1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.0 PENGENALAN

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting. Melalui bahasa kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Melalui bahasa juga kita dapat melahirkan buah fikiran dan pendapat. Walaupun terdapat sesetengah pendapat yang mengatakan bahawa tanpa bahasa manusia juga dapat berkomunikasi misalnya dengan menggunakan isyarat tetapi didapati bahawa penglahiran fikiran dengan cara ini adalah terbatas. Tanpa bahasa manusia tidak dapat memberi nama kepada apa yang dipersepsikannya. Akibat daripada keadaan ini manusia akan menghadapi kesukaran dalam memberi makna kepada alam sekelilingnya. Manusia dianugerahkan dengan fikiran yang membuatkan mereka berbeza dari binatang. Manusia mampu menuturkan berbagai-bagai ungkapan tanpa ada had dan batasannya. Manusia dapat menuturkan tentang sesuatu yang lepas, masa sekarang dan masa akan datang. Manusia juga dapat menuturkan atau menceritakan tentang perkara-perkara yang tidak ada di hadapan mereka. Malah lebih jauh daripada itu manusia mampu melahirkan bahasa yang berbentuk kiasan dan perbandingan yang mempunyai makna yang jauh berlainan daripada makna perkataan tersebut atau makna secara harfiah. Bahasa yang diujarkan oleh

2 manusia bukan sahaja dalam bentuk langsung tetapi dalam berbagai-bagai bentuk dan gaya kiasan. Ini menunjukkan bahawa manusia kreatif dalam menggunakan bahasanya. Pantun sebagai salah satu cabang kesusasteraan Melayu tradisional telah mendapat tempat di kalangan masyarakat Melayu khususnya dan juga orang asing secara umumnya sejak dari zaman silam hinggalah ke alaf ini. Justeru itu banyak kajian yang telah dilakukan terhadap puisi Melayu lama ini. Maka banyak pulalah pendapat yang telah dikemukakan sama ada berkisar tentang definisi, asal-usul, bentuk, fungsi dan sebagainya. Terdapat pelbagai pengertian pantun yang telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji terdahulu antaranya oleh Za’ba, Dr. Ghazali dan lain-lain. Menurut Za’ba “pantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul. Dari semenjak tatkala orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesama sendiri”. Manakala menurut Dr. Ghazali Dunia “erti pantun asalnya ialah umpama : sepantun maksudnya seumpama seperti dalam : sepantun ayam kehilangan induk, kami sepantun balam, mata terlepas badan terkurung”. Kamus Dewan pula menjelaskan pantun ialah sejenis puisi lama yang terdiri dari empat baris dalam tiap-tiap rangkap. Di samping itu terdapat pula pelbagai pandangan dikemukakan berkenaan asal-usul terciptanya pantun. Antaranya menurut Yahya Ismail, “Pantun telah ada dalam masyarakat Melayu / Indonesia sejak zaman dahulu lagi. Pantun merupakan hak Melayu jati dan tidak diambil dari bangsa lain. Nilainya tinggi kerana bentuknya elok”. Selain itu terdapat juga pandangan daripada pengkaji berbangsa Inggeris seperti Van Ophuijsen dan Wilkinson. Van Ophuijsen mengatakan bahawa pantun timbulnya daripada kebiasaan orang Mandahiling menggunakan dedaunan sebagai lambang untuk menyuarakan rasa hati dikalangan mudamudi. Sebaliknya pendapat tersebut disangkal oleh Wilkinson yang mengatakan pantun lahir daripada kebiasaan masyarakat Melayu mengunakan perkataan bersajak, sebunyi atau seirama.

]

3 Pantun merupakan pusaka bangsa Melayu yang asli yang tumbuh subur lama sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. Pantun adalah sangat terkenal dan paling banyak digunakan dalam pelbagai acara oleh pelbagai lapisan masyarakat dari masyarakat bawahan hinggalah kepada masyarakat atasan. Dari pondok hingga ke istana pantun menjadi kebanggaan orang Melayu . Begitulah mesranya pantun di dalam masyarakat. Hal ini berlaku kerana pantun telah berlangsung sekian lama dan merupakan satu lanjutan dari tradisi lisan yang begitu gemilang di zaman silam. Tradisi berpantun sememangnya telah tersebar luas di dalam masyarakat Melayu tradisional. Begitu luasnya penggunaan pantun dalam masyarakat sehingga kita berasa pantun telah membentuk sebahagian dari bahasa basahan seharian . Maka pantun dapat dengan mudah di kategorikan mengikut penggunaan seperti kanak – kanak , dewasa dan orang-orang tua yang secara langsung terpecah pula kepada kategori-kategori tertentu seperti pantun usikmegusik , pengajaran , pendidikan dan lain –lain. Justeru itu pantun sebagai khazanah sastera daripada tradisi lisan mempunyai peranan sosio-budaya yang cukup besar dalam masyarakat Melayu. Dari hal-hal yang kecil hingga kepada yang besar pantun ada peranannya. Dari perkara yang zahir kepada yang batin pantun ada kedudukannya. Orang Melayu dan pantun umpama isi dan kuku yang diselimuti jaringan halus falsafah orang Melayu yang mendalam lagi bijaksana. Dengan kata lain ia merupakan warisan leluhur kita yang lahir dari daya kreatif berdasarkan pemikiran dan pengalaman orang –orang tua . Keindahan dan keaslian pantun itu terletak pada unsur bunyi dan unsur bahasanya. Mencipta pantun tidak mudah seperti yang disangkakan. Bermula dengan pembayangnya yang diambil dari unsur-unsur alam dan disudahi dengan maksudnya dengan pelbagai ragam. Kemudian dikawal oleh rima , osonansi yang harmonis dan murni. dan iramanya dan susunan kata-kata yang mengandungi suku kata yang berjumlah antara 8 ke 12 sebaris yang membentuk satu pertalian

Maksud ini tidak di sampaikan melalui penggunaan kata-kata yang terang sebaliknya banyak membawa kepercayaan simbol. fikiran atau idea serta jiwanya. Oleh itu melalui pantun kesopanan penyampai dipelihara walaupun sindirannya pedas menikam kalbu. emosi dan sentimennya yang diserlahkan baik melalui satu kuplet. serangkap mahupun keseluruhan repertoire pantun berkenaan. Hal ini juga diperakui oleh Harun Mat Piah ( 1996: ) pantun adalah representasi manusia Melayu : pemikiran. penyerupaan. kiasan dan seumpamanya. . metaphor.J Wilkinson dan R. (Wilkinson dan Windstedt : 1961). Menurut Harun Mat Piah (1989 : 132) apa yang dimaksudkan dengan lambang di sini tidak sahaja terhad kepada erti ‘simbol’ tetapi meliputi seluruh aspek figure of speech atau bentukbentuk bahasa figuratif iaitu simile. Keadaan ini amat berkait dengan perasaan atau emosi orang Melayu iaitu pernyataan sesuatu yang agak kasar dalam budaya dianggap tidak sopan atau kurang ajar. Hal ini diperakui oleh R. kiasan. Daripada keadaan itu mereka mengusulkan bahawa pantun berkembang daripada bahasa lambang. Daripada pantun juga dapat dirasakan betapa sopannya orang-orang Melayu menggucapkan rasa hati. Pantun adalah puisi orang Melayu yang asli dan paling menarik kerana kemampuannya membawa makna yang besar yang konkrit dan yang abstrak.4 Keindahan dan keaslian pantun bukan sahaja terletak pada unsur bunyi dan bahasanya sahaja bahkan juga terletak pada jiwanya iaitu jiwa kemelayuan yang tersirat dalam setiap pantun. seperti yang dikatakan Za’ba (1965:164) pantun ialah cara karangan berangkap yang betul-betul hak Melayu dari asal dan betul-betul mengandungi semangat Melayu. Ini dapat dilihat menerusi aspek pemakaian lambang-lambang yang begitu ketara dan meluas di dalam pantun Melayu. Sesungguhnya terlalu banyak dan pelbagai gambaran yang diserlahkan melalui sebuah pantun. imagery. (Wilkinson : 1907).O Winstedt yang mendapati kajian mereka terhadap pantun Melayu. ibarat dan peribahasa. telah menunjukkan tentang penting dan luasnya pemakaian lambang-lambang dalam bentuk puisi Melayu itu. symbol dan apa yang difahamkan dalam bahagian Melayu sebagai perbandingan. ibarat. justeru itu secara keseluruhan dapat dikatakan pantun adalah Melayu dari segi manusia dan dunianya maka ada pengkaji-pengkaji pantun yang beranggapan bahawa untuk mendekati orang Melayu eloklah melalui pantunnya.

upacara adat istiadat dan kebiasaan. . Unsurunsur kognitif yang terselindung dalam sistem makna sesuatu bahasa merupakan satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Kebolehan seseorang pencipta menggunakan lambanglambang segar dan berkesan di dalam pantun amat mengagumkan. Di samping itu tujuan utama komunikasi adalah untuk menyampaikan maksud atau maklumat.O Winstedt dalam membicarakan pantun Melayu menunjukkan penggunaan nama tumbuh-tumbuhan. buah. pohon dan pelbagai jenis burung dan ikan dalam pantunpantun Melayu. dalam kepercayaan dan nilai mereka. Mengikut Harun Mat Piah (1989 : 132) daripada keseluruhan pantun yang telah dikaji dapat dikatakan 70% daripadanya menggunakan sesuatu atau beberapa lambang yang terbiasa dalam masyarakat Melayu atau Nusantara. Misalnya R. PERMASALAHAN KAJIAN Bahasa merupakan alat pengucapan perhubungan yang terpenting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi di antara satu sama lain.5 Kepentingan pemakaian lambang-lambang dalam pantun Melayu sudah semestinya sejajar dengan pemakaian lambang-lambang dalam kehidupan hari-hari masyarakat itu. Keadaan ini jelas terdapat dalam aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan kehidupan masyarakat. Oleh itu adalah penting bagi pendengar untuk menginterpretasi maksud yang disampaikan oleh penutar agar komunikasi menjadi lebih berkesan dan berjaya. Ini kerana bahasa sebagai sistem makna tidak menyerlahkan keseluruhan makna menerusi komunikasi kerana ada makna yang terselindung yang memerlukan pemikiran yang kritis dan persepsi yang mendalam untuk mengesannya. kerana itu untuk memahami pantun perlu juga memahami penggunaan lambang-lambang dari alam raya itu. Tanpa bahasa manusia tidak dapat berhubung dan merealisasikan perkara yang ingin di sampaikan sesama mereka. Kesalahfahaman pasti berlaku sekiranya makna yang diinterpretasikan oleh pendengar menyimpang dari maksud asal yang ingin disampaikan. bunga. Justeru itu bahasa perlu dipelajari dan dikuasai bagi memenuhi keperluan sosial dalam kehidupan seharian.

Ia merujuk pada bahasa atau rangkai kata yang digunakan untuk menyebut sesuatu perkara dengan membayangkannya dengan perkara lain. Akal budi orang Melayu menjadikan mereka berbudi bahasa dan setiap tutur kata dipenuhi dengan ungkapan kias-mengias yang juga dikenali bahasa kiasan. Tetapi apa yang menjadi persoalan sekarang ialah apakah kompenan semantik ini benar-benar mampu untuk memberi interpretasi sebenar bagi sesuatu ujaran terutama apabila melibatkan ujaran-ujaran yang berbentuk kiasan. fungsi. Bagi mendapatkan interpretasi sebenar. ibarat dan seumpamanya. Dalam bidang linguistik apabila kita menyentuh persoalan makna atau maksud kompenan yang bertanggungjawab adalah kompenan semantik. kiasan. Justeru itu kajian ini akan melihat dengan lebih mendalam lagi unsur-unsur kiasan. Hal ini di perakui oleh J. Pijnappel seorang pengkaji yang serius dalam membicarakan pantun Melayu. Jadi dalam hal pantun satu pasangan yang sebahagian mengandungi kiasan atau sesuatu yang kurang terang di jelaskan oleh bahagian yang lain. misalnya seperti Loh Too Chin yang telah menghasilkan sebuah tesis bertajuk “Semantik dalam Pantun Melayu atau Jais Sahok dalam . Menurut beliau setelah membandingkan pantun dengan umpama Batak Toba dan Wangsalan Jawa. pantun Melayu itu tiada lain daripada peribahasa atau kiasan dan umpama dalam bahasa Batak iaitu dalam bahasa Melayunya bermakna kiasan. definasi. Jika kita amati dengan teliti didapati bahawa kompenan semantik secara sendirian tidak mampu memberikan interpretasi sebenar sesuatu ujaran terutama yang berbentuk kiasan. Ini dapat di lihat menerusi pantun yang dicipta dengan pembawaan pelbagai simbol. hubungan pembayang dengan maksud. Sebelum ini telah banyak kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana tehadap bentuk-bentuk bahasa kiasan termasuklah di dalam genre pantun sebagai satu puisi Melayu lama.6 Begitu jugalah dengan pantun sebagai suatu bentuk berbahasa yang kreatif sememangnya memperlihatkan kepelbagaian maksud yang tersirat di sebalik kata-kata yang tersurat. Para pengkaji dan sarjana terdahulu secara keseluruhannya lebih cenderung atau mengfokuskan kajian mereka pada asal-usul. simbol atau pun ibarat yang terdapat di dalam pantun . dan lain-lain. semantik memerlukan linguistik kognitif. Namun begitu terdapat juga pengkaji yang menfokuskan bidang makna dalam kajian mereka terhadap pantun.

Kedua-dua pengkaji memperlihatkan penggunaan tatacara atau kaedah tersendiri di dalam memahami dan menginterpretasi makna pantun. bukan sahaja berdasarkan persekitaran atau pengalaman hidupnya tetapi juga berdasarkan lain-lain ” . persepsi atau konseptualisasi yang memainkan peranan yang penting dalam melahirkan ciri-ciri yang membezakan bahasa masyarakat tertentu daripada bahasa dalam masyarakat lain. Justeru persoalan mengenai hubungan antara bahasa dengan pemikiran atau kebudayaan sesuatu komuniti ini telah dapat menarik perhatian ramai pengkaji antaranya Asmah Haji Omar yang telah melakukan kajian bagi melihat masyarakat antara bahasa atau pemikirang dilakukan masyarakat Melayu. Maka kedua-dua proses inilah. Namun kajian oleh Loh Too Chin yang berdasarkan teori relevan adalah lebih tepat dan diyakini dalam menginterprtesi makna pantun. Oleh yang demikian pengkaji merasakan selain daripada kaedah atau tatacara telah digunakan oleh pengkaji terdahulu terdapat juga kaedah lain yang boleh dipraktikkan iaitu teori semantik kognitif. fikiran atau pendapat dapat diluahkan. Melalui bahasa. kita memerlukan pengetahuan tentang bentuk pemikiran dan kebudayaan masyarakat Melayu sebagai konteksnya. Ini bermakna bahawa satu kumpulan manusia yang lain. Dengan itu dalam menginterpretasikan bentuk-bentuk ujaran yang berbentuk kiasan dalam masyarakat Melayu. Daripada persepsi timbullah konseptualisasi. Selain itu bahasa atau pemikiran merupakan dua sistem yang tidak boleh di pisahkan atau saling memerlukan antara sama lain.7 artikelnya “Makna dalam Pantun Melayu”. Beliau berpendapat sememangnya wujud hubungan yang erat antara bahasa atau pemikiran. Malah peranan bahasa ke atas pemikiran amat penting sekali dan dapat mencorakkan pemikiran seseorang atau sesuatu komuniti. “Bahasa mencerminkan dan bersumber daripada tanggapan bahawa bahasa adalah hasil daripada persepsi masyarakat terhadap sekitarannya atau juga hasil pemahamannya akan alam nyata. (Asmah Haji Omar 1986:3) . Dengan konseptualisasi manusia mengunakan lambang bahasa untuk merakamkan fikiran atau pengalamannya.

Bahasa kiasan yang diambil dari lambang alam raya akan menunjukkan kekreatifan masyarakat Melayu menggunakan lambang untuk menyampaikan hasrat hati. ibarat dan seumpamanya perlu difahami dan diinterpretasikan dengan betul.8 Justeru itu penulis juga ingin melihat hubungan antara bahasa dengan pemikiran dan kebudayaan Melayu yang juga telah banyak diperkatakan oleh pengkaji terdahulu. Oleh itu kajian ini bertujuan melihat bagaimana semantik dapat memberikan interpretasi sebenar makna dalam pantun Melayu. yang konkrit dan yang abstrak. kiasan. Dalam bidang linguistik apabila kita menyentuh persoalan makna atau maksud kompenan yang bertanggungjawab adalah kompenan semantik. Pantun yang dicipta dengan pembawaan pelbagai simbol. 1. Oleh itu untuk membolehkan hasil kajian dianggap saintifik sesuatu penyelidik hendaklah bertitik tolak di suatu teori. Saya juga ingin meneliti penerapan ilmu linguistik di dalam cabang genre sastera kita iaitu pantun. Ini adalah kerana linguistik adalah suatu sains yang mengkaji bahasa.1 TUJUAN KAJIAN Secara keseluruhannya kajian ini adalah bertujuan untuk meneruskan usaha menjalin hubungan antara linguistik dan sastera Melayu. Selain itu kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis makna yang implisit dalam pantun Melayu dengan cara yang baru supaya hasil kajian akan lebih bersifat empiris. Disamping itu kajian ini juga dilakukan untuk memperlihatkan perkaitan diantara bahasa. Dengan itu tujuan kajian ialah untuk memperlihatkan pemikiran masyarakat Melayu yang terpancar dalam pantunnya. tepat dan objektif. Pantun juga membawa makna yang besar. pemikiran dan kebudayaan. . Justeru tujuan kajian ialah untuk mengemukakan teori semantik kognitif sebagai landasan untuk memberi makana dalam pantun Melayu.

Skema imej dibentuk untuk memudahkan manusia memahami pengalaman baru yang akan dialami pada masa hadapan. 1. Dari semenjak tatkala orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesama sendiri”. kami sepantun balam.9 1. Pantun ini terdiri daripada 11 rangkap pantun. Kamus Dewan pula menjelaskan pantun ialah sejenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam tiap-tiap rangkap. Ghazali Dunia “erti pantun asalnya ialah umpama : sepantun maksudnya seumpama seperti dalam : sepantun ayam kehilangan induk.2 SKOP/BATASAN KAJIAN Dalam kajian ini penulis telah memilih pantun yang diucapkan oleh Dato’ Seri Dr. Skema imej ini tanpa disedari digunakan oleh orang Melayu untuk menginterpretasikan makna pantun. mata terlepas badan terkurung”. Mahathir Mohamad di dalam ucapan penggulungannya pada Perhimpunan Agung UMNO 2003 sebagai bahan dan skop kajian.3 PENTAKRIFAN ISTILAH 1. Manakala menurut Dr.4. . Berlandaskan teori ini setiap rangkap pantun dilihat mempunyai skema-skema imej tertentu. Ilmu semantik kognitif dijadikan landasan untuk menganalisis keimplisitan makna dalam pantun. Pantun ini tergolong di dalam pantun jenis empat kerat. Dengan kata lain skema imej merupakan penyusunan pengalaman dalam bentuk imej. Oleh itu penulis hanya membincangkan pantun jenis empat kerat sahaja di dalam kajian ini.1 Pantun Menurut Za’ba “pantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul.

“bagai” atau “umpama”. Melalui simbol yang digunakan dapat memberikan lapisan makna yang menimbulkan bukan makna yang tepat(Darsuger &Johnson 83:74). perumpamaan atau perbandingan untuk menerangkan sesuatu perkara dengan mengiaskan kepada yang lain.Taib Osman 75:34) . dan ‘simbol’. Imageri Imageri adalah bahasa berbentuk kiasan. Taib Osman. Metafora tidak menggunakan kata-kata bandingan seperti “seperti”. (Mohd.2 Bahasa figuratif dalam pantun Melayu Dalam pantun Melayu ada bentuk-bentuk bahasa figuratif iaitu ‘simile’. Contoh daripada pantun Melayu: Buah pinang buah bidara Masak seuntai dua untai Berusubang disangka kera Bagai mumbang di tebuk tupai ii. 1975: ix). contoh pantun Melayu : Lebat sungguh padi sahaya Kayu rambang dari pangkalan Hairan sungguh di hati saya Burung terbang disambar ikan i. Misalnya gadis kerapkali dikiaskan sebagai sekuntum bunga. ‘metafora’. Simbol Simbol merupakan sebarang objek yang memberikan makna yang lebih luas dari objek itu sendiri.10 1.(Harun Mat Piah. ‘imageri’. bagi menyarankan bahawa antara kedua-duanya terdapat persamaan.4. Metafora Metafora melambangkan sesuatu bagi suatu yang lain. jejaka dikiaskan sebagai kumbang ( Mohd.1981:224) i.

11 Contoh daripada pantun Melayu : Bacang masak empelan manis Makanan anak bidadari Bintang terasak bulan menangis Hendak bertemu si matahari.4. . Istilah semantik ini berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud menunjukkan. Ismail 1979.angkubah.4 Teori Menurut Kerlinger teori sebagai suatu set konsep dan proposisi yang saling memperlihatkan panduan sistematik suatu fenomena dengan memperincikan hubungan pembolehubah dengan tujuan untuk meneruskan dan meramalkan fenomena (Block & Champion1976:11). Manakala menurut Ahmad Mahdzan Ayob terkandung tiga perkara penting dalam teori. Pendekatan extensionalist menumpukan perhatian terhadap kata yang digunakan di dalam sesuatu konteks lingkungan kosa kata. Pendekatan intensionalist pula menitikberatkan struktur ‘conceptual’ berhubung dengan unit-unit linguistik dab bagaimana pula unit-unit itu diramalkan untuk digunakan bagi merujuk sesuatu. antaranya teori satu himpunan saranan yang mengandungi konsep-konsep yang jelas dan berkait. 1.(Hilmi Hj. pendekatan extensionalist dan pendekatan intensionalist. Selain itu sesuatu teori menerangkan hubungan diantara suatu himpunan konstan dan dengan itu ia memberi gambaran yang sistematik tentang fenomena yang diterangkan oleh angkubah.48-49) 1.3 Semantik Menurut Ainon Muhammad (1976:36) semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji makna atau erti.4. Secara umum mengikut Nida terdapat dua pendekatan pokok terhadap permasalahan semantik.

Dengan kata lain konsep dapat difahami oleh seseorang dengan mengaitkannya dengan pengalaman yang pernah dilaluinya. Entiti konkrit ini biasanya dijadikan mendala punca (sorce domain) untuk memahami entiti abstrak yang dikenal sebagai mandala sasaran (target domain) (Kovecses dan Szabo 1996 : 331). sifat air (konkrit) dijadikan mandala punca untuk menjelaskan mandala sasaran hubungan kekeluargaan (abstrak). Dalam simpulan bahasa “air dicincang tidak akan putus”.5 Linguistik kognitif Terdapat banyak pecahan kecil dalam aliran teori linguistik kognitif.4. antaranya aliran metafora kognitif yang dipelopori oleh Lakoff dan Johnson (1980). . Sifat semula jadi air yang tidak dapat diputus-putuskan ini “di pindahkan” melalui metafora konsepsi ke hubungan kekeluargaan untuk menjelaskan keadaan hubungan kekeluargaan yang tidak mungkin dapat diputuskan walaupun dilanda pelbagai masalah dan dugaan. 1. Selain itu mengikut Mangantar (1987:84) teori kognitif ialah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi.4.12 1. Aliran metafora kognitif memperlihatkan usaha minda menerangkan sesuatu makna yang abstrak menerusi makna konkrit.6 Metafora Konsepsi Metafora konsepsi ialah satu bentuk mekanisme kognitif yang digunakan oleh manusia untuk memahami entiti abstrak melalui sesuatu yang konkrit. Yang menentukan makna manusia merupakan pengalaman dan pengetahuan kebudayaan manusia ( Jyh Wee Sew:1997).

4 KEPENTINGAN KAJIAN Kemajuan dalam bidang sains atau teknologi sedikit sebanyak turut mempengaruhi bentuk berbahasa atau berkomunikasi sesuatu komuniti. Berdasarkan kepada fenomena inilah pengkajian dan penganalisaan terhadap pantun adalah perlu dan penting bagi menjamin keutuhannya. Menara berkembar ini disebut sebagai metonimi kerana digunakan sebagai lambang pembangunan Malaysia. Namun hari ini selaras dengan perkembangan kemajuan generasi sekarang merasakan bahawa bentuk-bentuk bahasa seperti itu tidak lagi diperlukan. . Ini kerana bentuk bahasa seperti ini satu bentuk yang istimewa dan melambangkan kekreatifan bangsa Melayu serta memperlihatkan ketajaman fikiran orang-orang Melayu.13 1. Misalnya. Metonimi merupakan entiti yang digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang entiti atau konsep yang lebih kompleks.7 Metonimi Metonimi ialah satu lagi bentuk mekanisme kognitif yang digunakan dalam proses mencipta dan memahami simpulan bahasa. Adalah menjadi tanggungjawab bersama semua ahli masyarakat Melayu generasi sekarang untuk menjaga dan memupuk keutuhan pantun sebagai suatu khazanah kesusasteraan Melayu agar tidak terus pupus dan lenyap. Generasi hari ini lebih suka berterus-terang dan tidak berselindung-selindung dalam memperkatakan sesuatu. Masyarakat Melayu yang merupakan salah satu masyarakat yang turut mengalami perkembangan kemajuan ini tidak terkecuali daripada mengalami perubahan tersebut. gambar Menara Berkembar Petronas sering ditonjolkan di media massa di dalam atau di luar negera sebagai cara untuk memaklumkan kepesatan pembangunan di Malaysia kepada dunia. pantun dan sebagainya.4. Kalau dahulu ahli atau anggota masyarakat Melayu lebih suka mengunakan bahasa-bahasa yang berbentuk kiasan seperti peribahasa. Mereka lebih suka menggunakan bentuk bahasa yang tidak mempunyai kias ibarat. 1.

morfologi. Oleh itu kajian yang dilakukan ini merupakan satu sumbangan terhadap perkembangan ilmu linguistik tempatan dalam era ini. Selepas itu berbagai-bagai kajian telah dilakukan oleh para sarjana untuk memperkembangkan ilmu linguistik dengan tumpuan utama terhadap penganalisaaan bahasa Melayu termasuk bidang fonologi. semantik. Pendita Za’ba dikatakan sebagai orang pertama yang membicarakan tentang tatabahasa Melayu secara sistematik. sintaksis.14 Pengkajian tentang ilmu linguistik atau bahasa Melayu telah bermula sejak dahulu lagi. . dialektologi dan sebagainya.

Oleh itu kosa ilmu boleh dijadikan landasan dan garis panduan kepada pengkaji yang ingin menjalankan kajian. Justeru itu pengkaji cuba melihat bagaimana setiap kosa ilmu itu menghuraikan menerusi pantun daripada beberapa aspek. Tujuan pengkaji adalah untuk melihat penumpuan dan penilitian mereka terhadap pantun. khususnya daripada aspek makna. Untuk itu pengkaji telah mengambil lima buah hasil tulisan untuk dibuat ulasan secara kasar. Kosa ilmu adalah penting kerana ia dapat membekalkan sedikit sebanyak maklumat yang berkaitan dengan permasalahan kajian. . Selain itu penulisan terhadap kosa-kosa ilmu pengkaji dapat mengenal pasti cara-cara atau kaedah yang telah digunakan oleh setiap penulis kosa ilmu di dalam menginterpretasikan makna pantun.15 BAB 2 KOSA ILMU 2.1 PENDAHULUAN Dalam bab kedua ini pengkaji akan mengamati dan membuat kupasan terhadap beberapa kosa ilmu terdahulu khususnya yang membicarakan pantun Melayu. Ini penting sebagai panduan bagi pengkaji untuk mencari cara atau kaedah atau teori tertentu yang dirasakan sesuai dan baik untuk diaplikasikan ke dalam kajian pengkaji.

16 Di samping itu melalui kosa ilmu pengkaji juga dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan setiap kosa ilmu yang seterusnya dapat dimanfaatkan ke dalam penulisan pengkaji. Sebaliknya beliau terus membuat tafsirannya sendiri berkenaan maksud pantun yang sebenar. Beliau menyarankan suatu cara atau ketetapan untuk mencari makna dalam pantun iaitu dengan membuat perbandingan di antara makna dalam kamus dengan makna yang terkandung dalam maksud pantun.2. Seterusnya di dapati dalam bahagian huraiannya beliau menolak makna sesuatu perkataan seperti yang terdapat dalam kamus. Oleh yang demikian kosa ilmu adalah penting kerana dapat dimanfaatkan daripada beberapa aspek sebagai panduan dan rujukan untuk pengkaji di dalam menyiapkan kajian ini. misalnya dalam pantun seperti di bawah :(1) Pucuk pauh delima batu Anak sembilang di tapak tangan Sungguh jauh di negeri satu Hilang di mata di hati jangan . 2.1 Jais Sahok (1989) Jais Sahok berusaha menghuraikan makna dalam pantun Melayu dengan mengupas beberapa jenis pantun untuk memperlihatkan kepelbagaian maksud yang tersirat di sebalik kata-kata yang tersurat dalam artikelnya yang bertajuk “Makna Dalam Pantun Melayu” keluaran Dewan Bahasa. Dis 1989. Makna ini diteliti pada bahagian maksud atau isinya iaitu dua baris terakhir dalam pantun empat kerat.2 KOSA-KOSA ILMU 2.

Berdasarkan petikan di atas jelaslah Jais membuat tafsirtannya sendiri berkenaan maksud pantun yang sebenar. Namun mengikut Jais tidak begitu maknanya dalam pantun di atas di mana hilang lebih dekat maknanya kepada jika berjauhan. kiasan. ada sela-selinya seperti pada pintu tetapi di dalam pantun yang di atas merenggang diri bermakna menjauhkan diri atau memencilkan diri”. ibarat dan seumpamanya sehingga banyak perkataan yang digunakan tidak bersinonim dengan makna leksikal yang terdapat dalam kamus.17 Dalam pantun (1) di atas makna hilang secara harafiah ialah lesap atau lenyap. pendidikan dan sebagainya. terutamanya bagi perkataan mencaci dan mencela tetapi terdapat unsur simbolisme pada perkataan merenggang. Dengan kata lain makna yang terdapat dalam pantun tidak bersinonim dengan makna dalam kamus. Renggang mengikut definisi Kamus Dewan (1984) ialah tidak berapa rapat. Hal ini adalah kerana menurut beliau lagi pantun dicipta dengan pembawaan pelbagai simbol. tidak kelihatan lagi atau sudah tiada lagi. nasihat keagamaan. Berikut di kemukakan satu petikan bagaimana Jais mengupas makna sesebuah pantun:2) Burung pekaka di pohon pala Hinggap berempat di petang hari Jangan suka mencaci mencela Sahabat yang rapat merenggang diri Jais (1989:948) menyatakan:“ Walaupun maknanya lebih jelas dalam pantun di atas. Begitu juga dalam pantun orang tua yang maksudnya lebih kepada memberikan nasihat. . contoh teladan.

18 2.2.2 Loh Too Chin (1991)

Loh Too Chin yang telah menghasilkan satu latihan ilmiah bertajuk “ Semantik dalam Pantun Melayu” pada tahun 1991 cuba melihat pantun dari aspek makna yang berlandaskan teori relevan. Pada pengamatan Loh analisis makna yang pernah dibuat selama ini adalah lebih berdasarkan pemahaman, pemikiran serta pendapat pengkaji-pengkaji tersebut. Huraian sedemikian berpunca daripada tiadanya suatu teori sebagai landasan untuk menganalisis makna dalam pantun yang seterusnya akan menghasilkan suatu kajian yang tidak konkrit dan kesahihannya boleh diragui. Jelaslah di sini beliau memperlihatkan betapa pentingnya suatu teori digunakan di dalam mengkaji pantun Melayu. Menurut beliau lagi pemilihan teori relevan merupakan cara pemerian yang lebih berwibawa dalam menginterpretasi makna dalam pantun Melayu. Pengambilan aspek konteks dan pragmatik seperti yang dianjurkan oleh teori relevan akan dapat menjamin hasil kajian yang lebih tepat dalam penafsiran pantun Melayu. Menurut Loh penganalisaan data pantun boleh dibuat melalui 2 cara atau peringkat iaitu dengan melihat pembayang pantun dan maksud yang dibawa oleh pantun itu sendiri. Pembayang pantun biasanya menyangkut dunia luaran iaitu persekitaran fizikal dan alam raya masyarakat Melayu. Manakala maksud pantun membawa kita kepada dunia dalaman yang berhubung dengan kehidupan sosial, intelek, emosi dan jiwa orang Melayu. Pada pengamatan Loh pembayang maksud yang menggambarkan dunia luaran tersebut dapat membekalkan maklumat konteks yang amat penting untuk penganalisaan maksud sebenar pantun itu sendiri. Ini dapat diperhatikan melalui cara pemerian oleh Loh yang berdasarkan teori relevan di dalam contoh pantun berikut. (1) Buah berembang, buah bidara Masak seruntai, dua runtai Bersubang disangka dara Bagai mumbang ditebuk tupai

19 Dalam pantun (3) di atas pembayang maksudnya terdiri daripada kiasan orang Melayu yang selalunya dihubungkan dengan pokok-pokok dan buah-buahan. Oleh itu buah bidara yang sedang masak dikiaskan kepada gadis yang sungguh elok benar dari segi fizikal. Seterusnya setelah mengerti kiasan daripada alam itu barulah dapat difahami pembayang maksud yang membawa maklumat tentang gadis yang sungguh elok perawakannya. Pembayang maksud ini dapat membekalkan maklumat konteks yang seterusnya dapat membantu dalam menginterpretasi makna sebenar pada baris maksud pantun dan tugas ini diambil oleh pragmatik. Kemudian maklumat konteks akan bergabung dengan maklumat baru dari baris maksud pantun untuk menghasilkan kesan konteks. Baris maksud pantun membawa maklumat tentang gadis yang diibaratkan sebagai kelapa muda yang belum ada isi tetapi sedap dimakan kerana manis dan rangup tetapi sebenarnya tidak bernilai lagi kerana rosak akibat di tebuk tupai. Gabungan maklumat berupaya menyerlahkan lagi makna atau melengkapkan maksud sebenar pantun iaitu merujuk kepada gadis yang disangkakan baik dari perwakannya tetapi sebenarnya tidak begitu kerana sudah hilang daranya. Justeru jelaslah disini dalam kajiannya Loh telah memperlihatkan kemampuan teori relevan dalam menginterpretasi pantun sama ada secara implisit atau eksplisit. Di samping itu Loh juga menekankan bahawa di dalam usaha untuk mengetahui dan memahami pantun Melayu, seseorang itu hendaklah mengenal kebudayaan dan cara berfikir masyarakat Melayu terlebih dahulu. Ini adalah kerana pantun merupakan pancaran masyarakat dan kebudayaan lama Melayu.

20 2.2.3 Mohd. Taib Osman (1996)

Mohd. Taib Osman dalam artikelnya yang bertajuk “Pantun Sebagai Pencerminan Minda Melayu” berusaha memperlihatkan pantun sebagai suatu artifak bukan benda yang bukan sahaja digunakan dalam kehidupan orang Melayu tetapi mempunyai berbagai makna dan fungsi dalam budayanya. Dengan erti kata lain pantun sebenarnya mencerminkan peradaban dan minda orang Melayu. Justeru pantun sebagai ciptaan minda manusia Melayu sebenarnya mengolah semula dorongan naluri kita iaitu pantun juga penuh dengan perasaan yang lahir dari hati, selain daripada memperlihatkan ketajaman intelek semata-mata. Dalam tulisannya Mohd. Taib Osman menganggap pantun adalah sebagai artifak budaya. Beliau menganggap pantun sedemikian kerana seperti artifak atau alat-alat biasa ia memenuhi fungsi tertentu dalam kehidupan berbudaya, samalah dengan bajak untuk menanam padi, gendang untuk bermain muzik dan sebagainya. Justeru sebagai artifak pantun mempunyai fungsi yang dimainkannya dalam kehidupan orang Melayu. Antaranya sebagai puisi ia merupakan pernyataan melalui bahasa indah satu-satu pemikiran. Selain itu fungsi lain pantun adalah untuk berfalsafah terhadap manusia, mengutarakan nasihat, menyatakan isi hati dan untuk menyerikan majlis. Seterusnya Mohd. Taib Osman telah merumuskan bahawa pantun adalah komunikasi dalam budaya Melayu sama ada komunikasi aktif seperti interaksi anggota-anggota masyarakat ataupun komunikasi jarak jauh seperti hasil sastera karya seorang penulis moden pada novel atau cerpen dalam surat khabar. Dengan erti kata lain pantun adalah artifak untuk berkomunikasi. Menurut beliau lagi dalam perhubungan antara anggota masyarakat kita tidak berpantun tetapi kita berpantun jikalau kita mahu dalam konteks tertentu. Apabila berhibur kita berdondang sayang dengan berbalas-balas pantun, untuk menyerikan lagi ucapan kita berpantun serangkap dua yang tepat dengan peristiwa dan waktu meminang atau merisik kita berpantun untuk menyerikan lagi majlis dan sebagainya.

Thani Ahmad menerusi tulisannya dalam “Kurik Kundi Merah Saga –Kumpulan Pantun Lisan Melayu” keluaran Dewan Bahasa tahun 2002 pada memperkatakan pantun dari aspek fungsi dan peranannya di dalam masyarakat Melayu terutamanya dalam bidang kesenian dan kesusasteraan. malahan ia digunakan juga untuk menyindir. kasih sayang. Taib Osman merumuskan bahawa hakikat pembentukan pantun sebagai artifak budaya untuk berkomunikasi dalam lingkungan budayanya memang tidak lepas lari daripada mencerminkan budaya Melayu. Pengelompokan kepada jenis-jenis pantun itu merujuk kepada tema-tema yang mendapat perhatian minda orang Melayu ketika itu seperti perasaan kegembiraan. Misalnya sebagai cerminan kepada minda Melayu zaman lampau. atau didorong untuk memberi nasihat. Thani Ahmad ( 20002 ) Mohd. kesedihan. Pantun juga adalah sebagai komunikasi khas dalam budaya Melayu iaitu lebih daripada komunikasi biasa tiap hari. menyatakan perasaan hiba. Sebagai kesimpulannya Mohd. . berjenaka. ini telah diperlakukan secara tidak langsung oleh pengumpul pantun yang mengelompokkannya kepada kategori-kategori tertentu. puisi tulen milik orang Melayu yang tumbuh subur lama sebelum orang Melayu telah tahu menulis dan membaca. Ia dicipta sebagai suatu pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap sesetengah orang atau mengenai sesuatu perkara. kita sebenarnya memperkatakan tentang isi atau maksud pantun yang apabila dianalisis mencerminkan jalan pemikiran orang Melayu. memperkukuhkan pegangan adat dan agama. 2.4 Mohd.21 Menurut beliau lagi bagi melihat bagaimana cara pantun dihuungkan dengan pemikiran atau minda orang Melayu iaitu bagaimana pantun mencerminkan pemikiran Melayu. Menurut beliau pantun merupakan sejenis puisi tradisional Melayu.2. memberi nasihat dan bersuka-suka. cemburu atau bersyukur.

meminang dan istiadat nikah kahwin. Terengganu. kelas dan hirarki sosial. duka. sayu .22 Mengikut beliau lagi pantun tidak terlibat dengan apa jua halangan dan batasan. ‘Oh Ah’ di Langkawi. Beliau juga memperlihatkan kepelbagaian fungsi dan kegunaan pantun di dalam permainan kesenian dan kesusasteraan masyarakat Melayu. Malahan pantun juga memainkan peranan untuk memulakan satu-satu perlawanan antara panglima dan pahlawan dahulu kala. ‘Lotah’ di Perak. Di samping itu beberapa permainan rakyat juga berdasarkan kepada pantun seperti ‘Permainan Gendang’ di Sarawak dan ‘Cik Busu Membilang Malam’ di Ulu Dungun. Oleh itu pantun dapat memainkan peranannya sebagai penghubung yang intim antara golongan yang memerintah dengan golongan rakyat jelata. Dalam kebanyakan permainan rakyat ini pantun menjadi media utama untuk melahirkan rasa hati dan keluhan jiwa. sindiran dan berbagai-bagai perasaan hati di samping mencerminkan sikap dan tindakan mereka dalam menghadapi kehidupan ini. suka. Menurutnya pantunlah yang menjadi dasar kepada lagu-lagu Melayu asli seperti ‘Dondang Sayang’ di Melaka. Justeru pada keseluruhannya pantun merupakan suatu bentuk pengucapan dengan fungsi sosial dan unsur psikologi yang cukup berkesan. Di dalamnya tergambar alam pemikiran orang–orang Melayu yang mungkin penuh perasaan gembira. indah dan ringkas bentuknya. Pantun juga mampu berkomunikasi langsung di kalangan masyarakat Melayu itu sendiri. Menurutnya masyarakat Melayu lama menggunakan pantun sebagai seni kata atau lirik lagu kerana pantun mudah direka cipta. . mempunyai fungsi estetis dan mendorong setiap anggota masyarakat Melayu lama menggunakannya. ‘Cinta Sayang’ dan ‘Canggung’ di Perlis. Ternyata penggunaan pantun di dalam permainan rakyat Melayu mempunyai fungsi sosial yang erat hubungannya dengan kegiatan harian masyarakat. Sejak zaman berzaman pantun memainkan peranannya sebagai satu bentuk hiburan di samping berperanan dalam upacara adat istiadat seperti merisik. ‘Rentak Kuda’ dan ‘Tumbuk Kalang’ di Negeri Sembilan.

Dari dalam buaian lagi seorang anak didendangkan dengan pantun dan dalam proses sosialisasinya dia menerima nasihat dan pengajaran melalui pantun. Menurut beliau pantun selalu dianggap sebagai alat komunikasi antara anggota-anggota masyarakat. Namun pengkaji lebih memberi tumpuan kepada aspek fungsi dan penyebaran pantun yang dikupas oleh beliau. Menurutnya lagi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini akan terlihat dengan lebih jelas bagaimana pantun . tema. misalnya sebagai penghulu adat.2.5 Harun Mat Piah (1989) Harun Mat Piah dalam bukunya bertajuk “Puisi Melayu Tradisional –Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi” pada tahun 1989 membincangkan pantun daripada beberapa aspek seperti bentuk. ritual. Pantun-pantun yang bertemakan kasih sayang adalah hasil komunikasi daripada kegiatan menggunakan pantun dalam suasana berkasih sayang. Dan setelah dia menjadi orang penting. kepercayaan dan agama. puji-puijan itu termeterai pada nisannya atau terukir sebagai dokumentasi sejarah bangsanya. dalam bentuk pantun. Selain itu beliau juga menekankan bahawa fungsi dan penyebaran pantun secara langsung dan konkrit harus dilihat dalam aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan kesenian dan kebudayaan masyarakat termasuk nyanyian. Dengan ini beliau memperlihatkan bagaimana pantun diaplikasikan sejak dari peringkat awal kelahiran hinggalah ke akhir hayat seseorang individu dalam kehidupannya. isi dan fungsi serta penyebarannya. tarian. diberikan pula sambutan dan puji-pujian dalam bentuk pantun dan mungkin setelah dia meninggal. sebahagian atau seluruhnya. Oleh itu beliau merumuskan bahawa seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat digambarkan melalui pantun. Seterusnya sebagai orang dewasa. Begitu juga dengan pantun jenaka yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan rasa mesra dan humor antara anggota-anggota masyarakat. Manakala pantun-pantun dalam istiadat perkahwinan adalah hasil daripada cara berkomunikasi yang dirasakan lebih sesuai dan berkesan dalam konteks yang dimaksudkan.23 2. muzik. Setelah remaja dan berkasih sayang dia menyatakan emosi dan pengalamannya melalui pantun. dia menyampaikan normanorma adat dan undang-undang. permainan dan perlakuanperlakuan lain yang berhubung dengan magis.

24 digunakan. Misalnya dalam upacara ulik mayang dan ulit badang di Terengganu pada asalnya adalah tarian permujaan untuk mengubat penyakit dan memulih semangat seseorang atau sebuah komuniti. Seluruh nyanyian yang mengiringi tarian ulit mayang adalah dalam bentuk pantun. Disamping itu beliau beranggapan apa yang zahir pada pantun ialah interaksi antara minda dengan naluri manusia pada sebelah pihak dan interaksi antara minda dan alam semesta ciptaan Tuhan. kegiatan yang berunsur hiburan dan kegiatan yang berunsur agama dan pengajaran. contohnya seperti di dalam pantun berikut: Umbut mayang kuumbut Umbut mayang terjala mala Sambut dayang kusambut Sambut dengan puteri ngesa Puteri ngesa berkain serong Puteri ngesa berbaju hijau Puteri ngesa bersubang gading Puteri ngesa bersanggul sendeng Sebagai kesimpulannya beliau merumuskan pantun dapat dilihat dari aspek fungsi dan penyebarannya melalui pelbagai kegiatan yang berhubung dengan kesenian dan kebudayaan masyarakat Melayu yang dapat dibahagikan kepada kegiatan yang berupa upacara atau ritual. haiwan. bagaimana ia tercipta.dan geografi alam seperti nama negeri dan tempat serta . Interaksi antara minda dan alam semesta adalah relevan dengan pembayang maksud kerana jelas kelihatan alam kejadian Tuhan digunakan dalam pembayang maksud antaranya tumbuh-tumbuhan. tersebar dan meninggalakan kesan dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya beliau telah memberi beberapa contoh kegiatan-kegiatan kesenian masyarakat yang memanfaatkan pantun sebagai medium penyampaian mesej.

kecewa dan kasih-sayang dapat dipancarkan dalam pelbagai cara iaitu daripada mengikut runtunan naluri yang kasar dan kesat hinggalah kepada cara yang berseni lagi halus. tetapi membayangkan idea ‘jauh’ dan ‘dekat’. Badannya terlantar di Langkawi.2. .6 Khazriyati Salehudin ( 2002) Makalah oleh Khazriyati Selehudin ini bertujuan membandingkan mekanisme kognitif yang terlibat dalam pembentukan simpulan bahasa bahasa kuasa/kawalan dalam bahasa Melayu dengan mekanisme kognitif yang terlibat dalam pembentukan simpulan bahasa kuasa/kawalan dalam bahasa Inggeris. 2. Manakala interaksi antara minda dengan naluri manusia adalah relevan dengan maksud. Bahasa kiasan digunakan secara meluas dalam kehidupan sehari-hari. Darahnya titik di Singapura. Dalam pantun ini pembayang maksud bukan sahaja membayangkan rima. Di sinilah terletaknya kesenian pantun dimana perasan merajuk. Misalnya seperti pantun oleh Pijnappel : Telur itik dari Singgora. hiba marah.25 bentuk bumi dijadikan khazanah untuk bunyi rima dalam baris-baris maksud. Ahli linguistik menunjukkan bahasa kiasan yang digunakan berkait rapat dengan sistem kognitif ( pemikiran). Pandan terletak di Langkawi. Dengan kata lain penggunaan bahasa kiasan tidak dilakukan secara rambang tetapi didorong oleh faktor aktif (terutama yang dipengaruhi oleh pengalaman) yang wujud dalam pemikiran penggunanya.

Aida dan Nur Sakinah 1996) menunjukkan bahawa masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu di Malaysia lebih cenderung menggunakan skema tatatingkat untuk memanifestasikan konsep kuasa/kawalan. Hasil daripada analisis yang dilakukan oleh beliau terhadap simpulan bahasa Melayu yang diperoleh daripada Kamus Simpulan Bahasa Melayu ( A. bekas (container) dan hadapan-belakang ( front-back). tatatingkat (hierachical). penghubung (link). Menurut beliau lagi daripada perbandingan yang dilakukan terhadap simpulan bahasa yang digunakan di Malaysia.periphery. . Aida dan Nur Sakinah 1996 ) sebagai sumber untuk mendapatkan senarai simpulan bahasa Melayu. Menurut Johnson manusia mengklasifikasikan segala perbuatan. Jenis klasifikasi atau susun atur dalam corak yang sistematik ini dalam linguistik kognitif distilahkan sebagai skema. Walaubagaimanapun skema tatatingkat ternyata mendapat tempat dalam kalangan pengguna bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk memanifestasikan konsep kuasa/kawalan. Beliau menggunakan sebuah kamus simpulan bahasa Melayu ( A. garis lurus (linear order).26 Kajian Khazriyati pada tahun 2000 tentang metafora kawalan/kuasa dalam bahasa Inggeris yang digunakan di Malaysia telah menggunakan sembilan bentuk imej skema untuk memahami dan menjelaskan bentuk kuasa/kawalan yang dimaksudkan. Skema imej penghubung walaupun kurang mendapat tempat dalam kalangan pengguna bahasa Inggeris memperlihatkan peratusan penggunaan yang tinggi dalam bahasa Melayu. jarak (proximity-distance). Skema imej tersebut ialah skema bahagian-keseluruhan (part-whole). saiz (size). pusat lilitan ( center. tanggapan dan konsep yang dialami dengan mengatur apa-apa yang dialami itu dalam satu cirak dan susunan yang bermakna. didapati bahawa skema yang digunakan tidak sama. Menurut beliau skema imej dibincangkan berdasarkan prinsip kognitif yang lebih umum iaitu metafora konsepsi dan metonimi. Oleh itu dalam penulisannya ini beliau cuba melihat dan mengenal pasti adakah skema imej yang digunakan oleh pengguna bahasa Melayu untuk menginterpretasikan simpulan bahasa kuasa/kawalan itu sama dengan skema imej yang digunakan oleh pengguna bahasa Inggeris di Melaysia atau tidak.

27 2. Dengan kata lain makna perkataan itu dikiaskan menurut konteks budaya bahasa Melayu. pepatah. Bentuk-bentuk kiasan di dalam bahasa Melayu ialah peribahasa. Makna perkataan yang dihitamkan dalam contoh di atas itu tidaklah sama seperti makna perkataan tersebut seperti yang terdapat dalam kamus. Dalam contoh (2) belangkas bermakna “tidak boleh dipisahkan”. Menurut Abdullah Hasssan dan Ainon Mohd. Dalam budaya Melayu timba digunakan untuk mengambil air di perigi. oleh itu terdapat persamaan dengan perbuatan mengambil ilmu daripada suatu sumber tertentu. Mereka seperti belangkas. . perumpamaan. Perkataan menimba dalam contoh (1) bermakna “mencari” atau “belajar”. Makna perkataan-perkataan itu tidak dapat difahami dengan melihat makna di dalam kamus.7 Abdullah Hassan &Ainon Mohd. bidalan.2. bunga-bunga bahasa atau bahasa kiasan atau istilah Inggerisnya idiom ialah ungkapan-ungkapan yang maknanya tidak boleh diketahui daripada makna perkataan itu sendiri ataupun daripada susunan tatabahasanya. dan hiperbola. Dia pergi menimba ilmu di Korea 2. simpulan. Oleh itu dalam contoh di atas makna ungkapan yang dihitamkan diketahui oleh orang yang memahami budaya penggunaan bahasa Melayu. Misalnya dalam contoh berikut makna perkataan yang dihitamkan tidak dapat diketahui daripada makna asal perkataan itu ataupun daripada kedudukannya dalam ayat : 1. ( 2002). Secara keseruhannya kosa ilmu ini adalah berkisar tentang bentuk kiasan dalam bahasa Melayu iaitu peribahasa Melayu. metafora personafikasi.

. Metafora . . macam.pepatah berfungsi sebagai pedoman hidup anggota masyarakat yang mengamalkan adat resam. . .ialah pepatah atau peribahasa yang berfungsi sebagai nasihat . .Contoh: Kereta itu kuat minum minyak. misalnya dalam contoh berikut : Perumpamaan – perbandingan makna yang sangat jelas kerana di dahului oleh perkataan bagai.contoh : Jika pandai menggunting hendaklah pandai menjahitnya bermaksud kerja yang sudah dimulakan hendaklah diselesaikan. bak. .ialah ungkapan yang berasal-usul daripada pusaka adat resam. seperti dan seumpama. Bidalan .Contoh : Maimunah bunga jelita Mereka kutu jalan. Personafikasi .contoh : Ibarat mencangkul angin – angan-angan yang tak disertai usaha. bak.ialah gambaran yang menganggap benda-benda dan idea seolah-olah manusia.ialah kiasan yang tidak menggunakan bagai. Pepatah . Usia semakin memanjat diriku. ibarat. ibarat.28 Seterusnya setiap bentuk-bentuk bahasa kiasan dalam bahasa Melayu di huraikan secara ringkas dengan contoh-contoh yang sesuai oleh penulis kosa ilmu ini. seolah-olah. Pak Ali harimau jantan.contoh : Tak lekang dek panas tak lapuk dek hujan. Bintang-bintang tersenyum riang. seperti dan umpama.

Begitu juga dengan Loh Too Chin yang mengemukakan cara pemerian yang lebih berwibawa dalam menginterpretasi makna dalam pantun berlandaskan teori relevans. Jais Sahok telah mengemukakan tatacara atau kaedah tersendiri dalam memahami pantun Melayu. Beliau menegaskan bahawa pantun sebenarnya mencerminkan minda dan peradaban Melayu. Secara ringkasnya Jais Sahok menetapkan bahawa cara yang paling baik ialah dengan membuat perbandingan diantara makna dalam kamus dengan makna yang terkandung dalam maksud pantun. Selain itu menurut Loh bagi memahami pantun hendaklah mengenal kebudayaan dan cara berfikir masyarakat Melayu terlebih dahulu.29 2. Taib Osman menjelaskan cara pantun dihubungkan dengan minda atau pemikiran Melayu dapat dilihat . Ini kerana pantun merupakan pancaran masyarakat dan kebudayaan lama. Ini adalah kerana pantun seperti juga artifak yang memenuhi fungsi tertentu dalam kehidupan berbudaya terutamanya untuk berkomunikasi. Taib Osman secara keseluruhannya membicarakan tentang hubungan (timbal balik) pantun dengan budaya dan pemikiran orang Melayu. Disamping itu keimplisitan makna dalam pantun juga tidak dapat ditentukan tanpa menjadikan pemikiran dan kebudayaan Melayu sebagai pemilihan rujukan utama. Mohd.3 RUMUSAN KOSA ILMU Hasil daripada penilitian dan penumpuan penulis terhadap beberapa kosa ilmu dapatlah dibuat rumusan dan kesimpulan. Ini kerana pada pengamatan Loh pengambilan aspek konteks dan pragmatik seperti yang dianjurkan oleh teori relevans akan dapat menjamin hasil kajian yang lebih tepat dalam penafsiran pantun Melayu. Beliau menganggap pantun adalah sebagai artifak budaya. Mohd. Untuk itu beliau menginterpretasi makna berdasarkan pemahaman dan perasaannya sendiri. Dalam kajiannya beliau mendapati perkataan yang terdapat dalam pantun tidak bersinonim dengan makna di dalam kamus.

Thani Ahmad pula lebih cenderung menggambarkan pantun sebagai suatu kesusasteraan Melayu yang tidak lagi dapat dipertikaikan keunggulannya. kepercayaan dan agama. Jadi seluruh aspek kehidupan dapat digambarkan melalui pantun dan beliau telah memperlihatkan bagaimana pantun diaplikasikan sejak dari peringkat awal kelahiran hinggalah ke akhir hayat manusia. Justeru jelaslah pantun telah mengisi jenis-jenis permainan dan keseniaan berkenan. ritual. Oleh itu terdapat beberapa skema imej yang dikenal pasti dan dihuraikan bagi membuat perbandingan antara skema imej yang digunakan oleh pengguna bahasa Inggeris dan pengguna bahasa Melayu dalam memanifestasikan konsep kuasa / kawalan. Selain itu beberapa permainan rakyat juga berdasarkan kepada pantun seperti ‘Permainan Gendang di Sarawak dan ‘Cik Membusu Membilang Malam’ di Terengganu. Mohd. Menurut beliau lagi pantun merupakan sejenis puisi tradisional Melayu dan juga merupakan puisi tulen milik orang Melayu yang tumbuh subur lama sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. muzik. permainan dan perlakuan-perlakuan yang berhubung denagn magis. ‘Lotah di Perak dan sebagainya.30 menerusi isi atau maksud pantun yang apabila dianalisis mencerminkan jalan pemikiran orang Melayu. Sementara itu Harun Mat Piah dalam tulisannya juga mengaitkan pantun dengan kesenian dan kesusasteraan orang Melayu. Dalam tulisannya beliau memperlihatkan pelbagai kesenian dan kesusasteraan orang Melayu yang menggunakan pantun sebagai medium penyampaian mesej . Beliau menekankan fungsi pantun secara langsung dan konkrit harus dilihat dalam aktiviti-aktiviti kesenian dan kesusasteraan masyarakat seperti nyanyian. tarian. misalnya pantunlah yang menjadi dasar kepada lagu-lagu Melayu asli seperti ‘Dondang Sayang’ di Melaka. Seterusnya Khazriyati Salehudin pula mengemukakan satu cara untuk mentafsir makna dalam simpulan bahasa Melayu. Yakni beliau telah menganalisis simpulan bahasa Melayu berdasarkan kerangka teori kognitif. Menurutnya pantun selalu dianggap sebagai alat komunikasi antara masyarakat. .

perbandingan.31 Selain itu Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. Namun begitu cara beliau menginterpretasikan pantun berdasarkan pemahaman dan perasaannya sendiri adalah suatu cara yang boleh diragui kerana ia tidak berlandaskan suatu teori yang khusus dalam bidang semantik dan pragmatik. Kajian Loh Too Chin juga memfokuskan dalam bidang isi atau makana pantun. 2. Antaranya peribahasa. pemikiran dan kebudayaan masyarakat Melayu. metafora. Namun kajiannya memperlihatkan sedikit perbezaan daripada Jais Sahok kerana Loh mengupas keimplisitan makna pantun berdasarkan teori relevans iaitu suatu teori yang terkandung dalam ilmu pragmatik.4 ANALISA KRITIS Disinilah dapat dilihat kekuatan Jais Sahok yang telah mengemukakan tatacara atau kaedah tersendiri dalam memahami makna pantun Melayu. simpulan bahasa. Mereka menegaskan bagi memahami dan mendalami bentuk-bentuk bahasa kiasan bukanlah berpandukan makna kamus semata-mata tetapi sebaliknya dengan mengaitkannya dengan konteks budaya Melayu. Akibat daripada penganalisaan tanpa menerapkan teori akan memberi hasil kajian yang tidak konkrit dan kesahihannya boleh diragui. Cara kupasan ini telah mendedahkan banyak perkara yang tersembunyi di dalam pantun seperti pengetahuan disamping dapat menunjukkan perkaitan antara bahasa. dalam buku mereka telah mengemukakan bentuk-bentuk bahasa kiasan dalam bahasa Melayu. Namun begitu cara beliau ini agak sukar dipraktikkan di dalam menginterpretasi pantun-pantun seperti pantun nasihat atau . Ianya boleh juga dikatakan sebagai suatu pemahaman ikut rasa. hiperbola dan sebagainya. Beliau menetapkan bahawa cara yang paling baik ialah dengan melihat perbandingan makna antara makna kamus dan makna yang terkandung di dalam maksud pantun dan seterusnya beliau menginterpretasikan makna berdasarkan pemahaman dan perasaannya sendiri disebabkan makna yang terkandung di dalam pantun tidak bersinonim dengan makna dalam kamus.

Tatacara tersebut adalah dengan penerapan teori semantik / linguistik kognitif dalam analisisnya. Selain itu pantun jugalah yang mengisi permainanpermainan seperti Gendang. Thani Ahmad dan Harun Mat Piah masing-masing membicarakan pantun sebagai suatu bentuk kesenian dan kesuasasteraan yang utuh. Oleh yang demikian tatacara yang dikemukakan oleh beliau boleh diaplikasikan dalam kajian-kajian lain yang menjurus kepada penginterpretasian keimplisitan makna dalam genre sastera. Namun sebagai tradisi lisan beliau lebih menumpukan bunyi apabila membicarakan pembayang maksud. Justeru itu beliau menegaskan pantun tetap mempunyai pola bentuk asas tetapi memberi ruang untuk kreativiti bagi sesiapa yang ingin memantun. Cik Busu Membilang Parang dan sebagainya serta terdapat dalam tarian seperti Lotah. Ini dapat dibuktikan melalui penggunan pantun yang amat meluas di dalam pelbagai aktiviti kesenian dan kesusasteraan Melayu. Oleh itu baris dua pertama yang dikenali pembayang maksud sebenarnya adalah pembayang bunyi bagi baris dua penghujung sebagai maksud. Secara keseluruhannya Mohd Taib Osman di dalam tulisannya lebih cenderung melihat hubungan timbal balik di antara bahasa dengan pantun. Ini kerana pantun yang sedemikian adalah lebih mudah difahami dan bersifat langsung serta kurang melibatkan konteks. Seterusnya Mohd. Hal ini berbeza dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh beberapa pengkaji terdahulu misalnya Pijnapel cuba menunjukkan adanya bayangan dalam pemikiran anatara pembayang maksud dan maksud pantun. Beliau juga ada membicarakan hubungan antara pembayang dan pembawa maksud dalam pantun. Lotah dan sebagainya.32 pantun semasa membuka atau menutup pidato dan ucapan. Beliau menegaskan bahawa pantun sememangnya mencerminkan minda dan peradaban Melayu. Bubu dan sebagainya. . di mana pantunlah yang menjadi dasar lagu-lagu Melayu asli seperti Dondang Sayang . Oleh itu secara keseluruhannya kedua-dua penulis hanya melihat pantun dari segi fungsinya sahaja tanpa menyentuh langsung aspek berkaitan makna atau maksud pantun. Sementara itu Khazriyati Salehudin telah memperkenalkan dan mengemukakan satu tatacara dalam menginterpretasi makna simpulan bahasa yang merupakan antara genre sastera tradisional.

menganalisis seterusnya membuat kesimpulan untuk menyelesaikan sesuatu persoalan. kaedah menganalisis data dan kesimpulan. Sesuatu kajian atau penyelidikan yang perlu dijalankan menggunakan kaedah-kaedah atau cara-cara tertentu untuk mengumpulkan data dan maklumat. Aspek metodologi penyelidikan adalah adalah suatu kriteria yang penting yang perlu diambil kira dalam proses penyelidikan dan pengkajian bagi memastikan keberkesanan dan kelancaran kajian atau penyelidikan tersebut.0 PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji akan memaparkan metodologi penyelidikan yang telah dilakukan oleh pengkaji dan menitikberatkan tentang tatacara yang digunakan bagi melaksanakan kajian yang dilakukan. Seperti kata Sharifah Berlian dan Muhammad Salleh (1996:1) penyelidikan perlu .33 BAB 3 METODOLOGI 3. Perbincangan ini menyentuh tentang beberapa pengkaedahan yang dilakukan oleh pengkaji dalam menugumpulkan data.

Tambah mereka lagi kaedah itu bergantung kepada bidang yang dikaji. Pengkajian yang bertunjangkan teori semantik kognitif akan menjadi lebih tepat dan berkesan kerana melibatkan sistem konsepsi manusia yang berdasarkan pengalaman. Pengkaji mencadangkan bahawa teori yang paling sesuai dalam menginterpretasi makna dalam bahasa Melayu ialah Teori Semantik Kognitif.1 PENGUMPULAN DATA Kajian ini melibatkan kajian teks. 3..baik apa bidang sekalipun. Menurut Mohd. Di samping itu metodologi adalah merupakan bahagian penting di dalam penulisan ilmiah dan tanpa metodologi yang kukuh sesuatu dapatan kajian tidak akan bernilai.. Justeru latihan ilmiah ini dilakukan penulis berdasarkan kepada tanggapan bahawa suatu kajian itu seharusnya ditunjangi oleh teori yang sesuai.34 dilakukan dengan kaedah tersusun supaya hasil penyelidikan itu boleh dipercayai. jikalau hendak katakan sebagai bidang ilmu sekalipun sebagai bidang ilmiah ia mestilah mengutamakan penyelidikan kerana tanpa penyelidikan percubaan untuk mendapatkan sesuatu itu tidak akan berhasil. Dalam usaha mendapatkan data dan maklumat yang berkaitan dengan persoalan . Bahasa Melayu adalah bahasa yang peka konteks dan sebarang penginterpretasian makna harus mengambil kira faktor ini terlebih dahulu. Oleh itu pengumpulan data dibuat berdasarkan kajian perpustakan... Selain itu penyelidikan juga didefinisikan sebagai “a systematic and objective attempt to study a problem for the purpose of deriving general principal”.. Taib Osman (1988:159): . Dalam nada yang sama seorang penulis lain memberikan definisi penyelidikan sebagai “usaha untuk mengemukakan dan mengaju kebenaran suatu pengetahuan yang mana usaha dilakukan dengan mengemukakan metodologi ilmiah (Abdul Rahman Yusoff 1988:1).

Antaranya bahan bercetak seperti buku. Bahagian analisis teks pula melibatkan fokus utama kajian penulis iaitu penerapan teori semantik kognitif dalam pantun. kamus. Terutamanya yang menyangkut dengan hal ehwal teori yang digunakan oleh pengkaji iaitu teori semantik kognitif.35 kajian penulis memanfaatkan bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan. Setiap bahagian dalam kajian pengkaji amat memanfaatkan kaedah kajian perpustakaan. Untuk tujuan itu penulis menulis maklumat berkaitan penerapan teori linguistik dalam genre sastera iaitu pantun. fakta-fakta serta maklumat-maklumat tentang kajian lepas yang pernah dilakukan pengkaji terdahulu. latihan ilmiah. Antaranya kajian yang dilakukan terhadap pengkaji terdahulu. akhbar. Kajian ini membantu penulis mendapatkan gambaran awal kepada persoalan yang penulis akan kaji. Shaffie Abu Bakar (1987:41) kaedah penyelidikan perpustakaan merupakan satu kaedah yang digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan data dan bukti melalui kajian ke atas dokumen dan rekod atau bahan bertulis. Kebanyakan maklumat tersebut diperolehi daripada buku-buku yang membicarakan sastera Melayu tradisional. metodologi dan analisis teks. Menurut Mouly (1970:21) kaedah ini juga dikenali tinjauan pustaka dan kaedah ini adalah lebih berkesan kerana setiap bahan dapat dikumpulkan dengan berkesan dan cepat serta mempunyai kebolehpercayaan. Pantun yang menjadi data kajian di antara bahan bercetak yang paling penting iaitu pantun 11 kerat yang diucapkan oleh Datuk Seri Dr. Mengikut Mohd. Mahathir yang diperolehi daripada akhbar. Maklumat berkaitan teori semantik kognitif pula kebanyakannya diperolehi daripada buku-buku berkaitan linguistik terutamanya semantik kognitif dan jurnal Dewan Bahasa serta hasil penyelidikan. majalah dan sebagainya. jurnal. Dewan Sastera. Pelita Bahasa dan latihan ilmiah. Seterusnya maklumat berkaitan metodologi pula diperolehi melalui buku-buku yang berkaitan asas-asas. Kajian terdahulu berfungsi sebagai kosa ilmu. . Selain itu maklumat berkaitan kosa ilmu juga diperolehi daripada Jurnal Dewan Bahasa. Kaedah perpustakaan penting untuk pengkaji mencari maklumat-maklumat tambahan seperti definisi. tatacara dan kaedah dalam penyelidikan dan latihan ilmiah.

Segala bentuk pengalaman sama ada yang dialami oleh deria pendengaran.36 3. Lazimnya skema imej ini digunakan tanpa disedari oleh seseorang. sentuhan. persoalan dan lain-lain) untuk mengetahui pelbagai aspek secara terperinci. rasa. Oleh sebab itu data-data yang dikutip akan dianalisis mengikut rangka kerja teori semantik kognitif. Huraian bersandarkan kepada teori akan dapat menjamin kewibawaan. Menurut Johnson (19087:29) manusia mengklasifikasikan segala perbuatan. Oleh itu setiap penyelidikan memerlukan penerapan teori.2 PENGANALISAAN DATA Menurut Kamus Dewan (1994) analisis bermaksud penyelidikan atau penghuraian sesuatu (seperti keadaan. bau atau perasaan disimpan dalam pemikiran manusia dalam bentuk imej. Menerusi teori semantik kognitif manusia diandaikan mempunyai skema imej yang tersimpan dalam minda. . kerasionalan dan keempirisan sesuatu kajian. Data pula adalah butiran atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan tenteng sesuatu atau dapat dijadikan asas untuk membuat kajian sama ada berbentuk analisis atau kesimpulan. masalah. tanggapan dan konsep yang dilami itu dengan mengatur apa-apa yang dialami itu dalam satu corak dan susunan yang bermakna yang diistilahkan sebagai skema . Berdasarkan teori ini bahasa yang diucapkan manusia diannggap berkait rapat dengan sistem konsepsi penutur. Dalam menganalisis data peringkat atau langkah yang paling utama adalah melibatkan penerapan teori semantik kognitif. Data yang terdiri daripada 11 rangkap pantun akan dianalisis dengan rangka kerja teori semantik kognitif. Teori juga dapat memberikan garis panduan pada penyelidikan dan boleh dijadikan sebagai penerangan dalam mencari makna sebenar. Oleh itu pantun yang merupakan seni berbahasa masyarakat Melayu turut memperlihatkan sistem konsepsi ini.

lancar dan sistematik dalam bab yang akan menyusul kemudian.3 KESIMPULAN Bab kaedah atau metodologi merupakan penggerak kepada bentuk latihan ilmiah yang dihasilkan. falsafah dan mentaliti yang terkandung di dalam pantun. 3.37 Oleh itu pengkaji cuba mengenal pasti dan menghuraikan skema-skema imej yang terdapat di dalam pantun yang menjadi data atau subjek utama kajian. Seterusnya skemaskema imej ini dianalisis bagi menunjukkan hubung kaitnya dengan pemikiran. Dalam bab ini penulis telah membincangkan cara penyelidikan dilakukan dan bagaimana data di analisis. . Seterusnya pengkaji akan menggunakan tatacara tersebut untuk melaksanakan dan meneruskan kajian dengan teratur.

.38 BAB 4 PERBINCANGAN HASIL 4. Kerana keindahan bahasanya pantun sering digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan dan menggambarkan perasaan yang luhur dan seni khususnya rasa cinta dan sayang. Keindahan dan kehalusan bahasa ini terpancar melalui kata-kata yang puitis. rasa sedih dan sendu. rasa terima kasih dan terhutang budi. pantun mencerminkan kekreatifan masyarakat Melayu dalam melahirkan keindahan bahasa.0 PENDAHULUAN Akal budi orang Melayu menjadikan mereka berbudi bahasa dan setiap tutur kata dipenuhi dengan ungkapan kias-mengias yang juga dikenali bahasa kiasan. Bagi masyarakat Melayu perasaan ini amat seni dan tidak mudah diluahkan dalam bahasa dan andainya diungkapkan secara berterus-terang akan hilanglah nilai seninya dan kesannya tidak mendalam. Sebagai satu bentuk seni. kata-kata yang berlambang dan berkias dengan maksud yang tersirat.

bentuk imej yang tersimpan dalam minda setiap manusia itu seragam.1 PENERAPAN TEORI SEMANTIK KOGNITIF 11 rangkap pantun telah diambil dan dianalisis untuk ditafsir maknanya. Skema imej merupakan suatu penyusunan pengalaman dalam bentuk imej. Dr.1 PENGANALISAAN DAN PERBINCANGAN HASIL 4. Di dalam perhimpunan terakhir agung beliau. Walaupun pengalaman yang dialami oleh setiap individu berlainan pada amnya. Imej yang tersimpan dalam pemikiran manusia itu terdiri daripada segala bentuk pengalaman sama ada yang dialami oleh deria penglihatan.1. Mahathir telah membaca 11 rangkap pantun dan bacaan ini adalah satu penghujung kepada ucapan penggulungan perbahasan beliau. Namun di dalam perhimpunan pada tahun 2003 berpantun bukan sahaja menjadi satu daya tarikan tetapi satu kejutan apabila bekas Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Yang menarik tentang imej ini ialah penyimpannya (manusia) mungkin tidak menyedari bahawa mereka sebenarnya mempunyai koleksi puluhan ribu imej dalam minda mereka. Mahathir Mohamad berpantun semasa ucapan penggulungan. Keseragaman imej yang dikongsi oleh setiap manusia itu membolehkan manusia berkomunikasi dan seterusnya . Skema imej ini disimpan dalam pemikiran manusia dan dapat dicapai untuk memahami atau menjelaskan konsep yang baru. Mahathir telah memilih pantun untuk menyatakan tentang hal-hal yang besar ertinya kepada UMNO dan orang Melayu seperti kepimpinan politik. Dr. perpaduan. Melalui pantun persoalanpersoalan yang besar itu mampu diungkap melalui bahasa yang puitis. Ini melibatkan ilmu semantik kognitif. sentuhan. rasa. di mana beberapa skema imej dikenal pasti dalam usaha menginterpretasi keimplisitan makna pantun tersebut. pendengaran. kelangsungan perjuangan UMNO. maruah bangsa dan kesetiaan. bau atau perasaan. 4. penjajahan Barat.39 Berpantun di Perhimpunan Agung UMNO adalah satu kegiatan budaya yang lazim digunakan oleh sesetengah perwakilan.

Rapatkan bangsa nusa dipertahan. Keseluruhan itu tidak akan wujud tanpa bahagian-bahagian atau sebahagian yang melengkapkan keseluruhannya. . Seperti yang diketahui bahagian–bahagian yang berbeza dibentuk menjadi satu keseluruhan adalah lebih kukuh dan kuat berbanding satu bahagian yang berasingan sahaja. Skema imej bahagian-keseluruhan didapati ada digunakan di dalam pantun yang diucapkan oleh Dr.1.40 mencapai kompromi atau kata sepakat ketika mentafsirkan satu-satu pengalaman. Ianya di kesan melalui frasa “bersatu teguh bercerai roboh” dalam contoh pantun berikut: 3. Oleh itu seterusnya dalam proses menganalisis pantun. Skema ini bukan sahaja dapat dilihat pada individu tetapi juga dalam ruang atau bidang yang lebih besar seperti keluarga. Bersatu teguh bercerai roboh. Kata azimat pusaka berzaman. Dengan ini beberapa skema imej yang terkandung dalam pantun dikenal pasti dan dihuraikan berdasarkan kerangka kognitif. Dalam rangkap pantun yang ke-3 pada bahagian baris pertama pembayang pantun ada memperlihatkan skema bahagian-keseluruhan. Mahathir Mohamad. konsep dan sebagainya. teori semantik kognitif akan diterapkan. Lakoff (1987:273) menegaskan manusia melihat dunia ini sebagai sebahagian dan keseluruhan. Alaf baru penuh penceroboh. Skema imej ini dibincangkan berdasarkan prinsip kognitif yang lebih umum iaitu metafora konsepsi dan metonimi.2 Skema bahagian-keseluruhan. negara. 4. organisasi sosial. benda-benda hidup.

Mahathir mengambil inisiatif menyarankan konsep bersatu ini di dalam media pantun agar ianya lebih mudah diterima oleh semua lapisan anggota masyarakat dan lebih santai. Selain itu beliau juga membayangkan implikasinya jika masyarakat tidak bersatu dalam frasa bercerai roboh di bahagian maksud pantun.41 Berdasarkan frasa tersebut skema bahagian keseluruhan ini didasari oleh metafora konsepsi ‘BERSATU ITU TEGUH’ dan metonimi ‘YANG BERSATU ITU MELAMBANGKAN KETEGUHAN’. Istilah bercerai itu membayangkan bahagian yang berpisah daripada keseluruhan. Di samping itu Dr. Oleh itu Dr.3 di atas yang didasari metafora konsepsi ‘BERCERAI ITU TAK TEGUH. Bercerai di dalam kamus pelajar didefinisikan sebagai tidak bercampur . Menurut Dr. Setiap anggota masyarakat yang saling bersatu padu akan membentuk sebuah negara yang utuh dan unggul. Pengalaman manusia memberikan gambaran bahawa sesuatu yang padu dan menyeluruh itu lebih teguh atau kuat daripada sesuatu yang telah dibahagi-bahagikan kepada bahagian yang kecil. Hashim Ahmad : 2003). Mahathir telah menyarankan agar rakyat amnya dan ahli UMNO khususnya supaya hidup bersatu padu agar satu masyarakat yang kuat dan teguh terbina. Konsep bersatu padu ini adalah penting bagi memastikan sesebuah masyarakat dan negara itu berdiri teguh dan berjaya dalam mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan terutamanya di alaf baru kini. Konsep bersatu ini juga perlu di dalam memastikan negara mencapai kemajuan yang pesat dalam pelbagai bidang. Oleh itu sebuah negara yang utuh dan unggul yang terbina daripada bahagian-bahagian anggota masyarakat tersebut melambangkan suatu keseluruhan. Konsep bersatu padu ini membayangkan keadaan suatu keseluruhan yang lengkap. Justeru itu Dr. Mahathir “tanpa sikap toleransi dan hormat menghormati di kalangan rakyatnya Malaysia tidak akan berjaya seperti hari ini iaitu sebagai sebuah negara pelbagai bangsa dan pelbagai agama tetapi mempunyai kekuatan politik dan ekonomi”. Mahathir juga tidak putus-putus menasihati masyarakat Islam supaya sentiasa berusaha ke arah memperkukuhkan persaudaraan Islam sebagai suatu benteng untuk mempertahankan diri dan agama daripada angkara golongan yang mahu menghancurkan Islam dan umatnya (S.

Semua berdoa menitis air mata. Situasi sedemikian menunjukkan pentingnya keseluruhan itu iaitu seluruh anggota masyarakat dan rakyat yang bersatu yang dapat menjamin dan mengekalkan kewujudan sebuah negara yang teguh dan unggul. Sepertimana sejarah telah membuktikan banyak empayar-empayar dan pemerintahan zaman dahulukala yang runtuh dan musnah akibat tiadanya konsep bersatu padu antara anggota masyarakat yang mengakibatkan kekalahan yang teruk apabila diserang oleh empayar-empayar dan kerajaan-kerajaan lain. Mahathir telah membayangkan keadaan kehancuran dan kemusnahan negara yang akan berlaku sekiranya rakyat amnya dan anggota parti khususnya berpecah-belah dan tidak bersatu padu.42 atau tidak berhubungan lagi dan berpisah. Mengenang nasib anak bangsa. Mahathir mengandaikan sekiranya setiap anggota masyarakat tidak bersatu padu maka masyarakat dan negara akan mengalami perpecahan. Ini kerana individu secara bersendirian sahaja tidak akan dapat membina sebuah masyarakat mahupun sebuah negara yang utuh dan unggul. 8. Dengan kata lain dalam frasa bercerai roboh Dr. kehancuran. sama seperti mereka tidak mahu Islam yang minoriti sifatnya di sesebuah negara ditindas oleh orang bukan Islam ( S. Selain itu beliau berpendapat perbuatan bersengketa dan memutuskan silaturahim sesama umat Islam serta membunuh orang Islam kerana perbezaan fahaman politik amat bertentangan dengan tuntutan Islam yang sebenar. . Mahathir dalam rangkap pantun -3 di atas. Justeru kenyataan ini dapat dikaitkan dengan pandangan dan saranan Dr. Hashim Ahmad : 2003). Beliau juga meminta umat Islam supaya jangan menindas kumpulan minoriti bukan Islam di negara mereka. kemunduran dan kemusnahan. Dr. Tambahnya lagi keadaan ini menunjukkan entiti skema iaitu bahagian dan keseluruhan ini adalah rapat dan dekat di antara satu sama lain. Menurut Lakoff (1987:273) sekiranya “parts” atau sebahagian itu hancur atau musnah maka keseluruhan atau “whole” juga akan musnah dan hancur.

Di samping itu beliau berpendapat perbuatan bersengketa dan memutuskan silaturahim sesama umat Islam serta membunuh orang Islam kerana perbezaan fahaman politik amat bertentangan dengan tuntutan Islam yang sebenar. Mahathir menasihati dan menyarankan agar setiap anggota masyarakat tidak bersengketa. Ini kerana tindakan sedemikian menunjukkan tiadanya sifat bersatu padu di kalangan masyarakat. Sementara itu skema bahagian-keseluruhan juga terdapat di dalam bahagian maksud pantun ke-8 di atas. Dalam konteks ini Dr. Mahathir mengkonsepsikan masyarakat yang bersatu padu itu adalah suatu yang menyeluruh. Mahathir juga menyatakan implikasinya jika rakyat tidak bersatu. Beliau juga meminta umat Islam supaya . Beliau menyarankan rakyat tidak bersengketa sesama sendiri bagi mengelakkan berlakunya situasi porak peranda.43 Wahai Melayu jangan bersengketa. Selain itu Dr. tidak keruan atau kucar-kacir. Mengelakkan dari porak peranda. Dengan kata lain bersatu itu melambangkan suatu keseluruhan dan ianya lebih baik daripada sebahagian. Konsep bersatu di dalam pantun tersebut didasari oleh metonimi “YANG BERSENGKETA ITU MELAMBANGKAN TAK BERSATU”. di mana sebahagian itu adalah tidak kuat atau kukuh berbanding sesuatu yang menyeluruh dan padu. Justeru itu porak peranda ini ada signifikannya dengan skema sebahagian. Dr. Oleh itu Dr. Mahathir juga berpesan kepada ahli-ahli UMNO dan orang Melayu supaya mereka mengelakkan daripada bersengketa kerana dengan bersengketa sesama sendiri akan menjadikan orang Melayu lemah dan merugikan bangsa dan negara. Oleh yang demikian Dr. Porak peranda mengikut kamus pelajar bermaksud bercerai-berai.Mahathir di dalam pantun tersebut menasihati dan menyarankan agar setiap ahli anggota masyarakat tidak bergaduh dan berbalah atau berkelahi di antara satu sama lain. Bersengketa mengikut kamus pelajar bermaksud berbalah atau bergaduh kerana berlainan pendapat. Manakala masyarakat yang bersengketa dan porak peranda itu adalah entiti bahagian atau sebahagian yang tidak bersatu.

puteri dan wanita.44 jangan menindas kumpulan minoriti bukan Islam di negara mereka. Di samping itu skema imej bahagian-keseluruhan juga didapati di dalam rangkap pantun ke-9 seperti dalam contoh berikut: 9. Pemuda Wanita Puteri . sama seperti mereka tidak mahu umat Islam yang minoriti sifatnya di sesebuah negara ditindas oleh orang bukan Islam ( S. Situasi ini menunjukkan entiti skema bahagian dan keseluruhan ini adalah rapat dan dekat di antara satu sama lain. Pemuda di kiri Puteri di kanan Wanita pula tengah teguh bersiri Usah pentingkan diri sendiri Dulukan bangsa utamakan parti. puteri dan wanita adalah aspek penting dalam kewujudan dan pembentukan parti UMNO. Justeru suatu keseluruhan itu tidak akan wujud tanpa entiti-entiti bahagian yang melengkapkannya. Dengan kata lain kompenan pemuda. Manakala parti UMNO yang terdiri daripada kompenan-kompenan tersebut adalah entiti keseluruhan dalam skema imej bahagian keseluruhan. Oleh itu kompenankompenan tersebut dianggap sebagai entiti bahagian dalam skema imej bahagian-keseluruhan. Hashim Ahmad : 2003). Dalam rangkap pantun di atas memperlihatkan parti UMNO adalah terdiri daripada kompenan pemuda.

Dalam pantun di atas pada bahagian maksud pantun. Kedudukan ketiga-tiga sub bahagian atau kompenan ini adalah berbentuk seimbang.1. Sub bahagian pemuda adalah terdiri daripada para pemuda dan belia yang mengambil bahagian dalam arena politik dan kepimpinan negara. Sementara itu sub bahagian puteri pula terdiri daripada para belia dan remaja perempuan yang turut terlibat dalam arena politik dan kepimpinan negara. Justeru pemerintahan dan pentadbiran negara sewajarnya mengambil kira peranan setiap anggota masyarakat yang dibahagikan berdasarkan peranan masing-masing. Skema imej jarak yang merangkumkan konsep dekat atau rapat dan jauh turut digunakan untuk memanifestasikan konsep bersatu di dalam rangkap pantun tersebut : 3.3 Skema imej jarak. Mahathir menyarankan agar setiap anggota . konsep bersatu didasari oleh metafora konsepsi “RAPAT ITU BERSATU” dan metonimi “YANG DEKAT ITU MELAMBANGKAN BERSATU PADU”.45 Rajah 2 Dalam rajah 2 tersebut memperlihatkan struktur sub-sub bahagian atau kompenankompenan dalam parti UMNO. Dr. Bersatu teguh bercerai roboh Kata azimat pusaka berzaman Alaf baru penuh penceroboh Rapatkan bangsa nusa dipertahan. Manakala sub bahagian wanita pula terdiri daripada kaum dewasa perempuan yang sama-sama memikul tanggungjawab dalam arena politi dan kepimpinan negara. Situasi ini jelas membuktikan keseluruhan itu tidak akan wujud tanpa bahagian-bahagian yang melengkapinya. Ini menunjukkan setiap kompenan atau bahagian adalah penting dalam struktur sesuatu parti politik. 4.

Situasi ini memperlihatkan adanya unsur psikologi melalui berpantun. Menurut Johnson skema ini misalnya dapat dilihat pada metafora “life is a journey”.1. Manakala berikut ialah contoh pantun yang diucapkan oleh Dr. Oleh itu hubungan antara anggota masyarakat semestinya erat dan karib serta sangat berhampiran bagi mewujudkan sikap bersatu padu. Justeru para perwakilan terasa begitu dekat dengan pesanan Dr. di mana Dr. hampir sungguh dan erat serta karib. Mahathir berpantun ini telah menimbulkan rasa keterdekatan dan keeratan ahli UMNO khususnya dan rakyat umumnya dengan beliau. Oleh yang demikian keadaan ini memperlihatkan adanya skema jarak. Tiap permulaan ada akhirnya Menjadi peringatan kepada hamba Kuasa dan jawatan bukan segalanya .46 masyarakat merapatkan ikatan perpaduan dan kesatuan di kalangan mereka bagi mempertahankan negara. Manakala inisiatif Dr. Istilah rapat ini membayangkan jarak dan hubungan antara setiap anggota masyarakat yang dekat dan erat. Rapat mengikut kamus pelajar bermaksud dekat sangat. Ia juga melibatkan rangkaian tempat-tempat yang dilalui dan arah tuju semasa perjalanan dan pergerakan tersebut. Selain itu Dr. Oleh itu skema imej ‘path’ ini mengandungi peringkat permulaan dan penamat. Skema imej ‘path’ juga turut didapati di dalam pantun yang diucapkan oleh Dr. Mahathir juga telah memanfaatkan suatu bentuk seni bangsa yang berharga iaitu pantun bagi menyampaikan amanatnya sebagai seorang pemimpin. Mengikut Johnson ( 1997:355) skema imej ‘path’ membayangkan dan mencerminkan pengalaman seharian kita terutamanya berkaitan perjalanan dan pengembaraan di serata dunia dan juga berkaitan pergerakan entiti-entiti lain. Mahathir itu kepada fikiran dan perasaan mereka. Mahathir yang memperlihatkan skema imej ‘path’: 5. 4.4 Skema imej ‘path’ (perjalanan). Lazimnya perjalanan dan pergerakan kita ini ada permulaannya dan penamat atau akhirnya. Mahathir sebagai pemimpin cuba mendekatkan diri atau bermesra dengan rakyat melalui pantun. Mahathir.

Justeru persaraan beliau dianggap sebagai kemuncak atau peringkat . Justeru beliau telah memilih untuk mengakhiri ucapan penggulungannya pada perhimpunan agung UMNO 2003 yang lalu dengan membaca 11 rangkap pantun. bangsa dan pertiwi Kini masa untuk pergi Ketika UMNO gagah berdiri. Berdasarkan pantun rangkap ke 4 di atas pada frasa ‘tiap permulaan ada akhirnya’. ada memperlihatkan salah satu ciri yang dikatakan perjalanan oleh Johnson iaitu suatu perjalanan itu mengandungi peringkat permulaan dan penamat. nasihat serta pesanan kepada ahli UMNO dan rakyat amnya sempena persaraan beliau. Dengan kata lain tiap yang bermula itu ada akhirnya. Mahathir yang keseluruhannya berkisar tentang perjalanan kepimpinan politik beliau. Secara keseluruhannya pantun ini menggambarkan perjalanan karier beliau sebagai seorang pemimpin. Mahathir di perhimpunan agung UMNO 2003. Dua puluh dua tahun mencurah bakti Untuk agama. Ini bersempena persaraan beliau daripada jawatan Perdana Menteri dan sebagai presiden UMNO serta jawatan-jawatan lain. Mahathir memaklumkan persaraan beliau adalah suatu lumrah dan fenomena biasa dalam karier seseorang pemimpin. yang juga merupakan perhimpunan terakhir beliau.47 Berkhidmat kerana bangsa dan negara 6. Oleh demikian skema imej ‘path’ ini amat bertepatan dengan mesej yang terdapat di dalam pantun yang diucapkan oleh Dr. Skema imej ini di dasari oleh metafora konsepsi “KEPIMPINAN ITU SUATU PERJALANAN”. Dalam rangkap pantun ini Dr. Kepimpinan berganti amalan tradisi Tradisi UMNO gemilang budaya Pemimpin datang bersilih ganti Mewarisi perjuangan bangsa kita 7. Pantun ini diucapkan oleh Dr. Beliau menggunakan pantun sebagai wadah untuk memberi kata-kata terakhir.

Sudah menjadi suatu tradisi pemimpin saling bertukar ganti antara yang baru dan yang lama bagi mewarisi setiap perjuangan bangsa Melayu. Dr. Begitu jugalah dengan Dr. Beliau juga memberi alasan persaraan beliau adalah bertujuan untuk memberi peluang dan ruang kepada pemuda dan pemimpin-pemimpin lain untuk menerajui kepimpinan negara kita. Justeru tradisi ini di lihat sebagai suatu perjalanan atau pergerakan politik sejak UMNO mula ditubuhkan dahulu hinggalah sudah kukuh sekarang. Begitu juga dengan rangkap pantun 6. Pengunduran beliau ini menandakan penamat kepada perjalanan kepimpinan politik beliau. Beliau merasakan sudah tiba masanya untuk beliau mengundurkan diri dari arena politik negara. beliau memaklumkan persaraan dan pertukaran pemimpin itu adalah suatu tradisi dalam arena politik negara. Mahathir menyatakan sudah lama beliau berkhidmat untuk negara dan perjalanan karier politiknya juga telah pun dua puluh dua tahun lamanya. Mahathir juga menyatakan persaraan beliau daripada dunia politik dan kepimpinan negara. Izinkan saya berundur pergi Memberi ruang kepada pemuda Saya pergi Pak Lah ganti UMNO teguh sudah pasti. 11. Masanya sudah tiba untuk beliau berpisah dengan jawatan Perdana Menteri. Manakala dalam rangkap pantun 5. Sudah menjadi hukum alam bahawa tiada suatupun termasuk pemimpin yang akan kekal selama-lamanya melainkan Allah.48 akhir sepanjang perjalanan karier beliau sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia. Rangkap pantun ini adalah rangkap yang terakhir dan mengakhiri ucapan penggulungannya pada persidangan UMNO 2003. Mahathir. Presiden UMNO dan Pengerusi . Dalam rangkap pantun 11 di atas pada bahagian pembayang maksud. Justeru menerusi rangkap pantun ini beliau sekali lagi menegaskan persaraan beliau walaupun telah dibayangkannya dalam rangkap-rangkap pantun sebelum itu. Dr.

Oleh itu entiti rakyat. bangsa dan negara merupakan suatu rangkaian atau urutan entiti yang penting dalan perjalanan karier beliau. Namun begitu pengumuman perletakan jawatan beliau telah mengundang pelbagai reaksi daripada anggota masyarakat yang rata-ratanya tidak bersetuju dengan pendirian Dr.49 Barisan Nasional. Mahathir. Justeru itu entiti rakyat. Mahathir tersebut. Di samping itu dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang paling penting bagi beliau adalah berkhidmat dan mencurahkan bakti untuk agama bangsa dan negara. Pemergian Dr. bangsa dan negara merupakan rangkaian dan urutan peristiwa yang . Kini beliau telahpun bersara daripada karier politik dan pentadbirannya. konsisten dan dihormati. Selain itu dalam perjalanan kepimpinan politik Dr. namun sebagai tokoh yang sudah masak dengan asam garam kehidupan. Sekalipun ada pihak yang merayu supaya beliau terus memimpin negara. agama. agama. Walaupun seluruh negara meratap sedih di atas keputusan negarawan ulung ini untuk melepaskan semua jawatannya secara sukarela. namun mereka tidak mempunyai pilihan selain merelakan saja pemergian itu sebagai menghormati keputusan beliau. Seperti mana menurut Johnson ( 2003:120) daripada proses peringkat permulaan untuk ke peringkat penamat atau akhir ianya dihubungkan dengan beberapa urutan tempat dan peristiwa yang hampir dan penting. Setelah beliau mengambil keputusan melepaskan jawatan utama yang disandang selama ini dan beliau menamakan Pak Lah sebagai penggantinya. Mahathir adalah pemergian seorang wira dan seorang negarawan unggul yang begitu komited sepanjang tempoh perkhidmatannya. Mahathir tetap berpegang teguh kepada pendirian beliau kali ini kerana tidak mahu menjejaskan kredibilitinya sebagai seorang pemimpin yang tegas. Darjat seseorang pemimpin diukur berdasarkan kepada perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat. Mahathir pada akhir ucapan beliau di Dewan Merdeka PWTC pada hari terakhir persidangan UMNO 22 Jun 2002. Dr. beliau merasakan kepimpinan politik yang baik ialah kepimpinan yang mementingkan perkhidmatan kepada rakyat. Pengumuman perletakan jawatan sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional dibuat oleh Dr.

Terdapat suatu struktur keserupaan atau analogi yang memudahkan dan menyenangkan pemetaan atau “mapping” daripada skema perjalanan ke domain kepimpinan. Manakala akhir sekali merupakan peringkat akhir perjalanan kariernya iaitu persaraan atau pengunduran daripada arena politik dan kepimpinan. Mahathir dengan berbekalkan pengetahuan dan pengalaman berkaitan pengembaraan atau perjalanan dalam kehidupan kita. Misalnya mengikut George Lakoff dan Mark Turner (1989) dalam metafora “life is a journey” ianya melibatkan pemetaan atau “mapping” . Justeru ke sebelas-sebelas rangkap pantun yang diucapkan oleh Dr. Justeru dapat diperhatikan di sini kita memahami perjalanan karier dan kepimpinan politik Dr. Mesej atau pesanan utamanya adalah berkenaan persaraan dan pengunduran beliau daripada arena politik. Dengan kata lain untuk memahami kepimpinan sebagai suatu perjalanan dalam pemikiran atau minda secara sedar atau tidak sedar melalui persamaan atau keserupaan antara kedua-dua entiti tersebut ( George Lakoff & Mark Turner : 1989). Mahathir adalah menggambarkan kitaran atau pusingan perjalanan karier beliau dalam arena politik dan kepimpinan negara. Mahathir sebagai pemimpin negara dan presiden UMNO. J Schmid:1996). Kita juga cenderung menggambarkan atau merajahkan konsep-konsep dan proses-proses dalam perjalanan dan pengembaraan ke dalam domain kehidupan kita misalnya perjalanan karier dan kepimpinan politik.50 penting sepanjang perjalanan karier Dr. Lazimnya dalam kepimpinan politik kitarannya bermula dengan peringkat permulaan. Ini bermakna kita memahami kepimpinan politik dalam konteks perjalanan iaitu apabila seseorang pemimpin mula menceburkan diri dalam arena politik atau kepimpinan diandaikan bermulalah perjalanan karier politik seseorang. Ungerer & H. Seterusnya peringkat perjalanan kariernya memasuki peringkat pertengahan iaitu penerusan dan pengembangan karier politiknya. pertengahan dan persaraan (F.

Penglibatan pertama Dr. Misalnya dalam contoh pantun berikut: 2.51 struktur skema perjalanan ke dalam domain kehidupan. Regime Change tema terbaru Hasutan musuh bangsa Jangan termakan pujuk dan rayu Kelak tergadai tanah tercinta . destinasi. petunjuk jalan dan sebagainya. kesusahan dan rintangan dalam sesuatu kepimpinan dianalogikan sebagai halangan-halangan dalam perjalanan. antara tempat permulaan dengan kelahiran. Mahathir secara serius dalam politik tanah air bermula pada tahun 1964 iaitu apabila beliau diberi peluang bertanding dalam pilihan raya umum bagi Parlimen Kota Setar (S. Oleh itu metafora ini juga melibatkan pemetaan atau “mapping” struktur skema perjalanan ke dalam domain kepimpinan. perkara yang mengukur atau menyukat sesuatu kemajuan adalah sebagai tanda atau “landmarks” dan sebagainya ( F. Struktur berkaitan pengetahuan tentang perjalanan ini mengandungi kompenan-kompenan seperti pengembara. antaranya persamaan antara pengembara dengan manusia yang melalui kehidupan. Seterusnya kesukaran. laluan. Ungerer & H. sekatan atau halangan. Antaranya permulaan karier politik Dr. Dalam pantun rangkap kelima. J. kesusahan atau kesukaran dalam hidup antara halangan-halangan dalam perjalanan. pilihan dalam kehidupan diibaratkan persimpangan. tempat bermula. enam dan tujuh di atas skema imejnya didasari oleh metafori konsepsi “KEPIMPINAN ITU SUATU PERJALANAN” . Situasi atau fenomena ini memperlihatkan kemampuan kita menggambarkan atau memetakan pengetahuan berkaitan perjalanan ke dalam konsep kepimpinan. Struktur inilah yang dianalogikan dengan konsep dalam domain kepimpinan. antara destinasi dengan tujuan atau matlamat dalam kehidupan. Schmid 1996 : 121).Hashim Ahmad : 2003). Mahathir dalam pentadbiran dan pemerintahan negara dianggap sebagai “starting point” atau tempat permulaan.

Lazimnya melibatkan kuasa asing dari negara-negara maju yang cuba menjatuhkan dan mengucar-kacirkan negaranegara miskin dan membangun. sistem sosial masyarakat dan sebagainya. Namun pada era ini masyarakat dan rakyat perlu berwaspada dan berhati hati dengan pencerobohan dari segi minda. Penjajahan di era ini berlaku seiring dengan kepesatan teknologi komunikasi dan maklumat seperti dunia cyber. pentadbiran dan sebagainya yang sering disebarkan oleh kuasa asing atau luar dengan tujuan untuk menganiayai dan menjatuhkan sesebuah negara. Misalnya dakyah-dakyah dan berita-berita palsu berkaitan isu ekonomi. kedaulatan. ekonomi dan sosial. Penjajahan dan pencerobohan ini dari segi fizikal seperti kuasa pemerintahan dan pentadbiran. Akibatnya suatu ketika dahulu negara kita telah dijajah oleh kuasa-kuasa asing seperti Belanda. Ini kerana pencerobohan dan penjajahan dalam era ini berlaku secara tak langsung tidak seperti pada zaman dahulu yang melibatkan peperangan atau pencerobohan. email dan sebagainya. Situasi ini menjadi pengahalang kepada negara bagi mencapai kemerdekaan.52 3. Berabad derita hidup terjajah Nikmat merdeka baru terasa Lagak bersantun bangsa Eropah Sandiwara menjerat bangsa merdeka. Dr. Bersatu teguh bercerai roboh Kata azimat pusaka berzaman Alaf baru penuh penceroboh Rapatkan bangsa nusa dipertahan 4. Bentuk penjajahan sebegini sebenarnya lebih berbahaya dan berisiko tinggi berbanding bentuk penjajahan pada zaman dahulu kerana ianya berlaku secara . Dalam ketiga-tiga rangkap pantun tersebut menyerlahkan makna yang mendalam dan tepat untuk direnungi oleh orang Melayu. Mahathir menyarankan agar rakyat berhati-hati dan berwaspada dengan kuasa asing atau luar. Inggeris dan Portugis. globalisasi. Pada zaman dahulu iaitu pada era sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan masyarakat berwaspada dan berhati-hati dengan pencerobohan atau penjajahan oleh kuasa asing.

Dr. kemampuan minda yang luar biasa. Justeru itu situasi sebegini merupakan cabaran. Dr. Hashim Ahmad : 2003 ). Bukan semua pemimpin mampu membawa negara dan rakyatnya ke tahap duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara yang lain khususnya negara-negara maju. berpura-pura dan bersikap serampang dua mata. Perkara sebegini perlu diambil berat dan diambil kira dalam segala tindakan dan perancangan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin sesuatu negara. Tambah beliau lagi. kesungguhan usaha dan semangat serta keberanian yang tinggi ( S. Mahathir meminta orang Melayu supaya berwaspada terhadap negara-negara Barat yang pandai bermain dengan kata-kata tetapi penuh dengan muslihat. rintangan dan halangan dalam perjalanan sesuatu kepimpinan. email dan lain-lain.53 tak langsung. Mahathir turut dibebani dengan cabaran dalam mendaulatkan kedudukan bangsa Malaysia di kaca mata dunia dan dalam menghadapi persaingan yang begitu sengit dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi dan keselamatan. rintangan dan halangan yang perlu beri perhatian oleh para pemimpin. . Dengan kata lain ianya berlaku tanpa disedari oleh masyarakat. rakyat dan para pemimpin juga perlu berhati-hati dan berwaspada dalam perhubungan dan interaksi dengan bangsa Eropah ( kuasa asing ). kecuali pemimpin itu mempunyai wawasan yang jitu.dan tanpa disedari melalui laman internet. Dalam konteks sekarang. Justeru itu perkara dan situasi beginilah yang menjadi suatu cabaran. Oleh yang demikian dalam dunia alaf baru ini. sejajar dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi dan maklumat. Mahathir mereka ini suka bersandiwara. Ini kerana menurut Dr. Hilangnya keyakinan diri akibat terpesona dengan kilau-kemilau warna budaya mereka akan menyebabkan orang Melayu terperangkap sekali lagi dalam jaringan mereka.

Apabila sesuatu bangsa itu maju. Jika Tuanku Abdul Rahman berjaya memenuhi tuntutan untuk mendapatkan kemerdekaan. Mahathir sebagai seorang pemimpin dan pemerintah beliau berlandaskan prinsip berkhidmat kerana bangsa dan negara. Beliau tidak bersikap menyalahgunakan kuasa dan jawatannya sehinggakan mengabaikan kepentingan dan keperluan rakyat. Inilah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan yang sebenar-benarnya.54 Di samping itu perkara yang mengukur atau menyukat kemajuan dan perkembangan dianalogikan sebagai tanda atau “ landmarks”. Selain itu dalam era beliau Dr. Di samping itu Dr. bangsa dan pertiwi Kini masa untuk pergi Ketika UMNO gagah berdiri Berdasarkan rangkap pantun di atas memperlihatkan sepanjang perjalanan karier Dr. kejayaaan yang dicapai oleh Dr. Mahathir sebagaimana tiga Perdana Menteri sebelum beliau juga berjaya memenuhi tuntutan eranya. Perkara ini dapat di lihat dalam contoh pantun berikut: 5. Mahathir mengajak dan mengajar rakyat cara-cara memajukan diri dan bangsa. Mahathir pula mencakupi kesemuanya. Dalam rangkap pantun ke-5 beliau menyatakan sepanjang dua puluh dua tahun kepimpinannya beliau telah mencurah bakti untuk agama. . Tun Abdul Razak berjaya mengisi tuntutan untuk membangunkan negara dan mengisi kemerdekaan dan Tun Hussein Onn berhasil memenuhi tuntutan kemajuan dan perpaduan. bangsa dan negara. maka negara juga akan maju. Dr. Dua puluh dua tahun mencurah bakti Untuk agama. Tiap permulaan ada akhirnya Menjadi peringatan kepada hamba Kuasa dan jawatan bukan segalanya Berkhidmat kerana bangsa dan negara 6.

Mahathir telah memerah segala keringat tanpa mengenal penat dan lelah untuk menjadikan negara dan rakyat Malaysia model kepada dunia. Bersandarkan falsafah perjuangan inilah Dr. Mahathir telah melakukan lebih daripada apa yang pernah dilakukan oleh pemimpin sebelum beliau demi memartabatkan lagi bangsanya. Justeru Dr. Malaysia menikmati kekuatan sosioekonomi yang dikagumi dunia. Di bawah kepimpinan beliau. Mahathir berusaha memajukan ekonomi negara menerusi program pensyarikatan Malaysia. penswastaan dan pelbagai usaha lagi bagi melahirkan lebih ramai jutawan di negara ini termasuk usahawan Melayu yang sudah sekian lama ketinggalan di belakang bangsa lain.55 Mahathir juga meneruskan tuntutan pembangunan negara dengan membina bangunan pencakar langit. Mahathir telah berjaya menjadikan mereka usahawan atau ahli perniagaan yang mampu bersaing dengan orang lain di peringkat antarabangsa. Dr. Sebenarnya sepanjang kepimpinan beliau. kemakmuran negara dan kehebatan pembangunan negara terpamer dengan begitu ketara sekali. Program penswastaan yang diihamkan oleh Dr. Seterusnya Dr. mendahului zamannya dalam konteks pembangunan. Apa yang lebih penting Dr. Dalam era beliau juga kebahagiaan rakyat. Mahathir telah mencorakkan pelbagai warna kemajuan kepada negara. memperkenalkan lebuh raya maklumat (information super highway) dan Koridor Raya Multimedia. Selain itu beliau juga mengadakan pelbagai pameran bertaraf antarabangsa untuk memperkenalkan Malaysia kepada dunia. Mahathir memberi banyak peluang kepada ahli perniagaan bumiputera untuk mencapai tahap yang sama dengan ahli perniagaan dari bangsa lain. Ini adalah sejajar dengan saranan yang sering beliau laungkan kepada rakyat iaitu jangan semata-mata menuntut agar diri mereka dihormati tetapi berusahalah memajukan diri dan negara kerana dengan cara itu penghormatan terhadap mereka akan datang tanapa dipinta. Ini kerana di bawah . Beliau bukan sahaja meneruskan kesinambungan kepimpinan negara tetapi dalam banyak hal. kemajuan dan pencapaian bangsa.

56 kepimpinan beliau. Pemimpin bermaksud orang yang memimpin. Di samping itu Dr. Slogan keramat ini telah berjaya menanam semangat patriotisme dan jati diri yang teguh di kalangan mereka hingga mengejutkan banyak pihak kerana berjaya memenangi banyak pingat emas. Perak dan Pulau Pinang bahkan negeri Johor. Dalam rangkap pantun 5. Kelantangan beliau tidak bererti menentang semata-mata kerana suka menentang. 4. Mahathir juga memperlihatkan skema imej tatatingkat. Skema ini didasari metafora konsepsi ‘ DI ATAS ITU PEMIMPIN ’ dan metonimi ‘YANG DI ATAS MELAMBANGKAN PEMIMPIN ’. ekonomi dan industri. Orang yang memimpin pastinya terletak di atas dan berkedudukan tinggi atau teratas sekali dalam hierarki .1. Mahathir melahirkan slogan “Malaysia Boleh” bagi menanamkan keyakinan diri di kalangan rakyat negara ini untuk menjadikan mereka bangsa yang berjiwa besar dan tabah menghadapi sebarang cabaran. negeri-negeri Pantai Timur dan lain-lain kini sudah mampu bersaing dari segi sosial. Mahathir amat jelas. Mahathir. Malaysia bukan saja maju dalam segenap bidang malah kemajuan yang dicapai adalah menyeluruh dan tidak hanya terhad kepada kawasan bandar dan negeri-negeri yang telah pun maju sebelum ini seperti Selangor. 6 dan 7 di atas jelas memperlihatkan adanya pemimpin ataupun tradisi kepimpinan dalam UMNO khususnya dan negara amnya. Mahathir hinggalah sekarang dianngap sebagai suatu “landmarks” atau tanda yang khusus merujuk pada kepimpinan Dr. Oleh yang demikian segala bentuk sumbangan dan kemajuan yang dilakukan dan dicapai sejak di awal era kepimpinan Dr. budaya. Pendekatan serta tindaktanduk pemimpin luar biasa ini sering mencetuskan kontroversi seperti yang telah tercatat pada era menjelang kemerdekaan dan selepas merdeka.5 Skema imej tatatingkat. Justeru dapat disimpulkan idealisme perjuangan Dr. Keberkesanan slogan ini telah dibuktikan oleh para atlit negara yang mengambil bahagian dalam Sukan SEA Kuala Lumpur. Di samping itu pantun yang diucapkan oleh Dr.

lebih besar isi padunya . Misalnya aras air di dalam bekas digunakan oleh manusia untuk mengukur isi padu air tersebut. Pemimpin berkedudukan paling atas sekali atau tertinggi dalam hierarki pentadbiran negara. Lebih tinggi aras air itu. Justeru peranan yang dimainkan adalah agak berbeza . Manakala rakyat pula berada di bawah pemimpin dalam hierarki pentadbiran dan pemerintahan negara.57 pemerintahan dan pentadbiran negara. Dengan kata lain lebih tinggi kedudukan maka lebih besar tanggungjawab dan peranan yang dipikul seseorang. Rajah 1 : Isi padu dan aras air Konsep tatatingkat ini diadaptasikan ketika memanifestasikan konsep pemimpin dalam pantun yang diucapkan Dr. Oleh itu situasi inilah yang dikaitkan dengan konsep tatatingkat. lebih kecil isi padu. antaranya mentadbir. memerintah dan mengawal negara sejajar dengan kedudukan mereka. Mahathir. Manakala rakyat dan masyarakat pula adalah terletak di bawah pemerintahan pemimpin. lebih kecil isi padunya. lebih besar isi padu Lebih rendah aras air. lebih rendah aras air itu. Hal ini di tunjukkan pada Rajah 1 berikut: Aras air Lebih tinggi aras air. Oleh itu pemimpin memainkan peranan yang penting. Skema ini terbit daripada pengalaman manusia tentang konsep tatatingkat.

Konsep kepimpinan ini didasari oleh metafora konsepsi “DI ATAS ITU PEMIMPIN” dan metonimi “YANG DIATAS ITU MELAMBANGKAN PEMIMPIN”.58 dan berkurangan berbanding peranan pemimpin. Situasi ini memperlihatkan adanya skema tatatingkat dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. 5. Oleh itu kedudukan kompenan atau sub bahagian ini pastinya terletak di bawah parti. puteri dan wanita. Situasi ini dapat digambarkan dalam rajah 3 berikut : . Di samping itu dalam rangkap pantun berikut juga ada memperlihatkan skema imej tatatingkat : 9. Secara langsung dan spontan seseorang dengan mudah dapat memahami bahawa yang di atas itu adalah pemimpin. Dapat diperhatikan di sini parti UMNO adalah terdiri daripada beberapa kompenan dan sub bahagian iaitu pemuda. Ini kerana mereka telah berakarumbikan pengalaman bahawa yang di atas adalah pemimpin. Pemuda di kiri Puteri di kanan Wanita pula tengah teguh berseri Usah pentingkan diri sendiri Dulukan bangsa utamakan parti. Tiap permulaan ada akhirnya Menjadi peringatan kepada hamba Kuasa dan jawatan bukan segalanya Berkhidmat kerana bangsa dan negara 6. Kepimpinan berganti amalan tradisi Tradisi UMNO gemilang budaya Pemimpin datang bersilih ganti Mewarisi perjuangan bangsa kita. Berdasarkan pantun di atas jelas menunjukkan adanya skema tatatingkat.

wanita dan puteri adalah terletak di bawah UMNO yang merupakan pihak superordinat seperti dalam rajah pohon di atas. Subordinat bermasud pidak yang lebih rendah atau bawahan manakala superordinat merujuk pada pihak yang lebih tinggi atau superior. Keadaan ini secara tidak langsung membuktikan bahawa bahagian subordinat seperti yang dinyatakan dalam rangkap pantun ke-9 dapat dikaitkan dengan skema tatatingkat kerana pihak subordinat iaitu pemuda.59 UMNO Superordinat PEMUDA Subordinat WANITA Subordinat PUTERI Subordinat Rajah 3 : Struktur parti UMNO Dalam rajah 3 di atas memperlihatkan struktur dan hierarki dalam pentadbiran parti UMNO. wanita dan puteri itu menunjukkan sesuatu yang mempunyai kuasa yang kurang berbanding pihak superordinat . Jika diperhatikan struktur tersebut menunjukkan bahawa bahagian subordinat iaitu pemuda. Oleh itu berdasarkan rajah 3 jelas menunjukkan bahawa pihak superordinat adalah terletak di atas sekali sementara itu pihak subordinat terletak di bawah superordinat.

. Budayanya besar dan bahasa sebagai cabang kecilnya. budaya dan pemikiran adalah wajar aspekaspek tersebut dijadikan maklumat penting dalam tugas-tugas mentafsir makna dalam pantun.2 HUBUNGAN ANTARA BAHASA. PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT MELAYU Pengkajian bahasa Melayu tanpa mengaitkan dengan konteks dan masyarakat Melayu akan mengenepikan beberapa aspek penting dan menarik tentang keupayaan bahasa Melayu untuk memperkatakan sesuatu melalui penggunaan bahasanya. Pengambilan aspek pemikiran dan kebudayaan akan dapat menjamin hasil kajian yang lebih tepat dalam pentafsiran makna pantun Melayu. Pengkajian yang memisahkan bahasa dari konteks adalah tidak wajar kerana bahasa itu merupakan sebahagian daripada budaya bangsa tersebut. Dengan itu masyarakat Melayu banyak menggunakan bahasa kiasan supaya tidak menimbulkan kemarahan atau rasa malu di pihak pendengar. Menyindir dengan menggunakan bahasa kiasan akan terasa lebih halus dan lembut. Memandangkan wujudnya hubungan yang rapat anatara bahasa.60 4. Ketika mengkaji dan menghuraikan sesuatu bahasa itu kita terpaksa mengkaji serta menghuraikan budayanya juga (Ismail Jusoh 1990:573). Dalam masyarakat Melayu perkara yang hendak disampaikan dibicarakan dengan gaya yang paling sopan dan tertutup iaitu berselindung dengan tutur kata yang semanis mungkin (Norhashimah 1990:37). Konsep sopan secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana bahasa boleh mempengaruhi bentuk pemikiran masyarakat penutur.

Rapatkan bangsa nusa dipertahan. Mengelakkan dari porak peranda. Hasutan beracun musuh bangsa. Keberanian Bersatu teguh bercerai roboh. Misalnya dalam contoh berikut : Kesetiaan Regime Change tema terbaru. simbol dan imageri. Kuasa dan jawatan bukan segalanya. Begitu juga dari pantun kita dapat menilai bentuk pemikiran. simile. Tradisi UMNO gemilang budaya. Mengenang nasib anak bangsa. Perpaduan Semua berdoa menitis air mata. Alaf baru penuh penceroboh. Menjadi peringatan kepada hamba. . Kelak tergadai tanah tercinta. kebudayaan dan cara hidup masyarakat Melayu. Perjuangan Kepimpinan berganti amalan tradisi. Kata azimat pusaka berzaman. Jangan termakan pujuk dan rayu.61 Aspek pemikiran dan kebudayaan masyarakat Melayu boleh dijadikan maklumat yang diperlukan dalam mencari interpretasi sebenar bagi pantun yang terdiri daripada bentuk metafora. Oleh itu cara untuk menilai dan melihat bentuk pemikiran orang Melayu ialah dengan melihat maksud yang di bawa oleh pantun itu sendiri dan merujuk pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Wahai Melayu jangan bersengketa. Keikhlasan Tiap permulaan ada akhirnya. Berkhidmat kerana bangsa dan negara.

Kini masa untuk pergi. Nikmat merdeka baru terasa. Saya pergi Pak Lah ganti. Kepimpinan Politik Kepimpinan berganti amalan tradisi Tradisi UMNO gemilang budaya Pemimpin datang bersilih ganti Mewarisi perjuangan bangsa kita Kepimpinan politik Dua puluh dua tahun mencurah bakti. Sandiwara menjerat bnagsa merdeka. Lagak bersantun bangsa Eropah. Kepatuhan Para perwakilan dan semua ahli.Pemuda di kiri puteri di kanan. Berhati-hati & berwaspada Berabad derita hidup terjajah. Bersetia semua bersatu hati.62 Pemimpin datang bersilih ganti. Sedia berkorban . Dulukan bangsa utamakan parti. Untuk agama bangsa dan pertiwi. Usah pentingkan diri sendiri. Kepatuhan Para perwakilan dan semua ahli. Saya pergi Pak Lah ganti. Ketika UMNO gagah berdiri. Wanita pula tengah teguh berseri. UMNO teguh sudah pasti. Mewarisi perjuangan kita. . Bersetia semua bersatu hati.

keikhlasan. Di sini nyata Dr.63 UMNO teguh sudah pasti. Selain itu keindahan pantun sebagai sejenis puisi Melayu lama dan adanya semacam unsur magis pada pembinaan dan makna pantun-pantun itu telah menghasilkan satu suasana katarsis kepada perwakilan UMNO. Halhal inilah yang terkandung di dalam pantun. penjajahan Barat. Mahathir telah mengeksploitasi potensi genre pantun sebaik mungkin sebagai wadah yang menjadi milik orang Melayu sendiri untuk menyampaikan pesanannya kepada orang Melayu. Mahathir memilih pantun untuk menyatakan hal-hal yang besar ertinya kepada UMNO dan orang Melayu seperti kepimpinan politik. Oleh itu untuk memahami maksud pantun seseorang pendengar mestilah mempunyai konteks yang luas dengan merujuk kepada kebudayaan dan pemikiran masyarakat Melayu itu sendiri. Pengungkapan itu tidaklah dinyatakan secara terus-terang tetapi dalam bentuk bahasa kiasan. perpaduan. Daripada bahasa seseorang dapat merasai betapa sopannya masyarakat Melayu mengungkapkan perasaan. Daripada kategori yang disenaraikan di atas dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan yang rapat antara bahasa dengan pemikiran dan kebudayaan.3 KESIMPULAN . Keadaan ini telah memungkinkan para perwakilan menerima dengan baik dan jelas semua pesanan dalam keadaan yang memberansangkan. kesetiaan. 4. idea dan emosi mereka. Kategori-kategori tersebut juga menunjukkan Dr. Justeru dapat diibaratkan pantun-pantun tersebut merupakan satu pesanan Dr. pengorbanan. berwaspada dan sebagainya. Mahathir yang dibungkus dalam satu bentuk seni sastera yang sudah mendarah daging semenjak nenek moyang lagi. keberanian.

Perubahan ini nyata telah membawa kelainan. Mahathir mengandungi empat skema imej iaitu bahagian-keseluruhan. Mahathir telah keluar daripada pendekatan konvensional kepada satu pendekatan tradisional dalam menyampaikan ucapannya yang nyata ada hubungannya dengan seni dan perasaaan orang Melayu. Maka beliau melakukan perubahan pendekatan menerusi budaya iaitu pantun. Secara keseluruhannya pantun yang disampaikan oleh Dr. Mahathir untuk menyampaikan ucapannya melalui wadah pantun. Dengan kata lain dengan berpantun Dr. Pantun menjadi pilihan Dr. Setiap skema imej ini kemudinnya dihuraikan dengan mengaitkan hubungannya dengan idea-idea dan konsep-konsep serta falsafah yang terkandung di dalam pantun. Di samping itu melalui pantun segala aspek sosiobudaya. Mahathir tersebut. Maka tidak keterlaluan ada pengkaji-pengkaji pantun yang beranggapan bahawa untuk mendekati dan . terdapat beberapa skema imej yang telah dikenal pasti. jarak dan tatatingkat. Daripada pengkajian yang dilakukan di dapati imej skema bahagian-keselurhan dan ‘path’(perjalanan) lebih banyak dan meluas penggunaannya dalam pantun Dr. Oleh itu untuk memahami maksud pantun seseorang pendengar mestilah mempunyai konteks yang luas dengan merujuk kepada kebudayaan dan kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri. ‘path’(perjalanan). Pengambilan aspek pemikiran dan kebudayaan akan dapat menjamin hasil kajian yang lebih tepat dalam pentafsiran pantun Melayu. Di samping itu pengkajian dan pentafsiran terhadap pantun tersebut dari pelbagai aspek telah menyokong pilihan yang di buat oleh Dr.64 Kesimpulannya hasil daripada penganalisaan terhadap data kajian iaitu pantun yang menggunakan teori semntik kognitif. Mahathir kerana mungkin beliau menyedari penyampaian ucapan penggulungan secara konvensional kepada para perwakilan UMNO kurang berkesan. Selain itu penelitian terhadap pantun ini juga tidak mengenepikan aspek hubungan antara bahasa dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat Melayu. Pantun mencerminkan singgahsana minda orang Melayu yang sangat halus budi dan bahasanya dalam menyampaikan maksudnya. adat istidadat dan etika orang Melayu dapat diikuti dan dipelajari.

Melalui bab ini akan dibuat kesimpulan secara keseluruhan tentang kajian yang telah dilakukan. Oleh yang demikian jelaslah bahawa bahasa mempunyai kaitan yang rapat dengan pemikiran dan kebudayaan orang Melayu. Selain daripada itu akan dinyatakan juga tentang batasan-batasan terhadap terhadap kajian ini . .65 mengetahui orang Melayu eloklah melalui pantunnya. BAB 5 RUMUSAN 5. Akhir sekali akan dipaparkan beberapa implikasi daripada kajian dan cadangan-cadangan yang perlu diberi perhatian dan pertimbangan untuk kajian akan datang.O PENDAHULUAN Bab ini merupakan kesimpulan dan penutup kepada kajian yang telah dilakukan. Saranan ini penting agar dapat memberi panduan kepada pengkaji-pengkaji akan datang yang menjalankan kajian yang sama supaya kajian dapat dilakukan dengan lebih baik.

ruang fizikal dan sebagainya. Oleh itu skema imej bahagian-keseluruhan dan ‘path’ .66 Rumusan kajian ini membayang keseluruhan kajian yang dilakukan oleh pengkaji ketika menjalankan kajian berkenaan penginterpretasian makna dalam pantun berdasarkan teori semantik kognitif.1 RINGKASAN DAPATAN Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menginterpretasi keimplisitan makna dalam pantun Melayu. berlandaskan teori semantik kognitif setiap rangkap pantun di lihat mempunyai skema-skema imej tertentu. Oleh yang demikian hasil daripada penganalisaaan data kajian terdapat empat skema imej yang telah dikenalpasti terkandung di dalam sebelas rangkap pantun yang menjadi bahan kajian. ‘path’ (laluan atau perjalanan). Ini berlaku kerana secara keseluruhannya pantun tersebut adalah berkisar berkenaan karier politik dan kepimpinan Dr. jarak dan tatatingkat. Mahathir dalam perhimpunan agung UMNO 2003. kepimpinan. 5. Mahathir sebelum persaraan beliau daripada dunia politik dan kepimpinan negara. Pantun yang menjadi bahan kajian adalah sebelas rangkap pantun yang diucapkan oleh Datuk Seri Dr. Seterusnya kajian ini dilakukan juga untuk mengemukakan teori semantik kognitif sebagai landasan untuk memberi makna dalam pantun Melayu. Didapati skema imej yang paling meluas penggunaannya dalam konteks pantun yang menjadi bahan kajian adalah skema imej bahagian-keseluruhan dan skema imej ‘path’ atau perjalanan. Skema imej tersebut ialah skema bahagian-keseluruhan ( part-whole). Selain itu skema imej ini juga mempunyai strukturnya tersendiri yang boleh dianalogikan ke dalam pelbagai domain seperti kehidupan. Skema imej terdapat dalam minda atau pemikiran seseorang dan tanpa disedari digunakan oleh orang Melayu untuk menginterpretasikan makna pantun.

Wahai Melayu jangan bersengketa.2 BATASAN KAJIAN . 5. Alaf baru penuh penceroboh. Misalnya rangkap pantun berikut mempunyai nilai-nilai seperti keberanian.Keberanian Bersatu teguh bercerai roboh. Rapatkan bangsa nusa dipertahan. 3. Mengelakkan dari porak peranda. Kuasa dan jawatan bukan segalanya. 2. keikhlasan dan perpaduan yang terkandung di dalam maksud pantun tersebut. Perpaduan Semua berdoa menitis air mata. Keikhlasan Tiap permulaan ada akhirnya. Menjadi peringatan kepada hamba. Berkhidmat kerana bangsa dan negara. Mengenang nasib anak bangsa. Kata azimat pusaka berzaman. Contoh : 1.67 atau perjalanan di dapati dapat memanifestasikan dan menginterpretasikan konsep kepimpinan Dr. Selain itu pentafsiran terhadap pantun juga memperlihatkan adanya hubungan antara bahasa dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat Melayu. Mahathir Mohamad dalam pantun tersebut.

Antaranya seperti sajak. seloka. syair dan sebagainya. Ini kerana pantun Melayu merupakan genre sastera tradisional yang mengandungi bentuk kiasan. Oleh itu kerangka teori yang diterapkan perlulah bersesuaian dengan ciri-ciri dan nilainilai estetika pantun Melayu. 5. simile. Pengkaji berharap kajian yang akan datang dijalankan dengan lebih luas dan lengkap lagi iaitu dengan menambah jumlah bilangan data yang dikaji.3 CADANGAN UNTUK PENYELIDIKAN MASA AKAN DATANG Pengkaji menyedari bahawa terdapatnya kelemahan-kelemahan yang dilakukan semasa manjalankan kajian untuk latihan ilmiah ini. Pemilihan teori yang sesuai dapat memudahkan penginterpretasian makna pantun yang implisit sifatnya. Di sini pengkaji berhasrat mengemukakan beberapa cadangan yang difikirkan sesuai untuk pengkaji-pengkaji yang berminat untuk menjalankan kajian yang sama pada masa akan datang. gurindam. Justeru itu pengkajian dan penafsiran terhadap pantun perlu mengambil kira aspek-aspek tersebut. simbol dan imageri. Di sini pengkaji menyarankan agar bilangan rangkap pantun yang dikaji lebih besar jumlahnya. Ini penting agar dapatan atau hasil penyelidikan lebih mantap. Di samping itu pengkaji mencadangkan agar pengkajian sebegini diperluaskan lagi mencakupi pelbagai jenis genre sastera tradisional Melayu selain pantun. . Pengkajian ini pasti menarik kerana nilai estetika dan keimplisitan maknanya yang tinggi akan menjadikan proses pengkajian agak mencabar.68 Dalam menjalankan kajian ilmiah ini pada mulanya agak sukar untuk menentukan kerangka teori yang sesuai di dalam menginterpretasi makna dalam pantun Melayu. meluas dan tepat serta objektif.

Serta dapat memberi dorongan dan menimbulkan minat di kalangan anggota masyarakat terhadap seni pantun ini.69 Diharapkan cadangan dan pandangan yang dikemukakan ini dapat memberi panduan kepada pengkaji-pengkaji akan datang sekiranya menjalankan kajian yang sama.4 KESIMPULAN Dalam bab ini pengkaji telah merumuskan hasil dapatan yang telah diperolehi daripada kajian ini. 5. Di samping itu pengkaji telah menyatakan batasan yang dihadapi dalam menjalankan kajian ilmiah ini. Seterusnya pengkaji telah menyarankan beberapa cadangan yang dirasakan perlu dilakukan sekiranya kajian ini dilakukan oleh pengkaji-pengkaji akan datang. Akhir sekali diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat dan panduan kepada anggota masyarakat dalam menginterpretasi dan memahami makna pantun yang sebenarnya. . Pengkaji berharap pengkaji-pengkaji akan datang dapat menjalankan kajian yang lebih baik dan seterusnya dapat memperolehi hasil dapatan kajian yang dapat memberi manfaat kepada semua pengguna-pengguna bahasa Melayu.

70 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful