You are on page 1of 1

Uvedťe príklady prírodných a umelých spoločenstiev a organizmov ktoré v nich

žijú :

Umelé: pole, sady,lesné škôlky, rybník,farma,

Prírodné: les, lúka, tajga(borovice, veveričky, vlci, losy), púšť,more, jazero,

Ekosystém

– Je základná jednotka prírody a tvorí ho :


○ spoločenstvo organizmov
○ abiotické prostredie
– Biocenóza a biotop

Otvorený systém : neustále v ňom prebieha výmena látok a energií

Zložky ekosistému:

Abiotické prostredie- voda, pôda, slnečné žiarenie, vzduch

Anorganické látky – kyslík, oxid uhličitý, dusík, dusičnany, vodná


para,voda, prachové častice, fosfor.

Organické – tuky, cukry, bielkoviny, sacharidy

Producenty – zelené rastliny, autotrofné organizmy ktoré priamo


využívajú slnečnú energiu pri fotosyntéze a produkujú organické látky

Reducenty -

Konzumnety – sú živočíchy, heterotrofné organizmy ktoré konzumujú


organické látky ktoré vyprodukovali zlené rastliny