You are on page 1of 1

Els Verds-Esquerra d'Artà

Artà, 26 de juliol de 2008

Els Verds-Esquerra d'Artà defensaran al Ple instar el govern per a que permeti
als metges balears l'ús terapèutic del Cànnabis.
Fan seva una proposició no de llei del grup parlamentari socialista a les Illes
Els Verds-Esquerra d'Artà han adoptat com a seva la proposició no de llei del grup
parlamentari socialista, que es debatrà pròximament al Parlament de les Illes, consistent en “Instar
el Govern de les Illes Balears a possibilitar que els facultatius que exerceixen a la nostra comunitat
autònoma puguin administrar cànnabis en les formes que creguin convenients i que siguin més
beneficioses pels pacients”1, i la defensaran la propera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament
d'Artà, dia 29 de juliol.
La formació ecosocialista artanenca considera oportú dur al debat polític, com fan els
socialistes balears, la necessitat de revisar la prohibició del cànnabis, i en especial pel que fa al seu
ús terapèutic. A la moció, recorden que “Al llarg de la història, la humanitat ha emprat diverses
substàncies per curar malalties o pal·liar els sofriments produïts per aquestes. Entre aquestes
substàncies hi trobam el cànnabis, una de les més antigues i usada en diferents cultures, entre elles
la nostra, i que va tenir un ús terapèutic, fins i tot a la medicina oficial fins els anys 30, en els quals
va ser prohibida als Estats Units per diverses raons, cap d’elles de caràcter científic o mèdic i,
posteriorment, es va estendre aquesta prohibició a la resta de països occidentals”2.
El Parlament de Catalunya ha instat en diverses ocasions el Govern de la Generalitat a
promoure investigacions i projectes d'investigació de l'ús terapèutic del Cànnabis. En conseqüència
amb aquestes iniciatives, el Departament de Salut de la Generalitat ha dut a terme un Programa
Pilot de l'Ús terapèutic del Cànnabis, els resultats del qual varen ser presentats al públic el passat
mes d'abril3. Amb aquest Programa Pilot, al qual varen participar més de 40 metges de sis hospitals
de l'àrea de Barcelona, 15 farmacèutics dels serveis de farmàcia dels diferents hospitals, 75 oficines
de farmàcia i 8 infermeres, es va poder comprovar que un derivat estandarditzat de la planta,
Sativex4, actuava com a coadjuvant del tractament de dolor neuropàtic en pacients amb esclerosi
múltiple, així com en l'espasticitat per esclerosi múltiple, dolors neuropàtics de diversa etiologia, en
tractament de pacients amb diagnòstic de Síndrome d'anorèxia-caquèxia per càncer o SIDA i en
tractament de pacients que pateixen nàusees i vòmits secundaris al tractament de la quimioteràpia.
Els Verds-Esquerra d'Artà sempre han defensat la despenalització del Cànnabis5, i
consideren que la regularització del seu ús terapèutic podria ser un pas endavant en aquest sentit,
així com que s'ha de promoure un debat social i polític per a superar un marc legal de persecució
contra aquesta substància i els seus consumidors que és causa de distintes problemàtiques
(narcotràfic, adulteració, desinformació, mals usos, etc.).

1
Accediu al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears Núm. 47, de 4 de juliol de 2008, pàgines 1298 i 1418.
2
Respecte de la història de la legalitat d'aquesta planta, vegeu aquest article de la Wikipèdia.
3
Pitjau aquí per accedir al comunicat del Departament de Salut sobre el Programa Pilot sobre l'ús terapèutic del
Cànnabis, de dia 9 d'abril.
4
Es tracta d'un spray d'aplicació a la mucosa oral (boca) l'ús del qual és legal al Canadà i que es troba a les farmàcies
des de 2005, i que és prescrit per a l'alleugeriment simptomàtic del dolor neurològic en adults amb Esclerosi
Múltiple.
5
Pitjau aquí per accedir al comunicat de EU/EV de dia 10 d'agost de 1999; pitjau aquí per a accedir al Programa de
Els Verds-Esquerra per les eleccions municipals de 2007 (pàg. 17, apartat 3.3.)