ne keto vizita apo
aktivitete percaktohet nga kabineti i kryeministrit me miratimin e Tij.
Kryeministri vendos per pjesemarrjen, numrin dhe cili konkretisht do ta
shoqeroje. Nese prania e Kryeministrit nuk eshte e mundur, atehere Ai
cakton se cili anetar i Keshillit te Ministrave do te marre pjese si
perfaqesues i Tij ne ate aktivitet.

9.8Rangu protokollar i Kryeministrit eshte i delegueshem. Nese Kryeministri
eshte i ftuar ne aktivitete publike te cfaredo lloji dhe nuk merr pjese vete
por dergon nje minister si perfaqesues, ky i fundit gezon nderimin qe do t'i
behej vete Kryeministrit. Kjo nuk zbatohet per perfaqesuesit e
pozicioneve te tjera qeveritare.

9.9Kur Kryeministri udheton jashte shtetit, percillet zakonisht nga sekretari i
pergjithshem i Keshillit te Ministrave, keshilltare te Tij dhe shefi i
protokollit te kryeministrit. Ne vizita zyrtare asistojne Ministri i Shtetit
prane Kryeministrit, drejtori i Protokollit te Shtetit (ose zevendesi) dhe
ambasadori i vendit prites ose tranzit.
9.10Per pritjen dhe percjelljen e Kryeministrit shtrohet tapeti i kuq ne VÌP dhe
ne hyrje te avionit dhe qendrojne kater truproja nderi. Protokolli i
Kryeministrit kryen te gjitha formalitetet dokumentare te nevojshme para
largimit te Tij.


10. Pritje ne Kryeministri


10.1Ne seline e Tij Kryeministri i Republikes se Shqiperise pret dhe percjell
vizitore sipas nje programi te miratuar qe me pare. Kreun e Shtetit te huaj
e pret dhe e percjell deri prane makines, ndersa homologun deri ne hyrje
te selise. Ceremonite zyrtare me vizitore te huaj drejtohen nga Protokolli i
Shtetit.

10.2Dy ore para mberritjes, ngrihet ne vendin e caktuar mbi hyrjen
perendimore flamuri i shtetit mik, ne krah te majte te flamurit shqiptar.
Flamure te te dy vendeve vendosen ne sallen e takimit ose me permasa
te vogla, ne tavolinen e bisedimeve zyrtare.

35
10.3Ne vizitat zyrtare zhvillohet ceremonia e nderit. Ajo mund te zhvillohet ne
aeroport, ne seline e Kryeministrit ose ne nje rezidence tjeter qeveritare
sipas skemes se percaktuar.

10.4Ne vizita jo zyrtare (kalimtare, private dhe shumepaleshe) nuk zhvillohet
ceremonia e nderit. Kryeministri e pret vizitorin mik ne hyrjen perendimore
te selise se Kryeministrise. Sipas rastit, se bashku me Kryeministrin
presin 2-3 shoqerues zyrtar te tij, personat e ngarkuar me protokollin,
shtypin dhe perkthyesi.

10.5Ne hyrje te sallonit te statujave dhe ne sallen e takimit parashikohen
fotografi, shtrengim duarsh dhe regjistrim televiziv. Si rregull ne takimin
zyrtar marrin pjese jo me shume se gjashte vete per cdo delegacion.
Nese parashikohet te behet takim privat midis dy kryeministrave, ai
zhvillohet para takimit zyrtar, ne zyren e kryeministrit. Nderkohe
delegacionet presin ne vendin e paracaktuar.

10.6Percjellja e kryeministrit mik behet ne hyrje te selise. Ne rastin kur
ceremonia e nderit nuk behet ne aeroport, ajo zhvillohet ne oborin e
selise. Gjate ceremonise ne oborr futet vetem makina e protokollit dhe ajo
e vizitorit mik. Makinat e tjera dhe te sigurimit presin ne hyrje te oborit.

10.7Kryeministri i Republikes se Shqiperise pret miq te nivelit te larte si
kryetar shteti dhe kryeminister te huaj edhe ne ambientet e Pallatit te
Brigadave dhe rezidencave te tjera qeveritare. Ne to mund te zhvillohet e
njejta ceremoni nderi. Per miqte, Kryeministri shtron, sipas rastit, dreke
ose darke zyrtare.

10.8Ne rastet kur Kryeministri takohet me vizitore te huaj te nivelit minister,
sekretar shteti ose autoritete te te njejtit nivel me ta, pritja e tyre behet ne
sallen e takimit.

11. CeremoniaIi i Kuvendit11.1Kuvendi eshte organi legjislativ i Republikes se Shqiperise. Si i tille ai
gezon te drejten e nje ceremoniali te vecante ne aktivitetin e tij zyrtar.
Kompetencat per trajtimin dhe zbatimin e ketij ceremoniali ne territorin e
Kuvendit i ka zyra e protokollit te Kuvendit.

11.2Protokolli i Kuvendit drejton ceremonialin ne Kuvend. Detyrat e tij
parashikohen ne rregulloren e brendshme te Kuvendit.

36
11.3Protokolli i Kuvendit organizon, ndjek dhe programon ceremonitë e pritjes
e të përcjelljes, si dhe të gjitha praktikat protokollare gjatë vizitave të
delegacioneve të huaja të institucioneve parlamentare ndërkombëtare.

11.4Protokolli i Shtetit ka per detyre organizimin dhe realizimin e veprimtarise
protokollare te Kryetarit të Kuvendit ne veprimtarine e tij brenda dhe jashte
vendit.

11.5Drejtoria e Protokollit te Shtetit koordinon ne bashkepunim me protokollin
e Kuvendit takimet e Kryetarit të Kuvendit me delegacionet e nivelit
president, kryeminister, minister te puneve te jashtme qe vizitojne vendin
tone dhe te ambasadoreve te rinj qe paraqesin leter kredencialet. Takimet
e zevendëskryetarit te kuvendit, te kryetareve te grupeve parlamentare
dhe deputeteve koordinohen nga protokolli i Kuvendit.

11.6Protokolli i Kuvendit harton ftesa dhe telegrame zyrtare te Kryetarit te
Kuvendit per homologe dhe titullare te organizatave e institucioneve te
ndryshme nderkombetare dhe ia percjell ato Protokollit te Shtetit.

11.7Ndjek praktikat konsullore me perfaqesite diplomatike te akredituara ne
Republiken e Shqiperise per vizitat e delegacioneve te Kuvendit, dergim te
ftesave dhe te telegrameve te urimit dhe harton listen e pjesemarresve ne
takimet zyrtare dhe pritjet e Kryetarit te Kuvendit.

11.8Ceremonite e ndryshme protokollare qe zhvillohen ne sallen plenare te
Kuvendit jane objekt dhe kompetence e zyres se protokollit te Kuvendit.
12. Kryetari i Kuvendit


12.1Kryetari i Kuvendit, eshte autoriteti i dyte ne radhen e perparesise se
Republikes se Shqiperise dhe per pasoje ka te drejten e nje ceremoniali
te vecante ne veprimtarine zyrtare dhe jetesore te tij. Ne hyrje te zyres se
Kryetarit te Kuvendit qendrojne dy truproja nderi. Gjithkush i drejtohet atij
"Z. Kryetar i Kuvendit".

12.2Bashkeshortja e Kryetarit te Kuvendit gezon status protokollar gjate
pritjeve dhe aktiviteteve ku eshte ftuar se bashku me bashkeshortin,
brenda ose jashte shtetit ose vetem, gjate organizimit te aktiviteteve te
ndryshme shoqerore, humanitare si dhe me trupin diplomatik.
Bashkeshortes se Kryetarit te Kuvendit, gjithsecili i drejtohet Znj. (vijon
mbiemri).

12.3Kur Kryetari i Kuvendit merr pjese ne aktivitetet publike se bashku me
Presidentin e Republikes, qendron ne te djathte te tij, pervec rasteve te
percaktuara ndryshe.

37
12.4Statusi protokollar brenda struktures se Kuvendit dhe ne sallen e
parlamentit drejtohet nga protokolli i brendshem i ketij institucioni.


13. Pritje ne Ministrine e Puneve te Jashtme


13.1Ministria e Puneve te Jashtme organizon me trupin diplomatik pritje te
ndryshme, duke perfshire ne to, sipas rastit, edhe personalitete shqiptare te
jetes politike e sociale.

13.2Drejtuesit e saj kryesore marrin pjese, per shkak te detyres, ne shume
pritje ose aktivitete shteterore, zyrtare dhe private, kur jane te ftuar nga
autoritetet organizatore dhe kur ne to marrin pjese perfaqesues te trupit
diplomatik apo delegacione te huaja te ndodhura per vizite ne Shqiperi.

13.3Ministri i Puneve te Jashtme, se bashku me bashkeshorten, ka te drejten
te organizoje pritje dhe aktivitete diplomatike, sipas momentit dhe
qellimeve qe kerkon te realizoje nepermjet tyre. Kjo percaktohet ne
perputhje me synimet politike qe ai vete ka miratuar.

13.4Pritja e pare e Ministrit te Puneve te Jashtem jepet sapo fillon detyren
zyrtare. Pritja jepet brenda orarit zyrtar, vetem per shefat e perfaqesive
diplomatike ose jashte orarit zyrtar, nese ftohen se bashku me
bashkeshortet.

13.5Ministri i Puneve te Jashtme jep pritje per trupin diplomatik te akredituar
ne Shqiperi sipas rendesise se momentit. Te gjithe vizitoret e larte te
ardhur ne Shqiperi me ftesen e Tij, nderohen me dreke ose darke zyrtare.

13.6Ministri i Puneve te Jashtme jep dreke ose darke zyrtare per shefat e rinj
te perfaqesive diplomatike qe akreditohen ne Shqiperi, duke i ftuar ne
grupe nga 2-3 se bashku me bashkeshortet.

13.7Ministri i Puneve te Jashtme (ose zevendesi) jep dreke ose darke
percjellje per shefat e perfaqesive qe largohen nga detyra ne Shqiperi. Ai
pranon gjithashtu ftesat per te tilla aktivitete te dhena prej tyre.

13.8Ministri i Puneve te Jashtme merr pjese ne drekat ose darkat shteterore
qe shtron Presidenti i Republikes per homologet e Tij ose miq te tjere te
larte (Kryeminister, mbret, princ trashegimtar etj.)

13.9Ministria e Puneve te Jashtme ndjek me kujdes te gjitha aktivitetet e
perfaqesive diplomatike dhe respekton karakterin dhe qellimin per te cilin
ato zhvillohen.

38KAPITULLI V


VIZITA DHE TAKIME


Ceremoniali i Republikes se Shqiperise parashikon keto lloj vizitash:
O Shteterore (vetem nga Kryetare Shteti)
O Zyrtare
O Pune
O Kortezie, Private

39
Vizitat dhe takimet nderkombetare te Kreut te Shtetit, Kyetarit te Kuvendit,
Kryeministrit dhe Ministrit te Puneve te Jashtme ne Republiken e Shqiperise
organizohen nepermjet kanaleve diplomatike dhe asistohen nga Protokolli i
Shtetit.

Ftesat behen nga Presidenti i Republikes, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri,
Ministri i Puneve te Jashtme, homologeve te tyre te huaj gjate takimeve qe
mund te kene me ta ose edhe zyrtarisht, nepermjet perfaqesuesve
diplomatike. Ftesat dergohen nepermjet Protokollit te Shtetit.

Palet bien dakort nepermjet kanaleve diplomatike per kohen e vizites si dhe
per kohezgjatjen e saj.

Kur kryetari i delegacionit eshte kryetar shteti, kryetar parlamenti, kryeminister
dhe minister i puneve te jashtme, ne masmedia jepet nje biografi e shkurter e
jetes dhe veprimtarise se tij, e shoqeruar me nje permbledhje te shkurter te
historikut te marredhenieve midis dy vendeve.

Disa dite perpara dates se caktuar te mberritjes se delegacionit, hartohet
programi perfundimtar i vizites. Ne program parashikohen, menyra e pritjes
dhe e percjelljes, perberja e delegacioneve, zhvillimi dhe formati i bisedimeve,
marreveshjet, nese ka te tilla, takimet me personalitetet e vendit, vizita ne
qendra te ndryshme kulturore-turistike, te dhena mbi vendin dhe klimen e tij
etj.

Hartimi i programit behet duke bashkepunuar ngushte me perfaqesine
diplomatike te vendit nga vjen delegacioni. Perfaqesise diplomatike i jepet nje
kopje e programit perfundimtar disa dite perpara mberritjes se delegacionit.


1 Pritja e delegacioneve te huaja te nivelit te larte

1.1 Ne raste vizitash shteterore dhe zyrtare zhvillohet gjithmone ceremonia e
plote e pritjes me truprojen e nderit dhe ekzekutimin e himneve kombetare.

1.2Ne rast vizite pune, kortezie dhe private, ne seline e autoritetit shqiptar
zhvillohet nje ceremoni pritje me truproje nderi te reduktuar, pa ekzekutim
himni. Komandanti i truprojes i paraqet forcen mikut te huaj. Protokolli i
Shtetit e shoqeron ate ne takimin me autoritetin shqiptar.

1.3Delegacioni huaj i nivelit Kryetar Shteti, Kryetar Parlamenti, Kryetar
Qeverie, Sekretar i pergjithshem i OKB-se dhe i NATO-s, President i KE-
se dhe i nje rangu me ta, pritet me ceremonine perkatese ne aeroportin
"Nene Tereza¨ ose ne seline e autoritetit qe e ka ftuar. Kjo fiksohet ne
programin e vizites dhe miratohet paraprakisht nga personaliteti shqiptar
prites.
40

1.4Ceremonia zyrtare me flamujt kombetare te te dy vendeve, truprojen e
nderit dhe bande muzikore zhvillohet vetem ne rastin kur kryetari i
delegacionit eshte kryetar shteti dhe kryetar qeverie ose i rangut te
barabarte me ta. Pervecse ne aeroport, ceremonia mund te zhvillohet ne
Pallatin e Brigadave, ne seline e Presidentit, te Kryeministrit ose vende te
tjera sipas skemave te miratuara. Ne pikat kufitare tokesore nuk zhvillohet
ceremoni zyrtare.

1.5Autoriteti mik dhe anetaret e tjere te delegacionit pershendeten gjate
ceremonise se nderit me autoritetet e vendit qe kane dale per t'i pritur, si
dhe me personelin e perfaqesise diplomatike te vendit te tyre.

1.6Te paret vendosen ne radhe personalitetet vendase dhe me tej personeli i
perfaqesise diplomatike si dhe te tjere te miratuar paraprakisht nga
protokolli sipas perparesise zyrtare. Sugjerohet qe numri i personaliteteve
vendase qe marrin pjese ne ceremoni te jete i kufizuar.

1.7Personalitetet shqiptare prezantohen nga autoriteti shqiptar, kurse
personeli diplomatik prezantohet nga ambasadori perkates.

1.8Ne vizita shteterore dhe zyrtare, makina e kryetarit te shtetit mik
shoqerohet nga gjashte motorcikleta ceremoniali dhe nga kater kur eshte
kryetar parlamenti ose kryeminister. Ne te djathte te makines VÌP
vendoset flamuri i vendit mik. Ne raste vizite pune, kortezie dhe private,
personaliteti i huaj nuk shoqerohet me motorcikleta.

1.9Dy autoritetet homologe mund te hipin ne te njejtin automjet vetem ne
rastet e parashikuara sipas programit. Autoriteti shqiptar e fton mikun te
qendroje ne krahun e tij te djathte.

1.10Kur delegacioni kryesohet nga minister i mbrojtjes, ceremonia zhvillohet
ne ambientet e Ministrise se Mbrojtjes ose ne repartin ushtarak te
percaktuar qe me pare sipas programit.

1.11Kur kryetari i delegacionit eshte kryetar shteti, dhe takohet sipas
kerkeses se tij me Kryetarin e Kuvendit dhe Kryeministrin, shoqerohet
nga Zv/Ministri i Puneve te Jashtme. Formati i takimit nuk duhet te kaloje
1+5 persona. Anetaret e vecante te delegacionit mund te zhvillojne
takime te vecanta me homologet e tyre shqiptare per probleme konkrete
te interesit te ndersjellte.

1.12Kur kryetari i delegacionit eshte kryetar parlamenti, dhe takohet sipas
kerkeses se tij me Presidentin dhe Kryeministrin, shoqerohet nga
Nenkryetari i Kryesise se Kuvendit dhe, ne mungese te tij, nga Kryetari i
Komisionit Parlamentar te Politikes se Jashtme.

1.13Kur kryetari i delegacionit eshte kryeminister dhe takohet me
Presidentin, shoqerohet nga Ministri i Puneve te Jashtme dhe ne
mungese se tij nga Zv/Ministri i Puneve te Jashtme.
41

1.14Cdo kryetar shteti ose kryeminister qe viziton Shqiperine per me shume
se nje dite, zhvillon nje takim kortezie me Kryetarin e Bashkise se qytetit
ku vendoset dhe e falenderon ate per mikpritjen. Kryetari i Bashkise i
dhuron ne shenje simbolike celesin e qytetit.

1.15Ne te gjitha rastet e vizitave te delegacioneve ne nivel kryetar shtetit,
kryeminister dhe minister i puneve te jashtme, thirret ambasadori shqiptar
i akredituar ne vendin nga vjen delegacioni dhe renditet i dyti ne listen e
delegacionit shqiptar, pervec rastit kur ne te marin pjese dy nga
personalitetet e mesiperme.

1.16Per nder te delegacionit, homologu shqiptar jep dreke ose darke zyrtare.
Per delegacionin ne nivel kryetar shteti, i cili qendron vetem nje dite,
Presidenti shtron dreke shteti per te gjithe delegacionin.
Nese delegacioni qendron dy dite, Presidenti shtron darke shteti dhe
Kryeministri, shtron dreke zyrtare te nesermen.
Nese delegacioni qendron me gjate, per nder te tij jep nje pritje Kryetari i
Bashkise se Kryeqytetit.

1.17Ne fillim te drekes ose darkes zyrtare mbahen pershendetje te shkurtra
ne formen e urimit nga te dy kryetaret e delegacioneve. Eshte mire qe
fjalimi dhe perkthimi i tij te pergatiten disa dite perpara dhe t'i behen te
njohura mikut te ftuar nepermjet perfaqesise diplomatike perkatese, ne
menyre qe ai te pergatite pergjigjen dhe perkthimin ne gjuhen shqipe.

1.18Fjalimet mbahen gjithmone ne gjuhen kombetare dhe secili pjesemarres
ne dreke ose darke e ka perpara tekstin ne te dyja gjuhet. Gjate drekes
ose darkes zyrtare duhet te jete i pranishem nje perkthyes.

1.19Midis kryetareve te delegacioneve shkembehen dhurata. Shkembimi i
dhuratave behet nepermjet protokolleve perkatese. Kryetarit te
delegacionit para largimit te tij, zakonisht i dhurohet nga homologu
shqiptar nje album me fotografi te vizites se delegacionit.

1.20Kur kryetari i delegacionit eshte kryetar shteti, dhe vizita e tij zgjat me
teper se nje dite, ne program planifikohet vendosje e kurores ne emer te
tij ne Varrezat e Deshmoreve te Kombit. Ne keto homazhe shoqerohet
nga drejtori i Protokollit te Shtetit dhe pritet ne vend nga Kryetari i
Bashkise dhe Komandanti i Gardes se Republikes. Pergatitjet e
ceremonialit behen nga dekori i Bashkise se Tiranes dhe kurora pergatitet
sipas deshires se mikut.
1.21Kur kryetari i delegacionit eshte kryetar shteti, ne program mund te
parashikohet nje pershendetje e tij ne parlamentin shqiptar. Miku flet ne
gjuhen e zgjedhur prej tij. Protokolli i parlamentit pergjigjet per perkthimin.

1.22Flamuri i vendit mik vendoset ne seline e homologut shqiptar ne te majte
te flamurit shqiptar. Gjate kohes qe miku i larte qendron ne Shqiperi, ne
rezidencen ku ai vendoset ngrihet flamuri i tij kombetar, i cili qendron i
shpalosur deri ne largim.
42

1.23Delegacioni i huaj, ne vizitat qe mund te beje ne qytetet e tjera te
Shqiperise shoqerohet nga nje personalitet i larte i percaktuar qe me pare
nga Protokolli i Shtetit. Ne keto raste delegacionit i uron mireseardhjen
Prefekti, Kryetari i Bashkise dhe autoritete te tjera te pushtetit vendor.
Percjellja e delegacionit behet ne te njejten menyre dhe nga te njejtet
persona qe e priten.

1.24Kur kryetari i delegacionit shoqerohet nga bashkeshortja, nje program i
vecante pergatitet per te dhe bashkeshorten e autoritetit shqiptar. Te dy
zonjat asistojne ne pjesen ceremoniale te vizites (pritje, percjellje, dreke
ose darke zyrtare, vizita shoqerore, kulturore e humanitare etj), por jo ne
bisedime dhe takime zyrtare.

1.25Programi i vizites se delegacionit te huaj pasqyrohet nga media. Mediat
vihen ne dijeni per viziten nga zyra e shtypit e institucionit qe e organizon
kete vizite. Kjo zyre organizon mberritjen, levizjen, pjesemarrjen dhe
percjelljen e grupit te gazetareve qe shoqerojne personalitetin e huaj.

1.26Programi i vizites shteterore apo zyrtare, listat e pjesemarresve ne
takimet e parashikuara dhe cdo veprimtari tjeter qe perfshihet ne
program, miratohen paraprakisht nga autoriteti shqiptar prites. Zbatimi i tij
behet nga Protokolli i Shtetit. Ai mobilizon te gjitha strukturat e nevojshme
shteterore dhe i vendos ne dispozicion te realizimit sa me te mire te
vizites.

1.27Nese takimi i larte eshte tre ose me shume palesh, atehere nuk
zhvillohet ceremoni e plote nderi. Miqte e huaj priten me truproje nderi te
reduktuar pa bande muzikore (14 truproje). Pritja ne aeroport behet nga
Drejtori i Protokollit te Shtetit, dhe sipas rastit nga zyrtare te tjera te larte
percaktuar nga autoriteti shqiptar prites. Miqte e huaj priten nga homologu
shqiptar ne vendin e caktuar per takim.

1.28Ne te gjitha rastet e vizitave, shteti shqiptar siguron mbulimin e
shpenzimeve per formatin 1+3 (2+3 kur shoqerohet nga bashkeshortja),
transportin dhe akomodimin. Pala vizitore perballon te gjitha shpenzimet e
tjera. Behen perjashtime vetem ne raste te reciprocitetit.

1.28Ruajtjen dhe sigurimin e personalitetit te huaj gjate gjithe kohes se
vizites dhe qendrimit te tij ne Shqiperi si dhe ceremonine e rojes se nderit
e ben Garda e Republikes. Gardes i jepet programi i pergatitur i vizites
disa dite perpara (jo me vone se 48 ore perpara).


Perdorimi i Salles VIP te aeroportit

2.1Salla VÌP e Aeroportit "Nene Tereza" eshte e formuar nga dy ose me
shume mjedise, shfrytezimi i te cilave eshte i diferencuar dhe behet ne
baze te rregullave te meposhtme.
43

2.2Perdorimi i Salles VÌP drejtohet nga Protokolli i Shtetit ose me lejen e tij.

SaIIa 1, rezervohet per keto autoritete:

O Kryetare Shteti (President Republike, Mbret, Princ Trashegimtar)

O Kryetare Qeverie

O Kryetar Parlamenti

Sekretari i Pergjithshem i OKB-se, Presidenti i Komisionit Europian dhe
Sekretari i Pergjithshem i NATO-s, Presidenti i Parlamentit Europian.

2.3Autoritetet e mesiperme te huaj lejohen te perdorin Sallen 1 vetem kur
jane per vizite zyrtare ne Shqiperi, ose udhetojne tranzit me delegacionin
e tyre zyrtar per ne vende te tjera.

SaIIa 2, rezervohet per keto autoritete:

O Kryetar i Gjykates Kushtetuese

O Nen kryetar Parlamenti

O Zv/Kryetar Qeverie

O Anetare qeverie, deputete

O Ìsh-President i Republikes

O Komisionere te Parlamentit Europian, Sekretari i Pergjithshem i OSBE-se

O Ambasadore te huaj te akredituar ne Shqiperi dhe Ambasadoret shqiptare
ne krye te detyres. Te ngarkuar me Pune a.i.

O Ìsh Kryeminister, Anetar i Gjykates Kushtetuese, Kryetar Komisioni
Parlamentar, Kryetari i Bashkise se Tiranes

O Avokati i Popullit, Kryetari i Gjykates se Larte, Prokurori i Pergjithshem
Governatori i Pergjithshem i Bankes se Shqiperise, Kryetar i KLSH-se
dhe te barabarte ne rang.
O Zevendes Minister, Sekretar i Pergjithshem i Keshillit te Ministrave dhe i
Presidences

O Shefi i Shtabit te Pergjithshem te Ushtrise, Kryetari i SHÌSH-it

O Grada Gjeneral, kur eshte ne perberje te nje delegacionit zyrtar

44
2.4Kerkesa per shfrytezimin e salles VÌP te shtetit behet ne formen e nje note
verbale dhe i drejtohet Protokollit te Shtetit per miratim. Perjashtimet nga
rregulli i mesiperm gjykohen rast pas rasti.

2.5Ne te gjitha rastet e vizitave shteterore dhe zyrtare, pijet, ushqimet dhe
sherbime te tjera jepen ne perputhje me rregullat e percaktuara nga
Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare.

2.6Ne te gjitha rastet e udhetimeve tranzit dhe vizitave private, individet,
institucionet apo perfaqesite diplomatike qe i percjellin apo qe i kane ftuar
jane te detyruar te paguajne sherbimin.

2.7Anetaret e perfaqesive diplomatike lejohen te futen ne sallen VÌP kur
percjellin te ftuarit e tyre, por jo me shume se 3 vete ne salle. Emrat e tyre
dhe targat e makinave duhet te pasqyrohen ne kerkesen qe i drejtohet
Protokollit te Shtetit.

2.8Parkingu ne territorin e salles VÌP eshte pa pagese, por perdorimi i tij
ndjek radhen e perparesise zyrtare.

2.9Sallat VÌP punojne zakonisht me dy turne, por mund te ofrojne sherbim
edhe 24-ore panderprere. Per kete duhet njoftuar 1 dite me pare.

2.10Perdorimi i sallave VÌP behet pa anashkaluar kontrollin e sigurise se
bagazheve dhe te personave. Ky kontroll perjashtohet vetem per nivelin
President, Kryeminister, Kryetar Kuvendi dhe homologet e tyre te huaj.
Cdo person tjeter qe frekuenton sallen nr. 2 dhe cdo delegacion ne
pergjithesi, i nenshtrohet procedurave te kontrollit. Brenda salles VÌP 1
nuk lejohet monitorimi dhe pergjimi. Ne te mund te futet vetem nje roje
sigurimi i personalitetit. Sigurimi i autoriteteve behet nga jashte sallave
VÌP.

2.11Futja e shofereve ne VÌP eshte e ndaluar. Kamerat TV dhe fotografet
lejohen t'i afrohen hyrjes se VÌP, por jo te futen brenda. Ìntervistat e
autoriteteve jepen ne hyrje te salles ose ne mjedise te tjera te
pershtatshme.
3. Bisedimet


3.1Bisedimet zyrtare midis dy delegacioneve zhvillohen ne tavoline, e cila
pergatitet qe me pare. Delegacionet zene vend perballe njeri-tjetrit sipas
rangut. Ne qender qendron kryetari i delegacionit. Ne tavoline vendosen
flamuj te vegjel kombetare. Vendasit zene vend me shpine nga dritarja
ose perballe hyrjes, kurse miqte, perballe tyre. Mund te vendosen edhe
flamuj te medhenj kombetare.

45
3.2 Nese takimi eshte i karakterit formal ose kortezie, eshte me e
preferueshme te kryhet ulur ne nje sallon pritje. Ne kete forme zhvillohen
kryesisht takimet kur rangu i bashkebiseduesve nuk eshte i barabarte.

3.2Takimet homologe dypaleshe zhvillohen ne tavolina drejtkendeshe, ato
trepaleshe ne tavoline ne forme U, me delegacionin prites ne qender dhe,
nese jane kater delegacione, perdoret nje tavoline katrore.

3.3Nese delegacionet jane pese ose me shume, perdoret tavoline vezake
ose drejtkendeshe, ku delegacioni prites qendron ne pjesen e ngushte te
saj. Ne rastet kur eshte e nevojshme qe te evidentohet barazia formale e
pjesemarresve dhe te evitohet pozicioni hierarkik i presidences se takimit,
atehere perdoret tavoline katrore ose e rrumbullaket.

3.4Ne te gjitha llojet e bisedimeve lejohet pjesemarrja fillestare e medias dhe
behen fotografi zyrtare te delegacioneve ose te kryetareve te tyre.
Lejohen sekretaret stenografiste.

3.4Personaliteteve te shquara qe marrin pjese ne takim iu kerkohet kortezia
e nenshkrimit ne Librin e Nderit te vizites.

4 Nenshkrimi i marreveshjeve

4.1 Nenshkrimi i marreveshjeve dy ose me shume paleshe eshte nje moment
solemn, i cili kerkon nje protokoll te vecante dhe te kujdesshem.
Ceremonia duhet te respektoje keto regulla baze:
O Tavolina e firmosjes duhet te kete madhesi te pershtatshme me numrin e
firmetareve, te cilet ulen te gjithe nga e njejta ane e saj.
O Autoriteti prites e vendos mikun ne krah te djathte. Nese jane me shume
se dy, vendasi qendron ne mes.
O Ne tavoline sistemohen qe me pare dosjet e marreveshjes dhe penat.
O Pas nenshkruesve vendosen flamujt kombetare dhe perfaqesues, te cilet
duhet te jene te te njejtes madhesi. Mundet qe pervec flamujve te medhenj
te vendosen edhe flamuj te vegjel tavoline.
O Te pakten dy vete ndihmojne firmetaret gjate procedures se firmosjes.
O Media sistemohet perballe tavolines se firmosjes, jo me pak se 2-3m
distance.
O Delegacionet perkatese zene vend ne krah te kryetarit te tyre ose pas tij.
O Nese marreveshja nuk nenshkruhet nga autoritetet me te larta prezent ne
ceremoni, keta te fundit zene vend pas nenshkruesve, ose ulur ne tavoline
ne mes te tyre.


5. Shkembimi i dhuratave


5.1Ne rastet e vizitave, takimeve dhe ne pergjithesi gjate ushtrimit te detyres
shteterore, personaliteteve te larta te shtetit u jepen dhurata nga njerez
46
dhe institucione. Presidenti, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri dhe Ministri i
Puneve te Jashtme, shkembejne dhurata ne shenje kortezie vetem me
personalitetet e huaja homologe.

5.2Vlera e dhurates nuk duhet te kaperceje kufijte e miresjelljes, rregullat apo
limitet ligjore qe shtete te ndryshme mund te kene vendosur, si dhe
reciprocitetin. Per cdo dhurate te dhene hartohet dokumentacioni
perkates pershkrues. Ìnstitucionet rekomandohen te bejne personalizimin
e dhuratave.

5.3Autoritetet kryesore nuk i shkembejne vete dhuratat ne takimet zyrtare,
pervec rasteve te vecanta kur bihet dakort qe me pare per kete. Ne cdo
rast tjeter, dhuratat shkembehen nepermjet protokolleve perkatese.

5.4Vetem Protokolli i Shtetit ka te drejte te jape dhurata ne mungese te
autoriteteve te larta shqiptare dhe ne emer te tyre.

5.5Te gjtha rangjet zyrtare, qe kane te drejte te shkembejne dhurata me
homologe te huaj, mund te japin ose te pranojne te tilla deri ne shumen
25,000 lek per cdo rast. Kjo shume mund te kapercehet vetem ne rastet
kur personi, te cilit do ti jepet dhurata ze vend te vecante per Shqiperine.
Cdo dhurate regjistrohet ne natyren e saj, daten, vendin dhe arsyen per te
cilen eshte dhene.

5.6Ka raste kur pranohen dhurata qe kalojne shumen e mesiperme. Per te
mos fyer dhuruesin mik dhe krijuar keqkuptime ne marredheniet midis
vendeve, dhurata pranohet, por kthehet ne prone te shtetit shqiptar dhe
behet pjese e inventarit te institucionit qe e ka pranuar. Ajo ekspozohet ne
vendin e duhur me sqarimin perkates te dhuruesit.

5.7Per autoritetet kryesore te shtetit, Presidentin e Republikes, Kryetarin e
Kuvendit, Kryeministrin dhe Ministrin e Puneve te Jashtme, blerja e
dhuratave qe shkembehen me homologet e tyre dhe personalitete te larta
te huaja, behet me prokurim te drejtperdrejte.


6 Pritja e delegacioneve jo te nivelit te larte

6.1Kur delegacionet e huaja qe vijne ne Republiken e Shqiperise kryesohen
nga personalitete te nivelit minister dhe me ulet, priten dhe percillen nga
perfaqesues shqiptare te te njejtit rang me ta.

6.2Keto delegacione priten pa ceremoni zyrtare dhe ngritje flamuri. Flamuret
e te dy vendeve ngrihen ne ministrite perkatese vetem kur delegacioni
kryesohet nga ministri i puneve te jashtme ose ministri i mbrojtjes.

47
6.3Delegacionet e huaja te kryesuara nga nivel ministri mund te priten ne
takime te vecanta nga Presidenti i Republikes dhe Kryeministri bazuar ne
kerkesen e tyre prane Protokollit te Shtetit. Delegacionet legjislative te te
njejtit rang priten nga Kryetari i Kuvendit. Ne cdo rast merret mendimi
paraprak i drejtorise politike perkatese te Ministrise se Puneve te
Jashtme.

6.4Ne takimet me Presidentin ose Kryeministrin, ministri i huaj si rregull,
shoqerohet nga homologu shqiptar si dhe nga te pakten nje zyrtar i
Ministrise se Puneve te Jashtme. Ne takimet e Kryetarit te Kuvendit
marrin pjese edhe perfaqesues te drejtorise se marredhenieve me jashte
te Kuvendit.

6.5Per nder te delegacionit, homologu shqiptar mund te jape nje dreke ose
darke zyrtare.

6.6Nese ministri i huaj viziton qytete te ndryshme, si rregull, shoqerohet nga
nje zv/minister ose drejtori perkates si dhe protokolli i ministrise. Ne vizitat
e ndryshme ne qendra kulturore, muzeore e artistike te kryeqytetit,
delegacioni shoqerohet nga homologu shqiptar.

6.7Kur delegacioni i huaj kryesohet nga ministri i puneve te jashtme,
programin e vizites e pergatit dhe e ndjek per zbatim Protokolli i Shtetit.
Kur delegacioni ose delegacionet e huaja jo ne nivel ministri te puneve te
jashtme vizitojne Shqiperine per vizita dy dhe shumepaleshe te aktivitetit
diplomatik, programi pergatitet ne bashkepunim me drejtorine politike te
Ministrise se Puneve te Jashtme dhe e ndjek per zbatim Protokolli i
Shtetit.

6.8 Kur delegacioni kryesohet nga nje minister tjeter ose personalitet i
barabarte me rangun e ministrit, programi i vizites pergatitet nga sektori i
marredhenieve me jashte i dikasterit perkates prites ose ¡arincr i
drejperdrejte. Po keshtu edhe per rastet kur delegacionet jane te nje
rangu me te ulet se minister.

6.9Ne te gjitha rastet e vizitave te nivelit minister ose te barabarte me te,
vihet ne dijeni per programin e vizites Garda e Republikes jo me vone se
48 ore perpara mberritjes se personalitetit te huaj.

6.10Ceremonia e pritjes se nje ministri mbrojtje ose shefi shtabi te
pergjithshem behet ne Ministrine e Mbrojtjes ose ne nje objekt ushtarak.
Ceremonia zhvillohet ne prani te truprojes ushtarake te nderit dhe
drejtohet nga protokolli i Ministrise se Mbrojtjes.

7 Percjellja e delegacioneve shqiptare te nivelit te larte

48
7.1Kur Presidenti i Republikes, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri udhetojne
jashte shtetit per vizite shteti ose zyrtare, mundet qe 1 dite me pare
udheton per ne vendin prites nje punonjes i protokollit te institucionit
perkates ose Protokollit te shtetit, i cili njihet me pergatitjet, vendin dhe
programin e vizites ose kete aktivitet e kryen perfaqesia diplomatike e
RSH-se e akredituar ne vendin perkates.

7.2Delegacioni i larte percillet ne aeroport nga Drejtori i Protokolli i Shtetit
ose zevendesi. Ne percjelljen e Presidentit te Republikes si rregull marrin
pjese gjithashtu Sekretari i Pergjithshem i Presidences ose Drejtori i
Kabinetit dhe anetare te stafit te tij. Merr pjese edhe ambasadori i vendit
perkates.

7.3Ne percjelljen e Kryeministrit si rregull marrin pjese Sekretari i
Pergjithshem i Keshillit te Ministrave, Drejtori i Kabinetit te Kryeministrit
dhe Drejtori i Protokollit te Shtetit ose zevendesi.

7.4Ne percjelljen e Ministrit te Puneve te Jashtme merr pjese Shefi i Kabinetit
dhe Drejtori i Protokollit te Shtetit ose zevendesi i tij. Ne rastet e vizitave
zyrtare asiston edhe ambasadori i vendit perkates.

7.5Autoritetet e mesiperme vijne ne aeroport vetem disa caste perpara
ngritjes se avionit. Anetaret e tjere te delegacionit kryejne te gjitha
formalitetet perpara mberritjes se autoritetit dhe hipin te paret ne avion.
Personi i ngarkuar me protokollin e personalitetit kryen te gjitha
formalitetet perpara mberritjes se tij ne aeroport.

7.6Ne te njejten menyre organizohet edhe pritja ne aeroport e Presidentit,
Kryetarit te Kuvendit, Kryeministrit, Ministrit te Puneve te Jashtme dhe
delegacioneve qe ata kryesojne.

7.7Gjate vizitave zyrtare autoritetet shqiptare mund te shoqerohen nga
bashkeshortet, te cilat ndjekin programin e pergatitur nga pala pritese dhe
angazhimet reciproke protokollare (shkembim dhuratash etj).


8. Pritja e personaIiteteve te rendesishem pa rang zyrtar


8.1Nese ne Shqiperi vijne per vizite te ftuar nga autoritetet e larta te vendit,
personalitete te vecanta pa rang zyrtar, por te rendesishem dhe te nivelit
te larte ne vendin e tyre si, princ jo trashegimtar, drejtues fondacionesh te
rendesishme, perfaqesues te medhenj te artit, kultures, te familjeve te
medha boterore ose te tjere te barabarte me kete nivel, ndaj tyre zbatohet
nje protokoll i vecante.

8.2Nese ardhja e tyre eshte negociuar ne rruge diplomatike, priten nga
zyrtare te Protokollit te Shtetit, perfaqesues te Ministrise se Puneve te
Jashtme dhe trajtohen si vizitore me status diplomatik. Nivelin e pritjes e
percakton Protokolli i Shtetit.
49

8.3Nese vizita behet me ftese private nga nje prej autoriteteve te larta
shqiptare, personaliteti i huaj mund te pritet nga vete autoriteti qe e ka
ftuar ose perfaqesues te tij dhe protokolli i brendshem i institucionit pa
ceremoni zyrtare. Shpenzimet perballohen nga institucioni ftues ne
formatin 1+2 ose 2+2.KAPITULLI VI


CEREMONIALI ZYRTAR


Ceremoniali zyrtar perfaqeson nje permbledhje normash, te cilat disiplinojne
tere aktivitetin zyrtar formal dhe jo formal te piramides se shtetit ne Shqiperi.
Misioni kryesor i tij eshte:
50

1- Percaktimi dhe respektimi i radhes se perparesise se personaliteteve
zyrtare ne perputhje me funksionet qe kryejne dhe postin shteteror qe kane.

2- Organizimi i veprimtarive kryesore dhe me te rendesishme te Presidentit te
Republikes, Kryetarit te Kuvendit, Kryeministrit dhe Ministrit te Jashtem si
vizita, inaugurime, takime te nivelit te larte, pritje, dreka dhe darka zyrtare,
festa zyrtare e funerale, mesazhe e letra zyrtare, dekorime etj., pa te cilat nuk
mund te kuptohet figura e shtetit.


1 Radha e perparesise se rangjeve zyrtare


1.1Ne Republiken e Shqiperise, perparesia e rangjeve zyrtare ndahet ne tre
grupe kryesore:
Ne grupin e pare bejne pjese, Presidenti i Republikes si perfaqesues i
shtetit, Kryetari i Kuvendit, i cili perfaqeson pushtetin legjislativ,
Kryeministri, si kryetari i pushtetit ekzekutiv, Kryetari i Gjykates
Kushtetuese dhe rangu i ish presidenteve te Republikes.

Ne grupin e dyte bejne pjese, nenkryetaret e Kuvendit, anetaret e
Keshillit te Ministrave, rangjet qe kane iniciative legjislative, ambasadoret
e huaj, anetaret e gjykates kushtetuese, drejtuesit e organeve qe kane
autonomi ne harkun kushtetues, perfaqesuesit e forcave politike kryesore,
shefi i shtabit te pergjithshem, emertesat politike te Presidentit,
Kryeministrit dhe zyrtare te tjere te larte te aparatit shteteror.

Ne grupin e trete bejne pjese kryesisht rangje te nivelit te dyte, emertesa
te Keshilli te Ministrave, drejtues te pushtetit vendor, personalitete te artit,
kultures dhe shkences, te organizatave te veteraneve te LANC,
keshilltare te anetareve te Keshilli te Ministrave dhe ushtarake.

Perparesia ne RepubIiken e Shqiperise.
I
Presidenti i Republikes
Kryetari i Kuvendit
Kryeministri
Kryetari i Gjykates Kushtetuese
Ìsh Presidentet e Republikes
II
Nenkryetaret e Kryesise se Kuvendit
Zevendeskryetari i Keshillit te Ministrave
Anetaret e qeverise sipas listes se dekretimit nga Presidenti i Republikes.
Ambasadoret e vendeve te huaja akredituar ne shtetin shqiptar
Ambasadoret e Shqiperise ne krye te detyres
Ìsh Kryeminister
Anetaret e Gjykates Kushtetuese
Kryetaret e Grupeve Parlamentare, sipas perfaqesimit ne parlament
51
Kryetaret e Komisioneve parlamentare
Kryetari i Bashkise se Tiranes
Kryetari i Gjykates se Larte, Avokati i Popullit
Antearet e Gjykates se Larte
Governatori i Bankes se Shqiperise
Prokurori i Pergjithshem i Republikes
Kryetari i Kontrollit te Larte te Shtetit
Kryetari i SHÌSH
Deputetet
Shefi i Shtabit te Pergjithshem te Ushtrise
Kryetaret e klerit mysliman, bektashian, katolik dhe ortodoks
Trashegimtaret e familjes mbreterore
Sekretari i Pergjithshem i Keshillit te Ministrave, Presidences, Kuvendit
Zevendesministrat
Te Ngarkuarit me Pune te vendeve te huaja te akredituara ne Shqiperi
Ìsh Minister i Puneve te Jashtme
Sekretari i Pergjithshem i Ministrise se Puneve te Jashtme
Drejtori i Kabinetit te Presidentit dhe Kryeministrit
Keshilltaret e Kryeministrit dhe Keshilltaret e Presidentit
Kryetari i Akademise se Shkencave
Anetar i Gjykates se Larte; Kryetar i Komisionit te Zgjedhjeve; Zv/Kryetar i
KLD.
Prefekti i Tiranes
Drejtori i Protokollit te Shtetit
Drejtori i Administrates Publike
Komandantet e Armeve te Ushtrise me grade gjeneral
Kryetaret e Partive Parlamentare jo deputete
Avokati i Shtetit
Drejtori i Pergjithshem i Policise
Komandanti i Gardes se Republikes
Sekretare te Pergjithshem te Ministrive
Kryetari i Qarkut te Tiranes
Drejtori i Arkivit te Shtetit
III
Prefektet
Kryetaret e Bashkive
Ambasadore te karieres
Minister Keshilltar, Gjeneral
Drejtore te Pergjithshem dhe te enteve nacionale
Kryetare te Partive jo Parlamentare
Keshilltare te Ministrave
Te dekoruar me urdhera te arte
Perfaqesues te shquar te letersise, artit dhe shkences me tituj
Kryetari i Dhomes se Tregtise se Republikes
Nenkryetar i Akademise se Shkencave
Presidenti i Keshillit te Rektoreve te Republikes
Grada Kolonel dhe te barabarte me te
Kryetari i LANC
Drejtori i Muzeut Kombetar
Drejtore te Ìnstitucioneve qendrore dhe agjensive kombetare
52
Prokurore te Qarqeve dhe ushtarak
Kryetare te Keshillave te Qarqeve
Kyetare te Gjykatave te Qarqeve
Rektore universitetesh
Drejtues te pushtetit vendor ne komuna
Drejtues te shoqatave jo shteterore

1.4Nder te kualifikuarit me te njejtin rang, perparasine e ka me i vjetri ne
detyre dhe me tej me i vjetri ne moshe.

1.5Nder te kualifikuarit me rang te barabarte, prioritetin e ka nje i huaj.

1.6Kreret e Shteteve kane te gjithe rang te barabarte, presidente apo mbreter
qofshin, prandaj perparesia vendoset mbi bazen se kush eshte me i vjeter
ne detyre dhe me tej ne moshe.

1.7Personat ish" dhe te dale ne pension radhiten me poshte se ata qe kane
zene vendet e tyre ne detyre.

1.8Bashkeshortet gezojne rangun e titullarit dhe zene vend se bashku me ta
ne te njejten radhe kur ftesa eshte cift. Ne rastin kur titullari mungon,
automatikisht e humbasin privilegjin e rangut, me perjashtim te
bashkeshortes se Presidentit, te Kryeministrit dhe te Kryetarit te Kuvendit.

1.9Ne raste ceremonish te nje natyre specifike e cila lidhet me ngjarje dhe
manifestime te nje karakteri te percaktuar, mund te ndodhe qe te behen
perjashtime ne radhen e perparesise se rangjeve. Ne keto raste eshte
natyra e ceremonise qe kushtezon edhe radhen e vendosjes ndryshe te
personaliteteve. Kjo behet brenda limiteve te caktuara dhe sipas nje
programi te miratuar qe me pare. (P.sh. Ne nje manifestim te armes se
policise se shtetit, vendi i drejtorit te pergjithshem te policise duhet te jete
prane ministrit te rendit. Ne inaugurime objektesh apo festa lokale, rangu
drejtues perkates qendron prane personalitetit me te larte te pranishem.
Ne takime pune, funksionare te ndryshem, sekretare te pergjithshem te
Presidences, Keshillit te Ministrave etj., vendosen pas personaliteteve te
tyre).

Perparesia e organeve te pushtetit vendor


2.1Per percaktimin e radhes se parparesise se organeve te pushtetit vendor
nuk merret per baze kriteri i madhesise se territorit dhe as ai i numrit te
popullsise, sepse ne baze te kushtetutes te gjithe qytetaret jane te
barabarte pavaresisht nga njesia vendore ku jetojne.

53
2.2Kriteri baze eshte ai perfaqesues ose me sakte pesha politike dhe social-
ekonomik e njesise vendore. Mbi kete baze, perparesia e drejtuesve te
organeve te pushtetit vendor ndjek kete radhe:
O ryciarc DasIlic-qcndcr qarlu. Dcn ¡crjasIiim ryciari i
DasIlisc sc Tirancs, i cili mlan njc vcnd ic vccanic si
lasIlia c lrycqyiciii.
O Kryetare bashkie÷qender qarku.
O Kryetare te bashkive te tjera. Brenda kategorise radha percaktohet
sipas rendit alfabetik te bashkive.
O Kryetare Komunash
2.3 Ì njejti kriter zbatohet edhe per prefekturat, qarqet, komunat. Radha e
perparesise ne njesine vendore eshte:
O Deputeti i zgjedhur
O Prefekti (ben perjashtim pushteti vendor i kryeqytetit)
O Kryetari i bashkise
O Kryetari i keshillit te qarkut
O Kryetari i gjykates
O Rektori i universitetit
O Prokurori
O Kryetaret e besimeve fetare
O Drejtori i policise
O Komandanti i njesise ushtarake
O Anetar i keshillit bashkiak/komune
O Drejtueset e zyrave te bashkise
O Kryetari i dhomes se tregtise dhe industrise
O Drejtuesi i zyres se tatimeve
O Drejtuesi i policise tatimore
O Drejtoret e shkollave te mesme


3 Perparesia e drejtuesve te organizmave te Bashkimit Europian


3.1 Sic eshte percaktuar ne traktatin e Romes, radha e perparesise se
organizmave te BE-se eshte:
O Presidenti i Parlamentit Europian
O Presidenti i Keshillit Europian
O Presidenti i Komisionit te BE
O Presidenti i Gjykates se Drejtesise
O Presidenti i Gjykates se Llogarive
O Anetaret e Keshillit Europian (ministra te jashtem)
O Nen Presidenti i Komisionit Europian
O Anetare te Keshillit Europian (jo ministra te jashtem)
O Anetare te Komisionit te BE-se (sipas vjetersise se komisionerit)
O Kryetare te misioneve diplomatike permanente prane BE-se
O Nen President i Parlamentit Europian
O Anetar i Gjykates se Drejtesise
54
O Presidenti i Bankes Europiane te Ìnvestimeve
O Presidenti i Komitetit Ekonomik e Social
O Zv/Presidenti i Bankes Europiane te Ìnvestimeve
O Anetar i Parlamentit Europian
O Anetar i Gjykates se Llogarive

3.2Protokolli shqiptar kerkon qe rangjet europiane te homologohen me
rangjet shqiptare. Keshtu, Presidenti i Komisionit eshte i njejte me
Kryeministrin, komisioneret me ministrat, presidenti i Bankes Europiane te
investimeve me governatorin e Bankes se Shqiperise, presidenti i
Gjykates se Llogarive me kryetarin e Kontrollit te Shtetit, ndersa per
rangjet e tjera vazhdohet sipas titujve perkates.


4. EIemente te ceremonive zyrtare


4.1Ecja zyrtare, organizohet duke respektuar radhen e pare te saj, e cila si
rregull duhet te jete me numer tek. Vendi i nderit eshte ne mes sipas
renditjes: 4-2-1-3-5. Kur numri i personave te caktuar ne radhen e pare
eshte cift, vendi i nderit eshte ne te djathte: 1-2-3-4.

4.2Kur personalitetet nisen per te zene vend ne nje tribune, ata ecin ne
menyre te tille: 2-1-3 dhe ne fund te levizjes personalitetet te zene vendet
e caktuara nga protokolli.

4.3Vendi i nderit, konsiderohet ai ne krah te djathte nese kemi dy vende,
ose i mesit, nese jane tre. Ì dyti per nga rendesia vjen vendi ne te djathte
te vendit te mesit, i treti ai ne te majte dhe keshtu me radhe. Nese jane dy
personalitete te te njejtit rang, atehere vendosen te dy ne mes duke patur
ne te dy krahet nje numer te barabarte shoqeruesish.

4.4Percaktimi i vendeve ne salla ndjek radhen e perparesise se rangjeve te
pjesemarresve. Pika e referimit eshte poltrona e mesit ne radhen e pare
ose poltrona e pare ne te djathte te rrugekalimit ne te cilen ulet personi
me i rendesishem.

4.5Per te respektuar ceremonialin duhet te perpilohet nje harte e qarte me
menyren e ndarjes se vendeve sipas emrave te pjesemarresve ne
ceremoni dhe qe ju shperndahet pjesemarresve bashke me ftesat.

4.6Pershendetja zyrtare ne manifestime dhe festa te rendesishme behet
menjehere pas fjales se hapjes, te cilen e mban autoriteti me i larte
mikprites.

4.7Pershendetjen e mban autoriteti me i larte i shtetit, i ngarkuar sipas
progamit te evenimentit ose i caktuar qe me pare me protokoll. Ne asnje
rast nuk pershendesin ne te njejtin aktivitet Presidenti i Republikes,
Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri. Anetaret e Keshillit te Ministrave nuk
pershendesin pas fjales se Kryeministrit.
55

4.8Nese pershendetja i delegohet per ta lexuar nje perfaqesuesi zyrtar, ai e
merr fjalen pas autoritetit me te larte te pranishem, i caktuar te
pershendese i dyti. Ben perjashtim vetem perfaqesuesi i Kryeministrit, i
cili flet ne vend dhe ne emer te Tij.

4.9 Pershendetja Kombetare realizohet nga Presidenti i Republikes.
Lloj i vecante ceremonial i pershendetjes kombetare eshte edhe
pershendetja me bresherine e 21 topave, e cila realizohet ne keto raste:
Ne oren 10:00 te cdo jubileu te dt.28 Nentor ne Vlore,
ne marrjen e detyres nga Presidenti i RSH dhe
ne funerale zyrtare

4.10Trupi DipIomatik, duke qene i akredituar prane Kryetarit te Shtetit,
ftohet te marre pjese ne grup ne ceremonite me te rendesishme zyrtare
qe jep ose merr pjese Presidenti i Republikes dhe Kryeministri.

4.11Ne ceremonite zyrtare vendi i shefave te perfaqesive eshte ne tribune
prane personaliteteve kryesore, ne vendin e paracaktuar nga protokolli.
Trupi diplomatik nuk merr pjese asnjehere ne parakalim. Perparesia e
tyre percaktohet ne varesi nga koha e paraqitjes se kredencialeve.
4.12Nese parashikohet nje parakalim me nje karakter ushtarak apo civil, trupi
diplomatik shoqeron Presidentin e Republikes ne tribunen e nderit dhe
qendron ne vendin e paracaktuar per te.

4.13Vendosja ne Tribunen e Nderit ndjek radhen si vijon: ne qender
vendoset Presidenti i Republikes dhe ne te dy krahet Kryetari i Kuvendit,
Kryeministri dhe mikpritesi ose organizatori i ceremonise.
Ne radhen e dyte qendrojne ministrat. Titullaret e Trupit Diplomatik
vendosen sipas perparesise se tyre ne te djathte te tribunes qendrore,
radha e pare, vendi i pare, duke filluar nga e djathta. Ne ta majte te
tribunes qendrore vendosen autoritete te tjera te vendit dhe te ftuar te
tjere.

4.14Vendosja e autoriteteve ne tribune behet sipas perparesise zyrtare,
pervec perjashtimeve sipas rastit.

4.15Kur ne nje ceremoni nuk ndodhet asnje anetar i Keshillit te Ministrave,
prefekti eshte perfaqesuesi i qeverise.


5. Ceremoni inaugurimi

5.1Nese autoritetet me te larta te shtetit marrin pjese ne Ìnaugurime te
objekteve, veprave dhe prodhimeve te reja, kjo perben nje ceremoni
solemne, e cila organizohet me kujdesin e duhur.
56

5.2Momentet kryesore te nje inaugurimi jane:

O Vendi ku behet inaugurimi duhet te jete i zbrazur, per te treguar se
do te jene autoritetet qe do te shkelin te paret. Njerezit e ftuar
duhet te kene distance nga vendi i nderit.
O Autoritetet priten ne menyre festive nga organizatoret dhe
pjesemarresit e tjere te ftuar me ate rast. Mund te ofrohen edhe
lule.
O Vepra qe inaugurohet duhet te jete e zbukuruar me flamure,
pankarta, lule, etj. Eshte me vend qe banda muzikore te
ekzekutoje muzike te pershtatshme per momentin. Mund te thirret
edhe kleri per te bekuar vepren sipas ritit te fese perkatese.
O Vendoset shiriti i kuq, qe do te pritet nga autoriteti i nderit ose
pergatiten materialet perkatese, kur vendoset guri i pare. Guri i
pare duhet te jete i vecante, mundesisht te kete daten dhe emrin
perkates ose mund te vendoset gjithashtu nje pllake perkujtimore.
O Nese objekti eshte veper arti, atehere duhet te jete e mbuluar dhe
e pajisur me shiritin e zbulimit.
O Per te dhene me sakte idene e punes, eshte mire qe autoritetit te
ftuar dhe atyre qe e shoqerojne t'u shperndahen kaskat, dorezat e
punes dhe cdo material tjeter qe perdoret nga punetoret e vendit.

5.3Ìnaugurimet mbyllen zakonisht me nje koktej te ofruar nga organizatoret,
te cilet falenderojne te ftuarit per pjesemarrjen ne kete ngjarje. Te ftuarit
percillen ne te njejten menyre sic priten.
6. Ceremoni emerimi ne detyre


6.1Cdo institucion ka detyrimin moral te beje te njohur zyrtaret qe fillojne
pune ne te. Ne funksion te kesaj zhvillohet nje ceremoni e thjeshte, gjate
te ciles behet prezantimi i personit, i aftesive dhe aktivitetit te tij dhe me
pas behet betimi. Nese objekti eshte nje grup te emeruarish te rinj,
prezantimin mund te beje edhe titullari i institucionit. Tipi i ceremonise
varet nga rangu i zyrtarit. Keshtu:
O Ministri prezantohet ne kolektiv nga Kryeministri ose Zv/
Kryeministri.
O Zv/ Ministri dhe Sekretari i Pergjithshem prezantohen nga Ministri.
O Drejtoret e drejtorive prezantohen ne kolektiv nga Ministri ose
Zv/Ministri.
O Shefi i sektorit prezantohet ne drejtori nga Sekretari i Pergjithshem.
O Specialistet prezantohen ne drejtori nga Drejtori i Pergjithshem ose
Drejtori i Personelit.

57
6.2Ne ceremonite e rangjeve te rendesishme (drejtor e lart), bashke me
kolektivin mund te marre pjese edhe familja e te emeruarit. Ai e merr
fjalen pas prezantimit dhe shpreh mendimet e tij per organizimin e punes
ne te ardhmen dhe ben betimin.

6.3Ministria e Puneve te Jashtme zhvillon ceremonine e percjelljes se
ambasadoreve te akredituar ne perfaqesite diplomatike te RSH-se ne
vendet e tjera. Ne ceremoni, pervec zyrtareve te institucionit, ftohen te
marrin pjese edhe ambasadoret e vendeve perkatese.7. Ceremoni percjeIIjeje ne pension


7.1Kjo ceremoni perben nje tradite te mire civile dhe ushtarake qe i shpreh
mirenjohjen istitucionale zyrtareve qe dalin ne pension pas nje karriere te
gjate, te perkushtuar dhe nje sherbimi te nderuar.

7.2Cdo zyrtar duhet te dale ne pension me nje shprehje falenderimi per
vleresimin e kontributit te tij nga vendi i punes dhe me bindjen se
kurdohere do te jete nje anetar i perhershem i institucioni ku ka punuar.

7.3Ìnstitucionet duhet te kene librin e nderit te punonjesve, te perdorin stimuj
te ndryshem vleresimi, dhurata simbolike per kete ceremoni dhe sipas
rastit mund te perdorin programin zyrtar te dekorimeve. Ceremonite e
daljes ne pension pergatiten paraprakisht nga komisionet e institucioneve
perkatese.
8. Dekoratat dhe venia e tyre


8.1 Dekorimi perben nje vleresim zyrtar dhe ne te njejten kohe publik i
veprimtarise se individeve ne sherbim te shtetit dhe te shoqerise. Ìnteresi
zyrtar eshte te beje te njohur veprimtarine e merituar te personave te vecante
dhe te nxise cdo individ drejt permiresimit dhe progresit.

8.2 Dhenia e urdherave dhe dekoratave behet me dekret te Presidentit te
Republikes, sipas legjislacionit ne fuqi.

8.3 Shperndarje e urdherave dhe dekoratave behet sipas nje protokolli te
vecante te miratuar dhe te zbatuar rast pas rasti. Prodhimi i dekoratave eshte
i certifikuar dhe kompetence e zyres se Presidentit.

58
8.4 Nderimi behet ne momente te rendesishme kombetare, vendore dhe per
ngjarje te vecanta te jetes se personave qe nderohen. Gjate ceremonise ata
shprehin mirenjohjen per nderin dhe vleresimin qe ju behet.

8.5 Ceremonia e shperndarjes se dekoratave behet me raste dhe ne mjedise
te ndryshme, sipas nje plani te percaktuar qe me pare:
Kur behet ne Presidence, drejtohet nga protokolli i brendshem i saj. Kur ka
me shume se nje dekorim, te parin e ben Presidenti i Republikes, ndersa te
tjerat vijojne te behen sipas radhes se perparesise se autoriteteve te ftuar ne
ceremoni.

8.6 Kur ceremonia e dekorimit behet ne Kyeministri, drejtohet nga protokolli i
Kryeministrit. Dekorimin e pare e ben Kryeministri, te tjerat vijojne te behen
sipas radhes se autoriteteve te ftuar ne ceremoni

8.7 Kur ceremonia e dekorimit behet ne mjedise publike, festa, perkujtime
ngjarjesh historike, perfaqesi diplomatike etj, dekorimi behet sipas radhes,
duke filluar nga dhenia e dekorates me te larte nga autoriteti me i larte
prezent.

8.8 Dekoratat jane pjese e veshjes zyrtare. Ato vendosen ne te gjitha
aktivitetet zyrtare, festa, pritje, raste solemne. Veshja e rekomandueshme
per dekoratat eshte ajo e erret solemne, frak dhe uniforma ushtarake
ceremoniale.

8.9 Dekoratat nuk vendosen ne jeten e perditshme dhe as ne ceremoni
funebre te cdo lloji. Ato nuk vendosen gjithashtu ne pallto, pardesy apo
kostume sportive.
8.10 Distinktivet e llojeve te ndryshme si anetaresi ne klube, pjesemarrje
ne manifestime, shoqata, ente publike e private, mund te mbahen cdo
dite.

59
CEREMONITE KRYESORE ZYRTARE


1. Festat zyrtare dhe pubIike


.crcmoniic fcsiivc nc Fc¡ullilcn c SIqi¡crisc ndaIcn nc zyriarc
dIc ¡ullilc. NdrysIimi midis iyrc qcndron nc faliin sc fcsiai
zyriarc janc ic iilla ¡cr ic gjiiIc. Diici c fcsiavc zyriarc nul
¡unoIci dIc angazIimi i organcvc ic sIiciii nc ccrcmoni i jc¡
fcsics njc naiyrc solcmnc.

1.2 Festat zyrtare. (Festimi i tyre parashikohet me ligj)
1dhe 2 janar Viti i Ri
22 mars Novruz
1 maj Dita e Punetoreve
19 tetor Lumturimi i Nene Terezes
28 nentor Dita e Pavaresise
29 nentor Dita e Clirimit te Atdheut
Bajram i Madh
Bajram i Vogel
Pashket Ortodokse
Pashket Katolike
25 dhjetor Dita e Krishtlindjeve

1.3Festat PubIike. Pavaresisht se festohet, dita e festes publike mbetet nje
dite e zakonshme pune. Keto festa parashikojne vetem nje dekor te
ndryshem te qytetit dhe vendosje flamujsh ne ndertesat publike. Kjo
kategori permbledh festa fetare, historike dhe evenimente te cilat lidhen
me pervjetore ngjarjesh te ndryshme. Te tilla jane:

6 janar Shen Jovani
7 mars Dita e Mesuesit
8 mars Dita e Gruas
5 maj Dita e Deshmoreve
9 maj Dita e Europes
1 qershor Dita e femijve
16 shtator Dita e bashkimit kombetar ÷ Festa e Pezes
24 tetor Dita e OKB-se
4 dhjetor Dita e forcave te armatosura

dhe festa te tjera.

1.4Ne ditet e festave, te gjitha institucionet publike marrin masa per
vendosjen e flamureve kombetare ne ndertesat e tyre dhe dekori i qytetit
zbukuron mjediset publike. Te njejten procedure ndjekin edhe
institucionet e pavarura dhe entet private, duke vendosur flamurin
kombetar dhe shenjat e tyre dalluese ne objektet dhe ndertesat qe
disponojne.
60
1.5 Ne ditet e festave merren masa te vecanta per ndricim shtese te
qyteteve, objekteve te zbukurimit, flamureve dhe shenjave te tjera festive


2. Ceremonia e ngritjes se fIamurit kombetar


2.1Ngritja e flamurit ne Vlore me 28 nentor eshte ceremonia me solemne ne
Republiken e Shqiperise. Ajo organizohet ne qytetin e Vlores cdo 5 vjet. Per
organizimin e saj ngrihet nje komision qeveritar i kryesuar nga
Zv/Kryeministri. Programi perfundimtar perpunohet nga Protokolli i Shtetit.
2.2Ne ceremoni marrin pjese te ftuar:
Personalitetet kryesore shteterore dhe publike shqiptare
Trupi diplomatik rezident dhe jo rezident i akredituar ne Shqiperi
O Personalitetet me ne ze te diaspores dhe te trojeve shqiptare jashte
kufijve
O Personalitete te huaj qe kane dhene dhe japin kontribut te shquar ne
interes te Shqiperise
O Konsujt e Nderit te Shqiperise ne vendet e huaja

2.3Ceremonia fillon ne oren 10:00. Te ftuarit arrijne me pare sipas itenerarit
te percaktuar. Organizimi i pjesemarrjes se trupit diplomatik behet nga
Protokolli i Shtetit.

2.4Prane Monumentit te Pavaresise, ne pjesen e pasme ngrihet nje tende e
perkoheshme ku mblidhen personalitetet para se te filloje ceremonia.

2.5Me ardhjen e Presidentit te Republikes fillon ceremonia. Vargu i
personaliteteve drejtohet nga Protokolli per tek vendi i ngritjes se flamurit.
Ecja ceremoniale behet sipas skemes 4-2-1-3-5. Presidenti shoqerohet
nga Kryetari i Bashkise, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri dhe Prefekti i
Vlores.

2.6Presidenti i Republikes ecen jo me shume se dy hapa para te tjereve.
Komandanti i truprojes ushtarake te nderit i afrohet dhe i paraqet forcen.
Ne oren 10:00 Presidenti kryen ngritjen ceremoniale te flamurit.

2.7Ngritja e flamurit shoqerohet nga Himni Kombetar dhe pershendetet nga
21 te shtena artilerie. Te gjithe te pranishmit mbajne drejtqendrim.

2.8Pas ngritjes se flamurit, nga te pranishmit vendosen kurora ne emer te
kombit shqiptar tek varri i Ìsmail Qemalit. Ecja e personaliteteve behet
sipas skemes perkatese dhe shoqerohet me marshe solemne.

2.9Presidenti i Republikes, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri zene vend ne
tribunen e ngritur ne kembet e Monumentit te Pavaresise. Te ftuarit e
tjere, trupi diplomatik, anetaret e qeverise, deputete, perfaqesues te
partive politike, familje patriotesh, perfaqesues te diaspores, etj., jane te
vendosur qe me pare sipas perparesise ne tribune.
61
2.10Presidenti i Republikes i drejtohet pjesemarresve dhe mbare kombit me
pershendetjen e rastit. Ceremonia mbyllet pas pershendetjes se
Presidentit.

2.11Nese parashikohen ne program aktivitete te tjera, perurimi i tyre behet
sipas radhes se perparesise nga personalitete te tjera. Ne keto ceremoni
marrin pjese te gjitha personalitetet kryesore te shtetit.

2.12Vizitat ne familjet e patrioteve dhe deshmoreve behen sipas programit te
miratuar me pare per secilin personalitet me vete dhe jo me shume se dy
vizita. Presidenti i Republikes shoqerohet nga kryetari i bashkise,
Kryeministri nga prefekti dhe Kryetari i Kuvendit nga kryetari i qarkut.

2.13Per nder te te gjithe pjesemarresve, pushteti vendor i Vlores shtron nje
dreke. Kryetari i bashkise ngre me kete rast nje dolli dhe pershendet te
gjithe te ftuarit. Ceremonia mbyllet ne oren 16:00. Pjesemarresit
shperndahen per t'u mbledhur perseri ne Tirane ne Pallatin e Brigadave
per pritjen e festes kombetare.


3. Ceremonia e Festes Kombetare


3.1Me rastin e Dites Kombetare te Pavaresise se Shqiperise, Presidenti i
Republikes jep nje pritje shteterore, e cila organizohet ne Pallatin e
Brigadave me 28 nentor, ora 19:30. Organizimi ceremonial i festes dhe
respektimi i perparesise zyrtare behet nga Protokolli i Shtetit.

3.2Te ftuar te Presidentit jane:
O Trupi diplomatik rezident dhe jo rezident i akredituar ne Republiken e
Shqiperise
O Personalitetet kryesore te shtetit, politikes, kultures, artit dhe letersise
ne Shqiperi, sipas perparesise
O Personalitetet me ne ze te diaspores dhe trojeve shqiptare jashte
kufijve
O Personalitete te huaj qe kane dhene dhe japin kontribut te shquar ne
interes te shqiperise
O Konsujt e nderit te Shqiperise ne vendet e huaja dhe ata qe
perfaqesojne vendet e huaja ne Shqiperi
Pjesemarrja e te ftuarve eshte se bashku me bashkeshortet. Ne rast te
kundert, ftesa eshte e pa transferueshme.

3.3Te ftuarit fillojne te grumbullohen ne ambientet e Pallatit te Brigadave pas
ores 19:00. Ne ora 19:30 jepet sinjali i fillimit. Hapen dyert e salles se
Skenderbeut dhe te ftuarit hyjne ne salle. Ata priten ne radhe nga
Presidenti i Republikes, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri me
bashkeshortet (ose vetem).

62
3.4Mikpritja e autoriteteve te larta zgjat 30 minuta pastaj ata prishin radhen
dhe bashkohen me te ftuarit. Kushdo qe vjen pas ketij momenti duhet t'i
takoje duke kerkuar ndjese per vonesen.

3.5Ne oren 20:00 Presidenti i Republikes, Kryetari i Kuvendit dhe
Kryeministri me bashkeshortet e tyre (ose vetem), shkojne ne krye te
sallonit ku eshte vendosur mikrofoni.

3.6Ekzekutohet Himni Kombetar vetem me muzike. Pershendet Presidenti i
Republikes (5 min.). Pershendetja e tij shoqerohet nga perkthimi ne
anglisht per trupin diplomatik. Pas pershendetjes Presidenti ngre nje dolli
urimi per te gjithe te ftuarit.

3.7Te tre autoritetet e larta pershendesin te ftuarit duke levizur ne te gjitha
mjediset e salles se pritjes. Gjate ceremonise nje grup muzikor ekzekuton
pjese te ndryshme muzikore.

3.8Presidenti largohet i pari nga festa, pasi pershendetet me personalitetet
kryesore te huaj dhe te vendit (rreth ores 21:30-22:00) Pas Tij mund te
fillojne te largohen edhe te ftuarit e tjeret sipas deshires.

3.9Veshja e te ftuarve ne kete pritje rekomandohet te jete kostum i erret,
smoking ose kostum kombetar.

3.10Me rastin e festes kombetare te vendeve te tjera Presidenti i Republikes,
Kryetari i Kuvendit, Kryeministri dhe Ministri i Puneve te Jashtme i
dergojne telegrame urimi homologeve te tyre. Drejtoria perkatese ne
Ministrine e Puneve te Jashtme ndihmon ne kete drejtim.

3.11Telegrami pergatitet dhe firmoset ne gjuhen shqipe, shoqerohet me nje
perkthim jozyrtar dhe i dorezohet perfaqesise diplomatike perkatese ne
Tirane, ose i dergohet perfaqesise sone diplomatike ne vendin perkates.


4. Ceremonia e Pritjes se Vitit te Ri DipIomatik


4.1Brenda 15-diteshit te pare te muajit janar te cdo viti, Presidenti i
Republikes jep per Trupin Diplomatik nje pritje me rastin e Vitit te Ri. Pritja
organizohet ne Pallatin e Brigadave. Organizimi i saj dhe respektimi i
perparesise behet nga Protokolli i Shtetit.

4.2Ne pritje, pervec trupit diplomatik, ftohen te marrin pjese edhe
personalitetet me te larta shteterore si dhe perfaqesues te shquar te
shkences, kultures, artit etj. Ftesat behen cift.

4.3Te ftuarit futen ne sallen Skenderbeu duke filluar nga ora 18:30. Ne oren
19:00 lajmerohet me ze dhe futet ne salle, nga kreu i saj, Presidenti i
Republikes me bashkeshorten i shoqeruar nga Ministri i Puneve te
Jashtme me bashkeshorten. Te ftuarit duartrokasin. Dekani i trupit
63
diplomatik afrohet dhe pershendetet i pari me Presidentin e Republikes
dhe i uron Vitin e Ri.

4.4Te tre zene vend prane mikrofonit ne krye te salles. Dekani vendoset ne
te djathte te Presidentit, kurse Ministri i Puneve te Jashtme ne te majte.

4.5Presidenti i Republikes pershendet te ftuarit (5min). Mund ta marre fjalen
edhe Dekani i trupit diplomatik, i cili pershendet ne emer te trupit
diplomatik (3min). Ne fund ngrihet dolli dhe Presidenti kalon dhe uron te
gjithe trupin diplomatik te pranishem dhe te ftuarit e tjere.

4.6Mundet qe Presidenti te beje audienca te shkurtra ne kembe (2min) me
titullaret te ndryshem te trupit diplomatik. Ne to mund te marrin pjese,
sipas rastit, Kryeministri ose Ministri i Puneve te Jashtme.

4.7Presidenti i Republikes largohet i pari. Te tjeret fillojne te largohen pas Tij.

4.8Pritja shoqerohet me muzike nga grupe te vogla muzikore. Veshja e te
ftuarve rekomandohet te jete kostum i erret, smoking ose kostum
popullor.

5 Ceremonia e vendosjes se kurorave tek ~Nena Shqiperi¨


5.1Ne nderim te deshmoreve te kombit, diten e festes se Çlirimit te Atdheut,
me 29 nentor te cdo viti, dhe diten e deshmoreve te kombit me 5 maj te
cdo viti, Presidenti i Republikes, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri, Ministri i
Mbrojtjes dhe Prefekti, Kryetari i Bashkise, Kryetari i Keshillit te Qarkut si
dhe organizatat e veteraneve, vendosin kurora ne Varrezat e
Deshmoreve te Kombit ne Tirane.

5.2Kjo ceremoni ka vlera simbolike dhe gjate vendosjes se kurorave mbahet
qetesi e thelle nga pjesemarresit.
5.3Kurora e rangut me te larte vendoset e para. Kurora e Presidentit te
Republikes vendoset ne titull personal, te tjerat vihen ne emer te
institucioneve perkatese.
Kurorat e autoriteteve kryesore te shtetit mbahen nga truproje nderi.

5.4Ceremonia ne permendoren « Nena Shqiperi » fillon ne oren 10:00.
Vendosen keto kurora sipas radhes:
Presidenti i Republikes, vetem
Kryetari i Kuvendit dhe nje person tjeter
Kryeministri dhe nje person tjeter
Ministri i Mbrojtjes dhe Shefi i Shtabit
Prefekti dhe nje person tjeter
Kryetari i Bashkise dhe nje person tjeter
Kryetari i Keshillit te Qarkut dhe nje person tjeter
Organizatat e veteraneve dhe deshmoreve te atdheut

64
5.5 Marshet funebre shoqerojne ecjen ceremoniale. Himni Kombetar
ekzekutohet kur te gjithe kane mbaruar vendosjen e kurorave. Truproja e
Nderit eshte e pranishme gjate ceremonise ne te majte te qilimit.

5.6Ne menyre te perseritur cdo 29 nentor, vendos nje kurore edhe trupi
diplomatik i akredituar ne Republiken e Shqiperise. Gjate ceremonise se
vendosjes se kurores nga dekani i trupit diplomatik, marshe funebre
shoqerojne ecjen dhe Himni Kombetar ekzekutohet ne fund te
ceremonise. Ne ceremoni nuk ka truproje nderi.

5.7Bashkia e Tiranes eshte pergjegjese per pergatitjen e dekorit tek Varrezat
e Deshmoreve te Kombit dhe rruget qe cojne atje. Ne te gjitha qytetet e
Shqiperise behet e njejta ceremoni nga autoritetet me te larta vendore.


6. Ceremonia e Festes se Pezes

6.1 Festa e Pezes organizohet cdo vit, me 16 shtator ne Peze. Ceremonia
organizohet nga pushteti vendor i Tiranes dhe komuna e Pezes.
6.2 Cdo vit jubilar (5 vjet), per organizimin e festes ngrihet nje komision
qeveritar i kryesuar nga Zv/Kryeministri. Protokolli i Shtetit merret me
hartimin dhe zbatimin e programit. Ftohen te marrin pjese personalitetet
kryesore te shtetit.

6.3Ì ftuari me i larte ne rang qe pershendet pjesemarresit eshte Kryeministri,
te cilit ia jep fjalen kryetari i Komunes se Pezes. Per te pershendetur, me
pas e merr fjalen perfaqesuesi i organizates se veteraneve te luftes.
Ceremonia mbaron pas kesaj pershendetje.

6.4Autoritetet e larta vizitojne shtepine muze te konferences, vene buqeta me
lule tek varri i Myslym Pezes dhe kurora tek monumenti. Pushteti vendor
shtron nje dreke per autoritetet e ftuara.

6.5Vendosjen ne tribunen e manifestimit jubilar e percakton Protokolli i
Shtetit. Festimet pas ceremonise organizohen nga Bashkia e Tiranes.


7. Parada jubiIare e Forcave te Armatosura


7.1Ceremonia jubilare e parades se forcave te armatosura te Republikes
mbahet nje here ne pese vjet, me 29 nentor. Parada e forcave te
armatosura te Republikes dhe ceremonia organizohen nga strukturat e
Ministrise se Mbrojtjes.

7.2Tribuna e Nderit ngrihet ne Bulevardin « Deshmoret e Kombit » dhe
ndahet ne tre sektore kryesore:
Ne Tribunen A zene vend personalitetet kryesore te shtetit.
65
Radha e pare: Presidenti i Republikes, Kryeministri, Ministri i
Mbrojtjes, Shefi i Shtabit te Pergjithshem, Kryetari i Kuvendit,
Zv/Kryeministri, Ministri i Jashtem, Ministri i Rendit Publik, Komandanti i
FT, Komandanti i FA, Komandanti i FD, Ìsh presidentet e Republikes,
Ministri i Financave, Ministri i Ekonomise, Ministri i Drejtesise, Ministri i
Ìndustrise dhe Energjitikes, Ministri i Rregullimit te Territorit dhe Turizmit,
Ministri i Transportit dhe Telekomunikacionit, Ministri i Arsimit dhe
Shkences, Ministri i Shendetsise, Ministri i Pushtetit Vendor, Ministri i
Punes dhe Ceshtjeve Sociale, Ministri i Bujqesise, Ministri i Kultures,
Rinise dhe Sporteve, Ministri i Mjedisit, Ministri i Shtetit per Ìntegrimin
Ministri i Shtetit prane Kryeministrit dhe Kryetari i Bashkise se Tiranes.

Radha e dyte: Kryetari i Gjykates Kushtetuese, Nen kryetaret e Kuvendit,
Zv/Ministri i Mbrojtjes, Komandanti i TRADOC, Zv/Ministri i Puneve te
Jashtme, gjenerale te forcave te armatosura me dy yje, Kryetaret e
grupeve parlamentare (4), Kryetari i SHÌSH, Kryetaret e Klerit (4),
Prokurori i Pergjithshem, Kryetari i Kontrollit te Shtetit, Kryetari i Gjykates
se Kasacionit, Governatori i Bankes se Shqiperise, Avokati i Popullit, Ìsh-
kryeministra, Drejtori i Pergjithshem i Policise se Shtetit.

Radha e trete: Gjenerale veterane, (10), Kryetare te partive parlamentare,
Sekretari i Pergjithshem i Presidences, Sekretari i Pergjithshem i
Kryeministrise, Prefekti i Tiranes, Keshilltari ushtarak i Presidentit, ish
ministra te mbrojtjes jo ne detyre, ish ministra te jashtem jo ne detyre,
Drejtore te Ministrise se Mbrojtjes me graden Kolonel.

Ne Tribunen B ze vend trupi i huaj diplomatik.
Ne radhen e pare, Ambasadoret e akredituar sipas preseances se tyre.
Atashete ushtarak te akredituar. Drejtori i Protokollit te Shtetit.

Ne radhen e dyte, perfaqesuesit e misioneve ushtarake, komandanti i
NATO, MTL, ODC, NATO-PFP CELL, SAÌC, UNDP dhe te ftuar te tjere
me shtetesi te huaj.

Ne Tribunen C zene vend personalitete te tjera te vendit. Komisioni
parlamentar i mbrojtjes, deputete, Keshilltare te Presidentit dhe
Kryeministrit, Sekretare te Pergjithshem te Ministrive, Drejtore ne
Ministrine e Mbrojtjes, ish ministra.


8. Zija kombetare


8.1Zija eshte nje ceremoni solemne e respektit shteteror e qytetar qe
zhvillohet ne frymen e vlerave me te larta humane dhe parimeve
universale te te drejtave te njeriut, demokracise dhe lirise te percaktuara
nga kushtetuta.

8.2Zi kombetare mbahet per:
66
O Personalitete te larta shteterore e publike kombetare.
O Personalitete te shquara te komunitetit nderkombetar me origjine
shqiptare.
O Njerez qe sakrifikojne jeten e tyre ne krye te detyres.
O Fatkeqesi te renda njerezore qe prekin thelle ndergjegjen e
kolektivitetit.
O Per cdo rast tjeter me vendim te Keshillit te Ministrave.

8.3Zija kombetare shpallet me Vendim te Keshillit te Ministrave dhe i
komunikohet trupit diplomatik nepermjet Protokollit te Shtetit. Sipas rastit
percaktohet ngritja e nje komisioni te vecante per organizimin e
ceremonise funebre.

8.4Kohezgjatja e zise percaktohet nga Keshilli i Ministrave. Normalisht zija
per vdekjen e nje Presidenti te Republikes eshte nje dite pune, por mund
te zgjatet ne raste te vecanta deri ne tre dite.


8.5Zija kombetare eshte e detyrueshme per trupin diplomatik dhe te gjitha
institucionet shteterore qendrore dhe vendore. Komisioni i krijuar ne kete
rast percakton te gjitha modalitetet e ceremonise zyrtare funebre,
komunikaten per shtyp dhe nekrologjine e te ndjerit.

8.8Format e manifestimit te zise kombetare jane te pershkallezuara. Flamuri
kombetar vendoset ne gjysemshtize ne te gjitha objektet publike. Flamurit
i lidhet fjongo kuq e zi.

8.9Manifestohen edhe forma te tjera:
Nje minute (ose me shume) heshtje ne salla dhe auditore publik si
parlament, zyra, universitete, bashki, vende pune, shkolla, kazerma.
Mbyllje e pjeseshme ose totale e lokaleve te shfaqjeve te ndryshme
artistike me muzike te lehte.
Nje minute ndalim i te gjitha aktiviteteve publike ne oren 12:00, ose gjate
zhvillimit te ceremonise funebre.
Ekzekutim per nje kohe te caktuar ne radio dhe TV vetem i muzikes
funebre.
Vendosje e nje fashoje te zeze ne krahun e majte.
Emertim i shesheve, rrugeve,objekteve, instituteve, shkollave me emrin e
te ndjerit.
Ngritje monumenti ose lapidari perkujtimor.

8.10Ceremonite funebre shteterore dhe zyrtare perballohen nga Keshilli i
Ministrave. Te gjitha te tjerat perballohen nga administrata e institucionit
perkates.

8.11Ne homazhe zyrtare, funerale ose gjate ceremonise se varrimit marrin
pjese personalitete shteterore ose personalitete zyrtare te huaja te ardhur
me kete rast. Me deshiren e tij mund te marre pjese edhe trupi diplomatik
i akredituar ne Republiken e Shqiperise. Per homazhe nga trupi
diplomatik hapet nje Liber Ngushellimi.
67

8.12Zija qytetare shpallet nga administrata vendore. Vdekja e nje prefekti,
kryetari bashkie apo drejtuesi tjeter vendor te administrates shteterore,
eshte me vend te perkujtohet me nje ceremoni funeber nga autoritetet
vendore.

8.13Zija qytetare ka nje shtrirje te kufizuar ne kohe dhe territor. Organizimi i
saj behet nga pushteti vendor.

8.14Gjate zise qytetare ulet ne gjysem shtize vetem flamuri i institucionit qe
ka shpallur zine (jo flamuri kombetar) dhe flamuri i institucioneve te tjera
qe e perkrahin dhe bashkohen me te.


9. Ceremonite funebre


9.1Ceremonite funebre ne Republiken e Shqiperise jane shteterore, zyrtare,
ushtarake dhe jo te plota zyrtare e ushtarake. Te gjitha tipet jane
ceremoni te rendesishme te cilat programohen deri ne imtesite me te
vogla per te ruajtur solemnitetin dhe manifestuar respektin e merituar.
Ceremonite ushtarake organizohen nga protokolli i Ministrise se
Mbrojtjes.

9.2Rangjet te cilave iu takon t'u behet funeral shteti jane:
O Presidenti i Republikes ne detyre.
O Presidenti i Republikes i emeruar.
O Kryetari i Kuvendit ne detyre.
O Kryetari i Keshillit te Ministrave, ne detyre.
O Kryetari i Keshillit te Ministrave, i emeruar.
O Cdo personalitet tjeter qe percaktohet me vendim te Keshillit te
Ministrave.

9.3Personaliteteve qe u kryhet funeral shteteror varrosen ne Varrezat e
Kombit ne aneksin e njerezve te shquar te tij.

9.4Ne rastin e ceremonise mortore qe organizohet per nje President ne
detyre, Kryetar Kuvendi ose Kryeminister, arkivoli vendoset ne shtratin e
topit i mbuluar me flamur kombetar dhe shoqerohet nga truproja e nderit e
Republikes.

9.5Ulja e arkivolit ne varr shoqerohet me te shtena nga truproja e nderit. Te
gjitha personalitetet zyrtare pjesemarrese ne ceremoni duhet te vendosin
nje shirit te zi ne krahun e majte. Ushtaraket marrin drejtqendrim. Nderimi
me te shtena arme u rezervohet:
O Presidentit te Republikes 21 te shtena
O Kryetarit te Kuvendit 19 te shtena
O Kryeministrit 19 te shtena
O Ministrave 15 te shtena
68
O Shefit te Shtabit te Pergjithshem 15 te shtena
9.6Pjesemarrja ne kete ceremoni kerkon detyrimisht veshje te erret (kostum
dhe kravate te erret, kemishe te bardhe dhe kepuce te zeza, pallto ose
pardesy te erret). Per ushtaraket parashikohet uniforma ceremoniale.

9.7Ne te gjitha perfaqesite diplomatike te Republikes se Shqiperise jashte
shtetit hapet Libri i Ngushellimeve. Nese ne ceremoni marrin pjese
kryetare shteti te huaj, ata trajtohen sipas kesaj skeme: priten nga
Protokolli i Shtetit, pa bande, me truproje te reduktuar, tapet te kuq dhe
shoqerohen gjate gjithe kohes se qendrimit deri ne largim.


10. Ceremoni funebre shteterore


10.1Kur Keshilli i Ministrave vendos per kryerjen e nje ceremonie shteterore
funebre dhe familja e te ndjerit e pranon kete lloj funerali, ngrihet nje
komision, ku ben pjese edhe Protokolli i Shtetit.

10.2Protokolli i Shtetit koordinon punen me Garden e Republikes, Bashkine e
Tiranes, Drejtorine e Policise se Qarkut, Zyren e Shtypit te Kryeministrit,
per zhvillimin e ceremonise funebre.

10.3Trupi i te ndjerit vendoset ne hollin e Pallatit te Kongreseve ose ndonje
rezidence tjeter qeveritare ne bulevardin "Deshmoret e Kombit¨ (ne
objektin e kultit, nese familja kerkon ceremoni fetare), ku fillojne edhe
homazhet zyrtare dhe publike per percjelljen e tij per aq dite sa eshte zija
e shpallur. Rrugekalimi i njerezve rregullohet nga truproja e nderit me
uniforme ceremoniale. Per kryerjen e homazheve publike vendoset nje
orar i caktuar gjate gjithe periudhes se zise.

10.4Prane trupit krijohet nje vend i posacem per familjen dhe te afermit e te
ndjerit. Ne hyrje vendoset tavolina me Librin e Ngushellimeve. Mbi te
vendoset portreti i te ndjerit dhe ne te djathte flamuri kombetar. Ne te dy
krahet mbajne drejtqendrim dy truproje nderi.

10.5Levizja e kortezhit behet ne oren 10:00. Arkivoli i vendosur ne shtrat
topi, i mbuluar me flamur kombetar niset nga vendndodhja i shoqeruar
nga gjashte truproje nderi, tre ne cdo ane. Perpara kortezhit ecen truproja
e nderit e Gardes se Republikes dhe truprojet me jasteket e kuq te
dekoratave. Pas tyre vendoset banda, qe ekzekuton marshe funeber.
Familjaret dhe personalitetet ecin pas shtratit te topit. Kortezhi mbyllet
nga populli i thjeshte.

10.6Kortezhi ecen ne kembe deri tek ura e Lanes dhe prej ketej drejtohet i
motorizuar tek Varezat e Kombit. Prane varrit jane percaktuar vende te
vecanta per familjaret, personalitetet e larta te ftuar dhe per truprojen e
nderit.

69
10.7Arkivoli vendoset ne mbajtesen e posacme. Truproja e nderit merr
drejtqendrim "per nder arme¨ gjate levizjes se arkivolit. Personaliteti i
caktuar ben pershendetjen e rastit (3 min). Nga arkivoli hiqet flamuri me
palosje dhe arkivoli vendoset prane varrit.

10.8Ulja ne varr e arkivolit paraprihet nga te shtenat e nderit. Skuadra
perbehet nga 5-7 ushtare dhe komandohet nga nje oficer. Armet mbahen
45-grade nga horizontalja, me drejtim mbi varr. Te shtenat komandohen
nga oficeri i truprojes. Mbas te shtenave skuadra merr drejtqendrim "per
nder arme¨.

10.9 Fillon ulja e arkivolit ne varr. Gjate varrimit mbahet heshtje.

10.10Personalitetet e pranishme ngushellojne familjen e te ndjerit dhe
largohen. Shpenzimet e funeralit shteteror perballohen nga Keshilli i
Ministrave.

10.11Ceremonia permbledh keto momente kryesore:
O Rregullimi i hollit te Pallatit te Kongreseve per homazhet.
O Lista e pjesemarresve, personalitete, te huaj, miq, familjare.
O Njoftimi i trupit diplomatik.
O Ceremonia fetare, nese eshte e nevojshme dhe menyra e vendosjes
se pjesemarresve.
O Rregullimi i shtratit te topit dhe flamurit qe do te mbuloje arkivolin.
O Rrugekalimi i kortezhit te permortshem.
O Oficeri drejtues.
O Truproja e nderit.
O Banda e Republikes.
O Motorcikletat e shoqerimit.
O Berja gati e vendvarrimit ne Varrezat e Kombit.
O Mbajtesit e arkivolit.


11. Ceremoni funebre zyrtare


11.1Ceremonite funebre zyrtare organizohen per personalitete te cilet nuk
jane te perfshire ne piken 9.5. Shpallja e zise percaktohet nga Keshilli i
Ministrave.

11.2Ceremonia e homazheve organizohet (me lejen e familjes), ne
institucionin perkates, ku vendoset arkivoli dhe hapet Libri i
Ngushellimeve. Ne oren e caktuar, kortezhi i permortshem niset drejt
varrezave i eskortuar vetem nga patrulla policore.

11.3Kjo ceremoni nuk permban bande, truproje nderi dhe te shtene me arme.
Ne vareza marrin pjese personalitete te larta te shtetit. Pas mbajtjes se
70
pershendetjes e fundit, arkivoli zbret ne varr. Pjesemarresit qendrojne ne
heshtje deri ne fund dhe pasi pershendeten me familjen, largohen.

11.4Organizimi i ceremonise dhe shpenzimet e funeralit perballohen nga
institucioni perkates.


12. Vdekja e nje personaIiteti te huaj


12.1Nese nje personalitet i larte i huaj nderron jete, homologet shqiptare
dergojne ne misionin perkates diplomatik te akredituar ne Tirane nga nje
perfaqesues te tyre per te shprehur ngushellimet e rastit dhe per te bere
shenimin perkates ne librin e hapur me kete rast. Ata shkruajne
mesazhin, per te cilin jane ngarkuar, emrin e personalitetit qe
perfaqesojne dhe mundesisht lene edhe kartviziten.

12.2Nese nderron jete nje kryetar shteti, qeverie ose minister i puneve te
jashtme, ministri shqiptar i puneve te jashtme viziton personalisht
ambasadorin perkates. Homologu shqiptar ben ngushellime personalisht
dhe nenshkruan ne Librin e Ngushellimeve. Autoritetet e tjera mund te
dergojne sipas deshires nje perfaqesues.

12.3Perfaqesuesit e larte te shtetit mund te shkojne ne ceremonine e varrimit
te nje personaliteti te larte politik te nje shteti tjeter. Niveli i perfaqesimit
duhet t'i permbahet rangut te personalitetit te huaj qe ka nderruar jete.

12.4Ne rast vdekje te nje kardinali, ngushellimet i drejtohen nuncit apostolik.
Kryeministri i dergon mesazh sekretarit te shtetit te Vatikanit, kurse
Presidenti i Republikes i drejtohet Papes.

13. Ceremonite funebre ne RepubIiken e Shqiperise


71

Tipi
Rangu

Shteti

Zyrtare

Ushtarake

Zyrtare ose
Ushtarake jo e
pIote
!rcsidcni i
Fc¡ullilcs

ryciar
uvcndi

rycminisicr


!rcsidcni i ZgjcdIur i
Fc¡ullilcsFasi i vccanic si¡as
vcndimii ic csIillii ic
Minisiravc

Anciar, ryciar i
Cj. usIiucsc

IsI !rcsidcni, IsI
ryciar uvcndi, IsI
rycminisicr

Ncnlryciar
uvcndi, Dc¡uici

Zv/rycminisicr


Minisicr i !uncvc ic
JasIimc

Minisicr, dc¡uicic dIc
ic laralaric nc rang

SIcfi SIiali ic UsIirisc


Emcricsa ic !rcsidcniii
dIc rycminisirii si¡as
vcndimii csIillii ic
Minisiravc
Cjcncral
omandani divizioni

IsI drcjiucs nc ¡cnsion
Si¡as vcndimii ic
insiiiucionii


Komandant arme
dhe te barabarte

Ìsh oficere madhore ne
pension. Sipas rregullores
te Ministrise se Mbrojtjes
Gradat e ulta.
Sipas rregullores te M.M
dhe M.R.P

ANEKS

72

PRIVILEGJE DHE IMUNITETE


1. Pajisja me Karte Identiteti


1.1 Me arritjen e anetareve te rinj te perfaqesive diplomatike, organizatave
nderkombetare te akredituara ne Shqiperi, njoftohet menjehere Ministria e
Puneve te Jashtme me ane te nje note verbale ku tregohet pozicioni i tij i ri
ose ne rastin kur zevendeson nje anetar, i cili ka mbaruar misionin e tij ne
Shqiperi. Ne note shenohet emri dhe funksioni e ketij personi.

1.2Per Atashete Ushtarake, anetare te perfaqesive diplomatike, duhet te
merret akredimi nga Ministria e Mbrojtjes.

1.3Paraqitet kerkesa per pajisjen me Karte Ìdentiteti prane Drejtorise se
Protokollit te Shtetit, ne Ministrine e Puneve te Jashtme nga perfaqesia
perkatese.

1.4Kartat e Ìdentitetit leshohen vetem pasi eshte dhene viza e qendrimit nga
Drejtoria Konsullore e Ministrise se Puneve te Jashtme, me perjashtim
kur me marreveshje dypaleshe parashikohet ndryshe.

1.5Kerkesa behet me Note Verbale te perfaqesise diplomatike perkatese
duke bashkelidhur:

O Formularin "ÌD*- 2002" te plotesuar nga vete anetari i ri dhe te
nenshkruar dhe vulosur nga Shefi i perfaqesise, ne dy kopje
origjinale me fotografi te ngjitura ne secilen kopje (shih formularin
ÌD*- 2002 ne aneksin 1).

O Dy cope fotografi me ngjyra me format 37 mm. x 43 mm.

1.6Kartat e Ìdentitetit leshohen per nje afat minimum 6 mujor dhe maksimum
dy vjeçar. Por afati maksimal i vlefshmerise se tyre ne çdo rast do te jete
ne vartesi te afatit te vlefshmerise se pasaportes te anetarit te perfaqesise
per te cilin kerkohet Karta.

1.7Me mbarimin e vlefshmerise, Karta se bashku me kerkesen zyrtare per
rinovim, i dergohet Drejtorise se Protokollit te Shtetit, duke ndjekur te
njejten procedure sipas rregullave te percaktuara ne piken 2.

1.8Me Karta Ìdentiteti jeshile pajisen agjentet diplomatike rezidente ne
Shqiperi, bashkeshortet dhe femijet e tyre, mbajtes te pasaportave
diplomatike, te cilet shoqerojne diplomatin dhe nuk jane shtetas shqiptare,
agjentet diplomatike jo rezidente te akredituar ne Republiken e
Shqiperise.
73
1.9Me Karta Ìdentiteti te verdhe pajisen mbajtesit e pasaportave te sherbimit
dhe speciale duke perfshire anetaret e familjeve te tyre qe banojne me ta
dhe qe nuk jane shtetas shqiptare.

1.10Me Karta Ìdentiteti blu pajisen Konsujt e Nderit pavaresisht nga shtetesia
e tyre.

1.11Me Karta Ìdentiteti roze pajisen anetaret e Misioneve te Organizatave
Nderkombetare mbajtes te pasaportave te zakonshme qe nuk jane
shtetas shqiptare.

1.12Kur behet kerkese per pajisjen me Karte Ìdentiteti te Atasheve
Ushtarake, kjo duhet te shoqerohet edhe me fotokopjen e akreditimit
dhene nga Ministria e Mbrojtjes.

1.13Ne rastin kur nje anetar i nje perfaqesie diplomatike ose i nje Organizate
Nderkombetare mbaron misionin e tij eshte i detyruar te dorezoje karten e
identitetit diplomatik.

1.14Kur nje anetar i perfaqesie diplomatike ose Organizate Nderkombetare
humb Karten e Ìdentitetit, duhet te behet menjehere denoncimi prane
Komisariatit te Policise.

1.15Kur karta e Ìdentitetit demtohet ose del jashte perdorimit, zevendesohet
me nje te re. Per kete ndiqet e njejta procedure si per pajisjen per here te
pare.

1.16Kartat e Ìdentitetit duhet te kthehen ne Drejtorine e Protokollit te Shtetit
prane Ministrise se Puneve te Jashtme kur mbaron afati i vlefshmerise se
saj ose 3 ÷ 4 dite perpara largimit te mbajtesit te saj.


Percaktimi i familjes


2.1Ne Republiken e Shqiperise gezojne te drejten e privilegjeve dhe
imunitetit diplomatik bashkeshortja e anetarit te perfaqesie diplomatike ose
konsullore, femijet e tij te pamartuar nen moshen 18 vjec, raste te femijeve
me te meta mendore dhe qe banojne nen te njejten strehe me primarin.

2.2Femijet e anetareve te perfaqesie diplomatike e konsullore te moshes 18
deri 23 vjec, mund te vazhdojne te gezojne privilegjet dhe imunitetin nese
vazhdojne te ndjekin ne menyre te plote studimet e shkolles se larte ne
Shqiperi.

2.3Femijet e moshes mbi 18 vjec, qe nuk vazhdojne shkollen, ose te moshes
mbi 23 vjec, pasi te kene mbaruar studimet e larta, nuk mund te vijojne te
kene privilegjet dhe imunitetin, por mund te vazhdojne te qendrojne ne
Shqiperi me statusin e vizes se vizitorit.
74
2.4Cdo anetar tjeter i familjes qe mund te kete lidhje gjaku me primarin, por
nuk ben pjese ne personat e mesiperm, nuk gezon statusin e privilegjeve
apo imunitetin.


3 Punesimi i pjestareve te familjes se diplomatit


.Nc Fc¡ullilcn c SIqi¡crisc lcjoIci ic ¡uncsoIcn ¡jcsciarci c afic
¡cr ¡unc ic familjcvc ic anciarcvc ic ¡crfaqcsivc di¡lomaiilc dIc
organizaiavc ndcrlomlciarc lur la marrcvcsIjc dy¡alcsIc dIc
rcs¡clioIci rcci¡rociicii.

3.2Leja e punes jepet ne respektim te legjislacionit ne fuqi ne Republiken e
Shqiperise dhe miratimit nga Protokolli i Shtetit te kerkeses se paraqitur.


4 Sherbyesit private


4.!crsoncli di¡lomaiil c lonsullor i Iuaj nc SIqi¡cri mund ic sjcllc
mc vcic sIcrlycs ic Iuaj nga vcndi i origjincs osc nga njc sIici i
ircic. !ajisja c iyrc mc vizc Iyrcsc nc SIqi¡cri dIc siaiusi i
qcndrimii ¡crcalioIcn mli lazcn c rcci¡rociiciii.

4.2Te gjithe sherbyesit privat, qofshin edhe shqiptare, te punesuar nga
personeli diplomatik i perfaqesive te huaja, i duhen bere te njohur
Protokollit te Shtetit. Ne perputhje me kete dergohet ne Protokollin e
Shtetit, jo me vone se 15 dite nga fillimi i punes, dokumenti perkates
"Leter punesimi¨.

4.3Nuk ka limit ne marrjen ne pune te personelit sherbyes. Shperblimi i tyre
duhet te parashikoje edhe te gjitha perfitimet e tjera si sigurimet
shoqerore, shendetesore qe ju takojne sipas legjislacionit shqiptar te
punes ne fuqi.

4.4Sherbyesit e huaj te punesuar nga personeli i perfaqesive diplomatike ne
Shqiperi, pajisen me Karten e tyre te Ìdentitetit ngjyre portokalli.


5. Pajisja me targa TD, TK dhe TR (jeshiIe)


5.1Numri i automjeteve te importuara apo te blera ne vend, nga misionet
diplomatike, Organizatat Nderkombetare, te nevojshme per perdorim
zyrtar, duhet te jete i arsyeshem dhe ne varesi te madhesise dhe
nevojave te misionit, por ne çdo rast numri i tyre nuk mund te kaloje
numrin e stafit diplomatik te tij. Automjeteve u jepen targa TD, TK ose TR
75
(jeshile). Ky rregull zbatohet edhe per automjetet e importuara apo te
blera ne vend nga agjensite e specializuara te OKB-se, te cilave u jepet
targa TD.

5.2Shefat e misioneve diplomatike dhe Organizatave Nderkombetare, qe me
marreveshje dypaleshe jane te barazuara me misionet diplomatike, mund
te importojne ne emer te tyre, pa taksa doganore dhe taksa te tjera, dy
automjete per perdorim personal, ku njera konsiderohet per
bashkeshortin e tij/e saj, te cilave u jepet targe TD.

5.3 Perfaqesite diplomatike, konsullatat e nderit, Organizatat Nderkombetare
si dhe agjensite e specializuara te OKB-se, ne Shqiperi, mund te shesin
nje automjet te importuar pa dogane, qofte ajo edhe e sherbimit zyrtar
apo personal, pas kalimit te nje periudhe kohe minimum 2 vjet nga
importimi pa dogane ose nga shitja e fundit pa dogane e nje autoveture,
mbi bazen e reciprocitetit.

5.4Shefat e agjencive te specializuara te OKB-se ne Shqiperi mund te
importojne ne emer te tyre, pa taksa doganore dhe taksa te tjera, nje
aoutomjet per perdorim personal, te ciles i jepet targe TD. Nje automjet
tjeter shtese mund te importohet ose te blihet ne vend, pa taksa doganore
dhe taksa te tjera, nese ata jane te shoqeruar nga bashkeshortja/i.

5.5Anetaret e perfaqesive diplomatike, Organizatave Nderkombetare,
agjensive te specializuara te OKB-se, mbajtes te pasaportave
diplomatike, mund te importojne ose te blejne ne vend, pa taksa
doganore dhe taksa te tjera, ekskluzivisht per perdorim te tyre, nje
automjet. Nje automjet tjeter shtese mund te importohet ose te blihet ne
vend, pa taksa doganore dhe taksa te tjera, nese anetari eshte i
shoqeruar nga bashkeshorti i tij/i saj. Automjeteve u jepet targe TD dhe
TK.

5.6Anetaret e perfaqesive diplomatike, Organizatave Nderkombetare dhe
agjensive te specializuara te OKB-se, mbajtes te pasaportave te sherbimit
apo speciale, do te lejohen te importojne ose te blejne ne Shqiperi pa
dogane, nje automjet, menjehere mbas marrjes se detyres ose vetem
brenda gjashte muajve nga dita e mberritjes se tyre ne Shqiperi.
Automjeteve u jepet targe TR (jeshile).

5.7Kerkesa per pajisjen me targa TD, TK ose TR (jeshile) te makinave
personale, behet vetem pas pajisjes me Karte Ìdentiteti te anetarit dhe
bashkeshortit/es te perfaqesise diplomatike, Organizatave
Nderkombetare, agjensive te specializuara te OKB-se, nga Protokolli i
Shtetit.

5.8Konsujt e nderit, pavaresisht nga shtetesia e tyre, perdorin nje automjet te
cilit i jepet targe TK per perdorim ekskluziv zyrtar te konsullates.

5.9Anetaret e perfaqesive diplomatike, mbajtes te pasaportave diplomatike,
mund te importojne ose te blejne ne vend, pa taksa doganore dhe taksa
76
te tjera, ekskluzivisht per perdorim personal, nje motoçiklete. Per pajisjen
e motoçikletave personale me targa TD, ndiqet e njejta proçedure si dhe
per makinat.

5.10Organizatat Nderkombetare dhe agjensite e specializuara te OKB-se,
mbi bazen e marreveshjeve të nenshkruara me Qeverine e Republikes se
Shqiperise, mund te importojne automjete qe perjashtohen nga taksat
doganore dhe taksa te tjera, per projektet e ndryshme, veprimtaria e te
cilave varet dhe mbeshtetet prej tyre. Keto automjete marrin targa te
zakonshme shqiptare dhe perdorin si shenja dalluese inicialet apo
simbolet e organizatave ose projekteve te tyre.

5.11Nje autoveture e importuar pa taksa doganore dhe taksa te tjera, nga nje
perfaqesi diplomatike apo Organizate Nderkombetare e akredituar ne
Shqiperi, nga nje agjent i tyre diplomatik apo nje anetar i personelit
administrativ dhe teknik te tyre, mund te transferohet pa takse doganore
dhe taksa te tjera tek nje perfaqesi diplomatike apo Organizate
Nderkombetare e akredituar ne Shqiperi, tek nje agjent i tyre diplomatik
apo nje anetar i personelit administrativ dhe teknik te tyre ose tek nje
person tjeter me status te njejte, ose te rieksportohet, pasi te jete bere
njoftimi dhe veprimet perkatese te çregjistrimit ne Drejtorine e
Pergjithshme te Sherbimeve te Transportit Rrugor.

5.12Aksesoret, komponentet dhe pjeset e kembimit te automjeteve te
importuara, pa taksa doganore dhe taksa te tjera, nga anetaret e
personelit diplomatik dhe administrativ dhe teknik te misioneve te
permendura me siper, konsiderohen si pjese perberese e ketyre
automjeteve. Ne rast shitje te automjetit nga pronaret e tyre, keto pjese
shkojne bashke me automjetin. Ne te kundert, ne se pronari deshiron ti
mbaje ato, ai duhet te paguaje tatimet dhe taksat perkatese doganore.

5.13 Kur importohet nje automjet per here te pare, agjenti diplomatik ose
personeli administrativ i misionit duhet te paraqese ate per kryerjen e
veprimeve doganore. Kjo nevojitet si per regjistrimin e hyrjes se automjetit
ne Shqiperi ashtu edhe per vertetimin e dates se importimit.

5.14Per pajisjen e automjeteve me targa TD, TK dhe TR (jeshile) dhe me
Leje Qarkullimi, perfaqesite diplomatike, konsullatat e nderit, Organizatat
Nderkombetare, agjensite e specializuara te OKB-se, duhet te bejne me
note verbale kerkesen e tyre ne Protokollin e Shtetit ne Ministrine e
Puneve te Jashtme, duke shenuar qellimin per te cilin do te perdoret
automjeti, emrin e pronarit, tipin e tij, numrin e shasise, ngjyren e tij, duke
i bashkelidhur nje fotokopje te Vertetim Zhdoganimit, Fature Zhdoganimi,
Vertetim Hyrje, te makines leshuar nga Dogana ku eshte zhdoganuar
automjeti si dhe fotokopjen e Kartes se Ìdentitetit, ne rastin kur makina
eshte per perdorim personal. Nota duhet te dergohet ne Protokollin e
Shtetit. Pas kesaj, perfaqesia diplomatike ose Organizata Nderkombetare
dorezon noten ne Drejtorine e Pergjithshme te Sherbimeve te Transportit
Rrugor. Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor ne
77
Tirane, i pajis keto automjete me Leje Qarkullimi dhe targa TD, TK apo
TR (jeshile).
5.15Ne rastin kur makina shitet brenda perfaqesise diplomatike, Organizates
Nderkombetare ose midis tyre, nota verbale e derguar ne Protokollin e
Shtetit, duhet te shoqerohet nga fotokopjet e Kontrate Shitblerjes, Leje
Qarkullimi te leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te
Transportit Rrugor, si dhe fotokopja e Kartes se Ìdentiteti te personave qe
kane bere shitblerjen ne rastin kur makina eshte per perdorim personal.

5.16Targat TD, TK dhe TR (jeshile) nuk jane te transferueshme kur automjeti
qe mban ato shitet ose ndryshon pronesi ne çfaredo lloj menyre.

5.17Ne rastet kur nje anetar i nje perfaqesie diplomatike shet automjetin e tij
dhe blen nje tjeter, targat e automjetit te pare nuk jane te transferueshme
tek automjeti i dyte.

5.18Numri i targave do te jete ne menyre progresive me perjashtim te
ambasadorit ose perfaqesuesit te organizates, i cili do te mbaje ne
makinen e tij zyrtare dhe personale nr. 01.

5.19Perfaqesie diplomatike, konsullatat e nderit, Organizatat Nderkombetare,
agjensite e specializuara te OKB-se, mbas pajisjes se makines me targa
TD, TK ose TR (jeshile), duhet te njoftojne Protokollin e Shtetit ne
Ministrine e Puneve te Jashtme, per numrin e targes se dhene nga
Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor.

5.20Per drejtimin e automjeteve ne territorin e Republikes se Shqiperise, te
gjithe anetaret e perfaqesie diplomatike, konsullatave te nderit,
Organizatave Nderkombetare, agjensive te specializuara te OKB-se ne
Shqiperi si dhe anetaret e familjeve te tyre, jane te detyruara te pajisen
me Leje-drejtimi shqiptare, e cila behet mbi bazen e ekuivalences se
deshmise qe ka anetari i misionit nga vendi i origjines, vetem ne rastet kur
ata qendrojne me shume se nje vit ne Republiken e Shqiperise. Pajisja
behet prane Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimeve te Transportit
Rrugor, ne rastin kur nuk jane te pajisur me leje-drejtimi nderkombetare.

5.22 Perfaqesite diplomatike, konsullatat e nderit, Organizatat
Nderkombetare dhe agjensite e specializuara te OKB-se ne Shqiperi si
dhe anetaret e tyre, duhet te bejne sigurimin e automjetit per pale te treta.

5.23Ne rastet kur vidhet automjeti, duhet te behet menjehere denoncimi
prane Komisariatit te Policise dhe te njoftohet njekohesisht Protokolli i
Shtetit, shoqeruar me fotokopjen e proces-verbalit te denoncimit.

5.24Ne rastet kur humbet targa e automjetit, duhet te behet menjehere
denoncimi prane Komisariatit te Policise dhe te njoftohet njekohesisht
Protokolli i Shtetit shoqeruar me fotokopjen e proces-verbalit te
denoncimit.

78
5.25Sipas rregullave egzistuese, te gjithe anetaret e personelit te çdo
kategorie, pronaret e automjeteve pa dogane, qe largohen perfundimisht
nga Shqiperia, ne mbarim te misionit te tyre zyrtar, ne rastet kur marrin
me vete automjetet, misionet e tyre, me note verbale, duhet te kthejne
targat TD, TK dhe TR (jeshile) dhe Lejet e Qarkullimit ne Drejtorine e
Pergjithshme te Sherbimeve te Transportit Rrugor. Pas kesaj duhet te
bejne njoftimin ne Protokollin e Shtetit. Nota verbale duhet te shoqerohet
nga fotokopja e dokumentit te çrregjistrimit leshuar nga Drejtoria e
Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor.


6. Armet dhe mbajtja e tyre

6.1Leja e mbajtjes dhe perdorimit te armeve nga anetaret e perfaqesive
diplomatike behet ne baze te reciprocitetit ose kur parashikohet me
marreveshje ne rastet e anetareve te Organizatave Nderkombetare.

6.2Per pajisjen me arme gjahu dhe perdorimin e tyre dergohet nje note
verbale prane Protokollit te Shtetit, Sektori i Privilegjeve dhe Ìmuniteteve.
Ne note verbale duhet te jete shkruar emri i anetarit te perfaqesise
diplomatike, fotokopja e kartes se identitetit leshuar nga ky sektor si dhe
marka dhe numri i armes qe do te zoterohet.

6.3Per pajisjen me leje per armembajtje dhe perdorimin e tyre veprohet ne
zbatim te Urdherit te Ministrit te Rendit nr.1288, date 09.08.2000.

6.4 Ne rastet kur personalitetet e huaja, gjate nje vizite zyrtare shoqerohen
me truproje, i cili eshte i pajisur me arme, perfaqesia diplomatike me note
verbale, krahas gjeneraliteteve te truprojes, duhet te dergoje ne Drejtorine
e Protokollit te Shtetit edhe te dhenat e armes qe ai mban. Te dhenat
perkatese i percillen Ministrise se Rendit Publik.


7. Mbajtja e kafsheve shtepiake

7.1Anetaret e perfaqesive diplomatike mund te sjellin ne Shqiperi qenie te
gjalla te cdo lloji. Lejimi i kalimit te tyre eshte subjekt i rregullave dhe
kufizimeve ligjore ne fuqi deri ne mbajtjen ne karantine te tyre.

7.2Te tilla konsiderohen te gjithe gjitaret, shpendet, peshqit, molusqet,
zvarraniket, te gjalle ose ne statusin e vezes.

7.3Personat e lartpermendur duhet te bejne te ditur llojin e qenies qe
bashkejeton me ta dhe te gjitha dokumentat perkatese qe vertetojne se jane
te vaksinuar dhe qe gezojne shendet te plote.

7.4Rregullat e vaksinimit:
O Qente dhe macet duhet te jene vaksinuar kunder terbimit dhe
semundjeve te tjera te rrezikshme, te pakten 30 dite para hyrjes ne
79
Shqiperi. Konet nen 3 muaj, regjistrohen dhe vaksinohen ne Shqiperi ne
kohen e pershtatshme.
O Te gjitha vaksinat dhe semundjet e kaluara duhet te jene te reflektuara ne
certifikaten perkatese veterinare te kafshes. Nese vaksinimi eshte bere ne
me pak se 30 dite, i zoti duhet te mbaje kafshen te izoluar deri ne kohen e
duhur.
O E njejta certifikate veterinare qe te deshmoje shendetin e mire, duhet te
shoqeroje edhe kategorine e shpendeve shtepiake.

7.5Eshte e ndaluar futja dhe mbajtja ne Shqiperi e qenieve te rralla dhe te
mbrojtura nga ligjet kombetare dhe nderkombetare. Subjektet qe veprojne
ne te kundert jane te detyruar t'i kthejne ato ne vendin nga i kane sjelle
duke perballuar tere shpenzimet perkatese.


8. Rimbursimi i T.V.SH

8.1 Rimbursimi i tatimit mbi vleren e shtuar nga perfaqesite diplomatike te
akredituara ne Republiken e Shqiperise behet ne baze te legjislacionit ne
fuqi.

9 Posta dhe valixhja diplomatike

9.1Shkembimi i valixhes diplomatike do te behet ne tranzitin e Aeroportit te
Rinasit.

9.2Perfaqesuesi i perfaqesise diplomatike, i paisur me karte te posaçme
identifikimi do te futet ne tranzitin e aeroportit, ku do te takohet me
personin i cili sjell me vete çanten diplomatike.

9.3Posta diplomatike do te merret nga perfaqesuesit e perfaqesive
diplomatike dhe Organizatave Nderkombetare te akredituara ne Tirane,
ne kargo.

9.4Ndalohet hyrja ne piste e personave dhe automjeteve.

9.5Protokolli i Shtetit pajis me karta te posaçme, ngjyre te bardhe, te gjithe
personat e ngarkuar per terheqjen e valixhes diplomatike nga perfaqesite
diplomatike te akredituara ne Tirane.

9.6Karta per terheqjen e valixhes diplomatike konsiderohet e vlefshme vetem
kur eshte e shoqeruar me karten e identitetit diplomatik ose te sherbimit
leshuar nga Protokolli i Shtetit.

9.7Pajisja me karte per terheqjen e valixhes ose postes diplomatike behet
me ane te nje note verbale nga perfaqesia diplomatike drejtuar Protokollit te
Shtetit. Nota duhet te shoqerohet edhe me fotokopjen e kartes se identitetit
te personit. Afati i saj skadon me afatin e kartes se identitetit te leshuar nga
Protokolli i Shtetit.
80
TABELA DHE SKEMA


Vendosja e kurorave tek monumenti Nene Shqiperi


8 Veteranet

7 Keshilli i Qarkut
6 Kryetari i Keshillit te Qarkut
5 Ìnstitucioni i Prefektit
4 Prefekti
3 Kryeministria
2 Kryeministri

1 Presidenti i RepubIikes
2 Kryetari i Kuvendit
3 Kuvendi

4 Ministri i Mbrojtjes
5 Shefi i Shtabit te Pergjithshem

6 Kryetari i Bashkise
7 Bashkia

8 Veteranet

Ceremonia

Ecje solemne me marsh funeber
Vendosje e kurores dhe prekje me dore e shiritit te kuq
Kthim ne vendin e nisjes
Mbajtje e momentit te heshtjes
Ekzekutim i himnit kombetar
Perkulje e lehte para monumentit ,Nene Shqiperi"
Largim i autoriteteve sipas radhes duke takuar popullin
(kurorat mbahen nga ushtare ne uniforme ceremoniale, kurse autoriteti
qendron 1,5m pas tyre)

Nena
Shqiperi
81
Ceremonia e FiIIimit te Detyres se Presidentit te RepubIikes

Ìsh Presidenti
Betimi i qeverise se re
Tribuna B. Trupi Diplomatik


82
bbb b

Ceremonia e vendosjes se kurores ne Varrezat e Deshmoreve nga nje president mik

Betimi i qeverise se rePresidenti

KeshiIItari JuridikKryeministri

Te ftuar Te ftuar
Nenshkrimi i
Dekretit


Media83

1. Mbërritja e Kryeministrit. Priten nga Kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe
Komandanti i Gardes se Republikes (1).
2. Kryeministri ecën mbas ushtarëve që mbajnë kurorën. Delegacioni vjen
mbas tij. Ekzekutohen marshe funebër (2).
3. Delegacioni qendron në një radhë (3).
4. Kryeministri qendron (4).
5. Ushtarët vendosin kurorën (5). Kryeministri rregullon kurorën dhe
kthehet në pozicionin (4). Ekzekutohen të dy himnet kombëtare. Përulet.
Bashkohet me delegacionin dhe ecën drejt makinave.
6. Ndahet me autoritetet shqiptare (1)
3
1
666
666
666
2
5
4
SKUADËR NDERÌ
BANDA


84
Pritje ne aeroport


P
Shenime
te ndryshme :
P


O O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
Mbritja dhe levizja e autoritetit


Ambasadori i vendit mik


Protokolli

O Truproja e nderit ( 9+ 2 )
pa bande

Levizja e suites


Makinat

Prot VIP D D D
85
PercjeIIja ne aeroport


P
Shenime
te ndryshme :
P


O O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Mbritja dhe levizja e autoritetit


Ambasadori i vendit mik


Protokolli

O Truproja e nderit ( 9+ 2 )
pa bande


Levizja e suites

MakinatProt D D D
86
Pritje ceremoniale ne aeroportin ~Nene Tereza¨

SHTYPÌ
(PRESS)
4
1
3
6
5
7
5/2 5/1
2

O Me mbërritjen e avionit hipin në te Ambasadori i vendit përkatës dhe
Drejtori i Protokollit i cili i uron mirëseardhjen Autoritetit te larte mik.

1. Zbret Autoriteti mik dhe takohet me ate shqiptar (1). Ndërkohë të gjithë
anëtarët e tjerë të delegacionit mik dhe ambasadori përkatës, të drejtuar
nga protokolli vendas, vendosen në pozicionin (5/2) në radhë
2. Te dy Autoritetet hipin ne podiumin e nderit. Miku qendron në anën e
truprojës së nderit. (2).
3. Komandanti i truprojës së nderit i paraqet forcën Autoritetit mik (3).
Ekzekutohen himnet kombëtare të të dy vendeve.
4. Ecje, qëndrim dhe nderim të flamurit të nderit nga të dy Autoritetit (4).
5. Prezantimi i palës shqiptare nga Kryeministri shqiptar (5/1).
Prezantimi i delegacionit mik nga Kryeministri mik (5/2).
6. Vendosja e shtypit
7. Hipja në makina e delegacionit (sipas skemës së paracaktuar).


87
Pritja ceremoniaIe ne PaIIatin e Brigadave
Levizja e makines VIP
Levizja e delegacionit
Makina VIP

Presidenti mik

Presidenti shqiptar

Makina e protokollit

Protokolli

Banda
` ` ` ` ` ` ` ` ` `

$batërvanI
M
e
d
i
a
L DE
88
1. Mberritja e Presidentit mik dhe Zonjes. Drejtori i protokollit e shoqeron
dhe prezanton me Presidentin shqiptar dhe Zonjen. Pjesa tjeter e
delegacionit drejtohet ne vendin e paracaktuar per ta.

2. Te dy Presidentet takohen dhe nisen drejt podiumit te nderit. Zonjat
qendrojne mbrapa tyre, jo ne podium.

3. Komandanti i truprojes se nderit i paraqet forcen Presidentit mik, i cili
qendron ne krahun e truprojes se nderit. Pas paraqitjes se forces fillon
ekzekutimi i himnit kombetar mik dhe atij shqiptar. Ekzekutimi i
himneve shoqerohet me 21 te shtena topi per nder te Presidentit mik.

4. Pas mbarimit te himneve te dy Presidentet kalojne ne reviste truprojen
e nderit, ndalojne para flamurit shqiptar dhe salutojne me nje perkulje
te lehte.

5. Banda shoqeron me marsh ecjen e dy Presidenteve.

6. Presidenti mik i prezanton anetaret e delegacionit te tij Presidentit
shqiptar. Presidenti shqiptar i prezanton delegacionin e tij Presidentit
mik dhe drejtohen per ne hyrjen e Pallatit te Brigadave.Zonjat
bashkohen me dy Presidentet ne shkallet e para te Pallatit te
Brigadave.

7. Protokolli shoqeron te dy Presidentet per vazhdimin e programit ne
mjediset e percaktuara per ta.
89
PercjeIIja ceremoniaIe ne PaIIatin e Brigadave
Levizja e makines VÌP

Levizja e delegacionitBanda
Truproja e nderit
Shatërvani
Media
901. Autoriteti mik pershendetet me anetaret e delegacionit shqiptar. Te dy
Autoritetet drejtohen tek delegacioni mik.
2. Autoriteti shqiptar pershendetet me anetaret e delegacionit mik dhe
hipin ne podiumin e nderit.
3. Komandanti i truprojes se nderit i paraqet forcen Autoritetit mik, i cili
qendron ne krahun e truprojes se nderit. Pas paraqitjes se forces fillon
ekzekutimi i himnit kombetar mik dhe atij shqiptar.
Pas mbarimit te himneve, te dy Autoritetet kalojne ne reviste truprojen
e nderit, ndalojne para flamurit te nderit dhe salutojne me nje perkulje
te lehte.
Banda shoqeron me marsh ecjen e Autoriteteve.
4. Autoriteti shqiptar pershendetet me Autoritetin mik, i cili hipen ne
makine dhe largohet per ne aeroport.


91
Pritje dhe percjeIIje ne takime shumepaIeshe
(summit)

Pritje PercjeIIje
P

P

OO


O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
Mbritja, largimi i autoritetit


2-3 autoritete vendase qe
presin sebashku me ambasadorin
e vendit mik

O Truproja e nderit (14)

O pa bande

Protokolli

Levizja e suites

Makinat92
Tribuna e autoriteteve e stadiumit QemaI Stafa
Vendosja ndjek saktesisht radhen e perparesise. Vendi i autoriteteve qe mungojne
eshte i pa delegueshem
1. Presidenti i Republikes
2. Presidenti i Federates Mike
. !rcsidcnii i Fcdcraics Milc
4. !rcsidcnii i Fcdcraics SIqi¡iarc
5. ryciari i uvcndii ic SIqi¡crisc
6. rycminisiri
7. Zv. rycminisiri
8. Minisiri i uliurcs
9. FIFA
10. UEFA
11. FIFA
12. ryciari i Cjylaics usIiciucsc
1. Ncnlryciar i uvcndii
14. Ncnlryciar i uvcndii
15. Minisicr i !uncvc ic JasIimc
16. Minisiri i Fcndii !ullil

sigurimi


19


9
17


7
15


5
13


3
11


1
12


2
14


4
16


6
18


8
20


10


Pt


29
37


27
35


25
33


23
31


21
32


22
34


24
36


26
38


28
Pt


30
93
1. Presidenti i Republikes
2. Presidenti i Federates Mike
3. Presidenti i Federates Mike
4. Presidenti i Federates Shqiptare
5. Kryetari i Kuvendit te Shqiperise
6. Kryeministri
7. Zv. Kryeministri
8. Ministri i Kultures
9. FÌFA
10. UEFA
11. FÌFA
12. Kryetari i Gjykates Kushtetuese
13. Nenkryetar i Kuvendit
14. Nenkryetar i Kuvendit
15. Minister i Puneve te Jashtme
16. Ministri i Rendit Publik
17. Ambasadori i vendit mik
18. Ministri i Mbrojtjes
19. FÌFA
20. UEFA
21. FÌFA
22. Ministri i Financave
23. Ministri i Ekonomise
24. Ministri i Drejtesise
25. Ministri i Ìndustrise dhe Energjitikes
26. Ministri i Rregullimit te Territorit dhe Turizmit
27. Ministri i Transportit dhe Telekomunikacionit
28. Ministri i Arsimit dhe Shkences
29. Ministri i Shendetsise
30. Ministri i Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit
31. Ministri i Punes dhe Ceshtjeve Sociale
32. Ministri i Bujqesise dhe Ushqimit
33. Ministri i Mjedisit
34. Ministri i Shtetit per Ìntegrimin
35. Ministri i Shtetit prane Kryeministrit
36. Kryetari i Bashkise se Tiranes
37. Kryetari i Maxhorances parlamentare
38. Kryetari i Opozites parlamentare
39. Avokati i Popullit.
Pt. Vend i rezervuar i Protokollit te Shtetit.
Pt. Vend i rezervuar i Protokollit te Shtetit.

Ne territorin e tribunes VÌP, vendosen ne ane te saj Komandanti i Gardes se
Republikes, nje truproje e Presidentit te Republikes, nje truproje e Kryetarit te
Kuvendit dhe nje e Kryeministrit.

Protokolli i Shtetit disponon dhe shperndan per nevoja shteterore, te Trupit
Diplomatik dhe sipas rastit per delegacione te huaja qe ndodhen ne Shqiperi:

1. Ballkonin kryesor ne Teatrin e Operas dhe Baletit.
94
2. Radhen nr.3 dhe dy ballkonet anesore simetrike te salles plenare te Pallatit
te Kongreseve.

3. Radhet nr.1 dhe nr.2 te Teatrit Antik te Butrintit
Vendi i autoriteteve eshte i padelegueshem. Shperndarja behet sipas redhes se
perparesise zyrtare duke filluar nga qendra.95
Pritja ceremoniale ne oborrin e Kryeministrise
Pritja ne
hyrjen IindoreA


B


96Banda

Truproja e nderit
Bulevardi Deshmoret e Kombit
Levizja e VÌP
Makina VÌP
Delegacioni
1. Kryeministri shqiptar takohet me Kryeministrin mik. ( 1 )
2. Makinat e anëtarëve të delegacionit mik dhe ambasadori përkatës, të
drejtuar nga protokolli vendas, lëvizin nga ana e tunelit dhe vendosen
në rradhë sipas preseancës ( 5 ) pas delegacionit shqiptar ( 4 )
3. Të dy Kryeministrat të drejtuar nga Protokolli i Shtetit kalojnë nga
korridori i
Kryeministrisë dhe dalin në sheshin e ceremonisë.
4. Të dy Kryeministrat në podiumin e nderit. Miku qëndron në anën e
truprojës së
nderit. ( 2 )
5. Komandanti i Truprojës së nderit i paraqet forcën Kryeministrit mik.
Ekzekutohen
himnet kombëtare të të dy vendeve.
8. Ecje, qëndrim dhe nderim të flamurit të nderit nga të dy Autoritetet. ( 3
)
9. Prezantimi i delegacionit shqiptar nga Kryeministri shqiptar. (4 )
Prezantimii i delegacionit mik nga Kryeministri mik. ( 5 )
10. Hyrja e dy Kryeministrave dhe delegacioneve në Godinën e
Kryeministrisë

97
Formular PM1- 2003
N1OFTIMI I PËRBËR1ES SË PËRFAQËSIVE

A Përfaqësia:
1 Emërtimi iplotë
PërIaqësisë:

2 dresa e plotë e
PërIaqësisë, Numri
përkatës i teleIonit:

B Të dhënat për çdo anëtar të perfaqesise diplomatike:
3 Emri, Mbiemri (edhe titulli nëqoItëse
ka)
4 Grada dhe Funksioni (problematika që mbulon) në përIaqësi:

5 Vetem për
ambasadorin:
a Data e paraqitjes së
letrave kredenciale:
dd/mm/vv
//
b Shtete apo organizma të tjera
ndërkombëtare ku është akredituar:


6 Emri, Mbiemri i bashkëshortes/it dhe Iamiljareve te tjere
C Adresa Private:
7 dresa e plotë private në
territorin e RSH:


8 Numrat privatë të teleIonit
Iaksit, etj


Nënshkrimi i Titullarit të përIaqësisë ose
zëvendësit të tij:
Vula e përIaqësisë:

, më

Shënime të Drejtorise se Protokollit te Shtetit:Data:// Nënshkrimi:


Formular P
*
2003 (dy
kopje origjinale)
FORMULAR KERKE$E PER TARGA DHE LEJE QARKULLIMI TE AUTOMJETEVE
PER$ONALE
A. P£RIAQ£SIA: ......................................
. T£ ÐH£NAT P£RSONAI£ T£ PRONARIT T£ A\TOMJ£TIT:
1. £mvI: ..................................................................... 2. MbIemvI: ....................................................................
3. IunksIonI : ....................................................................................
4. Ad. në SLqIpevI ...................................................................................................................................
. ÐATA £ HYRJ£S N£ RSH: . (d/m/v) ....../........../.........
Ð. ÐOK\M£NTI I IУNTIT£TIT T£ PRONARIT T£ A\TOMJ£TIT:
5. Kuvtu e IdentItetIt:
ÐIp!omutIke Nv. ...
SLëvbImI Nv. ..
6. IësLuuv më:
(d/m/v........./........./........

?. £ v!eIsLme devI më:
d/m/v......../........../.....
IumI!Juv B.IIdLJu IumI!Juve:.................................................
£. Q£IIIMI I УRGIMIT:
PuIsJe me tuvgu CÐ ; PuIsJe me tuvgu TR(JesLI!e); PuIsJe me tuvgu TR(zuk.).

I. T£ ÐH£NA P£R A\TOMJ£TIN:.
9.TIpI:................................................................ 10.Nv.sLusIsë:................................................
11.Nv.motovIt:................ 12.VItI pvodLImIt:....... 13.NgJyvu:...........................

G. T£ ÐH£NA P£R I£RJ£N ÐH£ HYRJ£N £ A\TOMJ£TIT N£ SHQIP£RI:.
14. !evë në: ................ 15. Nv. Iutuvës: .................
16. Nv. I VëvtetImIt të HyvJes: .........
1B.Ðutu LyvJes në SLqIpëvI: .........../ ............/ ..
1?. IësLuuv ngu PIku Ðogunove: ........
në emëv të Z. ................................................
19. VëvtetImI I ZLdogunImIt (pu pugesë):
Nv. ........ dutë ./.../.....
20. IësLuuv ngu Ðogunu......
në emëv të Z. ..................................................

I. A\TOMJ£TI P£R T£ CIIIN K£RKOH£T I£J£QARK\IIIMI ÐH£ TARGA:
do të mevvet pëv Levë të puvë.
do të zëvendësoJë uutomJetIn egzIstues: TIµI ................ Tnrgn ...

rogjIsfrunr no ÐrojforIno o ShorbImIf fo TrnnsµorfIf !rugor mo dnfo: .../ ../ .....

Þo so nufomjofI oshfo çrogjIsfrunr, shononI dnfon o dorozImIf fo IojoqnrkuIIImIf dho fnrgnvo: ...... / ..

Vulu dhe nènohkrimi i titullurit tè pèrfuqèoioè ooe zètendèoit tè ti]:
Tirunè, mè: ......./ ........./ .........
ÐveJtovIsë së SLëvbImIt të TvunspovtIt Rvugov TIrnno
Ðnkord fo µnIsof mo IojoqnrkuIIImI dho fnrgn ________
Vulu dhe nènohkrimi i dre]torit tè Protokollit tè Shtetit
99
Tirunè, mè: ......./ ........./ .........
Iornulor AM
*
- 2003

FORMULAR KERKE$E PER TARGA DHE LEJE QARKULLIMI TE AUTOMJETEVE TE
MI$IONIT

A. P£RIAQ£SIA: ......................................

. Q£IIIMI I УRGIMIT:
PuIsJe me tuvgu dIp!omutIke CÐ PuIsJe me tuvgu sLëvbImI TR(JesLI!e)


C. T£ ÐH£NA P£R A\TOMJ£TIN:.
1.TIpI:................................................................. 2.Nv.sLusIsë:..................................................
3. Nv. I motovIt:............ 4. VItI I pvodLImIt:........ 5. NgJyvu:............................


Ð. T£ ÐH£NA P£R I£RJ£N ÐH£ HYRJ£N £ A\TOMJ£TIT N£ SHQIP£RI:.
6. !evë në: ................... ?. Nv. Iutuvës: ................
B. Nv. I VëvtetImIt të HyvJes: ..........
10. Ðutu LyvJes në SLqIpëvI: .........../ ............/ .....
9. IësLuuv ngu PIku Ðogunove: ...........
në emëv të MIsIonIt ose Ovg.. ......................................
11. VëvtetImI I ZLdogunImIt (pu pugesë):
Nv. ... dutë .../.../.....
12. IësLuuv ngu Ðogunu: ................
në emëv të MIsIonIt ose Ovg..:. .........................................


£. A\TOMJ£TI P£R T£ CIIIN K£RKOH£T I£J£QARK\IIIMI ÐH£ TARGA:
do të Jetë sLtesë në numvIn e uutomJeteve zyvtuve të MIsIonIt. ose OvgunIzutes Ndevkombetuve
do të zëvendësoJë uutomJetIn egzIstues: TIµI ................... Tnrgn ....

rogjIsfrunr no ÐrojforIno o ShorbImIf fo TrnnsµorfIf !rugor mo dnfo: .../ ../ .....


Þo so nufomjofI oshfo çrogjIsfrunr mo µnro, shononI dnfon o dorozImIf fo IojoqnrkuIIImIf dho fnrgnvo: .. / ...../


Vulu dhe nènohkrimi i titullurit tè pèrfuqèoioè ooe zètendèoit tè ti]:
Tirunè, mè: ......./ ........./ ........

ÐveJtovIsë së SLëvbImIt të TvunspovtIt Rvugov TIrnno
Ðnkord fo µnIsof mo IojoqnrkuIIImI dho fnrgn ________
Vulu dhe nènohkrimi i dre]torit tè Protokollit tè Shtetit
Tirunè, mè: ......./ ........./ .........


Shenim: Lutemi plotësoni këtë Iormular në 2 kopje origjinale dhe së bashku me Notën Verbale të Misionit, i dërgoni ne
adresën: Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria e Protokollit të Shtetit Tiranë
100


Iornulor PTD
*
- 2003

KERKE$E PER PERJA$HTIM NGA TAK$AT DOGANORE TE AUTOMJETEVE 2YRTARE
O$E PER$ONALE

A. P£RIAQ£SIA.......................................

. Q£IIIMI I УRGIMIT:
PevJusLtImI ngu tuksut dogunove te uutomJetIt qe do te pevdovet pev nevoJut zyvtuve te
PevIuqesIse/ untuvIt

C. T£ ÐH£NA P£R A\TOMJ£TIN:.
1.TIpI:................................................................ 2. Nv. I sLusIsë:..................................................
3. Nv. I motovIt:.............. 4. VItI I pvodLImIt:......... 5. NgJyvu:............................


Ð. T£ ÐH£NA P£R I£RJ£N ÐH£ HYRJ£N £ A\TOMJ£TIT N£ SHQIP£RI:.
6. !evë në: .................. ?. Nv. Iutuvës: .................
B. Nv. I VëvtetImIt të HyvJes: ........
10. Ðutu LyvJes në SLqIpëvI: .........../ ............/ ......
9. IësLuuv ngu PIku Ðogunove: .......
në emëv të. ................................................


£. A\TOMJ£TI P£R T£ CIIIN K£RKOH£T I£J£QARK\IIIMI ÐH£ TARGA:
do të Jetë sLtesë në numvIn e uutomJeteve zyvtuve të MIsIonIt.
do të zëvendësoJë uutomJetIn egzIstues: TIµI ................... Tnrgn ...
rogjIsfrunr no ÐrojforIno o ShorbImIf fo TrnnsµorfIf !rugor mo dnfo: .../ ../ .....


Þo so nufomjofI oshfo çrogjIsfrunr mo µnro, shononI dnfon o dorozImIf fo IojoqnrkuIIImIf dho fnrgnvo:

d ..... ../m.. ...../ v....


Vulu dhe nènohkrimi i titullurit tè pèrfuqèoioè ooe zètendèoit tè ti]:
Tirunè, mè: ....../ ........./ ........

ÐveJtovIsë së SLëvbImIt të TvunspovtIt Rvugov TIrnno
Ðnkord fo µnIsof mo IojoqnrkuIIImI dho fnrgn ________
Vulu dhe nènohkrimi i dre]torit tè Protokollit tè Shtetit

Tirunè, mè: ......./ ........./.........


Shenim: Lutemi plotësoni këtë Iormular në 2 kopje origjinale dhe së bashku me Notën Verbale të Misionit, i dërgoni ne
adresën: Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria e Protokollit të Shtetit Tiranë
101
Formular SHP 2003


LETER PUNESIMI

Emer Mbiemer

dresa e
plote

Titulli i
Diplomatit


Emrii i
PerIaqesise


dresa e
PerIaqesise


Une marr persiper Iutjen dhe qendrimin ne Shqiperi te personave te poshteshenuar, te cilet do te
punesohen prej meje si sherbyes privat Mbi kete baze pergjigjem qe:

1 Punesimi i sherbyesve privat ne banesen time te jete me kohe te plote ta nuk do te
kryejne pune te tjera sezonale ose alternative
2 Dokumentat e personave ne sherbimin tim te jene te vleIshem gjate gjithe periudhes qe
do te qendrojne ne Shqiperi
3 Personat ne sherbim ne banesen time nuk do te transIerohen ne sherbim te diplomateve
te tjere pa njoItuar me pare Ministrine e Puneve te Jashtme, Protokollin e Shtetit
4 Te siguroj mbulimin e gjithe shpenzimeve per udhetimin e kthimit ne vendin e tyre te
personave ne sherbimin tim privat, pasi atyre t`u kete mbaruar leja e qendrimit ne
Shqiperi ose deri sa te miratohet nga Ministria e Puneve te Jashtmekerkesa per kalim ne
sherbim te nje diplomati tjeter
5 Te njoItoj me ane te nje Note Ministrine e Puneve te Jashtme, Protokollin e Shtetit, se
sherbyesit privat jane lerguar nga territori i Shqiperise dhe te kthej kartat e tyre te
identitetit
6 Sherbyesit private te jene te mbuluar nga sigurimet shoqerore te vendit te tyre te
origjines ose te vendit tim dhe qe pagesa e sigurimit behet rregullisht


Emri i plote i Sherbyesit


IMUNITETET DHE PRIVILEGJET DIPLOMATIKE DHE KONSULLORE PERBALLE LIGJIT
NE REPUBLIKEN E SHQIPERISEKategoria
Arestohet
Ose
Ndaloret
Kontroll
Ne
Rezidence
Gjobitet
per shkelje
trafiku
Thirret
per
Deshmitar
Mund te
Hetohet
Anetaret e
Familjes
Diplomat

1o
1


1o

Po

1o

1o
Imunitet i
plote
D
Staf Teknik dhe
Administrativ

1o
1


1o

Po

1o

1o
Imunitet i
plote

Staf i Sherbimit


Po

Po

Po

Po
1o-per akte zyrtar
Po- per te tjerat

Pa imunitet

KKonsull i Karieres


1o

1o

Po

1o

1o

Me imunitet

Konsull Nderi


Po

Po

Po
1o-per aktezyrtare
Po-per te tjerat
1o-per akte zyrtare
Po-per te tjerat

Pa imunitet

Punonjes konsullor(vendas)

Po

Po

Po
1o-per akte zyrtare
Po- per te tjerat
1o-per akte zyrtare
Po- per te tjerat

Pa imunitet


O
N


Staf i Organizatave
Nderkombetare


1o
3


1o

Po

1o

1o

Me imunitet

Staf Diplomatik


1o

1o

Po

1o

1o
Imunitet i
plote

1
Mund te rruhet ne rastet e vetmbrojtjes dhe parandalimit te ndonje krimi serioz

Mund te gezojne imunitet te plote vetem ne baze te marrveshjes bilaterale specifike
3
Trajtohen si diplomate kur kane status te tille


103Staff Sherbimi (vendas)


Po

Po

Po
1o-per akte zyrtare
Po- per te tjerat
1o-per akte zyrtare
Po- per te tjerat

Pa imunitet
104         0 389730 0 !:30;0 90 ,8920 1:38343 7, 0 !749449 9I $9099.,507/0970 , 47,323 /0 70,23 0 90 90 ;05729,780 708470 574944,70 90 !708/0399 90 #05:-08 709,79 90 :;03/9 70238979 /0 38979 90 !:30;0 90 ,8920 507 90 90 ;05729,7300970-703/,/0,890;03/9 - -,8I703/23 0 ;05729,780 574944,70 90 ,309,70;0 90 089 90 3897,;0 /0 99:,70;0 90 3899:.430;0 90 ,79, 603/7470 . -,8I703/23 /0 -,923 0 5747,29 90 ;9,;0 90 /00,.430;090:,,903;0990,790  '05729,7, 0 7I8 8I !749449 90 $9099 770:409 20 ,90 9I ;0,39,4704803I3470  7  9          

 !%& !# % $%%%  4250903.,90!74944990$9099  7,90907,574944   
!%& 

 

 1,60  

# ! %  70/92$019908439542,9   !,7,69,070/03.,0;0!708/039990#05:-08  %,20979,7090$019908439    2/0970880/542,99 ,9,80:9:89,7,/01:3843,79 9047,3,9,;03/0742-09,70    /09203897300!:30;090,8920/03899:.4309603/7470 ,5,0302843907/542,9    /2,507/542,909     !0802,77,30.0702439079,70    !071:3/2/09708/0,72$019908439   2:3909/542,9     '/0,030/542,990:,    ,2:742-09,73084309542,90   !%& $ %#!&$  ,2:742-09,7  2342-09,7  $902,0#05:-08  !%&' 
# #%#&% #%%'%#%%$%%% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 #70:,905079820    !708/039#05:-08    070243,029900970880!708/039990#05:-08 43,0!,70     !708/03.,     

  

  

708.05075./.70  0702433.0   $02-2/:7.0507843.7.32. !79030!708/03.430.7 !%&'             # #%#  #..03/47  !075.770.7   !79..8920 !%&'                      '%%  !79.:..790  !07/472$.0990.0905:89099.790  !07.03.04903.0/00.379.9.07454799 030%070.00890842-09.047.0    !79.090703/088205.30.079.9    070243.9/0.70880807.903..0...30.0/00.708.::72   0702430207230/0970   070243507.0780   7023897.0'9990#542.03/9   !790303897300!:30.70903.037908801.9090.0   7023897   092"0.090243:2039 03.2:7942-09.080.0990.   !790307023897   070243.090:.090.0970   !%&'                 # %#$ ##%#  089.70  !075.829:745.70    070243.979.047.08'!90.08659.  80/209     038722.430.0.430.03/480880:747.$6507     .0990.070243..7:.70/05:-0    070243.790 !79.0030503843  047.9.03/9  709.079.0/00.3 02039090.090.

09072.7.70.9   !.20.08905.0!008    !.0901.208   !:308250809.                                    . 089.  070243901:30-7030#05:-030$650780 $                  !#'&%% !.9.180..7 %'$ !489./.42-09.921.8..70    070243901:30-70   0702431:30-708909   0702431:30-7079.80880'070880$9:./542.0970   -.90  %..030507843.0..70047.90990:.:-.20880/542..% %/0%# 080  7209/02-.7.209.9.0  #2-:782%.  ./0802..948:7.-0.790/039909   !07.70   '/0./0.99 $07-08957.8.

94.7.9.7 .92097079070.03/9 709.7990:.090.0 370920.943 30 #05:-030$650780!749443/0070243.70/9:.93472.79 90 089 90 3897.8909 :7.090. 90 5.99.70.7.008 80 /00.39...794330-.70880 80 7.0 30 7.070 5.433 4244 90 89099 57908 5075:3435747.890.30.90 30 7.09020850720  !070950747.80:0802/05.05729.7 90907 ./4 ./0.90880507843.7..79 90 :.!%&  !# % $%%%  070243.90!74944990$9099 !74944$90997030941:38430  -.7 /0 . 425090390 60 507.8908909990!708/039990 #05:-08 709.43.03/9 70238979/03897990 !:30.929 90 .7 60.5..70507.7 30 #05:-03 0 $650780 !07 .7 8909 709.0 79.4095749443899:.379.9 8 /0 0 507. 30 090 770:470 7907 902047 1:3843299008.008904250903.70 /0 20 3899:.0 90 :.8920.70 90 #05:-08 80 $650780 %7:59 542.70909070903.908 7.979./4 .07024390 0 57908 0 90 507.2039/02389075:30.805:3220 .05729.89205747.-309090!708/0399 709.770/030.03/9 70238979/0903897990!:30.0 90 2.8:.7:.8509 90 3..8909 0 .9090.230.03/9  4250903.0890 5.7.90 8659.7  !74944 $9099 703 /09703 0 -.303574944.3.805:32 20 5071.70/0:750747. $9099 5071.0304284389090747: 207750800/0!74944$9099  !0709 507 .05729.8920 507 .7 %7:5 542.943 .979.430.8920 !74944 $9099 30 -. 90 7.230.923 09  !07.3:979.9708 1472.60890 /542.0 90 79070.0 /0 4 1472.79009702090703/08820-703/.97.0 79.3230.0 60 770:430 .9 79.909078:0802   7..43  ..0 90 .343 /0 3/0 .70 90 !708/0399 90 #05:-08 709.00!74944990$9099  !74944 $9099 0890 7.43948079. 99:.323090.90880970/050709507-.05729.05071089.897:9:70089070850927.9.070243.90089903897.93899:.3:9 709.0 /0 389780 80 !:30.30:-..70 42-09.7990:.0.70/0 4./03 0 5075.943 /0 97...73.9 .0 90 .70 -.790 890907470 : 0890 19:.60843 5072-0/03 3899:.943 20 8.780 574944.070243.

 90 ..9.7.3403 3.69.770/0309/542.70 60 47.43802-2309007.770/030.0903/78203/0742-09./479 8659.8920 /0 90.70.7 90 #05:-08 80 $650780 !74944 $9099 7007.0 90 .03/9 9430 .60890 /542.70.4309 603/470 .7020393 0 .0 90 .9 79.03 0 5071.209 0 !708/0399 90 #05:-08 709.9 90 .20.9090.608.03/9 70238979 38979 90!:30..2-.0 90 :.08 80 9 90 9.9 0 .7 239 89020880#05:-08/0803.090 809470.7 :7 .7.0 90 .608:089 /542.90909 0 .060/0320-.0 /0 90 0907 97708 3/243 /0 3/0 .70  0 -.574.805:32 20 /7094730 5490 90 389780 80 !:30..9230 070243.770/0309438:4708/0507 -.9:7 5..70 90 5071. 0 .892070. $:072 -009 /:0 5.   447/343 9.898008905078079:7.070243.8920 90 3899:.9 0 #05:-08 80 $650780 507 . 0 0907 70/03.9093 /0 390708.8.9099   .9903 0 0907 70/03..805:32 20 /7094730 5490 90 389780 80 !:30./23897..7 90 5071.0 90 .03/0.79.79 90 :..430. 85343 507/4723 0 82-40.03/07890907470  /0 .9.90 /0 !072.0 90 9070 90 60.3090/097:.039.9093 574944.60829 0 90 50802.0602-:4305749443  3899:.923070.9/03/709507/70920094.990/07905071:3/28.60890 0 :.90 90 #05:-0880$650780 .890 89099 /0 .0 .03/9 /0 -.0 90 '0308 !07 2.890 . 5071./09 /709507/709 480 4 20 .0 90 907.090907. 30 #05:-03 0 $650780 60 3.923 0 70.070243.0.0879.574.70 .54 .79. 90 89090.8920 20 507843.0 /542.05729.574.70 90 !708/0399 90 #05:-08 709.3.0970   0 -.7708 80 507843.70 1.7.3.70   4-43 /0 /70943 30 1:3843 90 .7.70/9:.0 42-09.9.7 90 43.0 90 .9.0 8659.790 /0 57909 42-09.79. 5070080 507 90 1:.0.03/.433 0 07:.90993.90:/020.7 070803 507 .7020399 5. 0708..../09047.03/470 8 /0 5071. 603/7470 0 4.0 90 907.970 90 .2302.309.9.9093 0 9 20 3472.730 574944.0 12/0970880/542.. 897:9:7.7 30 #05:-03 0 $650780   890 897:9:7.79.00:89.4390/70903057454295072.90 90 .7.9 417430!74944990$9099 31472.03/9 8 /0 507 507. 890907470 30 ..9 79.9090.9.00904708543/03.7 ..05729.9090  07.9 0 389780 80 !:30.03/9 70238979 0 90 38979 90 !:30.70/9:.8920 8:0743 3.890 .8.9.2:79 42-09.0 .0780 20 5071.79 90 :.608:08.0 90 .88 70.0 90.0 90 703/08820 890907470 90 4250903.

070243.070243.0.9.09709..0 708509.20 438:9.923 0 5749449 79.43 .9099/02. 90779479 90 $650780 3..85090.9.0 :89.0 -703/.3030$6507  !:34308.43 /0 705.9.070/02389780805:30.323 /0 3/003 0 4310703.3 /0 90 3:89.760.90907.7.7603070850929070..0 90 3/7820902.080 90 3.03 0 47.070243.9080 60 97.770.0301:6  !74944 $9099 2-.09057494499089099:7403090890030.70.70.482050790 7030909.9 79.7. 07709 20 47.4309603/747090890995078.574944  3899:.9    .05:-0 903899:. 9.8.0 30 5075:90 20 3472.0 /0807-033040889 8 897:9:7.70 90 507843.430.09 -703/.   !74944 389780 80 -74908 .7.03/9 50709 507 -.0507.574.7 /0 770:23 0 .57494409/0/709479003899:.7.7060..9 :19..54/00.8923 3.0320390 90 3/78205:-0  !74944 :.4790 /0 850.9.70..020/00.9 507.08003.8920 /44909074310703.343.430.30/090 /709507/7090 20 090 .09 2090:09 47.070243.3409 3.908060.9.9093 79.:947:.909 !74944 $9099 41743 3/2030 9 30 7.790.090.70 /0.03/470  42:343 57.7 !7.9   7.79. 4250903..43090:.0 603/7470 0 .1.70 802-03 31472.9430/70950780/70957.430 47.9. 603/7470 0 :3129 /0 2-6708 80 57.090 970  94 50703 507 .9. 9.20905.080.0 8:205.7. 480 4 90 970 0.9.9 0 970 30 -.3899:..908 0903 0 507/9820 20 . 90779479 90 09 3899:.7 90 99:.0.78909 709.2039.9.890909.9 2.0 507.9 574944.090:.0 :89.329 90 .9 9020470 90 .9 90 -703/802 90 09 3899:.20 /0 0.3439.2039.0 8:205.790#05:-08/0770:4709:89.02097:53/542.030 1:6 90 0740 090823 480 507.90/09708  70943/047.430.::720 5790 /0 .907 1472.30 970 4507430 7.439/09.923 0 .30 .90930:-9/542.070243.  890.9.770/030..0 574944.770/030.7.4309 603/7470 90 89099 . 20 57494409 0 3899:.9099 5.030807-29099:.

03/ 97090 !.9 5072-0/ 1472.0905.507/0970903147240 .39./23897./4709 0 :..69:7 0708.8.8:20' 30507.60830 943030 .08 .92990.7.8 27.   !74. 143 20 2.9409 5./47 579093./4 /90 /0 470 90907 2-.7/.90 .9099  070243. 507. 90 1:3843.0 8 574.731472.0/:7.7. 90 703/08820   70/92$019908439542.702039 0 .7020399 !74944$9099. $6507.7/03 /0 .8. !74944 $9099 30 31472.:947:. /542.0.608:08 90 70:9 90 $9099 90 970 70/92 2-.03 30507209 341929 90 5071.90909 60 708509403 507 ..9 24/..70 8 /0 5071.770/0309 438:470 2.9 .0708:08  .0 90 .03/9 3.03/ 480 3. -009 -703/.70../479 90 7 0890 4-09 770:.9 :740927080. .90 90 .843 /0 /85343 7. 30 .9.07454799  .!%&  # ! %  070243..547909 0 439.9080/470409!708/039990#05:-08  !.9 3/0742-09.90 507 .0 0 !749449 90 $9099 90 /70940 /0 70850940 094 574.7703 0 070808 30 147203 0 30 3490 /542. 60 -.0 07409 549082 1472.90 .0 90 5:308 30 4709  /07  .8.90 .770.03 '! 90 .70 30 .8.909 574944.7507.9909 3.7 /0 89090.9  0 5075:90 20 :8909:903 0 #05:-08 80 $650780 /0 57.60880 /542.9.8.80-.7.90909 0 8:729 90 970/030.9085749449/084607409570 9 30 8. 8./470..43 .09 60 0430 5071. ./03 0 . .723 3.0 .9:89 90 970 2:390909 57.2-. 0890 5. /542.90 30 $6507 30 5075:90 20 43.43 30 /8.01820 890/097008:.9090.070243.574.430890907.03/9 07:08 30 $6507 60 .9 0 '0308 !07 2..72 70.90 8659.60890 /542. /07409 !749449 90 $9099 3.70 2-. 0 2-.9 57.0.0809 / /0 8:205.7..0 /0 .70/9403 90 709.03/ 0 507908 4 574.9.7...90070 .0/:7.039.70 2/8 $9099 $659.4790 0 89.9 !749449 90 $9099 080 .90.0/:70 0743 /07  /90 5:30 480 -.9403 3.79.5078430. /542.8 08.39.009 0 %7:59 542.03070.8..7/.9:.90 /0 !07 2.3.0 90 9070 770:.574.080/02--.770/0309 /542.0 /542.07454799 !07 .2-. 0 .0780 $659.7 $9099 8 5071.. 507 603/723 0 "0. /90./.9099  -0779.9 5.

/0880.40.9008.8920   :7$01!071.9030.... 507. 507. 9090704 79..9 79.8.30 5.07042.0.7/089 .0.70 90 %7:59 542.070243 /0 027. 5.9080 0 .8.908:797.6908 80 70/03.0!708/0399  703/.070243. 480:75489 92-0909.../.70 !07090:/08097. 0 2-077908 80 2-.70890489:2480707709 02800-.9080./479 5.70479003.0.70 547 8:07409 60 90 248 0740 9.69. ...8: 20 30 480 / ...0 2-.03808809.7.507.7/0-703/. : 2-./470909070507/700480/.2 20 .8.0 080 574944 3: 2077 /03 507 ../479 70897409 3.8.7..943 0/0 7.309.70 90 389780 80 !:30.7.8.2-.0 90 .90070 8 /.70/929 !74944 $9099 3147243 2-.7.942:3409/. 3.9 -03 2-.90 0 07709 05:.8.84607:.090879.7/08 9 /470409 9.9:8309/542.943/./4799075:-409203007030-4923 07.39.07-.90 0 2-077908 438/074094.2-. 480 .07024380 :03 0 507/47:7 .2-. $01 .0/09097708 805.9 0 30 /07 / -.9.7. 2420392-.8.0 :90970409/./03 0 5.75079.9080 507.8. /0 47.6908 80 0907 70/03.0 90!708/039#05:-08  ..7.03/3 3.0.080 42-09.08  $.0.8920 /0 507843.8.29207094730 !749449 90 $9099 507 /47023 0 450.9047900 3090. 574944 80580 507.7409507507:/.3090303490./473 $708. 30 507:/0 40 570 30 /07 30 / 2:.0 90 0.70 "0 3.0702438080..54!708/03.9.3/:../4772:3/909./47 7 97709 80 -..7090089903897.20743203490.03.0507 2-07790308019908.39 2843/:09903147240507090!7494430$9099 20./47704389.  "057009242039.402-.60880./90./470207:.0 /0 090797708 80 .0 90 9 60 ./479 90 7 30 403 20 90 85090 30 .0 90 70/03.8.0.7.438/0740982-. /8.9. 0 70/03.9   .805:309470.090 .0 4 208:20 80  /90 70947 !749449 90 $9099 480 0.7/03 0 9 .7/0 7.8..7   '08./47 /4 90 207709 30 .9:.20399/0!708/03.507.943 507.03/08 05709507902.07024380 805.0 !.09.8.3897!:30.2.70/929902-.77045090090770/03..89: 0/0 770:47.07-.:7.

7:.7 507807 507 /.903 0 72.03/0843 0300705.7708801:38430.7920!:306000.892990$019 90 8439 !74944 $9099 /:09 31472:.8.0909     ./0027 90.

0302-.93 0 7.303.8.0 /0 20 /.03/305.9:.7.7.3030/90 90 5071.070243./4793.60880 0.90960846074302-.3/.69.8.0 2-.90 30 8...03.03/08   0 8460743 2-.03 70847090.0 3090.9080 507 /.89: .0.0 .99 90 7.0 42.773 5080 9..8.. !.07024330 0 5./479907  903/047030.070/03.730.7 /0 .03/302.8..890 507 30 -80/0 90 8:7907 0 5.7 8659. 89099 90 :.3/02./.0 ..0!708/039990#05:-083..2:7 42-09.0 /0 603/7430 507 /8..070243.9 3/.0 307090 90.3../473030.0 2.8.903 4703 /0 ..7.3/035073/07.3997:5740880 3/079  0542.0..0 542..00570970947!74944990$90994800..3.8.430 30 703 708470 90 !.69088070/03././473 30 30 /420 5790 90 .0.8 70947 !749449 0 /70943 .424/:. 03 0847903 0 / 2494.0..07024380  0 .72-.8./03 507.720 2-..4 /709409 507 30 !.09.6908 80 70/03.070243.69092.0  .070243.0... ./47 17248 -73 0 6.3.03/48091./47 4 30803009 5.7.2.3.03/3:0890./477507803/0920 309:3/09009090408740303/079/039098.8.0!708/039990#05:-08  !74944 $9099 341943 2-.390 : 2-.

90960846074302-.8.7 !708/0399 90 #05:-08  .03/480385.8920 089. 3/4/09 .03 0 ./47 /709409 30 8.5./473  2-.9 !708/0399 70947 !74944990$90998/0/542.7 542.8.8920 480$0709.090.808.7!079802 389780 80 !:30.3897!:30.43  2 .70 $4607:089 0 !708/0399603/743030.990 .802030 90 /./0.557.07024380 /0 3/.0 90 .9 60 20 5.

.5.808.8.8 802-29 90 507803/090..0507908.0 .0 2-.9.3.3897 !:30./473 0 7 /0 570./473./47 -03 / ./473/0730  .8.8920 /0 30 90 2..909 60084607430  !..382990:03/0 .7 ./479 080 0890030. /0 /47043 !708/0399 90 #05:-08 70/03.7 507803/09 8:79289 2-./47 !708/039 903 507803/0903 !.8.3943 84607:089 0 9 2-.8.7. /470:.3. 3: 0 .43030-80/060.0 90 .09570. 5.9 23:9.7/089 3080 .70 !708/0392077/0.8 507843.970947990!74944990$9099 8970343 /4703 202-.!708/039#05:-08194390909057.43/4:2039.090 20 5. 02-.603/743030902.9099605079030      5.8..90 5.73709!708/039#05:-08/0084607432-.8.7 542.09 /0 090797703 0 5.3943!708/039990#05:-08/542.9 !4 089: 603/7430 0/0 84607:0890 2-.90 089.482057.7290093907.

0/0897032990 /:.69089070/03.90 85.8.7 /4703 70947!74944990$9099084607432-.2:.0.0.7 507.720  2-.7.8.03/3609.2.0 : 0/0 3/.80 9003 30 ./479-703/. : : 3803   -.8930/470299070/03.07024380201720309                  .7. .207.8..0 84607:.095709/:089703:.9 0 54. / 2494.093/0730 30.070243802-.070243. 79.09 570 9 %7:574.43308903/542.0880.3 79.03/3 3./47 503 30 2.07024380 :0/03/./47438/074095071.303 0 /90 /0 90 84607:.7 3.7 3..1:3/908.3/6093.8./473/0790 2.09.070243.0  070243.10.7 90. 0 3/079 2077 507807603/7235073/07.8/908/04708 805.0 !708/039#05:-08 /07432-.303 .608:0879.14947..8.9  149490.909 30 2.789099 909 0.3.908 5749449 :780 /542.0 507803/090.

3090303490./47 73419430.999077095079. /0.7.8.03 803409 54.6908 8070/03.90 507843600.0909  03 07080 79.8902/090!708/0399480302:3080 90 8.03/08409/0' 3009 390708:.909090.880 80 %7.03/3/4/.943 20 0907.30900:.09073   2/0970880/542. 5071.3.99 .6908 80 70/03./479 90 7 3.03/0843 .903 0 5. %.7.0  4192 507 ./430907030.9507. 0 2-.80847908 80 70238979 .8 8659.80847908803897990.0 90 .770880!74944990$9099 3090.03/0742-09. 0743 30 9. 80 90 14090:897401:38430909  419250712301:3843990801990438:.923 0 389780 80 !:30.0 -..1409 9077947 . 0 !708/0399 480 302:3080 070238979 30/8.54 3080 0890 54.7.8.0/:70 507 8.73 0 .0./4730730803009  ./470.:03028439  70/92 9.79.9  .43 60 0 /542.9 3419409 3.90930 97057.0 /0 709. .7020399 3/078.80:9 &89.0902 5.9/03/0740.808479.9 /0 90 5071.908-00920. 3/0 90 30903 574.790.069099:/490:897401:3843095489438:47  438:90/079 90 .70-00320  897:9:7.7 30450 2017203099:.1409 027 5490 :.8920 5.20979.7. 50709 07080880.73 0 :..9:8 850.608.9 8.70 28433 0 970 /542.9.07-.2 -. 507.70  2 /09708 80 30 /542.799047.09.309030 3490 ..438:9209574944. 0 8.9.02-.9..2-.0 90 .9080 20 ..308 8303.30 30 89.2 20 709. 507 /.0/709:..309./480970 -.3.0.7. -009 3..08 80 27.929 30 5071:3/2 90 0970 438:920.709 0 089 90 3897.330%7:59 542.70 507 9.60890 0 :.7.85.8.79/0.70 480 20/890908 .30 90 30 3490 .7.9.07-.07-. 438:9/0 1:3843.128.808479090.7090$019908439  !./708.890-703/.80:9:89.8.7/:7 5078433 60 0.808479.0 /709:.2 47900307:503.03/9 70238973 . 0 7030 2- -.43 7 4908 '07-.54 .7 /:09 90 57080 27.8920 : 850. 2843 5075. .:309.1 9..90 208507203:0.0/0123070708801:38430.80/09 1472:.7.0 : 90 850.90809038978080-74908 419250757..7/03 0 .3232:3/ 90 -009 .308909.507843. -.89 2-.8 /. 2-077908 20 .7 !749449 90 $9099 /0 7094780 438:470 90 389780 80 !:30.80:9 :89.

89200.43 60 50709 507 85073/.0 90 ./23897.7 30 $6507 480 /709507/7093.70 30 90 30903 20370 8 0/0 284309 /542.9 20 890908 8659.60890 /542.5..05072.903 890907470 /0 60 .03030/03!7494430$9099/0/7094730 507. 5071.77350803057905.:947909098659..8920  542.:94790909... !74542 507 438: 3/07 /:09 -070 30507209 30 07080 79.03/96000743 /0 /:0927.090920090/0970 O !07843.0970438:470  !071.2:3/08. 2/808507908  !48909 438:470 60 .9/0742-09.0572..770/0309 /5.30 /0 20 .309 5071.790907 1089.0807090   7.70/:0990-0309034:71:3843.70 90 .820 !07 9.960:8974305741084330.30 3419:.903890907470:7 -0091..9080303897300!:30.703 0 970 30 /0893.57.9 60 5:3430 30 3899:.7.03/470 -703/. 30 #05:-03 0 $650780 507 57909 79.0 90 .3430 1908.894033.4309603/7470  !071.5490574:7479/090 807-20.790309.7 !708/0399 90 #05:-08 70238979 38979 90 !:30..70 20 7.08770: 3:2.05:30. 2:3/ 90 42:3430 /709507/7092042440909708659.70 /0 507 .70/9:.70/9:.209 60 /087430 90 7030 20 .90 2-.30 90 -030 20 2.090.893 0 108908 42-09.70 30507209 389780 80 !:30.7/:7 3.90 /:054908:.8920/03899:.9574.. /542.0 60 47.0305071.7 20 872 389730 0 !:30.8909 /0 08507909 0 :.3.780 80 970 438:470 2:3/ 90 42:3430/709507/70920.9.0 90 .7.9.730.  /09203897300!:30.7090089903897.60890 /542.4309 890907470 20 1:38430 90 5.770/03084607470 47900480574-02090./23897.909 850.809 /:09605.70425090390  !07.080 480 574-020 20 390708 90 507-.43 !74944 $9099 8:07433.3419230!74944990$9099   .90 0 .9:.8920 2- :7/84343 0 .507906030438:3/07 O !07843./4 .05729.0 5490 803.70 60 .23897.73.608:080 O !07843.0.60829 309.7.903 890907470 8659.709097090 .090./23897.470 0 84.608.9 /709:.8990.0/:7.9089.30 90 0/:7 30 47.05729.90 90 .090.904780 80 5.9:082030-.8920 /:09 9 /470430 57.089709 .90.39.30 !749449 90 $9099 890 3899:.

0 90 .9.30.90 /0 203/.9 2:3/ 9 /709409 507 3/20 0/0 42:39099 90 :.7290970  7..8920 0 .0702439079.090.70 /0 47.60880 80 70 /542../23897.9/:09900905.9 507 .5.90909 .9 90907 3.909  !74944 $9099 3/243 97:53 /542.30 !07 .2303897300!:30.8:73.080843990:.4389 %7:5 542.77.7:.7 20 090 /0970 0902-0779:7 .90 2:3/ 90 090 /542.3/243/542. 507.79890 807-23 803/090847 84.057209 60 703 30 072 90 .20779.7 208230:08  :/09209 . -009 30 !7494430$9099  !07 .7 389780 80 !:30.32 5075.090.909/01.0890 90 3/7820 703/.0.60890 0 :.9080 542.9820507-.5.3/2090907.70 O ./9.9 79.70  $01 5071.070243 70847079. 0.3/209 507.503 0 5071.782230102.0 90 .9 7042.0305071.9 507 .090!:30.9080 /0 !749443 0 $9099 90 .770 5080 30 094 .60809070/542.03 30 $6507 507 90 ../79900:.0890 60 5071.9085:-0  .90 /542.90  79.0 : 5.9 2:3/ 90 0740 3/203 0 7094780 80 $07-29 542. 60 .30 20 3899:.03/9 /0 3/0790808 .8920 90 #05:-08 80 $650780 : 803409 2843 3.9 30 %7..8920 20 /7094730 507.390   !0802..7/08 80 9 20 30 3490 .03/9  ./090. 0890 70 90 . 480 30 /542.07-.8/08708   /2.9080 0 5749449 3147243 /542.7 :. /542.7:.09 3147243 507 6023028439909  542.807080880970  !74944 $9099 807-03 8 2-089090 507 .7/08/0730/9030.3897.7 4702 8.85.7 5:308 80 7.:.20909703.507/542. .03/09 20 90 50789.70 89090747048057.608 /542.0/07042.7 ...9080 /709:.9 30 389730 0 !:30.892020 09703 507.5:7 30 5071.70 8659.909 507 . 8659.9 19409 90 2.9 8. 05 .0574085.60880 3419409 60 30 12 90 .867403 1089.4309 0 907.090.

7.30!. 0 :.6080 .   !74944 $9099 05 .0 90 .8930'9990# O 0.2308.9 3/203 0 /::7 507 90 70. #05:-.03/9 : 70: 089 90 3897..3./.89203490. O $0.893 0 3/07729 90 2.57...8920 480 .0 O 9.9307.:.090.0 O 070243.3.209 0 .7409 5071:3/289 3..0!.99 90 !708/0390.492 507 0/03 0 !708/0399 90 #05:-08 O 070243..7 9. 0./.3/.0 5.:89. 0 $650780 .0207.7:.7.9.8920 507 .72$019908439  :7 801 30 5071.0 O 9..90909.29:2708 20 !708/0393 0 #05:-08 70238973 38973 0 !:30.03/9 : -009 .720!:30.723 0 9 8 /0 507 0273 0 /542. 60 ..30!.7088042-09. 0 :.0!:30../.7.99 60 /4 9.0082470.090 .3419435.70 O !..9307.409 20 7.03/084030/709230284398.09$90907470  !071:3/2/09708/0.8920 O 0:307.07-.31433897.89743 5747.0207.09470605.03897300!:30.70 O 070243. O $0.7.89300890842-09.

8920 480 .60880 60 .60880 0 -03 20 38973 0 !:30.9/0 .:. 473. 8570/087035079 9.90070 /47043 4503 0 8.7409 /854343 09079703 0 9 30 . 60 .23 0 1:3/9 801 5071.38973 /0 507843.9090 90 907.7  080 801 5071.09 !708/039990#05:-08  %.0 90 . 709479 90 !749449 90 $9099 3/078.

9 5071.72990 2-..70 90 3:890 507 3/07 90 .7090  .808479090970  903 0 .. '! 0 .90/0.722020990907 .9  2:3909 /542. 70947 !749449 90 $9099 480 0.38973  .309.729 801 5071./479 /0 30/:7.093. 284309/542.60880 507.89.60843 30 90708 90 /709.8./47. 2:3/90846074033.90 82-40 0 /700.03/08 0 /854.09 8.7090970507707030/0970879.3:507.07454799 0.0745479 3.:947909090 20850720   2:3909/542. 05 30 /700 480 /.-.9.43 90 9 .09 30 .8 60 0403 3.

 5071.790890. 0/0 5075.7.90 /542.9.8.70/92348057.88903.54 3897.770/0309 / 480 8:205.030/542.0902-.9 2:39099054900430../4 40 60 0 6:.9.99 30 0907 3:802 60 3897 !:30.3437...30 8909.2-.2-749:7 3.7 20 872 !749449 90 $9099 30 389730 0 !:30.7  . 408 80. /542.9:.8920 30 .90 5. 030 90779473 8659.0 /0 0.7 -703/./479903/070/09007.9 70850929 90 80 /70908 3/0742-09.8 8659.70 .0 90 .4820 :7 .034093907909 703/ 8:7.9:. /542.:947909098659.. 0 $650780 30 /0 70850943 ./4 3/0770 570843 /0 60 743 30 20 2.9 57.:0820. 343 7.9093/0.5708207.080 5.70 480 .0 90 .309 425090390 2:3/ 90 85.9:83 0 5:343089 /542./4 4 5743080 90907 60 04305078.08080. 54730408890/01.70 #05:-.8909:7.9 90907 41743 3/203 /0 -.7  0 /542.9.60890 0 :.54 60 .608 90 .708 20 89.7 5072-.905:308/0090880970  /4 .0902301:8030:8972990/09708850.8 438:929 20 47.8509090907.9:.8920 .9090603/729 !07 ..30 00 603/72 90 507070820 2:3909 89709 .1060:08903.7908/542. 2. 30 90779473 8659.54 3. 60 .3 /09723 609. 0 !:30./07085092/889090.608.09 30 /03 3.780820 /0 90 30. 9070605078433 0 5./003 0 8019 90 5071.938040/7090 3:507. 2-07790880930907794738659./087:0802 507843.9 /4:2039470 /0 .700438/07430.90/09708/03002079089099/07:08  2:3909 3/7843 30 .05723 0 8. .0 90 89099 8659.3 90 .8943507843.030/542.0 90 .230  ./07:.7 .090.90 507 .990:.8920/49 /074090.9080 507.090230 7.0890 437090 60 3/ 30 30 5071.0 /0 470392  70947. /087:.57. 507.0  2:3909 /542..770/0308907.805:323 0 8.9 60 0430 2:3909 3.7. 30 /542.03/2 0890 3040889 /097:0802 507 89093 60 0 .7 40890070.9 0890 70:9. 0 !:30.09 507843.9.9 2:3/ 90 85.3:0820   '/0.7  2:3909 /0 5. 70/03.03 .33009 30$65078905.8920   3897.60880 480 90 3/430 /542.7 547 4309090..90 89709 2- 5071. 7085092 770:.7 /0 90 8:7409 60 0 .9  /:09 70. /0 8659..30 /890908 90 :.9093 0 5490 90 970 4708543/03.9.909 . 30 14720 .7:.9  $.

9099 0/0 1.2:73 0 970 42-09.98659.90 90 .!74944 $9099/05071.2-.90 8659.60890/542.50730 .60880 /542.03/08 .6080      .2-03909 0907.574.3897.2:7 8659.7:./0088030/542.09 703 30 43038978080!:30.0902 30 7...3899:.8.  5071.8 1.03 708470 .730/0970 .8920908909990 903/079  4194090. /542.60890 0 :.7  94 /:09 90 37030 1.7 8659. 90 5071.99/07403 :890 60 .2:7 .09 7.730!071.75070907./289 30 20/809 0 ..03/4809 ..0902 8902.   .3943 50784303 0 77089:.9507.90  !071.090.7./47 42.94093.8930.723 0 70:9 90 $9099 $01 5071.7 30 -.720!:30.60880 3709.2:73 42-09.70 2:3/ 90 .8 1.2:7 2-0909 379:7 /07 30 .7030.4033.608.2:730 890995790830805071..92 90 70.397:59/542.7 603/743 379:7 .8920/0570090-00938.0 90 5071.9430 .7903/073  07. 0 89099 8659.8920 /0850320909507-.7 /0 .03/9 57908 0 .9  70947!74944990$9099 4800.8920 90 5071.2:742-09.03/957908   0 8.893 :7 .7.0902 1.090..48:7 30 3/0790803 480 907794730 8080 1.3:9 .0  !071.4957909 30.30 90 85.43  080 /542.7 .3 97:59 /542.70:8909990.2:7 8659.9 3/070 0890 7.070243..2:79 90 970 . 0370301.0!:30.8920 :307.2:79 8659.090. 20 8509 90 090 0 2:3/:7 9070 42:39093 /542.60890542.0205.89/00507.3:802960/49 /074093897990!:30.608:0890907090389780 80!:30.8/0730/.908659. 90 341940 8.9 507. 30 $6507 2:3/ 90 2-.60880 80 90 3/079 /0 0.90 !708/039 #05:-08 80 $650780 .07454793.7 7.90 843 507 ../0030/542.770.070243301:30-7060/490-009507903/07:.60880 0 5709 !708/0393 30 70  570.03/090:.090.70/9:.38093.

.9 -:209 ..07.10 89470 0 84.9030 23942-I9.70440 . ..0 047.901. :3.608:080 90 #05:-08 80 $650780 .430$650730 3.3090937  /9   !I71472I3/05I72. 8 .0 60 /.70 2:3/ 90 438/07403 9.8. 8902.7 5I72-.908902I88I#05:-I89I$65I78I /02I37I305I7/47299I970  $2-40 42-09.39.89: 0/0 .0.03/0 90 .2:7 42-09.9 0  .7 1472I3/05I72.7 /0 23 42-09.770.03/09 0 907.8.2:7942-I9.030$6507770:40920.30 1.7 3/078. 0 #05:-08 0890 82-4 89099 !07/47282-40.97470 0890.                !%&   $ %#!&$  $2-409 708470 5071. 3.

01.8909 0 1089.2:7 909073:/:0990.990 .748030 90/.7908 8:07409 5072.90 3.1.8.20.03/4803 / 480 20 8:20 1.7090703/08802 243:2039090-090.908 !07.2  0 20/809 0 .2:7 85.8909 1./ 0 .2:7 42-09./082470.9409 85.2:742-09.7/:0990603/7403070 48020.3047039..990909  0 9.4308/:09900905072.7047030/90/03/7.48../.307. .4308603/7470.020/89 .790 :89./0.4809 -.03/480330902./:09 .90 30 .78659.8.9 . 0 1.03/0 90 .2:7 8659.54793 :71.7 3709 5.:94723070238979 5070.90 90 1.7.2:78659.032039042-09.2:790907 603/743 92430 30 .03/0.0 90 :.0 79.080 1.7 0890 30 0 /7090 0 5079820 30 #05:-030$650780 2038430909.8920 .80201.03/470 .2:78659.2:7 8659.2 !077.2:70 30 90 30903 890 1.90..0320390.790 80 90 907. -009 85.7 85.03/470  79.7 8659.0/0857003 9018:.. 3/.23030890 290.890 :.7048090!701099 5070.20 3/0742-09.03/480920.2:709090703899:.8:203/4301.079.03/090907.2:785.. 0 970 507.7 /709507/709 .95072.2:79 42-09.7 /0 7.0 1..7.70 0890 0 /097:0820379.90907.0 90 3/7820 :71.79809090709   .7.2:79 -009 20 7085093 /0 840239093 20 90 2.4209050780 . 0 1.79 801.03/3 0 3/079 30 90 /.7083.54. 0 /09 /07 30 50703/2 0 094 7.-09  080 .0209020/.790 830 1.892 -030 7.:.79082- 23. 7042.480980-.8 770:4708 :89.4309/03/07908.2:709 0 .8909 :7 85..09/:0990090 20 0 .2 020/8090-703/0820 8.3/403 5072.9.790 480 20 8903 20 90 .5/. 90 3/7820 1.4809 30 -.7 603/743 379:7 2- 3899:.. 7.70 8:205.2 . 8 705. 7042.090.480930.2:742-09.2 .03/480930-.9 0 90 9.2:79 8659.7 /0:091:3/9  080 30 3/07908.7  $5.785.03/4803 30 90 2. /0 379.60.8703/9.0470/0303470301:6   .8..0 . 8947009 4.. 7.5087.0 507.90909 2090309.2:7 42-09.8. .7908890  07.  480 .4809 3.43 480 /07 30 2 .2:737090/030.03/480930603/07 89. 94.2 .03/48:7 30 503 2090 .8909:71.9:.9080 909 0 1089.2:7 90907 480 90 90709 .7.7.2:79  :71.8.3/4035072.2:79.

9.2:790907/.909014089  0 7.7..03/970847 9.430803.770. 90 3.90 8659.608 20 :89 60 90 708509430 770:.8 .2:7603/7433090/..2:70.2:7 90907 5.90 303/07908.2:7 .8 0 1.890:730387:032.9:. 8903 507.2:78659.70 1.89070.0  :7 1.0 90 :.890 5078.790063.2:7 :71./23897. 3.0301.20..2-.9 570039 2.03/4809 2- 77:0 480 30 54.05:-0 90.2:70.3/409 .0 / /0 8:205.070243 3: -.:08 .2:79/09301434:60  . 603/74330902.9 5:-0 .09 3.070243.990 90.30 30 1494700 /:09 90 603/740 .0 /0 30 5071.90/09708 1.3090/097:.5:-0/0 2-0/0903/7820.080 20 /00.8909 :7 97.0 /70947 /709470 /07 90 99:.773/709603/72/:03/0:720820.7.9409 .03/4809 5479709 !708/0399 90 #05:-08  0/9009027.9.9090.0789090 80 905.95:-0030480208:201.507843.2:709 0 9070.430 90 907.090970   :7 1.03/3 70847 90 4-090.7 2:3/ 90 ..79 5.2:79 42-09.03/474803899:.908603/7470 :3.7.70 480 9.430 90 :. .990 90 9 .2:79  &89. %0 :.2:73 8659.03/4808/0/0479 /41.03/4809 57.8901.2:7342-09.603/7430.1.0 79..470 2.0479.079.4308805:308  /0507843.9 0 .2:79 8659.4308  '03/48. 07.03/48. 0 1.90 .7 30 .890 89099 0890 0 /097:0820 90 .29 90 9 3070.07024380 80 :08 480 37908 801.4700 :9:7470 4-09090:9909 00947.05490/047.7 -009 .709 0 /.03/480330902./4  0 7.54 5.72:3/9037090/03..90909.70 .310892005749089.2:7942-09.0902 30 7.7 1.57.890 909030709570039.070243900/04720.03/4809 30 20/809 0 -703/820907.7.898659.79.0902 30 7.9 /04-090960.908.902:3/9..703:2:3/9037030 1.8909 0 .090:.7/093050803085072090 8908301434000 0..892. 89:/4 0390 846.2:79 .89090.7 /0 .89  . 5. -.2:7 42-09.0 3: 7042./23897.8 1.957.2:73: /:09 /709603/72 2-.846074700803.8990/709:.9080 /:0990090:7/4070208654303.09 238907/0307.3/..3030574308 $909.08079. 0 5071..307.7 3.3820940930%'4807.9 0 .093/07430:89.3.73.03/9 90 14089 480 :7 0890 30 890 30 90 /.908 5:-0 /:0 1:.70  07. 030507.7307.301./23897.60890 /542.7:7507..43.773 /709603/72 4 .0903/7820 3899:.9..2:7 .9..708 4310703. 379:7 20 5.5009/0 902.

0 801.9 0 .0 603/7470 90 $650780 4 2:3/ 90 -009 0/0 507 507843.03/480930802890 .:9479099 20 90 .90 846.790 507183 30 .70/0.2:70/. :89.39.2:7 90 1:909 30 .0 603/743 5. 480 20 /0 90 .89.70 3899:.3/.890.0 90 389780 80 -74908 .7 30 70 3/079080 -. !4. 1.0 90 ..7909007.780 890907470 480 :89.90070.:08 .2:7 /.830070 30802890  .430 90 3/7820 802890907470 57.9:7.7.:0890.3/08 :89.390.97:5.0 1.7 .0.54 90 9..3709/07302./03.7.430 2:3/ 90 030 8902.385479990970  .:09  0 .070243 1:30-70 :89.9:730/4703.2:70 .03/4803 308090/020909097.- !079802 42.303 0 970 .2:7 .2:709 0 970 90 .9..3030.0  .30 1. 90 85./008 80 1:7.89. 90 3/7820 0 143/.90 60 0403 90 2-.30 2-.7/.2:70/.. 90 /70903 0 /70929 90 89099 480 90 42.2:7 5.9:89...070905079820 206030807. .90.0 90 147..090.720.8.390 094 803.70 90 5071. 79.3/030507982090147.0 507/4703 1.03/470 90 3.2:72-.:08 09.4336086543.32 /0 2.2:73 90 18:.030300./47090.2:7 507/4709 507 90 2-::.608.. -7909 30 54.09 90 5.. 548908438:470 438:3/07  "9090 308 .90-07030483090 3/079 0 ..2:7.9028430.:08.0 1.03/48093054.409507807/07302..409403.. /:09 90  .893 0 .8920 O 3897-74908 O 3897#03/9!:- O $9.72.720.438020:65490 801.03/4809 30 802890 20 7.0 3:.2:70 /.2:709/.03/4809.7.70897:5.7.433 802890 080 30 50703/290/091.0307.0 908908/05.3:95072-0/0/0 42.060.72..830 20370 3: 0409 60 1.0.77 .2:7!708/039990#05:-0808901.30 30 1:3/3 0 970 30 879 20 37090907  !07843.03/29902085072  :71.7.:9479090.890 /0 5.948:7..0/090.  . .090 90 90 90 90709 00904390891.8..03/2 90 089 90 3897.090.43 .9090 90 :.2:7/490:09 .07024380  .20$650730 5479243085..:08 !0790.  0 .0#05:-08  .948:7..0$9099/0.090.7.9 /0 1.0 /542.3090/709090030 O !708/039#05:-08 O 7023897 O 3897!:30.

7008908 20 54890 .7 /4 8659.82.430.70880 80.0 /0 42:3.390 3/07430 :89.890 90 907.03/483 80303 /. 90 5.2:730880.30 90 030 90 89:/:.2:7 :780 .0   709.030880.8 1.7 /0 00:9409 :7/4070 30 57003.709 0 -.7 .789 39075709409 .70/0 30 7. 3. : 89709 3/2 0970 0390..7909 :89.2:79 42-09. 57003.3.0902 89741.03/470 85.2:709/.0 90 5.:94790909 .809 7.0 79.7 99:409 #709 1.0 90 #05:-08 30 :89723 0 /09708 80 970 . 0 #05:-08/020548908902.0 /0 3.0 /0 :7/4070 7.970 60 2-.0 /0 90908. 1.6.30 /709603/72 480 85.9 8090 3/07908.7.:9479090..9.70 0 30 5708/039 480 7023897 90 :.85703 6.0 /0 3899:.:.0903/079 .31089209 0 545:9 30 8083 0 69099 2-0/09 0 089 480 90 5:308 1089.07024390 79.0.2:742-09.9:03 0 /.7 00:9409 30 .30/709603/72 : 089003/.7.8 7.70 579030.09 0 . 0 5.9073 0 .:08 90 846.7  23 42-09.8:.720 &89..790 .7.760.03/0.9 /0 907794709 0 507./09027.7.03/48.79.2:79 42-09.877.70 90 90 / ./0880970 .82392  .7.08659...7. 90 09 .0 2-.10 30 85.7:7. /.7 !07.8:.90 00:929 90 239 42-09.7.430.. 79.907 -009 .:08 .7 8659.0702439079.0930.70 /0 701703 23 3: 00:9409 . 84607409 20 00:923 0 230. 1:307.:080 90 -709 :6 0  -70 2-.0 90 907.503 8902.90/70909003/4023342-09.8909:700:940930%'4807.090.0 143/.7.430.03 0 1.7:19.7 3.990 0 50803 0 850720 ..2:79 90 507-.909040880390757092990.7  23 42-09.:08903899:.894037./4  '9..2:70.899 507 3/07 .54 .7.03/470  79.03/4808 801. 2.    2342-09.7 390757094095.2:709 /. 0 803.7.830070 30 20/80 5:-0 5. 20 :/08 9043974:.!74944$909930020790 089903897.7 .8..7.0 23 8659.70 90 907.05075../.9080 :89. 5:-0 70 :6 0 .9:.89 90 /709:.2:742-09.2:7942-09.03/4809/47.0902 30 7.2020/.7..0 .2:79 /.03 0 1.0 42-09..3057003937033002-0/02-.7.7 705.9:. 770:4709 507.7  #7.0  . 0 1.

7.70880 80 8902. 30-.8: 20 020790803 0 970 O 0909.0.070243.730970.90 94 507/4703 3.3.143/.399060.0 0 47.30 /030 30 809473 84. 3/..7709 043420 5079 :/.30  #..3090./44 50790/.02.0 90 3/7820 90 :89780 54.90979.0.9099  79.09078./.708. 5:- /0 803.1:.0..2 ..54793   $902.00..0 890907470 80 -.0 5:-0 803.77080 30 9..770880970   .1.94093.:.700.0.03/47 90 0390../:.790 0890507.0708:.0 50802./ 09 .9 3/. .03/0.7 60 .:080 90 .09089099 O 0 /4:2039.2:73   080 3/4/ 90 00:9403 20 8:20 80 / 230 7.08 80 0399 89: 8 /0 1.7 3/07 2089072.470 0 :9:7470 90 5.:08004-090.7./.7 20 890909 0 :.90 0908 .7:7.9 /0 2./09.03/4809 O 0 70 90 3899:./.7 3. 0 99:9 /0 507 99:90-. ..0 ..30 47039.4389 7..05082..54 4-0909 0 . 47.903.0902309077947300399/04-099605072-.0#05:-08. /0 %9: !7.545070909.9.1.0   $902.0 507..93. 0 5075.0903/7820905:89099. ..73.7390757094091:3/9507.7.9409 3.9403 0/0 79070 90 907.9 /. 0 5075.574..70880 80 99:.770708 80 970 /0 507 4397-:93 0 86:.:.90 507. 507 90 970:.0 57.760205./.990 30 0207 8 8030 0 30 3/072 20 90 .90 5:308 80 970 .7893030/08902..7850.9:080/.90574/20.0#05:-08  !07/472 890208 80 #05:-08 0890 0 /7090 08:.903899:.9409 3.9./.09027.03/4803. 0 08903.430.2:7 0/0 8902.3  '03/ 90 ..-.9..9093 0 970 3/072.30.-09 90 89090.30 803.9409 85.390 507 233 /0 1./:.:.78025790   $902.89099  #.9:.390 030 99:9 019:..5075.9:.720..09070.0890907470 O $8030/. 0 970 507. 23 8659.09 0 3/7820 507 90 850..80/0:3.0 /0 857003307..9..770. 8.8 703/9 .47 %9: 90 90 8 /4947 57410847 6909.090970 846.0 890907470 20384309 0 $90208 80 #05:-08 .430.0789090.!74944$909930020790 089903897.70 O 0.43098460747090.799 /0 4.77080 547 2:3/ 90 507.0809 0 89099 8659.7 3/.

309 0 !708/0399 90 #05:-08 709.070243 2. !74944 $9099 7.9..               !%&'  # #%#&% #%%'%#%%$%%%   #70:.9 0 5749449 90 -703/802 90 970 3899:.99.3.9099-0095.0..773 5080 0/0  .30.403307.30/0/097.090.430903/7820 23897 47.060/3 /.340385.7.03/47009  !07.9.30 749 60:.7735080094.:9479090 47.70880/0 9057.89205078.03/9 70238979 /03897990!:30.070243.89 7.00.30507/097090 3419430 !749443 0 $9099 :7 30 .0.0 90 .79 90 :.94709.0  07024390:2.9099 3.060.9050790820   #.57.1./0305075.901:38430.8850.

42-09. 84607:089 3/.709 60 0 84607430  : 0890 0 30.70 30 208 90 ..7:.90909 20 90 .9 0 2.:.83208:2080 23:9..790 :3/709 /39.090 3899:./03 0 070.970 60 0 84607430 :27 970 /:09 90 090 90 0 90 /.7  !708/039#05:-08 709..7 3.208 .89 507 .7708.0 90 .74095.57.709 0 1080 .4790 .790307.7 :.890.790 19:.7092090.070243.790 84607409 3.03/9 /0 7023897 8 507843.7 9.709050802.329 2.30890307.70.790307.43 !07908899.03/09097090.903 .909090:.0 90 .90909 0 20850720 57083 /0 9.:947909 90907 30 #05:-03 0 $650780 708509430 30 .23 0 5490 90 .03/507843.7.90880..99090507843.90 0.7090803:.0 57010703. 905.7  !07843.00.070243.032039090703/088080.-.7.7.0902 30 7.857080.909 .0 30 7./.8990907 20.2093:.70 1:307.107603/74307:20 .90909 4 2:3/ 90 3/4/0 .2-.0 !07843.908 238907 570109 709.60205.7 57909 3.908 %9:.03/9 7023897 3897!:30.9099603/74384607:0820.7.70 90 3.3  080 0.0 403 /0 .80 /079.7 57908 :743 27080.390/03.7 90 31472430 507 6023 5747.780 890907470 507843. 99:.03/930903090340   .8 30 770: 90 507.73/.892 907.3903899:.70  !74944 $9099 .8920 /0 .9.7.7 /39./4 .90909 0 20850720 2:3/ 90 -030 0.940 3: .03/30./47..7-.8.3301030708509. 8903 0 90 19:.30 .909 . 970 .9.9090. 20507.9:.07024390 79.8:.9:.7 507.9:7 20 57.0.54 30 5708/:20 9.9.790307.909 .890 02070390 0.9447/3403302037060 90248030909703040889.70 .09 30 /03 5./0305.89089099 '9...77./47990$909990'./4 0.090 0 2420393 0 2-077908 90 97-:3.439507.9:. 81089.70 '03/48..08909 09  ./0 90 3/7802 /542.90992090.0.3943 79.9099 203703 0 47.7 30 .79.0879.0 /:0 2-.05. .9:.09034:7.30 90 /097:.08 90 5.031:3/9/0.73 60 /09 20 .0 90 3/7820 /0 3070 90 90890 85. 90 -.60205.4820 480 507 .7/03 /0 570. 3097-:30-00985.790 070 !74944 3/0:7 507 /39.03 5709/0603/743030. 90 89099 90 030 90 57. 90 -00 20 5749443 0 708509:..39  :7 438/07409 0 30.3802 30 90 3093 .7.790307.90 79.430 20 070803 0 970 3/.4820 60 !708/039 #05:-08 709.0 90 970 507843..890. -009 /709 30 97-:30 14080 507843.3.7.54 /.507843.0   !07843.8.0902420399 0.0708470.

0902 :72. 90 3.9:83 0 4308 80 !.09027.7  0 5790 90 3/7820 /0 1089.90901472.790 4507.03/9 7030 .9:80890 .09 90 .80094302090 90-.0902307.909990%  . 5071.8802.9:.890 89099 !74944 $9099 207709 20 574.7.030:.79020089.208 60 09430 20 90 0430 30 89.990#05:-08   !708/039#05:-08  !708/039 #05:-08 5071.0 3.9 79.0  9030.0 /542.9307.329 90 .07024330 30 8.080-.7.2 -.730.08 80 :.77.-..9080  070243.03/9/030 !.3..390 507 90 9.9..99.030:. -009 30 .7 90 -.70 90 /03.73080.60843 .90 !74944 :. 507.10729 0 29:7 3: 0430 89.90 90 507:/08 3. /0 99:.0.790 .409 3.70 90 47.0745479 480 30 80300507843. 070243.7.0. 0 !708/0399 83.7 :.723897 89. .9.709 0 5071..029900970880!708/039990#05:-08   070243. 3.7.9990% 84607409 . 30 .-30909507.780820/090703/08820 57003.9.90070243.70/0479.03/9 /70943 .8909:70438/07439050790.890 90 907.7030/2420390708470 308.790 90 89099 30 $6507600890857000:3909990545:9 &8972 2.608.070243.805:3409 20 . 709 85.9.3/.77350809019:..7 90 9070 90 :. 0 57908 80 4244:9 90 :.70/9:.8930-80/209 0 !749449 90 $9099 20 5749443 0 5.9:8 574944.30$6507 !708/039#05:-0820775080 .8: 20 !708/0393 0 7.70900908/0./470 90 1.-.790 20 089.. 60 3: -.9:.7./05:9090.0 2:3/ 90 2.808479.. 0 !708/0399 043 89.85090979.7 5708/039 :780 . 8 /0 90 .0/:7.9:8574944. 42-09.03/9 !0809.60890 /542. !708/039 #05:-08 7023897 /0 709.70 90 .57./.909990. 0 129 90 /09708 80 !708/0399 90 #05:-08 .9090.9.030:. /07 30 5071:3/23 0 970 0 1:3843 90 09 5747.709 2.01802 . !74944 $9099   070243.:9479093 20 90 .03 0 % !0802.03/990$650780 507.94095.409 8 3009070 03/.773 5080 0/0 90 19:..03/9   .

0.7:.0!708/0399900/:7  0 4703  !708/039 #05:-08 2-0773 30 703 708470 90 :.0 8!708/039#05:-08   0 4703  2-0773 !708/039 #05:-08 2.930 7. !708/03930/0970 201.0   0:9409 23 42-09.0   .7  .9080 !708/039 /709409/00./..0/07304703 /0030.3.7603/743379:7  70947!74944990$909919438!708/039390-00507803/09030 7.99 90 7. 945 .70905071.0.3829 37033002-0 709./.8  0 4703  2-0773 /0 0 . 0 90 .7.0 .7/0880#05:-0820:31472. 30 20370 82-40 /47043 !708/039 907 :8909:9030#05:-0880$650780  70947 !749449 90$9099 1943 !708/03930 0/:7 90 #05:-08 90-00507803/090307.2030% 0.8 80208 507.:...5079.0/542.070243.9039:7..3090::730507.8:.03/07930.03  709.03/090970 709.03/48091.990 90 8 !708/0399 0 90 /.899   .743 2-03 0 80.03/090. %7-:3.7007. 0 3/079 85.307.792-0773030!.03/304037 :78030 .9307.8 507803/0903 30 30507209 8.7 :.95079.03/9 1943 !708/0393 90 3709 30 02-0 507 90 -070 -0923 3/074090909057.03/9 043 1472:03 0 -0929 85.7:.8 :8909:908 303  5..97:574. /099:.090!.7 :.79070203907.7701.0 3090 /.03/.899/0 30 1:3/ 90 8.382937033002-0  -./.2:7 42-09.70 /:0 07:.070243.579:7709.743 09402 !708/0392:3/908940 4920 3/24190  0:9409 23 42-09.90904081. 8043/.07090.4330!. !708/039/0. 507507843.7!708/0393 /07 30 703708470 %0909057.03 507803/090805.03/ 30 70 90 8.99907.7 :... .03/990$650780 . 84607409 20 90 8903.070243.90724947.3.309 0 8.08 /0 030 .30 .03/3070908.03/9/05430090242039/0.03/91943!708/0393507902.409 .2.03/48:7 41..5708/03.7 $650780 /0 90 90 90 57.79..0 90 !.08 503....03/9 !708/0392-..09.7 00 507 90 84607:.7.03/ 30 54/:2  709.0.9:.9097.0.3829.3.90909 0.890907470/02690.070243.0 %019:.9 846074093.03/9 :743 !708/0393 507 /09703 /0 /0.40950726900:.03/9 /0 2-.608.31.90 :78097-:3./. .

7.409 5. .70 !708/039 #05:-08 5.770 5080 30 5:309 /0 9.0!.03/9  0 .7090%3: 2:3/905071./. 0 .705.39.905.70   43.7.30 90 19:.7.808479.208 85. 30 507843 90907 1.0 0 20/80579081472.0 307.890 7069099 480 .070243.3829 19403 30 !.1.989 . 0890 80.70 90 !708/039990#05:-08  080!708/03908905. 5.890/5708/0390.7.07024390 0 3/079 : 00:9403 2309 42-09.0830 0 4308 80 !.209 79.7480.7 3/07 !708/039 0.507803/08390 5.03/9 -03 .9749 2-.0!.070243 90 3/7820 20 ./.70 05 5790 47.0 20!708/0393 3:/:099.07024390 : 2077 5080 . 30 .890 89099 !708/039 #05:-08 2:3/ 90 84607409 3.5.0  !. 547 3: 2:3/ 90 2.9099 79.43 3/07 /97:57403/0720:314720.8909 :7 .890 .70 20 970 .07024390 1089.30340 507843.432-027   .9:8343.890990/7090303057494490.7084607439019:.2.0902 20 !708/0393 43..3:30430880!.7 80 -.70 603/743 80 -.8 08.70 $4607:08 !708/039904330909.7480-.0.70 8460743 !708/0393 0 #05:-08 30 .93 0 7.70 603/743 30 90 /.70 0.8/08708 5474307.03 5.990 90 9 0 .805:309470 3703 3002-0/050703507803/090880% /0..70880477/479/030709070880!708/0399603/7430/ 97:57403/0720:314720.9.8!708/0399  43.6909 5.907 8460747 :2. 0 !..0 .80847903 0 90 19:.0 480 30 :8909 :7 :/0943 .2.60.7../709409 !708/039 .8303.03/0.9.700 .7.390  !708/03.9.8: 20 -.343 5:-89 /0 57.07430430880!.3/.79:.5490:.8: 20 4303 0 5.4304809.  !708/03.79903/079 3/078. 84607:..60840. 0 !. 97:57408 80 3/079 !.43!708/039 9057.80847908 80 !708/0399/7094093 .090 .90. 890907470 .0!708/039990#05:-0804389.05729.7 0 .0!.43.43.9.7303/079/03 0/9.70 5080 30 57903 79. 90 57.70  .709 !708/0399980.070243..2 97.08 603/7430 30 54.7 90 !708/0399 90 #05:-08 80 $650780 0 703/470 90 !708/03..3/02043.0 90 907.0 507 90 2.730 79.5.3829 9019:.0  :7.

09019:.092:3/90030089.8. 8909 '03/48.3:9 90 9 '0902 30 7.070243   :7!708/039#05:-08-03.-30999070238979  !708/039 #05:-08 05 85.90 1.08 /709409 3.03/9 !708/039 #05:-08 84607409 3.07024380 80 /04729 .509 :63070908.5. 801 5749449 90 !708/0399  0890 507008 507 9.7 07030!708/0399 2-7.789305708/039:./909 30 .1 /0 8:72 0 .609.729 309.08'!90.70 90 .03/0. /0 /.03/08 .890 97:5740 3/07 !74944 !708/03.608:08 !708/0399 7. 570109 /0 .07454799/0307090.0 1.9089.209 0 507/9820 60 -003 30 703 0 !708/0399 0.5. 90 /7090 90 2-..:08 8 8030 0 ..89089099 507. .0:.7.19909 90.9.390 60 /039143 8.70 90 30.8909 :7 !708/039 3: 2077 5080 .03 0 07.070243.03/91940330309.7 4 709 .8 070808 60 !708/03.003 0 !708/0399 90 #05:-08 897409 9.7507.39  !07 57903 /0 507.30 90 57.9.:08!708/0399  !74944 -703/802 5708/03.8507803/090880.790600890 57003930090..303:7/843 :7. 507843. .079.9079.8 7.7/030%   .090 547 /0743 30 5071.809 2070:30$9099 3093/072-0090/0.7.90909 /4:2039.7  0 .7 !079802 !708/03.908-703/.2:7 /. .4090/0 :7.9077947960.608:08  1:3/9 3: 043 3/0723 60 /4 9 -00 .729 /0 507.5497430880 9 603/7430 / 1.:9479090 90 907.03 /0 703 574.4820 5.9030-0379.908 14947.70/9:.7:9 3.-3099 /0 /70947 !749449 90 $9099 480 0.7 3.2-.08 703 90 9.03/470  .780 /0 .90909 5:-090.08 .379.8907069099 5790930 :1 90 6.309.893:7!708/039#05:-08:/0943.3/:.7.70 84607409 0/0 3.790907090880/0/05:9090  080 0890 /4248/4802 846072 !708/0399 90 #05:-08 3.89: .85749449507. 90779479 90 $650780 305075:9020. !708/039 #05:-08 .709008990.908 574944 0/0308 8959 3/208 507.40997.090 !708/0399 !071.7042. $0709.9.03/3 60 9..03/ 57908 /0 .290507-./47 .70. 80709. 0 2077 1.-3099 60.2:7 42-09.880 !07843.90./47090.43 85.90909 -703/.2-.893 0 .439 9. 1472.09 /0 .093.0-00985.8 /08708 5790 /70.7.7-.309.  07. 79.70 -703/.3: 50790/709:.7 5079802 /70947 .9 79.9901.0902 5.709.77330 6909 !708/039#05:-08579093.90.2:7/.070243. 0 8460743. .0.3: !708/0399 3: 0890 /00:0802 0 7.:9479093 0 09 7.2:70 30 90 /. .8.908   #.:94790992090.0/:703 0 /0472920300705.7 /0 30 90 2.3802 0/0 .

9:.0   0 7.73709 1..7$90930.08 480 30 30 70/03.43030-80/20.. 0 3/079 3: -009 30.43957083307090 4-47799080804803030.2-009308.0.770808904208:2080 .8909:73:./.78/0708972900.409 0 309.079.0. 90 .7  4705.7 .201472.7 8909 480 .-009309030903203708579.90 30 8030 0 !708/03..70  080.9470890709.  :7 .900703:.0745479 480 30 !.3/0740930703. 00949. 60.03/079 /0 507.  !79030!708/03.0745479 547 30 70/03.43::7 30549743.29.0/00846074350730-703/08 903/0790808 '947:.93 0 7..97:574.8 802088027.070243.7307...70 57.070243 3/07 !07 4244:3 !708/039 89743 85.03/90.070 480 .2-0390 90 907.3 579. 0 5749449 /0 . 30 9.70 30 9079473 0 970 1:909 ..  07.950802.29   7023897  .908 80 30 709.1897032 /:. .2-079088070:990$90992 30.70 9.2:7942-09.790 !708/039 #05:-08 0 5709 .70 47. 8 30 !.:9479090 90 907. -009 30 43 0 !708/03.93 0 7.079.0 85.409 20 .908:729/090/00.7 /05075.70/7094033.9470 90 3. -009-703/.09090760.29 480 20 5072.390  !708/039 #05:-08 5709 26 90 3.9079.09 70238907 579.893 0 .03/30.8 7.7.34095073/0790 9 .947 90907 .090 0702439079.2:709090/ .403-80/2079.90 8909 .4 0 5708/03992 .90901.708909  0 7. 057093012908. 20 90 3093 7.08 :780 507 3.295.0 .009 238907 80709.0702433/07 !708/039$659./.03/4803 30 8.03 0 9.409.70  080 70: $9099 2 3: 0890 30 .7 $909 60.8909 :7 !708/039 #05:-08 9.0 09 0 94 2:3/ 90 . 0 3/079 30 .7.308.070243.90 8:205.0309.899 5790 47900 /700480/..2:798659...03/0.902.3. 90907.840314947.9:.!74944$9099  0709049/0308.790 0/0 30 .079.8..7.080 .0309.4.0902 2.0.3.09 90 .

.3030248090.079.9 5071.9:./08  .79.3 %7:59 542.70 070243300.1740930 .7 .. 30 $6507 .9.85090979.9095:-/0.0-09299060.7./. 0 70238979 0 8460743 -.8084793 30 .403 547 4 30 9.030#05:-08  "0..89: 9019:.07024390 60 .7 30 .808479.8 7.209 79.8 /08708 30 ./709409  70238907  ..9:..90/709090 .808479.43097084709089099 5071.5$0709.70/04 79.9090903/782084607470 :2.7 480 .03/30. 90 /70903030.0780 85.90909 /0 .0 -.608:083.90 0970.30 1.0 /4703 2- :8909:903 0 #05:-08 /0 9490 20 0 90 .4 043 90 /70903 0 305747.0.7 90 803.0780  070243.39.8 703/90830890360.9.790 !708/0399 547 020792 8.7 !0798020431472:030-0929 7023897.89090907.03/3 0 .03/9 /07 30 3/7823 0 89.08 3!708/039#05:-08/00.3: 20 .79:.0702389790890507843.07.9 60 703 2077 5080 85.505790/09047.9:.  7023897 8 7..070243.403 20 7.97:5/542./470 90 70238979 60 09430 20 90 :7 2.2.70 .7090 . 0 !708/0399 30 5075:90 20 57080.70900908/0.77350809.9 .39030909.7!079802 !708/03.9:89 1.8909 :7 !708/039 #05:-08 0890 5.3899:.770238979 07.382937033002-0 432342-09..3:3 089.773 5080 90 19:.7 85.078080 70 .3.608:08 90 86:.808479.2:79 %0909057.0702389791943909.08 80#05:-0848030!.0 0 507543 7.2.790 5:89099 00:9..7.0/:70 0 50780783 90 90 . 7023897 :09 30 .08 .03/309 %0 30903 570.340.0.909990% 70238979980.070243 90 3/7820 1472.9.70 /0205071.480:7.608:0890079 /0.0 -.89.309.808479088070238979 980.03/3 0 .90 .70  .790 09402 !.290.73:08904300!.57. 0 708:.9:8574944.432-027  0 7.0090430880!.7   09260.7 3.390574944.9307.73./7094093 .7  $0709.40 3:043089. :09 /0 17248 /4:20393 0 -0929 8970343/470320!708/03930#05:-08/0900930.757.7  0209 30 2480 2.4093080300!708/03.0 0902.9.799 /0 :9:708 09 8903 0 90 19:.709 0 60.

03/9 5071.9 0 5071.90 1./4 238907 507 123 20 8:80890/09708  89.:08 8 8030 0 .7. /0 7023897 507803/09 .730$6507 7023897507.070243. 90 /7090 90 2-.3/:. 507803/09 60.7.0890507.03!708/0399 90 #05:-08 .60890 0 :.0 1.909090907.07470 /0 50703/2470 90 $080 80 702389780 603/7430 / 97:5740 3/07 20 :314720 .890 .9.3: 70238979 . 97:5 /542.70/9:. 0 60. 85073/.72 90 1.9:7 570.60890 507 90 248 5.9 60.8-092960.07805073014947.  0 709 .03/9 /0 5071.09330090/7092 547089027060708509900903045079090 5071. 70/03.079.2:70 3090/.08 1089409 20 8. 90 !708/03.382990:03 /0 05 1.0702-/093080300702389780309. /542.  . 0 70238979 30 5.0780 80 70 /0 ' 90 0 . .7090 90709060.9.7.003. 7.9 9403 90 90 801.7/030902.0 90 8...32 .6802 0 90 9.0/0390 4 90 03.70 30 5790 507 97:53 /542.809 05.70 3.230 5.89.430 !708/039194370238973/0.730$6507 57010909/0507843.3.70.90 90 .0 90 3/7820 3.893 0 129 90 /09708 7023897 05 30 30 3.70/9:. 0 2-.9 0 .709 974.9901.3829 1430 90 ..8.60890 /542.0730 0 70 0 2-.08  $770:5. 20/809 0 !708/03.70/9:.70 90 .70/9:.9.83 49.30 %0 5.1!708/0399  !.2:7/.07.20.309./03 0 57080.2:742-09.608.309..03 0 07.3: 50790/709:.7 !07980219439057.0780/030709070880 70238979603/7430/97:57403/0720:314720.190507-.7403 3. 5075409 3.780 /0 .:9479093 0 09 7. !74944 $9099   7023897.03 30 90 9.090.92 20 7.:7.9099 -009 3.7 0 7030 70238979 2-7.9 !708/039/0023897  #709 23:9.5.0.7290-0929 $0709.2:7 /.0  #.090"0.25.0880-0/0.90 8659.070243. 570109:7.:0870238979  7023897 2077 5080 30 5790 90 3/7820 60 0503 3. 89.390 60 /039143 8.08 80 #05:-08 7.890/90760330 703 0 !708/0399 %0 57.30$6507  0 7.54974308 809603/7430/1.70 42.94330603/7290 .

9090303.2-. 05709/00507.8..0/0757./47.309. 89.90909 /4:2039.1/08:72  !0802.70 70:30$909990:.70 90 30..1 9 /70947 .8305747.908 801 5749449 0/0308 3/208507.7 089 90 3897.7 507.03/3 0 .7  0 .0 089.30 70238979 /70947 !749449 90 $9099 480 0. .29027.9090 507.9.43030-80/20.70 .890 0890 270 60 7023897 85.03/9 7023897 84607409 .770 5080 8 5071.60..0030702389798974099.70 -703/.439 /0 603/7430 .7.0 .9.7703 3:273 /0 .70   .03/4803308.4820 5.3: 574944. 80709.7.. . .03/95790848097.8. 79.0.5071.947090:.7 2- 703 50703/2470 1.9.3.-3099 089.-309 70238979 20 27.90 90 1. 2-077908 3709 30 .302.730. 801 5749449 90 70238979  0890 507008 507 57909 /0 507.090 70238979 4 3: -.7 70238979 0890 /00:0802 080 7023897 089019:. 309.090 547/07433023890785071.9.2:79 8659.090907.39  !0757903/0507. . 4370989 /4 9.0 90 089 90 3897..009 60 -003 30 703 0 70238979 0.4389 3.7 5079802 089 90 3897.4.070243.0 /4 90 2.03/48 507 50802.907 97:574.1472.943 80 .90909 60 -003 -703/. 0 .29480205072.923 0 % 7023897 . 0 70238979 3: 0890 0 2:3/:7 .7020.379.90.9 79.760205.09 .608:089 0 54..2:7 89099 2 30 7.70.9.909  #. 90.03/0. 9077947990 $650780305075:9020.7..947085.54 . .608:08%30.70 90 % /0 801 5749449 90 70238979 0 .9:.03/08 /0 .4244:3/073070 908080 0702439079.90905:-090.9..72990%   !790307023897  0 80300% 7023897 #05:-08 80 $6507805709/0507.9409 3.079.77.509:630'!/0 30 70 90 .1.430.9.0309.890 89099 507. 90 2.09 /0 .308 3/078.9:.309.0 30 094 .4389 3.70/44/03:20775080.7 .2:709090/. 8460740 080 57.9.908 14947.!74944 $9099   470 5. 3/07 !74944 70238979 703 90 9.8 2420399 90 /0740 30 094 .70  :7 7023897 :/0943 .9409 507 5071.889430 3897 $9099 57.608:08 1:3/90433/072360/49 -00 .079./7094033.608:0890%708470  !74944 708 80 70238979 /709409 3.90070 .

23 79.9.079..40930 .90/08:205.2 57.8409 90 -009 9..8909:7 7023897 9.7:.99 90 7.60.03/079 42:3/90.03/9   .923 0 09 .409 5.2-03909 0 !.70  0 7.03/ 0890 47.7 30 703 0 70238979 /0740 /00.03/9  !74944 :.7 4250903.0 90907 60..03/9   :.03/079 702389705709. $ 770: 30 9.9:. 0/0 30 . 0 70238979 2 -009 30 70 90 8080 0 7.409 30 4-473 0 8080 .923 /0 -.893 :7 .439 90 89.29    070243.409 20 .70 57.3.. 90 .4090 309..790 8 709.03/9 /70943 .03/305.9093 0 9 79.479.979. #05:-08 80 $650780 $ 90 ..0/070/03..947323070350703/2470 90 8080 80 702389780 $5.88020880507.1 897032 /:.070243.03/ 097.773 5080 4 20 8:20 80 .09022.87..7 90 9 507843..7.7.080 3:.03/9.8 7.7 8909 /0 70238907 90 :.890 .3.947090 :.03 0 9.7079.840330770:47030-703/82090:.9:.899 80 -. 90 3..70 0942:3/90./4 /00.78 /0 708972 900..9 0 3.90907.78909480.3 30 :.7.05749449/0. 9.090907.8403 14947./.3 08.079. 043 90 /70903 0 30 .7  0.409 .0. 0.0745479 . 30 90779473 0 :..09 90 .90.:.070243..0./0908:729570833070904-479  7023897 #05:-08 80 $650780 5709 26 90 3.7  !07.7 20 5749443 8953/0507908  0 70 90 8.29 79.07024380304-4771:909.70.070243.70 85.29.9 0 9 5.9.9 507 97.29 5.070243.390 30 .94792 .9:.090 507 . .070243.0574944990:.9.9 2/8 / 7023897.0209.0745479 30 8030 0 7023897948030 30 70/03.0 ..7.0 /0 30 8.0309..:9479090909030993.8: 20 70238973 57083  84607:08 79.09 238907 80709.9.7.43 080 5.0702433/07 !07 2690 702389789743 85.7 2. 0 3/079 3: -009 30 . 579.0970-00930 8.409..4 0.899 /700 480/.070243..43095708330.70 .7.4 .

030 9.79 90 :.0/0909007. /709409 3 .20.780 574944.70 60 .430.9.2039.7990:.0.0 0 3899:.03/947.7:..0 90 507.0702439I057908 0 9I 5I7.9 709.430.3/780   .090:.507.79 90 :.0 9I /00.7.209 0 709.70 /0/05:9090..73009-703/.4309 0 3.03/9 90 709.9I .430.70880 80 #05:-08 80$650780/05075./470.3.2-.0!74944990$9099447/34330-.70 . !74944:.70/9:.8: 20 !708/0393 0 #05:-08 603/743 30 90 /. /0 9007.03/9 507 42440 /0 99:./0.230.03/9.79 90 :.03/9  709..90/00.03/9 2077 5080 30 .2039.9.60890 /542.03/9 /07290 1908.430.9.507/097047.9 438:470 20 5071.9.8084793 -703/.70 90 709.09 %.7. 30 #05:-030$650780507.799I:.03/3 9430/090.03/9  ..03/9  70947.70 90 :.73079.90 5790.9:8 574944.3/07 9:8/709409.70. 57.70/0.7 :.7.05729.03/9    709.03/9 .90 90 .79438903050802.:947909 /90 30 7. 90/70903030.990 90 9 507.243.304-09/04250903.39030.70 90 47.7943 1908.03/I8709.. 90.9.05.0 90 3/7820 84607470 :2.0902 .03 503.7.9.329 90 ./03 0 5075.890 89099 480 .343 3/0/05747.94!74944990$9099  /0 57.7090709.6083090770/03. 0 709.9090.20979.70  !74944$9099.0..03/9  07024390 0 3/7820 574944..0447/34033.8.20 79.090:729/0.03/9 20 /00..90 47.9 574944.03/9 9.574944:.805:32205749443 0 :.808479.0 90 7:50.03/9 0890 .323/070.0 90 3/78203/0742-09.0 5.7 80 -.9.70/00908470909 0709070880 709.7 :.03/9 043 89.05729. 7..8: 20 -.9430 .90909 5:-0 80 -.403 30 8.7:.9090.7990:.03/9 980.09 5708/039 70238907 238907 90 5:30.0 90 .9:.43 2-027  :7 709.0070880574944990:.209 0 0.80847908 80 709.09I:.03/9  !74944 :.9.7 .0.09073605.890 .008 8 /0 9I 9.890. 480 .05729.7.39.03/9603/7430/97:574.79 9I :.0 : 0890 19:.70/0579090709.79 90 :.9 ..070243.9I3899:.70 8 /0 20 97:53 /542.840 .7708.703/I742-I9.03/930.8920 60 .0 /0 .

9.7 3.9090 /542.608..79 79.8920 80-.70 0 38979 90 !:30.89202077508030/70.8: 20 -.8920 3/0 20 :/08 90 9.0/542.8902 0509 8.7 ..7 30 7:503.790 70238907 2-709 573.608.90 :7 .89:1908.0 90 .7 3080 19403 80 -..9507909.9. 47.0  709:089 0 8.94709 0 .43   !790303897300!:30.70/9403 30 $6507 /:0 19:.. 0 5.905071.9090 890907470 79.27.90/070850943.70 507.9 0 5071.9073 90 5071.340 5790 /0 .090.70  3897!:30.060.574944-703/802093899:.570970  3897!:30.80847903 .0 90 .97.90909 0 5071.9073/0602350790.9409 30 5075:902083209549060..7090 09085490084.3432097:53/542.9:8 574944.899 0/0507843.30 90 19:.892047.70 /0 57.94.507.90 85.74033.54 143 /09703 79.:94790909 47.0!:30.70507801.03/08 05 /700 480 /.7 -703/.0 90 .773 5080 5071.0 /542.79 79.608.892005/700480/.80847909  3897 !:30. 0 !:30.090. $9.9579090 3/7820 /:050718703094 85.87.9470 /0 :7 30 94 2.9:.892005579050797:53/542.8:20-. 708470 2.7/:730$6507201908030% 3/0740320/700480/.709  3897..890 47.090.090.80847909  3897!:30.0 60 0743 90 70.0 /542.43090:.0902 507 801.608. 0509 -703/.03 0 5.9.7.90 480 .090.90 60 .7079.903/4/:7.7.00507801.03/9 /0 30 8.3439.990.773 5080 507 8. .9.403     .54/00.9.8920 480 0.90908659. 90 /09708 30 8:20 5790 480 .909090/03.9480/.8029.90/70903 90 47.30$6507 57.7079.7.70 !79.090.20399/7094093./097.608:08 90 97:59 /542.790 90 .7  !79.9890907470 6089743!708/039 #05:-085074244090%480 2690907090 . .8:20-.3 .. 80-.40 30507209 970 4 507. 897:9:708 80 :.7 30 $6507 85.090.8920  3897.8 2420399 /0 6020.9030$6507  3897!:30.8 703/0880 80 2420399 %0 90 .70/9:.3.

#05:-0880$6507805.709.70$909 O 79..7.09023.90  .8 O $90907470 .                  !%&'  '%%  070243.9.70 O !:30 O 47900 !7.8430944.

7.90308.7 .9090.792 5747.7 $909 709.430. 3..70.9 /0 9.90 5:30 47900 /0 57.:94790938659.9098659. 2- .05729.7 4 18409 30 5747.40930.2 5071:3/29.3.090:.7 .3/.820/.79 90 :..3.070 $0709.0  8.0.90 9.9/0740330507209!74944990$9099  !.230 .507843.295071:3/29.439   !79.903.7 :.908 8 /0 50740.780 80 9 0 84607:.9:.0 54900579082097:5740303/079/000:9230230./905075.893.43 :.0809 3080 .7 "0.:9479099 8659.70  0 7.0 90 .209 3/0742-09.2039 709.70 90 70:9 90 $9099 09.3: 209.0.03/93.60880/542.7/8.608:08.609 147.070243.0 90 .03/9 7023897 3897 !:30.0 60 2:3/ 90 030 20 9.889403 3.75079802 80/0% 8 !708/039 80 /0 30 7.7/00. 0 57908 /00507.39 97:57408 5.75.9 -003 3.20.805:3:.7. !74944 $9099  908.9.07024357902097:57403/079070/:9:.2-07790880/00.8920 42440.0 90 970 90 :.9-80/20. 480 30 8030 0 .79409 5747.40992430...:9479099 60 0 .03/9 70238979/0 38979 90 !:30.0/00. !708/039 #05:-08 709.7.2 5.7 20 30 5072-0/0 90 8:7907 90 8947:9902.9080 30 .908 0 5747.770/030.2039 70238907 /02389075:30.0 /542. .03/3 /0 203 0 9 09  .439 .8403 2037.050930-47. !74944 $909908460743.7 !.03/0..209 20 507843.7..60830 /542.008 507-07.908 80 .7  00.0 .0990.790  07..90909 0 .479 30507209 . 30 603/7.7 3:890 20 5071.0 /542.770.108:79070 0908 /0 .78909 709.09 -03 /.07454793 030 %070.0/00. 480 0/0 79.90 /0 .. /.89 ..90 908.7.09 709.90050930 45005747..908/0 27.00:92 23 42.430.2/01472.042-09.94095.  :7709.9.7. 90 9.7. 19:.03 2:9 90 :.57. /90 5075.02/8/.890.90309.7 5.90 507 403 0 .43 !071.090. 90 3/7820 :9:7470 9:7890 90 /03.8920 30 #05:-03 0 $650780 47.03/00.8920 302.789 30507209 5071.7 57908  .3403 30507209 .07024330 507. 57909 20 .03/9 .4390890709..90 30 8030 0 .0 2.0 /542.7 90 2-077908 80 /00.29 -009 /:0 -.8890907470/079.'9. 9.2320.

409 .73 0 :.03/.9..790209.7.. 890907470 /0 79.89024947..07024380803/07920.9090..90 5:30 47900 /0 57.70  :947909 2 /0 . 05.2:7 .793 :89.8:.40930 !.07024390090:1:. 90 507.80602.2-.30/.7.394093./47507.0902 30 7.9:19..8 5747.57.. 070243..439 0890 709..05079 579:7 8 /0205078430305071.9307.2389072-74908 .70 19432:3 90 603/740307./.85747.03/4803307.09.7085.0 .7.7.8030.03/9 2 0 7.39403 3.7.9:. 85.60880 /542.7088079..90909.070 480 7.85075.760205.2-03909 0 389780 80 -74908 480 30 705.03/4809 1.773508030.-.8 070808 80 9 20 709.9:.:94209 .7 5.8802..03/090 907. 0 709.09027.409 85.070243.:30990/.909:.89090 5.:947909090.03/990970  %05.893 :7 709.9570.439 507803/0903 .8.70 $:07409603:27507843.29 :947909 8659.03/.7 8909 /0 9./03.070243.90909 8659.7 :780 5078430/542.80/020905078430 5071.0.0902 30 7..0 97:57403 0 3/079 /0 -.70 20 1. .7.7 60.309.70 90 90 / .890 .70 2.7094084703:.70 570.409 .29  :7 709.7.7 8909 /0 709.03/960.070243.3/0 2:470 .2039 480 70238907 0 90 /.79 90 89099 2 846074093.3:846074092024947.7 5.:947909 8659.7 /00.90 507843.:94790909 42440 2:3/ 90 53 30 90 3093 .990   :7/00.03/0.0 3080300!708/0399 9070238979480..89 3.0745479 .03/9 /0 70238973 84607409 3.439 0890 709.   .60880/542.7 /00.9090.90 .2:9 42-09.3:9 90 -./0507843.7  !07843.3.437084093.709 0 9070 90 /00.85.308 '! .409 30 .09.07024379.2:3/90. 79.. !07.90 8 /0 90 9070 90 27. 57494485.9:.907:70890 709..908  0 .709..990 90 2.

8920 472.20 90 .03/9/0 302:3080909 3.70507574-020 437090 903907089903/078090  :7 709..439 2:3/ 90 .40  507843.790!490880.7.7 5.709.409 85.99...709 0 .0 90 .293:/:0990.390 90 /00.0.439 0890 70238907 /0 9.2039 /0 9.. 309.770880 80:.7.8920  :7 709. 3897 !:30.8 070808 80 9 20 !708/0393 /0 70238973 84607409 3.0..7 428439!.7 /00..439 0890 709. 03709.7 /00.3897!:30.2039.090.409 20 !708/0393 84607409 3.430 9.8920 /0 30 2:30808093.39. 204244090970 8659.

8920   .3897!:30.090.

9 20 905078030/90 305747.8920 97709.90507./047.7 .73 5080 / 3.0902 30 /90 !708/03989743/70089095079090/00.9080 30 2037060.7 .380230507908  /8 709.03/00.709 0 /00.7.43603/74320.0 709.0 90 /00.708 79.7.899 :7 30 90 2.2092-.9903 /8..70. 603/743 85.308/0:747.90909020850720  !073/0790/00.9040860 2: .20393 8659.70/9:.43 603/743 / /90 !708/039 89743 /.50802.7 /00.439 8659. 603/743 . 7. .430..90 /7008 480/.-:22014947.2-.8409 30 507803/090 0 9 305.:09 .25.7 8909 /0 .70/:099009057.7 /00.730.2 2:3/ 90 5..03/0743 .790 603/74330 $6507 30 70/03.2:7 9 42-09.79 90 /00.39 .439 5.433 30 3.72  .03/4809 3709 1.90 5073/0790905305790709..03/480930803004244:98659.7 : 109 30 :0300/:75709 !749445.943$650730507208:20 8030/90 .0 802-003 /:7.880 /:74330803082-40.90880/00.433 080 /00.789094807023890760.7.70 2-. 7.880 /0 42.729 90 9 .9 0 082470.99050703/050792330:038650  . /90 5075. 90893 3090 /.70879.7 89099 70238907/02389075:30.730. 4244: 8659.2039950709507507923  .090.7 507.430.24790020709.439 0890 709.60880 /542.507. /0 9 -003 90 34:7.03507803/090908:797..705/700480/.03/92.439   :7 709. 90 / 709.9.7/08 80 #05:-08 !07.430..3/.03/33.039243030:0342-09./478659..0 84607409 3.439 0890 709.9.0 30 3. $02-2 /:7.0 890 270 60 1.70 8909 /0 7023897 89743/70079.4389 /:7409 3.03/4809 /0 0 1.8.730902.7 . 507843.7.9.9909 0 .439 4244:8659.9909 85.43309..88080%7.0..43/0703/909/93089030 /00.7.9-0033.90 901.9080 709.0 507.2 /0 50792 9 90 507.730.7  .0 90 /00.880807069099  01290/7008480/. 2:9 90 19:.70 0 . 5075.7.70/080.7 8909  .0 -009 30507209 5749440..03/4800:7470830020790 9 30 '.7708 30/700 480 /.8808069099 : . /4709.7 .0 90 42-9 0 094 42.9.190..8/08708802:9  :7 709.0083069099  0 90 9.7 . /70947 !749449 90 $9099 /0 57909 30 .7 8909 30 5747.. 709. .2:79 8659..2:7.03 : ..7 30507209 5071.8909 0 .0 709.709030807203 080/00.070243.31409..90 507.. 30 147203 0 :729 3.90 507 257903 709.770. 0 9 .03/ 3.70 !07 /00.48:7/0730..7079.

424/23 !. /0 .0 8909 8659.39.8993.9 0 50802.70 3.0 0890 /10703.4820 890907470 /0 .70  !747.90930:.90 90 408 80 .0 507 1472.43990:.90070 3: ...03/30.808479.790 0890 970 480 20 8:20 5.0..090770:.00 /700 480/.7 3.99:7 .03 50802.430804705075.. .7/03 !70109 709.!74944$9099 24-43909.9470507-.54 79.790 507.70..908 5790 507.7 /00.2 ..70 .070243.579032097:57403/0790 70/:9:.0745479 -009 3.8920. / 480 20 8:20 20/80 817902 90 .  !07/472$.57.00307:5990.73. 0 /00. 70947!74944990$9099 /085.9030.03/48 30 /854.730. 0890 0 1472:.0 30 9.84607470 :9:74700:2.2  0 90 9.07454799  $.7/08 0509 5747.70 89.3/0 2:470 97:5740 !79.30507843.7708.7.889430 30 50803 .070243054903/07 6900:.9:.343 090 . 30 .:.43 :. 00.90 4 70 47.2.9099 90 :.7 5.08 .908  080 9.8674093.43 90 70.929 -0093.5.:9479098659. 0 #05:-08 .2 27. 97.2 ..893.9 60 2:3/ 90 -00 30 690909 0 907.9033.2079.:9479099 8659..8909070..85032090 907. 90 30909 507843.9:.909.790507.. -. -.439 84607409 3.7/.0702433007408803/079 0 -03 .9 .897:9:7..2 .908 890907470 .43909.903 /0 8:723 0 507843.20/.9 .7 /0 -009 30 -.9099  #:.7. 90 $650780846074093. !74944 $9099 0 094 7.09. 30 5747.7.75079.7090907.3854793/0.09020548920  .  !747.439 :743 27080.808479.343 2-077903 0.880 /0 .9909 507 90 /0-.0902307.7. 30 .7 90907 60 5071809 30 5747.4244: 8659.2 507. 90 5:89099 . 003507.9.. 0/.8:.757908 -.908/0603/72990930$65078/0.908 80/00.:9479090 90 907.80847903 0 . 7. 20 90 270 90 ..9..05729.0 90 .60057903  :7 709..06084607430507843.908 /8.8909 0 .:9479098659.209 0 5.90.79./4 .7703 /0 507.87.7009 547430 -80/20/09.7 %0 / 43.439 -009 30 90 30903 20370 /0 3.94035.390 507.890 /00..760205..757908 6900:.9:.7 .579033. -./905075. 420.9.409.574.29 8.43960047.7 8:743 2-:23 0 850320.03/47 !07.0330/03507.7.7079.0.0895903899:.08'!90.93   :7 84607409 3.7. '! 0 07454799 030 %070..

7!.8029.:9479090 O 709.  $.30507.3920/00.2039 $0709.7030$6507 480:/0943097.409507094.7 !079802  80 !708/039 428439 :745.908:8909:080 O 03709.%7. 7007. 7007.433 097079.750730.2039 O .7.08'!/7094093.!74944$90994802000309  $.:9479090 O 709.7.03/090907.7!079802% 8 !708/039!.0902 :7 .3 /0 $0709..70"0.3  :94790909 0 20850720 90 :..03 .409507094.9079.20399:745.7.7.7  O 709.7!.. !07/472$. 0403 90 507/473 $.070 O 709.70$909 !708/039#05:-0 -709 !73.

308 80 $650780 709.90.03/08 38907 $0709.073.08 O $01$9.720!:30.4.908 80 ./.88080%7.0307./47090:.070 /05:9090 O 8 !708/039#05:-08 O 4284307090!.790 !74:747 !079802 4.7  .7$$ 9 O 7.7 42843 !..070 O 309.43979.70 307090/09708 %03.  O 8 70238907 309.70/9:.908 :8909:080 709.7.7 $ 80 /090-.7..308 O .3 $0709.3 O 0.9 !45:9 709.7 709.20399:745.0 /0 !708/03.709.7!079802 $ 80 O 2-.2039.7 !079802 089 90 3897.730$6507/02-.7.8.7:. :7089030507-0709030/00.7 ./47098659.-990!07980290&89780 709.7060.7"0.7 .8.790307.947 !079802 .7.-.

08 '! 0890 5.60890/542.9 0 507.0 90 439749 703/. 0503 30 5075:90 20 770:.03/4803 1.70  $..:9479090.9909 60 20 5.2:9020/0342-09..3..70 00.9.. /79. 3907.0  43974 507.892093.89409 ..079.709 0 5071.0.8909 0 :/0920.207.70 2/8 / /00.92 !07.9 0 .439 0 9.08'!9089099-009301472030303490 .9099 $:72 .9 0 2.03.0"0.3/0757070 !07090/:093419:.8.08 480 30 20/80 90 907.87.3090/097:.430 0 .89 030 .9 '! 5:3430 . 770:20850724037.90 0403 90 1:903 30 8.109 0403 9 .:.70 509 :86209 /0 807-20 90 907.39 /0 .0 /:09 90 5.403 30 9.. 0708. 8. 3.2: 90 ..73: 30 90779473 0 8.608. .00 42-09..70   !07/472 8. 480 507-.9.90 3/./4 /00.8 7.0 '! -009 5.9060507. 7.7/90205.03/ /0 424409 0 970 90 :. /4 507843 90907 60 170:03943 8. 5. 90 50789..7.03/ 507-.890 8.0 57..0 708 :780 2690 507-.0 -009 3.790970 5474208:2080.03 '! :7 507.4309.89.7 .5460.0 27.03 !708/039 70238907 709.17403 708 80 '! 547 4 90 1:903 -703/.0 .0 0503 30 70 90 8.:./09 3899:. 7.090308.7.:9479090.0307 90979 85.545071.:.430.0 890907470 /0 79.7.0 /542.867403 30 070803 60 /709409 !74944990$9099  !...0902507 3.7 439743 0 8:780 80 -.3.430 . 507.7 .9 %' /0 14947..43 30 507908  303897409 574..3:9 0 603/07 603/743 709.7088079.7905.039019:.07-.70   ..507817902308.0 30 '! 0890 0 3/.0 /0 90507843.70  0 90 9.0/:7.0 '!  :9.9:.30807-23  309.0 970 :3/ 90 .7 :..3019:..080 547 507/472 9 3/07..89  0 90 9. 0 841070.0902 30 740 8:72 507843.8909 0 .03/4803 0/0 1. .0$07-20.08 '! 3: 0409 2439472 /0 5072 0 90 2:3/ 90 1:909 .9820    80/209  80/209 79.0/0/709409!74944990$909950727..70 '03/./0305075.4389 20 / 9:730 547 2:3/ 90 417430 807-2 0/0 4705.4309 030.90970 /0 9.7 /00.0 97.895. 70947.03/ 20 8530 3.03 37  /0 ..

903/.1 79..430 3020890970   $02-2/:7..30 20 8:20 80/ .0  07.403 30 9.0 90 .08809. 0303872930-730/07990..29 .8909:70890030.9.90574.03/4803 1.97470480077:2-:.0 480 90 709.0  038722.20.90070507/47099.2: 07409 4790.3.89090.03/.430.9 O !.70 90 /00.7735080309.1890  !07843..4309507.9.0808/0503.7708.0 480::7309.03:0890-.0 9.0 90 970 040380709.209:77.901:3/9030.830387:08.70020/.57003930 .9.70 /0 5071.430.9080030..8603/74330208 O 09.608:08 90 .080..09:0390903.990 080.77. 3070  .75708/03.080089030242039 84023  .4308 80 1724808 4 20 5.90:8972990/09708 890907470 507843. /70903/080 .0/480208:205.1.709...0 O %... 07.-.4308890240360205.430..940954./039409-..70/480902..80-80/:08.009.908  038722.0 O 00.080.79909704805.8 30387:08.3:30387:093.90709.08.2:9 42-09.770.770.430 O%05..79.09 /:09900309090309082.0/030507908.0 480/70903/080 :/00.09020/03 90.0 90.0903/243017209.4335790830603/07/0 3080.03/307.0..60 2.209 42440 /5.7.4090-80/20.0. 90/.907/00./08 :3/0960507.390 /0 90 :/08802 070243. 88902409 507-.94 9705.0 9.43.9090.430 507/4709309.0 ..4309 .3:-.30.7.7.97470  080 /00.30 5080 480 20 8:20 507/4709 9. 90 89099 : 0503 /:7..8/0 -003 14947..70.403 708899.03/5.09  0909.70. 80 2 /89.080 ../089050789.435790 009014720.03/48030/01./:09907085094009470:.1472.2:90.9820 203:2730 17209.89 O 0802..4303014720& 20/00.-.43.3008.709890347. 0743 30 574944 90 .20890.1089.4357908603/743305080303:89090 8.03/48 2:3 30 7.070243 09. 3.2:.01724808/:09900902.0/:708801724808 O 0/.080309.482060900.9090.0309.90791472.0.:947909092090.430 .48047900 0890200 570107:082090709::730308.7.79..09086:.00 50802.. 0809. O :947909 57908 0.4307.0040950802.770.0/0900.790  %.770.

2:709 0 90 / .0/00.70/037901.7 06:5920 30 2.0 3703 30 2389790 507.309 79.039.9.9802-003305072095749440.79.430 !708/039 709.7 /0 -009508003.60...209 79.70507 090 0 .00:19002708008 770:.8909 :7507843 90.439600.780350790 .43 507.70/030020790970  %0 9.9080 .03/9 70238973 /0 38973 0 !:30.0.723507.3430 90 9.507843.090 .03/48:7 8 /0 70. -00920574:7290/709507/7090   !79.9.03/0.0902 :7 /00.7:. 30 8030 47900 .:94790909 708470 90 89099 !708/0393 0 #05:-08 709.7 4085440930 .574.79903899:.70 507.090 /:7.43 7084093.9..507..30 90 /7090 90 802-030 /:7.0/:7.0.9070897409303.890 :7 57.42440  '07..39..090. 7.09 238907/0 20:09 57903/0507.70 60 .9083:/:0990. 5071.3409 547 9009 30 57430 90 89099 8659./03899:.3030#05:-030$650780708403 3. 90:.090.50 /:7.8659. 0 /:7.:9479090.3403 /:7.9/490509/:7.507.90 90 /030 . 20 42440 90 :. 30 2:3080 90 . 90 /7090 90 .89 4 8:20 2:3/90 . 7.9. 60 .430.3/40390-030507843. 57.23 0/:7.43097042.03/90.0 90 .770/0309 2/8 .2:7 .47960 205.0902307.009.57.9 30 9.903 .07024379.430579035../4 /:7.430 8:203 0 20850720 !07 90 248 107 /:7:083 2 /0 7:.0 90 .8920 -07.0507..608:088659.8920 802-030 /:7.790  :7/00.04903.03/3/0.9.238975:30.03/0.909090:.79409 /4:2039.0  :94790909 708470 3: 802-030 .9.9.8990907 /:7..390507$650730 /4/:7./47.54 2909 470 60 89090 90 3/7820 2:3/ 90 030 .0.3209.033.79.3:.030890/030  ...0 /:7./07 308:203 0507.90890/:7:089  !07 .70909030997.0.9080  '0902 !74944 $9099 .0902 20 507843./4 7.9.  094/00.90850787:08 3899:.970308.53 480 90 57.8920480238972-74908   .890.0990.43090:. 2:3/ 90 .73 0 :.:7-09/.9093 !07 .03/9 7023897/03897 !:30.9.9.909090.060802-003204244090970/0507843.9090903.. /.03/30/::72086..9. 7.

 3.03/9 0 ./4 7.4309 0 :.30!74944990$9099 00.2090. 709.09090 3099 7.9080 90 389780 80 !:30.03/9 2.890 90:. 90 708:.:.7 8 /0 3.903 30 79.730 070803097057.39.0.209 20 !708/0393 480 70238973 23897 :.0 90 .770/030..430908.0 90 . /7094780 5490 507.7079.7 2:3/ 90 ..94369090903/7820 8770: 846074093. 90 5.70  08023897:.. 3.57.8920  0 9.9.79 90 :.020. 8 770: 84607409 3..03/9  !07 3/07 90/00. 00.3 57903 3.50 30 /700 480 /.3.8920 0 9.7.7 :..7.439 4244: 8659.7 389780 80 !:30.0 23897 2:3/ 90 57903 30 9.209 0 709.77350800/05071..!708/039#05:-08/07023897-.608:0890/7094780802.89 207709 203/2 5. 30. 4244: 8659.

43480/00.8909 :7 /00.89079 507.230..9.43 708409 3.09 238907 480 90 -.2 507.770/030..7.805:32 20 /7094730 5490 90 389780 80 !:30.3:30238979 5747.99/003/0507-.908.3 90 97:57408 :89.0.7/..3:2090:0980238907  0 90 9.790  .0#05:-08420..890 /.-.0 90 3.43846074093..08090.8920 5747.0 20 .9. 23897 5:30.9909 30 -.8920.80947 2.0 90 . 0 57908 80 30 23897 2-7490 480 801 89.230...9080507.023897905:30.2..70903. 7.7  :7 /00.43090:.79890 90 7069099 /00.9 0 3/7820 30 603/7.238907480/70947507.43 :.92 !74944 $9099   :7 /00.090 .7.9.9.43080 4705075.909 -.0990.99093.908 57908 480 5.790207.9099 /542.7.   070243.7.79307 /70507/7090 !4 089: 0/0 507 7.8920 /0 0 3/0 507 -.4303.//08:205.9430$650730507..- 90 5079802-00930 3897300 -74908 48030304-09:89. 30 238907 90907 480 507843. .8909 0 .0 90 .7.92!74944$9099  :7/00.30 90 30 7.0 90 3/079 /0 /7094093.430.2-07790880507843.409 30 57. :9:7470 2:0470 0 .57494438978080-74908  !07.4244:8659.0930/035075747.08659.909990:.908507.9 5747.9088/05749442389780 0.-.790 20 90 . 708409 3. 070243.4309 .0/00.

909019:.30507 .892020775080$01.909095075.608.799 :9:708 90 1.79 90 :.70/9:...09 90..03/9 70238979 38979 90 !:30.7:.9099 703 90 9.430..309.7/.9090.090.9470 20 89.7..03/089 07.-.2-.608:08 90 20/03 90 .439 507.9 . 30 .709 0 9070 90 /00.379. .:9479099 /0 53 90 5.7.90 .03/309708 573. :7!708/039#05:-08 709..00303897990!:30.2-.439 309.3409 0/0 579.908 480 090 .03/08 0507.90.:947909090.89090.0902 /8.0 90 20/.0 3/.-3099 /070947!74944990$90994800..-490747048090907090-.03/3 57908 30 5:34308 5749449 90 3899:..9..03/9 507.9.390  080 .70 90 !749449 90 $9099 5071.730.773 5080 $0709.090703/088025.5.90 8909 480 79.943!74944$9099  .0745479  0 90 30903 20370 47.70 2:3/ 90 84607403 3. 37908 80 .0507843.9909 .970-..0 79.908  00.0 90 .790200903.8920 /0 /00.5.0030!708/039990#05:-088770:2.7:.70.20970.70 802-2/:7.9..890 5075..8./47 .003 0 70238979 8 770: 2.0.94038.439 7030 90 9.7 /709:08143/.7 20 5749443 0 507843.908  0 507.2-07790880930.03/9 507843.3.7 54790703/08802/0903.8. 2-077908 80 .7 !079802 089 90 3897.90 57903 3.709 30 .809   !79.. 1472.497.430890 703/08820 5071.:94790909 8659.9:8/542.7 !079802 !708/03.89: $0709.08 480 70947 . 309 20 507.7.790 507.43 !07843 3.908  :94790909 0 20850720 .23 0 .890 89099 507 . 79.79.70 :/0943 507 30 .70 2:3/09 60 /90 20 5. 0 970 0890 304.99:73.579080/0 .708430  .03/9/07023897:/09430 .80847909 90.7  08030 $6507.8029./47.70 .909090.:.9409 30574944.9.03/3 /0 5747.908 480 !749449 90 89099  .608:08 90 389780 80 !:30.20.30 30 ..0 70947 .90 0 #$ 800.-3099 90 70238979 /070947!74944990$90994800.03/3507.030579080 507. 70947 !74944 $9099 4800.0 90 .93/035747.-3099/0.19909 07750800/0.03/08  0507.379.0745479 .8920/097.709089.7.90909 5075.0745479 0 !708/0399 709..889430/0.909 0 703 5071.5740574944.230507. 1472.060.. -.773 5080 9.7.0745479 3.09 30 .03/9507.43 .9.0 79.79030. /542.0.7.39.73.7 30 77:0 /542.

:947909 60 0 .608:08 90 9 /0 574944 -703/802 3899:.43 19:08 30 1472. 30 570 . 080 .60843305072-0/03472. .9./041472.439 5.7 480 5071.:9479090.71472.2/08808909930$6507 8437084790890  .070243 79. 8659. .909 :.79..909379. 2:3/ 90 57909 3.9/853430 9070.79..9057.75071. 3899:.93 480                   !%&'  # #%#  070243.70 $503209 507-.403 3.90 3. 19:.090 .8 90. -009 20 19080 57.9.70 507843.0 90 .

703/.2039.7.090#05:-08  0 7:53 0 /90 -030 5080 303709...7.7.79090.608:0890147.0708470/02090703/0882090!708/039990 #05:-08 709.92 /0 7085092 7.3:85708/0390.7.79 90 :.0 208.9090.70.0 309.03/9 .7 :..7 5:89099 00:9.93: 2:3/90:594091:7.0/0:89.8890880/0709293.7090907090.09008903897.03/0.0 .008.03/9 7023897 709.9 5490 90 !708/0399 70238979/079.20 90 3.799 :9:708 /0 803.07.5.3.090:.32..9989090747  07:53097090-0305080708897. 7023897 8 709.708.7.909090.908 :8909:080/07.79.2039  .0  !075.089099   #.709060.60843 5:89093 08.05490708470 801 89.70907088080:.7090.0 90 .908:8909:080 8!708/039090#05:-08 03709.30.0 /709:08905:89099.079.09 90 .908:8909:080 709..9..08 90 47./47090$650780307090/09708 870238907 309.0!.03/9 70238979 /0 38979 90 .9.70 1089.. .03/47 507843.709 0 ..05729.078085.7090.30 .03/9 0.70880 80 507843.7001:307.7:3:8909:08 5071./4709 0 :..:9434230.30#05:-030$650780  !708/039#05:-08 709.790 5790 /70.7.30   7.90..  !07.309.. /0 /.0 7.00097.!708/039#05:-08 2-.70907:50.30./.60829305.30.2-.9.8..8902 8 .85071.03/9  .30903.0 90  089.709 0 :.7089903897.9.03/08709.70880807.7:.303.-9 90 5079802 0207908. 709.05075.0990/90 0207908.7 .708.70  0#05:-030$650780 5075.70305075:90201:384309607030/0548938909074760.70 /0472009 5.0 79. 5071.079./08 80 5075. 9008903897.7.70 85.::720 9.908 :8909:080 /709:089 0 47.0907. 79.309.0930970 7:50708470 0 7:53 0 5.79.70 -030 5080 !708/039 #05:-08 8 5071.309./47090.709 0 08990 3897.9.30.0 60 .7 2-.608:08 89099 709.8.70/9:. 3.8.730890938659.30960.

4..7090!708/0399 709.8920 70947.0.0 !708/03.05.94/04794/48 %7.090.08 :.2082-70907470 $0709.743974990.7.03/9 0.3 -09.90880.7..090:.8029.03/0823897.7.9 %0.947.090..03/0.7$$ 05:90909 $01$9.70901.7:.70 709.7090.790 .88080%7.90880./028080$03.709070238979/0089.30$6507 838907!:30.709.30880$650780 !74:747!079802#05:-08 709.-990!07980290&89780 709.7.790 4..70/9:.073.7.7920!:3090.90880.7090428430.2039.790709.7428439900/0.90.8.308 709.8920 $0709.79090$9099 709.7!07980238978080!:30.0 309.7!079802089903897.-309990!708/0399/070238979 089.7.7090079282.9!45:9 390.3 .

7900907880 ..608:089086:.03.7902090 709.990$9099 !7010909 709.7.308 70947!74944990$9099 70947/23897..704/05:9090 .7  !70109%7.3/.0!.-.038.430.0 2-.7./028080$03.7420880%7098080#05:-08 03709. 70947090!079802/0900390.0603/7470/0.0 709.7090..7/0880#05:-08 $0709.90.0 %0/047:.39.042-09.8.43.082099: 709.7 709470903899:.70708 38907089.04!./47090.39090720.9$9099 70947!079802!4.70  .70 089.308 709477.0 !708/03908990#09470.4.70903897.79.2039.7 0307.7090!079802903897.80 42.7:990%7.7 70947:0:942-09.79.4430/090-.0 709.8.7.3/.799/0803.7090!.2039./. 709.090#05:-08 7.090&89780207.790 !071.720:7/07./00307.7.7".7090!.908!:-0 42..709.

7 2:3/ 903/4/0 60 90 -003 507.2 90 27./0 :7 1908.907 90 507.04890907470  /07 90 :.0 90 .::7204-0908. 709:0890846.7.03/80-.0380:8089020.308.7208 80 54.890 0890 3.7 60 20 5..8507843.8084790904307./0880 80 90779479 /0.790 574790930.9 8 /090/.9:.03/48092--.892 90 -.542-70907 64183 57.390-.-.0 09.0 0 094 7..7.!74:747090".3023897990703/9 03.9:.760.30.03/4808 3/780 90 507843.07890908 709:08905:89099.0907 30/0970/02090302480  !07843.70 /0 2.830 0 .10 0 .0/0:89./030 .097 30 /0970/0209020..541089.3: /709:08 507.3090907.03/09097030/0970  .1:.79/0030.  707090$9090.7.708.708.9.0 90 :8909:908 90 90 6909..7090.60.0 4 -009 -703/.709 .708893.047.7.989 0 :2-.3:9 20 507.03 0 7.08 08990 3897.9. /09 20 3.5075.30 507843.7.30 90 -.3:3099:.1:.30.9.83 57.03/48035.79090 57. 0 .03/47 3: 207709 507 -.0702438 90 30 3.097302480  /0790:.9099 20 90 .760..8 30 5747.70 90 3/7802 80709.-.19 0 7.7.090 970    !075.9090.. 709...30 030./03 0 5075.890 .4.03/470:09430   .9:.7905.790 5708/0390.80/:0990090 57.75.03//7094799050798029054./08805.7 2:343 .-.709008.3802 0 9.090".8:209.7990:.9090.0305038437.090".8084790880!708/0399 9070238979/090709.0905:89099.03/473042:3.0.97.708808047.30:.0 #09470:3.760.3/.0905:89099.893 :7 99:.7.70 90 5079802 90 !708/03.3108920 90 30 .3 5075.70 ! 8 0 30 2.908 603/743 57. 290.009 . 0890 . 20 .970 850. 3:279 90 545:880 80580 30 -. /0 85.30.79 20 90 3093 7.8920 30 7..0 7. 30 90 30903 7.79207.:942.92307.390-.70880 80 7.8 .20 5:30 1:3843..03/9  0 7.0 7907 2.310892 90 ..808089099 ./903205489080..07024380 60 :89043 0/0 7.03/47  !07507.

908 O #0947:3.7. 7907-.7090-.0789099 O !74:747 O 709.03/470 - 090 -. 04342 0 30880 .8.7: 03 507.80 603/07 6.3 30 ./.0109.880 O 709.7-.507.-0990-.7042:3./. 703/.8.0.390 8 -.9047807.80 603/076.7 .708803030830.30.8925:8909.1.7089-.0 O 309.7: O 709.892 709.80 O 42..70-.708./0 O 709.0 90 47.880 80 %7.0905:89099.07069099 O 709.03/ 90 .5490/084.7609 42:3.8.7.70 O 7094754.3930880:89.608:08480208.8  309 7907 -.03/4700890 O 05:9090/:7 O !70109 -03507.03/477069099 O 709.7090-0820.8.5071.03/473/00907...7089906.0 5075.8703/9.9409 85.3/.090907.0 O 709.00890.9409 0/0 507 570109:7. 0 5075.90508.9 #. 2-.308  .7:9 O 709.70 .. 0 /709:08.9 6..

908807090880 O !708/039.709042843990 80 85.05075.7090089:745..930#4208 7.3 O 309.0890507.3 O 309./..3 O !708/039089:745.3 23897.7.0 O 709:0854.880 O 709.0/709:08.3  $.809.920.9:.090 800890 O !708/039!.0/542.708.30 80 O 03!708/039!.20399:745.709028430.908807090880  .09078808042843079 O 709.908804.3 423897.9..8.3 O !708/03942843990 O !708/039.7.905072.09020820  !075.09047.3039057.42:30 O 709:080907.090-.32.7.32.8902 O 03!708/039428439:745.7090089:745.90.7/420880970980/03/:89780 O 709:08708809.0 O 309..7.8902 O 309.20399:745..829:745.92470 O 7094709084.90.090.7088080 47.73097.

03.9..070243.7 .29 30 90 .909 !708/039 #05:-08 709.7090089903897.7708.03: 507803/0835.9 5708/039.03/3/07908903090/.0 2089307./0305.70 47.0 20 4.03/ 30 30 97-:30 ..0 90 50802.7708.908 80 4.90909 3803 507 90 030 .70880 80 7./0305075.03/3090/.0308.70 089: !708/039 428439 0890 3090 20 70238973 4284307092023897. 30 7.990 90 77:0.790 0 6.03/09 0.70 0890.8 027.308:745.30902.08507843.70 30 90 /....7.073.9:.09303:20790-.830 7.790 89099  3.308 80 $650780 5708/039 .790 257908  !07803/0903 0 2-.:947909 20 .-.760205.9:7 3090/7.8 770: /:09 90 090 20 3:207 90 '03/ 3/079 0890 30 208 85./0305..790 20 203703 0 3/.3 30 203709090 /0301:3/900./0 080.90/0089:207.70  .30.29900.0320399480.070243...3 /:09 90 5075409 30 . 0..79.30/ 507843.9:.7 85.08 80 .03 :09 507843 20703/08802  !07 90 708509:.908   02039090.80201908.03 0 2-..3090 3..19 .8 574.708 80 . 507 7./40985.03/480390/30208/:05.3108920 /0 1089.0 20 709. 90 703/08820 -009 2030070 5.03/0 4802089 3080.990 90.9473 0 .8 1.3409/:0708509:. 0 5.30903. 0.7708.03/0.3090907.308:745.899:.0 !.0950802. !74944 8659.90070.08920. 90 /.990 3080 02 / .309 8659.7 30 7.070243/060:85073/.70 30 2.0507..9  !07803/09.090 50802.03/9902089 9709.08920.70 480 549743.3.92 .0 90 ..30 90 4244403 20 7.03/0.3 .9:.81.30970 /95073.7:.03/9/07023897 309.70908.0 70107290890549743.77. .574944  '03/ 3/079 438/07409 .7 0743 60 7./03 0 5.0 85.508 90 .:947909 20 .3/0 7.8 703/908    :7 3:27 507843.0 !708/03942909943420$4. 79.89 3: 507803/083 30 90 3093 .9090909030997.9.7:.73 0 439749 90 $9099 3/078.7.3 .088070238979 O O O O O !708/039.7..7020574944 0.0-.990    :7 507843.309 0:745.703/08.79084607:088  !07.3 .079.0 30 .9090990030.

0  .7!.30903.0 309.!708/039.308:745.7.908804.7.20399:745.3 309.7.08920.

9:. 97:5 /542.0 /0 574/20.079.890 04703 90.::720 90 4-090.0780     0702433.03/4803 85.03/9 /0 90 19:..773 5080 30 3.9:.340920:/0830/::7  .03 5.9 %9:.709 0 %7:59 542. 90 .899  :7 30 30 ./03 0 /90 603/7430 23897.2 !075.990 90 97-:308 603/7470 7.0902 5071.09709.03/4809!708/039#05:-08/03090/7.::72  080 .!708/039#$/0 301:307.0 90 5071.0..9 /:0 6030 .070243..70880 79.9:.70880 80 970 30 90 /..608:0860.7.. 90 89099 2.7 .7 3.03/9 7023897/025790848047..70 .830 .79. 080507803/09.20-70807300945..30 507843.07024390 20 90 703/08820 79.892 .070243 840230 0.7083.8 .70  %7:5 542.7.03/305.0 708470 30 .7 90 507803/080 /9 03 507.0 57010908905071.608.708.8920.7:.69088070/03./004095079../03 8 .22030.:94790909 20 90 .8 5075.10930.0 2077 1.790 90 57.:9479090 90 907.90 90 97-:308 603/7470 .9 3: 2077 5080 .:9479099 20 90 .54.7..7.4.70 507.3802  .0 0.05.0 .70/9:.79 90 $9099 19409 90 2.309.7. 0 .507.9 ..9090.0  0805.750790  '03/48.7 57.70 .0 30 97-:30 -009 85. 2.03/ 801..390 . 0 970507.:9479090.03/4803 .99.947.0 0890 30 97-:30 57.70.03//030020790%  !07803/09.907:89.7..608:08 70238979  . 4 507-03 30 .070243 3: 3/4/09 ../4:-0:90/9 0394730'470  302. 507803/0908 42-09. 574944 %7:5 /542.7 089 90 3897...9 8460743 !708/0393 0 #05:-08 30 97-:303 0 3/079 /0 603/74330. 0 5.70 0890 0/0 507803/09. 30 %7-:303 0 /079 3/0 7.7 3.0:.77030/097083.7070.30 709.057.3.70 600548020775080!708/039#05:-08/07023897  0 .07024390 79.085.87.42-09.770 508030 7:5 30 .03/3 0 5.409300947.4093.7305071.7 90 9070  '03/48.8409305. 0 /.03/ 5... 0 9.8 5075.!708/039#05:-08 4 .0.43 30 603/07 .0 90 70.0.70 /:0 1:..7.830070 30 5./.940930..608:0879.47.7.07024380 0 7.

392 5078439 .7093.90 7.780 /4 90 030 .1908. 3.0570385.03. 7023897 480 .40930.3/.:94790909 60 /4 90 803 90 5.77089 0 9070 90 19:.7/0.79.439 %5 .70 %019:.7.0 3.3.03/07430 9019:.39409 30 409.03/3/079 O :94790909 57903 30 20370 1089.94709 90 .3:79.90 90 .::7409 /:09 90 090 0 -::7:.9099 909 /0 20 5.70 /:09 90090 .9080 :7 .9.09 507.08 -009 570.07024380 .9903 2.90070/:099009002-::. 90 -00 90 34:7 79.0.5:30947090.907. /09723 247.0507:92470 O 0804-090890.390 2:3/0889 90 090 /.7 3899:.79 507 50802.709 0709 0 19:.9080 O '03/4809 879 :6 60 /4 90 57909 3.7 20 1.09 1.03..907.8 -009 -092 080 4-09 0890 30 7:5 90 0207:.903/0 0273 507.0 /0 . 60 3.2:70 5.79 089: O 3897 570.79 507.:947909 3/079 480 507.89:305.3.03309030903203708.3.57903    0702430207230/0970  /4 3899:....9084802:3/90.7 20 .070243090890 .8:72087930-:29 O !0790/03020 8.9820507 2420393 :3/9097709 0/00750790-0:.7703 30 090 3.::72.:947909990 19:.3923 2:3/ 90 -00 0/0 99:. 47.43 .70 :7 5.94709 /0 50802.30 O '03/:-0093.7 3.:7 50790970:.8.47.03/ 60 -.3.::7209 2-03 .9090760507/47093.8799901080507.03/4809 :7 5.78 90 73 570. 420390970847090303.970600846074309 :85073/.89 :3/ 90 417403 0/0 :0 O '057.7. :0 09 890 20 .4389 20 3049090 417:.0507.03/48099.709 60 1430 5:303090 01:38439008.7/0 05.03/9  3.::72/:0990090-7./42.79 .90/03005:308 0890 27060. .9 /470.90 5:308/0. 2:470 90 00:940 2:09050789.7 /:0990030/89.

 7023897 O ;

3897/0$0709,7!079802570,394033,3897 O 7094709 0 /70947;0 570,39403 30 409; 3, 3897 480 ;

3897 O $01809479570,3940930/709473,$0709,7!079802 O $50.,8909570,3940330/709473,70947!079802480 70947!0784309  

2-.9:.7  3899:..700:7/07.895.43../470.73002079:.0 507..8920 .7.079.7/030807-2903/07:. 0 !:30.9080    047.9.07024390 0 7.0970   0472 507-03 30 .0-00985.7707090 .3909027.428430903899:.05729.008 80 ..7.0830503843507. . 0 .9.790507843.00890 .7/203/0-03-0923  3897./43/.23 79.090.8 7.0 90 3899:.070243 507-03 3097..0. 0 ..57.77.309.070243 507.4309/:0990030-7303/079905:34308. 0 90 0207:.9.00030503843  4 .70.03/072 507 .83057494490 .0507.89 !74/2/047.03.0070880!708/0399   .32305:308 3090.//709507270829/05747089   03.07082 79.03/09 0 907.9/0.0791:.07082 /:7. 82-40 507 090 .99035.0/0/047.7/090-.7 30 5071.70.0.9080   070243507.830.90 90507:89:.070243 /0 85.03/0.070823 0 4397-:99 90 9 3.0 60 8570 2703403899:.780 80 3/.0 -009 20 /0709 90 !708/0399 90 #05:-08 85.07024330 0 507..2.8570.7 /0 30 90 30903 40 5:- .893.7/04250903.439 19403 90 2.390 /090380.0 30 503843 20 30 85700 1.05729.0 90 .3 2:3/ 90 2.7  /4 79.2-./47090.060/.9:.7 90 /04720.899 2:3/ 90 507/473 5747.0..770 5080 0/0 1.90 90 #$ 80 30 .70/9:.0 07024390 0 /.77350800/0.9./90 90 270 ..30. 0 :7/07.0 90 703/08820 /70947 0 .7089090-009034:7.808.. 79.87.3929/08570203/2090950747.43:./0.3305038435.80 20 409.79 -.0 /0 :89.7507078023899:.5:3:.8.0 /0 /047.0 90507/473892: 90 3/7802 .430.8.60890 /542.439301:6  $5073/.43 .9.035.7 /:09 90 /.0 90 .79  0 2077 1.03/ 5:308 /0 20 -3/03 80 :7/4070/49009030.0 30 807-2 90 89099 /0 90 8460780 390708 79.

 /072-00930242039090703/0882042-09,70 ;03/470/0507 3,7090;0.,39,90090880507843,;0603/07403 ,90.07024380,9, 8570327034035073/073/0;07082360:-009  070243,085073/,70880/047,9,;0-009207,890/03020/80 903/7820 85,8305,390507.,9:,760205,70 :7-00930!708/03.0 /7094093,574944-703/8028, :7, 208:208030/0472 905,730-03!708/039#05:-08 3/078,90 907,9;43090-00385,87,/08805075,7088080,:9479090;09019:,730 .070243  :7.070243,0/04729-00930023897 /7094093,574944 70238979 0472305,700-037023897 90907,9;43090-003 85,87,/0880,:9479090;09019:,730.070243  :7.070243,0/04729-0093020/805:-0 1089, 507:920 3,70889470 5071,608/542,9009 /0472-00985,87,/08 /:01:,73,/03,0/047,9082090,7903,,:94790920,790 570039  047,9,9,3050800;080879,70 94;03/480330909, ,9;9090979,70 1089, 5790 7,890840230 '08,07042,3/:0820 507/047,9,90890,4007709840230 17,/0:31472,:89,7,0 .070243,0  047,9,93:;03/48033009030507/9820/0,830.070243 1:30-7090./44 943:;03/48039,89:305,94 5,7/08,54 489:2085479;0  8939;09040;0903/78208,309,70830:-0 50802,770 302,3108920 846,9, 03905:-0057;,90 2:3/902-,03./4 /90        

# %#$ ##%# 

 089,979,70/05:-0  07024390 1089;0 30 #05:-03 0 $6507803/,03 30 79,70 /0 5:-0 /782 2/8 970 603/743 30 1,93 80 1089,9 79,70 ,30 90 9, 507 90 90 909 0 1089,;0 79,70 3: 5:3409 /0 ,3,2 47,30;0 90 89099 30 .070243 05 108908303,970840230  089,979,70 08929705,7,840920 /0,3,7 '9#  2,78 4;7:  2, 9,0!:309470;0 90947 :29:72030%07008 303947 9,0!,;,70880 303947 9,0729909/0:9   ,7,2,/ ,7,2'40 !,809 794/480 !,809,940 /0947 9,07893/0;0  089,9!:-0 !,;,70889801089409 /9,01089085:-0 2-090930 /90 0 ,43820 5:30 094 1089, 5,7,8430 ;0902 30 /047 90 3/7802 90 69099 /0 ;03/480 1,2:8 30 3/07908,9 5:-0 4 ,9047 5072-0/ 1089, 109,70 89470 /0 0;0320390 90 .,9 /03 20507;094703,708903/7820 %09,,30 ,3,7  $034;,3 2,78  9,008:089 2,78  9,07:,8 2,  9,0082470;0 2,  9,0:74508 607847 9,0102;0 89,947  9,0-,82942-09,7 089,0!008 90947  9,0 
80 /0947  9,0147.,;090,72,948:7, /01089,90907,  0 /909 0 1089,;0 90 9, 3899:.4309 5:-0 2,773 2,8, 507 ;03/480301,2:70;042-09,70303/07908,90970/0/04769099 -::743 20/809 5:-0 %0 30903 574.0/:70 3/03 0/0 3899:.4309 0 5,;,7:7, /0 03909 57;,90 /:0 ;03/48:7 1,2:73 42-09,7 /0 803,9 0 970 /,:080 30 4-0909 /0 3/07908,9 60 /8543430  

 0 /909 0 1089,;0 207703 2,8, 90 ;0.,39, 507 3/7.2 89080 90 69090;0 4-090;090-::729 1,2:70;0/0803,;090907,1089;0  070243,037908801,2:7942-09,7  79,01,2:7930'470203039470890.070243,2084023030 #05:-030$650780 447,340930690930'4708./4;09 !07 47,32308,3709304284360;079,7708:,73, ;

7/03 0 !708/0399 90 #05:-08 143 . 908903.890307.7 .070243..608:08 90 5.0 O !07843.890 :1.03 04703 !708/03970337903.90909708470890907470/05:-08659. 709. '.03/4803 :747.70 %7:5/542.2:79 3.880208507.7708 80 97:59 /542.  0 .8 37908 80 1.8 80208    !708/039 84607409 3.7:.30 90 .9 . .0901.7: 507843.38292-.708803097-:30   .79.0702432.77350809019:.9 .909090:.03/48:760205.79 90 507.609147.7.70880 %0 19:. 5.!7494450790.03 4 20 8:20 80 / .070243.60.854708 09 ..9 -009 3. !74944$9099  !7..854708 /0 90 9740.730 39070890$650780 O 438:90/07990$65078030.2:79  79. 90 9070.7730 205.32 50802..608:08 90 /.9090.79 0 9070 97:5 /542..070243.30/709603/72  !.90909 20 30 0 90 /. 90 57.909095.7 !07843.3829 .  070243.309..970/039/0470/039.70/9:.7023897 !747.70 .143304703 %019:.0780 /05:9090 5071.3/.03/37908801..85075. 30 0207 90 42-9 8659.7 /0 507803/0909 3..2:79 84607409 3.0 42.03/9 7023897 /0 !70109 '4708  !708/039 #05:-08 0.7085.0 5490 1.709 0 60.7 90 .9090.03/30 97-:303 0 379:7 30 02-09 0 43:20399 90 !.03/090:.79070 %0909057.7.070243.3043:2039990!.820370930903/00 50740820:2-/03507843..7 7.25071:3/29.9080/084607409202.!74944$9099  0.77 82.0 8659.17409/05.20 5.880 709. 0 507843.79.7.7 :.974908 5071.9:.0/7094093..2:79 .534397-:990 86:.8090140.7085.5.0 -009 85.3997:57408:89.0 -009 85.30/030/0. "02.03/9/07023897030.0903/079. 0 1.7.780840230  !708/039#05:-08 709. 23 42-09.730$6507 O !07843.70880 305080305.75075:34093.

0 9.77.  0509 83.909097084709089099  '9.87.99907.799/00907880 30$6507 85.2990 27.9.090/04208:2080/ .8 507803/0908 80 !708/0399  080 5.7205..70  0 7.608430..791430907:2-:40330.7.9301. 47.730 390708908650780 O 438:9 0 3/079 90 $650780 30 .7 -. 507:72 970 -009 85.7050780.730#05:-030 $650780 O !07843.880 370 20 090 7.0/02-. !708/039 #05:-08 709. /0 ..7:.03 507 9 : 2-0/:7 507807 30 %7.89 30 /4 /0 507803/09 90 90 90 19:.93 0 7.9090 90 907.0902   .9. 108908 /0 70850925075.070243.70   070243.570109/0709.70880 80 $650780 !708/039 #05:-08 05 30 5790 890907470 0 .909090:.893 0 908 42-09.60.  7.79 070243.7 -.3030 !.909090907.30$6507 !0802.30/030/0.85747.70/9:.9.2 .32 .77089 85073/.3507843. !708/039#05:-08/70940950802.08 80 $03/07-0:9 /0 90 19:. 57903 30 7.0 50757903010890842-09..7.7 :.90909 20 30 0 90 /. 2-09 5.790!708/0399.70880 O !07843.7735080909..854708 /0 9740.7708.9:. 60 5071.03/090:.970/039/0470/039.899 070243.503 /079 0 8.05.97490.070243 2. 0094.709..880 70238973./.70-0093./.03/47 '4708 89743 30 /700 709.80847909 0 7.708803.089005.7708. !708/039 #05:-08 84607409 3..534397-:990 86:. 2-09 30 4703  !0802.507843.7088079.. 709.0 0890 80 -.7042-9 20 507803/0903 0 7.0-00385.30 O %7:5/542.8403 30 5747.80847909 480.97././0 3.507843..03/09 0 :.0/0/082470.. 129 .00890842-09.76./08805075.93 0 7.70 . 0 90 19:.0 5:8909 .2-039090!.79 30 30 8.38107:0820  %019:.909097084709089099 54908 :9:708 .90920.3409 30 !.89 90 :3/079 1908..8 4708  0 47.0 8659.03/9 /0 7023897 20 -.7:9  !07 3/07 9090 9050802.0 O !07843.!74944$9099  %019:.70 90 !.03/93.85075.20905.890 :1.8: 20 -.0 20 303947 47.

2 507.0.9 !708/039 #05:-0805507%7:53542.908   070243.8 09 242039/:099 9.7 90 803.30 480/074095071. 5.9  703/.80847903 %0 19:.60880 /542.8920 20 -.03/9 7023897 /0 3897 !:30.0 3.0 90 . 1089.80847909 0 970 480 .07024380307:52:4700:943 5080903/78202:470  !708/039 .0!790880'9990#542. 0 9 84607409 3.7 :.90909 708470 90 :.608:08 90 86:.0902 20 2:0 !07803/09 !708/039 #05:-08 23 !07803/09.79909 908. !708/039 #05:-08 20 -.90909 20 90 .7   07.:7 30 90 9. 579.90.74030/09019:. 97:59 /542. 5.7 90 . /0 90 .0 90 970 70947.7090.73/080507.9080 30 3897300!:30.03/0.0 30 090 5790 7042.0 90 .090907.7 3.7 3..7 :. 04703  .035.73.7409 5./03 /0-.!74944$9099  0 5790 507.090.9 19403 90 2.439:0890.608808430/542./4 .0 7.207409 20 0 /0 1:909 30 8.47.430803  0 4703  !708/039 #05:-08 709.7974.8 507803/0909 20 507843.20 :72 42440.79 :8/460.7909070985..0 90 .9080 30 %7.79. 0 90 19:. 507803/083 90 19:. /9089 90 5.088057908 .8403 209019:.79 /:. 3897 !:30.03/48:7274143  0:9409 23 42-09. 20/80908.79.90 507.08 :9:708 . 50792 30 .0902 8430 30 70 90 8.9 !.893010890842-09.89. 47.03/9 /0 7023897 20 -.93 0 7. .32 8.7. 5783 7.8930'9990# !79.03$03/07-0:/:01:. 0 .8 % 2:3/ 90 143090.83 0.9 ./.3.19  %019:. /0 7085092 5075.79 /:0 0.:94790909 0 .9909 /01724809 30 :03 8650 8460740920 30 50792 479. 507.3409 30 !.89203/24330090/7092  %007.79.79  %0 970 . 890907470 8 /0 5071.3 97:59  .3/409 90 090 489:2 07709 8243480489:242-09.70880-0093.38950797:53/542.9  23:9. .40/:007:.9305790207.8507803/0908!708/03937030/4 :7250790909019:.9030.03/3507.9.03/9 7709 4708  !.9-003. 70: 8.7 /0 /470409 5071.7 .791:903308.8/08708  '08.:9479090.8920 /07430 9007.80847903 84607:.!708/039#05:-08 709.773 5080 0/0 507843.70 90 2:.

770.3802/09019:.30.07.9 .090 42-9202.8920  !708/039#05:-08.3./4.03/9 7023897 3897 -74908/0!70109 709.090.:9479090.9 0 082470.7701.709 90 3/7802 90 97:59 /542. 30 '.03 0/0 0.87./542.08 0.0 7042.17409 /0 507803/0909 5.7909070  :3/0960!708/03990-00..30  4.708990".7:.090 03.9080 :747.74095.03/4809 30 99: 507843.7 20 !708/0393 0 #05:-08 /0:743'930#  %0970030 .908:797.880 709.9.899 70238974803897!:30.790 .97:57403/07  070243.9 23 01:3/3709/4/0!708/039 .:/03.3:9 20 90 .090.77089  :747. :747.82-40/0.09042-930%7.070847090890992-.03/480880:747..892030902.0 .0507.90.9.$6507   03/07290/082470.0.9 /0/9030/082470. $6507 143 30 4703  '03/4803094:747.708990".7:9/03050784390907 7.7:98 /0 47.7 %090709143090.50802.880/03050784390907 709. 2:470 '08.30.3 . 0 90 19:.3.03/480880:747.7.3/409 90 090 489:2 07709 8243 480 489:2 545:47  070243.070243.773 5080 85.0907.0902 709.7.8%  !79.03 30 0207 90 3899:.09042-9 /903010890880@729909/0:9 2030394790.87. 30 507203/4703 03.7.-9 !70109/03050784390907 709.9 !708/039#05:-08 709.430.7./4.0907.02-.99090!708/0399 :7803897!:30.03/480930 90/.9 0 94 2:3/ 90 2.03/9/03050784390907 7023897/03050784390907 3897-74908/0$01$9. 0 !708/0399 90 #05:-08 .74035.090.03/4809 0 5.4. 507803/09 30 0207 90 97:59 /542.30 27414393070908.9/0:9  .03/483 :747.0/0/082470.90.3002-0 23 20 99:.90  !708/039#05:-08507803/099019:.2. 0 7.033.09 6090809003.85.3 97:59 /542.43/0:74390 9097:53/542./08 !708/039#05:-08 .90..9 .9  .7:.90 . 90 907..99057. 84607409 20 2:0 3.79 23 :3/9.9 0 .03/57. 7:50 90 .

 .03/470   070243.7:..070243. .. 47.9 0 082470.770.302-.03/48030:747.0 23 42-09.09 507 47.7 00:9409 30 1:3/ 90 .7 3.7 00:9409:79090.079.90./4 .07024380 80 .07024380 0.8.0 /0790890057.0702438030902.03/47%7.3 97:59 /542.03/48 30 :7470 0/0 97:5 /542.0702433.0 9042-9 /0 77:09 60.780 1:30-70 84607430 0. 6909090 $650780-0090309.3820.7 .70/9:.9 20 89..34093.7.90 ..3409 . 0 !008 47.7 708:.90 090 9.03 /0 23 42-09.79.9090629  0 20370 90 5078079:7 .9 2.5:8909.9.323 0 108908 3709 30 42843 60.:947909092090. /0.947 30 !00 070243.97:57403/07  .0702433:.0!008  /4 .0 %7:574.0%7.00890880!008  089.9 :-.308/042:3.7809 1:30-70 84607430 0.03/4808 80 :74708 3./4 303947 .99030/047990'.03 .30808905070080507507.730 #05:-030$650780 .430 .

051.790307.7782!008/0:747...720.72...7/3 0824709 0 42-9 /0 3/. 0 147..7435.0702438047.79. 0 /079 3709 30 :0.29 9403 90 2.948:7.7923 /0 -.808.03/47 8974330/700507.  070243.943 !74944 $9099 0892095.09 30 070 30 5080 .7708908907023897 90.03 5071.909097084709089099  .742:30880!008 !0790507803/09:7 20 5...09 20 303947 !.507803/090  :947909090.20 :090.3108929 :-.30..:-.03709.94308905302:0904310703.0%7.03/507843.  '03/4803 30 97-:303 0 2.070243.360507803/0950802. 897:9:7.9.8.7.608:08 47.923 0 5747.3.3403 3. 90 #05:-08 /0 ..948:7.08 .948:7.7023897 !74944 $9099 207709 20 ..7.7 0 507.0 90 . 90 #05:-08 2-.308   !.8 0 2077 1./.9 0 38978080-74908  %7-:3.90909 7084709089099  19:.70047.0907.8.2-.70 0 5.09072./08 80 147. 47.:94790909019:.7.773 5080 507843.90243:2039 !:8909. :-..0 90 .72.34033.908 80 .0930970809470708470 0%7-:303030.0 90 :1908 070243.030-:609./.7.

-9 90 !079802 709.70 !708/039 #05:-08 7023897 3897 -74908 $01 $9. 0 5.03/9 .7 :./. #.

3/..0 3897 0/89 3897 $9099 507 390723 3897$909957..03/9 .908:8909:080 03709.7023897 3897 ./..88080%7.308    #.3070238979/0709.0 3897 434280 3897 7090880 3897 3/:89780/0307908 3897#70:2990%0779479/0%:729 3897 %7.3854799 /0 %0042:3.08 3897 $03/09880 3897 !:89099 '03/47 3897 !:308 /0 0890.0 $4.439 3897 7829 /0 $03.7..0 3897 :60880 3897 :9:708 #380 /0 $54790.39 % 42.39  8 5708/03909 0 #05:-08 3897 3.7.8902 3897 #03/9 !:- 42.7090:.0/90709.3.3/.39  42.3/.

39 %#  .3897 -74908 42.3/.

79.7.79.03/ 507843.39 % %  % !! $ &!/09019:.70/9:.7 85.07.7.0 5.2039.608:089028430.8090:89. 90 2-74908 4 30 /0970 8 23897.0 709470 30 3897300-74908 823897.9!45:9 8 7023897.  0 %7-:303 030 .2039.03/97:5:..908 80.70/9:.8080$9099  #.03/9 42843 5.439 4.948:7.947.7.42-09.0:89. 90 .709 0 7:50.70 90 !079802 90 3897.:8909:9.0 90 147./542.308 089.  42-09.078.0907.   .70  .7 !079802 702389780 !70109 %7.7 $$ 709.0 :3. 3.0 42./034430 0%7-:3030. :2..9 0 7.30  709./030/90 5071. 0890 30 .743974990$9099 709.08 80 970 9.08 $0709.9:.0 20 90 .7 60 .0970900307. 20 / 0 709.7.90.7 :89.070243 840230 0 7085099 89090747 0 6909.70905. !708/0399 8 23897.70 $0709.7..72.0.09090/709.80/078090507..2039.4.073.7.09507  ./.8902 4 30 /0970 7094709038978080-74908207.090307:9 /0247./03 0 5.709 0 079  !74:747!079802 709.7.8 57080.7909070 2089090890:.30880$650780 .0 90 .8920 0307.0 90 .720.30 /0 5.7 70947!74944990$9099    07./4709 0 .70 2-.70 90 !708/0399 /0 70238979 $0709.8.8.9090 90 907.3/.7 2-74908 /05:9090 089. 90 .409 30 17203 0 .70  709..3.05.3897 !:30. 70947!079802!4.7.702-...7 !079802 !708/03.

.:/9470 5:- 8 5.8 . .909079..9409 3.0789090 -.89090747005:-042-09.0 /0 42:340997:59/542.9 /0 90 9.03/05:30 84..9090 90 86:.70/9:. .89 .60..943 90 9..0 77:0.0 3.4-09095:-0 .0 3899:.0.7143009030970307090/09708 O .2:79 /091434:60  ..3108929908042-09..0.899 507./0730970/90   . 3070470 60 5703 900 3/07003 0 409.7 30 #05:-03 0 $650780 !07 42..:302.0 84.902.9.7/:7 200907.7.05:-0304703 480.90 .9 507-.30905078.07024380 79.903507895/030744300903/079  472.77050800/097:5/542.403 3..7090:.072.70.0 480 .89 507.909090.7 30 7.2:7 42-09.0  .79890202:090090  023:903/.7729 2.9090.0 79.403 3.0 0 4.908  0 42.2039 7. 507. 97:5 /542.90 907.50930-07:802 O !07843.0 90 3/7820 . 42-09..70 1:307. 24/. 0 30 42843 90 .310894030/01472.930507209!74944990$9099 $5.9409 379.0:.9099 O !07.0 4-090.9 .70 0890 0 /097:0820 507 97:53 /542.39../003030!708/03990#05:-08089030/905:30 5472:3/ 90.90608 90 703/.439 507.773 5080507843.0 %0 9.90.070243801:30-70  0:92 507 30 40 90 . :3.2990.07024380 80 . .070243801:30-70  40.90907.79.03/48093080289030909.0902 2:08 1:30-70  '03/4800301..7.7 20 4730 8659.  -0 0 5080820 480 949..70 507-.9.89 0/08703092:3/902. 08 3897.7507:9247   07024390 1:30-70 890907470 /0 79.2909..390 507 47.03/290089903897./23897.9:.03/470 428437:. .0.. 08 3897.0 3899:90.909307.323 0 .7.70 O !07843. /0 .87.8409000307.4309890907470603/7470/0.02002730 903/079  790243:2039480. 3899:. 90 42:39099 3/0742-09.0 472.5/.70 1:30-70 42:3.09 20 '03/2 90 089 90 3897.730090 7.899090720.89090.90 .9090890907470480507843.9.7./4 /0 %' .0 90 81.9.90  207928080.70 O 070608. 42-09.90909 0 . 0 23:90 480 20 8:20 0890 30 8./47.70 85. 0 80 507.

 79.0 47. O 70238979   908903.070243 1:30-07 3. .30 . 9509 .73040/09077947 7.0 %0 9. O 3897..03/079 %0 9.32 8.7 7085093 0 2079:.03/47 90 .909 90907 60 507.9090979.9.7 O 709.09 3.7 07024390 :89.-0093.70.7.90 &89.70 85.2:742-09.03/480930897.0   908903.7990:.7:.03/0790 #05:-08  &...2:7 3899:.7089903897.720:7007.2:73899:./23897.. 89090747 .7 -.7.7 /01.84032090   070243901:30-70  070243901:30-7030#05:-030$650780.770.308303070.7/0846074093.09086:.9409 20 .30 890907470 79.:7 30 41.507843.5:8909.30 O !708/039#05:-0830/0970 O !708/039#05:-080207:. 507 90 7:.43960 .7. . 85.90806909.03/470 '/0.03/930/0970 O 709.0 60 : 709 1:307.9 0 42-930.2403 /07 30 290890 20 90 ./23897.2:7 42-09.70:0930802890.31089:.070243 90 703/08820 90 .4930.0 0207:.7201.7 O /4 507843. O 709..7708030.0.  . 6005077.3.30990.7909  0 7.9:7 840239093 /0 2.80 .308977090:1:.7 :.0 30/0970 O 709.893 0 ..:94790909 .. 6909. .09021.7.9090.7784607409 20908903.03/47  .774803 30 '..8909.4 .0  !07843.439 :-0091:307.97:574. 574944 389780 80 -74908  #.6909.430.908 890907470 0890 20 . 0 30 570109 709.7089903897.03/9  908903.7.03/2 90 089 90 3897.930 94592-::.7050802.070243/:0990.090907.4.70 :89.9 5747.3409 507 30 !708/039 30 /0970 709.07024380 2479470 60 47.03/470  .3403 3.0:9.. .:302.0 /0 4 90 549.7..03/483 3087990307.409 O !708/039990#05:-08  908903.54 /709:08 90907 .773/709603/72 /072 20908903.3/0-.03/480 70238907 ..70 0 :89.03/ 90 507:9409 20 30 .97:574.092.

70 8909 90 :.070243.9090507:/088080  !7. 507 1.0  0 90 9. 0743 .9.7 /0 507 97:57403 0 3/079   .03/48:7 30 897.7/3 0824709 0 42-9 30 4-093 0 :99 3080 1. !74944 $9099 5.3/.03/0 90 .0 90 0. 0 .03/4809 -.2.7/0 /0 05:.3 5. 97:574.30/709603/72/97:57403/07  0..02 5071.10729090 3/079 0 70 .779 .30 !075. 90 19:.2 3070.9.03/480930430!.03/548.80 80".308 /0 570 090 /709409 24947:.9 0 42-9 !7... 60 00:943 2...89009 0 :6 90 /047.6/908.7 90 '.070243 2.3097:59740930.03 30 02-0 /0790 :7. ..7/08 80 #05:-08 /0 97:57409 20 .343 090 4 1:307.9 945  2-::.00309507.070243 109.7 3809 3..7.94 480 5.7.70 : 1430 0/0 42.7.8409:31472. 0 90 3/079 0 57.50990 :6 /0 84607403.04803/430 70/03.8 08.0 - 90 .-990!079802 908903.7.079.03/4850770703030. -.709 507843.709 /0 507843. 0 3/079 20 :314720 .7 9.7/089007709 !07:89.79.. 0 85.9901.0 90907 60.70/05:-0507507.0397:574. 0 3/079 0 .070243801:30-70  %7:5903/079.0 5:-0 .0.203/090.4 .90909 0. !0802.7 20 1.0809007709 489:2 /0 7.O $01990$9.7:9 7030$9599070238979 507. 5071.095./4.8300 %7. 5.7 090/ 7.9403 85.9:..479090.70.2..90 90 #05:-08 80 $650780 . 8020 57903 3..0979.30 .0 !.890 89099 .3/0 20 97:5740 90 70/:9:. 0 47909 -009 30 4703  7.72   0702431:30-70890907470  :708 3897.99 90 9459 4790 2-09 3.77.03/48095479709903/079/03090/.2.509 -7 :8020.9:.39.2:742-09.03/4809 30 47.60890 /542. 97..89097:57403/07 97030..8 970 ..0890.90909 0 .70 30 -:0.9990437080.7 3.30 090.8 897.0.230.780 1:30-07 .03/3/4/.0 !07 70703 0 42.545:90890  4790 0.03/4809 9.773 5080 709. 3709 30 42843 :-0350800/0!74944$9099  !74944$9099447/3435:30320.092-.0 770:409 3. .7.308 70947300 !4.0 080 30 ..7/030#05:-08 .90 90 07709 0280 90 -.30 507.7 .2:7 42-09.909040880603/729/0730. 20 -73 0 :8020.070243 0743/097289 .070243.43.0702430890907470 1:30-70 /0 1. 84607:.:7 #7:0.2.0 .

9090 90:.70.49   0702431:30-7079.. 0 42..247909905072479802 O 1.4930..49 5.43 O #7:0.9 89090747 507-. 7.7403 $503209 0 1:307..7.770.. 41.7047.779  &.90 0.07/709:08 O %7:574.0 47.4 .03/079 O .7 -03 507803/0903 0 7.9090 90 . 0 .7708.5.470  4.720 . 507-0093.050802.03/4809 30 2-.008479:.9990437080.77292-.2:7960/4902-:40.79.03/480957.77 %0 8903.03/4808 8050802.3041.90..0  070243.97:...08 80 . 2.720 0 .7.2.9 0 3/079 $:./7.4 /0 . 2077 /709603/72 507 3/07.0.7.54.403 3.0 O #70:2897.0 507843.908 : .0.07 97:57408 -.7.07 72092-.77 .9:..0 8:.0#05:-08 O 4947.3820 3:80430 1.7.70/042.70 O 419297:59/542.0 0 4703 0 .99909459/01.3/4093.0  070243..720  43:..77 0 .080507. 0 3/079 2077 /709603/72 507 3/07 .9 O 070243.9042-9 O -./7.3/. :89.7.90.94093.908460729 O 07.909 . 30 .433 507.7 4790 5072479802 3809 /709 .509 -7 :8020.20 %7:574. 90 8903. 109.70  070243901:30-7079..90890.9 42.7. 20 /7092 2- .5072-0/0942420390708470 O #70:24990!.7..5709 3..90909 0 57.3/0 97:57403/07/0908903020.4820 /0 2037.7.09 O 89.7.3-.480/0.3409 20 003 0 1..908 80  ..899 23 .7708.8 2-.09023.093: ..30..770.050742.203 0 90 3/079 /0 .08 3897.772930'./0 3..4 609 1. 08 3897.208 30 3899:.3/403 3.2:7 20 5.3090507187030503 $5.3403507507843.. 47439.0702433:5072-.49 !07843.90803 0 548. 90 89099 !.03/.773 5080 507843.70 3080 08900 30.03 7.9:..09.909090.090890   !07843.8 90 8903. 26 1.03/4809 .4.

908 30 -73 0 .7 0273 0 507843.909 ..908 4244: 8659.  080 30 507843.3 30 -73 0 :8020.303.07024380 /0 8503209 0 1:307.3:990507843.7:.070 480 238907 5:30.608430/02:3/08890300/0./009030.8. 87:.8/08708305071.9099 60 5071.8507803/0903201.508    070243901:30-7030#05:-030$650780   .54894 7023897 /0743 208.909990:.70/9:.7403   7.7729 90 30 507843.608:08  !071.32 .30 208.2-.7/3.70 /074303028433507.90990:. 80709.39 :780 !708/039#05:-08/709409!.89 /0 30387:.507803/090801:3/9 .4-70930.89 .79.903  080 3/07743 090 30 709.403 3.097.790 549 90 30 8909 90907 .77089603/743030 0890/07301:3//05.899/050790-070 80323 507.0 90 .79090890992:3/90843030. 3:80209/7094033:3.9 507-.5:7 20 090 7.0 :94790909 0 907.608:0890970507908570:73:8020907.60829 /:099 5072-.77 !0802.790 :.990.908/542.030507843.9.43507..7-03 3:8020 507843.8920 .3/077:.79 90 89099 90 '.9. 3/07743 090 424409 8659.7 5:30.909 90 .608:0890. 2:3/ 90 /0743085.89.0 90 . 3899:.30 3.0 5071.7.30 5071.070243300.203 .3 .89 9.730%7.60.908   '/0.943 507843.7 8909 60.8920 23897 8659./473 507.7090  07.3 507 90 .

8 .7 :89:080 8!708/039 8 709.7 :.39085.. $909 %5 #.3: !708/039 #05:-08 709.7 709.0 309.7 :.7:.03/299008990 3897.03/ 05:909 .03/ 70238907 !708/0390/:7 #05:-08 #.0..89.03/ 8 70238907 03709.

8.3/.03/2990 3899:.7.090 .7. $5. 42.7.439 42.0702.70238907 38907!:30.8770:4708 9038978080-74908 7.-.43 8/709:0830503843 $5.8770:470890 /0 # ! 79.3 $01$9.0 0307.040 5490                                             $  ./47030 503843 $5..0 79.90:9.-.-90&89780 207908.8 .8920 38907 /05:9090/0 90-.90!708/0399 /07023897985.790 841.790307.70480 &89.720 /090-.03/2908990 3897.70 &89.3/./.39/.7.39.

2  /07409 7094780 80 !749449 90 $9099 /:0 3/0:7 90 30903574.803 20 . !#'&%%  !.5479.018207808097030/47.79905071.090 .:48:7 3. 5071.7 7 /0 90 30387:.7.79.82.0 3/0742-09.790 /039909 57.93/03:.3083  O .03909 /542.92.90 47. 80 -.80/:7 O 472:.79.779030.03/084330.0 /542.770.0/542.79.0603/7293..90 70/0390 30 $6507 -.1.7 30 #05:-03 0 $650780  .9990.12037.0-74908  !.82:2 /.90 507.7.608.3897..84093/780  0708.7:.0 .70 90 5071.201472.7.79.03 450 8 1472:.70 .307409.70/23..79.7.9232:22:47/02. /039909 080 5.73   90 54908:.309.8920 20 507.07-.309.8.309.7284330930 $6507 03490803409027/01:3843009507843  !07 9.30503  0 .60880 30 / 450 473.7 !47.723 0 .89/490090 30.892020. 70947.1 90 39:7.73  30.080/5. $01 5071.90/03990990840350730.9:.80890/030.8770:..608.60880 50790.70 507 734..09025.0 90 .1.8: 20 070803 79.908 90 5.0984607430/542. 507 5..2-.01820780 .7 3.7090.01820780805.0 /542.7.54790890.0805.308909.309.893:70.309.70.6909 0708.8.90 4 70/0390 90 .20.8090 &89..9080  .88659..45014947.80847909 /0 10209 0 970 2-.090.90 90. .8920 3.0 90 .09073905071. 30 80.70/9:.90 /:09 90 207709.8.922 22  .03909 /542.0 90 5071. -009 20 490 '07-.0.0:97040954.090507.0/:7085.9080 /:0-.608.7 .0 20 14947.30 7094780 80 !749449 90 $9099 30 389730 0 !:30.30$6507 341940920300703897.90/039909908403.  0 2-.892 :7202.790/039909  0.803 . 507.1.790890.60880 /542.9. 438:470 0 389780 80 !:30.70/9:.3.0 !:30.4397 480307.7 /0 .3090303490.

88659.43820 60 3: .90 /0742-09.2 57..3.9089908..20.79..908905.90 /0742-09.9048030 7./03990990.80350707090 5.43090 030 57.9990!4.79 90 5071.480 /905075.921.7903 0 /0399099 /:09 90 -009 2030070 /0343.0 /0 2:39099 /542.9./430 90 3/03 30 20370 90 5490 89:/209 0 8408 80 .309.900438:4709024808 /07 .2.79.79:.7 5071./4308403 4809024808 2-..90 480 7.6080/542.7 303 24803 .343030390309038970020572.0.8900302-.790 /039909 90 9.090807-29 /0850.9479  .30 8909.0-74908  07.70 2-.702-. 2:3/ 90 .79.803 20 .0 /0742-09.7..890507/4729 0.7:./430 90 603/7430 30 $65072089.79030 /0399099/542.890 901020.790/47040.09097060-.74328433090890/097:.00.0905071.90/0399099/:099090033070947300 !74944990 $9099 57.6080 /542.0182078080 8.73  02090.80.79.3.3038978080!:30..70 :2- .090./039909-:5.009 /0 2:39093 3080 .3897.203/470/060-.009 /0 2:39093 547 2:3/ 90 .70901.03/08409 20309070 !070903/6090309.0880.803438:90/0795.208  0 #05:-03 0 $650780 0430 90 /70903 0 57.70.309.729902-...789:/2090.90 480 438:470 102090 9 90 5. 7.6080 /542.79.0/0399099/029409480/0.0 90 .5479..743.308909.07/05.0 90 7..0. 0 .309.803 .309.790 30 $6507  02090248082-.0 4 /:09 90 84607409 0/0 20 14944503 0 .80  :7.30 428.0 2090209.708893.   !07.8032-.3.9 -./430 90 0430 57.1.0.8.9:830. /039909 740 5.709 0 8430.8920:72-..0 &89.70  .908 90 5. 603:.7. /0603:. 5.309.7.890908.79.9  :7 30 . 0970  0 .88659..70/929 /0303. 0. 3:2:3/90.574.9.0/:05071870.70   0.7305071.8.309.0/:7085075.0.3430209.5479.893:730.808479.70  :7 -009 07080 507 5.6080/542.

50784305071.8 08.7909071.69:7   $07-08957.7 3.190 507 5:30 90 1.99  0#05:-030$6507800409905:30840350809.770.7 /:09 90 090 .0 90 :.0 90 25479:.:20572.70.430 80 /90 3. 3.608.9 64183 0/0 8659. 284309 /542.9909 :942090.608.840 0/0 90 9.574.19/542..0 90 .7.9099  %0 90 807-089 57.70.0 90 28439 547 30 /4 7.73. 0 970 20 .2930 2.439301:6 30 #05:-030 $650780/027.905:308:.080 /5.7903097090/039909937054794.7.708 90 2..90  !078430/542. /4..309.430 85. 8 8:7209 84607470 803/0908470 60 : 9.0 .9 /0742-09.574.70 90 5:308:.908 09075:3082  : ./0880 /0 30.4820 507 507/472 79.70 90 30.780802 /0 30 .0/542.94032--. 50719209 0 907.309.30$65072:3/90800 20.0 /542.90438:47:.80320.% %/0%# 080   :27 .54 90 -07.03/ 47308 480 3.   !.:942090.7.4.9.!74944$909990070808805..439 8659.9.90 /0 47.0 3/0742-09. 308909 97090 !.  /:03 -070 90 34:7 !749449 90 $9099 0 5075:90 20 090 /07409 30 !749443 0 $9099 4 20 .9030 $6507 5.902085072 3:04389.9 5071.909  0.208602:3/90090/0.20880/542.3.7.0 90 5071.209.542:39093   !:30825089.03/ 3.7.0 5:308050930 708509290 08..70 :7 .. 2.7703305:309050784309807-08 $507-2970 /:09 90 5.0901. .89 3:27 970 3: 2:3/ 90 . 30 . 12 5:308 /4:2039 507.7 90 5:308301:6  $07-0890:.608.% %480%#  . .8.9293.9:8 603/729507.3.40 3:273089.90 7.9:83057..0 7080 30 $6507 /0 89.73 547 3:-03508030507843.8..00.7090.. 5078430 /542.03070.090807-08 90 :.080 /0 70850940970.0:05039.20.

 90 907.7.8..0/0742-09.54 90 -07.7.7.9409 0/0 507 . /4. 90 80 90 .808479309.90 2:3/ 90 25479430 30 0207 90 970 5.3470 /0 9.. .9.90/0 7.3.080.7.770.20284309/542. 30 .7.%  $01.3090-.080/5.0 : 0509 9.. : 307.03/ 3. . / .8.70 6020 2.0/542.080  770: -.:.03890 0 850. 9.9028430.:942090 507 507/472 507843. 438/07409 507 -.:.:9420909 0 25479:..

8. 5.09 3. /4.89./4.03.8.70 8/0.903/079 7.7 .:94209 90907890802:3/902547940948090-0930.09:70 2--. /4. 3080.. 2547925.7..8 . 90 .3./4.01:3/95.8.9099  $01.70%  !071.4 0/0 0 807-29 79.:94209 90 25479:.60890/542.90 438:.574../4.808479.9/0742-09.03070. 90 907.0 90 850..30030.7.9. 90.08 0509 9.29 90 30 507:/0 40 232:2 .:94.:.9..3470 /0 9.70 % 0 .9.4:94209 507 507/472 507843.73.03/ 5.30 64190 . 30 .90 80 30$6507 2:3/90 8083 30 .9.038900 850.8.90907.3470 /09.0:05099. 9. 90 80 30 $6507 2:3/ 90 25479430 30 0207 90 970 5.9 0 .08.309084607:.:.54 507843.-.7 5.304803..

 /4.:94209 90907 89080 2:3/ 90 25479409 480 90 -0930 .908 90 5.  309.3470 /0 9. 90 80 2-.. /4.309.0 90 850.8. 90 907.03/ 5.90 7.7 3.70 . 9. -.0 /0742-09..808479 9.3.. 08:.7 0890 84607:.8.8.90 2:3/ 90 25479430 480 90 -030 30 .:.89 507 507/472 90 970 30 .8.7.709 0 5071. 90 907.0 /542. 9. 3080 .8.038.608.9.:94209 0 .03/ 5.0 /542.3470 /0 9.5479.

0902 -703/.3.. 0 2-077908 80 970 30 $6507 :942090..54 850.:.808 20 ..7.90 80 2-..8084799.0 /4 90 0403 90 25479430 480 90 -030 30 $6507 5.. /4.709 0 5071.090807-29 .9.30 30 .8. 8.608.70 % /0 %  309.5479.090850.7.0 /0742-09.790 /039909 90 .803 20 9.70%# 080  0708. .79 /0 -.0:05099.908905.3. % % 480 %# 080 90 2.038.0 -009 .0902 5. :942090.7708 80 /09708 480 . /9.309.90 7.8 2.0 507843.:94209 2030070 2-.0 3. 507 5.0 : 0509 9.0 /542..890 2:.8 5.70 /0 .

038.8.9.8.90 7./4.0970 507/47330.0 90 850. !74944 $9099  438:903/079 5.8.0 /0742-09.0 /542.708893.90 2-.  .5479..:.9.70 .60880 /542.905099.08 90 5071..790438:.7.90 2:3/902547943048090-03030...908 90 5.03/ 5.908  309.890908.709 0 5071.608. 90 80 3.70%507507/47208:.3470/09.79.:9420990 .3..0 /542.

7.54 7./23897.90 ..9:70/4. % % /0 %# 080 /0 20 00".:94.039 970 /542.94 .808.3.89507507/472507843.057209 507. 5071.7:2 5071.309./:09905. 28439 /:09 90 5.770.7 30 $6507 3.0 20 9.9 .329 .8.7.09:70025479:. 3.8.9 .608 /542.09 .60890/542.:94209 8/0 14944503 0 .89403 3..:942093 0 90 :3/079 30 80 5743.05729. 90 907.0 .0/4. 90 .3.3:..90 507 70703 0 .7 30 $6507 90 30 . 5743.8 90 090 -070 34192 /0 .7 .:942090 60 507. 90 80 2--.9.7.07909230/.5740/:708/0 5072./4. 9.0 90 507203/:7.8.90480 7.70 . 90 80 /:09 90 -030 20 3490 .20"0.:94209 507 070 90 5.% 3/6090309.70 .70 /0 .07-.7908 80 /0399099 30 7.0 90 25479:. 4.90907.9.0 90 .:.3470/09. 08:.039 /542.0.90 438:./542. 0 !079820 0 $07-20.8.3.70/9:.32 '079092 70 90 2. : 0890 /4. 0 90 .0507843.9080 90 7089729 30 7094730 0 !07982090$07-20.490985077089723070880..:942099 3. 90 907.3.090%7. /0 903 90 28430.080.9.7 50784309 .:.3. .7 50784309 .80 20 .54 7.7.090%7.70/9:.. 20 8507 438/07403 8 5080 507-07080 0 0970 .7.:080 3.8.309.7.9.308 08:./23897.70 /0 507/473 8 803.:942099 30$6507.8./23897.:942090.9. 9.89 890 90 .7 /08743 9 2-./23897.608 /542.05720.7.0 070803 0 970 30 !749443 0 $9099 30 389730 0 !:30. 302494090 !075.07300#05:-0880 $650780 2:3/ 90 25479430 .3.03890 0850.9080/4.3470 /0 9.:942090.8.9.79 95309 3:27308.9. 90 30 5071. /:09 90 /07409 30 !749443 0 $9099 !.80/4./090390970 2:3/9097. 30 . /.09.090970  0.03890 0 850. /4.90 /0742-09.3854799#7:47  8084709 4254303909 /0 50809 0 02-29 90 .9:8 90 3090 480 90 7085479409 5.9507.0302.0 0 7.9 /0742-09.7.0 90 %7.90 . 90 907.. 0890 507 507/472 507843..9   7..8.70 0 .:942090 2.903/079 7.709 0 970 094 5080 8430 -.3854799 #7:47 30  .039 970 /542.3 /4 90 507/4709 .9 480 5078430 .:94209 027305743.3470   :7 25479409 30 .709 /0 2-0890909 570 970 094 .0480574090.3.89:0/0507.9 /0742-09. 5./0742-09.9.381074095.9.70 /47043349033070947300!07982090$07-20.7.09I30387:.8920 /:0 803:.3470 430.9209/09.893 :7 2.3470 /0 9.90907.309.803 0 .43820 8659.0209.80/:730149445090'079092/4.:.9.9 /4. 49.880 370309 /:0 -.7 6023 507 90 .75.7 3.709 0 50784309 /542.3.3854799 #7:47 70947.54 30 . 3.54 30 .3.9.90 /0742-09.9 /0 .908802547929  !07 5.803 0249409.:942090.6080 . /0 903 90 970 480 90 30 507843 90907 20 89.54 82-409047.608.3470 /0 9. 507 5740909 0 3/7820 .773 9.30 5071.70 0 .

7./09 .8.6080/542.20.:9420995075.9.7.0 90 %7.90 7.7.38107:0820 90.608:089 90 47.0 /0742-09.309.0!0798200$07-20.709 0 5071.9.8.9.038900850.:942090.7.70 .90.07-.7:2 /0 9. /4 90 2-.9489094803/7843574308301.99 90 !4.:94209 602-.9.703:.70/4420370  07.9 /0742-09.0 30 90779473 0 #05:-08 80 $650780 90 90 .:942099 /:09 90 -009 2030070 /0343.  0 7. 0 !079820 0 $07-20.0 90 %7.90 438:.:. 14944509 0 4397.7.0 30 2.8909:730.70/0507843.:94209309 /0-033090907 9.309.0 90 3/079 7.7305071.9 0 3/079 7. 70947.720149445030574.30  5.7090970 /:0990-0308:7230.80 /0 90 3419409 3040889 !74944 $9099 84607:.08 .790880/03990990507843.60880/542.9.0 90 970 .70   !071.037   !071.0890507507/472507843.893:72.893:72.8920 507 3:273 0 9..892 90 .99 90 !4.90809.90 80 2-.:.3.3030979.803 20 00 /7092 8659.30 90 /097:.0 90 850....7.9 30 #05:-03 0 $650780 !.7.70 .3854799 #7:47 307.3854799#7:47   !07 /70923 0 .0 /4 90 090 30 20370 574708.  %.8909:7 .3.%7.7.908 /0742-09.30905.90 438:.6080/542.060 .08 80 /0828060.090%7.:94209/90  :27 9.6080 /542.038.7.309.3. 603/7430 20 8:20 80 30 .90 438:.0 20 507.7 3.03/47308 . 70947.:94209 /:09 90 -009 2030070 /0343..3.9 90 /0343.8909 :7 :2-09 9.7.29  0 7.:94209020 00 ".30 428. % % 480 %# 080 /:09 90 3419430 !749443 0 $9099 30 389730 0 !:30.8094 .7 20 14944503 0 574.60890 /542.03.85.80 /0 90 3419409 3040889 !74944 $9099 84607:.. % % .708 80 /030 3.29   . 90 80 30 $6507 8 /0.8909-703/.70 480 2/8 970 349.2 57.08 . -009 2- -.03890 0 850. -009 57.903/079 7.3.7.8:72000 /70923/0742-09.03 0 0:.3854799#7:47 8/0149445.990/0343.709 0 1.908  .2 57.38107:0820:7.0 90 .893:73:.9% %/0%# 080 3:.9/0742-09...:942099905.7 30 !749443 0 $9099 /:09 90 84607409 3.7284393.309097.30 428.0902307.30 7094780 80 !079820 90 $07-20. 0 ./479 480 5071.7..70 /0 .309097. 90 5.3.:.0909709..9.0 0 /07:.5071.3.2-.0.3.7:2 90 08:.07-. .8909 :7 .70 0 .07-.9.308 209.309.309. 90 80 30 $6507 8 /0 .30-07089-0703307.90 $9-0708 00 ".54 %# 080  07.80880 2..

09097:57408 /:0990/0740307094730 0 !749449 90 $9099 0/0 90 /03.9 0 .30!74944990$9099 $0947!7./4.803 20 .0 /0 :120.0 0 3490 .9099 480 :7 5. 0 2-.90 -009 30 -./4:2039.72 90 28439 90 970 79.70. 708 30  .90 149445.7 3.7/0600430803/09905490  #70:.9090. 80947 8/0 2.7.7202-.90330...90909 0 :.0470301:6/07302-.9 0 .90.720 .608.:942090. 0 !0798200$07-20.0338978080#03/9!:-   -..803 20 00 507 .0 90 %7..709 0 5071.07-.90203490 ./03:27..8329 O "0390 /0 2.07-. 90 770820 90 5.0/02:39090.04803089. 438/07403 90 90 9.0790943080.00..80307.770.90    0 7. $6507.83:.709 0 50784309 90 /4 .574.309 90.0 3.: /0 507/4723 0 970 /07409 30 3490 .720.0 /542.8 08.0/0742-09.057.3.9290&7/079903897990#03/937 /.8 770:.0.309.008  !07843.0970  0.07-..90 /0 507/4723 0 970 .77.90 2:3/ 90 803 30 $6507 6030 90 ./4 4 02 .70  !07 5.9507.0.8409 20 2.9:830.057409 30 -.709 8503/09 50869 24:8609 . 0 /4:20399 90 77089729 08:.608.9.07-.60880 /542.0 /542.70 84607403 2097:5740 .74035071:3/289 3.773 20 ..608.0  309./0909..7.05.90 79.7 027 ..720860/4904907409  !07 5.720 5071.08905.090%7..080307./542. 70947.7 :3/07 907-29 /0 802:3/0.090 7.309.73.7208 60 .8:720.0/:099084607409 3.180.7 30 7.8909 :7 507843.7:29 30 7094730 0 !079820 90 $07-20.393090970  %0 9.309.3 %0 /03.7908 80/039909908:.9.09 /:09 90 030 .9080507.90 30 .30 60.29 90 970 0890 8:-09 770:.903  /90 5.:9420909 284309 0 970 20 3490 .90470 5743.3854799#7:47   7209/02-.800943209.0 089:080 90 90 .0 /:09 90 090 87:.9 % % /0 %# 080 /0 009 0 ".908 /0 507/4729 90 .9.30 90.83:.7.0 90 70. 149445.8909 :7 2.0 7. 90 .79507203/:7 /:09 90 -030 90 /9:7 43 0 60308 60 -. $5.0 90 907. 2-. ..709 0 5071.79 90 5071.7.7. .3854799 #7:47 !.0 /:09 90 9030 9.07-.908060.08905. /:09 90 -03034192330!7494430$9099 49.89090.090 .9 507.7090. 30 2-.309.

73.90548.790880/03990999008:.9.:.50790706030.60890 /542. 30 $6507 0 6030.8:7 20 .79.$6507 4309303 2:.:.!74944$9099  !..1808 080.8320890-07030 205.409 20 5078433.4097.90 90 .608..90473008503/0.73.9080.30 800 /:0507-.790 90 548.. 30 %7.90438/074090.0 /542.5071.0  !74944 $90995.20.7090.0/0.1803904:.9090.7.7!74944990 $9099 49.90 /4 90 207709 3.0  890 0 3/.01820. .903..7.790708503209507. /0 2-./0./:09900309070109:.70 90 .8 20 . 5071.5071.608:08 5071.3058900507843.0 90 08.7 1:9.30 90 /097:.7 20 .0942-09./4320.750790706030.7.79050790706030.0 90 77.30 .9820 O %09.08905.0791.20 37090-. /0 90 2-749:7...94 30 .8020.74  /.:942090. 5071.90 /0 7.08/542.90  !489./542../:0990846074090/020149445030.7.60890 /542.89  !071.30 30.0791.7 3.9 480 90 807-29 08:.8. /542.057430 3090 :3/079 ...90/709:.08 /542.9.7/07304030 /::7 O 309. .7.90  $02-2 .90 /490 -009 30 97.0902 :7 0890 084607:.09073.090.83.70/03/0742-09.08480548908/542..70/9:.3./542.7:.7903 0 /0399099 /542.20 /03912 /4 90 1:909 30 97.70 $:-090960.90 .79.07454799 : /4 90 9.393 0 .393 0 07454799 90 #3.7/0 9090 507843.03. 30 #05:-03 0 $650780 -009 30 -.1. 70897403/0.7 9 9030 ..8.60880 /542.70/9:.930.3903/542.:.0703 0 89:.70 60 90 /08240 803/093 0 270 /:09 90 84607400/0. !74944$9099  .3.9/0802:3/090.30%7.03/3 3.08/542.0 /0742-09.929 2- ..3090303490.903.80 /90 49/:09902-..790880/0399099 905078439 1.608:089 0 5071..903507.98.07-.70/9:.90-009 20.8340330$650730 403050789.608.30  .09073.0.439 30 1:6  !489.90  5.9080   #2-:782% ' $  #2-:782 9.

87.309 070243.7545:3 :747. .:9479090./08/:09.0 :780 . 709.7:.70 30 :314720 .7:9 709.708990".7.8.0:747. '0907..-990!079802  709.:.0840230202.880 .085. 7023897   !708/039#05:-08 03.90024203999008908 0:9223942-09.8970         .03/9 $6507 :.72.03/303808 -.03/  3897-74908 $01$9.43!701099 !70109 7023897.:947909 603/743 25.03 3. :89.7:9 3899:.309 08".781:30-07 '03/4800:74708/0570020/4700879990:6 9230.7 !07:000905.7.070243.9 2-.090243:2039 030$6507  '0907.%$  '03/48.243:20399 030$6507 .

070243.07808070    .029900970880!708/039990#05:-08 8!708/039 %7-:3.9        09260. %7:5542.

7                                 070243.90082470.7:7/ 03872  07099   7023897         0/.09260.03.07808070  ---- !708/039  089.0.305708/0392                     .                  %019:.03/480880:7470830'.770.7   %019:.

I3 2-./I   7023897603/743   &89.433/00.03/483 :747I3  7023897 770:43 :747I3 /0 90093I54.89 0:94032.I3/7092.43603/7433I3I7.70          .70 !I7:09 .43 .7801:30-I7   00.7/0880#05:-08   70238970..3/.7 .06I 2-. 709.03 2-.0  /..433 0:94039I/230942-I9.3I8 /0 42.0920.3I:747I3 00.7I9 .840920/00.8:89.. 0 70238979 !7903 3.  $& ##  666 666 666    -I779.39..88I 8I %7.7I.:947909098659.3.

-.0745479    !      903/7820 !                                                    !749 '!          -79./00.:9479099  2-.9   .03/92  !74944 %7:574./47.03/079  5.3.0.8.08:908 $0320  . !79030...3/0 0.

8.  !07.0../47../00.30.3/0  0.0.:9479099  2-.-.03/079  5.08:908 .0745479    !      903/7820 !                                              !749          -79.03/92  !74944 %7:574.9  $0320   .3.

!790.07454793 030%070.030.070243.                         $%! !#$$   .

 .

4392/0.439 53 3I 90 2-.433 .  O 0 2-I77903 0 .7/03:947909990.7I90907I9I/00.:74327I80.7  /I74I 9I 9I .8...03/48033I54.3I9.03/./47 .9I8 9I/709:.574944.2-./475I7.409 20 .03/9 5I7.8.8 .9I8 /0 70947!749449.90 8659.7 3.7902   -709 :947909 2 /0 9.

7.3I3 0 97:574I88I3/079   42.0  .I3 :9479099 2  0:9403230942-I9.I88659.3/.2:799I3/0793.3925.0 6I3/72/03/0729I1.609 147.9I/:9479099   !70.03/0. 3I7./I  %0 / :94790909 53 30 54/:23 0 3/079 : 603/743 3I .39 97:574I8 8I 3/079 5.709I9I/.703.70238978659.7 .

70238972 .  !70.392/00.43923..

3I2....9:.7   .3.8802I88I5.7.0/00.  '03/48.439 85.08959  5.

  0 / .308'! 0....0             ...        $.439 .!79.3.3       0.9I7.070243.7  .0/00.030!.05749449  !74944   .'!  !708/0392  !708/0398659.9307.02..3.3/./..

3/. 90 !.3943 20 !708/0393 8659.75079.4305.              .0   !708/039 2 570.0   !74944 8460743 90 / !708/03909 507 .403 /0 3803 /709 54/:29 90 3/079 43.7/08.030/!708/0390.03!708/0399 2 .85.72990230.7.89097:57403 03/079 3/..9 603/74302-7.9:.08143 00:92 239 42-09. 90907 0 /00..7 !708/039 8659..08460740920908903.7.7.5.9:.439/70940930.7 0:92 230./.82-.433 0 9!708/0399 2 /0 /709403 507 30 703 0 !...09 0 5.970 43054/:2   42.3943 .3/..7 /0 4303 !08.8403 20 / !708/03909 30 8..439 90 9 !708/0399 8659.9455073/0790!708/03992   !.609147.99 90 7..:3097:57408803/079 !./23 0 5747.7.   %0 / !708/03909 9.03/305. 603/743307.690880147.. -0779.3943 /00.3997:57408803/0795./.090/!708/03909.5079..7 570.8460743202.0!708/03992/04308 70947574944908460743 /0 570.1.99 90 7.9 8659.7 2 /0 .7.29 30 20/8090507.309.780.2:798659.9 -.7..0 43.:94302030507:0 90090   .709 0 /00.4303070.

                     0...0/00..03/079 $.9307./.!07.0.308'!  0...070243..3  ..3/.02.030!. %7:574.0  0/.439     .9I7.

709 0 /00.7090/00.4398659.740950730.0  :947909 8659.309.7 !.7 507803/0909 20 ..4305.82-.030:9479090.3/..0745479                    .8460743202.39 97:57408 80 3/079 5.72/0.1.780.690880147.7.98659..85.   :9479092507803/090920.89097:57403 03/079 3/.439 2 /0 533054/:2303/079  42.:94302030507:0 90090 .2:79903/079/08.03 :9479099 2  .609 147.72990230.08143 00:9223942-09.7.0 90/:94790909.30/0.7 %0/ :94790909/70940390/00.4303070. 603/743307.7.:3097:57408803/079 !.309.3/.432  :947909 8659.7 507803/0909 20 :9479093 2  . 503 30 2.

72.00                                               -79.!790/0507.2-..-.208:205.8060 5708380-.03/92 %7:574. .03/079  O 5.3/0 !74944 0.03/.00309.8.3.080 8:229  !790 !  !             .08:908 .8:20.:9479090.:9479099  ./473 0.9            !07.

%7-:3.0.7.$9.:9479090./0305075.1.8920  3897#03/9!:-                         .3/08.03/9  38907!:30.03/9   03709.9080   !708/0390/07.7:.7:.908897. 7023897 !9   3897:9:708    &      709.9080    !708/0390/07.0602:3430 08905./:29 "02.7:.090.0089./00:0802   8:72  !9                                                                             !708/039#05:-08   !708/0390/07.908$659.03/990$650780   7023897  .908:8909:080  03709.70880 '03/. '03/48.:9479090.70  709.

3.4.3854799/0%0042:3.08 3897$03/09880 3897!:89099'03/47/00.9/085.03/9 38907!:30.7:.70 709.9!45:9  !9 '03/7007.70 709.43090:..603/4/0330$6507  .8920 3897#03/9!:- 2-.0 3897434280 38977090880 38973/:89780/0307908 3897#70:2990%0779479/0%:729 3897%7. !708/039#05:-08 !708/0390/07. 890907470 90 %7:59 542.7!74944990$9099 !9 '03/7007..9080 !708/0390/07.7 549085.7.3/.03/9/030070238979  !74944 $9099 /854343 /0 85073/.908:8909:080 03709.03/92 3897-74908  &  38973.3.70 .4337084730%0. 42.099  .29 3897!:308/00890.30 90 8.899507/00.7:.8/0.0$4.3 507 30.88080%7./47.2039.87..3070238979 709.03/990$650780 7023897 .03/4803 30 .47.:.2039.439 38977829/0$03.7.4.:.308 709.9080 !708/0390/07.7.7/08 80 #05:-08 30 97:5740 0 !708/0399 90 #05:-08 30 97:5740 0 709.090.03/9 03709..0 3897:60880/0&8629 38970/89 3897$9099507390723 3897$909957.8.39 .7!74944990$9099  0 90779473 0 97-:308 '! .908$659..7:.7..9730 507.0397.7. 7023897 3897:9:708  &  709.085.79 90 :.

.99 90437080./0937 /037 90%0.70/:01:.603/7.-00985.7090!.                      . #.870/0880 5075./0337 /0/-.0  #.7.73.4309.308470820970908.008905.08503.:9479090.7088079.9793990:97399 '03/./00:0802 $5073/.

070243.0304-47730702389780                                                         !79.!79..30 7033/470   .

.43923.09:309/0.574944.9I/:94790909   !70./I85. !74944 $9099 .03/.03I4/3I30 70238978I          .93I54/:2303/079 :6I3/7433I.7  !70.392/00.709I9I/.70238972   7.0/0/00.2:799I3/0793.8 I.. %7:574.90..  .7.609147.4398659.33.9 9I /709:. 477/47 70238978I/0/.0  .43I 3.09I/00.03/4803 3I77.3I30 97:574I88I 3/079    42.392/00.7   %I / 7023897.8/00.4392/0.43    70238978659.857080.3.I3 70238979 2 0:9403 230942-I9.7/0824709042-9 0..73..0/7023897.03/0.I8 5.3./475I7.3/.7I.8.79.3.70238978659.39 %7:574I8 8I 3/079 5.0 6I3/72/03/0729I1.'! 00.430.3/..9I8 9I /709:.73.7 3..40920702389732   .03/079 :0..4398659.33I80830.2-..0'! .3I9.0702438I  %I/7023897.3..

60880/542.2-.070/03./.  472:.6I88I :27 5I7.69088I 097.6I8.7!   %! # #$$ ! #" $'   !I71.05.0 //.9.6I8 '09025I7 .0549I0 !I71.3I9.95I7/4.. ./473 .8.  2I792549I !I71..90 27 -027 0/099:3I6419I80 .6I2-:43 3I5I71.6I88I /708.7.9.9I89001439  %I/I3./0:3843 574-02.79I5071.   7.

22.

. ..

.

8I847908. 3/I742-I9.5447.32.9I907.70/9:.7   27 -027-.70:I89I. - $9090.

799I5I71.903I 907794730#$ :27.!7..957.2.9..9I9I9001439 1.0909070 /708.6I88I480 I. .9/01..90 /708.03/I899I9 2I $I3209I709478080!74944990$9099  .89 09  I3872%9:.0549I57.70.

.

6I88I    .05I71.   I3872  ':.

7!  / 450473.472:.0  #&##$!#%#"#&%&% %' !#$  ! % #" $ %!#$ %!# #%%&% %%  27  :3843 / 3I$6507 -027   %#$ #$ /.

2.

 ..

.

907 $I7-27 .72I /.79.  &%%%%%%!# #%% &% %% .2.0/0399099 542.7  I8:.

2.

. .

.

01820/072I /.  .

2.

..

.

73.80209.7083I$65I7 .70  "  #% !.9.88I '9574/29  7.80209.7.7.7.  /.4.%# .  7 249479  % ! ## #&% %% $"! #  07I3I  7 .2.!. !.  % !# &% %  %5  7 8.1.9:7I8 I8:.80209.%# 080 !.3470 3I02I79I    7 'I7909299I708 .

 .

5.08I  I8:.73.9I .  'I79092/4.329 5.4.3. 7 /.

.

7.03/I84I.3854799#7:472I/.9I . 3I02I79I  &% %! #% # %"#&%# /49I2077095I707I9I5.:942093089:08%5 %. 70897:.7I  /49II.73I709473I0$I7-299I%7.

 .

7.3I 2I .7:29/09.0  %7.  I80..7 8I343/.9I30/47I299I006.:94209I89I70897:.

 .

  .

3854799#7:47 %7.7.3I ./03I3872/7094799I!7494499I$9099 .6I88I480I.******** ':.47/9I5.80920006.03/I899I9 709478I8I$I7-299I%7.7:2/09./03I387299:. ':.799I5I71.

3I 2I .%7.

 .

90 !.80209.7.7   #&##$!#%#"#&%&% %'% $ %  !  "  #% #" $ !.8I7-2%# 080  % !#&% %  %5  7 8.!.3470  7 'I7909299I708 .88I  7.9.73./542.7.4.9:7I8 I8:.  7 249479 '9574/29  % !## #&% %% $"!#  07I3I  7 .  472:.80209.7083I$65I7 .

 .

4.329 5.  'I79092/4.5.73.9I .08I 3I02I79I8439480 7   I8:. 7 /.3.

.

73I709473I0$I7-299I%7.:942093089:08%5 %.079.3854799#7:472I/. 70897:.03/I84I. 3I02I79I8439480 7    &% %! #% # %"#&%# /49I09I8908I3I3:2730.709I8439 480 7.7.9I .:942090.70 /49II.908/0742-09.3.

 .

  I80.7I 8I343/.:94209I89I70897:.7:29/09.7.0 .72I5.9I30/47I299I006..

3I 2I .  %7.

 .

  .

7:2/09.80920006.47/9I5.3I .03/I899I9 709478I8I$I7-299I%7.3854799#7:47 %7. ':./03I387299:.3I 2I .6I88I480I.******** %7.7.799I5I71.

 .

0!7494499I$9099 %7.8:2049I3'07-.0/08I-.09I8439 /I74330 .0!:3I.09I. ':.73I450473.8920 70947./03I3872/7094799I!7494499I$9099  $032:902549I843I9I1472:.3I  ./708I33897.

7090 !071.979.9.4.60880. 472:.8923.7!%  #$!#!#$%%$% #%&% %'#%# $!#$  !  " #% #"$ !07.9/4.8.347090.:94209960/490507/470950730.

88I '9574/29  7.4.  7 249479   % !## #&% %% $"!#  07I3I  7 .!.39..79  % !#&% %  %5  7 8.9.73.7083I$65I7 .9:7I8 I8:.3470   7 'I7909299I708 .

 .

 3I02I79I   &% %! #% # %"#&%# /49I09I8908I3I3:2730.73I709473I0$I7-299I%7.7.:942090.:942093089:08%5 %.3854799#7:472I/.709I8439 /49II. 70897:.079.9I .03/I84I.

 .

7I 8I343/.7:29/09.0 / .:94209I89I70897:..9I30/47I299I006.  I80.7.72I5.

2 .

  %7..3I 2I .

 .

********  %7.  ':.6I88I480I.3I .3854799#7:47 %7.47/9I5.799I5I71./03I387299:.80920006.03/I899I9 709478I8I$I7-299I%7.7.7:2/09.3I 2I .

 .

0!7494499I$9099 %7.8920 70947. ':.3I   .0/08I-./03I3872/7094799I!7494499I$9099  $032:902549I843I9I1472:./708I33897.0!:3I.09I8439 /I74330 .09I.8:2049I3'07-.73I450473.

7 0.7 90. 8:7209 84607470 90 .930807-230-.08:729-009770:89    27 5490 $07-089 .090.90.3810740330807-290/542.7 3..8920 !7494430$9099  %08:74 2-:23 090 850320..7:.94093.09054890803:.60880  &302.99  27 !071..0!:30.30 07:.9. 9077947 $650780 /0 90 90 .9 -090-.230 807-29030/542.9090507:/0860 /490603/743030$6507  !07843. 3: /490 70305:3090907. 0 603/729 30 $6507480/078..0 9090705.03/9 90 970 90 4730848090.9073.9 30 -.7750785071:903/0603/72330$650790507843...08.8920 !7494430$9099 80 807-089 57.79.05070260  !:3082 807-08. 0 !071.090.3897.703897300!:30.8 ..    472:.60880 0  /708.01802.308039203:/49097.507.0 57.90 90 030 90 2-::.03/992/0605.90507843.090.0 507 :/0923 0929 30 .0480.9 0 970 90 /0399099  $07-089 57.8043.990907  %034194 20.030807-23929003090.970 9 : 090 2-.89200708.7 3.3090304903897300!:30..7205.9 5.09/490 5:3084035702008807-0857.3419:.9 .7$!   %#!&$ 207 -0207  /708.30803 920 90 090 20 40 90 5490 9.9027.0  4:2039. 5490   %9: 542.0 30 807-23 92 57.03/3 097090 507843.

208 2:3909 5490 2:3909 5490 !.9079. $9.7.9 4 507.9 4 4 309.7090 .907.7 4 4 !4 4 4 507.89090.10 %7.0 /0742-09.1 7.70708  438:/07  !:34308438:47 .9 7089409 80 /.9079.9  4 4 507.9 4 507.1: !4 !4 !4 !4 !4 !4 !4 !4 %7709 507 0829.9.3089.70 !4 50790907.70  $9.7 !4 50790907.9047.9 4 4 :3/90 09409 4 4 4 507.94038/542.9079.70 !4 50790907.2:3909 !.9079.2:3909 02:3909 2:3909 5490         :3/9077:09307.092-74908/05.3/.9.0850.9079.0808-.03/.90:7.1%03/0 /23897.2:3909  02:3909 !.9:89090    .29903/430728074  :3/9004302:3909905490.8 $9.77.70 !4 50790907.4709 4 4 !4 4 !4 !4 4 4 43974 0 #0/03..090230-.0 4 4 !4 4 !4 !4 4 4 4-909 507800 97.1542.1$07-29  438:.70 !4 50790907.     542.0902.3.9 $9. &%%%!#'%! % $& #!#% #!&$"!#$  .

9079.11$07-2 .  $9.2:3909  .8  !4 !4 !4 4 507.9 !.9079.9 4 507.03/.70 !4 50790907.70 !4 50790907.

        .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful